Lederforeningen flytter grænser - i organisation, fag og samfund

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lederforeningen flytter grænser - i organisation, fag og samfund"

Transkript

1 Lederforeningen flytter grænser - i organisation, fag og samfund Dansk Sygeplejeråd har igennem flere år drøftet, hvordan ledernes stemme i organisationen kan styrkes. Dels fordi ledende sygeplejersker er en gruppe medlemmer med særlige vilkår og udfordringer, som derfor har behov for særlige tilbud og muligheder for indflydelse. Dels fordi ledende sygeplejersker står over for store udfordringer i disse år, ikke mindst som følge af kommunalreformen, den stigende specialisering og kvalitetsreformen. Resultatet af de mange års drøftelser i DSR og en kongresbeslutning i 2007, blev stiftelsen af Lederforeningen. Knapt 5000 ledende sygeplejersker udgør gennem deres medlemskab af Dansk Sygeplejeråd fundamentet for Lederforeningen. Et godt fundament til at ledernes stemme kan blive hørt i såvel organisationen som i samfundet. Lederforeningsbestyrelsen har i det første år lagt vægt på at skabe en solid platform for de opgaver der venter på at blive løst. At starte en Lederforening samtidig med en strukturændring i hele Dansk Sygeplejeråd og midt i en konfliktperiode har haft både fordele og ulemper. Men forårets overenskomstforhandlinger og den lange konflikt, viste sig at være en god anledning til at komme rundt i alle kredse og mødes med Lederforeningens medlemmer. Det har været et stort privilegium for Lederforeningsbestyrelsen, at vi lige fra start har haft tæt dialog med medlemmerne det har været en væsentlig faktor for, hvordan vi har valgt at prioritere opgaverne i opbygningen af Lederforeningen. Vi er stadig i udviklingsfasen men vi er godt på vej. Vi glæder os derfor til det kommende år, hvor vi sammen med medlemmerne af Lederforeningen kan udvikle samarbejdsformer både lokalt og på landsplan, så vi sammen med resten af Dansk Sygeplejeråd kan arbejde for at udvikle og forbedre forholdene for ledende sygeplejersker til gavn for lederne, professionen og samfundet. På Lederforeningsbestyrelsens vegne Formand 1

2 Lederforeningens bestyrelse FORMAND: Irene Hesselberg: Plejehjemsleder siden 1998, sidst på Friplejehjemmet Margrethe Hjemmet i Roskilde. Diplomuddannelse i ledelse fra Danmarks Sygeplejerskehøjskole Master of Public Health. Har været formand for SEFB, (nu SLS) og har været Tillidsrepræsentant. NÆSTFORMAND: Berit Henriksen (Kreds Sjælland): Ledende oversygeplejerske Kirurgisk afdeling, Nykøbing F. Tidligere ansat som patientvejleder og sundhedsfaglig leder. Arbejdsmiljøinstruktør. Amtskredsbestyrelsesmedlem i tre perioder. BESTYRELSESMEDLEMMER: Elsebeth Vesterheden (Kreds Midtjylland): Oversygeplejerske i Horsens. Har arbejdet 10 år som leder bl.a. i primærsektoren. Har været TR i 4 år, medlem af Lederrådet i Århus amtskreds i 4 år og sidder siden 2004 i Sygeplejeetisk Råd Grete Kirketerp (Kreds Syddanmark): Oversygeplejerske inden for det medicinske område siden Har tidligere været afdelingssygeplejerske i operationsafdeling og diabetesskole. Har været bestyrelsesmedlem i Dansk Sygepleje Selskab, Næstformand i Dansk Selskab for Klinisk Ledelse og medlem af Strategiudvalget, fagligt selskab for diabetessygeplejersker. Tidligere Formand for Oversygeplejerskerådet ved Odense Universitethospital. Sygeplejefaglig diplomuddannelse med speciale i ledelse ved Danmarks Sygeplejehøjskole, Cand. Cur fra Aarhus Universitet og Master of Public Management fra Syddansk Universitet. Inge Peitersen (Kreds Hovedstaden): Ledende oversygeplejerske på Afdeling for Neurorehabilitering, Hvidovre Hospital. Har bla. siddet i Lederrådet i Kreds Hovedstaden. Indtrådt i bestyrelsen (Kreds Nordjylland): Desværre ingen repræsentation fra denne kreds. Indtil der findes en repræsentant varetages repræsentationen af formanden. 2

3 ÅRSBERETNING Stiftende generalforsamling af Lederforeningen i Dansk Sygeplejeråd Lederforeningen i Dansk Sygeplejeråd blev stiftet tirsdag d 18. september 2007 i Kvæsthuset, Dansk Sygeplejeråd. Den stiftende generalforsamling blev indledt med et oplæg af lektor, Ph.d. Dorthe Pedersen fra Institut for Ledelse, Politik og Filosofi. Debat 107 ledende sygeplejersker var mødt op til generalforsamlingen, hvor der var debat om specielt Lederforeningens opgaver og kompetencer. Der var bl.a. drøftelser af hvorvidt lederforeningen skulle have forhandlingsretten for ledende sygeplejersker. Mandatet fra DSR s Hovedbestyrelse på dette område var dog meget klart; lederforeningens vedtægter ville ikke blive godkendt af HB, hvis der af disse fremgik en bestemmelse om, at forhandlingsretten for ledende sygeplejersker skulle overgå til Lederforeningen. Vedtægter Forslaget til vedtægter blev enstemmigt vedtaget. Der var visse bemærkninger vedrørende suppleringsvalg og næstformandens deltagelse i HB ved formandens forfald. Vedtægterne er siden blevet tilrettet og godkendt af generalforsamlings dirigent samt DSR s Hovedbestyrelse på mødet i november Vedtægterne kan ses på Lederforeningens hjemmeside og findes som bilag til beretningen. Præsentation af kandidater På den stiftende generalforsamling foregik endvidere præsentation af kandidaterne til Lederforeningsbestyrelsen. Lederforenings aktiviteter Lederforeningsbestyrelsen har holdt møde en gang om måneden. To af disse møder er afholdt som bestyrelsesseminarer over to dage. På det første bestyrelsesseminar blev bestyrelsen introduceret til Dansk Sygeplejeråds organisation og arbejde. Derudover har Lederforeningsbestyrelsen arbejdet med opgavefordeling i bestyrelsen, samarbejde og kommunikation med Lederforeningens medlemmer, herunder opbygning af en struktur, der kan underbygge lokalt og regionalt engagement, samt samarbejdet med Dansk Sygeplejeråds Kredse, andre lederorganisationer, arbejdsgivere og andre relevante samarbejdsparter. 3

4 Ønskebrønden I forbindelse med konfliktmøder for ledende sygeplejersker i hver kreds, uddelte Lederforeningsbestyrelsen et spørgeark, hvor medlemmerne kunne beskrive, hvad de ønskede at bruge Lederforeningen til. Det blev til 1200 besvarelser og et solidt grundlag for bestyrelsen til at definere og prioritere indsatsområder. En sammenfatning af besvarelserne vil blive lagt på lederforeningens hjemmeside. Velkommen til verden reception og de første 100 dage Fredag den 7. marts 2008 afholdt Lederforeningen i Dansk Sygeplejeråd officiel reception i Kvæsthuset. Her mødtes medlemmer og samarbejdsparter for på festlig vis, at byde Lederforeningen velkommen til verden. Ved receptionen lanceredes foreningens logo, hjemmeside og arbejdsprogrammet for bestyrelsesåret. Receptionen kunne følges på hjemmesiden, hvor åbningstalen var filmet, så alle medlemmer af Lederforeningen, hvad enten de var fysisk til stede i Kvæsthuset, på arbejde eller hjemme, kunne være med til åbningen. Kredsbestyrelseskonferencerne i januar 2008 Lederforeningen deltog i Kredsbestyrelseskonferencerne Lederforeningen stod for en workshop, på hver konference, hvor der var særligt fokus på samarbejdsmuligheder med Kredsbestyrelserne. Aktiviteter på møder og konferencer I første halvår af 2008 har Lederforeningen 3 gange været landet rundt for at afholde store medlemsmøder for ledere. På møderne har vi debatteret forberedelse af, afvikling og resultatet af konflikten og der har også været god dialog om medlemmernes forventninger til Lederforeningen. Lederforeningen har ligeledes været på turné til alle kredse, hvor grobunden for et tættere og mere systematisk samarbejde mellem Lederforeningen og DSR s decentrale struktur er blevet lagt. Derudover har Lederforeningen i løbet af 2008 været aktivt deltagende bl.a. på SLS årsmøde, på årsmødet for Fagligt Selskab for Ledende Sygeplejersker og i klubben for ledende sygeplejersker på Bornholm. På disse møder har Lederforeningens formand holdt oplæg eller stået for en debat om DSR s arbejde for og med ledende sygeplejersker. Internationalt samarbejde Lederforeningen har deltaget i en stor lederkonference i Stockholm i maj 2008 afholdt af Ledernes Netværk i Norden (LNN). Derudover er Lederforeningen DSR s repræsentant i European Health Management Association (EHMA). Lederforeningens rolle under overenskomstforhandlingerne. Indsamling af krav til overenskomstforhandlingerne 2008 var for længst indsamlet da Lederforeningens så dagens lys. 4

5 Lederforeningens rolle omkring selve forhandlingerne blev derfor, gennem formandens plads i DSR s hovedbestyrelse, at sikre, at så mange krav som mulig på lederområdet kom igennem, samt at sikre, at lederne var rustet til en evt. konflikt. I januar var Lederforeningen for første gang rundt i alle kredse for at møde medlemmerne. Det skete på konfliktorienteringsmøder, hvor Irene Hesselberg, formand for Lederforeningen og Dorte Steenberg, næstformand i DSR, bl.a. kunne fortælle, at selv om lederne ikke kan strejke, så strejker sygeplejerskerne i basisstillinger også for ledernes løn- og arbejdsvilkår. Behovet for ledernes samarbejde med tillidsrepræsentanterne under den formodede konflikt, der senere viste sig at blive lang og sej, blev også drøftet. Konflikt 2008 Der har i alt været afholdt 15 ledermøder før, under og efter konflikten. Lederforeningens formand, 2. næstformand Dorte Steenberg og Lederforeningens bestyrelsesmedlem fra pågældende kreds har deltaget i alle møder. Fremmødet var stort i alle kredsene dvs. mellem 50 til 300 deltagere. Der var stor spørgelyst og en fremadrettet debat om ledernes løn og arbejdsvilkår, eksempelvis krav om overarbejdsbetaling for lederne, ledernes dækning af vagter, strategi for lige løn for lige ledelsesarbejde og om ledernes overenskomstkrav ved næste overenskomstforhandling. Lederforeningens formand har i Hovedbestyrelsen talt for at lederne skulle inddrages i evalueringen af konflikten. Det er lederne blevet, bl.a. indgår lederne nu i projekt fastholdelse og rekrutering. Lederforeningsbestyrelsen har selv drøftet, hvad der kan gøres anderledes og/eller bedre ved en evt. gentaget konflikt. Blandt andet er det foreslået, at der i så tilfælde kunne udarbejdes en særlig Leder-Konflikt ABC, et skriftligt materiale til hjælp for lederne om bl.a. kriterier og planlægning af nødberedskab, om love og regler og praktiske forhold. Synlighed og kommunikation Kontaktnet for ledende sygeplejersker ( ) Lederforeningens formand udsendte et brev til de ca medlemmer af Lederforeningen i DSR. Brevet indeholdt en status over den igangværende konflikt og en generel tak til lederne for deres store og ansvarsfulde arbejde under konflikten. I brevet blev de ledende sygeplejersker opfordret til at tilmelde sig et netværk. En opfordring knap 800 medlemmer har taget imod hidtil. (Tilmelding til kontaktnettet kan ske ved at sende en mail til Husk at anføre stillingsbetegnelse, kredstilhørsforhold samt medlemsnr.) Under konflikten var Kontaktnettet et uvurderlig bidrag til Lederforeningen i forhold til at have tæt kontakt til medlemmerne og føling med, hvad der rørte sig rundt om i landet og dermed have muligheden for at reagere og inddrage ledernes erfaringer og frustrationer i DSR samlede strategi under konflikten. 5

6 Lederforeningens hjemmeside Lederforeningen har fået etableret en hjemmeside. Lederforeningsbestyrelsens intention er, at lederne i hjemmesiden har et sted, hvor de til en hver tid kan indhente relevante informationer. På hjemmesiden er det muligt at læse om Lederforeningens aktiviteter og politiker samt om emner som OK katalog, pensionsoversigt, relevante ledelsesredskaber, kommenteret arbejdstidsaftale for sygeplejersker, love og bestemmelser, funktionærlov, ferielov m.v. Link til publikationer og udgivelser, til de faglige selskaber og Dasys. Hjemmesiden er ligesom resten af Lederforeningen i udvikling Ledermagasinet Forkant I forbindelse med stiftelsen af Lederforeningen valgte DSR at udgive et Ledermagasin: Forkant. Også Forkant er i en opstartsfase. Tanken er, at Forkant skal blive en væsentlig del af Lederforeningens kommunikationsplatform. Lederforeningens kongresforslag til kongressen 2008 I marts måned skulle vi have kongresforslag klar dengang kunne ingen jo vide, at konflikten i den grad blev så lang, at det først er nu vi skal til at bruge forslagene til noget Men allerede dengang stod det helt klart Lederforeningsbestyrelsen, at vi fem personer + en konsulent, ikke alene kunne løfte de mange opgaver, vi gerne ville. Det var vigtigt for os, at sikre, at hele DSR arbejdede sammen med os på to vigtige områder for lederne; nemlig den faglige identitet og udvikling samt fastholdelse af sygeplejefaglig ledelse på alle ledelsesniveauer. Dette blev til to kongresforslag til kongressen oktober 2008: 1. Fælles fodslag for faglig udvikling, hvor målet er, at få indarbejdet, at ledere, sygeplejersker og tillidsrepræsentanter står sammen om den faglige udvikling, der skal styrke professionen, kvaliteten i sundhedssektoren og sikre, at vi fortsat kan rekruttere sygeplejersker og ledere til faget. 2. Fastholdelse af sygeplejefaglig ledelse på alle niveauer i sundhedsvæsenet, hvor det overordnede mål er, at fastholde Dansk Sygeplejeråd i arbejdet for at fastholde sygeplejefaglige lederstillinger på alle ledelsesniveauer i sundhedsvæsenet, hvor sygepleje er et kerneområde. Lederforeningen stiller til kongressen et konkret forslag om, at DSR sammen med Lederforeningen iværksætter en kortlægning af alle ledelsesniveauer, hvor ledende sygeplejersker indgår. Kortlægningen skal beskrive ledelsens sammensætning og referenceforhold; de enkelte ledelsesopgaver og disses fordeling på de enkelte medlemmer i sygehusledelsen; de enkelte ledelsesmedlemmers væsentligste ledelses- og kommunikationsrelationer; samt lønforhold. 6

7 Lederforeningens vision, mission og målsætninger Lederforeningens vision I forlængelse af visionen for det samlede DSR, ser Lederforeningen det som sin opgave at løfte følgende vision: Lederforeningen skal flytte grænser for ledende sygeplejersker i organisation, fag og samfund. Lederforeningens mission Ledende sygeplejersker har i deres daglige virke ansvaret for der tænkes til gavn for basissygeplejerskerne, patienterne, borgerne og hele sundhedsvæsenet. Lederforeningen i DSR har ansvaret for der tænkes til gavn for ledende sygeplejersker. Ledende sygeplejersker skal således i Lederforeningen have: på organisation på fag på samfund en organisation, der eksklusivt arbejder for ledende sygeplejerskers særlige interesser; en organisation, der gør det til en klar fordel for den ledende sygeplejerske at være medlem af Dansk Sygeplejeråd; og en organisation som den enkelte ledende sygeplejerske oplever det nytter at bidrage til. en organisation, der sætter ledelse af sygeplejen på et højt fagligt og professionelt niveau i højsæde, og en organisation, der arbejder vedholdende for øget respekt for de ledende sygeplejerskers arbejde. en organisation, der støtter ledende sygeplejersker i at være centrale og synlige aktører i sundhedsvæsenet, i den offentlige debat og i medierne. Lederforeningens målsætninger På organisation Arbejde for at de ledende sygeplejersker aflønnes i forhold til professionens værdi for samfundet, samt at der ydes lige løn for lige ledelsesarbejde. Sætte fokus på udvikling og forbedring af de ledende sygeplejerskers ledelsesvilkår og arbejdsmiljø. Medvirke til at rammerne for udøvelsen af sygeplejefaglig ledelse udvikles og forbedres. Sikre at de ledende sygeplejersker juridisk så vel som fagligt er klædt på til deres arbejdsgiverrolle. 7

8 på de indre linier i DSR: Være dagsordenssættende og politikskabende på ledelsesområdet. Markere synspunkter og sikre indflydelse i ledelsesmæssige spørgsmål. Sikre et organisatorisk samarbejde og en synergieffekt i hele organisationen mht. interessevaretagelsen for ledende sygeplejersker. Arbejde for og facilitere netværksdannelse blandt ledende sygeplejersker. på de ydre linier: Samarbejde med andre organisationer for at indfri fælles mål og varetage fælles interesser på ledelsesområdet. Arbejde for og facilitere netværksdannelse på tværs af sektorer og professioner. På fag Styrke den sygeplejefaglige lederidentitet samt styrke ledelse som fag. Sikre en entydig og direkte adgang til professionel rådgivning og vejledning for lederne. Synliggøre eksisterende forskning på ledelsesområde og medvirke til politikdannelse indenfor sygeplejefaglig ledelse med afsæt i nyeste forskning. Sætte fokus på og skabe debat om: udvikling inden for sygeplejefaglig ledelse. rekruttering af sygeplejefaglige ledere. indhold og vilkår for uddannelse af ledere. udvikling og forbedring af efter- og videreuddannelses muligheder for ledende sygeplejersker. På samfund Arbejde for fastholdelse af sygeplejefaglige lederstillinger på alle ledelsesniveauer i sundhedsvæsenet, hvor sygepleje er et kerneområde. Påvirke sundhedspolitikken på ledelsesområdet. Sætte fokus på og skabe debat om ledelsesmæssige udfordringer ved aktuelle sundhedspolitiske tiltag. Være ledende sygeplejerskers talerør i medierne og i den offentlige debat. Skabe prestige og anerkendelse af sygeplejefaglig ledelse, herunder synliggøre ledende sygeplejerskers værdi for samfundet. 8

9 Organisering af Lederforeningen Diskussionsoplæg Målsætninger/intentioner for lederforeningens organisering Formanden for lederforeningen skal have et tæt samarbejde med formandskabet i DSR. Dette betyder i realiteten Dorte Steenberg, 2 næstformand, da Dorte har ledelse som område. Dette samarbejde er allerede en realitet. Formanden for lederforeningen skal bruge sin plads i HB til at udbygge samarbejdet med kredsformænd, samt til at forankre lederforeningens arbejde politisk i resten af organisationen. Lederforeningsbestyrelsen skal have et tæt samarbejde med de DSR fora, der har lederne som omdrejningspunkt. Lederforeningen skal samarbejde med kredsene. Dette kunne bl.a. have følgende temaer som omdrejningspunkt: a) arbejdsmiljø b) rådgivning og vejledning for lederne c) lederrekrutering d) efter- og videreuddannelse e) lønstrategi og strategiudmøntning for ledende sygeplejersker f) Rammer for udøvelse af sygeplejefaglig ledelse g) sundhedspolitiske tiltag Lederforeningens intention er, at kredsrepræsentanten i lederforeningsbestyrelsen mødes kontinuerligt med politisk og administrativt niveau i kredsene, f.eks. med kredsformand, næstformand der har ledelse som sit område, kredschef, samt faglige sekretærer, chefkonsulenter el. andre der har ledelse som område. På disse møder udveksles aktuelle lokale sager, DSR s politikudvikling, aktuelle sundhedspolitiske tiltag, mm, og der drøftes og aftales fælles indsatser, herunder indkaldelse til medlemsmøder. Lederforeningen ønsker endvidere, at kredsene udarbejder halvårlige rapporter der indeholder f.eks. a) Ændringer og tendenser i ledelsesstruktur på arbejdspladserne b) Faggrænseproblematikker c) Overblik over faglige sager, fordelt på indhold og ca. antal d) Principielle sager i perioden, med kort resumé e) Ligelønsproblematikker f) Status på forhandling om ledernes Lokale Løndannelse, med angivelse af: o Væsentlige elementer i indgåede forhåndsaftaler 9

10 o Angivelse af områder hvor udmøntningen ikke har været tilfredsstillende (kredsens skøn) g) Udvikling og tendenser i ledernes efteruddannelse Der skal udvikles en struktur, der knytter lederne og lederforeningen sammen. Lederen som medlem skal have den service, denne har krav på som medlem af DSR, og det skal der være faglige sekretærer, konsulenter og tillidsmænd, der skal tage sig af. Men for at vi som lederforening skal være i stand til at lægge de overordnede politiske og strategiske linier, har vi brug for at have en tæt kontakt til lederne som gruppe. Lederforeningsbestyrelsen ønsker, at der etableres en struktur, der sikrer samarbejde og sparring med de ledende sygeplejersker i kredsene, og som erstatter de forhenværende Lederråd i Amtskredsstrukturen. Lederforeningsbestyrelsens tanke er, at der oprettes kredslederforeninger (eller hvad man kan blive enige om at kalde dem), der geografisk svarer til DSR s 5 kredse. Intentionen er at disse kredslederforeninger skal virke som formidlere af ledernes krav, behov og forventninger og skal sikre, at resultater og informationer kommer ud til de enkelte ledere. Derudover er intentionen, at kredslederforeningerne skal fungere som sparings- og høringspart for lederforeningen og kredsene både i lokale og nationale spørgsmål, f.eks.: a) ved udarbejdelse af lønpolitik og -strategi for ledende sygeplejersker b) i spørgsmål vedrørende arbejdsvilkår for ledende sygeplejersker c) ved definition af og ændringer ved ledende sygeplejerskers ansvar og kompetence d) ved indsamling, formulering og prioritering af ledernes overenskomstkrav e) ved strukturændringer i social- og sundhedsvæsenet f) om relevante sygeplejefaglige indsatsområder g) ved lovændringer der berører ledelsen af sygeplejen h) ved ændringer af Dansk sygeplejeråds love Ind til der findes en afklaring om lederforeningens decentrale struktur vil lederforeningens bestyrelse forsøge at oprette fokusgrupper. Intentionen er at oprette fokusgrupper for de fem bestyrelsesmedlemmer, der skal beskæftige sig med regionale og lokale forhold (Irene Hesselberg varetager ind til videre repræsentationen af Nordjylland). Der skal etableres et tæt samarbejde mellem alle på administrativt niveau i DSR, der arbejder med ledere. 10

11 Diskussionsoplæg - Lederlønspolitik og strategi Udvikling af en lederlønspolitik og -strategi i DSR Lederforeningen har som et af sine ypperste mål, at Dansk Sygeplejeråd skal have en selvstændig, klar og progressiv politik og strategi for lederlønsområdet. Målet er, at denne lederlønspolitik og -strategi skal danne udgangspunktet for overenskomstforhandlingerne på lederområdet i Lederlønspolitikken skal honorere ledernes krav og forventninger Det er DSR s lønpolitik, at aktiviteter på lønområdet skal tage afsæt i medlemmernes forventninger og krav. Og DSR ser det som sin fornemmeste opgave at tale medlemmernes sag og sætte medlemmernes dagsorden, når det gælder medlemmernes løn og arbejdsvilkår. Det er dette fundament som den fremtidige lederlønspolitik skal dannes på. Lederforeningens virke er udelukkende at varetage de ledende sygeplejerskers interesser. Det giver lederforeningen et ideel ståsted i forhold til at være nytænkende og nyskabende på lederlønsområdet. For at sætte arbejdet i gang har vi, lederforeningens bestyrelse, valgt at medtage et oplæg til en lederlønspolitik og -strategi i dette års beretning. Intentionen er, at oplægget skal danne baggrund for en første debat blandt medlemmerne på generalforsamlingen d. 23. oktober Efter generalforsamlingen er det bestyrelsen intention, at alle medlemmer skal have mulighed for at være med til at udbygge og kvalificere oplægget. Dette skal ske gennem flere initiativer: et site på hjemmesiden, hvor alle medlemmer kan komme med input; brug af lederforeningens kontaktnet til løbende dialog mellem lederforeningen og medlemmerne; fyraftens møder på de enkelte arbejdspladser og møder i ledernes forskellige faglige fora under DSR. På baggrund af denne kvalificering vil bestyrelsen komme med et endeligt oplæg til en lønpolitik og strategi for lederområdet, som vil blive fremlagt til beslutning på en ekstraordinær generalforsamling i Lederforeningen som bestyrelsen vil indkalde til i foråret Lederforeningen og DSR har aftalt, at iværksatte et større analyse og udredningsarbejde om DSR s interessevaretagelse af ledernes løn og arbejdsvilkår, herunder en særlig del der omhandler, hvor og hvordan ledernes løn og vilkår forhandles bedst muligt. Dette arbejde er af stor vigtighed for det videre arbejde med en lederlønspolitik og -strategi og vil blive inddraget i den takt, det er færdigt. 11

12 Det overordnede mål for en lederlønspolitik Lederforeningens bestyrelse arbejder lederlønspolitik: med udgangspunkt i følgende mål for en Ledende sygeplejersker skal aflønnes i forhold til professionens værdi for samfundet, hvilket som minimum indbefatter lige løn for lige ledelsesarbejde. Med professionen menes sygeplejefaglig ledelse inden for alle sektorer. Professionens værdi for samfundet skal vurderes i forhold til mere traditionelle italesatte parametre som patientsikkerhed, sundhed, patient overlevelse, indlæggelsestider, og parametre på det sundhedsfaglige område, som f.eks. professionshøjskolernes imødekommelse af sygeplejerske mangel. Men vigtigst: professionens værdi skal vurderes i forhold til rendyrkede økonomiske parametre, som f.eks. vundet arbejdsfortjeneste. Vi skal blive gode til at sætte tal på, hvad professionen betyder i kroner og øre for samfundsøkonomien. Skal ledende sygeplejersker aflønnes i forhold professionens værdi for samfundet, vil dette som minimum indbefatte lige løn for lige ledelsesarbejde. Ledende sygeplejerskers ledelsesarbejde skal vurderes lige med andre faggruppers ledelsesarbejde, når dette er på samme kompetence og ansvarsniveau, hvad enten det er indenfor den primære sektor, den sekundære sektor eller inden for det private, det statslige herunder det uddannelsesmæssige område. Lønstrategi for lederområdet Lønstrategien for lederområdet skal bruges som et redskab til at opnå det overordnede mål om aflønning i forhold til professionens værdi eller som minimum - lige løn for lige ledelsesarbejde. Løndannelse strategiens ene ben Det ene ben i en sådan lønstrategi er selvfølgelig selve løndannelsen. Det er DSR s politik at sygeplejerskers løn skal skrues sammen af centrale rettigheder og lokale muligheder. De centrale rettigheder skal afspejle uddannelse og kompetence og for ledende sygeplejerskers vedkommende endvidere ledelsesniveau, og centrale rettigheder skal være med til at sikre at sygeplejerskers grundlæggende vilkår er lige. De lokale muligheder skal give plads til de forskelligheder sygeplejerskestillinger, både basis og ledende stillinger, indeholder lokalt. Dialogen om den fremtidige løndannelse kunne således tage udgangspunkt i tre overordnede overvejelser: 1. Hvilke rettigheder skal fastsættes centralt? 2. Hvad og hvor meget skal tilpasses lokale og/eller individuelle forhold? 3. Hvem skal være aktør og hvornår? 12

13 I Lederforeningsbestyrelsen er vi meget optaget af, at der tænkes helt nye tanker mht. selve løndannelsen. Og det håber vi kan udspringe af dialogen mellem lederforeningen og medlemmerne. Er det f.eks. relevant at have løntrinsindplaceringer af lederlønninger? Er der grund til centrale forhandlinger for alle ledende sygeplejersker på samme niveau, når de fleste alligevel har forskellige arbejdsområder og betingelser at være ledere i? Skal vi satse endnu mere på resultatløn? Kunne man forestille sig ledere som tillidsmænd, og/eller kunne man forestille sig at det var en opgave lederforeningen skulle tage på sig? Skal det være DSR-centralt, der forhandler alle lederlønninger eller f.eks. de øverste lederniveauer? Er det muligt for det centrale niveau at have et tilstrækkeligt kendskab til lokale forhold til at kunne forhandle lederlønninger? Er der grund til at DSR forhandler ledernes løn, eller kan/skal lederne selv gøre det? mm Holdningsændring og bevidstgørelse af værdi Strategiens andet ben Løndannelsen er alt andet lige den mest direkte og ligefremme mulighed til at opnå lige løn for lige ledelsesarbejde. Men spørgsmålet er, hvor langt vi når ad denne vej, hvis der ikke samtidig sker en bevidstgørelse og en holdningsændring i.fht. professionens værdi. Og det er lige præcis derfor, vi skal blive gode til at italesætte den økonomiske værdi af sygeplejen og den særlige værdi som lederne besidder. Og det er ikke udelukkende vores omgivelser, vi skal overbevise om vores værdi. Det er i høj grad den enkelte ledende sygeplejerske, der skal blive bevidst om sin værdi. Målsætninger og handlingsanvisninger til opnåelse af et holdningsskifte eller en bevidstgørelse af professionens værdi, bliver derfor det andet ben i en strategi for opnåelse af lige løn for lige ledelsesarbejde. Oplægget til generalforsamlingen af Jo Krøjer er tænkt som en kickoff til denne del af strategien. Jo Krøjer taler om køn, løn og ledelse: hun taler om at værdien af vores arbejde ikke er objektivt givet, men fastsættes bl.a. gennem socialpsykologiske processer i arbejdshverdagen. Og hun præsenterer en analyse af, hvordan køn og faglighed igennem tale og handling kobles sammen på måder, der stiller kvindelige ansatte i en særligt vanskelig position både i forhold til at opnå ligeløn og i høj grad også i forhold til ledelse. To meget nært beslægtede målsætninger til en bevidstgørelse samt forøgelse af professionens værdi er 1) fastholdelse af sygeplejefaglig ledelse på alle ledelsesniveauer samt 2) udvidelse af ledende sygeplejerskers ansvarsområder, f.eks. inden for sygehusvæsenet i forhold til den ledende overlæge. Disse målsætninger skal derfor ses som integrerede dele af arbejdet med en lederlønspolitik og strategi. I dette oplæg til en lederlønspolitik og strategi, har Lederforeningsbestyrelsen valgt at koncentrere sig om det første ben: løndannelsen. Men det er afgørende, at det andet ben - bevidstgørelsen om professionens værdi - følger trop. Bestyrelsen arbejder på dette. 13

14 Strategiske målsætninger for løndannelsen En indkredsning Nedenstående er målsætninger som Lederforeningsbestyrelsen har drøftet. Det er ikke tale om endelige formuleringer. Der er alt for mange facetter, der ikke er tilstrækkeligt belyst på nuværende tidspunkt. Nogle af disse facetter vil forhåbentlig blive afdækket i forbindelse med analyse og udredningsarbejdet af DSR s interessevaretagelse af ledernes løn og arbejdsvilkår. 1. Der skal indsamles og fremsættes særskilte overenskomst krav fra lederne. 2. Lederløn og vilkårsområdet skal (fortsat) forhandles særskilt ved de centrale overenskomstforhandlinger. Dette punkt indebærer overvejelser over, hvad der skal udskilles i selvstændige forhandlinger og hvad der skal tages i de kollektive forhandlinger, f.eks. således at lønsumskrav for ledende sygeplejersker og tværgående krav ikke spænder ben for hinanden. Og der skal indgå overvejelser på baggrund af hvordan Sundhedskartellet forholder sig til de særskilte forhandlinger. 3. Urafstemning om lederområdets overenskomster skal tages selvstændigt og udelukkede foretages blandt medlemmerne af lederforeningen. Dette punkt skal sammentænkes nøje med overvejelser om medlemsindflydelsen i DSR og i resten af Sundhedskartellet, og der skal gøres overvejelser om, hvad det vil betyde, hvis en overenskomst på lederområdet stemmes ned; er lederne f.eks. villige til at tage konsekvensen. 4. Den samlede løndannelse (centralt fastsatte løntrin, evt. forhandlede løntrin, centralt fastsatte tillæg samt lokallønstillæg) skal virke som et reelt redskab til ligeløn for lige ledelsesarbejde. Lokalløn skal bruges til at give ledende sygeplejersker en reel honorering af kvalifikationer, funktioner og resultater. Ved udmøntning af OK08 skal DSR og lederne gå efter optimalanvendelse af de lokale muligheder. Danske Regioner og KL skal fastholdes i, at de ved forhandlingsbordet holdt hårdt på, at de ville prioritere lederne med lokal løn. Og der skal holdes fast i, at hvis der er enighed blandt parterne, er der ikke noget til hinder for, at der udmøntes mere end de 2,5 % der er afsat til lokalløn for lederne. 5. DSR skal have et opdateret og fuldstændigt sammenligningsgrundlag af ledelse på alle niveauer. Som en del af overenskomstforliget med Danske Regioner blev det aftalt, at der nedsættes en arbejdsgruppe sammen med Danske Regioner, som skal kortlægge ledelsesarbejdet på sygehusledelser. Denne kortlægning skal beskrive ledelsens sammensætning og referenceforhold; de enkelte ledelsesopgaver og disses fordeling på de enkelte medlemmer i sygehusledelsen; de enkelte ledelsesmedlemmers væsentligste ledelses- og kommunikationsrelationer. Der udvælges 7 cases. 14

15 Lederforeningen vil følge dette kortlægningsarbejde tæt. Og vi har en forventning om, at lederforeningen kan være med til at pege på, hvilke sygehusledelser, der skal udvælges. Lederforeningen vil endvidere arbejde for, at der foretages tilsvarende kortlægninger på alle øvrige ledelsesniveauer indenfor sygehussektoren samt inden for de øvrige sektorer og områder (den primære, det statslige, det private og uddannelse). Håbet er, at dette kortlægningsarbejde også vil kunne indgå som en del af lønkommissionens arbejde, også selvom løn ikke er en del af kortlægningsarbejde med Danske Regioner. 6. Ledernes lønninger skal forhandles, der hvor lederne får mest ud af det Lederforeningen og DSR har aftalt at iværksatte et større analyse og udredningsarbejde om DSR s interessevaretagelse af ledernes løn og arbejdsvilkår, herunder en særlig del, der omhandler, hvor og hvordan ledernes løn og vilkår forhandles bedst muligt. Lederforeningen vil gå ind i dette arbejde med et mål for øje: ledernes løn skal forhandles på den måde og af den aktør, der gør det mest plausibelt, at ledende sygeplejersker opnår at blive aflønnet efter deres værdi for samfundet og som minimum få lige løn for lige ledelsesarbejde. 7. Professionel interessevaretagelse af lederne indebærer, at der i opgaveløsningen ikke må være interessemodsætninger, der kan skabe grobund for manglende tillid og troværdighed i den konkrete ledersagsbehandling. Derfor forventer Lederforeningsbestyrelsen, at DSR arbejder for en klar adskillelse af de opgaver, DSR udfører for hhv. lederne og basissygeplejersker, men også for hhv. ledere og underordnede ledere. 8. Der skal ske en uddelegering af forhandlingskompetencen til lederne selv i det omfang lederne ønsker dette Det er evident at flere og flere ledende sygeplejersker selv forhandler deres løn. Interessevaretagelsen på løn kommer således i fremtiden til at handle mere og mere om at klæde de ledende sygeplejersker ordentligt på til lønforhandlinger. Lederforeningen og DSR arbejder med et udspil til, hvad DSR skal tilbyde de ledere, der selv forhandler deres løn. Det er dog åbenlyst, at et sådan tilbud vil skulle indeholde lønforhandlingskurser, individuelle samtaler, samt redskaber på nettet. 15

16 Strategi for lederforeningens påvirkning af processen frem til OK11 Kvalificering af Forhandlingsudvalgets pejlinger Lederforeningen spiller ind med sit oplæg til en lederlønspolitik Debat med medl. om oplæg til krav. Lederforening igangsætter specielle debatter med sine medlemmer. Drøftelser i HB og SHK på baggrund af kravene Tilnærm. drøftelser med arbejdsgiv. Politiske forhandl Sep. 08 Nov. 08 Sommer 09 Jan/feb 10 Sommer 10 Efterårsf. 10 Jul 10 OK s tilpasninger Evaluering herunder ledernes evaluering Pejlinger ifht OK11 af Forhandlingsud valg i Sundheds Kartellet Udarbejdelse af debatoplæg til medlemmerne - herunder et specifikt debatoplæg til lederne Endelig aftale om krav i SHK Krav formuleret af Kredsene og lederforeningen Urafstm 16

17 17

Vi flytter grænser i organisation, fag og samfund

Vi flytter grænser i organisation, fag og samfund Hvervet som frikøbte politikere Dansk Sygeplejeråd Kreds Midtjylland I Dansk Sygeplejeråd Kreds Midtjylland vælges der fem politikere til at varetage den daglige politiske ledelse. De fem politikere vælges

Læs mere

OK11 TIL LEDERE DEBATOPLÆG. Lederforeningen i Dansk Sygeplejeråd. Lederforeningen i Dansk Sygeplejeråd DEBATOPLÆG OK11 TIL LEDERE

OK11 TIL LEDERE DEBATOPLÆG. Lederforeningen i Dansk Sygeplejeråd. Lederforeningen i Dansk Sygeplejeråd DEBATOPLÆG OK11 TIL LEDERE DEBATOPLÆG OK11 TIL LEDERE Lederforeningen i Dansk Sygeplejeråd DEBATOPLÆG OK11 TIL LEDERE 1 ok11ledere.indd 1 25-03-2010 13:44:16 Debatoplæg OK 11 til ledere Lederforeningen i Dansk Sygeplejeråd Redaktion:

Læs mere

EN LEVENDE ORGANISATION MED ET STÆRKT DEMOKRATI DANSK SYGEPLEJERÅDS HOLDNINGER TIL ORGANISATIONENS LIV OG DEMOKRATI

EN LEVENDE ORGANISATION MED ET STÆRKT DEMOKRATI DANSK SYGEPLEJERÅDS HOLDNINGER TIL ORGANISATIONENS LIV OG DEMOKRATI EN LEVENDE ORGANISATION MED ET STÆRKT DEMOKRATI DANSK SYGEPLEJERÅDS HOLDNINGER TIL ORGANISATIONENS LIV OG DEMOKRATI En levende organisation med et stærkt demokrati Dansk Sygeplejeråds holdninger til organisationens

Læs mere

Dansk Sygeplejeråd Kreds Midtjylland Strategi og handleplan for tillidsrepræsentantområdet

Dansk Sygeplejeråd Kreds Midtjylland Strategi og handleplan for tillidsrepræsentantområdet Dansk Sygeplejeråd Kreds Midtjylland Strategi og handleplan for tillidsrepræsentantområdet 1. Indledning Dansk Sygeplejeråds kongres har vedtaget Udviklingsretning for TR i fremtidens DSR, der i sammenhæng

Læs mere

Dansk Sygeplejeråd Kreds Hovedstaden

Dansk Sygeplejeråd Kreds Hovedstaden Præsentation af Dansk Sygeplejeråd Kreds Hovedstaden Dansk Sygeplejeråd Kreds Hovedstaden er den største af 5 lokale kredse i Dansk Sygeplejeråd, med ca. 22.000 medlemmer og ca. 900 tillidsvalgte (500

Læs mere

EN PROFESSION MED HØJ VÆRDI FOR SAMFUNDET

EN PROFESSION MED HØJ VÆRDI FOR SAMFUNDET EN PROFESSION MED HØJ VÆRDI FOR SAMFUNDET DANSK SYGEPLEJERÅDS HOLDNINGER TIL SYGEPLEJERSKERS LØN- OG ARBEJDSVILKÅR En profession med høj værdi for samfundet Dansk Sygeplejeråds holdninger til sygeplejerskers

Læs mere

Strategi og handleplan for tillidsrepræsentantområdet

Strategi og handleplan for tillidsrepræsentantområdet Strategi og handleplan for tillidsrepræsentantområdet, Kreds Midtjylland Indledning Dansk Sygeplejeråds kongres har vedtaget Udviklingsretning for TR i fremtidens DSR, der skal ses i sammenhæng med Dansk

Læs mere

Strategi og handleplan

Strategi og handleplan Strategi og handleplan for tillidsrepræsentantområdet Dansk Sygeplejeråd, Kreds Midtjylland 1 1. Indledning Dansk Sygeplejeråds kongres har vedtaget Udviklingsretning for TR i fremtidens DSR, der skal

Læs mere

Strategi: Forhandling og lønfastsættelse af ansatte i atypiske stillinger

Strategi: Forhandling og lønfastsættelse af ansatte i atypiske stillinger Strategi: Forhandling og lønfastsættelse af ansatte i atypiske stillinger Forord Ved overenskomstforhandlingerne 2011 aftalte Sundhedskartellet bestemmelser for atypiske stillinger. Der er de senere år

Læs mere

Lederstrategi. November 2002. Danske Fysioterapeuter

Lederstrategi. November 2002. Danske Fysioterapeuter Lederstrategi November 2002 Danske Fysioterapeuter DANSKE FYSIOTERAPEUTERS LEDERSTRATEGI 1. Politik...3 2. Lederens rolle og ansvar...3 3. Strategi...5 4. Mål og handling...6 5. Evaluering...8 Danske Fysioterapeuters

Læs mere

Udkast til forløb for de Lokale lønforhandlinger 2013 2015

Udkast til forløb for de Lokale lønforhandlinger 2013 2015 Bilag Udkast til forløb for de Lokale lønforhandlinger 2013 2015 1. Direktionens strategi for Lokal løndannelse uden forlodsfinansiering: Ved overenskomstforhandlingerne i 2013 er der fortsat lokal løndannelse,

Læs mere

Aktivitetskalender 2015 for Tillidsrepræsentanter og Arbejdsmiljørepræsentanter

Aktivitetskalender 2015 for Tillidsrepræsentanter og Arbejdsmiljørepræsentanter Aktivitetskalender 2015 for Tillidsrepræsentanter og Arbejdsmiljørepræsentanter 1 Kære (fælles-)tillids- og arbejdsmiljørepræsentant Som tillidsvalgt udgør du sammen med andre tillidsvalgte en vigtig og

Læs mere

Vejledning og Retningslinjer for tillidsrepræsentanter og sekretariat. omkring lokalløndannelse i. Kommuner, Regioner og Staten

Vejledning og Retningslinjer for tillidsrepræsentanter og sekretariat. omkring lokalløndannelse i. Kommuner, Regioner og Staten Vejledning og Retningslinjer for tillidsrepræsentanter og sekretariat omkring lokalløndannelse i Kommuner, Regioner og Staten 1/ Retningslinjer til Tillidsrepræsentant og konsulenter i sekretariat: 2/

Læs mere

Lokallønsdannelse i Kommuner, Regioner og Staten

Lokallønsdannelse i Kommuner, Regioner og Staten Lokallønsdannelse i Kommuner, Regioner og Staten Vejledning og retningslinjer for tillidsrepræsentanter og sekretariat 1) Retningslinjer til tillidsrepræsentant (TR) og konsulenter i sekretariatet 2) Vejledning

Læs mere

De årlige lokale lønforhandlinger for ledere

De årlige lokale lønforhandlinger for ledere De årlige lokale lønforhandlinger for ledere Der er ved de seneste mange overenskomstrunder afsat specifikke midler til lokal løndannelse med en forpligtelse til udmøntning. Både i 2011 og 2013 blev det

Læs mere

Fremtidig lokal og regional tværfaglig struktur vedtaget på LO s ekstraordinære kongres 11. juni 2005

Fremtidig lokal og regional tværfaglig struktur vedtaget på LO s ekstraordinære kongres 11. juni 2005 Fremtidig lokal og regional tværfaglig struktur vedtaget på LO s ekstraordinære kongres 11. juni 2005 Indledning Regeringens strukturreform ændrer danmarkskortet og opgavefordelingen mellem stat, amt og

Læs mere

En profession med høj værdi for samfundet. Dansk Sygeplejeråds holdninger til sygeplejerskers løn og arbejdsvilkår

En profession med høj værdi for samfundet. Dansk Sygeplejeråds holdninger til sygeplejerskers løn og arbejdsvilkår En profession med høj værdi for samfundet Dansk Sygeplejeråds holdninger til sygeplejerskers løn og arbejdsvilkår en profession med høj værdi for samfundet Dansk Sygeplejeråds holdninger til sygeplejerskers

Læs mere

En levende organisation med et stærkt demokrati

En levende organisation med et stærkt demokrati En levende organisation med et stærkt demokrati Dansk Sygeplejeråds holdninger til organisationens liv og demokrati En levende organisation med et stærkt demokrati Dansk Sygeplejeråds holdninger til organisationens

Læs mere

www.dsr.dk/hovedstaden 1

www.dsr.dk/hovedstaden 1 DSR Kreds Hovedstadens AMiRstrategi Revideret version vedtaget af kredsbestyrelsen maj 2010 Indledning I kredsens arbejde med at medvirke til at forbedre sygeplejerskernes arbejdsmiljø er et godt og tæt

Læs mere

Lederforeningens forhandlingslogbog. - dit redskab til resultater ved den årlige lønforhandling

Lederforeningens forhandlingslogbog. - dit redskab til resultater ved den årlige lønforhandling Lederforeningens forhandlingslogbog - dit redskab til resultater ved den årlige lønforhandling Årlig lønforhandling en mulighed for dig, men bruger du den? Lederforeningen i DSR ønsker, at ledende sygeplejersker

Læs mere

Dialog på arbejdspladserne

Dialog på arbejdspladserne August 2010 Dialog på arbejdspladserne Resume De tillidsvalgte har en klar berettigelse i virksomhederne og på arbejdsmarkedet. Opbakningen til systemet med tillidsvalgte på virksomhederne kommer fra både

Læs mere

Et stærkt offentligt sundhedsvæsen

Et stærkt offentligt sundhedsvæsen Udarbejdet af: AC FOA FTF KTO Sundhedskartellet Danske Regioner Dansk Sygeplejeråd Foreningen af Speciallæger HK/Kommunal LO Yngre Læger Et stærkt offentligt sundhedsvæsen Juni 2010 Vi har et godt offentligt

Læs mere

Dansk Sygeplejeråd Kreds Hovedstaden. Lønstrategi for ledende sygeplejersker og radiografer 2008-2011

Dansk Sygeplejeråd Kreds Hovedstaden. Lønstrategi for ledende sygeplejersker og radiografer 2008-2011 Lønstrategi for ledende sygeplejersker og radiografer 2008-2011 Vedtaget af kredsbestyrelsen december 2008 Praktiske oplysninger tværgående Lederteam Indtil videre er det tværgående Lederteam placeret

Læs mere

DANSKE FYSIOTERAPEUTER Region Midtjylland Mindegade 10, 1. sal 8000 Århus C Tlf.: 86 18 36 66 E-mail: midtjylland@fysio.dk

DANSKE FYSIOTERAPEUTER Region Midtjylland Mindegade 10, 1. sal 8000 Århus C Tlf.: 86 18 36 66 E-mail: midtjylland@fysio.dk DANSKE FYSIOTERAPEUTER Region Midtjylland Mindegade 10, 1. sal 8000 Århus C Tlf.: 86 18 36 66 E-mail: midtjylland@fysio.dk Dagsorden Regionsbestyrelsesmøde Tidspunkt: Torsdag d. 19. august 2010 kl. 14-19.00

Læs mere

Skatteministeriets lønpolitik

Skatteministeriets lønpolitik Skatteministeriets lønpolitik Lønpolitikken beskriver de principper, kriterier og processer, der er gældende ved tildeling af tillæg og udnævnelser i Skatteministeriet. Lønpolitikken skal understøtte,

Læs mere

ET STÆRKT FAG I UDVIKLING DANSK SYGEPLEJERÅDS HOLDNINGER TIL SYGEPLEJEFAGET

ET STÆRKT FAG I UDVIKLING DANSK SYGEPLEJERÅDS HOLDNINGER TIL SYGEPLEJEFAGET ET STÆRKT FAG I UDVIKLING DANSK SYGEPLEJERÅDS HOLDNINGER TIL SYGEPLEJEFAGET Et stærkt fag i udvikling Dansk Sygeplejeråds holdninger til sygeplejefaget Grafisk tilrettelægning: Dansk Sygeplejeråd Forsidefoto:

Læs mere

Notat om karrierevejledning i den lægelige videreuddannelse i Videreuddannelsesregion Nord

Notat om karrierevejledning i den lægelige videreuddannelse i Videreuddannelsesregion Nord Det Regionale Råd! 4. oktober 2007 Dorte Qvesel Dorte.Qvesel@stab.rm.dk 1-01-72-10-07 Notat om karrierevejledning i den lægelige videreuddannelse i Videreuddannelsesregion Nord Baggrund Baggrunden for

Læs mere

ARBEJDSPROGRAM ASSURANDØR KREDSEN. imellem på tværs, indenfor både forhandling og andre foreningsspørgsmål.

ARBEJDSPROGRAM ASSURANDØR KREDSEN. imellem på tværs, indenfor både forhandling og andre foreningsspørgsmål. ARBEJDSPROGRAM ASSURANDØR KREDSEN 1 ORGANISATORISK Vi skal sikre, at medlemmerne oplever værdi ved medlemskab af både assurandørforeninger og Finansforbundet. Dette sikres blandt andet via den decentrale

Læs mere

Dagsorden til ØDF s generalforsamling 2007

Dagsorden til ØDF s generalforsamling 2007 Dagsorden til ØDF s generalforsamling 2007 Tidspunkt: 12. november 2009, kl. 15.45 Sted: Hotel Trinity, Fredericia 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslår Rune Jönsson, Glostrup Kommune, som dirigent.

Læs mere

NYHEDSBREV NR. 4 af december 2010 3F-medlemmer i regioner

NYHEDSBREV NR. 4 af december 2010 3F-medlemmer i regioner NYHEDSBREV NR. 4 af 3F-medlemmer i regioner læs i dette nummer OK11 Er der ekstraordinært ansatte på DIN arbejdsplads? Sne Sne Aktuelle kurser og temadage i foråret 2011 OK 11 - Udtagelse af tværgående

Læs mere

Jobprofil. Vicedirektør BUPL

Jobprofil. Vicedirektør BUPL Jobprofil Vicedirektør BUPL 1. Indledning BUPL ønsker at ansætte en vicedirektør med reference til forbundsdirektøren. Stillingen er nyoprettet som følge af en større organisationsændring på forbundskontoret.

Læs mere

Dansk Sygeplejeråds anbefalinger. til komplementær alternativ behandling - Sygeplejerskers rolle

Dansk Sygeplejeråds anbefalinger. til komplementær alternativ behandling - Sygeplejerskers rolle Dansk Sygeplejeråds anbefalinger til komplementær alternativ behandling - Sygeplejerskers rolle Forord Uanset hvor i sundhedsvæsenet sygeplejersker arbejder, møder vi borgere og patienter, der bruger komplementær

Læs mere

Rammeaftale mellem Ergoterapuetforeningen/Danske Fysioterapeuter og Region Nordjylland om aflønning af ikke-ledende terapeuter.

Rammeaftale mellem Ergoterapuetforeningen/Danske Fysioterapeuter og Region Nordjylland om aflønning af ikke-ledende terapeuter. REGION NORDJYLLAND 6. februar 2009 kkd Rammeaftale mellem Ergoterapuetforeningen/Danske Fysioterapeuter og Region Nordjylland om aflønning af ikke-ledende terapeuter. Denne rammeaftale mellem Ergoterapuetforeningen/Danske

Læs mere

Er mandatet i orden? - om at få et mandat af klubben

Er mandatet i orden? - om at få et mandat af klubben Er mandatet i orden? - om at få et mandat af klubben marts 2011 TR og klubben indgår aftaler Siden 1. juli 2002 har aftale- og forhandlingsretten været uddelegeret til klubberne. Med decentraliseringen

Læs mere

Jordemoderforeningen søger konsulent

Jordemoderforeningen søger konsulent Jordemoderforeningen søger konsulent Job- og ansøgerprofil Inden du søger Tak for din første interesse for stillingen som konsulent i Jordemoderforeningen med opgaver på løn-, ansættelses- og forhandlingsområdet.

Læs mere

Skriftlige orienteringer til SLS-Bestyrelsens møde 10. januar 2016

Skriftlige orienteringer til SLS-Bestyrelsens møde 10. januar 2016 Skriftlige orienteringer til SLS-Bestyrelsens møde 10. januar 2016 5.1 Lokalbestyrelser 5.1.1 SLS-Bornholm 5.1.2 SLS-DST 5.1.3 SLS-Esbjerg 5.1.4 SLS-Hillerød 5.1.5 SLS-Hjørring 5.1.6 SLS-Holstebro 5.1.7

Læs mere

Etablering af GF erfagruppe Møde den 13. april 2011

Etablering af GF erfagruppe Møde den 13. april 2011 Etablering af GF erfagruppe Møde den 13. april 2011 Erfaringer og udfordringer Kreds Nordjylland: Svært at TR og AMiR ikke kommer på GF. I 2009 havde vi engageret en korleder. Tidligere var det KB medlemmer,

Læs mere

Forhandlingsafdelingen. Det offentlige team Det private team Sundhedskartellets sekretariat

Forhandlingsafdelingen. Det offentlige team Det private team Sundhedskartellets sekretariat Forhandlingsafdelingen Det offentlige team Det private team Sundhedskartellets sekretariat Sundhedskartellet Dansk Sygeplejeråd Medlemstal 72.523 Formand Grete Christensen Jordemoderforeningen Medlemstal

Læs mere

Karriereveje hvad kan jeg blive, når jeg allerede har en uddannelse? Forskningsenheden for Sygepleje- og Sundhedsvidenskab

Karriereveje hvad kan jeg blive, når jeg allerede har en uddannelse? Forskningsenheden for Sygepleje- og Sundhedsvidenskab Karriereveje hvad kan jeg blive, når jeg allerede har en uddannelse? Forskningsenheden for Sygepleje- og Sundhedsvidenskab 12. September 2013 Program 09.30-09.50 Hvorfor videreuddanne sig og hvordan kan

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Medicinsk afdeling M, OUH Svendborg Sygehus 1

Indholdsfortegnelse. Medicinsk afdeling M, OUH Svendborg Sygehus 1 Indholdsfortegnelse Forord... 2 Formål med funktionsbeskrivelsen relateret til kompetencer... 2 Social- og sundhedsassistent - Novice - niveau 1... 4 Social- og sundhedsassistent - Avanceret nybegynder

Læs mere

Workshop. Kodeks for god ledelse. Landsforeningens årsmøde 2015. Baggrund for kodeks for god ledelse. Hvorfor kodeks for god ledelse?

Workshop. Kodeks for god ledelse. Landsforeningens årsmøde 2015. Baggrund for kodeks for god ledelse. Hvorfor kodeks for god ledelse? Workshop Kodeks for god ledelse Landsforeningens årsmøde 2015 Program den 31. maj 2015 Formål med workshop Baggrund for kodeks for god ledelse Hvorfor kodeks for god ledelse? Gennemgang af kodekset Øvelser

Læs mere

Vedtægter for Sammenslutningen af Boformer for hjemløse i Danmark

Vedtægter for Sammenslutningen af Boformer for hjemløse i Danmark Vedtægter for Sammenslutningen af Boformer for hjemløse i Danmark 1 Sammenslutningens navn og hjemsted. Stk.1 Sammenslutningen navn er: Sammenslutningen af Boformer for hjemløse i Danmark, herefter kaldet

Læs mere

Den moderne fagforening med LEDERNE i centrum

Den moderne fagforening med LEDERNE i centrum Lederforeningen i Dansk Sygeplejeråd ÅRSBERETNING 2012 2013 Den moderne fagforening med LEDERNE i centrum Det er gennem det stærke netværk af ledende sygeplejersker at Lederforeningen opnår resultater

Læs mere

OK13 Det forhandler vi om

OK13 Det forhandler vi om OK13 Det forhandler vi om Forord Verden er i en økonomisk krise. I medierne og ved forhandlingsbordet fremfører arbejdsgiverne, at der kun er plads til meget små eller ingen lønstigninger til medarbejderne.

Læs mere

Repræsentantskabsmøde

Repræsentantskabsmøde Repræsentantskabsmøde 25. november 2015 Beretning Margit Roed dasys@dasys.dk dasys.dk 2015 et år med sygeplejefaglighed Stabilt og godt grundlag administrativt og økonomisk De planlagte 4 bestyrelsesmøder

Læs mere

LØN, KØN, UDDANNELSE OG FLEKSIBILITET OFFENTLIGGØRELSE AF LØNKOMMISSIONENS REDEGØRELSE MAJ 2010

LØN, KØN, UDDANNELSE OG FLEKSIBILITET OFFENTLIGGØRELSE AF LØNKOMMISSIONENS REDEGØRELSE MAJ 2010 LØN, KØN, UDDANNELSE OG FLEKSIBILITET OFFENTLIGGØRELSE AF LØNKOMMISSIONENS REDEGØRELSE MAJ 2010 LØNKOMMISSIONENS OPGAVE Kortlægge, analysere og drøfte: Om løn, ansættelsesog ledelsesstrukturer i den offentlige

Læs mere

Lønstatistik for offentligt ansatte ledende sygeplejersker 2014

Lønstatistik for offentligt ansatte ledende sygeplejersker 2014 Lønstatistik for offentligt ansatte ledende sygeplejersker 2014 Lønstatistik for offentligt ansatte ledende sygeplejersker 2014 Layout: Dansk Sygeplejeråd 14-95 Foto: Lizette Kabré Copyright Dansk Sygeplejeråd

Læs mere

STRATEGI FOR MEDARBEJDERVALGTE BESTYRELSESMED- LEMMER.

STRATEGI FOR MEDARBEJDERVALGTE BESTYRELSESMED- LEMMER. STRATEGI FOR MEDARBEJDERVALGTE BESTYRELSESMED- LEMMER. OKTOBER 2011 INDLEDNING Bestyrelsernes rolle og ansvar bliver mere og mere tydelig i den finansielle sektor. Det seneste årti har medført en betydelig

Læs mere

Konferencen: Forældre og nyfødt Sundhedsvæsenets indsatser de første 14 dage Indledning og afrunding ved Grete Christensen og Lillian Bondo

Konferencen: Forældre og nyfødt Sundhedsvæsenets indsatser de første 14 dage Indledning og afrunding ved Grete Christensen og Lillian Bondo 30. oktober 2013 Konferencen: Forældre og nyfødt Sundhedsvæsenets indsatser de første 14 dage Indledning og afrunding ved Grete Christensen og Lillian Bondo Indledning (knap 10 min.) (GC): Rigtig hjertelig

Læs mere

Bioanalytikeruddannelsen Odense. Værdigrundlag for Bioanalytikeruddannelsen

Bioanalytikeruddannelsen Odense. Værdigrundlag for Bioanalytikeruddannelsen Bioanalytikeruddannelsen Odense Værdigrundlag for Bioanalytikeruddannelsen Værdigrundlag for Bioanalytikeruddannelsen ************* Kulturen i afdelingen skal understøtte medarbejdernes professions- og

Læs mere

Forbedringspolitik. Strategi

Forbedringspolitik. Strategi Forbedringspolitik Strategi 1 2 Indhold Forord... 3 Formål... 5 Vi vil forandre for at forbedre... 6 Forbedringer tager udgangspunkt i patientforløb og resultatet for patienten... 7 Medarbejder og brugerinvolvering...

Læs mere

Organisatorisk arbejdsprogram 2015 2018. Vision og delmål. Styrkelse af det organisatoriske arbejde. Medlemmer og mangfoldighed

Organisatorisk arbejdsprogram 2015 2018. Vision og delmål. Styrkelse af det organisatoriske arbejde. Medlemmer og mangfoldighed Organisatorisk arbejdsprogram 2015 2018 Vedtaget på Enhedslistens årsmøde d. 26. 27. sep. 2015 Vision og delmål Overordnet vision og delmål for udvikling af Enhedslisten 2015 18: At Enhedslisten fremstår

Læs mere

Udviklingsretning for Arbejdsmiljørepræsentanter i DSR

Udviklingsretning for Arbejdsmiljørepræsentanter i DSR Udviklingsretning for Arbejdsmiljørepræsentanter i DSR Udviklingsretning for Arbejdsmiljørepræsentanter i DSR Redaktion: Dansk Sygeplejeråd Forsidefoto: Lizette Kabré Illustrationer: Martin Schwartz Layout:

Læs mere

DANSKE FYSIOTERAPEUTER REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2004 BILAG 7

DANSKE FYSIOTERAPEUTER REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2004 BILAG 7 DANSKE FYSIOTERAPEUTER REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2004 BILAG 7 19 AD DAGSORDENENS PUNKT 4b FORSLAG TIL BESLUTNING Forslag nr. 7 - Danske Fysioterapeuters lederpolitik Fremsat af: Hovedbestyrelsen 1 2 3 4 5

Læs mere

KOMMISSORIUM FOR IT-KLUBBEN 2014-1017

KOMMISSORIUM FOR IT-KLUBBEN 2014-1017 KOMMISSORIUM FOR IT-KLUBBEN 2014-1017 18. DECEMBER 2014 FORMÅL MED IT-KLUBBEN IT-klubben er et netværk for it-tillidsvalgte & it-professionelle medlemmer i Finansforbundet IT-klubben skal sikre en kontinuerlig

Læs mere

i. Intern fordeling af ansvarsområder (f.eks. høringssvar) formel forretningsgang 2. Muligt fælles projekt (evt. i samarbejde med DSR?

i. Intern fordeling af ansvarsområder (f.eks. høringssvar) formel forretningsgang 2. Muligt fælles projekt (evt. i samarbejde med DSR? Referat: 17. september 2012 14. ordinære møde i Dansk Sygeplejeselskabs Forskningsråd Mandag d. 3. september, 2012 kl. 10.00 16.00 Sted Mødeleder Referent Lindhardt Leanne Dansk Sygeplejeråd Sankt Annæ

Læs mere

Lønudvikling gennem hele arbejdslivet

Lønudvikling gennem hele arbejdslivet Lønudvikling gennem hele arbejdslivet - DM s lønpolitik DM s lønpolitik efterstræber at vise vejen for en offensiv lønpolitik tilpasset fremtidens arbejdsmarked. DM s lønpolitiske principper er, at: Livslønnen

Læs mere

Sundhedskartellets forlig. Overenskomstforhandlingerne 2011 - det regionale område

Sundhedskartellets forlig. Overenskomstforhandlingerne 2011 - det regionale område Sundhedskartellets forlig Overenskomstforhandlingerne 2011 - det regionale område Løn til hele livet Det samlede resultat Generelle lønstigninger på 2,65 pct. (inkl. skøn for reguleringsordningen) Derudover

Læs mere

Forslag til Lønpolitik Vordingborg Kommune

Forslag til Lønpolitik Vordingborg Kommune Forslag til Lønpolitik Vordingborg Kommune Lønpolitik Udgivet af Vordingborg Kommune 2015 Udarbejdet af: Økonomi og Personale Vordingborg Kommune Valdemarsgade 43 4760 Vordingborg Tlf. 55 36 36 36 www.vordingborg.dk

Læs mere

UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT. Lønpolitik

UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT. Lønpolitik UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT Lønpolitik Godkendt af HSU 10. april 2007 Indhold 1. Formål og mål... 3 2. Målgruppe... 3 3. Løndannelsen... 3 3.1 Ny løn... 4 3.2 Pulje... 4 4. Forhandling... 4 4.1 Lønaftale...

Læs mere

Hvad går Arbejdstidsaftale 08 ud på?

Hvad går Arbejdstidsaftale 08 ud på? Hvad går Arbejdstidsaftale 08 ud på? Lokalt har din kreds og kommune forhandlet overgang til Arbejdstidsaftale 08. I mange kommuner har parterne aftalt lokale tilpasninger i form af tilføjelser og suppleringer,

Læs mere

September 2009 Årgang 2 Nummer 3

September 2009 Årgang 2 Nummer 3 September 2009 Årgang 2 Nummer 3 Implementering af kliniske retningslinjer i praksis på Århus Universitetshospital, Skejby Inge Pia Christensen, Oversygeplejerske MPM, Børneafdeling A, Århus Universitetshospital

Læs mere

FORHÅNDSAFTALE FOR IKKE-LEDENDE PERSONALE INDGÅET MELLEM: FILADELFIA OG ERGOTERAPEUTFORENINGEN/ DANSKE FYSIOTERAPEUTER

FORHÅNDSAFTALE FOR IKKE-LEDENDE PERSONALE INDGÅET MELLEM: FILADELFIA OG ERGOTERAPEUTFORENINGEN/ DANSKE FYSIOTERAPEUTER HÅNDSAFTALE IKKE-LEDENDE PERSONALE INDGÅET MELLEM: FILADELFIA OG ERGOTERAPEUTENINGEN/ DANSKE FYSIOTERAPEUTER IKRAFTTRÆDELSESDATO: 01.04.09 Omfattet af udmøntningsgarantien pr. 01.04.09 Alt indføjet med

Læs mere

Sammenfatning af resultaterne fra spørgeskemaundersøgelse om akademiske socialrådgivere

Sammenfatning af resultaterne fra spørgeskemaundersøgelse om akademiske socialrådgivere Dansk Socialrådgiverforening 2009 Sekretariatet Pma Sammenfatning af resultaterne fra spørgeskemaundersøgelse om akademiske socialrådgivere Om undersøgelsen I slutningen af 2008 gennemførte DS en spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Bestyrelsesmøde den 11.3.13 på Hindsgavl Slot Fagligt selskab for ledende sygeplejersker (FSLS)

Bestyrelsesmøde den 11.3.13 på Hindsgavl Slot Fagligt selskab for ledende sygeplejersker (FSLS) Bestyrelsesmøde den 11.3.13 på Hindsgavl Slot Fagligt selskab for ledende sygeplejersker (FSLS) Deltagere: Dorrit Thorsen, Trine Hjetting, Anita Døfler, Nina Søndergaard, Birgitte Degenkolv Fraværende:

Læs mere

Lederforeningen Lokalafdelingen

Lederforeningen Lokalafdelingen Lederforeningen Lokalafdelingen Vends Herreds Lærerkreds Nyhedsbrev 2. Marts 2005 Afstemning OK 05 Referat generalforsamling d. 7/3 05 Beretning Kommentarer til beretningen. Ansvarshavende: Jørgen Troelsen

Læs mere

12.01.2012. Deltagere: Lise Hansen, Lisbet Jensen, Lars Nielsen, Marjanne den Hollander, Karen Kochen, Merethe Fehrend

12.01.2012. Deltagere: Lise Hansen, Lisbet Jensen, Lars Nielsen, Marjanne den Hollander, Karen Kochen, Merethe Fehrend Referat Referat af møde i: Regionsbestyrelsesmøde i region sjælland Dato for møde: 12.01.2012 For referat: Dato for udarbejdelse: Lise Hansen 07.02.2012 Deltagere: Lise Hansen, Lisbet Jensen, Lars Nielsen,

Læs mere

Referat. Dagsorden. Regionsbestyrelsen, Region Sjælland 07.05.13. Lise Hansen 17.05.13

Referat. Dagsorden. Regionsbestyrelsen, Region Sjælland 07.05.13. Lise Hansen 17.05.13 Referat Referat af møde i: Dato for møde: Regionsbestyrelsen, Region Sjælland 07.05.13 For referat: Dato for udarbejdelse: Lise Hansen 17.05.13 Deltagere: Lise Hansen, Lars Nielsen, Karen Kochen, Rosa

Læs mere

FORHÅNDSAFTALE FOR PERSONALE HVOR FORENINGEN AF YNGRE LÆGER HAR FORHANDLINGSRETTEN. AFTALEN ER INDGÅET MELLEM: FILADELFIA OG FORENINGEN AF YNGRE LÆGER

FORHÅNDSAFTALE FOR PERSONALE HVOR FORENINGEN AF YNGRE LÆGER HAR FORHANDLINGSRETTEN. AFTALEN ER INDGÅET MELLEM: FILADELFIA OG FORENINGEN AF YNGRE LÆGER FORHÅNDSAFTALE FOR PERSONALE HVOR FORENINGEN AF YNGRE LÆGER HAR FORHANDLINGSRETTEN. AFTALEN ER INDGÅET MELLEM: FILADELFIA OG FORENINGEN AF YNGRE LÆGER IKRAFTTRÆDELSESDATO: 01.04.10 Omfattet af udmøntningsgarantien

Læs mere

Det gode lokale samarbejde. - anbefalinger til et godt samarbejde mellem kommuner og frivillige sociale organisationer

Det gode lokale samarbejde. - anbefalinger til et godt samarbejde mellem kommuner og frivillige sociale organisationer Det gode lokale samarbejde - anbefalinger til et godt samarbejde mellem kommuner og frivillige sociale organisationer Rådet for Frivilligt Socialt Arbejde Februar 2007 Øvrige publikationer/foldere i samme

Læs mere

Børne- og Kulturchefforeningen Skoledirektørforeningen. Hænger det sammen?

Børne- og Kulturchefforeningen Skoledirektørforeningen. Hænger det sammen? Børne- og Kulturchefforeningen Skoledirektørforeningen Hænger det sammen? Kvalitet i børns og unges hverdag kræver helhed og sammenhæng. Er det bare noget, vi siger? November 2002 1 Hænger det sammen?

Læs mere

Bestyrelsens skriftlige beretning på generalforsamlingen 5. maj 2014 på Odense Produktions-Højskole.

Bestyrelsens skriftlige beretning på generalforsamlingen 5. maj 2014 på Odense Produktions-Højskole. Bestyrelsens skriftlige beretning på generalforsamlingen 5. maj 2014 på Odense Produktions-Højskole. Indledning. Bestyrelsen havde forventet, at generalforsamlingen i 2014 skulle tage stilling til foreningens

Læs mere

Politik for grunduddannelse på Aarhus Universitetshospital

Politik for grunduddannelse på Aarhus Universitetshospital Politik for grunduddannelse på Aarhus Universitetshospital Aarhus Universitetshospital Uddannelsesrådet Indholdsfortegnelse Politik for grunduddannelsesområdet Aarhus Universitetshospital... 1 Formål med

Læs mere

Funktionsbeskrivelse. Administrative:

Funktionsbeskrivelse. Administrative: Sygehus: Vejle Afdeling: Onkologisk Afsnit: Onkologisk Ambulatorium Stilling: Specialeansvarlig sygeplejerske i Onkologisk Ambulatorium Funktionsbeskrivelse Organisatorisk placering Hvem refererer stillingsindehaver

Læs mere

Medlemsundersøgelse. Sammenfatning. Den Almindelige Danske Jordemoderforening

Medlemsundersøgelse. Sammenfatning. Den Almindelige Danske Jordemoderforening 1 Medlemsundersøgelse Sammenfatning Den Almindelige Danske Jordemoderforening 2 Indhold 1. SAMMENFATNING...3 1.1 HER KLARER JORDEMODERFORENINGEN SIG GODT IFØLGE MEDLEMMERNE...4 1.2 HER PEGER MEDLEMMERNE

Læs mere

Endelig får i de nye lønninger i kommuner og regioner med stigningerne pr. 1. oktober.

Endelig får i de nye lønninger i kommuner og regioner med stigningerne pr. 1. oktober. Nummer 3 oktober 2014 Redaktion: Julie Johnsen Pharmadanmark Stine Søndergaard, Jordbrugsakademikerne og Den Danske Dyrelægeforening Tine Trabolt, Forbundet Arkitekter og Designere Layout: Per Rehfeldt,

Læs mere

Løbende evaluering af de sygeplejestuderendes oplevelse af den kliniske undervisning

Løbende evaluering af de sygeplejestuderendes oplevelse af den kliniske undervisning Løbende evaluering af de sygeplejestuderendes oplevelse af den kliniske undervisning Et sundhedsvæsen i verdensklasse Region Hovedstaden har en vision om et sundhedsvæsen i verdensklasse Et sundhedsvæsen

Læs mere

k r av k ata l o g : d e t f o r h a n d l e r v i o m

k r av k ata l o g : d e t f o r h a n d l e r v i o m kravkatalog: det forhandler vi om Forord Det handler om tillid og anerkendelse Patient- og borgerinddragelse er en positiv dagsorden i social- og sundhedsvæsenet, som møder bred opbakning og involvering

Læs mere

Sygepleje, ergoterapi og fysioterapi

Sygepleje, ergoterapi og fysioterapi Sammendrag af strategier Sygepleje, ergoterapi og fysioterapi Århus Sygehus 2005-2008 Forskning Evidensbasering og monitorering Dokumentation Århus Universitetshospital Århus Sygehus Virkeliggørelse af

Læs mere

FAGPOLITIK A. Temaer, der er væsentlige for vores område, skal være synlige i den politiske debat.

FAGPOLITIK A. Temaer, der er væsentlige for vores område, skal være synlige i den politiske debat. FAGPOLITIK A. Temaer, der er væsentlige for vores område, skal være synlige i den politiske debat. Det betyder, at tillidsrepræsentanten er kandidat til næstformandsposten i MED-udvalget. er kandidat som

Læs mere

Partnerskab om gode læringsmiljøer for børn og unge

Partnerskab om gode læringsmiljøer for børn og unge Dato 28.02.13 Dok.nr. 27463-13 Sagsnr. 13/1996 Ref. lcor Projektplan Partnerskab om gode læringsmiljøer for børn og unge Titel Baggrund Formål Mål Partnerskab om gode læringsmiljøer for børn og unge Byrådet

Læs mere

Strategi for implementering og udvikling af kliniske retningslinjer fra Center for Kliniske Retningslinjer Nationalt Clearinghouse for Sygepleje

Strategi for implementering og udvikling af kliniske retningslinjer fra Center for Kliniske Retningslinjer Nationalt Clearinghouse for Sygepleje 1 Strategi for implementering og udvikling af kliniske retningslinjer fra Center for Kliniske Retningslinjer Nationalt Clearinghouse for Sygepleje 2010-2012 Baggrund Med oprettelsen af Center for Kliniske

Læs mere

Et stærkt fag i udvikling

Et stærkt fag i udvikling Et stærkt fag i udvikling Dansk Sygeplejeråds holdninger til sygeplejefaget et stærkt fag i udvikling Dansk Sygeplejeråds holdninger til sygeplejefaget Grafisk tilrettelægning: Dansk Sygeplejeråd Forsidefoto:

Læs mere

OK 11 Debatoplæg. Redaktion: Sundhedskartellet Layout: Sundhedskartellet Tryk: Color Print. ISBN 978-87-7266-190-2 Grafisk Enhed 10-14

OK 11 Debatoplæg. Redaktion: Sundhedskartellet Layout: Sundhedskartellet Tryk: Color Print. ISBN 978-87-7266-190-2 Grafisk Enhed 10-14 OK11 DEBATOPLÆG 1 OK 11 Debatoplæg Redaktion: Sundhedskartellet Layout: Sundhedskartellet Tryk: Color Print ISBN 978-87-7266-190-2 Grafisk Enhed 10-14 Copyright Sundhedskartellet 2010 Alle rettigheder

Læs mere

Målsætninger og indsatser Hovedbestyrelsens handleplan 2014-16

Målsætninger og indsatser Hovedbestyrelsens handleplan 2014-16 Målsætninger og indsatser Hovedbestyrelsens handleplan 2014-16 Præsentation for Generalforsamlingen 2014 22. oktober 2014 Fra Nye tider, nye skikke... Debatoplæg juni 2012 (HB) Lokal debat Strategiske

Læs mere

Gode grunde til at være medlem af Dansk Sygeplejeråd

Gode grunde til at være medlem af Dansk Sygeplejeråd Gode grunde til at være medlem af Dansk Sygeplejeråd Layout: Dansk Sygeplejeråd 15-29 Illustrationer: Martin Schwartz Foto side 12: Søren Svendsen Copyright Dansk Sygeplejeråd juli 2015 Alle rettigheder

Læs mere

Indsatsområde 4: Organisationer i udvikling

Indsatsområde 4: Organisationer i udvikling 12-1169 - JEKR - 26.11.2012 Kontakt: Jens Kragh - jekr@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 Indsatsområde 4: Organisationer i udvikling Godkendt på FTF s kongres den 14.-15.11.2012 _ Stærke faglige organisationer

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2008-2012. Professionshøjskolen UCC

Kommunikationsstrategi 2008-2012. Professionshøjskolen UCC Kommunikationsstrategi 2008-2012 Professionshøjskolen UCC Indledning Kommunikationsstrategien beskriver, hvordan vi kommunikerer ud fra hvilke principper og med hvilke mål. Kommunikationsstrategien er

Læs mere

Netop færdig ABC for nyuddannede sygeplejersker

Netop færdig ABC for nyuddannede sygeplejersker Netop færdig ABC for nyuddannede sygeplejersker Redaktion: Dansk Sygeplejeråd 09-62, 6. udgave jan. 2014 Layout: Dansk Sygeplejeråd Grafisk Enhed: 09-62 ISBN 87-7266-310-3 Copyright Dansk Sygeplejeråd

Læs mere

Høringssvar fra Dansk Sygeplejeråd, Kreds Nordjylland til Analysen af organisations- og ledelsesstrukturen i det somatiske sygehusvæsen

Høringssvar fra Dansk Sygeplejeråd, Kreds Nordjylland til Analysen af organisations- og ledelsesstrukturen i det somatiske sygehusvæsen Region Nordjylland Politisk sekretariat, att. Thomas Vendelbo Niels Bohrs Vej 30 9220 Aalborg Øst Den 20.08.2010 Ref.: Medlems nr.: Sagsnr.: Høringssvar fra Dansk Sygeplejeråd, Kreds Nordjylland til Analysen

Læs mere

Principper for afvikling af lønforhandlinger på AU

Principper for afvikling af lønforhandlinger på AU Principper for afvikling af lønforhandlinger på AU AU s personalepolitik og den tilknyttede delpolitik for løn, som er vedtaget af HSU den 18. januar 2011, fastlægger de overordnede rammer for afvikling

Læs mere

Vedtægter for Dansk Selskab for Patientsikkerhed

Vedtægter for Dansk Selskab for Patientsikkerhed Vedtægter for Dansk Selskab for Patientsikkerhed 1 - Navn og hjemsted Selskabets navn er: Dansk Selskab for Patientsikkerhed. Over for udlandet er selskabets navn: Danish Society for Patient Safety. Selskabets

Læs mere

Løndannelsen skal opleves som relevant og retfærdig for medarbejderne. Retfærdig løndannelse er bl.a.

Løndannelsen skal opleves som relevant og retfærdig for medarbejderne. Retfærdig løndannelse er bl.a. Lønpolitik Indledning og afgrænsning Sorø Kommunes overordnede lønpolitik indeholder principper og rammer for løndannelsen i Sorø Kommune. Lønpolitikken tager udgangspunkt i personalepolitikkens vision

Læs mere

TR-konference 2001. rapport2002. Bedre vilkår til tillidsvalgte

TR-konference 2001. rapport2002. Bedre vilkår til tillidsvalgte TR-konference 2001 rapport2002 Bedre vilkår til tillidsvalgte Konference for tillidsrepræsentanter i Teknik- og servicesektoren december 2001 Bedre vilkår til tillidsvalgte Konference for tillidsrepræsentanter

Læs mere

Lønpolitik i arkitektvirksomhederne. Vejledning fra DANSKE ARK, ARKITEKTFORBUNDET, JA, KF og TL. Juni 2012 1

Lønpolitik i arkitektvirksomhederne. Vejledning fra DANSKE ARK, ARKITEKTFORBUNDET, JA, KF og TL. Juni 2012 1 Lønpolitik i arkitektvirksomhederne Vejledning fra DANSKE ARK, ARKITEKTFORBUNDET, JA, KF og TL Juni 2012 1 Indholdsfortegnelse Side Indledning Del 1 Om lønpolitik Overenskomstens rammer Lønpolitikkens

Læs mere

JOURNAL NR. 2011/195707 131 Bilag 4: Arbejdsmiljøarbejdet i Odense Kommune Ny lovgivning gav nye muligheder. Den 1. oktober 2010 trådte en ny lov om arbejdsmiljø i kraft. Den nye lovgivning har blandt

Læs mere

Til dig der er ergoterapeut og leder

Til dig der er ergoterapeut og leder Til dig der er ergoterapeut og leder Samarbejde, aktiviteter og muligheder etf.dk/leder Forord Ledelse i den offentlige sektor er i høj grad præget af de politiske paradigmer om rehabilitering, sundhedsfremme,

Læs mere

Nationalt rammepapir om den behandlingsansvarlige læge

Nationalt rammepapir om den behandlingsansvarlige læge 25. marts 2015 Nationalt rammepapir om den behandlingsansvarlige læge Danske Regioner, Kræftens Bekæmpelse, Danske Patienter, Overlægeforeningen og Yngre Læger vil sammen i dette oplæg og via efterfølgende

Læs mere

VISION 2020. Vision, mission og strategi for Nordsjællands Hospital 2020

VISION 2020. Vision, mission og strategi for Nordsjællands Hospital 2020 Vision, mission og strategi for Nordsjællands Hospital 2020 Introduktion Med etablering af Nordsjællands Hospital i 2013 har vi samlet den sundhedsfaglige ekspertise i Nordsjælland for at sikre den bedst

Læs mere

DSR s Lønstatistik for offentligt ansatte ledende sygeplejersker

DSR s Lønstatistik for offentligt ansatte ledende sygeplejersker Lønstatistik for offentligt ansatte ledende sygeplejersker 2010 DSR s Lønstatistik for offentligt ansatte ledende sygeplejersker 2010 Indholdsfortegnelse Forord... 2 1. Hovedresultater... 3 2. Baggrund

Læs mere