28. november Fødevareministeriets. Koncerndigitaliseringsstrategi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "28. november 2013. Fødevareministeriets. Koncerndigitaliseringsstrategi 2013-2016"

Transkript

1 28. november 2013 Fødevareministeriets Koncerndigitaliseringsstrategi

2 Indhold Indledning... 2 Udgangspunkt i de strategiske pejlemærker... 2 Koncerndigitaliseringsstrategiens formål... 2 Fokus på brugere... 3 Sikker og stabil drift... 4 Informationssikkerhed... 4 Effektiv ressourceanvendelse... 4 Den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi... 5 Digital post... 5 Virk.dk... 6 Fælles grunddata... 6 Den organisatoriske ramme... 7 Koncernstyregruppen og Digitaliseringsforummet

3 Indledning Fødevareministeriets koncerndigitaliseringsstrategi sætter retningen for Fødevareministeriets digitaliseringsindsats i de kommende år. Koncerndigitaliseringsstrategien skal fungere som et overordnet styringsredskab, der skal understøtte ministeriets mission, vision og strategi. Fødevareministeriets mission er at arbejde for at skabe rammerne for et udviklings- og vækstorienteret fødevareerhverv, en ansvarlig forvaltning af naturressourcer og fødevaresikkerhed, forbrugernes valgmuligheder og sunde kostvaner. Arbejdet med skabelsen af disse rammer understøttes i Fødevareministeriets strategiske pejlemærker, som sætter retning for hele koncernen. De strategiske pejlemærker er: 1. Et erhverv i vækst og udvikling 2. Grøn omstilling af fødevareerhvervet 3. Tættere på omverdenen 4. Nytænkende og handlekraftig organisation Udgangspunkt i de strategiske pejlemærker Koncerndigitaliseringsstrategien tager udgangspunkt i Fødevareministeriets strategiske pejlemærker. Særligt 3. pejlemærke Tættere på omverdenen og 4. pejlemærke Nytænkende og handlekraftig organisation er relevante i forhold til digitaliseringsindsatsen. Det 3. pejlemærke, tættere på omverdenen, understøttes gennem fokus på brugere. Brugerne skal have en oplevelse af stadig bedre service, og dette opnås ved udvikling af brugervenlige løsninger med prioritering af en sikker og stabil drift i nye og eksisterende digitale løsninger. Det 4. pejlemærke, nytænkende og handlekraftig organisation, understøttes gennem fokus på nytænkende løsninger såvel rettet mod eksterne brugere, men også internt i organisationen. De nytænkende løsninger prioriteres og udvikles altid med hensyntagen til en stabil og sikker drift for digitalisering og it-anvendelse samt med hensyntagen til, at omkostningerne skal stå mål med gevinsterne. Koncerndigitaliseringsstrategiens formål Digitaliseringsindsatsen i Fødevareministeriet skal stå mål med gevinsten heraf. Ministeriet står ligesom øvrige statslige institutioner over for faldende rammer og krav om nye opgaver. Koncerndigitaliseringsstrategien skal understøtte en effektiv ressourceanvendelse, som skal bidrage til, at disse udfordringer løftes. Store dele af Fødevareministeriets forretning er it-understøttet, og derfor er stabil og sikker drift samt god itperformance en nødvendighed for, at koncernens opgaver kan løses. Strategien skal sætte retningen for arbejdet hermed. Ligeledes skal koncerndigitaliseringsstrategien understøtte muligheden for et øget samarbejde på tværs af koncernen og sikre, at der videndeles og optimeres. Koncerndigitaliseringsstrategien er formuleret tilpas konkret, så retningen for de kommende års udvikling på digitaliseringsområdet er fastsat. 2

4 Koncerndigitaliseringsstrategien har følgende overordnede mål: Fokus på brugere Sikker og stabil drift Effektiv ressourceanvendelse Den fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi Indsatsområderne understøttes af forskellige koncernfælles midler. Koncernstyregruppen og digitaliseringsforummet er den organisatoriske ramme for arbejdet med it og digitalisering i koncernen. De fire overordnede mål i koncerndigitaliseringsstrategien udmøntes i styrelsernes it- og digitaliseringsstrategier i konkrete og målbare mål. Der vil i efteråret 2013 pågå en proces med opdatering af styrelsernes strategier, hvor målene lægges fast. Der følges op på de enkelte mål i styrelsernes strategier hvert kvartal gennem kvartalsrapporteringen til Koncernstyregruppen. Koncerndigitaliseringsstrategien revideres årligt med henblik på ændrede krav og vejledninger på området. Fokus på brugere 1 Det er centralt for Fødevareministeriets virke, at brugerservicen er høj. Det er derfor et overordnet mål i denne koncerndigitaliseringsstrategi, at der på brugersiden er en oplevelse af, at Fødevareministeriets leverancer er af høj kvalitet. Fødevareministeriet skal fremstå som et moderne ministerium, der udvikler og drifter stærke digitale løsninger. Fødevareministeriet har fokus på udvikling og fremmer løsninger, som inden for de givne regler og rammer så vidt muligt giver brugeren en oplevelse af et byrdelettende og åbent samarbejde. Dette er ikke nogen let opgave, da Fødevareministeriet administrerer mange komplekse regler, og derfor er fokus på brugere helt centralt. Viden om Fødevareministeriets brugere og deres behov og engagement er vigtig. Brugere skal inddrages i det videst mulige omfang for at sikre, at de bedst mulige løsninger bliver udviklet. I forhold til at udvikle de bedst mulige løsninger er det vigtigt, at der bliver tænkt i processer og de rigtige flow, eksempelvis vedrørende ændringer i systemer. For NaturErhvervstyrelsen kan CAP IT nævnes som indsatsområde, der med tast-selv løsningen er den direkte vej for brugeren til at få et engagementsoverblik, give fuldmagter, udveksle betalingsrettigheder, ansøge og indberette. Systemet er i drift, men der er behov for yderligere driftsmodning. For at give en bedre brugeroplevelse i erhvervet, er der behov for stadig modning af systemet i forhold til performance, stabilitet og svartider. Et af Fødevarestyrelsens strategiske indsatsområder er bedre digital brugerbetjening. Brugerne skal opleve stadig bedre service, og Fødevarestyrelsen skal samtidig opleve en effektivisering i digitaliseringen. Det er en 1 Med brugere menes såvel interne brugere som eksterne. 3

5 overordnet målsætning i Fødevarestyrelsen at kommunikere digitalt blandt andet ved at stille selvbetjeningsløsninger til rådighed for styrelsens brugere. Som eksempel kan nævnes selvbetjeningsløsninger til anmeldelse af fødevarevirksomheder og anmeldelse af kosttilskud. Sikker og stabil drift Fødevareministeriet forsøger at finde løsninger på tværs af koncernen, der medfører, at ministeriet som koncern gør tingene bedst og billigst med blik for den nødvendige sikkerhed. Det er altafgørende for de enkelte institutioner og for koncernen som helhed, at driften af Fødevareministeriets it er sikker og stabil. Et vigtigt mål i denne koncerndigitaliseringsstrategi er en sikker og stabil drift for hele koncernens it. Der er i ministeriet fokus på udvikling af nye og innovative løsninger, som letter arbejdsgangen for brugere og som sikrer en effektiv administration. Udvikling og innovation er prioriteret højt, også som følge af de politiske krav, som Fødevareministeriet skal leve op til, men sikker og stabil drift har højeste prioritet, og med de økonomiske udsigter vil en prioritering mellem nye innovative løsninger være uundgåelig. En sikker og stabil drift medfører, at brugerne oplever, at systemerne fungerer, er tilgængelige og gør arbejdet i systemerne lettilgængeligt. Derfor hænger en sikker og stabil drift sammen med målet om fokus på brugere. Informationssikkerhed Informationssikkerhedsstandarder er med til at sikre at alle, der arbejder med informationssikkerhed, har et fælles grundlag og en fælles forståelsesramme. ISO vil fremadrettet blive anvendt som sikkerhedsstandard af de statslige institutioner i Danmark. Inden udgangen af 2013 forventes det, at ISO foreligger i dansk oversættelse. Fødevareministeriet vil efterfølgende påbegynde en proces vedrørende overgang til denne standard. Effektiv ressourceanvendelse Fødevareministeriet står over for betydelige økonomiske udfordringer med faldende rammer og krav om nye opgaver. En effektiv ressourceanvendelse er væsentlig for at kunne imødekomme disse udfordringer. Løbende digitalisering er med til at lette sagsgange, og det er derfor nødvendigt at prioritere de digitaliseringsprojekter, som kan frigive ressourcer til andre opgaver. Det er samtidig nødvendigt at prioritere it-ressourcerne til det, som er mest kritisk for forretningen. Der vil grundet knappe ressourcer være yderligere behov for at vurdere, om de enkelte digitaliseringsprojekter skal igangsættes. Derfor vil igangsættelsen af digitaliseringsprojekter bero på seriøse overvejelser over gevinster, omkostninger med videre. Ved anvendelse af de mest velegnede digitale løsninger sikrer Fødevareministeriet gevinster og sikkerhed i sagsbehandlingen. Digitaliseringen i koncernen skal underbygge den faglige opgaveløsning og en effektiv ressourceanvendelse. Det er vigtigt, at processer i opgavevaretagelsen gøres så effektive som muligt. I alle it-projekter er det essentielt, at der foretages risikoanalyse, analyse af gevinster og omkostninger, både i udvikling og implementering af projektet, samt i den efterfølgende drift. Derfor skal alle it- og 4

6 digitaliseringsprojekter bero på business cases og en kortlægning af kvalitative som kvantitative fordele og ulemper med henblik på at sikre en effektiv ressourceanvendelse. Herudover overholder Fødevareministeriet naturligvis reglerne i Finansministeriets Budgetvejledning samt vejledninger på området fra Digitaliseringsstyrelsen. Heraf fremgår det blandt andet at Statens It-projektråd skal inddrages ved it-projekter over 10 mio. kr., og at Finansudvalget skal have it-projekter over 60 mio. kr. forelagt ved et aktstykke. Det er centralt, at der på it-området er en ensretning af processer for ændringer og en klar leverandørstyring. Fødevareministeriet bestræber sig på at arbejde ud fra principperne i ITIL i det omfang, det er relevant i den enkelte institution. Der er således er overordnet fokus på retningslinjerne i Service Management processerne, hvor good practice og stabile og driftsikre løsninger er centrale. Anvendelsen af ITIL skaber en fælles struktureret måde at organisere it-arbejdet på og understøtter indsatsområdet omkring såvel konsolidering som sikker og stabil drift. Anvendelsen af fælles metoder kan desuden bidrage til, at de enkelte medarbejderes kvalifikationer udvikles i samme retning og kan være en måde at effektivisere ressourceanvendelsen på. Denne strategi skal i samspil med styrelsernes it- og digitaliseringsstrategier sikre, at Fødevareministeriet foretager de nødvendige prioriteringer i forhold til digitaliseringsprojekter, som kan medføre en mere effektiv ressourceanvendelse. Den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi Digitaliseringsstyrelsen har med Den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi opsat mål og fokusområder for digitalisering i det offentlige. Strategien er inddelt i tre hovedspor, som igen er inddelt i en række fokusområder med tilknyttede digitaliseringsinitiativer. Flere af initiativerne understøttes løbende af beslutninger fra Regeringen og fastsættelse ved lovgivning. Det er et mål i denne koncerndigitaliseringsstrategi, at initiativerne i Den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi efterleves. Fødevareministeriets digitaliseringsindsats understøtter aktivt Den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi. Arbejdet omkring initiativerne i Den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi underbygger samtidig denne strategis mål omkring fokus på brugere, sikker og stabil drift samt effektiv ressourceanvendelse. Herunder gennemgås de vigtigste initiativer i Den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi, som Fødevareministeriets blandt andet arbejder aktivt med at fremme i koncernen. Digital post Et af hovedsporene i Den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi er et opgør med papirblanketter og brevpost. Et initiativ under hovedsporet er, at alle virksomheder skal have en digital postkasse i 2013, et andet er, at det samme skal være gældende for borgere i Det er en målsætning, at hovedparten af alle breve til virksomheder sendes som digital post fra 1. november 2013 eller snarest derefter. Initiativerne omkring digital post følges op ved samarbejde mellem Fødevareministeriet og Digitaliseringsstyrelsen. 5

7 I NaturErhvervstyrelsen er CAP IT designet til digital kommunikation. Tast selv-service fungerer som en portalløsning, hvor styrelsens brugere har samlet overblik over kommunikation med styrelsen og kan følge status på indsendte ansøgninger. Systemet har en eksisterende integration med dokumentboks, hvor brugerne kan vælge, om de ønsker dokumenter direkte på portalen, afsendelse til dokumentboks eller fysisk print. 2 Systemet anses som sidestillet med en fjernprintløsning, som den Digitaliseringsstyrelsen har fået udviklet til brug i det offentlige. Det er derfor hensigten, at styrelsens øvrige fagsystemer i takt med, at de skal opdateres eller ændres, kobles op på CAP-IT s funktionalitet, således at kommunikation til og fra dokumentboks sker gennem CAP IT. Fødevarestyrelsen har siden 2011 benyttet Fødevareministeriets Dokumentboks Integration (FDI) til håndtering af udsendelse af automatisk genererede breve, de såkaldte masseforsendelser, der blev etableret i regi af de veterinære fagsystemer. FDI en styrer, at brevet udsendes digitalt hvis modtageren har tilmeldt sig i E- boks (Digital Post). Den resterende del sendes med brevpost fra ekstern printleverandør. Der var i 2012 en stigende tendens for tilmeldinger til E-boks, hvorfor Fødevarestyrelsen har kunnet øge mængden af digital post. Virk.dk Et andet initiativ i Den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi vedrører den fællesoffentlige portal virk.dk. Fra 2012 kunne alle virksomheder, der logger på virk.dk, få adgang til en personlig side målrettet den enkelte virksomhed. Det er på virk.dk, virksomhederne finder de erhvervsrettede selvbetjeningsløsninger. Såvel Fødevarestyrelsen som NaturErhvervstyrelsen deltager i myndighedsforum for Virk.dk. I dette forum holdes myndighederne ajour med de fællesoffentlige tiltag og deltager aktivt i den pågående videreudvikling af Virk.dk med større fokus på Virk.dk s rolle som den primære formidlingsportal mellem virksomheder og det offentlige. Via Virk.dk kan der blandt andet søges og indberettes til NaturErhvervstyrelsen i forhold til projektstøtteordninger, fiskeristøtte og sprøjtejournal. På Fødevarestyrelsens område er der via virk.dk adgang til Landbrugsindberetning, som anvendes blandt andet til landmændenes indberetning af gødningsregnskab og ajourføring af besætningsoplysninger, samt en række yderligere indberetnings-, registrerings- og anmeldelsesløsninger. Fødevareministeriet arbejder aktivt på at øge mængden af digitaliserede skemaer. Der satses på digitalisering af skemaer, hvor der er en nytteværdi både for brugerne og for styrelsen. Digitalisering giver en standardiseret ansøgning og indberetning samt øget brugervenlighed, desuden giver digitalisering mere korrekte indberetningsdata. Fælles grunddata En vigtig del af Den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi er fokusområdet vedrørende fælles grunddata for alle myndigheder. Fælles grunddata skal bidrage til, at de oplysninger, som det offentlige registrerer om eksempelvis borgere, virksomheder, veje, landkort og lignende skal anvendes og tilgås ét samlet sted. Et initiativ under dette 2 NaturErhvervstyrelsen afleverer ikke til Dokumentboks/Digital Post i dag, men funktionaliteten er etableret og kan aktiveres. 6

8 fokusområde er udbygning af de autoritative geografiske grunddata, hvilket er særligt relevant i Fødevareministeriet, da NaturErhvervstyrelsen er storforbruger af geografisk baserede data. Dette gælder især digitale luftfotos, men i stigende grad også andre typer data som laser-højdedata, og GIS data fra andre offentlige myndigheder. Fødevareministeriet går aktivt ind i arbejdet med at genbruge offentlige data. I praksis foregår dette gennem Geodatastyrelsen, og udgangspunktet er, at Fødevareministeriet anvender alle de geodata, som er tilgængelige. Det kan nævnes, at NaturErhvervstyrelsen aktivt indgår i arbejdet med at kravspecificere den næste højdemodel for Danmark, som skal genereres i Dette sker i samarbejde med Geodatastyrelsen. Ud over at genbruge andre myndigheders data, stiller Fødevareministeriet selv en række grunddata til rådighed, herunder blandt andet NaturErhvervstyrelsens data vedrørende marker. Den organisatoriske ramme Med fokus på konsolidering af digitaliseringsindsatsen i koncernen, vil koncernen gennem sparring og videndeling kunne opnå højere grad af effektiviseringsgevinster. Koordineret samarbejde på digitaliseringsområdet er et middel til at nå denne koncerndigitaliseringsstrategis overordnede mål. Det forventes, at mængden af fællesoffentlige tiltag vil stige i de kommende år, og kravene til digitalisering og itløsninger vil blive mere specifikke. Det kan medføre it-mæssige udfordringer, og derfor er det særligt vigtigt med planlægning og koordinering på tværs af koncernen. Tillige vil der løbende opstå behov i de enkelte institutioner, som det kan være hensigtsmæssigt at arbejde sammen om på tværs af ministerområdet. Koncernstyregruppen og Digitaliseringsforummet Fødevareministeriets Koncernstyregruppe, KSG, er oprettet for at understøtte en effektiv styring i koncernen, som skaber grundlag for høj målopfyldelse og effektivitet samt tværgående prioriteringer. KSG er drivkraften i ministeriets koncernstyring og koordinerer udarbejdelse og gennemførelse af strategier, analyseprogrammer mv. Styrelserne rapporterer kvartalsvis til KSG som led i udgiftsopfølgningen. På it-området rapporteres der til KSG på status for it-projekter, it-sikkerhed samt på it-effektivisering og produktivitet. Desuden rapporterer styrelserne på de opstillede mål i deres respektive it-digitaliseringsstrategier. Dette gøres kvartalsvis. For at øge videndelingen og skabe mere sammenhæng og koordinering på tværs af koncernen på it- og digitaliseringsområdet er Digitaliseringsforummet oprettet. I Digitaliseringsforummet deltager itudviklingschefer fra NaturErhvervstyrelsen og Fødevarestyrelsen samt Økonomienheden i departementet, som er formand for forummet. Digitaliseringsforummet refererer til KSG og understøtter dennes arbejde med et sammenhængende digitalt Fødevareministerium. I forummet orienteres der gensidigt om tiltag på digitaliseringsområdet, og der rapporteres fra de udvalg og tværministerielle samarbejder, hvor hele koncernen ikke nødvendigvis er repræsenteret, men hvor emner af koncernfælles interesse bliver debatteret. Af udvalg og tværministerielle samarbejder, kan nævnes Myndighedsforum, hvor Erhvervsministeriets virk.dk-repræsentant orienterer om 7

9 seneste udvikling af virk.dk, Statens Informationssikkerhedsforum, hvor erfaringer om informationssikkerhed i staten drøftes, MPK-følgegruppen, som er en følgegruppe for Digitaliseringsstyrelsens arbejde med den fællesoffentlige projektmodel for digitalisering, blandt mange andre. Videndelingen i Digitaliseringsforummet er et middel til at nå koncerndigitaliseringsstrategiens mål. I dette forum drøftes emner inden for såvel udvikling som konsolidering. Digitaliseringsinitiativer igangsat af Digitaliseringsstyrelsen og målene i Den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi drøftes for at nå til enighed om, hvordan de nås bedst muligt i koncernen. Tiltag og nye løsninger, som understøtter sikker og stabil drift og en effektiv ressourceanvendelse, bliver også drøftet i dette forum. 8

Digitaliseringsstrategi

Digitaliseringsstrategi Digitaliseringsstrategi 2010-2014 Indledning Staten, regionerne og kommunerne udarbejdede i 2007 en fællesoffentlig digitaliseringsstrategi, der på væsentlige områder indeholder forpligtende initiativer

Læs mere

Effektiv digitalisering. - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015. April 2012

Effektiv digitalisering. - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015. April 2012 April 2012 Effektiv digitalisering - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015 Baggrund Danmark står med væsentlige økonomiske udfordringer og en demografi, der betyder færre på arbejdsmarkedet til

Læs mere

Geodatastyrelsens strategi

Geodatastyrelsens strategi Geodatastyrelsens strategi 2013 2016 Geodatastyrelsens strategi 2013 2016 Geodatastyrelsen er en del af Miljøministeriet og har som myndighed ansvaret for infrastruktur for geografisk information, opmåling,

Læs mere

Digitaliseringsstrategi 2011-2014

Digitaliseringsstrategi 2011-2014 Digitaliseringsstrategi 2011-2014 Indholdsfortegnelse: Hørsholm Kommune vil være en digital kommune...3 Hvor skal vi hen...3 Mål for digitalisering...5 Strategiske spor...6 A. Alle ledere og medarbejdere

Læs mere

2. Fødevareministeriet er en koncern

2. Fødevareministeriet er en koncern Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevareministeriets effektiviseringsstrategi 1. Indledning 2. udgave af Fødevareministeriets effektiviseringsstrategi er udarbejdet i 2007. Effektiviseringsstrategien

Læs mere

Velfærd gennem digitalisering

Velfærd gennem digitalisering Velfærd gennem digitalisering Sorø Kommunes Strategi for velfærdsteknologi og digitalisering 2011 2016 1. Indledning Strategi for velfærdsteknologi og digitalisering er udarbejdet i 2011 over en periode

Læs mere

Den digitale vej til fremtidens velfærd

Den digitale vej til fremtidens velfærd Den digitale vej til fremtidens velfærd V. Ulla Larney, Erhvervsstyrelsen Midtjysk Erhvervsakademi 21/8-2013 Danmark i front med digitalisering Fællesoffentlig digitaliseringsstrategi 2011-2015 Ansøgninger,

Læs mere

Den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2011-2015. Oplæg Ved Charlotte Münter, Direktør, Digitaliseringsstyrelsen

Den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2011-2015. Oplæg Ved Charlotte Münter, Direktør, Digitaliseringsstyrelsen Den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2011-2015 Oplæg Ved Charlotte Münter, Direktør, Digitaliseringsstyrelsen Dagsorden Baggrund Strategi indhold og status Fokus på grunddata Økonomisk modvind

Læs mere

Geodatastyrelsens strategi 2013 2016

Geodatastyrelsens strategi 2013 2016 Geodatastyrelsens strategi 2013 2016 Geodatastyrelsen er en del af Miljøministeriet og har som myndighed ansvaret for infrastruktur for geografisk information, opmåling, land- og søkortlægning samt matrikel-

Læs mere

PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016

PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016 PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016 Indhold 1 INDLEDNING 3 2 STRATEGIGRUNDLAGET OG HANDLINGSPLAN 5 3 VISION 6 4 PEJLEMÆRKER OG PRINCIPPER 8 4.1 TEKNOLOGI 8 4.1.1 Principper 8 4.2 KOMMUNIKATION 9 4.2.1

Læs mere

12.1. Stærkere koordination og implementering & 12.2. Klar ansvarsfordeling og tæt samarbejde på velfærdsområderne

12.1. Stærkere koordination og implementering & 12.2. Klar ansvarsfordeling og tæt samarbejde på velfærdsområderne Side 1 af 5 12.1. Stærkere koordination og implementering & 12.2. Klar ansvarsfordeling og tæt samarbejde på velfærdsområderne Målsætning Organiseringen af det tværoffentlige arbejde med digitalisering

Læs mere

Holbæk Kommune. Digitaliseringsstrategi Version 1.0

Holbæk Kommune. Digitaliseringsstrategi Version 1.0 Holbæk Kommune Digitaliseringsstrategi 2011-2015 Version 1.0 Indhold 1. Baggrund og resume... 3 2. Forretningsmæssige målsætninger... 5 3. Vision, pejlemærker, principper og målsætninger... 5 3.1 Vision...

Læs mere

Mål- og resultatplan

Mål- og resultatplan Mål- og resultatplan Indhold Strategisk målbillede for Digitaliseringsstyrelsen 3 Strategiske pejlemærker 4 Mål for 2017 7 Mål for kerneopgaver 7 Mål for intern administration 8 Gyldighedsperiode og rapportering

Læs mere

Digitaliseringsstrategi Odder Kommune

Digitaliseringsstrategi Odder Kommune Digitaliseringsstrategi Odder Kommune Dokumentnr.: 727-2016-159853 side 1 Opbygning af digitaliseringsstrategien: Digitaliseringsstrategien for Odder Kommune tager udgangspunkt i både Odder Kommunes generelle

Læs mere

Digitaliseringsstrategi

Digitaliseringsstrategi gladsaxe.dk Digitaliseringsstrategi 2015-2018 Gladsaxe Kommune er med stor fart i gang med at forandre og effektivisere opgaveløsningen og skabe mere velfærd for borgerne ved at udnytte mulighederne gennem

Læs mere

It- og digitaliseringsstrategi. Sønderborg Kommune

It- og digitaliseringsstrategi. Sønderborg Kommune It- og digitaliseringsstrategi Sønderborg Kommune 2017-2020 Indhold Baggrund 3 Rammerne 3 Mål og Tema 3 Hvordan arbejder vi med målsætningen? 4 Illustration af elementerne i it- og digitaliseringsstrategien

Læs mere

DIGITAL SAMMENHÆNG - for borgere og virksomheder

DIGITAL SAMMENHÆNG - for borgere og virksomheder DIGITAL SAMMENHÆNG - for borgere og virksomheder Digitaliseringsstrategi 2017-2020 Silkeborg Kommune & Viborg Kommune Indhold Sammen kan vi gøre det bedre 3 Digitalisering skaber sammenhæng på tværs 5

Læs mere

Mål- og resultatplan

Mål- og resultatplan Mål- og resultatplan Indhold Strategisk målbillede for Digitaliseringsstyrelsen 3 Strategiske pejlemærker 5 Mål for 2016 7 Mål for kerneopgaver 7 Mål for intern administration 8 Gyldighedsperiode og rapportering

Læs mere

Kanalstrategi 2.0. Aarhus Kommune 2013-2017

Kanalstrategi 2.0. Aarhus Kommune 2013-2017 Kanalstrategi 2.0 Aarhus Kommune 2013-2017 Aarhus Kommune November 2013 Indhold Formål...3 Visionen...3 Tværgående mål...3 A. Digitalisering... 3 B. Organisering... 4 C. Dokumentation og ledelsesinformation...

Læs mere

Resultatkontrakt for Digitaliseringsstyrelsen. Januar 2013

Resultatkontrakt for Digitaliseringsstyrelsen. Januar 2013 Resultatkontrakt for Digitaliseringsstyrelsen Januar 2013 1. Indledning Denne resultatkontrakt er udarbejdet i overensstemmelse med Finansministeriets retningslinjer for udarbejdelse af resultatkontrakter.

Læs mere

Fra vision til dagligdag Implementering af EU s reform af landbrugsstøtten. IMPULS, 17. september 2015

Fra vision til dagligdag Implementering af EU s reform af landbrugsstøtten. IMPULS, 17. september 2015 Fra vision til dagligdag Implementering af EU s reform af landbrugsstøtten IMPULS, 17. september 2015 Indhold NaturErhvervstyrelsen Lidt om vores it Implementeringen af landbrugsreformen 14. September

Læs mere

ATP s digitaliseringsstrategi 2014-2018

ATP s digitaliseringsstrategi 2014-2018 ATP s digitaliseringsstrategi 2014-2018 ATP s digitaliseringsstrategi samler hele ATP Koncernen om en række initiativer og pejlemærker for digitalisering i ATP. Den støtter op om ATP Koncernens målsætning

Læs mere

Säker Digital Post från myndigheterna

Säker Digital Post från myndigheterna 1 Säker Digital Post från myndigheterna Oplæg på ESV-dagen v/ Lone Boe Rasmussen 11. oktober 2016 DIGITAL POST I DANMARK ANNO 2016 Tak for invitationen til ESV-dagen Fortælle om rejsen, som vi har været

Læs mere

Rigsrevisionens notat om beretning om brugervenlighed og brugerinddragelse. digitale løsninger

Rigsrevisionens notat om beretning om brugervenlighed og brugerinddragelse. digitale løsninger Rigsrevisionens notat om beretning om brugervenlighed og brugerinddragelse i offentlige digitale løsninger September 2016 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om brugervenlighed og brugerinddragelse

Læs mere

Ikast-Brande Kommune Vision for digitalisering og velfærdsteknologi

Ikast-Brande Kommune Vision for digitalisering og velfærdsteknologi Ikast-Brande Kommune Vision for digitalisering og velfærdsteknologi 2016-2020 Godkendt af byrådet den 13.03.2017 Indhold Indledning... 3 Vision... 3 Strategiske fokuspunkter Digital kultur, kompetence

Læs mere

Fødevareministeriets kommunikationspolitik

Fødevareministeriets kommunikationspolitik Fødevareministeriets kommunikationspolitik 2 Fødevareministeriets kommunikationspolitik Indhold Indledning... 5 Formål... 6 Målsætninger... 7 Principper for god kommunikation... 8 Målgrupper... 9 Roller

Læs mere

Mål- og resultatplan

Mål- og resultatplan Mål- og resultatplan Indhold Strategisk målbillede 3 I front for et mere digitalt offentligt Danmark 3 Strategiske pejlemærker 4 Mål for 2015 6 Mål for kerneopgaver 6 A. Realisering af målsætningen om

Læs mere

Ikast-Brande Kommunes digitaliseringsstrategi 2012-2015

Ikast-Brande Kommunes digitaliseringsstrategi 2012-2015 Ikast-Brande Kommunes digitaliseringsstrategi 2012-2015 Økonomi- og planudvalget d. 19. Juni 2012 Byrådet d. 26. Juni 2012 Indhold Indledning... 4 Digitalisering med fokus på innovation, kreativitet og

Læs mere

Digitaliseringsstrategi 2011-2015

Digitaliseringsstrategi 2011-2015 Digitaliseringsstrategi 2011-2015 Dokumentnr.: 727-2011-34784 side 1 Dokumentnr.: 727-2011-34784 side 2 Resume: Digitaliseringsstrategien for Odder Kommune 2011-2015 er en revidering af Odder Kommunes

Læs mere

Digitaliseringsstrategi for Norddjurs Kommune

Digitaliseringsstrategi for Norddjurs Kommune Digitaliseringsstrategi for Norddjurs Kommune 2016-2020 1 1. Indledning Danmark fik sin første digitaliseringsstrategi for den offentlige sektor i 2001. Staten, regionerne og kommunerne har siden i fællesskab

Læs mere

DIGITALISERINGS- OG IT-STRATEGI

DIGITALISERINGS- OG IT-STRATEGI DIGITALISERINGS- OG IT-STRATEGI SKANDERBORG KOMMUNE 2017-2020 Strategiens formål og baggrund Med Digitaliserings- og IT-strategien skal borgere, virksomheder og medarbejdere i Skanderborg Kommune opleve

Læs mere

Mål- og resultatplan

Mål- og resultatplan Mål- og resultatplan Indhold Strategisk målbillede 3 Mission og vision 3 Strategiske pejlemærker 4 Mål for 2015 6 Mål for kerneopgaver 6 Mål for intern administration 6 Gyldighedsperiode og opfølgning

Læs mere

Styringsdokument for Statens Administration 2014

Styringsdokument for Statens Administration 2014 Styringsdokument for Statens Administration 2014 Statens Administrations strategiske målbillede Statens Administrations mission og vision Statens Administration arbejder inden for Finansministeriets mission

Læs mere

Mål- og resultatplan

Mål- og resultatplan Mål- og resultatplan Indhold Strategisk målbillede 3 Mission og vision 3 Strategiske pejlemærker 4 Mål for 2016 7 Mål for kerneopgaver 7 Gyldighedsperiode og opfølgning 9 Påtegning 9 Model for kvartalsvis

Læs mere

Lokal og digital et sammenhængende Danmark

Lokal og digital et sammenhængende Danmark 1 of 15 Lokal og digital et sammenhængende Danmark Oplæg til høringssvar på Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2016-2020 2 of 15 Proces Forslag til den fælleskommunale digitaliseringsstrategi

Læs mere

Svendborg Kommune Digitaliseringsstrategi 2012 2015

Svendborg Kommune Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Svendborg Kommune Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Digitaliseringsstrategi hvorfor gør vi det I dag er de mobile platforme en naturlig del af vores hverdag. Tablets, smartphones, bærbare pc er er med

Læs mere

Direktørkontrakt 2009

Direktørkontrakt 2009 Direktørkontrakt 2009 1 Finanstilsynets direktørkontrakt for 2009 Direktørkontrakten og styrelsens resultatkontrakt udgør Økonomi- og Erhvervsministeriets kontraktstyring i relation til styrelsen. Mens

Læs mere

KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGI 2011 2015. Januar 2011

KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGI 2011 2015. Januar 2011 KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGI 2011 2015 Januar 2011 Indhold 1 INDLEDNING 2 STRATEGIGRUNDLAGET 2.1 DET STRATEGISKE GRUNDLAG FOR KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGIEN 3 VISION - 2015 4 KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGIEN

Læs mere

LOKAL OG DIGITAL - ET SAMMENHÆNGENDE DANMARK

LOKAL OG DIGITAL - ET SAMMENHÆNGENDE DANMARK V. PIA FÆRCH (PAH@KL.DK) KONTORCHEF, KL 1 FÆLLESKOMMUNAL DIGITALISERINGSSTRATEGI 2016-2020 UDGANGSPUNKT FOR DEN NYE STRATEGI Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2011-2015 Fælles beslutnings- og

Læs mere

Give mulighed for, at børn kan lære mere lystbetonet med afsæt i hver sine særlige interesser. Det kan ske via nye digitale læringsmidler.

Give mulighed for, at børn kan lære mere lystbetonet med afsæt i hver sine særlige interesser. Det kan ske via nye digitale læringsmidler. DIREKTIONENS STAB IT og Digitalisering Rådhuset, Torvet 7400 Herning Tlf.: 9628 2828 Digitaliseringsstrategi 2017 2020 Poul.veno@herning.dk www.herning.dk Kontaktperson: Poul Venø Dato: 10. august 2017

Læs mere

Mål- og resultatplan

Mål- og resultatplan Mål- og resultatplan Indhold Strategisk målbillede 3 Mission og vision 3 Strategiske pejlemærker 4 Mål for 2015 6 Mål for kerneopgaver 6 Mål for intern administration 7 Gyldighedsperiode og opfølgning

Læs mere

FÆLLESOFFENTLIG DIGITALISERINGSSTRATEGI

FÆLLESOFFENTLIG DIGITALISERINGSSTRATEGI NY FÆLLESOFFENTLIG DIGITALISERINGSSTRATEGI 2016-2020 FÆLLESOFFENTLIG DIGITALISERINGSSTRATEGI 2016-2020 Et stærkere og mere trygt digitalt Samfund Maj 2016 Ny version på vej! PROCES NY FÆLLESOFFENTLIG DIGITALISERINGSSTRATEGI

Læs mere

Balanceret digital udvikling

Balanceret digital udvikling Balanceret digital udvikling Opfølgning på Rudersdal Kommunes digitaliseringsstrategi I 2009 fik Rudersdal Kommune en ny digital strategi Digitalisering fra vision til virkelighed, som satte rammerne for

Læs mere

Digitaliseringsstrategi for Nordfyns Kommune for årene 2011-2015

Digitaliseringsstrategi for Nordfyns Kommune for årene 2011-2015 Digitaliseringsstrategi for Nordfyns Kommune for årene 2011-2015 Sagsnummer: 480-2011-10070 Dokumentnummer: 480-2011-163055 Afdeling: Borgmesterkontoret Udarbejdet af: Gunner Andersen 1 Indhold 2 Indledning

Læs mere

Vision og strategi for DIGITALISERING & VELFÆRDSTEKNOLOGI for SÆH-forvaltningen

Vision og strategi for DIGITALISERING & VELFÆRDSTEKNOLOGI for SÆH-forvaltningen Vision og strategi for DIGITALISERING & VELFÆRDSTEKNOLOGI for SÆH-forvaltningen 2016-2020 VISION PERSPEKTIVER OVERORDNEDE MÅL ORGANISERING ROLLER OG ANSVAR INDSATSER BAGGRUND I Hjørring Kommune vil vi

Læs mere

Nyt kapitel Digitalisering og velfærdsteknologi

Nyt kapitel Digitalisering og velfærdsteknologi Nyt kapitel Digitalisering og velfærdsteknologi Som led i realiseringen af den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi er der enighed om det videre arbejde med en række konkrete digitaliseringsinitiativer.

Læs mere

Digitaliseringsstrategi for Vejen Kommune

Digitaliseringsstrategi for Vejen Kommune INTERN SERVICE Dato: 10-06-2014 Kontaktperson: Digitaliseringssekretariatet Dir. tlf.: Fax: E-mail: EAN-nr.: 5798005410706 Digitaliseringsstrategi for Vejen Kommune Indledning Formålet med Vejen Kommunes

Læs mere

Fælleskommunal digitaliseringsstrategi

Fælleskommunal digitaliseringsstrategi Fælleskommunal digitaliseringsstrategi Projektbeskrivelse 1.2: Effektiv digital selvbetjening KL, September 2011 Baggrund Hvert år håndterer kommunerne mange millioner ind- og udgående henvendelser. Håndtering

Læs mere

Balancen mellem de interne nødvendigheder og de eksterne påvirkninger reguleres i kommunens it-strategi som præsenteres herunder.

Balancen mellem de interne nødvendigheder og de eksterne påvirkninger reguleres i kommunens it-strategi som præsenteres herunder. It-strategi 1.0 Indledning Flere og flere forretningsprocesser i kommunerne stiller krav til it-understøttelse, og der er store forventninger til at den offentlige sektor hænger sammen inden for it-området.

Læs mere

Kommissorium for Domænebestyrelsen for Bygninger, Boliger og Forsyning

Kommissorium for Domænebestyrelsen for Bygninger, Boliger og Forsyning Kommissorium for Domænebestyrelsen for Bygninger, Boliger og Forsyning Introduktion Besluttet af Styregruppen for Tværoffentligt Samarbejde, marts 2008 I forlængelse af den fællesoffentlige strategi for

Læs mere

LOKAL OG DIGITAL ET SAMMENHÆNGENDE DANMARK

LOKAL OG DIGITAL ET SAMMENHÆNGENDE DANMARK LOKAL OG DIGITAL ET SAMMENHÆNGENDE DANMARK Henriette Günther Sørensen, KL Fagligt forum for 7-arkivernes medarbejdere 14. september 2016 Fælles vision for digitalisering Det fælleskommunale arbejde med

Læs mere

Anvendelse af brugertest i udviklingen af offentlige selvbetjeningsløsninger

Anvendelse af brugertest i udviklingen af offentlige selvbetjeningsløsninger Kommunaludvalget 2013-14 KOU Alm.del Bilag 62 Offentligt Notat 11.april 2014 Anvendelse af brugertest i udviklingen af offentlige selvbetjeningsløsninger På samrådet vedr. digitalisering i Kommunaludvalget

Læs mere

Digitaliseringsstrategi 2011-2015 Sprogcenter

Digitaliseringsstrategi 2011-2015 Sprogcenter Den digit@le Digitaliseringsstrategi Vejle 2011-2015 Sprogcenter Ungdomsskolen CSV Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Mission... 2 3. Vision... 2 4. Fokusområder... 2 4.1 Helhed... 2 4.2 Udvikling...

Læs mere

FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK

FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK INDHOLD 01 Om dokumentet 3 02 Sundhed.dk s forretning 4 02.1 Mission og vision 4 02.2 Sundhed.dk s position og marked 4 02.3 Sundhed.dk s fundament og leverancer 5 02.4 Målgrupper

Læs mere

Fælleskommunal digitaliseringsstrategi

Fælleskommunal digitaliseringsstrategi Fælleskommunal digitaliseringsstrategi Projektbeskrivelse 1.1: Obligatorisk digital service KL, September 2011 Baggrund Hvert år håndterer kommunerne mange millioner ind- og udgående henvendelser. Håndtering

Læs mere

Mål- og resultatplan 2015 Uddannelses- og Forskningsministeriets

Mål- og resultatplan 2015 Uddannelses- og Forskningsministeriets Uddannelses- og Forskningsministeriets It Mål- og resultatplan 2015 Udgivet af Uddannelses- og Forskningsministeriet Bredgade 40 1260 København K Telefon: 3392 9700 E-mail: ufm@ufm.dk www.ufm.dk Publikationen

Læs mere

Rapportering af initiativ 2.1: Digital Post til virksomheder i 2013

Rapportering af initiativ 2.1: Digital Post til virksomheder i 2013 10. oktoberr 2014 /Hbr Sag Bilag 4.b.a Rapportering af initiativ 2.1: Digital Post til virksomheder i 2013 ERHVERVSSTYRELSEN Dahlerups Pakhus Langelinie Allé 17 2100 København Ø Stamdata Tabel 1: Stamdata

Læs mere

Digitalisering og sikkerhed i den offentlige sektor. Om Digitaliseringsstyrelsen Sikkerhedsopgaverne i Digitaliseringsstyrelsen Projekter Dilemmaer

Digitalisering og sikkerhed i den offentlige sektor. Om Digitaliseringsstyrelsen Sikkerhedsopgaverne i Digitaliseringsstyrelsen Projekter Dilemmaer Digitalisering og sikkerhed i den offentlige sektor Sikkerhed & Revision 2012 6. september 2012 Digitalisering og sikkerhed i den offentlige sektor Om Digitaliseringsstyrelsen Sikkerhedsopgaverne i Digitaliseringsstyrelsen

Læs mere

Mål- og resultatplan

Mål- og resultatplan Mål- og resultatplan Indhold Strategisk målbillede for Statens Administration 3 Strategiske pejlemærker 4 Mål for 2017 6 Gyldighedsperiode og rapportering 8 Påtegning 8 Bilag 1: Kvartalsvis opfølgning

Læs mere

Videndeling via nye IT-platforme Digitalisering efter Virksomhedsudvalg II. Sune Impgaard Schou Kontorchef Miljøstyrelsen, Erhverv

Videndeling via nye IT-platforme Digitalisering efter Virksomhedsudvalg II. Sune Impgaard Schou Kontorchef Miljøstyrelsen, Erhverv Videndeling via nye IT-platforme Digitalisering efter Virksomhedsudvalg II Sune Impgaard Schou Kontorchef Miljøstyrelsen, Erhverv Emner Rammerne for PDE (Projekt Digitalisering Erhverv) Formål. Hvad er

Læs mere

Digitaliserings- og Kanalstrategi

Digitaliserings- og Kanalstrategi Direktionssekretariatet Digitaliserings- og Kanalstrategi Oktober 2014 Indholdsfortegnelse 1. Indledning og baggrund... 2 1.1 ROLLER OG OPGAVEFORDELING... 2 1.2 DIGITAL POST OG OBLIGATORISK SELVBETJENING...

Læs mere

Strategi for effektbaseret styring i Fødevareministeriet

Strategi for effektbaseret styring i Fødevareministeriet Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 1AFD_1KT Sagsnr.: 168 Strategi for effektbaseret styring i Fødevareministeriet 2010-2013 Oktober 2009 1 1. En indsats skal vise effekt Fødevareministeriets

Læs mere

Informationsforvaltning i det offentlige

Informationsforvaltning i det offentlige Informationsforvaltning i det offentlige 1 Baggrund Den omfattende digitalisering af den offentlige sektor i Danmark er årsag til, at det offentlige i dag skal håndtere større og større mængder digital

Læs mere

Roller og ansvar Grundlaget for ledelse i en ny organisationsstruktur

Roller og ansvar Grundlaget for ledelse i en ny organisationsstruktur Roller og ansvar Grundlaget for ledelse i en ny organisationsstruktur NOTAT HR-stab Arbejdet med en mere klar og tydelig ledelse er med dette oplæg påbegyndt. Oplægget definerer de generelle rammer i relation

Læs mere

Kontorchef Cecile Christensen, Center for sikkerhed og systemforvaltning. 5. november 2014 1

Kontorchef Cecile Christensen, Center for sikkerhed og systemforvaltning. 5. november 2014 1 Tilgængelighed, fortrolighed og integritet. Høj kvalitet i informationssikkerhed og dokumentation Hvilken betydning har principper og anbefalinger i sikkerhedsstandarden ISO 27001 for kvaliteten af dokumentationen?

Læs mere

Strategi 2013-2017 Danmarks Miljøportal

Strategi 2013-2017 Danmarks Miljøportal Strategi 2013-2017 Danmarks Miljøportal Introduktion Danmarks Miljøportal (DMP) har ansvaret for en digital infrastruktur på miljøområdet, der gør det muligt for myndigheder og offentlighed at få nem adgang

Læs mere

Kanalstrategi 2.0 Aarhus Kommune 2014-2017 Kultur og Borgerservice, Aarhus Kommune 2014. Layout ITK Design, Jan Thomassen

Kanalstrategi 2.0 Aarhus Kommune 2014-2017 Kultur og Borgerservice, Aarhus Kommune 2014. Layout ITK Design, Jan Thomassen KANALSTRATEGI 2.0 Aarhus Kommune 2014-2017 1 Kanalstrategi 2.0 Aarhus Kommune 2014-2017 Kultur og Borgerservice, Aarhus Kommune 2014 Layout ITK Design, Jan Thomassen Tryk og oplag LaserTryk.dk A/S 1.000

Læs mere

B U S I N E S S C AS E F O R P R O J E K T O PT IM E R IN G AF D I G IT AL P O S T O G F J E R N P R I N T

B U S I N E S S C AS E F O R P R O J E K T O PT IM E R IN G AF D I G IT AL P O S T O G F J E R N P R I N T B U S I N E S S C AS E F O R P R O J E K T O PT IM E R IN G AF D I G IT AL P O S T O G F J E R N P R I N T 1. Ledelsesresumé Projektet om Digital post og fjernprint har fokus på at understøtte anvendelse

Læs mere

Ny fælleskommunal digitaliseringsstrategi 2016-2020 v. Pia Færch, kontorchef, KL

Ny fælleskommunal digitaliseringsstrategi 2016-2020 v. Pia Færch, kontorchef, KL Ny fælleskommunal digitaliseringsstrategi 2016-2020 v. Pia Færch, kontorchef, KL Vision En decentralt funderet offentlige sektor, der på en gang yder og faciliterer nær og tilgængelig, sammenhængende og

Læs mere

Digital selvbetjening og Digital Post

Digital selvbetjening og Digital Post Digital selvbetjening og Digital Post Marts 2015 Stephanie Piontek stipp@digst.dk og Kristian Nohr krn@digst.dk, Center for brugervenlighed og implementering december 2015 1 FULD DIGITAL KOMMUNIKATION

Læs mere

Kanalstrategien 2013-2015. Kanalstrategien 1

Kanalstrategien 2013-2015. Kanalstrategien 1 Kanalstrategien 2013-2015 Kanalstrategien 1 1. Baggrunden for Varde Kommunes kanalstrategi...4 Hvad er en kanalstrategi?... 4 Hvorfor skal Varde Kommune have en kanalstrategi?... 4 Hvem gælder kanalstrategien

Læs mere

Økonomistyring i staten

Økonomistyring i staten Økonomistyring i staten Del 1 Målbillede Version 1.0 Januar 2014 Indhold 1 Indledning 3 1.1 Formål med vejledningen 3 1.2 Opdatering 3 1.3 Behovet for god økonomistyring i staten 3 1.4 Økonomistyring i

Læs mere

Digitaliseringsstrategi Mød din kommune på nettet

Digitaliseringsstrategi Mød din kommune på nettet Digitaliseringsstrategi 2016-2020 Mød din kommune på nettet BORGER OG ERHVERV KØGE KOMMUNE Baggrund og indledning Køge kommunes Digitaliseringsstrategi 2016-2020 afløser den tidligere digitaliseringsstrategi

Læs mere

Digital post og fjernprint i Aftale for kommunernes økonomi for 2013

Digital post og fjernprint i Aftale for kommunernes økonomi for 2013 Digital post og fjernprint i Aftale for kommunernes økonomi for 2013 Hvorfor en fællesoffentlig aftale? Grundlæggende skal den nuværende papirbårne portobaserede post i størst mulige omfang udfases til

Læs mere

Betydningen af fællesoffentlig digitalisering for uddannelser og selvejende institutioner

Betydningen af fællesoffentlig digitalisering for uddannelser og selvejende institutioner Betydningen af fællesoffentlig digitalisering for uddannelser og selvejende institutioner Konference om fremtidens it for selvejende institutioner den 23. januar 2013 Rikke Hougaard Zeberg, vicedirektør

Læs mere

It-arkitekturprincipper. Version 1.0, april 2009

It-arkitekturprincipper. Version 1.0, april 2009 It-arkitekturprincipper Version 1.0, april 2009 Fælles it-arkitekturprincipper Som offentlig it-chef, projektleder eller professionel, der arbejder med digitalisering, skal du træffe mange valg i en hektisk

Læs mere

Digitaliseringsstrategi for Børn- og Ungeområdet, Lemvig Kommune

Digitaliseringsstrategi for Børn- og Ungeområdet, Lemvig Kommune Digitaliseringsstrategi for Børn- og Ungeområdet, Lemvig Kommune 2016-2019 Godkendt d.xx.xx.xx 1. Indledning Lemvig Kommune arbejder for, at alle børn og unge lærer og trives. Digitalisering er et nødvendigt

Læs mere

Regeringens svar på fem forslag fra Virksomhedsforum

Regeringens svar på fem forslag fra Virksomhedsforum Regeringens svar på fem forslag fra Virksomhedsforum der gennemføres Én indgang til det offentlige på miljøområdet (Miljøministeriet) Én indgang er særlig relevant på miljøområdet, idet virksomheder blandt

Læs mere

Aktuel skat 2015. Danmarks Skatteadvokater Den 30. november 2015

Aktuel skat 2015. Danmarks Skatteadvokater Den 30. november 2015 Aktuel skat 2015 Danmarks Skatteadvokater Den 30. november 2015 Oversigt Digitalisering i det offentlige Digitalisering i SKAT DIAS Mål og vision Løsningen Implementering Erfaringer & Fejl Fremtidig løsning

Læs mere

STRATEGIENS SAMMENHÆNG

STRATEGIENS SAMMENHÆNG Godkendt af kommunalbestyrelsen den. 18.april 2012 1 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING 3 Modernisering og effektivisering af den kommunale service 3 2. STRATEGIENS SAMMENHÆNG 4 3. STRATEGISKE INDSATSER

Læs mere

Den dobbelte ambition. Direktionens strategiplan

Den dobbelte ambition. Direktionens strategiplan Den dobbelte ambition Direktionens strategiplan 2016-2018 Godkendt af Byrådet den 27. januar 2016 Direktionens strategiplan 2016-2018 Direktionens strategiplan tager udgangspunktet i Byrådets Vision, Udviklingsstrategien,

Læs mere

På vej mod et mere digitalt offentligt Danmark. Digitaliseringskonferansen, 30. maj 2013 Direktør Lars Frelle-Petersen

På vej mod et mere digitalt offentligt Danmark. Digitaliseringskonferansen, 30. maj 2013 Direktør Lars Frelle-Petersen På vej mod et mere digitalt offentligt Danmark Digitaliseringskonferansen, 30. maj 2013 Direktør Lars Frelle-Petersen Dagens oplæg kort Hvorfor digitalisere? Det politiske mandat Strategier - og organisering

Læs mere

Digitaliseringsstrategi 2012 2015

Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Indholdsfortegnelse Digitaliseringsstrategi 2012 2015... 1 Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 3 Vision og mål for digitaliseringsstrategi 2012 2015... 4 Erfaringer

Læs mere

Programbeskrivelse - Sammenhængende Digital Borgerservice. 1. Formål og baggrund NOTAT

Programbeskrivelse - Sammenhængende Digital Borgerservice. 1. Formål og baggrund NOTAT Programbeskrivelse - Sammenhængende Digital Borgerservice 1. Formål og baggrund Den digitale service skal gøre det lettere at være borger og virksomhed i Danmark. De skal opleve nærhed og sammenhæng i

Læs mere

2.4 Initiativbeskrivelse

2.4 Initiativbeskrivelse KL Danske Regioner Økonomi- og Indenrigsministeriet Social- og Integrationsministeriet Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Finansministeriet 2.4 Initiativbeskrivelse Fuldt digitaliseret kommunikation

Læs mere

BUDSKABSPAPIR om den fælleskommunale rammearkitektur for it og digitalisering ("rammearkitekturen")

BUDSKABSPAPIR om den fælleskommunale rammearkitektur for it og digitalisering (rammearkitekturen) 1 BUDSKABSPAPIR om den fælleskommunale rammearkitektur for it og digitalisering ("rammearkitekturen") BRUGSVEJLEDNING Budskabspapiret er en hjælp til at sætte ord og sætninger på, når du som kommunal chef

Læs mere

Kanalstrategi 2012-2015

Kanalstrategi 2012-2015 Kanalstrategi 2012-2015 Den Fælleskommunale Digitaliseringsstrategi 2011-2015 giver retningen for arbejdet med digitalisering i de kommende år. Målene i strategien er høje, og der ligger store udfordringer

Læs mere

Velkommen. Velkommen til høringen af forslaget til en ny fælleskommunal digitaliseringsstrategi 2016-

Velkommen. Velkommen til høringen af forslaget til en ny fælleskommunal digitaliseringsstrategi 2016- 1 of 18 Velkommen Velkommen til høringen af forslaget til en ny fælleskommunal digitaliseringsstrategi 2016-2020 "Lokal og digital - et sammenhængende Danmark". Med henblik på det videre arbejde med strategien

Læs mere

Albertslund Kommunes Digitaliseringsstrategi 2013-2015

Albertslund Kommunes Digitaliseringsstrategi 2013-2015 Albertslund Kommunes Digitaliseringsstrategi 2013-2015 Indledning Dette er strategien for Albertslund Kommunes digitale udvikling frem mod 2015. I Den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi gør regeringen

Læs mere

Projektet er en del af den fælles kommunale digitaliseringsstrategi.

Projektet er en del af den fælles kommunale digitaliseringsstrategi. N OTAT Den 7. november 2013 Business case for projekt vedr. digital byggesagsbehandling Sags ID: 1728511 Dok.ID: 1728511 AKP@kl.dk Direkte 3370 3241 Mobil 2215 8678 1. Ledelsesresumé Projektet om digital

Læs mere

Digitaliseringsstrategi

Digitaliseringsstrategi Dragør Kommune, november 2015 Justeret november 2016 Digitaliseringsstrategi UDKAST TIL OPDATERING Dragør Kommune 2016 2020 1 Indholdsfortegnelse 0. Forord...3 1. Indledning...3 2. Fællesoffentligt samarbejde

Læs mere

Vejledning om avanceret afhentning. i Digital Post på Virk.dk.

Vejledning om avanceret afhentning. i Digital Post på Virk.dk. Vejledning om avanceret afhentning og sortering i Digital Post på Virk.dk. Denne vejledning beskriver, hvordan virksomheder, foreninger m.v. med et CVR-nummer kan modtage Digital Post, herunder hvordan

Læs mere

Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi består af projekter på følgende fire fagområder:

Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi består af projekter på følgende fire fagområder: Webstrategi Rammen Dette er Faaborg-Midtfyn Kommunes første udgave af en webstrategi, version 1.0, der gælder for 2013 og har fokus på den umiddelbare opgave at understøtte kerneydelser på nettet. Webstrategien

Læs mere

Digitaliseringsstrategien -Status og udviklingsveje

Digitaliseringsstrategien -Status og udviklingsveje Digitaliseringsstrategien -Status og udviklingsveje Indhold 01 Strategisk indsatsområde: Effektivisering 02 Strategisk indsatsområde: Bedre borgerinddragelse 03 Strategisk indsatsområde: Tværgående samarbejde

Læs mere

Kanalstrategi

Kanalstrategi Kanalstrategi 2016-2018 Hjørring Kommune 1 Kanalstrategi 2016-2018 Formål Kanalstrategien skal hjælpe os til at udnytte vores ressourcer bedre og bevare borgernes oplevelse af kvalitet, når de bliver betjent

Læs mere

IT-strategi i Københavns Kommune 2010-2014

IT-strategi i Københavns Kommune 2010-2014 IT-strategi i Københavns Kommune 2010-2014 1 Indhold Vision...4 Strategiske indsatsområder...5 Borgere, virksomheder og brugere...6 Kommunens opgaver og måden at løse dem på...8 Medarbejdere...10 Styring

Læs mere

Kort om Umbrella. Den 6. oktober 2009. 1. Umbrella

Kort om Umbrella. Den 6. oktober 2009. 1. Umbrella Den 6. oktober 2009 Kort om Umbrella 1. Umbrella Umbrella er et fælleskommunalt samarbejde om udvikling af digitale selvbetjeningsløsninger. De udviklede løsninger skal sikre en videreudvikling af borgerservicen

Læs mere