Vilkår for. Hus og Fritidshus

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vilkår for. Hus og Fritidshus"

Transkript

1 Vilkår for Hus og Fritidshus 01-3 August 2009

2 Fortrydelsesret Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i, kan du fortryde, at du har købt forsikringen. Hvis du fortryder købet, er det ikke bindende for dig. Fortrydelsesretten gælder også, hvis din aftale med forsikringsselskabet ændres væsentligt, f.eks. vedrørende dækningssum eller dækningsomfang. Hvis aftalen er indgået ved fjernsalg dvs., hvor du alene har haft kontakt med os pr. telefon, brev eller pr. har vi lov til at opkræve præmie for en periode fra 14 dage efter forsikringens ikrafttræden og til din rettidige fortrydelse. Fortrydelsesfristen Fortrydelsesfristen gælder i 14 dage fra den dag, du har modtaget bekræftelse af aftalen og oplysning om fortrydelsesretten. Forsikringspolicen er bekræftelse af aftalen. Hvis aftalen er indgået ved fjernsalg, har du efter forsikringsaftaleloven krav på at få en række oplysninger. Fortrydelsesfristen løber ikke, før du har modtaget disse oplysninger på skrift. Disse informationer har du fået i vores folder Nyttig information enten sammen med tilbuddet, eller sammen med policen. Hvis du f.eks. modtager forsikringspolicen mandag den 1., har du frist til og med mandag den 15. Har du først fået de yderligere oplysninger senere, f.eks. onsdag den 3., har du frist til og med onsdag den 17.. Hvis fristen udløber på en helligdag, en lørdag, en søndag, grundlovsdag den 5. juni, juleaftensdag den 24. december eller nytårsaftensdag den 31. december, kan du vente til den følgende hverdag. Du skal give besked til Bornholms Brandforsikring A/S, Tornegade 8, 3700 Rønne eller på Personoplysninger mv. Som kunde har du naturligvis mulighed for at se, hvilke personoplysninger vi har om dig. Det vil typisk være oplysninger om navn, adresse, CPR-/CVR-nummer og dine forsikringer. Hvis du ønsker at se disse oplysninger, kan du blot skrive til: Bornholms Brandforsikring A/S Tornegade Rønne Hvis du ikke ønsker at modtage markedsføringsmateriale fremover, kan du blot skrive til samme adresse. Provision Vi kan oplyse, at nogle af Bornholms Brandforsikrings medarbejdere får provision eller bonus, når de sælger en forsikring. NemKonto Bornholms Brandforsikring benytter NemKonto-systemet til at udbetale penge til dig, hvis vi har registreret dit CPR-/SE-/CVR-nummer. 2

3 Et par ord til indledning Når der i vilkårene står du, gælder vilkårene også for de personer, som er nævnt i punkt 1 Hvem er sikret?. I vilkårene finder du ord, som er markeret med *. Det betyder, at ordet er nærmere forklaret i ordforklarin gen. Du finder ordforklaringen bagerst i dine vilkår. 3

4 Indhold 11. Hvem er sikret? Hvor dækker forsikringen? Forsikringens betaling Gebyr Indeksregulering Selvrisiko Varighed, opsigelse og ændring Ret til besigtigelse Flytning og risikoændring Ejerskifte Hvis skaden sker Hvis skaden også er dækket af anden forsikring Krig, naturkatastrofer og atomskader Ankenævn Voldgift Lovgivning Dækningsskema Hvordan erstatter vi skaderne? Psykologisk krisehjælp Husejeransvarsforsikringen Retshjælpsforsikringen Ordforklaring

5 Fælles vilkår 1. Hvem er sikret? A Forsikringstageren* som ejer eller bruger af det forsikrede. B Byggeriets entreprenører, hvis forsikringen omfatter nybygning eller tilbygning. C Medhjælp ved pasning af ejendommen, men udelukkende i forbindelse med ansvar for skader, der hører under husejeransvarsforsikringen. D Ny ejer i 14 dage efter ejerskifte (Se punkt 10). 2.Hvor dækker forsik ringen? A Forsikringen dækker på det forsikringssted, der er nævnt i policen. 3.Forsikringens betaling A Pris og afgifter Prisen bliver fastsat efter Bornholms Brandforsikrings gældende tarif. Sammen med beløbet opkræver vi stempelafgift og andre afgifter til det offentlige i henhold til gældende lovgivning. B Udgifter ved opkrævningen Forsikringstageren* betaler alle udgifter i forbindelse med opkrævningen. C Betalingsadresse Påkrav* om betaling bliver sendt til den oplyste betalingsadresse. Hvis betalingsadressen bliver ændret, skal Bornholms Brandforsikring have besked hurtigst muligt. D Rettidig betalingsdag Beløbet bliver opkrævet med oplysning om sidste rettidige betalingsdag. E For sen betaling Bliver beløbet ikke betalt rettidigt, sender Bornholms Brandforsikring et rykkerbrev. For hvert rykkerbrev Bornholms Brandforsikring sender, opkræver vi et gebyr. Gebyret fremgår af prislisten på men kan også oplyses ved henvendelse til Bornholms Brandforsikring. Bliver beløbet ikke betalt inden for den frist, der står i rykkerbrevet, kan Bornholms Brandforsikring efter retsplejeloven foretage udlæg - uden dom - for det skyldige beløb, renter, andre omkostninger - herunder advokatomkostninger, som vedrører bygningsbrandforsikringen. For den øvrige del af forsikringen mistes retten til erstatning. 4. Gebyr Gebyrer for serviceydelser Bornholms Brandforsikring har ret til at kræve gebyrer til dækning af omkostninger for serviceydelser fx opkrævninger, ekspeditioner og andre ydelser i forbindelse med police- og skade behandling. Gebyrerne fremgår af prislisten på Beløbene kan også blive oplyst ved henvendelse til Bornholms Brandforsikring. 5. Indeksregulering A Hvilke beløb og hvornår? Prisen, forsikringssummer*, selvrisikobeløb* og andre beløb, der er nævnt i police og vilkår bliver indeksreguleret en gang om året på årsdagen, hvis ikke der umiddelbart efter beløbet står, at det ikke bliver indeksreguleret. B Hvilket indeks? Indeksreguleringen følger udviklingen i lønindekset for den private sektor fra Danmarks Statistik. Ophører udgivelsen af dette indeks, kan Bornholms Brandforsikring bruge et andet indeks fra Danmarks Statistik. 5

6 Fælles vilkår 6. Selvrisiko A Selvrisiko* trækkes først fra, når erstatningsberegningen har fundet sted. Forsikringstageren* betaler selv skadeudgifter, der ikke overstiger selvrisikobeløbet*. B Hvis forsikringstageren* har flere forsikringer i Bornholms Brandforsikring, der bliver ramt af samme skade, kan selvrisikobeløbet* ikke overstige det største af disse forsikringers selvrisiko*. C Bornholms Brandforsikring lægger ikke selvrisiko* ud. D Forsikringen dækker ikke omkostninger og renter ved skader, der ikke overstiger selvrisikobeløbet*. 7. Varighed, opsigelse og ændring A Hvor længe gælder forsikringen? 1. Forsikringen gælder for et år ad gangen (forsikringstiden). 2. Forsikringen fortsætter, hvis ikke forsikringstageren* eller Bornholms Brandforsikring opsiger den skriftligt med mindst 1 måneds varsel til forsikringstidens udløb (årsdagen). Forsikringstageren* har dog en særlig mulighed for at opsige forsikringen med 30 dages varsel til den første i en måned mod at betale et gebyr. Gebyret fremgår af prislisten på Beløbet kan også blive oplyst ved henvendelse til Bornholms Brandforsikring. For bygningsbrandforsikringen gælder særlige regler. Se punkt D. B Opsigelse ved skade 1. Fra den dag Bornholms Brandforsikring har modtaget en skade anmeldelse, og indtil 1 måned efter at vi har betalt erstatning eller afvist at dække skaden, kan både forsikringstageren* og Bornholms Brandforsikring opsige forsikringen skriftligt med 14 dages varsel. 2. I stedet for at opsige forsikringen kan Bornholms Brandforsikring - også med mindst 14 dages varsel - æn dre forsikringens vilkår fx ved at begrænse dækningen, indføre en selvrisiko*, forhøje en eksisterende selvrisiko*, kræve bedre sikring eller forhøje prisen. Forsikringstageren* kan vælge at lade forsikringen udgå fra det tidspunkt, hvor ændringen skal træde i kraft. Vi skal dog have skriftlig besked inden. 3. For bygningsbrandforsikringen gælder særlige regler. Se punkt D. C Ændring af vilkår og pris 1. Bornholms Brandforsikring kan ændre vilkår og pris med virkning fra enhver forfaldsdag. Ændringen skal ske skriftligt med mindst 1 måneds varsel. 2. Ændrer Bornholms Brandforsikring vilkår eller pris, har forsikringstageren* ret til at opsige forsikringen til forfaldsdagen. 3. Reglen om skriftlig information med mindst 1 måneds varsel og forsikringstagerens* ret til at opsige forsikringen gælder ikke, når der udelukkende er tale om indeksregulering. 4. For bygningsbrandforsikringen gælder særlige regler om opsigelse. Se punkt D. D Bornholms Brandforsikrings accept af opsigelse af bygningsbrandforsikringen forudsætter samtykke fra de tinglyste rettighedshavere, hvis ikke ejendommen uden forringelse af disses retsstilling forsikres i et selskab, der har tilladelse til at sælge bygningsbrandforsikring. Bornholms Brandforsikring kan med øjeblikkelig virkning opsige bygningsbrandforsikringen for bygninger, der ikke er forsvarligt indrettet mod brandfare, og for bygninger som er forladte*. I forhold til de tinglyste rettighedshavere ophører Bornholms Brandforsikrings ansvar med 14 dages varsel. 8. Ret til besigtigelse A Bornholms Brandforsikring har ret til at besigtige det forsikrede for at vurdere risikoforholdene. B Hvis Bornholms Brandforsikring ved besigtigelsen konstaterer risikoforøgende, uforsvarlige eller ulovlige forhold, kan Bornholms Brandforsikring fastsætte en frist til at bringe forholdene i orden. Bornholms Brandforsikring kan også med 14 dages varsel vælge, at 1. opsige forsikringen 2. forhøje prisen 3. ændre forsikringens vilkår fx begrænse dækningen, indføre en selvrisiko*, forhøje en eksisterende selvrisiko* eller kræve bedre sikring 4. opsige bygningsbrandforsikringen med øjeblikkelig virkning, hvis bygningen er forladt* eller ikke er forsvarligt indrettet mod brandfare (Se punkt 7 D). 6

7 9. Flytning og risikoændring A Hvornår skal Bornholms Brandforsikring have besked? Af hensyn til prisen og de vilkår, der gælder for forsikringen, skal Bornholms Brandforsikring have besked, hvis 1. boligarealet nævnt i policen ændres ved ny- eller tilbygninger 2. arealet af udhuse, carporte, garager, havestuer, drivhuse, redskabsskure, hvis de udgør mere end 75 m2 3. bygningerne bruges til andet end beboelse 4. tagbelægningen ændres 5. der sker overgang til andre energiformer, der bruges til lys, kraft og varme. Vi skal have besked, inden arbejdet sættes i gang. B Når Bornholms Brandforsikring har fået besked Når vi har fået besked tager vi stilling til, om og på hvilke vilkår forsikringen kan fortsætte. C Hvis Bornholms Brandforsikring ikke får besked Hvis vi ikke får besked om ændringer, risikerer sikrede* at miste retten til erstatning helt eller delvist. For de tinglyste rettighedshavere i ejendommen, ophører Bornholms Brandforsikrings ansvar med 14 dages varsel. 10. Ejerskifte A Bornholms Brandforsikring skal straks have besked ved ejerskifte. Hvis den faktiske overtagelsesdato ligger før den aftalte overtagelsesdato, betragter vi den faktiske overtagelsesdato som ejerskifte dato. Hvis slutsedlens underskriftdato ligger efter overtagelsesdatoen, betragter vi slut sedlens underskriftdato som ejerskiftedato. B Forsikringen ophører ved ejerskifte. Den ny ejer er dog dækket af forsikringen i 14 dage efter ejerskiftet, hvis der ikke er aftalt anden forsikring. Bygningsbrandforsikringen fortsætter, indtil det dokumenteres, at der uden forringelse af de tinglyste rettighedshavere i ejendommen er en anden bygningsbrandforsikring. C Hvis forsikringstageren* dør, og ægtefællen sidder i uskiftet bo, fortsætter forsikringen, hvis ikke den ønskes ændret eller ophævet. Bornholms Brandforsikring skal have besked. 11. Hvis skaden sker A Skade skal anmeldes hurtigt Sker der en skade, skal det hurtigst muligt anmeldes til Bornholms Brandforsikring. Er der tale om indbrudstyveri, forsøg på det eller hærværk* skal dette straks anmeldes til politiet. Skadeanmeldelser kan findes på B Skade skal afværges eller begrænses Afværgelse eller begrænsning af en skade skal altid forsøges. Bornholms Brandforsikring kan træffe foranstaltninger med samme formål. C Udbedring af skade skal aftales med Bornholms Brandforsikring Udbedring af skade, nedrivning, fjernelse eller destruktion af det beskadigede må kun ske efter aftale med Bornholms Brandforsikring. Foreløbig udbedring må foretages, hvis den er nødvendig for at afværge alvorligere følger, men eventuelt udskiftede dele skal opbevares, indtil skadesagen er afsluttet. D Ved mistanke om svampe-, råd- eller insektangreb Ved svampe-, råd- eller insektangreb skal anmeldelse ske allerede ved mistanke om skade. Det er vigtigt, at bekæmpelse sker så tidligt som muligt. 12. Hvis skaden også er dækket af anden forsikring Er der købt tilsvarende forsikring hos andet selskab mod samme risiko, og dette selskab har taget forbehold om, at dækningen falder bort eller ind skrænkes, hvis forsikring tillige er købt hos andet selskab, gælder samme forbehold for denne forsikring. Denne bestemmelse vedrører udelukkende det indbyrdes forhold mellem selskaberne, som således betaler erstatningen i fællesskab. 7

8 Fælles vilkår 13. Krig, naturkatastrofer og atomskader Forsikringen dækker ikke skade, som direkte eller indirekte er en følge af: A Krig mv. Krig, krigslignende handlinger, neutralitetskrænkelse, borgerkrig, oprør, borgerlige urolig heder eller terrorhandlinger. B Naturkatastrofer Jordskælv eller andre naturkatastrofer i Danmark inkl. Færøerne og Grønland. C Atomenergi mv. Udløsning af atomenergi eller radioaktive kræfter. 14. Ankenævn A Klagemulighed Er der opstået uenighed mellem sikrede* og Bornholms Brandforsikring om forsikringsforholdet, og har en ny skriftlig henvendelse til selskabet ikke givet et tilfredsstillende resultat, kan sikrede* klage til: Ankenævnet for Forsikring Anker Heegaards Gade København V Tlf.: mellem kl. 10 og 13. B Sådan kan der klages Sikrede* skal sende klagen til Ankenævnet på et særligt klageskema og betale et mindre gebyr. Gebyret bliver betalt tilbage, hvis sikrede* får helt eller delvist medhold i klagen, hvis klagen bliver afvist, eller hvis klageren selv tilbagekalder klagen. Klageskema og girokort til betaling af gebyr kan fås hos: 1. Bornholms Brandforsikring 2. Ankenævnet for Forsikring Voldgift A Aftalt voldgift* Hvis der opstår uenighed mellem forsikringstageren* og Bornholms Brandforsikring om opgørelsen af en skade, kan forsikringstageren* og Bornholms Brandforsikring aftale, at skaden bliver opgjort af upartiske vurderingsmænd. B Hvordan foregår voldgift*? Forsikringstageren* og Bornholms Brandforsikring vælger hver sin vurderingsmand. Inden forretningens foretagelse vælger vurderingsmændene en opmand, som i tilfælde af uoverensstemmelse mellem vurderingsmændene træffer afgørelse om de punkter, der er uenighed om. Hvis vurderingsmændene ikke kan blive enige om at vælge en opmand, udpeger Sø- og Handelsretten denne. C Vurderingsmændenes rolle Vurderingsmændene udarbejder en skadeopgørelse i nøje overensstemmelse med policens og vilkårenes bestemmelser og forklarer denne skriftligt. Resultatet af deres opgørelse kan ikke indbringes for domstolene. D Voldgiftsrettens rolle Voldgiftsretten fastsætter og fordeler udgifterne til vurderingsmændene og opmanden. 8

9 Fælles vilkår 16. Lovgivning Dansk lovgivning, blandt andet lov om forsikringsaftaler og lov om finansiel virksomhed, danner grundlag for forsikringsaftalen. 9

10 17. Dækningsskema Hvilke skader er dækket? Forsikringen dækker direkte skade op stået i forsikringstiden ved: A Forsikringen dækker ikke: Bygningsdele eller installationer, der er af erhvervsmæssig art. Driftstab eller andet indirekte tab*. Bygningsdele, bygningstilbehør og hårde hvidevarer, der ikke er anbragt på blivende plads. Skade, der er dækket af garanti eller reklamationsret. Lysstofrør og el-pærer. Mikrobølgeovne, miniovne og lignende mindre hvidevarer, der ikke er indbygget. Over- og tildækning til svømmebassin og spa- og boblebade. Vindmøller. 1. Brand*, herunder bortkomne genstande i forbindelse med branden og brandslukningsskade. Lynned slag* direkte i boligen. Eksplosion* Tørkogning af kedler til rumopvarmning. Pludselig tilsodning* fra et anlæg til rumopvarmning. Det er en betingelse, at anlægget er indrettet efter de gældende forskrifter. Nedstyrtning fra eller af fly Elskade* Forsikringen dækker ikke: Elskade* som er en følge af fejlmontering, fejltilslutning, forkert udført reparation eller ulovlige installationer. Elskade*, der sker under reparation 2. Storm* Nedbørsskade, der er en umiddelbar følge af en stormskade på bygningen, er også dækket. Skade som følge af oversvømmelse fra hav, fjord, sø eller vandløb, fx stormflod. Skader der opstår som følge af udførelsesfejl, materialefejl eller fejlkonstruktion. Forsikringen omfatter: B Bygninger 1. De bygninger, som befinder sig på forsikringsstedet. 2. Bygningernes fundamenter. C Fast bygningstilbehør* 1. Fast bygningstilbehør* og bygningsdele 2. Faste installationer, herunder skjulte rør og kabler*. 3. Tæpper er dækket, a. hvis de er limet fast til underlaget. b. hvis de er lagt på et underlag, der ikke kan betragtes som et færdigt gulv. D Hårde hvidevarer E Anlæg til vedvarende energi Energianlæg, fx solvarmeanlæg, jordvarmeanlæg og varmepumpeanlæg. F Udendørs svømmebassiner 1. Nedgravede svømmebassiner og deres faste installationer. Svømmebassinet skal være støbt eller specielt konstrueret til nedgravning, så det bevarer stabiliteten, når det bliver tømt. 2. Svømmebassinets dug/liner. G Udendørs spa- og boblebade Udendørs spa- og boblebade hvis de er tilsluttet bygningens faste installationer. H Haveanlæg og belægninger 1. Haveanlæg. 2. Belægninger, fx træbelægninger, fliser, natursten og perlesten. Haveskulpturer og kunstnerisk udsmykning på bygningen 1. Vægmalerier, relieffer og anden udvendig udsmykning på bygningen. 2. Haveskulpturer, der står fast i haven som udendørs udsmykning, og som ikke er til at flytte indendørs. I Plankeværker, stakitter, murede hegn, flagstænger, fritstående antenner og hobbydrivhuse Dækkes, hvis skaden er en direkte følge af en dækningsberettiget skade på bygningsforsikringen. Det er en forudsætning, at skaden ikke skyldes manglende fundering. J Glas* og sanitet* K Stikledninger* L Bygningsmaterialer og bygningsdele, der skal bruges i de nævnte bygninger M Nybygning og tilbygning Kun hvis dækningen fremgår af po licen. Kun hvis dækningen fremgår af policen. 10 Dækket

11 3. Sky*- og tøbrud* Skade som følge af, at vandet efter voldsomt sky*- eller tøbrud* ikke kan få normalt afløb* og derfor oversvømmer forsikringsstedet. Udstrømning af væsker og damp Skade forårsaget ved pludselig og tilfældig udstrømning af vand, olie, kølevæske og damp. Det er en betingelse at udstrømningen sker fra - røranlæg - installationer, som er knyttet til røranlæggene, fx amerikanerkøleskabe - akvarier og andre beholdere på 20 liter og derover Frostsprængning af bygningens indvendige røranlæg der tilfører bygningen vand og varme, samt indvendige installationer hertil. Påkørsel, snetryk, væltende eller nedstyrtende genstande der udefra beskadiger ejendommens bygninger og øvrige omfattede genstande. KASKO 4. Tyveri og hærværk* der forvoldes af personer, der ikke har lovlig adgang til forsikringsstedet. 5. Glas* og sanitet* Forsikringen dækker brud på glas og sanitet, samt hvis saniteten ikke kan anvendes som følge af ridser og afskalning. 6. Anden pludselig skade Ved en anden pludselig skade skal skadevirkningen være øjeblikkelig og uventet. Den skete skadevirkning skal være sket på et tidspunkt og ikke over et tidsrum. Kun skade der ikke er nævnt som dækket eller ikke dækket under punkt Forsikringen dækker ikke: Skade som følge af oversvømmelse fra hav, fjord, sø eller vandløb, fx stormflod. Skade, forårsaget af vand fra tagrender og nedløbsrør, medmindre skaden skyldes voldsomt sky*- eller tøbrud*. Opstigning af grund- eller kloakvand. Skade sket ved påfyldning af eller aftapning fra olietank, køle- eller fryseanlæg, akvarier samt andre be holdere. Skade efter dryp og udsivning, medmindre det fremgår af policen, at forsikringen omfatter Udvidet dækning. Skade på haveanlæg og belægninger efter olieudstrømning fra en nedgravet olietank. Udgifter til reparation af tærede røranlæg mm, samt hermed forbundne udgifter til lokalisering af skaden og reparation af bygningsdele. Frostsprængninger i utilstrækkeligt opvarmede lokaler, medmindre årsagen er tilfældigt svigtende varmeforsyning.* Tab af vand og olie medmindre det fremgår af policen, at forsikringen omfatter Udvidet dækning. Skade som følge af bygge- og reparationsarbejde. Forsikringen dækker ikke: Skade af kosmetisk art, fx misfarvning og krakelering. Punktering af termoruder. Skade sket i forbindelse med reparation, vedligeholdelse og ombygning af de forsikrede genstande. 7 Forsikringen dækker ikke: Skade som følge af oversvømmelse fra hav, fjord, sø eller vandløb, fx stormflod. Skade der alene består af ridser, skrammer, tilsmudsning og spild af fødevarer, selvom skaden er opstået pludseligt. Skade forvoldt af dyr. Sætningsskade. Skade som følge af bygge- og reparationsarbejde. Ikke frostsprængning af rør i loft, skunk eller kryberum, der skyldes mangelfuld isolering. Ikke frostsprængning af udekøkkener og installationer. Ikke frostsprængning. Ikke frostsprængning. Dækkes, hvis skaden er en direkte følge af en dækningsberettiget skade på bygningsforsikringen. Dækkes, hvis skaden er en direkte følge af en dækningsberettiget skade på bygningsforsikringen. Dækkes, hvis skaden er en direkte følge af en dækningsberettiget skade på bygningsforsikringen. Ikke hærværk på drivhuse. Ikke dækket 11

12 17. Dækningsskema Hvilke skader er dækket? Forsikringen dækker direkte skade op stået i forsikringstiden ved: 7. Svamp* Skade på træ og murværk som følge af aktive svampeangreb. Insekt Skade på træ som følge af aktivt træødelæggende insektangreb, hvis skaden har medført en svækkelse af træets funktionsevne*. Svamp- og insektangreb skal være konstateret og anmeldt i forsikrings tiden eller indtil 3 måneder efter forsikringens ophør. 8. Råd* Skade på træ og murværk som følge af svamp, som bliver karakteriseret som råd. Rådangrebet skal være konstateret og anmeldt i forsikrings tiden eller indtil 3 måneder efter forsikringens ophør. 9 U fe U k D k ri h rø A Forsikringen dækker ikke: Bygningsdele eller installationer, der er af erhvervsmæssig art. Driftstab eller andet indirekte tab*. Bygningsdele, bygningstilbehør og hårde hvidevarer, der ikke er anbragt på blivende plads. Skade, der er dækket af garanti eller reklamationsret. Lysstofrør og el-pærer. Mikrobølgeovne, miniovne og lignende mindre hvidevarer, der ikke er indbygget. Over- og tildækning til svømmebassin og spa- og boblebade. Vindmøller Forsikringen omfatter: B Bygninger 1. De bygninger, som befinder sig på forsikringsstedet. 2. Bygningernes fundamenter. Forsikringen dækker ikke: Skade der konstateres på eller udbreder sig fra bindingsværk eller pudsede træydervægge. Skade af kosmetisk art, det vil sige skader som kun er gået ud over træværkets udseende, fx blåsplint eller skimmelbelægninger. Tagudhæng, fx sternbeklædninger, vindskeder, tilhørende dæklister, uafdækkede spær- og bjælke- og remender. Skade i åbne trækonstruktioner, som er udsat for vind og vejr, fx trapper, verandaer, terrasser, altaner, balkoner, svalegange, solafskærmninger, pergolaer mv. Skade som følge af råd*, medmindre det fremgår af policen, at forsikringen omfatter råddækning. Skade forårsaget af rådborebiller. Skade forårsaget af myrer, medmindre der er tale om herculesmyrer. Skader der opstår som følge af udførelsesfejl, materialefejl eller fejlkonstruktion. Ikke kælderbelægninger af træ, fx gulve, vægbeklædninger og fodpaneler i kælderen og tilhørende underlag af træ. Forsikringen dækker ikke: Skade der konstateres på eller udbreder sig fra bindingsværk eller pudsede træ - ydervægge. Skade af kosmetisk art, det vil sige skader som kun er gået udover træværkets udseende, fx blåsplint eller skimmelbelægninger. Tagudhæng, fx sternbeklædninger, vind - skeder, tilhørende dæklister, uafdækkede spær-, bjælke- og remender. Skade i åbne trækonstruktioner, som er udsat for vejr og vind, fx trapper, veran - daer, terrasser, altaner, balkoner, svale - gange, solafskærmninger, pergolaer mv. Skader der opstår som følge af udførelsesfejl, materialefejl eller fejlkonstruktion. Ikke kælderbelægninger af træ, fx gul ve, vægbeklædninger og fodpaneler i kælderen, med det tilhørende underlag af træ. F S m le S ta R m a d T d fo d U K C Fast bygningstilbehør* 1. Fast bygningstilbehør* og bygningsdele 2. Faste installationer, herunder skjulte rør og kabler*. 3. Tæpper er dækket, a. hvis de er limet fast til underlaget. b. hvis de er lagt på et underlag, der ikke kan betragtes som et færdigt gulv. D Hårde hvidevarer E Anlæg til vedvarende energi Energianlæg, fx solvarmeanlæg, jordvarmeanlæg og varmepumpeanlæg. F Udendørs svømmebassiner 1. Nedgravede svømmebassiner og deres faste installationer. Svømmebassinet skal være støbt eller specielt konstrueret til nedgravning, så det bevarer stabiliteten, når det bliver tømt. 2. Svømmebassinets dug/liner. G Udendørs spa- og boblebade Udendørs spa- og boblebade hvis de er tilsluttet bygningens faste installationer. Ikke tagkonstruktioner af træ i bygninger med indendørs svømmebassin. Ikke tagkonstruktioner af træ i bygninger med indendørs svømmebassin. H Haveanlæg og belægninger 1. Haveanlæg. 2. Belægninger, fx træbelægninger, fliser, natursten og perlesten. 3. Vægmalerier, relieffer og anden udvendig udsmykning på bygningen. 4. Haveskulpturer, der står fastmonteret på sokkel i haven som udendørs udsmykning, og som ikke er til at flytte indendørs. I Plankeværker, stakitter, murede hegn, flagstænger, fritstående antenner og hobbydrivhuse J Glas* og sanitet* Dækkes, hvis skaden er en direkte følge af en dækningsberettiget skade på bygningsforsikringen. Dækkes, hvis skaden er en direkte følge af en dækningsberettiget skade på bygningsforsikringen. D fø s K Stikledninger* L Bygningsmaterialer og bygningsdele, der skal bruges i de nævnte bygninger M Nybygning og tilbygning 12 Dækket

13 . Skjulte rør og kabler* tætheder i rørinstallationer og jl i el- og svagstrømskabler. dgifter til fejlfinding der er godendt af Bornholms Brandforsikring. et er en betingelse, at skaden er onstateret og anmeldt i forsikngstiden, og at forsikrings tager* ar vedligeholdelsespligten for rene eller kablerne. TILLÆGSDÆKNINGER 10. Stikledning* Skade på udvendige afløbsinstallationer herunder kloakledninger og brønde. Skaden skal medføre funktionsforstyrrelse på grund af brud, åbne og forskudte samlinger eller rødder. Det er en betingelse, at skaden er konstateret og anmeldt i forsikringstiden, og at forsikringstager* har vedligeholdelsespligten for stikledningen. 11. Udvidet dækning (Kan ikke tegnes for Fritidshuse) Ved andre skader, der ikke ellers er nævnt som dækket eller ikke dækket i dækningsskemaet dækker forsikringen følgende: Udsivning fra synlige installationer samt fra akvarier og beholdere med et rumindhold på mere end 20 l. Skade efter fygesne, hvor loftet ikke er umiddelbart tilgængeligt pga. bygningskonstruktion. I forbindelse med en dækningsberettiget skade på rør og stikledninger*, dækker forsikringen tab af vand og olie. Skade forårsaget af mår og gnavere, fx mus og rotter. Ved en dækningsberettiget skade, dækker forsikringen kosmetiske forskelle mellem beskadigede og ubeskadigede fliser og klinker i badeværelse, toilet, køkken og bryggers. Ved en dækningsberettiget skade, dækker forsikringen kosmetiske forskelle mellem beskadiget og ubeskadiget glas og sanitet. orsikringen dækker ikke: kade på - og rør i - olie-, jordvare-, gasfyrsunits og varmeveksre. kade på - og rør i - andre kedler, nke og beholdere. åd*- og svampeskade*, medindre det fremgår af policen, t forsikringen omfatter disse ækninger. ab af vand og olie, medminre det fremgår af policen, at rsikringen omfatter Udvidet ækning. dgifter til rottebekæmpelse. Forsikringen dækker ikke: Drænrør og faskiner, herunder eventuelle rør i disse. Skade på rensningsanlæg, tanke og beholdere i jord, der er mere end 20 år gamle. Tab af vand og olie, medmindre det fremgår af policen, at forsikringen omfatter Udvidet dækning. Udgifter til rottebekæmpelse. Skader der opstår som følge af udførelsesfejl, materialefejl eller fejlkonstruktion. Forsikringen dækker ikke: Skade som er en følge af oversvømmelse fra hav, fjord, sø eller vandløb, fx stormflod. Udgifter til vand og olie, som andre refunderer. Udgifter til rottebekæmpelse. Skade, forårsaget af mår og gnavere, fx mus og rotter o.l. der alene er begrænset til isoleringsmaterialer. Skade, der alene består af lugtgener. Skade, der alene består af ridser og skrammer. Ubeskadiget, indmuret badekar og fod badekar. Skade som følge af bygge- og reparationsarbejde. un rørinstallationer der er i drift. ækkes, hvis skaden er en direkte lge af en dækningsberettiget kade på bygningsforsikringen. Dækkes, hvis skaden er en direkte følge af en dækningsberettiget skade på bygningsforsikringen. Dækkes, hvis skaden er en direkte følge af en dækningsberettiget skade på bygningsforsikringen. Kun stikledningsinstallationer, der er i drift. Ikke dækket 13

14 Erstatningsregler 18. Hvordan erstatter Bornholms Brandforsikring skaderne? Sådan beregner vi erstatningen Erstatningens beregning A Det forsikrede er dækket til nyværdi, bortset fra de tilfælde, hvor vi afskriver efter tabellerne i punkt 18F. B Vi opgør skaden til det beløb, det vil koste at genoprette det beskadigede med samme byggemåde og på samme sted. C Vi baserer ikke erstatningen på dyrere byggematerialer end dem, der er brugt i den beskadigede bygning. Der vil dog højst blive anvendt priser for byggematerialer og -metoder, der er gængse* på skadetidspunktet. D I erstatningen tager vi hensyn til eventuelle ændringer af byggepriser inden for en normal byggeperiode. E Vi yder ikke erstatning for ubeskadigede bygningsdele på grund af opstået farve- og/eller andre forskelle, der opstår ved reparation i forbindelse med en skade. Det betyder at der i forbindelse med en skade, fx på badeværelset, kun vil blive udskiftet hele den skaderamte flade, fx gulv eller en væg. Dette gør vi også, selv om det ikke er muligt at skaffe fliser/klinker, der er identiske med de andre fliser/klinker i rummet, medmindre det fremgår af policen, at forsikringen omfatter Udvidet dækning. F For følgende installationer, bygningsdele og bygninger, gælder der særlige erstatningsregler. Afskrivning efter tabellerne foretages på grundlag af den samlede skadeudgift inkl. reparationsog håndværkerudgifter. Afskrivningstabeller Ved reparation betaler vi fuldt ud, dog højst den nævnte procent af det beskadigedes nyværdi. Olie-, gas- og biobrændselsfyr, varmtvandsbeholdere, kedler og varmevekslere. Alder Erstatning 0 10 år 100 % år 170 % år 150 % år 140 % Herefter 120 % Vinduer, døre og facadepartier (kun ved rådskader) For skader omfattet af råddækningen gælder altid en selvrisiko på kr ,- (basisår 2009) pr. bygningsdel, fx pr. vindue eller dør. Hårde hvidevarer og el-drevne motorer Alder Erstatning 0 5 år 100 % 6 10 år 170 % år 150 % Herefter 120 % Antenner med tilbehør og tagbelægning af plast og PVC Alder Erstatning 0 5 år 100 % 6 7 år 170 % 8 10 år 140 % Herefter 120 % Tagbeklædning af pap, undertage af plast o.l. Alder Erstatning 0 15 år 100 % år 170 % år 150 % år 130 % Herefter 120 % Dug/liner til svømmebassiner Alder Erstatning 0-5 år 100 % 6-10 år 160 % år 140 % Herefter 120 % Gulvbelægning i form af tæpper Alder Erstatning 0-10 år 100 % år 160 % år 150 % år 140 % Herefter 120 % 14

15 G. Betaling af erstatning 1. Erstatning betales, når reparation eller genopførelse af det beskadigede har fundet sted, og vi har mod taget en regning. 2. Hvis erstatningen ikke bruges til reparation eller genopførelse af det beskadigede, opgør vi erstatningen som en kontanterstatning til fri rådighed. J Hobbydrivhuse Erstatning for hobbydrivhuse, inkl. glas, kan højst udgøre kr. (2009). K Bygninger bestemt til nedrivning For bygninger, som før skaden var bestemt til nedrivning, erstatter vi merudgifter til oprydning og eventuelle meromkostninger til bortskaffelse af affald, fx lossepladsafgift. Vi opgør skaden til dagsværdi, det vil sige med fradrag for værdiforringelse på grund af slid og alder. Erstatningen kan ikke overstige den beskadigede bygnings handelsværdi umiddelbart før skadens indtræden. Rest værdierstatning, herunder udgifter til nedbrydning, lovliggørelsesudgifter, byggeadministration og prisstigninger, erstatter vi ikke. Betaling af en kontanterstatning forudsætter samtykke af de personer eller kreditforeninger, der har tinglyst pant i ejendommen. Vi skal derfor have en tingbogsattest og godkendelse fra panthavere og andre, der har rettigheder i ejendommen. H Svamp-, råd- eller insektskade Ved svampeskade, herunder råd eller angreb af træødelæggende insekter, betaler vi for nødvendig udskiftning eller afstivning af det angrebne træværk. Ved angreb af husbukke dækker vi også bekæmpelse af disse. I Haveskulpturer, kunstnerisk udsmykning og haveanlæg Vægmalerier, relieffer, udvendig udsmykning på bygning samt haveskulpturer, der står fastmonteret på sokkel i haven, er dækket for deres håndværksmæssige værdi, dog højst kr. (2009). For beplantning erstattes alene udgifter til nyplantning af højst 4 år gamle buske eller træer og med højst kr. (2009). Vi betaler kun erstatning, hvis skaden udbedres. Forsikringen dækker også haveanlæg, hvis skaden er en direkte følge af en skade på en anden ejendom, fx naboejendommen. Det er en forudsætning, at skaden på den anden ejendoms bygninger er af en sådan type, at den kunne være dækket under din egen forsikring, og at du har en dækning mod denne skadetype på din egen husforsikring. Bygningsmaterialer, der før skaden var bestemt til genanvendelse erstatter vi med dagsværdi, det vil sige med fradrag for værdiforringelse på grund af slid, alder og nedsat anvendelighed. Hvis der spares omkostninger fx til demontering, bliver omkostningerne trukket fra i erstatningen. Restværdierstatning, herunder udgifter til nedbrydning af ikke skadede bygninger/bygningsdele, lovliggørelsesudgifter samt byggeadministration, erstatter vi ikke. L Bygninger bestemt til renovering/ modernisering For bygninger eller bygningsdele, der før skaden var bestemt til renovering eller modernisering, erstatter vi merudgifter til reparation af skaden, og ikke de udgifter som alligevel skulle være afholdt i forbindelse med renoveringen/moderniseringen. For bygninger eller bygningsdele, hvor skaden opdages under renoveringen eller moderniseringen, erstatter vi kun merudgifter til reparation af skaden, og ikke de udgifter som alligevel skulle være afholdt i forbindelse med renoveringen eller moderniseringen. Derudover erstatter vi merudgiften til oprydning og eventuelle meromkostninger til bortskaffelse af affald, fx lossepladsafgift. Bygningsmaterialer, der før skaden var bestemt til at skulle genanvendes, erstatter vi med dagsværdi, det vil sige med fradrag for værdiforringelse på grund af slid, alder og nedsat anvendelighed. Hvis der spares omkostninger til fx demontering, bliver omkostningerne trukket fra i erstatningen. Udgifter til nedbrydning af ikke skadede bygninger/bygningsdele, lovliggørelsesudgifter samt byggeadministration erstatter vi ikke. 15

16 Erstatningsregler M Byggeadministration Forsikringen dækker rimelige og nødvendige udgifter til byggeadministration i forbindelse med genopførelse af bygningen. Ved byggeadministration forstås fx udgifter til teknisk bistand og genfremstilling af tegninger. Vi betaler kun efter regning. N Oprydning Forsikringen betaler udgifter til oprydning og fjernelse af bygningsdele/bygningsrester, der ifølge skadeopgørelsen ikke kan genanvendes. O Særlig erstatningsregel for Udvidet dækning (Gælder kun, hvis det fremgår af policen, at dækningen er købt) Ved en dækningsberettiget skade på fliser/ klinker i bad/toilet, køkken eller bryggers, kan du i samarbejde med os vælge at få udskiftet ubeskadigede fliser/klinker i samme rum mod en egenbetaling på 50 % af udgifterne. Vælger du ikke denne løsning, vil kun hele den skaderamte flade fx gulv eller væg blive udskiftet, selv om det ikke er muligt at skaffe fliser/klinker, der er identiske med de andre fliser/klinker i rummet. Ved en dækningsberettiget skade på sanitet* i bad/toilet, kan du i samarbejde med os vælge at få udskiftet ubeskadiget sanitet* i samme rum, mod en egenbetaling på 50 % af udgifterne. Vælger du ikke denne løsning, vil kun det beskadigede sanitet* blive udskiftet, selv om det ikke er muligt at skaffe sanitet*, der er identisk med det andet sanitet* i rummet. Ved en dækningsberettiget skade på glas* i vindues-/dørparti, kan du i samarbejde med os vælge at få udskiftet ubeskadiget glas* i det vindues-/dørparti hvor skaden er, mod en egenbetaling på 50 % af udgifterne. Vælger du ikke denne løsning, vil der i forbindelse med skaden kun blive udskiftet det beskadigede glas* i vindues-/dørparti, selv om det ikke er muligt at skaffe glas*, der er identisk med det andet glas*. Denne erstatningsregel gælder kun, hvis det ikke er muligt at skaffe fliser, klinker, glas* og sanitet*, der er identisk med det beskadigede. P Restværdierstatning Hvis en dækningsberettiget skade på en bygning udgør mindst 50 % af nyværdien, målt i forhold mellem skadens nyværdi og bygningens nyværdi for en tilsvarende bygning, kan du i stedet for reparation vælge at få nedrevet anvendelige rester og få opgjort erstatningen, som om hele bygningen var ødelagt ved skaden. Beregningen sker for hver skaderamt bygning på ejendommen. Vi opgør restværdierstatningen efter samme regler som den egentlige skadeerstatning, dog gør vi ikke fradrag gældende efter de nævnte afskrivningstabeller. Udgifter til lovliggørelse, oprydning, nedrivning eller følgeudgifter og meromkostninger, der er nødvendige ved reparation af en skade, indgår ikke i restværdiberegningen. Vi opgør erstatningen for en bygning, der er bestemt til nedrivning, renovering eller modernisering efter vilkårenes punkt 18K og 18L. Det er en betingelse for betaling af erstatning, at anvendelige bygningsrester nedrives, og at genopførelse finder sted på samme sted. Vælger du at få opført en ny bygning dækker forsikringen også nødvendige udgifter til nedrivning og fjernelse af anvendelige bygningsrester. Q Anvendelige rester Hvis offentlige myndigheders krav, der er stillet før skadetidspunktet, er til hinder for genopførelse af en beskadiget bygning og du ikke kan få dispensation, opgør vi erstatningen på samme måde som nævnt under punkt 18P. R Lovliggørelse (Forøgede byggeudgifter) I forbindelse med en dækningsberettiget skade på bygningen, erstatter vi forøgede byggeudgifter som er nødvendige for at opfylde de krav, som byggemyndighederne stiller i henhold til byggelovgivningen eller afstandskrav i henhold til miljølovgivningen, når en beskadiget bygning skal genopføres. Erstatningen for hver bygning er begrænset til 15 % af bygningens nyværdi, og højst med kr. (2009). Det er en betingelse for erstatning, at udgifterne vedrører de dele af bygningen, der erstattes det ikke er muligt at opnå dispensation fra de nye regler i byggelovgivningen eller miljølovgivningen istandsættelse eller genopførelse finder sted. kravet ikke kunne være forlangt eller var fremsat, inden skaden. udgiften ikke skyldes mangelfuld vedligeholdelse. 16

17 S Udgifter til redning og bevaring samt ud- og indflytning I forbindelse med en skade, der er dækket af forsikringen, betaler vi også 1. udgifter til redning og bevaring af det forsikrede, herunder forsvarlige redningsforanstaltninger til afværgelse af en umiddelbart truende skade 2. udgifter til ud- og indflytning samt til opmagasinering af privat indbo, hvis boligen midlertidigt ikke kan bruges 3. dokumenterede merudgifter ved din fraflytning af boligen 4. dokumenteret tab af lejeindtægt for udlejet værelse/bolig. Vi yder erstatning i indtil 1 måned, efter at skaden er udbedret, dog højst i 12 måneder, efter at skaden er sket. Udbedres skaden ikke eller genopføres bygningen i en anden form, yder vi kun erstatning for det tidsrum, det ville have taget at sætte bygningen i samme stand som før skaden. Er du skyld i, at udbedringen bliver forsinket, erstatter vi ikke de merudgifter eller huslejetab, der er forbundet med forsinkelsen. Eventuelle besparelser eller erstatning fra anden side bliver fratrukket i erstatningen. 19. Psykologisk krisehjælp Forsikringen dækker, hvis du får brug for psykologisk krisehjælp, når en af disse situationer har udløst en akut, psykisk krise: 1. brand* eller eksplosion* på den forsikrede ejendom 2. andre dækningsberettigede skader på husforsikringen, der har kostet menneskeliv 3. andre dækningsberettigede skader på husforsikringen, hvor der har været overhængende fare for menneskeliv. Forsikringen dækker op til 10 timers konsultation hos psykolog efter en dækningsberettiget skade for hver sikret person. Forudsætningen for at opnå psykologisk krisehjælp er, at vi har modtaget anmeldelsen senest 3 måneder efter, at skaden på den forsikrede ejendom er sket. 17

18 Husejeransvar og retshjælp 20. Husejeransvarsforsikringen (I tilknytning til kaskoforsikringen) A Hvornår er man ansvarlig 1. Efter gældende ret er man juridisk ansvarlig, når man ved fejl, forsømmelse eller undladelse er skyld i den skete skade. Med andre ord, er man erstatningsansvarlig, når man kan gøre for det. Er man uden skyld i skaden, er der tale om et hændeligt uheld, og det er man ikke erstatningsansvarlig for. 2. Sker der en skade, tager vi altid stilling til, om du har pådraget dig et erstatningsansvar. Anerkender du selv erstatningspligten eller kravet, risikerer du selv at måtte betale er statningen og eventuelle omkostninger. Det tilsagn er nemlig ikke bindende for Bornholms Brandforsikring. B Forsikringssum 1. Personskader bliver erstattet med indtil 10 millioner kr. pr. skade. Beløbet bliver ikke indeksreguleret. 2. Skader på ting og dyr erstattes med indtil 2 millioner kr. pr. skade. Beløbet bliver ikke indeksreguleret. 3. Forsikringen betaler også omkostninger ved erstatningsspørgsmålets afgørelse, hvis de er afholdt efter aftale med os, selv om forsikringssummerne bliver overskredet. Det samme gælder renter af erstatningsbeløb, som er dækket af forsikringen. 4. Forsikringen betaler også de omkostninger, der kan blive tale om, hvis nogen uberettiget kræver erstatning af dig. C Hvilket ansvar er dækket 1. Forsikringen betaler erstatning for skade på personer, dyr og ting, du som ejer eller bruger af den forsikrede ejendom efter gældende ret er blevet erstatningsansvarlig for, mens forsikringen er i kraft. 2. Forsikringen dækker også erstatningsansvar for skade forvoldt af personer i forbindelse med deres arbejde for dig ved pasning af ejendommen. D Særlige regler 1. Anlægs- og byggearbejde Forsikringen dækker ikke ansvar for skade på ting der er sket i forbindelse med anlægs- og byggearbejde ved - udgravning - grundforstærkning - pilotering - nedbrydning - grundvandssænkning - brug af sprængstoffer Personskader er dog dækket. 2. Forurening Forsikringen dækker ikke ansvar for skade, der er sket ved forurening af eller igennem luft, vand eller jord. Dog dækker vi, hvis skaden er opstået ved et enkeltstående uheld* og du har overholdt de offentlige forskrifter. E Hvilket ansvar er ikke dækket 1. Aftale Ansvar, der udelukkende støttes på ordlyden i en - kontrakt - lejeaftale - eller andet aftalegrundlag. 2. Egne ting Ansvar for skade forvoldt på ting eller dyr, som du ejer. 3. Hunde Ansvar for skade forvoldt af hunde. 4. Virksomhed på ejendommen Ansvar for skade, forvoldt ved udøvelse af erhvervsvirksomhed* på forsikringsstedet, uanset virksomhedens størrelse. 5. Haveredskaber og arbejdsmaskiner med motor Ansvar for skade, der sker ved kørsel med eller ved anvendelse af haveredskaber og arbejdsmaskiner med motor, hvis motorens kraft er over 20 hk. 6. Selvforskyldt beruselse og narkotika Ansvar for skade, der sker som følge af selvforskyldt beruselse eller selvforskyldt påvirkning af narkotika og dette gælder uanset skadevolders sindstilstand. 7. Varetægt* Ansvar for skade, der sker på ting, som du bruger eller har brugt, opbevarer, transporterer, bearbejder, behandler, låner, lejer, har sat dig i besiddelse af eller af andre grunde end de anførte har i din varetægt* - med eller uden ejerens tilladelse. 18

19 20. Husejeransvarsforsikringen (fortsat) 8. Forsætlig skade Ansvar for skade, der sker med vilje. Forsikringen dækker dog, hvis personer under 14 år - eller som på grund af sin sindstilstand manglede evnen til at handle fornuftigt - har været skyld i skaden. Du skal kunne dokumentere dette i form af en speciallægeerklæring. 21. Retshjælpsforsikringen (I tilknytning til kaskodækningen) Hvad dækker forsikringen? Retshjælpsforsikringen dækker dine udgifter til sagsomkostninger, der afholdes med rimelig grund til løsning af visse private retstvister*. Du skal være involveret i sagen som privat person, og tvisten må ikke have forbindelse til dit erhverv. En virksomhed kan ikke få dækket sine sagsomkostninger. Domstolene skal kunne afgøre din sag. Hvis sagen kan behandles af et godkendt klagenævn fx Forbrugerklagenævnet, er du forpligtet til først at benytte denne mulighed. Anmeldelse af skade Får du brug for forsikringen, må du kontakte en advokat, der vil påtage sig sagen. Advokaten skal anmelde sagen til Bornholms Brandforsikring. Du skal selv anmelde sagen til os, når sagen behandles under småsagsprocessen*. Vilkår Vilkår for retshjælpsforsikringen får du hos vores kundeservice. Summer og selvrisiko* Fremgår af vilkårene for retshjælp, som kan rekvireres ved henvendelse på mail - eller telefonisk på

20 Ordforklaring B Brand Ved brand forstår vi ildsvåde, der indebærer en løssluppen flammedannende ild, som har evnen til at brede sig ved egen kraft, og som har et større omfang. Skader forårsaget af stikflammer, hvor tingen ikke selvstændigt bryder i brand, er således ikke dækket. Svide-, glødeskader eller småhuller uden flammer er ikke dækket. Sodskader, der ikke er en følge af en brandskade, fx sod fra stearinlys, petroleums-/olielamper og gryder, er ikke dækket. E Elskade Ved el-skade forstår vi skade på de elektriske ledere eller komponenter, der opstår på grund af kort slutning (en utilsigtet forbindelse i et elektrisk kreds løb), induktion (tordenvejr) eller overspænding (fejl i el-forsyningen). Eksplosion En meget hurtigt forløbende forbrænding eller kemisk proces, der udvikler kraftig varme, der som regel ledsages af brag og lysglimt. Enkeltstående uheld Ved et enkeltstående uheld forstår vi, at skaden sker øjeblikkelig og uventet. Årsagen og virkningen skal være sket på et tidspunkt og ikke over et tidsrum. Erhvervsvirksomhed Ved erhvervsvirksomheder forstår vi også mindre virksomheder fx damefrisør, zoneterapeut og fysioterapeut. F Fast bygningstilbehør Ved fast bygningstilbehør forstår vi fx faste elinstallationer, hovedtavler, kraftinstallationer, lysinstallationer, grundvandspumper, fastmonterede anlæg til brand-, vandskade- og tyverisikring af bygninger og indendørs svømmebassiner. Forladte En bygning er forladt, når forsikringstageren eller andre ikke bruger den eller har opgivet at få et økonomisk udbytte af den fx ved salg. Forsikringssummer Forsikringssummen inkl. evt. senere indeksreguleringer er et udtryk for Bornholms Brandforsikrings maksimale hæftelse. Forsikringssummen skal altid være tilstrækkelig til at dække værdien af det forsikrede. Forsikringstageren Ved forsikringstager forstår vi den, der har indgået aftalen med Bornholms Brandforsikring. Funktionsevne Vi betragter træets funktionsevne som svækket, hvis insektangrebet har medført styrkesvækkelse, der går ud over konstruktionens bæreevne. G Glas Glas eller erstatningsmateriale for glas, der er monteret som en bygningsdel på den blivende plads, fx vinduer, indmurede spejle, glaskeramiske kogeplader, ovnglas og døre til brusekabiner. Gængse Ved gængse byggematerialer forstår vi materialer, der kan indkøbes som almindelige standardmaterialer, det vil sige ikke specialfremstillede dele. Ved gængse byggemetoder forstås håndværksmæssige arbejder, der på skadetidspunktet er kendt og anvendt. 20

21 Ordforklaring H Hærværk Ved hærværk forstår vi skader forvoldt med vilje af personer uden lovlig adgang til bygningen. I Indirekte tab Indirekte tab, fx merforbrug af el er ikke dækket. Tab af vand og olie er kun dækket, hvis forsikringen omfatter Udvidet dækning. L Lynnedslag Lynnedslag foreligger, når lynet er slået direkte ned i det forsikrede eller den bygning, hvor genstanden befinder sig. Det er en forudsætning, at der kan påvises spor i form af gnist- og brandmærker eller andre beskadigelser på bygningsdele eller bygningstilbehør. N Normalt afløb Ved normalt afløb forstås, at vand uhindret kan løbe igennem. P Pludselig tilsodning Tilsodningen skal være øjeblikkelig og uventet, hvilket betyder at årsagen til tilsodningen skal være sket på et tidspunkt og ikke over et tidsrum. Påkrav En henvendelse fra Bornholms Brandforsikring om, at forsikringen skal betales. R Retstvister Ved tvister forstår vi konkrete konflikter, der indeholder et rimeligt grundlag for et civilretligt søgsmål. Råd Skader på træ, der er forårsaget af svampe og/ eller bakterier og hvor nedbrydningen er karakteriseret ved en langsomt forløbende ødelæggelse i forhold til konstruktionens forventede levetid. 21

Vilkår for Hund 09-3 August 2009

Vilkår for Hund 09-3 August 2009 Vilkår for Hund 09-3 August 2009 Fortrydelsesret Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i, kan du fortryde, at du har købt forsikringen. Hvis du fortryder købet, er det ikke bindende for dig. Fortrydelsesretten

Læs mere

Fællesvilkår. Erhvervsforsikringer

Fællesvilkår. Erhvervsforsikringer Fællesvilkår Erhvervsforsikringer 6499-1 September 2002 Indhold 1 Hvem er sikret 4 2 Hvor dækkes 4 3 Forsikringens betaling 4 4 Indeksregulering 5 5 Selvrisiko 5 6 Moms 5 7 Opsigelse og ændring af forsikringen

Læs mere

Vilkår for Husforsikring

Vilkår for Husforsikring Vilkår for Husforsikring 6610-2 Oktober 2010 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i kan du fortryde, at du har bestilt forsikringen. Fortrydelsesfristen

Læs mere

Vilkår for Hund 09-2 August 2009

Vilkår for Hund 09-2 August 2009 Vilkår for Hund 09-2 August 2009 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge Forsikringsaftalelovens 34 i, kan du fortryde, at du har bestilt forsikringen. Fortrydelses fristen er

Læs mere

6610-4 Juni 2013. vilkår for husforsikring

6610-4 Juni 2013. vilkår for husforsikring 6610-4 Juni 2013 vilkår for husforsikring Topdanmark Forsikring /S Vilkår for Husforsikring 6610-4 Juni 2013 2 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens 34

Læs mere

Fællesvilkår for Erhvervsforsikringer

Fællesvilkår for Erhvervsforsikringer Fællesvilkår for Erhvervsforsikringer DF20900-1 Juni 2011 Generelle oplysninger Aftalen er indgået med Danske Forsikring A/S, i det følgende kaldet Danske Forsikring. Personoplysninger mv. Som kunde har

Læs mere

Erhvervsforsikringer fællesvilkår. Maj 2008

Erhvervsforsikringer fællesvilkår. Maj 2008 Maj 2008 Bornholms Brandforsikring A/S Tornegade 8 3700 Rønne www.bornholmsbrand.dk info@bornbrand.dk CVR: 15 46 59 72 2 Erhvervsløsøre Nemkonto Bornholms Brandforsikring benytter Nemkonto-systemet til

Læs mere

I TILSLUTNING TIL DANSK LOVGIVNING OM FORSIKRINGSAFTALER OG OM FORSIKRINGSVIRKSOMHED 8 ANSVARSFORSIKRING 9 RETSHJÆLPSFORSIKRING

I TILSLUTNING TIL DANSK LOVGIVNING OM FORSIKRINGSAFTALER OG OM FORSIKRINGSVIRKSOMHED 8 ANSVARSFORSIKRING 9 RETSHJÆLPSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER FOR PARCELHUSFORSIKRING (FOR 1- OG 2-FAMILIESHUSE) I TILSLUTNING TIL DANSK LOVGIVNING OM FORSIKRINGSAFTALER OG OM FORSIKRINGSVIRKSOMHED 1 HVEM ER SIKRET? 2 HVOR DÆKKES? 3 HVAD OMFATTER

Læs mere

Vilkår for tophjælp fritidshus

Vilkår for tophjælp fritidshus DF20003-4 Oktober 2015 Vilkår for tophjælp fritidshus - en del af Topdanmark Danske Forsikring A/S Vilkår for Tophjælp fritidshus DF20003-4 Oktober 2015 2 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din

Læs mere

Vilkår for. Hus og Fritidshus

Vilkår for. Hus og Fritidshus Vilkår for Hus og Fritidshus 01-4 August 2016 Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i kan du fortryde, at du har bestilt forsikringen. Fortrydelsesfristen er 14 dage,

Læs mere

Gartnernes Forsikring ... Dansk Jordbrug HUSFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr. HUS-01

Gartnernes Forsikring ... Dansk Jordbrug HUSFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr. HUS-01 ... Gartnernes Forsikring Dansk Jordbrug HUSFORSIKRING Forsikringsbetingelser nr. HUS-01 Når du har tegnet Husforsikring, er det vigtigt at vide, hvilke skader forsikringen dækker. Forsikringsaftalen for

Læs mere

Fortrydelsesret. Andre oplysninger

Fortrydelsesret. Andre oplysninger Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i kan du fortryde, at du har bestilt forsikringen. Fortrydelsesfristen er 14 dage, når du har modtaget policen

Læs mere

Fortrydelsesret. Andre oplysninger

Fortrydelsesret. Andre oplysninger Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i, kan du fortryde, at du har bestilt forsikringen. Fortrydelsesfristen er 14 dage, når du har modtaget policen

Læs mere

Vilkår for Ejendomsforsikring

Vilkår for Ejendomsforsikring Vilkår for Ejendomsforsikring Bornholms Brandforsikring A/S CVR-nr. 15465972 Tornegade 8 3700 Rønne Telefon 56 93 00 00 Internet www.bornholmsbrand.dk E-mail info@bornbrand.dk Vilkår for Hus og Fritidshus

Læs mere

Vilkår for. Hus og Fritidshus

Vilkår for. Hus og Fritidshus Vilkår for Hus og Fritidshus 01-3 August 2009 Fortrydelsesret Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i, kan du fortryde, at du har købt forsikringen. Hvis du fortryder købet, er det ikke bindende for dig. Fortrydelsesretten

Læs mere

Vilkår for Olieforureningsforsikring. i tilknytning til lovbekendtgørelse nr. 1427 af 4.12.2009, Lov om forurenet jord 48 og 49.

Vilkår for Olieforureningsforsikring. i tilknytning til lovbekendtgørelse nr. 1427 af 4.12.2009, Lov om forurenet jord 48 og 49. Vilkår for Olieforureningsforsikring i tilknytning til lovbekendtgørelse nr. 1427 af 4.12.2009, Lov om forurenet jord 48 og 49. Indholdsfortegnelse Side 1. Indledning....3 2. Hvem er sikret....3 3. Hvad

Læs mere

Fortrydelsesret. Andre oplysninger

Fortrydelsesret. Andre oplysninger Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i kan du fortryde, at du har bestilt forsikringen. Fortrydelsesfristen er 14 dage, når du har modtaget policen

Læs mere

Drivhusforsikring. Fuldstændige forsikringsbetingelser og bestemmelser. En forsikring som giver dig tryghed

Drivhusforsikring. Fuldstændige forsikringsbetingelser og bestemmelser. En forsikring som giver dig tryghed 1 Drivhusforsikring Fuldstændige forsikringsbetingelser og bestemmelser En forsikring som giver dig tryghed Tillykke med din drivhusforsikring hos Dansk Glasforsikring. Her kan du læse relevant information

Læs mere

Vilkår for Hus DF November 2007

Vilkår for Hus DF November 2007 Vilkår for Hus DF20104-1 November 2007 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i, kan du fortryde, at du har bestilt forsikringen. Fortrydelsesfristen

Læs mere

EJERSKIFTEFORSIKRING 5 ÅRIG 01-01-2011

EJERSKIFTEFORSIKRING 5 ÅRIG 01-01-2011 EJERSKIFTEFORSIKRING 5 ÅRIG 01-01-2011 For forsikringen gælder ud over disse betingelser de klausuler, der er anført på policen. Forsikringsbetingelserne er indholdet af den aftale, der gælder mellem dig

Læs mere

Fortrydelsesret. Andre oplysninger

Fortrydelsesret. Andre oplysninger Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i kan du fortryde, at du har bestilt forsikringen. Fortrydelsesfristen er 14 dage, når du har modtaget policen

Læs mere

vilkår for husforsikring

vilkår for husforsikring DF20104-5 Oktober 2015 vilkår for husforsikring - en del af Topdanmark Danske Forsikring /S Vilkår for Husforsikring DF20104-5 Oktober 2015 2 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge

Læs mere

Lejlighedsvis privat boligudlejningsforsikring Forsikringsbetingelser

Lejlighedsvis privat boligudlejningsforsikring Forsikringsbetingelser Lejlighedsvis privat boligudlejningsforsikring Forsikringsbetingelser Aftalegrundlag Forsikringsaftalen består af forsikringsaftalen (policen) og forsikringsbetingelserne. For forsikringen gælder Lov om

Læs mere

Fællesbetingelser for ERHVERV. Indholdsfortegnelse: Betingelsesnr. 2200.00.01

Fællesbetingelser for ERHVERV. Indholdsfortegnelse: Betingelsesnr. 2200.00.01 Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Fællesbetingelser for ERHVERV Indholdsfortegnelse: 1 Lovgivning m.v. 2 Ved skadetilfælde 2.1 Anmeldelse af skade 2.2 Afværgelse af skade 2.3 Udbedring

Læs mere

Fortrydelsesret. Andre oplysninger

Fortrydelsesret. Andre oplysninger Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i kan du fortryde, at du har bestilt forsikringen. Fortrydelsesfristen er 14 dage, når du har modtaget policen

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Hundeforsikring

Forsikringsbetingelser for Hundeforsikring Forsikringsbetingelser for Hundeforsikring Indholdsfortegnelse for Hundeforsikring 1. Fællesbestemmelser 1.1. Hvornår skal præmien m.m. betales? 1.2. Hvordan indeksreguleres forsikringssummer og præmie?

Læs mere

VILKÅR FOR NETBANKFORSIKRING (02/11)

VILKÅR FOR NETBANKFORSIKRING (02/11) Ord og begreber markeret med * i vilkårene er nævnt i alfabetisk orden i Ordforklaringen. Ordforklaringen skal betragtes som en del af vilkårene. Hvis samme ord eller begreb anvendes flere gange i samme

Læs mere

HUNDEANSVARSFORSIKRING

HUNDEANSVARSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER Yderligere oplysninger Yderligere oplysninger om dækningerne på denne forsikring kan fås på www.first.dk, www.forsikringsoplysningen.dk eller www.ankeforsikring.dk. Aftalegrundlag

Læs mere

Vilkår for Husforsikring

Vilkår for Husforsikring DF20805-1 September 2017 Vilkår for Husforsikring - en del af Topdanmark Danske Forsikring A/S Vilkår for Husforsikring DF20805-1 September 2017 2 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling

Læs mere

VILKÅR FOR REVISORANSVARSFORSIKRING (04/11)

VILKÅR FOR REVISORANSVARSFORSIKRING (04/11) INDHOLD 1. Hvem er sikret 2. Hvad er dækket 3. Forsikringstiden 4. Hvad er ikke dækket 5. Forsikringssummer 6. Udvidelser 7. Selvrisiko 8. Hvis skaden sker 9. Serieskader 10. Moms 11. Forsikringens ikrafttræden

Læs mere

Gartnernes Forsikring ... Dansk Jordbrug FRITIDSHUSFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr. FRI-01

Gartnernes Forsikring ... Dansk Jordbrug FRITIDSHUSFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr. FRI-01 ... Gartnernes Forsikring Dansk Jordbrug FRITIDSHUSFORSIKRING Forsikringsbetingelser nr. FRI-01 Når du har tegnet Fritidshusforsikring, er det vigtigt at vide, hvilke skader forsikringen dækker. Forsikringsaftalen

Læs mere

ALM. BRAND BYGNINGSFORSIKRING LANDBRUG. Mange forbedringer og få skærpelser...

ALM. BRAND BYGNINGSFORSIKRING LANDBRUG. Mange forbedringer og få skærpelser... ALM. BRAND BYGNINGSFORSIKRING LANDBRUG Mange forbedringer og få skærpelser... WWW.ALM BRAND.DK ALM. SUND FORNUFT Her kan du læse om de væsentligste forskelle på de nuværende betingelser 9800 og 9801 og

Læs mere

1. Sikrede. 4. Hvilke genstande er omfattet. 2. Geografisk område. 3. Forsikringsformer. Side 4 af 39

1. Sikrede. 4. Hvilke genstande er omfattet. 2. Geografisk område. 3. Forsikringsformer. Side 4 af 39 Side 4 af 39 BETS - TT2009180003729930 - Betingelser_Bygningsforsikring - 1 1. Sikrede 1.1 Forsikringstageren i egenskab af ejer eller bruger af de forsikrede genstande. For hus- og grundejeransvarsdækning,

Læs mere

DANSK GLASFORSIKRING A/S

DANSK GLASFORSIKRING A/S Drivhusforsikring 2015 Vær godt dækket ind PAVILLON DANMARK i samarbejde med DANSK GLASFORSIKRING A/S 1 Dette får du En forsikring som giver dig tryghed Når man investerer i et flot nyt drivhus, er det

Læs mere

Ejerskifteforsikring. Standarddækning Forsikringsbetingelser for ejerskifteforsikring for hus. 1 Hvem er dækket? 2 Hvad omfatter forsikringen?

Ejerskifteforsikring. Standarddækning Forsikringsbetingelser for ejerskifteforsikring for hus. 1 Hvem er dækket? 2 Hvad omfatter forsikringen? Ejerskifteforsikring Forsikringsbetingelser Standarddækning Forsikringsbetingelser for ejerskifteforsikring for hus. I henhold til lov om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom. For Standarddækningen

Læs mere

Forsikringsbetingelser for EJERSKIFTEFORSIKRING

Forsikringsbetingelser for EJERSKIFTEFORSIKRING Forsikringsbetingelser for EJERSKIFTEFORSIKRING Ejerskifteforsikringen er udarbejdet i relation til lov nr. 437 af 31.05.2000 om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom og i tilslutning til

Læs mere

Ejerskifteforsikring Forsikringsvilkår nr. 45-7, april 2003

Ejerskifteforsikring Forsikringsvilkår nr. 45-7, april 2003 Ejerskifteforsikring Forsikringsvilkår nr. 45-7, april 2003 1.00 Hvem er sikret Forsikringstageren er sikret som ejer af ejendommen. 2.00 Hvad omfatter forsikringen 2.10 Forsikringen omfatter 1. Alle bygninger

Læs mere

hundeforsikring Version 2150002

hundeforsikring Version 2150002 hundeforsikring Version 2150002 Forsikringsvilkår af maj 2012 Indholdsfortegnelse Side 3 Fællesbetingelser for hundeforsikring Afsnit 1-16 Side 6 Lovpligtig hundeansvar Afsnit 17-19 2 Vilkår Nykredit Forsikring

Læs mere

Forsikringsbetingelser nr. FH 1406 Afsnit 2. Bygningsforsikring Dækningsskema

Forsikringsbetingelser nr. FH 1406 Afsnit 2. Bygningsforsikring Dækningsskema Nedenfor er angivet de vigtigste ændringer mellem forsikringsbetingelserne. Skemaet er opbygget som en kronologisk gennemgang af de gamle betingelser nr. 75/1, med tilhørende ændringer. DOKUMENTET ER BLOT

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER CAMPINGVOGNFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr. 9405

FORSIKRINGSBETINGELSER CAMPINGVOGNFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr. 9405 FORSIKRINGSBETINGELSER CAMPINGVOGNFORSIKRING Forsikringsbetingelser nr. 9405 Aftalegrundlaget Forsikringsbetingelserne, policen og eventuelle policetillæg udgør tilsammen den aftale, der er indgået med

Læs mere

Fortrydelsesret. Andre oplysninger

Fortrydelsesret. Andre oplysninger Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i kan du fortryde, at du har bestilt forsikringen. Fortrydelsesfristen er 14 dage, når du har modtaget policen

Læs mere

Hundeforsikring. Forsikringsbetingelser version 01-02. Administration ProSam Forsikring Agentur A/S Vestervænget 6, 8381 Tilst

Hundeforsikring. Forsikringsbetingelser version 01-02. Administration ProSam Forsikring Agentur A/S Vestervænget 6, 8381 Tilst Hundeforsikring Forsikringsbetingelser version 01-02 JULI 2012 Administration Vestervænget 6, 8381 Tilst Telefon: 70 228 448 Email: mail@prosam.dk Web: prosam.dk Cover underwritten 100% by Qudos Insurance

Læs mere

Vilkår for. Køle- og dybfrostforsikring

Vilkår for. Køle- og dybfrostforsikring Vilkår for Køle- og dybfrostforsikring December 1992 Andre oplysninger Personoplysninger mv. Som kunde har du naturligvis mulighed for at se, hvilke personoplysninger vi har om dig. Det vil typisk være

Læs mere

Forsikringsbetingelser FÆLLESBETINGELSER ERHVERV

Forsikringsbetingelser FÆLLESBETINGELSER ERHVERV Forsikringsbetingelser FÆLLESBETINGELSER ERHVERV VERSION 30-501 Thisted Forsikring A/S Thyparken 16 7700 Thisted Telefon: 96 19 45 00 E-mail: post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk Fællesbetingelser

Læs mere

marts 2016 Vilkår for Juliana Drivhusdækning All Risk-1

marts 2016 Vilkår for Juliana Drivhusdækning All Risk-1 6686-1 marts 2016 Vilkår for Juliana Drivhusdækning ll Risk-1 Vilkår for Juliana Drivhusdækning ll Risk 6686-1 Marts 2016 2 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens

Læs mere

Du skal give besked til Securator A/S, Borgergade 28, 7323 Give, telefon 70 22 07 30, e-mail info@securator.dk

Du skal give besked til Securator A/S, Borgergade 28, 7323 Give, telefon 70 22 07 30, e-mail info@securator.dk Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i kan du fortryde, at du har bestilt forsikringen. Fortrydelsesfristen er 14 dage, når du har modtaget policen

Læs mere

Bygningsforsikring - Erhvervsejendomme Her kan du se forskellen i dækningen på de gamle betingelser nr og de nye betingelser nr

Bygningsforsikring - Erhvervsejendomme Her kan du se forskellen i dækningen på de gamle betingelser nr og de nye betingelser nr Sammenligning Bygningsforsikring - Erhvervsejendomme Her kan du se forskellen i dækningen på de gamle betingelser nr. 4301 og de nye betingelser nr. 4301. De redaktionelle ændringer, herunder anvendelsen

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER EJERSKIFTEFORSIKRING. Forsikringsbetingelser 1104. Indhold Side Indhold Side

FORSIKRINGSBETINGELSER EJERSKIFTEFORSIKRING. Forsikringsbetingelser 1104. Indhold Side Indhold Side FORSIKRINGSBETINGELSER EJERSKIFTEFORSIKRING Forsikringsbetingelser 1104 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen med Tryg udgøres af policen, eventuelle policetillæg, tilstandsrapporten og forsikringsbetingelserne.

Læs mere

Husforsikring. Forsikringsbetingelser HUS-3 Gældende fra 01.08.2014. Forsikringsbetingelser

Husforsikring. Forsikringsbetingelser HUS-3 Gældende fra 01.08.2014. Forsikringsbetingelser Husforsikring Forsikringsbetingelser HUS-3 Gældende fra 01.08.2014 Forsikringsbetingelser 1 INDHOLDSFORTEGNELSE AFSNIT 1 FORSIKRINGENS OMFANG... 3 1.0 SIKREDE PERSONER... 3 2.0 DÆKNINGSOMRÅDE... 3 3.0

Læs mere

Sammenligning. Her kan du se forskellen mellem jeres gamle betingelser nr. 4085 og jeres nye betingelser nr. 4301.

Sammenligning. Her kan du se forskellen mellem jeres gamle betingelser nr. 4085 og jeres nye betingelser nr. 4301. Sammenligning Bygningsforsikring Her kan du se forskellen mellem jeres gamle betingelser nr. 4085 og jeres nye betingelser nr. 4301. Vær opmærksom på, at sammenligningen er vejledende, og ved en eventuel

Læs mere

Husforsikring. Forsikringsbetingelser

Husforsikring. Forsikringsbetingelser Husforsikring Forsikringsbetingelser 1 INDHOLDSFORTEGNELSE AFSNIT 1 FORSIKRINGENS OMFANG... 1.0 SIKREDE PERSONER... 2.0 DÆKNINGSOMRÅDE... 3.0 FORSIKRINGEN OMFATTER... ERSTATNINGSOPGØRELSE... 4.0 GENERELLE

Læs mere

Betingelser. Husforsikring. Nr. HU 1403. Husforsikring

Betingelser. Husforsikring. Nr. HU 1403. Husforsikring Betingelser Husforsikring Husforsikring Nr. HU 1403 Indholdsfortegnelse Side 2 Vejledning... 3 1. Fællesbestemmelser 1.1. Hvem dækker forsikringen?... 5 1.2. Hvor dækker forsikringen?... 5 1.3. Hvad skal

Læs mere

Fortrydelsesret. Andre oplysninger

Fortrydelsesret. Andre oplysninger Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i kan du fortryde, at du har bestilt forsikringen. Fortrydelsesfristen er 14 dage, når du har modtaget policen

Læs mere

E J E R S K I F T E F O R S I K R I N G

E J E R S K I F T E F O R S I K R I N G E J E R S K I F T E F O R S I K R I N G Almindelige forsikringsbetingelser nr. 215-1 1. Sikrede...Side 2 2. Forsikringens dækningsomfang...side 2 3. Hvilke forhold er dækket...side 2 4. Undtagelser fra

Læs mere

Sammenligning Husforsikring Side 1

Sammenligning Husforsikring Side 1 Sammenligning Husforsikring Side 1 B. Forsikrede genstande 1. Bygningsbrandforsikring omfatter: Dækningsskema 1.1. Forsikrede genstande De på forsikringsstedet beliggende bygninger incl. fundament indtil

Læs mere

Forsikringsbetingelser EJERSKIFTEFORSIKRING

Forsikringsbetingelser EJERSKIFTEFORSIKRING EJERSKIFTEFORSIKRING Pkt. 4 5 6 7 8 9 0 4 5 Tekst Sikret Forsikringens dækningsomfang Hvilke forhold er dækket Undtagelser fra dækningen Ulovlighedsdækning Hvorledes beregnes erstatningen Selvrisiko Regres

Læs mere

Betingelser. Husforsikring. Husforsikring Nr. HU 1406

Betingelser. Husforsikring. Husforsikring Nr. HU 1406 Betingelser Husforsikring Husforsikring Nr. HU 1406 Indholdsfortegnelse Side 2 Vejledning... 3 1. Fællesbestemmelser 1.1. Hvem dækker forsikringen?... 5 1.2. Hvor dækker forsikringen?... 5 1.3. Hvad skal

Læs mere

Betingelser. Sælgeransvarsforsikring. Nr. 5153

Betingelser. Sælgeransvarsforsikring. Nr. 5153 Betingelser Sælgeransvarsforsikring Sælgeransvarsforsikring Nr 5153 5153 Sælgeransvar Side 2 Indholdsfortegnelse Side 3 1 Sælgeransvarsforsikring 1 Hvem er dækket 4 2 Ved skade 4 3 Anden forsikring 4 4

Læs mere

Forsikringsbetingelser SKURVOGN

Forsikringsbetingelser SKURVOGN SKURVOGN 005-0..009 A 4 5 6 7 8 9 B 0 4 5 6 6 7 8 9 0 Hvad omfatter forsikringen Hvem er dækket af forsikringen Hvor dækker forsikringen KASKOFORSIKRING Hvilke skader dækker forsikringen Udstrømning af

Læs mere

Codan Care Forsikringsbetingelser

Codan Care Forsikringsbetingelser Fællesbetingelser for Codan Care - gruppeforsikringer i Codan Forsikring A/S (i det følgende kaldet Codan) i tilslutning til lovbekendtgørelse nr. 726 af 24. oktober 1986 om forsikringsaftaler med senere

Læs mere

December 2000. Vilkår for. Ejerskifteforsikring. Tornegade 8 3700 Rønne Telefon 56 93 00 00 Fax 56 93 00 02 www.bornholmsbrand.dk

December 2000. Vilkår for. Ejerskifteforsikring. Tornegade 8 3700 Rønne Telefon 56 93 00 00 Fax 56 93 00 02 www.bornholmsbrand.dk December 2000 Vilkår for Ejerskifteforsikring Tornegade 8 3700 Rønne Telefon 56 93 00 00 Fax 56 93 00 02 www.bornholmsbrand.dk Ejerskifteforsikring Forsikringen har kun gyldighed for ejendomme, der er

Læs mere

Lille knallertforsikring

Lille knallertforsikring Lille knallertforsikring Forsikringsbetingelser Ansvarsdækning (Gælder kun, hvis det fremgår af Deres police.) For Ansvarsdækningen gælder følgende betingelser samt fællesbestemmelserne for Privatsikring

Læs mere

Forsikringsvilkår. for. Hundeforsikring

Forsikringsvilkår. for. Hundeforsikring Forsikringsvilkår for Hundeforsikring Selandia Forsikring Assurance Agentur A/S - et selskab I Nordisk Forsikrings Agentur A/S Automatikvej 1 2860 Søborg Tlf. 33 33 74 90 Cvr.nr. 33386079 info@selandiaforsikring.dk

Læs mere

Betingelser. Husforsikring. Nr. 5302. Husforsikring

Betingelser. Husforsikring. Nr. 5302. Husforsikring Betingelser Husforsikring Husforsikring Nr. 5302 Indholdsfortegnelse Side 2 1. Fællesbestemmelser 1.1. Hvem dækker forsikringen?... 3 1.2. Hvor dækker forsikringen?... 3 1.3. Risikoforandring og ejerskifte...

Læs mere

Forsikringsbetingelser for EJENDOMSFORSIKRING - VILLA

Forsikringsbetingelser for EJENDOMSFORSIKRING - VILLA Lokal Forsikring G/S Holsted Park 15 4700 Næstved CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for EJENDOMSFORSIKRING - VILLA i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler m.v. Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Tryg Dækforsikring. Fortrydelsesret

Tryg Dækforsikring. Fortrydelsesret Tryg Dækforsikring Aftalegrundlag Forsikringsaftalen med Tryg udgøres af forsikringsbeviset og forsikringsbetingelserne. For forsikringen gælder desuden dansk lovgivning, herunder Lov om finansiel virksomhed

Læs mere

Villaforsikring / Forsikringsbetingelser nr. 1204. Villaforsikring / 1

Villaforsikring / Forsikringsbetingelser nr. 1204. Villaforsikring / 1 Villaforsikring / Forsikringsbetingelser nr. 1204 Villaforsikring / 1 Fortrydelsesret FORTRYDELSESRET Gælder alene for private forbrugerforsikringer. Du har ret til at fortryde dit køb af private forsikringer,

Læs mere

Forsikringsbetingelser SKURVOGN KASKOFORSIKRING 0105

Forsikringsbetingelser SKURVOGN KASKOFORSIKRING 0105 Forsikringsbetingelser SKURVOGN KASKOFORSIKRING 0105 Thisted Forsikring A/S Thyparken 16 7700 Thisted Telefon: 96 19 45 00 E-mail: post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk Skurvogn Kaskoforsikring

Læs mere

danbolig 3. februar 2017 Husforsikring årlig pris kr Indeks

danbolig 3. februar 2017 Husforsikring årlig pris kr Indeks danbolig Nørre Alslev Nr Alslev Langgade 11 B 4840 Nørre Alslev Tilbud om forsikring På baggrund af dine oplysninger følger her tilbud på den forsikring, du har efterspurgt: forsikring årlig pris 2.228

Læs mere

Vilkår for Fritidshus Bygning

Vilkår for Fritidshus Bygning Vilkår for Fritidshus Bygning 5342-6 Oktober 2010 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i, kan du fortryde, at du har bestilt forsikringen. Fortrydelsesfristen

Læs mere

Knallertforsikring. Ansvarsdækning. Hvad omfatter ansvarsdækningen. ikke? Hvor dækkes ansvaret? Hvordan dækkes ansvaret? Forsikringsbetingelser

Knallertforsikring. Ansvarsdækning. Hvad omfatter ansvarsdækningen. ikke? Hvor dækkes ansvaret? Hvordan dækkes ansvaret? Forsikringsbetingelser Ansvarsdækning i tilknytning til gældende lov om forsikringsaftaler. For ansvarsdækningen gælder nedenstående betingelser samt fællesbestemmelser for Codan Knallertforsikring. Hvad omfatter ansvarsdækningen?

Læs mere

Vilkår for Påhængs- og campingvogne

Vilkår for Påhængs- og campingvogne DF20030-4 Oktober 2015 Vilkår for Påhængs- og campingvogne - en del af Topdanmark Danske Forsikring A/S Vilkår for Påhængs- og campingvogne DF20030-4 Oktober 2015 2 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde

Læs mere

Hundeforsikring Forsikringsvilkår 01-1

Hundeforsikring Forsikringsvilkår 01-1 Hundeforsikring Forsikringsvilkår 01-1 Forsikringsvilkår 1 Fortrydelsesret Gælder alene for private forbrugerforsikringer Fortrydelsesret ved nytegning af forsikring Vi skal oplyse følgende i henhold til

Læs mere

Entreprise all-risksforsikring for bestående bygninger/løsøre tilhørende

Entreprise all-risksforsikring for bestående bygninger/løsøre tilhørende Betingelser nr. 800402 Forsikringsbetingelser for Entreprise all-risksforsikring for bestående bygninger/løsøre tilhørende bygherren KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, Postboks 823, 2500 Valby Tlf. 77

Læs mere

Generelle betingelser

Generelle betingelser Generelle betingelser 1 Hvem er sikret? 1.1 Sikret er ejeren af ejendommen, eller den på policen anførte forsikringstager i sin egenskab af bruger af ejendommen, medmindre andet er anført. 1.2 Omfatter

Læs mere

Vilkår for Tophjælp vare- og

Vilkår for Tophjælp vare- og DF20004-3 Oktober 2015 Vilkår for Tophjælp vare- og lastbil - en del af Topdanmark Danske Forsikring A/S Vilkår for Tophjælp Vare- og lastbil DF20004-3 Oktober 2015 2 Fortrydelsesret Du har ret til at

Læs mere

Forsikringsbetingelser VILLAFORSIKRING

Forsikringsbetingelser VILLAFORSIKRING Forsikringsbetingelser VILLAFORSIKRING VERSION 10-101 Thisted Forsikring A/S Thyparken 16 7700 Thisted Telefon: 96 19 45 00 E-mail: post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk Villaforsikring Indhold

Læs mere

Fortrydelsesret. Andre oplysninger

Fortrydelsesret. Andre oplysninger Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i kan du fortryde, at du har bestilt forsikringen. Fortrydelsesfristen er 14 dage, når du har modtaget policen

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Fritidshus

Forsikringsbetingelser for Fritidshus Forsikringsbetingelser for Fritidshus Forsikringsbetingelser nr. 13T8 Gælder fra 01.10.2013 TJM 509-2 (08.15) Ramsingsvej 28A 2500 Valby Tlf 70 33 28 28 Fax 44 20 66 28 1/22 Tjenestemændenes Forsikring

Læs mere

Ejerskifteforsikring. Standarddækning Forsikringsbetingelser for ejerskifteforsikring for hus. 1 Hvem er dækket? 2 Hvad omfatter forsikringen?

Ejerskifteforsikring. Standarddækning Forsikringsbetingelser for ejerskifteforsikring for hus. 1 Hvem er dækket? 2 Hvad omfatter forsikringen? Ejerskifteforsikring Forsikringsbetingelser Standarddækning Forsikringsbetingelser for ejerskifteforsikring for hus. I henhold til lov om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom. For Standarddækningen

Læs mere

ANDEN BYGNINGSBESKADIGELSE - ERHVERV

ANDEN BYGNINGSBESKADIGELSE - ERHVERV Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for ANDEN BYGNINGSBESKADIGELSE - ERHVERV i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler m.v. Indholdsfortegnelse:

Læs mere

EJERSKIFTEFORSIKRING 10 ÅRIG

EJERSKIFTEFORSIKRING 10 ÅRIG EJERSKIFTEFORSIKRING 10 ÅRIG 01-01-2011 For forsikringen gælder ud over disse betingelser de klausuler, der er anført på policen. Forsikringsbetingelserne er indholdet af den aftale, der gælder mellem

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER

FORSIKRINGSBETINGELSER FORSIKRINGSBETINGELSER A/S Gammelgårdsvej 20 DK-4000 Roskilde Telefon +45 70 70 75 76 info@fodan.dk CVR nr. 36 42 83 68 INDHOLDSFORTEGNELSE A: HVEM OG HVOR DÆKKER FORSIKRINGEN 1: Hvem hører til gruppen

Læs mere

Hundeforsikring. Forsikringsbetingelser 2150002

Hundeforsikring. Forsikringsbetingelser 2150002 Hundeforsikring Forsikringsbetingelser 2150002 Gælder fra juni 2010 Indholdsfortegnelse 1. Fællesbetingelser for hundeforsikring afsnit 1-16 Side 3 2. Lovpligtig hundeansvar afsnit 17-19 Side 6 3. Fortrydelsesret

Læs mere

FORSIKRINGS BETINGELSER

FORSIKRINGS BETINGELSER FORSIKRINGS BETINGELSER Rådhuspladsen 4-1550 København V (Hovedkontor) Web: www.icareforsikring.dk - Email: mail@icareforsikring.dk Tlf: 70 30 22 88 Cvr. Nr. 36028513 Bank: Handelsbanken: Reg nr 7636 Konto

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR CAMPINGVOGNS- FORSIKRING I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR CAMPINGVOGNS- FORSIKRING I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed FORSIKRINGSBETINGELSER FOR CAMPINGVOGNS- FORSIKRING I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed Branche M70 Betingelser 310308 Side Fællesbetingelser... 2 1 Hvem

Læs mere

Betingelser. Privat ansvarsforsikring. Nr. 8074. Privat ansvarsforsikring

Betingelser. Privat ansvarsforsikring. Nr. 8074. Privat ansvarsforsikring Betingelser Privat ansvarsforsikring Privat ansvarsforsikring Nr 8074 Indholdsfortegnelse Side 2 1 Almindelige bestemmelser 1 Sikrede 3 2 Geografisk område 3 3 Flytning 3 4 Anmeldelse af skade 3 5 Anden

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER VILLAFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr. EJ12. Vejledning om forsikringsbetingelserne findes på næste side

FORSIKRINGSBETINGELSER VILLAFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr. EJ12. Vejledning om forsikringsbetingelserne findes på næste side FORSIKRINGSBETINGELSER VILLAFORSIKRING Forsikringsbetingelser nr. EJ12 Aftalegrundlaget Forsikringsbetingelserne, policen og eventuelle policetillæg udgør tilsammen den aftale, der er indgået med Tryg

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER DYREFORSIKRING

FORSIKRINGSBETINGELSER DYREFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER DYREFORSIKRING Fordi venskab betyder alt ETU Forsikring A/S Hærvejen 8 6230 Rødekro www.etuforsikring.dk Forsikringsbetingelser nr.: 01-2010-DYR 1 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen

Læs mere

FORSIKRINGS BETINGELSER

FORSIKRINGS BETINGELSER FORSIKRINGS BETINGELSER Rådhuspladsen 4-1550 København V (Hovedkontor) Web: www.icareforsikring.dk - Email: mail@icareforsikring.dk Tlf: 70 30 22 88 Cvr. Nr. 36028513 Bank: Handelsbanken: Reg nr 7636 Konto

Læs mere

Villaforsikring RSIKRING FORSIKRING FOR ORSIKRIN G. Betingelser FORSIKRING FORSIKRING FORSIKRING FORSIKRING FORSIKRING

Villaforsikring RSIKRING FORSIKRING FOR ORSIKRIN G. Betingelser FORSIKRING FORSIKRING FORSIKRING FORSIKRING FORSIKRING ORSIKRIN G IKRINGFORS RSIKRING FORSIKRING FOR Betingelser Villaforsikring FORS FORSIKRING FORSIKRING FORSIKRING IKRINGFORS FORSIKRING FORSIKRING IDA Forsikring IDAs forsikringsgruppe Forsikringsagentvirksomhed

Læs mere

Vilkår for professionel ansvarsforsikring (06/05)

Vilkår for professionel ansvarsforsikring (06/05) Vilkår for professionel ansvarsforsikring (06/05) 1. HVEM ER SIKRET Forsikringen dækker forsikringstageren og de personer, der er i forsikringstagerens tjeneste. 2. DEFINITIONER 2.1. Forsikringssum Policens

Læs mere

Forsikringsbetingelser ejendomsforsikring/indboforsikring for fritidshuse. Forsikringsbetingelser nr. FR 01

Forsikringsbetingelser ejendomsforsikring/indboforsikring for fritidshuse. Forsikringsbetingelser nr. FR 01 Forsikringsbetingelser ejendomsforsikring/indboforsikring for fritidshuse Forsikringsbetingelser nr. FR 01 Aftalegrundlaget Forsikringsbetingelserne, policen og eventuelle policetillæg udgør tilsammen

Læs mere

Vi gør opmærksom på, at fortrydelsesfristen for visse FullCare forsikringer er udvidet til 30 dage. Se nærmere på din police.

Vi gør opmærksom på, at fortrydelsesfristen for visse FullCare forsikringer er udvidet til 30 dage. Se nærmere på din police. Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i kan du fortryde, at du har bestilt forsikringen. Fortrydelsesfristen er 14 dage, når du har modtaget policen

Læs mere

Udvidet Forsikring Radio/TV Forsikringsbetingelser nr gældende fra 1. oktober 2009

Udvidet Forsikring Radio/TV Forsikringsbetingelser nr gældende fra 1. oktober 2009 Udvidet Forsikring Radio/TV Forsikringsbetingelser nr. 646-10 gældende fra 1. oktober 2009 Fortrydelsesret Fortrydelsesretten gælder alene for private forbrugerforsikringer. Du har ret til at fortryde

Læs mere

SÆLGERANSVARSFORSIKRING VERSION

SÆLGERANSVARSFORSIKRING VERSION SÆLGERANSVARSFORSIKRING VERSION 2432008 Forsikringsvilkår af januar 2017 Indholdsfortegnelse Side 3 Fællesbetingelser Afsnit 1-11 Side 4 Sælgeransvarsdækning Afsnit 12-16 Side 5 Fortrydelsesret 2 Vilkår

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER I tilslutning til dansk forsikringsaftalelov m.v.

FORSIKRINGSBETINGELSER I tilslutning til dansk forsikringsaftalelov m.v. Betingelser for parcelhus, fritidshus og indbo i fritidshus FORSIKRINGSBETINGELSER I tilslutning til dansk forsikringsaftalelov m.v. Indholdsfortegnelse 1. Hvem er omfattet af forsikringen 2. Hvor dækker

Læs mere

Ansvarsforsikring for Dansk Golf Unions medlemmer

Ansvarsforsikring for Dansk Golf Unions medlemmer Ansvarsforsikring for Dansk Golf Unions medlemmer FÆLLESBETINGELSER 1. Lovregler, værneting og lovvalg 1.1 For forsikringen gælder Lov om forsikringsaftaler. 1.2 Tvister vedrørende forsikringsaftalen afgøres

Læs mere

Betingelser nr. 300602 Forsikringsbetingelser for Forsikring for bygnings- beskadigelse alene ved indbrud

Betingelser nr. 300602 Forsikringsbetingelser for Forsikring for bygnings- beskadigelse alene ved indbrud Betingelser nr. 300602 Forsikringsbetingelser for Forsikring for bygningsbeskadigelse alene ved indbrud KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, Postboks 823, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. 25 79 25 64

Læs mere

Forsikringsvilkår. for. Knallertforsikring

Forsikringsvilkår. for. Knallertforsikring Forsikringsvilkår for Knallertforsikring Selandia Forsikring Assurance Agentur A/S - et selskab I Nordisk Forsikrings Agentur A/S Automatikvej 1 2860 Søborg Tlf. 33 33 74 90 Cvr.nr. 33386079 info@selandiaforsikring.dk

Læs mere