Lederforeningen flytter grænser - i organisation, fag og samfund

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lederforeningen flytter grænser - i organisation, fag og samfund"

Transkript

1 Lederforeningen flytter grænser - i organisation, fag og samfund Dansk Sygeplejeråd har igennem flere år drøftet, hvordan ledernes stemme i organisationen kan styrkes. Dels fordi ledende sygeplejersker er en gruppe medlemmer med særlige vilkår og udfordringer, som derfor har behov for særlige tilbud og muligheder for indflydelse. Dels fordi ledende sygeplejersker står over for store udfordringer i disse år, ikke mindst som følge af kommunalreformen, den stigende specialisering og kvalitetsreformen. Resultatet af de mange års drøftelser i DSR og en kongresbeslutning i 2007, blev stiftelsen af Lederforeningen. Knapt 5000 ledende sygeplejersker udgør gennem deres medlemskab af Dansk Sygeplejeråd fundamentet for Lederforeningen. Et godt fundament til at ledernes stemme kan blive hørt i såvel organisationen som i samfundet. Lederforeningsbestyrelsen har i det første år lagt vægt på at skabe en solid platform for de opgaver der venter på at blive løst. At starte en Lederforening samtidig med en strukturændring i hele Dansk Sygeplejeråd og midt i en konfliktperiode har haft både fordele og ulemper. Men forårets overenskomstforhandlinger og den lange konflikt, viste sig at være en god anledning til at komme rundt i alle kredse og mødes med Lederforeningens medlemmer. Det har været et stort privilegium for Lederforeningsbestyrelsen, at vi lige fra start har haft tæt dialog med medlemmerne det har været en væsentlig faktor for, hvordan vi har valgt at prioritere opgaverne i opbygningen af Lederforeningen. Vi er stadig i udviklingsfasen men vi er godt på vej. Vi glæder os derfor til det kommende år, hvor vi sammen med medlemmerne af Lederforeningen kan udvikle samarbejdsformer både lokalt og på landsplan, så vi sammen med resten af Dansk Sygeplejeråd kan arbejde for at udvikle og forbedre forholdene for ledende sygeplejersker til gavn for lederne, professionen og samfundet. På Lederforeningsbestyrelsens vegne Formand 1

2 Lederforeningens bestyrelse FORMAND: Irene Hesselberg: Plejehjemsleder siden 1998, sidst på Friplejehjemmet Margrethe Hjemmet i Roskilde. Diplomuddannelse i ledelse fra Danmarks Sygeplejerskehøjskole Master of Public Health. Har været formand for SEFB, (nu SLS) og har været Tillidsrepræsentant. NÆSTFORMAND: Berit Henriksen (Kreds Sjælland): Ledende oversygeplejerske Kirurgisk afdeling, Nykøbing F. Tidligere ansat som patientvejleder og sundhedsfaglig leder. Arbejdsmiljøinstruktør. Amtskredsbestyrelsesmedlem i tre perioder. BESTYRELSESMEDLEMMER: Elsebeth Vesterheden (Kreds Midtjylland): Oversygeplejerske i Horsens. Har arbejdet 10 år som leder bl.a. i primærsektoren. Har været TR i 4 år, medlem af Lederrådet i Århus amtskreds i 4 år og sidder siden 2004 i Sygeplejeetisk Råd Grete Kirketerp (Kreds Syddanmark): Oversygeplejerske inden for det medicinske område siden Har tidligere været afdelingssygeplejerske i operationsafdeling og diabetesskole. Har været bestyrelsesmedlem i Dansk Sygepleje Selskab, Næstformand i Dansk Selskab for Klinisk Ledelse og medlem af Strategiudvalget, fagligt selskab for diabetessygeplejersker. Tidligere Formand for Oversygeplejerskerådet ved Odense Universitethospital. Sygeplejefaglig diplomuddannelse med speciale i ledelse ved Danmarks Sygeplejehøjskole, Cand. Cur fra Aarhus Universitet og Master of Public Management fra Syddansk Universitet. Inge Peitersen (Kreds Hovedstaden): Ledende oversygeplejerske på Afdeling for Neurorehabilitering, Hvidovre Hospital. Har bla. siddet i Lederrådet i Kreds Hovedstaden. Indtrådt i bestyrelsen (Kreds Nordjylland): Desværre ingen repræsentation fra denne kreds. Indtil der findes en repræsentant varetages repræsentationen af formanden. 2

3 ÅRSBERETNING Stiftende generalforsamling af Lederforeningen i Dansk Sygeplejeråd Lederforeningen i Dansk Sygeplejeråd blev stiftet tirsdag d 18. september 2007 i Kvæsthuset, Dansk Sygeplejeråd. Den stiftende generalforsamling blev indledt med et oplæg af lektor, Ph.d. Dorthe Pedersen fra Institut for Ledelse, Politik og Filosofi. Debat 107 ledende sygeplejersker var mødt op til generalforsamlingen, hvor der var debat om specielt Lederforeningens opgaver og kompetencer. Der var bl.a. drøftelser af hvorvidt lederforeningen skulle have forhandlingsretten for ledende sygeplejersker. Mandatet fra DSR s Hovedbestyrelse på dette område var dog meget klart; lederforeningens vedtægter ville ikke blive godkendt af HB, hvis der af disse fremgik en bestemmelse om, at forhandlingsretten for ledende sygeplejersker skulle overgå til Lederforeningen. Vedtægter Forslaget til vedtægter blev enstemmigt vedtaget. Der var visse bemærkninger vedrørende suppleringsvalg og næstformandens deltagelse i HB ved formandens forfald. Vedtægterne er siden blevet tilrettet og godkendt af generalforsamlings dirigent samt DSR s Hovedbestyrelse på mødet i november Vedtægterne kan ses på Lederforeningens hjemmeside og findes som bilag til beretningen. Præsentation af kandidater På den stiftende generalforsamling foregik endvidere præsentation af kandidaterne til Lederforeningsbestyrelsen. Lederforenings aktiviteter Lederforeningsbestyrelsen har holdt møde en gang om måneden. To af disse møder er afholdt som bestyrelsesseminarer over to dage. På det første bestyrelsesseminar blev bestyrelsen introduceret til Dansk Sygeplejeråds organisation og arbejde. Derudover har Lederforeningsbestyrelsen arbejdet med opgavefordeling i bestyrelsen, samarbejde og kommunikation med Lederforeningens medlemmer, herunder opbygning af en struktur, der kan underbygge lokalt og regionalt engagement, samt samarbejdet med Dansk Sygeplejeråds Kredse, andre lederorganisationer, arbejdsgivere og andre relevante samarbejdsparter. 3

4 Ønskebrønden I forbindelse med konfliktmøder for ledende sygeplejersker i hver kreds, uddelte Lederforeningsbestyrelsen et spørgeark, hvor medlemmerne kunne beskrive, hvad de ønskede at bruge Lederforeningen til. Det blev til 1200 besvarelser og et solidt grundlag for bestyrelsen til at definere og prioritere indsatsområder. En sammenfatning af besvarelserne vil blive lagt på lederforeningens hjemmeside. Velkommen til verden reception og de første 100 dage Fredag den 7. marts 2008 afholdt Lederforeningen i Dansk Sygeplejeråd officiel reception i Kvæsthuset. Her mødtes medlemmer og samarbejdsparter for på festlig vis, at byde Lederforeningen velkommen til verden. Ved receptionen lanceredes foreningens logo, hjemmeside og arbejdsprogrammet for bestyrelsesåret. Receptionen kunne følges på hjemmesiden, hvor åbningstalen var filmet, så alle medlemmer af Lederforeningen, hvad enten de var fysisk til stede i Kvæsthuset, på arbejde eller hjemme, kunne være med til åbningen. Kredsbestyrelseskonferencerne i januar 2008 Lederforeningen deltog i Kredsbestyrelseskonferencerne Lederforeningen stod for en workshop, på hver konference, hvor der var særligt fokus på samarbejdsmuligheder med Kredsbestyrelserne. Aktiviteter på møder og konferencer I første halvår af 2008 har Lederforeningen 3 gange været landet rundt for at afholde store medlemsmøder for ledere. På møderne har vi debatteret forberedelse af, afvikling og resultatet af konflikten og der har også været god dialog om medlemmernes forventninger til Lederforeningen. Lederforeningen har ligeledes været på turné til alle kredse, hvor grobunden for et tættere og mere systematisk samarbejde mellem Lederforeningen og DSR s decentrale struktur er blevet lagt. Derudover har Lederforeningen i løbet af 2008 været aktivt deltagende bl.a. på SLS årsmøde, på årsmødet for Fagligt Selskab for Ledende Sygeplejersker og i klubben for ledende sygeplejersker på Bornholm. På disse møder har Lederforeningens formand holdt oplæg eller stået for en debat om DSR s arbejde for og med ledende sygeplejersker. Internationalt samarbejde Lederforeningen har deltaget i en stor lederkonference i Stockholm i maj 2008 afholdt af Ledernes Netværk i Norden (LNN). Derudover er Lederforeningen DSR s repræsentant i European Health Management Association (EHMA). Lederforeningens rolle under overenskomstforhandlingerne. Indsamling af krav til overenskomstforhandlingerne 2008 var for længst indsamlet da Lederforeningens så dagens lys. 4

5 Lederforeningens rolle omkring selve forhandlingerne blev derfor, gennem formandens plads i DSR s hovedbestyrelse, at sikre, at så mange krav som mulig på lederområdet kom igennem, samt at sikre, at lederne var rustet til en evt. konflikt. I januar var Lederforeningen for første gang rundt i alle kredse for at møde medlemmerne. Det skete på konfliktorienteringsmøder, hvor Irene Hesselberg, formand for Lederforeningen og Dorte Steenberg, næstformand i DSR, bl.a. kunne fortælle, at selv om lederne ikke kan strejke, så strejker sygeplejerskerne i basisstillinger også for ledernes løn- og arbejdsvilkår. Behovet for ledernes samarbejde med tillidsrepræsentanterne under den formodede konflikt, der senere viste sig at blive lang og sej, blev også drøftet. Konflikt 2008 Der har i alt været afholdt 15 ledermøder før, under og efter konflikten. Lederforeningens formand, 2. næstformand Dorte Steenberg og Lederforeningens bestyrelsesmedlem fra pågældende kreds har deltaget i alle møder. Fremmødet var stort i alle kredsene dvs. mellem 50 til 300 deltagere. Der var stor spørgelyst og en fremadrettet debat om ledernes løn og arbejdsvilkår, eksempelvis krav om overarbejdsbetaling for lederne, ledernes dækning af vagter, strategi for lige løn for lige ledelsesarbejde og om ledernes overenskomstkrav ved næste overenskomstforhandling. Lederforeningens formand har i Hovedbestyrelsen talt for at lederne skulle inddrages i evalueringen af konflikten. Det er lederne blevet, bl.a. indgår lederne nu i projekt fastholdelse og rekrutering. Lederforeningsbestyrelsen har selv drøftet, hvad der kan gøres anderledes og/eller bedre ved en evt. gentaget konflikt. Blandt andet er det foreslået, at der i så tilfælde kunne udarbejdes en særlig Leder-Konflikt ABC, et skriftligt materiale til hjælp for lederne om bl.a. kriterier og planlægning af nødberedskab, om love og regler og praktiske forhold. Synlighed og kommunikation Kontaktnet for ledende sygeplejersker ( ) Lederforeningens formand udsendte et brev til de ca medlemmer af Lederforeningen i DSR. Brevet indeholdt en status over den igangværende konflikt og en generel tak til lederne for deres store og ansvarsfulde arbejde under konflikten. I brevet blev de ledende sygeplejersker opfordret til at tilmelde sig et netværk. En opfordring knap 800 medlemmer har taget imod hidtil. (Tilmelding til kontaktnettet kan ske ved at sende en mail til Husk at anføre stillingsbetegnelse, kredstilhørsforhold samt medlemsnr.) Under konflikten var Kontaktnettet et uvurderlig bidrag til Lederforeningen i forhold til at have tæt kontakt til medlemmerne og føling med, hvad der rørte sig rundt om i landet og dermed have muligheden for at reagere og inddrage ledernes erfaringer og frustrationer i DSR samlede strategi under konflikten. 5

6 Lederforeningens hjemmeside Lederforeningen har fået etableret en hjemmeside. Lederforeningsbestyrelsens intention er, at lederne i hjemmesiden har et sted, hvor de til en hver tid kan indhente relevante informationer. På hjemmesiden er det muligt at læse om Lederforeningens aktiviteter og politiker samt om emner som OK katalog, pensionsoversigt, relevante ledelsesredskaber, kommenteret arbejdstidsaftale for sygeplejersker, love og bestemmelser, funktionærlov, ferielov m.v. Link til publikationer og udgivelser, til de faglige selskaber og Dasys. Hjemmesiden er ligesom resten af Lederforeningen i udvikling Ledermagasinet Forkant I forbindelse med stiftelsen af Lederforeningen valgte DSR at udgive et Ledermagasin: Forkant. Også Forkant er i en opstartsfase. Tanken er, at Forkant skal blive en væsentlig del af Lederforeningens kommunikationsplatform. Lederforeningens kongresforslag til kongressen 2008 I marts måned skulle vi have kongresforslag klar dengang kunne ingen jo vide, at konflikten i den grad blev så lang, at det først er nu vi skal til at bruge forslagene til noget Men allerede dengang stod det helt klart Lederforeningsbestyrelsen, at vi fem personer + en konsulent, ikke alene kunne løfte de mange opgaver, vi gerne ville. Det var vigtigt for os, at sikre, at hele DSR arbejdede sammen med os på to vigtige områder for lederne; nemlig den faglige identitet og udvikling samt fastholdelse af sygeplejefaglig ledelse på alle ledelsesniveauer. Dette blev til to kongresforslag til kongressen oktober 2008: 1. Fælles fodslag for faglig udvikling, hvor målet er, at få indarbejdet, at ledere, sygeplejersker og tillidsrepræsentanter står sammen om den faglige udvikling, der skal styrke professionen, kvaliteten i sundhedssektoren og sikre, at vi fortsat kan rekruttere sygeplejersker og ledere til faget. 2. Fastholdelse af sygeplejefaglig ledelse på alle niveauer i sundhedsvæsenet, hvor det overordnede mål er, at fastholde Dansk Sygeplejeråd i arbejdet for at fastholde sygeplejefaglige lederstillinger på alle ledelsesniveauer i sundhedsvæsenet, hvor sygepleje er et kerneområde. Lederforeningen stiller til kongressen et konkret forslag om, at DSR sammen med Lederforeningen iværksætter en kortlægning af alle ledelsesniveauer, hvor ledende sygeplejersker indgår. Kortlægningen skal beskrive ledelsens sammensætning og referenceforhold; de enkelte ledelsesopgaver og disses fordeling på de enkelte medlemmer i sygehusledelsen; de enkelte ledelsesmedlemmers væsentligste ledelses- og kommunikationsrelationer; samt lønforhold. 6

7 Lederforeningens vision, mission og målsætninger Lederforeningens vision I forlængelse af visionen for det samlede DSR, ser Lederforeningen det som sin opgave at løfte følgende vision: Lederforeningen skal flytte grænser for ledende sygeplejersker i organisation, fag og samfund. Lederforeningens mission Ledende sygeplejersker har i deres daglige virke ansvaret for der tænkes til gavn for basissygeplejerskerne, patienterne, borgerne og hele sundhedsvæsenet. Lederforeningen i DSR har ansvaret for der tænkes til gavn for ledende sygeplejersker. Ledende sygeplejersker skal således i Lederforeningen have: på organisation på fag på samfund en organisation, der eksklusivt arbejder for ledende sygeplejerskers særlige interesser; en organisation, der gør det til en klar fordel for den ledende sygeplejerske at være medlem af Dansk Sygeplejeråd; og en organisation som den enkelte ledende sygeplejerske oplever det nytter at bidrage til. en organisation, der sætter ledelse af sygeplejen på et højt fagligt og professionelt niveau i højsæde, og en organisation, der arbejder vedholdende for øget respekt for de ledende sygeplejerskers arbejde. en organisation, der støtter ledende sygeplejersker i at være centrale og synlige aktører i sundhedsvæsenet, i den offentlige debat og i medierne. Lederforeningens målsætninger På organisation Arbejde for at de ledende sygeplejersker aflønnes i forhold til professionens værdi for samfundet, samt at der ydes lige løn for lige ledelsesarbejde. Sætte fokus på udvikling og forbedring af de ledende sygeplejerskers ledelsesvilkår og arbejdsmiljø. Medvirke til at rammerne for udøvelsen af sygeplejefaglig ledelse udvikles og forbedres. Sikre at de ledende sygeplejersker juridisk så vel som fagligt er klædt på til deres arbejdsgiverrolle. 7

8 på de indre linier i DSR: Være dagsordenssættende og politikskabende på ledelsesområdet. Markere synspunkter og sikre indflydelse i ledelsesmæssige spørgsmål. Sikre et organisatorisk samarbejde og en synergieffekt i hele organisationen mht. interessevaretagelsen for ledende sygeplejersker. Arbejde for og facilitere netværksdannelse blandt ledende sygeplejersker. på de ydre linier: Samarbejde med andre organisationer for at indfri fælles mål og varetage fælles interesser på ledelsesområdet. Arbejde for og facilitere netværksdannelse på tværs af sektorer og professioner. På fag Styrke den sygeplejefaglige lederidentitet samt styrke ledelse som fag. Sikre en entydig og direkte adgang til professionel rådgivning og vejledning for lederne. Synliggøre eksisterende forskning på ledelsesområde og medvirke til politikdannelse indenfor sygeplejefaglig ledelse med afsæt i nyeste forskning. Sætte fokus på og skabe debat om: udvikling inden for sygeplejefaglig ledelse. rekruttering af sygeplejefaglige ledere. indhold og vilkår for uddannelse af ledere. udvikling og forbedring af efter- og videreuddannelses muligheder for ledende sygeplejersker. På samfund Arbejde for fastholdelse af sygeplejefaglige lederstillinger på alle ledelsesniveauer i sundhedsvæsenet, hvor sygepleje er et kerneområde. Påvirke sundhedspolitikken på ledelsesområdet. Sætte fokus på og skabe debat om ledelsesmæssige udfordringer ved aktuelle sundhedspolitiske tiltag. Være ledende sygeplejerskers talerør i medierne og i den offentlige debat. Skabe prestige og anerkendelse af sygeplejefaglig ledelse, herunder synliggøre ledende sygeplejerskers værdi for samfundet. 8

9 Organisering af Lederforeningen Diskussionsoplæg Målsætninger/intentioner for lederforeningens organisering Formanden for lederforeningen skal have et tæt samarbejde med formandskabet i DSR. Dette betyder i realiteten Dorte Steenberg, 2 næstformand, da Dorte har ledelse som område. Dette samarbejde er allerede en realitet. Formanden for lederforeningen skal bruge sin plads i HB til at udbygge samarbejdet med kredsformænd, samt til at forankre lederforeningens arbejde politisk i resten af organisationen. Lederforeningsbestyrelsen skal have et tæt samarbejde med de DSR fora, der har lederne som omdrejningspunkt. Lederforeningen skal samarbejde med kredsene. Dette kunne bl.a. have følgende temaer som omdrejningspunkt: a) arbejdsmiljø b) rådgivning og vejledning for lederne c) lederrekrutering d) efter- og videreuddannelse e) lønstrategi og strategiudmøntning for ledende sygeplejersker f) Rammer for udøvelse af sygeplejefaglig ledelse g) sundhedspolitiske tiltag Lederforeningens intention er, at kredsrepræsentanten i lederforeningsbestyrelsen mødes kontinuerligt med politisk og administrativt niveau i kredsene, f.eks. med kredsformand, næstformand der har ledelse som sit område, kredschef, samt faglige sekretærer, chefkonsulenter el. andre der har ledelse som område. På disse møder udveksles aktuelle lokale sager, DSR s politikudvikling, aktuelle sundhedspolitiske tiltag, mm, og der drøftes og aftales fælles indsatser, herunder indkaldelse til medlemsmøder. Lederforeningen ønsker endvidere, at kredsene udarbejder halvårlige rapporter der indeholder f.eks. a) Ændringer og tendenser i ledelsesstruktur på arbejdspladserne b) Faggrænseproblematikker c) Overblik over faglige sager, fordelt på indhold og ca. antal d) Principielle sager i perioden, med kort resumé e) Ligelønsproblematikker f) Status på forhandling om ledernes Lokale Løndannelse, med angivelse af: o Væsentlige elementer i indgåede forhåndsaftaler 9

10 o Angivelse af områder hvor udmøntningen ikke har været tilfredsstillende (kredsens skøn) g) Udvikling og tendenser i ledernes efteruddannelse Der skal udvikles en struktur, der knytter lederne og lederforeningen sammen. Lederen som medlem skal have den service, denne har krav på som medlem af DSR, og det skal der være faglige sekretærer, konsulenter og tillidsmænd, der skal tage sig af. Men for at vi som lederforening skal være i stand til at lægge de overordnede politiske og strategiske linier, har vi brug for at have en tæt kontakt til lederne som gruppe. Lederforeningsbestyrelsen ønsker, at der etableres en struktur, der sikrer samarbejde og sparring med de ledende sygeplejersker i kredsene, og som erstatter de forhenværende Lederråd i Amtskredsstrukturen. Lederforeningsbestyrelsens tanke er, at der oprettes kredslederforeninger (eller hvad man kan blive enige om at kalde dem), der geografisk svarer til DSR s 5 kredse. Intentionen er at disse kredslederforeninger skal virke som formidlere af ledernes krav, behov og forventninger og skal sikre, at resultater og informationer kommer ud til de enkelte ledere. Derudover er intentionen, at kredslederforeningerne skal fungere som sparings- og høringspart for lederforeningen og kredsene både i lokale og nationale spørgsmål, f.eks.: a) ved udarbejdelse af lønpolitik og -strategi for ledende sygeplejersker b) i spørgsmål vedrørende arbejdsvilkår for ledende sygeplejersker c) ved definition af og ændringer ved ledende sygeplejerskers ansvar og kompetence d) ved indsamling, formulering og prioritering af ledernes overenskomstkrav e) ved strukturændringer i social- og sundhedsvæsenet f) om relevante sygeplejefaglige indsatsområder g) ved lovændringer der berører ledelsen af sygeplejen h) ved ændringer af Dansk sygeplejeråds love Ind til der findes en afklaring om lederforeningens decentrale struktur vil lederforeningens bestyrelse forsøge at oprette fokusgrupper. Intentionen er at oprette fokusgrupper for de fem bestyrelsesmedlemmer, der skal beskæftige sig med regionale og lokale forhold (Irene Hesselberg varetager ind til videre repræsentationen af Nordjylland). Der skal etableres et tæt samarbejde mellem alle på administrativt niveau i DSR, der arbejder med ledere. 10

11 Diskussionsoplæg - Lederlønspolitik og strategi Udvikling af en lederlønspolitik og -strategi i DSR Lederforeningen har som et af sine ypperste mål, at Dansk Sygeplejeråd skal have en selvstændig, klar og progressiv politik og strategi for lederlønsområdet. Målet er, at denne lederlønspolitik og -strategi skal danne udgangspunktet for overenskomstforhandlingerne på lederområdet i Lederlønspolitikken skal honorere ledernes krav og forventninger Det er DSR s lønpolitik, at aktiviteter på lønområdet skal tage afsæt i medlemmernes forventninger og krav. Og DSR ser det som sin fornemmeste opgave at tale medlemmernes sag og sætte medlemmernes dagsorden, når det gælder medlemmernes løn og arbejdsvilkår. Det er dette fundament som den fremtidige lederlønspolitik skal dannes på. Lederforeningens virke er udelukkende at varetage de ledende sygeplejerskers interesser. Det giver lederforeningen et ideel ståsted i forhold til at være nytænkende og nyskabende på lederlønsområdet. For at sætte arbejdet i gang har vi, lederforeningens bestyrelse, valgt at medtage et oplæg til en lederlønspolitik og -strategi i dette års beretning. Intentionen er, at oplægget skal danne baggrund for en første debat blandt medlemmerne på generalforsamlingen d. 23. oktober Efter generalforsamlingen er det bestyrelsen intention, at alle medlemmer skal have mulighed for at være med til at udbygge og kvalificere oplægget. Dette skal ske gennem flere initiativer: et site på hjemmesiden, hvor alle medlemmer kan komme med input; brug af lederforeningens kontaktnet til løbende dialog mellem lederforeningen og medlemmerne; fyraftens møder på de enkelte arbejdspladser og møder i ledernes forskellige faglige fora under DSR. På baggrund af denne kvalificering vil bestyrelsen komme med et endeligt oplæg til en lønpolitik og strategi for lederområdet, som vil blive fremlagt til beslutning på en ekstraordinær generalforsamling i Lederforeningen som bestyrelsen vil indkalde til i foråret Lederforeningen og DSR har aftalt, at iværksatte et større analyse og udredningsarbejde om DSR s interessevaretagelse af ledernes løn og arbejdsvilkår, herunder en særlig del der omhandler, hvor og hvordan ledernes løn og vilkår forhandles bedst muligt. Dette arbejde er af stor vigtighed for det videre arbejde med en lederlønspolitik og -strategi og vil blive inddraget i den takt, det er færdigt. 11

12 Det overordnede mål for en lederlønspolitik Lederforeningens bestyrelse arbejder lederlønspolitik: med udgangspunkt i følgende mål for en Ledende sygeplejersker skal aflønnes i forhold til professionens værdi for samfundet, hvilket som minimum indbefatter lige løn for lige ledelsesarbejde. Med professionen menes sygeplejefaglig ledelse inden for alle sektorer. Professionens værdi for samfundet skal vurderes i forhold til mere traditionelle italesatte parametre som patientsikkerhed, sundhed, patient overlevelse, indlæggelsestider, og parametre på det sundhedsfaglige område, som f.eks. professionshøjskolernes imødekommelse af sygeplejerske mangel. Men vigtigst: professionens værdi skal vurderes i forhold til rendyrkede økonomiske parametre, som f.eks. vundet arbejdsfortjeneste. Vi skal blive gode til at sætte tal på, hvad professionen betyder i kroner og øre for samfundsøkonomien. Skal ledende sygeplejersker aflønnes i forhold professionens værdi for samfundet, vil dette som minimum indbefatte lige løn for lige ledelsesarbejde. Ledende sygeplejerskers ledelsesarbejde skal vurderes lige med andre faggruppers ledelsesarbejde, når dette er på samme kompetence og ansvarsniveau, hvad enten det er indenfor den primære sektor, den sekundære sektor eller inden for det private, det statslige herunder det uddannelsesmæssige område. Lønstrategi for lederområdet Lønstrategien for lederområdet skal bruges som et redskab til at opnå det overordnede mål om aflønning i forhold til professionens værdi eller som minimum - lige løn for lige ledelsesarbejde. Løndannelse strategiens ene ben Det ene ben i en sådan lønstrategi er selvfølgelig selve løndannelsen. Det er DSR s politik at sygeplejerskers løn skal skrues sammen af centrale rettigheder og lokale muligheder. De centrale rettigheder skal afspejle uddannelse og kompetence og for ledende sygeplejerskers vedkommende endvidere ledelsesniveau, og centrale rettigheder skal være med til at sikre at sygeplejerskers grundlæggende vilkår er lige. De lokale muligheder skal give plads til de forskelligheder sygeplejerskestillinger, både basis og ledende stillinger, indeholder lokalt. Dialogen om den fremtidige løndannelse kunne således tage udgangspunkt i tre overordnede overvejelser: 1. Hvilke rettigheder skal fastsættes centralt? 2. Hvad og hvor meget skal tilpasses lokale og/eller individuelle forhold? 3. Hvem skal være aktør og hvornår? 12

13 I Lederforeningsbestyrelsen er vi meget optaget af, at der tænkes helt nye tanker mht. selve løndannelsen. Og det håber vi kan udspringe af dialogen mellem lederforeningen og medlemmerne. Er det f.eks. relevant at have løntrinsindplaceringer af lederlønninger? Er der grund til centrale forhandlinger for alle ledende sygeplejersker på samme niveau, når de fleste alligevel har forskellige arbejdsområder og betingelser at være ledere i? Skal vi satse endnu mere på resultatløn? Kunne man forestille sig ledere som tillidsmænd, og/eller kunne man forestille sig at det var en opgave lederforeningen skulle tage på sig? Skal det være DSR-centralt, der forhandler alle lederlønninger eller f.eks. de øverste lederniveauer? Er det muligt for det centrale niveau at have et tilstrækkeligt kendskab til lokale forhold til at kunne forhandle lederlønninger? Er der grund til at DSR forhandler ledernes løn, eller kan/skal lederne selv gøre det? mm Holdningsændring og bevidstgørelse af værdi Strategiens andet ben Løndannelsen er alt andet lige den mest direkte og ligefremme mulighed til at opnå lige løn for lige ledelsesarbejde. Men spørgsmålet er, hvor langt vi når ad denne vej, hvis der ikke samtidig sker en bevidstgørelse og en holdningsændring i.fht. professionens værdi. Og det er lige præcis derfor, vi skal blive gode til at italesætte den økonomiske værdi af sygeplejen og den særlige værdi som lederne besidder. Og det er ikke udelukkende vores omgivelser, vi skal overbevise om vores værdi. Det er i høj grad den enkelte ledende sygeplejerske, der skal blive bevidst om sin værdi. Målsætninger og handlingsanvisninger til opnåelse af et holdningsskifte eller en bevidstgørelse af professionens værdi, bliver derfor det andet ben i en strategi for opnåelse af lige løn for lige ledelsesarbejde. Oplægget til generalforsamlingen af Jo Krøjer er tænkt som en kickoff til denne del af strategien. Jo Krøjer taler om køn, løn og ledelse: hun taler om at værdien af vores arbejde ikke er objektivt givet, men fastsættes bl.a. gennem socialpsykologiske processer i arbejdshverdagen. Og hun præsenterer en analyse af, hvordan køn og faglighed igennem tale og handling kobles sammen på måder, der stiller kvindelige ansatte i en særligt vanskelig position både i forhold til at opnå ligeløn og i høj grad også i forhold til ledelse. To meget nært beslægtede målsætninger til en bevidstgørelse samt forøgelse af professionens værdi er 1) fastholdelse af sygeplejefaglig ledelse på alle ledelsesniveauer samt 2) udvidelse af ledende sygeplejerskers ansvarsområder, f.eks. inden for sygehusvæsenet i forhold til den ledende overlæge. Disse målsætninger skal derfor ses som integrerede dele af arbejdet med en lederlønspolitik og strategi. I dette oplæg til en lederlønspolitik og strategi, har Lederforeningsbestyrelsen valgt at koncentrere sig om det første ben: løndannelsen. Men det er afgørende, at det andet ben - bevidstgørelsen om professionens værdi - følger trop. Bestyrelsen arbejder på dette. 13

14 Strategiske målsætninger for løndannelsen En indkredsning Nedenstående er målsætninger som Lederforeningsbestyrelsen har drøftet. Det er ikke tale om endelige formuleringer. Der er alt for mange facetter, der ikke er tilstrækkeligt belyst på nuværende tidspunkt. Nogle af disse facetter vil forhåbentlig blive afdækket i forbindelse med analyse og udredningsarbejdet af DSR s interessevaretagelse af ledernes løn og arbejdsvilkår. 1. Der skal indsamles og fremsættes særskilte overenskomst krav fra lederne. 2. Lederløn og vilkårsområdet skal (fortsat) forhandles særskilt ved de centrale overenskomstforhandlinger. Dette punkt indebærer overvejelser over, hvad der skal udskilles i selvstændige forhandlinger og hvad der skal tages i de kollektive forhandlinger, f.eks. således at lønsumskrav for ledende sygeplejersker og tværgående krav ikke spænder ben for hinanden. Og der skal indgå overvejelser på baggrund af hvordan Sundhedskartellet forholder sig til de særskilte forhandlinger. 3. Urafstemning om lederområdets overenskomster skal tages selvstændigt og udelukkede foretages blandt medlemmerne af lederforeningen. Dette punkt skal sammentænkes nøje med overvejelser om medlemsindflydelsen i DSR og i resten af Sundhedskartellet, og der skal gøres overvejelser om, hvad det vil betyde, hvis en overenskomst på lederområdet stemmes ned; er lederne f.eks. villige til at tage konsekvensen. 4. Den samlede løndannelse (centralt fastsatte løntrin, evt. forhandlede løntrin, centralt fastsatte tillæg samt lokallønstillæg) skal virke som et reelt redskab til ligeløn for lige ledelsesarbejde. Lokalløn skal bruges til at give ledende sygeplejersker en reel honorering af kvalifikationer, funktioner og resultater. Ved udmøntning af OK08 skal DSR og lederne gå efter optimalanvendelse af de lokale muligheder. Danske Regioner og KL skal fastholdes i, at de ved forhandlingsbordet holdt hårdt på, at de ville prioritere lederne med lokal løn. Og der skal holdes fast i, at hvis der er enighed blandt parterne, er der ikke noget til hinder for, at der udmøntes mere end de 2,5 % der er afsat til lokalløn for lederne. 5. DSR skal have et opdateret og fuldstændigt sammenligningsgrundlag af ledelse på alle niveauer. Som en del af overenskomstforliget med Danske Regioner blev det aftalt, at der nedsættes en arbejdsgruppe sammen med Danske Regioner, som skal kortlægge ledelsesarbejdet på sygehusledelser. Denne kortlægning skal beskrive ledelsens sammensætning og referenceforhold; de enkelte ledelsesopgaver og disses fordeling på de enkelte medlemmer i sygehusledelsen; de enkelte ledelsesmedlemmers væsentligste ledelses- og kommunikationsrelationer. Der udvælges 7 cases. 14

15 Lederforeningen vil følge dette kortlægningsarbejde tæt. Og vi har en forventning om, at lederforeningen kan være med til at pege på, hvilke sygehusledelser, der skal udvælges. Lederforeningen vil endvidere arbejde for, at der foretages tilsvarende kortlægninger på alle øvrige ledelsesniveauer indenfor sygehussektoren samt inden for de øvrige sektorer og områder (den primære, det statslige, det private og uddannelse). Håbet er, at dette kortlægningsarbejde også vil kunne indgå som en del af lønkommissionens arbejde, også selvom løn ikke er en del af kortlægningsarbejde med Danske Regioner. 6. Ledernes lønninger skal forhandles, der hvor lederne får mest ud af det Lederforeningen og DSR har aftalt at iværksatte et større analyse og udredningsarbejde om DSR s interessevaretagelse af ledernes løn og arbejdsvilkår, herunder en særlig del, der omhandler, hvor og hvordan ledernes løn og vilkår forhandles bedst muligt. Lederforeningen vil gå ind i dette arbejde med et mål for øje: ledernes løn skal forhandles på den måde og af den aktør, der gør det mest plausibelt, at ledende sygeplejersker opnår at blive aflønnet efter deres værdi for samfundet og som minimum få lige løn for lige ledelsesarbejde. 7. Professionel interessevaretagelse af lederne indebærer, at der i opgaveløsningen ikke må være interessemodsætninger, der kan skabe grobund for manglende tillid og troværdighed i den konkrete ledersagsbehandling. Derfor forventer Lederforeningsbestyrelsen, at DSR arbejder for en klar adskillelse af de opgaver, DSR udfører for hhv. lederne og basissygeplejersker, men også for hhv. ledere og underordnede ledere. 8. Der skal ske en uddelegering af forhandlingskompetencen til lederne selv i det omfang lederne ønsker dette Det er evident at flere og flere ledende sygeplejersker selv forhandler deres løn. Interessevaretagelsen på løn kommer således i fremtiden til at handle mere og mere om at klæde de ledende sygeplejersker ordentligt på til lønforhandlinger. Lederforeningen og DSR arbejder med et udspil til, hvad DSR skal tilbyde de ledere, der selv forhandler deres løn. Det er dog åbenlyst, at et sådan tilbud vil skulle indeholde lønforhandlingskurser, individuelle samtaler, samt redskaber på nettet. 15

16 Strategi for lederforeningens påvirkning af processen frem til OK11 Kvalificering af Forhandlingsudvalgets pejlinger Lederforeningen spiller ind med sit oplæg til en lederlønspolitik Debat med medl. om oplæg til krav. Lederforening igangsætter specielle debatter med sine medlemmer. Drøftelser i HB og SHK på baggrund af kravene Tilnærm. drøftelser med arbejdsgiv. Politiske forhandl Sep. 08 Nov. 08 Sommer 09 Jan/feb 10 Sommer 10 Efterårsf. 10 Jul 10 OK s tilpasninger Evaluering herunder ledernes evaluering Pejlinger ifht OK11 af Forhandlingsud valg i Sundheds Kartellet Udarbejdelse af debatoplæg til medlemmerne - herunder et specifikt debatoplæg til lederne Endelig aftale om krav i SHK Krav formuleret af Kredsene og lederforeningen Urafstm 16

17 17

Vi flytter grænser i organisation, fag og samfund

Vi flytter grænser i organisation, fag og samfund Hvervet som frikøbte politikere Dansk Sygeplejeråd Kreds Midtjylland I Dansk Sygeplejeråd Kreds Midtjylland vælges der fem politikere til at varetage den daglige politiske ledelse. De fem politikere vælges

Læs mere

OK11 TIL LEDERE DEBATOPLÆG. Lederforeningen i Dansk Sygeplejeråd. Lederforeningen i Dansk Sygeplejeråd DEBATOPLÆG OK11 TIL LEDERE

OK11 TIL LEDERE DEBATOPLÆG. Lederforeningen i Dansk Sygeplejeråd. Lederforeningen i Dansk Sygeplejeråd DEBATOPLÆG OK11 TIL LEDERE DEBATOPLÆG OK11 TIL LEDERE Lederforeningen i Dansk Sygeplejeråd DEBATOPLÆG OK11 TIL LEDERE 1 ok11ledere.indd 1 25-03-2010 13:44:16 Debatoplæg OK 11 til ledere Lederforeningen i Dansk Sygeplejeråd Redaktion:

Læs mere

En levende organisation med et stærkt demokrati Dansk Sygeplejeråds holdninger til organisationens liv og demokrati

En levende organisation med et stærkt demokrati Dansk Sygeplejeråds holdninger til organisationens liv og demokrati En levende organisation med et stærkt demokrati Dansk Sygeplejeråds holdninger til organisationens liv og demokrati En levende organisation med et stærkt demokrati Dansk Sygeplejeråds holdninger til organisationens

Læs mere

EN LEVENDE ORGANISATION MED ET STÆRKT DEMOKRATI DANSK SYGEPLEJERÅDS HOLDNINGER TIL ORGANISATIONENS LIV OG DEMOKRATI

EN LEVENDE ORGANISATION MED ET STÆRKT DEMOKRATI DANSK SYGEPLEJERÅDS HOLDNINGER TIL ORGANISATIONENS LIV OG DEMOKRATI EN LEVENDE ORGANISATION MED ET STÆRKT DEMOKRATI DANSK SYGEPLEJERÅDS HOLDNINGER TIL ORGANISATIONENS LIV OG DEMOKRATI En levende organisation med et stærkt demokrati Dansk Sygeplejeråds holdninger til organisationens

Læs mere

Dagsorden Kredsbestyrelsesmøde den 22. januar 2018

Dagsorden Kredsbestyrelsesmøde den 22. januar 2018 Dagsorden Kredsbestyrelsesmøde den 22. januar 2018 kl. 9.00 15.30 der er kaffe fra kl. 8.30 Dagsorden: 1. Mødets åbning 2. Dagsorden 2.1. Referat 3. Sager til behandling 3.1. KB s arbejdsform 3.1.1. Udkast

Læs mere

Dansk Sygeplejeråd Kreds Midtjylland Strategi og handleplan for tillidsrepræsentantområdet

Dansk Sygeplejeråd Kreds Midtjylland Strategi og handleplan for tillidsrepræsentantområdet Dansk Sygeplejeråd Kreds Midtjylland Strategi og handleplan for tillidsrepræsentantområdet 1. Indledning Dansk Sygeplejeråds kongres har vedtaget Udviklingsretning for TR i fremtidens DSR, der i sammenhæng

Læs mere

Dansk Sygeplejeråd Kreds Hovedstaden

Dansk Sygeplejeråd Kreds Hovedstaden Præsentation af Dansk Sygeplejeråd Kreds Hovedstaden Dansk Sygeplejeråd Kreds Hovedstaden er den største af 5 lokale kredse i Dansk Sygeplejeråd, med ca. 22.000 medlemmer og ca. 900 tillidsvalgte (500

Læs mere

Strategi for den organisatoriske indsats og udvikling

Strategi for den organisatoriske indsats og udvikling Strategi for den organisatoriske indsats og udvikling 2017-2019 (for tillidsvalgte - TR og FTR - i Kreds Nordjylland) Dansk Sygeplejeråd, Kreds Nordjylland Sofiendalsvej 3 9200 Aalborg SV Tlf. 4695 4850

Læs mere

SAMMENSKRIV fra dialogmøde 18. april 2017 kl

SAMMENSKRIV fra dialogmøde 18. april 2017 kl STED: Sofiendalsvej 3, 9200 Aalborg SV DELTAGERE: Kreds Navn Antal deltagere Kreds Nordjylland Jytte Wester Jannie E. A. Hvilsted (deltager til kl. 12) Anne Marie Jørgensen Tanja Høgh S. Larsen Christina

Læs mere

Formandens mundtlige beretning (det talte ord gælder)

Formandens mundtlige beretning (det talte ord gælder) Formandens mundtlige beretning (det talte ord gælder) Hvor er det intet mindre end fantastisk! Tænk at stå her og se på en hel sal fuld af prisvindere! Alle os her og alle vores kolleger har bidraget til

Læs mere

levende organisation samfundet Dansk Sygeplejeråds ogarbejdsvilkår

levende organisation samfundet Dansk Sygeplejeråds ogarbejdsvilkår EnEn profession levende organisation med høj værdi med et forstærkt samfundet demokrati Dansk Sygeplejeråds holdninger holdninger til til organisationens sygeplejerskers lønlivog ogarbejdsvilkår demokrati

Læs mere

DANSK SYGEPLEJESELSKAB

DANSK SYGEPLEJESELSKAB DANSK SYGEPLEJESELSKAB STRATEGI 2020 www.dasys.dk dasys@dasys.dk 1 FORORD DASYS strategi består af seks strategiske visioner med tilhørende indsatsområder. De seks visioner er: En faglig vision, en organisatorisk

Læs mere

EN PROFESSION MED HØJ VÆRDI FOR SAMFUNDET

EN PROFESSION MED HØJ VÆRDI FOR SAMFUNDET EN PROFESSION MED HØJ VÆRDI FOR SAMFUNDET DANSK SYGEPLEJERÅDS HOLDNINGER TIL SYGEPLEJERSKERS LØN- OG ARBEJDSVILKÅR En profession med høj værdi for samfundet Dansk Sygeplejeråds holdninger til sygeplejerskers

Læs mere

Socialpædagogerne Sydjyllands lønpolitik for overenskomstperioden 2015 til 2018:

Socialpædagogerne Sydjyllands lønpolitik for overenskomstperioden 2015 til 2018: Socialpædagogerne Sydjyllands lønpolitik for overenskomstperioden 2015 til 2018: Socialpædagogerne Sydjyllands mål er: At faget og faglighed bringes i centrum. At der er synlig sammenhæng mellem løn, funktioner

Læs mere

Dagsorden Kredsbestyrelsesmøde den 13. november 2017

Dagsorden Kredsbestyrelsesmøde den 13. november 2017 Kredsbestyrelsesmøde den 13. november 2017 kl. 9.00 11.00 intro for nye KB medlemmer der er kaffe fra kl. 8.30 Kl. 11.00 14.30 ordinært KB møde kl. 15.00 18.00 Reception i forbindelse med ændringer i kredsformandskabet

Læs mere

Strategi og handleplan

Strategi og handleplan Strategi og handleplan for tillidsrepræsentantområdet Dansk Sygeplejeråd, Kreds Midtjylland 1 1. Indledning Dansk Sygeplejeråds kongres har vedtaget Udviklingsretning for TR i fremtidens DSR, der skal

Læs mere

Strategi og handleplan for tillidsrepræsentantområdet

Strategi og handleplan for tillidsrepræsentantområdet Strategi og handleplan for tillidsrepræsentantområdet, Kreds Midtjylland Indledning Dansk Sygeplejeråds kongres har vedtaget Udviklingsretning for TR i fremtidens DSR, der skal ses i sammenhæng med Dansk

Læs mere

Lederstrategi. November 2002. Danske Fysioterapeuter

Lederstrategi. November 2002. Danske Fysioterapeuter Lederstrategi November 2002 Danske Fysioterapeuter DANSKE FYSIOTERAPEUTERS LEDERSTRATEGI 1. Politik...3 2. Lederens rolle og ansvar...3 3. Strategi...5 4. Mål og handling...6 5. Evaluering...8 Danske Fysioterapeuters

Læs mere

Strategi: Forhandling og lønfastsættelse af ansatte i atypiske stillinger

Strategi: Forhandling og lønfastsættelse af ansatte i atypiske stillinger Strategi: Forhandling og lønfastsættelse af ansatte i atypiske stillinger Forord Ved overenskomstforhandlingerne 2011 aftalte Sundhedskartellet bestemmelser for atypiske stillinger. Der er de senere år

Læs mere

De lokale forhandlinger 2010

De lokale forhandlinger 2010 De lokale forhandlinger 2010 Der blev ved OK08 afsat 1,25 % til lokal lønforhandling både i 2009 og 2010 til Sundhedskartellets ledergrupper altså i alt 2,5 % i denne overenskomstperiode. Vi har her i

Læs mere

Lokal løndannelse - politikker og strategier for sygeplejersker i midtjyske kommuner og Region Midtjylland

Lokal løndannelse - politikker og strategier for sygeplejersker i midtjyske kommuner og Region Midtjylland Lokal løndannelse - politikker og strategier 2011-2012 for sygeplejersker i midtjyske kommuner og Region Midtjylland, Kreds Midtjylland Indledning Overenskomstforhandlingerne OK 11 var på mange måder anderledes.

Læs mere

Udkast til forløb for de Lokale lønforhandlinger 2013 2015

Udkast til forløb for de Lokale lønforhandlinger 2013 2015 Bilag Udkast til forløb for de Lokale lønforhandlinger 2013 2015 1. Direktionens strategi for Lokal løndannelse uden forlodsfinansiering: Ved overenskomstforhandlingerne i 2013 er der fortsat lokal løndannelse,

Læs mere

STRATEGI FOR TILLIDSREPRÆSENTANTOMRÅDET DANSK SYGEPLEJERÅD KREDS HOVEDSTADEN

STRATEGI FOR TILLIDSREPRÆSENTANTOMRÅDET DANSK SYGEPLEJERÅD KREDS HOVEDSTADEN STRATEGI FOR TILLIDSREPRÆSENTANTOMRÅDET DANSK SYGEPLEJERÅD KREDS HOVEDSTADEN 2013-15 INDHOLD FORORD 3 Konkrete handleplaner 3 REKRUTTERING OG VALG 4 INTRODUKTION AF NYVALGTE 4 VILKÅR 5 KOMPETENCEUDVIKLING

Læs mere

De årlige lokale lønforhandlinger for ledere

De årlige lokale lønforhandlinger for ledere De årlige lokale lønforhandlinger for ledere Der er ved de seneste mange overenskomstrunder afsat specifikke midler til lokal løndannelse med en forpligtelse til udmøntning. Både i 2011 og 2013 blev det

Læs mere

Aktivitetskalender 2015 for Tillidsrepræsentanter og Arbejdsmiljørepræsentanter

Aktivitetskalender 2015 for Tillidsrepræsentanter og Arbejdsmiljørepræsentanter Aktivitetskalender 2015 for Tillidsrepræsentanter og Arbejdsmiljørepræsentanter 1 Kære (fælles-)tillids- og arbejdsmiljørepræsentant Som tillidsvalgt udgør du sammen med andre tillidsvalgte en vigtig og

Læs mere

Lederforeningens forhandlingslogbog. - dit redskab til resultater ved den årlige lønforhandling

Lederforeningens forhandlingslogbog. - dit redskab til resultater ved den årlige lønforhandling Lederforeningens forhandlingslogbog - dit redskab til resultater ved den årlige lønforhandling Årlig lønforhandling en mulighed for dig, men bruger du den? Lederforeningen i DSR ønsker, at ledende sygeplejersker

Læs mere

Vision, værdigrundlag og målsætninger. Dansk Sygeplejeråd

Vision, værdigrundlag og målsætninger. Dansk Sygeplejeråd Vision, værdigrundlag og målsætninger Dansk Sygeplejeråd En nødvendig og vigtig vision Dansk Sygeplejeråds vision er en realitet. Med denne vision baseret på medlemmernes ønsker har vi nu et klart pejlemærke

Læs mere

FORSLAG 6A MEDLEMSDEMOKRATI OG REPRÆSENTANTSKAB I FSL

FORSLAG 6A MEDLEMSDEMOKRATI OG REPRÆSENTANTSKAB I FSL FORSLAG 6A MEDLEMSDEMOKRATI OG REPRÆSENTANTSKAB I FSL 4. NOVEMBER 2016 Forslag 6.A til repræsentantskabsmødet 4. november 2016: Medlemsdemokrati og repræsentantskab i FSL Indledning Gennem det sidste halvandet

Læs mere

Dansk Sygeplejeråds anbefalinger. til komplementær alternativ behandling - Sygeplejerskers rolle

Dansk Sygeplejeråds anbefalinger. til komplementær alternativ behandling - Sygeplejerskers rolle Dansk Sygeplejeråds anbefalinger til komplementær alternativ behandling - Sygeplejerskers rolle Forord Uanset hvor i sundhedsvæsenet sygeplejersker arbejder, møder vi borgere og patienter, der bruger komplementær

Læs mere

Et stærkt offentligt sundhedsvæsen

Et stærkt offentligt sundhedsvæsen Udarbejdet af: AC FOA FTF KTO Sundhedskartellet Danske Regioner Dansk Sygeplejeråd Foreningen af Speciallæger HK/Kommunal LO Yngre Læger Et stærkt offentligt sundhedsvæsen Juni 2010 Vi har et godt offentligt

Læs mere

www.dsr.dk/hovedstaden 1

www.dsr.dk/hovedstaden 1 DSR Kreds Hovedstadens AMiRstrategi Revideret version vedtaget af kredsbestyrelsen maj 2010 Indledning I kredsens arbejde med at medvirke til at forbedre sygeplejerskernes arbejdsmiljø er et godt og tæt

Læs mere

Delpolitik om Lønpolitik i Gentofte Kommune

Delpolitik om Lønpolitik i Gentofte Kommune Delpolitik om Lønpolitik i Gentofte Kommune 1. Indledning Lønpolitikken er den overordnede beskrivelse af, hvordan vi ønsker at bruge løn i samspil med de øvrige personalepolitiske værktøjer til at indfri

Læs mere

Lokallønsdannelse i Kommuner, Regioner og Staten

Lokallønsdannelse i Kommuner, Regioner og Staten Lokallønsdannelse i Kommuner, Regioner og Staten Vejledning og retningslinjer for tillidsrepræsentanter og sekretariat 1) Retningslinjer til tillidsrepræsentant (TR) og konsulenter i sekretariatet 2) Vejledning

Læs mere

Dagsorden Kredsbestyrelsesmøde den 28 august 2017

Dagsorden Kredsbestyrelsesmøde den 28 august 2017 Dagsorden Kredsbestyrelsesmøde den 28 august 2017 kl. 9.00 15.30 der er kaffe fra kl. 8.30 Dagsorden: 1. Mødets åbning 2. Dagsorden 2.1. Referat 3. Sager til behandling 3.1. OK18 3.2. Opfølgning på kongres

Læs mere

Vejledning og Retningslinjer for tillidsrepræsentanter og sekretariat. omkring lokalløndannelse i. Kommuner, Regioner og Staten

Vejledning og Retningslinjer for tillidsrepræsentanter og sekretariat. omkring lokalløndannelse i. Kommuner, Regioner og Staten Vejledning og Retningslinjer for tillidsrepræsentanter og sekretariat omkring lokalløndannelse i Kommuner, Regioner og Staten 1/ Retningslinjer til Tillidsrepræsentant og konsulenter i sekretariat: 2/

Læs mere

En levende organisation med et stærkt demokrati

En levende organisation med et stærkt demokrati En levende organisation med et stærkt demokrati Dansk Sygeplejeråds holdninger til organisationens liv og demokrati En levende organisation med et stærkt demokrati Dansk Sygeplejeråds holdninger til organisationens

Læs mere

Fremtidig lokal og regional tværfaglig struktur vedtaget på LO s ekstraordinære kongres 11. juni 2005

Fremtidig lokal og regional tværfaglig struktur vedtaget på LO s ekstraordinære kongres 11. juni 2005 Fremtidig lokal og regional tværfaglig struktur vedtaget på LO s ekstraordinære kongres 11. juni 2005 Indledning Regeringens strukturreform ændrer danmarkskortet og opgavefordelingen mellem stat, amt og

Læs mere

Notat om karrierevejledning i den lægelige videreuddannelse i Videreuddannelsesregion Nord

Notat om karrierevejledning i den lægelige videreuddannelse i Videreuddannelsesregion Nord Det Regionale Råd! 4. oktober 2007 Dorte Qvesel Dorte.Qvesel@stab.rm.dk 1-01-72-10-07 Notat om karrierevejledning i den lægelige videreuddannelse i Videreuddannelsesregion Nord Baggrund Baggrunden for

Læs mere

Stillings- og funktionsbeskrivelse for fællestillidsrepræsentant

Stillings- og funktionsbeskrivelse for fællestillidsrepræsentant Stillings- og funktionsbeskrivelse for fællestillidsrepræsentant Stillingsbetegnelse Fællestillidsrepræsentant Ansættelsessted Organisatorisk placering Løn- og ansættelsesvilkår Region Midtjylland, Hospitalsenheden

Læs mere

Udviklingsretning. for tillidsrepræsentanter i fremtidens DSR

Udviklingsretning. for tillidsrepræsentanter i fremtidens DSR Udviklingsretning for tillidsrepræsentanter i fremtidens DSR Udviklingsretning for tillidsrepræsentanter i fremtidens DSR Layout: Dansk Sygeplejeråd 10-53_2015 Foto: Lizette Kabré Copyright Dansk Sygeplejeråd

Læs mere

En profession med høj værdi for samfundet. Dansk Sygeplejeråds holdninger til sygeplejerskers løn og arbejdsvilkår

En profession med høj værdi for samfundet. Dansk Sygeplejeråds holdninger til sygeplejerskers løn og arbejdsvilkår En profession med høj værdi for samfundet Dansk Sygeplejeråds holdninger til sygeplejerskers løn og arbejdsvilkår en profession med høj værdi for samfundet Dansk Sygeplejeråds holdninger til sygeplejerskers

Læs mere

Dialog på arbejdspladserne

Dialog på arbejdspladserne August 2010 Dialog på arbejdspladserne Resume De tillidsvalgte har en klar berettigelse i virksomhederne og på arbejdsmarkedet. Opbakningen til systemet med tillidsvalgte på virksomhederne kommer fra både

Læs mere

Lønstatistik for offentligt ansatte ledende sygeplejersker 2016

Lønstatistik for offentligt ansatte ledende sygeplejersker 2016 Lønstatistik for offentligt ansatte ledende sygeplejersker 2016 Lønstatistik for offentligt ansatte ledende sygeplejersker 2016 Layout: Dansk Sygeplejeråd 16-76 Copyright Dansk Sygeplejeråd November 2016.

Læs mere

Dansk Sygeplejeråd Kreds Hovedstaden. Lønstrategi for ledende sygeplejersker og radiografer 2008-2011

Dansk Sygeplejeråd Kreds Hovedstaden. Lønstrategi for ledende sygeplejersker og radiografer 2008-2011 Lønstrategi for ledende sygeplejersker og radiografer 2008-2011 Vedtaget af kredsbestyrelsen december 2008 Praktiske oplysninger tværgående Lederteam Indtil videre er det tværgående Lederteam placeret

Læs mere

Dagsorden til ØDF s generalforsamling 2007

Dagsorden til ØDF s generalforsamling 2007 Dagsorden til ØDF s generalforsamling 2007 Tidspunkt: 12. november 2009, kl. 15.45 Sted: Hotel Trinity, Fredericia 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslår Rune Jönsson, Glostrup Kommune, som dirigent.

Læs mere

Lokal løndannelse/lønstrategi

Lokal løndannelse/lønstrategi NOTAT Kontakt: Steffen Nielsen sni@sl.dk Dok.nr. 2629252 Sagsnr. 2015-SLCFA-10793 15. september 2015 Lokal løndannelse/lønstrategi 2015-2018 Indledning Siden indførelsen af den lokale løndannelse i 1998

Læs mere

Skatteministeriets lønpolitik

Skatteministeriets lønpolitik Skatteministeriets lønpolitik Lønpolitikken beskriver de principper, kriterier og processer, der er gældende ved tildeling af tillæg og udnævnelser i Skatteministeriet. Lønpolitikken skal understøtte,

Læs mere

DANSKE FYSIOTERAPEUTER Region Midtjylland Mindegade 10, 1. sal 8000 Århus C Tlf.: 86 18 36 66 E-mail: midtjylland@fysio.dk

DANSKE FYSIOTERAPEUTER Region Midtjylland Mindegade 10, 1. sal 8000 Århus C Tlf.: 86 18 36 66 E-mail: midtjylland@fysio.dk DANSKE FYSIOTERAPEUTER Region Midtjylland Mindegade 10, 1. sal 8000 Århus C Tlf.: 86 18 36 66 E-mail: midtjylland@fysio.dk Dagsorden Regionsbestyrelsesmøde Tidspunkt: Torsdag d. 19. august 2010 kl. 14-19.00

Læs mere

ET STÆRKT FAG I UDVIKLING DANSK SYGEPLEJERÅDS HOLDNINGER TIL SYGEPLEJEFAGET

ET STÆRKT FAG I UDVIKLING DANSK SYGEPLEJERÅDS HOLDNINGER TIL SYGEPLEJEFAGET ET STÆRKT FAG I UDVIKLING DANSK SYGEPLEJERÅDS HOLDNINGER TIL SYGEPLEJEFAGET Et stærkt fag i udvikling Dansk Sygeplejeråds holdninger til sygeplejefaget Grafisk tilrettelægning: Dansk Sygeplejeråd Forsidefoto:

Læs mere

Et stærkt fag i udvikling Dansk Sygeplejeråds holdninger til sygeplejefaget

Et stærkt fag i udvikling Dansk Sygeplejeråds holdninger til sygeplejefaget Et stærkt fag i udvikling Dansk Sygeplejeråds holdninger til sygeplejefaget Et stærkt fag i udvikling Layout: Dansk Sygeplejeråd 12-28 Foto: Søren Svendsen Copyright Dansk Sygeplejeråd december 2014. Alle

Læs mere

NYHEDSBREV NR. 4 af december 2010 3F-medlemmer i regioner

NYHEDSBREV NR. 4 af december 2010 3F-medlemmer i regioner NYHEDSBREV NR. 4 af 3F-medlemmer i regioner læs i dette nummer OK11 Er der ekstraordinært ansatte på DIN arbejdsplads? Sne Sne Aktuelle kurser og temadage i foråret 2011 OK 11 - Udtagelse af tværgående

Læs mere

Ledelsesgrundlag Sygehus Lillebælt

Ledelsesgrundlag Sygehus Lillebælt Ledelsesgrundlag Sygehus Lillebælt 1) Formål At skabe klarhed over generelle ledelsesmæssige krav, kompetencer og forventninger til sygehusets ledere. 2.1) Fundamentet for ledelsesgrundlaget i Sygehus

Læs mere

REFERAT FRA BESTYRELSESMØDE I LEDERSEKTIONEN DEN 04. APRIL 2016

REFERAT FRA BESTYRELSESMØDE I LEDERSEKTIONEN DEN 04. APRIL 2016 Dato: Ref.: REFERAT FRA BESTYRELSESMØDE I LEDERSEKTIONEN DEN 04. APRIL 2016 Tid: 09.00-12.00 Sted: Birk Centerpark Indkaldte: Susanne Østergaard Ulla Blok Kristensen Tina Boel Bo Christensen Linda Nørgaard

Læs mere

Er mandatet i orden? - om at få et mandat af klubben

Er mandatet i orden? - om at få et mandat af klubben Er mandatet i orden? - om at få et mandat af klubben marts 2011 TR og klubben indgår aftaler Siden 1. juli 2002 har aftale- og forhandlingsretten været uddelegeret til klubberne. Med decentraliseringen

Læs mere

Jobprofil. Vicedirektør BUPL

Jobprofil. Vicedirektør BUPL Jobprofil Vicedirektør BUPL 1. Indledning BUPL ønsker at ansætte en vicedirektør med reference til forbundsdirektøren. Stillingen er nyoprettet som følge af en større organisationsændring på forbundskontoret.

Læs mere

Vedtægter for Sammenslutningen af Boformer for hjemløse i Danmark

Vedtægter for Sammenslutningen af Boformer for hjemløse i Danmark Vedtægter for Sammenslutningen af Boformer for hjemløse i Danmark 1 Sammenslutningens navn og hjemsted. Stk.1 Sammenslutningen navn er: Sammenslutningen af Boformer for hjemløse i Danmark, herefter kaldet

Læs mere

Hermed ønskes I alle en rigtig dejlig sommer

Hermed ønskes I alle en rigtig dejlig sommer Efterår 2017 KÆRE TR OG AMiR Som tillidsvalgt har du sammen med andre tillidsvalgte en vigtig opgave i at skabe udvikling og værdi for medlemmerne. Din rolle på arbejdspladsen er meget afgørende for vores

Læs mere

VOX POP fra temadagen om fremtidens sygepleje

VOX POP fra temadagen om fremtidens sygepleje VOX POP fra temadagen om fremtidens sygepleje 354 gæster var mødt op til temadagen om muligheder og udfordringer for fremtidens sygepleje. Temadagen blev afholdt den 1. december på Comwell Middelfart og

Læs mere

Blad 2/ INDSTIK - VEDTAEGTER 24 - INDSTIK - Vedtagter_endelig

Blad 2/ INDSTIK - VEDTAEGTER 24 - INDSTIK - Vedtagter_endelig DL-F Vedtægter 2015 2018 1. Landsforeningens område Landsforeningen Dansk Laborant-Forening er tilknyttet HK Danmark, og ethvert medlem af DL-F er således også medlem af HK. Landsforeningens område er

Læs mere

Kodeks for god ledelse i folkekirken

Kodeks for god ledelse i folkekirken Kodeks for god ledelse i folkekirken Indledning Menighedsrådene består ud over præsterne af almindelig folkekirkemedlemmer. Som valgt til menighedsrådet er de valgt til at varetage et fælles ansvar for

Læs mere

Kapitel 1: Formål. Kapitel 2: Generalforsamling. Vedtaget på Generalforsamling, den 25. april 2015.

Kapitel 1: Formål. Kapitel 2: Generalforsamling. Vedtaget på Generalforsamling, den 25. april 2015. Vedtægter Vedtaget på Generalforsamling, den 25. april 2015. Kapitel 1: Formål 1: Foreningens navn er Nyreforeningen, stiftet den 15. februar 1975. 2: Foreningen er landsdækkende i Danmark inklusiv Færøerne.

Læs mere

HK HANDELs målprogram

HK HANDELs målprogram HK HANDELs målprogram 2016-2020 HK HANDELs kongres besluttede i 2012, at organiseringsmodellen skal anvendes som grundlag for det faglige arbejde. Derfor har vi gennem de seneste fire år arbejdet målrettet

Læs mere

Karriereveje hvad kan jeg blive, når jeg allerede har en uddannelse? Forskningsenheden for Sygepleje- og Sundhedsvidenskab

Karriereveje hvad kan jeg blive, når jeg allerede har en uddannelse? Forskningsenheden for Sygepleje- og Sundhedsvidenskab Karriereveje hvad kan jeg blive, når jeg allerede har en uddannelse? Forskningsenheden for Sygepleje- og Sundhedsvidenskab 12. September 2013 Program 09.30-09.50 Hvorfor videreuddanne sig og hvordan kan

Læs mere

Etablering af GF erfagruppe Møde den 13. april 2011

Etablering af GF erfagruppe Møde den 13. april 2011 Etablering af GF erfagruppe Møde den 13. april 2011 Erfaringer og udfordringer Kreds Nordjylland: Svært at TR og AMiR ikke kommer på GF. I 2009 havde vi engageret en korleder. Tidligere var det KB medlemmer,

Læs mere

Jordemoderforeningen søger konsulent

Jordemoderforeningen søger konsulent Jordemoderforeningen søger konsulent Job- og ansøgerprofil Inden du søger Tak for din første interesse for stillingen som konsulent i Jordemoderforeningen med opgaver på løn-, ansættelses- og forhandlingsområdet.

Læs mere

Vedtægter for HK Luftfart SAS 13. september 2016

Vedtægter for HK Luftfart SAS 13. september 2016 Vedtægter for HK Luftfart SAS 13. september 2016 Kastrup 2016 1 Indhold 1. NAVN..... 4 2. OPTAGELSESBETINGELSER... 4 3. FORMÅL... 4 STK. 2. Faglige opgaver... 4 STK. 3. Organisatoriske opgaver... 4 4.

Læs mere

Høringsvar til praksisplanen

Høringsvar til praksisplanen Dato: 6. september 2016 Brevid: 3045629 Primær Sundhed Høringsvar til praksisplanen Praksisplanen for Almen praksis har været sendt til rådgivning og vejledning hos Sundhedsstyrelsen samt til høring hos

Læs mere

Rammeaftale mellem Ergoterapuetforeningen/Danske Fysioterapeuter og Region Nordjylland om aflønning af ikke-ledende terapeuter.

Rammeaftale mellem Ergoterapuetforeningen/Danske Fysioterapeuter og Region Nordjylland om aflønning af ikke-ledende terapeuter. REGION NORDJYLLAND 6. februar 2009 kkd Rammeaftale mellem Ergoterapuetforeningen/Danske Fysioterapeuter og Region Nordjylland om aflønning af ikke-ledende terapeuter. Denne rammeaftale mellem Ergoterapuetforeningen/Danske

Læs mere

Vedtægter for HK Politiet

Vedtægter for HK Politiet Vedtægter for HK Politiet 1. Landsklubbens navn Landsklubbens navn er HK Politiet. HK Politiet hører under HK Stat, som har hovedkontor i København. 2. Landsklubbens område Ethvert medlem af HK Stat beskæftiget

Læs mere

Indkaldelse til HB-møde den 9. marts 2010

Indkaldelse til HB-møde den 9. marts 2010 Indkaldelse til HB møde den 9. marts 2010 Indkaldelse til HB-møde den 9. marts 2010 Dagsorden: 1. Referater til underskrift Der foreligger referat fra HBM 18/02/10 til underskrift 2. Mødeaktivitet og rulledagsorden

Læs mere

Lønpolitik. Lønpolitik Vedtaget af MED-Hovedudvalget december 2010 Udgivet september 2015 Version 1.0. Redaktion Koncern HR

Lønpolitik. Lønpolitik Vedtaget af MED-Hovedudvalget december 2010 Udgivet september 2015 Version 1.0. Redaktion Koncern HR Lønpolitik Lønpolitik Vedtaget af MED-Hovedudvalget december 2010 Udgivet september 2015 Version 1.0. Redaktion Koncern HR Lønpolitik Formål Region Sjællands lønpolitik skal medvirke til at regionen kan

Læs mere

Strategi vedr. opgaveflytning - De somatiske sygehuse i Region Syddanmark

Strategi vedr. opgaveflytning - De somatiske sygehuse i Region Syddanmark Område: Human Resources Udarbejdet af: Camilla Skytte Behrendsen Afdeling: HR-sekretariat og Arbejdsmiljø E-mail: Camilla.Skytte.Behrendsen@regionsyddanmark.dk Journal nr.: Telefon: 76631873 Dato: 22.

Læs mere

Workshop. Kodeks for god ledelse. Landsforeningens årsmøde 2015. Baggrund for kodeks for god ledelse. Hvorfor kodeks for god ledelse?

Workshop. Kodeks for god ledelse. Landsforeningens årsmøde 2015. Baggrund for kodeks for god ledelse. Hvorfor kodeks for god ledelse? Workshop Kodeks for god ledelse Landsforeningens årsmøde 2015 Program den 31. maj 2015 Formål med workshop Baggrund for kodeks for god ledelse Hvorfor kodeks for god ledelse? Gennemgang af kodekset Øvelser

Læs mere

OK13 Det forhandler vi om

OK13 Det forhandler vi om OK13 Det forhandler vi om Forord Verden er i en økonomisk krise. I medierne og ved forhandlingsbordet fremfører arbejdsgiverne, at der kun er plads til meget små eller ingen lønstigninger til medarbejderne.

Læs mere

Vedtægter for DL Patient Administration Kommunikation

Vedtægter for DL Patient Administration Kommunikation Vedtægter for DL Patient Administration Kommunikation 1 Navn Stk. 1 Landsforeningens navn er DL Patient Administration Kommunikation. Hjemsted er Københavns Kommune. 2 Formål Stk. 1 DL s formål er at varetage

Læs mere

Sammenfatning af resultaterne fra spørgeskemaundersøgelse om akademiske socialrådgivere

Sammenfatning af resultaterne fra spørgeskemaundersøgelse om akademiske socialrådgivere Dansk Socialrådgiverforening 2009 Sekretariatet Pma Sammenfatning af resultaterne fra spørgeskemaundersøgelse om akademiske socialrådgivere Om undersøgelsen I slutningen af 2008 gennemførte DS en spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

ARBEJDSPROGRAM ASSURANDØR KREDSEN. imellem på tværs, indenfor både forhandling og andre foreningsspørgsmål.

ARBEJDSPROGRAM ASSURANDØR KREDSEN. imellem på tværs, indenfor både forhandling og andre foreningsspørgsmål. ARBEJDSPROGRAM ASSURANDØR KREDSEN 1 ORGANISATORISK Vi skal sikre, at medlemmerne oplever værdi ved medlemskab af både assurandørforeninger og Finansforbundet. Dette sikres blandt andet via den decentrale

Læs mere

Ledelses- og Styringsgrundlag Region Midtjylland.

Ledelses- og Styringsgrundlag Region Midtjylland. Ledelses- og Styringsgrundlag Region Midtjylland www.regionmidtjylland.dk Ledelses- og Styringsgrundlag Opdateret via proces i 2012-2013 hvor blandt andre koncernledelsen og MEDsystemet har været inddraget

Læs mere

Sundhedsplan - fælles ansvar for sundhed. Mennesket i centrum i et sammenhængende sundhedsvæsen

Sundhedsplan - fælles ansvar for sundhed. Mennesket i centrum i et sammenhængende sundhedsvæsen Regionsrådet Region Midtjylland Skottenborg 26 8800 Viborg Den 20. juni 2013 Ref.: EW/KES Medlems nr.: Sagsnr.: 1306-0006 Sundhedsplan - fælles ansvar for sundhed Regionsrådet har sendt forslag til Sundhedsplan-

Læs mere

Repræsentantskabsmøde

Repræsentantskabsmøde Repræsentantskabsmøde 25. november 2015 Beretning Margit Roed dasys@dasys.dk dasys.dk 2015 et år med sygeplejefaglighed Stabilt og godt grundlag administrativt og økonomisk De planlagte 4 bestyrelsesmøder

Læs mere

Referat Kredsbestyrelsesmøde Mandag den 27. april Deltagere:

Referat Kredsbestyrelsesmøde Mandag den 27. april Deltagere: Kredsbestyrelsesmøde DSR Kreds Syddanmark Referat Kredsbestyrelsesmøde Mandag den 27. april Deltagere: Morten Hartvig Petersen, Kirsten Hessellund Jensen, Ina Kristensen (kommer kl. 11.00), Anne Nissen

Læs mere

Stillings- og profilbeskrivelse: Journalistisk redaktør for Fysioterapeuten

Stillings- og profilbeskrivelse: Journalistisk redaktør for Fysioterapeuten Stillings- og profilbeskrivelse: Journalistisk redaktør for Fysioterapeuten Stillingsbetegnelse Journalistisk redaktør Organisatorisk placering Danske Fysioterapeuters sekretariat, afdelingen Marketing

Læs mere

Et tidssvarende lønsystem. arbejdspladser

Et tidssvarende lønsystem. arbejdspladser Et tidssvarende lønsystem til fremtidens arbejdspladser Større rum til lokal løn, der understøtter kerneopgaven Finansministeriet DECEMBER 2017 Et tidssvarende lønsystem til fremtidens arbejdspladser

Læs mere

STRATEGI FOR MEDARBEJDERVALGTE BESTYRELSESMED- LEMMER.

STRATEGI FOR MEDARBEJDERVALGTE BESTYRELSESMED- LEMMER. STRATEGI FOR MEDARBEJDERVALGTE BESTYRELSESMED- LEMMER. OKTOBER 2011 INDLEDNING Bestyrelsernes rolle og ansvar bliver mere og mere tydelig i den finansielle sektor. Det seneste årti har medført en betydelig

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Medicinsk afdeling M, OUH Svendborg Sygehus 1

Indholdsfortegnelse. Medicinsk afdeling M, OUH Svendborg Sygehus 1 Indholdsfortegnelse Forord... 2 Formål med funktionsbeskrivelsen relateret til kompetencer... 2 Social- og sundhedsassistent - Novice - niveau 1... 4 Social- og sundhedsassistent - Avanceret nybegynder

Læs mere

Strategi for Hospitalsenheden Horsens Hospitalsenheden Horsens Hospitalsledelsen

Strategi for Hospitalsenheden Horsens Hospitalsenheden Horsens Hospitalsledelsen Strategi for Hospitalsenheden Horsens 2017-2020 Hospitalsenheden Horsens Hospitalsledelsen FORORD Udgangspunktet for 'Strategi 2017-20 for Hospitalsenheden Horsens' er det fælles, regionale målbillede,

Læs mere

Skriftlige orienteringer til SLS-Bestyrelsens møde 10. januar 2016

Skriftlige orienteringer til SLS-Bestyrelsens møde 10. januar 2016 Skriftlige orienteringer til SLS-Bestyrelsens møde 10. januar 2016 5.1 Lokalbestyrelser 5.1.1 SLS-Bornholm 5.1.2 SLS-DST 5.1.3 SLS-Esbjerg 5.1.4 SLS-Hillerød 5.1.5 SLS-Hjørring 5.1.6 SLS-Holstebro 5.1.7

Læs mere

Standardvedtægt for Epilepsiforeningens kredse

Standardvedtægt for Epilepsiforeningens kredse Standardvedtægt for Epilepsiforeningens kredse 1 Navn Kredsens navn er: Epilepsiforeningen Kredsen er stiftet den under navnet: Kredsens geografiske område er kommuner Kredse under Epilepsiforeningen er

Læs mere

Referat. Dagsorden. Regionsbestyrelsen, Region Sjælland 07.05.13. Lise Hansen 17.05.13

Referat. Dagsorden. Regionsbestyrelsen, Region Sjælland 07.05.13. Lise Hansen 17.05.13 Referat Referat af møde i: Dato for møde: Regionsbestyrelsen, Region Sjælland 07.05.13 For referat: Dato for udarbejdelse: Lise Hansen 17.05.13 Deltagere: Lise Hansen, Lars Nielsen, Karen Kochen, Rosa

Læs mere

Tænketank for brugerinddragelse. Baggrund. Fokus på brugerinddragelse. Vi er ikke i mål med brugerinddragelse

Tænketank for brugerinddragelse. Baggrund. Fokus på brugerinddragelse. Vi er ikke i mål med brugerinddragelse Tænketank for brugerinddragelse Danske Patienter har modtaget 1,5 mio. kr. fra Sundhedsstyrelsens pulje til vidensopsamling om brugerinddragelse til et projekt, der har til formål at sikre effektiv udbredelse

Læs mere

Bioanalytikeruddannelsen Odense. Værdigrundlag for Bioanalytikeruddannelsen

Bioanalytikeruddannelsen Odense. Værdigrundlag for Bioanalytikeruddannelsen Bioanalytikeruddannelsen Odense Værdigrundlag for Bioanalytikeruddannelsen Værdigrundlag for Bioanalytikeruddannelsen ************* Kulturen i afdelingen skal understøtte medarbejdernes professions- og

Læs mere

Forbedringspolitik. Strategi

Forbedringspolitik. Strategi Forbedringspolitik Strategi 1 2 Indhold Forord... 3 Formål... 5 Vi vil forandre for at forbedre... 6 Forbedringer tager udgangspunkt i patientforløb og resultatet for patienten... 7 Medarbejder og brugerinvolvering...

Læs mere

Forhandlingsafdelingen. Det offentlige team Det private team Sundhedskartellets sekretariat

Forhandlingsafdelingen. Det offentlige team Det private team Sundhedskartellets sekretariat Forhandlingsafdelingen Det offentlige team Det private team Sundhedskartellets sekretariat Sundhedskartellet Dansk Sygeplejeråd Medlemstal 72.523 Formand Grete Christensen Jordemoderforeningen Medlemstal

Læs mere

Den moderne fagforening med LEDERNE i centrum

Den moderne fagforening med LEDERNE i centrum Lederforeningen i Dansk Sygeplejeråd ÅRSBERETNING 2012 2013 Den moderne fagforening med LEDERNE i centrum Det er gennem det stærke netværk af ledende sygeplejersker at Lederforeningen opnår resultater

Læs mere

3. Kommunikationsstrategi 2013

3. Kommunikationsstrategi 2013 1 Referat fra 20. ordinære møde i Dansk Sygeplejeselskabs Forskningsråd Tirsdag d. 10. december, 2013 kl. 11.00 15.00 Sted Mødeleder Referent Tove Lindhardt Leanne Dansk Sygeplejeråd Sankt Annæ Plads 30

Læs mere

VELKOMMEN. som lokalformand og leder-tr i Skolelederforeningen

VELKOMMEN. som lokalformand og leder-tr i Skolelederforeningen VELKOMMEN som lokalformand og leder-tr i Skolelederforeningen Kære nye lokalformand og leder-tr i Skolelederforeningen Allerførst tillykke med valget - og tak fordi du vil varetage den vigtige opgave at

Læs mere

Undersøgelse om lokal løndannelse til lærere og engangsvederlag til ledere på efterskoler

Undersøgelse om lokal løndannelse til lærere og engangsvederlag til ledere på efterskoler Analyse af svar på Undersøgelse om lokal løndannelse til lærere og engangsvederlag til ledere på efterskoler Indledende bemærkninger Efterskoleforeningen har i april 2015 gennemført en undersøgelse på

Læs mere

OK18. Det forhandler vi om

OK18. Det forhandler vi om OK18 Det forhandler vi om Forord Det handler om respekt, anerkendelse og faglig kvalitet Den offentlige social- og sundhedssektor har oplevet markante produktivitetsstigninger, og kompleksiteten i opgaverne

Læs mere

Strategi for udvikling af sygeplejen. på Sygehus Thy-Mors

Strategi for udvikling af sygeplejen. på Sygehus Thy-Mors Strategi for udvikling af sygeplejen på Sygehus Thy-Mors 2 Indledning Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Strategi for udvikling af sygeplejen på Sygehus Thy-Mors... 4 At udføre sygepleje... 4 At lede

Læs mere

KOMMISSORIUM FOR IT-KLUBBEN 2014-1017

KOMMISSORIUM FOR IT-KLUBBEN 2014-1017 KOMMISSORIUM FOR IT-KLUBBEN 2014-1017 18. DECEMBER 2014 FORMÅL MED IT-KLUBBEN IT-klubben er et netværk for it-tillidsvalgte & it-professionelle medlemmer i Finansforbundet IT-klubben skal sikre en kontinuerlig

Læs mere