LOKALPLAN NR. 91. April Området langs Storgade

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "LOKALPLAN NR. 91. April 2002. Området langs Storgade"

Transkript

1 0\ LOKALPLAN NR. 91 April 2002 Området langs Storgade

2 Hvad er en lokalplan? ~ Tilvejebringelse Byrådet står fortilvejebringelsen af lokalplaner, evt i samarbejde med dem, der har interesse i atudføre anlægsog byggearbejder fordet pågældende område. Byrådet skal tilvejebringe en lokalplan, når deternødvendigt for atsikre kommuneplanens virkeliggørelse, ognår der påtænkes større anlægs- og byggearbejder. Byrådet kan tilvejebringe lokalplaner foren række andre forhold..offentliggørelse Når Byrådet har vedtaget et forslag til lokalplan, skal dette offentliggøres sammen med oplysning om indsigelsesfrist, som skal være mindst 8 uger. Samtidig skai Byrådet give skriftlig underretning herom til ejere, lejere og brugere afdeejendomme, som omfattes af planen, og til foreninger som ønsker underretning, samt til amtsråd, miljøministeren og andre, forhvem planen har særlig interesse. Amtsrådet påser, at etforslag til lokalplan eri overensstemmelse med regionplanen og kommuneplanen. Erder opnået enighed mellem amtsråd og byråd om evt. ændringer i pianforslaget, kan Byrådet, hvis derikke er kommet indsigelser efter udløbet af indsigelsesfristen, vedtage planen endeligt Efter vedtagelsen foretages offentlig bekendtgørelse af planen, og der fremsendes skriftlig underretning til ejere, til dem, der har fremsat indsigelser, samt til foreninger og myndigheder. Indhold En lokalpian.må ikke indeholde.bestemmelser i strid med planloven. Lokalplaner kan f.eks, rumme bestemmelser om overførsler afarealer til byzone, om anvendelse ogudstykningsforhold, om bebyggelsesplacering og udformning, bevaring af bygninger og landskabstræk, sikring af friarealer og fællesarealer rn.rn. Retsvirkninger Når forslag til lokalplan eroffentliggjort, må ejendommen, der eromfattet afplanen, ikke anvendes eller bebygges på en måde, der kan foregribe indholdet af den endelige plan. Lokalplanen tinglyses på deenkelte ejendomme, der er omfattet afplanen, og der må ikke etableres forhold, som strider mod planen, efter at den er bekendtgjort. Med henblik på at sikre planens gennemførelse kan Byrådet ekspropriere fast ejendom, når det erafvæsentlig betydning. Byrådet kan, inden forvisse rammer, give dispensationer. SORØ KOMMUNE Teknik, &Miljøafdelingen Rådhusvej 8, 4180 Sorø Tlf

3 Lokalplan nr. 91 Indhold Indhold: Redegørelse: side Indledning 5 Forhold til anden planlægning 5 Lokalplanens indhold 8 Lokalplanens bestemmelser: 1 Lokalplanens formål 11 2 Lokalplanens formål 11 3 Områdets anvendelse 11 4 Fortov og torveareal 11 5 Bebyggelsens ydre fremtræden 12 6 Skilte og markiser 12 7 Ophævelse af bestemmelser i andre lokalplaner Midlertidige retsvirkninger Vedtagelsespåtegning 13 Kortbilag Kortbilag 1 Matrikelkort Kortbilag 20mrådeplan Bilag 3 Regulativ for Storgade Slorgade 15 3

4 Redegørelse Oversigtkort Nationalmuseet og Sorø Amts Museums registrant 4

5 Redegørelse Denne lokalplan erudarbejdet for atskabe et ensartet og mere præcist administrationsgrundlag for det centrale byområde. planens kapitel Som detailhandel. Amtsrådet har som hovedmålsætning at: Lokalplanen omfatter alene rand bebyggelsen langs Storgade og fastlægger kun retningslinier for bygningernes anvendelse og bebyggelsesregulerende bestemmelser i forbindelse med ombygning, renovering og skiltning. Lokalplanen indeholder som bilag et revideret regulativ foranvendelse af Storgades fortovsarealer. skabe mulighed for etvarieret butiksudbud i mindre og mellemstore byer samt I de enkel-te bydele i de større byer, skabe mulighed for, atområder til butiksformål kan udlægges, hvor der er god tilgængelighed for alle trafikanter, herunder især den gående, cyklende og kollektive trafik, skabe mulighed for, atdagligvareindkøb kan foregå lokalt, således atbalancen mellem de enkelte områders og byers forbrug og om-sætning opretholdes eller forbedres, oq Storgade 11 Storgade 42 Forhold til anden planlægning Regionplanlægning Amtsrådet har i efteråret 2001 godkendt etregionplantillæg til detailhandel, dererstatter region- skabe mulighed for, at udvalgsvareindkøb, under hensyntagen til det lokale niveau, kan foregå på egnsniveau, således at balancen mellem forbrug og omsætning for udvalgsvarer i de enkelte egne og I amtet som helhed forbedres.. For Sorø bymidte gælder følgende retningslinier i regionplanen (arealer angivet som bruttoareal): - Maksimal størrelse for dagligvarebutikker fastsættes til 3000 m 2 - Maksimal størrelse for udvalgsvarebutikker fastsættes til 1000 m 2 og enenkelt. butik på op til 1500 m 2 - Ramme for nybyggeri og omdannelse fastsættes til 4000 m 2 Denne lokalplan erpå alle punkter i fuld overensstemmelse med retningslinier og intentioner i regionplanen. Det eksisterende bruttoetageareal til butiksformål indenfor lokalplanens område eropgjort!ilca m 2 og det kan maksimalt stige!il5000 m 2. 5

6 Redegørelse Kommuneplanlægning Hovedstruktur. Sorø Kommune har i forbindelse med kommuneplanrevisionerne i og B konsekvent arbejdet på atsikre bymidtens anvendelse til detailhandel og kulturelt samlingspunkt. Sorø ligger tæt på større centre og erderfor udsat for betydelig konkurrence indenfor detailhandelsområdet. Byrådet har derfor igennem 90'erne gennemført store byfornyelsesprojekter og understøttet bymidten gennem opførelse afmere end 200 nye boliger. Desuden erder gennemført en ombyg" ning af bymidtens gader specielt med henblik på at sikre et bedre og mere attraktivt handelsmiljø.. Byrådets politik har i perioden sikret offentlige og private investeringer i bymidten på over 300. millioner kr. I den gældende kommuneplan indgår det bl.a. som indsatsområder for bymidten: atrealisere Holberg-Arkaden, atfacaderenoveringerne fortsættes og atder udarbejdes en ny lokalplan for området ved Postgården. Byrådet har med disse tiltag et ønske om en yderligere styrkelse afbymidtens konkurrenceevne. Rammer for lokalplanlægning I kommuneplanens rammedel omfattes lokalplanen af retningslinierne for område SO-C2, C3, C4, C7 og CB, der alle fastlægger områdets anvendelse til centerformål.. Lokalplanen eri overensstemmelse med kommuneplanen. Anden lokalplanlægning Lokalplanområdet eri dag omfattet af Lokalplan 39 - området mellem Absalonsgade og østergade, Lokalplan 40 - området ved postgården og Lokalplan 4B - Storgadekarreen. Denne lokalplan erstatter bestemmelserne i disse lokalplaner omkring anvendelse og bebyggelsens ydre fremtræden for så vidt angår randbebyggelsen langs Storgaåe. Alle øvrige bestemmelser i. disse lokalplaner vil fortsat være fuldtgældende. Meddelt tilladelse Byrådet har meddelt tilladelse til etablering af et tandlægecenter i ejendommen Storgade 29A. Anden planlægning/tekniske forhold Da lokalplanen alene omfatter en fastlæggelse og præcisering afanvendelse og bebyggelsesregulerende bestemmelser for den eksisterende randbebyggelse langs Storgade, erder ikke redegjort for kloakforhold, forurening, byøkologiske betragtninger ogtrafikforhold.. Storgade 19A - hjørnet af Storgade og Vestergade Slorgade 1-3, hjørnet af Storgade og Torvet 6

7 Redegørelse Historiske huse Lokalplanområdet er en del afdetområde, der er omfattet af Nationalmuseets registrant fra Registranten omfatter alle ejendomme i randbebyggelsen langs Storgade bortset fra Storgade 2, 22, 23, 28 og 37. Registranten eret væsentligt redskab til sikring af bevaringsværdier afde enkelte ejendomme i forbindelse med ombygning og renovering. Sorø Bevaringsforening Sorø Bevaringsforening har i 1996 udarbejdet en rapport "Bevaring og fornyelse med kvalitet og respekt forbyggestil og detaljer". Rapporten omfatter en registrering af bymidtens ejendomme med en sammenfattende arkitektonisk vurdering og forslag til forbedring afde enkelte ejendomme. Kortbilaget fra registranten ervist på side 4 i lokalplanen. Fredede bygninger Følgende bygninger inden for lokalplanområdet er fredet: Storgade 7A Storgade 9 Storgade 17A Storgade 19A Storgade 25 Disse bygninger eromfattet afen særlig lovgivning og må ikke ændres eller ombygges uden tilladelse fra bygningsfredningsmyndigheden. Storgade 25 Storgade 18 7

8 Redegørelse lokalplanens indhold Byrådet ønsker atfastholde og forbedre det eksisterende købstads- og handelsmiljø i Storgade. Derfor ønskes Storgades stueetager primært anvendt til butikker til detailhandel, og der indføres et stop for nyetablering afliberale erhverv. Ved detailhandel menesudvalgsvare- og dagligvarebutikker, hvor salg afvarerer det helt dominerende formål. Det betyder, atder ikke vil blive givet flere nye tilladelser til anvendelser som banker, klinikker, ejendomshandel, restauranter og frisører. Disse og lignende erhverv må i fremtiden etablere sig i lokaler, der allerede benyttes.til detaktuelle formål eller. i sidegader udenfor det egentlige forretningscentrum. Eksisterende anvendelse til liberale erhverv kan fortsætte uændret og den 'enkelte butik kan sælges eller overdrages til gældende/sidst anvendte formål. Der gælder en række undtagelser fra lokalplanens bestemmelser, idet Storgadeskulturinstitutioner med bibliotek, museer og biograf samt det fredede Hotel Postgården, naturligvis skal kunne fortsætte. uændret. Disse institutioner samlet i bymidten har en uvurderlig betydning for detsamlede sociale og kulturelle liv i byen i samspil med detailhandlen, Etandet væsentlig element for bymidtens liv og understøtning afdetailhandlen erboligerne. Byrådet ønsker derfor, atboligerne i randbebyggelsens etage over stueplan skal fastholdes til boliger og ikke anvendes til liberale erhverv. Eksisterende lovlig anvendelse til liberale erhverv kan fortsætte som hidtil og sælges eller overdrages til gældende formål. Fortov og torvearealer Regulativet for Storgade med retningslinier for udstilling afvarer og aktiviteter istorgade er i.. forbindelse med udarbejdelse afdenne lokalplan.. opdateret og indgår som bilag til lokalplanen.: For at undgå en "tivolisering" afgademiljøet erder; bl.a. indarbejdet retningslinier, der sikrer, at der, '.','. ved fortovsservering anvendes borde og stole af træ eller metal og at parasoller skal være i ensfarvet lærred uden reklamer. Bebyggelsens ydre fremtræden Bebyggelsen i Storgade ermeget varieret altefter opførelsestidspunktet. Bebyggelsen er med enkelte undtagelser særdeles bevaringsværdig og, istandsættelse og ombygninger skal derfor gennemføres med fuld respekt for den oprindelige. '" arkitektur. ' Lokalplanen fastlægger følgende overordnede retningslinier. l1'~ ~~~ ~ ~ i- w, I BB I I II Tf ~ - Bi= - = - I l 'ITI ITI ~ ro 1'-,..- '-' -t- I- ~~ B~~... BO l J j I I I l, Eksempler på kviste 8

9 Redegørelse Tag og kviste. Tage skal generelt udføres i etmateriale, som var almindeligt på det tidspunkt, hvor huset blevopført. Det vil normalt betyde røde lertegl eller skiffer på graders tagkonstruktioner. I enkelte tilfælde erder tale om sortglaserede tegl eller andet tagmateriale. Skorstenspiber skal bevares i original udførelse på eksisterende bygninger. Kviste skal udføres i proportioner, der ertilpasset tagfladen og som hovedregel med inddækninger i zink eller bly.. Facader. Facader skal fremtræde, såder opnås en god helhedsvirkning i forbindelse med bebyggelsen som helhed. Det eriforbindelse med ombygninger væsentligt at fastholde den proportionering, der eri bebyggelsen. Facader og.gavle skal fremstå i natursten eller som pudsede facader i jordfarver. Endelig farvesætning skal godkendes afsorø Kommune. Porte, døre og vinduer. Nye vinduer, døre og porte skal udføres i træ (bortset fra butiksdøre) og have samme formater og opdeling som husets oprindelige elementer. Sammenhængende vinduesbånd og store udstillingsvinduer i stueetager skal undgås. Skiltning Butiksskiltes størrelse, form og farve skal tilpasses bygningens dimensioner og arkitektur. Skilte skal som hovedregel udføres med løse bogstaver monteret umiddelbart over de enkelte vinduer. Farvede bånd, fliser, plader, kasser og lignende vil ikke blive tilladt. Belysningen må ikke virke skæmmende og dominerende for oplevelsen afbygningens udtryk. Belysning afskilte og facader skal godkendes af kommunen. Lysarmaturkasser, lysbånd og lignende vil ligeledes ikke blive tilladt. Derimod kan der anbefales mindre lysreklamer i bøjede neonrør med afdæmpet belysning. a., DO 8BD :1: DID i Dl DCJ Eksempler på vinduer og døre Udhængsskilte kan udføres med en størrelse på op til50x50. Der må højst opsættes etskilt på butiks-lejemålet, primært over indgangspartiet. Der må ikke opsættes faste baldakiner. Markisers størrelse skal tilpasses bygningens arkitektur og må som hovedregel kun omfatte enkelte vinduesfag. Markiser skal udføres med ensfarvet lærredsdug og uden faste reklamer. Sorø Kommunes Teknik- og Miljøafdeling står til rådighed med råd og vejledning i disse spørgsmål. 9

10

11 Lokalplanens bestemmelser Lokalplan nr. 91 Området langs Storgade. Lokalplanens bestemmelser med kortbilag er umiddelbart bindende for ejere og brugere. af de. ejendomme planen omfatter. Lokalplanen tinglyses på samtlige ejendomme indenfor området. I henhold ti/lovom planlægning (lovbekendtgørelse nr. 518 af 11. juni2000, med ændringer ved lov af nr. 477af 7. juni2001) fastsættes følgende bestemmelser for del i 2 nævnte område. 1. Lokalplanens formål Lokalplanen har til formål: atfastlægge præcise bestemmelser for anvendelse af bebyggelsen langs Storgade. atfastlægge retningslinier for bygningsrenovering og skiltning. 2. Lokalplanområdet 2,1. Lokalplanen afgrænses som vist på matrikelkortet og omfatter en del affølgende matr. nr. Del af10 A, 12 A 12 B, 13 K, 14 A, 15, 16 A 17 A 18, 19, 20, 21 A, 22 A, 22 B, 24, 25 A, 25 B, 26 A, 26B, 27 A 28, 29 C, 3 A 30 A 31 A, 32 A, 33 A, 33 B, 34 A, 35 A 36, 4, 43, 5 A, 6, 7A 8 A, 9, Sorø Bygrunde samt del af 29 A, LI. Ladegård Hgd., Sorø Jorder 2.2. Lokalplanområdet ligger i byzone. 3. Områdets anvendelse 3.1. Randbebyggelsens stueplan må alene anvendes til butikker til detailhandel. Ved detailhandel forstås udvalgsvare- og dagligvarebutikker, hvor salg af varer er det helt dominerende formål. Der kan ikke tillades nyindretning tii følgende og beslægtede anvendelser: Bank og forsikring Klinikker/solcentre Ejendomshandel Restauranter/cafeer Frisør Motionscentre liberale erhverv og undervisningsformål Eksisterende lovlig anvendelse kan fortsætte som hidtil. Den enkelte butik kan sælges elleroverdrages til nuværendelhidtidige formål. Butikker kan ikke sammenlægges over matrikelskel/ flere bygninger. Fra anvendelsesbestemmelsen gælder der følgende undtagelser: 3.1,1. Storgade 5-7,9, 15 og 17 anvendes til kulturelle formål Storgade 25 anvendes til hotel og restaurant Randbebyggelsens 1.'3. sal og tagetager må kun anvendes til boligformål. Eksisterende lovlig anvendelse kan fortsætte som hidtil. Lejlighederne kan sælges eller overdrages til nuværende formål. 3.3 Dagligvarebutikker kan ikke etableres med et bruttoetageareal over 3000 m 2 Det maksimale bruttoetageareal forudvalgsvarebutikker fastsættes til 1000 m 2, bortset fra en enkelt butik på 1500 m 2, Detsamlede bruttoetageareal. der kan anvendes til butiksformål indenfor lokalplanens område fastsættes til5000m 2 11

12 Lokalplanens bestemmelser 4. Fortov og torvearealer 4.1. Retningslinier for anvendelse af gadearealet eromfattet af Regulativ for Storgade. Regulativ revideret december 2001 indgår i lokalplan som bilag. 5. Bebyggelsens ydre fremtræden 5.1. Den enkelte bygnings originale udtryk bevares. Det betyder, atbygningens tag, facade, vinduer, døre, materialer, farver m.v. skal fremtræde som tilhørende husets tidsalder og arkitektur. Ændringer skal godkendes afsorø kommune i hvert enkelt tilfælde Facader og gavle skal fremstå i natursten eller som pudsede facader i jordfarver. Endelig farvesætning skal godkendes afsorø Kommune Tag på bygninger med taghældning skal belægges med røde lertegl. Eksisterende bygningerkan renoveres med originale tagmateriale Tagrender og nedløb skal udføres i zink Kompressorhuse, ventilationsanlæg og lignende skal placeres indenfor "bygningskroppen" Vinduer, døre og porte skal udføres i træ. Butiksdøre er undtaget herfra. Ved udskiftning af døre, vinduer og kviste skal den oprindelige arkitektur respekteres Vinduer i tagetagen skal normaltucjføres med kviste med zinkflunke. Mindre loft- og toiletnum kan udføres med forsænkede veluxvinduer udviklet til bevaringsværdige bygninger Ændringer afbygninger skal godkendes af Sorø Kommune i hvert enkelt tilfælde. 6. Skilte og markiser 6.1. Skilte skal som hovedregel udføres med løse bogstaver og tilpasses bygningens dimensioner og arkitektur, herunder fagdeling og vindues- og dørformater. Skilte måikke helt eller delvis dække arkitektoniske elementer som for eksempel gesimser, bånd og indfatninger. Belysning må ikke virke skæmmende eller dominerende. Belysning af skilte og facader skal godkendes afkommunen Der må ikke opsættes faste baldakiner. Markiser skal udføres af ensfarvet lærredsdug uden faste reklamer, og må som hovedregel kun omfatte enkelte vinduesfag Udhængsskilte må udføres med en størrelse på max. 50 x 50 cm.. Der må højst opsættes et skilt pr. butikslejemål Der må ikke opsættes nogen form for udendørs antenner Skiltning og markiser skal godkendes afsorø Kommune] hvert enkelt tilfælde. 7. Ophævelse af bestemmelser i andre lokalplaner Inden for denne lokalplans område erstatter lokalplanen følgende bestemmelser i lokalplan 39, 40 og Lokalplan 39 vedtaget af Sorø Byråd den og 8. - Lokalplan 40 vedtaget af Sorø Byråd den og 9. - Lokalplan 48 vedtaget af Sorø Byråd den og 8. 12

13 Lokalplanens bestemmelser Nævnte bestemmelser aflyses inden for denne lokalplans område i forbindelse med lokalplanens endelige vedtagelse. 8 Lokalplanens retsvirkninger Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelsen, må ejendomme, der eromfattet afplanen, ifølge planloven kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt anvendes i overensstemmelse med planens bestemmelser. Den eksisterende lovlige anvendelse afejendom kan fortsætte som hidtil. Lokalplanen medfører ikke i sig selv krav om etablering afde anlæg m.v., der erindeholdt i planen. Mere væsentlige afvigelser fra lokalplanen kan kun gennemføres ved tilvejebringelse afen ny lokalplan. I henhold til planloven kan der foretages ekspropriation afprivates ejendomme eller rettigheder over ejendomme, når ekspropriationen vilvære afvæsentlig betydning for virkeliggørelsen aflokalplanen. 9 Vedtagelsespåtegning Lokalplanen erendeligt vedtaget på Byrådets møde den / 13

14

15 1:2000 lokalplan 91 N l 125a 30b Matrikelkort \ Kortbilag 1

16

17 1:2000 lokalplan Kortbilag 2

18

19 Regulativ for Storgade 1. Formål Dette regulativer udarbejdet for at sikre ensartede retningslinier for udstilling af varer og aktiviteter i Storgade. 2. Område Regulativet omfatter ejendomme som vist på kortbilaget.. Storgade Storgade Varetilkørsel Varetilkørsel til forretningerne skal finde.sted fra parkeringspladserne bag randbebyggelsen til Storgade. Mindre varebiler kan benytte parkeringspladserne i ~~~a. Af og pålæsning fra vejarealet må kun finde sted med særlig tilladelse fra teknik- og miljøafdelingen. 4. Renholdelse og vintervedligeholdelse Renholdelse og vintervedligeholdels~åf. kørebaneareal og parkeringspladser udføres af Sorø Kommune. Renholdelse og vintervedligeholdelse afarealet fra sokkel til parkeringsfelterne eller til kørebanearealet udføres afgrundejerne, Grundejernes forpligtigelse omfatter fejning, rydning for sne umiddelbart efter snefald, samt grusning eller saltning, nårdet erglat. 5. Flagning Opsætning afflag i de afmærkede flaghuller må kun finde sted i forbindelse med mærkedage eller større fælles arrangementer. Opsætning afflagguirlander på tværs afgaden skal begrænses mest muligt og forudsætter kommunens godkendelse. 6. Udstillingszoner A Langs facaderne til Storgade 27 til 37kan der etableres udstilling afvarer i en 0,5 m bred zone regnet fra sokkel. Det erdog en betingelse, atder er fri passage for fodgængere fra udstilling til chaussestensbåndl kant-sten på minimum 120 cm. B Langs facaderne til Storgade 5 til 25 og Storgade 2 til 62 kan der etableres udstilling af varer i en 1,2 m brev zone regnet fra sokkel. UdJor de ejendomme, hvorderikke er parkeringszoner, kan der desuden tillades udstilling afvarer i en.i mbred zone fra en O,5 m til 1,5 m fra kørebanen. Det erdog en betingelse, atder erfri passage for fodgængere fra udstilling til parkeringsfelt ellejr til udstilling ved kørebane på minimum 120 cm. Udstillingsinventar må ikke virke skæmmende på gademiljøet. C Flapskilte må alene placeres i udstillingszone langs sokkel, og der må kun placeres 1skilt pr. butik! erhvervsenhed i den pågældende ejendoms stueetage. D For restauranter og værtshuse gælder, atder skal ansøges om tilladelse til fortovsservering jf. 35 i politivedtægten for Ringsted politikreds. Borde og stole skal placeres ud for soklen. Det eren betingelse, at der erfri passage for fodgængere på minimum 120 cm. Ved fortovsservering må kun anvendes borde og stole aftræ eller metal og parasoller skal være i ensfarvede lærred uden reklame. E Bortset fra ved særlige gadearrangementer skal opstilling afmekaniske legeredskaber og lignende i gademiljøet begrænses mest muligt og forudsætter

20 Regulativ for Storgade kommunens godkendelse _._ ~"" Oversigtskort.

LOKALPLAN NR. 91 A. Centerområde ved HolbergArkaden. Juni 2003 ';.,'-

LOKALPLAN NR. 91 A. Centerområde ved HolbergArkaden. Juni 2003 ';.,'- LOKALPLAN NR. 91 A Juni 2003 Centerområde ved HolbergArkaden :\ j, ';.,'- Hvad er en lokalplan? Tilvejebringelse Byrådet stårfor tilvejebringelsen af lokalplaner, evt. i samarbejdemed dem, derhar interesse

Læs mere

Lokalplan LK 30 for Søtorvet i Hvalsø

Lokalplan LK 30 for Søtorvet i Hvalsø Lokalplan LK 30 for Søtorvet i Hvalsø OM LOKALPLANER Hvad er en lokalplan? Lokalplanens indhold En lokalplan er en samling detaljerede bestemmelser, der gælder for et lokalt område i kommunen. Det kan

Læs mere

Lokalplan nr. Facader og skilte. + tillæg nr 1. Hillerød Kommune - Teknik

Lokalplan nr. Facader og skilte. + tillæg nr 1. Hillerød Kommune - Teknik Lokalplan nr. 322 Facader og skilte + tillæg nr 1 Hillerød Kommune - Teknik Hillerød Kommune - Teknik nr. 322 Generel lokalplan information Generel lokalplan information Hvad er en lokalplan? En lokalplan

Læs mere

S k i l t e o g F a c a d e r SØNDERBORG K O M M U N E

S k i l t e o g F a c a d e r SØNDERBORG K O M M U N E S k i l t e o g F a c a d e r Lokalplan nr. 0-0112 Eksisterende lovlige skilte og facader kan forblive som hidtil. Ønsker du at foretage ændringer, skal lokalplanen følges - kontakt da kommunen. SØNDERBORG

Læs mere

LOKALPLAN NR. 2007-6 Bevarende lokalplan for Bogense

LOKALPLAN NR. 2007-6 Bevarende lokalplan for Bogense LOKALPLAN NR. 2007-6 Bevarende lokalplan for Bogense Lokalplan 2007-6 Bevarende lokalplan for Bogense Bymidte Hvad er en lokalplan? En lokalplan er en plan, hvor Kommunalbestyrelsen kan fastsætte bindende

Læs mere

Lokalplan nr. 11.C27.2

Lokalplan nr. 11.C27.2 Lokalplan nr. 11.C27.2 Vestergade Lykkesvej Dalgas Allé Centerområde Vestergade 41-43 i Herning Forslag Fremlægges fra den xx. xx 20xx til den xx. xx 20xx (begge dage incl.) Hvad er en lokalplan? Planloven

Læs mere

for et område ved Lundvej til offentlige formål, hotelog restaurationsvirksomhed og boligformål Varde Kommune Plan- og Teknikafdelingen december 2004

for et område ved Lundvej til offentlige formål, hotelog restaurationsvirksomhed og boligformål Varde Kommune Plan- og Teknikafdelingen december 2004 LOKALPLAN 07.D23.01 for et område ved Lundvej til offentlige formål, hotelog restaurationsvirksomhed og boligformål HYLDESTI BØGEVEJ FRISVADVEJ STAUSVEJ AAVANGEN ARNESTEDET STERVOLD BASTRUPSVEJ ØSTERVOLD

Læs mere

LOKALPLAN NR. 206. For Helsingørsgadekarreen. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning

LOKALPLAN NR. 206. For Helsingørsgadekarreen. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning LOKALPLAN NR. 206 For Helsingørsgadekarreen Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning Grundlaget for lokalplanen Indledning Hillerød byråd har i henhold til kommuneplanlovens bestemmelser udarbejdet lokalplan

Læs mere

LOKALPLAN NR. 371 NØRRE SIDEALLÉ

LOKALPLAN NR. 371 NØRRE SIDEALLÉ LOKALPLAN NR. 371 NØRRE SIDEALLÉ Borgerrepræsentationen har den 11. december 2003 vedtaget lokalplan Nørre Sideallé-karreerne, et område ved Nørre Allé, Ahornsgade, Poppelgade og Møllegade. Lokalplanen

Læs mere

Endelig vedtagelse af lokalplan nr. 1044 og kommuneplantillæg nr. 10

Endelig vedtagelse af lokalplan nr. 1044 og kommuneplantillæg nr. 10 Endelig vedtagelse af lokalplan nr. 1044 og kommuneplantillæg nr. 10 Lokalplan nr. 1044 for en dagligvarebutik ved Billundvej, Ny Nørup og kommuneplantillæg nr. 10 er den 10. december 2008 vedtaget af

Læs mere

LOKALPLAN NR. 295 BRØDREGADE - RÅDHUSSTRÆDE

LOKALPLAN NR. 295 BRØDREGADE - RÅDHUSSTRÆDE LOKALPLAN NR. 295 BRØDREGADE - RÅDHUSSTRÆDE EN KORTFATTET BESKRIVELSE Beliggenhed Størrelse og anvendelse Planen går ud på Butikker, servicelokaler og boliger Lokalplanen omfatter ejendommene Rådhusstræde

Læs mere

Lokalplan nr. 99. For skiltning i Skjern

Lokalplan nr. 99. For skiltning i Skjern Lokalplan nr. 99 For skiltning i Skjern Skjern Kommune, januar 2004 LOKALPALAN NR. 99 BESTEMMELSER Indholdsfortegnelse Bestemmelser...side 4 1. Lokalplanens formål...side 4 2. Afgrænsning...side 4 3.

Læs mere

Lokalplan 2.13.1.24. Et område ved Høje Taastrup Boulevard og Dalbergstrøget Høje Taastrup. p Bo u. Høje Taastrup Station CITY 2

Lokalplan 2.13.1.24. Et område ved Høje Taastrup Boulevard og Dalbergstrøget Høje Taastrup. p Bo u. Høje Taastrup Station CITY 2 Høje p stru Taa rd leva Bo u Høje Taastrup Station et strøg g r e Dalb Høje Taastrup Boulevard Lokalplan 2.13.1.24 Et område ved Høje Taastrup Boulevard og Dalbergstrøget Høje Taastrup CITY 2 2 Høje-Taastrup

Læs mere

Løkken-Vrå Kommune. Forslag til lokalplan nr. 4.3.11.1 for et nyt bydelscenter ved Industrivej i Løkken

Løkken-Vrå Kommune. Forslag til lokalplan nr. 4.3.11.1 for et nyt bydelscenter ved Industrivej i Løkken Løkken-Vrå Kommune Forslag til lokalplan nr. 4.3.11.1 for et nyt bydelscenter ved Industrivej i Løkken Den kommunale planlægning er et led i en større sammenhæng. Siden 1974 har man i Danmark arbejdet

Læs mere

Århus Kommune Lokalplan nr.

Århus Kommune Lokalplan nr. Århus Kommune Lokalplan nr. 806 Område til cityformål ved Vesterbro Torv, Vester Allé, Vestergade og Vesterport, Århus Midtby Januar 2008 Århus Kommune Lokalplan nr.: Område til City-formål ved Vesterbro

Læs mere

Lokalplan nr. 62 samt kommuneplantillæg nr. 16 - for en gårdbebyggelse på Nedre Vej 24 i Vestrup

Lokalplan nr. 62 samt kommuneplantillæg nr. 16 - for en gårdbebyggelse på Nedre Vej 24 i Vestrup Lokalplan nr. 62 samt kommuneplantillæg nr. 16 - for en gårdbebyggelse på Nedre Vej 24 i Vestrup Nørhald kommune August 2003 Fremlagt i offentlig debat fra 17. september til 12. november 2003. Endeligt

Læs mere

LOKALPLAN 250. REBILD KOMMUNE HOBROVEJ 88-9530 STØVRING 9988 9988 raadhus@rebild.dk www.rebild.dk CENTEROMRÅDE OFFENTLIGE FORMÅL, NØRAGER

LOKALPLAN 250. REBILD KOMMUNE HOBROVEJ 88-9530 STØVRING 9988 9988 raadhus@rebild.dk www.rebild.dk CENTEROMRÅDE OFFENTLIGE FORMÅL, NØRAGER FORSLAG OFFENTLIG FREMLAGT FRA DEN 16. JUNI 2010 TIL DEN 11. AUGUST 2010 LOKALPLAN 250 CENTEROMRÅDE OFFENTLIGE FORMÅL, NØRAGER Bibliotek, Kultur- og Medborgerhus, Kig Ind REBILD KOMMUNE HOBROVEJ 88-9530

Læs mere

Forslag Lokalplan nr. 1084

Forslag Lokalplan nr. 1084 PLAN ERHVERV April 2010 Forslag Lokalplan nr. 1084 Strandkolonien Granskoven HVAD ER EN LOKALPLAN Tilvejebringelse. Bestemmelserne om lokalplaner findes i lov om planlægning. Byrådene har ifølge loven

Læs mere

Lokalplan 0036-31. Ved Buen og Østerbrogade. - et center- og uddannelsesområde

Lokalplan 0036-31. Ved Buen og Østerbrogade. - et center- og uddannelsesområde 0036-31 Lokalplan 0036-31 Østerbrogade Buen Ågade Skamlingvejen Ved Buen og Østerbrogade - et center- og uddannelsesområde 11. september 2006 Indhold Indledning 2 Lokalplanområdets beliggenhed 2 Baggrund

Læs mere

Et af de nyere tiltag i forbindelse med adgange er bygningsreglementets krav om niveaufrie adgange, så bevægelseshandicappede

Et af de nyere tiltag i forbindelse med adgange er bygningsreglementets krav om niveaufrie adgange, så bevægelseshandicappede Indpasset facade, Kolding. Skiltning i forbindelse med indgangsparti, Kolding. Skiltning på vindue, Christiansfeld. 2 BYMIDTER I bymidterne er skiltningen mindst i omfang og antal. Bykarakteren opleves

Læs mere

GREVE KOMMUNE HOLMEAGERVEJ 2 2670 GREVE TLF

GREVE KOMMUNE HOLMEAGERVEJ 2 2670 GREVE TLF LOKALPLAN 14.02D Greve Bygade 48-50 Dokumentet har gennemgået en bearbejdning, for at komme på anvendelig digital form. Derfor kan afvigelser fra den tinglyste plan ikke udelukkes. GREVE KOMMUNE HOLMEAGERVEJ

Læs mere

SKÆLSKØR KOMMUNE LOKALPLAN NR. 62. ///. '/s RAMMELOKALPLAN FOR SKÆLSKØR BYMIDTE MARTS 1991. Vandrerhjem milde Campingplads. Rekonvalescenthjem

SKÆLSKØR KOMMUNE LOKALPLAN NR. 62. ///. '/s RAMMELOKALPLAN FOR SKÆLSKØR BYMIDTE MARTS 1991. Vandrerhjem milde Campingplads. Rekonvalescenthjem SKÆLSKØR KOMMUNE Vandrerhjem milde Campingplads Rekonvalescenthjem ///. '/s // Bryggen Spegerbprg/ft emnj, MARTS 1991 LOKALPLAN NR. 62 RAMMELOKALPLAN FOR SKÆLSKØR BYMIDTE En lokalplan er en plan, hvori

Læs mere

Lokalplan nr. 01-010-0002. Karréen Kongensgade, Borgergade og Torvegade, Esbjerg.

Lokalplan nr. 01-010-0002. Karréen Kongensgade, Borgergade og Torvegade, Esbjerg. Lokalplan nr. 01-010-0002 Karréen Kongensgade, Borgergade og Torvegade, Esbjerg. Juli 2009 Byrådet udarbejder lokalplan for at fastlægge bestemmelser om den enkelte ejendoms anvendelse og bebyggelse med

Læs mere

Lokalplan nr. 15.06B for Tune Bygade 30

Lokalplan nr. 15.06B for Tune Bygade 30 Tune Byga Lokalplan nr. 15.06B for Tune Bygade 30 FORSLAG 3 senioregnede boliger Sagsnr. 1253-59372 Lokalplanforslaget er udarbejdet af Center for Teknik & Miljø, Greve Kommune. Forslaget er den x. oktober

Læs mere

LOKALPLAN 212. for Gentofte bydelscenter

LOKALPLAN 212. for Gentofte bydelscenter LOKALPLAN 212 for Gentofte bydelscenter GENTOFTE KOMMUNE INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE FOR LOKALPLAN 212 LOKALPLANENS BAGGRUND EKSISTERENDE FORHOLD LOKALPLANENS FORMÅL OG INDHOLD LOKALPLANENS FORHOLD

Læs mere

Lokalplan nr. 15.1. Hyldespjældet. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. www.albertslund.dk albertslund@albertslund.

Lokalplan nr. 15.1. Hyldespjældet. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. www.albertslund.dk albertslund@albertslund. Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune Lokalplan nr. 15.1 www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Hyldespjældet Miljø og Teknikforvaltningen Hvad er en lokalplan

Læs mere

1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. '

1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. ' LOKALPLAN 1.35 1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. ' Lokalplanens baggrund og formål. Gundsø byråd har vedtaget denne lokalplan for ejendommen Sværdagergård i det gamle Jyllinge for at give

Læs mere

Lokalplan 46. For et område ved Herlevgårdsvej. Teknisk Forvaltning, Plan & Byg

Lokalplan 46. For et område ved Herlevgårdsvej. Teknisk Forvaltning, Plan & Byg Lokalplan 46 For et område ved Herlevgårdsvej Teknisk Forvaltning, Plan & Byg Redegørelse Lokalplan Indhold Ifølge planloven skal der tilvejebringes en lokalplan med tilhørende redegørelse, 1) når det

Læs mere

LOKALPLAN NR. 508 THORS BAKKE

LOKALPLAN NR. 508 THORS BAKKE LOKALPLAN NR. 508 THORS BAKKE EN NY BYDEL I RANDERS Boliger, serviceerhverv, butikker, biografcenter, sundhedscenter, uddannelsesinstitutioner, kulturelle institutioner, offentlige institutioner, bypark

Læs mere

Sags. nr. 727-2013-44060. Lokalplan nr. 1121

Sags. nr. 727-2013-44060. Lokalplan nr. 1121 Sags. nr. 727-2013-44060 Lokalplan nr. 1121 Område til centerformål ved Holsteinsgade 24 og 28 i Odder Marts 2014 Lokalplan nr. 1121 for et centerområde ved Holsteinsgade 24 og 28 i Odder er udarbejdet

Læs mere