Lederforeningen flytter grænser - i organisation, fag og samfund

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lederforeningen flytter grænser - i organisation, fag og samfund"

Transkript

1 Lederforeningen flytter grænser - i organisation, fag og samfund Dansk Sygeplejeråd har igennem flere år drøftet, hvordan ledernes stemme i organisationen kan styrkes. Dels fordi ledende sygeplejersker er en gruppe medlemmer med særlige vilkår og udfordringer, som derfor har behov for særlige tilbud og muligheder for indflydelse. Dels fordi ledende sygeplejersker står over for store udfordringer i disse år, ikke mindst som følge af kommunalreformen, den stigende specialisering og kvalitetsreformen. Resultatet af de mange års drøftelser i DSR og en kongresbeslutning i 2007, blev stiftelsen af Lederforeningen. Knapt 5000 ledende sygeplejersker udgør gennem deres medlemskab af Dansk Sygeplejeråd fundamentet for Lederforeningen. Et godt fundament til at ledernes stemme kan blive hørt i såvel organisationen som i samfundet. Lederforeningsbestyrelsen har i det første år lagt vægt på at skabe en solid platform for de opgaver der venter på at blive løst. At starte en Lederforening samtidig med en strukturændring i hele Dansk Sygeplejeråd og midt i en konfliktperiode har haft både fordele og ulemper. Men forårets overenskomstforhandlinger og den lange konflikt, viste sig at være en god anledning til at komme rundt i alle kredse og mødes med Lederforeningens medlemmer. Det har været et stort privilegium for Lederforeningsbestyrelsen, at vi lige fra start har haft tæt dialog med medlemmerne det har været en væsentlig faktor for, hvordan vi har valgt at prioritere opgaverne i opbygningen af Lederforeningen. Vi er stadig i udviklingsfasen men vi er godt på vej. Vi glæder os derfor til det kommende år, hvor vi sammen med medlemmerne af Lederforeningen kan udvikle samarbejdsformer både lokalt og på landsplan, så vi sammen med resten af Dansk Sygeplejeråd kan arbejde for at udvikle og forbedre forholdene for ledende sygeplejersker til gavn for lederne, professionen og samfundet. På Lederforeningsbestyrelsens vegne Formand 1

2 Lederforeningens bestyrelse FORMAND: Irene Hesselberg: Plejehjemsleder siden 1998, sidst på Friplejehjemmet Margrethe Hjemmet i Roskilde. Diplomuddannelse i ledelse fra Danmarks Sygeplejerskehøjskole Master of Public Health. Har været formand for SEFB, (nu SLS) og har været Tillidsrepræsentant. NÆSTFORMAND: Berit Henriksen (Kreds Sjælland): Ledende oversygeplejerske Kirurgisk afdeling, Nykøbing F. Tidligere ansat som patientvejleder og sundhedsfaglig leder. Arbejdsmiljøinstruktør. Amtskredsbestyrelsesmedlem i tre perioder. BESTYRELSESMEDLEMMER: Elsebeth Vesterheden (Kreds Midtjylland): Oversygeplejerske i Horsens. Har arbejdet 10 år som leder bl.a. i primærsektoren. Har været TR i 4 år, medlem af Lederrådet i Århus amtskreds i 4 år og sidder siden 2004 i Sygeplejeetisk Råd Grete Kirketerp (Kreds Syddanmark): Oversygeplejerske inden for det medicinske område siden Har tidligere været afdelingssygeplejerske i operationsafdeling og diabetesskole. Har været bestyrelsesmedlem i Dansk Sygepleje Selskab, Næstformand i Dansk Selskab for Klinisk Ledelse og medlem af Strategiudvalget, fagligt selskab for diabetessygeplejersker. Tidligere Formand for Oversygeplejerskerådet ved Odense Universitethospital. Sygeplejefaglig diplomuddannelse med speciale i ledelse ved Danmarks Sygeplejehøjskole, Cand. Cur fra Aarhus Universitet og Master of Public Management fra Syddansk Universitet. Inge Peitersen (Kreds Hovedstaden): Ledende oversygeplejerske på Afdeling for Neurorehabilitering, Hvidovre Hospital. Har bla. siddet i Lederrådet i Kreds Hovedstaden. Indtrådt i bestyrelsen (Kreds Nordjylland): Desværre ingen repræsentation fra denne kreds. Indtil der findes en repræsentant varetages repræsentationen af formanden. 2

3 ÅRSBERETNING Stiftende generalforsamling af Lederforeningen i Dansk Sygeplejeråd Lederforeningen i Dansk Sygeplejeråd blev stiftet tirsdag d 18. september 2007 i Kvæsthuset, Dansk Sygeplejeråd. Den stiftende generalforsamling blev indledt med et oplæg af lektor, Ph.d. Dorthe Pedersen fra Institut for Ledelse, Politik og Filosofi. Debat 107 ledende sygeplejersker var mødt op til generalforsamlingen, hvor der var debat om specielt Lederforeningens opgaver og kompetencer. Der var bl.a. drøftelser af hvorvidt lederforeningen skulle have forhandlingsretten for ledende sygeplejersker. Mandatet fra DSR s Hovedbestyrelse på dette område var dog meget klart; lederforeningens vedtægter ville ikke blive godkendt af HB, hvis der af disse fremgik en bestemmelse om, at forhandlingsretten for ledende sygeplejersker skulle overgå til Lederforeningen. Vedtægter Forslaget til vedtægter blev enstemmigt vedtaget. Der var visse bemærkninger vedrørende suppleringsvalg og næstformandens deltagelse i HB ved formandens forfald. Vedtægterne er siden blevet tilrettet og godkendt af generalforsamlings dirigent samt DSR s Hovedbestyrelse på mødet i november Vedtægterne kan ses på Lederforeningens hjemmeside og findes som bilag til beretningen. Præsentation af kandidater På den stiftende generalforsamling foregik endvidere præsentation af kandidaterne til Lederforeningsbestyrelsen. Lederforenings aktiviteter Lederforeningsbestyrelsen har holdt møde en gang om måneden. To af disse møder er afholdt som bestyrelsesseminarer over to dage. På det første bestyrelsesseminar blev bestyrelsen introduceret til Dansk Sygeplejeråds organisation og arbejde. Derudover har Lederforeningsbestyrelsen arbejdet med opgavefordeling i bestyrelsen, samarbejde og kommunikation med Lederforeningens medlemmer, herunder opbygning af en struktur, der kan underbygge lokalt og regionalt engagement, samt samarbejdet med Dansk Sygeplejeråds Kredse, andre lederorganisationer, arbejdsgivere og andre relevante samarbejdsparter. 3

4 Ønskebrønden I forbindelse med konfliktmøder for ledende sygeplejersker i hver kreds, uddelte Lederforeningsbestyrelsen et spørgeark, hvor medlemmerne kunne beskrive, hvad de ønskede at bruge Lederforeningen til. Det blev til 1200 besvarelser og et solidt grundlag for bestyrelsen til at definere og prioritere indsatsområder. En sammenfatning af besvarelserne vil blive lagt på lederforeningens hjemmeside. Velkommen til verden reception og de første 100 dage Fredag den 7. marts 2008 afholdt Lederforeningen i Dansk Sygeplejeråd officiel reception i Kvæsthuset. Her mødtes medlemmer og samarbejdsparter for på festlig vis, at byde Lederforeningen velkommen til verden. Ved receptionen lanceredes foreningens logo, hjemmeside og arbejdsprogrammet for bestyrelsesåret. Receptionen kunne følges på hjemmesiden, hvor åbningstalen var filmet, så alle medlemmer af Lederforeningen, hvad enten de var fysisk til stede i Kvæsthuset, på arbejde eller hjemme, kunne være med til åbningen. Kredsbestyrelseskonferencerne i januar 2008 Lederforeningen deltog i Kredsbestyrelseskonferencerne Lederforeningen stod for en workshop, på hver konference, hvor der var særligt fokus på samarbejdsmuligheder med Kredsbestyrelserne. Aktiviteter på møder og konferencer I første halvår af 2008 har Lederforeningen 3 gange været landet rundt for at afholde store medlemsmøder for ledere. På møderne har vi debatteret forberedelse af, afvikling og resultatet af konflikten og der har også været god dialog om medlemmernes forventninger til Lederforeningen. Lederforeningen har ligeledes været på turné til alle kredse, hvor grobunden for et tættere og mere systematisk samarbejde mellem Lederforeningen og DSR s decentrale struktur er blevet lagt. Derudover har Lederforeningen i løbet af 2008 været aktivt deltagende bl.a. på SLS årsmøde, på årsmødet for Fagligt Selskab for Ledende Sygeplejersker og i klubben for ledende sygeplejersker på Bornholm. På disse møder har Lederforeningens formand holdt oplæg eller stået for en debat om DSR s arbejde for og med ledende sygeplejersker. Internationalt samarbejde Lederforeningen har deltaget i en stor lederkonference i Stockholm i maj 2008 afholdt af Ledernes Netværk i Norden (LNN). Derudover er Lederforeningen DSR s repræsentant i European Health Management Association (EHMA). Lederforeningens rolle under overenskomstforhandlingerne. Indsamling af krav til overenskomstforhandlingerne 2008 var for længst indsamlet da Lederforeningens så dagens lys. 4

5 Lederforeningens rolle omkring selve forhandlingerne blev derfor, gennem formandens plads i DSR s hovedbestyrelse, at sikre, at så mange krav som mulig på lederområdet kom igennem, samt at sikre, at lederne var rustet til en evt. konflikt. I januar var Lederforeningen for første gang rundt i alle kredse for at møde medlemmerne. Det skete på konfliktorienteringsmøder, hvor Irene Hesselberg, formand for Lederforeningen og Dorte Steenberg, næstformand i DSR, bl.a. kunne fortælle, at selv om lederne ikke kan strejke, så strejker sygeplejerskerne i basisstillinger også for ledernes løn- og arbejdsvilkår. Behovet for ledernes samarbejde med tillidsrepræsentanterne under den formodede konflikt, der senere viste sig at blive lang og sej, blev også drøftet. Konflikt 2008 Der har i alt været afholdt 15 ledermøder før, under og efter konflikten. Lederforeningens formand, 2. næstformand Dorte Steenberg og Lederforeningens bestyrelsesmedlem fra pågældende kreds har deltaget i alle møder. Fremmødet var stort i alle kredsene dvs. mellem 50 til 300 deltagere. Der var stor spørgelyst og en fremadrettet debat om ledernes løn og arbejdsvilkår, eksempelvis krav om overarbejdsbetaling for lederne, ledernes dækning af vagter, strategi for lige løn for lige ledelsesarbejde og om ledernes overenskomstkrav ved næste overenskomstforhandling. Lederforeningens formand har i Hovedbestyrelsen talt for at lederne skulle inddrages i evalueringen af konflikten. Det er lederne blevet, bl.a. indgår lederne nu i projekt fastholdelse og rekrutering. Lederforeningsbestyrelsen har selv drøftet, hvad der kan gøres anderledes og/eller bedre ved en evt. gentaget konflikt. Blandt andet er det foreslået, at der i så tilfælde kunne udarbejdes en særlig Leder-Konflikt ABC, et skriftligt materiale til hjælp for lederne om bl.a. kriterier og planlægning af nødberedskab, om love og regler og praktiske forhold. Synlighed og kommunikation Kontaktnet for ledende sygeplejersker ( ) Lederforeningens formand udsendte et brev til de ca medlemmer af Lederforeningen i DSR. Brevet indeholdt en status over den igangværende konflikt og en generel tak til lederne for deres store og ansvarsfulde arbejde under konflikten. I brevet blev de ledende sygeplejersker opfordret til at tilmelde sig et netværk. En opfordring knap 800 medlemmer har taget imod hidtil. (Tilmelding til kontaktnettet kan ske ved at sende en mail til Husk at anføre stillingsbetegnelse, kredstilhørsforhold samt medlemsnr.) Under konflikten var Kontaktnettet et uvurderlig bidrag til Lederforeningen i forhold til at have tæt kontakt til medlemmerne og føling med, hvad der rørte sig rundt om i landet og dermed have muligheden for at reagere og inddrage ledernes erfaringer og frustrationer i DSR samlede strategi under konflikten. 5

6 Lederforeningens hjemmeside Lederforeningen har fået etableret en hjemmeside. Lederforeningsbestyrelsens intention er, at lederne i hjemmesiden har et sted, hvor de til en hver tid kan indhente relevante informationer. På hjemmesiden er det muligt at læse om Lederforeningens aktiviteter og politiker samt om emner som OK katalog, pensionsoversigt, relevante ledelsesredskaber, kommenteret arbejdstidsaftale for sygeplejersker, love og bestemmelser, funktionærlov, ferielov m.v. Link til publikationer og udgivelser, til de faglige selskaber og Dasys. Hjemmesiden er ligesom resten af Lederforeningen i udvikling Ledermagasinet Forkant I forbindelse med stiftelsen af Lederforeningen valgte DSR at udgive et Ledermagasin: Forkant. Også Forkant er i en opstartsfase. Tanken er, at Forkant skal blive en væsentlig del af Lederforeningens kommunikationsplatform. Lederforeningens kongresforslag til kongressen 2008 I marts måned skulle vi have kongresforslag klar dengang kunne ingen jo vide, at konflikten i den grad blev så lang, at det først er nu vi skal til at bruge forslagene til noget Men allerede dengang stod det helt klart Lederforeningsbestyrelsen, at vi fem personer + en konsulent, ikke alene kunne løfte de mange opgaver, vi gerne ville. Det var vigtigt for os, at sikre, at hele DSR arbejdede sammen med os på to vigtige områder for lederne; nemlig den faglige identitet og udvikling samt fastholdelse af sygeplejefaglig ledelse på alle ledelsesniveauer. Dette blev til to kongresforslag til kongressen oktober 2008: 1. Fælles fodslag for faglig udvikling, hvor målet er, at få indarbejdet, at ledere, sygeplejersker og tillidsrepræsentanter står sammen om den faglige udvikling, der skal styrke professionen, kvaliteten i sundhedssektoren og sikre, at vi fortsat kan rekruttere sygeplejersker og ledere til faget. 2. Fastholdelse af sygeplejefaglig ledelse på alle niveauer i sundhedsvæsenet, hvor det overordnede mål er, at fastholde Dansk Sygeplejeråd i arbejdet for at fastholde sygeplejefaglige lederstillinger på alle ledelsesniveauer i sundhedsvæsenet, hvor sygepleje er et kerneområde. Lederforeningen stiller til kongressen et konkret forslag om, at DSR sammen med Lederforeningen iværksætter en kortlægning af alle ledelsesniveauer, hvor ledende sygeplejersker indgår. Kortlægningen skal beskrive ledelsens sammensætning og referenceforhold; de enkelte ledelsesopgaver og disses fordeling på de enkelte medlemmer i sygehusledelsen; de enkelte ledelsesmedlemmers væsentligste ledelses- og kommunikationsrelationer; samt lønforhold. 6

7 Lederforeningens vision, mission og målsætninger Lederforeningens vision I forlængelse af visionen for det samlede DSR, ser Lederforeningen det som sin opgave at løfte følgende vision: Lederforeningen skal flytte grænser for ledende sygeplejersker i organisation, fag og samfund. Lederforeningens mission Ledende sygeplejersker har i deres daglige virke ansvaret for der tænkes til gavn for basissygeplejerskerne, patienterne, borgerne og hele sundhedsvæsenet. Lederforeningen i DSR har ansvaret for der tænkes til gavn for ledende sygeplejersker. Ledende sygeplejersker skal således i Lederforeningen have: på organisation på fag på samfund en organisation, der eksklusivt arbejder for ledende sygeplejerskers særlige interesser; en organisation, der gør det til en klar fordel for den ledende sygeplejerske at være medlem af Dansk Sygeplejeråd; og en organisation som den enkelte ledende sygeplejerske oplever det nytter at bidrage til. en organisation, der sætter ledelse af sygeplejen på et højt fagligt og professionelt niveau i højsæde, og en organisation, der arbejder vedholdende for øget respekt for de ledende sygeplejerskers arbejde. en organisation, der støtter ledende sygeplejersker i at være centrale og synlige aktører i sundhedsvæsenet, i den offentlige debat og i medierne. Lederforeningens målsætninger På organisation Arbejde for at de ledende sygeplejersker aflønnes i forhold til professionens værdi for samfundet, samt at der ydes lige løn for lige ledelsesarbejde. Sætte fokus på udvikling og forbedring af de ledende sygeplejerskers ledelsesvilkår og arbejdsmiljø. Medvirke til at rammerne for udøvelsen af sygeplejefaglig ledelse udvikles og forbedres. Sikre at de ledende sygeplejersker juridisk så vel som fagligt er klædt på til deres arbejdsgiverrolle. 7

8 på de indre linier i DSR: Være dagsordenssættende og politikskabende på ledelsesområdet. Markere synspunkter og sikre indflydelse i ledelsesmæssige spørgsmål. Sikre et organisatorisk samarbejde og en synergieffekt i hele organisationen mht. interessevaretagelsen for ledende sygeplejersker. Arbejde for og facilitere netværksdannelse blandt ledende sygeplejersker. på de ydre linier: Samarbejde med andre organisationer for at indfri fælles mål og varetage fælles interesser på ledelsesområdet. Arbejde for og facilitere netværksdannelse på tværs af sektorer og professioner. På fag Styrke den sygeplejefaglige lederidentitet samt styrke ledelse som fag. Sikre en entydig og direkte adgang til professionel rådgivning og vejledning for lederne. Synliggøre eksisterende forskning på ledelsesområde og medvirke til politikdannelse indenfor sygeplejefaglig ledelse med afsæt i nyeste forskning. Sætte fokus på og skabe debat om: udvikling inden for sygeplejefaglig ledelse. rekruttering af sygeplejefaglige ledere. indhold og vilkår for uddannelse af ledere. udvikling og forbedring af efter- og videreuddannelses muligheder for ledende sygeplejersker. På samfund Arbejde for fastholdelse af sygeplejefaglige lederstillinger på alle ledelsesniveauer i sundhedsvæsenet, hvor sygepleje er et kerneområde. Påvirke sundhedspolitikken på ledelsesområdet. Sætte fokus på og skabe debat om ledelsesmæssige udfordringer ved aktuelle sundhedspolitiske tiltag. Være ledende sygeplejerskers talerør i medierne og i den offentlige debat. Skabe prestige og anerkendelse af sygeplejefaglig ledelse, herunder synliggøre ledende sygeplejerskers værdi for samfundet. 8

9 Organisering af Lederforeningen Diskussionsoplæg Målsætninger/intentioner for lederforeningens organisering Formanden for lederforeningen skal have et tæt samarbejde med formandskabet i DSR. Dette betyder i realiteten Dorte Steenberg, 2 næstformand, da Dorte har ledelse som område. Dette samarbejde er allerede en realitet. Formanden for lederforeningen skal bruge sin plads i HB til at udbygge samarbejdet med kredsformænd, samt til at forankre lederforeningens arbejde politisk i resten af organisationen. Lederforeningsbestyrelsen skal have et tæt samarbejde med de DSR fora, der har lederne som omdrejningspunkt. Lederforeningen skal samarbejde med kredsene. Dette kunne bl.a. have følgende temaer som omdrejningspunkt: a) arbejdsmiljø b) rådgivning og vejledning for lederne c) lederrekrutering d) efter- og videreuddannelse e) lønstrategi og strategiudmøntning for ledende sygeplejersker f) Rammer for udøvelse af sygeplejefaglig ledelse g) sundhedspolitiske tiltag Lederforeningens intention er, at kredsrepræsentanten i lederforeningsbestyrelsen mødes kontinuerligt med politisk og administrativt niveau i kredsene, f.eks. med kredsformand, næstformand der har ledelse som sit område, kredschef, samt faglige sekretærer, chefkonsulenter el. andre der har ledelse som område. På disse møder udveksles aktuelle lokale sager, DSR s politikudvikling, aktuelle sundhedspolitiske tiltag, mm, og der drøftes og aftales fælles indsatser, herunder indkaldelse til medlemsmøder. Lederforeningen ønsker endvidere, at kredsene udarbejder halvårlige rapporter der indeholder f.eks. a) Ændringer og tendenser i ledelsesstruktur på arbejdspladserne b) Faggrænseproblematikker c) Overblik over faglige sager, fordelt på indhold og ca. antal d) Principielle sager i perioden, med kort resumé e) Ligelønsproblematikker f) Status på forhandling om ledernes Lokale Løndannelse, med angivelse af: o Væsentlige elementer i indgåede forhåndsaftaler 9

10 o Angivelse af områder hvor udmøntningen ikke har været tilfredsstillende (kredsens skøn) g) Udvikling og tendenser i ledernes efteruddannelse Der skal udvikles en struktur, der knytter lederne og lederforeningen sammen. Lederen som medlem skal have den service, denne har krav på som medlem af DSR, og det skal der være faglige sekretærer, konsulenter og tillidsmænd, der skal tage sig af. Men for at vi som lederforening skal være i stand til at lægge de overordnede politiske og strategiske linier, har vi brug for at have en tæt kontakt til lederne som gruppe. Lederforeningsbestyrelsen ønsker, at der etableres en struktur, der sikrer samarbejde og sparring med de ledende sygeplejersker i kredsene, og som erstatter de forhenværende Lederråd i Amtskredsstrukturen. Lederforeningsbestyrelsens tanke er, at der oprettes kredslederforeninger (eller hvad man kan blive enige om at kalde dem), der geografisk svarer til DSR s 5 kredse. Intentionen er at disse kredslederforeninger skal virke som formidlere af ledernes krav, behov og forventninger og skal sikre, at resultater og informationer kommer ud til de enkelte ledere. Derudover er intentionen, at kredslederforeningerne skal fungere som sparings- og høringspart for lederforeningen og kredsene både i lokale og nationale spørgsmål, f.eks.: a) ved udarbejdelse af lønpolitik og -strategi for ledende sygeplejersker b) i spørgsmål vedrørende arbejdsvilkår for ledende sygeplejersker c) ved definition af og ændringer ved ledende sygeplejerskers ansvar og kompetence d) ved indsamling, formulering og prioritering af ledernes overenskomstkrav e) ved strukturændringer i social- og sundhedsvæsenet f) om relevante sygeplejefaglige indsatsområder g) ved lovændringer der berører ledelsen af sygeplejen h) ved ændringer af Dansk sygeplejeråds love Ind til der findes en afklaring om lederforeningens decentrale struktur vil lederforeningens bestyrelse forsøge at oprette fokusgrupper. Intentionen er at oprette fokusgrupper for de fem bestyrelsesmedlemmer, der skal beskæftige sig med regionale og lokale forhold (Irene Hesselberg varetager ind til videre repræsentationen af Nordjylland). Der skal etableres et tæt samarbejde mellem alle på administrativt niveau i DSR, der arbejder med ledere. 10

11 Diskussionsoplæg - Lederlønspolitik og strategi Udvikling af en lederlønspolitik og -strategi i DSR Lederforeningen har som et af sine ypperste mål, at Dansk Sygeplejeråd skal have en selvstændig, klar og progressiv politik og strategi for lederlønsområdet. Målet er, at denne lederlønspolitik og -strategi skal danne udgangspunktet for overenskomstforhandlingerne på lederområdet i Lederlønspolitikken skal honorere ledernes krav og forventninger Det er DSR s lønpolitik, at aktiviteter på lønområdet skal tage afsæt i medlemmernes forventninger og krav. Og DSR ser det som sin fornemmeste opgave at tale medlemmernes sag og sætte medlemmernes dagsorden, når det gælder medlemmernes løn og arbejdsvilkår. Det er dette fundament som den fremtidige lederlønspolitik skal dannes på. Lederforeningens virke er udelukkende at varetage de ledende sygeplejerskers interesser. Det giver lederforeningen et ideel ståsted i forhold til at være nytænkende og nyskabende på lederlønsområdet. For at sætte arbejdet i gang har vi, lederforeningens bestyrelse, valgt at medtage et oplæg til en lederlønspolitik og -strategi i dette års beretning. Intentionen er, at oplægget skal danne baggrund for en første debat blandt medlemmerne på generalforsamlingen d. 23. oktober Efter generalforsamlingen er det bestyrelsen intention, at alle medlemmer skal have mulighed for at være med til at udbygge og kvalificere oplægget. Dette skal ske gennem flere initiativer: et site på hjemmesiden, hvor alle medlemmer kan komme med input; brug af lederforeningens kontaktnet til løbende dialog mellem lederforeningen og medlemmerne; fyraftens møder på de enkelte arbejdspladser og møder i ledernes forskellige faglige fora under DSR. På baggrund af denne kvalificering vil bestyrelsen komme med et endeligt oplæg til en lønpolitik og strategi for lederområdet, som vil blive fremlagt til beslutning på en ekstraordinær generalforsamling i Lederforeningen som bestyrelsen vil indkalde til i foråret Lederforeningen og DSR har aftalt, at iværksatte et større analyse og udredningsarbejde om DSR s interessevaretagelse af ledernes løn og arbejdsvilkår, herunder en særlig del der omhandler, hvor og hvordan ledernes løn og vilkår forhandles bedst muligt. Dette arbejde er af stor vigtighed for det videre arbejde med en lederlønspolitik og -strategi og vil blive inddraget i den takt, det er færdigt. 11

12 Det overordnede mål for en lederlønspolitik Lederforeningens bestyrelse arbejder lederlønspolitik: med udgangspunkt i følgende mål for en Ledende sygeplejersker skal aflønnes i forhold til professionens værdi for samfundet, hvilket som minimum indbefatter lige løn for lige ledelsesarbejde. Med professionen menes sygeplejefaglig ledelse inden for alle sektorer. Professionens værdi for samfundet skal vurderes i forhold til mere traditionelle italesatte parametre som patientsikkerhed, sundhed, patient overlevelse, indlæggelsestider, og parametre på det sundhedsfaglige område, som f.eks. professionshøjskolernes imødekommelse af sygeplejerske mangel. Men vigtigst: professionens værdi skal vurderes i forhold til rendyrkede økonomiske parametre, som f.eks. vundet arbejdsfortjeneste. Vi skal blive gode til at sætte tal på, hvad professionen betyder i kroner og øre for samfundsøkonomien. Skal ledende sygeplejersker aflønnes i forhold professionens værdi for samfundet, vil dette som minimum indbefatte lige løn for lige ledelsesarbejde. Ledende sygeplejerskers ledelsesarbejde skal vurderes lige med andre faggruppers ledelsesarbejde, når dette er på samme kompetence og ansvarsniveau, hvad enten det er indenfor den primære sektor, den sekundære sektor eller inden for det private, det statslige herunder det uddannelsesmæssige område. Lønstrategi for lederområdet Lønstrategien for lederområdet skal bruges som et redskab til at opnå det overordnede mål om aflønning i forhold til professionens værdi eller som minimum - lige løn for lige ledelsesarbejde. Løndannelse strategiens ene ben Det ene ben i en sådan lønstrategi er selvfølgelig selve løndannelsen. Det er DSR s politik at sygeplejerskers løn skal skrues sammen af centrale rettigheder og lokale muligheder. De centrale rettigheder skal afspejle uddannelse og kompetence og for ledende sygeplejerskers vedkommende endvidere ledelsesniveau, og centrale rettigheder skal være med til at sikre at sygeplejerskers grundlæggende vilkår er lige. De lokale muligheder skal give plads til de forskelligheder sygeplejerskestillinger, både basis og ledende stillinger, indeholder lokalt. Dialogen om den fremtidige løndannelse kunne således tage udgangspunkt i tre overordnede overvejelser: 1. Hvilke rettigheder skal fastsættes centralt? 2. Hvad og hvor meget skal tilpasses lokale og/eller individuelle forhold? 3. Hvem skal være aktør og hvornår? 12

13 I Lederforeningsbestyrelsen er vi meget optaget af, at der tænkes helt nye tanker mht. selve løndannelsen. Og det håber vi kan udspringe af dialogen mellem lederforeningen og medlemmerne. Er det f.eks. relevant at have løntrinsindplaceringer af lederlønninger? Er der grund til centrale forhandlinger for alle ledende sygeplejersker på samme niveau, når de fleste alligevel har forskellige arbejdsområder og betingelser at være ledere i? Skal vi satse endnu mere på resultatløn? Kunne man forestille sig ledere som tillidsmænd, og/eller kunne man forestille sig at det var en opgave lederforeningen skulle tage på sig? Skal det være DSR-centralt, der forhandler alle lederlønninger eller f.eks. de øverste lederniveauer? Er det muligt for det centrale niveau at have et tilstrækkeligt kendskab til lokale forhold til at kunne forhandle lederlønninger? Er der grund til at DSR forhandler ledernes løn, eller kan/skal lederne selv gøre det? mm Holdningsændring og bevidstgørelse af værdi Strategiens andet ben Løndannelsen er alt andet lige den mest direkte og ligefremme mulighed til at opnå lige løn for lige ledelsesarbejde. Men spørgsmålet er, hvor langt vi når ad denne vej, hvis der ikke samtidig sker en bevidstgørelse og en holdningsændring i.fht. professionens værdi. Og det er lige præcis derfor, vi skal blive gode til at italesætte den økonomiske værdi af sygeplejen og den særlige værdi som lederne besidder. Og det er ikke udelukkende vores omgivelser, vi skal overbevise om vores værdi. Det er i høj grad den enkelte ledende sygeplejerske, der skal blive bevidst om sin værdi. Målsætninger og handlingsanvisninger til opnåelse af et holdningsskifte eller en bevidstgørelse af professionens værdi, bliver derfor det andet ben i en strategi for opnåelse af lige løn for lige ledelsesarbejde. Oplægget til generalforsamlingen af Jo Krøjer er tænkt som en kickoff til denne del af strategien. Jo Krøjer taler om køn, løn og ledelse: hun taler om at værdien af vores arbejde ikke er objektivt givet, men fastsættes bl.a. gennem socialpsykologiske processer i arbejdshverdagen. Og hun præsenterer en analyse af, hvordan køn og faglighed igennem tale og handling kobles sammen på måder, der stiller kvindelige ansatte i en særligt vanskelig position både i forhold til at opnå ligeløn og i høj grad også i forhold til ledelse. To meget nært beslægtede målsætninger til en bevidstgørelse samt forøgelse af professionens værdi er 1) fastholdelse af sygeplejefaglig ledelse på alle ledelsesniveauer samt 2) udvidelse af ledende sygeplejerskers ansvarsområder, f.eks. inden for sygehusvæsenet i forhold til den ledende overlæge. Disse målsætninger skal derfor ses som integrerede dele af arbejdet med en lederlønspolitik og strategi. I dette oplæg til en lederlønspolitik og strategi, har Lederforeningsbestyrelsen valgt at koncentrere sig om det første ben: løndannelsen. Men det er afgørende, at det andet ben - bevidstgørelsen om professionens værdi - følger trop. Bestyrelsen arbejder på dette. 13

14 Strategiske målsætninger for løndannelsen En indkredsning Nedenstående er målsætninger som Lederforeningsbestyrelsen har drøftet. Det er ikke tale om endelige formuleringer. Der er alt for mange facetter, der ikke er tilstrækkeligt belyst på nuværende tidspunkt. Nogle af disse facetter vil forhåbentlig blive afdækket i forbindelse med analyse og udredningsarbejdet af DSR s interessevaretagelse af ledernes løn og arbejdsvilkår. 1. Der skal indsamles og fremsættes særskilte overenskomst krav fra lederne. 2. Lederløn og vilkårsområdet skal (fortsat) forhandles særskilt ved de centrale overenskomstforhandlinger. Dette punkt indebærer overvejelser over, hvad der skal udskilles i selvstændige forhandlinger og hvad der skal tages i de kollektive forhandlinger, f.eks. således at lønsumskrav for ledende sygeplejersker og tværgående krav ikke spænder ben for hinanden. Og der skal indgå overvejelser på baggrund af hvordan Sundhedskartellet forholder sig til de særskilte forhandlinger. 3. Urafstemning om lederområdets overenskomster skal tages selvstændigt og udelukkede foretages blandt medlemmerne af lederforeningen. Dette punkt skal sammentænkes nøje med overvejelser om medlemsindflydelsen i DSR og i resten af Sundhedskartellet, og der skal gøres overvejelser om, hvad det vil betyde, hvis en overenskomst på lederområdet stemmes ned; er lederne f.eks. villige til at tage konsekvensen. 4. Den samlede løndannelse (centralt fastsatte løntrin, evt. forhandlede løntrin, centralt fastsatte tillæg samt lokallønstillæg) skal virke som et reelt redskab til ligeløn for lige ledelsesarbejde. Lokalløn skal bruges til at give ledende sygeplejersker en reel honorering af kvalifikationer, funktioner og resultater. Ved udmøntning af OK08 skal DSR og lederne gå efter optimalanvendelse af de lokale muligheder. Danske Regioner og KL skal fastholdes i, at de ved forhandlingsbordet holdt hårdt på, at de ville prioritere lederne med lokal løn. Og der skal holdes fast i, at hvis der er enighed blandt parterne, er der ikke noget til hinder for, at der udmøntes mere end de 2,5 % der er afsat til lokalløn for lederne. 5. DSR skal have et opdateret og fuldstændigt sammenligningsgrundlag af ledelse på alle niveauer. Som en del af overenskomstforliget med Danske Regioner blev det aftalt, at der nedsættes en arbejdsgruppe sammen med Danske Regioner, som skal kortlægge ledelsesarbejdet på sygehusledelser. Denne kortlægning skal beskrive ledelsens sammensætning og referenceforhold; de enkelte ledelsesopgaver og disses fordeling på de enkelte medlemmer i sygehusledelsen; de enkelte ledelsesmedlemmers væsentligste ledelses- og kommunikationsrelationer. Der udvælges 7 cases. 14

15 Lederforeningen vil følge dette kortlægningsarbejde tæt. Og vi har en forventning om, at lederforeningen kan være med til at pege på, hvilke sygehusledelser, der skal udvælges. Lederforeningen vil endvidere arbejde for, at der foretages tilsvarende kortlægninger på alle øvrige ledelsesniveauer indenfor sygehussektoren samt inden for de øvrige sektorer og områder (den primære, det statslige, det private og uddannelse). Håbet er, at dette kortlægningsarbejde også vil kunne indgå som en del af lønkommissionens arbejde, også selvom løn ikke er en del af kortlægningsarbejde med Danske Regioner. 6. Ledernes lønninger skal forhandles, der hvor lederne får mest ud af det Lederforeningen og DSR har aftalt at iværksatte et større analyse og udredningsarbejde om DSR s interessevaretagelse af ledernes løn og arbejdsvilkår, herunder en særlig del, der omhandler, hvor og hvordan ledernes løn og vilkår forhandles bedst muligt. Lederforeningen vil gå ind i dette arbejde med et mål for øje: ledernes løn skal forhandles på den måde og af den aktør, der gør det mest plausibelt, at ledende sygeplejersker opnår at blive aflønnet efter deres værdi for samfundet og som minimum få lige løn for lige ledelsesarbejde. 7. Professionel interessevaretagelse af lederne indebærer, at der i opgaveløsningen ikke må være interessemodsætninger, der kan skabe grobund for manglende tillid og troværdighed i den konkrete ledersagsbehandling. Derfor forventer Lederforeningsbestyrelsen, at DSR arbejder for en klar adskillelse af de opgaver, DSR udfører for hhv. lederne og basissygeplejersker, men også for hhv. ledere og underordnede ledere. 8. Der skal ske en uddelegering af forhandlingskompetencen til lederne selv i det omfang lederne ønsker dette Det er evident at flere og flere ledende sygeplejersker selv forhandler deres løn. Interessevaretagelsen på løn kommer således i fremtiden til at handle mere og mere om at klæde de ledende sygeplejersker ordentligt på til lønforhandlinger. Lederforeningen og DSR arbejder med et udspil til, hvad DSR skal tilbyde de ledere, der selv forhandler deres løn. Det er dog åbenlyst, at et sådan tilbud vil skulle indeholde lønforhandlingskurser, individuelle samtaler, samt redskaber på nettet. 15

16 Strategi for lederforeningens påvirkning af processen frem til OK11 Kvalificering af Forhandlingsudvalgets pejlinger Lederforeningen spiller ind med sit oplæg til en lederlønspolitik Debat med medl. om oplæg til krav. Lederforening igangsætter specielle debatter med sine medlemmer. Drøftelser i HB og SHK på baggrund af kravene Tilnærm. drøftelser med arbejdsgiv. Politiske forhandl Sep. 08 Nov. 08 Sommer 09 Jan/feb 10 Sommer 10 Efterårsf. 10 Jul 10 OK s tilpasninger Evaluering herunder ledernes evaluering Pejlinger ifht OK11 af Forhandlingsud valg i Sundheds Kartellet Udarbejdelse af debatoplæg til medlemmerne - herunder et specifikt debatoplæg til lederne Endelig aftale om krav i SHK Krav formuleret af Kredsene og lederforeningen Urafstm 16

17 17

Sted: Dansk Sygeplejeråd, Sankt Annæ Plads 30, 1250 København K.

Sted: Dansk Sygeplejeråd, Sankt Annæ Plads 30, 1250 København K. Mødeindkaldelse Hovedbestyrelsesmøde 6. september 2010 Tid: Tirsdag den 14. september 2010 kl. 10.00 20.00 Sted: Dansk Sygeplejeråd, Sankt Annæ Plads 30, 1250 København K. Dagsorden: 1 Mødets åbning 2

Læs mere

RM/22-23/10/2004 1. Danske Fysioterapeuters ordinære repræsentantskabsmøde 2004 blev afholdt således:

RM/22-23/10/2004 1. Danske Fysioterapeuters ordinære repræsentantskabsmøde 2004 blev afholdt således: RM/22-23/10/2004 1 Beslutningsreferat repræsentantskabsmøde 2004. REFERAT 25. november 2004 J.nr. 412-2004 ULA/vv Danske Fysioterapeuters ordinære repræsentantskabsmøde 2004 blev afholdt således: Tid:

Læs mere

omkreds H Bladet for 21.000 medlemmer af Dansk Sygeplejeråd Kreds Hovedstaden

omkreds H Bladet for 21.000 medlemmer af Dansk Sygeplejeråd Kreds Hovedstaden nr. 4-2009 omkreds H Bladet for 21.000 medlemmer af Dansk Sygeplejeråd Kreds Hovedstaden Kredsvalg og generalforsamling Tjek på lønnen med DSR Plejesamarbejde i Gentofte Indhold Billedtekst ind her. Billedtekst

Læs mere

EXTRA FAG, FREMTID OG BEVÆGELSE NY FAGBEVÆGELSE FOR LEDERE HVAD KAN VI GØRE FOR DIG? HVEM FORHANDLER MED HVEM LEDELSE I SUNDHEDSVÆSENET

EXTRA FAG, FREMTID OG BEVÆGELSE NY FAGBEVÆGELSE FOR LEDERE HVAD KAN VI GØRE FOR DIG? HVEM FORHANDLER MED HVEM LEDELSE I SUNDHEDSVÆSENET LEDELSE I SUNDHEDSVÆSENET EXTRA extra.nr. august 2013 FAG, FREMTID OG BEVÆGELSE NY FAGBEVÆGELSE FOR LEDERE Skolelederne tror på det + 6 HVAD KAN VI GØRE FOR DIG? Bedre løn, bedre arbejdsforhold + 14 HVEM

Læs mere

Hovedbestyrelsens beretning 2008-2010

Hovedbestyrelsens beretning 2008-2010 Hovedbestyrelsens beretning 2008-2010 Medlemmerne involveres På de følgende sider finder du beretningen for Jordemoderforeningens virke i perioden fra kongressen i november 2008 og frem til juni 2010.

Læs mere

Sted: Dansk Sygeplejeråd, Sankt Annæ Plads 30, 1250 København K.

Sted: Dansk Sygeplejeråd, Sankt Annæ Plads 30, 1250 København K. Mødeindkaldelse Hovedbestyrelsesmøde 10. januar 2011 Tid: Tirsdag den 18. januar 2011 kl. 10.00 17.00 og onsdag den 19. januar 2011 kl. 09.00 14.00 Sted: Dansk Sygeplejeråd, Sankt Annæ Plads 30, 1250 København

Læs mere

Sted: Dansk Sygeplejeråd, Sankt Annæ Plads 30, 1250 København K.

Sted: Dansk Sygeplejeråd, Sankt Annæ Plads 30, 1250 København K. Mødeindkaldelse Hovedbestyrelsesmøde Den 6. december 2010 Tid: Tirsdag den 14. december 2010 kl. 10.00 18.00 Sted: Dansk Sygeplejeråd, Sankt Annæ Plads 30, 1250 København K. Dagsorden: 1 Mødets åbning

Læs mere

Præsteforeningen frem mod 2020 Ledelsesmanual for hovedbestyrelsen og sekretariatet 2014-2017

Præsteforeningen frem mod 2020 Ledelsesmanual for hovedbestyrelsen og sekretariatet 2014-2017 Præsteforeningen frem mod 2020 Ledelsesmanual for hovedbestyrelsen og sekretariatet 2014-2017 Præsteforeningen frem mod 2020 Baggrunden for ledelsesmanualen er hovedbestyrelsens handlingsplan for 2020

Læs mere

Årsrapport for 2007. Dansk Sygeplejeråd

Årsrapport for 2007. Dansk Sygeplejeråd Årsrapport for 2007 Dansk Sygeplejeråd Årsrapport for året 2007 Dansk Sygeplejeråd Grafisk tilrettelægning: Dansk Sygeplejeråd 08-51 Grafisk Enhed Copyright Dansk Sygeplejeråd 2008 Alle rettigheder forbeholdes.

Læs mere

Repræsentantskabsmøde den 20 maj 2015. Mundtlig orientering ved formand Hanne Pontoppidan

Repræsentantskabsmøde den 20 maj 2015. Mundtlig orientering ved formand Hanne Pontoppidan Repræsentantskabsmøde den 20 maj 2015 Mundtlig orientering ved formand Hanne Pontoppidan Velkommen Endnu engang velkommen til repræsentantskabsmøde. Vi skal i dag i fællesskab drøfte emner med stor betydning

Læs mere

Ledelseskatalog i Dansk Psykolog Forening

Ledelseskatalog i Dansk Psykolog Forening Ledelseskatalog i Dansk Psykolog Forening 1 Forord: Dansk Psykolog Forening er fagforening og faglig forening for psykologer i Danmark. Foreningens arbejde er præget af en interessenttilgang både i forhold

Læs mere

Undersøgelse 2005. Mellemledernes funktionsvilkår

Undersøgelse 2005. Mellemledernes funktionsvilkår Undersøgelse 2005 Mellemledernes funktionsvilkår 1 Indledning... 3 Arbejdsgruppe... 3 Læsevejledning... 4 Sammenfatning af resultater... 4 Handleanbefalinger... 5 Handleanbefalinger ud fra undersøgelsens

Læs mere

Agenda En sammenhængende organisation

Agenda En sammenhængende organisation F O A F A G O G A R B E J D E Agenda En sammenhængende organisation FOAs målprogram kongressen 7.-9. oktober 2008 Politisk ansvarlig: Dennis Kristensen og Mona Striib Redaktion: Tom Bjerregaard, Maria

Læs mere

VÆRD AT VIDE SOM ARBEJDSMILJØREPRÆSENTANT NYTTIGE INFORMATIONER NÅR DU ER NYVALGT

VÆRD AT VIDE SOM ARBEJDSMILJØREPRÆSENTANT NYTTIGE INFORMATIONER NÅR DU ER NYVALGT VÆRD AT VIDE SOM ARBEJDSMILJØREPRÆSENTANT NYTTIGE INFORMATIONER NÅR DU ER NYVALGT Værd at vide som arbejdsmiljørepræsentant - Nyttige informationer når du er nyvalgt Redaktion: Dansk Sygeplejeråd Forsidefoto:

Læs mere

Referat fra kredsbestyrelsesmøde Tirsdag den 17.12.2013 kl. 08.30 15.30 i Medlemshuset, Marienlystvej 14, 8600 Silkeborg

Referat fra kredsbestyrelsesmøde Tirsdag den 17.12.2013 kl. 08.30 15.30 i Medlemshuset, Marienlystvej 14, 8600 Silkeborg Referat fra kredsbestyrelsesmøde Tirsdag den 17.12.2013 kl. 08.30 15.30 i Medlemshuset, Marienlystvej 14, 8600 Silkeborg referat nr.2/2013 Udarb.EW/KES Mødeleder: Anja Laursen Ordstyrer: Susanne Kjærsgaard

Læs mere

PROFESSION PÅ SPIL. Om medlemsservice og medlemsskabelse. - En kvalitativ undersøgelse

PROFESSION PÅ SPIL. Om medlemsservice og medlemsskabelse. - En kvalitativ undersøgelse PROFESSION PÅ SPIL Om medlemsservice og medlemsskabelse - En kvalitativ undersøgelse Dansk Psykolog Forening maj 2015 1 INDHOLD FORORD s. 4 Baggrund Projektets organisering Etiske overvejelser Tak SUMMARY

Læs mere

Beretning FTF Region Sjælland 2013. Årsmøde 2013. Skriftlig beretning

Beretning FTF Region Sjælland 2013. Årsmøde 2013. Skriftlig beretning Årsmøde 2013 Skriftlig beretning 1 2 Kære FTF-medlem Det er en fornøjelse hermed at præsentere dig for den skriftlige beretning 2013 fra FTF Region Sjælland. Beretningen forsøger i korte træk at beskrive

Læs mere

LØNVEJLEDNING for basis-stillinger

LØNVEJLEDNING for basis-stillinger LØNVEJLEDNING for basis-stillinger DANSKE FYSIOTERAPEUTER 1 INDLEDNING... 3 2 SUNDHEDSKARTELLETS LØNMODEL... 4 Fysioterapeuter indplaceres iht. overenskomsterne sådan i lønmodellen:... 4 Hvilket stillingsindhold

Læs mere

Beretning 3-31 ORDINÆR GENERALFORSAMLING. September 2012 MAGASIN FOR MEDLEMMER I KREDS NORDJYLLAND. Tilmelding læs side

Beretning 3-31 ORDINÆR GENERALFORSAMLING. September 2012 MAGASIN FOR MEDLEMMER I KREDS NORDJYLLAND. Tilmelding læs side September 2012 MAGASIN FOR MEDLEMMER I KREDS NORDJYLLAND Beretning 3-31 Dansk Sygeplejeråd Kreds Nordjylland indbyder til ORDINÆR GENERALFORSAMLING Torsdag 25. oktober 2012 kl. 17.30 i Aalborg Kongres

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

BERETNING september 2002 september 2004

BERETNING september 2002 september 2004 BERETNING september 2002 september 2004 D A N S K E F Y S I O T E R A P E U T E R Forord Hvad skal være Danske Fysioterapeuters vision og værdier? Og hvordan skal foreningens struktur være, for at vi kommer

Læs mere

Juni 2011. Valg til kredsbestyrelsen - Medicinsk område - Psykiatrien. Sygeplejens År skudt i gang

Juni 2011. Valg til kredsbestyrelsen - Medicinsk område - Psykiatrien. Sygeplejens År skudt i gang Juni 2011 M A G A S I N F O R M E D L E M M E R I K R E D S N O R D J Y L L A N D Valg til kredsbestyrelsen - Medicinsk område - Psykiatrien Sygeplejens År skudt i gang 4 Af kredsformand Jytte Wester Rammer

Læs mere

Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde. August 2006

Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde. August 2006 Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde August 2006 Indholdsfortegnelse Fire strategipapirer inspiration til andre kommuner Strategipapir for Gribskov Kommune A Strategipapir for

Læs mere

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe Statens Kompe KVALITET I MUS EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER SCKK Kvalitet i MUS en praktisk guide til leder og medarbejder ISBN nr. 87-988053-6-3 Tekst: Statens Center for Kompetence- og Kvalitetsudvikling

Læs mere

formand Valg til formand

formand Valg til formand formand Valg til formand Anders Balle Født 20. april 1950 Uddannet lærer 1972 Lærer, klasselærer, skolevejleder, tillidsrep. Formand for lærerne i Ringkøbing Amt Hovedstyrelsesmedlem i DLF 1989 Skoleleder

Læs mere

Foreningen af tekniske og administrative tjenestemænd. Det vi vil og det vi gør 2007 til 2010. Mission. Vision. Strategi. Værdier. Adfærd.

Foreningen af tekniske og administrative tjenestemænd. Det vi vil og det vi gør 2007 til 2010. Mission. Vision. Strategi. Værdier. Adfærd. Foreningen af tekniske og administrative tjenestemænd Det vi vil og det vi gør 2007 til 2010 Mission Vision Strategi Værdier Taktik Adfærd Indholdsfortegnelse: 1 Indledning... 1 2 Mission... 2 2.1 Vedtægter...2

Læs mere

August 2010. Handicapråd. Den gode praksis

August 2010. Handicapråd. Den gode praksis August 2010 Handicapråd Den gode praksis Handicapråd Den gode praksis Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Handicaprådets sammensætning og samarbejde... 4 Handicaprådets formål og opgaver... 4 Sektoransvar

Læs mere

GENERALFORSAMLING 2010

GENERALFORSAMLING 2010 SÆRNUMMER GENERALFORSAMLING 21 2.-21. marts 21 DANSK PSYKOLOG FORENING indblik og udsyn DANSK PSYKOLOG FORENING ORDINÆR GENERALFORSAMLING 21 Lørdag den 2. marts 21 Kl. 13.-18.: Generalforsamling (med

Læs mere

OVERLÆGEFORENINGENS ÅRSBERETNING

OVERLÆGEFORENINGENS ÅRSBERETNING 2012 OVERLÆGEFORENINGENS ÅRSBERETNING Overlægeforeningens årsberetning 2012 Indholdsfortegnelse Parat til forandring... 3 /01 OK-13: Udsigt til svære forhandlinger... 4 /02 Nye sygehuse og nye organisationsformer...

Læs mere

OmKreds H. TEMA: Spot på løn og arbejdstid. Dansk Sygeplejeråd Kreds Hovedstaden NR. 4 2014 DEN INVOLVERENDE STUEGANG

OmKreds H. TEMA: Spot på løn og arbejdstid. Dansk Sygeplejeråd Kreds Hovedstaden NR. 4 2014 DEN INVOLVERENDE STUEGANG NR. 4 2014 OMKREDS H 04 14 OmKreds H Dansk Sygeplejeråd Kreds Hovedstaden TEMA: Spot på løn og arbejdstid GENERALFORSAMLING OG SYGEPLEJERSKEPRIS DEN INVOLVERENDE STUEGANG OmKreds H NR. 4/2014 7. årgang

Læs mere