BEVÆGELSE, KROP & SIND. Idræt, sport og motion i socialpsykiatrien i Ringsted, Slagelse og Sorø Kommune!!!!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BEVÆGELSE, KROP & SIND. Idræt, sport og motion i socialpsykiatrien i Ringsted, Slagelse og Sorø Kommune!!!!"

Transkript

1 BEVÆGELSE, KROP & SIND Idræt, sport og motion i socialpsykiatrien i Ringsted, Slagelse og Sorø Kommune

2 Undersøgelse af idrætsdeltagelse blandt borgere med psykisk sårbarhed eller sindslidelse Dette er en minirapport og et uddrag af en større rapport, hvor den store rapports hovedkonklusioner præsenteres i en overskuelig form. På kan denne større rapport læses og downloades. Udgivet af projekt Bevægelse, Krop & Sind - 2

3 I perioden juni til september 2013 blev der foretaget en spørgeskema undersøgelse af borgere tilknyttet socialpsykiatrien og behandlingspsykiatrien bosiddende i Ringsted, Slagelse og Sorø Kommune. I alt svarede 264 på spørgeskema. Undersøgelsen inddrager 26% af det estimerede antal af alle borgere, som bruger eller er tilknyttet socialpsykiatrien i de 3 kommuner. Man kan angive ret præcist, hvor mange borgere der frekventerer socialpsykiatrien, da langt de fleste, som benytter sig af uvisiterede tilbud, ikke også er at finde i gruppen af visiterede tilbud. Den uvisiterede gruppe udgør anslået ca. 3 % af den samlede gruppe. 1 Deltagerne repræsenterer også en gruppe af patienter, som modtager tilbud fra Regionsjælland. Disse omfatter 2 åbne afdelinger i Dianalund, Distriktspsykiatrien i Sorø, Ringsted og Slagelse og Regionsjællands tilbud via Klinikken i Slagelse. Kun borgere fra de 3 implicerede kommuner, som har modtaget tilbud i Regionsjælland er medtaget i undersøgelsen. I denne gruppe kan der være få deltagere, som modtager behandlingstilbud, men som ikke frekventerer socialpsykiatrien i de 3 kommuner, men kun tilbud i behandlingspsykiatrien. Kommune Indbyggere i alt Antal deltagere i undersøgelse Pct. Estimeret antal borgere i socialpsykiatrien Antal besvarelser i Pct. af total Slagelse , Ringsted , Sorø , I alt , Manglende svar Lov om aktiv beskæftigelse - er ikke talt med i opgørelsen, da dette tilbud ikke var medtaget i 1 spørgeskema. Dette kan give en usikkerhed, da der er forskellig praksis fra kommune til kommune. Antallet af 78 er eksempelvis højere i Ringsted end i Slagelse Kommune. Udgivet af projekt Bevægelse, Krop & Sind - 3

4 Hvorfor dyrke idræt? Det er vigtigt at udvikle og forankre metoder i psykiatrien såvel socialpsykiatrien som behandlingspsykiatrien, og idræt er et oplagt og effektivt område for dette. Hele det psykiatriske felt efterlyser evidens, men der er klar evidens for, at fysisk aktivitet for mennesker med psykisk sårbarhed eller sindslidelse har gavnlig måske endda livgivende effekt. At lave en undersøgelse om sundhed, trivsel og fysisk aktivitet for mennesker med psykisk sårbarhed eller sindslidelse er meningsfuldt især 3 områder skal fremhæves: 1. Den fysiologiske effekt og ulighed i sundhed 2. Den sociale effekt - empowerment og afstigmatisering 3. Den psykologiske effekt - kroppen som subjekt Den fysiologiske effekt og ulighed i sundhed Vi ved, at mennesker med sindslidelse dør år før tid, og vi ved, at mennesker med sindslidelse lever med oversygelighed (fysisk, somatisk sygdom) faktisk lever 78 % med 2 eller flere somatiske sygdomme oveni den psykiske lidelse eller problemstilling. Disse sygdomme er forbundet til livsstilssygdomme og den passivitet, der ofte følger med, når man er psykisk udfordret. Den sociale effekt - empowerment og afstigmatisering Ensomhed og isolation er som regel et følgefænomen til psykisk sygdom eller sårbarhed. Ensomhed er ligeså livstruende livsstil som eksempelvis fedme og rygning. At komme sig og opnår recovery er forbundet til inklusion og et godt socialt liv. Idræt i gruppe og foreningsliv socialiserer og giver netværk. Det er Udgivet af projekt Bevægelse, Krop & Sind - 4

5 alment menneskeligt vigtigt at deltage i meningsfulde fællesskaber. Idræt indeholder mulighed for netværk, mestring og positiv selvoplevelse. Idræt som socialitet er naturlig og har et kulturelt afsæt (i modsætning til professionelle aktiviteter og øvelser). Vi ved, at det at være aktør i eget liv og deltage aktivt i kulturliv i idrætsdeltagelse er rehabiliterende. I øvrigt tyder det på, at fysisk aktivitet i sociale sammenhænge i forbindelse med idrætsforeningsliv har større sundhedspotentiale end uden sociale sammenhænge. Den psykologiske effekt - kroppen som subjekt Den psykologiske effekt af fysisk aktivitet og idræt for mennesker med psykiske udfordringer er undervurderet. Bevidsthed og psyke er integreret og repræsenteret i kroppen, dvs. at bevidsthed og psyke er forankret i kroppen (kropssubjektet). Gennem handlingen, den fysiske aktivitet og sansningen styrkes jeg-fornemmelsen og derved fornemmelse af mig selv som handlende individ dvs. en øget fornemmelse af agency og self efficacy. Evnen til at opleve i første persons givethed og en oplevelse af minhed i bevidstheden i selve handlingen er forbundet til kerneselvet og kropssubjektet. Effekten er en klarere fornemmelse for sig selv, aktørfornemmelse og selvbillede. Omvendt fører passivitet og isolation ofte til en psykologisk tilstand af opgivelse og tankekaos. I den givne, meningsfulde og fysiske aktivitet træder tanker i baggrunden og handling i forgrunden, dvs. at bevidstheden samles og integreres i nærværsoplevelse præget af fornemmelsen af minhed (øget aktør- og jegfornemmelse), som er vigtige elementer i behandling, støtte og recovery. Forskning viser, at tidligere indlejrede idrætsfærdigheder og idrætskultur fra før-sygdomsperiode ligger indlejret i kroppen og bevidstheden som et ressourcereservoir, som subjektet (borgeren) har adgang til og dermed en indlejret motivation for idræt, fysisk aktivitet og bevægelse. Adgangen er ofte direkte, hvilket er vigtigt i forhold til motivation af borgeren, som ofte er et af (social)psykiatriens store problemer at få aktiveret borgeren meningsfuldt. Tidligere kompetencer udgående fra fysisk aktivitet og idræt og de dertil forbundne psykiske oplevelser og grundstemninger ligger indlejret i kroppen selv efter svære sygdomsforløb, hvor patienten uhindret Udgivet af projekt Bevægelse, Krop & Sind - 5

6 griber tilbage i gamle fodboldfærdigheder, dans, gymnastik etc. som havde tiden stået stille fra før sygdomsudbrud. Denne indlejring af lyst, motivation og kompetencer kan kaldes subjektets kropsskema. Der påhviler derfor den pædagogiske indsats et ansvar at vurdere muligheder og potentialer for borgerens evne til idræt, fysisk aktivitet og bevægelse, således at der tages højde for borgerens kompetencer, og at kropsskema medtages i valg af aktivitet. Idræt, fysisk aktivitet, sport og motion falder derfor i naturlig forlængelse af mestringsbegrebet, borgerinddragelse og borgerindflydelse. Konklusion Derfor bør idræt og fysisk aktivitet altid tænkes ind i behandlings- og støtteforløb. Er betingelserne til stede hos borgeren kan idræt og motion være et vigtigt led i hverdagstræning, træning i socialitet og genetablere et dybere og fortroligt forhold til sig selv og kropssubjektet. Disse elementer kan være og er ofte forudsætning for recovery. Idræt, sport og motion udgør et stort potentiale, som bør udnyttes og integreres naturligt i alle behandlings- og støtteforløb. Ikke mindst ulighed i sundhed bør bevirke dette. Udgivet af projekt Bevægelse, Krop & Sind - 6

7 Projekt Bevægelse, krop og sind Projekt Bevægelse, krop og sind er et partnerskab mellem 3 kommuner og en region; nemlig Ringsted, Slagelse og Sorø Kommune og Regionsjælland. Projektets varighed er 3 år fra 1. april 2012 til 31. marts Projektet er støttet af Sundhedsstyrelsen fra Satspuljemidler Styrket sundhedsindsats for socialt udsatte og sårbare grupper. Projektet er støttet med kr. 5,5 mil. Formålet er overordnet er, at mennesker med psykiske vanskeligheder udvikler en ny livsstil med henblik på forbedret sundhedstilstand, styrket mestringstro, bedre livsstilsvaner og øget ansvar for eget liv. Ligeledes er det projektets formål at styrke og udvikle overgangen mellem region og kommune og styrke det tværsektorielle samarbejde. Der er et fagligt og behandlingsmæssigt ønske om at skabe yderligere sammenhængende og helhedsorienterede forløb i overgangen mellem de forskellige sektorer og især det behandlingsmæssige forløb i overgangen mellem region og kommune. Projektet sigter ligeledes mod at udvikle metoder, der styrker borgerens brugerindflydelse og brugerdeltagelse i civilt liv med fokus på selvorganisering og deltagelse i frivillige idrætsorganisationer såvel Idrætsforeninger for Sindslidende under DAI og ordinært idrætsliv. Overordnet set er formålet at skabe en struktur og et behandlingstilbud som styrker borgerens sundhed, trivsel og sammenhæng i de offentlige tilbud. Udgivet af projekt Bevægelse, Krop & Sind - 7

8 Rapportens hovedkonklusioner Nedenfor er der en kort præsentation af rapportens hovedkonklusioner. Rapportens mål er at afdække borgeres idrætsdeltagelse, vaner, muligheder og barrierer med henblik på at styrke og udvikle idræt, sport og motion for mennesker med psykisk sårbarhed eller sindslidelse. Hvem og hvor mange er fysisk aktive? N Ja Ja, men ikke for tiden Nej 261 Alle Køn Mænd Kvinder Alder % af de adspurgte borgere er fysisk aktive. 8 % dyrker idræt, men er ikke aktive i øjeblikket. Således er 56 % ikke aktive for tiden. Kvinderne er mere aktive end mændene. 48 % af kvinderne dyrker sport/motion og 39 % for mændenes vedkommende. At kun 48 % ikke dyrker idræt, ligger klart i den bedre ende sammenlignet med andre undersøgelser. Sammenligning med den øvrige Udgivet af projekt Bevægelse, Krop & Sind - 8

9 befolkning: 64 % af den danske befolkning dyrker regelmæssigt idræt. I denne undersøgelse dyrker 52 % idræt altså 12 % færre i deltagergruppen dyrker regelmæssigt idræt. Hvem og hvor mange ønsker at være aktiv? N Vil gerne dyrke sport/motion Er ikke interesseret i at dyrke sport/motion Har tidl. dyrket sport/motion 121 Alle Køn Mænd Kvinder Alder Kun 34 % svarer, at de ikke ønsker at være aktive i sport og motion, dvs. at 66 % ønsker at dyrke sport / motion. En tilsvarende landsdækkende undersøgelse viser, at 72 % af de inaktive ønsker at dyrke sport / motion. Der er således ikke den store forskel på gruppen af psykisk sårbare og den øvrige befolkning. Hele 88 % af gruppen år svarer, at de gerne vil begynde at dyrke sport / motion, så der ligger en stor udfordring her. En landsundersøgelse viser, at blandt danskere, som ikke dyrker regelmæssigt sport/motion, ønsker 72 % at dyrke sport/motion mod 66 % i denne undersøgelse, så der er stor lighed mellem de 2 grupper. Alle deltagere undtagen 6 personer, som tidligere har dyrket idræt, men som ikke gør det for tiden, Udgivet af projekt Bevægelse, Krop & Sind - 9

10 ønsker at genoptage idrætsaktivitet, dvs. en gang idrætsaktiv, så hænger interessen ved. De socialpsykiatriske tilbud og idrætsdeltagelse Botilbud Dagtilbud Støtte-og kontaktperson Hjemme- vejledning Andet Der er faktisk en ligelig fordeling mellem de enkelte tilbud, dog kan det ses, at færrest dyrker regelmæssigt idræt i botilbuddene, hvor kun 27 % er aktive. Alle øvrige socialpsykiatriske tilbud ligger mellem %. Aktiv Ikke-aktiv Udgivet af projekt Bevægelse, Krop & Sind - 10

11 Hvor lang tid dyrkes der idræt? Undersøgelsen viser, at tidsforbrug til at dyrke idræt stort set er af samme varighed som for landsgennemsnittet dvs. de fleste, der dyrker sport / motion, dyrker mellem 2-4 timers sport/motion om ugen. Dette viser, at mennesker med psykisk sårbarhed har samme idrætsmønster, når man er aktiv, som den øvrige befolkning. N < 1 time 1:00-1:59 2:00-3:59 4:00-5:59 > 6 timer 131 Total Køn Mænd Kvinder Alder Udgivet af projekt Bevægelse, Krop & Sind - 11

12 Valg af aktiviteter Denne deltagergruppe viser samme tendens som landsdækkende tendens, nemlig at de foretrukne idrætsgrene er individuelle idrætsaktiviteter og motion: Gang 44 %, løb 27 %, svømning / yoga 15 % og styrketræning / fitness 49 %, mens boldspil er på 22 %. Især kvinder foretrækker individuelle idrætsgrene. Det individuelle valg af idrætsaktiviteter kan hænge sammen med psykisk sårbarhed. Det individuelle stiller den enkelte fri og det kan væres svært at indgå i forpligtende fællesskaber Løb Gang Svømning og Yoga mv. Styrke Boldspil Udgivet af projekt Bevægelse, Krop & Sind - 12

13 Hvordan organiseres idrætten, sporten og motionen? Det individuelle valg af idrætsaktiviteter afspejler sig i måden, hvorpå der dyrkes idræt nemlig meget individuelt. N På egen hånd Fitnesscenter/ svømmehal Ordinær idrætsforening IFS forening Kommunalt/ socialpsykiatri 177 Total Køn Mænd Kvinder Alder Alders- gruppe Langt de fleste dyrker idræt på egen hånd og uden for idrætsforeningsregi i eksempelvis fitnesscentre, svømmehal etc. eller på egen hånd. Kun ca. 10 % er medlem af en ordinær idrætsforening mod 41 % på landsplan. 15 % er medlem af en Idrætsforening for Sindslidende. Især mænd er medlem af Idrætsforening for Sindslidende mænd 21 % og kvinder 10 %. Kvinder dyrker i højere grad sport/motion individuelt sammenlignet med mænd. Udgivet af projekt Bevægelse, Krop & Sind - 13

14 Motivation Langt de fleste er blevet motiveret gennem støtteforanstaltninger, venner, medarbejdere, information om tilbud etc.. Årsager til at deltagergruppen dyrker sport/motion skyldes, især at det er et fristed, nydelse og sjovt (92 %), får det psykisk bedre (55 %) og velvære (49 %). Sundhed og vægttab udgør henholdsvis 59 % og 6 %. Deltagerne blev spurgt om de dyrkede idræt før projektstart, og 38 % svarede, at de var begyndt at dyrke sport/motion efter opstart af projekt Bevægelse, Krop og Sind. Dette viser, at psykisk sårbare ved en målrettet indsats kan motiveres til at dyrke idræt. Hvad motiverer dig til at dyrke sport / motion? Fordi det er sjovt Fordi jeg nyder det For at få velvære eller overskud Fordi det er sundt Fordi jeg får det psykisk bedre Udgivet af projekt Bevægelse, Krop & Sind - 14

15 Dyrkede du sport / motion før projektstart? N Ja Nej 120 Total Køn Mænd Kvinder Alder Hvilke barrierer oplever du for at dyrke sport / motion? Er træt/mangler energi Sport/motion er uinteressant Har ikke tid/prioriterer andet Har ikke råd Mangler en at følges/træne med Svært at deltage i holdsport Udgivet af projekt Bevægelse, Krop & Sind - 15

16 Den største barriere er træthed og mangel på energi 51 %. Dette kan skyldes både den psykiske tilstand og medicin. Desuden betyder det meget, at mange ikke føler sig velkommen eller hjemme i idrætsforeninger og træningssteder, og det at være sammen med andre er også en stor udfordring. Desuden føler man sig ikke støttet, og det ikke at have én at følges med er også en barrierer. En anden interessant barriere er holdsport, som udgør barriere 21 %. Transport og det ikke at have råd er også barrierer. Motivation til at begynde Deltagerne blev spurgt, hvad der skal til for at begynde på sport / motion. Billige og gratis idrætstilbud står øverst (71 %). Transport og tilbud tæt på bolig udgør 44 %. Opbakning fra personale og familie / venner udgør, og det at følges med én udgør til sammen 63 %. Desuden udgør særligt tilpassede idrætstilbud 26 % Gratis idrætstilbud Én at følges med / træne med Særlige tilbud for mig som psykisk sårbar Billige idrætstilbud Idrætstilbud tæt på min bolig Udgivet af projekt Bevægelse, Krop & Sind - 16

17 Selvvurderet helbred og fysisk form 36 % vurderer deres helbred som godt eller virkelig godt. Kun 17 % vurderer deres fysiske form som god eller virkelig god, dvs. hele 83 % vurderer deres fysiske form som enten meget dårlig, dårlig eller nogenlunde. Der er en ligelig fordeling på køn og alder. Sammenlignet med landsgennemsnit for selvvurderet godt helbred er tallet 85 % og for selvvurderet positiv fysisk form 36 %. Kun 15 % blandt de unge vurderer deres fysisk form som god og ingen altså 0 % som virkelig god. På landsplan vurderer 73 % positivt at have et godt helbred altså dobbelt så mange som i deltagergruppen (36 %). Det samme gør sig gældende for positiv vurdering af fysisk form: på landsplan 36 % og i deltagergruppen 17 %. Medlemskab af idrætsforening I deltagergruppen er kun % medlem af en ordinær idrætsforening, og 15 % er medlem af en Idrætsforening for Sindslidende mod 41 % på landsplan. Kun 27 % af ikke-medlemmerne ønsker på sigt at blive medlem af en ordinær idrætsforening. De 73 % ønsker ikke medlemskab overvejende på grund af psykosociale forhold (ikke føle sig velkommen, ikke ønske om at træne sammen med andre, har det psykisk for dårligt, føler mig anderledes etc.). Praktiske forhold spiller også en rolle (transport, økonomi, tid etc.). Hvis man skulle få lyst til at melde sig ind skulle følgende opfyldes: Overvinde træthed, have én at følges med, transporthjælp, økonomihjælp, bedre tilpassede tilbud etc. Ønske om at blive medlem er størst blandt de unge Ja, ønsker medlemsskab Nej, ønsker ikke medlemsskab Udgivet af projekt Bevægelse, Krop & Sind - 17

18 Frivilligt arbejde Deltagerne blev spurgt om de laver frivilligt arbejde eller om de er interesseret i at lave frivilligt arbejde. Kun 5 % laver frivilligt arbejde mod 14 % på landsplan. 28 % ville gerne eller måske gøre det senere, så der er et potentiale for inddragelse i frivilligt arbejde. Ønske om at deltage i frivilligt arbejde er størst blandt de 18-29, men ingen altså 0 % i denne gruppe er aktive i øjeblikket som frivillige. Udgivet af projekt Bevægelse, Krop & Sind - 18

19 Konklusion 52 % af deltagergruppen dyrker sport / motion, hvilket må betegnes som højt sammenlignet med andre undersøgelser. Flere kvinder (58 %) end mænd (44 %) er aktive. Blandt de inaktive er der størst interesse blandt de unge år for at komme i gang, hvor hele 88 % ønsker at dyrke sport / motion. Af medlemmer af idrætsforening er der færrest blandt de unge, så her er der en stor udfordring for at få unge i gang med idræt. Dog er tallet generelt højt, idet 66 % i hele gruppen af inaktive ønsker at begynde at dyrke sport / motion. Aktivitetsvalg og organisationsform er meget individualiseret, hvor den enkelte borger selv organiserer aktivitet og aktiviteten er individuel. Dette svarer overens med, at mange ikke ønsker at blive medlemmer af en ordinær idrætsforening og ser ikke dette som en positiv udfordring og mål. Blandt de aktive svarede 38 % at de først var begyndt at dyrke idræt efter projektstart dvs. inden for de sidste 14 måneder. Dette vidner om, at en målrettet indsats for at få flere inddraget aktivt i sport / motion kan lade sig gøre. Kun ca. 10 % er medlem af en ordinær idrætsforening, mens hele 23 % blandt de aktive er medlem af en idrætsforening for psykisk sårbar. Udgivet af projekt Bevægelse, Krop & Sind - 19

20 Udgivet af Socialpsykiatrisk Center Slagelse Projekt Bevægelse, Krop & Sind Sorøvej 8, 1. sal 4200 Slagelse Udgivelsesdato: 8. maj 2014 Kontaktperson: Jim Toft Layout og tryk: SCS Udgivet af projekt Bevægelse, Krop & Sind - 20

BEVÆGELSE, KROP & SIND

BEVÆGELSE, KROP & SIND SYDDANSK UNIVERSITET INSTITUT FOR IDRÆT OG BIOMEKANIK BEVÆGELSE, KROP & SIND Jim Toft og Maja Ahler 2014:10 Bevægelse, krop & sind Idræt, sport og motion i socialpsykiatrien i Ringsted, Slagelse og Sorø

Læs mere

BEVÆGELSE, KROP & SIND

BEVÆGELSE, KROP & SIND BEVÆGELSE, KROP & SIND Idræt, sport og motion i socialpsykiatrien i Ringsted, Slagelse og Sorø Kommune 1 Indholdsfortegnelse Forord... 4 Undersøgelse af idrætsdeltagelse blandt borgere med psykisk sårbarhed

Læs mere

Idræt i Socialpsykiatrien

Idræt i Socialpsykiatrien Idræt i Socialpsykiatrien Projekt Bevægelse, Krop & Sind 4 partnere: Ringsted, Slagelse og Sorø Kommune og Regionsjælland Bevægelse, Krop & Sind 1. Forankring af forståelse for idrættens muligheder som

Læs mere

Temaplan for psykisk sundhed

Temaplan for psykisk sundhed Temaplan for psykisk sundhed Den overordnede vision er, at Vejen Kommune vil være en attraktiv erhvervs- og bosætningskommune, der skaber rammer og muligheder for trivsel, kvalitet og vækst. Derfor laver

Læs mere

Temaplan for psykisk sundhed

Temaplan for psykisk sundhed Temaplan for psykisk sundhed 2016-2024 Vejen Kommune Rådhuspassagen 3 6600 Vejen E-mail: post@vejen.dk www.vejen.dk Foto: Colourbox Udarbejdelse: Social & Ældre Lay out og tryk: Vejen Kommune Udgivet:

Læs mere

Temaplan for psykisk sundhed

Temaplan for psykisk sundhed Temaplan for psykisk sundhed 2016-2024 Vision Temaplaner Drifts- og udviklingsplaner Den overordnede vision er, at Vejen Kommune vil være en attraktiv erhvervsog bosætningskommune, der skaber rammer og

Læs mere

Fysisk aktivitet og Livsmestring Mandag d. 9. feb. 2015

Fysisk aktivitet og Livsmestring Mandag d. 9. feb. 2015 Fysisk aktivitet og Livsmestring Mandag d. 9. feb. 2015 Fysisk aktivitet som led i personlig udvikling Vores baggrunde Jasper: Idrætsmedarbejder SCS Jim: Projektleder af Bevægelse, krop og sind SCS Virker

Læs mere

Ankomst og registrering Velkomst IFS unge voksne og idrætten projektresultater Pause Krop og bevægelse idræt og sindslidelse Frokost

Ankomst og registrering Velkomst IFS unge voksne og idrætten projektresultater Pause Krop og bevægelse idræt og sindslidelse Frokost Program 09:15 Ankomst og registrering (Morgenbrød med kaffe/the) 10:00 Velkomst ved institutleder Jørgen Povlsen, Institut for Idræt og Biomekanik, SDU 10:05 IFS unge voksne og idrætten projektresultater

Læs mere

Lokalsamfund og deltagelse. Hvad gør en forskel og hvordan kan I gøre en forskel?

Lokalsamfund og deltagelse. Hvad gør en forskel og hvordan kan I gøre en forskel? Lokalsamfund og deltagelse Hvad gør en forskel og hvordan kan I gøre en forskel? Disposition Baggrund hvorfor er det vigtigt med fokus på lokalsamfund og deltagelse Hvad er det spørgsmålet så til forskning

Læs mere

Idræt og fysisk aktivitet i Socialpsykiatrien socialarbejderens rolle?

Idræt og fysisk aktivitet i Socialpsykiatrien socialarbejderens rolle? Idræt og fysisk aktivitet i Socialpsykiatrien socialarbejderens rolle? Pointer fra min undersøgelse af socialarbejderes oplevelser med projekt Bevægelse, Krop & Sind Ungdomsdivisionens Temadag d. 19. maj

Læs mere

Velkommen til Psykinfo

Velkommen til Psykinfo Projekt Bevægelse, Krop & Sind Velkommen til Psykinfo Projekt Bevægelse, krop og sind Sorø, Ringsted, Slagelse og Region Sjælland Jim Toft, Idrætsforsker Den socialpsykiatriske dagligdag Jim Toft, Ph.d.

Læs mere

IDRÆTSVANER I FIRE KOMMUNER

IDRÆTSVANER I FIRE KOMMUNER Peter Forsberg Analytiker Idrættens Analyseinstitut Jens Høyer-Kruse Postdoc. Syddansk Universitet Åbningsseminar 'Fremtidens Idrætsfaciliteter' IDRÆTSVANER I FIRE KOMMUNER Resultater, forskelle og ligheder

Læs mere

Kommunale faciliteter i fremtiden. Jens Høyer-Kruse IOB SDU 2015

Kommunale faciliteter i fremtiden. Jens Høyer-Kruse IOB SDU 2015 Kommunale faciliteter i fremtiden Jens Høyer-Kruse IOB SDU 2015 Hvordan udvikler vi de kommunale faciliteter, så de stadig passer til behovene om 5-10-15 år? I dag Idrætsfaciliteter har stor betydning

Læs mere

TEENAGERES IDRÆTSVANER

TEENAGERES IDRÆTSVANER TEENAGERES IDRÆTSVANER Notat på baggrund af undersøgelsen Danskernes motions- og sportsvaner 2016 Steffen Rask Notat / Maj 2017 Idrættens Analyseinstitut 2 www.idan.dk TEENAGERES IDRÆTSVANER Idrættens

Læs mere

Psykiatri- og misbrugspolitik

Psykiatri- og misbrugspolitik Psykiatri- og misbrugspolitik l Godkendt af Byrådet den XX 1 Forord Hans Nissen (A) Formand, Social- og Sundhedsudvalget 2 Indledning Det er Fredensborg Kommunes ambition at borgere med psykosociale handicap

Læs mere

Krop og Sind Kroppen som subjekt. Fysisk aktivitet som led i psykosocial rehabilitering og behandling for mennesker med psykisk sårbarhed

Krop og Sind Kroppen som subjekt. Fysisk aktivitet som led i psykosocial rehabilitering og behandling for mennesker med psykisk sårbarhed Krop og Sind Kroppen som subjekt Fredag d. 18. sept. 2015 Oslo Universitetssykehus Fysisk aktivitet som led i psykosocial rehabilitering og behandling for mennesker med psykisk sårbarhed 1 Min baggrund

Læs mere

Psykiatri- og misbrugspolitik

Psykiatri- og misbrugspolitik Psykiatri- og misbrugspolitik l Godkendt af Byrådet den 25. februar 2013 1 Forord I et debatmøde i efteråret 2012 med deltagelse af borgere, medarbejdere, foreninger, organisationer, samarbejdspartnere

Læs mere

Idræt og fysisk aktivitet i den Kommunale Socialpsykiatri. Et fokus på socialarbejderes oplevelser med projekt Bevægelse, Krop & Sind

Idræt og fysisk aktivitet i den Kommunale Socialpsykiatri. Et fokus på socialarbejderes oplevelser med projekt Bevægelse, Krop & Sind Idræt og fysisk aktivitet i den Kommunale Socialpsykiatri Et fokus på socialarbejderes oplevelser med projekt Bevægelse, Krop & Sind Oplæg d. 7. nov. 2013. V/ Christine Marie Topp Cand. scient. i Idræt

Læs mere

Nye veje i de socialpsykiatriske tilbud

Nye veje i de socialpsykiatriske tilbud Nye veje i de socialpsykiatriske tilbud Når vi lykkes, hvad kræver det af samarbejdspartnere, medarbejdere, sagsbehandlere, ledelse og ikke mindst af borgerne? Henrik Suhr, Centerleder, Center for Socialpsykiatri

Læs mere

Notat 29. november Notat vedr. idrætsordninger for psykisk sårbare. Et sundt liv handler både om kost, motion og mental sundhed.

Notat 29. november Notat vedr. idrætsordninger for psykisk sårbare. Et sundt liv handler både om kost, motion og mental sundhed. Notat 29. november 2017 Notat vedr. idrætsordninger for psykisk sårbare Et sundt liv handler både om kost, motion og mental sundhed. Statistik fra psykiatrien i Region Syddanmark viser at: Danskere med

Læs mere

Liv i sundhed. Information til dig, der er tilknyttet socialpsykiatrien eller psykoseteamet.

Liv i sundhed. Information til dig, der er tilknyttet socialpsykiatrien eller psykoseteamet. Liv i sundhed Information til dig, der er tilknyttet socialpsykiatrien eller psykoseteamet. 2 Liv i sundhed - Sundere vaner for sindslidende Silkeborg Kommunes socialpsykiatri og Region Midtjyllands psykoseteam

Læs mere

Strategi 2020 DGI s arbejde med Sundhed

Strategi 2020 DGI s arbejde med Sundhed Hovedbestyrelsesmøde den 30. januar 2017 Bilag 7.1 Strategi 2020 DGI s arbejde med Sundhed Strategisk analyse Udvikling og formulering Gennemførelse af strategier Evaluering og revurdering DGI Vingsted

Læs mere

FAKTAARK DEN PÆNE FORSTAD Hvordan skaber vi mere og bedre idræt og bevægelse i den pæne forstad?

FAKTAARK DEN PÆNE FORSTAD Hvordan skaber vi mere og bedre idræt og bevægelse i den pæne forstad? Det brændende spørgsmål FAKTAARK DEN PÆNE FORSTAD Hvordan skaber vi mere og bedre idræt og bevægelse i den pæne forstad? Den pæne forstads centrale karakteristika Definition af den pæne forstad Her defineres

Læs mere

IFs Idræt for sindet - siden 1996 1

IFs Idræt for sindet - siden 1996 1 IFs Idræt for sindet - siden 1996 1 Udgiver: Dansk Arbejder Idrætsforbund Copyright Forfatter: Mikkel Bock Bonnesen, DAI Kirsten Holmer, DAI Lisbeth Crafack, DAI Dansk Arbejder Idrætsforbund Idrættens

Læs mere

Bilag 2 til rapporten Idræt i udsatte boligområder

Bilag 2 til rapporten Idræt i udsatte boligområder Bilag 2 til rapporten Idræt i udsatte boligområder Hvem har svaret? Tabel 1: Andelen af skoleeleverne, der har besvaret spørgeskemaet, som bor i boligområdet (pct.) Sundparken Horsens Stengårdsvej Esbjerg

Læs mere

Hvorfor idræt? 1 - generelt

Hvorfor idræt? 1 - generelt Hvorfor idræt? 1 - generelt Fysiologisk sindslidende har lavere gennemsnitlig levealder mange livsstilssygdomme Socialt afstigmatiserende og inkluderende nye selvbilleder Psykologisk mening, nærvær, samlethed,

Læs mere

FAKTAARK - YDERKANTSOMRÅDET

FAKTAARK - YDERKANTSOMRÅDET FAKTAARK - YDERKANTSOMRÅDET Det brændende spørgsmål Yderkantsområdets centrale karakteristika Hvordan skaber vi mere og bedre idræt og bevægelse i "yderkantsområdet? Definition af yderkantsområdet Yderkantsområdet

Læs mere

Idrættens Analyseinstitut l Kanonbådsvej 12A l 1437 København K l Tlf l

Idrættens Analyseinstitut l Kanonbådsvej 12A l 1437 København K l Tlf l Fredericia: Danmarks navle på landkortet Haller, idrætslokaler og gymnastiksale Boldbaner Svømmehaller Øvrige idrætsfaciliteter Fredericia: Danmarks navle på landkortet Lidt research: Kurbadet lukker forår

Læs mere

De oversete idrætsudøvere kombinerer fællesskab og fleksibilitet

De oversete idrætsudøvere kombinerer fællesskab og fleksibilitet De oversete idrætsudøvere kombinerer fællesskab og fleksibilitet Det er en udbredt opfattelse, at nyere individuelle motionsformer som løb og fitness, der har vundet kraftigt frem, står i modsætning til

Læs mere

UNGE, IDRÆT OG RECOVERY

UNGE, IDRÆT OG RECOVERY UNGE, IDRÆT OG RECOVERY Ejgil Jespersen, lektor, centerleder Center for Handicap og Bevægelsesfremme Syddansk Universitet FAK seminar på SDU 19.03.2014, Udviklingsprojektet Målgruppe: Unge voksne med sindslidelser

Læs mere

"Klik her og indsæt billede eller slet teksten" Fokusgruppe om livsstil og sundhed for borgere med særlige behov

Klik her og indsæt billede eller slet teksten Fokusgruppe om livsstil og sundhed for borgere med særlige behov "Klik her og indsæt billede eller slet teksten" Fokusgruppe om livsstil og sundhed for borgere med særlige behov En ny Sundhedspolitik I forbindelse med at Egedal Kommune er i gang med at udarbejde en

Læs mere

BB for fagpersoner. Et beskyttet beskæftigelsesforløb (BB) Forløbet er fleksibelt og aftales individuelt med sagsbehandler.

BB for fagpersoner. Et beskyttet beskæftigelsesforløb (BB) Forløbet er fleksibelt og aftales individuelt med sagsbehandler. BB for fagpersoner Et beskyttet beskæftigelsesforløb (BB) Forløbet er fleksibelt og aftales individuelt med sagsbehandler. I forløbet indgår følgende: kontaktperson Beskæftigelse i en af tre arbejdsenheder

Læs mere

Kontakt dit nærmeste Center for Sundhed og Livsstil for yderligere oplysninger samt aftale

Kontakt dit nærmeste Center for Sundhed og Livsstil for yderligere oplysninger samt aftale sfortegnelse Sundhedsprofil Motion i en travl hverdag Sund kost i en travl hverdag Ny livsstil - ny vægt Stresshåndtering Sundhed i 4D Food for Brains - Hjernemad Kostvejledning Individuel coaching Sundhedsambassadør

Læs mere

Sundhedsidræt. Børn 0-6 år. lg mere aktiv kommune

Sundhedsidræt. Børn 0-6 år. lg mere aktiv kommune lg mere aktiv kommune Sundhedsidræt Den danske sundhedsprofil viser, at 29 pct. af voksne er mindst moderat fysisk aktive i fritiden. Potentialet for at styrke befolkningens sundhed gennem øget motions-

Læs mere

SERVICEDEKLARATION BOSTØTTEN SOCIALPSYKIATRIEN

SERVICEDEKLARATION BOSTØTTEN SOCIALPSYKIATRIEN SERVICEDEKLARATION BOSTØTTEN SOCIALPSYKIATRIEN Vestmanna Allé 9700 Brønderslev Telefon: 5087 5248 Afdelingsleder: Inger Thorup Jensen E-mail: inger.thorup.jensen@99454545.dk Præsentation af tilbuddet:

Læs mere

Psykiatri- og misbrugspolitik

Psykiatri- og misbrugspolitik Psykiatri- og misbrugspolitik l Godkendt af Byrådet den 25. april 2016 1 Forord Psykiatri- og misbrugspolitikken tager afsæt i fire politiske standpunkter, som hver især tilkendegiver de politiske holdninger

Læs mere

Spredningskonference Sundere liv i socialpsykiatrien.

Spredningskonference Sundere liv i socialpsykiatrien. Spredningskonference Sundere liv i socialpsykiatrien. Program: 1.Livsstilshuset organisation og rammer: Baggrunden for etablering af Livsstils Huset. Målgruppen Rammer og organisatorisk struktur for Livsstils

Læs mere

Evaluering af motionsaktiviteter under Sundhedsprojektet i Korskærparken

Evaluering af motionsaktiviteter under Sundhedsprojektet i Korskærparken Evaluering af motionsaktiviteter under Sundhedsprojektet i Korskærparken Sundhedssekretariatet december, 2013 Indholdsfortegnelse 1. Formål og metode... 3 2. Hovedresultater... 4 3. Analyse... 5 3.1 Baggrund

Læs mere

SERVICEDEKLARATION BOSTØTTEN - HANDICAP

SERVICEDEKLARATION BOSTØTTEN - HANDICAP SERVICEDEKLARATION BOSTØTTEN - HANDICAP Vestmanna Allé 8 9700 Brønderslev Telefon: 5087 5248 Afdelingsleder: Inger Thorup Jensen E-mail: inger.thorup.jensen@99454545.dk Præsentation af tilbuddet: Bostøtten

Læs mere

lev godt og længe en sundhedspolitik for borgerne i Helsingør Kommune

lev godt og længe en sundhedspolitik for borgerne i Helsingør Kommune lev godt og længe en sundhedspolitik for borgerne i Helsingør Kommune 2017-2022 Sundhed handler om at have det så godt fysisk, socialt og mentalt, at alle borgere er i stand til at leve det liv, de gerne

Læs mere

Shared Care i psykiatrien. Evaluering af Shared Care projektet v/sara Lea Rosenmeier

Shared Care i psykiatrien. Evaluering af Shared Care projektet v/sara Lea Rosenmeier Shared Care i psykiatrien Evaluering af Shared Care projektet v/sara Lea Rosenmeier Succeskriterier for Shared Care projektet Bedre behandling for brugere af psykiatrien med en kronisk sygdom Sammenhængende

Læs mere

En undersøgelse fra Mariagerfjord Kommune. Når børnene. råber op! Børns barrierer og motivation for idrætsdeltagelse

En undersøgelse fra Mariagerfjord Kommune. Når børnene. råber op! Børns barrierer og motivation for idrætsdeltagelse En undersøgelse fra Mariagerfjord Kommune Når børnene råber op! Børns barrierer og motivation for idrætsdeltagelse Når børnene råber op! Når børnene råber op, får vi indsigt i hvilke barrierer og motivationsfaktorer

Læs mere

Tværgående Sundhedspolitik

Tværgående Sundhedspolitik Tværgående Sundhedspolitik Vedtaget af Byrådet den 20. maj 2015 Tværgående Sundhedspolitik Vision Sundhed er et fælles ansvar, hvor borgere, familier, foreninger, virksomheder, region, kommune m.v. løfter

Læs mere

SERVICEDEKLARATION MENTORSTØTTE

SERVICEDEKLARATION MENTORSTØTTE SERVICEDEKLARATION MENTORSTØTTE Vestmanna Allé 8 Telefon: 5087 5248 Afdelingsleder: Inger Thorup Jensen E-mail: inger.thorup.jensen@99454545.dk Præsentation af tilbuddet: Mentorstøtten er et individuelt

Læs mere

www.centerforfolkesundhed.dk

www.centerforfolkesundhed.dk www.centerforfolkesundhed.dk Hvordan har du det? 2010 SYDDJURS KOMMUNE www.centerforfolkesundhed.dk Disposition Om undersøgelsen Sundhedsadfærd Selvvurderet helbred og kronisk sygdom Sammenligninger på

Læs mere

FYSISK AKTIVITET EN NATURLIG DEL AF HVERDAGEN I HALSNÆS. Familie og voksenstøttes. Idrætsindsatser for borgere med psykiske lidelser

FYSISK AKTIVITET EN NATURLIG DEL AF HVERDAGEN I HALSNÆS. Familie og voksenstøttes. Idrætsindsatser for borgere med psykiske lidelser FYSISK AKTIVITET EN NATURLIG DEL AF HVERDAGEN I HALSNÆS Introduktion til Familie og Voksenstøttes idrætstilbud til sindslindende Familie og voksenstøttes Idrætsindsatser for borgere med psykiske lidelser

Læs mere

Unge med psykiske vanskeligheder overgang fra barn til voksen Til beslutningstagere i kommuner

Unge med psykiske vanskeligheder overgang fra barn til voksen Til beslutningstagere i kommuner 1 Unge med psykiske vanskeligheder overgang fra barn til voksen Til beslutningstagere i kommuner SOCIALSTYRELSEN VIDEN TIL GAVN SAMARBEJDSMODELLEN 4. Samarbejdsmodellen som metode 2 INDHOLD Vejen til uddannelse

Læs mere

ONLINE BOSTØTTE SOCIALPSYKIATRIEN OG HANDICAP

ONLINE BOSTØTTE SOCIALPSYKIATRIEN OG HANDICAP ONLINE BOSTØTTE SOCIALPSYKIATRIEN OG HANDICAP Vestmanna Allé 9700 Brønderslev Telefon: 5087 5248 Afdelingsleder: Inger Thorup Jensen E-mail: inger.thorup.jensen@99454545.dk Præsentation af tilbuddet: Online

Læs mere

Slutevaluering af projekt Styrket indsats på kost- og motionsområdet

Slutevaluering af projekt Styrket indsats på kost- og motionsområdet Slutevaluering af projekt Styrket indsats på kost- og motionsområdet Evaluering udarbejdet af sundhedskonsulenterne Julie Dalgaard Guldager samt Lene Schramm Petersen marts 2015. 1 I projekt Styrket indsats

Læs mere

Få alle med inkluder mennesker med psykiske vanskeligheder

Få alle med inkluder mennesker med psykiske vanskeligheder Få alle med inkluder mennesker med psykiske vanskeligheder DANSK ARBEJDER IDRÆTSFORBUND IFs Idræt for sindet - siden 1996 Få alle med Mange mennesker med psykiske vanskeligheder dyrker efterhånden idræt

Læs mere

Bilag 4 til rapporten Idræt i udsatte boligområder

Bilag 4 til rapporten Idræt i udsatte boligområder Bilag 4 til rapporten Idræt i udsatte boligområder Beboernes selvvurderede helbred Spørgeskemaerne til voksne beboere i de seks boligområder og skoleelever fra de skoler, som især har fra de samme boligområder,

Læs mere

Analyse af medlemstal for fitness 2016

Analyse af medlemstal for fitness 2016 Analyse af medlemstal for fitness 2016 Udarbejdet af Jens Myrup Thomsen og Katja Karlsen på baggrund af medlemstal for fitness fra Centralt ForeningsRegister samt Danmarks Statistik. BEVÆG DIG FOR LIVET

Læs mere

FRA GURU TIL GYMNASTIKSAL

FRA GURU TIL GYMNASTIKSAL Vejen konference 24.-26.11. 2014 Maja Pilgaard FRA GURU TIL GYMNASTIKSAL Yogakulturen som markedsplads YOGA I KØBENHAVN Tre store yogaudbydere de deler markedet? Yogaudøvere et homogent folkefærd med interessante

Læs mere

Notat. Håndholdt sundhedsindsats for sårbare borgere i Ballerup Kommune

Notat. Håndholdt sundhedsindsats for sårbare borgere i Ballerup Kommune SOCIAL OG SUNDHED Sundhedshuset Dato: 17. marts 2014 Tlf. dir.: 4477 2271 E-mail: trk@balk.dk Kontakt: Tina Roikjer Køtter Notat Håndholdt sundhedsindsats for sårbare borgere i Ballerup Kommune Baggrund

Læs mere

PLADS til alle POLITIK FOR SOCIALT UDSATTE BORGERE

PLADS til alle POLITIK FOR SOCIALT UDSATTE BORGERE PLADS til alle POLITIK FOR SOCIALT UDSATTE BORGERE /2 Vi vil samarbejdet med de socialt udsatte Den første politik for socialt udsatte borgere udkom i 2009. Den politik var og er vi stadig stolte over.

Læs mere

IDRÆTSLIVET OM 10 ÅR - BOLDBANERNES ROLLE

IDRÆTSLIVET OM 10 ÅR - BOLDBANERNES ROLLE Seminar Anlæg af græsboldbaner KU, Skov & Landskab 30. maj 2016 Henrik H. Brandt henrik.brandt@idan.dk IDRÆTSLIVET OM 10 ÅR - BOLDBANERNES ROLLE FOLKEOPLYSNING STÅR IKKE LÆNGERE ALENE - er Faaborg-Midtfyns

Læs mere

Inklusion af fysisk og psykisk Handicappede. Case rapport Evaluering af Idræt for Alle

Inklusion af fysisk og psykisk Handicappede. Case rapport Evaluering af Idræt for Alle Inklusion af fysisk og psykisk Handicappede Case rapport Evaluering af Idræt for Alle 61 Indhold 1. Introduktion....... 62 2. Projektets aktiviteter......... 63 3. Projektets resultater..... 63 4. Projektets

Læs mere

Baggrund: Effekten af Sundhedssamtaleforløb

Baggrund: Effekten af Sundhedssamtaleforløb Bilag til sagsfremstilling for politikkontrol vedr. forandringen Sundhedssamtaler - på vej til mestring på møde i Kultur- og Sundhedsudvalget d. 3. november 2016 Dato 4. oktober 2016 Sagsnr.: 29.30.00-A00-44768-15

Læs mere

Indledning Læsevejledning

Indledning Læsevejledning 1 Indledning Mariagerfjord Kommunes Sundhedspolitik fastslår, at Mariagerfjord arbejder på at skabe rammer og vilkår for det gode liv. Det gode liv handler om et godt helbred, psykisk velvære, gode relationer

Læs mere

Det gælder livet. Krop og sundhed. Afspændingspædagog Ane Moltke

Det gælder livet. Krop og sundhed. Afspændingspædagog Ane Moltke Det gælder livet Krop og sundhed Afspændingspædagog Ane Moltke Indholdet i oplægget Udbytte og barrierer for fysisk aktivitet Hvordan griber vi det an? Lad os starte med at prøve det Og mærke hvordan det

Læs mere

SERVICEDEKLARATION SOCIALPSYKIATRISK BOTILBUD HEDEBO 107

SERVICEDEKLARATION SOCIALPSYKIATRISK BOTILBUD HEDEBO 107 SERVICEDEKLARATION SOCIALPSYKIATRISK BOTILBUD HEDEBO 107 - MIDLERTIDIGT BOTILBUD Vestmanna Allé 8 9700 Brønderslev Telefon: 9945 5017 Afdelingsleder: Birgitte Maliki Christensen E-mail: birgitte.maliki.christensen@99454545.dk

Læs mere

Recovery Ikast- Brande Kommune

Recovery Ikast- Brande Kommune Recovery Ikast- Brande Kommune Individuelle forløb og gruppeforløb i Socialpsykiatrien I dette hæfte vil man kunne læse om de individuelle forløb og gruppeforløb, der vil kunne tilbydes i socialpsykiatrien

Læs mere

De bærende principper for psykiatriomra det i Viborg Kommune

De bærende principper for psykiatriomra det i Viborg Kommune De bærende principper for psykiatriomra det i Viborg Kommune Notat til drøftelse og kvalificering i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget, Handicaprådet og FagMED HPU, marts/april 2014. Formål med kapacitetsanalysen

Læs mere

Det fælles grundlag. Pixi for den fremtidige socialpsykiatriske indsats GENTOFTE KOMMUNE

Det fælles grundlag. Pixi for den fremtidige socialpsykiatriske indsats GENTOFTE KOMMUNE Det fælles grundlag Pixi for den fremtidige socialpsykiatriske indsats GENTOFTE KOMMUNE 2 Titel: Det fælles grundlag. Pixi for den fremtidige socialpsykiatriske indsats. Planen er godkendt af Socialudvalget

Læs mere

Ikke rigtig voksen, ikke rigtig barn

Ikke rigtig voksen, ikke rigtig barn Unge på vej Ikke rigtig voksen, ikke rigtig barn Måske tror du, at du er den eneste, der oplever svære tanker, men sandheden er, at der formentlig er mange andre i din klasse, der gør sig mange af de samme

Læs mere

Danskernes fitnessvaner og brug af kommercielle idrætstilbud

Danskernes fitnessvaner og brug af kommercielle idrætstilbud Danskernes fitnessvaner og brug af kommercielle idrætstilbud Notat / Januar 2017 Trygve Laub Asserhøj Titel Danskernes fitnessvaner og brug af kommercielle idrætstilbud Forfatter Trygve Laub Asserhøj Layout

Læs mere

Idrætten og de psykisk sårbare v/ Ejgil Jespersen, lektor Center for Handicap og Bevægelsesfremme Syddansk Universitet

Idrætten og de psykisk sårbare v/ Ejgil Jespersen, lektor Center for Handicap og Bevægelsesfremme Syddansk Universitet Idrætten og de psykisk sårbare v/ Ejgil Jespersen, lektor Center for Handicap og Bevægelsesfremme Syddansk Universitet IDAN konference om Idrættens største udfordringer IV Vejen Idrætscenter 25. november

Læs mere

Procedure for kontaktpersonfunktion

Procedure for kontaktpersonfunktion Definition på ydelser: Alle ydelser er med udgangspunkt i den enkelte beboers 141 handleplan, omsat i en pædagogisk / personlig socialpædagogiskhandleplan, med fokus på en recovery orienteret indsats.

Læs mere

Center for Socialpsykiatri, Roskilde Kommune:

Center for Socialpsykiatri, Roskilde Kommune: Center for Socialpsykiatri, Roskilde Kommune: Den faglige tilgang og de konkrete tilbud Indledning Center for Socialpsykiatri (CfS) arbejder ud fra nedenstående faglige rehabiliterings-tilgang: Psykosocial

Læs mere

Kolding. Borgere med psykiske vanskeligheder er ligeså motiveret for livsstilsændringer som almenbefolkningen.

Kolding. Borgere med psykiske vanskeligheder er ligeså motiveret for livsstilsændringer som almenbefolkningen. 29.9.2016 Kolding Borgere med psykiske vanskeligheder er ligeså motiveret for livsstilsændringer som almenbefolkningen. Professor Merete Nordentoft. Det gør en forskel. Om livstilsændringer i socialpsykiatrien.

Læs mere

Ansøgning til A.P. Møllers Fondens sociale initiativ livsmestring, uddannelse og arbejde

Ansøgning til A.P. Møllers Fondens sociale initiativ livsmestring, uddannelse og arbejde Ansøgning til A.P. Møllers Fondens sociale initiativ livsmestring, uddannelse og arbejde Projektets titel Styrkelse af psykisk sårbare unges parathed til at tage en uddannelse og få et arbejde. Projektets

Læs mere

GENTOFTE I BEVÆGELSE IDRÆTS- OG BEVÆGELSESPOLITIK

GENTOFTE I BEVÆGELSE IDRÆTS- OG BEVÆGELSESPOLITIK GENTOFTE I BEVÆGELSE IDRÆTS- OG BEVÆGELSESPOLITIK 2017-2029 Foto Uber Images Das Büro Per Heegaard STT Foto Flemming P. Nielsen Udarbejdelse Gentofte Kommune Layout: Operate A/S Tryk Bording A/S Oplag:1000

Læs mere

Netværksforum Region Midt Forebyggende hjemmebesøg November 2012

Netværksforum Region Midt Forebyggende hjemmebesøg November 2012 Netværksforum Region Midt Forebyggende hjemmebesøg November 2012. Bente Høy, MPH, Ph.D. 1 Styregruppe Margit Andersen, Anne Marie Olsen, Karen Grøn, Lene Dørfler, Henning Jensen, Bente Høy Bente Høy, MPH,

Læs mere

TILBUD TIL BORGERE MED SPISEFORSTYRRELSER ASKOVHUS BESKÆFTIGELSESFORLØB

TILBUD TIL BORGERE MED SPISEFORSTYRRELSER ASKOVHUS BESKÆFTIGELSESFORLØB TILBUD TIL BORGERE MED SPISEFORSTYRRELSER ASKOVHUS BESKÆFTIGELSESFORLØB FORMÅLET Formålet med Askovhus beskæftigelsesforløb er at hjælpe borgere med spiseforstyrrelse til at blive beskæftigelsesparate

Læs mere

SUNDHEDSPOLITIK -ET FÆLLES ANLIGGENDE FOR HELE HELSINGØR KOMMUNE. Vores vej // Sundhedspolitik // Side 1

SUNDHEDSPOLITIK -ET FÆLLES ANLIGGENDE FOR HELE HELSINGØR KOMMUNE. Vores vej // Sundhedspolitik // Side 1 SUNDHEDSPOLITIK -ET FÆLLES ANLIGGENDE FOR HELE HELSINGØR KOMMUNE EN DEL AF VORES VEJ - SAMLEDE POLITIKKER I HELSINGØR KOMMUNE Vores vej // Sundhedspolitik // Side 1 SUNDHEDSPOLITIK - ET FÆLLES ANLIGGENDE

Læs mere

Høje-Taastrup Kommunes Idræts- og Bevægelsespolitik 2011-15

Høje-Taastrup Kommunes Idræts- og Bevægelsespolitik 2011-15 Høje-Taastrup Kommunes Idræts- og Bevægelsespolitik 2011-15 Idræt for alle Idræt og bevægelse er glæde, udfordring og fællesskab. Vi ønsker i Høje-Taastrup Kommune at skabe de bedst mulige rammer for et

Læs mere

gladsaxe.dk Plan 2020 for det psykosociale område

gladsaxe.dk Plan 2020 for det psykosociale område gladsaxe.dk Plan 2020 for det psykosociale område Med Plan 2020 lægger Gladsaxe Kommune op til en nyorientering af indsatsen overfor borgere med psykosociale handicap. Plan 2020 præsenterer en række visioner

Læs mere

SUNDHED I GEAR Vil du i gang med sundhedsarbejdet på din egen arbejdsplads?

SUNDHED I GEAR Vil du i gang med sundhedsarbejdet på din egen arbejdsplads? SUNDHED I GEAR Vil du i gang med sundhedsarbejdet på din egen arbejdsplads? HVORFOR SUNDHEDS ARBEJDE? Vi tilbringer omkring halvdelen af vores vågne timer på arbejdspladsen. Derfor betyder arbejdspladsen

Læs mere

SERVICEDEKLARATION SOCIALPSYKIATRISK BOTILBUD HEDEBO 108

SERVICEDEKLARATION SOCIALPSYKIATRISK BOTILBUD HEDEBO 108 SERVICEDEKLARATION SOCIALPSYKIATRISK BOTILBUD HEDEBO 108 - LÆNGEREVARENDE BOTILBUD Vestmanna Allé 8 9700 Brønderslev Telefon: 9945 5017 Afdelingsleder: Birgitte Maliki Christensen E-mail: birgitte.maliki.christensen@99454545.dk

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om deres arbejde med psykisk syge

Det siger FOAs medlemmer om deres arbejde med psykisk syge FOA Kampagne og Analyse Det siger FOAs medlemmer om deres arbejde med psykisk syge Juli 2011 FOA undersøgte i juni 2011 medlemmernes oplevelse af arbejdet med psykisk syge og deres oplevelse udviklingen

Læs mere

KRAM - Kost, Rygning, Alkohol og Motion

KRAM - Kost, Rygning, Alkohol og Motion Til patienter og pårørende KRAM - Kost, Rygning, Alkohol og Motion Vælg farve Sundhedsstyrelsens anbefalinger Psykiatrisk afdeling Odense - Universitetsfunktion KRAM på Psykiatrisk Afdeling Odense På Psykiatrisk

Læs mere

Sundhedsstyrelsen Befolkningens motivation og barrierer for fysisk aktivitet. Januar 2003 Telefoninterview

Sundhedsstyrelsen Befolkningens motivation og barrierer for fysisk aktivitet. Januar 2003 Telefoninterview Sundhedsstyrelsen Befolkningens motivation og barrierer for fysisk aktivitet Januar 2003 Telefoninterview Sundhedsstyrelsen Befolkningens motivation og barrierer for fysisk aktivitet Januar 2003 Telefoninterview

Læs mere

Sundhed MED LYST TIL LIVET! SUNDHEDSPOLITIK

Sundhed MED LYST TIL LIVET! SUNDHEDSPOLITIK Sundhed MED LYST TIL LIVET! SUNDHEDSPOLITIK 2017-2020 Forord Sundhed med lyst til livet! Sundhed handler om at have det godt! Det er individuelt for os, hvornår vi har det godt, men at have lyst til at

Læs mere

Specialiserede indsats til borgere med spiseforstyrrelser. Servicedeklaration

Specialiserede indsats til borgere med spiseforstyrrelser. Servicedeklaration Specialiserede indsats til borgere med spiseforstyrrelser Servicedeklaration 1 Indholdsfortegnelse... 1 Indledning... 3 Hvad består den specialiserede indsats af?... 3 Dagtilbud, 85... 3 Midlertidig botilbud,

Læs mere

STA for fagpersoner. Et særligt tilrettelagt afklaringsforløb (STA)

STA for fagpersoner. Et særligt tilrettelagt afklaringsforløb (STA) STA for fagpersoner Et særligt tilrettelagt afklaringsforløb (STA) Forløbet er fleksibelt, aftales individuelt og kan strække sig fra 13 uger og fremefter. I forløbet indgår følgende: Vejleder Intern praktik

Læs mere

Livet er dit. - Vi støtter, udfordrer og skaber værdi i fællesskab

Livet er dit. - Vi støtter, udfordrer og skaber værdi i fællesskab Livet er dit - Vi støtter, udfordrer og skaber værdi i fællesskab Indhold Livet er dit -... 4 Værdigrundlag... 6 Socialpolitikkens 4 temaer... 7 Mestring og medansvar... 8 Beskæftigelse og uddannelse...

Læs mere

Sundhedsstyrelsen Befolkningens motivation og barrierer for fysisk aktivitet. Januar 2003 Resumé

Sundhedsstyrelsen Befolkningens motivation og barrierer for fysisk aktivitet. Januar 2003 Resumé Sundhedsstyrelsen Befolkningens motivation og barrierer for fysisk aktivitet Januar 2003 Resumé Resumé PLS RAMBØLL Management præsenterer i dette resume resultaterne af en undersøgelse af befolkningens

Læs mere

Aktiv Ferie. Case rapport Evaluering af Idræt for Alle

Aktiv Ferie. Case rapport Evaluering af Idræt for Alle Aktiv Ferie Case rapport Evaluering af Idræt for Alle 8 Indhold 1. Introduktion...... 9 2. Projektets aktiviteter....... 10 3. Projektets resultater..... 10 4. Projektets virkning.......... 11 5. Læring

Læs mere

Notat oktober Social og Arbejdsmarked Sekretariatet. J.nr.: Br.nr.:

Notat oktober Social og Arbejdsmarked Sekretariatet. J.nr.: Br.nr.: - 1 - Notat Forvaltning: Social og Arbejdsmarked Sekretariatet Dato: J.nr.: Br.nr.: oktober 2012 Udfærdiget af: Marlene Schaap-Kristensen Vedrørende: Temadrøftelse om borgere med dobbeltdiagnose Notatet

Læs mere

Den store jagt på motionsløberne

Den store jagt på motionsløberne Den store jagt på motionsløberne Om medlemskendskab og potentialet for at få motionsløbere i foreninger Idrættens største udfordringer II, Vejen 2012 Analytiker Peter Forsberg, Idrættens Analyseinstitut

Læs mere

Drejebog om Jump4fun. Side 2 Introduktion til Jump4fun. Side 3 Trænerens rolle i Jump4fun. Side 4 Krav og forventninger til foreningen

Drejebog om Jump4fun. Side 2 Introduktion til Jump4fun. Side 3 Trænerens rolle i Jump4fun. Side 4 Krav og forventninger til foreningen Drejebog om Jump4fun Side 2 Introduktion til Jump4fun Side 3 Trænerens rolle i Jump4fun Side 4 Krav og forventninger til foreningen Side 5 Økonomi for foreninger Side 6 Forventninger til samarbejdspartnere

Læs mere

Tættere på medlemmernes behov

Tættere på medlemmernes behov Tættere på medlemmernes behov Fokus på udvikling af bedre tilbud til foreningsmedlemmer med tennisforbundets medlemsanalyse som case. Vejen den 25. maj 2011. Den organiserede (voksen)idræt er under pres

Læs mere

Livet er dit - Vi støtter, udfordrer og skaber værdi i fællesskab. Socialpolitik 2015-2019

Livet er dit - Vi støtter, udfordrer og skaber værdi i fællesskab. Socialpolitik 2015-2019 Livet er dit - Vi støtter, udfordrer og skaber værdi i fællesskab Socialpolitik 2015-2019 ndhold Livet er dit -... 4 Værdigrundlag... 6 Socialpolitikkens 4 temaer...7 Mødet mellem borger og kommune.. 8

Læs mere

Bedre sundhed din genvej til job. Side 1

Bedre sundhed din genvej til job. Side 1 Bedre sundhed din genvej til job Side 1 Program Præsentation Formål med oplægget Beskrivelse af kurset Samarbejde og barrierer imellem jobog sundhedsområdet Fremtid Tid til refleksion Jeres spørgsmål og

Læs mere

SUNDHEDSFREMME MÅLRETTET MENNESKER MED PSYKISKE LIDELSER

SUNDHEDSFREMME MÅLRETTET MENNESKER MED PSYKISKE LIDELSER SUNDHEDSFREMME MÅLRETTET MENNESKER MED PSYKISKE LIDELSER Sundere socialpsykiatri Fra klient til agent Vejle Kommune Et Sundt Sind i et Sundt Legeme Horsens Kommune Sammen om Sundhed Ballerup Kommune Sundhedsfremme

Læs mere

TILBUD TIL BORGERE MED SPISEFORSTYRRELSER ASKOVHUS BESKÆFTIGELSESFORLØB

TILBUD TIL BORGERE MED SPISEFORSTYRRELSER ASKOVHUS BESKÆFTIGELSESFORLØB TILBUD TIL BORGERE MED SPISEFORSTYRRELSER ASKOVHUS BESKÆFTIGELSESFORLØB FORMÅLET Formålet med Askovhus beskæftigelsesforløb er at hjælpe borgere med spiseforstyrrelse til at blive beskæftigelsesparate

Læs mere

Forslag til mål og indholdsbeskrivelser i Faxe Kommens skolefritidsordninger

Forslag til mål og indholdsbeskrivelser i Faxe Kommens skolefritidsordninger Folkeskolens overordnede formål er fastsat i 1 i lovbekendtgørelse nr. 593 af den 24. juni 2009. Folkeskolens overordnede formål er, i samarbejde med forældrene, at give eleverne kundskaber og færdigheder,

Læs mere

Bipolar affektiv sindslidelse Patienter og pårørende. Session 9 KRAM: Kost Rygning Alkohol Motion

Bipolar affektiv sindslidelse Patienter og pårørende. Session 9 KRAM: Kost Rygning Alkohol Motion Bipolar affektiv sindslidelse Patienter og pårørende Session 9 KRAM: Kost Rygning Alkohol Motion Hvordan hænger kost og psyke sammen? 2 3 Sammenhænge imellem livsstil og livskvalitet Livsstil Sund mad

Læs mere

"Midt om natten - et natværested for sindslidende og udsatte grupper" Projekt 46

Midt om natten - et natværested for sindslidende og udsatte grupper Projekt 46 Projekt nr. 46 Konsulent Referent Dato for afholdelse Jørgen Anker Anshu Varma 23.oktober 2007 Godkendt d. "Midt om natten - et natværested for sindslidende og udsatte grupper" Projekt 46 Deltagere Birgitte

Læs mere

NÅR BØRN OG UNGE FRAVÆLGER GYMNASTIK OG SVØMNING

NÅR BØRN OG UNGE FRAVÆLGER GYMNASTIK OG SVØMNING NÅR BØRN OG UNGE FRAVÆLGER GYMNASTIK OG SVØMNING - Forundersøgelse til projektet Vi bevæger de unge Kick-off møde den 14. juni 2014 v/ Mette Skat Nielsen LIDT OM METODE Hvad gjorde vi og med hvem? Kvantitative

Læs mere