Sygehus Viborg Oktober 2004 september 2005

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sygehus Viborg Oktober 2004 september 2005"

Transkript

1

2 Udarbejdet af: Klinisk udviklingskoordinator Annette Fenger, Kvalitets- og Uddannelsessektionen Oversygeplejerske Inge Lise Hermansen, Kvindeafdeling Y Afdelingssygeplejerske Lis Klostergaard, Øre-, Næse- og Halsafdeling, afsnit 05 Afdelingssygeplejerske Susanne Jensen, Medicinsk afdeling M, Dialyse afsnit Afdelingssygeplejerske Else Holm, Medicinsk afdeling, afsnit M 2141 Sygehus Viborg Oktober 2004 september

3 Illustration af opbygningen af kompetenceprofilen De fem kompetenceområder Basis Faglig At udføre sygepleje At lede sygepleje At formidle sygepleje At udvikle sygepleje SOCIAL Organisatorisk Kritiske hændelser 3

4 Kendetegn ved sygeplejersken med ekspertise (Benner, Tanner, & Chesla, 1996). Læser situationen og handler intuitivt uden rationelle overvejelser. Handler på baggrund af etiske og moralske overvejelser. Den kliniske praksis er baseret på respekt, medmenneskelighed, værdighed og nærvær. Involverer sig aktivt og er fuldt og helt til stede /nærværende i patient - og samarbejdsrelationer. Har stor erfaring fra sammenlignelige patientsituationer i samme speciale og har stor praktisk, teoretisk og etisk kundskab. (Epistemè, Technè, Phronesis) (Phronesis er her overordnet episteme og technè). Er i stor indre harmoni med sig selv og optræder roligt og sikkert. Dømmekraft, viden og færdigheder er en del af sygeplejersken selv, (embodied know how), hvilket gør, at hun/han ved, hvad der skal gøres, hvordan og hvornår i situationen. Bruger alle sanser i patientsituationen, hvilket giver sygeplejersken et unikt kendskab til patienten og patienttilstandens udvikling. Læser, hvornår patientens ressourcer ændrer sig og sætter ind med de rette sygeplejehandlinger på det rette tidspunkt. Har stor forståelse for patientens og familiens hele situation. Observerer, læser behov, iværksætter handling og er samtidig i stand til at være nærværende over for patient og pårørende. Danner sig hurtigt et billede af personen bag patienten og patientens reaktionsmønster. Handler på baggrund af dette. Magter mange komplekse opgaver og krav samtidigt og handler intuitivt og modigt i situationen. Reagerer hurtigt og umærkeligt på ændringer i patientens tilstand samtidig med at hun/han varetager mange instrumentelle opgaver omkring patienten. Forbinder den aktuelle situation (nutid) med tidligere oplevede situationer (fortid) og er i stand til at handle proaktivt, dvs. før tingene sker eller før situationen udvikler sig kritisk (fremtid). Handler med stor sikkerhed og er opmærksom på det ikke kendte uventede i patientsituationen. 4

5 Har et stort overblik over egne patienters plejebehov og samtidig overblik over plejebehov hos patienter, som kolleger har ansvaret for. Har overblik over afsnittet og ser helheden i forhold til afsnittets samlede plejebehov og de tilstedeværende kompetencer/ressourcer (the big picture). Træder umærkeligt ind og ud af situationen, når kolleger har behov for øget ekspertise. Beskytter patienten i dennes sårbarhed ved at involvere sig fuldt og helt i patientens situation uden at overtage situationen og uden at miste sin faglighed, (det kliniske skøn, professionel omsorg). Kender patientens uudtalte ønsker og fungerer som patientens advokat i behandlerteamet og i forhold, hvor behandling er imod patientens ønsker. Mestrer teknologien og forholder sig kritisk til brug af teknologien og konsekvensen for patienten. Hindrer unødig teknologisk indgriben hos patienten. Har en stærk og respektfuld position i behandlerteamet og i afsnittet. Har en realistisk ansvarsfølelse for plejen og behandlingen af den enkelte patient, teamets indsats og for systemets muligheder og begrænsninger. 5

6 Basiskompetence Basiskompetence er en form for fælles kompetence, dvs. at den ikke er relateret til en bestemt faggruppe, arbejdsopgaver eller stilling, men til alle medarbejdere. Det er f.eks. viden om organisationens historie, overordnede mål og opgaver, samt kendskab til organisationens regler for pli, takt og tone og for, hvordan man i det hele taget gebærder sig i denne organisation. Denne kompetence indeholder også fysisk og mental formåen (Edvardsson & Thomasson, 1991; Krøll, 1999, 2002; Sandberg, 1994). Hovedgrupper: Organisationens historie, sygehusets indretning, m.m Det generelle på Sygehus Viborg Kender sygehusets nyere historie, og anvender det i jobbet. Viser i handling viden om sygehusets fysiske indretning og funktioner. Er ajourført med sygehusets introduktionsprogram for nyansatte og indgår i den fortsatte introduktion af nyansatte. Holder sig ajour med information fra sygehusets hjemmeside, intranet og Skopet. Udviser ansvar for, at ansættelsesstedet fremstår pænt og ryddeligt. Overordnede mål og opgaver Arbejder ud fra Viborg Amts mål for sundhedsvæsenet. Arbejder ud fra Mål for Sygehus Viborg (Sygehus-MEDudvalget, 2003). Viser loyalitet og stor forståelse for at arbejde i et politisk styret system. Viser i handling viden om sygehusets organisation, ledelsessystem og overordnede politikker. Pli, takt og tone Viser i handling at efterleve Sygehus Viborgs personalepolitiske værdisyn. (Sygehus-MED-udvalget, 2003). Viser forståelse og respekt for kulturens betydning og handler ud fra bevidstheden om at være en del af kulturen. 6

7 Forholder sig kritisk og er medansvarlig for udvikling af en sund kultur. Forholder sig kritisk og er medansvarlig for udvikling af et arbejdsmiljø, der bygger på et ligeværdigt samarbejde med respekt for det andet menneske. Udviser takt og tone pli. Forholder sig kritisk til kollegers pli og handler derpå. Udviser en værdig kommunikation og adfærd. Forholder sig kritisk til kollegers adfærd og handler derpå. Hvordan man gebærder sig: personligt Handler på baggrund af sygehusets personalepolitik og forholder sig kritisk til indholdet (Sygehus-MEDudvalget, 2003). Handler ud fra eget og tværfaglige samarbejdspartneres ansvars- og kompetenceområde. Overholder tavshedspligten og viser ansvar for tavshedspligtens overholdelse. Tager ansvar for at patient og pårørende oplever den rette kvalitet i ydelserne. Handler ved hjertestop med førstehjælp og tilkald af assistance. Handler ved personers tilskadekomst, uheld eller pludselig sygdom med førstehjælp og tilkald af assistance. Hvordan man gebærder sig: organisatorisk Handler rationelt efter sygehusets forskrifter ved driftsforstyrrelser, brand, tyveri, og uønskede personers tilstedeværelse m.m. Begrunder og evaluerer forløbet med henblik på læring. Handler ud fra organisatoriske instrukser om mobiltelefoni, rygning, spisemuligheder for pårørende i kantinen, parkeringsregler for personalet, sygehusets presseetiske regler, korrekt brug af PC er m.m. Anvender sygehusets kommunikationssystemer så som telefon, personsøger, Patient Administrative System, FAX 7

8 m.m. Anvender relevante metodebøger, forholder sig kritisk til indholdet og kommer med forslag til ændringer. Anvender og overholder forskrifter i Den Amtslige Hygiejnehåndbog. Sikrer at forskrifterne overholdes. Anvender fagbibliotekets muligheder for at tilegne sig relevant viden. Er opsøgende og deltager i relevante uddannelsesaktiviteter, internt og eksternt. Kommer med konstruktive forslag og deler sin viden og erfaring med andre. Hvordan man gebærder sig: lovmæssigt Udviser ansvarlighed for overholdelse af ferieloven og arbejdsmiljøloven. Udviser ansvarlighed for tillidsmandssystemet, MED systemet, arbejdsmiljøsystemet og indgår i konstruktivt samarbejde med disse, hvor det er relevant. Handler efter sygehusets beredskabsplan. Fysisk og mental formåen. Udviser ansvar for at være fysisk og mentalt rustet til at udfylde sit job og er opmærksom på kollegers formåen. Udviser ansvarlighed for anvendelse af forflytningsteknikker og korrekte arbejdsstillinger. 8

9 Faglig Kompetence Faglig kompetence er knyttet til de forskellige fagligt relaterede opgaver. Den består af komponenter, hvor nogle er helt specifikke for sygeplejen, mens andre kan deles med andre fag/faggrupper. Det er den del af kompetencen, der sættes fokus på i den formelle kompetenceforståelse (Edvardsson & Thomasson, 1991; Krøll, 2002; Sandberg, 1994). Den er naturligvis en grundforudsætning for at kunne varetage en given arbejdsopgave, men den kan ikke stå alene. Hvad nytter det, at man er faglig dygtig, hvis man f.eks. ikke kan samarbejde, kommunikere med patienter og være en del af den kultur, der er på en afdeling (Edvardsson & Thomasson, 1991; Krøll, 2002; Sandberg, 1994). Den faglige kompetence beskrives med udgangspunkt i sygeplejerskens virksomhedsområde omfattende; 1) at udføre sygepleje, 2) at lede sygepleje, 3) at formidle sygepleje og 4) at udvikle sygepleje (Evalueringscenteret, 1996). Sygeplejens fokus er at yde sygepleje til den enkelte patient eller grupper af patienter i alle livsfaser af sundhedsfremmende, sundhedsbevarende, forebyggende, behandlende, rehabiliterende og lindrende karakter (Undervisningsministeriet, 2001). Hovedgrupper: At udføre sygepleje at udføre den konkrete sygepleje til patienten omfattende identifikation af sygeplejebehov, målsætning, gennemførelse, evaluering og justering (Evalueringscenteret, 1996). Det generelle på Sygehus Viborg Udfører en omsorgsfuld sygepleje i alle patientsituationer i afsnittet indenfor alle områder af sygeplejen (det selvstændige, det delegerede og det samarbejdende). Viser stor ansvarlighed for at den enkelte patients plejeog behandlingsbehov tilgodeses. Handler på baggrund af etiske og moralske overvejelser og ud fra patientens situation og ønsker. Argumenterer på baggrund af etiske og moralske overvejelser og ud fra patientens situation og ønsker. Er patientens advokat. Er bevidst om de Sygeplejeetiske Retningslinier (DSR, 2004). Observerer og vurderer patientens behov, planlægger og iværksætter pleje og behandling på en og samme tid. Dette i tæt samarbejde med patient, pårørende og relevante samarbejdspartnere. Læser situationen, handler intuitivt og er nærværende 9

10 (til stede som menneske) i situationen overfor patient og pårørende. Dokumenterer, evaluerer og justerer den iværksatte pleje og behandling i tæt samarbejde med patient, pårørende og relevante samarbejdspartnere (knytter trådene). Forbinder aktuelle situation (nutid) med tidligere oplevede situationer (fortid) og handler proaktivt (fremtid) i udførelsen af sygeplejen. Sikrer kontinuitet og kvalitet i pleje- og behandlingsforløbet. Involverer sig passende i patienten som menneske, beskytter patientens sårbarhed og handler på baggrund af det kliniske skøn. Viser i omsorgen stor forståelse for patientens og familiens hele situation. Anvender ajourført viden og egen erfaring om sygeplejen i afsnittets speciale. Forholder sig kritisk til og anvender relevant teknologi og procedurer i udførelse af sygeplejen. Arbejder bevidst ud fra faglig evidens. Udfører sygeplejen på baggrund af gældende referenceprogrammer, kliniske retningslinier, fortrykte plejeplaner m.m. Forholder sig kritisk til anbefalingerne i referenceprogrammer m.m. og tilpasser sygeplejen til den enkelte patient på baggrund af det kliniske skøn. Argumenterer og dokumenterer sagligt for ændringer. At lede sygepleje at varetage den faglige ledelse af indholdet i ydelsen ved udformning og gennemførelse af den enkelte patients plan for plejen. Viser overblik over tildelte patienter og dertil knyttede behov og faglige problemstillinger. Planlægger og koordinerer vagtens opgaver ud fra afsnittes plejeform. 10

11 Desuden varetages de administrative og koordinerende funktioner omkring pleje- og behandlingsprogram for en eller flere patienter, inkl. evt. arbejdsledelse i forbindelse hermed. Der er altså ikke her tale om at varetage opgaver i en ledende stilling (Evalueringscenteret, 1996) Planlægger og koordinerer pleje- og behandlingsforløb hos tildelte patienter i samarbejde med tværfaglige og tværsektorielle samarbejdspartnere. Viser overblik over afsnittets samlede plejebehov og bistår, når patient og/eller kolleger har behov for hendes/hans ekspertise. Prioriterer og fordeler sygeplejefaglige opgaver ud fra personalets kompetencer og patientkompleksiteten i afsnittet og sikrer derved kvaliteten. Vurderer plejetyngden ved afsnittets patienter og tager ansvar for, at der kontinuerligt er overensstemmelse mellem plejebehov og fordeling af de personalekompetencer, der er til rådighed The big picture. Sikrer at sygeplejen dokumenteres, så der er kontinuitet i plejen. Viser ansvar for, at delegerede opgaver bliver løst kvalificeret. Lytter og argumenterer fagligt i samarbejdet med kolleger i afsnittet samt i det tværfaglige og tværsektorielle samarbejde. Udviser respekt for samarbejdspartneres synspunkter og er konstruktiv i løsning af opgaven. Anvender konstruktivt sin stærke og respektfulde position i pleje- og behandlerteamet i dialogen om løsning af opgaven. Viser ansvar i den koordinerende rolle i teamet og er bevidst om de forskellige faggruppers ansvar og kompetence og forholder sig konstruktivt kritisk til kollegers indsats. At formidle sygepleje: at formidle sin faglige viden til andre, f.eks. patienter og pårørende, kolleger, samarbejdspartnere og uddannelsessøgende (Evalueringscenteret, 1996). Informerer, vejleder og underviser patienten og pårørende ud fra sit kendskab til patienten. Vejleder og underviser patienter og pårørende om livsstilsfaktorer og miljøpåvirkninger, der fremmer og bevarer sundhed; ud fra sit kendskab til patienterne. 11

12 Behersker dialogen på rette tid og sted ud fra sit kendskab til patient og pårørende. Rapporterer klart og præcist observationer og vurderinger af patientens behov og tilstand til kolleger og samarbejdspartnere, såvel mundtligt som skriftligt. Anvender fagsproget præcist og entydigt. Tager initiativ til sygeplejefaglige holdningsdiskussioner med saglig og faglig argumentation. Deltager i diskussionen på baggrund af erfaring, etiske overvejelser, praktiske kundskaber og teoretisk viden. Formidler den sygeplejefaglige viden og praktiske kundskab på baggrund af etiske overvejelser på såvel mono- som tværfaglige konferencer. Italesætter sygeplejen, som den er oplevet med fokus på læring f.eks. ved brug af praksisbeskrivelser, sygeplejefortællinger med en patientsituation og det gode patientforløb. Underviser, vejleder og evaluerer studerende, elever, kursister og nyansatte ud fra den enkeltes forudsætninger. Er mentor/vejleder for kolleger med henblik på kompetenceudvikling. At udvikle sygepleje. sætter systematisk egen og andres sygeplejepraksis i et større perspektiv for at udvikle bedre sygeplejetilbud i takt med videnskabelig og samfundsmæssig udvikling. Udviklingen af sygeplejen omfatter således også deltagelse i f.eks. kvalitetsudviklings projekter for pleje- og behandlingsforløb (Evalueringscenteret, 1996). Ajourfører sin sygeplejefaglige viden og praktiske kundskaber i forhold til patienternes krav og samfundets udvikling. Udvikler kontinuerligt sin fagidentitet. Tager initiativ til faglig udvikling i afsnittet. Engagerer og begejstrer kolleger til faglig udvikling i afsnittet. Deltager i interne og eksterne læringsmuligheder, og kommer med konstruktive forslag til ændrede læringsmuligheder. 12

13 Reflekterer over egne og kollegers valg af sygeplejehandlinger. Forholder sig etisk til sygeplejen og udvikler god klinisk praksis i dialog med kolleger. Udvikler den kliniske sygepleje på baggrund af erfaring, etiske overvejelser, praktisk kundskab og erhvervet teoretisk viden. Sparrer med kolleger på eget kompetenceniveau med henblik på klinisk og faglig udvikling. Fordyber sig i emner/områder af sygeplejen med henblik på udvikling af klinisk praksis i afsnittet. Søger evidensbaseret viden om klinisk praksis, og gør den til genstand for drøftelse med kolleger. Forholder sig kritisk til og medvirker ved implementering af relevant viden i afsnittet. Forholder sig kritisk til kvaliteten af sygeplejen i afsnittet, identificerer kvalitetsbrist og tager initiativ til forbedring af kvaliteten sammen med kolleger og ledelse. Medvirker i kvalitetsudvikling og deltager i kvalitetsudviklingsprojekter i afsnittet. Forholder sig kritisk til konsekvens af utilsigtede hændelser. Deltager med sikker fagidentitet i den sundhedsfaglige debat om udvikling og prioritering af pleje og behandling i sundhedsvæsenet. 13

14 Kritisk kompetence Kritisk kompetence handler om, hvordan man mestrer kritiske hændelser. Hvad gør man, hvis en patient bliver voldsom, eller hvis en patient pludselig dør?. Hvad gør man, hvis en kollega skælder ud og er meget utilfreds? Hvad gør man, når der pludselig stilles mange krav på en gang? Går man i panik og bruger tiden på ting, som ikke er relevante, eller søger man at få overblik og håndtere situationen? Den kritiske kompetence har nær tilknytning til den faglige kompetence, for jo mere uforudsigelig en hændelse er, desto større krav om faglig kunnen og dygtighed stilles der, og jo hurtigere er der krav om overblik (Edvardsson & Thomasson, 1991; Krøll, 1999, 2002; Sandberg, 1994). På baggrund af ovenstående inddeles den kritisk kompetence i: 1) patientrelaterede situationer, 2) kollegarelaterede situationer og 3) andet. Hovedgrupper Patientrelateret: Ny/ukendt situation. Mange krav/opgaver på en gang. Mange og/eller dårlige patienter. Voldsomme patienter. Pludselig dødsfald. Patienter og pårørende i krise. Patienter og pårørende, der er utilfredse. Patienter, der er anderledes. Akut forværring i patienttilstand. Det generelle på Sygehus Viborg Viser dømme- og handlekraft, bevarer ro, sikkerhed og overblik i de kritiske situationer, der opstår i afsnittet. Kommunikerer professionelt og udviser en værdig adfærd overfor patienter, pårørende og kolleger. Reagerer og handler på baggrund af etiske og moralske overvejelser i uventede situationer. Handler proaktivt i kritiske situationer. Viser i handling, hvad der skal gøres, hvordan det skal gøres og hvornår i den kritiske situation. Embodied know-how. Mestrer teknologien og hindrer unødig teknologisk indgriben og behandling. Engagerer sig, med sit kendskab til patienten som menneske og sin sygeplejefaglige viden, i etiske dilemmaer om valg og fravalg af medicinsk behandling. Er loyal overfor teamets beslutning. Handler ud fra bevidstheden om egen kompetence, kender egen begrænsning og kan sige fra i situationen og hente assistance, hvor dette er relevant. Har lederrollen, hvor det er relevant og uddelegerer relevante opgaver. 14

15 Påbegynder genoplivning ved respirations- og hjertestop. Handler professionelt over for patienter og pårørende, der klager over pleje- og behandlingsforløb. Handler professionelt ved bortkomne patienter. Handler professionelt ved voldsomme patienter og forsøger at forhindre, at patienten er til fare for sig selv og andre. Anvender afsnittets procedure i ekstreme situationer, hvor patient og/eller pårørende er i akut krise og der er behov for yderligere assistance (kontakt til f.eks. politi, psykolog, sociale myndigheder, præst, mere erfarne kolleger fra eget eller andet afsnit). Kollega relaterede situationer Koordinerer, prioriterer og omfordeler personaleressourcer i den kritiske situation. Tilkalder evt. assistance. Handler hensigtsmæssigt overfor utilfredse kolleger og løser problemstillingen med faglig argumentation og beslutsomhed. Handler professionelt og efter Sygehus Viborgs misbrugspolitik i situationer, hvor der hersker tvivl om, hvorvidt en fremmødt kollega er i stand til at varetage sit arbejde på forsvarlig vis. Handler professionelt i situationer, hvor der hersker tvivl om, hvorvidt en fremmødt kollega er for syg til at varetage sit arbejde på forsvarlig vis. Handler professionelt ved kollegas lovbrud, f.eks. brud på tavshedspligten, misbrug af adgang til fortrolige oplysninger. Andet Handler hensigtsmæssigt og bevarer ro og overblik ved nedbrud i tekniske systemer og IT systemer (Patient Administrative System, telefonsystem, kaldeanlæg m.m.). 15

16 Handler hensigtsmæssigt og bevarer ro og overblik ved driftsforstyrrelser, brand, tyveri, uønskede personers tilstedeværelse m.m. 16

17 Organisations kompetence Organisations kompetence drejer sig bl.a. om forståelse af organisationens økonomiske situation og hvordan den påvirkes. Ikke mindst gælder det om at forstå betydningen af egen arbejdsindsats for helheden i det tværfaglige og tværorganisatoriske samarbejde - en evne, som er afgørende, når der er fokus på tværgående processer, patientforløb og arbejdsgange (Edvardsson & Thomasson, 1991; Krøll, 1999, 2002; Sandberg, 1994). For at forstå organisationens økonomiske situation og hvordan den påvirkes, er der brug for at vide noget om; 1) mål og strategi, 2) økonomi og ressourcer, 3) omstillings- og ændringsprocesser, 4) ansættelses- og overenskomstforhold og 5) administrative forhold. Hovedgrupper Mål og strategi Det generelle på Sygehus Viborg Arbejder efter Viborg Amts mål for sundhedsvæsenet. Arbejder ud fra Mål for Sygehus Viborg og forholder sig kritisk til indholdet. Arbejder ud fra afdelingens værdigrundlag og/eller mål og forholder sig kritisk til indholdet. Handler ud fra viden om sygehusets organisering og forholder sig kritisk. Anvender sygehusets og afdelingens informations- og kommandoveje. Arbejder ud fra Viborg Amts servicemål for patientbehandling. Arbejder ud fra Lov om frit sygehusvalg. Arbejder ud fra National strategi for kvalitetsudvikling i sundhedsvæsenet. Arbejder med kvalitetsudvikling i forhold til sammenhængende patientforløb, arbejdsgange, NIP - projekter, Den Gode Medicinske Afdeling m.m. Kender Systematisk kompetenceudvikling for sygeplejersker og social- og sundheds assistenter på Sygehus Viborg, 2005 og er aktiv i egen og kollegers kompetenceudvikling. 17

18 Økonomi og ressourcer Kender principperne for fordeling af økonomiske ressourcer på sygehusniveau (eks. DRG takstsystem). Viser forståelse for afdelingens opgaver og ressourcetildeling og forholder sig kritisk ved misforhold. Udviser økonomisk ansvarlighed ved anvendelse af utensilier og personaleressourcer. Er bevidst om egen placering i organisationen og betydning af egen indsats. Omstillings- og ændringsprocesser Medvirker konstruktivt og tager ansvar i ændringsprocesser. Fungerer fleksibelt i en foranderlig organisation. Udviser loyalitet over for trufne beslutninger og medvirker til en konstruktiv implementering. Ansættelses- og overenskomstforhold Overholder tavshedspligten og påpeger overtrædelse af tavshedspligten. Arbejder i henhold til gældende overenskomst og lokalaftaler. Arbejder i henhold til Ny løn og Forhåndsaftale for Basissygeplejersker og Radiografer. Handler på baggrund af Sygehus Viborgs personalepolitik og afdelingens syge- og fraværspolitik. Administrative forhold Forholder sig kritisk til patientens vej gennem sygehussystemet - fra henvisning til epikrise og medvirker til justeringer. Anvender afdelingens administrative redskaber, f.eks. tjenestetidsplan, arbejdsfordelingsplan, vare- og kostbestillingssystemet, bestilling af undersøgelser og prøver. Anvender Samarbejdsaftale og manual for god praksis ved indlæggelse og udskrivning af borgere og 18

19 forholder sig kritisk til aftalens funktion i praksis. Anvender mulige eksterne konsulenter/ personer, hvor der er behov (socialrådgiver, psykolog, præst, tolk m.m.). Anvender Lov om patienters retsstilling. Anvender Lov om patientsikkerhed og indberetter utilsigtede hændelser. Anvender Lov om patientforsikring. Kender patienters klagemuligheder og anvender gældende vejledning for patientklager. Anvender relevante vejledninger fra Sundhedsstyrelsen i forhold til patientbehandlingen i den enkelte afdeling (patientidentifikation, livstestamente, lejring af spædbørn, kontrol af sonder, brug af tamponer, servietter o. lign. ved operative indgreb m.m.). Anvender relevante vejledninger fra patientforeninger (Kræftens Bekæmpelse, hjerteforeningen, lungeforeningen m.m.) og forholder sig kritisk. Anvender relevante retningslinier, der er udstukket fra 20 anbefalinger i patientens møde med Sundhedsvæsenet (Amtsrådsforeningen, Center for Små Handicapgrupper, Dansk Selskab for Kvalitet i Sundhedsvæsenet, Dansk Sygeplejeråd, & Den Almindelige Danske Lægeforening, 2003). Kender ledelsessystemet og anvender korrekte kommandoveje. 19

20 Social kompetence Social kompetence er den kompetence, som binder de øvrige fire områder sammen. Den defineres som evnen til at kunne omgås andre samt evnen til at kunne respektere andres funktioner og opgaver. Den er væsentlig, ikke alene i forhold til patienterne, men også i forhold til arbejdspladsen som helhed. I dette forhold indgår nemlig også opfattelse af eget job. Kan jeg lide at være sygeplejerske? Ser jeg en mening i arbejdet? Kan jeg lide at møde på arbejdet og kan jeg lide samarbejdet med patienter, kolleger etc.? Oplever jeg, at min kunnen og dygtighed anvendes? Det er den sociale kompetence, vi tager temperaturen på, når vi gennemfører medarbejdertilfredshedsundersøgelser. Opfattelsen af arbejdet er den kerne, hvorom kompetencen drejer sig, og en forudsætning for læring og udvikling og afgørende for den måde, man omsætter sine ressourcer på i de øvrige områder (Edvardsson & Thomasson, 1991; Krøll, 1999, 2002; Sandberg, 1994). Hovedgrupper Det generelle på Sygehus Viborg Møder på arbejde med en positiv indstilling til patienter, kolleger, ledere, øvrige samarbejdspartnere og opgaver. Udviser engagement og fleksibilitet i arbejdet. Begejstrer og engagerer kolleger og samarbejdspartnere. Bidrager til fællesskabet, god trivsel og godt arbejdsmiljø. Medvirker til at skabe og vedligeholde et respektfuldt og ligeværdigt samarbejde (er katalysator i samarbejdsrelationer). Udviser tillid og tryghed. Er en del af afdelingens kultur og er bevidst om, hvad kulturen i de enkelte faggrupper og de enkelte afdelinger betyder i samarbejdsrelationer. Handler på baggrund af sin stærke og respektfulde position i samarbejdsrelationer og er bevidst om egen adfærd og hvad den betyder for omgivelserne. Tager ansvar for egen og medansvar for kollegers arbejdssituation. Tager ansvar for egen og er opmærksom på kollegers 20

21 trivsel og udvikling. Er loyal overfor kolleger, afdelingen og ledelsen. Er åben og ærlig i samarbejdet. Leder samarbejdet sagligt og umærkeligt mod fornuftige løsninger. Giver og modtager konstruktiv kritik. Foregriber og/eller løser konfliktsituationer. Udviser respekt for andre faggruppers faglighed og kollegers personlige egenskaber. Er lydhør, tolerant og udviser respekt for kolleger og samarbejdspartneres forskelligheder (kultur, nationalitet, sprog, seksualitet m.m.). Er bevidst om egne stærke og svage sider og udvikler sine sociale kompetencer. Handler på signaler, der kan antyde, at en kollega er ude i en kritisk livssituation, som kan påvirke dennes dømme- og handlekraft, f. eks. misbrug. Videregiver og behandler disse oplysninger fortroligt. 21

22 Begrebsafklaring Analyse: En tilbundsgående undersøgelse af noget for at finde dets bestanddele og sammensætning (Politiken, 1999a). Ansvar: Ansvar betyder det at stå til regnskab for noget, at stå inde for noget. Ansvar spiller en rolle i næsten alle sammenhænge, hvor handlinger og beslutninger har betydning for mennesker politisk, juridisk, etisk og moralsk samt økonomisk (Weile, 1994). Ansvarlighed: Er den måde, ansvar forvaltes på (Weile, 1994). Anvende: Tager noget eller nogen til hjælp for at nå et mål. = Bruge, benytte, betjene sig af (Politiken, 1999a). Delegere: Overdrage ansvaret for noget til nogen, give nogen fuldmagt til at gøre noget (Politiken, 1999a). Den medarbejder, som får en opgave overdraget ved delegation, vil alene kunne drages til ansvar for ikke at følge den givne instruktion, men ikke for selve delegationen, som sygeplejersken har ansvaret for (Weile, 1994). Epistemè: Videnskabelig viden. En viden om det universelle, om hvad der altid eksisterer uændret (Jensen, 1990). Erfaring: Viden, som bygger på, at man har gjort eller oplevet noget før (Politiken, 1999a). (erfaren = øvet, rutineret) (Politiken, 1999a). Erfaring er noget man gør, spænding/vekselvirkning mellem sansning, tænkning og handling (Grove & Topsøe-Jensen, 1996). Evidens: Evidentia = (latin) klarhed, tydelighed, vished (Gyldendal, Evidensbaseret viden = Samvittighedsfuld, eksplicit, velovervejet anvendelse af den nyeste foreliggende viden i beslutningsprocessen om behandling af den enkelte patient (Lausten, Krøll, Madsen, & Ottesen, 2002). Foregriber: Gøre noget før noget andet sker, at være på forkant med noget (Grove & Topsøe-Jensen, 1996). Fortrolig: Kendt med, øvet i (Grove & Topsøe-Jensen, 1996). Have nøje kendskab til noget, være vant til noget (Politiken, 1999b). 22

23 Hensigtsmæssigt: Passende til hensigten, praktisk, fornuftig (Politiken, 1999b). Hensigt = plan, formål, intention (Grove & Topsøe-Jensen, 1996). Højne: Forbedre, give et løft (Grove & Topsøe-Jensen, 1996). Intuition: = umiddelbar forståelse af en sammenhæng uden først at tænke bevidst over tingene. F.eks. hun kunne ikke se noget, men hendes intuition sagde hende, at der var noget galt (Politiken, 1999b). Kliniske blik: At anvende alle sine sanser, så situationen læses (behov i patientsituationen) og handler derpå med al sin faglighed og medmenneskelighed i forhold til kendskab til patienten og dennes situation (Benner et al., 1996). Kollega: Arbejdskammerat; person som er på samme arbejdsplads som én selv (Politiken, 1999b). Komplekse: Sammensatte, indviklet (Politiken, 1999b). Mentor: Guide, der leder voksne gennem en række overgange ved at udfordre, støtte, give visioner og vise omsorg for den enkelte persons udvikling (Grove & Topsøe-Jensen, 1996). Omsorg: Det at passe, pleje, hjælpe og beskytte andre (Politiken, 1999b). Phronesis: Er en praktisk visdom/viden om, hvad det kommer an på, når livet mennesker imellem skal lykkes. Det er moralsk tæft, situationsfornemmelse (Jensen, 1990). Praksis kundskab: Praksiskundskab er kundskab sygeplejersken eller den studerende kan erhverve sig gennem oplevelser, som gennem refleksion omdannes til erfaringer (Grove & Topsøe-Jensen, 1996). Kundskab = indsigt, intellektuel ekspertise (Grove & Topsøe-Jensen, 1996). Professionel: Udfører et arbejde med stor faglig dygtighed (Politiken, 1999b). Rationelt: Fornuftig, empirisk (= baseret på erfaringslære), logisk, konkret, praktisk (Grove & Topsøe-Jensen, 1996). 23

24 Rolle: Den bestemte måde, som omgivelserne forventer, at en person skal opføre sig på, og de bestemte opgaver, som det forventes, at personen påtager sig (Politiken, 1999b). Strukturere: Systematisere, koordinere, organisere, samordne, tilrettelægge (Grove & Topsøe-Jensen, 1996). Techné: Teknisk know-how, håndværksmæssig kunnen. Der er tale om en adfærd, der har et mål i noget som er forskellig fra selve adfærden (instrumentel adfærd) (Jensen, 1990). Udføre: Lave noget der er bestemte rammer for, = lave, foretage, forrette, gøre, udøve, praktisere (Politiken, 1999a). Udvikle: Forandre, fremme en evne (Politiken, 1999a). Udvikling = proces, forløb, forbedring, modning (Grove & Topsøe-Jensen, 1996). Udvise: = vise (Politiken, 1999a). Udøve: Udføre en vis aktivitet, = øve, udføre, praktisere (Politiken, 1999a). Umærkeligt: En kollega hjælper en anden kollega uden at det næsten registreres hos den, der modtager hjælpen og uden at hjælperen gør meget opmærksom på sig selv i situationen. Derefter forlader hjælperen situationen (Gyldendal, 1999). Vejleder: Viser til rette, rådgiver (Politiken, 1999b). = mentor (Politiken, 1999a). Vejledning: Undervisning, vise til rette, rådgivning, instruks (Grove & Topsøe-Jensen, 1996). Velovervejet: Som er tænkt nøje igennem (Politiken, 1999a). Værdig: Som i kraft af sine egenskaber, kunnen, viden eller adfærd anses for egnet til eller fortjener noget (Politiken, 1999a). = som besidder eller udstråler værdighed (Politiken, 1999b). En der er repræsentativ (Gyldendalske Boghandel, 1997). 24

25 Referenceliste Amtsrådsforeningen, Center for Små Handicapgrupper, Dansk Selskab for Kvalitet i Sundhedsvæsenet, Dansk Sygeplejeråd, & Den Almindelige Danske Lægeforening. (2003). Patientens møde med Sundhedsvæsenet. De mellemmenneskelige relationer. - Anbefalinger for kommunikation, medinddragelse og kontinuitet. Århus: Kvalitetsafdelingen, Århus Amt. Benner, P., Tanner, C. A., & Chesla, C. A. (1996). Expertise in Nursing Practice. Caring, Clinical Judgement, and Ethics. ( 1 ed.). New York: Springer Publishing Company. DSR. (2004). De Sygeplejeetiske Retningslinier. København: Dansk Sygeplejeråd. Edvardsson, B., & Thomasson, B. (1991). Kvalitetsutveckling - ett managementperspektiv. Lund, Sverige: Studenterlitteratur. Evalueringscenteret. (1996). Sygeplejerskeuddannelsen - Evalueringsrapport. København: Statens Information. Grove, M., & Topsøe-Jensen, N. (1996). Sygeplejefaglig Ordbog. København: Nordisk Forlag A/S. Gyldendal. (1999). Gyldendals Fremmedordbog. København, Danmark: Gyldendals Forlag. Gyldendalske Boghandel. (1997). Dansk Fremmedordbog. København: Nordisk Forlag A/S. Jensen, T. K. (1990). Sygepleje som etisk know-how. Hermeneutik og livsverden, menneskesyn og metode. In T. Jensen & L. U. Jensen & W. C. Kim (Eds.), Grundlagsproblemer i Sygeplejen. Etik (1. ed., pp ). Århus, Danmark: Philosophia. Krøll, V. (1999). Kompetencebeskrivelser og kompetenceprofiler - en metodeudvikling i en sygeplejeorganisation. Herning, Danmark: Herning Centralsygehus. Krøll, V. (2002). Forskning i klinisk sygepleje 1, teori og praksis. (kap. 8), Kompetence og kompetenceudvikling i sygeplejen. København: Akademisk Forlag. Lausten, S., Krøll, V., Madsen, I., & Ottesen, B. (2002). Sygeplejefaglig Klaringsrapport: Grundlag og metode for måling, dokumentation og forbedring af sygeplejefaglig kvalitet. Århus: Dansk Sygeplejeråd. Politiken. (1999a). Politikens Nudansk Ordbog. København: Politikens Forlag. Politiken. (1999b). Politikens Retskrivnings- og Betydningsordbog. København: Politikens Forlag A/S. Sandberg, J. (1994). Human competence at work. An interpretative approach., Doktorafhandling ved Handelshögskolan, Göteborg, Sverige. 25

26 Sygehus-MED-udvalget. (2003). Personalepolitik. Viborg: Sygehus Viborg. Undervisningsministeriet. (2001). Bekendtgørelse om sygeplejerskeuddannelsen. BEK nr. 232 af 30/03/2001. København: Undervisningsministeriet. Weile, L. (1994). Ansvar og ansvarlighed - om sygeplejerskens pligter og rettigheder. København: Munksgaard. 26

Karkirurgisk afdeling V11-3

Karkirurgisk afdeling V11-3 Karkirurgisk afdeling V11-3 Regionshospital Viborg Udarbejdet af: Karen Gaarn-Larsen afdelingssygeplejerske Vibeke Serup Jensen sygeplejerske Jytte Kusk sygeplejerske September 2007 2 Illustration af opbygningen

Læs mere

Modellen er hierarkisk opbygget og skal opfattes dynamisk i forholdet mellem kompetenceudvikling og kvalifikationer.

Modellen er hierarkisk opbygget og skal opfattes dynamisk i forholdet mellem kompetenceudvikling og kvalifikationer. Forord Odense Universitetshospital vil som en del af udviklingsplanen sikre en målrettet og systematisk personaleudvikling, der skal sikre de kompetencer, som svarer til nuværende og kommende opgaver.

Læs mere

Kompetencekoncept. Hospitalsenhed Midt

Kompetencekoncept. Hospitalsenhed Midt Kompetencekoncept Hospitalsenhed Midt - med hjerne, hjerte og vilje Hospitalsenhed Midt Administrationen HR INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning...4 Del 1: Fælles ramme og fælles sprog for kompetenceudvikling.6

Læs mere

Sygeplejefagligt ansvar og sygeplejefaglig ledelse

Sygeplejefagligt ansvar og sygeplejefaglig ledelse Sygeplejefagligt ansvar og sygeplejefaglig ledelse Sygeplejefagligt ansvar og sygeplejefaglig ledelse Nye tider nye krav side 4 Sygeplejerskers faglige ansvar i det danske sundhedsvæsen side 6 Udfordringer

Læs mere

Kompetenceprofil for sygeplejersker. Medicinsk Afdeling, Neurologisk Afdeling, Endokrinologisk Afdeling, Onkologisk Afdeling Sydvestjysk Sygehus

Kompetenceprofil for sygeplejersker. Medicinsk Afdeling, Neurologisk Afdeling, Endokrinologisk Afdeling, Onkologisk Afdeling Sydvestjysk Sygehus Kompetenceprofil for sygeplejersker Medicinsk Afdeling, Neurologisk Afdeling, Endokrinologisk Afdeling, Onkologisk Afdeling Sydvestjysk Sygehus Juni 2014 Indholdsfortegnelse Indledning... 1 Sygeplejersken

Læs mere

Forord. Februar 2012, Anne-Mette Haugaard, klinisk sygeplejelærer Lene Jensen, afdelingssygeplejerske

Forord. Februar 2012, Anne-Mette Haugaard, klinisk sygeplejelærer Lene Jensen, afdelingssygeplejerske Forord Kompetenceprofil for sygeplejersker, Neurologisk Afdeling 652 er udarbejdet med udgangspunkt i Kompetenceprofil for sygeplejersker på de medicinske afdelinger, SVS. Indledningen og beskrivelsen

Læs mere

Kompetenceprofil for sygeplejersker

Kompetenceprofil for sygeplejersker Kompetenceprofil for sygeplejersker Februar 2014 1 Indhold 1.0. Baggrund og formål... 3 2.0. Overordnet rammebeskrivelse... 4 3.0. Begrebsafklaring... 5 3.1. Kvalifikation... 5 3.2. Kompetence... 5 3.3.

Læs mere

Social- og Sundhedsassistent-uddannelsen Den generelle studieplan del 2. Klinik Medicin

Social- og Sundhedsassistent-uddannelsen Den generelle studieplan del 2. Klinik Medicin Social- og Sundhedsassistent-uddannelsen Den generelle studieplan del 2 Klinik Medicin Juli 2013 Indholdsfortegnelse 1. Uddannelsesmæssige forhold i Klinik Medicin...2 1.1 Syn på læring... 2 1.2 Rammer

Læs mere

Niveau 1 single loop Niveau 2 double loop Niveau 3 - ekspert

Niveau 1 single loop Niveau 2 double loop Niveau 3 - ekspert SOCIAL-OG SUNDHEDSASSISTENS FAGLIG KOMPETENCE Niveau 1 single loop Niveau 2 double loop Niveau 3 - ekspert Har faglig indsigt, varetager grundlæggende sygepleje- og aktiveringsopgaver. arbejder regelbaseret

Læs mere

Model for systematisk kompetenceudvikling - ergoterapeuters kompetencer

Model for systematisk kompetenceudvikling - ergoterapeuters kompetencer Model for systematisk kompetenceudvikling - ergoterapeuters kompetencer Fysioterapi- og Ergoterapiafdelingen Aarhus Universitetshospital, 2015 Indhold Forord...3 Baggrund...4 Brugerens perspektiv...5 Det

Læs mere

PATIENTENS MØDE MED SUNDHEDSVÆSENET

PATIENTENS MØDE MED SUNDHEDSVÆSENET PATIENTENS MØDE MED SUNDHEDSVÆSENET De mellemmenneskelige relationer anbefalinger for kommunikation, medinddragelse og kontinuitet Amtsrådsforeningen, Center for Små Handicapgrupper, Dansk Sygeplejeråd,

Læs mere

Sygeplejefagligt ansvar og sygeplejefaglig ledelse

Sygeplejefagligt ansvar og sygeplejefaglig ledelse L O F I. 3 3 1 5 Sygeplejefagligt ansvar og sygeplejefaglig ledelse Arbejdsrapport Dansk Sygeplejeråd Vimmelskaftet 38 Postbox 1084 1008 København K Tlf. 33 15 15 55 E-mail: dsr@dsr.dk www.dsr.dk Indledning

Læs mere

SSA Vejledermateriale Trin 2 - Kommunal praktik Godkendt 04.02.15

SSA Vejledermateriale Trin 2 - Kommunal praktik Godkendt 04.02.15 SSA Vejledermateriale Trin 2 - Kommunal praktik Godkendt 04.02.15 1 Indhold: Trin 2 til praktikvejlederne. Beskrivelse af det gode praktikforløb 3 Erhvervsfaglig kompetence 4 Pejlemærker og eks. på anvendelse

Læs mere

Anbefalinger til kompetencer for social- og sundhedsassistenter i den basale palliative indsats

Anbefalinger til kompetencer for social- og sundhedsassistenter i den basale palliative indsats Anbefalinger til kompetencer for social- og sundhedsassistenter i den basale palliative indsats Marianne Mose Bentzen December 2012. Version 1.0. - Dansk Multidisciplinær Cancer Gruppe for Palliativ Indsats

Læs mere

Uddannelsesprogram. SSA-elever praktik 2. Psykiatrisk Afdeling Kolding-Vejle

Uddannelsesprogram. SSA-elever praktik 2. Psykiatrisk Afdeling Kolding-Vejle Psykiatrisk Afdeling Kolding-Vejle Uddannelsesprogram kontaktperson Susanne Vakker Maass, uddannelseskoordinator Voksenpsykiatrisk afd. Kolding-Vejle SSA-elever praktik 2. September 2013 Indholdsfortegnelse

Læs mere

KOMPETENCEUDVIKLING FOR SOCIAL OG SUNDHEDSASSISTENTER INFEKTIONSMEDICINSK AFDELING Q ODENSE UNIVERSITETSHOSPITAL

KOMPETENCEUDVIKLING FOR SOCIAL OG SUNDHEDSASSISTENTER INFEKTIONSMEDICINSK AFDELING Q ODENSE UNIVERSITETSHOSPITAL KOMPETENCEUDVIKLING FOR SOCIAL OG SUNDHEDSASSISTENTER INFEKTIONSMEDICINSK AFDELING Q ODENSE UNIVERSITETSHOSPITAL UDARBEJDET AF AFDELINGENS SYGEPLEJEFAGLIGE LEDELSE KOMPETENCEUDVIKLING OG KARRIEREPLANLÆGNING

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse

Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedsbeskrivelse Neurologisk-Afdeling Roskilde Sygehus Side 1! af! 40 Indholdfortegnelse: 1.1 Mission for Sygehus Roskilde og Køge 4 1.1 Mission for Sygehus Roskilde og Køge 4 1.2 Værdigrundlag

Læs mere

Målbeskrivelser og logbøger;

Målbeskrivelser og logbøger; ISBN nr. 87-9109-7-6 Retningslinier for udfærdigelse af: Målbeskrivelser og logbøger; Den lægelige videreuddannelses kompetencemål, lærings- og evalueringsstrategier Sundhedsstyrelsen 2001 Forord Anbefalingerne

Læs mere

Mission Visioner Værdier Faglig etik og samarbejde

Mission Visioner Værdier Faglig etik og samarbejde Professionsgrundlag for ergoterapi en dokumentsamling om Mission Visioner Værdier Faglig etik og samarbejde Ergoterapeutforeningen 2008 Professionsgrundlag for ergoterapi 1 professionsgrundlag for ergoterapi

Læs mere

1. Overordnede og bærende principper for personale- og ledelsespolitikken i Beredskabsstyrelsen

1. Overordnede og bærende principper for personale- og ledelsespolitikken i Beredskabsstyrelsen 1. Overordnede og bærende principper for personale- og ledelsespolitikken i Beredskabsstyrelsen "Det er spændende at være ansat i Beredskabsstyrelsen" Denne målsætning er udgangspunktet for personale-

Læs mere

KOMPETENCE- UDVIKLING SOSU- ASSISTENTER

KOMPETENCE- UDVIKLING SOSU- ASSISTENTER KOMPETENCE- UDVIKLING SOSU- ASSISTENTER AMU-baseret efteruddannelse for social- og sundhedsassistenter Mål - indhold temaer - Revideret 2013 Indhold og temaer INDHOLD UDDANNELSESSTRUKTUR... 4 BASISDEL...

Læs mere

Personalepolitik. for. Social- og Sundhedsuddannelses Centret SOSU C

Personalepolitik. for. Social- og Sundhedsuddannelses Centret SOSU C Personalepolitik for Social- og Sundhedsuddannelses Centret SOSU C Indholdsfortegnelse Forord... 4 Mission, vision, ide og værdigrundlag... 5 Mission...5 Vision...5 Idegrundlag...5 Værdigrundlag...6 Indledning...7

Læs mere

Personalepolitik. Campus Bornholm 2012

Personalepolitik. Campus Bornholm 2012 Personalepolitik Campus Bornholm 2012 Drøftet af HSU den xx.xx 2012 Forord 4 Om Personalepolitikken 5 Indledning 6 Identitet og fællesskab 6 Kommunikation og samarbejde 7 Kompetente og engagerede ledere

Læs mere

ANBEFALINGER TIL KOMPETENCER FOR SYGEPLEJERSKER I DEN PALLIATIVE INDSATS

ANBEFALINGER TIL KOMPETENCER FOR SYGEPLEJERSKER I DEN PALLIATIVE INDSATS ANBEFALINGER TIL KOMPETENCER FOR SYGEPLEJERSKER I DEN PALLIATIVE INDSATS Anette Lindgren, Birte Rasmussen, Birthe Ørskov, Helle Nordestgaard Matthiesen, Ina Lillevang, Jeanette Nielsen, Jorit Tellervo,

Læs mere

Kompetencestrategi Sundhed & Omsorg. Kompetencestrategi. Sundhed & Omsorg

Kompetencestrategi Sundhed & Omsorg. Kompetencestrategi. Sundhed & Omsorg Kompetencestrategi November 2011 1 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Indledning... 4 3. Om udvikling... 5 3.1 Kompetenceområder medarbejdere... 5 3.2 Kompetenceområder ledere... 7 4. Læringsmiljø og

Læs mere

Kompetenceprofil for funktionsledere. De medicinske afdelinger, Sydvestjysk Sygehus

Kompetenceprofil for funktionsledere. De medicinske afdelinger, Sydvestjysk Sygehus Kompetenceprofil for funktionsledere De medicinske afdelinger, Sydvestjysk Sygehus september 2013 KOMPETENCEPROFIL FOR FUNKTIONSLEDERE - Ledende klinisk diætist, ledende lægesekretærer, afdelingssygeplejersker

Læs mere

Det nye i praktikken. Information til praktikvejledere på social- og sundhedsuddannelsen om den nye uddannelsesordning

Det nye i praktikken. Information til praktikvejledere på social- og sundhedsuddannelsen om den nye uddannelsesordning Det nye i praktikken Information til praktikvejledere på social- og sundhedsuddannelsen om den nye uddannelsesordning Forord Fra januar 2013 følger nye elever på socialog sundhedsuddannelsen en ny uddannelsesordning.

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse

Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedsbeskrivelse Ifølge Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som pædagog skal praktikstedet udarbejde en praktikstedsbeskrivelse med virkning fra 1. august 2007. Skabelon til praktikstedsbeskrivelse

Læs mere

Pædagogers kompetenceprofil

Pædagogers kompetenceprofil Pædagogers kompetenceprofil Udarbejdet af en arbejdsgruppe nedsat af Undervisningsministeriet bestående af repræsentanter fra: Amtsrådsforeningen, Børne- og kulturchefforeningen, BUPL, Daginstitutionernes

Læs mere