PSYKOLOGKAMPAGNEN. Godkendt projektbeskrivelse Projektets titel: PSYKOLOGKAMPAGNEN. Projektperiode: September 2012 til april 2014.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "PSYKOLOGKAMPAGNEN. Godkendt projektbeskrivelse 2012.09.03. Projektets titel: PSYKOLOGKAMPAGNEN. Projektperiode: September 2012 til april 2014."

Transkript

1 Godkendt projektbeskrivelse Projektets titel: PSYKOLOGKAMPAGNEN PSYKOLOGKAMPAGNEN Projektperiode: September 2012 til april Projektansvarlig: Politisk ansvarlig Projektleder og administrativ ledelse: Projektdeltagere: DP s Bestyrelse har det overordnede ansvar for den politiske ledelse af projektet. Det løbende politiske ansvar er placeret i en styregruppe under bestyrelsen bestående af: Eva Secher Mathiasen (formand), Henriette Stick, Zenia Børsen og Malene Hollmann. I hverdagen har foreningens formand, Eva Secher Mathiasen det politiske ansvar. Der ansættes en projektleder, som refererer til direktør Marie Zelander og med chefkonsulent Niels Kjeldsen som daglig koordinator. Der opbygges et projektteam bestående af en projektleder og en projektmedarbejder, f.eks. en psykolog og en samfundsvidenskabeligt uddannet medarbejder. Medarbejderne i projektteamet er fuldtidsansatte. Derudover kan der være projektressourcer i form af psykologer i løntilskud og/eller studerende. Det forventes at projektteamet har erfaring med og kompetencer inden for psykologi, projektledelse, innovation, kampagner, jobskabelse, fundraising, lobbyvirksomhed og har organisationsforståelse. Der skal i projektet være viden om det private erhvervsliv, samfundsforhold, politik samt sundhedssektoren i Danmark. Fra DP s sekretariatet vil der være samarbejde med Kommunikationsgruppen, Uddannelses- og Professionsgruppen og Forhandlingsgruppen. Der udarbejdes en særskilt model for ressourcefordeling mellem projektteamet og sekretariatet. 1

2 Projektsparring: Der er nedsat en task-force på sekretariatsniveau bestående af konsulent Helle Kjertum, kommunikationschef Mette Holsøe, forhandlingschef Lis Ethelberg og chefkonsulent Niels Kjeldsen. I september etableres følgende strukturer til ekstern og politisk rådgivning: Advisory Board med eksterne repræsentanter, der rådgiver styregruppen under bestyrelsen. Foreningens kredse/decentrale enheder inddrages undervejs og fungerer som sparrings- og ekspertgruppe, når projektet når ud til de forskellige regioner. 1. Projektets titel Titel skal være så sigende som muligt. PSYKOLOGKAMPAGNEN 2. Baggrund Kort redegørelse for, hvorfor projektet er relevant. Hvad er situationen? Hvilket problem(er) skal projektet undersøge og løse? Projektets primære formål er at løse et beskæftigelsesproblem. I de næste 10 år udvides standen af psykologer med 40 %. Skal vi undgå arbejdsløshed og/eller at mange psykologer må forlade faget, skal der oprettes nye stillinger. En del af disse stillinger kan formentlig skaffes ved, at vi øger indsatsen omkring ansættelse af psykologer i den offentlige sektor. Men for at få volumen nok, vil hovedparten skulle skaffes via nye jobområder primært i den private sektor samt udvidelse af eksisterende jobområder. Her vil en sidegevinst være, at vi får muligheden for at opbygge og videreudvikle vores indsats på det private arbejdsmarked. Projektet skal derfor både løse et beskæftigelsesproblem, finde nye opgaver til psykologer og sikre og fastholde DP s position på arbejdsmarkedet. 3. Formål, mål og succeskriterier Kort beskrivelse af, hvad vi vil og hvor vi vil hen med projektet. Hvad er det for et problem vi vil løse. Projektet i sig selv er ikke et mål, men et middel til at nå et mål. Primære mål: Vi skal sikre fuld beskæftigelse til alle, der tager en psykologuddannelse. Sekundære mål: Vi skal forkorte psykologernes ledighedsperioder. Vi skal sikre, at psykologerne er i kontakt med psykologforeningen. Vi skal sikre, at psykologer er medlemmer af psykologforeningen. 2

3 Kvantitative mål (succes kriterier): Lige nu har vi samme ledighedsprocent som AC generelt (4,3 %). Målet må være, at vi ved udgangen af 2013 har en ledighed på fx mindst ét procentpoint mindre end AC generelt. På samme måde skal opholdstiden for dimittender i ledighedssystemet være relativt kortere end for AC generelt. Da ledigheden er konjekturbestemt er det vanskeligt at sætte konkrete tal på præcis hvor meget mindre ledighed og kortere ledighedsperioder, der er målet. Der skal være synlige resultater i forhold til udvikling af organisering/sektionsdækning af privatområdet i foreningen og vores rådgivning ved privatansættelse m.m. Vi vil opstille flere konkrete resultatmål/succeskriterier på privatområdet i løbet af efteråret Vi vil opstille målbare parametre på vores organisationsprocent indenfor offentlig ansættelse, privatansættelse og liberalt erhverv. Udfordring er dog, når vi kommer uden for offentlig ansættelse, at finde valide tal for det samlede antal psykologer, der kan matches mod vores medlemstal. 4. Strategi/arbejdsprogram Hvilke(n) strategi(er) eller punkter i arbejdsprogrammet er projektet rettet mod at opfylde - enten helt eller delvist Dansk Psykolog Forenings arbejdsprogram : Hovedpunktet: 2.5.: Dansk Psykolog Forening skal gennemføre et særligt og målrettet beskæftigelsesfremmende projekt, der har til formål at skabe nye jobåbninger og flere stillinger til psykologer på det private og offentlige arbejdsmarked, der også tager afsæt i ledige medlemmers ressourcer og netværk. Derudover indgår: 1.3.: Dansk Psykolog Forening skal i rekrutteringen af nye medlemmer have fokus på det private område og lederområdet. 3.1.: Dansk Psykolog Forening skal fremme foreningens interesser ved aktivt og målrettet at udøver lobbyvirksomhed, indgå partnerskaber og udbygge sin position som netværksorganisation. 5. Målgruppen Hvilke personer rettet projektet sig mod. Projektets målgrupper er følgende: Små, mellemstore og store private virksomheder Dansk Industri Dansk Erhverv KL Regionerne Der skal etableres en masse kontakter med nøglepersoner blandt ovenstående. Da det er jobskabelsen, der er central, skal psykologers almene og specialiserede kompetencer profileres over for 3

4 beslutningstagere og HR-folk. Se også interessent-skema. 6. Aktiviteter og handlinger Hvad skal der ske i løbet af projektperioden er der særlige initiativer, der skal planlægges? Projektet starter op september 2012 med ansættelse af projektleder og evt. projektmedarbejder. Som den aller første aktivitet herefter foreslås en større opstartskonference for hele organisationen omkring beskæftigelsesprojektet, dvs. bestyrelse, (inkl. politisk styregruppe), advisory board, medlemmer, kredse, selskaber, sektioner og sekretariat. Formålet med konferencen er at skabe en fælles platform for idéudvikling og sikre ejerskab til projektet ved forpligtende deltagelse fra brede dele af organisationen. Parallelt hermed etableres kontakt til samarbejdspartnere og der sættes kampagneaktiviteter i gang. Følgende aktiviteter/initiativer overvejes: Cafemøder, mentorordning, virksomhedsbesøg, portrætter/interviews i Psykolog Nyt med rollemodeller fra det private erhvervsliv, artikler/debatindlæg i dagspressen, konkrete (alternative) jobbeskrivelser, samt evt. initiativer i ft. det norske arbejdsmarked, hvor der er mangel på psykologer. Etc. Der skal søges medfinansiering af aktiviteter, hvis det er muligt. Her tænkes specielt på aktiviteter rettet mod, at medlemmer får nye kompetencer. Projektet skal samarbejde med en række allerede kendte aktører og samarbejdspartnere på området primært AAK med Cand.Match. og AC med Akademikerkampagnen. Projektet skal arbejde målrettet med jobskabelse i tæt samarbejde med disse aktører, som er dem der har den praktiske ekspertise og erfaring på området. DP skal således ikke opbygge egen jobformidling men gøre aktivt brug af AC familiens tilbud. 7. Kritiske faktorer Hvad skal man være opmærksom på fx spidsbelastningsperioder eller modstand i kultur, omgivelser. En kritisk faktor vil være evnen til som forholdsvis lille organisation at få de rigtige virksomheder i tale samt at sikre legitimitet i budskabet om psykologers mangfoldige akademiske kompetencer. Derfor skal der udarbejdes en række redskaber (ex drejebog, når man går i dialog med mulige arbejdsgivere) og argumentationspapirer, så projektmedarbejderne hele tiden kommunikerer skarpt og med enslydende og konsistente budskaber. Derudover er det også vigtigt, at psykologerne inspireres til at se og er åbne for alternative jobveje og parate til at bakke op om projektets forskellige initiativer. Der må ikke være intern modstand og alle psykologer i beskæftigelse må gerne se sig som en slags ambassadører. Andre kritiske faktorer er naturligvis ud fra kommende faktorer, der kan påvirke ledigheden. Et eksempel er f.eks. 4

5 praksisoverenskomsten. Hvis føl-ordningen holder pause forventes det umiddelbart at give op mod 100 flere ledige medlemmer. På samme måde kan f.eks. ændret lovgivning omkring PPR have betydning for antal stillinger samt regeringens forhandlinger med kommuner og regioner om fremtidig økonomi kan have betydning. 8. Opfølgning og evaluering Hvordan følges op på, om projektet har opfyldt sit formål, mål mv. Primært ledighedstal. Vi skal sikre fuld beskæftigelse for psykologer. Det er desuden relevant at se på medlemstal. Vi skal helst vokse medlemsmæssigt med samme stigningstakt som antallet af psykologer. 9. Tidsplan Deadlines, milepæle Opstart af projektet er september Den politiske styregruppe mødes og indleder arbejdet. De første ansættelser sker med start i oktober/november Opstartskonference i ultimo 2012/primo 2013 Den primære projektperiode er hele 2013, hvor kampagneindsats i forhold til virksomheder, offentlige beslutningstagere og medlemmer skal finde sted. I 1. kvartal 2014 skal projektet evalueres, med henblik på fremlæggelse på foreningens generalforsamling. I 2. kvartal 2014 skal projektet enten forlænges eller afvikles med mest muligt videregivelse af projektets viden til hele organisationen. En detaljeret tidsplan vil blive udfyldt, i forbindelse med projektstart. 10. Styringen og organiseringen af projektet Beskrivelse af hvilke personer, kontorer, organisationer, m.v., der tænkes inddraget som projektdeltagere. Ligeledes redegøres for de forskellige projektdeltageres evt. forskellige roller i projektforløbet. Foreningens bestyrelse har det overordnede politiske ansvar for projektet. Den løbende politiske ledelse er placeret i styregruppen nedsat under bestyrelsen. I hverdagen har foreningens formand det politiske ansvar. Der ansættes en projektleder og en projektmedarbejder, som tilsammen udgør projektteamet. Medarbejderne i projektteamet refererer til direktøren og med chefkonsulenten som daglig koordinator af projektet. Der kan endvidere tilknyttes psykologer i løntilskud samt studerende til en række af opgaver i projektet. Der vil være samarbejdsflader til Kommunikationsgruppen, Uddannelses- og Professionsgruppen og Forhandlingsgruppen. i sekretariatet. Der etableres en administrativ følgegruppe i sekretariatet. 11. Økonomi Omkostninger i Medlemmerne indbetaler 75 kroner i kvartalet i 2 år. Det forventes at give 2 x 1,9 millioner kroner i projektperioden, i alt 3,8 million 5

6 forbindelse med projektet kroner. To fuldtidsansatte projektmedarbejdere i 1,75 år koster ca. 1,9 million kroner. De resterende 1,9 millioner kroner skal bruges til øvrig ansættelse, kampagner, uddannelser og konferencer mv. samt ressourceallokering i ft. sekretariatet, afhængig af model og omfang af samarbejde med sekretariatet. Der skal tænkes i ansættelser med løntilskud af ledige psykologer og studenterjobs i forhold til øvrige aktiviteter. Marie Zelander / Niels Kjeldsen m. fl. 6

Nyuddannede i SMV erne

Nyuddannede i SMV erne Nyuddannede i SMV erne Baggrund En af nøglerne til at sikre fremtidens vækst og beskæftigelse i Nordjylland ligger i evnen til at sikre virksomhedernes konkurrenceevne både nationalt og internationalt.

Læs mere

FLERE I JOB OG UDDANNELSE

FLERE I JOB OG UDDANNELSE FLERE I JOB OG UDDANNELSE Hjørring Kommune gør en historisk stor indsats for at bringe flere ledige og sygemeldte ind på arbejdsmarkedet Oktober 2014 Afdeling: Arbejdsmarkedsforvaltningen Initialer:TB

Læs mere

R E S U L T AT K O NT R AK T

R E S U L T AT K O NT R AK T R E S U L T AT K O NT R AK T Effektiv digital selvbetjening Projekt 1.2 i handlingsplanen for den fælleskommunale digitaliseringsstrategi Det er projektets formål at sikre, at der på alle de obligatoriske

Læs mere

Emne: Strategiske uddannelsessatsninger Regional praktikpladsenhed og Jobs med uddannelsesperspektiv

Emne: Strategiske uddannelsessatsninger Regional praktikpladsenhed og Jobs med uddannelsesperspektiv REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 12. juni 2012 Sag nr. 35 Emne: Strategiske uddannelsessatsninger Regional praktikpladsenhed og Jobs med uddannelsesperspektiv 4 bilag Sag 1 Bilag 1 Projektbeskrivelse

Læs mere

Håndbog i jobrotation Maj 2011

Håndbog i jobrotation Maj 2011 Håndbog i jobrotation Maj 2011 Beskæftigelsesregionerne i Danmark Der er sat god plads af til, at du kan skrive dine egne notater i håndbogen. Forord Hvilke muligheder åbner lovgivningen for jobrotation?

Læs mere

Arbejdsmiljøstrategi. For Frederikshavn Kommune

Arbejdsmiljøstrategi. For Frederikshavn Kommune Arbejdsmiljøstrategi For Frederikshavn Kommune Forebyggelse af arbejdsskader Kvalitetsløft af arbejdsmiljøarbejdet Nedbringelse af sygefravær Sundhed og trivsel Godkendt af MED Hovedudvalget den 17. marts

Læs mere

Ansøgningsskema til små projekter

Ansøgningsskema til små projekter Ansøgningsskema til små projekter Dette ansøgningsskema bruges til ansøgning om støtte til projekter med et budget på højest 500.000 kr. men på mindst 100.000 kr. (Bagatelgrænse). Der kan søges støtte

Læs mere

Skabelon for handlingsplan 2012

Skabelon for handlingsplan 2012 Skabelon for handlingsplan 2012 Navn på aktivitetsområde Landsstyrelsen Formål med aktiviteten Landsstyrelsen er URK s øverste ledelse og vil således iværksætte og følge initiativer, som har bred betydning

Læs mere

Referat af møde i LBR Syddjurs tirsdag den 23. november

Referat af møde i LBR Syddjurs tirsdag den 23. november Til LBR Syddjurs Bugtrupvej 31 8560 Kolind Tel +8753 5440 jobcenter@syddjurs.dk www.jobnet.dk Referat af møde i LBR Syddjurs tirsdag den 23. november Dato: 30.11.2010 Sagsbeh.: Helle Dueholm Direkte nr.:

Læs mere

Nydanskere i energisektoren

Nydanskere i energisektoren Nydanskere i energisektoren Beskrivelse af projektet Nydanskere i Energisektoren. Projektet er gennemført i et samarbejde mellem Energi E2, Hovedstadsregionens Naturgas, Frederiksberg Forsyning, Miljø-

Læs mere

Vækst på et arbejdsmarked for alle Arbejdsmarkedspolitik i Norddjurs Kommune 2015

Vækst på et arbejdsmarked for alle Arbejdsmarkedspolitik i Norddjurs Kommune 2015 Vækst på et arbejdsmarked for alle Arbejdsmarkedspolitik i Norddjurs Kommune 2015 Norddjurs Kommune Godkendt i kommunalbestyrelsen den 24.02.2015 Indhold Indledning - arbejdsmarkedspolitikkens tilblivelse...

Læs mere

MIDTVEJSEVALUERING ENTREPRENØRSKAB I VIAS UDDANNELSER

MIDTVEJSEVALUERING ENTREPRENØRSKAB I VIAS UDDANNELSER Til VIA University College Dokumenttype Rapport Dato September 2013 MIDTVEJSEVALUERING ENTREPRENØRSKAB I VIAS UDDANNELSER INDHOLD 1. Indledning 1 1.1 Projektets baggrund og formål 1 1.2 Kort præsentation

Læs mere

"Missing Link" og aktivering

Missing Link og aktivering "Missing Link" og aktivering - herunder deltagernes og kommunernes forventninger 1. delrapport Maj 2004 Henning Hansen, Mette Marie Juul og Flemming Jakobsen CASA "Missing Link" og aktivering - herunder

Læs mere

Håndbog i Jobrotationsprojekter

Håndbog i Jobrotationsprojekter 2. udgave Håndbog i Jobrotationsprojekter JOBROTATION - et godt kort på hånden Indholdsfortegnelse Forord...4 Indledning...5 Idéen med jobrotation...6 Kapitel 1: Etableringsfasen...7 1.1 Analyse af kompetenceudviklingsbehov...8

Læs mere

Uddannelsespuljen 2013

Uddannelsespuljen 2013 Uddannelsespuljen 2013 Ansøgningsskema til Uddannelsespuljen 2013 Ansøgningsfrist er mandag d. 4. marts kl. 12.00 Spørgsmål til skemaet kan rettes til: Uddannelsespuljen@rn.dk Projektnavn: Virk-SOM-Ung

Læs mere

Barrierer og udviklingsmuligheder. Samarbejde mellem kommuner og frivillige organisationer om socialt arbejde

Barrierer og udviklingsmuligheder. Samarbejde mellem kommuner og frivillige organisationer om socialt arbejde Barrierer og udviklingsmuligheder Samarbejde mellem kommuner og frivillige organisationer om socialt arbejde INDHOLDSFORTEGNELSE Skab klarhed i den kommunale organisering... 4 En frivillighedspolitik kan

Læs mere

Læring for alle. det inkluderende fællesskab

Læring for alle. det inkluderende fællesskab Endelig projektbeskrivelse, 14. juni 2013 Læring for alle det inkluderende fællesskab Resumé Formålet med projektet er at udvikle en model for inklusion af elever, som vender tilbage til klassen efter

Læs mere

Unge-strategi for Aalborg Kommune 2013-14

Unge-strategi for Aalborg Kommune 2013-14 Unge-strategi for Aalborg Kommune 2013-14 Aalborg Kommune 28.01.2013 2 Indhold Indledning... 3 1. Fundamentet for vores arbejde... 4 2. Målet er flest mulige får en uddannelse... 5 3. Flest mulige unge

Læs mere

Forfatter: VAC Sidst gemt: 08-02-2011 11:40:00 Sidst udskrevet: 08-02-2011 11:40:00 R:\Projekter\1.VELFÆRD & KOMPETENCE\3071p Tosprogs

Forfatter: VAC Sidst gemt: 08-02-2011 11:40:00 Sidst udskrevet: 08-02-2011 11:40:00 R:\Projekter\1.VELFÆRD & KOMPETENCE\3071p Tosprogs Forfatter: VAC Sidst gemt: 08-02-2011 11:40:00 Sidst udskrevet: 08-02-2011 11:40:00 R:\Projekter\1.VELFÆRD & KOMPETENCE\3071p Tosprogs taskforce\midtvejsevaluering\rapport\endelig rapport\midtvejsevaluering

Læs mere

Beskæftigelsesstrategi for. seniorer

Beskæftigelsesstrategi for. seniorer Beskæftigelsesstrategi for seniorer Beskæftigelsesstrategi for seniorer Indhold 4 Forord...6 1 Resumé... 8 1.1 Projektets aktiviteter og erfaringer...8 1.2 Projektets anbefalinger...11 2 Projektets formål,

Læs mere

Afslutningsevaluering

Afslutningsevaluering Afslutningsevaluering Oktober 2003 1 Indledning...1 2 Om FIR-projektet...2 3 Evalueringsdesign...4 4 Samlet konklusion...6 5 Opfølgning på de to foregående evalueringer Anbefalinger til det videre arbejde...10

Læs mere

PROJEKTOPLYSNINGER. Lidt om baggrunden:

PROJEKTOPLYSNINGER. Lidt om baggrunden: PROJEKTOPLYSNINGER 1 Projektets formål: Beskriv kort projektets formål. Hvilket problem skal projektet løse for målgruppen, og hvilken forandring, skal det medføre for målgruppen. Se afsnit om projektets

Læs mere

Beskrivelse af initiativet Etnisk Erhvervsfremme samt opgave- og stillingsbeskrivelse

Beskrivelse af initiativet Etnisk Erhvervsfremme samt opgave- og stillingsbeskrivelse 1 Beskrivelse af initiativet Etnisk Erhvervsfremme samt opgave- og stillingsbeskrivelse Etnisk Erhvervsfremme: Baggrund for initiativet I regeringsgrundlaget fra 2007 - Mulighedernes samfund - fremgår

Læs mere

Allu. Projektbeskrivelse. - et projekt for grønlandske unge på efterskole i Danmark. Projektleder: David Randa, tlf. 28 18 46 70, dr@fgb.

Allu. Projektbeskrivelse. - et projekt for grønlandske unge på efterskole i Danmark. Projektleder: David Randa, tlf. 28 18 46 70, dr@fgb. Allu - et projekt for grønlandske unge på efterskole i Danmark Projektbeskrivelse Projektleder: David Randa, tlf. 28 18 46 70, dr@fgb.dk Allu Allu; (grønlandsk) sælens åndehul i isen 2 Ligesom sæler har

Læs mere

TR-Håndbog i Jobrotationsprojekter. - et godt kort på hånden til dig som tillidsvalgt

TR-Håndbog i Jobrotationsprojekter. - et godt kort på hånden til dig som tillidsvalgt TR-Håndbog i Jobrotationsprojekter JOBROTATION - et godt kort på hånden til dig som tillidsvalgt Indholdsfortegnelse Forord........................................................................................................

Læs mere

Søg støtte til projekter. Nyspecialisering

Søg støtte til projekter. Nyspecialisering Søg støtte til projekter om nyspecialisering og inklusion Vær med til at fremme inklusion og aktiv deltagelse i samfundslivet for børn, unge og voksne med særlige behov. Søg om op til 150.000 kroner i

Læs mere

Header SAMARBEJDSMODELLEN. Unge med psykiske vanskeligheder overgang fra barn til voksen. Introduktion og redskaber SOCIALSTYRELSEN VIDEN TIL GAVN

Header SAMARBEJDSMODELLEN. Unge med psykiske vanskeligheder overgang fra barn til voksen. Introduktion og redskaber SOCIALSTYRELSEN VIDEN TIL GAVN SAMARBEJDSMODELLEN 4. Samarbejdsmodellen som metode 1 Header SAMARBEJDSMODELLEN Unge med psykiske vanskeligheder overgang fra barn til voksen Introduktion og redskaber SOCIALSTYRELSEN VIDEN TIL GAVN INDHOLD

Læs mere

Ansøgning om støtte. Seniorkorpset - et lokalforankret korps af frivillige som støtter udsatte unge i uddannelse

Ansøgning om støtte. Seniorkorpset - et lokalforankret korps af frivillige som støtter udsatte unge i uddannelse Ansøgning om støtte Fra Det Lokale Beskæftigelsesråd Norddjurs til projekt: Seniorkorpset - et lokalforankret korps af frivillige som støtter udsatte unge i uddannelse Til det Lokale Beskæftigelsesråd

Læs mere

Projektbeskrivelse Hands on

Projektbeskrivelse Hands on Projektbeskrivelse Hands on Resumé Projektet skal få flere unge, herunder drenge, til at vælge og gennemføre en erhvervsfaglig uddannelse, herunder EUX. Projektet understøtter dermed både de nationale

Læs mere

Inspiration til at arbejde med lokale personalepolitisk udviklingsprojekter

Inspiration til at arbejde med lokale personalepolitisk udviklingsprojekter Bilag A til kredsuds. nr. 011/2014 Inspiration til at arbejde med lokale personalepolitisk udviklingsprojekter februar 2014 Hvad er formålet med et udviklingsprojekt? Formålet med at gennemføre personalepolitiske

Læs mere