LOKALPLAN NR. 91 A. Centerområde ved HolbergArkaden. Juni 2003 ';.,'-

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "LOKALPLAN NR. 91 A. Centerområde ved HolbergArkaden. Juni 2003 ';.,'-"

Transkript

1 LOKALPLAN NR. 91 A Juni 2003 Centerområde ved HolbergArkaden :\ j, ';.,'-

2 Hvad er en lokalplan? Tilvejebringelse Byrådet stårfor tilvejebringelsen af lokalplaner, evt. i samarbejdemed dem, derhar interesse i atudføre anlægs- og byggearbejder for det pågældende område. Byrådet skal tilvejebringe en lokalplan, når det ernødvendigt for at sikrekommuneplanens virkeliggørelse, og når der pålænkes større anlægs- ogbyggearbejder. Byrådet kan tilvejebringe lokalplaner foren række andre forhold. Offentliggørelse Når Byrådet har vedtaget etforslag til lokalplan, skal dette offentliggøres sammen med oplysning om indsigelsesfrist, som skal være mindst 8 uger. Samtidig skal Byrådet give skriftlig underretning herom til ejere, lejere og brugere af deejendomme, som omfaltes af planen, og til foreninger som ønsker underretning, samttil amtsråd, miljøministeren og andre, for hvem planen har særlig interesse. Amtsrådet påser, at etforslag tillokalplan er i overensstemmelse med regionplanen ogkommuneplanen. Er deropnået enighed mellem amtsråd og byråd om evt. ændringer i planforslaget, kan Byrådet, hvis der ikke er kommet indsigelser efter udløbet afindsigelsesfristen, vedtage planen endeligt Efter vedtagelsen foretages offentlig bekendtgørelse afplanen, og der fremsendes skriftlig underretning tilejere, til dem, der har fremsat indsigelser, samt til foreninger og myndigheder. Indhold En lokalplan måikke indeholde bestemmelser i strid med planloven. Lokalplaner kan f.eks. rumme bestemmelser om overførsler afarealer tilbyzone, om anvendelse og udstykningsforhold, ombebyggelsesplaceringog udformning, bevaring af bygninger og landskabstræk, sikring affriarealer og fællesarealer m.m. Retsvirkninger Når forslag til lokalplaner offentliggjort, må ejendommen, der er omfaltet afplanen, ikke anvendes eller bebygges på en måde, der kan foregribeindholdet afden endelige plan. Lokalplanen tinglyses på de enkelte ejendomme, der er omfaltet af planen, ogdermåikke etableres forhold, som strider mod planen, efter at den er bekendtgjort. Med henblikpåat sikre planens gennemførelse kan Byrådet ekspropriere fast ejendom, når deler afvæsenliig betydning. Byrådel kan, inden forvisserammer, givedispensationer. SORØ KOMMUNE Teknik- & Miljøafdelingen Rådhusvej 8, Sorø TIt

3 Lokalplan nr. 91 A Indhold Indhold: Redegørelse: Lokalplanens baggrund Lokalplanområdets beliggenhed Eksisterende forhold Lokalplanens indhold Forhold til anden planlægning Lokalplanens bestemmelser: 1 Lokalplanens fonmål 2 Område og zoneslalus 3 Områdets anvendelse 4 Skiltning 5 Ophævelse afbestemmelse i lokalplan 6 Servitutter 7 Midlertidige retsvirkninger 8 Vedtagelsespåtegning Kortbilag 1 - Matrikelkort Kortbilag 2 - Oversigtskort- lokalplanområdet Kortbilag 3 - Oversigtsplan, stueplan 3

4 Redegørelse Lokalplanens baggrund Byrådet ønsker at følge op på kommuneplanens mål om atfastholde og udvikle butiksmiljøet i Bymidten, Holberg-arkaden erbeliggende i det centrale Sorø Midtby-område i direkte sammenhæng med Storgade og hovedgadens butiksliv. tikslokalern e i arkadens stueetage til detailhandel. Herudover har Byrådet fundet anledning til at optage bestemmelser orn adgang til butikkerne, benyttelse af udstillingszone i arkaden og om skiltning, Lokalplanområdets beliggenhed Med vedtagelsen af lokalplan nr. 91 for området langs Storgade i januar 2002 har Sorø Byråd ønsket at præcisere anvendelsen aflokaler i stueetagen langs Storgade. I lokalplan nr. 91 erdet bestemt, at rand bebyggelsens stueetage- bortset fra nærmere definerede ejendomme - kun må anvendes til detailhandel. HolbergArkaden er omfattet af lokalplan nr. 48for Storgadekarreen. Her eranvendelsen afarkaden fastlagt til centerformål generelt Som det fremgår af kommuneplanen og lokalplan nr. 48, erdetbyrådets intention, at HolbergArkaden anvendes som butiksarkade. HolbergArkaden er beliggende centralt i Sorø Bymidte. Der er adgang til arkaden fra byens hovedgade, Storgade, samt fra parkeringspladsen ved Rolighed. Lokalplanens område omfatter bygninger, der indgår i Arkadeeentrets bebyggelse, jf. lokalplanens kortbilag. Eksisterende forhold Indgang fra Storgade Denne lokalplan nr. 91A kan ses i forlængelse af lokalplan nr. 91 for Storgade. Lokalplanen præciserer anvendelsen af HolbergArkaden, herunder benyttelse afbu- Arkadeeentret blev taget i brug november HolbergArkaden rummer en udbygning af butiksfaciliteterne i Sorø Bymidte på i altca m2. Herudover indgår en allerede eksisterende dagligvarebutik på ca m2 i centefkomplekset I bebyggelsen findes desuden 8 boliger og erhvervslejemål. 4

5 Redeg ørelse Med arkaden har Sorø fået et attraktivt overdækket handelsstrøg, der har direkte adgang fra Storgade. delsen forcenterbebyggelsen, jf. lokal planområdets afgrænsning, samt at fastlægge bestemmelser forskiltning, adgangsforhold og brug af arkadens udstillingsareal. Lokalplanen bestemmer, at bebyggelsens stueplan alene må anvendes til detailhandel. Ved detail handel forstås udvalgs- og dagligvarebutikker, hvor salg afvareartiklererdet helt dominerende formål. Overdækket butikstorv Arkaden markeres i Storgade ved to søjler og en glasoverdækning. Midti arkaden findes et torv. Omkring torvet og langs den glasoverdækkede gade liggerder et antal mindre specialbutikker på 100 til 400 m'. Arkadens visuelle udtryk er udført i "Sorø arkitektur". Bygninger er opført i gulfiiset murværk med tegltage i dimensioner tilpasset en Sorøskala. Arkadebebyggelsen fremtræder som enkelt Det betyder, atder ikke vil blive givet tilladelser til anvendelse afnye lokaler til bankvirksomhed, forsikring, klinik, solcenter, motionscenter, ejendomshandel, restaurant, frisør, liberalt erhverv, undervtsningsformålog beslægtet anvendelse i stueplanet. Disse og lignende erhverv må i fremtiden etablere sig i lokaler, der allerede benyttes til det aktuelle formål eller i lokaler uden for HolbergArkadens stueplan og Storgade, jf. lokalplan 91. Bebyggelsens 1. etage kan anvendes til henholdsvis boligformål og centerformål (Iiberail erhverv, klinik, solænter, motionscenter, undes visningsformål og lignende) under hensyn til omgivelseme og de indretnings- og sikkerhedsmæssige krav. Der erselvstændig adgang til boligerne, der ligger placeret som en afgrænset enhed i den sydlige del afbebyggelsen. Boligerne er indrettet i 1. sals plan samt tagetage. Eksisterende anvendelse kan fortsætte uændret og detenkelte lejemål kan overdrages til gældende formål. ' Indgang fra Vedetsgade bygninger, de-8f!(w det sammen af en let kon-struktion med glæparter, hvorved fornemmelsen af åbent handelsstrøg bibeholdes. Bebyggelsen er opført i 2-2Y, etage. Lokalplanens indhold Formålet med lokalplanen erat fastlægge anven- Med sigte på at faslholde arkaden ~jcm "'\ r.!'mtr;1it.-;.,. strøg i midtbyen, er det v;,ese i'i~ \'g \, at adqciilg til cikaden kun sker fra Storgade og P-pladsen ved.kolighed jf. kortbilag 2, samt at kundeadgang til butikkerne fastholdes fra arkaden. Lokalplanen indeholder bestemmelse herom. Sparekassen Sjælland, beliggende Storgade 26A, har tillige adgang fra Arkaden. hvilket lokalplanen ikke regu lerer. i henhold til planloven skal lokalplanen fastsætte di!;' maksimale størrelse fo r de enkelte butikker og dra samede bruttoetageareal, der kan anvendes til buli k,~rmmål. Med udgangspunkt i de nuværende bu ti :,~l<; tø rre lser er det maksimale bruttoetageareal...., ';.' 5

6 Redegørelse for udvalgsvarebutikker fastsat til 500 m2 og det samlede bruttoetageareal, der kan anvendes til butiksformål erfastsat til 4000 m2. Det maksimale bruttoetageareal for dagligvarebutikker erfastsat til 1600 m2, hvilket isoleret set ikke vil hindre en mindreiilbygning til den største af de eksisterende dagligvarebutikker. For atsikre et tilstrækkeligt udbud afbutikker i arkaden vil butiksenheder ikke kunne sarurnen lægges uden kommunens godkendelse. Af hensyn til sikkerhed og passage i arkaden defineres en begrænset udstillingszone i arkadestrøget. Udstillingszonen fastsættes til en 1 mbred zone, målt fra sokkel. Inden for udstillingszonen kan der etableres udstilling af varer og opstilles cafeborde og stole i forbindelse med udskænkningsaktivitet. Uden for denne zone må der ikke opstilles nogle genstande, bortset fra arkadens centrale torveareal, hvor der i forbindelse med særlige arrangementer kan etableres udstillingsaktivitet. Lokalplanen 48, der omfatter dette lokalplan område, indeholder ikke bestemmelser for skiltning i Holberg-Arkaden. Derfor erderi denne lokalplan optaget bestemmelser herom. Formålet med skiltebestemmelserne erat fastholde en linje og en vis visuel orden i måden der skiltes på. Skiltning skal derfor tilpasses bygningernes arkitektur og opsættes som løse bogstaver over den enkelte butiks vinduer og døre. Der kan ikke opsættes markiser, udhænqsskilte eller lignende (-fx-rekfamebandere) i Holberg Arkaden. Flapskilte må alene placeres i arkadens udstillingszone, jl. ovenfor. Belysningen må ikke virke skæmmende eller dominerende foropleve! sen afbygningens udtryk. Sorø Kommune, Teknik- og Miljøafdelingen, står til rådighed med råd og vejledning i disse spørgsmål. Med lokalplanens endelige vedtagelse aflyses anvendeisesbestemmelserne i den gældende lokalplan 48 for Storgade-karreen - Inden fordenne lokalplans område. Forhold til anden planlægning Regionplanlægn ing Amtsrådet har i 2001 vedtaget et regionplantillæg fordetailhandel.. Amtsrådet har som hovedmålsætning at: skabe mulighed foret varieret butiksudbud i mindre og mellemstore byer samt i de enkelte bydele i aestørre byer, skabe mulighed for, atområder til butiksformål kan udlægges, hvor derergod tilgængelighed for alle trafikanter, herunder især den gående, cyklende og kollektive trafik, skabe mulighed for, atdagligvareindkøb kan foregå lokalt, således atbalancen mellem de enkelte områders og byers forbrug og omsætning opretholdes eller forbedres, og skabe mulighed for, atudvalgsvareindkøb, under hensyntagen til det lokale niveau, kan foregå på egnsniveau, således at balancen mellem forbrug og omsætning forudvalgsvarer i de enkelte egne og i amtet som helhed forbedres. For Sorø bymidte gælder følgende retningslinieri regionplanen: - Maksimal størrelse for dagligvarebutikker fastsættes til3000 m 2 - Maksimal størrelse forudvalgsvarebutikker fastsættes til 1000 m 2 og 1x 1500 m 2 - Ramme for nybyggeri og omdannelse fastsættes til4000 m 2 Denne lokalplan er på alle punkter i fuld overens stemmeise med retningslinierog intentioner i regionplanen. Det eksisterende bruttoetageareal tii butiksformål inden for lokalplanens område er ca 3700 brutto etagemeter. 6

7 Redeg ørelse Kommuneplanlægning Inden for lokalplanens område erstatter den anvendelsesbestemmelserne i lokalplan nr. 4B. Anvendelsesbestemmelserne i lokaiplan 4B aflyses derfor inden for lokalplan nr. 91 A ved den endelige vedtageise af lokalplanen Hovedstruktur. Sorø Kommune har i forbindelse med kommuneplanrevisionerne i og Bkonsekvent arbejdet på atsikre bymidtens anvendelse til detailhandel og ku lturelt samlingspunkt. Sorø ligger tæt på størrecentre og er derfor udsat for betydelig konkurrence indenfor detailhandels området. Byrådet har derfor igennem90'erne gennemført store byfornyelsesprojekter og understøttet bymidten gennem opførelse af mere end 200 nye boliger. Desu den erder gennemført en ombygning af bymidtens gader speciel! med henblik på at sikre et bedre og mere attraktivt handelsmiljø. Byrådets politik har i perioden sikret offentlige og private investeringer i bymidten på over 300 millioner kr. Herudover har man bl.a. virket for en realisering af lokalplanområdets centerbebyggelse, HolbergArkaden. Byrådet har med disse tiltaget ønske om en yderligere styrkelse af bymidtens konkurrenceevne. Rammer for loka/p/anlægninq I komm uneplanens rammedel omfattes lokalplanen af retningslinierne forområde SOC2, C3, C4, C7 og CB, der alle fastlægger områdets anvendelse til centerformål. Anden planlægning Da lokalplanen alene omfatter en fastlæggelse og præcisering af anvendelse i eksisterende byggeri, der eromfattet afen gældende lokalplan, indeholder lokalplanen ikke redegøre for kloakforhold, forurening, byøkologiske betragtninger eller trafikforhold. Lokalplanen er i overensstemmelse med kommuneplanen. Anden lokalplanlægning Lokalplanområdet er omfattet aflokalplan 4B Storgadekarreen. 7

8 8

9 Bestemmelser Lokalplan nr. 91 A Centerom råde ved HolbergArkaden Medhjemmel i lovomplanlægning (lovbekendtgørelsenr. 763 af 11.september 2002) fastsættes følgende bestemme/serior det i 2 nævnte område. 1. Lokalplanens formål Lokalplanen har til formål: at fastlægge præcise bestemmelser for anvendelse afcenterkomplekset ved HolbergArkaden. at fastlægge bestemmelser for skiltning, adgangsforhold og udstillingszone i arkaden. 2. Lokalplanområdet og zonestatus Lokalplanen afgrænses som vist på kortbilag 1 og omfatter matr. nr. 13 aog 131, Sorø Bygrunde. Lokalplanområdelligger i byzone. 3 Områdets anvendelse 11 Området fastlægges som helhed til centerfonnål. 3.2 Bebyggelsens stueplan må alene anvendes til butikker til detailhandel. Ved detailhandel forstås udvalgsvare- og dagligvarebutikker, hvorsalg af vareartikler er det helt dominerende fonnål. Der kan ikke tillades nyindretning til følgende og beslægtede anvendelser: Bank og forsikring Klinikker! solcentre Ejendomshandel Restauranter! cafeer Frisør Motionscentre Liberale erhverv og undervisningsformål Eksisterende lovlig anvendelse kan fortsætte som hidtil. Det enkelte lejemål kan sælges eller overdrages til nuværende fonnål. 3.3 Bebyggelsens 1. plan kan anvendes til henholdsvis boligfonnål.(inkl. tagetage) og centerfonnål (liberalt erhverv, klinik, solcenter, motionscenter, frisør, undervisningsfonnål og lignende). Lejligheder beliggende Rolighed 19A-1kan kun anvendes til boligformål. 3.4 Dagligvarebutikker kan ikke etableres med et bruttoetageareal over 1600 m2. Del maksimale bruttoetageareal for udvalgsvarebutikker fasl sættes til 500 m2. Detsamlede bruttoetageareal, der kan anvendes til butiksformål inden for lokalplanens område fastsættes til 4000m Butiksenheder kan ikke sammenlægges uden kommunens godkendelse. 3.6 Adgang til arkaden kan kun foregå ad eksisterende indgange ved Storgade og Rolighed! Vedelsgade. Kundeadgang til butikkerne kan kun foregå fra arkaden. 3.7 Langs butikkernes facader kan der etableres udstilling af varer i en 1mbred zone regnet fra sokkel. Inden for denne zone kan der også opstilles cafeborde og stole i forbindelse med udskænkningsaktivitel. Af hensyn til fremkommeligheden i arkaden, herunder sikkerhedsmæssige hensyn, må der ikke opstilles nogen genstande uden forudstillingszonen. På arkadens centrale torv kan der i forbindelse 9

10 Bestemmelser med særlig arrangementer etableres udstillingsaktivitet mv. under hensyn til de sikkerhedsmæssige krav...-.' -,.,,".. ". 4 Skiltning ' ±J. Skiltning skal placeres som løse bogstaver umiddelbart over den enkeltebutiks vinduer og døre. Desuden kan deri begrænset omfang opsættes logo og lignende på butikkens udstillings-vinduer. 4.2 Der kan ikke opsættes markiser, udhængsskilte ellerreklamer på bygningerne. Flapskilte må alene placeres i udstillingszone langs bygningernes sokkel, og der må kun opstilles et flapskilt pr. butik. Flapskilte må maksimalt måle 120 x 60 cm. 4,3 Skiltning skal i udformning, størrelse og farveholdning tilpasses bygningens dimensioner og arkitektur. Skilte må ikke helt eller delvistdække arkitektoniske elementer. Belysning, herunder belysning afskilte, må ikke virke skæmmende eller dominerende. Sorø Kommune skal godkende skiltning og belysning i hvert enkelt tilfælde.....~.. 5 Ophævelse at-bestemmelse i lokalplan., t.;. ", '_. ",. 1. ". :"'. "!ndim'for denne lokalplans område erstatter lokalplanen anvendelsesbestemmelserne i lokalplan 48 (lokalplan 48, 3). Lokalplan 48 fbrstorgade karreen er vedtaget afsorø den 19.04,2000. Nævnte bestemmelse aflyses inden fordenne lokalp lans område i forbindelse med lokalplanens endelige vedtagelse. 6 Servitutter "'~ Privatretlige byggeservitutterog øvrige tilstandsservitutter, der måtte være uforenelig med lokalplanens bestemmelser, fortrænges af lokalplanen, når Byrådet har foretaget offentlig bekendtgørelse om lokalplanens endelige vedtagelse.. ' 1y1åtte nogen på ejendommene lyste servitutter " vise sig at være til hinder for eller vanskeliggøre '". gennemførelse aflokalplanen, må der forhandles med vedkommende påtaleberettigede om ændring afforholdene, ellerservitutterne må eksproprieres i henhold til planlovens Retsvirkninger Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelsen, må ejendomme, der eromfattet af planen, ifølge planloven kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt anvendes i overensstemmelse med planens bestemmelser. Den eksisterende lovlige anvendelse af ejendom kan fortsætte somhidtil. Lokalplanen medfører ikke i sig selv krav om etablering afde anlæg rn.v., derer indeholdt i planen. Mere væsentlige afvigelser fra lokalplanen kan kun gennemføres ved tilvejebringelse af en ny lokal-plan. I henhold til planloven kan der foretages ekspro- ' priation afprivates ejendomme eller rettigheder over ejendomme, når ekspropriationen vil være af væsentlig betydning for virkeliggørelsen af lokalplanen. 8 Vedtagelsespåtegning Lokalplanen er vedtaget på byrådets møde den 21. maj.29,o/, f f! " l /P I li. 11 l li( ~1M'1"1\ ~a ~orgmeste\ ' ~ 'Chef,/ 10

11 Lokalplan 91 A /. / / j-; / 28;! 20 / 29d/ 29C ~ 19! 30a / / 18 / ; / / 17a / / 17b Mål 1:1000 1~" " / I I 84a / 85a 31a 16a 85b 32a 33a b 7a 103 5a Matrikelkort 6 5b 94 93a / 104 Kortbilag 1

12

13 Lokalplan 91 A --i I. r -r---.-c--~~ I f _! r-:-:' Mål 1: , ~ ) L -.. F.1 '----- I - - :c! ~,----:-----:--,-1 I Oversigtskort lokalplanområde Kortbilag 2

14

15 Lokalplan 91 A Ej målfast - --';--"' I STORGADE 'il _ ~ F===== J z w o ~ a: -c (9. a: w CD --' o I Z L1J o <{ ~ a: <{ (9 a: w CD --' o I a. ~.' 0l- O en ~ I ::J CD o > a: a a a = = == z W O <{ ~ a: <{ (9 a: W CD --' O I Oversigtskort - stueplan PARKER ING VI VEDELSGADE Kortbilag 3

16

Lokalplan 2.13.1.24. Et område ved Høje Taastrup Boulevard og Dalbergstrøget Høje Taastrup. p Bo u. Høje Taastrup Station CITY 2

Lokalplan 2.13.1.24. Et område ved Høje Taastrup Boulevard og Dalbergstrøget Høje Taastrup. p Bo u. Høje Taastrup Station CITY 2 Høje p stru Taa rd leva Bo u Høje Taastrup Station et strøg g r e Dalb Høje Taastrup Boulevard Lokalplan 2.13.1.24 Et område ved Høje Taastrup Boulevard og Dalbergstrøget Høje Taastrup CITY 2 2 Høje-Taastrup

Læs mere

GALTEN KOMMUNE LOKALPLAN NR. 2.C1-03

GALTEN KOMMUNE LOKALPLAN NR. 2.C1-03 GALTEN KOMMUNE LOKALPLAN NR. 2.C1-03 Centerområde med boligareal i Skovby INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplan 2.C.1-03 REDEGØRELSE FOR LOKALPLANENS FORHOLD TIL KOMMUNEPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING FOR OMRÅDET

Læs mere

LOKALPLAN 214. for Dyssegård bydelscenter

LOKALPLAN 214. for Dyssegård bydelscenter LOKALPLAN 214 for Dyssegård bydelscenter GENTOFTE KOMMUNE INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE FOR LOKALPLAN 214 LOKALPLANENS BAGGRUND EKSISTERENDE FORHOLD LOKALPLANENS FORMÅL OG INDHOLD LOKALPLANENS FORHOLD

Læs mere

Lokalplan nr. Facader og skilte. + tillæg nr 1. Hillerød Kommune - Teknik

Lokalplan nr. Facader og skilte. + tillæg nr 1. Hillerød Kommune - Teknik Lokalplan nr. 322 Facader og skilte + tillæg nr 1 Hillerød Kommune - Teknik Hillerød Kommune - Teknik nr. 322 Generel lokalplan information Generel lokalplan information Hvad er en lokalplan? En lokalplan

Læs mere

GREVE KOMMUNE HOLMEAGERVEJ 2 2670 GREVE TLF

GREVE KOMMUNE HOLMEAGERVEJ 2 2670 GREVE TLF LOKALPLAN 14.02D Greve Bygade 48-50 Dokumentet har gennemgået en bearbejdning, for at komme på anvendelig digital form. Derfor kan afvigelser fra den tinglyste plan ikke udelukkes. GREVE KOMMUNE HOLMEAGERVEJ

Læs mere

Lokalplan LK 30 for Søtorvet i Hvalsø

Lokalplan LK 30 for Søtorvet i Hvalsø Lokalplan LK 30 for Søtorvet i Hvalsø OM LOKALPLANER Hvad er en lokalplan? Lokalplanens indhold En lokalplan er en samling detaljerede bestemmelser, der gælder for et lokalt område i kommunen. Det kan

Læs mere

Lokalplan nr. 62 samt kommuneplantillæg nr. 16 - for en gårdbebyggelse på Nedre Vej 24 i Vestrup

Lokalplan nr. 62 samt kommuneplantillæg nr. 16 - for en gårdbebyggelse på Nedre Vej 24 i Vestrup Lokalplan nr. 62 samt kommuneplantillæg nr. 16 - for en gårdbebyggelse på Nedre Vej 24 i Vestrup Nørhald kommune August 2003 Fremlagt i offentlig debat fra 17. september til 12. november 2003. Endeligt

Læs mere

Forslag Lokalplan nr. 1084

Forslag Lokalplan nr. 1084 PLAN ERHVERV April 2010 Forslag Lokalplan nr. 1084 Strandkolonien Granskoven HVAD ER EN LOKALPLAN Tilvejebringelse. Bestemmelserne om lokalplaner findes i lov om planlægning. Byrådene har ifølge loven

Læs mere

Lokalplanlægning. Hvad er en lokalplan? Endeligt vedtaget lokalplan

Lokalplanlægning. Hvad er en lokalplan? Endeligt vedtaget lokalplan Forslag af 8. september 2014 Hornbæk Ålsgårde Saunte Skibstrup Hellebæk Havreholm Borsholm Horserød Helsingør Plejelt Nygård Langesø Gurre Tikøb Jonstrup Nyrup Snekkersten Kvistgård Espergærde N Smakkevej

Læs mere

LOKALPLAN 209. for Hellerup bydelscenter

LOKALPLAN 209. for Hellerup bydelscenter LOKALPLAN 209 for Hellerup bydelscenter GENTOFTE KOMMUNE INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE FOR LOKALPLAN 209 LOKALPLANENS BAGGRUND EKSISTERENDE FORHOLD LOKALPLANENS FORMÅL OG INDHOLD LOKALPLANENS FORHOLD

Læs mere

Lokalplan 0036-31. Ved Buen og Østerbrogade. - et center- og uddannelsesområde

Lokalplan 0036-31. Ved Buen og Østerbrogade. - et center- og uddannelsesområde 0036-31 Lokalplan 0036-31 Østerbrogade Buen Ågade Skamlingvejen Ved Buen og Østerbrogade - et center- og uddannelsesområde 11. september 2006 Indhold Indledning 2 Lokalplanområdets beliggenhed 2 Baggrund

Læs mere

Ullerslev Kommune Lokalplan nr. 41 for et centerområde i Ullerslev By.

Ullerslev Kommune Lokalplan nr. 41 for et centerområde i Ullerslev By. Ullerslev Kommune Lokalplan nr. 41 for et centerområde i Ullerslev By. INDHOLDSFORTEGNELSE: LOKALPLANREDEGØRELSE Baggrund for lokalplanen side 1 Lokalplanens forhold til anden planlægning side 1 Lokalplanens

Læs mere

PLAN ERHVERV UDVIKLING. Marts 2007. Lokalplan nr. 1018. Område til liberalt erhverv og småværksteder, Nykobbelvej - Slagelse Ø

PLAN ERHVERV UDVIKLING. Marts 2007. Lokalplan nr. 1018. Område til liberalt erhverv og småværksteder, Nykobbelvej - Slagelse Ø PLAN ERHVERV UDVIKLING Marts 2007 Lokalplan nr. 1018 Område til liberalt erhverv og småværksteder, Nykobbelvej - Slagelse Ø Hvad er en lokalplan: Tilvejebringelse. Bestemmelserne om lokalplaner findes

Læs mere

Forslag til Lokalplan 10-7 og kommuneplantillæg 12-2009, Område til offentlige formål, erhverv og boliger på Haderslev Havn.

Forslag til Lokalplan 10-7 og kommuneplantillæg 12-2009, Område til offentlige formål, erhverv og boliger på Haderslev Havn. Haderslev Kommune Plan og Ejendomsudvikling Honnørkajen 1 6100 Haderslev Tlf. 74 34 34 34 Fax 74 34 00 34 post@haderslev.dk www.haderslev.dk 20. december 2010 Sagsident: 10/14206 Sagsbehandler: Anders

Læs mere

LOKALPLAN NR. 2007-6 Bevarende lokalplan for Bogense

LOKALPLAN NR. 2007-6 Bevarende lokalplan for Bogense LOKALPLAN NR. 2007-6 Bevarende lokalplan for Bogense Lokalplan 2007-6 Bevarende lokalplan for Bogense Bymidte Hvad er en lokalplan? En lokalplan er en plan, hvor Kommunalbestyrelsen kan fastsætte bindende

Læs mere

Lokalplan nr. 40-010-0003. Ribe Bykerne. Ribe gl. Biograf

Lokalplan nr. 40-010-0003. Ribe Bykerne. Ribe gl. Biograf Lokalplan nr. 40-010-0003 Ribe Bykerne Ribe gl. Biograf 3. september 2012 Byrådet udarbejder lokalplan for at fastlægge bestemmelser om den enkelte ejendoms anvendelse og bebyggelse med henblik på anmeldelse

Læs mere

Lokalplan nr. 153. For et boligområde ved Bøgildvej og O. Vestergaard-Poulsens Allé i Ikast by

Lokalplan nr. 153. For et boligområde ved Bøgildvej og O. Vestergaard-Poulsens Allé i Ikast by Lokalplan nr. 153 For et boligområde ved Bøgildvej og O. Vestergaard-Poulsens Allé i Ikast by Ikast Kommune September 2006 Titel Lokalplan nr. 153 For et boligområde ved Bøgildvej og O. Vestergaard-Poulsens

Læs mere

Tillæg nr. 1 til Lp 01-010-0007 Del af karréen Kongensgade, Englandsgade, Borgergade og Jernbanegade

Tillæg nr. 1 til Lp 01-010-0007 Del af karréen Kongensgade, Englandsgade, Borgergade og Jernbanegade Lokalplan nr. 01-010-0011 Esbjerg, Indre By Tillæg nr. 1 til Lp 01-010-0007 Del af karréen Kongensgade, Englandsgade, Borgergade og Jernbanegade Marts 2014 Byrådet udarbejder lokalplan for at fastlægge

Læs mere

PLANAFDELINGEN RÅDHUSTORVET 10 6400 SØNDERBORG TLF 88726400 E-MAIL

PLANAFDELINGEN RÅDHUSTORVET 10 6400 SØNDERBORG TLF 88726400 E-MAIL LOKALPLAN LOKALPLAN 401-4 Borgen Bycenter Sønderborg August 2010 PLANAFDELINGEN RÅDHUSTORVET 10 6400 SØNDERBORG TLF 88726400 E-MAIL post@sonderborg.dk HVAD ER EN LOKALPLAN? En lokalplan er den eneste plantype,

Læs mere

Lokalplan nr. 306 Rønde midtby

Lokalplan nr. 306 Rønde midtby Rønde midtby Kommuneplantillæg nr. 5 til Rønde Kommuneplan 2001 Yderligere information kan fås hos: SYDDJURS KOMMUNE Planafdelingen Hovedgaden 77 8410 Rønde Tlf. 87 53 50 00 www.syddjurs.dk syddjurs@syddjurs.dk

Læs mere

Lokalplan 14-003. Forslag FOR ET CENTEROMR ÅDE MELLEM SKÆRSKOVHEDEVEJ OG FUNDER BYGADE. Funder FUNDER

Lokalplan 14-003. Forslag FOR ET CENTEROMR ÅDE MELLEM SKÆRSKOVHEDEVEJ OG FUNDER BYGADE. Funder FUNDER FUNDER Funder Bygade Skærskovhedevej Lokalplan 14-003 FOR ET CENTEROMR ÅDE MELLEM SKÆRSKOVHEDEVEJ OG FUNDER BYGADE Funder Fremlagt i offentlig høring fra X. 2011 til X 2011 Forslag Hvad er en lokalplan?

Læs mere

LOKALPLAN NR. 295 BRØDREGADE - RÅDHUSSTRÆDE

LOKALPLAN NR. 295 BRØDREGADE - RÅDHUSSTRÆDE LOKALPLAN NR. 295 BRØDREGADE - RÅDHUSSTRÆDE EN KORTFATTET BESKRIVELSE Beliggenhed Størrelse og anvendelse Planen går ud på Butikker, servicelokaler og boliger Lokalplanen omfatter ejendommene Rådhusstræde

Læs mere

LOKALPLAN NR. 206. For Helsingørsgadekarreen. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning

LOKALPLAN NR. 206. For Helsingørsgadekarreen. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning LOKALPLAN NR. 206 For Helsingørsgadekarreen Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning Grundlaget for lokalplanen Indledning Hillerød byråd har i henhold til kommuneplanlovens bestemmelser udarbejdet lokalplan

Læs mere

- et uddannelses- og vidensområde

- et uddannelses- og vidensområde An mel de ls e An mel de ls e An mel de ls e By gge sa g An mel de ls e An mel de ls e An mel de ls e An mel de ls e KOV0_Våben_Rød An mel de ls e An mel de ls e By gge sa g An mel de ls e 0036-41 Lokalplan

Læs mere

Lokalplan 46. For et område ved Herlevgårdsvej. Teknisk Forvaltning, Plan & Byg

Lokalplan 46. For et område ved Herlevgårdsvej. Teknisk Forvaltning, Plan & Byg Lokalplan 46 For et område ved Herlevgårdsvej Teknisk Forvaltning, Plan & Byg Redegørelse Lokalplan Indhold Ifølge planloven skal der tilvejebringes en lokalplan med tilhørende redegørelse, 1) når det

Læs mere

Hillerød Kommune - Teknik. Lokalplan nr. For et område ved Tirsdagsskoven til haveboliger og fritidsformål

Hillerød Kommune - Teknik. Lokalplan nr. For et område ved Tirsdagsskoven til haveboliger og fritidsformål Hillerød Kommune - Teknik Lokalplan nr. For et område ved Tirsdagsskoven til haveboliger og fritidsformål 344 Hillerød Kommune - Teknik nr. 344 Generel lokalplan information Generel lokalplan information

Læs mere

Lokalplan SKA.234-B Tæt-lav boligbebyggelse ved Skagavej 130

Lokalplan SKA.234-B Tæt-lav boligbebyggelse ved Skagavej 130 Lokalplan SKA.234-B Tæt-lav boligbebyggelse ved Skagavej 130 marts 2008 2 Lokalplan SKA.234-B Indholdsfortegnelse Indhold Forord 5 Hvad er en lokalplan? 7 Lokalplaners indhold 7 Eksisterende lovlig anvendelse

Læs mere

Albertslund Kommune. Lokalplan nr. 24.1. Risby Landsby. Åben og lav bebyggelse med landsbykarakter. Kongsbak Informatik

Albertslund Kommune. Lokalplan nr. 24.1. Risby Landsby. Åben og lav bebyggelse med landsbykarakter. Kongsbak Informatik Albertslund Kommune Lokalplan nr. 24.1 Risby Landsby Åben og lav bebyggelse med landsbykarakter 1984 Kongsbak Informatik Hvad er en lokalplan? Planloven, lokalplanpligt og lokalplanret Ifølge Lov nr. 388

Læs mere

LOKALPLAN 158 SAKSKØBING BYMIDTE BEVARENDE LOKALPLAN

LOKALPLAN 158 SAKSKØBING BYMIDTE BEVARENDE LOKALPLAN LOKALPLAN 158 SAKSKØBING BYMIDTE BEVARENDE LOKALPLAN FORSLAG GULDBORGSUND KOMMUNE MAJ 2014 HVAD ER EN LOKALPLAN? INDHOLD En lokalplan er en plan, hvori Byrådet kan fastsætte bindende bestemmelser for et

Læs mere

STENLØSE KOMMUNE LOKALPLAN 2.1.15 FRYDENSBERG ERHVERVSOMRÅDE I STENLØSE KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 7 TIL KOMMUNEPLAN 2002-2012

STENLØSE KOMMUNE LOKALPLAN 2.1.15 FRYDENSBERG ERHVERVSOMRÅDE I STENLØSE KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 7 TIL KOMMUNEPLAN 2002-2012 STENLØSE KOMMUNE LOKALPLAN 2.1.15 FRYDENSBERG ERHVERVSOMRÅDE I STENLØSE KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 7 TIL KOMMUNEPLAN 2002-2012 Godkendt af byrådet den. 26. maj 2004 Lokalplan 2.1.15 Indholdsfortegnelse: LOKALPLANENS

Læs mere