LOKALPLAN NR. 91. April Området langs Storgade

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "LOKALPLAN NR. 91. April 2002. Området langs Storgade"

Transkript

1 0\ LOKALPLAN NR. 91 April 2002 Området langs Storgade

2 Hvad er en lokalplan? ~ Tilvejebringelse Byrådet står fortilvejebringelsen af lokalplaner, evt i samarbejde med dem, der har interesse i atudføre anlægsog byggearbejder fordet pågældende område. Byrådet skal tilvejebringe en lokalplan, når deternødvendigt for atsikre kommuneplanens virkeliggørelse, ognår der påtænkes større anlægs- og byggearbejder. Byrådet kan tilvejebringe lokalplaner foren række andre forhold..offentliggørelse Når Byrådet har vedtaget et forslag til lokalplan, skal dette offentliggøres sammen med oplysning om indsigelsesfrist, som skal være mindst 8 uger. Samtidig skai Byrådet give skriftlig underretning herom til ejere, lejere og brugere afdeejendomme, som omfattes af planen, og til foreninger som ønsker underretning, samt til amtsråd, miljøministeren og andre, forhvem planen har særlig interesse. Amtsrådet påser, at etforslag til lokalplan eri overensstemmelse med regionplanen og kommuneplanen. Erder opnået enighed mellem amtsråd og byråd om evt. ændringer i pianforslaget, kan Byrådet, hvis derikke er kommet indsigelser efter udløbet af indsigelsesfristen, vedtage planen endeligt Efter vedtagelsen foretages offentlig bekendtgørelse af planen, og der fremsendes skriftlig underretning til ejere, til dem, der har fremsat indsigelser, samt til foreninger og myndigheder. Indhold En lokalpian.må ikke indeholde.bestemmelser i strid med planloven. Lokalplaner kan f.eks, rumme bestemmelser om overførsler afarealer til byzone, om anvendelse ogudstykningsforhold, om bebyggelsesplacering og udformning, bevaring af bygninger og landskabstræk, sikring af friarealer og fællesarealer rn.rn. Retsvirkninger Når forslag til lokalplan eroffentliggjort, må ejendommen, der eromfattet afplanen, ikke anvendes eller bebygges på en måde, der kan foregribe indholdet af den endelige plan. Lokalplanen tinglyses på deenkelte ejendomme, der er omfattet afplanen, og der må ikke etableres forhold, som strider mod planen, efter at den er bekendtgjort. Med henblik på at sikre planens gennemførelse kan Byrådet ekspropriere fast ejendom, når det erafvæsentlig betydning. Byrådet kan, inden forvisse rammer, give dispensationer. SORØ KOMMUNE Teknik, &Miljøafdelingen Rådhusvej 8, 4180 Sorø Tlf

3 Lokalplan nr. 91 Indhold Indhold: Redegørelse: side Indledning 5 Forhold til anden planlægning 5 Lokalplanens indhold 8 Lokalplanens bestemmelser: 1 Lokalplanens formål 11 2 Lokalplanens formål 11 3 Områdets anvendelse 11 4 Fortov og torveareal 11 5 Bebyggelsens ydre fremtræden 12 6 Skilte og markiser 12 7 Ophævelse af bestemmelser i andre lokalplaner Midlertidige retsvirkninger Vedtagelsespåtegning 13 Kortbilag Kortbilag 1 Matrikelkort Kortbilag 20mrådeplan Bilag 3 Regulativ for Storgade Slorgade 15 3

4 Redegørelse Oversigtkort Nationalmuseet og Sorø Amts Museums registrant 4

5 Redegørelse Denne lokalplan erudarbejdet for atskabe et ensartet og mere præcist administrationsgrundlag for det centrale byområde. planens kapitel Som detailhandel. Amtsrådet har som hovedmålsætning at: Lokalplanen omfatter alene rand bebyggelsen langs Storgade og fastlægger kun retningslinier for bygningernes anvendelse og bebyggelsesregulerende bestemmelser i forbindelse med ombygning, renovering og skiltning. Lokalplanen indeholder som bilag et revideret regulativ foranvendelse af Storgades fortovsarealer. skabe mulighed for etvarieret butiksudbud i mindre og mellemstore byer samt I de enkel-te bydele i de større byer, skabe mulighed for, atområder til butiksformål kan udlægges, hvor der er god tilgængelighed for alle trafikanter, herunder især den gående, cyklende og kollektive trafik, skabe mulighed for, atdagligvareindkøb kan foregå lokalt, således atbalancen mellem de enkelte områders og byers forbrug og om-sætning opretholdes eller forbedres, oq Storgade 11 Storgade 42 Forhold til anden planlægning Regionplanlægning Amtsrådet har i efteråret 2001 godkendt etregionplantillæg til detailhandel, dererstatter region- skabe mulighed for, at udvalgsvareindkøb, under hensyntagen til det lokale niveau, kan foregå på egnsniveau, således at balancen mellem forbrug og omsætning for udvalgsvarer i de enkelte egne og I amtet som helhed forbedres.. For Sorø bymidte gælder følgende retningslinier i regionplanen (arealer angivet som bruttoareal): - Maksimal størrelse for dagligvarebutikker fastsættes til 3000 m 2 - Maksimal størrelse for udvalgsvarebutikker fastsættes til 1000 m 2 og enenkelt. butik på op til 1500 m 2 - Ramme for nybyggeri og omdannelse fastsættes til 4000 m 2 Denne lokalplan erpå alle punkter i fuld overensstemmelse med retningslinier og intentioner i regionplanen. Det eksisterende bruttoetageareal til butiksformål indenfor lokalplanens område eropgjort!ilca m 2 og det kan maksimalt stige!il5000 m 2. 5

6 Redegørelse Kommuneplanlægning Hovedstruktur. Sorø Kommune har i forbindelse med kommuneplanrevisionerne i og B konsekvent arbejdet på atsikre bymidtens anvendelse til detailhandel og kulturelt samlingspunkt. Sorø ligger tæt på større centre og erderfor udsat for betydelig konkurrence indenfor detailhandelsområdet. Byrådet har derfor igennem 90'erne gennemført store byfornyelsesprojekter og understøttet bymidten gennem opførelse afmere end 200 nye boliger. Desuden erder gennemført en ombyg" ning af bymidtens gader specielt med henblik på at sikre et bedre og mere attraktivt handelsmiljø.. Byrådets politik har i perioden sikret offentlige og private investeringer i bymidten på over 300. millioner kr. I den gældende kommuneplan indgår det bl.a. som indsatsområder for bymidten: atrealisere Holberg-Arkaden, atfacaderenoveringerne fortsættes og atder udarbejdes en ny lokalplan for området ved Postgården. Byrådet har med disse tiltag et ønske om en yderligere styrkelse afbymidtens konkurrenceevne. Rammer for lokalplanlægning I kommuneplanens rammedel omfattes lokalplanen af retningslinierne for område SO-C2, C3, C4, C7 og CB, der alle fastlægger områdets anvendelse til centerformål.. Lokalplanen eri overensstemmelse med kommuneplanen. Anden lokalplanlægning Lokalplanområdet eri dag omfattet af Lokalplan 39 - området mellem Absalonsgade og østergade, Lokalplan 40 - området ved postgården og Lokalplan 4B - Storgadekarreen. Denne lokalplan erstatter bestemmelserne i disse lokalplaner omkring anvendelse og bebyggelsens ydre fremtræden for så vidt angår randbebyggelsen langs Storgaåe. Alle øvrige bestemmelser i. disse lokalplaner vil fortsat være fuldtgældende. Meddelt tilladelse Byrådet har meddelt tilladelse til etablering af et tandlægecenter i ejendommen Storgade 29A. Anden planlægning/tekniske forhold Da lokalplanen alene omfatter en fastlæggelse og præcisering afanvendelse og bebyggelsesregulerende bestemmelser for den eksisterende randbebyggelse langs Storgade, erder ikke redegjort for kloakforhold, forurening, byøkologiske betragtninger ogtrafikforhold.. Storgade 19A - hjørnet af Storgade og Vestergade Slorgade 1-3, hjørnet af Storgade og Torvet 6

7 Redegørelse Historiske huse Lokalplanområdet er en del afdetområde, der er omfattet af Nationalmuseets registrant fra Registranten omfatter alle ejendomme i randbebyggelsen langs Storgade bortset fra Storgade 2, 22, 23, 28 og 37. Registranten eret væsentligt redskab til sikring af bevaringsværdier afde enkelte ejendomme i forbindelse med ombygning og renovering. Sorø Bevaringsforening Sorø Bevaringsforening har i 1996 udarbejdet en rapport "Bevaring og fornyelse med kvalitet og respekt forbyggestil og detaljer". Rapporten omfatter en registrering af bymidtens ejendomme med en sammenfattende arkitektonisk vurdering og forslag til forbedring afde enkelte ejendomme. Kortbilaget fra registranten ervist på side 4 i lokalplanen. Fredede bygninger Følgende bygninger inden for lokalplanområdet er fredet: Storgade 7A Storgade 9 Storgade 17A Storgade 19A Storgade 25 Disse bygninger eromfattet afen særlig lovgivning og må ikke ændres eller ombygges uden tilladelse fra bygningsfredningsmyndigheden. Storgade 25 Storgade 18 7

8 Redegørelse lokalplanens indhold Byrådet ønsker atfastholde og forbedre det eksisterende købstads- og handelsmiljø i Storgade. Derfor ønskes Storgades stueetager primært anvendt til butikker til detailhandel, og der indføres et stop for nyetablering afliberale erhverv. Ved detailhandel menesudvalgsvare- og dagligvarebutikker, hvor salg afvarerer det helt dominerende formål. Det betyder, atder ikke vil blive givet flere nye tilladelser til anvendelser som banker, klinikker, ejendomshandel, restauranter og frisører. Disse og lignende erhverv må i fremtiden etablere sig i lokaler, der allerede benyttes.til detaktuelle formål eller. i sidegader udenfor det egentlige forretningscentrum. Eksisterende anvendelse til liberale erhverv kan fortsætte uændret og den 'enkelte butik kan sælges eller overdrages til gældende/sidst anvendte formål. Der gælder en række undtagelser fra lokalplanens bestemmelser, idet Storgadeskulturinstitutioner med bibliotek, museer og biograf samt det fredede Hotel Postgården, naturligvis skal kunne fortsætte. uændret. Disse institutioner samlet i bymidten har en uvurderlig betydning for detsamlede sociale og kulturelle liv i byen i samspil med detailhandlen, Etandet væsentlig element for bymidtens liv og understøtning afdetailhandlen erboligerne. Byrådet ønsker derfor, atboligerne i randbebyggelsens etage over stueplan skal fastholdes til boliger og ikke anvendes til liberale erhverv. Eksisterende lovlig anvendelse til liberale erhverv kan fortsætte som hidtil og sælges eller overdrages til gældende formål. Fortov og torvearealer Regulativet for Storgade med retningslinier for udstilling afvarer og aktiviteter istorgade er i.. forbindelse med udarbejdelse afdenne lokalplan.. opdateret og indgår som bilag til lokalplanen.: For at undgå en "tivolisering" afgademiljøet erder; bl.a. indarbejdet retningslinier, der sikrer, at der, '.','. ved fortovsservering anvendes borde og stole af træ eller metal og at parasoller skal være i ensfarvet lærred uden reklamer. Bebyggelsens ydre fremtræden Bebyggelsen i Storgade ermeget varieret altefter opførelsestidspunktet. Bebyggelsen er med enkelte undtagelser særdeles bevaringsværdig og, istandsættelse og ombygninger skal derfor gennemføres med fuld respekt for den oprindelige. '" arkitektur. ' Lokalplanen fastlægger følgende overordnede retningslinier. l1'~ ~~~ ~ ~ i- w, I BB I I II Tf ~ - Bi= - = - I l 'ITI ITI ~ ro 1'-,..- '-' -t- I- ~~ B~~... BO l J j I I I l, Eksempler på kviste 8

9 Redegørelse Tag og kviste. Tage skal generelt udføres i etmateriale, som var almindeligt på det tidspunkt, hvor huset blevopført. Det vil normalt betyde røde lertegl eller skiffer på graders tagkonstruktioner. I enkelte tilfælde erder tale om sortglaserede tegl eller andet tagmateriale. Skorstenspiber skal bevares i original udførelse på eksisterende bygninger. Kviste skal udføres i proportioner, der ertilpasset tagfladen og som hovedregel med inddækninger i zink eller bly.. Facader. Facader skal fremtræde, såder opnås en god helhedsvirkning i forbindelse med bebyggelsen som helhed. Det eriforbindelse med ombygninger væsentligt at fastholde den proportionering, der eri bebyggelsen. Facader og.gavle skal fremstå i natursten eller som pudsede facader i jordfarver. Endelig farvesætning skal godkendes afsorø Kommune. Porte, døre og vinduer. Nye vinduer, døre og porte skal udføres i træ (bortset fra butiksdøre) og have samme formater og opdeling som husets oprindelige elementer. Sammenhængende vinduesbånd og store udstillingsvinduer i stueetager skal undgås. Skiltning Butiksskiltes størrelse, form og farve skal tilpasses bygningens dimensioner og arkitektur. Skilte skal som hovedregel udføres med løse bogstaver monteret umiddelbart over de enkelte vinduer. Farvede bånd, fliser, plader, kasser og lignende vil ikke blive tilladt. Belysningen må ikke virke skæmmende og dominerende for oplevelsen afbygningens udtryk. Belysning afskilte og facader skal godkendes af kommunen. Lysarmaturkasser, lysbånd og lignende vil ligeledes ikke blive tilladt. Derimod kan der anbefales mindre lysreklamer i bøjede neonrør med afdæmpet belysning. a., DO 8BD :1: DID i Dl DCJ Eksempler på vinduer og døre Udhængsskilte kan udføres med en størrelse på op til50x50. Der må højst opsættes etskilt på butiks-lejemålet, primært over indgangspartiet. Der må ikke opsættes faste baldakiner. Markisers størrelse skal tilpasses bygningens arkitektur og må som hovedregel kun omfatte enkelte vinduesfag. Markiser skal udføres med ensfarvet lærredsdug og uden faste reklamer. Sorø Kommunes Teknik- og Miljøafdeling står til rådighed med råd og vejledning i disse spørgsmål. 9

10

11 Lokalplanens bestemmelser Lokalplan nr. 91 Området langs Storgade. Lokalplanens bestemmelser med kortbilag er umiddelbart bindende for ejere og brugere. af de. ejendomme planen omfatter. Lokalplanen tinglyses på samtlige ejendomme indenfor området. I henhold ti/lovom planlægning (lovbekendtgørelse nr. 518 af 11. juni2000, med ændringer ved lov af nr. 477af 7. juni2001) fastsættes følgende bestemmelser for del i 2 nævnte område. 1. Lokalplanens formål Lokalplanen har til formål: atfastlægge præcise bestemmelser for anvendelse af bebyggelsen langs Storgade. atfastlægge retningslinier for bygningsrenovering og skiltning. 2. Lokalplanområdet 2,1. Lokalplanen afgrænses som vist på matrikelkortet og omfatter en del affølgende matr. nr. Del af10 A, 12 A 12 B, 13 K, 14 A, 15, 16 A 17 A 18, 19, 20, 21 A, 22 A, 22 B, 24, 25 A, 25 B, 26 A, 26B, 27 A 28, 29 C, 3 A 30 A 31 A, 32 A, 33 A, 33 B, 34 A, 35 A 36, 4, 43, 5 A, 6, 7A 8 A, 9, Sorø Bygrunde samt del af 29 A, LI. Ladegård Hgd., Sorø Jorder 2.2. Lokalplanområdet ligger i byzone. 3. Områdets anvendelse 3.1. Randbebyggelsens stueplan må alene anvendes til butikker til detailhandel. Ved detailhandel forstås udvalgsvare- og dagligvarebutikker, hvor salg af varer er det helt dominerende formål. Der kan ikke tillades nyindretning tii følgende og beslægtede anvendelser: Bank og forsikring Klinikker/solcentre Ejendomshandel Restauranter/cafeer Frisør Motionscentre liberale erhverv og undervisningsformål Eksisterende lovlig anvendelse kan fortsætte som hidtil. Den enkelte butik kan sælges elleroverdrages til nuværendelhidtidige formål. Butikker kan ikke sammenlægges over matrikelskel/ flere bygninger. Fra anvendelsesbestemmelsen gælder der følgende undtagelser: 3.1,1. Storgade 5-7,9, 15 og 17 anvendes til kulturelle formål Storgade 25 anvendes til hotel og restaurant Randbebyggelsens 1.'3. sal og tagetager må kun anvendes til boligformål. Eksisterende lovlig anvendelse kan fortsætte som hidtil. Lejlighederne kan sælges eller overdrages til nuværende formål. 3.3 Dagligvarebutikker kan ikke etableres med et bruttoetageareal over 3000 m 2 Det maksimale bruttoetageareal forudvalgsvarebutikker fastsættes til 1000 m 2, bortset fra en enkelt butik på 1500 m 2, Detsamlede bruttoetageareal. der kan anvendes til butiksformål indenfor lokalplanens område fastsættes til5000m 2 11

12 Lokalplanens bestemmelser 4. Fortov og torvearealer 4.1. Retningslinier for anvendelse af gadearealet eromfattet af Regulativ for Storgade. Regulativ revideret december 2001 indgår i lokalplan som bilag. 5. Bebyggelsens ydre fremtræden 5.1. Den enkelte bygnings originale udtryk bevares. Det betyder, atbygningens tag, facade, vinduer, døre, materialer, farver m.v. skal fremtræde som tilhørende husets tidsalder og arkitektur. Ændringer skal godkendes afsorø kommune i hvert enkelt tilfælde Facader og gavle skal fremstå i natursten eller som pudsede facader i jordfarver. Endelig farvesætning skal godkendes afsorø Kommune Tag på bygninger med taghældning skal belægges med røde lertegl. Eksisterende bygningerkan renoveres med originale tagmateriale Tagrender og nedløb skal udføres i zink Kompressorhuse, ventilationsanlæg og lignende skal placeres indenfor "bygningskroppen" Vinduer, døre og porte skal udføres i træ. Butiksdøre er undtaget herfra. Ved udskiftning af døre, vinduer og kviste skal den oprindelige arkitektur respekteres Vinduer i tagetagen skal normaltucjføres med kviste med zinkflunke. Mindre loft- og toiletnum kan udføres med forsænkede veluxvinduer udviklet til bevaringsværdige bygninger Ændringer afbygninger skal godkendes af Sorø Kommune i hvert enkelt tilfælde. 6. Skilte og markiser 6.1. Skilte skal som hovedregel udføres med løse bogstaver og tilpasses bygningens dimensioner og arkitektur, herunder fagdeling og vindues- og dørformater. Skilte måikke helt eller delvis dække arkitektoniske elementer som for eksempel gesimser, bånd og indfatninger. Belysning må ikke virke skæmmende eller dominerende. Belysning af skilte og facader skal godkendes afkommunen Der må ikke opsættes faste baldakiner. Markiser skal udføres af ensfarvet lærredsdug uden faste reklamer, og må som hovedregel kun omfatte enkelte vinduesfag Udhængsskilte må udføres med en størrelse på max. 50 x 50 cm.. Der må højst opsættes et skilt pr. butikslejemål Der må ikke opsættes nogen form for udendørs antenner Skiltning og markiser skal godkendes afsorø Kommune] hvert enkelt tilfælde. 7. Ophævelse af bestemmelser i andre lokalplaner Inden for denne lokalplans område erstatter lokalplanen følgende bestemmelser i lokalplan 39, 40 og Lokalplan 39 vedtaget af Sorø Byråd den og 8. - Lokalplan 40 vedtaget af Sorø Byråd den og 9. - Lokalplan 48 vedtaget af Sorø Byråd den og 8. 12

13 Lokalplanens bestemmelser Nævnte bestemmelser aflyses inden for denne lokalplans område i forbindelse med lokalplanens endelige vedtagelse. 8 Lokalplanens retsvirkninger Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelsen, må ejendomme, der eromfattet afplanen, ifølge planloven kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt anvendes i overensstemmelse med planens bestemmelser. Den eksisterende lovlige anvendelse afejendom kan fortsætte som hidtil. Lokalplanen medfører ikke i sig selv krav om etablering afde anlæg m.v., der erindeholdt i planen. Mere væsentlige afvigelser fra lokalplanen kan kun gennemføres ved tilvejebringelse afen ny lokalplan. I henhold til planloven kan der foretages ekspropriation afprivates ejendomme eller rettigheder over ejendomme, når ekspropriationen vilvære afvæsentlig betydning for virkeliggørelsen aflokalplanen. 9 Vedtagelsespåtegning Lokalplanen erendeligt vedtaget på Byrådets møde den / 13

14

15 1:2000 lokalplan 91 N l 125a 30b Matrikelkort \ Kortbilag 1

16

17 1:2000 lokalplan Kortbilag 2

18

19 Regulativ for Storgade 1. Formål Dette regulativer udarbejdet for at sikre ensartede retningslinier for udstilling af varer og aktiviteter i Storgade. 2. Område Regulativet omfatter ejendomme som vist på kortbilaget.. Storgade Storgade Varetilkørsel Varetilkørsel til forretningerne skal finde.sted fra parkeringspladserne bag randbebyggelsen til Storgade. Mindre varebiler kan benytte parkeringspladserne i ~~~a. Af og pålæsning fra vejarealet må kun finde sted med særlig tilladelse fra teknik- og miljøafdelingen. 4. Renholdelse og vintervedligeholdelse Renholdelse og vintervedligeholdels~åf. kørebaneareal og parkeringspladser udføres af Sorø Kommune. Renholdelse og vintervedligeholdelse afarealet fra sokkel til parkeringsfelterne eller til kørebanearealet udføres afgrundejerne, Grundejernes forpligtigelse omfatter fejning, rydning for sne umiddelbart efter snefald, samt grusning eller saltning, nårdet erglat. 5. Flagning Opsætning afflag i de afmærkede flaghuller må kun finde sted i forbindelse med mærkedage eller større fælles arrangementer. Opsætning afflagguirlander på tværs afgaden skal begrænses mest muligt og forudsætter kommunens godkendelse. 6. Udstillingszoner A Langs facaderne til Storgade 27 til 37kan der etableres udstilling afvarer i en 0,5 m bred zone regnet fra sokkel. Det erdog en betingelse, atder er fri passage for fodgængere fra udstilling til chaussestensbåndl kant-sten på minimum 120 cm. B Langs facaderne til Storgade 5 til 25 og Storgade 2 til 62 kan der etableres udstilling af varer i en 1,2 m brev zone regnet fra sokkel. UdJor de ejendomme, hvorderikke er parkeringszoner, kan der desuden tillades udstilling afvarer i en.i mbred zone fra en O,5 m til 1,5 m fra kørebanen. Det erdog en betingelse, atder erfri passage for fodgængere fra udstilling til parkeringsfelt ellejr til udstilling ved kørebane på minimum 120 cm. Udstillingsinventar må ikke virke skæmmende på gademiljøet. C Flapskilte må alene placeres i udstillingszone langs sokkel, og der må kun placeres 1skilt pr. butik! erhvervsenhed i den pågældende ejendoms stueetage. D For restauranter og værtshuse gælder, atder skal ansøges om tilladelse til fortovsservering jf. 35 i politivedtægten for Ringsted politikreds. Borde og stole skal placeres ud for soklen. Det eren betingelse, at der erfri passage for fodgængere på minimum 120 cm. Ved fortovsservering må kun anvendes borde og stole aftræ eller metal og parasoller skal være i ensfarvede lærred uden reklame. E Bortset fra ved særlige gadearrangementer skal opstilling afmekaniske legeredskaber og lignende i gademiljøet begrænses mest muligt og forudsætter

20 Regulativ for Storgade kommunens godkendelse _._ ~"" Oversigtskort.

Lokalrådet for Gammel Sorø Opstilling af Bestemmelser i Lokalplan 91 og 91A samt Lokalplanforslag SK 46 med henblik på sammenligning

Lokalrådet for Gammel Sorø Opstilling af Bestemmelser i Lokalplan 91 og 91A samt Lokalplanforslag SK 46 med henblik på sammenligning Lokalrådet for Gammel Sorø Opstilling af Bestemmelser i og 91A samt med henblik på sammenligning Nye Bestemmelser i i forhold til gældende lokalplaner er markeret med fremhævet skrift i kolonnerne for

Læs mere

LOKALPLAN NR. 91 A. Centerområde ved HolbergArkaden. Juni 2003 ';.,'-

LOKALPLAN NR. 91 A. Centerområde ved HolbergArkaden. Juni 2003 ';.,'- LOKALPLAN NR. 91 A Juni 2003 Centerområde ved HolbergArkaden :\ j, ';.,'- Hvad er en lokalplan? Tilvejebringelse Byrådet stårfor tilvejebringelsen af lokalplaner, evt. i samarbejdemed dem, derhar interesse

Læs mere

SLAGELSE KOMMUNE. Rådhuspladsen. Nytorv BYMIDTENS ANVENDELSE LOKALPLAN NR 164

SLAGELSE KOMMUNE. Rådhuspladsen. Nytorv BYMIDTENS ANVENDELSE LOKALPLAN NR 164 SLAGELSE KOMMUNE Torvegade Jernbanegade Smedegade Sct.Mikkelsgade Rådhuspladsen Skolegade Løvegade Stenstuegade Schweizerpladsen Rosengade Gl.Torv Nytorv Fisketorvet Langes Gård Skovsøgade H.P.Hansens

Læs mere

Lokalplan 167. Lokalplan for udnyttelse af et område ved Hulvej skole

Lokalplan 167. Lokalplan for udnyttelse af et område ved Hulvej skole Lokalplan 167 Lokalplan for udnyttelse af et område ved Hulvej skole TEKNISK FORVALTNING SEPTEMBER 2000 INDHOLDSFORTEGNELSE Beskrivelsen -Baggrund for udarbejdelse af lokalplan... 2 -Beliggenhed, afgrænsning

Læs mere

Forslag til Lokalplan 81 Ældreboliger på Præstegårdsvej. Lokalplan 81B. Ældrecentret i Hvalsø

Forslag til Lokalplan 81 Ældreboliger på Præstegårdsvej. Lokalplan 81B. Ældrecentret i Hvalsø I Forslag til Lokalplan 81 Ældreboliger på Præstegårdsvej Lokalplan 81B Ældrecentret i Hvalsø Orientering Regler for Lokalplaners Udarbejdelse Indhold En lokalplan er en fysisk plan, der fastlægger de

Læs mere

PLAN ERHVERV. Juni Forslag. Lokalplan nr Perron 1, Slagelse Station

PLAN ERHVERV. Juni Forslag. Lokalplan nr Perron 1, Slagelse Station PLAN ERHVERV Juni 2010 Forslag Lokalplan nr. 1091 Perron 1, Slagelse Station HVAD ER EN LOKALPLAN Tilvejebringelse. Bestemmelserne om lokalplaner findes i lov om planlægning. Byrådene har ifølge loven

Læs mere

Lokalplan nr. 210.16

Lokalplan nr. 210.16 okalplan nr. 210.16 Udvidelse af Super Best i Tårs Vedtaget 2. udkast, august 2003 Nord OKAPANOMRÅDE Bredgade Johs. Hansens Vej Vrejlev Klostervej HJØRRIN KOMMUNE TEKNISK FORVATNIN Den kommunale planlægning

Læs mere

LOKALPLAN NR. 107 % _,- --- BELLEVUES 1. i^la^v DEGARDEN. ROSKILDE KOMMUNE ^VESTERGADE. pweysegangen \ * r -= «/ *r~ [ERNBANiGADE. SCHMELTZ 0 PLADS co

LOKALPLAN NR. 107 % _,- --- BELLEVUES 1. i^la^v DEGARDEN. ROSKILDE KOMMUNE ^VESTERGADE. pweysegangen \ * r -= «/ *r~ [ERNBANiGADE. SCHMELTZ 0 PLADS co CD DEGARDEN. ROSKILDE KOMMUNE % _,- --- BELLEVUES 1 ^VESTERGADE i^la^v pweysegangen \ * r -= «/ *r~ SCHMELTZ 0 PLADS co [ERNBANiGADE C/> LOKALPLAN NR. 107 ROSKILDE KOMMUNE Lokalplan 1O7 for et område ved

Læs mere

LOKALPLAN NR. 182. For et område ved Petersborgvej. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning

LOKALPLAN NR. 182. For et område ved Petersborgvej. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning LOKALPLAN NR. 182 For et område ved Petersborgvej Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning GRUNDLAGET FOR LOKALPLANEN Hillerød kommune har i henhold til kommuneplanlovens bestemmelser ladet udarbejde lokalplan

Læs mere

HOLSTED KOMMUNE. Lokalplan nr. 64. Del af centerområde ved torvet i Holsted

HOLSTED KOMMUNE. Lokalplan nr. 64. Del af centerområde ved torvet i Holsted HOLSTED KOMMUNE Del af centerområde ved torvet i Holsted Holsted Kommune Side 1 del af centerområde ved torvet i Holsted. Udarbejdet af Teknisk afdeling, Holsted Kommune. Godkendelsesdatoer: Vedtaget af

Læs mere

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt

Læs mere

LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Regionkommuneplantillæg nr. 022

LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Regionkommuneplantillæg nr. 022 LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Regionkommuneplantillæg nr. 022 110 a 110 d 112 Restaurant-, hotel- og udstillingsformål oktober 2010 Lokalplanforslag 045 og forslag til regionkommuneplantillæg

Læs mere

Om lokalplaner: Udarbejdet af Næstved Kommunes Byplansektion

Om lokalplaner: Udarbejdet af Næstved Kommunes Byplansektion Om lokalplaner: Udarbejdelse af lokalplaner Bestemmelser om lokalplaner findes i lov om planlægning. Byrådet har ifølge loven ansvaret for, at der udarbejdes lokalplaner. Der skal udarbejdes en lokalplan,

Læs mere

LOKALPLAN NR. 078 for Kulturhuset og Byparken i Skanderborg. Næsset

LOKALPLAN NR. 078 for Kulturhuset og Byparken i Skanderborg. Næsset LOKALPLAN NR. 078 for Kulturhuset og Byparken i Skanderborg Næsset Skanderborg Kommune 1996 NDHOLDSFORTEGNELSE LOKALPLAN NR. 078 REDEGØRELSE Lokalplanområdet Lokalplanens baggrund og formål Lokalplanens

Læs mere

Lokalplan nr for et butiksområde vest for Klosterparkvej

Lokalplan nr for et butiksområde vest for Klosterparkvej Indhold Lokalplan nr. 1.4-4 for et butiksområde vest for Klosterparkvej Indledning Lokalplanens forhold til anden planlægning Lokalplanens retsvirkninger Lokalplanens bestemmelser 1 Lokalplanens formål

Læs mere

Lokalplan nr. 74. for en boligbebyggelse ved Nørregade. Hundested Kommune

Lokalplan nr. 74. for en boligbebyggelse ved Nørregade. Hundested Kommune Lokalplan nr. 74 for en boligbebyggelse ved Nørregade Hundested Kommune Indhold Redegørelse s. 5 Indledning Lokalplanlægning Området for lokalplanen Forhold til anden planlægning Lokalplanens midlertidige

Læs mere

LOKALPLAN 128. For Svorin-karreen i Lyngby Bymidte. Lyngby-Taarbæk Kommune

LOKALPLAN 128. For Svorin-karreen i Lyngby Bymidte. Lyngby-Taarbæk Kommune LOKALPLAN 128 For Svorin-karreen i Lyngby Bymidte Lyngby-Taarbæk Kommune Indholdsfortegnelse Baggrunden for lokalplanen................... 1 Lokalplanens indhold...................... 2.. Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN 108. Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter

LOKALPLAN 108. Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter LOKALPLAN 108 Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1997 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

LOKALPLAN 144. For en del af Kastanievejkarreen i Kgs. Lyngby bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune

LOKALPLAN 144. For en del af Kastanievejkarreen i Kgs. Lyngby bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune LOKALPLAN 144 For en del af Kastanievejkarreen i Kgs. Lyngby bydel Lyngby-Taarbæk Kommune Indholdsfortegnelse Baggrunden for lokalplanen.................... 1 Lokalplanens indhold........................

Læs mere

LOKALPLAN NR. 307 ESBJERG KOMMUNE 1992 E.B., FOR EJENDOMMEN, MATR.NR. 897 TORVET 18.

LOKALPLAN NR. 307 ESBJERG KOMMUNE 1992 E.B., FOR EJENDOMMEN, MATR.NR. 897 TORVET 18. LOKALPLAN NR. 307 FOR EJENDOMMEN, MATR.NR. 897 TORVET 18. a E.B., ESBJERG KOMMUNE 1992 HVAD ER EN LOKALPLAN En lokaiplan er den type plan, byrådet kan anvende til at fastlægge bestemmelser om den enkelte

Læs mere

Lokalplan nr. 3.7.1 Butikker på Egelundsvej 5. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. www.albertslund.dk albertslund@albertslund.

Lokalplan nr. 3.7.1 Butikker på Egelundsvej 5. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. www.albertslund.dk albertslund@albertslund. Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Lokalplan nr. 3.7.1 Butikker på Egelundsvej 5 Hvad er en lokalplan En lokalplan

Læs mere

LOKALPLAN NR. 31 FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 31 FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE 31 HARBOØRE BY Sekundær bymidte FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE Thyborøn-Harboøre kommune Detailhandel og tankanlæg mellem Lemvigvej og Harboøre Hallen. Indholdsfortegnelse: Side 1. REDEGØRELSE 1.1 Lokalplanens

Læs mere

Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999. Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole.

Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999. Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole. Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999 Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole. Videbæk Kommune Tillæg nr. 4 til Videbæk Kommuneplan 1997 Lokalplan nr. 51.tillæg nr. 1

Læs mere

LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Kommuneplantillæg nr. 022

LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Kommuneplantillæg nr. 022 LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Kommuneplantillæg nr. 022 496c 7 119b Restaurant-, hotel- og udstillingsformål Indsigelsesfrist 5. juli 2010 April 2010...... j.nr.01.02.05p21-0183

Læs mere

Lokalplan nr. 13.1.1 Område ved Roskildevej og Linde Allé. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune

Lokalplan nr. 13.1.1 Område ved Roskildevej og Linde Allé. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Lokalplan nr. 13.1.1 Område ved Roskildevej og Linde Allé Hvad er en lokalplan

Læs mere

FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE

FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE 11 - THYBORØN BY PLEJEHJEM I THYBORØN LOKALPLAN NR. 34 FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE Thyborøn-Harboøre kommune LOKALPLAN NR. 34 Plejehjem Godthåbs vej i Thyborøn Indholdsfortegnelse: Side REDEGØRELSE:...

Læs mere

LOKALPLAN 3-41 Hotel Niels Juel

LOKALPLAN 3-41 Hotel Niels Juel LOKALPLAN 3-41 Hotel Niels Juel KØGE KOMMUNE 2002 KØGE KOMMUNE, LOKALPLAN 3-41, Hotel Niels Juel INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGØRELSE Lokalplanens baggrund, formål og indhold........... 3 Lokalplanens

Læs mere

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-10-9705.doc

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-10-9705.doc SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 10-9705 for et boligområde ved Dybbølsten BESKRIVELSE AF FORSLAGET En privat andelsboligforening har søgt om opførelse af andelsboliger på en grund ved Dybbølsten på hjørnet

Læs mere

Kolding bymidte. Tillæg til Kommuneplan. Tillæg 71 til Kommuneplan 2001-2009

Kolding bymidte. Tillæg til Kommuneplan. Tillæg 71 til Kommuneplan 2001-2009 Tillæg 71 til Kommuneplan 2001-2009 Tillæg til Kommuneplan Kommuneplanen fastlægger mål for udviklingen i Kolding Kommune, og består af 2 dele: Hovedstruktur, der beskriver de overordnede mål og indsatsområder

Læs mere

Udkast til bevarende lokalplan for Tinghuset i Odder. Udarbejdet af Odderegnens Forening for Bygnings- og Landskabskultur

Udkast til bevarende lokalplan for Tinghuset i Odder. Udarbejdet af Odderegnens Forening for Bygnings- og Landskabskultur Udkast til bevarende lokalplan for Tinghuset i Odder. Udarbejdet af Odderegnens Forening for Bygnings- og Landskabskultur Ting- og Arresthuset er opført 1856 efter tegninger af kgl. bygningsinspektør Ferdinand

Læs mere

LOKALPLAN NR THYHOLM KOMMUNE 7/91

LOKALPLAN NR THYHOLM KOMMUNE 7/91 l LOKALPLAN NR. 1.11 1991 THYHOLM KOMMUNE 7/91 THYHOLM KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1.11 for et boligområde i den sydøstlige udkant af Hvidbjerg by INDHOLD: side Redegørelse for lokalplanens forhold til den øvrige

Læs mere

Lokalplan nr Albertslund syd - Sportsplads. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune.

Lokalplan nr Albertslund syd - Sportsplads. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Lokalplan nr. 4.3.1 Albertslund syd - Sportsplads Hvad er en lokalplan En lokalplan

Læs mere

Lokalplan nr. 94. for et område ved Sallingsundvej i Roslev. Indhold: REDEGØRELSE * Lokalplanens forhold til øvrig planlægning for området *

Lokalplan nr. 94. for et område ved Sallingsundvej i Roslev. Indhold: REDEGØRELSE * Lokalplanens forhold til øvrig planlægning for området * Lokalplan nr. 94 for et område ved Sallingsundvej i Roslev. Indhold: REDEGØRELSE * Lokalplanens forhold til øvrig planlægning for området * Formålet med lokalplanen * Lokalplanens indhold * Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN NR. 140. For Politigården. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning

LOKALPLAN NR. 140. For Politigården. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning LOKALPLAN NR. 140 For Politigården Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning GRUNDLAGET FOR LOKALPLANEN Indledning Hillerød byråd har i henhold til kommuneplanlovens bestemmelser ladet udarbejde lokalplan

Læs mere

LOKALPLAN NR. 72. Bjernedevej. Februar 2001. Tuelsø

LOKALPLAN NR. 72. Bjernedevej. Februar 2001. Tuelsø Brandmarksvej LOKALPLAN NR. 72 Februar 2001 Bjernede Bjernede Kirkevej Bjernedevej Motorvej E20 Tuelsø Bjernedevej Ringstedvej Hvad er en lokalplan? Tilvejebringelse. Kommunalbestyrelsen står for tilvejebringelsen

Læs mere

Lokalplan nr Nye tagboliger ved Kanalgaden og Kanaltorvet. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune

Lokalplan nr Nye tagboliger ved Kanalgaden og Kanaltorvet. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Lokalplan nr. 7.10.1 Nye tagboliger ved Kanalgaden og Kanaltorvet Hvad er en

Læs mere

Galten Kommune Forslag til Lokalplan nr. 3.BE1 5.06

Galten Kommune Forslag til Lokalplan nr. 3.BE1 5.06 Galten Kommune Forslag til Lokalplan nr. 3.BE1 5.06 For et område til blandet bolig- og erhverv i Stjær Brugsen Forslag, November 2006 LOKALPLAN NR. 3.BE1-5.06 LOKALPLAN NR. 3.BE1-5.06 for et område til

Læs mere

LOKALPLAN 82. P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter

LOKALPLAN 82. P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter LOKALPLAN 82 P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1993 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

Århus Kommune. Lokalplan nr. Bevaring af villabebyggelse. Kaserneboulevarden. November 2004 KONGSBAK INFORMATIK

Århus Kommune. Lokalplan nr. Bevaring af villabebyggelse. Kaserneboulevarden. November 2004 KONGSBAK INFORMATIK Århus Kommune Lokalplan nr. 726 Bevaring af villabebyggelse. Kaserneboulevarden 23 og 25, Århus Midtby KONGSBAK INFORMATIK November 2004 Århus Kommune Lokalplan nr.: Bevaring af villabebyggelse. Kaserneboulevarden

Læs mere

LOKALPLANENS HENSIGT

LOKALPLANENS HENSIGT LOKALPLANENS HENSIGT Med vedtagelsen af Allerød Kommuneplan 1997-2009 blev det muligt at overføre et areal ved Bjergvej - Lyngevej fra landzone til byzone. Arealet kan udstykkes i 14 grunde til helårsboliger.

Læs mere

1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. '

1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. ' LOKALPLAN 1.35 1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. ' Lokalplanens baggrund og formål. Gundsø byråd har vedtaget denne lokalplan for ejendommen Sværdagergård i det gamle Jyllinge for at give

Læs mere

LOKALPLAN For et område ved Kildebrøndevej 50 og 60 til salg af planter og havebrugsvarer

LOKALPLAN For et område ved Kildebrøndevej 50 og 60 til salg af planter og havebrugsvarer LOKALPLAN 14.31 For et område ved Kildebrøndevej 50 og 60 til salg af planter og havebrugsvarer GREVE KOMMUNE Rådhusholmen 10 2670 GREVE TLF 43 97 97 97 Lokalplanen er udarbejdet af Teknisk Forvaltning

Læs mere

VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN 53 FOR ET OMRÅDE TIL OMBYGNING OG UDVIDELSE AF PLEJEHJEMMET ELIM

VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN 53 FOR ET OMRÅDE TIL OMBYGNING OG UDVIDELSE AF PLEJEHJEMMET ELIM VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN 53 FOR ET OMRÅDE TIL OMBYGNING OG UDVIDELSE AF PLEJEHJEMMET ELIM Lokalplan 53 For et område til ombygning og udvidelse af plejehjemmet Elim Udarbejdet af Vamdrup kommune og Arkitekt

Læs mere

for området mellem Trykkergang, Store Rådhusgade, Brogade og Bjerggade

for området mellem Trykkergang, Store Rådhusgade, Brogade og Bjerggade SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1-9407 for området mellem Trykkergang, Store Rådhusgade, Brogade og Bjerggade BESKRIVELSE AF FORSLAGET Lokalplanforslaget omfatter et ældre centerområde med gode muligheder

Læs mere

Gundsø byråd har d. 11.06.1997 vedtaget Lokalplan 1.38 endeligt.

Gundsø byråd har d. 11.06.1997 vedtaget Lokalplan 1.38 endeligt. LOKALPLAN NR. 1.38 l B2 Hotel Søfryd i Jyllinge. Gundsø byråd har d. 11.06.1997 vedtaget Lokalplan 1.38 endeligt. Lokalplanens baggrund og formål Baggrunden for at udarbejde denne lokalplan for området

Læs mere

Albertslund Kommune. Lokalplan nr. 23.1. Albertslund Vest - gårdhuse. Tæt og lav boligbebyggelse. Kongsbak Informatik

Albertslund Kommune. Lokalplan nr. 23.1. Albertslund Vest - gårdhuse. Tæt og lav boligbebyggelse. Kongsbak Informatik Albertslund Kommune Lokalplan nr. 23.1 Albertslund Vest - gårdhuse Tæt og lav boligbebyggelse 1979 Kongsbak Informatik Hvad er en lokalplan? Planloven, lokalplanpligt og lokalplanret Ifølge Lov nr. 388

Læs mere

Lokalplan 40. For lokal plastvirksomhed ved Vester Velling

Lokalplan 40. For lokal plastvirksomhed ved Vester Velling Lokalplan 40 For lokal plastvirksomhed ved Vester Velling November 1998 Lokalplanens retsvirkninger Midlertidige retsvirkninger efter planloven Endegyldige retsvirkninger Når et forslag til lokalplan er

Læs mere

Gråsten Kommune. Lokalplan nr. 32. Boligformål, Skolegade

Gråsten Kommune. Lokalplan nr. 32. Boligformål, Skolegade Gråsten Kommune Lokalplan nr. 32 Boligformål, Skolegade Vedtaget: 27.09.1990 REDEGØRELSE Gråsten kommune er tildelt en kvote på 20 almennyttige boliger. Byrådet er sammen med Gråsten Andelsboligforening

Læs mere

Om kommune- og lokalplaner

Om kommune- og lokalplaner Om kommune- og lokalplaner Kommuneplanen er den overordnede plan, som omfatter hele kommunen. Den fastlægger i grove træk, hvor der skal være boliger, erhverv, butikscentre, grønne områder osv. Kommuneplan

Læs mere

Lokalplanområdet. Lokalplan 202. Lokalplan for et boligområde ved Fabrikvej 2

Lokalplanområdet. Lokalplan 202. Lokalplan for et boligområde ved Fabrikvej 2 Lokalplanområdet Lokalplan 202 Lokalplan for et boligområde ved Fabrikvej 2 TEKNISK FORVALTNING Marts 2006 Lokalplan 202 Indhold Indhold Redegørelse Baggrund for lokalplanen 4 Formål med lokalplanen 4

Læs mere

LOKALPLAN SK 46. Sorø Kommune Maj 2015. Sorø bymidte

LOKALPLAN SK 46. Sorø Kommune Maj 2015. Sorø bymidte LOKALPLAN SK 46 Sorø Kommune Maj 2015 Sorø bymidte LOKALPLANER GENERELT Tilvejebringelse Kommunalbestyrelsen står for tilvejebringelsen af lokalplaner, evt. i samarbejde med dem, der har interesse i at

Læs mere

LOKALPLAN NR. 26 HERLEV KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 26 HERLEV KOMMUNE LOKALPLAN NR. 26 I HERLEV KOMMUNE Lokalplanens indhold. Lokalplan nr. 26 vedrører et areal ved det nordøstlige hjørne af vejkrydset Herlev Hovedgade/Herlev Ringvej og fastlægger, at området kun må anvendes

Læs mere

Lokalplanen omfatter en del af ejendommen matr.nr med et areal på ca m².

Lokalplanen omfatter en del af ejendommen matr.nr med et areal på ca m². SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 3-9409 Bofællesskab, B.S. Ingemanns Vej BESKRIVELSE AF FORSLAGET Lokalplanen omfatter en del af ejendommen matr.nr. 3772 med et areal på ca. 3.600 m². Der kan opføres en

Læs mere

Indhold. Tillæg nr. 1 til lokalplan nr for en McDonald s restaurant ved Kvickly. Tillæg nr. 14 til Kommuneplan

Indhold. Tillæg nr. 1 til lokalplan nr for en McDonald s restaurant ved Kvickly. Tillæg nr. 14 til Kommuneplan Indhold Tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 1.2-1 for en McDonald s restaurant ved Kvickly Indledning Lokalplantillæggets forhold til anden planlægning Lokalplanens retsvirkninger Lokalplantillæggets bestemmelser

Læs mere

HILLERØD KOMMUNE. LOKALPLAN NR. 11a ET OMRÅDE VED GODTHÅBSVEJ

HILLERØD KOMMUNE. LOKALPLAN NR. 11a ET OMRÅDE VED GODTHÅBSVEJ HILLERØD KOMMUNE LOKALPLAN NR. 11a ET OMRÅDE VED GODTHÅBSVEJ I henhold til kommuneplanloven (lov nr. 287 af 26. juni 1975) fastsættes herved følgende bestemmelser for det i 2 nævnte område. 1. Lokalplanens

Læs mere

LOKAL PLAN 09-013 AUGUST 1988

LOKAL PLAN 09-013 AUGUST 1988 I LOKAL PLAN 09-013 AUGUST 1988 I REDEGØRELSE Lokalplanens baggrund og område Baggrund Nærværende lokalplan er udarbejdet på baggrund af Boligselskabet Limfjorden s aktuelle planer om at opføre ca. 50

Læs mere

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr Tømrergården, Boliger i Hårlev

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr Tømrergården, Boliger i Hårlev VALLØ KOMMUNE Lokalplan nr. 1-27 Tømrergården, Boliger i Hårlev Vedtaget af Kommunalbestyrelsen d. 17. marts 2005 Lokalplan nr. 1-27 for Tømrergården, Boliger i Hårlev Indholdsfortegnelse Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN 81. Pileparken ll Mørkhøj kvarter

LOKALPLAN 81. Pileparken ll Mørkhøj kvarter LOKALPLAN 81 Pileparken ll Mørkhøj kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1992 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der gennemføres

Læs mere

Lokalplan nr. 199. Anvendelse af stueetager i bymidten

Lokalplan nr. 199. Anvendelse af stueetager i bymidten Lokalplan nr. 199 Anvendelse af stueetager i bymidten februar 2007 Hvad er en lokalplan? En lokalplan er en plan, hvori Byrådet kan fastsætte bindende bestemmelser for et område, f.eks. om - anvendelse,

Læs mere

SAKSKØBING KOMMUNE LOKALPLAN NR. 45 VEDTAGET DEN 12. MARTS 1996 FOR BEBYGGELSE VED DOKTORPARKEN

SAKSKØBING KOMMUNE LOKALPLAN NR. 45 VEDTAGET DEN 12. MARTS 1996 FOR BEBYGGELSE VED DOKTORPARKEN SAKSKØBING KOMMUNE LOKALPLAN NR. 45 VEDTAGET DEN 12. MARTS 1996 FOR BEBYGGELSE VED DOKTORPARKEN HVAD ER EN LOKALPLAN. TILVEJEBRINGELSE. Byrådet står for tilvejebringelse af lokalplaner, evt. i samarbejde

Læs mere

LOKALPLAN NR for et boligområde i Skovlunden, Thyregod.

LOKALPLAN NR for et boligområde i Skovlunden, Thyregod. LOKALPLAN NR. 080503 for et boligområde i Skovlunden, Thyregod. GIVE KOMMUNE 1 Hvad er en lokalplan Dette hæfte er en lokalplan for et boligområde i Skovlunden, Thyregod. En lokalplan er en fysisk plan,

Læs mere

Lokalplan nr. 55.3 for et boligområde ved Nygade i Videbæk.

Lokalplan nr. 55.3 for et boligområde ved Nygade i Videbæk. Videbæk i januar 2003 D.nr. 28673 Rev. den 30. april 2003 Lokalplan nr. 55.3 for et boligområde ved Nygade i Videbæk. Videbæk Kommune Lokalplan nr. 55.3 med tilhørende tillæg nr. 13 til Videbæk Kommuneplan

Læs mere

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby VALLØ KOMMUNE Lokalplan nr. 4-11 for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 9. september 2004. INDHOLD Redegørelse 3 Indledning 3 Lokalplanområdet

Læs mere

Lokalplan 80. Bolig og erhvervsområde i Hvalsø. Hvalsø Kommune

Lokalplan 80. Bolig og erhvervsområde i Hvalsø. Hvalsø Kommune Lokalplan 80 Bolig og erhvervsområde i Hvalsø Hvalsø Kommune Orientering Regler for Lokalplaners Udarbejdelse Indhold En lokalplan er en fysisk plan, der fastlægger de fremtidige forhold indenfor et afgrænset

Læs mere

VAMDRUP KOMMUNE NING TIL DEN CENTRALE BYDEL I VAMDRUP OFFENTLIG FORMÅL BELIGGENDE I TILSLUT LOKALPLAN NR. 38 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG-, CENTER- OG

VAMDRUP KOMMUNE NING TIL DEN CENTRALE BYDEL I VAMDRUP OFFENTLIG FORMÅL BELIGGENDE I TILSLUT LOKALPLAN NR. 38 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG-, CENTER- OG VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 38 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG-, CENTER- OG OFFENTLIG FORMÅL BELIGGENDE I TILSLUT NING TIL DEN CENTRALE BYDEL I VAMDRUP VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 38 for et område til bolig-,

Læs mere

Lokalplan nr. 857/6. Om overførsel af areal fra landzone til byzone m.v. for et område til erhvervsformål i Purhus

Lokalplan nr. 857/6. Om overførsel af areal fra landzone til byzone m.v. for et område til erhvervsformål i Purhus Lokalplan nr. 857/6 Om overførsel af areal fra landzone til byzone m.v. for et område til erhvervsformål i Purhus PURHUS KOMMUNE Oktober 2003 VEJLEDNING Purhus Kommune Rådhuset Teknik og Miljø Bakkevænget

Læs mere

Lokalplantillæg nr Den Østrigske Villaby. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune.

Lokalplantillæg nr Den Østrigske Villaby. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Lokalplantillæg nr. 17.2.1 Den Østrigske Villaby Hvad er en lokalplan En lokalplan

Læs mere

Lokalplan 01-58. for et område til offentlige formål - Idræts- og Naturefterskole

Lokalplan 01-58. for et område til offentlige formål - Idræts- og Naturefterskole Lokalplan 01-58 for et område til offentlige formål - Idræts- og Nurefterskole 2 INDHOLDSFORTEGNELSE: REDEGØRELSE... 3 LOKALPLANOMRÅDETS BELIGGENHED... 3 FORMÅL MED LOKALPLANEN... 3 EKSISTERENDE FORHOLD...

Læs mere

TIL SALG BJERGBYGADE 3 4200 SLAGELSE

TIL SALG BJERGBYGADE 3 4200 SLAGELSE TIL SALG BJERGBYGADE 3 4200 SLAGELSE 2 EJENDOMMEN: Matr. nr. 70 B Slagelse Bygrunde. BELIGGENDE: Bjergbygade 3 4200 Slagelse KOMMUNE: Slagelse kommune. ZONESTATUS: Ejendommen er beliggende i byzone. AREALER:

Læs mere

LOKALPLAN NR.92. Det gamle Carlsmindebryggeri

LOKALPLAN NR.92. Det gamle Carlsmindebryggeri LOKALPLAN NR.92 Det gamle Carlsmindebryggeri NYBORG KOMMUNE Teknisk forvaltning 1997 2 Indhoidsfortegnelse Lokaiplanens redegørelse Indledning 4 Lokaiplanens baggrund Lokaiplanens indhold Forholdet til

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 42 til Kommuneplan for Otterup Kommune. Udvidelse af centerområde O-C3-04 i Otterup by

Kommuneplantillæg nr. 42 til Kommuneplan for Otterup Kommune. Udvidelse af centerområde O-C3-04 i Otterup by Kommuneplantillæg nr. 42 til Kommuneplan 1992-2004 for Otterup Kommune. Udvidelse af centerområde O-C3-04 i Otterup by Hvad er et kommuneplantillæg? Det er Kommunalbestyrelsen i den enkelte kommune, der

Læs mere

Videbæk i september 1997 J.nr. 27-11 -73

Videbæk i september 1997 J.nr. 27-11 -73 Videbæk i september 1997 J.nr. 27-11 -73 NR. 73 For et centerområde ved SuperBrugsen og Westergaards Hotel i Videbæk Videbæk Kommune Lokalplan nr. 73 for et centerområde ved SuperBrugsen og Westergaards

Læs mere

Albertslund Kommune. Lokalplan nr. 8.4. Område ved Herstedøster Landsby. Udendørs oplagsplads. Kongsbak Informatik

Albertslund Kommune. Lokalplan nr. 8.4. Område ved Herstedøster Landsby. Udendørs oplagsplads. Kongsbak Informatik Albertslund Kommune Lokalplan nr. 8.4 Område ved Herstedøster Landsby Udendørs oplagsplads 1999 Kongsbak Informatik Hvad er en lokalplan? Planloven, lokalplanpligt og lokalplanret Ifølge Lov nr. 388 af

Læs mere

Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter.

Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter. Videbæk i november 2002 D.nr. 24971 Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter. Videbæk Kommune Lokalplan nr. 93 for et offentligt

Læs mere

TILLÆG 1 TIL LOKALPLAN

TILLÆG 1 TIL LOKALPLAN TILLÆG 1 TIL LOKALPLAN 10 For posthuset Værløse Bymidte FORSLAG i offentlig høring fra 12. maj til 8. juli 2009 Den røde plads Gågaden Posthuset Værløse Station Formål og baggrund Dette hefte indeholder

Læs mere

STEMPELMÆRKE. Mlfi$%bro KUN GYLDIGT MED AFSTEMPLING AF DOMMERKONTORETS KASSEKONTROLAPPARAT. for et område mellem Østergade og GrØnsgade.

STEMPELMÆRKE. Mlfi$%bro KUN GYLDIGT MED AFSTEMPLING AF DOMMERKONTORETS KASSEKONTROLAPPARAT. for et område mellem Østergade og GrØnsgade. Holstebro kommune Matr. nr. 65 a m.fl., Holstebro bygrunde. Stempel: 25,OO kr. g- i733 LOKALPLAN NR. 115. Anmelder: STEMPELMÆRKE Mlfi$%bro KUN GYLDIGT MED AFSTEMPLING AF DOMMERKONTORETS KASSEKONTROLAPPARAT

Læs mere

VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 28 for et boligområde umiddelbart øst for Vestergades udmunding i Røddingvej

VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 28 for et boligområde umiddelbart øst for Vestergades udmunding i Røddingvej VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 28 for et boligområde umiddelbart øst for Vestergades udmunding i Røddingvej side l Lokalplan nr. 28 for et område ved Vestergade/Røddingevej, Vester Vamdrup, Vamdrup Kommune.

Læs mere

Lokalplan 10-86 Boliger på Holbækvej 119

Lokalplan 10-86 Boliger på Holbækvej 119 Lokalplan 10-86 Boliger på Holbækvej 119 TORNVED KOMMUNE Maj 2006 Hvad er en lokalplan? En lokalplan er et dokument, der for et geografisk afgrænset område fastlægger, hvordan der må bygges eller anlægges.

Læs mere

Lokalplan nr Gefionscentret

Lokalplan nr Gefionscentret Lokalplan nr. 1.17 Gefionscentret INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse...3 Hvorfor lokalplan...3 Lokalplanens forhold til anden planlægning...4 Lokalplanens indhold...4 Lokalplanens retsvirkninger...5 Diverse

Læs mere

Gråsten Kommune. Lokalplan nr. 43. Boligformål, Bomhusvej ved Den Tyske skole, Én bolig

Gråsten Kommune. Lokalplan nr. 43. Boligformål, Bomhusvej ved Den Tyske skole, Én bolig Gråsten Kommune Lokalplan nr. 43 Boligformål, Bomhusvej ved Den Tyske skole, Én bolig Vedtaget: 10.09.1995 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Redegørelse 2 Tillæggets formål 2 Lokalplanens formål

Læs mere

OTTERUP KOMMUNE. LOKALPLAN S2b 02. Sommerhusområde ved Hasmark Strand

OTTERUP KOMMUNE. LOKALPLAN S2b 02. Sommerhusområde ved Hasmark Strand OTTERUP KOMMUNE LOKALPLAN S2b 02 Sommerhusområde ved Hasmark Strand Januar 2005 INDHOLDSFORTEGNELSE LOKALPLANENS BAGGRUND... 2 HVORFOR LOKALPLAN?... 2 HVAD ER EN LOKALPLAN?... 2 FORHOLD TIL ANDEN PLANLÆGNING...

Læs mere

Wilhelminelyst GRENAA KOMMUNE FOR ET OMRÅDE TIL CAMPINGPLADS PÅ ANHOLT

Wilhelminelyst GRENAA KOMMUNE FOR ET OMRÅDE TIL CAMPINGPLADS PÅ ANHOLT Wilhelminelyst GRENAA KOMMUNE LOKALPLAN NR.72 FOR ET OMRÅDE TIL CAMPINGPLADS PÅ ANHOLT o GRENAA KOMMUNE LOKALPLAN NR. 72 Lokalplan for et område til campingplads på Anholt. l jss J E2 *S ' ' : ' -"^ 2J

Læs mere

INDHOLD. Lokalplanens baggrund. side 2

INDHOLD. Lokalplanens baggrund. side 2 1 INDHOLD Lokalplanens baggrund. side 2 Lokalplanens forhold til anden planlægning.. side 2 Kommuneplanen.. side 2 Regionplanen. side 2 Spildevandsplanen.. side 2 Affaldsdepoter. side 3 Lokalplanens indhold

Læs mere

"rn ROSKILDE KOMMUNE. i «p Frobel- Bernadottegarden Høiskolen LADEGÅRDSVEJ O LU DC LOKALPLAN NR. 231 RYPEVEL

rn ROSKILDE KOMMUNE. i «p Frobel- Bernadottegarden Høiskolen LADEGÅRDSVEJ O LU DC LOKALPLAN NR. 231 RYPEVEL "rn ROSKILDE KOMMUNE i «p Frobel- Bernadottegarden Høiskolen LADEGÅRDSVEJ O LU DC LOKALPLAN NR. 231 RYPEVEL ROSKILDE KOMMUNE Lokalplan nr, 231 for ungdomsboliger på Himmelev Bygade 27, REDEGØRELSE FOR

Læs mere

Greve Kommune. Lokalplan nr Forslag. Tune Skole. Lægehus ved Tune Skole

Greve Kommune. Lokalplan nr Forslag. Tune Skole. Lægehus ved Tune Skole Greve Kommune Forslag Lokalplan nr.15.17 Tune Skole Lægehus ved Tune Skole Forslag til lokalplan er udarbejdet af Center for Teknik & Miljø, Greve Kommune. Forslaget er vedtaget af Greve Byråd den 27.

Læs mere

Aflysning af lokalplan F8 - et område til posthus i Fredensborg

Aflysning af lokalplan F8 - et område til posthus i Fredensborg Forslag til lokalplan F113 Forslag Lokalplan F109 Samt tillæg nr. 1 til Kommuneplan 2013 F Aflysning af lokalplan F8 - et område til posthus i Fredensborg INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE 2 OFFENTLIG HØRING

Læs mere

LOKALPLAN NR Østergade 14, Lemvig Claudis Have LEMVIG. Lemvig KOMMUNE. Plan & Projekt

LOKALPLAN NR Østergade 14, Lemvig Claudis Have LEMVIG. Lemvig KOMMUNE. Plan & Projekt FORSLAG LOKALPLAN NR. 187 Østergade 14, Lemvig Claudis Have Skous Gade Østerbrogade Ågade Ågade Østerbom Lemvig Østergade Vænget Rådhusgade Enghavevej Vasen Rådhusvænget Vænget LEMVIG KOMMUNE Plan & Projekt

Læs mere

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Hidtil lovlig anvendelse kan fortsætte Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens

Læs mere

LOKALPLAN NR. 297 DYTMÆRSKEN

LOKALPLAN NR. 297 DYTMÆRSKEN LOKALPLAN NR. 297 DYTMÆRSKEN Dytmærsken Østervold Burschesgade Dytmærsken B r ø d r e g a d e 3.00m 4.00m Lokalplan 297 EN KORTFATTET BESKRIVELSE Beliggenhed Størrelse og anvendelse Lokalplanområdet omfatter

Læs mere

Lokalplan Tillæg 1 til lokalplan 218 for Plejehjemmet Egebjerg

Lokalplan Tillæg 1 til lokalplan 218 for Plejehjemmet Egebjerg Lokalplan 218.1 Tillæg 1 til lokalplan 218 for Plejehjemmet Egebjerg INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE FOR LOKALPLAN 218.1 LOKALPLANENS BAGGRUND EKSISTERENDE FORHOLD LOKALPLANENS FORMÅL OG INDHOLD LOKALPLANENS

Læs mere

LOKALPLAN NR. 54 FOR ET BOLIGOMRÅDE I HVIDE SANDE

LOKALPLAN NR. 54 FOR ET BOLIGOMRÅDE I HVIDE SANDE LOKALPLAN NR. 54 FOR ET BOLIGOMRÅDE I HVIDE SANDE i henhold til lov om planlægning (lov nr. 383 af 14. juni 1993) fastsættes herved følgende bestemmelser for det i 2 stk. l nævnte område. HOLMSLAND KOMMUNE

Læs mere

Tillæg nr. 5 til Herning Kommuneplan

Tillæg nr. 5 til Herning Kommuneplan Forslag til Tillæg nr. 5 til Rammeområde Herning 11.C1, 11.C23 og 11.C31 Fremlægges fra xx. måned 201x til xx. måned 201x (begge dage incl.) Om kommuneplantillægget Et kommuneplantillæg er en del af kommuneplanen.

Læs mere

FORSLAG TIL Tillæg nr. 1 til Lokalplan 1-C602 For et. område ved Brydes Allé, Assens By

FORSLAG TIL Tillæg nr. 1 til Lokalplan 1-C602 For et. område ved Brydes Allé, Assens By FORSLAG TIL Tillæg nr. 1 til Lokalplan 1-C602 For et område ved Brydes Allé, Assens By September 2017 Forslag til Tillæg nr. 1 til Lokalplan 1-C602 Forslag til tillæg nr 1 til Lokalplan nr.1-c602 er i

Læs mere

Lokalplan Centerområde i Rådhuscentret

Lokalplan Centerområde i Rådhuscentret Lokalplan 11-54 Centerområde i Rådhuscentret LOKALPLAN NR. 11-54 FOR ET CENTEROMRÅDE I RÅDHUSCENTRET I VOJENS BY NOVEMBER 1997 LOKALPLANLÆGNING Lokalplan nr. 11-54 for Rådhuscenteret i Vojens by Dette

Læs mere

Greve Kommune. Lokalplan nr.13.31. Forslag. Ræveholmscentret - Karlslunde

Greve Kommune. Lokalplan nr.13.31. Forslag. Ræveholmscentret - Karlslunde Greve Kommune Lokalplan nr.13.31 Forslag Ræveholmscentret - Karlslunde Forslag til lokalplanen er udarbejdet af Center for Teknik & Miljø, Greve Kommune i samarbejde med DanaForm arkitektfirma aps. Forslaget

Læs mere

Lokalplan F.7.6. for boligformål på Tørvevej 5 i Fensmark

Lokalplan F.7.6. for boligformål på Tørvevej 5 i Fensmark Lokalplan F.7.6 for boligformål på Tørvevej 5 i Fensmark Om lokalplaner: Udarbejdelse af lokalplaner Bestemmelser om lokalplaner findes i lov om planlægning. Byrådet har ifølge loven ansvaret for, at der

Læs mere

ROSKILDE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 212

ROSKILDE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 212 ROSKILDE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 212 ROSKILDE KOMMUNE Lokalplan nr, 212 Boligbebyggelse ved Ringstedvej 70-74, REDEGØRELSE FOR LOKALPLANEN: Lokalplanens baggrund: Lokalplanen er udarbejdet på baggrund af

Læs mere

Lokalplan nr. :

Lokalplan nr. : LOKALPLAN 1361-04 INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplan nr. : 1361-04 Del af karre 16.- område til centerformål. REDEGØRELSE Side Lokalplanens baggrund og område. i Lokalplanens sammenhæng med anden planlægning

Læs mere

VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR Lokalplan for et område til offentlige formål i den nordøstlige del af Hårlev by. LOKALPLANENS REDEGØRELSE:

VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR Lokalplan for et område til offentlige formål i den nordøstlige del af Hårlev by. LOKALPLANENS REDEGØRELSE: VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1-03. Lokalplan for et område til offentlige formål i den nordøstlige del af Hårlev by. INDHOLDSFORTEGNELSE: LOKALPLANENS REDEGØRELSE: Side Lokalplanens indhold... 1. Lokalplanens

Læs mere

Videbæk i februar 2000 J. Nr. 27-11 -83 Revideret i juli 2000. Lokalplan nr. 83 For et blandet bolig- og centerområde i Spjald.

Videbæk i februar 2000 J. Nr. 27-11 -83 Revideret i juli 2000. Lokalplan nr. 83 For et blandet bolig- og centerområde i Spjald. Videbæk i februar 2000 J. Nr. 27-11 -83 Revideret i juli 2000 Lokalplan nr. 83 For et blandet bolig- og centerområde i Spjald. Videbæk Kommune Tillæg nr. 5 til Videbæk Kommuneplan 1997 Lokalplan nr. 83

Læs mere