Initiativkatalog til den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi. 25 digitale skarpe fra erhvervet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Initiativkatalog til den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi. 25 digitale skarpe fra erhvervet"

Transkript

1 Initiativkatalog til den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi digitale skarpe fra erhvervet 4. marts 2015 De flerårige fællesoffentlige digitaliseringsstrategier har hævet barren for den digitale udvikling af Danmark. De tidligere strategier har indeholdt ambitiøse målsætninger og sat nye standarder for digitaliseringen. Det gælder især i forhold til den offentlige sektor. Hidtil har den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi primært rettet sig mod borgere og handlet om effektiviseringer og besparelser internt i den offentlige sektor. Men tiden er inde til at tænke strategien videre og bredere, så det også handler om at skabe ny værdi for danskerne i samspil med landets virksomheder. Derved kan vi nemlig realisere digitaliseringsgevinster i både den offentlige og i den private sektor, hvilket vil muliggøre nye og bedre løsninger til gavn for danskerne. Vi har identificeret seks indsatsområder, hver med en håndfuld konkrete forslag til, hvordan også erhvervslivets interesser kan understøttes i den kommende strategi. Samlet giver det 25 initiativforslag vi kalder dem 25 digitale skarpe fra erhvervet. Vi er med udgangspunkt i nedenstående initiativkatalog klar og parat til at deltage aktivt og engageret i udarbejdelsen af den nye digitaliseringsstrategi. Vi er overbeviste om, at vi i et godt samarbejde med det offentlige kan formulere en ambitiøs og fremsynet fællesoffentlig digitaliseringsstrategi for perioden Alt er ikke gjort med den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi. Det offentlige og det private bør sammen udforme en ambitiøs og samlet national samfundsstrategi for digitaliseringen af Danmark. En strategi, der vedrører alle aspekter af digitaliseringen og som skal føre til, at Danmark igen kommer med i det absolutte førerfelt blandt digitale foregangslande. Vi vil præsentere vores visioner for en sådan strategi i den kommende tid. Med venlig hilsen Akademikerne, CFIR, Dansk Energi, Dansk Erhverv, Dansk Industri, Dansk IT, Dansk Metal, DI ITEK, DJØF, DTI, Finansforbundet, Finansrådet, Forsikring & Pension, FTF, FSR- danske revisorer, Håndværksrådet, HK Privat, IDA, IT-Branchen, Landbrug & Fødevarer, LO, PROSA, Realkreditforeningen, Realkreditrådet, 3F.

2 Initiativer Vi har identificeret udfordringer på en række områder, der med fordel kan adresseres i digitaliseringsstrategien: Side 2 1. Stærkere koordinering 2. Bedre offentlige it-løsninger til virksomheder 3. Adgang til og indberetning af data 4. Fælles løsninger 5. Digitaliseringsparat lovgivning 6. IT-sikkerhed

3 1. Stærkere koordinering Side 3 Den fællesoffentlige digitaliseringsindsats kan koordineres tættere og mere hensigtsmæssigt med erhvervslivet. Vi hilser i den sammenhæng inddragende fora som Erhvervsstyrelsens Virksomhedsforum, Forsvarsministeriets Strategiske Samarbejdsforum og Koordinationsudvalget for finansområdet (KUFO) ift. det offentlige grunddataprogram for mere end velkomne. Det er positivt med en sådan inddragelse, men der ligger udfordringer i koordination mellem de forskellige fora, og deres indbyrdes forskellige karakter og gennemslagskraft. Den nye digitale virkelighed sætter nye krav til sammenhængskraften. Data genbruges på tværs af private og offentlige systemer. Allerede i dag er den private sektor på en lang række områder koblet tæt sammen med det offentliges systemer. En kontinuerlig adgang til offentlige data og systemer er således en kritisk forudsætning for en lang række private aktører. Offentlige systemer videreudvikles, standarder ændres og snitflader justeres løbende. Dette sker isoleret set med gode begrundelser, men det kan udfordre, idet selv små ændringer kan have alvorlige og stoppende konsekvenser for forbundne systemer. Tiden er derfor nu kommet til, at vi i fællesskab får etableret en stærkere koordinering mellem de offentlige myndigheder og de centrale spillere i erhvervslivet. Både ift. til nye initiativer/projekter og ift. forvaltningen af den allerede opbyggede og omfattende digitale infrastruktur. Samarbejdsforum: Der nedsættes et samarbejdsforum mellem den offentlige og den private sektor (fx i Digitaliseringsstyrelsen) om nye initiativer og det stadigt stigende antal af digitale snitflader mellem det offentlige og det private, herunder også samarbejde om centrale strategier, fx den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi. Emner kunne ydermere fx være vurdering af behovet for struktureret datakommunikation mellem det offentlige og specifikke branchegrupper og videreudvikling - og ikke mindst færdiggørelse - af eksisterende offentlige løsninger (fx Skats Digitale Motorregister). Systematisk anvendelse af brugertest: Alle større offentlige ITprojekter brugertestes i samarbejde med brugerne/erhvervslivet, herunder også med særligt fokus på konsekvenserne og brugervenlighed for SMV ere inden de lanceres. Kommunikationsplatform: Der oprettes i tilknytning til ovenstående en central kommunikationsplatform, hvor brugerne (både borgere og virksomheder) kan henvende sig i tilfælde af ustabil drift. Et vigtigt

4 fokusområde er her brugervenligheden, fx forbedring af information om, hvornår systemer er nede, eller er så belastede, at brugerne står i kø. Derudover skal der være adgang til sammenhængende vejledning og telefonisk support. Side 4 2. Bedre offentlige it-løsninger til virksomheder Den offentlige sektor skal yde en fleksibel og effektiv service og være tilgængelig for virksomhederne. Det er vigtigt, at det offentlige tager udgangspunkt i virksomhedernes hverdag og leverer hurtig og effektiv sagsbehandling i den løbende kontakt med virksomhederne. Det kan bl.a. sikres ved i højere grad at udnytte de teknologiske muligheder. Regeringen har sikret en række digitale adgange for erhvervslivet til den offentlige sektor, f.eks. via virk.dk, skat.dk og senest digital post på virk.dk. Imidlertid trænger løsningerne alle til et servicetjek mhp. at øge brugervenlighed og smidiggøre processerne. I sidste ende giver det færre administrative byrder for virksomhederne. Dette gælder f.eks. autentifikationen med NemID til erhverv, hvor anvendelsen opleves unødigt byrdefuld for virksomhederne. Og det gælder Digital post, hvor den offentlige standardløsning ikke i tilstrækkeligt omfang understøtter virksomhedernes behov. Modernisering af NemID (eller andre e-id løsninger) til erhverv, så løsningen i højere grad modsvarer erhvervslivets forretningsmæssige behov. Fx at gøre det muligt for små virksomheder at identificere sig med privat NemID, at undgå at en person, der driver tre virksomheder skal bruge tre forskellige NemID-nøglekort til sine virksomheder. Og løsningen skal tale et sprog, som virksomhederne kan forstå, så man fx undgår, at enmandsvirksomheder skal udstede en medarbejdersignatur til sig selv. Der eksisterer i dag også en problemstilling relateret til virksomheders brug af udenlandske medarbejdere uden dansk cpr-nummer. De kan fx ikke udføre opgaver mod tinglysningssystemet, da der kræves dansk cpr-nummer. Færdiggøre arbejdet med virk.dk alle indgange samlet et sted: For at nedbringe virksomhedernes administrative byrder har virksomhederne behov for ét sammenhængende, brugertestet selvbetjeningsunivers på tværs af det offentlige. Det skal være et univers med én fælles indgang og et fælles log-ind med genkendelige brugergrænseflader. Virk som den centrale infrastruktur for virksomhedernes selvbetjening ift det offentlige skal derfor fuldt ud realiseres og færdiggøres. Virk er moderniseret og relanceret i 2014 med virksomhedens egen personaliserede side, MitVirk. For at sikre virksomhederne effektiv og brugervenlig kommunikation skal alle myndigheder bruge de services der er på Virk, både i form af fuld integration og med visning af virksomhedernes indberetningsfrister. Endelig bør der i forbindelse

5 med færdiggørelsen etableres et support punkt med én indgang, der er gratis at anvende. Færdiggørelsen bør ske inden Side 5 Åbne API er: Portaler og offentlige sektors digitale løsninger skal udvikles med åbne API er (åbne tekniske snitflader), så offentlige og private kan bygge løsninger ovenpå, såvel som ved siden af i særsites, i form af apps eller i systemer med funktionalitet fra det offentlige indbygget som plugins. Det muliggør en målrettet kommunikation og segmenteret funktionalitet, der vil blive oplevet som stærkt brugervenlig. 3. Adgang til og indberetning af data Adgang til og indberetning af data til det offentlige kan udformes mere hensigtsmæssigt. Den private sektor i Danmark har allerede i dag en lang række fordele som følge af den danske offentlige sektors enestående datagrundlag. Et datagrundlag som mange lande i verden misunder os. Bare en simpel operation som det, at private virksomheder kan abonnere på deres kunders folkeregisteradresser, ville være umuligt i mange andre lande. I forhold til adgang til data er ambitionen, at borgere og virksomheder let og hurtigt kan få et samlet overblik over de data, som det offentlige ligger inde med om dem. Ligeledes bør borgere og virksomheder have mulighed for på basis af udtrykkeligt samtykke - at give specifikke virksomheder adgang til egne data. Når det kommer til genbrug af data bør ambitionen være, at det offentlige genbruger data, der indsamles på tværs af de offentlige myndigheder, så virksomhederne ikke belastes af at skulle indberette de samme oplysninger flere steder. Eksempelvis indberetter godt danske virksomheder hvert år både et årsregnskab og en skatteopgørelse med delvist overlappende oplysninger. Så potentialet ved at forhindre dobbeltindberetning er stort. Inspiration kan fx findes i Norge, hvor de har et centralt register med oversigt over indberettede data. I Norge har de offentlige myndigheder pligt til kun at efterspørge data, hvis data ikke allerede findes i registeret. Endelig bør spørgsmålet om Big Data adresseres. Der er utvivlsomt mange spændende perspektiver i brugen af Big Data, men der er også brug for en kvalificeret diskussion af, hvor og hvordan Big Data egentlig kan gøre (størst) nytte for både det offentlige, erhvervslivet og for borgerne. Fra erhvervslivets side deltager vi gerne i sådanne diskussioner. Adgang til data: Der etableres en teknisk løsning, så en privat virksomhed på ensartet og sikker vis - kan få adgang til borgerens egne

6 (offentligt indsamlede) data. En forudsætning for adgangen skal være, at borgerne giver sit udtrykkelige og utvetydige samtykke til adgangen. Løsningen kan virkeliggøres gennem en videreudvikling af NemLog-in/Borger.dk/Virk.dk/Datafordeleren. Flere offentlige data i spil: Det analyseres, hvilke offentlige datasæt, der - hvis de blev stillet til rådighed sikkert og digitalt fra det offentlige - kunne effektivisere virksomhedernes processer mest muligt. Kandidater hertil er f.eks. muligheden for at kunne tilgå pas- og kørekortsoplysninger, ligesom adgang til tegningsregler/register også kunne bidrage til at effektivisere virksomhedernes processer. Side 6 Track & trace: Roadmap for Track & trace af sagsbehandlinger. Virksomheder skal kunne følge egne sager med overblik over status for sagen (metadata) og evt. adgang til selve sagen. Der bør kontinuerligt tilføjes Track & trace for nye sagsområder. Tilgængelighed til attester: Offentlige myndigheder, som i dag udsteder papirbaserede attester såsom fx værgemålsattester, skifteretsattester, udpegning af kuratorer osv., skal fremadrettet gøre attesterne tilgængelige i en sikker og ensartet digital form mhp. virksomhedsbehandling. Dette er en naturlig opfølgning på målet i den nuværende digitaliseringsstrategi om, at 80 % af kommunikationen mellem borgere, virksomheder og det offentlige skal foregå digitalt. Mulighed for større dataudtræk af regnskabsdata: Der etableres en løsning, så regnskabsdata kan downloades i større dataudtræk i dag kan regnskaber kun hentes ét ad gangen. Løsningen vil gøre det muligt for virksomhederne at foretage analyser af konkurrenter og kunder, benytte data til at benchmarke sig selv og sætte spot på produktivitet og effektivitet i egen virksomhed. Undgå dobbeltindberetninger: Selskabernes selvangivelser skal automatisk genbruge oplysninger om regnskabstal og revisionsforhold fra årsregnskabet. Derved genbruges data fra regnskabet hos SKAT, og dobbeltindberetninger undgås. Selskaberne ville derved automatisk få udfyldt over en fjerdedel af selvangivelsen. Og på sigt kan informationer om ejerforhold hentes automatisk fra Det Offentlige Ejerregister. Selskaberne ville spare tid, og der ville være færre fejl.

7 4. Fælles løsninger Side 7 Det er i dag lykkedes at etablere løsninger, som er fælles for offentlig og privat digitalisering. Et godt eksempel er NemID, som både kan bruges til digital autentifikation på offentlige hjemmesider og hos private virksomheder, fx bankerne. Et andet eksempel er Digital Post, der er borgernes digitale postkasse uanset om posten kommer fra en privat virksomhed eller fra det offentlige. Dette skaber genkendelighed og brugervenlighed og dermed større optag. Derudover er det naturligvis centralt, at den helt grundlæggende forudsætning - at virksomheder og erhvervsdrivende i hele landet har adgang til et tilstrækkelig effektivt internet til stadighed er opfyldt. Men hvad vil fremtiden bringe? Hvordan sikrer vi os, at slutbrugeren ikke har oplevelsen af at have to postkasser? Én til offentlig og en til privat post. Og hvordan sikrer vi os, at vi på en både ensartet og fleksibel vis kan autentificere os digitalt ift. både den offentlige og den private sektor? Og hvorfor er der i dag en adskillelse ift. det privates og det offentliges digitale univers? Hvorfor kan kundernes private transaktioner kun foregå i privat regi og de offentlige transaktioner kun foregå på borger.dk? Etablering af et samarbejde mellem den offentlige og den private sektor, om fremtidens løsninger til digital autentifikation, såsom NemID eller andre e-id løsninger, så brugerne gennem ensartede og fleksible løsninger kan autentificere sig digitalt i både den offentlige og private sektor. Herunder bør det sikres, at løsningen har flere sikkerhedsniveauer tilknyttet. Modernisering af Digital post, så løsningen i højere grad opleves brugervenlig og som en fordel for virksomhederne. Fx at gøre det muligt for små virksomheder at bruge den private NemID man i forvejen har som borger. Og at virksomhederne får mulighed for at integrere post fra det offentlige med post fra det private i en og samme postkasse. Og at man altid kan besvare de henvendelser, man modtager i Digital post, via Digital post systemet. Og endelig skal myndighederne mere konsekvent implementere Digital post, så alle offentlige myndigheder får en frist til at omstille sig til udelukkende at bruge den digitale postkasse til kommunikation. Analyse af muligheder for krydsservicering på tværs af offentlig og privat sektor, hvor det giver værdi for brugerne. Krydsservicering skal gøre det muligt sømløst at krydse grænsen mellem offentlige og private selvbetjeningsløsninger, således at man som bruger eksempel-

8 vist ikke behøver at logge ind to gange for at gennemføre en given proces. Side 8 5. Digitaliseringsparat lovgivning Den eksponentielle udvikling i digital teknologi udfordrer den nuværende regulering. Optimalt set skal lovgivningen med den ene hånd understøtte digitaliseringen og dens muligheder, men på den anden side også sørge for, at digitaliseringen ikke åbner op for fx uhensigtsmæssige forretningsmetoder eller løsninger, der kompromitterer it-sikkerheden. Derfor foreslår vi, at nye lovforslag og eksisterende relevante love fx i forbindelse med ændringsforslag - udsættes for et kritisk servicetjek ift. at vurdere, om de i tilstrækkeligt understøtter den digitaliserede verden, herunder ambitionerne om et mere integreret digitalt indre marked. Arbejdet er dog ikke gjort med et servicetjek af den danske lovgivning. En meget stor del af den danske regulering udspringer af EU-regulering. Et særligt problem i forhold til EU reguleringen er uens implementering af EUregler på tværs af medlemslandene. Uens implementering medfører konkurrenceforvridning og handelshindringer, ligesom det forhindrer et level playing field for europæiske virksomheder. Level playing field er særlig vigtigt på digitaliseringsområdet, hvor integrationen mellem de digitale systemer er afgørende for at udnytte vækstpotentialet. Level playing field er også helt centralt i forhold til at sikre europæiske virksomheder samme muligheder som eksempelvis amerikanske virksomheder. Tjek af digitaliseringsparathed: Ved udarbejdelse af lovforslag skal der indgå en obligatorisk vurdering af, om lovforslaget lever op til at være digitaliseringsparat. Nærmere definition af digitaliseringsparathed med målbare parametre/kriterier for paratheden skal være en del af vurderingen. Et eksempel kan være, om loven indeholder skriftlighedskrav, der forhindrer digital signatur. Level playing field: Regeringen skal sikre, at EU s digitale regulering i størst muligt omfang giver et level playing field for europæiske og danske virksomheder, ligesom implementering af både eksisterende og kommende EU-lovgivning skal implementeres ensartet. Og en række love kunne med fordel få et digitalt servicetjek. Nedenfor følger en række oplagte kandidater: Tinglysningsafgiftsloven: Trænger til en digital justering efter indførslen af den digitale tinglysning. Processer kunne blive enklere og mere

9 forståelige for både den enkelte boligejer og for de professionelle aktører. Side 9 Mulighed for kontantløse butikker: Lov om betalingstjenester 56 indeholder krav om, at virksomheder skal tage imod kontanter. Men hvorfor ikke gøre det valgfrit for virksomhederne? Teknologien er ved at være moden, og det ville skabe yderligere innovation. Første trin kunne være en tidsbegrænset forsøgsordning. Behandling af betalingsdata: Lov om betalingstjenester 85 bør gennemtænkes, så den i højere grad lever op til de muligheder, som digitaliseringen giver i forhold til behandling af data. I overvejelserne vil det være naturligt at inddrage lov om behandling af personoplysninger. Analysen af bestemmelsen bør tage udgangspunkt i, at forbrugeren skal give udtrykkeligt samtykke til evt. bearbejdning af data. Modernisering af værgemåls- og fuldmagtsregler: Kombinationen af, at vi lever længere, at digitaliseringen griber om sig, og at vi kan komme i livssituationer, hvor vi må lægge beslutningskraften i andres hænder kræver en modernisering af værgemåls- og fuldmagtsreglerne, herunder især bedre muligheder for borgere, der ikke kan afgive fuldmagt og ikke er underlagt værgemål. 6. It-sikkerhed Et stærkere offentligt/privat samarbejde om imødegåelse af cyber- og informationssikkerhedstrusler er en forudsætning for at fastholde Danmarks omstilling til digitalisering og dermed indfri det digitale vækstpotentiale. Den digitale udvikling rummer værdifulde perspektiver, men med den stadig stigende afhængighed af digitale løsninger øges risikoen også for, at forretningskritiske data og systemer kompromitteres af it-kriminelle. Dette vil i værste fald kunne true virksomheders eksistens og udstille fortrolige oplysninger om borgere. Databeskyttelse m.v. er tæt knyttet til en af virksomhedernes vigtigste aktiver, nemlig tillid. Og brugernes tillid er helt afgørende for at fastholde omstillingen til digitaliseringen. Kompleksiteten og hastigheden i de internationale såvel som i de nationale trusler er for massive og vedholdende til, at én part kan løfte udfordringerne alene. Det kræver en koordineret indsats, hvor det offentlige, politikerne og det øvrige erhvervsliv går sammen om at sikre reaktionsevnerne på de udefrakommende trusler.

10 Det offentlige har for nylig lanceret en strategi for cyber- og informationssikkerhed. Det er positivt, men fra erhvervslivets side ser vi dog gerne, at strategien også omfatter både regioner og kommuner, ligesom det private erhvervsliv bør tænkes ind. Side 10 Etablering af Nationalt Sikkerhedsråd: Højnelse af virksomhedernes cyber- og informationssikkerheds handlemuligheder, fx gennem oprettelse af et egentligt Nationalt Sikkerhedsråd og -beredskab. Heri vil der også skulle indgå overvejelser om beredskabsplan i tilfælde af nedbrud på central infrastruktur, og krav om assistance til borgere og virksomheder i tilfælde af nedbrud. Fælles standarder for regioner og kommuners it-sikkerhed: Det bør aftales, at kommuner og regioner, på linje med statslige myndigheder (som angivet i strategi for cyber- og informationssikkerhed), bør leve op til it-sikkerhedsstandarden ISO Dette inkluderer bl.a. opstilling af sikkerhedsmæssige kontrolmål og kontroller ved udarbejdelse eller modernisering af offentlige it-systemer, og offentlig tilsyn ift. at sikre, at kontrollerne efterleves. Øge awareness: Fælles awareness-indsats ift. borgere/virksomheder. Vi har en fælles opgave med at øge brugernes opmærksomhed om konsekvenserne af deres it-adfærd. Privatlivs-risikoanalyse af nye løsninger: Ved udvikling af nye offentlige it-løsninger, bør der udarbejdes en privacy impact assessment for at analysere risikoen ved databehandlingen - set fra den registreredes synspunkt og sammenholdt med samfundsnytten af behandlingen.

Den digitale vej til fremtidens velfærd

Den digitale vej til fremtidens velfærd Den digitale vej til fremtidens velfærd V. Ulla Larney, Erhvervsstyrelsen Midtjysk Erhvervsakademi 21/8-2013 Danmark i front med digitalisering Fællesoffentlig digitaliseringsstrategi 2011-2015 Ansøgninger,

Læs mere

Effektiv digitalisering. - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015. April 2012

Effektiv digitalisering. - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015. April 2012 April 2012 Effektiv digitalisering - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015 Baggrund Danmark står med væsentlige økonomiske udfordringer og en demografi, der betyder færre på arbejdsmarkedet til

Læs mere

ATP s digitaliseringsstrategi 2014-2018

ATP s digitaliseringsstrategi 2014-2018 ATP s digitaliseringsstrategi 2014-2018 ATP s digitaliseringsstrategi samler hele ATP Koncernen om en række initiativer og pejlemærker for digitalisering i ATP. Den støtter op om ATP Koncernens målsætning

Læs mere

Digitalisering og sikkerhed i den offentlige sektor. Om Digitaliseringsstyrelsen Sikkerhedsopgaverne i Digitaliseringsstyrelsen Projekter Dilemmaer

Digitalisering og sikkerhed i den offentlige sektor. Om Digitaliseringsstyrelsen Sikkerhedsopgaverne i Digitaliseringsstyrelsen Projekter Dilemmaer Digitalisering og sikkerhed i den offentlige sektor Sikkerhed & Revision 2012 6. september 2012 Digitalisering og sikkerhed i den offentlige sektor Om Digitaliseringsstyrelsen Sikkerhedsopgaverne i Digitaliseringsstyrelsen

Læs mere

Geodatastyrelsens strategi

Geodatastyrelsens strategi Geodatastyrelsens strategi 2013 2016 Geodatastyrelsens strategi 2013 2016 Geodatastyrelsen er en del af Miljøministeriet og har som myndighed ansvaret for infrastruktur for geografisk information, opmåling,

Læs mere

Säker Digital Post från myndigheterna

Säker Digital Post från myndigheterna 1 Säker Digital Post från myndigheterna Oplæg på ESV-dagen v/ Lone Boe Rasmussen 11. oktober 2016 DIGITAL POST I DANMARK ANNO 2016 Tak for invitationen til ESV-dagen Fortælle om rejsen, som vi har været

Læs mere

Geodatastyrelsens strategi 2013 2016

Geodatastyrelsens strategi 2013 2016 Geodatastyrelsens strategi 2013 2016 Geodatastyrelsen er en del af Miljøministeriet og har som myndighed ansvaret for infrastruktur for geografisk information, opmåling, land- og søkortlægning samt matrikel-

Læs mere

Digitaliseringsstrategi

Digitaliseringsstrategi Digitaliseringsstrategi 2010-2014 Indledning Staten, regionerne og kommunerne udarbejdede i 2007 en fællesoffentlig digitaliseringsstrategi, der på væsentlige områder indeholder forpligtende initiativer

Læs mere

Digitaliseringsstrategi 2011-2014

Digitaliseringsstrategi 2011-2014 Digitaliseringsstrategi 2011-2014 Indholdsfortegnelse: Hørsholm Kommune vil være en digital kommune...3 Hvor skal vi hen...3 Mål for digitalisering...5 Strategiske spor...6 A. Alle ledere og medarbejdere

Læs mere

Rigsrevisionen, digitalisering og dokumentation Statens Arkiver den 5. november 2014 v/rigsrevisor Lone Strøm

Rigsrevisionen, digitalisering og dokumentation Statens Arkiver den 5. november 2014 v/rigsrevisor Lone Strøm Rigsrevisionen, digitalisering og dokumentation Statens Arkiver den 5. november 2014 v/rigsrevisor Lone Strøm Offentlig revision Folketinget Finansudvalget Øvrige politiske udvalg De af Folketinget valgte

Læs mere

Kontorchef Cecile Christensen, Center for sikkerhed og systemforvaltning. 5. november 2014 1

Kontorchef Cecile Christensen, Center for sikkerhed og systemforvaltning. 5. november 2014 1 Tilgængelighed, fortrolighed og integritet. Høj kvalitet i informationssikkerhed og dokumentation Hvilken betydning har principper og anbefalinger i sikkerhedsstandarden ISO 27001 for kvaliteten af dokumentationen?

Læs mere

Kanalstrategi 2.0. Aarhus Kommune 2013-2017

Kanalstrategi 2.0. Aarhus Kommune 2013-2017 Kanalstrategi 2.0 Aarhus Kommune 2013-2017 Aarhus Kommune November 2013 Indhold Formål...3 Visionen...3 Tværgående mål...3 A. Digitalisering... 3 B. Organisering... 4 C. Dokumentation og ledelsesinformation...

Læs mere

STRATEGIENS SAMMENHÆNG

STRATEGIENS SAMMENHÆNG Godkendt af kommunalbestyrelsen den. 18.april 2012 1 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING 3 Modernisering og effektivisering af den kommunale service 3 2. STRATEGIENS SAMMENHÆNG 4 3. STRATEGISKE INDSATSER

Læs mere

LOKAL OG DIGITAL - ET SAMMENHÆNGENDE DANMARK

LOKAL OG DIGITAL - ET SAMMENHÆNGENDE DANMARK V. PIA FÆRCH (PAH@KL.DK) KONTORCHEF, KL 1 FÆLLESKOMMUNAL DIGITALISERINGSSTRATEGI 2016-2020 UDGANGSPUNKT FOR DEN NYE STRATEGI Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2011-2015 Fælles beslutnings- og

Læs mere

Høringssvar vedrørende forslag til lov om ændring af lov om aktie- og anpartsselskaber og forskellige love (Obligatorisk digital kommunikation)

Høringssvar vedrørende forslag til lov om ændring af lov om aktie- og anpartsselskaber og forskellige love (Obligatorisk digital kommunikation) Erhvervs- og Vækstministeriet Slotsholmsgade 10-12 1216 København K Sendt til: om2@evm.dk Høringssvar vedrørende forslag til lov om ændring af lov om aktie- og anpartsselskaber og forskellige love (Obligatorisk

Læs mere

Høringssvar vedr. bestemmelser om obligatorisk digital kommunikation mellem virksomheder og det offentlige

Høringssvar vedr. bestemmelser om obligatorisk digital kommunikation mellem virksomheder og det offentlige Notat Høringssvar vedr. bestemmelser om obligatorisk digital kommunikation mellem virksomheder og det offentlige Til: Michael Søsted og Grethe Krogh Jensen, Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Fra: Dansk Erhverv

Læs mere

OFFENTLIG INFRASTRUKTUR I VERDENSKLASSE

OFFENTLIG INFRASTRUKTUR I VERDENSKLASSE SESSION OFFENTLIG INFRASTRUKTUR I VERDENSKLASSE TIL INFORMATIONSMØDER OM NYE STRATEGIER Peter Falkenberg, IT-arkitekt, KL (pfl@kl.dk) (NemID og NemLogin) Anders Lillienfryd, chefkonsulent, KL, (alh@kl.dk)

Læs mere

Digitalisering i Danmark: Ambitioner og udfordringer

Digitalisering i Danmark: Ambitioner og udfordringer Digitalisering i Danmark: Ambitioner og udfordringer Yih-Jeou Wang, International koordinator, Direktionssekretariatet E-mail: yjwan@digst.dk SAMDOK Sømløs forvaltning Hvem eier arkivene? Scandic Oslo

Læs mere

FÆLLESOFFENTLIG DIGITALISERINGSSTRATEGI

FÆLLESOFFENTLIG DIGITALISERINGSSTRATEGI NY FÆLLESOFFENTLIG DIGITALISERINGSSTRATEGI 2016-2020 FÆLLESOFFENTLIG DIGITALISERINGSSTRATEGI 2016-2020 Et stærkere og mere trygt digitalt Samfund Maj 2016 Ny version på vej! PROCES NY FÆLLESOFFENTLIG DIGITALISERINGSSTRATEGI

Læs mere

Den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2011-2015. Oplæg Ved Charlotte Münter, Direktør, Digitaliseringsstyrelsen

Den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2011-2015. Oplæg Ved Charlotte Münter, Direktør, Digitaliseringsstyrelsen Den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2011-2015 Oplæg Ved Charlotte Münter, Direktør, Digitaliseringsstyrelsen Dagsorden Baggrund Strategi indhold og status Fokus på grunddata Økonomisk modvind

Læs mere

Digital selvbetjening og Digital Post

Digital selvbetjening og Digital Post Digital selvbetjening og Digital Post Marts 2015 Stephanie Piontek stipp@digst.dk og Kristian Nohr krn@digst.dk, Center for brugervenlighed og implementering december 2015 1 FULD DIGITAL KOMMUNIKATION

Læs mere

Til Folketinget Skatteudvalget

Til Folketinget Skatteudvalget 12. september 2014 J.nr. 14-2611052 Til Folketinget Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges høringsskema samt de modtagne høringssvar vedrørende forslag til Lov om ændring af momsloven, skattekontrolloven

Læs mere

Rigsrevisionens notat om beretning om brugervenlighed og brugerinddragelse. digitale løsninger

Rigsrevisionens notat om beretning om brugervenlighed og brugerinddragelse. digitale løsninger Rigsrevisionens notat om beretning om brugervenlighed og brugerinddragelse i offentlige digitale løsninger September 2016 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om brugervenlighed og brugerinddragelse

Læs mere

Velfærd gennem digitalisering

Velfærd gennem digitalisering Velfærd gennem digitalisering Sorø Kommunes Strategi for velfærdsteknologi og digitalisering 2011 2016 1. Indledning Strategi for velfærdsteknologi og digitalisering er udarbejdet i 2011 over en periode

Læs mere

KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGI 2011 2015. Januar 2011

KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGI 2011 2015. Januar 2011 KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGI 2011 2015 Januar 2011 Indhold 1 INDLEDNING 2 STRATEGIGRUNDLAGET 2.1 DET STRATEGISKE GRUNDLAG FOR KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGIEN 3 VISION - 2015 4 KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGIEN

Læs mere

Ikast-Brande Kommune Vision for digitalisering og velfærdsteknologi

Ikast-Brande Kommune Vision for digitalisering og velfærdsteknologi Ikast-Brande Kommune Vision for digitalisering og velfærdsteknologi 2016-2020 Godkendt af byrådet den 13.03.2017 Indhold Indledning... 3 Vision... 3 Strategiske fokuspunkter Digital kultur, kompetence

Læs mere

Baggrundsnotat: Digitalisering i den offentlige sektor

Baggrundsnotat: Digitalisering i den offentlige sektor Baggrundsnotat: Digitalisering i den offentlige sektor Digitalisering er et væsentligt værktøj i bestræbelserne på at modernisere den offentlige sektor. Digitalisering af den offentlige sektor skal især

Læs mere

Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi. - potentielle retlige udfordringer

Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi. - potentielle retlige udfordringer Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi - potentielle retlige udfordringer Europas mest digitaliserede land Kommunernes hidtidige placering Forrige digitaliseringsstrategi: De 4 bølgelove 2012-2014:

Læs mere

Programbeskrivelse - Sammenhængende Digital Borgerservice. 1. Formål og baggrund NOTAT

Programbeskrivelse - Sammenhængende Digital Borgerservice. 1. Formål og baggrund NOTAT Programbeskrivelse - Sammenhængende Digital Borgerservice 1. Formål og baggrund Den digitale service skal gøre det lettere at være borger og virksomhed i Danmark. De skal opleve nærhed og sammenhæng i

Læs mere

12.1. Stærkere koordination og implementering & 12.2. Klar ansvarsfordeling og tæt samarbejde på velfærdsområderne

12.1. Stærkere koordination og implementering & 12.2. Klar ansvarsfordeling og tæt samarbejde på velfærdsområderne Side 1 af 5 12.1. Stærkere koordination og implementering & 12.2. Klar ansvarsfordeling og tæt samarbejde på velfærdsområderne Målsætning Organiseringen af det tværoffentlige arbejde med digitalisering

Læs mere

Agenda. overblik. trafikområdet. 1) Selvbetjeningsløsninger hvad og hvorfor? 2) Bølge 3 aktiviteter og vejsektoren - overblik

Agenda. overblik. trafikområdet. 1) Selvbetjeningsløsninger hvad og hvorfor? 2) Bølge 3 aktiviteter og vejsektoren - overblik Agenda 1) Selvbetjeningsløsninger hvad og hvorfor? 2) Bølge 3 aktiviteter og vejsektoren - overblik 3) Selvbetjeningsløsninger hvor går de hen? 4) Den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi overblik

Læs mere

Albertslund Kommunes Digitaliseringsstrategi 2013-2015

Albertslund Kommunes Digitaliseringsstrategi 2013-2015 Albertslund Kommunes Digitaliseringsstrategi 2013-2015 Indledning Dette er strategien for Albertslund Kommunes digitale udvikling frem mod 2015. I Den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi gør regeringen

Læs mere

Kanalstrategi 2.0 Aarhus Kommune 2014-2017 Kultur og Borgerservice, Aarhus Kommune 2014. Layout ITK Design, Jan Thomassen

Kanalstrategi 2.0 Aarhus Kommune 2014-2017 Kultur og Borgerservice, Aarhus Kommune 2014. Layout ITK Design, Jan Thomassen KANALSTRATEGI 2.0 Aarhus Kommune 2014-2017 1 Kanalstrategi 2.0 Aarhus Kommune 2014-2017 Kultur og Borgerservice, Aarhus Kommune 2014 Layout ITK Design, Jan Thomassen Tryk og oplag LaserTryk.dk A/S 1.000

Læs mere

FULD DIGITAL KOMMUNIKATION I 2015

FULD DIGITAL KOMMUNIKATION I 2015 FULD DIGITAL KOMMUNIKATION I 2015 Regeringen, kommunerne og regionerne arbejder sammen om at skabe et digitalt Danmark, som frigør resurser til bedre kernevelfærd samtidig med at servicen moderniseres

Læs mere

Mål- og resultatplan

Mål- og resultatplan Mål- og resultatplan Indhold Strategisk målbillede 3 I front for et mere digitalt offentligt Danmark 3 Strategiske pejlemærker 4 Mål for 2015 6 Mål for kerneopgaver 6 A. Realisering af målsætningen om

Læs mere

Bedre brugeroplevelser! Hvad gør Erhvervsstyrelsen i Danmark? Altinndagen 1.december 2014

Bedre brugeroplevelser! Hvad gør Erhvervsstyrelsen i Danmark? Altinndagen 1.december 2014 Bedre brugeroplevelser! Hvad gør Erhvervsstyrelsen i Danmark? Altinndagen 1.december 2014 Hvad vil vi gerne dele med jer i dag? Kort om os Erhvervsstyrelsen, brugervenlighed og VIRK v. Hanne Vestergaard

Læs mere

Europaudvalget (2. samling) EUU Alm.del Bilag 4 Offentligt

Europaudvalget (2. samling) EUU Alm.del Bilag 4 Offentligt Europaudvalget 2014-15 (2. samling) EUU Alm.del Bilag 4 Offentligt KOMITÉNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 18. juni 2015 Europa-Kommissionens forslag af 11. juni 2015 om gennemførelsesretsakt vedrørende

Læs mere

Lokal og digital et sammenhængende Danmark

Lokal og digital et sammenhængende Danmark 1 of 15 Lokal og digital et sammenhængende Danmark Oplæg til høringssvar på Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2016-2020 2 of 15 Proces Forslag til den fælleskommunale digitaliseringsstrategi

Læs mere

Digitaliseringsstrategi

Digitaliseringsstrategi gladsaxe.dk Digitaliseringsstrategi 2015-2018 Gladsaxe Kommune er med stor fart i gang med at forandre og effektivisere opgaveløsningen og skabe mere velfærd for borgerne ved at udnytte mulighederne gennem

Læs mere

Resultatkontrakt for Digitaliseringsstyrelsen. Januar 2013

Resultatkontrakt for Digitaliseringsstyrelsen. Januar 2013 Resultatkontrakt for Digitaliseringsstyrelsen Januar 2013 1. Indledning Denne resultatkontrakt er udarbejdet i overensstemmelse med Finansministeriets retningslinjer for udarbejdelse af resultatkontrakter.

Læs mere

Strategi 2013-2017 Danmarks Miljøportal

Strategi 2013-2017 Danmarks Miljøportal Strategi 2013-2017 Danmarks Miljøportal Introduktion Danmarks Miljøportal (DMP) har ansvaret for en digital infrastruktur på miljøområdet, der gør det muligt for myndigheder og offentlighed at få nem adgang

Læs mere

Ny fælleskommunal digitaliseringsstrategi 2016-2020 v. Pia Færch, kontorchef, KL

Ny fælleskommunal digitaliseringsstrategi 2016-2020 v. Pia Færch, kontorchef, KL Ny fælleskommunal digitaliseringsstrategi 2016-2020 v. Pia Færch, kontorchef, KL Vision En decentralt funderet offentlige sektor, der på en gang yder og faciliterer nær og tilgængelig, sammenhængende og

Læs mere

Vision og strategi for DIGITALISERING & VELFÆRDSTEKNOLOGI for SÆH-forvaltningen

Vision og strategi for DIGITALISERING & VELFÆRDSTEKNOLOGI for SÆH-forvaltningen Vision og strategi for DIGITALISERING & VELFÆRDSTEKNOLOGI for SÆH-forvaltningen 2016-2020 VISION PERSPEKTIVER OVERORDNEDE MÅL ORGANISERING ROLLER OG ANSVAR INDSATSER BAGGRUND I Hjørring Kommune vil vi

Læs mere

Digitaliseringsstrategi Mød din kommune på nettet

Digitaliseringsstrategi Mød din kommune på nettet Digitaliseringsstrategi 2016-2020 Mød din kommune på nettet BORGER OG ERHVERV KØGE KOMMUNE Baggrund og indledning Køge kommunes Digitaliseringsstrategi 2016-2020 afløser den tidligere digitaliseringsstrategi

Læs mere

Aktuel skat 2015. Danmarks Skatteadvokater Den 30. november 2015

Aktuel skat 2015. Danmarks Skatteadvokater Den 30. november 2015 Aktuel skat 2015 Danmarks Skatteadvokater Den 30. november 2015 Oversigt Digitalisering i det offentlige Digitalisering i SKAT DIAS Mål og vision Løsningen Implementering Erfaringer & Fejl Fremtidig løsning

Læs mere

Strategi 2020 Helhed - Sammenhæng - Tryghed

Strategi 2020 Helhed - Sammenhæng - Tryghed Strategi 2020 Helhed - Sammenhæng - Tryghed Forord Sundhedsdatastyrelsen blev dannet i 2015 for at fastholde og udvikle den styrkeposition, Danmark har på digitalisering og nationale data på sundhedsområdet.

Læs mere

STRATEGIPLAN

STRATEGIPLAN STRATEGIPLAN 2014 2018 DI ITEKs strategiplan 2014 2018 3 Ny retning for DI ITEK Vision og mission DI ITEK er et branchefællesskab, der repræsenterer virksomheder inden for it, tele, elektronik og kommunikation.

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om fejludbetalinger af sociale ydelser. Juni 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om fejludbetalinger af sociale ydelser. Juni 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om fejludbetalinger af sociale ydelser Juni 2014 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 10/2013 om fejludbetalinger af

Læs mere

Kommissorium for Styregruppen for Virk.dk

Kommissorium for Styregruppen for Virk.dk August 2012 Sag Kommissorium for Styregruppen for Virk.dk ERHVERVSSTYRELSEN Dahlerups Pakhus Langelinie Allé 17 2100 København Ø Baggrund Virksomhedsportalen Virk.dk blev etableret i 2003, og er jf. den

Læs mere

Indhold... 1. 1 Indledning... 2. 2 Formål med kanalstrategien... 2. 2.1 Vision... 3. 3 Hvordan henvender borgerne sig i dag?... 4

Indhold... 1. 1 Indledning... 2. 2 Formål med kanalstrategien... 2. 2.1 Vision... 3. 3 Hvordan henvender borgerne sig i dag?... 4 Kanal st r at egi Vest hi mmer l andskommune2014-2015 Indhold Indhold... 1 1 Indledning... 2 2 Formål med kanalstrategien... 2 2.1 Vision... 3 3 Hvordan henvender borgerne sig i dag?... 4 3.1 Henvendelsestyper...

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Service- og kanalstrategi for Brøndby Kommune

Indholdsfortegnelse. Service- og kanalstrategi for Brøndby Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2 2. Definition og afgrænsning 3 3. Borgere og virksomheders brug af kommunikationskanaler 4 4. Hvad er strategien, og hvad betyder det for borgere og virksomheder? 5

Læs mere

DIGITAL SAMMENHÆNG - for borgere og virksomheder

DIGITAL SAMMENHÆNG - for borgere og virksomheder DIGITAL SAMMENHÆNG - for borgere og virksomheder Digitaliseringsstrategi 2017-2020 Silkeborg Kommune & Viborg Kommune Indhold Sammen kan vi gøre det bedre 3 Digitalisering skaber sammenhæng på tværs 5

Læs mere

Digitaliseringsstrategi for Norddjurs Kommune

Digitaliseringsstrategi for Norddjurs Kommune Digitaliseringsstrategi for Norddjurs Kommune 2016-2020 1 1. Indledning Danmark fik sin første digitaliseringsstrategi for den offentlige sektor i 2001. Staten, regionerne og kommunerne har siden i fællesskab

Læs mere

It-arkitekturprincipper. Version 1.0, april 2009

It-arkitekturprincipper. Version 1.0, april 2009 It-arkitekturprincipper Version 1.0, april 2009 Fælles it-arkitekturprincipper Som offentlig it-chef, projektleder eller professionel, der arbejder med digitalisering, skal du træffe mange valg i en hektisk

Læs mere

Regeringens svar på fem forslag fra Virksomhedsforum

Regeringens svar på fem forslag fra Virksomhedsforum Regeringens svar på fem forslag fra Virksomhedsforum der gennemføres Én indgang til det offentlige på miljøområdet (Miljøministeriet) Én indgang er særlig relevant på miljøområdet, idet virksomheder blandt

Læs mere

Kanalstrategi 2.0. Aarhus Kommune 2014-2017

Kanalstrategi 2.0. Aarhus Kommune 2014-2017 Kanalstrategi 2.0 Aarhus Kommune 2014-2017 Aarhus Kommune, Styregruppen for borgerservice Juni 2014 Indhold Formål...3 Visionen...3 Mål og indsatser i Aarhus Kommunes kanalstrategi...3 1. Send al post

Læs mere

Det er en balancegang at have en effektiv it-drift og samtidig skulle sikre en høj it-sikkerhed og overholde lovgivningen. Men den hjælper vi vores

Det er en balancegang at have en effektiv it-drift og samtidig skulle sikre en høj it-sikkerhed og overholde lovgivningen. Men den hjælper vi vores It Revision & Rådgivning Det er en balancegang at have en effektiv it-drift og samtidig skulle sikre en høj it-sikkerhed og overholde lovgivningen. Men den hjælper vi vores kunder med. 2 Revision og rådgivning

Læs mere

Kanalstrategi 2012-2015

Kanalstrategi 2012-2015 Kanalstrategi 2012-2015 Den Fælleskommunale Digitaliseringsstrategi 2011-2015 giver retningen for arbejdet med digitalisering i de kommende år. Målene i strategien er høje, og der ligger store udfordringer

Læs mere

Praktisk information. Er kommunen enig i strategiens vision om "nær og tilgængelig, sammenhængende og effektiv service"?

Praktisk information. Er kommunen enig i strategiens vision om nær og tilgængelig, sammenhængende og effektiv service? Velkommen Velkommen til høringen af forslaget til en ny fælleskommunal digitaliseringsstrategi 2016-2020 "Lokal og digital - et sammenhængende Danmark". Med henblik på det videre arbejde med strategien

Læs mere

Følgende har angivet ikke at have bemærkninger: Dansk Arbejdsgiverforening.

Følgende har angivet ikke at have bemærkninger: Dansk Arbejdsgiverforening. Høringsnotat 4. juni 2014 Høring over udkast til Bekendtgørelse om Fonden for Velfærdsteknologi Udkast til ny bekendtgørelse om Fonden for Velfærdsteknologi og vejledning blev sendt i høring 11. marts

Læs mere

Afrapporteringsskabelon til styregruppe på baggrund af visionsseminar

Afrapporteringsskabelon til styregruppe på baggrund af visionsseminar Afrapporteringsskabelon til styregruppe på baggrund af visionsseminar Support og service Hvilke temaer er helt centrale at lave pejlemærke for inden for jeres hovedområde? T1 T2 TEMA 1 På professionshøjskolen

Læs mere

Fælleskommunal digitaliseringsstrategi

Fælleskommunal digitaliseringsstrategi Fælleskommunal digitaliseringsstrategi Projektbeskrivelse 1.2: Effektiv digital selvbetjening KL, September 2011 Baggrund Hvert år håndterer kommunerne mange millioner ind- og udgående henvendelser. Håndtering

Læs mere

Bilag 1: Teknisk dialogmøde for udformningen af Digital Post

Bilag 1: Teknisk dialogmøde for udformningen af Digital Post Bilag 1: Teknisk dialogmøde for udformningen af Digital Post Næste generation Digital Post, 2016 Indhold Indledning... 2 Kap. 1 Formelle rammer... 3 Kap. 2 Vision og formål... 3 Kap. 3 Næste generation

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget, Beskæftigelsesudvalget, Beskæftigelsesudvalget 2014-15 L 58 Bilag 8, L 58 A Bilag 8, L 58 B Bilag 8 Offentligt

Beskæftigelsesudvalget, Beskæftigelsesudvalget, Beskæftigelsesudvalget 2014-15 L 58 Bilag 8, L 58 A Bilag 8, L 58 B Bilag 8 Offentligt Beskæftigelsesudvalget, Beskæftigelsesudvalget, Beskæftigelsesudvalget 2014-15 L 58 Bilag 8, L 58 A Bilag 8, L 58 B Bilag 8 Offentligt Folketingets Beskæftigelsesudvalg Christiansborg 1240 København K

Læs mere

28. november 2013. Fødevareministeriets. Koncerndigitaliseringsstrategi 2013-2016

28. november 2013. Fødevareministeriets. Koncerndigitaliseringsstrategi 2013-2016 28. november 2013 Fødevareministeriets Koncerndigitaliseringsstrategi 2013-2016 0 Indhold Indledning... 2 Udgangspunkt i de strategiske pejlemærker... 2 Koncerndigitaliseringsstrategiens formål... 2 Fokus

Læs mere

Vejledning om avanceret afhentning. i Digital Post på Virk.dk.

Vejledning om avanceret afhentning. i Digital Post på Virk.dk. Vejledning om avanceret afhentning og sortering i Digital Post på Virk.dk. Denne vejledning beskriver, hvordan virksomheder, foreninger m.v. med et CVR-nummer kan modtage Digital Post, herunder hvordan

Læs mere

På vej mod et mere digitalt offentligt Danmark. Digitaliseringskonferansen, 30. maj 2013 Direktør Lars Frelle-Petersen

På vej mod et mere digitalt offentligt Danmark. Digitaliseringskonferansen, 30. maj 2013 Direktør Lars Frelle-Petersen På vej mod et mere digitalt offentligt Danmark Digitaliseringskonferansen, 30. maj 2013 Direktør Lars Frelle-Petersen Dagens oplæg kort Hvorfor digitalisere? Det politiske mandat Strategier - og organisering

Læs mere

Offentlig Digitalisering Per Andersen, direktør, DANSK IT

Offentlig Digitalisering Per Andersen, direktør, DANSK IT Offentlig Digitalisering Per Andersen, direktør, DANSK IT Agenda DANSK IT Danmark 3.0 IT i Praksis Offentlig digitaliseringsstrategi Hvad arbejder DIT for? Forening for IT professionelle med 7.400 medlemmer

Læs mere

Mål- og resultatplan

Mål- og resultatplan Mål- og resultatplan Indhold Strategisk målbillede 3 Mission og vision 3 Strategiske pejlemærker 4 Mål for 2015 6 Mål for kerneopgaver 6 Mål for intern administration 7 Gyldighedsperiode og opfølgning

Læs mere

Hillerød Kommunes Kanalstrategi 2014-2018

Hillerød Kommunes Kanalstrategi 2014-2018 Hillerød Kommunes Kanalstrategi 2014-2018 Forord Hillerød Kommunes Kanal- og Servicestrategi er en samlet strategi for kommunikation mellem kommune og borgere, virksomheder og foreninger. Service over

Læs mere

Strategi for samarbejde med virksomheder

Strategi for samarbejde med virksomheder Strategi for samarbejde med virksomheder Assens Kommunes strategi for samarbejde med virksomheder om beskæftigelsesindsatsen et stærkt partnerskab. Et stærkt partnerskab skaber fordel for alle parter Jobcenter

Læs mere

Mål- og resultatplan

Mål- og resultatplan Mål- og resultatplan Indhold Strategisk målbillede for Digitaliseringsstyrelsen 3 Strategiske pejlemærker 4 Mål for 2017 7 Mål for kerneopgaver 7 Mål for intern administration 8 Gyldighedsperiode og rapportering

Læs mere

Mål- og resultatplan

Mål- og resultatplan Mål- og resultatplan Indhold Strategisk målbillede 3 Mission og vision 3 Strategiske pejlemærker 4 Mål for 2016 7 Mål for kerneopgaver 7 Gyldighedsperiode og opfølgning 9 Påtegning 9 Model for kvartalsvis

Læs mere

Kanalstrategi. Ikast-Brande Kommune 2013-2015

Kanalstrategi. Ikast-Brande Kommune 2013-2015 Kanalstrategi Ikast-Brande Kommune 2013-2015 Godkendt i byrådet den 16.09.2013 Indhold Forord og formål... 3 Hvad er en kanalstrategi?... 3 Hvordan skal vi arbejde med en kanalstrategi i Ikast-Brande Kommune?...

Læs mere

Digitaliseringsstrategi

Digitaliseringsstrategi Dragør Kommune, november 2015 Justeret november 2016 Digitaliseringsstrategi UDKAST TIL OPDATERING Dragør Kommune 2016 2020 1 Indholdsfortegnelse 0. Forord...3 1. Indledning...3 2. Fællesoffentligt samarbejde

Læs mere

Mål- og resultatplan

Mål- og resultatplan Mål- og resultatplan Indhold Strategisk målbillede for Digitaliseringsstyrelsen 3 Strategiske pejlemærker 5 Mål for 2016 7 Mål for kerneopgaver 7 Mål for intern administration 8 Gyldighedsperiode og rapportering

Læs mere

Velkommen. Velkommen til høringen af forslaget til en ny fælleskommunal digitaliseringsstrategi 2016-

Velkommen. Velkommen til høringen af forslaget til en ny fælleskommunal digitaliseringsstrategi 2016- 1 of 18 Velkommen Velkommen til høringen af forslaget til en ny fælleskommunal digitaliseringsstrategi 2016-2020 "Lokal og digital - et sammenhængende Danmark". Med henblik på det videre arbejde med strategien

Læs mere

GovCERT og DK CERT. Forskningsnettet 17. november 2010

GovCERT og DK CERT. Forskningsnettet 17. november 2010 GovCERT og DK CERT Forskningsnettet 17. november 2010 Hvad er GovCERT? GovCERT står for Government Computer Emergency Response Team, og er en statslig internet varslingstjeneste plaseret i IT- og Telestyrelsen

Læs mere

Overordnet Informationssikkerhedsstrategi. for Odder Kommune

Overordnet Informationssikkerhedsstrategi. for Odder Kommune Overordnet Informationssikkerhedsstrategi for Odder Kommune Indhold Indledning...3 Mål for sikkerhedsniveau...3 Holdninger og principper...4 Gyldighed og omfang...5 Organisering, ansvar og godkendelse...5

Læs mere

Introduktion til Digital Post. Februar 2016

Introduktion til Digital Post. Februar 2016 Introduktion til Digital Post Februar 2016 Hvem skal læse dokumentet? Vejledningen er relevant for dig, hvis du har brug for en introduktion til Administrationsportalen i Digital Post og hvad der skal

Læs mere

Forslag vedrørende NemID til Finansministeriets område fra Regeringens Virksomhedsforum for Enklere Regler

Forslag vedrørende NemID til Finansministeriets område fra Regeringens Virksomhedsforum for Enklere Regler Bilag 4 til Helikopteranalyse af virksomhedsområdet i forbindelse med næste generation af NemID vedrørende NemID til Finansministeriets område fra Regeringens Virksomhedsforum for Enklere Regler Status

Læs mere

Kanalstrategien 2013-2015. Kanalstrategien 1

Kanalstrategien 2013-2015. Kanalstrategien 1 Kanalstrategien 2013-2015 Kanalstrategien 1 1. Baggrunden for Varde Kommunes kanalstrategi...4 Hvad er en kanalstrategi?... 4 Hvorfor skal Varde Kommune have en kanalstrategi?... 4 Hvem gælder kanalstrategien

Læs mere

Konkurrenceudsættelse. offentlig it. Effektiviseringen af den offentlige sektor skal ske uden at gå på kompromis med kvaliteten

Konkurrenceudsættelse. offentlig it. Effektiviseringen af den offentlige sektor skal ske uden at gå på kompromis med kvaliteten Konkurrenceudsættelse af offentlig it Effektiviseringen af den offentlige sektor skal ske uden at gå på kompromis med kvaliteten Konkurrenceudsættelse af offentlig it Effektiviseringen af den offentlige

Læs mere

Den samlede erhvervsløsning i næste generation af NemID og NemLog-in3

Den samlede erhvervsløsning i næste generation af NemID og NemLog-in3 Notat 21. februar 2017 Den samlede erhvervsløsning i næste generation af NemID og NemLog-in3 Dette notat giver en overordnet konceptuel fremstilling af, hvordan erhvervsområdet forventes håndteret samlet

Læs mere

Balanceret digital udvikling

Balanceret digital udvikling Balanceret digital udvikling Opfølgning på Rudersdal Kommunes digitaliseringsstrategi I 2009 fik Rudersdal Kommune en ny digital strategi Digitalisering fra vision til virkelighed, som satte rammerne for

Læs mere

Digitaliseringsstrategi 2011-2015

Digitaliseringsstrategi 2011-2015 Digitaliseringsstrategi 2011-2015 Dokumentnr.: 727-2011-34784 side 1 Dokumentnr.: 727-2011-34784 side 2 Resume: Digitaliseringsstrategien for Odder Kommune 2011-2015 er en revidering af Odder Kommunes

Læs mere

Kanalstrategi

Kanalstrategi Kanalstrategi 2016-2018 Hjørring Kommune 1 Kanalstrategi 2016-2018 Formål Kanalstrategien skal hjælpe os til at udnytte vores ressourcer bedre og bevare borgernes oplevelse af kvalitet, når de bliver betjent

Læs mere

Den offentlige postløsning fuld offentlig digitalisering. Kontorchef Michael Busk-Jepsen, Økonomistyrelsen

Den offentlige postløsning fuld offentlig digitalisering. Kontorchef Michael Busk-Jepsen, Økonomistyrelsen Den offentlige postløsning fuld offentlig digitalisering Kontorchef Michael Busk-Jepsen, Økonomistyrelsen Dagsorden 1. Visionen set centralt fra - Regeringens globaliseringsstrategi, e2012 - edage, herunder

Læs mere

Digitaliserings- og Kanalstrategi

Digitaliserings- og Kanalstrategi Direktionssekretariatet Digitaliserings- og Kanalstrategi Oktober 2014 Indholdsfortegnelse 1. Indledning og baggrund... 2 1.1 ROLLER OG OPGAVEFORDELING... 2 1.2 DIGITAL POST OG OBLIGATORISK SELVBETJENING...

Læs mere

KONKURRENCE- OG forbrugerstyrelsens STRATEGI

KONKURRENCE- OG forbrugerstyrelsens STRATEGI KONKURRENCE- OG forbrugerstyrelsens STRATEGI 2011-2013 Strategi for Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen 2011-2013 Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen blev etableret ved en fusion af Konkurrencestyrelsen

Læs mere

Til bestyrelsen for Institutioner for erhvervsrettede uddannelser og almengymnasiale uddannelser samt almene voksenuddannelser m.v.

Til bestyrelsen for Institutioner for erhvervsrettede uddannelser og almengymnasiale uddannelser samt almene voksenuddannelser m.v. Til bestyrelsen for Institutioner for erhvervsrettede uddannelser og almengymnasiale uddannelser samt almene voksenuddannelser m.v. Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen Frederiksholms Kanal 25 1220 København

Læs mere

Projektbeskrivelse. 1.2 Adgang til egne data. 1. Formål og baggrund

Projektbeskrivelse. 1.2 Adgang til egne data. 1. Formål og baggrund Projektbeskrivelse 1.2 Adgang til egne data 1. Formål og baggrund Udviklingen på borgerbetjeningsområdet er gået stærkt. I den foregående fælleskommunale strategiperiode har kommunerne flyttet store dele

Læs mere

PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016

PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016 PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016 Indhold 1 INDLEDNING 3 2 STRATEGIGRUNDLAGET OG HANDLINGSPLAN 5 3 VISION 6 4 PEJLEMÆRKER OG PRINCIPPER 8 4.1 TEKNOLOGI 8 4.1.1 Principper 8 4.2 KOMMUNIKATION 9 4.2.1

Læs mere

NemID - den nye digitale signatur. Lars Møller Kristensen Mail:

NemID - den nye digitale signatur. Lars Møller Kristensen Mail: NemID - den nye digitale signatur Lars Møller Kristensen Mail: lmk@danid.dk NemID vision og ønsker Effektiviserings gevinst Besparelse/ økonomisk gevinst Bedre kundeservice Rationaliserings gevinst én

Læs mere

Deloitte, Finansagenda 2015 Birgitte Kofod Olsen, partner, Ph.D., Carve Consulting. Vi skaber muligheder & realiserer potentialet sammen

Deloitte, Finansagenda 2015 Birgitte Kofod Olsen, partner, Ph.D., Carve Consulting. Vi skaber muligheder & realiserer potentialet sammen Deloitte, Finansagenda 2015 Birgitte Kofod Olsen, partner, Ph.D., Carve Consulting Vi skaber muligheder & realiserer potentialet sammen Et højt niveau af it-sikkerhed og privatlivsbeskyttelse er med til

Læs mere

Borgerbetjenings- og kanalstrategi

Borgerbetjenings- og kanalstrategi Borgerbetjenings- og kanalstrategi Stevns Kommune 2012-2015 Indledning Borgerbetjenings- og kanalstrategi 2012-15 sætter retning for borgerbetjeningen og de kommunikationskanaler Stevns Kommunes kunder

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af Domstolsstyrelsens digitaliseringsprojekt vedrørende tinglysning

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af Domstolsstyrelsens digitaliseringsprojekt vedrørende tinglysning Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af Domstolsstyrelsens digitaliseringsprojekt vedrørende tinglysning November 2009 RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE

Læs mere

2. Fødevareministeriet er en koncern

2. Fødevareministeriet er en koncern Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevareministeriets effektiviseringsstrategi 1. Indledning 2. udgave af Fødevareministeriets effektiviseringsstrategi er udarbejdet i 2007. Effektiviseringsstrategien

Læs mere