Strategi for den organisatoriske indsats og udvikling

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Strategi for den organisatoriske indsats og udvikling"

Transkript

1 Strategi for den organisatoriske indsats og udvikling (for tillidsvalgte - TR og FTR - i Kreds Nordjylland) Dansk Sygeplejeråd, Kreds Nordjylland Sofiendalsvej Aalborg SV Tlf

2 Forord Dansk Sygeplejeråd centralt og Kreds Nordjylland arbejder med udvikling af de tillidsvalgtes kompetencer, så de er rustet til at kunne varetage medlemmernes interesser på arbejdspladsen. Der arbejdes målrettet med at sikre den røde tråd fra Dansk Sygeplejeråds formålsparagraf over kongresbeslutninger til det konkrete udbytte for medlemmerne. De tillidsvalgte er DSR på arbejdspladsen og de nærmeste til at bistå medlemmerne. Arbejdspladserne og sundhedsvæsenet forandrer sig konstant, og sygeplejefaget, sygeplejerskernes arbejdsvilkår og arbejdsmiljø sættes under pres. Den tillidsvalgte spiller derfor en afgørende rolle som den, der sætter faget, vilkårene og arbejdsmiljøet på dagsordenen. De komplekse udfordringer i sundhedsvæsenet kræver, at de tillidsvalgte er medskabende på løsninger på arbejdspladsen på en troværdig og respektfuld måde. Den tillidsvalgte skal kunne balancere mellem medlemmerne, arbejdspladsen og DSR. Det kræver, at den tillidsvalgte udvikler relationelle, kommunikative og samarbejdskompetencer. Hovedbestyrelsen i DSR har vedtaget en fælles strategisk ramme for kompetenceudvikling af alle tillidsvalgte på alle niveauer og på tværs i organisationen. Rammen er inddelt i fem temaer/spor for at gøre det mere overskueligt. Det er målet, at vi sammen skaber en kultur, hvor der er fokus på læring og udvikling. Kredsbestyrelsen i Nordjylland har vedtaget fire værdier: involvering, synlighed, nærhed og indflydelse. Disse værdier er gennemgående for alle aktiviteter i kredsen og for den organisatoriske indsats og udvikling. Kreds Nordjyllands strategi for den organisatoriske indsats og udvikling i er beskrevet i det følgende med: - målene (inddelt i fem temaer) - strategien (den plan der beskriver vejen til at nå målene) - handlingen (det vi helt konkret vil gøre i kredsen)

3 MÅL hvad vil vi opnå Kreds Nordjyllands overordnede mål er, at de tillidsvalgte er synlige på arbejdspladsen, involverer sig og varetager medlemmernes interesser der, hvor medlemmerne er. De tillidsvalgte repræsenterer og understøtter fællesskabet og agerer inden for DSR s værdier og vision. De tillidsvalgte søger indflydelse og er medskabende på løsninger for det enkelte medlem, på arbejdspladsen og i sundhedsvæsenet på en ordentlig måde. Tema 1: Personlig udvikling som tillidsvalgt Som tillidsvalgt skal man kunne balancere på en platform mellem medlemmerne, arbejdspladsen og DSR. Man skal have kommunikative kompetencer til at skabe forståelse, dialog og formidling og det er vigtigt at have personlig styrke og evne til at lede sig selv og andre. Den tillidsvalgte skal også kunne opbygge relationer og netværk. - at den tillidsvalgte har forståelse for kommunikationens betydning for at opnå resultater - at den tillidsvalgte er proaktiv og involverer sig løsningsorienteret i problemstillinger - at den tillidsvalgte møder andre med anerkendelse og accepterer mangfoldighed Tema 2: Interessevaretagelse og indflydelse Medlemmerne har en klar forventning om, at den tillidsvalgte kan varetage deres interesser inden for løn og arbejdsvilkår. Den tillidsvalgte skal italesætte sygeplejerskernes synspunkter, betydning for arbejdspladsen og for sundhedsvæsenet generelt. For at kunne opnå den rette indflydelse skal den tillidsvalgte have grundlæggende viden om politikker, strategier, regler og aftaler. - at den tillidsvalgte forstår og kan anvende de relevante overenskomster og arbejdstidsaftaler - at den tillidsvalgte søger indflydelse i såvel formelle som uformelle fora - at den tillidsvalgte medvirker til at præge arbejdspladsens udvikling og skaber rammer og vilkår til gavn for medlemmerne Tema 3: Politik og organisation Som tillidsvalgt deltager man aktivt i de fagpolitiske processer på arbejdspladsen, i netværk, TR-kollegier og i DSR. DSR s værdier og vision er basisviden for den tillidsvalgte. Samtidig er Kreds Nordjyllands værdier (synlighed, indflydelse, involvering og nærhed) grundlæggende for alle aktiviteter og politikdannelse i kredsen.

4 - at den tillidsvalgte kender og medvirker til at udvikle DSR s politikker og strategier - at den tillidsvalgte medvirker til at udvikle Kreds Nordjyllands politikdannelse - at den tillidsvalgte er synlig som DSR på arbejdspladsen - at der er tillidsvalgte på alle de arbejdspladser, hvor det er muligt Tema 4: Arbejdsmiljø på arbejdspladsen Med konstant forandringspres, mange og modsatrettede krav og for få ressourcer er sygeplejerskernes arbejdsmiljø under pres. Sygeplejersker oplever i stigende grad, at de ikke kan udføre sygeplejen fagligt forsvarligt. Som tillidsvalgt har man en vigtig rolle sammen med arbejdsmiljøgruppen på arbejdspladsen i at udvikle arbejdsmiljøet. - at styrke samarbejdet mellem tillidsvalgte, arbejdsmiljørepræsentanterne og ledelse til gavn for sygeplejerskerne, faget og arbejdspladsen - at de tillidsvalgte har en særligt opmærksomhed på arbejdsmiljøet og kan handle på sygeplejerskernes problemstillinger troværdigt og ordentligt i rette fora Tema 5: Strategi, styring og organisationer I Kreds Nordjylland har fællestillidsrepræsentanten (FTR) ofte både en rolle som FTR og som lokal tillidsrepræsentant (TR). Alle de mål, kredsen har for TR, gælder også for FTR. Tema 5 er dog særlig tiltænkt FTR. FTR har overblik og indsigt til at arbejde strategisk i forhold til organisationen, faget og samfundet og kan koble det til dagligdagens problemstillinger. FTR har en helt særlig rolle som leder af kompetenceudviklingen af et TR-kollegie. FTR planlægger sammen med TR og kredsen kompetenceudviklingsforløb for den enkelte TR. - at FTR kan arbejde strategisk og omsætte det til handlinger. - at FTR kan se, at udfordringer også er muligheder - at FTR kan analysere, formulere og medskabe løsninger - at FTR er bevidst om sin rolle som leder af TR-kollegiet og er medansvarlig for kompetenceudviklingen af TR

5 STRATEGI vejen til at nå målet Kredsens politikere og faglige konsulenter har fokus på, at den tillidsvalgte skal udvikle sig i rollen som den mest arbejdspladsnære politiker i DSR. Det er vigtigt, at der fra begyndelsen etableres et tillidsfuldt og åbent forhold mellem den tillidsvalgte, kredsens ansatte og kredsens politikere, så den tillidsvalgte altid ved, hvor vedkommende kan få hjælp. Det er helt grundlæggende at vælge arbejdsform og samarbejdsformer, som gør den tillidsvalgte i stand til selv at søge viden og finde løsninger på problemstillingerne. Det skal give mening og sammenhæng mellem det, den tillidsvalgte lærer på temadage, kurser mv., og det der foregår i dagligdagen. Det, der læres, skal kunne anvendes. Og det forudsætter, at den tillidsvalgte skal være udviklingsorienteret og arbejde strategisk i forhold til egen udvikling, til sygeplejen og til arbejdspladsen. Den tillidsvalgte skal være proaktiv og søge indflydelse til gavn for medlemmerne. Kredsens politikere skal gennem politiske drøftelser og dialog gøre de tillidsvalgte bevidste om den magt og de muligheder, der ligger i at være repræsentant for en fagforening. Kredsens politikere og faglige konsulenter: - skal være rollemodeller for troværdige og respektfulde forhandlinger og problemløsninger - skal være med til at skabe rammer for netværk og relations dannelse - skal være med til at skabe rammer og vilkår for den tillidsvalgte, så det motiverer til rekruttering og fastholdelse - skal, hvor det er relevant, inddrage de pædagogiske redskaber, som den tillidsvalgte kender fra grunduddannelserne HANDLING hvilken indsats gør vi i kredsen I det følgende skelnes mellem TR og FTR. Indsats for TR Introduktionsforløb og grunduddannelse Kredsens introduktionsforløb for den nyvalgte TR består af en velkomst/introsamtale mellem TR og faglig konsulent. Denne samtale holdes inden for den første måned, efter TR er godkendt. Her er der specielt fokus på introduktion og samarbejdet med kredsen, TR-rollen (som ny TR på arbejdspladsen) og indsigt i, hvor TR kan finde viden bl.a. på TR-kompasset. FTR er den nærmeste sparringspartner for TR. FTR er den organisatoriske leder for TR og afholder også introduktionssamtale med TR på arbejdspladsen. Tre gange årligt afholdes en introduktionsdag, hvor den nyvalgte TR kan møde andre nyvalgte TR og arbejdsmiljørepræsentanter og møde kredsens politikere. Indholdet på introduktionsdagen er en introduktion til DSR som organisation både værdisættet, holdningerne og strukturen. Det er også en introduktion til, hvilke muligheder der er for formel kompetenceudvikling for TR. Kredsen har fokus på, at TR skal være synlige som DSR på arbejdspladsen, så det enkelte medlem ved, hvem TR er, og ved hvordan/hvornår TR kan træffes. Arbejdsvilkår og rammer er af største betydning for

6 sygeplejerskerne, og det er vigtigt, at TR ved, at de har mandat til at sætte det på dagsordenen på arbejdspladsen. TR har på introduktionsdagen mulighed for at være i dialog med kredsens politikere om den indflydelse, man har som politisk valgt i DSR. Introduktionsforløbet er indledningen til TR-grunduddannelse. Selve grunduddannelsen er på otte dage + tre studiedage. Det er kredsens forventning, at den nyvalgte TR så hurtig som muligt deltager på grunduddannelsen. Der planlægges med tre x tre hold pr. år. FTR afholder sammen med den faglige konsulent fra kredsen en opfølgningssamtale med TR, når vedkommende har afsluttet grunduddannelsen til TR. Formålet med samtalen er at drøfte ansvaret for TR s kompetenceudvikling og arbejde med praksisnær læring. Det kræver et tillidsfuldt forhold at drøfte kompetenceudviklingen med den enkelte TR. FTR kan have øje for noget, som er en blind vinkel for TR selv. TR har efter grunduddannelsen nu mulighed for at søge overbygningskurserne i DSR. TR-suppleant Kredsens næstformænd introducerer sammen med TR og FTR den nyvalgte TRsuppleant til rollen og aftaler, hvordan TR og TR-suppleanten kan støtte hinanden i det daglige virke. Områdemøder for TR Der planlægges med fire årlige møder for TR/FTR fra det kommunale og fire årlige møder for TR/FTR fra det regionale område. Formålet med møderne er kompetenceudvikling af TR/FTR med faglige/fagpolitiske input under hensyntagen til særlige fokusområder, som TR/FTR ønsker. Der er gensidig information og erfaringsudveksling mellem kredsen og TR/FTR og TR/FTR indbyrdes. Der er politisk dialog om aktuelle udfordringer. Afhængigt af emnerne på møderne aftales det, hvordan TR/FTR kan anvende den nye viden på arbejdspladsen med opfølgning på næstkommende møde. Der ligger en forpligtelse til at TR/FTR forsøger at anvende det, de lærer. Kredsen holder øje med, at der sker kompetenceudvikling. TR-kollegie-møder TR sidder i et lokalt netværk med de øvrige TR er i et TR-kollegie. FTR er leder af TRkollegiet og holder møder med TR-kollegierne i forskelligt omfang. Kredsens politikere og/eller faglige konsulenter deltager efter aftale (der skal aftales et formål med deltagelsen). Deltagerne fra kredsen understøtter FTR som leder af TR-kollegiet, og FTR understøtter TR i deres rolle som de mest arbejdspladsnære politikere. FTR er rollemodel for TR og viser gennem sin adfærd, hvordan man opnår mest indflydelse til gavn for medlemmerne. FTR kan sammen med kredsen og DSR centralt planlægge et forløb for hele TRkollegiet, hvor målet er kvalificering af arbejdets organisering og samarbejdet i TRkollegiet. Temadage/konceptaktiviteter Det er også muligt, at TR-kollegiet kan tilmelde sig en temadag (konceptaktivitet) med et specifikt emne, som holdes lokalt på arbejdspladsen eller i kredsens lokaler.

7 Der er mulighed for, at flere små TR-kollegier kan gå sammen om en temadag. De udbudte emner er dem, der erfaringsmæssigt er mange, der ønsker at kunne mestre. Kredsen arranger tre gange årligt temadage med relevante emner inden for arbejdsmiljø. Hvor det giver mening, inviteres TR/FTR med til temadagen. TR kan også deltage i kurser/temadage arrangeret af DSA og PKA. FTF holder også kurser, som TR/FTR kan få en invitation til at deltage i. Generalforsamling Hvert år i oktober afholdes generalforsamling i kredsen. Kredsens indsatsområder og den politiske debat er med til at sætte sygeplejen og medlemmerne på dagsordenen. Kredsen forventer, at de tillidsvalgte deltager på generalforsamlingen og tager del i debatten. Andre former for kompetenceudvikling Kompetenceudvikling foregår ikke kun på kurser og temadage det foregår også i mange andre læringsrum. Det er derfor vigtigt, at vi har en kultur, der understøtter læring. Der skal være fokus på samspillet mellem teori og praksis. Den lærende skal have tid til at reflektere over den teoretiske videns anvendelse i andre kontekster. Og den lærende skal have tid til at øve det, der skal læres. FTR, faglige konsulenter og kredsens politikere hjælper TR til læring gennem sparringssamtaler, coaching, politiske dialoger mv. DSR tilbyder også webinar og e-learning for TR på TR-kompasset. Indsats for FTR FTR vælges af og blandt TR med mindre andet er aftalt og inviteres derefter til en velkomstsamtale med kredsformanden. Formålet er, at en nye FTR føler sig velkommen i kredsen og introduceres til rollen som FTR. FTR-grunduddannelse Grunduddannelsen til FTR lægger især vægt på den særlige rolle, FTR har i forhold til udmøntningen af kredsens politikker på arbejdspladsen. Og den særlige rolle FTR har i forhold til koordinering af TR-opgaver generelt på arbejdspladsen og i ledelse af TRkollegie. Uddannelsen varer i alt seks dage + en studiedag. Kredsen forventer, at FTR tilmelder sig uddannelsen så hurtig som muligt (der planlægges kun med ét forløb pr. år). Kurser/seminarer FTR kan deltage i samme kurser, temadage og konceptaktiviteter som TR. Ud over disse tilbydes også diplomuddannelse til FTR. En gang årligt afholdes et FTR-seminar på tværs af DSR. Seminaret er af to dages varighed, og indholdet er politisk dialog, erfaringsudveksling og aktuelle problemstillinger. Hvor det er muligt at afse økonomiske midler til det, afholder kredsen lokalt FTRseminarer for henholdsvis kommunale FTR og regionale FTR.

8 Kongres De år, hvor der er kongres, inddrages FTR i de politiske drøftelser. FTR har mulighed for indflydelse på de emner, der skal drøftes til kongressen. Overenskomstforhandlinger De år, hvor der er overenskomstfornyelse, inddrages TR/FTR. De har alle en stor opgave i at forberede medlemmerne til overenskomstkrav og senere til implementering af den indgåede aftale. Møder for FTR Der planlægges med otte møder årligt for de kommunale FTR og ti for de regionale FTR. To af årets møder er fællesmøder for alle FTR er i kredsen. FTR-møderne er i stor udstrækning styret af, hvilke udfordringer/problemstillinger FTR har på arbejdspladserne. Møderne er tilrettelagt således, at kredsens politikere og faglige konsulenter er tilstede til sparring, problemløsning og politikdannelse om formiddagen. Eftermiddagen er til erfaringsudveksling og vidensdeling mellem FTR. FTR har stor indflydelse på arbejdspladsen, og må navigere inden for en mangfoldighed af opgaver. FTR har en særlig rolle som leder af et TR-kollegie. Det kræver stor indsigt i egen styrke og evne til at lede sig selv og andre, når kompleksiteten er høj, og kravene er store. Det kræver stor forståelse for kommunikation og de muligheder, der ligger i at anvende kommunikationen strategisk til at opnå indflydelse. Udviklingssamtale for FTR FTR tilbydes hvert andet år en udviklingssamtale med kredsformanden. Samtalen er en personlig samtale mellem FTR og kredsformanden. Der drøftes både faglige, personlige og sociale emner, som har relevans for den enkelte FTR. Udviklingssamtalen danner baggrund for et individuelt kompetenceforløb for FTR det kan være kurser, uddannelser, intern læring, sparring, coaching mv. Der er stor forskel på, hvor erfarne FTR er, og hvilke rammer og vilkår, de har. Derfor vil der også være stor forskel på, hvad de har brug for at dygtiggøre sig indenfor. Der aftales opfølgning mellem FTR og kredsformanden, og der aftales helt konkret, hvad der må meldes ud fra samtalen, og hvordan opfølgningen kan ske. De faglige konsulenter og politikere, der skal være med til at understøtte kompetenceudviklingen, inddrages i udviklingsplanen, så de ved, i hvilken retning understøttelsen skal være. FTR, den faglige konsulent og næstformanden holder derefter et møde, hvor de afklarer forventninger og samarbejdet omkring opfølgning af udviklingsplanen. Årsplan For at bistå FTR med at skabe kontinuitet og være på forkant med opgaverne laves hvert efterår en årsplan for det følgende år. Kredsen tager initiativ til udarbejdelsen, som sker i samarbejde med de kommunale og de regionale FTR hver for sig. Årsplanen indeholder de årlige tilbagevendende opgaver på arbejdspladserne som f.eks. budgetplanlægning, årlig lønsamtale, diverse møder og de kompetenceudviklende aktiviteter, kredsen tilbyder FTR.

Strategi og handleplan for tillidsrepræsentantområdet

Strategi og handleplan for tillidsrepræsentantområdet Strategi og handleplan for tillidsrepræsentantområdet, Kreds Midtjylland Indledning Dansk Sygeplejeråds kongres har vedtaget Udviklingsretning for TR i fremtidens DSR, der skal ses i sammenhæng med Dansk

Læs mere

Dansk Sygeplejeråd Kreds Midtjylland Strategi og handleplan for tillidsrepræsentantområdet

Dansk Sygeplejeråd Kreds Midtjylland Strategi og handleplan for tillidsrepræsentantområdet Dansk Sygeplejeråd Kreds Midtjylland Strategi og handleplan for tillidsrepræsentantområdet 1. Indledning Dansk Sygeplejeråds kongres har vedtaget Udviklingsretning for TR i fremtidens DSR, der i sammenhæng

Læs mere

STRATEGI FOR TILLIDSREPRÆSENTANTOMRÅDET DANSK SYGEPLEJERÅD KREDS HOVEDSTADEN

STRATEGI FOR TILLIDSREPRÆSENTANTOMRÅDET DANSK SYGEPLEJERÅD KREDS HOVEDSTADEN STRATEGI FOR TILLIDSREPRÆSENTANTOMRÅDET DANSK SYGEPLEJERÅD KREDS HOVEDSTADEN 2013-15 INDHOLD FORORD 3 Konkrete handleplaner 3 REKRUTTERING OG VALG 4 INTRODUKTION AF NYVALGTE 4 VILKÅR 5 KOMPETENCEUDVIKLING

Læs mere

Strategi og handleplan

Strategi og handleplan Strategi og handleplan for tillidsrepræsentantområdet Dansk Sygeplejeråd, Kreds Midtjylland 1 1. Indledning Dansk Sygeplejeråds kongres har vedtaget Udviklingsretning for TR i fremtidens DSR, der skal

Læs mere

Vi flytter grænser i organisation, fag og samfund

Vi flytter grænser i organisation, fag og samfund Hvervet som frikøbte politikere Dansk Sygeplejeråd Kreds Midtjylland I Dansk Sygeplejeråd Kreds Midtjylland vælges der fem politikere til at varetage den daglige politiske ledelse. De fem politikere vælges

Læs mere

www.dsr.dk/hovedstaden 1

www.dsr.dk/hovedstaden 1 DSR Kreds Hovedstadens AMiRstrategi Revideret version vedtaget af kredsbestyrelsen maj 2010 Indledning I kredsens arbejde med at medvirke til at forbedre sygeplejerskernes arbejdsmiljø er et godt og tæt

Læs mere

Dansk Sygeplejeråd Kreds Hovedstaden

Dansk Sygeplejeråd Kreds Hovedstaden Præsentation af Dansk Sygeplejeråd Kreds Hovedstaden Dansk Sygeplejeråd Kreds Hovedstaden er den største af 5 lokale kredse i Dansk Sygeplejeråd, med ca. 22.000 medlemmer og ca. 900 tillidsvalgte (500

Læs mere

Socialpædagogernes service til tillidsrepræsentanter

Socialpædagogernes service til tillidsrepræsentanter Socialpædagogernes service til tillidsrepræsentanter Socialpædagogernes hovedbestyrelse har vedtaget fem såkaldte servicedeklarationer for TR-området. Servicedeklarationerne beskriver de ydelser, du som

Læs mere

Udviklingsretning. for tillidsrepræsentanter i fremtidens DSR

Udviklingsretning. for tillidsrepræsentanter i fremtidens DSR Udviklingsretning for tillidsrepræsentanter i fremtidens DSR Udviklingsretning for tillidsrepræsentanter i fremtidens DSR Layout: Dansk Sygeplejeråd 10-53_2015 Foto: Lizette Kabré Copyright Dansk Sygeplejeråd

Læs mere

Aktivitetskalender 2015 for Tillidsrepræsentanter og Arbejdsmiljørepræsentanter

Aktivitetskalender 2015 for Tillidsrepræsentanter og Arbejdsmiljørepræsentanter Aktivitetskalender 2015 for Tillidsrepræsentanter og Arbejdsmiljørepræsentanter 1 Kære (fælles-)tillids- og arbejdsmiljørepræsentant Som tillidsvalgt udgør du sammen med andre tillidsvalgte en vigtig og

Læs mere

Indhold. side 2 Praktiske oplysninger

Indhold. side 2 Praktiske oplysninger Ergoterapeutforeningens TR-kursuskatalog 2014 I 2014 kan Etf s tillidsrepræsentanter, TR, fællestillidsrepræsentanter, FTR, og arbejdsmiljørepræsentanter, AMiR, vælge mellem uddannelse, kurser og workshops

Læs mere

ORGANISATORISKE KURSUS- OG UDDANNELSESTILBUD

ORGANISATORISKE KURSUS- OG UDDANNELSESTILBUD ORGANISATORISKE KURSUS- OG UDDANNELSESTILBUD - TIL DIG DER ER TILLIDSREPRÆSENTANT, FÆLLESTILLIDSREPRÆSENTANT ELLER ARBEJDSMILJØREPRÆSENTANT I DANSK SYGEPLEJERÅD 2011 Velkommen til DSR s oversigt over organisatoriske

Læs mere

KOMPETENCE- UDVIKLING FOR TILLIDS - REPRÆSENTANTER

KOMPETENCE- UDVIKLING FOR TILLIDS - REPRÆSENTANTER KOMPETENCE- UDVIKLING FOR TILLIDS - REPRÆSENTANTER NÅR DU ER NYVALGT OG SKAL INTRODUCERES TIL TR-OPGAVERNE INTRODUKTION AF NYVALGTE TILLIDSREPRÆSENTANTER 3 ål Du får indsigt i din rolle, dit ansvar og

Læs mere

Hermed ønskes I alle en rigtig dejlig sommer

Hermed ønskes I alle en rigtig dejlig sommer Efterår 2017 KÆRE TR OG AMiR Som tillidsvalgt har du sammen med andre tillidsvalgte en vigtig opgave i at skabe udvikling og værdi for medlemmerne. Din rolle på arbejdspladsen er meget afgørende for vores

Læs mere

En levende organisation med et stærkt demokrati Dansk Sygeplejeråds holdninger til organisationens liv og demokrati

En levende organisation med et stærkt demokrati Dansk Sygeplejeråds holdninger til organisationens liv og demokrati En levende organisation med et stærkt demokrati Dansk Sygeplejeråds holdninger til organisationens liv og demokrati En levende organisation med et stærkt demokrati Dansk Sygeplejeråds holdninger til organisationens

Læs mere

EN LEVENDE ORGANISATION MED ET STÆRKT DEMOKRATI DANSK SYGEPLEJERÅDS HOLDNINGER TIL ORGANISATIONENS LIV OG DEMOKRATI

EN LEVENDE ORGANISATION MED ET STÆRKT DEMOKRATI DANSK SYGEPLEJERÅDS HOLDNINGER TIL ORGANISATIONENS LIV OG DEMOKRATI EN LEVENDE ORGANISATION MED ET STÆRKT DEMOKRATI DANSK SYGEPLEJERÅDS HOLDNINGER TIL ORGANISATIONENS LIV OG DEMOKRATI En levende organisation med et stærkt demokrati Dansk Sygeplejeråds holdninger til organisationens

Læs mere

Ledelsesgrundlag Ringsted Kommune. 4. udkast, 25. marts 2009

Ledelsesgrundlag Ringsted Kommune. 4. udkast, 25. marts 2009 Ledelsesgrundlag Ringsted Kommune 4. udkast, 25. marts 2009 Dato Kære leder Hvad skal jeg med et ledelsesgrundlag? vil du måske tænke. I dette ledelsesgrundlag beskriver vi hvad vi i Ringsted Kommune vil

Læs mere

Stærkere fællesskaber gennem øget samarbejde mellem AMIR og TR i strategiske processer. Oplæg ved DFLs konference for tillidsvalgte 4. november 2014.

Stærkere fællesskaber gennem øget samarbejde mellem AMIR og TR i strategiske processer. Oplæg ved DFLs konference for tillidsvalgte 4. november 2014. Stærkere fællesskaber gennem øget samarbejde mellem AMIR og TR i strategiske processer Oplæg ved DFLs konference for tillidsvalgte 4. november 2014. Centrale elementer i et styrket samarbejde mellem tillidsvalgte

Læs mere

Servicedeklaration: Introduktion af nyvalgte tillidsrepræsentanter

Servicedeklaration: Introduktion af nyvalgte tillidsrepræsentanter Introduktion af nyvalgte tillidsrepræsentanter 10 Din introduktion til arbejdet som tillidsrepræsentant, når du er nyvalgt TR i SL. At du får indsigt i din rolle, dit ansvar og dine rettigheder som tillidsrepræsentant

Læs mere

Kursuskatalog. Ergoterapeutforeningens. for tillidsvalgte og ledere

Kursuskatalog. Ergoterapeutforeningens. for tillidsvalgte og ledere Kursuskatalog Ergoterapeutforeningens 2015 for tillidsvalgte og ledere I 2015 kan Etf s og F, AMiR og ledere vælge mellem uddannelse, kurser og workshops og glæd dig til flere nye tilbud på programmet

Læs mere

Målprogram for HK Kommunal Vedtaget ved HK Kommunals forbundssektorkongres den 31. januar til 2. februar 2016

Målprogram for HK Kommunal Vedtaget ved HK Kommunals forbundssektorkongres den 31. januar til 2. februar 2016 Målprogram for HK Kommunal 2016-2020 Vedtaget ved HK Kommunals forbundssektorkongres den 31. januar til 2. februar 2016 Målprogram som styringsredskab HK Kommunals målprogram understøtter de fælles mål,

Læs mere

STRATEGI FOR KOMPETENCEUDVIKLING - OG INSPIRATION TIL DECENTRALE DRØFTELSER OG INDSATSER

STRATEGI FOR KOMPETENCEUDVIKLING - OG INSPIRATION TIL DECENTRALE DRØFTELSER OG INDSATSER STRATEGI FOR KOMPETENCEUDVIKLING 2017 2020 - OG INSPIRATION TIL DECENTRALE DRØFTELSER OG INDSATSER 2 STRATEGI FOR KOMPETENCEUDVIKLING 3 Baggrund og formål Forandring er i dag et grundvilkår: Borgerne og

Læs mere

SAMMENSKRIV fra dialogmøde 18. april 2017 kl

SAMMENSKRIV fra dialogmøde 18. april 2017 kl STED: Sofiendalsvej 3, 9200 Aalborg SV DELTAGERE: Kreds Navn Antal deltagere Kreds Nordjylland Jytte Wester Jannie E. A. Hvilsted (deltager til kl. 12) Anne Marie Jørgensen Tanja Høgh S. Larsen Christina

Læs mere

HRM / PERSONALEPOLITIK I DEN OFFENTLIGE SEKTOR

HRM / PERSONALEPOLITIK I DEN OFFENTLIGE SEKTOR Enkeltmodul på Diplomuddannelsen i offentlig forvaltning og administration, tilrettelagt for erfarne FTR/TR i den offentlige sektor - med særligt fokus på sundhedsområdet HRM / PERSONALEPOLITIK I DEN OFFENTLIGE

Læs mere

TR s platform. Danske Fysioterapeuters pjece om at være tillidsrepræsentant

TR s platform. Danske Fysioterapeuters pjece om at være tillidsrepræsentant TR s platform Danske Fysioterapeuters pjece om at være tillidsrepræsentant 2 / TR I DANSKE FYSIOTERAPEUTER Kære tillidsrepræsentant Velkommen til og tak fordi, du vil være tillidsrepræsentant. Du er et

Læs mere

Det strategiske rum for ledere og TR Perspektiver og udfordringer for MED-skabelse

Det strategiske rum for ledere og TR Perspektiver og udfordringer for MED-skabelse Det strategiske rum for ledere og TR Perspektiver og udfordringer for MED-skabelse Etf s TR-konference, 4.11.14 Karsten Brask Fischer - Impact Learning karsten@impactlearning.dk Centrale elementer som

Læs mere

uddannelse2001 Uddannelsesveje - FIU 2001 Tillidsrepræsentanten på den store arbejdsplads

uddannelse2001 Uddannelsesveje - FIU 2001 Tillidsrepræsentanten på den store arbejdsplads uddannelse2001 Uddannelsesveje - FIU 2001 Tillidsrepræsentanten på den store arbejdsplads Uddannelsesveje - FIU 2001 Tillidsrepræsentanten på den store arbejdsplads er udgivet af Forbundet af Offentligt

Læs mere

Grunduddannelsen for tillidsrepræsentanter 2011-12

Grunduddannelsen for tillidsrepræsentanter 2011-12 Grunduddannelsen for tillidsrepræsentanter 2011-12 Velkommen Frie Skolers Lærerforening byder alle nyvalgte tillidsrepræsentanter velkommen til en grunduddannelse med mulighed for bl.a. en faglig indsigt

Læs mere

Tema for Kongres 2016 Et bæredygtigt sundhedsvæsen

Tema for Kongres 2016 Et bæredygtigt sundhedsvæsen Tema for Kongres 2016 Et bæredygtigt sundhedsvæsen Væsentlige forudsætninger for, at vi som mennesker er sunde og livsduelige, er, at vi har mulighed for at kunne tænke og reflektere, og at andre ser vores

Læs mere

Grunduddannelsen for tillidsrepræsentanter 2012-13

Grunduddannelsen for tillidsrepræsentanter 2012-13 Grunduddannelsen for tillidsrepræsentanter 2012-13 Velkommen Frie Skolers Lærerforening byder alle nyvalgte tillidsrepræsentanter velkommen til en grunduddannelse med mulighed for bl.a. en faglig indsigt

Læs mere

Dagsorden Kredsbestyrelsesmøde den 22. januar 2018

Dagsorden Kredsbestyrelsesmøde den 22. januar 2018 Dagsorden Kredsbestyrelsesmøde den 22. januar 2018 kl. 9.00 15.30 der er kaffe fra kl. 8.30 Dagsorden: 1. Mødets åbning 2. Dagsorden 2.1. Referat 3. Sager til behandling 3.1. KB s arbejdsform 3.1.1. Udkast

Læs mere

Faxe Kommune - dit liv, din fremtid, dit job. Kurs Koordinering Engagement. Ledelsesgrundlag Sammen producerer vi god ledelse

Faxe Kommune - dit liv, din fremtid, dit job. Kurs Koordinering Engagement. Ledelsesgrundlag Sammen producerer vi god ledelse Faxe Kommune dit liv, din fremtid, dit job Kurs Koordinering Engagement Ledelsesgrundlag Sammen producerer vi god ledelse Faxe Kommunes Ledelsesgrundlag Faxe Kommunes ledelsesgrundlag er en fælles beskrivelse

Læs mere

uddannelse2001 Uddannelsesveje - FIU 2001 Tillidsrepræsentanten på den lille arbejdsplads

uddannelse2001 Uddannelsesveje - FIU 2001 Tillidsrepræsentanten på den lille arbejdsplads uddannelse2001 Uddannelsesveje - FIU 2001 Tillidsrepræsentanten på den lille arbejdsplads Uddannelsesveje - FIU 2001 Tillidsrepræsentanten på den lille arbejdsplads er udgivet af Forbundet af Offentligt

Læs mere

Kompetencestrategi

Kompetencestrategi Kompetencestrategi 2017-2018 1 Indhold 1. Strategisk kompetenceudvikling i UCC 2. UCC s kerneopgave 3. Kompetenceudvikling af den enkelte medarbejder 4. Prioriterede kompetenceudfordringer og indsatsområder,

Læs mere

Til tillidsrepræsentanten. Velkommen på holdet! en pjece til dig, der skal starte på FOAs TR-grunduddannelse

Til tillidsrepræsentanten. Velkommen på holdet! en pjece til dig, der skal starte på FOAs TR-grunduddannelse Til tillidsrepræsentanten F O A F A G O G A R B E J D E Velkommen på holdet! en pjece til dig, der skal starte på FOAs TR-grunduddannelse Velkommen på holdet! En pjece til dig, der skal starte på FOAs

Læs mere

Organisatorisk robusthed SL TR-møde 31. januar 2017

Organisatorisk robusthed SL TR-møde 31. januar 2017 Organisatorisk robusthed SL TR-møde 31. januar 2017 Gentofte Kommune Robusthed 2 Program: Præsentation og introduktion arbejdsplads\tr Hvad er organisatorisk robusthed for jer? Oplæg: Organisatorisk robusthed

Læs mere

CISUs STRATEGI 2014 2017

CISUs STRATEGI 2014 2017 CISUs STRATEGI 2014 2017 Civilsamfund i udvikling fælles om global retfærdighed Vedtaget af CISUs generalforsamling 26. april 2014. Vores strategi for 2014-17 beskriver, hvordan CISU sammen med medlemsorganisationerne

Læs mere

Udviklingsretning for Arbejdsmiljørepræsentanter i DSR

Udviklingsretning for Arbejdsmiljørepræsentanter i DSR Udviklingsretning for Arbejdsmiljørepræsentanter i DSR Udviklingsretning for Arbejdsmiljørepræsentanter i DSR Redaktion: Dansk Sygeplejeråd Forsidefoto: Lizette Kabré Illustrationer: Martin Schwartz Layout:

Læs mere

Notat. Aarhus Kommune. Strategi for kompetenceudvikling i Center for Boområdet Ansatte i Center for Boområdet. Den 18.januar 2013. Socialforvaltningen

Notat. Aarhus Kommune. Strategi for kompetenceudvikling i Center for Boområdet Ansatte i Center for Boområdet. Den 18.januar 2013. Socialforvaltningen Notat Emne Til Strategi for kompetenceudvikling i Ansatte i Den 18.januar 2013 Hvorfor strategi og planlægning for kompetenceudvikling? Bag dette notat er en holdning om at sætte fagligheden i højsæde,

Læs mere

Velkommen på holdet!

Velkommen på holdet! F O A f a g o g a r b e j d e Velkommen på holdet! - En pjece til dig, der skal starte på FOAs grunduddannelse for tillidsrepræsentanter Læs om: At være tillidsrepræsentant TR-løftet Dine typiske opgaver

Læs mere

Vision, værdigrundlag og målsætninger. Dansk Sygeplejeråd

Vision, værdigrundlag og målsætninger. Dansk Sygeplejeråd Vision, værdigrundlag og målsætninger Dansk Sygeplejeråd En nødvendig og vigtig vision Dansk Sygeplejeråds vision er en realitet. Med denne vision baseret på medlemmernes ønsker har vi nu et klart pejlemærke

Læs mere

intro Danske Fysioterapeuters pjece om at være tillidsrepræsentant

intro Danske Fysioterapeuters pjece om at være tillidsrepræsentant intro Danske Fysioterapeuters pjece om at være tillidsrepræsentant TYPISKE TR-OPGAVER Når du er valgt som tillidsrepræsentant, er dine vigtigste opgaver at: arbejde for at fremme ro og orden på arbejdspladsen

Læs mere

indmeld dig her

indmeld dig her m e l d e M v i l B / k d. k www.h Indmeld dig her Whats in it for me Hvorfor Jeg har et professionelt talerør og optimal indflydelse på mit fag og min arbejdsplads Jeg har et kæmpe netværk og egne jurister

Læs mere

Stillings- og funktionsbeskrivelse for fællestillidsrepræsentant

Stillings- og funktionsbeskrivelse for fællestillidsrepræsentant Stillings- og funktionsbeskrivelse for fællestillidsrepræsentant Stillingsbetegnelse Fællestillidsrepræsentant Ansættelsessted Organisatorisk placering Løn- og ansættelsesvilkår Region Midtjylland, Hospitalsenheden

Læs mere

Hermed ønskes I alle en rigtig dejlig sommer

Hermed ønskes I alle en rigtig dejlig sommer Efterår 2017 KÆRE TR OG AMiR Som tillidsvalgt har du sammen med andre tillidsvalgte en vigtig opgave i at skabe udvikling og værdi for medlemmerne. Din rolle på arbejdspladsen er meget afgørende for vores

Læs mere

Indsatsområde 4: Organisationer i udvikling

Indsatsområde 4: Organisationer i udvikling 12-1169 - JEKR - 26.11.2012 Kontakt: Jens Kragh - jekr@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 Indsatsområde 4: Organisationer i udvikling Godkendt på FTF s kongres den 14.-15.11.2012 _ Stærke faglige organisationer

Læs mere

Dagsorden Kredsbestyrelsesmøde den 13. november 2017

Dagsorden Kredsbestyrelsesmøde den 13. november 2017 Kredsbestyrelsesmøde den 13. november 2017 kl. 9.00 11.00 intro for nye KB medlemmer der er kaffe fra kl. 8.30 Kl. 11.00 14.30 ordinært KB møde kl. 15.00 18.00 Reception i forbindelse med ændringer i kredsformandskabet

Læs mere

Værdier og rammer for samarbejdet på skolerne i Viborg Kommune

Værdier og rammer for samarbejdet på skolerne i Viborg Kommune Værdier og rammer for samarbejdet på skolerne i Viborg Kommune 1 Indhold Indledning... 3 Målsætning for skolevæsnet... 3 Samarbejdet om forståelsespapiret et fælles ansvar... 3 Samarbejde lokalt på skolerne...

Læs mere

EVA s personalepolitik

EVA s personalepolitik EVA s personalepolitik DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT EVA s personalepolitik fra holdning til handling EVA er en attraktiv arbejdsplads med fokus på faglighed, arbejdsglæde og plads til forskellighed EVA

Læs mere

gladsaxe.dk Personalepolitik

gladsaxe.dk Personalepolitik gladsaxe.dk Personalepolitik 2016 1 personalepolitik I Gladsaxe Kommune har vi høje ambitioner. Vi er en stærk velfærdskommune, der løser de kommunale opgaver på et højt niveau. Vi er en kommune, som prioriterer

Læs mere

Formandens mundtlige beretning (det talte ord gælder)

Formandens mundtlige beretning (det talte ord gælder) Formandens mundtlige beretning (det talte ord gælder) Hvor er det intet mindre end fantastisk! Tænk at stå her og se på en hel sal fuld af prisvindere! Alle os her og alle vores kolleger har bidraget til

Læs mere

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CISUs STRATEGI 2014-2017 CISUs STRATEGI 2014 2017 Civilsamfund i udvikling fælles om global retfærdighed Vedtaget af CISUs generalforsamling 26.

Læs mere

Arbejdsmiljøstrategi, FOA Social- og Sundhedsafdeling

Arbejdsmiljøstrategi, FOA Social- og Sundhedsafdeling 1 Arbejdsmiljøstrategi, FOA Social- og Sundhedsafdeling 2016 2020 Indledning Arbejdsmiljøstrategien for FOA Social- og Sundhedsafdelingen er udarbejdet med afsæt i FOA s politik og strategi for arbejdsmiljøarbejdet

Læs mere

Lederskab og følgeskab

Lederskab og følgeskab Lederskab og følgeskab - Hvad der gør beslutninger gode og legitime i samarbejdet mellem tillidsvalgte og ledelse - Introduktion til medskabelse v/ Karsten Brask Fischer - karsten@impactlearning.dk Tre

Læs mere

TR-rollen. Danske Fysioterapeuters pjece om at være tillidsrepræsentant

TR-rollen. Danske Fysioterapeuters pjece om at være tillidsrepræsentant TR-rollen Danske Fysioterapeuters pjece om at være tillidsrepræsentant TYPISKE TR-OPGAVER Når du er valgt som tillidsrepræsentant, er dine vigtigste opgaver at: være talsmand for de medarbejdere, der indgår

Læs mere

TR politik for Socialpædagogerne Lillebælt.

TR politik for Socialpædagogerne Lillebælt. TR politik for Socialpædagogerne Lillebælt. TR politik, vedtaget på Kredsbestyrelsesmødet den 13. juni 2016 Socialpædagogerne Lillebælt forfølger, at TR-strukturen skal matche organisationsstrukturen i

Læs mere

Danske Fysioterapeuters TR-uddannelse

Danske Fysioterapeuters TR-uddannelse 2014 Danske Fysioterapeuters TR-uddannelse 2 TR-uddannelsen 2014 TR-uddannelse 2014 Beskrivelsen af uddannelsens forløb og indhold for TR skal ses i sammenhæng med Morgendagens TR (vision og strategi)

Læs mere

HK HANDELs målprogram

HK HANDELs målprogram HK HANDELs målprogram 2016-2020 HK HANDELs kongres besluttede i 2012, at organiseringsmodellen skal anvendes som grundlag for det faglige arbejde. Derfor har vi gennem de seneste fire år arbejdet målrettet

Læs mere

Er du dbio s nye tillidsrepræsentant?

Er du dbio s nye tillidsrepræsentant? Er du dbio s nye tillidsrepræsentant? Du har så mange forskellige slags kolleger, og du er lige meget tillidsrepræsentant for dem alle sammen - Emilie Frijs Jørgensen, tillidsrepræsentant danske bioanalytikere

Læs mere

DANSKE KREDS I TEKST OG BILLEDER

DANSKE KREDS I TEKST OG BILLEDER . DANSKE KREDS I TEKST OG BILLEDER 2015 INTRODUKTION Kære tillidsmand Denne publikation er lavet som en introduktion til dig - den indeholder nogle praktiske oplysninger, som er gode at kende til, når

Læs mere

Høringssvar til Forslag: Dagtilbud i Ballerup Kommune organiseres i fem distrikter.

Høringssvar til Forslag: Dagtilbud i Ballerup Kommune organiseres i fem distrikter. Høringssvar til Forslag: Dagtilbud i Ballerup Kommune organiseres i fem distrikter. På vegne af alle medarbejderne i Børnehuset ved Skoven, har MED-udvalget følgende kommentarer til forslaget om dagtilbuddene

Læs mere

Fælles Personalepolitik for Distrikt Østerhøj.

Fælles Personalepolitik for Distrikt Østerhøj. Fælles Personalepolitik for Distrikt Østerhøj. Værdier for fælles personalepolitik i Distrikt Østerhøj: Respekt anerkendelse Udvikling faglighed Initiativ engagement Loyalitet ærlighed Humor arbejdsglæde

Læs mere

OPLÆG TIL KONTAKT FORLØBET MED NYVALGTE TR

OPLÆG TIL KONTAKT FORLØBET MED NYVALGTE TR OPLÆG TIL KONTAKT FORLØBET MED NYVALGTE TR INTRODUKTIONSFORLØB FOR NYE TILLIDSREPRÆSENTANTER SIDE: 2 Velkomstpakke til nyvalgt TR TRUS for nyvalgte Kom godt i gang (introdag) Opfølgning på TRUS for nyvalgte

Læs mere

SAMARBEJDET MELLEM ARBEJDSMILJØ- REPRÆSENTANTEN TILLIDS- REPRÆSENTANTEN

SAMARBEJDET MELLEM ARBEJDSMILJØ- REPRÆSENTANTEN TILLIDS- REPRÆSENTANTEN SAMARBEJDET MELLEM ARBEJDSMILJØ- REPRÆSENTANTEN TILLIDS- REPRÆSENTANTEN Folderen er tænkt som inspiration til at få sat fokus på samarbejdet mellem jer som arbejdsmiljørepræsentant (AMR) og tillidsrepræsentant

Læs mere

En levende organisation med et stærkt demokrati

En levende organisation med et stærkt demokrati En levende organisation med et stærkt demokrati Dansk Sygeplejeråds holdninger til organisationens liv og demokrati En levende organisation med et stærkt demokrati Dansk Sygeplejeråds holdninger til organisationens

Læs mere

Gode grunde til at være medlem af Dansk Sygeplejeråd

Gode grunde til at være medlem af Dansk Sygeplejeråd Gode grunde til at være medlem af Dansk Sygeplejeråd Layout: Dansk Sygeplejeråd 15-29 Illustrationer: Martin Schwartz Copyright Dansk Sygeplejeråd februar 2017 Alle rettigheder forbeholdes. Fotografisk,

Læs mere

Velkommen til dit nye hverv som MED-repræsentant. Du er udpeget af FTF s regionsbestyrelse til at være repræsentant i et Hovedudvalg.

Velkommen til dit nye hverv som MED-repræsentant. Du er udpeget af FTF s regionsbestyrelse til at være repræsentant i et Hovedudvalg. Velkommen til dit nye hverv som MED-repræsentant Du er udpeget af FTF s regionsbestyrelse til at være repræsentant i et Hovedudvalg. Kære FTF-repræsentant Tak fordi du stiller dig til rådighed. Der venter

Læs mere

REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE JOB- OG KRAVPROFIL JOB- OG KRAVPROFIL KONTORCHEF LEDELSE OG ORGANISATION HR OG KOMMUNIKATION BØRN OG UNGE AARHUS KOMMUNE

REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE JOB- OG KRAVPROFIL JOB- OG KRAVPROFIL KONTORCHEF LEDELSE OG ORGANISATION HR OG KOMMUNIKATION BØRN OG UNGE AARHUS KOMMUNE REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE JOB- OG KRAVPROFIL JOB- OG KRAVPROFIL KONTORCHEF LEDELSE OG ORGANISATION HR OG KOMMUNIKATION BØRN OG UNGE AARHUS KOMMUNE BØRN OG UNGE SØGER EN STRATEGISK HANDLENDE KONTORCHEF

Læs mere

Du er dine kollegers nye tillidsrepræsentant

Du er dine kollegers nye tillidsrepræsentant danske bioanalytikere Du er dine kollegers nye tillidsrepræsentant Du er dine kollegers nye tillidsrepræsentant Copyright 2012 Danske Bioanalytikere Sankt Annæ Plads 30 Postboks 74 1003 København K. Tlf.:

Læs mere

Politisk mål 1 Politisk mål 2 Politisk mål 3. Målet er, at medlemmernes værdi på arbejdsmarkedet til stadighed fremmes.

Politisk mål 1 Politisk mål 2 Politisk mål 3. Målet er, at medlemmernes værdi på arbejdsmarkedet til stadighed fremmes. DANSKE KREDS STRATEGI 2016-2019 30. SEPTEMBER 2016 Indledning Danske Kreds strategi for 2016-2019 er kredsbestyrelsens vurdering af, hvad der er særligt vigtigt at arbejde med i 2016-2019 for bedst muligt

Læs mere

Program for tværsektorielle kompetenceudviklingstilbud. i Region Hovedstaden

Program for tværsektorielle kompetenceudviklingstilbud. i Region Hovedstaden Program for tværsektorielle kompetenceudviklingstilbud i Region Hovedstaden Baggrunden for det tværsektorielle kompetenceudviklingsprogram Region Hovedstadens tværsektorielle kompetenceudviklingsprogram

Læs mere

INSPIRATIONSPAPIR OM BRUGEN AF KODEKS I PRAKSIS

INSPIRATIONSPAPIR OM BRUGEN AF KODEKS I PRAKSIS INSPIRATIONSPAPIR OM BRUGEN AF KODEKS I PRAKSIS AF FORUMS BESTYRELSE OKTOBER 2005 1 17. oktober 2005 Hvordan kan der arbejdes med Kodeks Formålet med at udvikle kodeks for god offentlig topledelse har

Læs mere

MUS. Vejledning til dig som leder

MUS. Vejledning til dig som leder MUS Vejledning til dig som leder Den årlige MUS i Dansk Røde Kors asylafdeling bruges kort sagt til at skabe tid og rum for din medarbejder til at være "enebarn". Et stykke tid, hvor man i modsætning til

Læs mere

uddannelse2001 Uddannelsesveje - FIU 2001 Sikkerhedsrepræsentanten

uddannelse2001 Uddannelsesveje - FIU 2001 Sikkerhedsrepræsentanten uddannelse2001 Uddannelsesveje - FIU 2001 Sikkerhedsrepræsentanten Uddannelsesveje - FIU 2001 Sikkerhedsrepræsentanten er udgivet af Forbundet af Offentligt Ansatte. Pjecen sætter fokus dels på FOAs egne

Læs mere

Et stærkt offentligt sundhedsvæsen

Et stærkt offentligt sundhedsvæsen Udarbejdet af: AC FOA FTF KTO Sundhedskartellet Danske Regioner Dansk Sygeplejeråd Foreningen af Speciallæger HK/Kommunal LO Yngre Læger Et stærkt offentligt sundhedsvæsen Juni 2010 Vi har et godt offentligt

Læs mere

DSR EN FAGFORENING MED AMBITIONER ARBEJDSPAPIR TIL DSR S KONGRES 2014

DSR EN FAGFORENING MED AMBITIONER ARBEJDSPAPIR TIL DSR S KONGRES 2014 DSR EN FAGFORENING MED AMBITIONER ARBEJDSPAPIR TIL DSR S KONGRES 2014 Dansk Sygeplejeråd er en fagforening med ambitioner. Vi flytter grænser i organisation, fag og samfund. Vi vil være en stærk og dynamisk

Læs mere

Socialpædagogernes medlemsundersøgelse og TR

Socialpædagogernes medlemsundersøgelse og TR Socialpædagogernes medlemsundersøgelse og TR SLs medlemsundersøgelse Gennemført i juni 2013 Bygger på 4833 medlemmers svar Medlemmer med status som studerende eller pensionister indgik ikke i undersøgelsen

Læs mere

DEN GODE PRAKTIKUDDANNELSE. Anbefalinger til de involverede aktører. Social- og sundhedsuddannelsen Den pædagogiske assistentuddannelse

DEN GODE PRAKTIKUDDANNELSE. Anbefalinger til de involverede aktører. Social- og sundhedsuddannelsen Den pædagogiske assistentuddannelse DEN GODE PRAKTIKUDDANNELSE Anbefalinger til de involverede aktører Social- og sundhedsuddannelsen Den pædagogiske assistentuddannelse 1 INDHOLD Forord...3 Rammer for uddannelsen...4 Elevens samarbejdspartnere

Læs mere

DANSKE KREDS STRATEGI

DANSKE KREDS STRATEGI DANSKE KREDS STRATEGI 2016 2019 30. SEPTEMBER 2016 Strategien justeret november 2017 Indledning Danske Kreds strategi for 2016-2019 er kredsbestyrelsens vurdering af, hvad der er særligt vigtigt at arbejde

Læs mere

Iben Gravesen, kredschef Lilli Lykkegaard, politisk chefkonsulent (referent)

Iben Gravesen, kredschef Lilli Lykkegaard, politisk chefkonsulent (referent) Deltagere: Jytte Wester Helle Kjærager Kanstrup Lene Holmberg Jensen Dorte Bang Jannie E. Asta Hvilsted fraværende kl. 10.30 12.30 Elin Aggerholm Jensen Anne Marie Jørgensen Tanja Høgh Søttrup Larsen Christina

Læs mere

Bliv en stærkere personalechef

Bliv en stærkere personalechef INVITATION TIL Bliv en stærkere personalechef Udviklingsforløb for personalechefer i staten Kære personalechef Du inviteres hermed til at deltage i Personalestyrelsens udviklingsforløb for personalechefer

Læs mere

- inklusion i dagtilbud. Inklusion i Dagtilbud. Hedensted Kommune

- inklusion i dagtilbud. Inklusion i Dagtilbud. Hedensted Kommune Inklusion i Dagtilbud Hedensted Kommune Januar 2012 Denne pjece er en introduktion til, hvordan vi i Dagtilbud i Hedensted Kommune arbejder inkluderende. I Pjecen har vi fokus på 5 vigtige temaer. Hvert

Læs mere

Praktik. i social- og sundhedsuddannelsen. Maj 2015

Praktik. i social- og sundhedsuddannelsen. Maj 2015 Praktik i social- og sundhedsuddannelsen Maj 2015 2 Forord Social- og sundhedsuddannelsen er en vekseluddannelse, hvor skoleperiodernes teoretiske og praktiske undervisning sammen med praktikuddannelsen

Læs mere

2012-2015 2012-2015. Kompetenceudvikling. Kompetenceudvikling. i Helsingør Kommune

2012-2015 2012-2015. Kompetenceudvikling. Kompetenceudvikling. i Helsingør Kommune 2012-2015 2012-2015 Helsingør Kommunes Strategi for Kompetenceudvikling Kompetenceudvikling i Helsingør Kommune Kompetenceudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015 Indholdsfortegnelse Kompetenceudvikling

Læs mere

kursus: ERFARNE LEDERe 2015 Skab merværdi for dine nuværende og fremtidige kunder

kursus: ERFARNE LEDERe 2015 Skab merværdi for dine nuværende og fremtidige kunder kursus: ERFARNE LEDERe 2015 Skab merværdi for dine nuværende og fremtidige kunder Dansk Erhverv har skabt et Praksisnært og handlingsorienteret lederudviklingsforløb, der skal hjælpe dig til indsigtsfuld

Læs mere

kursus: ERFARNE LEDERe 2015 Skab merværdi for dine nuværende og fremtidige kunder

kursus: ERFARNE LEDERe 2015 Skab merværdi for dine nuværende og fremtidige kunder kursus: ERFARNE LEDERe 2015 Skab merværdi for dine nuværende og fremtidige kunder Dansk Erhverv har skabt et Praksisnært og handlingsorienteret lederudviklingsforløb, der skal hjælpe dig til indsigtsfuld

Læs mere

INTERNE PROCESSER. Kommende konsulent i Peak

INTERNE PROCESSER. Kommende konsulent i Peak INTERNE PROCESSER Kommende konsulent i Peak Du er en af Danmarks bedste og derfor er du blandt ligesindede i Peak Du har mindst 10 års relevant erfaring Du har mindst 2 faglige dybder indenfor Peaks ydelsesfokus

Læs mere

Fokusområde 2. Prioriterede indsatsområder for perioden 2012-2014. 2.1 Indsatsområde Inddragelse af forældrene i børnenes læring og udvikling.

Fokusområde 2. Prioriterede indsatsområder for perioden 2012-2014. 2.1 Indsatsområde Inddragelse af forældrene i børnenes læring og udvikling. 2.1 Indsatsområde Inddragelse af forældrene i børnenes læring og udvikling. Fra B & U `s Udviklingsplan: Med udgangspunkt i at forældrene er Børn og Unges vigtigste voksne, skaber vi konstruktive relationer

Læs mere

FORBUND. Stå stærkt som AMR. Efter FOAs faglige AMR-uddannelse tilbyder FOA dig en samarbejdsaftale

FORBUND. Stå stærkt som AMR. Efter FOAs faglige AMR-uddannelse tilbyder FOA dig en samarbejdsaftale FORBUND Stå stærkt som AMR Efter FOAs faglige AMR-uddannelse tilbyder FOA dig en samarbejdsaftale 2 FOA STÅ STÆRKT SOM AMR Indhold Sammen gør vi forskellen for arbejdsmiljøet 3 FOA giver dig 3 løfter 4

Læs mere

Holmstrupgård. Retningslinje for kompetenceudvikling

Holmstrupgård. Retningslinje for kompetenceudvikling Holmstrupgård Retningslinje for kompetenceudvikling Indholdsfortegnelse Formål...3 Holmstrupgårds definition af kvalifikationer og kompetencer...3 Hvad er kompetenceudvikling?...3 Hvorledes foregår kompetenceudvikling

Læs mere

Udviklingsplan for Frederikssund Centrum 2012-2015

Udviklingsplan for Frederikssund Centrum 2012-2015 Udviklingsplan for Frederikssund Centrum 2012-2015 Frederikssund Centrum omfatter følgende børnehuse: Børnehuset Lærkereden Børnehuset Mariendal Børnehuset Stenhøjgård Børnehuset Troldehøjen Børnehuset

Læs mere

Vejledning til medarbejdere om MUS-samtaler

Vejledning til medarbejdere om MUS-samtaler Vejledning til medarbejdere om MUS-samtaler Hvad er MUS? En medarbejderudviklingssamtale (MUS) er en åben og ligefrem dialog mellem medarbejder og leder. For den enkelte medarbejder er det en mulighed

Læs mere

Børn og Unge i Furesø Kommune

Børn og Unge i Furesø Kommune Børn og Unge i Furesø Kommune Indsatsen for børn og unge med særlige behov - Den Sammenhængende Børne- og Unge Politik 1 Indledning Byrådet i Furesø Kommune ønsker, at det gode børne- og ungdomsliv i Furesø

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem Dansk Sygeplejeråd og de faglige selskaber

Samarbejdsaftale mellem Dansk Sygeplejeråd og de faglige selskaber Samarbejdsaftale mellem Dansk Sygeplejeråd og de faglige selskaber Samarbejdsaftale mellem Dansk Sygeplejeråd og de faglige selskaber Dansk Sygeplejeråd vil flytte grænser i organisation, fag og samfund.

Læs mere

VIDEREUDDANNELSEN FOR TILLIDSVALGTE

VIDEREUDDANNELSEN FOR TILLIDSVALGTE 2017 VIDEREUDDANNELSEN FOR TILLIDSVALGTE Styrk dine kompetencer Hej tillidsvalgte Det er med stor glæde, at vi præsenterer vores nye katalog over vores tilbud på videreuddannelsen for tillidsvalgte. Dette

Læs mere

Danske Fysioterapeuters TR-uddannelse

Danske Fysioterapeuters TR-uddannelse 2015 Danske Fysioterapeuters TR-uddannelse 2 TR-uddannelsen 2015 TR-uddannelse 2015 Beskrivelsen af uddannelsens forløb og indhold for TR skal ses i sammenhæng med Morgendagens TR (vision og strategi)

Læs mere

Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013.

Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013. Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013. Indhold Forord.... 3 Lovgrundlag... 3 Dagtilbudsloven... 3 Børn- og ungepolitikker... 3 Udviklingsplan.... 4 Pædagogiske principper

Læs mere

SOCIAL KAPITAL SAMARBEJDE SKABER RESULTATER TÆLL3R OGSÅ! OM PSYKISK ARBEJDSMILJØ I DETAILHANDLEN LEDER/ARBEJDSGIVER

SOCIAL KAPITAL SAMARBEJDE SKABER RESULTATER TÆLL3R OGSÅ! OM PSYKISK ARBEJDSMILJØ I DETAILHANDLEN LEDER/ARBEJDSGIVER OM PSYKISK ARBEJDSMILJØ I DETAILHANDLEN Læs mere på www.detdumærker.dk TÆLL3R OGSÅ! LEDER/ARBEJDSGIVER SOCIAL KAPITAL SAMARBEJDE SKABER RESULTATER Årets store udsalg skal forberedes, men da medarbejderne

Læs mere

KURSER OG UDDANNELSER 2013/2014

KURSER OG UDDANNELSER 2013/2014 SundTrivsel A/S KURSER OG UDDANNELSER 2013/2014 VELKOMMEN Sammensætningen i vores kursus- og uddannelsesrække bygger på vores forståelse af trivsel hos det hele menneske. For os indebærer trivsel/sundhed,

Læs mere

Ledelsesgrundlaget Maj 2015

Ledelsesgrundlaget Maj 2015 Ledelsesgrundlaget Maj 2015 Ledelsesgrundlaget og visionen Viborg Kommunes vision har overskriften Vilje Vækst Velfærd. Det hedder bl.a. i Visionen: Viborg er en forgangskommune. Gennem nytænkning, dialog

Læs mere