LOKALPLAN NR. 91 A. Centerområde ved HolbergArkaden. Juni 2003 ';.,'-

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "LOKALPLAN NR. 91 A. Centerområde ved HolbergArkaden. Juni 2003 ';.,'-"

Transkript

1 LOKALPLAN NR. 91 A Juni 2003 Centerområde ved HolbergArkaden :\ j, ';.,'-

2 Hvad er en lokalplan? Tilvejebringelse Byrådet stårfor tilvejebringelsen af lokalplaner, evt. i samarbejdemed dem, derhar interesse i atudføre anlægs- og byggearbejder for det pågældende område. Byrådet skal tilvejebringe en lokalplan, når det ernødvendigt for at sikrekommuneplanens virkeliggørelse, og når der pålænkes større anlægs- ogbyggearbejder. Byrådet kan tilvejebringe lokalplaner foren række andre forhold. Offentliggørelse Når Byrådet har vedtaget etforslag til lokalplan, skal dette offentliggøres sammen med oplysning om indsigelsesfrist, som skal være mindst 8 uger. Samtidig skal Byrådet give skriftlig underretning herom til ejere, lejere og brugere af deejendomme, som omfaltes af planen, og til foreninger som ønsker underretning, samttil amtsråd, miljøministeren og andre, for hvem planen har særlig interesse. Amtsrådet påser, at etforslag tillokalplan er i overensstemmelse med regionplanen ogkommuneplanen. Er deropnået enighed mellem amtsråd og byråd om evt. ændringer i planforslaget, kan Byrådet, hvis der ikke er kommet indsigelser efter udløbet afindsigelsesfristen, vedtage planen endeligt Efter vedtagelsen foretages offentlig bekendtgørelse afplanen, og der fremsendes skriftlig underretning tilejere, til dem, der har fremsat indsigelser, samt til foreninger og myndigheder. Indhold En lokalplan måikke indeholde bestemmelser i strid med planloven. Lokalplaner kan f.eks. rumme bestemmelser om overførsler afarealer tilbyzone, om anvendelse og udstykningsforhold, ombebyggelsesplaceringog udformning, bevaring af bygninger og landskabstræk, sikring affriarealer og fællesarealer m.m. Retsvirkninger Når forslag til lokalplaner offentliggjort, må ejendommen, der er omfaltet afplanen, ikke anvendes eller bebygges på en måde, der kan foregribeindholdet afden endelige plan. Lokalplanen tinglyses på de enkelte ejendomme, der er omfaltet af planen, ogdermåikke etableres forhold, som strider mod planen, efter at den er bekendtgjort. Med henblikpåat sikre planens gennemførelse kan Byrådet ekspropriere fast ejendom, når deler afvæsenliig betydning. Byrådel kan, inden forvisserammer, givedispensationer. SORØ KOMMUNE Teknik- & Miljøafdelingen Rådhusvej 8, Sorø TIt

3 Lokalplan nr. 91 A Indhold Indhold: Redegørelse: Lokalplanens baggrund Lokalplanområdets beliggenhed Eksisterende forhold Lokalplanens indhold Forhold til anden planlægning Lokalplanens bestemmelser: 1 Lokalplanens fonmål 2 Område og zoneslalus 3 Områdets anvendelse 4 Skiltning 5 Ophævelse afbestemmelse i lokalplan 6 Servitutter 7 Midlertidige retsvirkninger 8 Vedtagelsespåtegning Kortbilag 1 - Matrikelkort Kortbilag 2 - Oversigtskort- lokalplanområdet Kortbilag 3 - Oversigtsplan, stueplan 3

4 Redegørelse Lokalplanens baggrund Byrådet ønsker at følge op på kommuneplanens mål om atfastholde og udvikle butiksmiljøet i Bymidten, Holberg-arkaden erbeliggende i det centrale Sorø Midtby-område i direkte sammenhæng med Storgade og hovedgadens butiksliv. tikslokalern e i arkadens stueetage til detailhandel. Herudover har Byrådet fundet anledning til at optage bestemmelser orn adgang til butikkerne, benyttelse af udstillingszone i arkaden og om skiltning, Lokalplanområdets beliggenhed Med vedtagelsen af lokalplan nr. 91 for området langs Storgade i januar 2002 har Sorø Byråd ønsket at præcisere anvendelsen aflokaler i stueetagen langs Storgade. I lokalplan nr. 91 erdet bestemt, at rand bebyggelsens stueetage- bortset fra nærmere definerede ejendomme - kun må anvendes til detailhandel. HolbergArkaden er omfattet af lokalplan nr. 48for Storgadekarreen. Her eranvendelsen afarkaden fastlagt til centerformål generelt Som det fremgår af kommuneplanen og lokalplan nr. 48, erdetbyrådets intention, at HolbergArkaden anvendes som butiksarkade. HolbergArkaden er beliggende centralt i Sorø Bymidte. Der er adgang til arkaden fra byens hovedgade, Storgade, samt fra parkeringspladsen ved Rolighed. Lokalplanens område omfatter bygninger, der indgår i Arkadeeentrets bebyggelse, jf. lokalplanens kortbilag. Eksisterende forhold Indgang fra Storgade Denne lokalplan nr. 91A kan ses i forlængelse af lokalplan nr. 91 for Storgade. Lokalplanen præciserer anvendelsen af HolbergArkaden, herunder benyttelse afbu- Arkadeeentret blev taget i brug november HolbergArkaden rummer en udbygning af butiksfaciliteterne i Sorø Bymidte på i altca m2. Herudover indgår en allerede eksisterende dagligvarebutik på ca m2 i centefkomplekset I bebyggelsen findes desuden 8 boliger og erhvervslejemål. 4

5 Redeg ørelse Med arkaden har Sorø fået et attraktivt overdækket handelsstrøg, der har direkte adgang fra Storgade. delsen forcenterbebyggelsen, jf. lokal planområdets afgrænsning, samt at fastlægge bestemmelser forskiltning, adgangsforhold og brug af arkadens udstillingsareal. Lokalplanen bestemmer, at bebyggelsens stueplan alene må anvendes til detailhandel. Ved detail handel forstås udvalgs- og dagligvarebutikker, hvor salg afvareartiklererdet helt dominerende formål. Overdækket butikstorv Arkaden markeres i Storgade ved to søjler og en glasoverdækning. Midti arkaden findes et torv. Omkring torvet og langs den glasoverdækkede gade liggerder et antal mindre specialbutikker på 100 til 400 m'. Arkadens visuelle udtryk er udført i "Sorø arkitektur". Bygninger er opført i gulfiiset murværk med tegltage i dimensioner tilpasset en Sorøskala. Arkadebebyggelsen fremtræder som enkelt Det betyder, atder ikke vil blive givet tilladelser til anvendelse afnye lokaler til bankvirksomhed, forsikring, klinik, solcenter, motionscenter, ejendomshandel, restaurant, frisør, liberalt erhverv, undervtsningsformålog beslægtet anvendelse i stueplanet. Disse og lignende erhverv må i fremtiden etablere sig i lokaler, der allerede benyttes til det aktuelle formål eller i lokaler uden for HolbergArkadens stueplan og Storgade, jf. lokalplan 91. Bebyggelsens 1. etage kan anvendes til henholdsvis boligformål og centerformål (Iiberail erhverv, klinik, solænter, motionscenter, undes visningsformål og lignende) under hensyn til omgivelseme og de indretnings- og sikkerhedsmæssige krav. Der erselvstændig adgang til boligerne, der ligger placeret som en afgrænset enhed i den sydlige del afbebyggelsen. Boligerne er indrettet i 1. sals plan samt tagetage. Eksisterende anvendelse kan fortsætte uændret og detenkelte lejemål kan overdrages til gældende formål. ' Indgang fra Vedetsgade bygninger, de-8f!(w det sammen af en let kon-struktion med glæparter, hvorved fornemmelsen af åbent handelsstrøg bibeholdes. Bebyggelsen er opført i 2-2Y, etage. Lokalplanens indhold Formålet med lokalplanen erat fastlægge anven- Med sigte på at faslholde arkaden ~jcm "'\ r.!'mtr;1it.-;.,. strøg i midtbyen, er det v;,ese i'i~ \'g \, at adqciilg til cikaden kun sker fra Storgade og P-pladsen ved.kolighed jf. kortbilag 2, samt at kundeadgang til butikkerne fastholdes fra arkaden. Lokalplanen indeholder bestemmelse herom. Sparekassen Sjælland, beliggende Storgade 26A, har tillige adgang fra Arkaden. hvilket lokalplanen ikke regu lerer. i henhold til planloven skal lokalplanen fastsætte di!;' maksimale størrelse fo r de enkelte butikker og dra samede bruttoetageareal, der kan anvendes til buli k,~rmmål. Med udgangspunkt i de nuværende bu ti :,~l<; tø rre lser er det maksimale bruttoetageareal...., ';.' 5

6 Redegørelse for udvalgsvarebutikker fastsat til 500 m2 og det samlede bruttoetageareal, der kan anvendes til butiksformål erfastsat til 4000 m2. Det maksimale bruttoetageareal for dagligvarebutikker erfastsat til 1600 m2, hvilket isoleret set ikke vil hindre en mindreiilbygning til den største af de eksisterende dagligvarebutikker. For atsikre et tilstrækkeligt udbud afbutikker i arkaden vil butiksenheder ikke kunne sarurnen lægges uden kommunens godkendelse. Af hensyn til sikkerhed og passage i arkaden defineres en begrænset udstillingszone i arkadestrøget. Udstillingszonen fastsættes til en 1 mbred zone, målt fra sokkel. Inden for udstillingszonen kan der etableres udstilling af varer og opstilles cafeborde og stole i forbindelse med udskænkningsaktivitet. Uden for denne zone må der ikke opstilles nogle genstande, bortset fra arkadens centrale torveareal, hvor der i forbindelse med særlige arrangementer kan etableres udstillingsaktivitet. Lokalplanen 48, der omfatter dette lokalplan område, indeholder ikke bestemmelser for skiltning i Holberg-Arkaden. Derfor erderi denne lokalplan optaget bestemmelser herom. Formålet med skiltebestemmelserne erat fastholde en linje og en vis visuel orden i måden der skiltes på. Skiltning skal derfor tilpasses bygningernes arkitektur og opsættes som løse bogstaver over den enkelte butiks vinduer og døre. Der kan ikke opsættes markiser, udhænqsskilte eller lignende (-fx-rekfamebandere) i Holberg Arkaden. Flapskilte må alene placeres i arkadens udstillingszone, jl. ovenfor. Belysningen må ikke virke skæmmende eller dominerende foropleve! sen afbygningens udtryk. Sorø Kommune, Teknik- og Miljøafdelingen, står til rådighed med råd og vejledning i disse spørgsmål. Med lokalplanens endelige vedtagelse aflyses anvendeisesbestemmelserne i den gældende lokalplan 48 for Storgade-karreen - Inden fordenne lokalplans område. Forhold til anden planlægning Regionplanlægn ing Amtsrådet har i 2001 vedtaget et regionplantillæg fordetailhandel.. Amtsrådet har som hovedmålsætning at: skabe mulighed foret varieret butiksudbud i mindre og mellemstore byer samt i de enkelte bydele i aestørre byer, skabe mulighed for, atområder til butiksformål kan udlægges, hvor derergod tilgængelighed for alle trafikanter, herunder især den gående, cyklende og kollektive trafik, skabe mulighed for, atdagligvareindkøb kan foregå lokalt, således atbalancen mellem de enkelte områders og byers forbrug og omsætning opretholdes eller forbedres, og skabe mulighed for, atudvalgsvareindkøb, under hensyntagen til det lokale niveau, kan foregå på egnsniveau, således at balancen mellem forbrug og omsætning forudvalgsvarer i de enkelte egne og i amtet som helhed forbedres. For Sorø bymidte gælder følgende retningslinieri regionplanen: - Maksimal størrelse for dagligvarebutikker fastsættes til3000 m 2 - Maksimal størrelse forudvalgsvarebutikker fastsættes til 1000 m 2 og 1x 1500 m 2 - Ramme for nybyggeri og omdannelse fastsættes til4000 m 2 Denne lokalplan er på alle punkter i fuld overens stemmeise med retningslinierog intentioner i regionplanen. Det eksisterende bruttoetageareal tii butiksformål inden for lokalplanens område er ca 3700 brutto etagemeter. 6

7 Redeg ørelse Kommuneplanlægning Inden for lokalplanens område erstatter den anvendelsesbestemmelserne i lokalplan nr. 4B. Anvendelsesbestemmelserne i lokaiplan 4B aflyses derfor inden for lokalplan nr. 91 A ved den endelige vedtageise af lokalplanen Hovedstruktur. Sorø Kommune har i forbindelse med kommuneplanrevisionerne i og Bkonsekvent arbejdet på atsikre bymidtens anvendelse til detailhandel og ku lturelt samlingspunkt. Sorø ligger tæt på størrecentre og er derfor udsat for betydelig konkurrence indenfor detailhandels området. Byrådet har derfor igennem90'erne gennemført store byfornyelsesprojekter og understøttet bymidten gennem opførelse af mere end 200 nye boliger. Desu den erder gennemført en ombygning af bymidtens gader speciel! med henblik på at sikre et bedre og mere attraktivt handelsmiljø. Byrådets politik har i perioden sikret offentlige og private investeringer i bymidten på over 300 millioner kr. Herudover har man bl.a. virket for en realisering af lokalplanområdets centerbebyggelse, HolbergArkaden. Byrådet har med disse tiltaget ønske om en yderligere styrkelse af bymidtens konkurrenceevne. Rammer for loka/p/anlægninq I komm uneplanens rammedel omfattes lokalplanen af retningslinierne forområde SOC2, C3, C4, C7 og CB, der alle fastlægger områdets anvendelse til centerformål. Anden planlægning Da lokalplanen alene omfatter en fastlæggelse og præcisering af anvendelse i eksisterende byggeri, der eromfattet afen gældende lokalplan, indeholder lokalplanen ikke redegøre for kloakforhold, forurening, byøkologiske betragtninger eller trafikforhold. Lokalplanen er i overensstemmelse med kommuneplanen. Anden lokalplanlægning Lokalplanområdet er omfattet aflokalplan 4B Storgadekarreen. 7

8 8

9 Bestemmelser Lokalplan nr. 91 A Centerom råde ved HolbergArkaden Medhjemmel i lovomplanlægning (lovbekendtgørelsenr. 763 af 11.september 2002) fastsættes følgende bestemme/serior det i 2 nævnte område. 1. Lokalplanens formål Lokalplanen har til formål: at fastlægge præcise bestemmelser for anvendelse afcenterkomplekset ved HolbergArkaden. at fastlægge bestemmelser for skiltning, adgangsforhold og udstillingszone i arkaden. 2. Lokalplanområdet og zonestatus Lokalplanen afgrænses som vist på kortbilag 1 og omfatter matr. nr. 13 aog 131, Sorø Bygrunde. Lokalplanområdelligger i byzone. 3 Områdets anvendelse 11 Området fastlægges som helhed til centerfonnål. 3.2 Bebyggelsens stueplan må alene anvendes til butikker til detailhandel. Ved detailhandel forstås udvalgsvare- og dagligvarebutikker, hvorsalg af vareartikler er det helt dominerende fonnål. Der kan ikke tillades nyindretning til følgende og beslægtede anvendelser: Bank og forsikring Klinikker! solcentre Ejendomshandel Restauranter! cafeer Frisør Motionscentre Liberale erhverv og undervisningsformål Eksisterende lovlig anvendelse kan fortsætte som hidtil. Det enkelte lejemål kan sælges eller overdrages til nuværende fonnål. 3.3 Bebyggelsens 1. plan kan anvendes til henholdsvis boligfonnål.(inkl. tagetage) og centerfonnål (liberalt erhverv, klinik, solcenter, motionscenter, frisør, undervisningsfonnål og lignende). Lejligheder beliggende Rolighed 19A-1kan kun anvendes til boligformål. 3.4 Dagligvarebutikker kan ikke etableres med et bruttoetageareal over 1600 m2. Del maksimale bruttoetageareal for udvalgsvarebutikker fasl sættes til 500 m2. Detsamlede bruttoetageareal, der kan anvendes til butiksformål inden for lokalplanens område fastsættes til 4000m Butiksenheder kan ikke sammenlægges uden kommunens godkendelse. 3.6 Adgang til arkaden kan kun foregå ad eksisterende indgange ved Storgade og Rolighed! Vedelsgade. Kundeadgang til butikkerne kan kun foregå fra arkaden. 3.7 Langs butikkernes facader kan der etableres udstilling af varer i en 1mbred zone regnet fra sokkel. Inden for denne zone kan der også opstilles cafeborde og stole i forbindelse med udskænkningsaktivitel. Af hensyn til fremkommeligheden i arkaden, herunder sikkerhedsmæssige hensyn, må der ikke opstilles nogen genstande uden forudstillingszonen. På arkadens centrale torv kan der i forbindelse 9

10 Bestemmelser med særlig arrangementer etableres udstillingsaktivitet mv. under hensyn til de sikkerhedsmæssige krav...-.' -,.,,".. ". 4 Skiltning ' ±J. Skiltning skal placeres som løse bogstaver umiddelbart over den enkeltebutiks vinduer og døre. Desuden kan deri begrænset omfang opsættes logo og lignende på butikkens udstillings-vinduer. 4.2 Der kan ikke opsættes markiser, udhængsskilte ellerreklamer på bygningerne. Flapskilte må alene placeres i udstillingszone langs bygningernes sokkel, og der må kun opstilles et flapskilt pr. butik. Flapskilte må maksimalt måle 120 x 60 cm. 4,3 Skiltning skal i udformning, størrelse og farveholdning tilpasses bygningens dimensioner og arkitektur. Skilte må ikke helt eller delvistdække arkitektoniske elementer. Belysning, herunder belysning afskilte, må ikke virke skæmmende eller dominerende. Sorø Kommune skal godkende skiltning og belysning i hvert enkelt tilfælde.....~.. 5 Ophævelse at-bestemmelse i lokalplan., t.;. ", '_. ",. 1. ". :"'. "!ndim'for denne lokalplans område erstatter lokalplanen anvendelsesbestemmelserne i lokalplan 48 (lokalplan 48, 3). Lokalplan 48 fbrstorgade karreen er vedtaget afsorø den 19.04,2000. Nævnte bestemmelse aflyses inden fordenne lokalp lans område i forbindelse med lokalplanens endelige vedtagelse. 6 Servitutter "'~ Privatretlige byggeservitutterog øvrige tilstandsservitutter, der måtte være uforenelig med lokalplanens bestemmelser, fortrænges af lokalplanen, når Byrådet har foretaget offentlig bekendtgørelse om lokalplanens endelige vedtagelse.. ' 1y1åtte nogen på ejendommene lyste servitutter " vise sig at være til hinder for eller vanskeliggøre '". gennemførelse aflokalplanen, må der forhandles med vedkommende påtaleberettigede om ændring afforholdene, ellerservitutterne må eksproprieres i henhold til planlovens Retsvirkninger Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelsen, må ejendomme, der eromfattet af planen, ifølge planloven kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt anvendes i overensstemmelse med planens bestemmelser. Den eksisterende lovlige anvendelse af ejendom kan fortsætte somhidtil. Lokalplanen medfører ikke i sig selv krav om etablering afde anlæg rn.v., derer indeholdt i planen. Mere væsentlige afvigelser fra lokalplanen kan kun gennemføres ved tilvejebringelse af en ny lokal-plan. I henhold til planloven kan der foretages ekspro- ' priation afprivates ejendomme eller rettigheder over ejendomme, når ekspropriationen vil være af væsentlig betydning for virkeliggørelsen af lokalplanen. 8 Vedtagelsespåtegning Lokalplanen er vedtaget på byrådets møde den 21. maj.29,o/, f f! " l /P I li. 11 l li( ~1M'1"1\ ~a ~orgmeste\ ' ~ 'Chef,/ 10

11 Lokalplan 91 A /. / / j-; / 28;! 20 / 29d/ 29C ~ 19! 30a / / 18 / ; / / 17a / / 17b Mål 1:1000 1~" " / I I 84a / 85a 31a 16a 85b 32a 33a b 7a 103 5a Matrikelkort 6 5b 94 93a / 104 Kortbilag 1

12

13 Lokalplan 91 A --i I. r -r---.-c--~~ I f _! r-:-:' Mål 1: , ~ ) L -.. F.1 '----- I - - :c! ~,----:-----:--,-1 I Oversigtskort lokalplanområde Kortbilag 2

14

15 Lokalplan 91 A Ej målfast - --';--"' I STORGADE 'il _ ~ F===== J z w o ~ a: -c (9. a: w CD --' o I Z L1J o <{ ~ a: <{ (9 a: w CD --' o I a. ~.' 0l- O en ~ I ::J CD o > a: a a a = = == z W O <{ ~ a: <{ (9 a: W CD --' O I Oversigtskort - stueplan PARKER ING VI VEDELSGADE Kortbilag 3

16

Lokalrådet for Gammel Sorø Opstilling af Bestemmelser i Lokalplan 91 og 91A samt Lokalplanforslag SK 46 med henblik på sammenligning

Lokalrådet for Gammel Sorø Opstilling af Bestemmelser i Lokalplan 91 og 91A samt Lokalplanforslag SK 46 med henblik på sammenligning Lokalrådet for Gammel Sorø Opstilling af Bestemmelser i og 91A samt med henblik på sammenligning Nye Bestemmelser i i forhold til gældende lokalplaner er markeret med fremhævet skrift i kolonnerne for

Læs mere

SLAGELSE KOMMUNE. Rådhuspladsen. Nytorv BYMIDTENS ANVENDELSE LOKALPLAN NR 164

SLAGELSE KOMMUNE. Rådhuspladsen. Nytorv BYMIDTENS ANVENDELSE LOKALPLAN NR 164 SLAGELSE KOMMUNE Torvegade Jernbanegade Smedegade Sct.Mikkelsgade Rådhuspladsen Skolegade Løvegade Stenstuegade Schweizerpladsen Rosengade Gl.Torv Nytorv Fisketorvet Langes Gård Skovsøgade H.P.Hansens

Læs mere

Lokalplan 167. Lokalplan for udnyttelse af et område ved Hulvej skole

Lokalplan 167. Lokalplan for udnyttelse af et område ved Hulvej skole Lokalplan 167 Lokalplan for udnyttelse af et område ved Hulvej skole TEKNISK FORVALTNING SEPTEMBER 2000 INDHOLDSFORTEGNELSE Beskrivelsen -Baggrund for udarbejdelse af lokalplan... 2 -Beliggenhed, afgrænsning

Læs mere

LOKALPLAN NR. 91. April 2002. Området langs Storgade

LOKALPLAN NR. 91. April 2002. Området langs Storgade 0\ LOKALPLAN NR. 91 April 2002 Området langs Storgade Hvad er en lokalplan? ~ Tilvejebringelse Byrådet står fortilvejebringelsen af lokalplaner, evt i samarbejde med dem, der har interesse i atudføre anlægsog

Læs mere

LOKALPLAN NR. 307 ESBJERG KOMMUNE 1992 E.B., FOR EJENDOMMEN, MATR.NR. 897 TORVET 18.

LOKALPLAN NR. 307 ESBJERG KOMMUNE 1992 E.B., FOR EJENDOMMEN, MATR.NR. 897 TORVET 18. LOKALPLAN NR. 307 FOR EJENDOMMEN, MATR.NR. 897 TORVET 18. a E.B., ESBJERG KOMMUNE 1992 HVAD ER EN LOKALPLAN En lokaiplan er den type plan, byrådet kan anvende til at fastlægge bestemmelser om den enkelte

Læs mere

Lokalplan nr. 210.16

Lokalplan nr. 210.16 okalplan nr. 210.16 Udvidelse af Super Best i Tårs Vedtaget 2. udkast, august 2003 Nord OKAPANOMRÅDE Bredgade Johs. Hansens Vej Vrejlev Klostervej HJØRRIN KOMMUNE TEKNISK FORVATNIN Den kommunale planlægning

Læs mere

Forslag til Lokalplan 81 Ældreboliger på Præstegårdsvej. Lokalplan 81B. Ældrecentret i Hvalsø

Forslag til Lokalplan 81 Ældreboliger på Præstegårdsvej. Lokalplan 81B. Ældrecentret i Hvalsø I Forslag til Lokalplan 81 Ældreboliger på Præstegårdsvej Lokalplan 81B Ældrecentret i Hvalsø Orientering Regler for Lokalplaners Udarbejdelse Indhold En lokalplan er en fysisk plan, der fastlægger de

Læs mere

LOKALPLAN 108. Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter

LOKALPLAN 108. Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter LOKALPLAN 108 Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1997 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Regionkommuneplantillæg nr. 022

LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Regionkommuneplantillæg nr. 022 LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Regionkommuneplantillæg nr. 022 110 a 110 d 112 Restaurant-, hotel- og udstillingsformål oktober 2010 Lokalplanforslag 045 og forslag til regionkommuneplantillæg

Læs mere

LOKALPLAN NR. 182. For et område ved Petersborgvej. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning

LOKALPLAN NR. 182. For et område ved Petersborgvej. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning LOKALPLAN NR. 182 For et område ved Petersborgvej Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning GRUNDLAGET FOR LOKALPLANEN Hillerød kommune har i henhold til kommuneplanlovens bestemmelser ladet udarbejde lokalplan

Læs mere

HOLSTED KOMMUNE. Lokalplan nr. 64. Del af centerområde ved torvet i Holsted

HOLSTED KOMMUNE. Lokalplan nr. 64. Del af centerområde ved torvet i Holsted HOLSTED KOMMUNE Del af centerområde ved torvet i Holsted Holsted Kommune Side 1 del af centerområde ved torvet i Holsted. Udarbejdet af Teknisk afdeling, Holsted Kommune. Godkendelsesdatoer: Vedtaget af

Læs mere

Albertslund Kommune. Lokalplan nr. 8.4. Område ved Herstedøster Landsby. Udendørs oplagsplads. Kongsbak Informatik

Albertslund Kommune. Lokalplan nr. 8.4. Område ved Herstedøster Landsby. Udendørs oplagsplads. Kongsbak Informatik Albertslund Kommune Lokalplan nr. 8.4 Område ved Herstedøster Landsby Udendørs oplagsplads 1999 Kongsbak Informatik Hvad er en lokalplan? Planloven, lokalplanpligt og lokalplanret Ifølge Lov nr. 388 af

Læs mere

Galten Kommune Forslag til Lokalplan nr. 3.BE1 5.06

Galten Kommune Forslag til Lokalplan nr. 3.BE1 5.06 Galten Kommune Forslag til Lokalplan nr. 3.BE1 5.06 For et område til blandet bolig- og erhverv i Stjær Brugsen Forslag, November 2006 LOKALPLAN NR. 3.BE1-5.06 LOKALPLAN NR. 3.BE1-5.06 for et område til

Læs mere

PLAN ERHVERV. Juni Forslag. Lokalplan nr Perron 1, Slagelse Station

PLAN ERHVERV. Juni Forslag. Lokalplan nr Perron 1, Slagelse Station PLAN ERHVERV Juni 2010 Forslag Lokalplan nr. 1091 Perron 1, Slagelse Station HVAD ER EN LOKALPLAN Tilvejebringelse. Bestemmelserne om lokalplaner findes i lov om planlægning. Byrådene har ifølge loven

Læs mere

Lokalplan nr for et butiksområde vest for Klosterparkvej

Lokalplan nr for et butiksområde vest for Klosterparkvej Indhold Lokalplan nr. 1.4-4 for et butiksområde vest for Klosterparkvej Indledning Lokalplanens forhold til anden planlægning Lokalplanens retsvirkninger Lokalplanens bestemmelser 1 Lokalplanens formål

Læs mere

Lokalplan nr. 857/6. Om overførsel af areal fra landzone til byzone m.v. for et område til erhvervsformål i Purhus

Lokalplan nr. 857/6. Om overførsel af areal fra landzone til byzone m.v. for et område til erhvervsformål i Purhus Lokalplan nr. 857/6 Om overførsel af areal fra landzone til byzone m.v. for et område til erhvervsformål i Purhus PURHUS KOMMUNE Oktober 2003 VEJLEDNING Purhus Kommune Rådhuset Teknik og Miljø Bakkevænget

Læs mere

LOKALPLAN 128. For Svorin-karreen i Lyngby Bymidte. Lyngby-Taarbæk Kommune

LOKALPLAN 128. For Svorin-karreen i Lyngby Bymidte. Lyngby-Taarbæk Kommune LOKALPLAN 128 For Svorin-karreen i Lyngby Bymidte Lyngby-Taarbæk Kommune Indholdsfortegnelse Baggrunden for lokalplanen................... 1 Lokalplanens indhold...................... 2.. Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN NR. 078 for Kulturhuset og Byparken i Skanderborg. Næsset

LOKALPLAN NR. 078 for Kulturhuset og Byparken i Skanderborg. Næsset LOKALPLAN NR. 078 for Kulturhuset og Byparken i Skanderborg Næsset Skanderborg Kommune 1996 NDHOLDSFORTEGNELSE LOKALPLAN NR. 078 REDEGØRELSE Lokalplanområdet Lokalplanens baggrund og formål Lokalplanens

Læs mere

Tillæg nr. 54. til Kommuneplan Ringkøbing-Skjern 2013-2025 for et område til sommerhusformål, Klydevænget ved Falen, Bork. Ringkøbing-Skjern Kommune

Tillæg nr. 54. til Kommuneplan Ringkøbing-Skjern 2013-2025 for et område til sommerhusformål, Klydevænget ved Falen, Bork. Ringkøbing-Skjern Kommune Tillæg nr. 54 til Kommuneplan Ringkøbing-Skjern 2013-2025 for et område til sommerhusformål, Klydevænget ved Falen, Bork Ortofoto Ringkøbing- Ortofoto@Ringkøbing- Ringkøbing- 3. november 2015 FORORD TIL

Læs mere

Indhold. Tillæg nr. 1 til lokalplan nr for en McDonald s restaurant ved Kvickly. Tillæg nr. 14 til Kommuneplan

Indhold. Tillæg nr. 1 til lokalplan nr for en McDonald s restaurant ved Kvickly. Tillæg nr. 14 til Kommuneplan Indhold Tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 1.2-1 for en McDonald s restaurant ved Kvickly Indledning Lokalplantillæggets forhold til anden planlægning Lokalplanens retsvirkninger Lokalplantillæggets bestemmelser

Læs mere

LOKALPLAN NR. 018 OM ANVENDELSE M.V. AF LOKALER I STUE- ETAGER INDEN FOR EN DEL AF CENTER- OMRÅDET I SKANDERBORG

LOKALPLAN NR. 018 OM ANVENDELSE M.V. AF LOKALER I STUE- ETAGER INDEN FOR EN DEL AF CENTER- OMRÅDET I SKANDERBORG LOKALPLAN NR. 018 OM ANVENDELSE M.V. AF LOKALER I STUE- ETAGER INDEN FOR EN DEL AF CENTER- OMRÅDET I SKANDERBORG SKANDERBORG KOMMUNE 1981 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGØRELSE Beskrivelse af lokalplanens

Læs mere

Lokalplan nr. 857/1. Om overførsel af areal fra landzone til byzone for et område til erhvervsformål i Purhus

Lokalplan nr. 857/1. Om overførsel af areal fra landzone til byzone for et område til erhvervsformål i Purhus Lokalplan nr. 857/1 Om overførsel af areal fra landzone til byzone for et område til erhvervsformål i Purhus Purhus Kommune Juni 1998 VEJLEDNING Lov om Planlægning trådte i kraft den 1. januar 1992. Loven

Læs mere

LOKALPLAN 82. P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter

LOKALPLAN 82. P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter LOKALPLAN 82 P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1993 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

LOKALPLAN 144. For en del af Kastanievejkarreen i Kgs. Lyngby bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune

LOKALPLAN 144. For en del af Kastanievejkarreen i Kgs. Lyngby bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune LOKALPLAN 144 For en del af Kastanievejkarreen i Kgs. Lyngby bydel Lyngby-Taarbæk Kommune Indholdsfortegnelse Baggrunden for lokalplanen.................... 1 Lokalplanens indhold........................

Læs mere

LOKALPLAN NR. 26 HERLEV KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 26 HERLEV KOMMUNE LOKALPLAN NR. 26 I HERLEV KOMMUNE Lokalplanens indhold. Lokalplan nr. 26 vedrører et areal ved det nordøstlige hjørne af vejkrydset Herlev Hovedgade/Herlev Ringvej og fastlægger, at området kun må anvendes

Læs mere

Lokalplan nr Albertslund Kommune. Skovkirkegård ved Herstedøster Landsby. Offentlige formål - anneks kirkegård for Herstedøster Kirke

Lokalplan nr Albertslund Kommune. Skovkirkegård ved Herstedøster Landsby. Offentlige formål - anneks kirkegård for Herstedøster Kirke Albertslund Kommune Lokalplan nr. 8.6 Skovkirkegård ved Herstedøster Landsby Offentlige formål - anneks kirkegård for Herstedøster Kirke 2001 Kongsbak Informatik Hvad er en lokalplan? Planloven, lokalplanpligt

Læs mere

Lokalplan nr. 199. Anvendelse af stueetager i bymidten

Lokalplan nr. 199. Anvendelse af stueetager i bymidten Lokalplan nr. 199 Anvendelse af stueetager i bymidten februar 2007 Hvad er en lokalplan? En lokalplan er en plan, hvori Byrådet kan fastsætte bindende bestemmelser for et område, f.eks. om - anvendelse,

Læs mere

NR. 21o LOKALPLAN NØRREBROGADE OG BJARKESGADE, FRODES GADE KARR~ NR. 1462

NR. 21o LOKALPLAN NØRREBROGADE OG BJARKESGADE, FRODES GADE KARR~ NR. 1462 LOKALPLAN NR. 21o FOR EN DEL AF KARRÉEN ØSTERGADE, BJARKESGADE, FRODES GADE NØRREBROGADE OG KARR~ NR. 1462 ESBJERG KOMMUNE 1987 HVAD ER EN LOKALPLAN Efter kommuneplanlovens ikrafttræden den 1. februar

Læs mere

Lokalplan nr. 74. for en boligbebyggelse ved Nørregade. Hundested Kommune

Lokalplan nr. 74. for en boligbebyggelse ved Nørregade. Hundested Kommune Lokalplan nr. 74 for en boligbebyggelse ved Nørregade Hundested Kommune Indhold Redegørelse s. 5 Indledning Lokalplanlægning Området for lokalplanen Forhold til anden planlægning Lokalplanens midlertidige

Læs mere

LOKALPLAN 28. For en strækning af Lyngby Hovedgade. Lyngby-Taarbæk Kommune

LOKALPLAN 28. For en strækning af Lyngby Hovedgade. Lyngby-Taarbæk Kommune LOKALPLAN 28 For en strækning af Lyngby Hovedgade Lyngby-Taarbæk Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE Baggrunden for lokalplanen........ 1 Lokalplanens indhold.............. 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning............

Læs mere

VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN 53 FOR ET OMRÅDE TIL OMBYGNING OG UDVIDELSE AF PLEJEHJEMMET ELIM

VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN 53 FOR ET OMRÅDE TIL OMBYGNING OG UDVIDELSE AF PLEJEHJEMMET ELIM VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN 53 FOR ET OMRÅDE TIL OMBYGNING OG UDVIDELSE AF PLEJEHJEMMET ELIM Lokalplan 53 For et område til ombygning og udvidelse af plejehjemmet Elim Udarbejdet af Vamdrup kommune og Arkitekt

Læs mere

Høring af forslag til ophævelse af Lokalplan for butikker og boliger ved Græsted Hovedgade/Centervej i Græsted

Høring af forslag til ophævelse af Lokalplan for butikker og boliger ved Græsted Hovedgade/Centervej i Græsted - Sag: 2016/13065 016 Id: 004804 Afdelingsnavn By og Bolig Postadresse Postboks 10, 3200 Helsinge 04. oktober 2016 Personlig henvendelse Rådhusvej 3 3200 Helsinge tlf: 7249 6009 e-mail: BEE@Gribskov.dk

Læs mere

Lokalplan nr. 3.7.1 Butikker på Egelundsvej 5. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. www.albertslund.dk albertslund@albertslund.

Lokalplan nr. 3.7.1 Butikker på Egelundsvej 5. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. www.albertslund.dk albertslund@albertslund. Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Lokalplan nr. 3.7.1 Butikker på Egelundsvej 5 Hvad er en lokalplan En lokalplan

Læs mere

Lokalplan 40. For lokal plastvirksomhed ved Vester Velling

Lokalplan 40. For lokal plastvirksomhed ved Vester Velling Lokalplan 40 For lokal plastvirksomhed ved Vester Velling November 1998 Lokalplanens retsvirkninger Midlertidige retsvirkninger efter planloven Endegyldige retsvirkninger Når et forslag til lokalplan er

Læs mere

LOKALPLAN NR Østergade 14, Lemvig Claudis Have LEMVIG. Lemvig KOMMUNE. Plan & Projekt

LOKALPLAN NR Østergade 14, Lemvig Claudis Have LEMVIG. Lemvig KOMMUNE. Plan & Projekt FORSLAG LOKALPLAN NR. 187 Østergade 14, Lemvig Claudis Have Skous Gade Østerbrogade Ågade Ågade Østerbom Lemvig Østergade Vænget Rådhusgade Enghavevej Vasen Rådhusvænget Vænget LEMVIG KOMMUNE Plan & Projekt

Læs mere

LOKALPLAN NR. 123. Lufthavnsrelateret erhverv. (Tillæg til lokalplan 94) Billund kommune Teknisk Service December 2005

LOKALPLAN NR. 123. Lufthavnsrelateret erhverv. (Tillæg til lokalplan 94) Billund kommune Teknisk Service December 2005 Lufthavnsrelateret erhverv (Tillæg til lokalplan 94) Billund kommune Teknisk Service December 2005 LOKALPLAN NR. 123 Indholdsfortegnelse Hvad er en lokalplan?...4 REDEGØRELSE Baggrund...5 Beskrivelse

Læs mere

Lokalplanens indhold...2 Lokalplanens forhold til anden planlægning...2 Lokalplanens retsvirkninger...2

Lokalplanens indhold...2 Lokalplanens forhold til anden planlægning...2 Lokalplanens retsvirkninger...2 VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 11. Lokalplan for ejendommen, matr.nr. 1-d, Hårlev by, Hårlev. Kortet på omslaget er i mål 1:25.000 og er trykt med Geodætisk Instituts tilladelse (A. 894/70). INDHOLDSFORTEGNELSE:

Læs mere

Albertslund Kommune. Lokalplan nr. 23.1. Albertslund Vest - gårdhuse. Tæt og lav boligbebyggelse. Kongsbak Informatik

Albertslund Kommune. Lokalplan nr. 23.1. Albertslund Vest - gårdhuse. Tæt og lav boligbebyggelse. Kongsbak Informatik Albertslund Kommune Lokalplan nr. 23.1 Albertslund Vest - gårdhuse Tæt og lav boligbebyggelse 1979 Kongsbak Informatik Hvad er en lokalplan? Planloven, lokalplanpligt og lokalplanret Ifølge Lov nr. 388

Læs mere

Wilhelminelyst GRENAA KOMMUNE FOR ET OMRÅDE TIL CAMPINGPLADS PÅ ANHOLT

Wilhelminelyst GRENAA KOMMUNE FOR ET OMRÅDE TIL CAMPINGPLADS PÅ ANHOLT Wilhelminelyst GRENAA KOMMUNE LOKALPLAN NR.72 FOR ET OMRÅDE TIL CAMPINGPLADS PÅ ANHOLT o GRENAA KOMMUNE LOKALPLAN NR. 72 Lokalplan for et område til campingplads på Anholt. l jss J E2 *S ' ' : ' -"^ 2J

Læs mere

Gråsten Kommune. Lokalplan nr. 39. Offentlig formål, Gl. Kirkevej i Rinkenæs, Friskole

Gråsten Kommune. Lokalplan nr. 39. Offentlig formål, Gl. Kirkevej i Rinkenæs, Friskole Gråsten Kommune Lokalplan nr. 39 Offentlig formål, Gl. Kirkevej i Rinkenæs, Friskole Vedtaget: 14.09.1993 Rinkenæs Mindeaard Lokalplan nv. 39 for et område til friskole ved GI Kirkevej i Rinkenæs Gråsten

Læs mere

OTTERUP KOMMUNE. LOKALPLAN Sic

OTTERUP KOMMUNE. LOKALPLAN Sic OTTERUP KOMMUNE LOKALPLAN Sic JANUAR 1994 LOKALPLAN S i c OMRÅDE TIL FRIAREAL VED HASMARK STRAND PRIS: 50KR. -. KOMMUNALBESTYRELSENS HENSIGT MED LOKALPLANEN OG INDHOLDET AF LOKAL PLANEN. Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Planen omfatter en fremtidig udbygning med 80 boliger opført som tæt/lav bebyggelse opdelt i mindst 8 enklaver med adgang til de fælles friarealer.

Planen omfatter en fremtidig udbygning med 80 boliger opført som tæt/lav bebyggelse opdelt i mindst 8 enklaver med adgang til de fælles friarealer. Lokalplan nr. 14.2. For et boligområde i Uvelse (Lystrupgård) REDEGØRELSE Lokalplanens formål: Det er lokalplanens formål i overensstemmelse med kommuneplanen at fastlægge retningslinier for en bebyggelsesog

Læs mere

VIBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 78. Fragtmandscentralen - Katmosevej. Vedtaget af Byrådet den: Delvis ophævet ved lokalplan nr.: Bemærkninger: 07.05.

VIBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 78. Fragtmandscentralen - Katmosevej. Vedtaget af Byrådet den: Delvis ophævet ved lokalplan nr.: Bemærkninger: 07.05. VIBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 78 Fragtmandscentralen - Katmosevej Vedtaget af Byrådet den: Delvis ophævet ved lokalplan nr.: Bemærkninger: 07.05.85 Blanke sider er ikke indscannet i dette dokument VI BORG

Læs mere

Tillæg nr. 13 til Kommuneplanen for Odense Kommune. Ændring af kommuneplanområde 0

Tillæg nr. 13 til Kommuneplanen for Odense Kommune. Ændring af kommuneplanområde 0 Tillæg nr. 13 til Kommuneplanen 2013-2025 for Odense Kommune Rugårdsvej Ændring af kommuneplanområde 0 0 3 2 1 4 6 7 11 10 8 5 9 Hvad er en Kommuneplan? I henhold til lov om planlægning skal der for hver

Læs mere

Lokalplan F.7.6. for boligformål på Tørvevej 5 i Fensmark

Lokalplan F.7.6. for boligformål på Tørvevej 5 i Fensmark Lokalplan F.7.6 for boligformål på Tørvevej 5 i Fensmark Om lokalplaner: Udarbejdelse af lokalplaner Bestemmelser om lokalplaner findes i lov om planlægning. Byrådet har ifølge loven ansvaret for, at der

Læs mere

Om kommune- og lokalplaner

Om kommune- og lokalplaner Om kommune- og lokalplaner Kommuneplanen er den overordnede plan, som omfatter hele kommunen. Den fastlægger i grove træk, hvor der skal være boliger, erhverv, butikscentre, grønne områder osv. Kommuneplan

Læs mere

LOKALPLAN For et område ved Kildebrøndevej 50 og 60 til salg af planter og havebrugsvarer

LOKALPLAN For et område ved Kildebrøndevej 50 og 60 til salg af planter og havebrugsvarer LOKALPLAN 14.31 For et område ved Kildebrøndevej 50 og 60 til salg af planter og havebrugsvarer GREVE KOMMUNE Rådhusholmen 10 2670 GREVE TLF 43 97 97 97 Lokalplanen er udarbejdet af Teknisk Forvaltning

Læs mere

LOKALPLAN 81. Pileparken ll Mørkhøj kvarter

LOKALPLAN 81. Pileparken ll Mørkhøj kvarter LOKALPLAN 81 Pileparken ll Mørkhøj kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1992 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der gennemføres

Læs mere

Lokalplan nr. 85. for et landsstævnestadion. Torneværksvej. Porcelænsvej. 42t. 24a

Lokalplan nr. 85. for et landsstævnestadion. Torneværksvej. Porcelænsvej. 42t. 24a Porcelænsvej Lokalplan nr. 85 for et landsstævnestadion Torneværksvej 42t 24a Rønne Kommune juli 1999 1 INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE Lokalplanens baggrund...2 Lokalplanens indhold...2 Lokalplanens

Læs mere

Nørre Alslev Kommune. Lokalplan nr. 40. Parkeringsplads Netto

Nørre Alslev Kommune. Lokalplan nr. 40. Parkeringsplads Netto Nørre Alslev Kommune Lokalplan nr. 40 Parkeringsplads Netto INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning side 3 Lokalplanens forholdet til anden planlægning side 4-6 Lokalplanens indhold side 7 Lokalplan nr. 40 side

Læs mere

TILLÆG 1 TIL LOKALPLAN

TILLÆG 1 TIL LOKALPLAN TILLÆG 1 TIL LOKALPLAN 10 For posthuset Værløse Bymidte FORSLAG i offentlig høring fra 12. maj til 8. juli 2009 Den røde plads Gågaden Posthuset Værløse Station Formål og baggrund Dette hefte indeholder

Læs mere

I henhold til lov om planlægning ( lovbek. nr. 746 af 16. august 1994) fastsættes herved følgende bestemmelser for det i 2 nævnte område.

I henhold til lov om planlægning ( lovbek. nr. 746 af 16. august 1994) fastsættes herved følgende bestemmelser for det i 2 nævnte område. TILLÆG NR. 1 TIL LOKALPLAN NR. 308 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED GLADGÅRDEN I LYNGE. I henhold til lov om planlægning ( lovbek. nr. 746 af 16. august 1994) fastsættes herved følgende bestemmelser for det i 2

Læs mere

Lokalplan nr Nye tagboliger ved Kanalgaden og Kanaltorvet. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune

Lokalplan nr Nye tagboliger ved Kanalgaden og Kanaltorvet. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Lokalplan nr. 7.10.1 Nye tagboliger ved Kanalgaden og Kanaltorvet Hvad er en

Læs mere

LOKALPLAN NR. 41. Fanø Kommune. Lokalplan for et område til yderlig stormflodssikring af Sønderho by

LOKALPLAN NR. 41. Fanø Kommune. Lokalplan for et område til yderlig stormflodssikring af Sønderho by LOKALPLAN NR. 41 Fanø Kommune Lokalplan for et område til yderlig stormflodssikring af Sønderho by Oktober 1989 2 Lokalplan 41 Fanø Kommune LOKALPLAN FOR ET OMRÅDE TIL YDERLIG STORMFLODSSIKRING AF SØNDERHO

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 09-420 til Tønder Kommuneplan 2009-2021

Kommuneplantillæg nr. 09-420 til Tønder Kommuneplan 2009-2021 Kommuneplantillæg nr. 09-420 til Tønder Kommuneplan 2009-2021 Centerområde ved Hovedgaden Agerskov 420.71.5 420.71.4 420.51.2 420.41.1 420.11.3 420.51.1 420.11.2 420.11.1 420.71.3 420.31.7 420.11.5 420.71.2

Læs mere

LOKALPLAN 3-41 Hotel Niels Juel

LOKALPLAN 3-41 Hotel Niels Juel LOKALPLAN 3-41 Hotel Niels Juel KØGE KOMMUNE 2002 KØGE KOMMUNE, LOKALPLAN 3-41, Hotel Niels Juel INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGØRELSE Lokalplanens baggrund, formål og indhold........... 3 Lokalplanens

Læs mere

Supplement til Lokalplan nr. 142 - forslag

Supplement til Lokalplan nr. 142 - forslag Supplement til Lokalplan nr. 142 - forslag Bykernen i Nyborg Nørregade 25-37 Lokalplanens redegørelse Om lokalplaner En lokalplan fastlægger, hvordan udviklingen skal være i et bestemt område. Lokalplanen

Læs mere

Lokalplan nr. 13.1.1 Område ved Roskildevej og Linde Allé. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune

Lokalplan nr. 13.1.1 Område ved Roskildevej og Linde Allé. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Lokalplan nr. 13.1.1 Område ved Roskildevej og Linde Allé Hvad er en lokalplan

Læs mere

LOKALPLAN NR. BE 51.13.01

LOKALPLAN NR. BE 51.13.01 LOKALPLAN NR. BE 51.13.01 BLANDET BOLIG- OG ERHVERVSOMRÅDE VED ØRBÆK TRÆLAST, NYBORGVEJ, ØRBÆK ØRBÆK KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING 2003 1 Lokalplan nr. BE.51.13.01 Ændring af anvendelse af en del af matr.

Læs mere

Gråsten Kommune. Lokalplan nr. 32. Boligformål, Skolegade

Gråsten Kommune. Lokalplan nr. 32. Boligformål, Skolegade Gråsten Kommune Lokalplan nr. 32 Boligformål, Skolegade Vedtaget: 27.09.1990 REDEGØRELSE Gråsten kommune er tildelt en kvote på 20 almennyttige boliger. Byrådet er sammen med Gråsten Andelsboligforening

Læs mere

Lokaiplan nr. 30. for et område til boligformål ved og Dyrehavevej

Lokaiplan nr. 30. for et område til boligformål ved og Dyrehavevej NYBORG KOMMUNE Lokaiplan nr. 30 for et område til boligformål ved og Dyrehavevej Steensvej NYBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 30 For et område til boligformål ved Steensvej og Dyrehavevej REDEGØRELSE: LOKALPLANENS

Læs mere

Lokalplan nr. 70 og kommuneplantillæg nr. 4. for en campingplads og ferielejligheder i Gedser

Lokalplan nr. 70 og kommuneplantillæg nr. 4. for en campingplads og ferielejligheder i Gedser Lokalplan nr. 70 og kommuneplantillæg nr. 4 for en campingplads og ferielejligheder i Gedser 1 Gedser Indledning... 3 Beskrivelse af lokalplanområdet... 3 Baggrunden for lokalplanens tilvejebringelse...

Læs mere

LOKALPLAN 3-11.8 Del af Åkarrèen

LOKALPLAN 3-11.8 Del af Åkarrèen LOKALPLAN 3-11.8 Del af Åkarrèen KØGE KOMMUNE 1996 LOKALPLAN 3-11.8 Del af karreen. INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE Redegørelse... 1 Forhold til anden planlægning... 1 Lokalplanen... 3 1 Formal... 3 2 Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN NR.92. Det gamle Carlsmindebryggeri

LOKALPLAN NR.92. Det gamle Carlsmindebryggeri LOKALPLAN NR.92 Det gamle Carlsmindebryggeri NYBORG KOMMUNE Teknisk forvaltning 1997 2 Indhoidsfortegnelse Lokaiplanens redegørelse Indledning 4 Lokaiplanens baggrund Lokaiplanens indhold Forholdet til

Læs mere

VEDTAGET. Tillæg 5. Silkeborg Kommuneplan 2013-2025

VEDTAGET. Tillæg 5. Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 VEDTAGET Tillæg 5 Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 Vedtaget af Silkeborg Byråd den 16. december 2013 Silkeborg Kommune offentliggør hermed Tillæg 5 til Kommuneplan 2013-2025. Silkeborg Byråd har 16. august

Læs mere

Kolding bymidte. Tillæg til Kommuneplan. Tillæg 71 til Kommuneplan 2001-2009

Kolding bymidte. Tillæg til Kommuneplan. Tillæg 71 til Kommuneplan 2001-2009 Tillæg 71 til Kommuneplan 2001-2009 Tillæg til Kommuneplan Kommuneplanen fastlægger mål for udviklingen i Kolding Kommune, og består af 2 dele: Hovedstruktur, der beskriver de overordnede mål og indsatsområder

Læs mere

LOKALPLAN NR. 31 FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 31 FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE 31 HARBOØRE BY Sekundær bymidte FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE Thyborøn-Harboøre kommune Detailhandel og tankanlæg mellem Lemvigvej og Harboøre Hallen. Indholdsfortegnelse: Side 1. REDEGØRELSE 1.1 Lokalplanens

Læs mere

Tillæg nr. 20. til Kommuneplanen for Odense Kommune

Tillæg nr. 20. til Kommuneplanen for Odense Kommune Tillæg nr. 20 til Kommuneplanen 2013-2025 for Odense Kommune Odense Offentlige Slagtehuse Ændring af kommuneplanområde 0 0 3 2 1 4 6 7 11 10 8 5 9 Hvad er en Kommuneplan? I henhold til lov om planlægning

Læs mere

Lokalplan nr for et område til skole, børneinstitutioner, grøntområde og boliger i Hårlev

Lokalplan nr for et område til skole, børneinstitutioner, grøntområde og boliger i Hårlev Vallø Kommune Lokalplan nr. 1-21 for et område til skole, børneinstitutioner, grøntområde og boliger i Hårlev Indhold Lokalplanens baggrund 2 Lokalplanens indhold 2 Områdets anvendelse 2 Områdets nye bebyggelse

Læs mere

LOKALPLAN 94. Stenhuggergrunden Gladsaxe kvarter

LOKALPLAN 94. Stenhuggergrunden Gladsaxe kvarter LOKALPLAN 94 Stenhuggergrunden Gladsaxe kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1995 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der gennemføres

Læs mere

Lokalplan nr. 94. for et område ved Sallingsundvej i Roslev. Indhold: REDEGØRELSE * Lokalplanens forhold til øvrig planlægning for området *

Lokalplan nr. 94. for et område ved Sallingsundvej i Roslev. Indhold: REDEGØRELSE * Lokalplanens forhold til øvrig planlægning for området * Lokalplan nr. 94 for et område ved Sallingsundvej i Roslev. Indhold: REDEGØRELSE * Lokalplanens forhold til øvrig planlægning for området * Formålet med lokalplanen * Lokalplanens indhold * Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN SK 46. Sorø Kommune Maj 2015. Sorø bymidte

LOKALPLAN SK 46. Sorø Kommune Maj 2015. Sorø bymidte LOKALPLAN SK 46 Sorø Kommune Maj 2015 Sorø bymidte LOKALPLANER GENERELT Tilvejebringelse Kommunalbestyrelsen står for tilvejebringelsen af lokalplaner, evt. i samarbejde med dem, der har interesse i at

Læs mere

Kingosvej DDO, COWI. Lokalplan 1.01.12. Fælleshus, forsamlingslokale samt butik i Kingosparken. Taastrup

Kingosvej DDO, COWI. Lokalplan 1.01.12. Fælleshus, forsamlingslokale samt butik i Kingosparken. Taastrup Roskildevej DDO, COWI Kingosvej Taastrup Hovedgade Lokalplan 1.01.12 Fælleshus, forsamlingslokale samt butik i Kingosparken. Taastrup 2 Høje-Taastrup Kommune Lokalplan 1.01.12 Indhold: Redegørelse 3 Indledning...3

Læs mere

LOKALPLAN NR Udarbejdet af Teknisk forvaltning Udgivet af Vallø kommune, september 1992

LOKALPLAN NR Udarbejdet af Teknisk forvaltning Udgivet af Vallø kommune, september 1992 LOKALPLAN NR. 6-06 Udarbejdet af Teknisk forvaltning Udgivet af Vallø kommune, september 1992 Kortet på forsiden er trykt med Geodætisk Instituts tilladelse (A.894/70) VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 6-06

Læs mere

"rn ROSKILDE KOMMUNE. i «p Frobel- Bernadottegarden Høiskolen LADEGÅRDSVEJ O LU DC LOKALPLAN NR. 231 RYPEVEL

rn ROSKILDE KOMMUNE. i «p Frobel- Bernadottegarden Høiskolen LADEGÅRDSVEJ O LU DC LOKALPLAN NR. 231 RYPEVEL "rn ROSKILDE KOMMUNE i «p Frobel- Bernadottegarden Høiskolen LADEGÅRDSVEJ O LU DC LOKALPLAN NR. 231 RYPEVEL ROSKILDE KOMMUNE Lokalplan nr, 231 for ungdomsboliger på Himmelev Bygade 27, REDEGØRELSE FOR

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 42 til Kommuneplan for Otterup Kommune. Udvidelse af centerområde O-C3-04 i Otterup by

Kommuneplantillæg nr. 42 til Kommuneplan for Otterup Kommune. Udvidelse af centerområde O-C3-04 i Otterup by Kommuneplantillæg nr. 42 til Kommuneplan 1992-2004 for Otterup Kommune. Udvidelse af centerområde O-C3-04 i Otterup by Hvad er et kommuneplantillæg? Det er Kommunalbestyrelsen i den enkelte kommune, der

Læs mere

LOKALPLAN NR. 42 for Slangerup Foderstofforening ved Slagslundevej

LOKALPLAN NR. 42 for Slangerup Foderstofforening ved Slagslundevej Slangerup kommune LOKALPLAN NR. 42 for Slangerup Foderstofforening ved Slagslundevej Redegørelse for lokalplanens baggrund og indhold Redegørelse for lokalplanens forhold til anden planlægning Lokalplanens

Læs mere

Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning 4

Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning 4 Lokalplan for et område ved Hovedgaden, Hårlev BRANDSKILDEGÅRDEN Indholdsfortegnelse Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning 4 Lokalplanens tekst Side

Læs mere

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt

Læs mere

Skolens idrætsbaner LOKALPLAN NR. 92. For Marbækskolen SKIBBY KOMMUNE

Skolens idrætsbaner LOKALPLAN NR. 92. For Marbækskolen SKIBBY KOMMUNE Skolens idrætsbaner LOKALPLAN NR. 92 For Marbækskolen SKIBBY KOMMUNE 1 Indholdsfortegnelse Redegørelse Lokalplanens indhold...3 Lokalplanens forhold til den øvrige planlægning for området...5 Bestemmelser

Læs mere

LOKALPLAN NR THYHOLM KOMMUNE 7/91

LOKALPLAN NR THYHOLM KOMMUNE 7/91 l LOKALPLAN NR. 1.11 1991 THYHOLM KOMMUNE 7/91 THYHOLM KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1.11 for et boligområde i den sydøstlige udkant af Hvidbjerg by INDHOLD: side Redegørelse for lokalplanens forhold til den øvrige

Læs mere

Lokalplan nr For et boligområde ved "Toftevænget", Ikast by. Ikast Kommune

Lokalplan nr For et boligområde ved Toftevænget, Ikast by. Ikast Kommune Lokalplan nr. 127 For et boligområde ved "Toftevænget", Ikast by. Ikast Kommune Lokalplan nr. 127 For et boligområde ved 'Toftevænget" Ikast by, Ikast kommune Ikast Kommune Oktober 2002 Titel Lokalplan

Læs mere

FORSLAG TIL TILLÆG NR. 30 TIL KOMMUNEPLAN FOR ODENSE KOMMUNE

FORSLAG TIL TILLÆG NR. 30 TIL KOMMUNEPLAN FOR ODENSE KOMMUNE FORSLAG TIL TILLÆG NR. 30 TIL KOMMUNEPLAN 2013-2025 FOR ODENSE KOMMUNE KORUP BYDELSCENTER TILLÆG TIL HOVEDSTRUKTUR OG ÆNDRING AF KOMMUNEPLANOMRÅDE 9 KORUP HVAD ER EN KOMMUNEPLAN? I henhold til lov om planlægning

Læs mere

Lokalplan nr Tillæg nr. 1 til Lokalplan nr. 381 For Esbjerg Havn Nord for Molevej

Lokalplan nr Tillæg nr. 1 til Lokalplan nr. 381 For Esbjerg Havn Nord for Molevej Lokalplan nr. 01-100-0004 Tillæg nr. 1 til Lokalplan nr. 381 For Esbjerg Havn Nord for Molevej juni 2014 Byrådet udarbejder lokalplan for at fastlægge bestemmelser om den enkelte ejendoms anvendelse og

Læs mere

Vallø kommune - Lokalplan Lokalplan for et område til boligbebyggelse i Strøby

Vallø kommune - Lokalplan Lokalplan for et område til boligbebyggelse i Strøby Vallø kommune - Lokalplan 4-06 Lokalplan for et område til boligbebyggelse i Strøby Indhold Lokalplanens redegørelse Lokalplanens indhold 3 Lokalplanens forhold tilanden kommunal planlægning 3 Kommuneplan

Læs mere

Forslag til kommuneplantillæg nr. 9 til Kommuneplan 2013 2025 for Holbæk Kommune

Forslag til kommuneplantillæg nr. 9 til Kommuneplan 2013 2025 for Holbæk Kommune Forslag til kommuneplantillæg nr. 9 til Kommuneplan 2013 2025 for Holbæk Kommune Ny detailhandelsramme for rammeområde 1.C14 Kirkestræde, Smedelundsgade og Jernbanevej i Holbæk Holbæk Kommune har den 6.

Læs mere

Lokaiplan nr. 2.14. Humbie. Område/n.ddef ing. Lokalplaner

Lokaiplan nr. 2.14. Humbie. Område/n.ddef ing. Lokalplaner Sj Lokaiplan nr. 2.14 Humbie.... ~ Område/n.ddef ing Lokalplaner . Forslag til lokalpian nr. 2.14 Beskrivelse af lokaiplanens indhold. Formålet med lokaiplanen er, at tilvejebringe det planmæssige grundlag

Læs mere

YYY Boliglokalplan. (bygget ud fra lokalplan , Boliger på Thistedvej og Sydvestvej, Nørresundby Midtby

YYY Boliglokalplan. (bygget ud fra lokalplan , Boliger på Thistedvej og Sydvestvej, Nørresundby Midtby YYY Boliglokalplan (bygget ud fra lokalplan 1-2-113, Boliger på Thistedvej og Sydvestvej, Nørresundby Midtby Indholdsfortegnelse Startredegørelse 1 Oversigtskort 2 Baggrunden 3 Projektet 4 Lokalplanområdet

Læs mere

ROSKILDE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 212

ROSKILDE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 212 ROSKILDE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 212 ROSKILDE KOMMUNE Lokalplan nr, 212 Boligbebyggelse ved Ringstedvej 70-74, REDEGØRELSE FOR LOKALPLANEN: Lokalplanens baggrund: Lokalplanen er udarbejdet på baggrund af

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 19 udvidelse af Centerområde Tommerup st.

Kommuneplantillæg nr. 19 udvidelse af Centerområde Tommerup st. KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 19 UDVIDELSE AF CENTEROMRÅDE TOMMERUP ST. Kommuneplantillæg nr. 19 udvidelse af Centerområde Tommerup st. Indholdsfortegnelse KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 19 UDVIDELSE AF CENTEROMRÅDE TOMMERUP

Læs mere

Esbjerg Kommune LOKALPLAN NR. 3 47. Forbud mod opstilling af vindmøller i Allerup

Esbjerg Kommune LOKALPLAN NR. 3 47. Forbud mod opstilling af vindmøller i Allerup Esbjerg Kommune LOKALPLAN NR. 3 7 Forbud mod opstilling af vindmøller i Allerup HVAD ER EN LOKALPLAN? En lokalpian er den type plan, Byrådet kan anvende til at fastlægge bestemmelser om den enkelte ejendoms

Læs mere

Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999. Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole.

Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999. Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole. Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999 Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole. Videbæk Kommune Tillæg nr. 4 til Videbæk Kommuneplan 1997 Lokalplan nr. 51.tillæg nr. 1

Læs mere

Videbæk i september 1997 J.nr. 27-11 -73

Videbæk i september 1997 J.nr. 27-11 -73 Videbæk i september 1997 J.nr. 27-11 -73 NR. 73 For et centerområde ved SuperBrugsen og Westergaards Hotel i Videbæk Videbæk Kommune Lokalplan nr. 73 for et centerområde ved SuperBrugsen og Westergaards

Læs mere

Kommuneplan Forslag til tillæg nr. 7 for et område ved Vennelundsvej Rammeområde 1.RE.3 og 1.B.9

Kommuneplan Forslag til tillæg nr. 7 for et område ved Vennelundsvej Rammeområde 1.RE.3 og 1.B.9 Kommuneplan 2013-2025 Forslag til tillæg nr. 7 for et område ved Vennelundsvej Rammeområde 1.RE.3 og 1.B.9 April 2015 Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 1 OFFENTLIG HØRING DIN MULIGHED... 2 FORHOLD TIL

Læs mere

Lokalplan nr. 035. Lokalplan for anvendelse af Amsterdamhusene 1 Vedtaget af Frederikssund Byråd den 26. maj 2010

Lokalplan nr. 035. Lokalplan for anvendelse af Amsterdamhusene 1 Vedtaget af Frederikssund Byråd den 26. maj 2010 Lokalplan for anvendelse af Amsterdamhusene 1 Vedtaget af Frederikssund Byråd den 26. maj 2010 Lokalplan nr. 035 Tillæg til Lokalplan nr. 80 for et boligområde på Østkajen, vedtaget af Frederikssund Byråd

Læs mere

LOKALPLAN NR. 225. For et område ved Rylevænget i Alsønderup. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning

LOKALPLAN NR. 225. For et område ved Rylevænget i Alsønderup. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning LOKALPLAN NR. 225 For et område ved Rylevænget i Alsønderup Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning Grundlaget for lokalplanen Indledning Hillerød Byråd har i henhold til planlægningslovens bestemmelser

Læs mere

Lokalplan 012-707. Forslag. Torv ved Søndergade og Åbyen i Grenaa. med Kommuneplantillæg 28 (til Kommuneplan 1998-2010 for Grenaa Kommune)

Lokalplan 012-707. Forslag. Torv ved Søndergade og Åbyen i Grenaa. med Kommuneplantillæg 28 (til Kommuneplan 1998-2010 for Grenaa Kommune) T E K N I K O G M I L J Ø Forslag Lokalplan 012-707 Torv ved Søndergade og Åbyen i Grenaa med Kommuneplantillæg 28 (til Kommuneplan 1998-2010 for Grenaa Kommune) Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa

Læs mere

Lokalplan 01-58. for et område til offentlige formål - Idræts- og Naturefterskole

Lokalplan 01-58. for et område til offentlige formål - Idræts- og Naturefterskole Lokalplan 01-58 for et område til offentlige formål - Idræts- og Nurefterskole 2 INDHOLDSFORTEGNELSE: REDEGØRELSE... 3 LOKALPLANOMRÅDETS BELIGGENHED... 3 FORMÅL MED LOKALPLANEN... 3 EKSISTERENDE FORHOLD...

Læs mere

Lokalplan nr. 133. Nyborg Kommune Teknisk Afdeling April 2002. Nyborg Friskole

Lokalplan nr. 133. Nyborg Kommune Teknisk Afdeling April 2002. Nyborg Friskole Lokalplan nr. 133 Nyborg Kommune Teknisk Afdeling April 2002 Nyborg Friskole 1 Indholdsfortegnelse Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund... 4 Lokalplanens indhold... 5 Forhold til anden planlægning...

Læs mere

Lokalplan nr. :

Lokalplan nr. : LOKALPLAN 1361-04 INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplan nr. : 1361-04 Del af karre 16.- område til centerformål. REDEGØRELSE Side Lokalplanens baggrund og område. i Lokalplanens sammenhæng med anden planlægning

Læs mere