Initiativkatalog til den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi. 25 digitale skarpe fra erhvervet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Initiativkatalog til den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi. 25 digitale skarpe fra erhvervet"

Transkript

1 Initiativkatalog til den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi digitale skarpe fra erhvervet 4. marts 2015 De flerårige fællesoffentlige digitaliseringsstrategier har hævet barren for den digitale udvikling af Danmark. De tidligere strategier har indeholdt ambitiøse målsætninger og sat nye standarder for digitaliseringen. Det gælder især i forhold til den offentlige sektor. Hidtil har den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi primært rettet sig mod borgere og handlet om effektiviseringer og besparelser internt i den offentlige sektor. Men tiden er inde til at tænke strategien videre og bredere, så det også handler om at skabe ny værdi for danskerne i samspil med landets virksomheder. Derved kan vi nemlig realisere digitaliseringsgevinster i både den offentlige og i den private sektor, hvilket vil muliggøre nye og bedre løsninger til gavn for danskerne. Vi har identificeret seks indsatsområder, hver med en håndfuld konkrete forslag til, hvordan også erhvervslivets interesser kan understøttes i den kommende strategi. Samlet giver det 25 initiativforslag vi kalder dem 25 digitale skarpe fra erhvervet. Vi er med udgangspunkt i nedenstående initiativkatalog klar og parat til at deltage aktivt og engageret i udarbejdelsen af den nye digitaliseringsstrategi. Vi er overbeviste om, at vi i et godt samarbejde med det offentlige kan formulere en ambitiøs og fremsynet fællesoffentlig digitaliseringsstrategi for perioden Alt er ikke gjort med den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi. Det offentlige og det private bør sammen udforme en ambitiøs og samlet national samfundsstrategi for digitaliseringen af Danmark. En strategi, der vedrører alle aspekter af digitaliseringen og som skal føre til, at Danmark igen kommer med i det absolutte førerfelt blandt digitale foregangslande. Vi vil præsentere vores visioner for en sådan strategi i den kommende tid. Med venlig hilsen Akademikerne, CFIR, Dansk Energi, Dansk Erhverv, Dansk Industri, Dansk IT, Dansk Metal, DI ITEK, DJØF, DTI, Finansforbundet, Finansrådet, Forsikring & Pension, FTF, FSR- danske revisorer, Håndværksrådet, HK Privat, IDA, IT-Branchen, Landbrug & Fødevarer, LO, PROSA, Realkreditforeningen, Realkreditrådet, 3F.

2 Initiativer Vi har identificeret udfordringer på en række områder, der med fordel kan adresseres i digitaliseringsstrategien: Side 2 1. Stærkere koordinering 2. Bedre offentlige it-løsninger til virksomheder 3. Adgang til og indberetning af data 4. Fælles løsninger 5. Digitaliseringsparat lovgivning 6. IT-sikkerhed

3 1. Stærkere koordinering Side 3 Den fællesoffentlige digitaliseringsindsats kan koordineres tættere og mere hensigtsmæssigt med erhvervslivet. Vi hilser i den sammenhæng inddragende fora som Erhvervsstyrelsens Virksomhedsforum, Forsvarsministeriets Strategiske Samarbejdsforum og Koordinationsudvalget for finansområdet (KUFO) ift. det offentlige grunddataprogram for mere end velkomne. Det er positivt med en sådan inddragelse, men der ligger udfordringer i koordination mellem de forskellige fora, og deres indbyrdes forskellige karakter og gennemslagskraft. Den nye digitale virkelighed sætter nye krav til sammenhængskraften. Data genbruges på tværs af private og offentlige systemer. Allerede i dag er den private sektor på en lang række områder koblet tæt sammen med det offentliges systemer. En kontinuerlig adgang til offentlige data og systemer er således en kritisk forudsætning for en lang række private aktører. Offentlige systemer videreudvikles, standarder ændres og snitflader justeres løbende. Dette sker isoleret set med gode begrundelser, men det kan udfordre, idet selv små ændringer kan have alvorlige og stoppende konsekvenser for forbundne systemer. Tiden er derfor nu kommet til, at vi i fællesskab får etableret en stærkere koordinering mellem de offentlige myndigheder og de centrale spillere i erhvervslivet. Både ift. til nye initiativer/projekter og ift. forvaltningen af den allerede opbyggede og omfattende digitale infrastruktur. Samarbejdsforum: Der nedsættes et samarbejdsforum mellem den offentlige og den private sektor (fx i Digitaliseringsstyrelsen) om nye initiativer og det stadigt stigende antal af digitale snitflader mellem det offentlige og det private, herunder også samarbejde om centrale strategier, fx den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi. Emner kunne ydermere fx være vurdering af behovet for struktureret datakommunikation mellem det offentlige og specifikke branchegrupper og videreudvikling - og ikke mindst færdiggørelse - af eksisterende offentlige løsninger (fx Skats Digitale Motorregister). Systematisk anvendelse af brugertest: Alle større offentlige ITprojekter brugertestes i samarbejde med brugerne/erhvervslivet, herunder også med særligt fokus på konsekvenserne og brugervenlighed for SMV ere inden de lanceres. Kommunikationsplatform: Der oprettes i tilknytning til ovenstående en central kommunikationsplatform, hvor brugerne (både borgere og virksomheder) kan henvende sig i tilfælde af ustabil drift. Et vigtigt

4 fokusområde er her brugervenligheden, fx forbedring af information om, hvornår systemer er nede, eller er så belastede, at brugerne står i kø. Derudover skal der være adgang til sammenhængende vejledning og telefonisk support. Side 4 2. Bedre offentlige it-løsninger til virksomheder Den offentlige sektor skal yde en fleksibel og effektiv service og være tilgængelig for virksomhederne. Det er vigtigt, at det offentlige tager udgangspunkt i virksomhedernes hverdag og leverer hurtig og effektiv sagsbehandling i den løbende kontakt med virksomhederne. Det kan bl.a. sikres ved i højere grad at udnytte de teknologiske muligheder. Regeringen har sikret en række digitale adgange for erhvervslivet til den offentlige sektor, f.eks. via virk.dk, skat.dk og senest digital post på virk.dk. Imidlertid trænger løsningerne alle til et servicetjek mhp. at øge brugervenlighed og smidiggøre processerne. I sidste ende giver det færre administrative byrder for virksomhederne. Dette gælder f.eks. autentifikationen med NemID til erhverv, hvor anvendelsen opleves unødigt byrdefuld for virksomhederne. Og det gælder Digital post, hvor den offentlige standardløsning ikke i tilstrækkeligt omfang understøtter virksomhedernes behov. Modernisering af NemID (eller andre e-id løsninger) til erhverv, så løsningen i højere grad modsvarer erhvervslivets forretningsmæssige behov. Fx at gøre det muligt for små virksomheder at identificere sig med privat NemID, at undgå at en person, der driver tre virksomheder skal bruge tre forskellige NemID-nøglekort til sine virksomheder. Og løsningen skal tale et sprog, som virksomhederne kan forstå, så man fx undgår, at enmandsvirksomheder skal udstede en medarbejdersignatur til sig selv. Der eksisterer i dag også en problemstilling relateret til virksomheders brug af udenlandske medarbejdere uden dansk cpr-nummer. De kan fx ikke udføre opgaver mod tinglysningssystemet, da der kræves dansk cpr-nummer. Færdiggøre arbejdet med virk.dk alle indgange samlet et sted: For at nedbringe virksomhedernes administrative byrder har virksomhederne behov for ét sammenhængende, brugertestet selvbetjeningsunivers på tværs af det offentlige. Det skal være et univers med én fælles indgang og et fælles log-ind med genkendelige brugergrænseflader. Virk som den centrale infrastruktur for virksomhedernes selvbetjening ift det offentlige skal derfor fuldt ud realiseres og færdiggøres. Virk er moderniseret og relanceret i 2014 med virksomhedens egen personaliserede side, MitVirk. For at sikre virksomhederne effektiv og brugervenlig kommunikation skal alle myndigheder bruge de services der er på Virk, både i form af fuld integration og med visning af virksomhedernes indberetningsfrister. Endelig bør der i forbindelse

5 med færdiggørelsen etableres et support punkt med én indgang, der er gratis at anvende. Færdiggørelsen bør ske inden Side 5 Åbne API er: Portaler og offentlige sektors digitale løsninger skal udvikles med åbne API er (åbne tekniske snitflader), så offentlige og private kan bygge løsninger ovenpå, såvel som ved siden af i særsites, i form af apps eller i systemer med funktionalitet fra det offentlige indbygget som plugins. Det muliggør en målrettet kommunikation og segmenteret funktionalitet, der vil blive oplevet som stærkt brugervenlig. 3. Adgang til og indberetning af data Adgang til og indberetning af data til det offentlige kan udformes mere hensigtsmæssigt. Den private sektor i Danmark har allerede i dag en lang række fordele som følge af den danske offentlige sektors enestående datagrundlag. Et datagrundlag som mange lande i verden misunder os. Bare en simpel operation som det, at private virksomheder kan abonnere på deres kunders folkeregisteradresser, ville være umuligt i mange andre lande. I forhold til adgang til data er ambitionen, at borgere og virksomheder let og hurtigt kan få et samlet overblik over de data, som det offentlige ligger inde med om dem. Ligeledes bør borgere og virksomheder have mulighed for på basis af udtrykkeligt samtykke - at give specifikke virksomheder adgang til egne data. Når det kommer til genbrug af data bør ambitionen være, at det offentlige genbruger data, der indsamles på tværs af de offentlige myndigheder, så virksomhederne ikke belastes af at skulle indberette de samme oplysninger flere steder. Eksempelvis indberetter godt danske virksomheder hvert år både et årsregnskab og en skatteopgørelse med delvist overlappende oplysninger. Så potentialet ved at forhindre dobbeltindberetning er stort. Inspiration kan fx findes i Norge, hvor de har et centralt register med oversigt over indberettede data. I Norge har de offentlige myndigheder pligt til kun at efterspørge data, hvis data ikke allerede findes i registeret. Endelig bør spørgsmålet om Big Data adresseres. Der er utvivlsomt mange spændende perspektiver i brugen af Big Data, men der er også brug for en kvalificeret diskussion af, hvor og hvordan Big Data egentlig kan gøre (størst) nytte for både det offentlige, erhvervslivet og for borgerne. Fra erhvervslivets side deltager vi gerne i sådanne diskussioner. Adgang til data: Der etableres en teknisk løsning, så en privat virksomhed på ensartet og sikker vis - kan få adgang til borgerens egne

6 (offentligt indsamlede) data. En forudsætning for adgangen skal være, at borgerne giver sit udtrykkelige og utvetydige samtykke til adgangen. Løsningen kan virkeliggøres gennem en videreudvikling af NemLog-in/Borger.dk/Virk.dk/Datafordeleren. Flere offentlige data i spil: Det analyseres, hvilke offentlige datasæt, der - hvis de blev stillet til rådighed sikkert og digitalt fra det offentlige - kunne effektivisere virksomhedernes processer mest muligt. Kandidater hertil er f.eks. muligheden for at kunne tilgå pas- og kørekortsoplysninger, ligesom adgang til tegningsregler/register også kunne bidrage til at effektivisere virksomhedernes processer. Side 6 Track & trace: Roadmap for Track & trace af sagsbehandlinger. Virksomheder skal kunne følge egne sager med overblik over status for sagen (metadata) og evt. adgang til selve sagen. Der bør kontinuerligt tilføjes Track & trace for nye sagsområder. Tilgængelighed til attester: Offentlige myndigheder, som i dag udsteder papirbaserede attester såsom fx værgemålsattester, skifteretsattester, udpegning af kuratorer osv., skal fremadrettet gøre attesterne tilgængelige i en sikker og ensartet digital form mhp. virksomhedsbehandling. Dette er en naturlig opfølgning på målet i den nuværende digitaliseringsstrategi om, at 80 % af kommunikationen mellem borgere, virksomheder og det offentlige skal foregå digitalt. Mulighed for større dataudtræk af regnskabsdata: Der etableres en løsning, så regnskabsdata kan downloades i større dataudtræk i dag kan regnskaber kun hentes ét ad gangen. Løsningen vil gøre det muligt for virksomhederne at foretage analyser af konkurrenter og kunder, benytte data til at benchmarke sig selv og sætte spot på produktivitet og effektivitet i egen virksomhed. Undgå dobbeltindberetninger: Selskabernes selvangivelser skal automatisk genbruge oplysninger om regnskabstal og revisionsforhold fra årsregnskabet. Derved genbruges data fra regnskabet hos SKAT, og dobbeltindberetninger undgås. Selskaberne ville derved automatisk få udfyldt over en fjerdedel af selvangivelsen. Og på sigt kan informationer om ejerforhold hentes automatisk fra Det Offentlige Ejerregister. Selskaberne ville spare tid, og der ville være færre fejl.

7 4. Fælles løsninger Side 7 Det er i dag lykkedes at etablere løsninger, som er fælles for offentlig og privat digitalisering. Et godt eksempel er NemID, som både kan bruges til digital autentifikation på offentlige hjemmesider og hos private virksomheder, fx bankerne. Et andet eksempel er Digital Post, der er borgernes digitale postkasse uanset om posten kommer fra en privat virksomhed eller fra det offentlige. Dette skaber genkendelighed og brugervenlighed og dermed større optag. Derudover er det naturligvis centralt, at den helt grundlæggende forudsætning - at virksomheder og erhvervsdrivende i hele landet har adgang til et tilstrækkelig effektivt internet til stadighed er opfyldt. Men hvad vil fremtiden bringe? Hvordan sikrer vi os, at slutbrugeren ikke har oplevelsen af at have to postkasser? Én til offentlig og en til privat post. Og hvordan sikrer vi os, at vi på en både ensartet og fleksibel vis kan autentificere os digitalt ift. både den offentlige og den private sektor? Og hvorfor er der i dag en adskillelse ift. det privates og det offentliges digitale univers? Hvorfor kan kundernes private transaktioner kun foregå i privat regi og de offentlige transaktioner kun foregå på borger.dk? Etablering af et samarbejde mellem den offentlige og den private sektor, om fremtidens løsninger til digital autentifikation, såsom NemID eller andre e-id løsninger, så brugerne gennem ensartede og fleksible løsninger kan autentificere sig digitalt i både den offentlige og private sektor. Herunder bør det sikres, at løsningen har flere sikkerhedsniveauer tilknyttet. Modernisering af Digital post, så løsningen i højere grad opleves brugervenlig og som en fordel for virksomhederne. Fx at gøre det muligt for små virksomheder at bruge den private NemID man i forvejen har som borger. Og at virksomhederne får mulighed for at integrere post fra det offentlige med post fra det private i en og samme postkasse. Og at man altid kan besvare de henvendelser, man modtager i Digital post, via Digital post systemet. Og endelig skal myndighederne mere konsekvent implementere Digital post, så alle offentlige myndigheder får en frist til at omstille sig til udelukkende at bruge den digitale postkasse til kommunikation. Analyse af muligheder for krydsservicering på tværs af offentlig og privat sektor, hvor det giver værdi for brugerne. Krydsservicering skal gøre det muligt sømløst at krydse grænsen mellem offentlige og private selvbetjeningsløsninger, således at man som bruger eksempel-

8 vist ikke behøver at logge ind to gange for at gennemføre en given proces. Side 8 5. Digitaliseringsparat lovgivning Den eksponentielle udvikling i digital teknologi udfordrer den nuværende regulering. Optimalt set skal lovgivningen med den ene hånd understøtte digitaliseringen og dens muligheder, men på den anden side også sørge for, at digitaliseringen ikke åbner op for fx uhensigtsmæssige forretningsmetoder eller løsninger, der kompromitterer it-sikkerheden. Derfor foreslår vi, at nye lovforslag og eksisterende relevante love fx i forbindelse med ændringsforslag - udsættes for et kritisk servicetjek ift. at vurdere, om de i tilstrækkeligt understøtter den digitaliserede verden, herunder ambitionerne om et mere integreret digitalt indre marked. Arbejdet er dog ikke gjort med et servicetjek af den danske lovgivning. En meget stor del af den danske regulering udspringer af EU-regulering. Et særligt problem i forhold til EU reguleringen er uens implementering af EUregler på tværs af medlemslandene. Uens implementering medfører konkurrenceforvridning og handelshindringer, ligesom det forhindrer et level playing field for europæiske virksomheder. Level playing field er særlig vigtigt på digitaliseringsområdet, hvor integrationen mellem de digitale systemer er afgørende for at udnytte vækstpotentialet. Level playing field er også helt centralt i forhold til at sikre europæiske virksomheder samme muligheder som eksempelvis amerikanske virksomheder. Tjek af digitaliseringsparathed: Ved udarbejdelse af lovforslag skal der indgå en obligatorisk vurdering af, om lovforslaget lever op til at være digitaliseringsparat. Nærmere definition af digitaliseringsparathed med målbare parametre/kriterier for paratheden skal være en del af vurderingen. Et eksempel kan være, om loven indeholder skriftlighedskrav, der forhindrer digital signatur. Level playing field: Regeringen skal sikre, at EU s digitale regulering i størst muligt omfang giver et level playing field for europæiske og danske virksomheder, ligesom implementering af både eksisterende og kommende EU-lovgivning skal implementeres ensartet. Og en række love kunne med fordel få et digitalt servicetjek. Nedenfor følger en række oplagte kandidater: Tinglysningsafgiftsloven: Trænger til en digital justering efter indførslen af den digitale tinglysning. Processer kunne blive enklere og mere

9 forståelige for både den enkelte boligejer og for de professionelle aktører. Side 9 Mulighed for kontantløse butikker: Lov om betalingstjenester 56 indeholder krav om, at virksomheder skal tage imod kontanter. Men hvorfor ikke gøre det valgfrit for virksomhederne? Teknologien er ved at være moden, og det ville skabe yderligere innovation. Første trin kunne være en tidsbegrænset forsøgsordning. Behandling af betalingsdata: Lov om betalingstjenester 85 bør gennemtænkes, så den i højere grad lever op til de muligheder, som digitaliseringen giver i forhold til behandling af data. I overvejelserne vil det være naturligt at inddrage lov om behandling af personoplysninger. Analysen af bestemmelsen bør tage udgangspunkt i, at forbrugeren skal give udtrykkeligt samtykke til evt. bearbejdning af data. Modernisering af værgemåls- og fuldmagtsregler: Kombinationen af, at vi lever længere, at digitaliseringen griber om sig, og at vi kan komme i livssituationer, hvor vi må lægge beslutningskraften i andres hænder kræver en modernisering af værgemåls- og fuldmagtsreglerne, herunder især bedre muligheder for borgere, der ikke kan afgive fuldmagt og ikke er underlagt værgemål. 6. It-sikkerhed Et stærkere offentligt/privat samarbejde om imødegåelse af cyber- og informationssikkerhedstrusler er en forudsætning for at fastholde Danmarks omstilling til digitalisering og dermed indfri det digitale vækstpotentiale. Den digitale udvikling rummer værdifulde perspektiver, men med den stadig stigende afhængighed af digitale løsninger øges risikoen også for, at forretningskritiske data og systemer kompromitteres af it-kriminelle. Dette vil i værste fald kunne true virksomheders eksistens og udstille fortrolige oplysninger om borgere. Databeskyttelse m.v. er tæt knyttet til en af virksomhedernes vigtigste aktiver, nemlig tillid. Og brugernes tillid er helt afgørende for at fastholde omstillingen til digitaliseringen. Kompleksiteten og hastigheden i de internationale såvel som i de nationale trusler er for massive og vedholdende til, at én part kan løfte udfordringerne alene. Det kræver en koordineret indsats, hvor det offentlige, politikerne og det øvrige erhvervsliv går sammen om at sikre reaktionsevnerne på de udefrakommende trusler.

10 Det offentlige har for nylig lanceret en strategi for cyber- og informationssikkerhed. Det er positivt, men fra erhvervslivets side ser vi dog gerne, at strategien også omfatter både regioner og kommuner, ligesom det private erhvervsliv bør tænkes ind. Side 10 Etablering af Nationalt Sikkerhedsråd: Højnelse af virksomhedernes cyber- og informationssikkerheds handlemuligheder, fx gennem oprettelse af et egentligt Nationalt Sikkerhedsråd og -beredskab. Heri vil der også skulle indgå overvejelser om beredskabsplan i tilfælde af nedbrud på central infrastruktur, og krav om assistance til borgere og virksomheder i tilfælde af nedbrud. Fælles standarder for regioner og kommuners it-sikkerhed: Det bør aftales, at kommuner og regioner, på linje med statslige myndigheder (som angivet i strategi for cyber- og informationssikkerhed), bør leve op til it-sikkerhedsstandarden ISO Dette inkluderer bl.a. opstilling af sikkerhedsmæssige kontrolmål og kontroller ved udarbejdelse eller modernisering af offentlige it-systemer, og offentlig tilsyn ift. at sikre, at kontrollerne efterleves. Øge awareness: Fælles awareness-indsats ift. borgere/virksomheder. Vi har en fælles opgave med at øge brugernes opmærksomhed om konsekvenserne af deres it-adfærd. Privatlivs-risikoanalyse af nye løsninger: Ved udvikling af nye offentlige it-løsninger, bør der udarbejdes en privacy impact assessment for at analysere risikoen ved databehandlingen - set fra den registreredes synspunkt og sammenholdt med samfundsnytten af behandlingen.

Den digitale vej til fremtidens velfærd

Den digitale vej til fremtidens velfærd Den digitale vej til fremtidens velfærd V. Ulla Larney, Erhvervsstyrelsen Midtjysk Erhvervsakademi 21/8-2013 Danmark i front med digitalisering Fællesoffentlig digitaliseringsstrategi 2011-2015 Ansøgninger,

Læs mere

Effektiv digitalisering. - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015. April 2012

Effektiv digitalisering. - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015. April 2012 April 2012 Effektiv digitalisering - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015 Baggrund Danmark står med væsentlige økonomiske udfordringer og en demografi, der betyder færre på arbejdsmarkedet til

Læs mere

Digitaliseringsstrategi 2011-2014

Digitaliseringsstrategi 2011-2014 Digitaliseringsstrategi 2011-2014 Indholdsfortegnelse: Hørsholm Kommune vil være en digital kommune...3 Hvor skal vi hen...3 Mål for digitalisering...5 Strategiske spor...6 A. Alle ledere og medarbejdere

Læs mere

Kontorchef Cecile Christensen, Center for sikkerhed og systemforvaltning. 5. november 2014 1

Kontorchef Cecile Christensen, Center for sikkerhed og systemforvaltning. 5. november 2014 1 Tilgængelighed, fortrolighed og integritet. Høj kvalitet i informationssikkerhed og dokumentation Hvilken betydning har principper og anbefalinger i sikkerhedsstandarden ISO 27001 for kvaliteten af dokumentationen?

Læs mere

Kanalstrategi 2.0. Aarhus Kommune 2013-2017

Kanalstrategi 2.0. Aarhus Kommune 2013-2017 Kanalstrategi 2.0 Aarhus Kommune 2013-2017 Aarhus Kommune November 2013 Indhold Formål...3 Visionen...3 Tværgående mål...3 A. Digitalisering... 3 B. Organisering... 4 C. Dokumentation og ledelsesinformation...

Læs mere

Rigsrevisionen, digitalisering og dokumentation Statens Arkiver den 5. november 2014 v/rigsrevisor Lone Strøm

Rigsrevisionen, digitalisering og dokumentation Statens Arkiver den 5. november 2014 v/rigsrevisor Lone Strøm Rigsrevisionen, digitalisering og dokumentation Statens Arkiver den 5. november 2014 v/rigsrevisor Lone Strøm Offentlig revision Folketinget Finansudvalget Øvrige politiske udvalg De af Folketinget valgte

Læs mere

Baggrundsnotat: Digitalisering i den offentlige sektor

Baggrundsnotat: Digitalisering i den offentlige sektor Baggrundsnotat: Digitalisering i den offentlige sektor Digitalisering er et væsentligt værktøj i bestræbelserne på at modernisere den offentlige sektor. Digitalisering af den offentlige sektor skal især

Læs mere

Den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2011-2015. Oplæg Ved Charlotte Münter, Direktør, Digitaliseringsstyrelsen

Den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2011-2015. Oplæg Ved Charlotte Münter, Direktør, Digitaliseringsstyrelsen Den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2011-2015 Oplæg Ved Charlotte Münter, Direktør, Digitaliseringsstyrelsen Dagsorden Baggrund Strategi indhold og status Fokus på grunddata Økonomisk modvind

Læs mere

Resultatkontrakt for Digitaliseringsstyrelsen. Januar 2013

Resultatkontrakt for Digitaliseringsstyrelsen. Januar 2013 Resultatkontrakt for Digitaliseringsstyrelsen Januar 2013 1. Indledning Denne resultatkontrakt er udarbejdet i overensstemmelse med Finansministeriets retningslinjer for udarbejdelse af resultatkontrakter.

Læs mere

Kanalstrategi 2.0. Aarhus Kommune 2014-2017

Kanalstrategi 2.0. Aarhus Kommune 2014-2017 Kanalstrategi 2.0 Aarhus Kommune 2014-2017 Aarhus Kommune, Styregruppen for borgerservice Juni 2014 Indhold Formål...3 Visionen...3 Mål og indsatser i Aarhus Kommunes kanalstrategi...3 1. Send al post

Læs mere

Bedre brugeroplevelser! Hvad gør Erhvervsstyrelsen i Danmark? Altinndagen 1.december 2014

Bedre brugeroplevelser! Hvad gør Erhvervsstyrelsen i Danmark? Altinndagen 1.december 2014 Bedre brugeroplevelser! Hvad gør Erhvervsstyrelsen i Danmark? Altinndagen 1.december 2014 Hvad vil vi gerne dele med jer i dag? Kort om os Erhvervsstyrelsen, brugervenlighed og VIRK v. Hanne Vestergaard

Læs mere

LOKAL OG DIGITAL - ET SAMMENHÆNGENDE DANMARK

LOKAL OG DIGITAL - ET SAMMENHÆNGENDE DANMARK V. PIA FÆRCH (PAH@KL.DK) KONTORCHEF, KL 1 FÆLLESKOMMUNAL DIGITALISERINGSSTRATEGI 2016-2020 UDGANGSPUNKT FOR DEN NYE STRATEGI Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2011-2015 Fælles beslutnings- og

Læs mere

Kommissorium for Styregruppen for Virk.dk

Kommissorium for Styregruppen for Virk.dk August 2012 Sag Kommissorium for Styregruppen for Virk.dk ERHVERVSSTYRELSEN Dahlerups Pakhus Langelinie Allé 17 2100 København Ø Baggrund Virksomhedsportalen Virk.dk blev etableret i 2003, og er jf. den

Læs mere

Strategi 2013-2017 Danmarks Miljøportal

Strategi 2013-2017 Danmarks Miljøportal Strategi 2013-2017 Danmarks Miljøportal Introduktion Danmarks Miljøportal (DMP) har ansvaret for en digital infrastruktur på miljøområdet, der gør det muligt for myndigheder og offentlighed at få nem adgang

Læs mere

Velkommen. Velkommen til høringen af forslaget til en ny fælleskommunal digitaliseringsstrategi 2016-

Velkommen. Velkommen til høringen af forslaget til en ny fælleskommunal digitaliseringsstrategi 2016- 1 of 18 Velkommen Velkommen til høringen af forslaget til en ny fælleskommunal digitaliseringsstrategi 2016-2020 "Lokal og digital - et sammenhængende Danmark". Med henblik på det videre arbejde med strategien

Læs mere

Høringssvar vedr. bestemmelser om obligatorisk digital kommunikation mellem virksomheder og det offentlige

Høringssvar vedr. bestemmelser om obligatorisk digital kommunikation mellem virksomheder og det offentlige Notat Høringssvar vedr. bestemmelser om obligatorisk digital kommunikation mellem virksomheder og det offentlige Til: Michael Søsted og Grethe Krogh Jensen, Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Fra: Dansk Erhverv

Læs mere

28. november 2013. Fødevareministeriets. Koncerndigitaliseringsstrategi 2013-2016

28. november 2013. Fødevareministeriets. Koncerndigitaliseringsstrategi 2013-2016 28. november 2013 Fødevareministeriets Koncerndigitaliseringsstrategi 2013-2016 0 Indhold Indledning... 2 Udgangspunkt i de strategiske pejlemærker... 2 Koncerndigitaliseringsstrategiens formål... 2 Fokus

Læs mere

Den offentlige postløsning fuld offentlig digitalisering. Kontorchef Michael Busk-Jepsen, Økonomistyrelsen

Den offentlige postløsning fuld offentlig digitalisering. Kontorchef Michael Busk-Jepsen, Økonomistyrelsen Den offentlige postløsning fuld offentlig digitalisering Kontorchef Michael Busk-Jepsen, Økonomistyrelsen Dagsorden 1. Visionen set centralt fra - Regeringens globaliseringsstrategi, e2012 - edage, herunder

Læs mere

FULD DIGITAL KOMMUNIKATION I 2015

FULD DIGITAL KOMMUNIKATION I 2015 FULD DIGITAL KOMMUNIKATION I 2015 Regeringen, kommunerne og regionerne arbejder sammen om at skabe et digitalt Danmark, som frigør resurser til bedre kernevelfærd samtidig med at servicen moderniseres

Læs mere

Lokal og digital et sammenhængende Danmark

Lokal og digital et sammenhængende Danmark 1 of 15 Lokal og digital et sammenhængende Danmark Oplæg til høringssvar på Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2016-2020 2 of 15 Proces Forslag til den fælleskommunale digitaliseringsstrategi

Læs mere

Grunddata som kilde til vækst og innovation. Oplæg for Midtjysk Erhvervsudviklingsakademi v/ Rikke Gram-Hansen 21/8-2013

Grunddata som kilde til vækst og innovation. Oplæg for Midtjysk Erhvervsudviklingsakademi v/ Rikke Gram-Hansen 21/8-2013 Grunddata som kilde til vækst og innovation Oplæg for Midtjysk Erhvervsudviklingsakademi v/ Rikke Gram-Hansen 21/8-2013 Agenda 1. Data som driver for vækst og velfærd 2. Det offentliges initiativer på

Læs mere

Ikast-Brande Kommunes digitaliseringsstrategi 2012-2015

Ikast-Brande Kommunes digitaliseringsstrategi 2012-2015 Ikast-Brande Kommunes digitaliseringsstrategi 2012-2015 Økonomi- og planudvalget d. 19. Juni 2012 Byrådet d. 26. Juni 2012 Indhold Indledning... 4 Digitalisering med fokus på innovation, kreativitet og

Læs mere

Digitaliseringsstrategi

Digitaliseringsstrategi gladsaxe.dk Digitaliseringsstrategi 2015-2018 Gladsaxe Kommune er med stor fart i gang med at forandre og effektivisere opgaveløsningen og skabe mere velfærd for borgerne ved at udnytte mulighederne gennem

Læs mere

Agenda. overblik. trafikområdet. 1) Selvbetjeningsløsninger hvad og hvorfor? 2) Bølge 3 aktiviteter og vejsektoren - overblik

Agenda. overblik. trafikområdet. 1) Selvbetjeningsløsninger hvad og hvorfor? 2) Bølge 3 aktiviteter og vejsektoren - overblik Agenda 1) Selvbetjeningsløsninger hvad og hvorfor? 2) Bølge 3 aktiviteter og vejsektoren - overblik 3) Selvbetjeningsløsninger hvor går de hen? 4) Den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi overblik

Læs mere

INDSPIL En ambitiøs vækstplan for IKT og digital vækst

INDSPIL En ambitiøs vækstplan for IKT og digital vækst INDSPIL En ambitiøs vækstplan for IKT og digital vækst DI ITEK 1787 København V. 3377 3377 itek.di.dk itek@di.dk DI ITEK et branchefællesskab i Dansk Industri for virksomheder inden for it, tele, elektronik

Læs mere

D e n fælleskommunale digit a- l i s e r i ngsstrategi

D e n fælleskommunale digit a- l i s e r i ngsstrategi D e n fælleskommunale digit a- l i s e r i ngsstrategi Den 20. august 2013 Pejlemærker for digital kommunikation og videndeling i folkeskolen samt dag-, fritids- og klubtilbud Digitale løsninger til kommunikation

Læs mere

Velfærd gennem digitalisering

Velfærd gennem digitalisering Velfærd gennem digitalisering Sorø Kommunes Strategi for velfærdsteknologi og digitalisering 2011 2016 1. Indledning Strategi for velfærdsteknologi og digitalisering er udarbejdet i 2011 over en periode

Læs mere

Statsrevisorernes sekretariat Christiansborg 1240 København K

Statsrevisorernes sekretariat Christiansborg 1240 København K Skatteministeren Statsrevisorernes sekretariat Christiansborg 1240 København K Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K Telefon 3392 3392 Fax 3314 9105 CVR-nr. 17146815 EAN-nr. 5798000033757 www.skm.dk

Læs mere

Digitaliseringsstrategi 2011-2015

Digitaliseringsstrategi 2011-2015 Digitaliseringsstrategi 2011-2015 Dokumentnr.: 727-2011-34784 side 1 Dokumentnr.: 727-2011-34784 side 2 Resume: Digitaliseringsstrategien for Odder Kommune 2011-2015 er en revidering af Odder Kommunes

Læs mere

GovCERT og DK CERT. Forskningsnettet 17. november 2010

GovCERT og DK CERT. Forskningsnettet 17. november 2010 GovCERT og DK CERT Forskningsnettet 17. november 2010 Hvad er GovCERT? GovCERT står for Government Computer Emergency Response Team, og er en statslig internet varslingstjeneste plaseret i IT- og Telestyrelsen

Læs mere

Det er en balancegang at have en effektiv it-drift og samtidig skulle sikre en høj it-sikkerhed og overholde lovgivningen. Men den hjælper vi vores

Det er en balancegang at have en effektiv it-drift og samtidig skulle sikre en høj it-sikkerhed og overholde lovgivningen. Men den hjælper vi vores It Revision & Rådgivning Det er en balancegang at have en effektiv it-drift og samtidig skulle sikre en høj it-sikkerhed og overholde lovgivningen. Men den hjælper vi vores kunder med. 2 Revision og rådgivning

Læs mere

Kommissorium for Domænebestyrelsen for Bygninger, Boliger og Forsyning

Kommissorium for Domænebestyrelsen for Bygninger, Boliger og Forsyning Kommissorium for Domænebestyrelsen for Bygninger, Boliger og Forsyning Introduktion Besluttet af Styregruppen for Tværoffentligt Samarbejde, marts 2008 I forlængelse af den fællesoffentlige strategi for

Læs mere

Følgende har angivet ikke at have bemærkninger: Dansk Arbejdsgiverforening.

Følgende har angivet ikke at have bemærkninger: Dansk Arbejdsgiverforening. Høringsnotat 4. juni 2014 Høring over udkast til Bekendtgørelse om Fonden for Velfærdsteknologi Udkast til ny bekendtgørelse om Fonden for Velfærdsteknologi og vejledning blev sendt i høring 11. marts

Læs mere

Kanalstrategien 2013-2015. Kanalstrategien 1

Kanalstrategien 2013-2015. Kanalstrategien 1 Kanalstrategien 2013-2015 Kanalstrategien 1 1. Baggrunden for Varde Kommunes kanalstrategi...4 Hvad er en kanalstrategi?... 4 Hvorfor skal Varde Kommune have en kanalstrategi?... 4 Hvem gælder kanalstrategien

Læs mere

Kanalstrategi. Ikast-Brande Kommune 2013-2015

Kanalstrategi. Ikast-Brande Kommune 2013-2015 Kanalstrategi Ikast-Brande Kommune 2013-2015 Godkendt i byrådet den 16.09.2013 Indhold Forord og formål... 3 Hvad er en kanalstrategi?... 3 Hvordan skal vi arbejde med en kanalstrategi i Ikast-Brande Kommune?...

Læs mere

Projektet er en del af den fælles kommunale digitaliseringsstrategi.

Projektet er en del af den fælles kommunale digitaliseringsstrategi. N OTAT Den 7. november 2013 Business case for projekt vedr. digital byggesagsbehandling Sags ID: 1728511 Dok.ID: 1728511 AKP@kl.dk Direkte 3370 3241 Mobil 2215 8678 1. Ledelsesresumé Projektet om digital

Læs mere

Faxe Kommune. informationssikkerhedspolitik

Faxe Kommune. informationssikkerhedspolitik Faxe Kommune informationssikkerhedspolitik 10-10-2013 1 Overordnet informationssikkerhedspolitik Dette dokument beskriver Faxe Kommunes overordnede informationssikkerhedspolitik og skaber, sammen med en

Læs mere

What s next? UNG OG DIGITAL BORGER HVAD SKAL DER TIL FOR AT KOMMUNERNE LYKKES MED DIGITAL SELVBETJENING?

What s next? UNG OG DIGITAL BORGER HVAD SKAL DER TIL FOR AT KOMMUNERNE LYKKES MED DIGITAL SELVBETJENING? What s next? UNG OG DIGITAL BORGER HVAD SKAL DER TIL FOR AT KOMMUNERNE LYKKES MED DIGITAL SELVBETJENING? TIRSDAG 17. FEBRUAR 2015 EJVIND JØRGENSEN DIREKTØR FORMAND FOR DANSK IT S UDVALG FOR IT I DEN OFFENTLIGE

Læs mere

Koncern-IT. KU Digital. Københavns Universitets digitaliseringsstrategi. Westergaard IT-strategi 4.11.2014 Dias 1

Koncern-IT. KU Digital. Københavns Universitets digitaliseringsstrategi. Westergaard IT-strategi 4.11.2014 Dias 1 KU Digital Københavns Universitets digitaliseringsstrategi Dias 1 Universitetets formål Forskning Uddannelse Formidling og vidensudveksling Rådgivning Dias 2 KU er Skandinaviens største universitet Cirka

Læs mere

Mål- og resultatplan

Mål- og resultatplan Mål- og resultatplan Indhold Strategisk målbillede 3 Mission og vision 3 Strategiske pejlemærker 4 Mål for 2015 6 Mål for kerneopgaver 6 Mål for intern administration 7 Gyldighedsperiode og opfølgning

Læs mere

It-delstrategi for administrativ it-anvendelse

It-delstrategi for administrativ it-anvendelse Administrativ DELSTRATEGI 2011-2015 NOTAT It-delstrategi for administrativ it-anvendelse 9. september 2011 Indholdsfortegnelse 1. Formål...2 2. Baggrund...2 3. Vision...3 4. Strategisk retning...3 4.1.

Læs mere

Orientering til Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget om digitale regnskaber juni 2012

Orientering til Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget om digitale regnskaber juni 2012 Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2011-12 ERU alm. del Bilag 312 Offentligt Orientering til Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget om digitale regnskaber juni 2012 Indledning Det er regeringens mål, at

Læs mere

På vej mod et mere digitalt offentligt Danmark. Digitaliseringskonferansen, 30. maj 2013 Direktør Lars Frelle-Petersen

På vej mod et mere digitalt offentligt Danmark. Digitaliseringskonferansen, 30. maj 2013 Direktør Lars Frelle-Petersen På vej mod et mere digitalt offentligt Danmark Digitaliseringskonferansen, 30. maj 2013 Direktør Lars Frelle-Petersen Dagens oplæg kort Hvorfor digitalisere? Det politiske mandat Strategier - og organisering

Læs mere

Vejledning om avanceret afhentning. i Digital Post på Virk.dk.

Vejledning om avanceret afhentning. i Digital Post på Virk.dk. Vejledning om avanceret afhentning og sortering i Digital Post på Virk.dk. Denne vejledning beskriver, hvordan virksomheder, foreninger m.v. med et CVR-nummer kan modtage Digital Post, herunder hvordan

Læs mere

Introduktion til den danske finansielle infrastruktur

Introduktion til den danske finansielle infrastruktur N O T A T Introduktion til den danske finansielle infrastruktur 8. maj 2015 1 Indledning Dette notat har til formål at oplyse nye pengeinstitutter om den danske finansielle infrastruktur kaldet kerneinfrastrukturen.

Læs mere

Strategi for samarbejde med virksomheder

Strategi for samarbejde med virksomheder Strategi for samarbejde med virksomheder Assens Kommunes strategi for samarbejde med virksomheder om beskæftigelsesindsatsen et stærkt partnerskab. Et stærkt partnerskab skaber fordel for alle parter Jobcenter

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af Domstolsstyrelsens digitaliseringsprojekt vedrørende tinglysning

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af Domstolsstyrelsens digitaliseringsprojekt vedrørende tinglysning Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af Domstolsstyrelsens digitaliseringsprojekt vedrørende tinglysning November 2009 RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE

Læs mere

Bilag A. Opsummering af foranalysens centrale konklusioner og perspektiver

Bilag A. Opsummering af foranalysens centrale konklusioner og perspektiver Bilag A Opsummering af foranalysens centrale konklusioner og perspektiver Den nuværende telefonbetjening af borgerne Borgerne kontakter i dag de offentlige myndigheder for at få råd og vejledning, fx om

Læs mere

Revideret hjælpeplan 2015

Revideret hjælpeplan 2015 Revideret hjælpeplan 2015 Revideret hjælpeplan for den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi Med målsætningen om 80/100 pct. digital kommunikation mellem borgere/virksomheder og det offentlige, har

Læs mere

Anvendelse af brugertest i udviklingen af offentlige selvbetjeningsløsninger

Anvendelse af brugertest i udviklingen af offentlige selvbetjeningsløsninger Kommunaludvalget 2013-14 KOU Alm.del Bilag 62 Offentligt Notat 11.april 2014 Anvendelse af brugertest i udviklingen af offentlige selvbetjeningsløsninger På samrådet vedr. digitalisering i Kommunaludvalget

Læs mere

Borgerbetjenings- og kanalstrategi

Borgerbetjenings- og kanalstrategi Borgerbetjenings- og kanalstrategi Stevns Kommune 2012-2015 Indledning Borgerbetjenings- og kanalstrategi 2012-15 sætter retning for borgerbetjeningen og de kommunikationskanaler Stevns Kommunes kunder

Læs mere

Solrød Kommunes Digitale Rådhus

Solrød Kommunes Digitale Rådhus SOLRØD KOMMUNE Solrød Kommunes Digitale Rådhus Service- og kanalstrategi for Solrød Kommune November 2010 Formål og afgrænsning Solrød Kommunes service- og kanalstrategi skal sikre en tilgængelig og kvalificeret

Læs mere

Digitaliseringsstrategi for Nordfyns Kommune for årene 2011-2015

Digitaliseringsstrategi for Nordfyns Kommune for årene 2011-2015 Digitaliseringsstrategi for Nordfyns Kommune for årene 2011-2015 Sagsnummer: 480-2011-10070 Dokumentnummer: 480-2011-163055 Afdeling: Borgmesterkontoret Udarbejdet af: Gunner Andersen 1 Indhold 2 Indledning

Læs mere

Silkeborg Kommune. Digitaliserings- og Kanalstrategi

Silkeborg Kommune. Digitaliserings- og Kanalstrategi Silkeborg Kommune Digitaliserings- og Kanalstrategi 2013 2017 Forord At gå fra landbrugssamfund til industrisamfund forandrede verden radikalt. Lige nu befinder vi os i en brydningstid, der ser ud til

Læs mere

It-sikkerhedspolitik for Københavns Kommune

It-sikkerhedspolitik for Københavns Kommune Københavns Kommune Koncernservice It-sikkerhedspolitik for Københavns Kommune 2015-02-05 It-sikkerhedshåndbog for Københavns Kommune It-sikkerhedspolitik for Københavns Kommune Publiceret: 2014-07-03 Mål

Læs mere

ATP s digitale kundeservice god kundeservice forenet med lave administrationsomkostninger

ATP s digitale kundeservice god kundeservice forenet med lave administrationsomkostninger ATP s digitale kundeservice god kundeservice forenet med lave administrationsomkostninger Kammeradvokaten 8. november 2013 ATP Koncernens visioner Vi er her for at sikre hele Danmark økonomisk grundtryghed.

Læs mere

Hillerød Kommunes Kanalstrategi 2014-2018

Hillerød Kommunes Kanalstrategi 2014-2018 Hillerød Kommunes Kanalstrategi 2014-2018 Forord Hillerød Kommunes Kanal- og Servicestrategi er en samlet strategi for kommunikation mellem kommune og borgere, virksomheder og foreninger. Service over

Læs mere

B U S I N E S S C AS E : K OM M U N AL E H J E M M E S I D E R B R U G E R T E K ST E R FR A B O R G E R. D K

B U S I N E S S C AS E : K OM M U N AL E H J E M M E S I D E R B R U G E R T E K ST E R FR A B O R G E R. D K B U S I N E S S C AS E : K OM M U N AL E H J E M M E S I D E R B R U G E R T E K ST E R FR A B O R G E R. D K 1. Ledelsesresumé Projekt understøtter ambitionerne for digital kommunikation mellem borger

Læs mere

FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK

FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK INDHOLD 01 Om dokumentet 3 02 Sundhed.dk s forretning 4 02.1 Mission og vision 4 02.2 Sundhed.dk s position og marked 4 02.3 Sundhed.dk s fundament og leverancer 5 02.4 Målgrupper

Læs mere

e-boks præsentation Hovedsponsor for Caroline Wozniacki

e-boks præsentation Hovedsponsor for Caroline Wozniacki 1 e-boks præsentation Hovedsponsor for Caroline Wozniacki 2 Agenda e-boks kort fortalt Værdi for afsendere og slutbrugere Løsninger fra e-boks Referencer 3 e-boks kort fortalt 4 Ideen bag e-boks Fra omkostningstunge

Læs mere

KLs forslag til forbedring af EUs persondataforordning

KLs forslag til forbedring af EUs persondataforordning Holdningspapir KLs forslag til forbedring af EUs persondataforordning Baggrund Europa-Kommissionen har foreslået, at det nuværende persondatadirektiv 1 skal opdateres som en forordning. Persondatadirektivet

Læs mere

DI og DI ITEKs vejledning om beskyttelse mod elektronisk industrispionage fra udlandet

DI og DI ITEKs vejledning om beskyttelse mod elektronisk industrispionage fra udlandet DI og DI ITEKs vejledning om beskyttelse mod elektronisk industrispionage fra udlandet Sammenfatning Denne vejledning adresserer risikoen for industrispionage fra statssponserede aktører i udlandet mod

Læs mere

Kanal Strategien Herning Kommune 2013-2015

Kanal Strategien Herning Kommune 2013-2015 Kanal Strategien Herning Kommune 2013-2015 INDHOLD FORORD 3 BAGGRUND 4 OVERORDNEDE MÅL 5 TVÆRGÅENDE INDSATSER OG DELMÅL 6 SERVICEUNDERSTØTTELSE 8 KANALER 9 PRINCIPPER 10 IMPLEMENTERING 11 FORORD Herning

Læs mere

ØU 100517 pkt. 06_01. Strategi for digitalisering og it-anvendelse i Hvidovre Kommune

ØU 100517 pkt. 06_01. Strategi for digitalisering og it-anvendelse i Hvidovre Kommune It med ny mening Strategi for digitalisering og it-anvendelse i Hvidovre Kommune Indhold Borgmesterens forord 3 Baggrund 4 Strategiens gyldighed og sammenhæng 5 Organisering af digitaliseringsarbejdet

Læs mere

DI s strategi. Et stærkere Danmark frem mod

DI s strategi. Et stærkere Danmark frem mod DI s strategi Et stærkere Danmark frem mod 2020 Forord Siden dannelsen af DI i 1992 har vi skabt et fællesskab, hvor både de allerstørste og de mange tusinde mindre og mellemstore virksomheder i Danmark

Læs mere

Borgerkommunikation i Silkeborg Kommune. - Service- og kanalstrategi 2010-2015

Borgerkommunikation i Silkeborg Kommune. - Service- og kanalstrategi 2010-2015 Borgerkommunikation i Silkeborg Kommune - Service- og kanalstrategi 2010-2015 Indholdsfortegnelse Indledning Indledning... 3 Definition og afgrænsning... 4 Vision, pejlemærker og mål... 6 Hvad er strategien,

Læs mere

Videndeling via nye IT-platforme Digitalisering efter Virksomhedsudvalg II. Sune Impgaard Schou Kontorchef Miljøstyrelsen, Erhverv

Videndeling via nye IT-platforme Digitalisering efter Virksomhedsudvalg II. Sune Impgaard Schou Kontorchef Miljøstyrelsen, Erhverv Videndeling via nye IT-platforme Digitalisering efter Virksomhedsudvalg II Sune Impgaard Schou Kontorchef Miljøstyrelsen, Erhverv Emner Rammerne for PDE (Projekt Digitalisering Erhverv) Formål. Hvad er

Læs mere

Guide til integration med NemLog-in / Signering

Guide til integration med NemLog-in / Signering Guide til integration med NemLog-in / Signering Side 1 af 6 14. november 2013 TG Denne guide indeholder en kort beskrivelse af, hvorledes man som itsystemudbyder (myndighed eller it-leverandør) kan integrere

Læs mere

PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016

PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016 PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016 Indhold 1 INDLEDNING 3 2 STRATEGIGRUNDLAGET OG HANDLINGSPLAN 5 3 VISION 6 4 PEJLEMÆRKER OG PRINCIPPER 8 4.1 TEKNOLOGI 8 4.1.1 Principper 8 4.2 KOMMUNIKATION 9 4.2.1

Læs mere

IT-SIKKERHEDSPOLITIK UDKAST

IT-SIKKERHEDSPOLITIK UDKAST IT-SIKKERHEDSPOLITIK UDKAST It-sikkerhedspolitikken tilstræber at understøtte Odsherred Kommunes overordnede vision. It- og øvrig teknologianvendelse, er et af direktionens redskaber til at realisere kommunens

Læs mere

Resultatplan mellem Økonomi- og Indenrigsministeriets departement og CPR-administrationen 2015

Resultatplan mellem Økonomi- og Indenrigsministeriets departement og CPR-administrationen 2015 Resultatplan mellem Økonomi- og Indenrigsministeriets departement og CPR-administrationen 2015 Indholdsfortegnelse Indhold Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 3 1. Strategiske mål... 4 2. Kernefaglige

Læs mere

Bilag 1. Strategi for digital forvaltning 2006-2009. Hørsholm Kommune

Bilag 1. Strategi for digital forvaltning 2006-2009. Hørsholm Kommune Bilag 1 Strategi for digital forvaltning 2006-2009 Hørsholm Kommune Indholdsfortegnelse 1 HØRSHOLM KOMMUNES IT-STRATEGI STRATEGI FOR DIGITAL FORVALTNING 2006-2009... 1 2 VISION... 1 3 PEJLEMÆRKER... 4

Læs mere

Kulturministeriets it-arkitekturpolitik

Kulturministeriets it-arkitekturpolitik Kulturministeriets Kulturministeriets Januar 2012 Udgivet af Kulturministeriet Udarbejdet af Kulturstyrelsen H.C. Andersens Boulevard 2 1553 København V www.kulturstyrelsen.dk post@kulturstyrelsen.dk Kulturministeriets

Læs mere

e-boks præsentation - januar 2014 16 JANUARY 2014 2014 COPYRIGHT E-BOKS

e-boks præsentation - januar 2014 16 JANUARY 2014 2014 COPYRIGHT E-BOKS 1 e-boks præsentation - januar 2014 2 Agenda e-boks kort fortalt Værdi for afsendere og slutbrugere Løsninger fra e-boks 3 e-boks kort fortalt 4 Ideen bag e-boks Fra omkostningstunge fysiske breve til

Læs mere

Den enkle vej til. Virk.dk. Effektive indberetningsløsninger til det digitale Danmark. www.capevo.dk

Den enkle vej til. Virk.dk. Effektive indberetningsløsninger til det digitale Danmark. www.capevo.dk Den enkle vej til Virk.dk Effektive indberetningsløsninger til det digitale Danmark. www.capevo.dk Lad os gøre arbejdet Digital selvbetjening og indberetning på Virk.dk forenkler arbejdsgangene og giver

Læs mere

Digitalisering i Danmark:

Digitalisering i Danmark: Digitalisering i Danmark: Sådan sikres kvaliteten af de obligatoriske offentlige digitale selvbetjeningsløsninger Kvalitet på Nett 24. september 2013 Fakta om Digitaliseringsstyrelsen Ca. 150 medarbejdere

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0194 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0194 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0194 Bilag 1 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 30. maj 2008 Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af Rådets direktiv 68/151/EØF

Læs mere

Regeringens vækstplan for digitalisering i Danmark

Regeringens vækstplan for digitalisering i Danmark Regeringens vækstplan for digitalisering i Danmark Regeringen har udsendt en vækstplan for digitalisering i Danmark, herunder tiltag til forbedring af mobil og bredbåndsdækningen. Hovedudtræk af initiativer

Læs mere

Kanalstrategi for Ballerup Kommune

Kanalstrategi for Ballerup Kommune BORGERSERVICE Dato: 26. november 2012 Tlf. dir.: 4477 2875 E-mail: hkb@balk.dk Kontakt: Hanne K. Bahnsen Sagsnr.: 2012-13478 Dok. nr.: 2012-206147 Kanalstrategi for Ballerup Kommune Strategi for effektiv

Læs mere

e-boks mobilløsninger, tovejskommunikation og øvrige produktnyheder

e-boks mobilløsninger, tovejskommunikation og øvrige produktnyheder 1 e-boks mobilløsninger, tovejskommunikation og øvrige produktnyheder Erik Abildgaard Knudsen Product And Development Director E-mail: eak@e-boks.dk Mobil: 29487722 Hovedsponsor for Caroline Wozniacki

Læs mere

Informationsmøde om NemRefusion. Torsdag den 15. april 2010

Informationsmøde om NemRefusion. Torsdag den 15. april 2010 Informationsmøde om NemRefusion Torsdag den 15. april 2010 Velkomst Dagsorden Baggrunden for NemRefusion Præsentation af NemRefusion Informationskampagnen Spørgsmål Baggrunden for NemRefusion Mie Skovbæk

Læs mere

NOTAT. Kommissorium for udvalg om markedsføringsloven

NOTAT. Kommissorium for udvalg om markedsføringsloven NOTAT 1. december 2014 14/06943-2 Kommissorium for udvalg om markedsføringsloven Baggrund Markedsføringsloven udgør en væsentlig rammebetingelse for virksomhederne og forbrugerne. Den skal således medvirke

Læs mere

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0449 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0449 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0449 Bilag 1 Offentligt GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Dato: 16. september 2013 Forslag til direktiv om elektronisk fakturering i offentlige indkøb

Læs mere

FREMTIDENS KOMMUNE INNOVATION & DIGITAL VÆKST IMPULS 2014

FREMTIDENS KOMMUNE INNOVATION & DIGITAL VÆKST IMPULS 2014 FREMTIDENS KOMMUNE INNOVATION & DIGITAL VÆKST IMPULS 2014 den 18. september på Admiral Hotel, København KLIK HER OG TILMELD DIG ONLINE TOPLEDERDEBAT Succesen fra de sidste år fortsætter. Hør Koncernchef

Læs mere

Velkommen til Virk.dk

Velkommen til Virk.dk Velkommen til Virk.dk KL og Virk leverandørmøde om erhvervsrettede løsninger i bølge 3 Agenda Kort om Virk Ny brugergrænseflade på Virk.dk Krav til løsninger der skal på Virk.dk Designmanual for erhvervsrettede

Læs mere

DBC Strategi 2017. DBC har nye udfordringer i de kommende år

DBC Strategi 2017. DBC har nye udfordringer i de kommende år DBC Strategi 2017 DBC har nye udfordringer i de kommende år Digital transition er stadig det grundvilkår, der bestemmer DBC s strategi. Også i de kommende år. Med alt hvad det indebærer med teknologi,

Læs mere

Svendborg Kommune Digitaliseringsstrategi 2012 2015

Svendborg Kommune Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Svendborg Kommune Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Digitaliseringsstrategi hvorfor gør vi det I dag er de mobile platforme en naturlig del af vores hverdag. Tablets, smartphones, bærbare pc er er med

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om brugerinddragelse og brugervenlighed i offentlige digitale løsninger. Februar 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om brugerinddragelse og brugervenlighed i offentlige digitale løsninger. Februar 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om brugerinddragelse og brugervenlighed i offentlige digitale løsninger Februar 2014 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning

Læs mere

Fællesoffentlige digitaliseringsstrategier

Fællesoffentlige digitaliseringsstrategier Fællesoffentlige digitaliseringsstrategier Rikke Hougaard Zeberg Vicedirektør, Digitaliseringsstyrelsen 3. Februar 2014 1 DIGITALISERING EN NØDVENDIG VISION Den brændende platform Danmarks konkurrenceevne

Læs mere

Bæredygtigt forbrug: Ny bæredygtig app

Bæredygtigt forbrug: Ny bæredygtig app 22. februar 2012 /cwg Sag Høringssvar: Ideer og input til national handlingsplan for 'Open Government' Erhvervsstyrelsen har ideer til tre initiativer, der kunne indgå i handlingsplanen for Open Government.

Læs mere

Digitaliseringsstrategien -Status og udviklingsveje

Digitaliseringsstrategien -Status og udviklingsveje Digitaliseringsstrategien -Status og udviklingsveje Indhold 01 Strategisk indsatsområde: Effektivisering 02 Strategisk indsatsområde: Bedre borgerinddragelse 03 Strategisk indsatsområde: Tværgående samarbejde

Læs mere

Digitaliseringsstrategi for Børn og Unge

Digitaliseringsstrategi for Børn og Unge Digitaliseringsstrategi for Børn og Unge Børn og Unge arbejder for, at alle børn og unge fra 0 til 18 år bliver så dygtige de kan, får lige muligheder og trives. Digitaliseringsstrategien understøtter

Læs mere

Webløsning til Skive Kommune

Webløsning til Skive Kommune Udbud efter tilbudsloven (nationalt udbud) Anmodningsmateriale til prækvalifikation på levering af Webløsning til Skive Kommune Februar 2013 1. Indledning 1.1 Generel beskrivelse af udbuddet Skive Kommune

Læs mere

IKT og digitalisering. - jobs og vækst i DK? Jørgen Bardenfleth

IKT og digitalisering. - jobs og vækst i DK? Jørgen Bardenfleth Jobs og vækst i DK? IKT og digitalisering - jobs og vækst i DK? Jørgen Bardenfleth Regeringens IKT vækstteam - hvad var opgaven og blev målsætningen? To hovedspor i opgaven på at skabe jobs og vækst ved:

Læs mere

Kanalstrategi 2012 2015 DEN GODE SERVICE ER DIGITAL

Kanalstrategi 2012 2015 DEN GODE SERVICE ER DIGITAL Kanalstrategi 2012 2015 DEN GODE SERVICE ER DIGITAL Vision: Den gode service er digital Visionen for Albertslund Kommunes kanalstrategi er, at den gode service er digital. Det overordnede mål med strategien

Læs mere

9 forslag, som gør det lettere at drive virksomhed

9 forslag, som gør det lettere at drive virksomhed 9 forslag, som gør det lettere at drive virksomhed Ny undersøgelse fra Dansk Erhverv og Dansk Byggeri viser, at danske virksomheder fortsat rammes af administrativt bøvl. På baggrund af undersøgelsen har

Læs mere