28. november Fødevareministeriets. Koncerndigitaliseringsstrategi

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "28. november 2013. Fødevareministeriets. Koncerndigitaliseringsstrategi 2013-2016"

Transkript

1 28. november 2013 Fødevareministeriets Koncerndigitaliseringsstrategi

2 Indhold Indledning... 2 Udgangspunkt i de strategiske pejlemærker... 2 Koncerndigitaliseringsstrategiens formål... 2 Fokus på brugere... 3 Sikker og stabil drift... 4 Informationssikkerhed... 4 Effektiv ressourceanvendelse... 4 Den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi... 5 Digital post... 5 Virk.dk... 6 Fælles grunddata... 6 Den organisatoriske ramme... 7 Koncernstyregruppen og Digitaliseringsforummet

3 Indledning Fødevareministeriets koncerndigitaliseringsstrategi sætter retningen for Fødevareministeriets digitaliseringsindsats i de kommende år. Koncerndigitaliseringsstrategien skal fungere som et overordnet styringsredskab, der skal understøtte ministeriets mission, vision og strategi. Fødevareministeriets mission er at arbejde for at skabe rammerne for et udviklings- og vækstorienteret fødevareerhverv, en ansvarlig forvaltning af naturressourcer og fødevaresikkerhed, forbrugernes valgmuligheder og sunde kostvaner. Arbejdet med skabelsen af disse rammer understøttes i Fødevareministeriets strategiske pejlemærker, som sætter retning for hele koncernen. De strategiske pejlemærker er: 1. Et erhverv i vækst og udvikling 2. Grøn omstilling af fødevareerhvervet 3. Tættere på omverdenen 4. Nytænkende og handlekraftig organisation Udgangspunkt i de strategiske pejlemærker Koncerndigitaliseringsstrategien tager udgangspunkt i Fødevareministeriets strategiske pejlemærker. Særligt 3. pejlemærke Tættere på omverdenen og 4. pejlemærke Nytænkende og handlekraftig organisation er relevante i forhold til digitaliseringsindsatsen. Det 3. pejlemærke, tættere på omverdenen, understøttes gennem fokus på brugere. Brugerne skal have en oplevelse af stadig bedre service, og dette opnås ved udvikling af brugervenlige løsninger med prioritering af en sikker og stabil drift i nye og eksisterende digitale løsninger. Det 4. pejlemærke, nytænkende og handlekraftig organisation, understøttes gennem fokus på nytænkende løsninger såvel rettet mod eksterne brugere, men også internt i organisationen. De nytænkende løsninger prioriteres og udvikles altid med hensyntagen til en stabil og sikker drift for digitalisering og it-anvendelse samt med hensyntagen til, at omkostningerne skal stå mål med gevinsterne. Koncerndigitaliseringsstrategiens formål Digitaliseringsindsatsen i Fødevareministeriet skal stå mål med gevinsten heraf. Ministeriet står ligesom øvrige statslige institutioner over for faldende rammer og krav om nye opgaver. Koncerndigitaliseringsstrategien skal understøtte en effektiv ressourceanvendelse, som skal bidrage til, at disse udfordringer løftes. Store dele af Fødevareministeriets forretning er it-understøttet, og derfor er stabil og sikker drift samt god itperformance en nødvendighed for, at koncernens opgaver kan løses. Strategien skal sætte retningen for arbejdet hermed. Ligeledes skal koncerndigitaliseringsstrategien understøtte muligheden for et øget samarbejde på tværs af koncernen og sikre, at der videndeles og optimeres. Koncerndigitaliseringsstrategien er formuleret tilpas konkret, så retningen for de kommende års udvikling på digitaliseringsområdet er fastsat. 2

4 Koncerndigitaliseringsstrategien har følgende overordnede mål: Fokus på brugere Sikker og stabil drift Effektiv ressourceanvendelse Den fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi Indsatsområderne understøttes af forskellige koncernfælles midler. Koncernstyregruppen og digitaliseringsforummet er den organisatoriske ramme for arbejdet med it og digitalisering i koncernen. De fire overordnede mål i koncerndigitaliseringsstrategien udmøntes i styrelsernes it- og digitaliseringsstrategier i konkrete og målbare mål. Der vil i efteråret 2013 pågå en proces med opdatering af styrelsernes strategier, hvor målene lægges fast. Der følges op på de enkelte mål i styrelsernes strategier hvert kvartal gennem kvartalsrapporteringen til Koncernstyregruppen. Koncerndigitaliseringsstrategien revideres årligt med henblik på ændrede krav og vejledninger på området. Fokus på brugere 1 Det er centralt for Fødevareministeriets virke, at brugerservicen er høj. Det er derfor et overordnet mål i denne koncerndigitaliseringsstrategi, at der på brugersiden er en oplevelse af, at Fødevareministeriets leverancer er af høj kvalitet. Fødevareministeriet skal fremstå som et moderne ministerium, der udvikler og drifter stærke digitale løsninger. Fødevareministeriet har fokus på udvikling og fremmer løsninger, som inden for de givne regler og rammer så vidt muligt giver brugeren en oplevelse af et byrdelettende og åbent samarbejde. Dette er ikke nogen let opgave, da Fødevareministeriet administrerer mange komplekse regler, og derfor er fokus på brugere helt centralt. Viden om Fødevareministeriets brugere og deres behov og engagement er vigtig. Brugere skal inddrages i det videst mulige omfang for at sikre, at de bedst mulige løsninger bliver udviklet. I forhold til at udvikle de bedst mulige løsninger er det vigtigt, at der bliver tænkt i processer og de rigtige flow, eksempelvis vedrørende ændringer i systemer. For NaturErhvervstyrelsen kan CAP IT nævnes som indsatsområde, der med tast-selv løsningen er den direkte vej for brugeren til at få et engagementsoverblik, give fuldmagter, udveksle betalingsrettigheder, ansøge og indberette. Systemet er i drift, men der er behov for yderligere driftsmodning. For at give en bedre brugeroplevelse i erhvervet, er der behov for stadig modning af systemet i forhold til performance, stabilitet og svartider. Et af Fødevarestyrelsens strategiske indsatsområder er bedre digital brugerbetjening. Brugerne skal opleve stadig bedre service, og Fødevarestyrelsen skal samtidig opleve en effektivisering i digitaliseringen. Det er en 1 Med brugere menes såvel interne brugere som eksterne. 3

5 overordnet målsætning i Fødevarestyrelsen at kommunikere digitalt blandt andet ved at stille selvbetjeningsløsninger til rådighed for styrelsens brugere. Som eksempel kan nævnes selvbetjeningsløsninger til anmeldelse af fødevarevirksomheder og anmeldelse af kosttilskud. Sikker og stabil drift Fødevareministeriet forsøger at finde løsninger på tværs af koncernen, der medfører, at ministeriet som koncern gør tingene bedst og billigst med blik for den nødvendige sikkerhed. Det er altafgørende for de enkelte institutioner og for koncernen som helhed, at driften af Fødevareministeriets it er sikker og stabil. Et vigtigt mål i denne koncerndigitaliseringsstrategi er en sikker og stabil drift for hele koncernens it. Der er i ministeriet fokus på udvikling af nye og innovative løsninger, som letter arbejdsgangen for brugere og som sikrer en effektiv administration. Udvikling og innovation er prioriteret højt, også som følge af de politiske krav, som Fødevareministeriet skal leve op til, men sikker og stabil drift har højeste prioritet, og med de økonomiske udsigter vil en prioritering mellem nye innovative løsninger være uundgåelig. En sikker og stabil drift medfører, at brugerne oplever, at systemerne fungerer, er tilgængelige og gør arbejdet i systemerne lettilgængeligt. Derfor hænger en sikker og stabil drift sammen med målet om fokus på brugere. Informationssikkerhed Informationssikkerhedsstandarder er med til at sikre at alle, der arbejder med informationssikkerhed, har et fælles grundlag og en fælles forståelsesramme. ISO vil fremadrettet blive anvendt som sikkerhedsstandard af de statslige institutioner i Danmark. Inden udgangen af 2013 forventes det, at ISO foreligger i dansk oversættelse. Fødevareministeriet vil efterfølgende påbegynde en proces vedrørende overgang til denne standard. Effektiv ressourceanvendelse Fødevareministeriet står over for betydelige økonomiske udfordringer med faldende rammer og krav om nye opgaver. En effektiv ressourceanvendelse er væsentlig for at kunne imødekomme disse udfordringer. Løbende digitalisering er med til at lette sagsgange, og det er derfor nødvendigt at prioritere de digitaliseringsprojekter, som kan frigive ressourcer til andre opgaver. Det er samtidig nødvendigt at prioritere it-ressourcerne til det, som er mest kritisk for forretningen. Der vil grundet knappe ressourcer være yderligere behov for at vurdere, om de enkelte digitaliseringsprojekter skal igangsættes. Derfor vil igangsættelsen af digitaliseringsprojekter bero på seriøse overvejelser over gevinster, omkostninger med videre. Ved anvendelse af de mest velegnede digitale løsninger sikrer Fødevareministeriet gevinster og sikkerhed i sagsbehandlingen. Digitaliseringen i koncernen skal underbygge den faglige opgaveløsning og en effektiv ressourceanvendelse. Det er vigtigt, at processer i opgavevaretagelsen gøres så effektive som muligt. I alle it-projekter er det essentielt, at der foretages risikoanalyse, analyse af gevinster og omkostninger, både i udvikling og implementering af projektet, samt i den efterfølgende drift. Derfor skal alle it- og 4

6 digitaliseringsprojekter bero på business cases og en kortlægning af kvalitative som kvantitative fordele og ulemper med henblik på at sikre en effektiv ressourceanvendelse. Herudover overholder Fødevareministeriet naturligvis reglerne i Finansministeriets Budgetvejledning samt vejledninger på området fra Digitaliseringsstyrelsen. Heraf fremgår det blandt andet at Statens It-projektråd skal inddrages ved it-projekter over 10 mio. kr., og at Finansudvalget skal have it-projekter over 60 mio. kr. forelagt ved et aktstykke. Det er centralt, at der på it-området er en ensretning af processer for ændringer og en klar leverandørstyring. Fødevareministeriet bestræber sig på at arbejde ud fra principperne i ITIL i det omfang, det er relevant i den enkelte institution. Der er således er overordnet fokus på retningslinjerne i Service Management processerne, hvor good practice og stabile og driftsikre løsninger er centrale. Anvendelsen af ITIL skaber en fælles struktureret måde at organisere it-arbejdet på og understøtter indsatsområdet omkring såvel konsolidering som sikker og stabil drift. Anvendelsen af fælles metoder kan desuden bidrage til, at de enkelte medarbejderes kvalifikationer udvikles i samme retning og kan være en måde at effektivisere ressourceanvendelsen på. Denne strategi skal i samspil med styrelsernes it- og digitaliseringsstrategier sikre, at Fødevareministeriet foretager de nødvendige prioriteringer i forhold til digitaliseringsprojekter, som kan medføre en mere effektiv ressourceanvendelse. Den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi Digitaliseringsstyrelsen har med Den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi opsat mål og fokusområder for digitalisering i det offentlige. Strategien er inddelt i tre hovedspor, som igen er inddelt i en række fokusområder med tilknyttede digitaliseringsinitiativer. Flere af initiativerne understøttes løbende af beslutninger fra Regeringen og fastsættelse ved lovgivning. Det er et mål i denne koncerndigitaliseringsstrategi, at initiativerne i Den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi efterleves. Fødevareministeriets digitaliseringsindsats understøtter aktivt Den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi. Arbejdet omkring initiativerne i Den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi underbygger samtidig denne strategis mål omkring fokus på brugere, sikker og stabil drift samt effektiv ressourceanvendelse. Herunder gennemgås de vigtigste initiativer i Den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi, som Fødevareministeriets blandt andet arbejder aktivt med at fremme i koncernen. Digital post Et af hovedsporene i Den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi er et opgør med papirblanketter og brevpost. Et initiativ under hovedsporet er, at alle virksomheder skal have en digital postkasse i 2013, et andet er, at det samme skal være gældende for borgere i Det er en målsætning, at hovedparten af alle breve til virksomheder sendes som digital post fra 1. november 2013 eller snarest derefter. Initiativerne omkring digital post følges op ved samarbejde mellem Fødevareministeriet og Digitaliseringsstyrelsen. 5

7 I NaturErhvervstyrelsen er CAP IT designet til digital kommunikation. Tast selv-service fungerer som en portalløsning, hvor styrelsens brugere har samlet overblik over kommunikation med styrelsen og kan følge status på indsendte ansøgninger. Systemet har en eksisterende integration med dokumentboks, hvor brugerne kan vælge, om de ønsker dokumenter direkte på portalen, afsendelse til dokumentboks eller fysisk print. 2 Systemet anses som sidestillet med en fjernprintløsning, som den Digitaliseringsstyrelsen har fået udviklet til brug i det offentlige. Det er derfor hensigten, at styrelsens øvrige fagsystemer i takt med, at de skal opdateres eller ændres, kobles op på CAP-IT s funktionalitet, således at kommunikation til og fra dokumentboks sker gennem CAP IT. Fødevarestyrelsen har siden 2011 benyttet Fødevareministeriets Dokumentboks Integration (FDI) til håndtering af udsendelse af automatisk genererede breve, de såkaldte masseforsendelser, der blev etableret i regi af de veterinære fagsystemer. FDI en styrer, at brevet udsendes digitalt hvis modtageren har tilmeldt sig i E- boks (Digital Post). Den resterende del sendes med brevpost fra ekstern printleverandør. Der var i 2012 en stigende tendens for tilmeldinger til E-boks, hvorfor Fødevarestyrelsen har kunnet øge mængden af digital post. Virk.dk Et andet initiativ i Den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi vedrører den fællesoffentlige portal virk.dk. Fra 2012 kunne alle virksomheder, der logger på virk.dk, få adgang til en personlig side målrettet den enkelte virksomhed. Det er på virk.dk, virksomhederne finder de erhvervsrettede selvbetjeningsløsninger. Såvel Fødevarestyrelsen som NaturErhvervstyrelsen deltager i myndighedsforum for Virk.dk. I dette forum holdes myndighederne ajour med de fællesoffentlige tiltag og deltager aktivt i den pågående videreudvikling af Virk.dk med større fokus på Virk.dk s rolle som den primære formidlingsportal mellem virksomheder og det offentlige. Via Virk.dk kan der blandt andet søges og indberettes til NaturErhvervstyrelsen i forhold til projektstøtteordninger, fiskeristøtte og sprøjtejournal. På Fødevarestyrelsens område er der via virk.dk adgang til Landbrugsindberetning, som anvendes blandt andet til landmændenes indberetning af gødningsregnskab og ajourføring af besætningsoplysninger, samt en række yderligere indberetnings-, registrerings- og anmeldelsesløsninger. Fødevareministeriet arbejder aktivt på at øge mængden af digitaliserede skemaer. Der satses på digitalisering af skemaer, hvor der er en nytteværdi både for brugerne og for styrelsen. Digitalisering giver en standardiseret ansøgning og indberetning samt øget brugervenlighed, desuden giver digitalisering mere korrekte indberetningsdata. Fælles grunddata En vigtig del af Den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi er fokusområdet vedrørende fælles grunddata for alle myndigheder. Fælles grunddata skal bidrage til, at de oplysninger, som det offentlige registrerer om eksempelvis borgere, virksomheder, veje, landkort og lignende skal anvendes og tilgås ét samlet sted. Et initiativ under dette 2 NaturErhvervstyrelsen afleverer ikke til Dokumentboks/Digital Post i dag, men funktionaliteten er etableret og kan aktiveres. 6

8 fokusområde er udbygning af de autoritative geografiske grunddata, hvilket er særligt relevant i Fødevareministeriet, da NaturErhvervstyrelsen er storforbruger af geografisk baserede data. Dette gælder især digitale luftfotos, men i stigende grad også andre typer data som laser-højdedata, og GIS data fra andre offentlige myndigheder. Fødevareministeriet går aktivt ind i arbejdet med at genbruge offentlige data. I praksis foregår dette gennem Geodatastyrelsen, og udgangspunktet er, at Fødevareministeriet anvender alle de geodata, som er tilgængelige. Det kan nævnes, at NaturErhvervstyrelsen aktivt indgår i arbejdet med at kravspecificere den næste højdemodel for Danmark, som skal genereres i Dette sker i samarbejde med Geodatastyrelsen. Ud over at genbruge andre myndigheders data, stiller Fødevareministeriet selv en række grunddata til rådighed, herunder blandt andet NaturErhvervstyrelsens data vedrørende marker. Den organisatoriske ramme Med fokus på konsolidering af digitaliseringsindsatsen i koncernen, vil koncernen gennem sparring og videndeling kunne opnå højere grad af effektiviseringsgevinster. Koordineret samarbejde på digitaliseringsområdet er et middel til at nå denne koncerndigitaliseringsstrategis overordnede mål. Det forventes, at mængden af fællesoffentlige tiltag vil stige i de kommende år, og kravene til digitalisering og itløsninger vil blive mere specifikke. Det kan medføre it-mæssige udfordringer, og derfor er det særligt vigtigt med planlægning og koordinering på tværs af koncernen. Tillige vil der løbende opstå behov i de enkelte institutioner, som det kan være hensigtsmæssigt at arbejde sammen om på tværs af ministerområdet. Koncernstyregruppen og Digitaliseringsforummet Fødevareministeriets Koncernstyregruppe, KSG, er oprettet for at understøtte en effektiv styring i koncernen, som skaber grundlag for høj målopfyldelse og effektivitet samt tværgående prioriteringer. KSG er drivkraften i ministeriets koncernstyring og koordinerer udarbejdelse og gennemførelse af strategier, analyseprogrammer mv. Styrelserne rapporterer kvartalsvis til KSG som led i udgiftsopfølgningen. På it-området rapporteres der til KSG på status for it-projekter, it-sikkerhed samt på it-effektivisering og produktivitet. Desuden rapporterer styrelserne på de opstillede mål i deres respektive it-digitaliseringsstrategier. Dette gøres kvartalsvis. For at øge videndelingen og skabe mere sammenhæng og koordinering på tværs af koncernen på it- og digitaliseringsområdet er Digitaliseringsforummet oprettet. I Digitaliseringsforummet deltager itudviklingschefer fra NaturErhvervstyrelsen og Fødevarestyrelsen samt Økonomienheden i departementet, som er formand for forummet. Digitaliseringsforummet refererer til KSG og understøtter dennes arbejde med et sammenhængende digitalt Fødevareministerium. I forummet orienteres der gensidigt om tiltag på digitaliseringsområdet, og der rapporteres fra de udvalg og tværministerielle samarbejder, hvor hele koncernen ikke nødvendigvis er repræsenteret, men hvor emner af koncernfælles interesse bliver debatteret. Af udvalg og tværministerielle samarbejder, kan nævnes Myndighedsforum, hvor Erhvervsministeriets virk.dk-repræsentant orienterer om 7

9 seneste udvikling af virk.dk, Statens Informationssikkerhedsforum, hvor erfaringer om informationssikkerhed i staten drøftes, MPK-følgegruppen, som er en følgegruppe for Digitaliseringsstyrelsens arbejde med den fællesoffentlige projektmodel for digitalisering, blandt mange andre. Videndelingen i Digitaliseringsforummet er et middel til at nå koncerndigitaliseringsstrategiens mål. I dette forum drøftes emner inden for såvel udvikling som konsolidering. Digitaliseringsinitiativer igangsat af Digitaliseringsstyrelsen og målene i Den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi drøftes for at nå til enighed om, hvordan de nås bedst muligt i koncernen. Tiltag og nye løsninger, som understøtter sikker og stabil drift og en effektiv ressourceanvendelse, bliver også drøftet i dette forum. 8

Effektiv digitalisering. - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015. April 2012

Effektiv digitalisering. - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015. April 2012 April 2012 Effektiv digitalisering - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015 Baggrund Danmark står med væsentlige økonomiske udfordringer og en demografi, der betyder færre på arbejdsmarkedet til

Læs mere

Velfærd gennem digitalisering

Velfærd gennem digitalisering Velfærd gennem digitalisering Sorø Kommunes Strategi for velfærdsteknologi og digitalisering 2011 2016 1. Indledning Strategi for velfærdsteknologi og digitalisering er udarbejdet i 2011 over en periode

Læs mere

Ikast-Brande Kommunes digitaliseringsstrategi 2012-2015

Ikast-Brande Kommunes digitaliseringsstrategi 2012-2015 Ikast-Brande Kommunes digitaliseringsstrategi 2012-2015 Økonomi- og planudvalget d. 19. Juni 2012 Byrådet d. 26. Juni 2012 Indhold Indledning... 4 Digitalisering med fokus på innovation, kreativitet og

Læs mere

Den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2011-2015. Oplæg Ved Charlotte Münter, Direktør, Digitaliseringsstyrelsen

Den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2011-2015. Oplæg Ved Charlotte Münter, Direktør, Digitaliseringsstyrelsen Den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2011-2015 Oplæg Ved Charlotte Münter, Direktør, Digitaliseringsstyrelsen Dagsorden Baggrund Strategi indhold og status Fokus på grunddata Økonomisk modvind

Læs mere

Digitaliseringsstrategi 2011-2014

Digitaliseringsstrategi 2011-2014 Digitaliseringsstrategi 2011-2014 Indholdsfortegnelse: Hørsholm Kommune vil være en digital kommune...3 Hvor skal vi hen...3 Mål for digitalisering...5 Strategiske spor...6 A. Alle ledere og medarbejdere

Læs mere

Digitaliseringsstrategi

Digitaliseringsstrategi gladsaxe.dk Digitaliseringsstrategi 2015-2018 Gladsaxe Kommune er med stor fart i gang med at forandre og effektivisere opgaveløsningen og skabe mere velfærd for borgerne ved at udnytte mulighederne gennem

Læs mere

Den digitale vej til fremtidens velfærd

Den digitale vej til fremtidens velfærd Den digitale vej til fremtidens velfærd V. Ulla Larney, Erhvervsstyrelsen Midtjysk Erhvervsakademi 21/8-2013 Danmark i front med digitalisering Fællesoffentlig digitaliseringsstrategi 2011-2015 Ansøgninger,

Læs mere

Resultatkontrakt for Digitaliseringsstyrelsen. Januar 2013

Resultatkontrakt for Digitaliseringsstyrelsen. Januar 2013 Resultatkontrakt for Digitaliseringsstyrelsen Januar 2013 1. Indledning Denne resultatkontrakt er udarbejdet i overensstemmelse med Finansministeriets retningslinjer for udarbejdelse af resultatkontrakter.

Læs mere

Fra vision til dagligdag Implementering af EU s reform af landbrugsstøtten. IMPULS, 17. september 2015

Fra vision til dagligdag Implementering af EU s reform af landbrugsstøtten. IMPULS, 17. september 2015 Fra vision til dagligdag Implementering af EU s reform af landbrugsstøtten IMPULS, 17. september 2015 Indhold NaturErhvervstyrelsen Lidt om vores it Implementeringen af landbrugsreformen 14. September

Læs mere

PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016

PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016 PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016 Indhold 1 INDLEDNING 3 2 STRATEGIGRUNDLAGET OG HANDLINGSPLAN 5 3 VISION 6 4 PEJLEMÆRKER OG PRINCIPPER 8 4.1 TEKNOLOGI 8 4.1.1 Principper 8 4.2 KOMMUNIKATION 9 4.2.1

Læs mere

Digitaliseringsstrategi 2011-2015

Digitaliseringsstrategi 2011-2015 Digitaliseringsstrategi 2011-2015 Dokumentnr.: 727-2011-34784 side 1 Dokumentnr.: 727-2011-34784 side 2 Resume: Digitaliseringsstrategien for Odder Kommune 2011-2015 er en revidering af Odder Kommunes

Læs mere

Kommissorium for Domænebestyrelsen for Bygninger, Boliger og Forsyning

Kommissorium for Domænebestyrelsen for Bygninger, Boliger og Forsyning Kommissorium for Domænebestyrelsen for Bygninger, Boliger og Forsyning Introduktion Besluttet af Styregruppen for Tværoffentligt Samarbejde, marts 2008 I forlængelse af den fællesoffentlige strategi for

Læs mere

Kanalstrategi 2.0. Aarhus Kommune 2013-2017

Kanalstrategi 2.0. Aarhus Kommune 2013-2017 Kanalstrategi 2.0 Aarhus Kommune 2013-2017 Aarhus Kommune November 2013 Indhold Formål...3 Visionen...3 Tværgående mål...3 A. Digitalisering... 3 B. Organisering... 4 C. Dokumentation og ledelsesinformation...

Læs mere

Mål- og resultatplan

Mål- og resultatplan Mål- og resultatplan Indhold Strategisk målbillede 3 Mission og vision 3 Strategiske pejlemærker 4 Mål for 2015 6 Mål for kerneopgaver 6 Mål for intern administration 6 Gyldighedsperiode og opfølgning

Læs mere

Fødevareministeriets kommunikationspolitik

Fødevareministeriets kommunikationspolitik Fødevareministeriets kommunikationspolitik 2 Fødevareministeriets kommunikationspolitik Indhold Indledning... 5 Formål... 6 Målsætninger... 7 Principper for god kommunikation... 8 Målgrupper... 9 Roller

Læs mere

Svendborg Kommune Digitaliseringsstrategi 2012 2015

Svendborg Kommune Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Svendborg Kommune Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Digitaliseringsstrategi hvorfor gør vi det I dag er de mobile platforme en naturlig del af vores hverdag. Tablets, smartphones, bærbare pc er er med

Læs mere

Digitaliseringsstrategi for Nordfyns Kommune for årene 2011-2015

Digitaliseringsstrategi for Nordfyns Kommune for årene 2011-2015 Digitaliseringsstrategi for Nordfyns Kommune for årene 2011-2015 Sagsnummer: 480-2011-10070 Dokumentnummer: 480-2011-163055 Afdeling: Borgmesterkontoret Udarbejdet af: Gunner Andersen 1 Indhold 2 Indledning

Læs mere

FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK

FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK INDHOLD 01 Om dokumentet 3 02 Sundhed.dk s forretning 4 02.1 Mission og vision 4 02.2 Sundhed.dk s position og marked 4 02.3 Sundhed.dk s fundament og leverancer 5 02.4 Målgrupper

Læs mere

Kontorchef Cecile Christensen, Center for sikkerhed og systemforvaltning. 5. november 2014 1

Kontorchef Cecile Christensen, Center for sikkerhed og systemforvaltning. 5. november 2014 1 Tilgængelighed, fortrolighed og integritet. Høj kvalitet i informationssikkerhed og dokumentation Hvilken betydning har principper og anbefalinger i sikkerhedsstandarden ISO 27001 for kvaliteten af dokumentationen?

Læs mere

Strategi 2013-2017 Danmarks Miljøportal

Strategi 2013-2017 Danmarks Miljøportal Strategi 2013-2017 Danmarks Miljøportal Introduktion Danmarks Miljøportal (DMP) har ansvaret for en digital infrastruktur på miljøområdet, der gør det muligt for myndigheder og offentlighed at få nem adgang

Læs mere

Lokal og digital et sammenhængende Danmark

Lokal og digital et sammenhængende Danmark 1 of 15 Lokal og digital et sammenhængende Danmark Oplæg til høringssvar på Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2016-2020 2 of 15 Proces Forslag til den fælleskommunale digitaliseringsstrategi

Læs mere

Balancen mellem de interne nødvendigheder og de eksterne påvirkninger reguleres i kommunens it-strategi som præsenteres herunder.

Balancen mellem de interne nødvendigheder og de eksterne påvirkninger reguleres i kommunens it-strategi som præsenteres herunder. It-strategi 1.0 Indledning Flere og flere forretningsprocesser i kommunerne stiller krav til it-understøttelse, og der er store forventninger til at den offentlige sektor hænger sammen inden for it-området.

Læs mere

Mål- og resultatplan

Mål- og resultatplan Mål- og resultatplan Indhold Strategisk målbillede 3 Mission og vision 3 Strategiske pejlemærker 4 Mål for 2015 6 Mål for kerneopgaver 6 Mål for intern administration 7 Gyldighedsperiode og opfølgning

Læs mere

Styringsdokument for Statens Administration 2014

Styringsdokument for Statens Administration 2014 Styringsdokument for Statens Administration 2014 Statens Administrations strategiske målbillede Statens Administrations mission og vision Statens Administration arbejder inden for Finansministeriets mission

Læs mere

Silkeborg Kommune. Digitaliserings- og Kanalstrategi

Silkeborg Kommune. Digitaliserings- og Kanalstrategi Silkeborg Kommune Digitaliserings- og Kanalstrategi 2013 2017 Forord At gå fra landbrugssamfund til industrisamfund forandrede verden radikalt. Lige nu befinder vi os i en brydningstid, der ser ud til

Læs mere

Kanalstrategien 2013-2015. Kanalstrategien 1

Kanalstrategien 2013-2015. Kanalstrategien 1 Kanalstrategien 2013-2015 Kanalstrategien 1 1. Baggrunden for Varde Kommunes kanalstrategi...4 Hvad er en kanalstrategi?... 4 Hvorfor skal Varde Kommune have en kanalstrategi?... 4 Hvem gælder kanalstrategien

Læs mere

Velkommen. Velkommen til høringen af forslaget til en ny fælleskommunal digitaliseringsstrategi 2016-

Velkommen. Velkommen til høringen af forslaget til en ny fælleskommunal digitaliseringsstrategi 2016- 1 of 18 Velkommen Velkommen til høringen af forslaget til en ny fælleskommunal digitaliseringsstrategi 2016-2020 "Lokal og digital - et sammenhængende Danmark". Med henblik på det videre arbejde med strategien

Læs mere

Videndeling via nye IT-platforme Digitalisering efter Virksomhedsudvalg II. Sune Impgaard Schou Kontorchef Miljøstyrelsen, Erhverv

Videndeling via nye IT-platforme Digitalisering efter Virksomhedsudvalg II. Sune Impgaard Schou Kontorchef Miljøstyrelsen, Erhverv Videndeling via nye IT-platforme Digitalisering efter Virksomhedsudvalg II Sune Impgaard Schou Kontorchef Miljøstyrelsen, Erhverv Emner Rammerne for PDE (Projekt Digitalisering Erhverv) Formål. Hvad er

Læs mere

Økonomistyring i staten

Økonomistyring i staten Økonomistyring i staten Del 1 Målbillede Version 1.0 Januar 2014 Indhold 1 Indledning 3 1.1 Formål med vejledningen 3 1.2 Opdatering 3 1.3 Behovet for god økonomistyring i staten 3 1.4 Økonomistyring i

Læs mere

IT-strategi i Københavns Kommune 2010-2014

IT-strategi i Københavns Kommune 2010-2014 IT-strategi i Københavns Kommune 2010-2014 1 Indhold Vision...4 Strategiske indsatsområder...5 Borgere, virksomheder og brugere...6 Kommunens opgaver og måden at løse dem på...8 Medarbejdere...10 Styring

Læs mere

Projektet er en del af den fælles kommunale digitaliseringsstrategi.

Projektet er en del af den fælles kommunale digitaliseringsstrategi. N OTAT Den 7. november 2013 Business case for projekt vedr. digital byggesagsbehandling Sags ID: 1728511 Dok.ID: 1728511 AKP@kl.dk Direkte 3370 3241 Mobil 2215 8678 1. Ledelsesresumé Projektet om digital

Læs mere

Anvendelse af brugertest i udviklingen af offentlige selvbetjeningsløsninger

Anvendelse af brugertest i udviklingen af offentlige selvbetjeningsløsninger Kommunaludvalget 2013-14 KOU Alm.del Bilag 62 Offentligt Notat 11.april 2014 Anvendelse af brugertest i udviklingen af offentlige selvbetjeningsløsninger På samrådet vedr. digitalisering i Kommunaludvalget

Læs mere

Direktørkontrakt 2009

Direktørkontrakt 2009 Direktørkontrakt 2009 1 Finanstilsynets direktørkontrakt for 2009 Direktørkontrakten og styrelsens resultatkontrakt udgør Økonomi- og Erhvervsministeriets kontraktstyring i relation til styrelsen. Mens

Læs mere

Aktstykke nr. 28 Folketinget 2009-10. Afgjort den 19. november 2009. Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 9. november 2009.

Aktstykke nr. 28 Folketinget 2009-10. Afgjort den 19. november 2009. Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 9. november 2009. Aktstykke nr. 28 Folketinget 2009-10 Afgjort den 19. november 2009 28 Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 9. november 2009. a. Økonomi- og Erhvervsministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning

Læs mere

LOKAL OG DIGITAL - ET SAMMENHÆNGENDE DANMARK

LOKAL OG DIGITAL - ET SAMMENHÆNGENDE DANMARK V. PIA FÆRCH (PAH@KL.DK) KONTORCHEF, KL 1 FÆLLESKOMMUNAL DIGITALISERINGSSTRATEGI 2016-2020 UDGANGSPUNKT FOR DEN NYE STRATEGI Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2011-2015 Fælles beslutnings- og

Læs mere

Oplæg til inspiration og refleksion v/ Rudersdal Kommune - Martin Egebjærg og Carina Buchard Møller. Sarfarissoq 2015 1

Oplæg til inspiration og refleksion v/ Rudersdal Kommune - Martin Egebjærg og Carina Buchard Møller. Sarfarissoq 2015 1 Oplæg til inspiration og refleksion v/ Rudersdal Kommune - Martin Egebjærg og Carina Buchard Møller 1 Disposition RDK s udgangspunkt i 2009 Strategiske overvejelser samt forberedelse til implementeringen

Læs mere

Baggrundsnotat: Digitalisering i den offentlige sektor

Baggrundsnotat: Digitalisering i den offentlige sektor Baggrundsnotat: Digitalisering i den offentlige sektor Digitalisering er et væsentligt værktøj i bestræbelserne på at modernisere den offentlige sektor. Digitalisering af den offentlige sektor skal især

Læs mere

ØU 100517 pkt. 06_01. Strategi for digitalisering og it-anvendelse i Hvidovre Kommune

ØU 100517 pkt. 06_01. Strategi for digitalisering og it-anvendelse i Hvidovre Kommune It med ny mening Strategi for digitalisering og it-anvendelse i Hvidovre Kommune Indhold Borgmesterens forord 3 Baggrund 4 Strategiens gyldighed og sammenhæng 5 Organisering af digitaliseringsarbejdet

Læs mere

It-delstrategi for administrativ it-anvendelse

It-delstrategi for administrativ it-anvendelse Administrativ DELSTRATEGI 2011-2015 NOTAT It-delstrategi for administrativ it-anvendelse 9. september 2011 Indholdsfortegnelse 1. Formål...2 2. Baggrund...2 3. Vision...3 4. Strategisk retning...3 4.1.

Læs mere

Et digitalt eventyr? Danskernes digitale vej til fremtidens velfærd. XBRL Event 2013 Kgl. Dansk Ambassade Stockholm Direktør Lars Frelle-Petersen

Et digitalt eventyr? Danskernes digitale vej til fremtidens velfærd. XBRL Event 2013 Kgl. Dansk Ambassade Stockholm Direktør Lars Frelle-Petersen Et digitalt eventyr? Danskernes digitale vej til fremtidens velfærd XBRL Event 2013 Kgl. Dansk Ambassade Stockholm Direktør Lars Frelle-Petersen Mere og bedre for færre ressourcer Hvis produktivitetsvæksten

Læs mere

Digitaliseringsstrategien -Status og udviklingsveje

Digitaliseringsstrategien -Status og udviklingsveje Digitaliseringsstrategien -Status og udviklingsveje Indhold 01 Strategisk indsatsområde: Effektivisering 02 Strategisk indsatsområde: Bedre borgerinddragelse 03 Strategisk indsatsområde: Tværgående samarbejde

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Indledning... 3. 2. Formål... 3. 3. Vision... 3. 4. Indsatsområder... 4. 4.1. Digital service og selvbetjening...

Indholdsfortegnelse. 1. Indledning... 3. 2. Formål... 3. 3. Vision... 3. 4. Indsatsområder... 4. 4.1. Digital service og selvbetjening... Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Formål... 3 3. Vision... 3 4. Indsatsområder... 4 4.1. Digital service og selvbetjening... 4 Kanalvalg og kanalmuligheder er afgørende for service og effektivitet...

Læs mere

Strategisk styring med resultater i fokus. September 2014

Strategisk styring med resultater i fokus. September 2014 1 Strategisk styring med resultater i fokus September 2014 INDHOLD FORORD 3 RAMME FOR MÅL- OG RESULTATPLANEN 4 MÅL- OG RESULTATPLANEN 6 1. STRATEGISK MÅLBILLEDE 7 2. MÅL 8 3. OPFØLGNING 10 DEN GODE MÅL-

Læs mere

Bedre brugeroplevelser! Hvad gør Erhvervsstyrelsen i Danmark? Altinndagen 1.december 2014

Bedre brugeroplevelser! Hvad gør Erhvervsstyrelsen i Danmark? Altinndagen 1.december 2014 Bedre brugeroplevelser! Hvad gør Erhvervsstyrelsen i Danmark? Altinndagen 1.december 2014 Hvad vil vi gerne dele med jer i dag? Kort om os Erhvervsstyrelsen, brugervenlighed og VIRK v. Hanne Vestergaard

Læs mere

Agenda. overblik. trafikområdet. 1) Selvbetjeningsløsninger hvad og hvorfor? 2) Bølge 3 aktiviteter og vejsektoren - overblik

Agenda. overblik. trafikområdet. 1) Selvbetjeningsløsninger hvad og hvorfor? 2) Bølge 3 aktiviteter og vejsektoren - overblik Agenda 1) Selvbetjeningsløsninger hvad og hvorfor? 2) Bølge 3 aktiviteter og vejsektoren - overblik 3) Selvbetjeningsløsninger hvor går de hen? 4) Den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi overblik

Læs mere

Kort om Umbrella. Den 6. oktober 2009. 1. Umbrella

Kort om Umbrella. Den 6. oktober 2009. 1. Umbrella Den 6. oktober 2009 Kort om Umbrella 1. Umbrella Umbrella er et fælleskommunalt samarbejde om udvikling af digitale selvbetjeningsløsninger. De udviklede løsninger skal sikre en videreudvikling af borgerservicen

Læs mere

Rigsrevisionen, digitalisering og dokumentation Statens Arkiver den 5. november 2014 v/rigsrevisor Lone Strøm

Rigsrevisionen, digitalisering og dokumentation Statens Arkiver den 5. november 2014 v/rigsrevisor Lone Strøm Rigsrevisionen, digitalisering og dokumentation Statens Arkiver den 5. november 2014 v/rigsrevisor Lone Strøm Offentlig revision Folketinget Finansudvalget Øvrige politiske udvalg De af Folketinget valgte

Læs mere

1. Departementets kompetencestrategi

1. Departementets kompetencestrategi Den 3. april 2006 1. Departementets kompetencestrategi Kompetenceudviklingen i Beskæftigelsesministeriet skal være både strategisk og systematisk. Strategisk ved at have sammenhæng med ministeriets udfordringer,

Læs mere

FULD DIGITAL KOMMUNIKATION I 2015

FULD DIGITAL KOMMUNIKATION I 2015 FULD DIGITAL KOMMUNIKATION I 2015 Regeringen, kommunerne og regionerne arbejder sammen om at skabe et digitalt Danmark, som frigør resurser til bedre kernevelfærd samtidig med at servicen moderniseres

Læs mere

Grunddata som kilde til vækst og innovation. Oplæg for Midtjysk Erhvervsudviklingsakademi v/ Rikke Gram-Hansen 21/8-2013

Grunddata som kilde til vækst og innovation. Oplæg for Midtjysk Erhvervsudviklingsakademi v/ Rikke Gram-Hansen 21/8-2013 Grunddata som kilde til vækst og innovation Oplæg for Midtjysk Erhvervsudviklingsakademi v/ Rikke Gram-Hansen 21/8-2013 Agenda 1. Data som driver for vækst og velfærd 2. Det offentliges initiativer på

Læs mere

Partneraftale. Formålet med partnerskabsaftalen vil derfor være at skabe en it-governancemodel der kan:

Partneraftale. Formålet med partnerskabsaftalen vil derfor være at skabe en it-governancemodel der kan: Partneraftale Randers Kommune og KMD har pr. 15.01.07 indgået nærværende partneraftale der, gennem et tæt samarbejde om optimal anvendelse af IT- løsninger, skal bidrage til at effektivisere kommunens

Læs mere

Digitaliseringsstrategi for Børn og Unge

Digitaliseringsstrategi for Børn og Unge Digitaliseringsstrategi for Børn og Unge Børn og Unge arbejder for, at alle børn og unge fra 0 til 18 år bliver så dygtige de kan, får lige muligheder og trives. Digitaliseringsstrategien understøtter

Læs mere

Kanalstrategi. Ikast-Brande Kommune 2013-2015

Kanalstrategi. Ikast-Brande Kommune 2013-2015 Kanalstrategi Ikast-Brande Kommune 2013-2015 Godkendt i byrådet den 16.09.2013 Indhold Forord og formål... 3 Hvad er en kanalstrategi?... 3 Hvordan skal vi arbejde med en kanalstrategi i Ikast-Brande Kommune?...

Læs mere

Direktionens årsplan 2015

Direktionens årsplan 2015 SOLRØD KOMMUNE DIREKTIONEN Direktionens årsplan 2015 Årsplan for udvikling af organisationen 1. Indledning og formål Direktionen udarbejder årligt en årsplan, som sætter retningen for organisationen det

Læs mere

Bilag 1. Strategi for digital forvaltning 2006-2009. Hørsholm Kommune

Bilag 1. Strategi for digital forvaltning 2006-2009. Hørsholm Kommune Bilag 1 Strategi for digital forvaltning 2006-2009 Hørsholm Kommune Indholdsfortegnelse 1 HØRSHOLM KOMMUNES IT-STRATEGI STRATEGI FOR DIGITAL FORVALTNING 2006-2009... 1 2 VISION... 1 3 PEJLEMÆRKER... 4

Læs mere

Den offentlige postløsning fuld offentlig digitalisering. Kontorchef Michael Busk-Jepsen, Økonomistyrelsen

Den offentlige postløsning fuld offentlig digitalisering. Kontorchef Michael Busk-Jepsen, Økonomistyrelsen Den offentlige postløsning fuld offentlig digitalisering Kontorchef Michael Busk-Jepsen, Økonomistyrelsen Dagsorden 1. Visionen set centralt fra - Regeringens globaliseringsstrategi, e2012 - edage, herunder

Læs mere

STRATEGI FOR DIGITALISERING AF DEN OFFENTLIGE SEKTOR 2007-2010 MOD BEDRE DIGITAL SERVICE, ØGET EFFEKTIVISERING OG STÆRKERE SAMARBEJDE

STRATEGI FOR DIGITALISERING AF DEN OFFENTLIGE SEKTOR 2007-2010 MOD BEDRE DIGITAL SERVICE, ØGET EFFEKTIVISERING OG STÆRKERE SAMARBEJDE STRATEGI FOR DIGITALISERING AF DEN OFFENTLIGE SEKTOR 2007-2010 MOD BEDRE DIGITAL SERVICE, ØGET EFFEKTIVISERING OG STÆRKERE SAMARBEJDE Regeringen, KL og Danske Regioner Juni 2007 Strategi for digitalisering

Læs mere

Partneraftale. Formålet med partnerskabsaftalen vil derfor være at skabe en it-governancemodel der kan:

Partneraftale. Formålet med partnerskabsaftalen vil derfor være at skabe en it-governancemodel der kan: Partneraftale Randers Kommune og KMD indgår nærværende partneraftale der, gennem et tæt samarbejde om optimal anvendelse af IT-løsninger, skal bidrage til at effektivisere kommunens ressourceudnyttelse.

Læs mere

FREMTIDENS OFFENTLIGE SEKTOR INNOVATION & DIGITAL VÆKST IMPULS 2014

FREMTIDENS OFFENTLIGE SEKTOR INNOVATION & DIGITAL VÆKST IMPULS 2014 FREMTIDENS OFFENTLIGE SEKTOR INNOVATION & DIGITAL VÆKST IMPULS 2014 den 18. september på Admiral Hotel, København KLIK HER OG TILMELD DIG ONLINE TOPLEDERDEBAT Succesen fra de sidste år fortsætter. Hør

Læs mere

Tema: Uddannelsesministeriets digitaliseringsfokus de kommende år.

Tema: Uddannelsesministeriets digitaliseringsfokus de kommende år. Tema: Uddannelsesministeriets digitaliseringsfokus de kommende år. Uddannelsesministeriets ressortområde 8 universiteter 7 professionshøjskoler + Danmarks Medie og Journalisthøjskole og Ingeniørhøjskolen

Læs mere

Hillerød Kommunes Kanalstrategi 2014-2018

Hillerød Kommunes Kanalstrategi 2014-2018 Hillerød Kommunes Kanalstrategi 2014-2018 Forord Hillerød Kommunes Kanal- og Servicestrategi er en samlet strategi for kommunikation mellem kommune og borgere, virksomheder og foreninger. Service over

Læs mere

Notat. Kommunikationsstrategien beskriver, hvordan og ad hvilke kanaler der kommunikeres med de respektive målgrupper.

Notat. Kommunikationsstrategien beskriver, hvordan og ad hvilke kanaler der kommunikeres med de respektive målgrupper. Notat 30. maj 2013 TWM Bilag 1: Kommunikationsstrategi for Digital Post 2013-2015 1. Formål For at sikre implementeringen og anvendelsen af Digital Post er det en forudsætning, at myndighederne i samarbejde

Læs mere

På vej mod et mere digitalt offentligt Danmark. Digitaliseringskonferansen, 30. maj 2013 Direktør Lars Frelle-Petersen

På vej mod et mere digitalt offentligt Danmark. Digitaliseringskonferansen, 30. maj 2013 Direktør Lars Frelle-Petersen På vej mod et mere digitalt offentligt Danmark Digitaliseringskonferansen, 30. maj 2013 Direktør Lars Frelle-Petersen Dagens oplæg kort Hvorfor digitalisere? Det politiske mandat Strategier - og organisering

Læs mere

Kanalstrategi 2.0. Aarhus Kommune 2014-2017

Kanalstrategi 2.0. Aarhus Kommune 2014-2017 Kanalstrategi 2.0 Aarhus Kommune 2014-2017 Aarhus Kommune, Styregruppen for borgerservice Juni 2014 Indhold Formål...3 Visionen...3 Mål og indsatser i Aarhus Kommunes kanalstrategi...3 1. Send al post

Læs mere

Hillerød Kommunes digitaliseringsstrategi 2012-2015. Del 1 Formål og mål

Hillerød Kommunes digitaliseringsstrategi 2012-2015. Del 1 Formål og mål Hillerød Kommunes digitaliseringsstrategi 2012-2015 Del 1 Formål og mål 1 Formålet med digitaliseringsstrategien... 1 1.1 Afsæt i Hillerød Kommunes mål... 2 1.2 Ændrede rammebetingelser... 3 1.3 Indhold

Læs mere

Indledning. KL har modtaget forslag til Lov om Offentlig Digital post.

Indledning. KL har modtaget forslag til Lov om Offentlig Digital post. B I LAG TIL HØRINGSSVA R OFFENTLIG DIGITAL PO ST Den 10. februar 2012 Indledning KL har modtaget forslag til Lov om Offentlig Digital post. KL hilser lovforslaget meget velkommet, idet lovforslaget er

Læs mere

Solrød Kommunes Digitale Rådhus

Solrød Kommunes Digitale Rådhus SOLRØD KOMMUNE Solrød Kommunes Digitale Rådhus Service- og kanalstrategi for Solrød Kommune November 2010 Formål og afgrænsning Solrød Kommunes service- og kanalstrategi skal sikre en tilgængelig og kvalificeret

Læs mere

Borgerservice og administration opfølgning på indsatsområder 2011

Borgerservice og administration opfølgning på indsatsområder 2011 Borgerservice og administration opfølgning på indsatsområder 2011 2. Indsatsområder under Økonomiudvalget 2.1 Rekruttere, fastholde og udvikle de rigtige medarbejdere Det er afgørende at kunne rekruttere,

Læs mere

Den centrale stab organisering, indsatser og proces

Den centrale stab organisering, indsatser og proces 06-05-2015 Arne Kristensen Direkte: 7257 7008 Mail: akr@jammerbugt.dk Den centrale stab organisering, indsatser og proces Baggrund Direktionen har med Økonomiudvalgets godkendelse besluttet at ændre den

Læs mere

Netværksmøde. v/ Michael Fagerlund Andersen, Digitaliseringsstyrelsen

Netværksmøde. v/ Michael Fagerlund Andersen, Digitaliseringsstyrelsen Netværksmøde v/ Michael Fagerlund Andersen, Digitaliseringsstyrelsen 27. Marts 2015 DAGENS PROGRAM 10:00-10:45 Velkomst og præsentation 11:00-11:15 Pause 11:00-12:30 Workshops 12:30-13:15 Frokost 13:15-14:15

Læs mere

En midlertidig organisation der etableres for at levere en eller flere leverancer til opnåelse af forandringsevne

En midlertidig organisation der etableres for at levere en eller flere leverancer til opnåelse af forandringsevne Sammenfattende definitioner Definition og beskrivelse Vision En portefølje er en samling af projekter/mer, som vurderes samlet med henblik på at optimere sammensætning og prioritering af strategiske indsatser

Læs mere

Vejledning om avanceret afhentning. i Digital Post på Virk.dk.

Vejledning om avanceret afhentning. i Digital Post på Virk.dk. Vejledning om avanceret afhentning og sortering i Digital Post på Virk.dk. Denne vejledning beskriver, hvordan virksomheder, foreninger m.v. med et CVR-nummer kan modtage Digital Post, herunder hvordan

Læs mere

Kulturministeriets it-arkitekturpolitik

Kulturministeriets it-arkitekturpolitik Kulturministeriets Kulturministeriets Januar 2012 Udgivet af Kulturministeriet Udarbejdet af Kulturstyrelsen H.C. Andersens Boulevard 2 1553 København V www.kulturstyrelsen.dk post@kulturstyrelsen.dk Kulturministeriets

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi Social-, Børne- og Integrationsministeriet Kommunikationsstrategi 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Social-, Børne- og Integrationsministeriet arbejder for at skabe reelle fremskridt for den enkelte borger. Det

Læs mere

Kanalstrategi 2012 2015 DEN GODE SERVICE ER DIGITAL

Kanalstrategi 2012 2015 DEN GODE SERVICE ER DIGITAL Kanalstrategi 2012 2015 DEN GODE SERVICE ER DIGITAL Vision: Den gode service er digital Visionen for Albertslund Kommunes kanalstrategi er, at den gode service er digital. Det overordnede mål med strategien

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af Domstolsstyrelsens digitaliseringsprojekt vedrørende tinglysning

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af Domstolsstyrelsens digitaliseringsprojekt vedrørende tinglysning Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af Domstolsstyrelsens digitaliseringsprojekt vedrørende tinglysning November 2009 RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE

Læs mere

Digital Økonomi. Effektivisering af løn- og økonomiopgaver i Fredericia Kommune

Digital Økonomi. Effektivisering af løn- og økonomiopgaver i Fredericia Kommune Digital Økonomi Effektivisering af løn- og økonomiopgaver i Fredericia Kommune 24-10-2011 FREDERICIA KOMMUNE 23. september 2011 Strategi for Digital Økonomi Baggrund Det strategiske udviklingsprojekt Fredericia

Læs mere

I det følgende er der omtalt nogle emner, der også kan indgå i kommunens politiske drøftelse af strategien.

I det følgende er der omtalt nogle emner, der også kan indgå i kommunens politiske drøftelse af strategien. N OT AT Høring Kommunernes fælles digitaliseringsstrategi Repræsentanter fra en lang række kommuner har sammen med KL udarbejdet et udkast til en fælleskommunal digitaliseringsstrategi, der nu er sendt

Læs mere

Kanal Strategien Herning Kommune 2013-2015

Kanal Strategien Herning Kommune 2013-2015 Kanal Strategien Herning Kommune 2013-2015 INDHOLD FORORD 3 BAGGRUND 4 OVERORDNEDE MÅL 5 TVÆRGÅENDE INDSATSER OG DELMÅL 6 SERVICEUNDERSTØTTELSE 8 KANALER 9 PRINCIPPER 10 IMPLEMENTERING 11 FORORD Herning

Læs mere

Digitaliseringsstrategi

Digitaliseringsstrategi Digitaliseringsstrategi Stevns Kommune 2011-2015 Indledning Denne digitaliseringsstrategi har til formål at sætte retning på digitaliseringen i Stevns Kommune 2011-15. Strategien består af en vision og

Læs mere

Digitaliseringsstrategien - Deniz Gøgenur. Sarfarissoq 2015 1

Digitaliseringsstrategien - Deniz Gøgenur. Sarfarissoq 2015 1 Digitaliseringsstrategien - Deniz Gøgenur 1 Baggrund for Digitaliseringsstrategien Har sit udspring i IKT-strategien fra 2011 Digitaliseringsindsatsen startede med den første IKT strategi i 2011, og er

Læs mere

e-boks præsentation - januar 2014 16 JANUARY 2014 2014 COPYRIGHT E-BOKS

e-boks præsentation - januar 2014 16 JANUARY 2014 2014 COPYRIGHT E-BOKS 1 e-boks præsentation - januar 2014 2 Agenda e-boks kort fortalt Værdi for afsendere og slutbrugere Løsninger fra e-boks 3 e-boks kort fortalt 4 Ideen bag e-boks Fra omkostningstunge fysiske breve til

Læs mere

Digitaliseringsstrategi for Statens Administration i perioden år 2015-2020

Digitaliseringsstrategi for Statens Administration i perioden år 2015-2020 Digitaliseringsstrategi for Statens Administration i perioden år 2015-2020 December 2014 Side 3 af 26 Indhold J.nr. 2014-0009-006 1. Resumé 5 2. Baggrund 7 3. Pejlemærker for digitalisering 11 4. It-principper

Læs mere

Afgjort den 7. juni 2012. Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser. København, den 29. maj 2012.

Afgjort den 7. juni 2012. Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser. København, den 29. maj 2012. Aktstykke nr. 100 Folketinget 2011-12 Afgjort den 7. juni 2012 100 Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser. København, den 29. maj 2012. a. Ministeriet for Forskning, Innovation

Læs mere

Koncern-IT. KU Digital. Københavns Universitets digitaliseringsstrategi. Westergaard IT-strategi 4.11.2014 Dias 1

Koncern-IT. KU Digital. Københavns Universitets digitaliseringsstrategi. Westergaard IT-strategi 4.11.2014 Dias 1 KU Digital Københavns Universitets digitaliseringsstrategi Dias 1 Universitetets formål Forskning Uddannelse Formidling og vidensudveksling Rådgivning Dias 2 KU er Skandinaviens største universitet Cirka

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om elektroniske patientjournaler på sygehusene. November 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om elektroniske patientjournaler på sygehusene. November 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om elektroniske patientjournaler på sygehusene November 2014 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om elektroniske patientjournaler på sygehusene

Læs mere

DELSTRATEGI FOR DIGITALISERING 2014-2017 IMAGINE VIA 2020

DELSTRATEGI FOR DIGITALISERING 2014-2017 IMAGINE VIA 2020 DELSTRATEGI FOR DIGITALISERING DELSTRATEGI FOR D I G I T A L I S E R I N G 2014-2017 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 IMAGINE VIA 2020 2 AMBITION DET VIL VI I FORHOLD TIL DIGITALISERING Ambitionen

Læs mere

Vejledning til statusrapportering

Vejledning til statusrapportering Vejledning til statusrapportering INDHOLD FORORD.... 3 INDLEDNING.... 4 PROCES FOR STATUSRAPPORTERING.... 6 PROCES FOR ANALYSE OG SAGSBEHANDLING.... 8 PROCES FOR DEN POLITISKE BEHANDLING....11 PROJEKTAFSLUTNING

Læs mere

Brønderslev-Dronninglund Kommune

Brønderslev-Dronninglund Kommune Brønderslev-Dronninglund Kommune Brønderslev Rådhus, Ny Rådhusplads 1, 9700 Brønderslev. Tlf. 9945 4545 - Fax 9945 4500 Dronninglund Rådhus, Rådhusgade 5, 9330 Dronninglund. Tlf. 9947 1111 - Fax 99 47

Læs mere

Digitalisering i Danmark:

Digitalisering i Danmark: Digitalisering i Danmark: Sådan sikres kvaliteten af de obligatoriske offentlige digitale selvbetjeningsløsninger Kvalitet på Nett 24. september 2013 Fakta om Digitaliseringsstyrelsen Ca. 150 medarbejdere

Læs mere

God ledelse i Viborg Kommune

God ledelse i Viborg Kommune God ledelse i Viborg Kommune VILJE VÆKST VELFÆRD GOD LEDELSE MOD PERSONALEPOLITISKE VÆRDIER LEDELSESGRUNDLAG MED-AFTALE God ledelse - Arbejdsværdier det vi skal/vil lykkes med Vi sikrer, at de politiske

Læs mere

Rollebeskrivelser i den fællesstatslige programmodel. - Vejledning

Rollebeskrivelser i den fællesstatslige programmodel. - Vejledning Rollebeskrivelser i den fællesstatslige programmodel - Vejledning August 2013 Indhold 1. LÆSEVEJLEDNING... 1 2. FORMAND FOR PROGRAMBESTYRELSEN (PROGRAMEJER)... 2 3. PROGRAMLEDER... 3 4. FORANDRINGSEJER...

Læs mere

EFFEKTIVISERINGS- STRATEGI

EFFEKTIVISERINGS- STRATEGI EFFEKTIVISERINGS- STRATEGI Ajourført: 13. marts 2014 Økonomi & Løn Østergade 23 5400 Bogense www.nordfynskommune.dk Sagsnummer: 480-2014-31103 Dokumentnr.: 480-2014-43672 Godkendt af Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Sitecore Seminar København onsdag 6. februar 2008 DET DIGITALE DANMARK - BORGERPORTAL 2.0

Sitecore Seminar København onsdag 6. februar 2008 DET DIGITALE DANMARK - BORGERPORTAL 2.0 Sitecore Seminar København onsdag 6. februar 2008 DET DIGITALE DANMARK - BORGERPORTAL 2.0 Om Netmester Netmester A/S 10 års erfaring med web-udvikling Vinder af Bedst til Nettet 2006 og nomineret i 2007

Læs mere

Fordelingen af kommunale gevinster i business casen for initiativet Genbrug af adressedata

Fordelingen af kommunale gevinster i business casen for initiativet Genbrug af adressedata NOTAT MINISTERIET FOR BY, BOLIG OG LANDDISTRIKTER Fordelingen af kommunale gevinster i business casen for initiativet Genbrug af adressedata 18. juli 2012 Sag: /mli-mbbl Baggrund Initiativet Genbrug af

Læs mere

Job- og personprofil for leder af Regnskabsafdelingen

Job- og personprofil for leder af Regnskabsafdelingen Job- og personprofil for leder af Regnskabsafdelingen 1. BAGGRUND Stillingen er genopslået på baggrund af for få kvalificerede kandidater i første omgang. Lederen af vores regnskabsafdeling har valgt at

Læs mere