Serviceniveau for ydelser til børn og unge med særlige behov

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Serviceniveau for ydelser til børn og unge med særlige behov"

Transkript

1

2 Rebild Kommune Center for Familie & Handicap Sundhed Hobrovej Støvring Tlf Fax Sikker e-post kan sendes til adressen Træffetider: Mandag-onsdag Torsdag Fredag

3 Forord Serviceniveau et vigtigt redskab på børne- og ungeområdet. Hermed præsenteres Rebild Kommunes serviceniveau for indsatserne målrettet børn og unge med særlige behov. I dette hæfte beskrives principperne for indsatserne og det konkrete serviceniveau for de forskellige ydelser på området. Serviceniveaubeskrivelsen tager udgangspunkt i Rebild Kommunes sammenhængende børne- og ungepolitik. Den sammenhængende børne- og ungepolitiks tre pejlemærker - barnet/den unge i centrum, helhed i indsatsen og tværfaglighed er med til at sikre den røde tråd i arbejdet på børne- og ungeområdet, hvilket i særdeleshed også gælder for arbejdet med børn og unge med særlige behov. Formålet med beskrivelsen af Rebild Kommunes serviceniveau er at give enkel og klar information om kommunens indsats over for børn og unge med særlige behov. Kommunalbestyrelsen ønsker at synliggøre de politiske beslutninger om mål og prioriteringer og tydeliggøre rammerne for indsatserne på området. Serviceniveauet gør det muligt at skabe sammenhæng mellem de politiske mål og indsatsen over for det enkelte barn/den enkelte unge. Kort sagt er serviceniveauet et vigtigt redskab for kommunens medarbejdere og et vigtigt led i kommunikationen mellem politikere og borgere om mål og prioriteringer. Med venlig hilsen Borgmesteren 3

4 Indholdsfortegnelse Forord fra kommunalbestyrelsen [borgmesteren?] 3 Grundlag og principper for indsatsen over for børn og unge med særlige behov 6 Forebyggelse og tidlig indsats 7 Indsats i netværket og lokalmiljøet 7 Prioritering af anbringelsesformer 7 En sammenhængende indsats på tværs af områder 8 Faglig og økonomisk ansvarlighed 9 Serviceniveau for ydelser til børn og unge med særlige behov 10 Åben og anonym rådgivning 10 Familievejleder 11 Konsulentbistand 12 Deltagelse i aktiviteter 13 Pålæg om dagtilbud, fritidstilbud, uddannelsessted eller lign. 14 Praktisk, pædagogisk eller anden støtte i hjemmet 15 Familiebehandling og behandling af barnets/den unges problemer 16 Døgnophold for familier 18 Aflastningsordning med kompenserende sigte (udsatte børn og unge) 19 Aflastningsordning med socialpædagogisk sigte (børn og unge med handicap) 20 Aflastningsordning med sigte på frirum (forældre til børn og unge med handicap) 21 Kontaktperson 22 Støtteperson og anden støtte til forældre til anbragte børn og unge 23 Anbringelse i netværksplejefamilie 24 Anbringelse i plejefamilie 25 Anbringelse i specialiseret plejefamilie (kommunal plejefamilie) 26 Anbringelse på eget værelse 27 Anbringelse i hybel 28 Anbringelse på opholdssted 29 Anbringelse på kost/efterskole 30 Anbringelse på skibsprojekt 31 Anbringelse på døgninstitution (socialt udsatte) 33 Anbringelse på døgninstitution (børn og unge med handicap) 34 Praktiktilbud 35 Økonomisk støtte til ophold på kost/efterskole 36 Økonomisk støtte til udgifter under anbringelse 37 Økonomisk støtte til at undgå anbringelse 38 Merudgifter 39 4

5 Kompensation for tabt arbejdsfortjeneste 41 Særlig supplerende ydelse 42 Ledsageordning 43 Efterværn (kontaktperson) 44 Efterværn (døgnophold og udslusning) 45 5

6 Grundlag og principper for indsatsen Grundlag og principper for indsatsen over for børn og unge med særlige behov Serviceniveauet udmønter Rebild Kommunes sammenhængende børnepolitik og sigter på at skabe de bedst mulige betingelser for en sikker faglig og økonomisk styring af de sociale indsatser over for børn og unge med særlige behov. Målgruppen er børn og unge med særlige behov i alderen 0-18 år og deres familier. Når visse betingelser er opfyldt, kan hjælpen strække sig frem til den unge bliver 23 år. Børn og unge med særlige behov er en betegnelse, som i praksis dækker over en meget bred vifte af udfordringer med årsag i psykiske, fysiske og sociale forhold, og nogle gange sammenfald af flere af disse. Det skal understreges, at alle afgørelser om børn og unge med særlige behov og deres familier bygger på en individuel faglig vurdering. Tildelingskriterierne er altid vejledende. Der er således ingen automatisk eller regelbaseret sammenhæng mellem diagnoser, sociale situationer, serviceniveau og bevillinger. Udgangspunktet for Rebild Kommunes indsats over for børn og unge med særlige behov er altid en helhedsvurdering af barnets/den unges situation, hvor vi grundigt undersøger både udfordringer og ressourcer i familien, skolen eller netværket, barnets/den unges sundhed, funktionsevne og trivsel og andre faktorer, der kan være årsag til, at der opstår en bekymring omkring et barn eller en ung. Iværksættelse af foranstaltninger sker for så vidt muligt i samarbejde med barnets eller den unges forældre/forældremyndighedsindehaver, men kan også ske uden deres/dennes samtykke (jævnfør servicelovens 56). Det skal desuden fremhæves, at hovedparten af foranstaltningerne forudsætter, at der er gennemført en såkaldt børnefaglig undersøgelse, og at der foreligger en handleplan. Vi følger systematisk op på indsatsen, og målene revideres løbende, så indsatsen kan afsluttes eller ændres, når målet opfyldes, eller behovene ændrer sig. Som bilag til serviceniveaubeskrivelsen er der udarbejdet takstblade for henholdsvis foranstaltninger og kontante ydelser. Takstbladene fastlægger de vejledende udgiftsmæssige rammer for de forskellige typer foranstaltninger. Principper for indsatsen Serviceniveauet tager udgangspunkt i fem principper der er styrende for indsatsen: Forebyggelse og tidlig indsats Indsatser så tæt på barnet som muligt i netværket og lokalmiljøet Klar prioritering af anbringelsesformer med udgangspunkt i en stabil base for barnet/den unge En koordineret og sammenhængende indsats på tværs af kommunale indsatsområder Faglig og økonomisk ansvarlighed. Disse fem principper uddybes nedenfor. 6

7 Grundlag og principper for indsatsen Forebyggelse og tidlig indsats I det øjeblik det enkelte barn eller ung ikke længere trives i hverdagen og har behov for hjælp til at håndtere faglige, sociale eller personlige udfordringer, er det vigtig med en tidlig og målrettet indsats om muligt inden for nærmiljøet og med støtte fra de omkringværende. En forebyggende foranstaltning er, i korte træk, en støttende social indsats overfor familier med børn og unge med særlige behov. De forebyggende foranstaltninger skal medvirke til at støtte børn og familier, så problemer kan løses i nærmiljøet og på en sådan måde, at familien kan forblive samlet. Det er en forudsætning, at mulighederne for indsatser i normalområdet er afprøvet. Børn og unge har brug for en god og tryg opvækst. Derfor har alle, der arbejder med børn og unge, en særlig pligt til at opfange tidlige tegn og signaler på, at der kan være tale om omsorgssvigt eller mistrivsel og til at tage ansvar og handle i situationer, der vækker bekymring. Det betyder også, at vi samarbejder på tværs af skole, dagtilbud, sundhedspleje og Center for Familie og Handicap for at sikre en hurtig og effektiv indsats, hvis et barn ikke trives. Der skal til stadighed udvikles nye tilbud lokalt, som gør det muligt at vælge den mindst indgribende foranstaltning i relation til barnets, den unges eller familiens vanskeligheder. Valget skal altid træffes under hensyntagen til, hvad der ud fra en helhedsbetragtning tjener barnet eller den unge bedst, og hvor der skabes de bedste betingelser for barnets eller den unges udvikling og mestring af livsvilkår. Ligeledes skal der udvikles innovative løsninger, der kan hjælpe fagpersonalet på tværs af kommunen til at spotte og hjælpe de truede børn. Indsats i netværket og lokalmiljøet Rebild Kommune tager altid udgangspunkt i barnets/den unges netværk, når der er behov for en forebyggende foranstaltning eller en anbringelse. Såfremt der ikke ses nogen mulighed for en forebyggende foranstaltning tilstræbes, at anbringelsen sker ud fra principper om nærhed og kontinuitet i lokale tilbud i eget regi. Derved sikres muligheden for, at anbragte børn og unge kan bibeholde tilknytningen til familie og tilhørsforhold som daginstitution, skole og fritidsaktiviteter. Vi arbejder ud fra et princip om tidlig og rigtig indsats, hvilket betyder at kommunen hjælper og støtter børn og unge i deres eget miljø med inddragelse af de ressourcer, der er til stede i familien, i det øvrige private netværk og i normalsystemet. Barnet/den unge og deres familier skal inddrages og sikres indflydelse ved tilrettelæggelse af tilbuddet om støtte. Er der i en periode behov for en anbringelse længere væk fra kommunen, fordi der ikke på anbringelsestidspunktet findes et lokalt tilbud som matcher barnet eller den unges behov, vil der fortløbende være fokus på, om barnet eller den unge har udviklet sig, således, at det kan komme tilbage til kommunen og genoptage sin tilknytning til lokalmiljøet. Prioritering af anbringelsesformer Vi vægter anbringelse i plejefamilie højt. I de rammer har børn og unge mulighed for at finde en stabil base med de samme primære voksne. Dette tillægges en stor betydning for børnene og de unges udviklingsmuligheder. Det er kendetegnende for en del af de børn og unge, som anbringes, at de har været udsat for mange skift i relationer det vil vi, som kommune, gerne medvirke til at mindske. Vi ser plejefamilier som en god løsning, når barnet kan rummes der. 7

8 Grundlag og principper for indsatsen Anbringelse kan være relevant for: Truede børn, hvormed menes børn og unge, der er truede i deres fortsatte udvikling, børn og unge med væsentlige behov for særlig støtte og/eller børn og unge, hvor der er åbenbar risiko for, at de lider alvorlig skade. Til dels sårbare børn og unge med specielle behov og kroniske eller langvarige handicap eller problemstillinger, der klart kan identificeres. I sjældne tilfælde risikobørn, dvs. børn og unge med midlertidig risiko for udviklingsproblemer, der i perioder har brug for en særlig indsats fra det generelle system. Anbringelse kan ydermere anvendes i de helt ekstraordinære og sjældent forekommende situationer for børn som generelt trives, men hvor der opstår en uforudset hændelse, fx hvis barnets forældre omkommer i en ulykke, og netværket ikke kan påtage sig ansvaret for barnet. Når der er truffet beslutning om en anbringelse, skal prioritering omkring anbringelsessted ske i følgende rækkefølge: 1. Netværksanbringelse. 2. Plejefamilieanbringelse (for de årige unge i nogle tilfælde anbringelse på eget værelse). 3. Socialpædagogisk opholdssted. Det gør sig især gældende for yngre børn. Rebild Kommune prioriterer at udvikle og benytte egne tilbud. 4. Døgninstitutionsanbringelse typisk som _ Akut anbringelse af kortere varighed indtil forholdene i hjemmet er stabiliseret eller indtil der finder en varig anbringelse sted i plejefamilie eller på socialpædagogisk opholdssted eller Specialinstitution som er gearet til børn og unge med komplekse problemstillinger eller indgribende funktionsnedsættelser. Der vil løbende være opmærksomhed på, at disse principper er styrende for den måde der arbejdes med anbringelser på. Det betyder, at: 1. Anbringelser kan ophøre, og der sker hjemgivelse når formålet i handleplanen er opfyldt eller når målet ikke kan nås gennem anbringelsen. 2. Den enkelte anbringelse kan ses som en del af et længerevarende anbringelsesforløb, hvor forskellige anbringelsesformer kan anvendes, når det er til barnets eller den unges bedste. Eksempelvis vil der undertiden være forløb, hvor barnet kan rummes i netværket i en periode af barnets liv men senere har behov for en anden anbringelsesform idet netværket kan have vanskeligheder med at håndtere de mål, der er med anbringelsen. 3. Ophold på en efterskole kan finde sted samtidigt med, at barnet er anbragt i en plejefamilie. 4. Når den unge er i stand til at profitere af et mindre indgribende tilbud i lokalområdet efter at have været anbragt på eksempelvis et socialpædagogisk opholdssted eller på en døgninstitution uden for kommunen genskabes den unges tilknytning til det lokale miljø. En sammenhængende indsats på tværs af områder Rebild Kommune arbejder udfra en tværfaglig tilgang, der skal sikre en sammenhængende indsats over for børn/unge og deres familier. 8

9 Grundlag og principper for indsatsen Det foregår blandt andet gennem et tæt samarbejde mellem Center for Familie og Handicap, Center Børn og Unge, Center Sundhed, Jobcenter Rebild og Ungdommens Uddannelsesvejledning. Hvis der er behov for støtte fra flere afdelinger, udpeges en koordinerende sagsbehandler, der sikrer, at de forskellige indsatser bliver koordineret. Vi har særligt fokus på overgangen fra barn til voksen. Overgangen til voksenlivet skal foregå så gnidningsfrit som muligt. Derfor forberedes de unge og deres familier i god tid på de ændringer i støtteforanstaltninger, der følger med denne overgang. Og der sikres en tæt kontakt mellem forvaltningerne, så den nødvendige hjælp og støtte er klar, når andre tiltag ophører. Faglig og økonomisk ansvarlighed Det er en overordnet målsætning at finde de bedste løsninger, der afbalancerer juridiske, økonomiske og faglige hensyn. Det betyder, at der skal være fokus på, om den indsats, der iværksættes, har den ønskede effekt i forhold til barnets/den unges behov og de fastsatte mål for indsatsen. Før en indsats iværksættes, skal der være en begrundet formodning om, at målene med indsatsen kan nås. Og der skal løbende følges op på, om målene nås. I modsat fald skal målene eller indsatsen justeres. Synlige serviceniveauer medvirker til, at alle Rebild Kommunes borgere kan få kendskab til de politiske og økonomiske prioriteringer i Rebild Kommune. 9

10 Serviceniveau for ydelser til børn og unge med særlige behov Nedenfor beskrives Rebild Kommunes serviceniveau for de forskellige foranstaltningstyper efter serviceloven målrettet børn og unge med særlige behov. Formålet med indsatsen, indholdet, målgruppen og det typiske omfang er beskrevet. Det skal dog understreges, at der altid foretages en individuel vurdering af behovet for hjælp til det enkelte barn/den enkelte unge og dennes familie. Åben og anonym rådgivning SEL 11 stk. 1 Formålet er at give råd og vejledning til familier, børn og unge samt vordende forældre som typisk ikke har nogen tilknytning til Center for Familie og Handicap for at hindre, at problemer vokser sig store, og at der bliver behov for yderligere foranstaltninger i familien. Åben Anonym Rådgivning er en familieorienteret rådgivning for dem, der sørger for et barn/ung, og som har behov for rådgivning til løsning af vanskeligheder i familien. For eksempel kan Åben Anonym Rådgivning bruges omkring konflikter mellem børn og forældre, mellem forældre, omkring udøvelse af forældremyndighed eller udøvelse af samværsret, støtte af en ungs egen handlekompetence i forhold til bolig, uddannelse og kammerater, eller forældres opdragelsesproblemer eller udfordringer i forhold til det at have et handicappet barn. Rådgivningen er som udgangspunkt anonym og ydes af personale, som er sammensat tværfagligt. Familier, børn og unge bosat i Rebild Kommune er omfattet af rådgivningstilbuddet. Rådgivningen er gratis, og der kan typisk tilbydes op til tre samtaler. Yderligere hjælp skal tildeles af Center for Familie og Handicap efter en konkret vurdering. 10

11 Familievejleder SEL 11 stk. 4 Formålet er at yde vejledning efter konstatering af funktionsnedsættelse hos et barn/ung. Vejledningen skal styrke familiernes og børnenes videre udvikling og trivsel, afstemme forældrenes forventninger og medvirke til at øge familiernes kendskab til mulighederne for hjælp fra det offentlige. Rådgivningsforløbet er målrettet både forældre, børn og søskende med henblik på at håndtere/rumme en handicapproblematik. Indholdet i familievejledningen er en introducerende og helhedsorienteret information om familiens rettigheder og hjælpemuligheder på tværs af sektorer. Vejledningen skal indeholde oplysninger om relevante vidensmiljøer og handicaporganisationer på området, samt rumme et tilbud om formidling af kontakt til andre familier med børn med nedsat funktionsevne med henblik på dannelse af netværk. Som udgangspunkt er målgruppen familier med børn under 18 år med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Barnet eller den unge har ikke fået tildelt en sagsbehandler eller foretaget en 50 undersøgelse. Vejledningen omfatter både familier med et nyfødt barn og familier, hvor funktionsnedsættelsen konstateres under barnets opvækst. Der bliver typisk tilbudt 1-2 møder af 1½ - 2 timers varighed. Der kan efter en konkret vurdering tilbydes flere rådgivnings- og vejledningssamtaler, hvis det skønnes nødvendigt, for at formålet med familievejledningen kan opfyldes. Familievejledningen skal tilbydes inden for 3 måneder efter, at Center for Familie og Handicap har fået kendskab til, at barnets/den unges funktionsnedsættelse er konstateret. Når familievejledningen er afsluttet, skal familievejlederen formidle kontakt og viden om familien videre til Center for Familie og Handicap. 11

12 Konsulentbistand SEL 11 stk. 3 Formålet er at afklare behovet for foranstaltninger med henblik på at sikre, at barnets/den unges særlige behov imødekommes. Formålet er endvidere at yde støtte til, at familien bevares samlet og bringes til selv at tage vare på børnenes trivsel og udvikling. Indholdet kan blandt andet være: Forældreevneundersøgelse Psykologudredning Samtaler med familierådgiver eller psykolog Inddragelse af særlig ekspertviden/videncentre (fx SISO og VISO). Tilbuddet gives som udgangspunkt, hvis: Der er tvivl om forældres evne til at drage den fornødne omsorg for barnet/den unge. Barnet/den unges adfærd gør, at det ikke er åbenbart, hvad der er behov for. Det er en forudsætning, at familien kan tage vare på barnet/den unge, mens udredningen finder sted. Konsulentbistanden tildeles typisk som et udredningsforløb på 3 måneder, hvorefter der skal foretages en revidering. Udredningsforløbet omfatter som udgangspunkt 3-5 timer. 12

13 Deltagelse i aktiviteter SEL 52 stk. 3 pkt. 1 Formålet er at understøtte børn og unge til at deltage i aktiviteter, som de kan profitere af, og som bidrager til at sikre barnets/den unges trivsel og udvikling, samt at sikre, at barnet/den unge får den fornødne støtte og stimulation. Indholdet i foranstaltningen strækker sig bredt, herunder: Deltagelse i en sportsaktivitet Ophold i daginstitution Ophold i pædagogisk dagtilbud. Det er et krav til indholdet i aktiviteten, at det matcher barnets behov for støtte og stimulation, og at der er tale om generelle aktiviteter i nærmiljøet. Støtten kan i nogle tilfælde gives i kombination med en kontaktperson, ligesom der kan ydes økonomisk støtte til de udgifter, der er forbundet med aktiviteten (jævnfør SEL 52 stk. 4.) Målgruppen er som udgangspunkt: Børn og unge i familier, der har problemer med at opretholde struktur og stabilitet i dagligdagen i et omfang, der truer barnets trivsel og udvikling. Børn og unge, der er begyndt at isolere sig og derfor kan profitere af at have aktiviteter i normalmiljøet. Børn, hvor forældrene ikke har økonomiske eller personlige ressourcer til at støtte barnet. Tilbuddet er typisk målrettet børn og unge, der selv kan transportere sig til og fra aktiviteten. Der kan ydes støtte til udgifter, der følger af de anviste tilbud, i det omfang familien ikke selv har midler dertil. Der tildeles som udgangspunkt maksimalt kr. om året. Dette gælder ikke for støtte til daginstitution. Som udgangspunkt gives der støtte til: Forældrebetalingsdel af aktiviteten (kontingent mm.). Det dækker som udgangspunkt almindelige aktiviteter i foreninger og maksimalt 2 aktiviteter pr. barn. Ridning, motorsport, eneundervisning i musik og lignende aktiviteter betragtes ikke som almindelige aktiviteter. Nødvendigt udstyr. Støtten ophører, når formålet i handleplanen er opfyldt. Hvis det viser sig, at formålet ikke kan opfyldes gennem foranstaltningen, vil der blive foretaget en revidering. Der skal foretages en revidering af indsatsen mindst hvert halve år. 13

14 SEL 52 stk. 3 pkt. 1 jævnfør 57a Pålæg om dagtilbud, fritidstilbud, uddannelsessted eller lign. Formålet med pålægget er at sikre, at barnet får den fornødne støtte, struktur og stimulation. Indholdet af foranstaltningen kan være et pålæg til forældrene om at sikre: At barnet går i daginstitution, skole eller klub. At barnet deltager i en sportsaktivitet eller anden fritidsaktivitet. Desuden kan pålægget gives i tilknytning med en socialpædagogisk friplads eller der kan ydes økonomisk støtte til de udgifter, der er forbundet med aktiviteten, jævnfør SEL 52 stk. 4. Foranstaltningen tilbydes som udgangspunkt familier, som har problemer med at opretholde struktur og stabilitet i dagligdagen i et omfang, der truer barnets trivsel og udvikling og hvor barnet eller den unge: Har ulovligt skolefravær, eller undervisningspligten i øvrigt ikke opfyldes, Har begået kriminalitet af et vist omfang eller en vis grovhed, Har alvorlige adfærds- eller tilpasningsproblemer Eller hvor forældrene/forældremyndighedsindehaveren nægter at samarbejde med de relevante myndigheder om løsningen af barnets eller den unges problemer. Foranstaltningen skal være af væsentlig betydning for barnet, og det skal sandsynliggøres, at der kan opnås et positivt resultat. Typisk er varigheden af pålægget 1 år. Foranstaltningen ophører, når formålet i handleplanen er opfyldt. Hvis det viser sig, at formålet ikke kan opfyldes gennem foranstaltningen, vil der blive foretaget en flytning/revidering. Der skal foretages en revidering af indsatsen mindst hvert halve år. 14

15 SEL 52 stk. 3 pkt. 2 Praktisk, pædagogisk eller anden støtte i hjemmet Formålet er at familien bevares samlet og bringes til selv af tage vare på barnets/den unges trivsel og udvikling ved at yde støtte i hjemmet af konkret og anvisende karakter samt at støtte op om familier, der har problemer med at opretholde struktur i dagligdagen. Formålet er også at kontrollere om børnene trives. Med afsæt i familiens konkrete hverdag kan det faglige indhold blandt andet være at: Give støtte til at strukturere hverdagen. Anvise nye handlemuligheder til forældrenes mestring af forældreskabet. Give forældrene konkrete redskaber til at få en hverdag til at fungere i overensstemmelse med børnenes behov. Hjælpe til at sikre, at barnet/den unge dagligt kommer i skole eller daginstitution. Kontrollere om barnet/den unge trives og ikke lider skade. Hjælpen ydes som udgangspunkt i hverdage, men kan også ydes aften og weekender. Det bør fremgå af handleplanen, hvis indsatsen ligger ud over almindelig arbejdstid, og der skal være et specifikt formål med det. Målgruppen er som udgangspunkt: Familier, som af hensyn til barnets/den unges særlige behov har brug for en støtte i hjemmet af konkret og anvisende karakter. Familier som har problemer med at opretholde struktur i dagligdagen, kombineret med uhensigtsmæssige samspilsmønstre, i et omfang, der truer barnets/den unges trivsel og udvikling. Familier som har ressourcer og motivation til at indgå i en udvikling af struktur i dagligdagen. Børnene er typisk under 10 år, når foranstaltningen iværksættes. Som udgangspunkt tildeles der maksimalt 10 timer om ugen, som kan tilrettelægges fordelt på op til flere gange om ugen. Der kan bruges flere timer i kortere perioder, hvis der skal kompenseres, mens der foregår en udredning. Støtten kan variere fra nogle få måneder til flere år. Støtten gives i første omgang for en 3 måneders periode, hvorefter indsatsen revideres. Efterfølgende revidering af indsatsen foretages mindst hvert halve år. Foranstaltningen ophører, når formålet i handleplanen er opfyldt. Hvis det viser sig, at formålet ikke kan opfyldes gennem foranstaltningen, vil der blive foretaget en revidering. 15

16 SEL 52 stk. 3 pkt. 3 Familiebehandling og behandling af barnets/den unges problemer Formålet med indsatsen er at udvikle og gøre familien selvhjulpen, herunder at: Behandle barnets/den unges problemer Bevare familien samlet Give familien mere hensigtsmæssige samspilsformer og indbyrdes relationer Bibringe forældrene de fornødne kompetencer til at imødekomme barnets behov Etablere og bidrage til en stabil kontakt mellem forældrene/familien og det anbragte barn. Rammerne for familiebehandling er typisk i hjemmet eller et hus, som leverandøren råder over og den består af individuelle samtaler, familieaktiviteter og gruppeforløb. Familiebehandlingen ydes som udgangspunkt af kommunens interne familiebehandlingskorps (Familiehuset). I tilfælde hvor familien har behandlingsbehov, der kræver særlig ekspertise, kan familiebehandlingen ydes af ekstern leverandør. Målgruppen er som udgangspunkt familier: Hvor familiedynamikken medfører, at barnet/den unge mistrives. Med vanskeligheder af social, psykisk og/eller samspilsmæssig art, hvor problemerne kommer til udtryk i form af vanskeligheder for barnet/den unge, og hvor det anses for relevant at sætte behandlingsmæssig fokus på samspillet i familien. Der står i en skilsmissesag, som har negative følgevirkninger for barnets/børnenes trivsel og udvikling. Hvor den unge har alvorlige teenagerproblemer, fx misbrug, selvdestruktion mv. Med anbragte børn, hvor det anses for relevant at arbejde mod en hjemgivelse. Det gælder desuden, at: Forældrene skal have en vilje og evne til at ville det anderledes. Familier skal kunne reflektere over egen situation. Familier skal kunne omsætte råd og vejledning fra familiebehandlingen til praksis i familien, og have kompetencer til at skabe og fastholde udvikling i familien. 16

17 Familiebehandlingen kan tilrettelægges på flere måder og bliver som udgangspunkt tildelt i op til 8 timer om ugen. Typisk gennemføres 1-2 behandlingsaktiviteter om ugen. For nogle af disse forældreprogrammer vil der være et helt struktureret forløb. Første opfølgning sker efter 3 måneder. Hvis indsatsen ikke har medført forbedringer efter yderligere 6 måneder stoppes indsatsen. Tilbuddet kan maksimalt gives i 1½ år. Hvis en familie efter 1½ år endnu ikke har opnået den ønskede effekt af behandlingen vurderes det, om der skal iværksættes en anden og mere støttende foranstaltning. Der skal foretages en revidering af indsatsen mindst hvert halve år. 17

18 Døgnophold for familier SEL 52 stk. 3 pkt. 4 Formålet er at: Undersøge samspilsformer og forældreevne, med henblik på, at vurdere om familien kan forblive samlet. Sikre at en forældreevneundersøgelse kan gennemføres hvis det ikke er muligt at gennemføre undersøgelsen som et dagtilbud. Sikre, at barnets trivsel opretholdes under undersøgelsen. Døgnopholdet kan foregå i døgninstitution eller på et godkendt opholdssted. Som del af en forældreevneundersøgelse kan opholdet indeholde: Udførelse af praktiske dagligdags opgaver Lege og spil Familie- og gruppesamtaler Individuel støtte Psykologisk og pædagogisk undersøgelse. Målgruppen er primært familier med børn i alderen 0-6 år eller gravide, hvor der er en alvorlig bekymring for forældreevnen, og hvor der samtidig er foretaget en faglig vurdering af, at der kan arbejdes med forældrenes ressourcer inden for en kortere periode. Målgruppen kan også være familier, hvor der er tvivl om forældrenes evne til at tage vare på deres barn og hvor det derfor må vurderes om barnet/børnene skal anbringes. Foranstaltningen kan være hensigtsmæssig at benytte i de familier, hvor det vil være nødvendigt at lave et miljøskift for at kunne lave forandringer i familien. Forældrene skal kunne tage vare på barnet hele døgnet med massiv støtte. Opholdet foregår typisk på døgnbasis og kan maksimalt tildeles for 5 måneder, hvis der er tale om en udredningsopgave. Foranstaltningen ophører, når formålet i handleplanen er opfyldt. Hvis det viser sig, at formålet ikke kan opfyldes gennem foranstaltningen, vil der blive foretaget en flytning/revidering. Ved behandlingsopgaver, kan opholdet forlænges i op til 9 måneder. Det forudsætter dog, at behandlingen har en dokumenteret effekt på barnets/børnenes trivsel og udvikling efter de første 3 måneder. 18

19 SEL 52 stk. 3 pkt. 5 Aflastningsordning med kompenserende sigte (udsatte børn og unge) Formålet er at kompensere for manglende forældrekompetencer og støtte udviklingen af barnet/ den unge. At give barnet/den unge kendskab til og mulighed for at indgå i almindelige og stabile familiemønstre og relationer. Formålet kan også være at forebygge en anbringelse. Aflastning kan tilrettelægges om eftermiddagen, i hverdagene eller som weekendaflastning. Indholdet kan blandt andet være: Almindelige hverdagsoplevelser. Tryghed og omsorg. Opbygning af sociale kompetencer. Foranstaltningen gives typisk i sammenhæng med andre forbyggende foranstaltninger. Foranstaltningen gives som udgangspunkt til børn og unge, der af sociale årsager har brug for voksenstøtte, omsorg og oplevelser i et andet miljø end det daglige. Foranstaltningen gives typisk til yngre børn under 10 år med komplekse behov, eller til børn, hvor forældrene har psykiske sygdomme, hvis forældrene er indlagt eller er i periodevis misbrug. Tilbuddet gives typisk 1-2 weekender om måneden og i ferier. Omfanget kan være større, hvis forældrene har psykiske sygdomme/misbrug og aflastningen er alternativ til en anbringelse. Foranstaltningen ophører, når formålet i handleplanen er opfyldt. Hvis det viser sig, at formålet ikke kan opfyldes gennem foranstaltningen, vil der blive foretaget en flytning/revidering. Der skal foretages en revidering af indsatsen mindst hvert halve år. 19

20 SEL 52 stk. 3 pkt. 5 Aflastningsordning med socialpædagogisk sigte (børn og unge med handicap) Formålet er at give barnet/den unge mulighed for socialpædagogisk træning og støtte under gode rammer. Indsatsen omfatter typisk ophold på døgninstitution, herunder: Samvær med ligestillede Støtte til erkendelse af eget handicap Fysisk træning. Der anvendes typisk plejefamilier, når der er tale om mindre børn. Indsatsen kan også foregå hos en netværksfamilie eller aflastningsfamilie, hvis der er tale om børn/ unge med mindre handicap. Foranstaltningen gives som udgangspunkt til forældre, der har brug for aflastning i forhold til et barn/ung med handicap. Omfanget af aflastning varierer afhængigt af det konkrete behov, men er typisk døgn per år. Børn, der venter på opholdssted og døgninstitution og børn, der venter på at blive udredt, tildeles typisk aflastning i op til 180 døgn pr. år. Foranstaltningen ophører, når formålet i handleplanen er opfyldt. Hvis det viser sig, at formålet ikke kan opfyldes gennem foranstaltningen, vil der blive foretaget en flytning/revidering. Der skal foretages en revidering af indsatsen mindst hvert halve år. 20

Serviceniveau for ydelser til børn og unge med særlige behov

Serviceniveau for ydelser til børn og unge med særlige behov Rebild Kommune Center for Familie & Handicap Sundhed Hobrovej 88 9530 Støvring www.rebild.dk Tlf. 99 88 99 88 Fax 99 88 89 99 E-mail: bu@rebild.dk Sikker e-post kan sendes til adressen sikkerpost@rebild.dk

Læs mere

Anbringelsesgrundlaget beskriver den overordnede ramme for Familierådgivningens arbejde i forhold til at anbringe børn og unge i Kolding Kommune.

Anbringelsesgrundlaget beskriver den overordnede ramme for Familierådgivningens arbejde i forhold til at anbringe børn og unge i Kolding Kommune. Internt notatark Social- og Sundhedsforvaltningen Stab for rådgivningsområdet Dato 7. oktober 2013 Sagsnr. 13/18875 Løbenr. 162191/13 Sagsbehandler Bettina Mosegaard Brøndsted Direkte telefon 79 79 27

Læs mere

Serviceniveaubeskrivelser for foranstaltninger på udsatte børn- og ungeområdet. Rebild Kommune

Serviceniveaubeskrivelser for foranstaltninger på udsatte børn- og ungeområdet. Rebild Kommune Serviceniveaubeskrivelser for foranstaltninger på udsatte børn- og ungeområdet Rebild Kommune 1 Indholdsfortegnelse INDLEDNING...3 DØGNOPHOLD ( 52 STK.3 NR. 4)...5 ANDEN HJÆLP ( 52 STK. 3 NR. 10)...7 KONTAKTPERSON

Læs mere

Nøgletal. Efterspørgslen på data vedrører følgende tabeller: Del 1: Overordnede data vedr. økonomi Tabel 1: Budget og regnskab 2008-2012

Nøgletal. Efterspørgslen på data vedrører følgende tabeller: Del 1: Overordnede data vedr. økonomi Tabel 1: Budget og regnskab 2008-2012 Nøgletal Som grundlag for samarbejdet mellem kommunen og den centrale Task Force, vil vi bede om opgørelse af centrale nøgletal på børne- og ungeområdet. For at skabe det mest retvisende billede af jeres

Læs mere

Kvalitetsstandard ANBRINGELSE AF BØRN OG UNGE 0 18 år

Kvalitetsstandard ANBRINGELSE AF BØRN OG UNGE 0 18 år Norddjurs Kommune Myndighedsafdelingen juni 2013 Kvalitetsstandard ANBRINGELSE AF BØRN OG UNGE 0 18 år Plejefamilier Institutioner Opholdssteder Efterskoler og Kostskoler Godkendt i Kommunalbestyrelses

Læs mere

Ydelseskatalog kontaktpersoner. Journalnummer: 27.48.08-G01-2-13

Ydelseskatalog kontaktpersoner. Journalnummer: 27.48.08-G01-2-13 Ydelseskatalog kontaktpersoner 0 Formål Målgruppen for kontaktpersonens ydelser er børn og unge i alderen 0-23 år (inkl. efterværn gældende fra 18-23 år) der har vanskeligheder på væsentlige områder, og

Læs mere

Ydelseskatalog. Børn og Unge 2014 Tønder Kommune

Ydelseskatalog. Børn og Unge 2014 Tønder Kommune Ydelseskatalog Børn og Unge 2014 Tønder Kommune Forord Med henblik på at skabe de bedst mulige betingelser for en sikker faglig og økonomisk styring af de forebyggende foranstaltninger og anbringelsesområdet

Læs mere

Budget 2009. I 2009 ydes refusion af udgifter over 0,6 mio. kr. med 25 % og udgifter over 1,2 mio. kr. årligt med 50 %.

Budget 2009. I 2009 ydes refusion af udgifter over 0,6 mio. kr. med 25 % og udgifter over 1,2 mio. kr. årligt med 50 %. Serviceområdet handler om særlig støtte til børn og unge i henhold til serviceloven kapitlerne 11 og 12. Formålet er at yde støtte til børn og unge, der har særligt behov for denne, er at skabe de bedst

Læs mere

24-07-2014. Sagsnr. 2014-0021694. Dokumentnr. 2014-0021694-8. Sagsbehandler Mette Meisner

24-07-2014. Sagsnr. 2014-0021694. Dokumentnr. 2014-0021694-8. Sagsbehandler Mette Meisner KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Center for mål og rammer NOTAT Ambitioner for det sociale arbejde på ungeområdet Tæt på Familien - en omstilling af ungeområdet Børn og unge, der vokser op i en familie

Læs mere

Anbringelsesgrundlag for Aabenraa kommune 2015

Anbringelsesgrundlag for Aabenraa kommune 2015 Børn og Skole Børn og Familie Dato: 14. januar 2015 Sagsnr.: 11/22 469 Sagsbehandler: Christian Lorens Hansen Anbringelsesgrundlag for Aabenraa kommune 2015 Dette anbringelsesgrundlag blev vedtaget af

Læs mere

Emne. Familie og Børn. Dato. Familieplejeafsnittet og rådgivere

Emne. Familie og Børn. Dato. Familieplejeafsnittet og rådgivere Familie og Børn Familieplejeafsnittet og rådgivere Emne Procedure for det personrettede tilsyn med anbragte børn og unge i plejefamilier, netværksfamilier, socialpædagogiske opholdssteder, døgninstitutioner,

Læs mere

Sammenhængende børnepolitik

Sammenhængende børnepolitik Sammenhængende børnepolitik 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Indholdsfortegnelse... 2 Den sammenhængende børnepolitik mål og målgrupper... 3 Det overordnede mål... 3 Hvad kendetegner tilbuddene

Læs mere

Ydelsesbeskrivelse Børne-/ Familiehus Tilbud til 0 til 5 årige og deres familier

Ydelsesbeskrivelse Børne-/ Familiehus Tilbud til 0 til 5 årige og deres familier Ydelsesbeskrivelse Børne-/ Familiehus Tilbud til 0 til 5 årige og deres familier Bornholms FamilieCenter Børne-/Familiehus 2011 1 Børne-/Familiehuset Bornholms FamilieCenter... 3 Organisering... 3 Personale...

Læs mere

Sårbare børn og unge. Politik for Herning Kommune

Sårbare børn og unge. Politik for Herning Kommune Sårbare børn og unge Politik for Herning Kommune Indhold Forord af Lars Krarup, Borgmester 5 Politik for Såbare børn og unge - Indledning - Vision 7 1 - Politiske målsætninger 9 2 - Byrådets Børne- og

Læs mere

TILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV (28)

TILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV (28) Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.2 - side 1 Dato: Maj2015 Ikrafttrædelsesår: Budget 2016 TILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV (28) 5.28.20 Opholdssteder for børn og unge På denne funktion

Læs mere

Det kommunale børneområde

Det kommunale børneområde Det kommunale børneområde Ved Lars Boe Wille Socialrådgiver og Master i udsatte Børn og Unge Adoption og Samfund/ Lars Boe Wille] 1 Oplæggets hovedspørgsmål: - Hvordan kan adoptivbørn få den fornødne støtte

Læs mere

Det har du ret til! til børn og unge 13-17 år, som skal anbringes er eller har været anbragt

Det har du ret til! til børn og unge 13-17 år, som skal anbringes er eller har været anbragt Det har du ret til! til børn og unge 13-17 år, som skal anbringes er eller har været anbragt Pjecen handler om dig! Du har fået denne pjece, fordi du ikke skal bo hjemme hos dine forældre i en periode.

Læs mere

SAGSBEHANDLINGSFRISTER PÅ DET SOCIALE OMRÅDE I LOLLAND KOMMUNE (Gældende fra 1. januar 2014) ANSVARLIGT SEKTOROM- RÅDE

SAGSBEHANDLINGSFRISTER PÅ DET SOCIALE OMRÅDE I LOLLAND KOMMUNE (Gældende fra 1. januar 2014) ANSVARLIGT SEKTOROM- RÅDE Lov om social pension Udvidet helbredstillæg, udskrivning af helbredskort Borgerservice Beslutning om overgang til behandling på det foreliggende grundlag Beslutning om overgang til behandling efter reglerne

Læs mere

Delegationsplan - Center for Børn, Unge og Familier

Delegationsplan - Center for Børn, Unge og Familier Delegationsplan - Center for Børn, Unge og Familier Kompetenceoversigt Sagsbehandler/rådgiver Formand Børne- og FU Ungeudvalget Andre AND Børne- og U Uddannelsesudvalget Områdeleder Visitationsudvalg VIS

Læs mere

Administrationsgrundla

Administrationsgrundla Godkendt i Udvalget for Voksne 25. august 2014 Administrationsgrundlag for socialpædagogisk støtte til voksne med særlige behov 1. Indhold i administrationsgrundlaget Dette administrationsgrundlag beskriver

Læs mere

Flytning og hjemgivelse af anbragte unge

Flytning og hjemgivelse af anbragte unge Ankestyrelsens praksisundersøgelse om Flytning og hjemgivelse af anbragte unge November 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Sammenfatning og anbefalinger 2 1.1 Ankestyrelsens samlede vurdering af

Læs mere

Tårnby Kommunes Kvalitetsstandarder på området børn og unge med et særligt behov for støtte

Tårnby Kommunes Kvalitetsstandarder på området børn og unge med et særligt behov for støtte Tårnby Kommunes Kvalitetsstandarder på området børn og unge med et særligt behov for støtte - Oversigt over ydelser, målgrupper og kvalitetsstandarder Politisk besluttet: Version 1 Indledning Med henblik

Læs mere

Der foretages ikke demografiregulering inden for service- og overførselsydelser under familie-området.

Der foretages ikke demografiregulering inden for service- og overførselsydelser under familie-området. Familieområdet Opgaver under området Budget omfatter udgifter i forbindelse med børns og unges ophold uden for hjemmet, forebyggende foranstaltninger, rådgivning og rådgivningsinstitutioner og ophold på

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for længerevarende botilbud Serviceloven 108

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for længerevarende botilbud Serviceloven 108 Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for længerevarende botilbud Serviceloven 108 2015 Indledning I Fredensborg Kommune tilbydes borgere med betydelig nedsat fysisk og/eller psykiske

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 16-08-2012 02-10-2012 158-12 4300069-12

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 16-08-2012 02-10-2012 158-12 4300069-12 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 16-08-2012 02-10-2012 158-12 4300069-12 Status: Gældende Principafgørelse om: anbragt uden for hjemmet - egenbetaling - fritagelse

Læs mere

11 stk. 5 - Familievejlederordning

11 stk. 5 - Familievejlederordning 11 stk. 5 - Familievejlederordning Lovgrundlag Servicelovens 11, stk. 5 Kompetencefordeling Rådgiver Børnefaglig undersøgelse Nej og handleplan Målgruppe(r) Målgruppen er familier med børn under 18 år

Læs mere

Anbringelse af Børn og Unge. Hvad du bør vide, når dit barn skal anbringes udenfor hjemmet

Anbringelse af Børn og Unge. Hvad du bør vide, når dit barn skal anbringes udenfor hjemmet Anbringelse af Børn og Unge Hvad du bør vide, når dit barn skal anbringes udenfor hjemmet Anbringelse At få et barn anbragt er en stor forandring både for barnet, - en stor der nu skal bo et nyt sted og

Læs mere

Kvalitetsstandard for bostøtte i henhold til Servicelovens 85 for støtte i eget hjem indenfor Socialområdet

Kvalitetsstandard for bostøtte i henhold til Servicelovens 85 for støtte i eget hjem indenfor Socialområdet Kvalitetsstandard for bostøtte i henhold til Servicelovens 85 for støtte i eget hjem indenfor Socialområdet Godkendt af Voksen- og Plejeudvalget på møde den 24.11.2011 Godkendt af Kommunalbestyrelsen på

Læs mere

Styrk forældreansvaret for udsatte børn og unge. - et overblik over reglerne om forældre- og ungepålæg

Styrk forældreansvaret for udsatte børn og unge. - et overblik over reglerne om forældre- og ungepålæg Styrk forældreansvaret for udsatte børn og unge - et overblik over reglerne om forældre- og ungepålæg Styrk forældreansvaret for udsatte børn og unge - et overblik over reglerne om forældre- og ungepålæg

Læs mere

Status på økonomi og handleplan

Status på økonomi og handleplan Status på økonomi og handleplan Børn og familie August 2015 Tofteskovvej 4 7130 Juelsminde T: 79755000 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Udvikling i økonomien... 3 Udvikling i niveauet for anbringelser...

Læs mere

Kvalitetsstandard 85

Kvalitetsstandard 85 Baggrund og formål Social og Sundhedsforvaltningen i Middelfart Kommune har siden primo 2013 arbejdet med kvalitet, udvikling og styring af 107 og 85 indenfor handicap og psykiatriområdet. Det overordnede

Læs mere

Tårnby Kommunes Kvalitetsstandarder på området børn og unge med et særligt behov for støtte

Tårnby Kommunes Kvalitetsstandarder på området børn og unge med et særligt behov for støtte Tårnby Kommunes Kvalitetsstandarder på området børn og unge med et særligt behov for støtte - Oversigt over ydelser, målgrupper og kvalitetsstandarder Politisk besluttet: 13. juni 2013 Version 1 Indledning

Læs mere

Støtte når man har et barn med Prader-Willi syndrom

Støtte når man har et barn med Prader-Willi syndrom Støtte når man har et barn med Prader-Willi syndrom Brogården 27. september 2014 Gitte Madsen Socialrådgiver - handicapkonsulent 1 Afgørelser En afgørelse kan gives både mundtligt og skriftligt, den skal

Læs mere

Svendborg Kommunes plan for en sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet, jf. servicelovens 19, stk. 3. 26. juli 2011

Svendborg Kommunes plan for en sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet, jf. servicelovens 19, stk. 3. 26. juli 2011 Svendborg Kommune Børn og Unge Ramsherred 5 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 20 62 72 Svendborg Kommunes plan for en sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet, jf. servicelovens 19, stk.

Læs mere

Serviceniveau budgetområde 517

Serviceniveau budgetområde 517 Serviceniveau budgetområde 517 1.1 Merudgifter, SEL 41 Lovgrundlag for ydelsen 41 Kommunalbestyrelsen skal yde dækning af nødvendige merudgifter ved forsørgelse i hjemmet af et barn under 18 år med betydelig

Læs mere

UDKAST! Vejledende serviceniveau. Udsatte børn og unge Børn og unge med handicap

UDKAST! Vejledende serviceniveau. Udsatte børn og unge Børn og unge med handicap UDKAST! Vejledende serviceniveau Udsatte børn og unge Børn og unge med handicap Forord Serviceniveau på børne- og ungeområdet Vi er glade for at kunne præsentere Rudersdal Kommunes vejledende serviceniveau

Læs mere

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk bistand i eget hjem (SEL 85) Indhold

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk bistand i eget hjem (SEL 85) Indhold Social og Sundhed Svinget 14 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 99 79 social@svendborg.dk www.svendborg.dk Kvalitetsstandard for socialpædagogisk bistand i eget hjem (SEL 85) Maj 2013 Indhold 1.

Læs mere

Om Barnets Reform og barnets behov. - som vi ser det. November 2009

Om Barnets Reform og barnets behov. - som vi ser det. November 2009 Om Barnets Reform og barnets behov - som vi ser det November 2009 Om Barnets Reform og barnets behov som vi ser det Titel: Om Barnets Reform & barnets behov: Som vi ser det. Forfatter: Mie Daverkosen og

Læs mere

Kvalitetsstandard for Svendborg Kommunes dagtilbud (SEL 103 og 104) Indhold

Kvalitetsstandard for Svendborg Kommunes dagtilbud (SEL 103 og 104) Indhold Social og Sundhed Svinget 14 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 99 79 social@svendborg.dk www.svendborg.dk Kvalitetsstandard for Svendborg Kommunes dagtilbud (SEL 103 og 104) Indhold 1. Indledning...

Læs mere

Redegørelse vedrørende udviklingen i antallet af anbringelser på børne- og ungeområdet samt redegørelse om netværksplejefamilier

Redegørelse vedrørende udviklingen i antallet af anbringelser på børne- og ungeområdet samt redegørelse om netværksplejefamilier Redegørelse vedrørende udviklingen i antallet af anbringelser på børne- og ungeområdet samt redegørelse om netværksplejefamilier Børneudvalget besluttede i sit møde den 2. februar 2015 at få forelagt en

Læs mere

Ydelsesbeskrivelse Ungehus

Ydelsesbeskrivelse Ungehus Ydelsesbeskrivelse Ungehus Bornholms FamilieCenter - Ungehus 2011 Ungehuset Bornholms FamilieCenter... 3 Organisering... 3 Personale... 4 Målgruppe... 5 Pædagogik og metode... 5 Hvordan udmøntes indsatsen

Læs mere

Serviceramme Støtte i eget hjem og botilbud til udviklingshæmmede

Serviceramme Støtte i eget hjem og botilbud til udviklingshæmmede Serviceramme Støtte i eget hjem og botilbud til udviklingshæmmede Herning VHP Dokument VHP Sagsgange Dokumentansvarlig Hans Grarup Titel Støtte i eget hjem og botilbud til udviklingshæmmede Socialpædagogisk

Læs mere

Plan for en sammenhængende indsats overfor ungdomskriminalitet

Plan for en sammenhængende indsats overfor ungdomskriminalitet Plan for en sammenhængende indsats overfor ungdomskriminalitet 1 Plan for en sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet. Som en del af den sammenhængende børnepolitik, har Vesthimmerlands Kommune

Læs mere

Oplysninger om Familien som deltager i effekstudie Udsatte børnefamilier ved SFI

Oplysninger om Familien som deltager i effekstudie Udsatte børnefamilier ved SFI 4. KOPI AF ELEKTRONISK AFRAPPORTERINGSSKEMA TIL SAGSBEHANDLERE OG BEHANDLERE Oplysninger om Familien som deltager i effekstudie Udsatte børnefamilier ved SFI Kære sagsbehandler som deltager i SFI s effektstudie,

Læs mere

Kvalitetsstandarder. Særlig støtte til børn og unge

Kvalitetsstandarder. Særlig støtte til børn og unge Kvalitetsstandarder Særlig støtte til børn og unge Udgivelsesdato: 01.01.2015 Kvalitetsstandarder på området børn og unge med et særligt behov for støtte Forord Kvalitetsstandarderne for Center for Børn

Læs mere

Kvalitetsstandarder for midlertidigt botilbud efter Lov om Social Service 107 og længerevarende botilbud efter Lov om Social Service 108

Kvalitetsstandarder for midlertidigt botilbud efter Lov om Social Service 107 og længerevarende botilbud efter Lov om Social Service 108 Kvalitetsstandarder for midlertidigt botilbud efter Lov om Social Service 107 og længerevarende botilbud efter Lov om Social Service 108 Introduktion Greve Kommune bevilger ophold i midlertidigt og længerevarende

Læs mere

ungdomssanktion Aktiv Weekend er et akkrediteret opholdssted, der modtager et alternativ til fængsel

ungdomssanktion Aktiv Weekend er et akkrediteret opholdssted, der modtager et alternativ til fængsel Aktiv Weekend er et akkrediteret opholdssted, der modtager unge, som af den ene eller anden grund har brug for at bo et andet sted end hjemme. Målet er at skabe de bedste rammer og give de bedste tilbud

Læs mere

Introduktion til kvalitetsstandarder

Introduktion til kvalitetsstandarder Center for Særlig Social Indsats Helsingør Kommunes kvalitetsstandarder på det specialiserede socialområde for voksne Introduktion til kvalitetsstandarder Godkendt af Socialudvalget 2. december 2014 Introduktion

Læs mere

Kvalitetsstandard Forebyggende foranstaltninger 0 18 år Udvalgte områder:

Kvalitetsstandard Forebyggende foranstaltninger 0 18 år Udvalgte områder: Norddjurs Kommune Myndighedsafdelingen, 2013 Kvalitetsstandard Forebyggende foranstaltninger 0 18 år Udvalgte områder: Socialpædagogisk friplads Familiebehandling Aflastning Kontaktperson Efterskole Godkendt

Læs mere

Demenspolitik Lejre Kommune.

Demenspolitik Lejre Kommune. Demenspolitik 2014 Demenspolitik Lejre Kommune. Forord Mellem 80-100.000 danskere er ramt af demens -- og tallet er stigende. Den samme udvikling ser vi i Lejre Kommune, hvor vi forventer en stigning af

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte Serviceloven 85

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte Serviceloven 85 Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte Serviceloven 85 2015 Indledning Kvalitetsstandarden skal sikre, at der er sammenhæng mellem det politisk besluttede serviceniveau,

Læs mere

Forældre til børn med handicap

Forældre til børn med handicap Forældre til børn med handicap - vi hjælper jer på vej. Indhold Familierådgivningen, Handicapgruppen...3 Sundhedsplejerskerne...4 Tale/hørepædagogerne, PPR...5 Ergo/Fysioterapeuterne, PPR...6 Psykologerne,

Læs mere

Kvalitetsstandard for hjælp og støtte efter Servicelovens 85 2015

Kvalitetsstandard for hjælp og støtte efter Servicelovens 85 2015 Kvalitetsstandard for hjælp og støtte efter Servicelovens 85 2015 21. april 2015 Center for Handicap & Psykiatri Torvegade 15 4200 Slagelse Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Lovgrundlag... 3 2.1.

Læs mere

MELLEMKOMMUNALE UNDERRETNINGER

MELLEMKOMMUNALE UNDERRETNINGER MELLEMKOMMUNALE UNDERRETNINGER Når familier med udsatte børn og unge flytter mellem kommuner Udgivet af: Socialministeriet Juni 2011 KOLOFON Af Socialministeriet Juni, 2011 Pjecen er alene udgivet elektronisk

Læs mere

Kvalitetsstandarder. Socialpædagogisk støtte, Lov om Social Service 85. Omsorg og Sundhed

Kvalitetsstandarder. Socialpædagogisk støtte, Lov om Social Service 85. Omsorg og Sundhed Kvalitetsstandarder Socialpædagogisk støtte, Lov om Social Service 85 Omsorg og Sundhed Kvalitetsstandarder for socialpædagogisk støtte, Lov om Social Service 85 Introduktion Odsherred Kommune bevilger

Læs mere

Del 2. Ydelseskatalog

Del 2. Ydelseskatalog Del 2 Ydelseskatalog Indholdsfortegnelse YDELSESKATALOG...3 2.1 TILVEJEBRINGELSE AF MULIGE ANBRINGELSESSTEDER...4 2.2 VISITATION...6 2.3 MATCHNING...8 2.4 IVÆRKSÆTTELSE...10 2.5 TILSYN...12 2.6 HJEMGIVELSE/OPHØR

Læs mere

Familieafdelingen indgår i det tidlige tværfaglige samarbejde bl.a. ved deltagelse i stafetlogmøder i lokalområderne.

Familieafdelingen indgår i det tidlige tværfaglige samarbejde bl.a. ved deltagelse i stafetlogmøder i lokalområderne. 11.3 Familieområdet Organisation: Familieområdet omfatter Pædagogisk Psykologisk Rådgivning, Sundhedsplejen, Familiecenter Sabroegaarden, Multi, og Familiesektionen (tilbud til børn og unge med særlige

Læs mere

Notat. Kvalitetsstandarder i bostøtte efter servicelovens 85 til voksne med handicap. Århus Kommune. Den 3. august 2010. Socialforvaltningen

Notat. Kvalitetsstandarder i bostøtte efter servicelovens 85 til voksne med handicap. Århus Kommune. Den 3. august 2010. Socialforvaltningen Notat Den 3. august 2010 Kvalitetsstandarder i bostøtte efter servicelovens 85 til voksne med handicap Århus Kommune Socialforvaltningen Dette notat beskriver socialpædagogisk støtte - bostøtte til voksne

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE PLEJEFAMILIER OG KOMMUNER. Side

INDHOLDSFORTEGNELSE PLEJEFAMILIER OG KOMMUNER. Side Ankestyrelsenss undersøgelse om Samarbejdet mellem plejefamilier og kommuner Delundersøgelse 3: Praksis sundersøgelse om anbragte børn og unge,, der flytter fra f en plejefamilie til et nytt anbringelsessted

Læs mere

Vejledende retningslinier for vilkår og fastsættelse af vederlag til plejefamilier kontraktansat af Vordingborg Kommune

Vejledende retningslinier for vilkår og fastsættelse af vederlag til plejefamilier kontraktansat af Vordingborg Kommune Vejledende retningslinier for vilkår og fastsættelse af til plejefamilier kontraktansat af Vordingborg Kommune En plejefamilie kan både være en fuldtids plejefamilie, en aflastningsfamilie eller en netværksfamilie.

Læs mere

1. Præsentation I 1.1 og 1.2 beskrives institutionens/gruppens beliggenhed, antal brugere, personalenormeringer og belægning.

1. Præsentation I 1.1 og 1.2 beskrives institutionens/gruppens beliggenhed, antal brugere, personalenormeringer og belægning. Virksomhedsplan for Bofællesskabet Højbo 2014 1. Præsentation I 1.1 og 1.2 beskrives institutionens/gruppens beliggenhed, antal brugere, personalenormeringer og belægning. Til bofællesskabet er der tilknyttet

Læs mere

Guldborgsund Kommunes Kvalitetsstandard

Guldborgsund Kommunes Kvalitetsstandard Guldborgsund Kommunes Kvalitetsstandard For Lov om social service 108 Længerevarende botilbud Vedtaget af Byrådet, d. 22. marts 2012 1 Indholdsfortegnelse 1. Forudsætninger... 3 1.1 Lovgrundlag for tilbud...

Læs mere

Kvalitetsstandard For Det selvejende botilbud Bofællesskabet Birthe Marie

Kvalitetsstandard For Det selvejende botilbud Bofællesskabet Birthe Marie Kvalitetsstandard For Det selvejende botilbud Bofællesskabet Birthe Marie 1 Indledning. Socialministeriets krav om udarbejdelse af kvalitetsstandard for botilbud egnet til ophold er hjemlet i 139 i lov

Læs mere

Tids- og investeringsplan i forhold til at investere i forebyggelse og nedbringe antallet af anbringelser i Frederikshavn Kommune

Tids- og investeringsplan i forhold til at investere i forebyggelse og nedbringe antallet af anbringelser i Frederikshavn Kommune Tids- og investeringsplan i forhold til at investere i forebyggelse og nedbringe antallet af anbringelser i Frederikshavn Kommune Dato: 30. oktober 2014 Sagsnummer: 14/20228 I udarbejdelsen af tids- og

Læs mere

Dialog-projektet. Forebyggelse som alternativ til anbringelse

Dialog-projektet. Forebyggelse som alternativ til anbringelse Dialog-projektet Forebyggelse som alternativ til anbringelse Disposition OVERSKRIFT I STORE BOGSTAVER MAKSIMUM I TO LINJER 32 PUNKT Hvad er forebyggende foranstaltninger? Nøgletal God praksis fra Dialogprojektet

Læs mere

Hvad er helhed i social sagsbehandling egentlig? A rsmøde for Myndighedspersoner 17. november 2014

Hvad er helhed i social sagsbehandling egentlig? A rsmøde for Myndighedspersoner 17. november 2014 Hvad er helhed i social sagsbehandling egentlig? A rsmøde for Myndighedspersoner 17. november 2014 Helhedsbetragtning Helhedsvurdering Helhedssyn Helhedsvisitation Hvad siger juraen? krav og udfordringer?

Læs mere

Forslag til kvalitetsstandard. for socialpædagogisk støtte til borgere i eget hjem. 85 serviceloven

Forslag til kvalitetsstandard. for socialpædagogisk støtte til borgere i eget hjem. 85 serviceloven Forslag til kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte til borgere i eget hjem 85 serviceloven Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningen 2011 1 Indledende 3 Principper 3 Socialpædagogisk støtte 4 Hvem

Læs mere

Ringsted Kommunes Politik for voksne med særlige behov

Ringsted Kommunes Politik for voksne med særlige behov Ringsted Kommunes Politik for voksne med særlige behov 2 Indhold: Indledning...3 Vision: Omsorgskommunen Ringsted...4 Politikkens opbygning...5 Kvalitet i hverdagen...6 Fællesskab, deltagelse, erhverv,

Læs mere

Politik for voksne med særlige behov

Politik for voksne med særlige behov Holbæk Kommunes Politik for voksne med særlige behov Indhold Forord... side 3 Centrale udfordringer... side 4 Menneskesyn... side 6 Udviklingsområder Sammenhæng i indsatsen... side 8 Livskvalitet i fællesskabet...

Læs mere

BILAG 9a. Vejledning i brug af DUBU 120 statusudtalelse til sundhedspersonale

BILAG 9a. Vejledning i brug af DUBU 120 statusudtalelse til sundhedspersonale BILAG 9a Vejledning i brug af DUBU 120 statusudtalelse til sundhedspersonale BILAG 9a VEJLEDNING I BRUG AF DUBU 120 STATUSUDTALELSE TIL SUNDHEDSPERSONALE I din kommune anvender sagsbehandlerne ICS Integrated

Læs mere

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte.

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte. Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte. Lovgrundlag: Ydelser indenfor socialpædagogisk støtte 85 i Lov om Social Service (LSS). Hjælp til varetagelse af personlig hygiejne Strukturering af opgaver

Læs mere

Sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet i Norddjurs Kommune

Sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet i Norddjurs Kommune Sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet i Norddjurs Kommune 2012 Formål Den sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet skal medvirke til at forebygge kriminalitet i Norddjurs Kommune.

Læs mere

Undersøgelse af plejefamilieområdet. Juni 2012

Undersøgelse af plejefamilieområdet. Juni 2012 Undersøgelse af plejefamilieområdet Juni 2012 Dagsorden 1. Opdrag 2. Tilrettelæggelse af projektet 3. Resultater Organisering Tilbudsvifte Plejebørn Plejefamilier Rekruttering og matchning Sagsbehandling

Læs mere

Netværksmødet når familien og professionelle samarbejder

Netværksmødet når familien og professionelle samarbejder Vejledning i at holde netværksmøder - Til medarbejdere, der arbejder med børn og unge i Høje-Taastrup Kommune Netværksmødet når familien og professionelle samarbejder Netværksmødet Denne vejledning er

Læs mere

LOVENDE INDSATS GIVER NYT HÅB FOR SVÆRT BELASTEDE BØRN

LOVENDE INDSATS GIVER NYT HÅB FOR SVÆRT BELASTEDE BØRN NORDISK CAMPBELL CENTER HVAD VIRKER? EVIDENS OM EFFEKTER NR 1 2009 Artiklen bygger på denne Campbell forskningsoversigt: Geraldine Macdonald & William Turner: Treatment Foster Care for improving outcomes

Læs mere

Forord... 3. Indledning... 4 Resume... 4 Introduktion til politikområdet... 4 Udfordringerne... 4

Forord... 3. Indledning... 4 Resume... 4 Introduktion til politikområdet... 4 Udfordringerne... 4 Næstved Kommunes Sammenhængende børne- og ungepolitik 2009-2012 Indholdsfortegnelse 02 Forord..................................................... 3 Indledning..................................................

Læs mere

Netværksanbringelser aflønnes ikke med vederlag, men kun med omkostningsdelen.

Netværksanbringelser aflønnes ikke med vederlag, men kun med omkostningsdelen. Bliv plejefamilie. Familiepleje tilbydes til børn og unge med et særligt støttebehov, hvor det skønnes, at anbringelse uden for eget hjem er nødvendig. Barnet eller den unge flytter ind hos plejefamilien,

Læs mere

Støtte muligheder til forældre

Støtte muligheder til forældre Støtte muligheder til forældre Kreds Østjylland 16. maj 2011 Kompensationsprincippet Borgeren skal så vidt muligt kompenseres for de vanskeligheder og merudgifter, der er en direkte følge af den nedsatte

Læs mere

TRE I ÉN BOLIG, BESKÆFTIGELSE OG BEHANDLING TAKSTER 2015 1. UDGAVE, FEBRUAR 2015

TRE I ÉN BOLIG, BESKÆFTIGELSE OG BEHANDLING TAKSTER 2015 1. UDGAVE, FEBRUAR 2015 TRE I ÉN BOLIG, BESKÆFTIGELSE OG BEHANDLING TAKSTER 2015 1. UDGAVE, FEBRUAR 2015 Granhøjen er internationalt ISO 9001: 2008-certificeret Granhøjen er internationalt ISO-certificeret. Certificeringen er

Læs mere

SOCIALPOLITIK Drift, serviceudgifter Budget 2014

SOCIALPOLITIK Drift, serviceudgifter Budget 2014 Indledning Området er henlagt til Socialudvalget, og omfatter tilbud til børn og unge med særlige behov, tilbud til ældre og handicappede, rådgivning, tilbud til voksne med særlige behov, støtte til frivilligt

Læs mere

Målgruppe SUF Albertslund er et tilbud om støtte og behandling i egen bolig for:

Målgruppe SUF Albertslund er et tilbud om støtte og behandling i egen bolig for: Indledning SUF Albertslund er et socialpædagogisk støtte- og behandlingstilbud til unge mellem 18 og ca. 35 år med sociale, adfærds, personlige, psykiske og/eller psykiatriske problemer. SUF Albertslund

Læs mere

Handicap-Psykiatriafdelingen har adresse på: Midtpunktet, Jernbanegade 77, 5500 Middelfart. Tlf. 8888 4680.

Handicap-Psykiatriafdelingen har adresse på: Midtpunktet, Jernbanegade 77, 5500 Middelfart. Tlf. 8888 4680. Indledning I Lov om Social Service 85, er det muligt at søge Handicap- og Psykiatriafdelingen om at få socialpædagogisk støtte i eget hjem. For at blive tildelt socialpædagogisk støtte, skal du have en

Læs mere

Serviceramme Støtte i eget hjem og botilbud til borgere med autisme og andre udviklingsforstyrrelser

Serviceramme Støtte i eget hjem og botilbud til borgere med autisme og andre udviklingsforstyrrelser Serviceramme Støtte i eget hjem og botilbud til borgere med autisme og andre udviklingsforstyrrelser Herning VHP Dokument VHP Sagsgange Dokumentansvarlig Hans Grarup Serviceramme Støtte i eget hjem Titel

Læs mere

Vejledning om dokumentationskravet ved behandling af sager, hvor det er åbenbart formålsløst at udvikle arbejdsevnen

Vejledning om dokumentationskravet ved behandling af sager, hvor det er åbenbart formålsløst at udvikle arbejdsevnen Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Dato: 11. september 2014 Vejledning om dokumentationskravet ved behandling af sager, hvor det er åbenbart formålsløst at udvikle arbejdsevnen

Læs mere

Anbringelsesstatistik

Anbringelsesstatistik 1 Ankestyrelsens statistikker Anbringelsesstatistik Årsstatistik 2012 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 2 Forord 3 1 Hovedresultater 4 2 Afgørelser om anbringelse i 2012 8 2.1 Afgørelser og samtykke

Læs mere

Det har du ret til. til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt

Det har du ret til. til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt Det har du ret til til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt 2 Til forældre Dit barn er anbragt eller skal anbringes Det er dit barn, det handler om Serviceloven beskriver reglerne for anbringelser

Læs mere

Hvem kan modtage ydelsen?

Hvem kan modtage ydelsen? 85 Social pædagogisk støtte. Lovgrundlag 85 i Lov om Social Service. Tilbud om hjælp, omsorg eller støtte samt optræning og hjælp til udvikling af færdigheder til personer i eget hjem, der har behov herfor

Læs mere

Aflastning, afløsning og pasning på børneområdet

Aflastning, afløsning og pasning på børneområdet Aflastning, afløsning og pasning på børneområdet Handicapkonferencen 2011 Gitte Madsen www.gittemadsen.dk Selvstændig socialrådgiver og handicapkonsulent 1 Alle de mange regler Aflastning kan foregå i

Læs mere

Boliger til midlertidig ophold Lov om Social Service 84 stk.2

Boliger til midlertidig ophold Lov om Social Service 84 stk.2 Sundhed & Omsorg Kvalitetsstandarder Kvalitetsstandard Lovgrundlag Visitation Målgruppe Boliger til midlertidig ophold Lov om Social Service 84 stk.2 Alle kan henvende sig direkte til Sundhed & Omsorgs

Læs mere

Hvornår får jeg svar?

Hvornår får jeg svar? Københavns Kommune Socialforvaltningen Hvornår får jeg svar? Denne pjece informerer om Socialforvaltningens sagsbehandlingsfrister. Det vil sige frister for, hvor lang tid der normalt må gå, inden der

Læs mere

Kvalitetsstandard. Kvalitetsstandard. Ledsagelse og støtte i ferier, weekender mv. til borgere i sociale botilbud mv.

Kvalitetsstandard. Kvalitetsstandard. Ledsagelse og støtte i ferier, weekender mv. til borgere i sociale botilbud mv. Kvalitetsstandard Kvalitetsstandard Ledsagelse og støtte i ferier, weekender mv. til borgere i sociale botilbud mv. Godkendt 2015 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 3. Formål...

Læs mere

Fra ung til voksen. Information om overgange for unge med særlige behov. Ishøj Kommune 1

Fra ung til voksen. Information om overgange for unge med særlige behov. Ishøj Kommune 1 Fra ung til voksen Information om overgange for unge med særlige behov Ishøj Kommune 1 18 år og hvad så? Tillykke med din 18 års fødselsdag - nu er du i juridisk forstand myndig. Det betyder, at dit forhold

Læs mere

MCADD foreningen Om samarbejdet med kommunen lørdag d.27.september 2014 Middelfart FerieResort

MCADD foreningen Om samarbejdet med kommunen lørdag d.27.september 2014 Middelfart FerieResort MCADD foreningen Om samarbejdet med kommunen lørdag d.27.september 2014 Middelfart FerieResort Socialrådgiver handicapkonsulent Inge Louv www.ingelouv.dk Hvem har ansvaret forældre har ansvar for deres

Læs mere

Nedenfor kan du se de lovbestemmelser, der er relevante i forbindelse med din underretning om bekymring for et barn eller en ung.

Nedenfor kan du se de lovbestemmelser, der er relevante i forbindelse med din underretning om bekymring for et barn eller en ung. LOVREGLER MED MENING Nedenfor kan du se de lovbestemmelser, der er relevante i forbindelse med din underretning om bekymring for et barn eller en ung. Bekendtgørelse om underretningspligt over for kommunen

Læs mere

Et af indsatsområderne er Overgang fra barn til voksen og mål for dette område er blandt andre:

Et af indsatsområderne er Overgang fra barn til voksen og mål for dette område er blandt andre: Forord Ballerup Kommune præsenterede i 2007 sin samlede handicappolitik. Politikken er en ramme om kommunens indsats på handicapområdet for de kommende 5 10 år og skal bidrage til, at borgere med handicap

Læs mere

Ydelseskatalog for Faaborg-Midtfyns kommunes Serviceniveau. i.h.t. Lov om Social Service 85. Socialpædagogisk bistand/støtte

Ydelseskatalog for Faaborg-Midtfyns kommunes Serviceniveau. i.h.t. Lov om Social Service 85. Socialpædagogisk bistand/støtte Ydelseskatalog for Faaborg-Midtfyns kommunes Serviceniveau i.h.t. Lov om Social Service 85 Socialpædagogisk bistand/støtte (version 2 af september 2010) 1. Lovgrundlag og målgruppe Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Center for Social Service

Center for Social Service Der er situationer, hvor oplysninger om rent private forhold gerne må gives videre til en anden myndighed. Det gælder, når: forældrene (den eller dem der har forældremyndigheden) har givet skriftligt samtykke

Læs mere

HVAD SIGER LOVEN? SUNDHEDSLOVEN LOVGIVNING OM BØRN I DAGTILBUD

HVAD SIGER LOVEN? SUNDHEDSLOVEN LOVGIVNING OM BØRN I DAGTILBUD HVAD SIGER LOVEN? HVAD SIGER LOVEN? Som fagperson i Børne- Familieforvaltningen er der forskellige lovgivninger og bekendtgørelser, som danner rammen for indsatsen og vores samarbejde omkring børn og unge.

Læs mere

Socialpolitik. Børn og unge

Socialpolitik. Børn og unge Socialpolitik Børn og unge Indledning Dette program omfatter børn og unge, som har specielle behov og adskiller sig fra normalområdet. Fælles for CenterPartiets politiske programmer på det sociale område

Læs mere

Hvornår får du svar?

Hvornår får du svar? Hvornår får du svar? I denne pjece kan du læse mere om svarfrister og sagsbehandlingstider på social- og sundhedsområdet i ishøj Kommune Ishøj Kommune 1 Nyttige adresser Ishøj Rådhus Ishøj Store Torv 20

Læs mere