Serviceniveau for ydelser til børn og unge med særlige behov

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Serviceniveau for ydelser til børn og unge med særlige behov"

Transkript

1

2 Rebild Kommune Center for Familie & Handicap Sundhed Hobrovej Støvring Tlf Fax Sikker e-post kan sendes til adressen Træffetider: Mandag-onsdag Torsdag Fredag

3 Forord Serviceniveau et vigtigt redskab på børne- og ungeområdet. Hermed præsenteres Rebild Kommunes serviceniveau for indsatserne målrettet børn og unge med særlige behov. I dette hæfte beskrives principperne for indsatserne og det konkrete serviceniveau for de forskellige ydelser på området. Serviceniveaubeskrivelsen tager udgangspunkt i Rebild Kommunes sammenhængende børne- og ungepolitik. Den sammenhængende børne- og ungepolitiks tre pejlemærker - barnet/den unge i centrum, helhed i indsatsen og tværfaglighed er med til at sikre den røde tråd i arbejdet på børne- og ungeområdet, hvilket i særdeleshed også gælder for arbejdet med børn og unge med særlige behov. Formålet med beskrivelsen af Rebild Kommunes serviceniveau er at give enkel og klar information om kommunens indsats over for børn og unge med særlige behov. Kommunalbestyrelsen ønsker at synliggøre de politiske beslutninger om mål og prioriteringer og tydeliggøre rammerne for indsatserne på området. Serviceniveauet gør det muligt at skabe sammenhæng mellem de politiske mål og indsatsen over for det enkelte barn/den enkelte unge. Kort sagt er serviceniveauet et vigtigt redskab for kommunens medarbejdere og et vigtigt led i kommunikationen mellem politikere og borgere om mål og prioriteringer. Med venlig hilsen Borgmesteren 3

4 Indholdsfortegnelse Forord fra kommunalbestyrelsen [borgmesteren?] 3 Grundlag og principper for indsatsen over for børn og unge med særlige behov 6 Forebyggelse og tidlig indsats 7 Indsats i netværket og lokalmiljøet 7 Prioritering af anbringelsesformer 7 En sammenhængende indsats på tværs af områder 8 Faglig og økonomisk ansvarlighed 9 Serviceniveau for ydelser til børn og unge med særlige behov 10 Åben og anonym rådgivning 10 Familievejleder 11 Konsulentbistand 12 Deltagelse i aktiviteter 13 Pålæg om dagtilbud, fritidstilbud, uddannelsessted eller lign. 14 Praktisk, pædagogisk eller anden støtte i hjemmet 15 Familiebehandling og behandling af barnets/den unges problemer 16 Døgnophold for familier 18 Aflastningsordning med kompenserende sigte (udsatte børn og unge) 19 Aflastningsordning med socialpædagogisk sigte (børn og unge med handicap) 20 Aflastningsordning med sigte på frirum (forældre til børn og unge med handicap) 21 Kontaktperson 22 Støtteperson og anden støtte til forældre til anbragte børn og unge 23 Anbringelse i netværksplejefamilie 24 Anbringelse i plejefamilie 25 Anbringelse i specialiseret plejefamilie (kommunal plejefamilie) 26 Anbringelse på eget værelse 27 Anbringelse i hybel 28 Anbringelse på opholdssted 29 Anbringelse på kost/efterskole 30 Anbringelse på skibsprojekt 31 Anbringelse på døgninstitution (socialt udsatte) 33 Anbringelse på døgninstitution (børn og unge med handicap) 34 Praktiktilbud 35 Økonomisk støtte til ophold på kost/efterskole 36 Økonomisk støtte til udgifter under anbringelse 37 Økonomisk støtte til at undgå anbringelse 38 Merudgifter 39 4

5 Kompensation for tabt arbejdsfortjeneste 41 Særlig supplerende ydelse 42 Ledsageordning 43 Efterværn (kontaktperson) 44 Efterværn (døgnophold og udslusning) 45 5

6 Grundlag og principper for indsatsen Grundlag og principper for indsatsen over for børn og unge med særlige behov Serviceniveauet udmønter Rebild Kommunes sammenhængende børnepolitik og sigter på at skabe de bedst mulige betingelser for en sikker faglig og økonomisk styring af de sociale indsatser over for børn og unge med særlige behov. Målgruppen er børn og unge med særlige behov i alderen 0-18 år og deres familier. Når visse betingelser er opfyldt, kan hjælpen strække sig frem til den unge bliver 23 år. Børn og unge med særlige behov er en betegnelse, som i praksis dækker over en meget bred vifte af udfordringer med årsag i psykiske, fysiske og sociale forhold, og nogle gange sammenfald af flere af disse. Det skal understreges, at alle afgørelser om børn og unge med særlige behov og deres familier bygger på en individuel faglig vurdering. Tildelingskriterierne er altid vejledende. Der er således ingen automatisk eller regelbaseret sammenhæng mellem diagnoser, sociale situationer, serviceniveau og bevillinger. Udgangspunktet for Rebild Kommunes indsats over for børn og unge med særlige behov er altid en helhedsvurdering af barnets/den unges situation, hvor vi grundigt undersøger både udfordringer og ressourcer i familien, skolen eller netværket, barnets/den unges sundhed, funktionsevne og trivsel og andre faktorer, der kan være årsag til, at der opstår en bekymring omkring et barn eller en ung. Iværksættelse af foranstaltninger sker for så vidt muligt i samarbejde med barnets eller den unges forældre/forældremyndighedsindehaver, men kan også ske uden deres/dennes samtykke (jævnfør servicelovens 56). Det skal desuden fremhæves, at hovedparten af foranstaltningerne forudsætter, at der er gennemført en såkaldt børnefaglig undersøgelse, og at der foreligger en handleplan. Vi følger systematisk op på indsatsen, og målene revideres løbende, så indsatsen kan afsluttes eller ændres, når målet opfyldes, eller behovene ændrer sig. Som bilag til serviceniveaubeskrivelsen er der udarbejdet takstblade for henholdsvis foranstaltninger og kontante ydelser. Takstbladene fastlægger de vejledende udgiftsmæssige rammer for de forskellige typer foranstaltninger. Principper for indsatsen Serviceniveauet tager udgangspunkt i fem principper der er styrende for indsatsen: Forebyggelse og tidlig indsats Indsatser så tæt på barnet som muligt i netværket og lokalmiljøet Klar prioritering af anbringelsesformer med udgangspunkt i en stabil base for barnet/den unge En koordineret og sammenhængende indsats på tværs af kommunale indsatsområder Faglig og økonomisk ansvarlighed. Disse fem principper uddybes nedenfor. 6

7 Grundlag og principper for indsatsen Forebyggelse og tidlig indsats I det øjeblik det enkelte barn eller ung ikke længere trives i hverdagen og har behov for hjælp til at håndtere faglige, sociale eller personlige udfordringer, er det vigtig med en tidlig og målrettet indsats om muligt inden for nærmiljøet og med støtte fra de omkringværende. En forebyggende foranstaltning er, i korte træk, en støttende social indsats overfor familier med børn og unge med særlige behov. De forebyggende foranstaltninger skal medvirke til at støtte børn og familier, så problemer kan løses i nærmiljøet og på en sådan måde, at familien kan forblive samlet. Det er en forudsætning, at mulighederne for indsatser i normalområdet er afprøvet. Børn og unge har brug for en god og tryg opvækst. Derfor har alle, der arbejder med børn og unge, en særlig pligt til at opfange tidlige tegn og signaler på, at der kan være tale om omsorgssvigt eller mistrivsel og til at tage ansvar og handle i situationer, der vækker bekymring. Det betyder også, at vi samarbejder på tværs af skole, dagtilbud, sundhedspleje og Center for Familie og Handicap for at sikre en hurtig og effektiv indsats, hvis et barn ikke trives. Der skal til stadighed udvikles nye tilbud lokalt, som gør det muligt at vælge den mindst indgribende foranstaltning i relation til barnets, den unges eller familiens vanskeligheder. Valget skal altid træffes under hensyntagen til, hvad der ud fra en helhedsbetragtning tjener barnet eller den unge bedst, og hvor der skabes de bedste betingelser for barnets eller den unges udvikling og mestring af livsvilkår. Ligeledes skal der udvikles innovative løsninger, der kan hjælpe fagpersonalet på tværs af kommunen til at spotte og hjælpe de truede børn. Indsats i netværket og lokalmiljøet Rebild Kommune tager altid udgangspunkt i barnets/den unges netværk, når der er behov for en forebyggende foranstaltning eller en anbringelse. Såfremt der ikke ses nogen mulighed for en forebyggende foranstaltning tilstræbes, at anbringelsen sker ud fra principper om nærhed og kontinuitet i lokale tilbud i eget regi. Derved sikres muligheden for, at anbragte børn og unge kan bibeholde tilknytningen til familie og tilhørsforhold som daginstitution, skole og fritidsaktiviteter. Vi arbejder ud fra et princip om tidlig og rigtig indsats, hvilket betyder at kommunen hjælper og støtter børn og unge i deres eget miljø med inddragelse af de ressourcer, der er til stede i familien, i det øvrige private netværk og i normalsystemet. Barnet/den unge og deres familier skal inddrages og sikres indflydelse ved tilrettelæggelse af tilbuddet om støtte. Er der i en periode behov for en anbringelse længere væk fra kommunen, fordi der ikke på anbringelsestidspunktet findes et lokalt tilbud som matcher barnet eller den unges behov, vil der fortløbende være fokus på, om barnet eller den unge har udviklet sig, således, at det kan komme tilbage til kommunen og genoptage sin tilknytning til lokalmiljøet. Prioritering af anbringelsesformer Vi vægter anbringelse i plejefamilie højt. I de rammer har børn og unge mulighed for at finde en stabil base med de samme primære voksne. Dette tillægges en stor betydning for børnene og de unges udviklingsmuligheder. Det er kendetegnende for en del af de børn og unge, som anbringes, at de har været udsat for mange skift i relationer det vil vi, som kommune, gerne medvirke til at mindske. Vi ser plejefamilier som en god løsning, når barnet kan rummes der. 7

8 Grundlag og principper for indsatsen Anbringelse kan være relevant for: Truede børn, hvormed menes børn og unge, der er truede i deres fortsatte udvikling, børn og unge med væsentlige behov for særlig støtte og/eller børn og unge, hvor der er åbenbar risiko for, at de lider alvorlig skade. Til dels sårbare børn og unge med specielle behov og kroniske eller langvarige handicap eller problemstillinger, der klart kan identificeres. I sjældne tilfælde risikobørn, dvs. børn og unge med midlertidig risiko for udviklingsproblemer, der i perioder har brug for en særlig indsats fra det generelle system. Anbringelse kan ydermere anvendes i de helt ekstraordinære og sjældent forekommende situationer for børn som generelt trives, men hvor der opstår en uforudset hændelse, fx hvis barnets forældre omkommer i en ulykke, og netværket ikke kan påtage sig ansvaret for barnet. Når der er truffet beslutning om en anbringelse, skal prioritering omkring anbringelsessted ske i følgende rækkefølge: 1. Netværksanbringelse. 2. Plejefamilieanbringelse (for de årige unge i nogle tilfælde anbringelse på eget værelse). 3. Socialpædagogisk opholdssted. Det gør sig især gældende for yngre børn. Rebild Kommune prioriterer at udvikle og benytte egne tilbud. 4. Døgninstitutionsanbringelse typisk som _ Akut anbringelse af kortere varighed indtil forholdene i hjemmet er stabiliseret eller indtil der finder en varig anbringelse sted i plejefamilie eller på socialpædagogisk opholdssted eller Specialinstitution som er gearet til børn og unge med komplekse problemstillinger eller indgribende funktionsnedsættelser. Der vil løbende være opmærksomhed på, at disse principper er styrende for den måde der arbejdes med anbringelser på. Det betyder, at: 1. Anbringelser kan ophøre, og der sker hjemgivelse når formålet i handleplanen er opfyldt eller når målet ikke kan nås gennem anbringelsen. 2. Den enkelte anbringelse kan ses som en del af et længerevarende anbringelsesforløb, hvor forskellige anbringelsesformer kan anvendes, når det er til barnets eller den unges bedste. Eksempelvis vil der undertiden være forløb, hvor barnet kan rummes i netværket i en periode af barnets liv men senere har behov for en anden anbringelsesform idet netværket kan have vanskeligheder med at håndtere de mål, der er med anbringelsen. 3. Ophold på en efterskole kan finde sted samtidigt med, at barnet er anbragt i en plejefamilie. 4. Når den unge er i stand til at profitere af et mindre indgribende tilbud i lokalområdet efter at have været anbragt på eksempelvis et socialpædagogisk opholdssted eller på en døgninstitution uden for kommunen genskabes den unges tilknytning til det lokale miljø. En sammenhængende indsats på tværs af områder Rebild Kommune arbejder udfra en tværfaglig tilgang, der skal sikre en sammenhængende indsats over for børn/unge og deres familier. 8

9 Grundlag og principper for indsatsen Det foregår blandt andet gennem et tæt samarbejde mellem Center for Familie og Handicap, Center Børn og Unge, Center Sundhed, Jobcenter Rebild og Ungdommens Uddannelsesvejledning. Hvis der er behov for støtte fra flere afdelinger, udpeges en koordinerende sagsbehandler, der sikrer, at de forskellige indsatser bliver koordineret. Vi har særligt fokus på overgangen fra barn til voksen. Overgangen til voksenlivet skal foregå så gnidningsfrit som muligt. Derfor forberedes de unge og deres familier i god tid på de ændringer i støtteforanstaltninger, der følger med denne overgang. Og der sikres en tæt kontakt mellem forvaltningerne, så den nødvendige hjælp og støtte er klar, når andre tiltag ophører. Faglig og økonomisk ansvarlighed Det er en overordnet målsætning at finde de bedste løsninger, der afbalancerer juridiske, økonomiske og faglige hensyn. Det betyder, at der skal være fokus på, om den indsats, der iværksættes, har den ønskede effekt i forhold til barnets/den unges behov og de fastsatte mål for indsatsen. Før en indsats iværksættes, skal der være en begrundet formodning om, at målene med indsatsen kan nås. Og der skal løbende følges op på, om målene nås. I modsat fald skal målene eller indsatsen justeres. Synlige serviceniveauer medvirker til, at alle Rebild Kommunes borgere kan få kendskab til de politiske og økonomiske prioriteringer i Rebild Kommune. 9

10 Serviceniveau for ydelser til børn og unge med særlige behov Nedenfor beskrives Rebild Kommunes serviceniveau for de forskellige foranstaltningstyper efter serviceloven målrettet børn og unge med særlige behov. Formålet med indsatsen, indholdet, målgruppen og det typiske omfang er beskrevet. Det skal dog understreges, at der altid foretages en individuel vurdering af behovet for hjælp til det enkelte barn/den enkelte unge og dennes familie. Åben og anonym rådgivning SEL 11 stk. 1 Formålet er at give råd og vejledning til familier, børn og unge samt vordende forældre som typisk ikke har nogen tilknytning til Center for Familie og Handicap for at hindre, at problemer vokser sig store, og at der bliver behov for yderligere foranstaltninger i familien. Åben Anonym Rådgivning er en familieorienteret rådgivning for dem, der sørger for et barn/ung, og som har behov for rådgivning til løsning af vanskeligheder i familien. For eksempel kan Åben Anonym Rådgivning bruges omkring konflikter mellem børn og forældre, mellem forældre, omkring udøvelse af forældremyndighed eller udøvelse af samværsret, støtte af en ungs egen handlekompetence i forhold til bolig, uddannelse og kammerater, eller forældres opdragelsesproblemer eller udfordringer i forhold til det at have et handicappet barn. Rådgivningen er som udgangspunkt anonym og ydes af personale, som er sammensat tværfagligt. Familier, børn og unge bosat i Rebild Kommune er omfattet af rådgivningstilbuddet. Rådgivningen er gratis, og der kan typisk tilbydes op til tre samtaler. Yderligere hjælp skal tildeles af Center for Familie og Handicap efter en konkret vurdering. 10

11 Familievejleder SEL 11 stk. 4 Formålet er at yde vejledning efter konstatering af funktionsnedsættelse hos et barn/ung. Vejledningen skal styrke familiernes og børnenes videre udvikling og trivsel, afstemme forældrenes forventninger og medvirke til at øge familiernes kendskab til mulighederne for hjælp fra det offentlige. Rådgivningsforløbet er målrettet både forældre, børn og søskende med henblik på at håndtere/rumme en handicapproblematik. Indholdet i familievejledningen er en introducerende og helhedsorienteret information om familiens rettigheder og hjælpemuligheder på tværs af sektorer. Vejledningen skal indeholde oplysninger om relevante vidensmiljøer og handicaporganisationer på området, samt rumme et tilbud om formidling af kontakt til andre familier med børn med nedsat funktionsevne med henblik på dannelse af netværk. Som udgangspunkt er målgruppen familier med børn under 18 år med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Barnet eller den unge har ikke fået tildelt en sagsbehandler eller foretaget en 50 undersøgelse. Vejledningen omfatter både familier med et nyfødt barn og familier, hvor funktionsnedsættelsen konstateres under barnets opvækst. Der bliver typisk tilbudt 1-2 møder af 1½ - 2 timers varighed. Der kan efter en konkret vurdering tilbydes flere rådgivnings- og vejledningssamtaler, hvis det skønnes nødvendigt, for at formålet med familievejledningen kan opfyldes. Familievejledningen skal tilbydes inden for 3 måneder efter, at Center for Familie og Handicap har fået kendskab til, at barnets/den unges funktionsnedsættelse er konstateret. Når familievejledningen er afsluttet, skal familievejlederen formidle kontakt og viden om familien videre til Center for Familie og Handicap. 11

12 Konsulentbistand SEL 11 stk. 3 Formålet er at afklare behovet for foranstaltninger med henblik på at sikre, at barnets/den unges særlige behov imødekommes. Formålet er endvidere at yde støtte til, at familien bevares samlet og bringes til selv at tage vare på børnenes trivsel og udvikling. Indholdet kan blandt andet være: Forældreevneundersøgelse Psykologudredning Samtaler med familierådgiver eller psykolog Inddragelse af særlig ekspertviden/videncentre (fx SISO og VISO). Tilbuddet gives som udgangspunkt, hvis: Der er tvivl om forældres evne til at drage den fornødne omsorg for barnet/den unge. Barnet/den unges adfærd gør, at det ikke er åbenbart, hvad der er behov for. Det er en forudsætning, at familien kan tage vare på barnet/den unge, mens udredningen finder sted. Konsulentbistanden tildeles typisk som et udredningsforløb på 3 måneder, hvorefter der skal foretages en revidering. Udredningsforløbet omfatter som udgangspunkt 3-5 timer. 12

13 Deltagelse i aktiviteter SEL 52 stk. 3 pkt. 1 Formålet er at understøtte børn og unge til at deltage i aktiviteter, som de kan profitere af, og som bidrager til at sikre barnets/den unges trivsel og udvikling, samt at sikre, at barnet/den unge får den fornødne støtte og stimulation. Indholdet i foranstaltningen strækker sig bredt, herunder: Deltagelse i en sportsaktivitet Ophold i daginstitution Ophold i pædagogisk dagtilbud. Det er et krav til indholdet i aktiviteten, at det matcher barnets behov for støtte og stimulation, og at der er tale om generelle aktiviteter i nærmiljøet. Støtten kan i nogle tilfælde gives i kombination med en kontaktperson, ligesom der kan ydes økonomisk støtte til de udgifter, der er forbundet med aktiviteten (jævnfør SEL 52 stk. 4.) Målgruppen er som udgangspunkt: Børn og unge i familier, der har problemer med at opretholde struktur og stabilitet i dagligdagen i et omfang, der truer barnets trivsel og udvikling. Børn og unge, der er begyndt at isolere sig og derfor kan profitere af at have aktiviteter i normalmiljøet. Børn, hvor forældrene ikke har økonomiske eller personlige ressourcer til at støtte barnet. Tilbuddet er typisk målrettet børn og unge, der selv kan transportere sig til og fra aktiviteten. Der kan ydes støtte til udgifter, der følger af de anviste tilbud, i det omfang familien ikke selv har midler dertil. Der tildeles som udgangspunkt maksimalt kr. om året. Dette gælder ikke for støtte til daginstitution. Som udgangspunkt gives der støtte til: Forældrebetalingsdel af aktiviteten (kontingent mm.). Det dækker som udgangspunkt almindelige aktiviteter i foreninger og maksimalt 2 aktiviteter pr. barn. Ridning, motorsport, eneundervisning i musik og lignende aktiviteter betragtes ikke som almindelige aktiviteter. Nødvendigt udstyr. Støtten ophører, når formålet i handleplanen er opfyldt. Hvis det viser sig, at formålet ikke kan opfyldes gennem foranstaltningen, vil der blive foretaget en revidering. Der skal foretages en revidering af indsatsen mindst hvert halve år. 13

14 SEL 52 stk. 3 pkt. 1 jævnfør 57a Pålæg om dagtilbud, fritidstilbud, uddannelsessted eller lign. Formålet med pålægget er at sikre, at barnet får den fornødne støtte, struktur og stimulation. Indholdet af foranstaltningen kan være et pålæg til forældrene om at sikre: At barnet går i daginstitution, skole eller klub. At barnet deltager i en sportsaktivitet eller anden fritidsaktivitet. Desuden kan pålægget gives i tilknytning med en socialpædagogisk friplads eller der kan ydes økonomisk støtte til de udgifter, der er forbundet med aktiviteten, jævnfør SEL 52 stk. 4. Foranstaltningen tilbydes som udgangspunkt familier, som har problemer med at opretholde struktur og stabilitet i dagligdagen i et omfang, der truer barnets trivsel og udvikling og hvor barnet eller den unge: Har ulovligt skolefravær, eller undervisningspligten i øvrigt ikke opfyldes, Har begået kriminalitet af et vist omfang eller en vis grovhed, Har alvorlige adfærds- eller tilpasningsproblemer Eller hvor forældrene/forældremyndighedsindehaveren nægter at samarbejde med de relevante myndigheder om løsningen af barnets eller den unges problemer. Foranstaltningen skal være af væsentlig betydning for barnet, og det skal sandsynliggøres, at der kan opnås et positivt resultat. Typisk er varigheden af pålægget 1 år. Foranstaltningen ophører, når formålet i handleplanen er opfyldt. Hvis det viser sig, at formålet ikke kan opfyldes gennem foranstaltningen, vil der blive foretaget en flytning/revidering. Der skal foretages en revidering af indsatsen mindst hvert halve år. 14

15 SEL 52 stk. 3 pkt. 2 Praktisk, pædagogisk eller anden støtte i hjemmet Formålet er at familien bevares samlet og bringes til selv af tage vare på barnets/den unges trivsel og udvikling ved at yde støtte i hjemmet af konkret og anvisende karakter samt at støtte op om familier, der har problemer med at opretholde struktur i dagligdagen. Formålet er også at kontrollere om børnene trives. Med afsæt i familiens konkrete hverdag kan det faglige indhold blandt andet være at: Give støtte til at strukturere hverdagen. Anvise nye handlemuligheder til forældrenes mestring af forældreskabet. Give forældrene konkrete redskaber til at få en hverdag til at fungere i overensstemmelse med børnenes behov. Hjælpe til at sikre, at barnet/den unge dagligt kommer i skole eller daginstitution. Kontrollere om barnet/den unge trives og ikke lider skade. Hjælpen ydes som udgangspunkt i hverdage, men kan også ydes aften og weekender. Det bør fremgå af handleplanen, hvis indsatsen ligger ud over almindelig arbejdstid, og der skal være et specifikt formål med det. Målgruppen er som udgangspunkt: Familier, som af hensyn til barnets/den unges særlige behov har brug for en støtte i hjemmet af konkret og anvisende karakter. Familier som har problemer med at opretholde struktur i dagligdagen, kombineret med uhensigtsmæssige samspilsmønstre, i et omfang, der truer barnets/den unges trivsel og udvikling. Familier som har ressourcer og motivation til at indgå i en udvikling af struktur i dagligdagen. Børnene er typisk under 10 år, når foranstaltningen iværksættes. Som udgangspunkt tildeles der maksimalt 10 timer om ugen, som kan tilrettelægges fordelt på op til flere gange om ugen. Der kan bruges flere timer i kortere perioder, hvis der skal kompenseres, mens der foregår en udredning. Støtten kan variere fra nogle få måneder til flere år. Støtten gives i første omgang for en 3 måneders periode, hvorefter indsatsen revideres. Efterfølgende revidering af indsatsen foretages mindst hvert halve år. Foranstaltningen ophører, når formålet i handleplanen er opfyldt. Hvis det viser sig, at formålet ikke kan opfyldes gennem foranstaltningen, vil der blive foretaget en revidering. 15

16 SEL 52 stk. 3 pkt. 3 Familiebehandling og behandling af barnets/den unges problemer Formålet med indsatsen er at udvikle og gøre familien selvhjulpen, herunder at: Behandle barnets/den unges problemer Bevare familien samlet Give familien mere hensigtsmæssige samspilsformer og indbyrdes relationer Bibringe forældrene de fornødne kompetencer til at imødekomme barnets behov Etablere og bidrage til en stabil kontakt mellem forældrene/familien og det anbragte barn. Rammerne for familiebehandling er typisk i hjemmet eller et hus, som leverandøren råder over og den består af individuelle samtaler, familieaktiviteter og gruppeforløb. Familiebehandlingen ydes som udgangspunkt af kommunens interne familiebehandlingskorps (Familiehuset). I tilfælde hvor familien har behandlingsbehov, der kræver særlig ekspertise, kan familiebehandlingen ydes af ekstern leverandør. Målgruppen er som udgangspunkt familier: Hvor familiedynamikken medfører, at barnet/den unge mistrives. Med vanskeligheder af social, psykisk og/eller samspilsmæssig art, hvor problemerne kommer til udtryk i form af vanskeligheder for barnet/den unge, og hvor det anses for relevant at sætte behandlingsmæssig fokus på samspillet i familien. Der står i en skilsmissesag, som har negative følgevirkninger for barnets/børnenes trivsel og udvikling. Hvor den unge har alvorlige teenagerproblemer, fx misbrug, selvdestruktion mv. Med anbragte børn, hvor det anses for relevant at arbejde mod en hjemgivelse. Det gælder desuden, at: Forældrene skal have en vilje og evne til at ville det anderledes. Familier skal kunne reflektere over egen situation. Familier skal kunne omsætte råd og vejledning fra familiebehandlingen til praksis i familien, og have kompetencer til at skabe og fastholde udvikling i familien. 16

17 Familiebehandlingen kan tilrettelægges på flere måder og bliver som udgangspunkt tildelt i op til 8 timer om ugen. Typisk gennemføres 1-2 behandlingsaktiviteter om ugen. For nogle af disse forældreprogrammer vil der være et helt struktureret forløb. Første opfølgning sker efter 3 måneder. Hvis indsatsen ikke har medført forbedringer efter yderligere 6 måneder stoppes indsatsen. Tilbuddet kan maksimalt gives i 1½ år. Hvis en familie efter 1½ år endnu ikke har opnået den ønskede effekt af behandlingen vurderes det, om der skal iværksættes en anden og mere støttende foranstaltning. Der skal foretages en revidering af indsatsen mindst hvert halve år. 17

18 Døgnophold for familier SEL 52 stk. 3 pkt. 4 Formålet er at: Undersøge samspilsformer og forældreevne, med henblik på, at vurdere om familien kan forblive samlet. Sikre at en forældreevneundersøgelse kan gennemføres hvis det ikke er muligt at gennemføre undersøgelsen som et dagtilbud. Sikre, at barnets trivsel opretholdes under undersøgelsen. Døgnopholdet kan foregå i døgninstitution eller på et godkendt opholdssted. Som del af en forældreevneundersøgelse kan opholdet indeholde: Udførelse af praktiske dagligdags opgaver Lege og spil Familie- og gruppesamtaler Individuel støtte Psykologisk og pædagogisk undersøgelse. Målgruppen er primært familier med børn i alderen 0-6 år eller gravide, hvor der er en alvorlig bekymring for forældreevnen, og hvor der samtidig er foretaget en faglig vurdering af, at der kan arbejdes med forældrenes ressourcer inden for en kortere periode. Målgruppen kan også være familier, hvor der er tvivl om forældrenes evne til at tage vare på deres barn og hvor det derfor må vurderes om barnet/børnene skal anbringes. Foranstaltningen kan være hensigtsmæssig at benytte i de familier, hvor det vil være nødvendigt at lave et miljøskift for at kunne lave forandringer i familien. Forældrene skal kunne tage vare på barnet hele døgnet med massiv støtte. Opholdet foregår typisk på døgnbasis og kan maksimalt tildeles for 5 måneder, hvis der er tale om en udredningsopgave. Foranstaltningen ophører, når formålet i handleplanen er opfyldt. Hvis det viser sig, at formålet ikke kan opfyldes gennem foranstaltningen, vil der blive foretaget en flytning/revidering. Ved behandlingsopgaver, kan opholdet forlænges i op til 9 måneder. Det forudsætter dog, at behandlingen har en dokumenteret effekt på barnets/børnenes trivsel og udvikling efter de første 3 måneder. 18

19 SEL 52 stk. 3 pkt. 5 Aflastningsordning med kompenserende sigte (udsatte børn og unge) Formålet er at kompensere for manglende forældrekompetencer og støtte udviklingen af barnet/ den unge. At give barnet/den unge kendskab til og mulighed for at indgå i almindelige og stabile familiemønstre og relationer. Formålet kan også være at forebygge en anbringelse. Aflastning kan tilrettelægges om eftermiddagen, i hverdagene eller som weekendaflastning. Indholdet kan blandt andet være: Almindelige hverdagsoplevelser. Tryghed og omsorg. Opbygning af sociale kompetencer. Foranstaltningen gives typisk i sammenhæng med andre forbyggende foranstaltninger. Foranstaltningen gives som udgangspunkt til børn og unge, der af sociale årsager har brug for voksenstøtte, omsorg og oplevelser i et andet miljø end det daglige. Foranstaltningen gives typisk til yngre børn under 10 år med komplekse behov, eller til børn, hvor forældrene har psykiske sygdomme, hvis forældrene er indlagt eller er i periodevis misbrug. Tilbuddet gives typisk 1-2 weekender om måneden og i ferier. Omfanget kan være større, hvis forældrene har psykiske sygdomme/misbrug og aflastningen er alternativ til en anbringelse. Foranstaltningen ophører, når formålet i handleplanen er opfyldt. Hvis det viser sig, at formålet ikke kan opfyldes gennem foranstaltningen, vil der blive foretaget en flytning/revidering. Der skal foretages en revidering af indsatsen mindst hvert halve år. 19

20 SEL 52 stk. 3 pkt. 5 Aflastningsordning med socialpædagogisk sigte (børn og unge med handicap) Formålet er at give barnet/den unge mulighed for socialpædagogisk træning og støtte under gode rammer. Indsatsen omfatter typisk ophold på døgninstitution, herunder: Samvær med ligestillede Støtte til erkendelse af eget handicap Fysisk træning. Der anvendes typisk plejefamilier, når der er tale om mindre børn. Indsatsen kan også foregå hos en netværksfamilie eller aflastningsfamilie, hvis der er tale om børn/ unge med mindre handicap. Foranstaltningen gives som udgangspunkt til forældre, der har brug for aflastning i forhold til et barn/ung med handicap. Omfanget af aflastning varierer afhængigt af det konkrete behov, men er typisk døgn per år. Børn, der venter på opholdssted og døgninstitution og børn, der venter på at blive udredt, tildeles typisk aflastning i op til 180 døgn pr. år. Foranstaltningen ophører, når formålet i handleplanen er opfyldt. Hvis det viser sig, at formålet ikke kan opfyldes gennem foranstaltningen, vil der blive foretaget en flytning/revidering. Der skal foretages en revidering af indsatsen mindst hvert halve år. 20

Serviceniveau for ydelser til børn og unge med særlige behov

Serviceniveau for ydelser til børn og unge med særlige behov Rebild Kommune Center for Familie & Handicap Sundhed Hobrovej 88 9530 Støvring www.rebild.dk Tlf. 99 88 99 88 Fax 99 88 89 99 E-mail: bu@rebild.dk Sikker e-post kan sendes til adressen sikkerpost@rebild.dk

Læs mere

Grundlag og principper for indsatsen. Serviceniveau

Grundlag og principper for indsatsen. Serviceniveau Grundlag og principper for indsatsen Serviceniveau 1 Grundlag og principper for indsatsen For børn og unge med særlige behov. Rebild Kommune 2013 Rebild Kommune Center Familie & Handicap Skørpingvej 7,

Læs mere

Serviceniveau udsatte børn og unge

Serviceniveau udsatte børn og unge Serviceniveau udsatte børn og unge 41, 42 og 43 revideret medio 2017 Rebild Kommune Center Familie og Handicap Hobrovej 110 9530 Støvring www.rebild.dk Tlf. 99 88 99 88 Fax 99 88 89 99 E-mail: raadhus@rebild.dk

Læs mere

Grundlag og principper for indsatsen. Serviceniveau

Grundlag og principper for indsatsen. Serviceniveau Grundlag og principper for indsatsen Serviceniveau For børn og unge med særlige behov. Rebild Kommune 2013 Grundlag og principper for indsatsen Rebild Kommune Center Familie & Handicap Skørpingvej 7, 9575

Læs mere

Serviceniveau på Børne- og Ungeområdet

Serviceniveau på Børne- og Ungeområdet Serviceniveau på Børne- og Ungeområdet 1 Principper for indsatsen overfor sårbare børn og unge Serviceniveauet udmønter Brønderslev Kommunes sammenhængende børnepolitik og sigter på at skabe de bedst mulige

Læs mere

Serviceniveaubeskrivelser i Langeland Kommune Børn og Ungeområdet

Serviceniveaubeskrivelser i Langeland Kommune Børn og Ungeområdet Serviceniveaubeskrivelser i Langeland Kommune Børn og Ungeområdet 1 Serviceniveaubeskrivelser i Langeland Kommune... 1 1. Forord... 4 2. PRINCIPPER FOR INDSATSEN OVER FOR BØRN OG UNGE... 5 3. SERVICENIVEAU...

Læs mere

Bilag til Serviceniveauet for børn og unge i udsatte positioner i Tønder Kommune.

Bilag til Serviceniveauet for børn og unge i udsatte positioner i Tønder Kommune. Bilag til Serviceniveauet for børn og unge i udsatte positioner i Tønder Kommune. BILAG TIL SERVICENIVEAUET FOR BØRN OG UNGE I UDSATTE POSITIONER I TØNDER KOMMUNE.... 1 Kort introduktion... 3 Niveaudeling

Læs mere

Serviceniveau på Børne- og Ungeområdet

Serviceniveau på Børne- og Ungeområdet Serviceniveau på Børne- og Ungeområdet 1 Principper for indsatsen overfor sårbare børn og unge Serviceniveauet udmønter Brønderslev Kommunes sammenhængende børnepolitik og sigter på at skabe de bedst mulige

Læs mere

Serviceniveauet for børn og unge i udsatte positioner i Tønder Kommune.

Serviceniveauet for børn og unge i udsatte positioner i Tønder Kommune. Serviceniveauet for børn og unge i udsatte positioner i Tønder Kommune. SERVICENIVEAUET FOR BØRN OG UNGE I UDSATTE POSITIONER I TØNDER KOMMUNE.... 1 Serviceniveau et vigtigt redskab på børn- og ungeområdet...

Læs mere

Vejledende serviceniveau for særlig støtte til udsatte børn og unge og børn og unge med funktionsnedsættelser i Vordingborg Kommune

Vejledende serviceniveau for særlig støtte til udsatte børn og unge og børn og unge med funktionsnedsættelser i Vordingborg Kommune 1 Vejledende serviceniveau for særlig støtte til udsatte børn og unge og børn og unge med funktionsnedsættelser i Udgivet af Revideret maj Udarbejdet af: Børne- og Familiesekretariatet Valdemarsgade 43

Læs mere

Kvalitetsstandard for anbringelser. Pia J. Nielsen/Jan Dehn Leder af Familieafdelingen/Familiechef

Kvalitetsstandard for anbringelser. Pia J. Nielsen/Jan Dehn Leder af Familieafdelingen/Familiechef Familie og Børn Notat Til: Udvalget for Familie og Børn Sagsnr.: 2011/04413 Dato: 11-05-2011 Sag: Sagsbehandler: Kvalitetsstandard for anbringelser Pia J. Nielsen/Jan Dehn Leder af Familieafdelingen/Familiechef

Læs mere

Anbringelsesgrundlaget beskriver den overordnede ramme for Familierådgivningens arbejde i forhold til at anbringe børn og unge i Kolding Kommune.

Anbringelsesgrundlaget beskriver den overordnede ramme for Familierådgivningens arbejde i forhold til at anbringe børn og unge i Kolding Kommune. Internt notatark Social- og Sundhedsforvaltningen Stab for rådgivningsområdet Dato 7. oktober 2013 Sagsnr. 13/18875 Løbenr. 162191/13 Sagsbehandler Bettina Mosegaard Brøndsted Direkte telefon 79 79 27

Læs mere

Børne- og Familieudvalget

Børne- og Familieudvalget Referat Børne- og Familieudvalget 13.08.2012 kl. 13:00 Mødelokale 1.01, Fjerritslev Rådhus Jammerbugt Kommune Børne- og Familieudvalget 13.08.2012 Punkter på åbent møde: 66. Igangsættelse af Børne- og

Læs mere

Bestillerplan Pixi-udgave [Skriv dokumentets titel]

Bestillerplan Pixi-udgave [Skriv dokumentets titel] Århus Kommune Socialforvaltningen Bestillerplan Pixi-udgave Serviceniveauer [Skriv dokumentets for Familier, Børn og Unge titel] [Skriv dokumentets undertitel] December 2010 Serviceniveauer Denne pixi-udgave

Læs mere

Anbringelsesprincipper

Anbringelsesprincipper Anbringelsesprincipper Indledning På de kommende sider kan du læse, hvilke principper, der bliver lagt til grund, når vi i Familie- og Handicapafdelingen anbringer børn og unge uden for hjemmet. Familie-

Læs mere

koldi ng komm une Familierådgivningens anbringelsesgrundlag

koldi ng komm une Familierådgivningens anbringelsesgrundlag Social- og Indenrigsudvalget 2015-16 SOU Alm.del Bilag 250 Offentligt koldi ng komm une Familierådgivningens anbringelsesgrundlag KOV1_Kvadrat_RØD Fa m i li e rå d g i v n i n g e n s a n b ri n g e ls

Læs mere

Serviceniveaubeskrivelser for foranstaltninger på udsatte børn og unge-området. Rebild Kommune

Serviceniveaubeskrivelser for foranstaltninger på udsatte børn og unge-området. Rebild Kommune Serviceniveaubeskrivelser for foranstaltninger på udsatte børn og unge-området Rebild Kommune 1 Indholdsfortegnelse INDLEDNING...3 KONSULENTBISTAND ( 52, STK. 3, NR.1)...5 PRAKTISK, PÆDAGOGISK ELLER ANDEN

Læs mere

Kvalitetsstandard for personlig rådgiver og kontaktperson for børn og unge på handicapområdet

Kvalitetsstandard for personlig rådgiver og kontaktperson for børn og unge på handicapområdet Kvalitetsstandard for personlig rådgiver og kontaktperson for børn og unge på handicapområdet Område Lovgrundlag: Forebyggelse ift. børn og unge med nedsat funktionsevne Tildeling af en personlig rådgiver

Læs mere

Serviceniveauer i Center for Børn, Unge og Familie

Serviceniveauer i Center for Børn, Unge og Familie 1 Center for Børn, Unge og Familie Serviceniveauer 22. februar 2011 Serviceniveauer i Center for Børn, Unge og Familie Baggrund og formål Med henblik på at skabe de bedst mulige betingelser for en sikker

Læs mere

Kvalitetsstandard for fast kontaktperson for barnet, den unge eller hele familien. Høringsmateriale 1.-26. juni 2015

Kvalitetsstandard for fast kontaktperson for barnet, den unge eller hele familien. Høringsmateriale 1.-26. juni 2015 2 Kvalitetsstandard for fast kontaktperson for barnet, den unge eller hele familien Høringsmateriale 1.-26. juni 2015 1 Formålet med kvalitetsstandarden En kvalitetsstandard er et andet ord for serviceniveau.

Læs mere

STØTTEKONTAKTTILBUD. Manderupvej Skibby Tlf

STØTTEKONTAKTTILBUD. Manderupvej Skibby Tlf STØTTEKONTAKTTILBUD Manderupvej 3 4050 Skibby Tlf. 2924 8370 post@believe.dk www.believe.dk BELIEVE: Vores speciale i Believe er støtte-kontakt og mentor ordninger, arbejdet med de mest belastede børn

Læs mere

Kvalitetsstandard, Lov om social Service 52 stk. 3, nr. 4

Kvalitetsstandard, Lov om social Service 52 stk. 3, nr. 4 Kvalitetsstandard, Lov om social Service 52 stk. 3, nr. 4 Udarbejdet af: Mette Wulf og Anne-Marie Storgaard Dato: Dato 20. oktober 2008 Sagsid.: Version nr.: 1 Fagsekretariatet Børne- og Unge Rådgivningen

Læs mere

Kvalitetsstandard, Lov om social Service 52 stk. 3, nr. 3

Kvalitetsstandard, Lov om social Service 52 stk. 3, nr. 3 Kvalitetsstandard, Lov om social Service 52 stk. 3, nr. 3 Udarbejdet af: Mette Wulf og Anne-Marie Storgaard Dato: Dato 20. oktober 2008 Sagsid.: Version nr.: 1 Fagsekretariatet Børne- og Unge Rådgivningen

Læs mere

Kvalitetsstandard, Lov om social Service 52 stk. 3, nr. 1 2010

Kvalitetsstandard, Lov om social Service 52 stk. 3, nr. 1 2010 Kvalitetsstandard, Lov om social Service 52 stk. 3, nr. 1 2010 Udarbejdet af: Fagchef Jørgen Kyed Dato: 1. januar 2010 Sagsid.: Version nr.: 1 Fagsekretariatet Børne- og Unge Rådgivningen Handicapgruppen

Læs mere

Kvalitetsstandard for aflastning på børn- og ungeområdet. Høringsmateriale juni 2015

Kvalitetsstandard for aflastning på børn- og ungeområdet. Høringsmateriale juni 2015 3 Kvalitetsstandard for aflastning på børn- og ungeområdet Høringsmateriale 1.-26. juni 2015 1 Formålet med kvalitetsstandarden En kvalitetsstandard er et andet ord for serviceniveau. Den beskriver indholdet

Læs mere

Serviceniveauer og kvalitetsstandarder for familier, børn og unge i Allerød Kommune Råd og vejledning, undersøgelse og behandling

Serviceniveauer og kvalitetsstandarder for familier, børn og unge i Allerød Kommune Råd og vejledning, undersøgelse og behandling Serviceniveauer og kvalitetsstandarder for familier, børn og unge i Allerød Kommune Råd og vejledning, undersøgelse og behandling Vedtaget af Børneudvalget den 11. januar 2011 Allerød Kommune Familier

Læs mere

Principper for støtte til børn og unge og deres familier

Principper for støtte til børn og unge og deres familier Principper for støtte til børn og unge og deres familier Indledning På de kommende sider kan du læse hvilke principper, der bliver lagt til grund, når vi i Familie- og Handicapafdelingen yder støtte til

Læs mere

Bilag 2. Hovedpunkter i anbringelsesreformen:

Bilag 2. Hovedpunkter i anbringelsesreformen: Bilag 2 Hovedpunkter i anbringelsesreformen: 1. Tidlig og sammenhængende indsats. Forebyggelse og en tidlig indsats er af afgørende betydning for at sikre udsatte børn og unge en god opvækst. Anbringelsesreformen

Læs mere

Ydelseskatalog kontaktpersoner. Journalnummer: 27.48.08-G01-2-13

Ydelseskatalog kontaktpersoner. Journalnummer: 27.48.08-G01-2-13 Ydelseskatalog kontaktpersoner 0 Formål Målgruppen for kontaktpersonens ydelser er børn og unge i alderen 0-23 år (inkl. efterværn gældende fra 18-23 år) der har vanskeligheder på væsentlige områder, og

Læs mere

Retningslinjer for det personrettede tilsyn

Retningslinjer for det personrettede tilsyn September 2013 Retningslinjer for det personrettede tilsyn 2. udgave Indledning og formål Jf. Lov om Social Service, 148, skal Frederikssund Kommune føre løbende tilsyn med barnets eller den unges forhold

Læs mere

Serviceniveauer på det socialfaglige område i Gribskov Kommune

Serviceniveauer på det socialfaglige område i Gribskov Kommune Serviceniveauer på det socialfaglige område i Gribskov Kommune Børneudvalget har i efteråret 2015 vedtaget en række serviceniveauer på det socialfaglige område Hvorfor serviceniveauer? Det konkrete formål

Læs mere

Tilbudsoversigt Familieområdet

Tilbudsoversigt Familieområdet 1 Tilbudsoversigt Familieområdet Forord Det er Byrådets ønske at udsatte børn og unge opnår samme muligheder for personlig udvikling, sundhed og et selvstændigt voksenliv som andre børn. Velfærd og Sundhed

Læs mere

Serviceniveaubeskrivelser for foranstaltninger på udsatte børn- og ungeområdet. Rebild Kommune

Serviceniveaubeskrivelser for foranstaltninger på udsatte børn- og ungeområdet. Rebild Kommune Serviceniveaubeskrivelser for foranstaltninger på udsatte børn- og ungeområdet Rebild Kommune 1 Indholdsfortegnelse INDLEDNING...3 DØGNOPHOLD ( 52 STK.3 NR. 4)...5 ANDEN HJÆLP ( 52 STK. 3 NR. 10)...7 KONTAKTPERSON

Læs mere

Kvalitetsstandard, Lov om social Service 52 stk. 3, nr. 2

Kvalitetsstandard, Lov om social Service 52 stk. 3, nr. 2 Kvalitetsstandard, Lov om social Service 52 stk. 3, nr. 2 Udarbejdet af: Mette Wulf og Anne-Marie Storgaard Dato: Dato 20. oktober 2008 Sagsid.: Version nr.: 1 Fagsekretariatet Børne- og Unge Rådgivningen

Læs mere

Ydelseskatalog. Børn og Unge 2014 Tønder Kommune

Ydelseskatalog. Børn og Unge 2014 Tønder Kommune Ydelseskatalog Børn og Unge 2014 Tønder Kommune Forord Med henblik på at skabe de bedst mulige betingelser for en sikker faglig og økonomisk styring af de forebyggende foranstaltninger og anbringelsesområdet

Læs mere

Kompetenceplan for Børne- og Undervisningsudvalget overblik over kompetencer efter Serviceloven

Kompetenceplan for Børne- og Undervisningsudvalget overblik over kompetencer efter Serviceloven Kompetenceplan for Undervisningsudvalget overblik over kompetencer efter 10 Kommunen har pligt til at sørge for at alle kan få gratis rådgivning 11 Kommunen har pligt til at sørge for familieorienteret

Læs mere

Kvalitetsstandard ANBRINGELSE AF BØRN OG UNGE 0 18 år

Kvalitetsstandard ANBRINGELSE AF BØRN OG UNGE 0 18 år Norddjurs Kommune Myndighedsafdelingen juni 2013 Kvalitetsstandard ANBRINGELSE AF BØRN OG UNGE 0 18 år Plejefamilier Institutioner Opholdssteder Efterskoler og Kostskoler Godkendt i Kommunalbestyrelses

Læs mere

Forslag til ændring af kompetenceplan vedr. Lov om social service, merudgifter og særlig støtte til børn.

Forslag til ændring af kompetenceplan vedr. Lov om social service, merudgifter og særlig støtte til børn. Forslag til ændring af kompetenceplan vedr. Lov om social service, merudgifter og særlig støtte til børn. Bemærk: Dette forslag er udarbejdet på baggrund af den nye lovgivning pr. 1.1.2011, den såkaldte

Læs mere

Lovgivningen. v/cand. jur. Susanne Lihme, Professionshøjskolen Metropol

Lovgivningen. v/cand. jur. Susanne Lihme, Professionshøjskolen Metropol Lovgivningen v/cand. jur. Susanne Lihme, Professionshøjskolen Metropol Lov om social service 46, stk.1 46. Formålet med at yde støtte til børn og unge, der har et særligt behov herfor, er at sikre, at

Læs mere

Kvalitetsstandard, Lov om social Service 52 stk. 3, nr. 10

Kvalitetsstandard, Lov om social Service 52 stk. 3, nr. 10 Kvalitetsstandard, Lov om social Service 52 stk. 3, nr. 10 Udarbejdet af: Mette Wulf og Anne-Marie Storgaard Dato: Dato 20. oktober 2008 Sagsid.: Version nr.: 1 Fagsekretariatet Børne- og Unge Rådgivningen

Læs mere

Nøgletal. Efterspørgslen på data vedrører følgende tabeller: Del 1: Overordnede data vedr. økonomi Tabel 1: Budget og regnskab 2008-2012

Nøgletal. Efterspørgslen på data vedrører følgende tabeller: Del 1: Overordnede data vedr. økonomi Tabel 1: Budget og regnskab 2008-2012 Nøgletal Som grundlag for samarbejdet mellem kommunen og den centrale Task Force, vil vi bede om opgørelse af centrale nøgletal på børne- og ungeområdet. For at skabe det mest retvisende billede af jeres

Læs mere

Delpolitik for børn og unge med særlige behov. Nuværende og forslag til fremtidige foranstaltninger Ultimo 2007

Delpolitik for børn og unge med særlige behov. Nuværende og forslag til fremtidige foranstaltninger Ultimo 2007 Delpolitik for børn og unge med særlige behov Nuværende og forslag til fremtidige foranstaltninger Ultimo 2007 Lov om social service 52 Foranstaltningerne 52 stk. 3 nr. 1-10 1) Konsulentbistand med hensyn

Læs mere

Kvalitetsstandard, Lov om social Service 52 stk. 3, nr. 6

Kvalitetsstandard, Lov om social Service 52 stk. 3, nr. 6 Kvalitetsstandard, Lov om social Service 52 stk. 3, nr. 6 Udarbejdet af: Mette Wulf og Anne-Marie Storgaard Dato: Dato 20. oktober 2008 Sagsid.: Version nr.: 1 Fagsekretariatet Børne- og Unge Rådgivningen

Læs mere

Ydelseskatalog. Børn og Unge 2014 Tønder Kommune

Ydelseskatalog. Børn og Unge 2014 Tønder Kommune Ydelseskatalog Børn og Unge 2014 Tønder Kommune Forord Med henblik på at skabe de bedst mulige betingelser for en sikker faglig og økonomisk styring af de forebyggende foranstaltninger og anbringelsesområdet

Læs mere

STANDARDER FOR SAGSBEHANDLINGEN I ARBEJDET MED BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV DRAGØR KOMMUNE

STANDARDER FOR SAGSBEHANDLINGEN I ARBEJDET MED BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV DRAGØR KOMMUNE STANDARDER FOR SAGSBEHANDLINGEN I ARBEJDET MED BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV DRAGØR KOMMUNE Bilag 1 til Børne- og Ungepolitikken 2016-2020 Indhold Indledning... 2 Målgruppe... 2 Indsatser i daginstitutionerne

Læs mere

Servicestandard for familieorienteret rådgivning, herunder tilbud om åben anonym rådgivning

Servicestandard for familieorienteret rådgivning, herunder tilbud om åben anonym rådgivning Tidlig Indsats - Livslang Effekt Formålet med servicelovens 11 er at sikre sammenhæng mellem kommunernes generelle og forebyggende arbejde og den målrettede indsats for børn og unge med behov for særlig

Læs mere

Center for Social Service Kvalitetsstandarder. Udsatte børn, unge og familier

Center for Social Service Kvalitetsstandarder. Udsatte børn, unge og familier Center for Social Service Kvalitetsstandarder Udsatte børn, unge og familier 0 Hvad er kvalitetsstandarderne? Hvis du er bekymret for dit barns trivsel, eller har du bekymring for et andet barns trivsel,

Læs mere

1. Indledning. De kommunale tilbud og ydelser omfatter:

1. Indledning. De kommunale tilbud og ydelser omfatter: områ debeskrivelse, områ de 517 Udsåtte Børn 1. Indledning. område 517 Udsatte børn omfatter hjælp og støtte til socialt truede eller handicappede børn og unge og deres familier. Området omfatter både

Læs mere

Standarder for sagsbehandlingen i arbejdet med børn og unge med særlige behov

Standarder for sagsbehandlingen i arbejdet med børn og unge med særlige behov Standarder for sagsbehandlingen i arbejdet med børn og unge med særlige behov Vedtaget af kommunalbestyrelsen den 15. december 2016 Bilag til Børne- og Ungepolitikken Indhold 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Indledning

Læs mere

Den sammenhængende børne- og ungepolitik 2013-2017. Godkendt i byrådet den 28. februar 2013.

Den sammenhængende børne- og ungepolitik 2013-2017. Godkendt i byrådet den 28. februar 2013. Den sammenhængende børne- og ungepolitik 2013-2017 Godkendt i byrådet den 28. februar 2013. INDLEDNING... 3 DEN RØDE TRÅD... 3 RELATIONER... 5 FOKUSOMRÅDE... 5 LÆRING OG UDVIKLING... 6 FOKUSOMRÅDE... 2

Læs mere

I 2007 ydes refusion af udgifter over kr. årligt med 25 % og udgifter over kr. årligt med 50 %.

I 2007 ydes refusion af udgifter over kr. årligt med 25 % og udgifter over kr. årligt med 50 %. 50.50. Børn og unge Serviceområdet handler om særlig støtte til børn og unge i henhold til serviceloven kapitlerne 11 og 12. Formålet er at yde støtte til børn og unge, der har særligt behov for denne,

Læs mere

Vision og strategi for den sammenhængende børnepolitik i Norddjurs Kommune

Vision og strategi for den sammenhængende børnepolitik i Norddjurs Kommune Vision og strategi for den sammenhængende børnepolitik i Norddjurs Kommune Børnesyn i Norddjurs Kommune Børn og unge i Norddjurs kommune Udgangspunktet for den sammenhængende børnepolitik er følgende børnesyn:

Læs mere

Kvalitetsstandard for anbringelse udenfor hjemmet. Vedtaget af Byrådet den 31. august 2015

Kvalitetsstandard for anbringelse udenfor hjemmet. Vedtaget af Byrådet den 31. august 2015 4 Kvalitetsstandard for anbringelse udenfor hjemmet Vedtaget af Byrådet den 31. august 2015 1 Formålet med kvalitetsstandarden En kvalitetsstandard er et andet ord for serviceniveau. Den beskriver indholdet

Læs mere

Kvalitetsstandard - For midlertidigt botilbud

Kvalitetsstandard - For midlertidigt botilbud Kvalitetsstandard - For midlertidigt botilbud Kvalitetsstandarden er vedtaget af Byrådet den 30. april 2014 Servicelovens 107 Lovgrundlag Hvem kan modtage ydelsen (målgruppe)? Hillerød Kommune tilbyder

Læs mere

Emne. Familie og Børn. Dato. Familieplejeafsnittet og rådgivere

Emne. Familie og Børn. Dato. Familieplejeafsnittet og rådgivere Familie og Børn Familieplejeafsnittet og rådgivere Emne Procedure for det personrettede tilsyn med anbragte børn og unge i plejefamilier, netværksfamilier, socialpædagogiske opholdssteder, døgninstitutioner,

Læs mere

Kvalitetsstandard, Lov om social Service 52 stk. 5

Kvalitetsstandard, Lov om social Service 52 stk. 5 Kvalitetsstandard, Lov om social Service 52 stk. 5 Udarbejdet af: Mette Wulf og Anne-Marie Storgaard Dato: Dato 20. oktober 2008 Sagsid.: Version nr.: 1 Fagsekretariatet Børne- og Unge Rådgivningen Handicapgruppen

Læs mere

DØGNINSTITUTIONER, OPHOLDSSTEDER MV. OG FORE- BYGGENDE FORANSTALTNINGER FOR BØRN OG UNGE

DØGNINSTITUTIONER, OPHOLDSSTEDER MV. OG FORE- BYGGENDE FORANSTALTNINGER FOR BØRN OG UNGE Budget- og regnskabssystem 4.5.3 - side 1 DØGNINSTITUTIONER, OPHOLDSSTEDER MV. OG FORE- BYGGENDE FORANSTALTNINGER FOR BØRN OG UNGE 5.20 Plejefamilier og opholdssteder mv. for børn og unge På denne funktion

Læs mere

Indsats- og Anbringelsespolitik

Indsats- og Anbringelsespolitik Indsats- og Anbringelsespolitik Retning for arbejdet med udsatte børn og unge i Hjørring Kommune 2016-2018 INDLEDNING LOVGIVNINGSMÆSSIG BAGGRUND INDHOLD Indledning... 2 Lovgivningsmæssig baggrund... 3

Læs mere

Hjørring Kommunes Indsats- og Anbringelsespolitik

Hjørring Kommunes Indsats- og Anbringelsespolitik Hjørring Kommunes Indsats- og Anbringelsespolitik 2016-2018 Lovgivningsmæssig baggrund Januar 2006 trådte Anbringelsesreformen i kraft. Anbringelsesreformen havde fokus på at styrke det faglige grundlag

Læs mere

BØRNE- OG UNGEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE

BØRNE- OG UNGEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE BØRNE- OG UNGEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE 2016-2020 Indhold Børne- og Ungepolitikken en værdifuld platform... 2 Et respektfuldt børne- og ungesyn... 3 Kompetente børn og unge... 4 Forpligtende fællesskaber...

Læs mere

11, 50, 51, 52, 58, 64, 146, 152, 153, 154, 155, 155 a og 155 b. Over 18 år 10 og og 102

11, 50, 51, 52, 58, 64, 146, 152, 153, 154, 155, 155 a og 155 b. Over 18 år 10 og og 102 Dato: 23. april 2014 Kommunernes forpligtelser og handlemuligheder efter serviceloven over for borgere, som rejser til Syrien for at kæmpe, og over for hjemvendte fra konflikten Baggrund PET vurderer,

Læs mere

HAR DIT BARN BRUG FOR HJÆLP

HAR DIT BARN BRUG FOR HJÆLP Borgercenter Børn og Unge har modtaget en henvendelse om bekymring for dit barn. HAR DIT BARN BRUG FOR HJÆLP? INFORMATION TIL FORÆLDREMYNDIGHEDSINDEHAVERE 1 Du er kommet i kontakt med Borgercenter Børn

Læs mere

Center for Familie - kompetenceplan jf. Serviceloven

Center for Familie - kompetenceplan jf. Serviceloven Center for Familie - kompetenceplan jf. Serviceloven : evilling/beslutning : Distrikt Øst, Vest, Nord, Syd, Specialteamet : ndstilling evillingsmødets deltagere: Familiechef, distriktsledere, afdelingsleder,

Læs mere

24-07-2014. Sagsnr. 2014-0021694. Dokumentnr. 2014-0021694-8. Sagsbehandler Mette Meisner

24-07-2014. Sagsnr. 2014-0021694. Dokumentnr. 2014-0021694-8. Sagsbehandler Mette Meisner KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Center for mål og rammer NOTAT Ambitioner for det sociale arbejde på ungeområdet Tæt på Familien - en omstilling af ungeområdet Børn og unge, der vokser op i en familie

Læs mere

Tønder Kommunes Handleplan Til den Sammenhængende børne- og ungepolitik

Tønder Kommunes Handleplan Til den Sammenhængende børne- og ungepolitik Tønder Kommunes Handleplan Til den Sammenhængende børne- og ungepolitik Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 3 Værdier og målsætninger... 4 Fokusområder... 6 1. Tidlig indsats... 7 2. Inklusion og fleksibilitet...

Læs mere

Anbringelsesgrundlag for Aabenraa kommune 2015

Anbringelsesgrundlag for Aabenraa kommune 2015 Børn og Skole Børn og Familie Dato: 14. januar 2015 Sagsnr.: 11/22 469 Sagsbehandler: Christian Lorens Hansen Anbringelsesgrundlag for Aabenraa kommune 2015 Dette anbringelsesgrundlag blev vedtaget af

Læs mere

Budget 2009. I 2009 ydes refusion af udgifter over 0,6 mio. kr. med 25 % og udgifter over 1,2 mio. kr. årligt med 50 %.

Budget 2009. I 2009 ydes refusion af udgifter over 0,6 mio. kr. med 25 % og udgifter over 1,2 mio. kr. årligt med 50 %. Serviceområdet handler om særlig støtte til børn og unge i henhold til serviceloven kapitlerne 11 og 12. Formålet er at yde støtte til børn og unge, der har særligt behov for denne, er at skabe de bedst

Læs mere

Udarbejdet af Qeqqata Kommunia Området for Familie, Efteråret Netværksmødet - når forældre og professionelle samarbejder

Udarbejdet af Qeqqata Kommunia Området for Familie, Efteråret Netværksmødet - når forældre og professionelle samarbejder Udarbejdet af Qeqqata Kommunia Området for Familie, Efteråret 2011 Netværksmødet - når forældre og professionelle samarbejder Forord 3 Formål og værdier 4 Netværksmødet 5 Børn og unge med særlige behov

Læs mere

Tilbudsoversigt. Familie og Forebyggelse

Tilbudsoversigt. Familie og Forebyggelse Tilbudsoversigt Familie og Forebyggelse Forord Det er Byrådets ønske at sikre, at udsatte børn og unge kan opnå samme muligheder for personlig udvikling, sundhed og et selvstændigt voksenliv. Velfærd og

Læs mere

Opfølgning på udmeldte tidsfrister i 2016 og udmelding af tidsfrister for afgørelser i 2017 i Velfærd og Sundhed i Horsens Kommune

Opfølgning på udmeldte tidsfrister i 2016 og udmelding af tidsfrister for afgørelser i 2017 i Velfærd og Sundhed i Horsens Kommune Opfølgning på udmeldte er i og udmelding af er for i Velfærd og Sundhed i Horsens Kommune Retssikkerhedsloven: 3. Kommunalbestyrelsen skal behandle spørgsmål om hjælp så hurtigt som muligt med henblik

Læs mere

Kvalitetsstandard for merudgifter vedrørende forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne.

Kvalitetsstandard for merudgifter vedrørende forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne. Kvalitetsstandard for merudgifter vedrørende forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne. 1 Kvalitetsstandard for merudgifter vedrørende forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne Område Randers Kommune

Læs mere

Tilbudsoversigt - Familie og Forebyggelse

Tilbudsoversigt - Familie og Forebyggelse Tilbudsoversigt - Familie og Forebyggelse C 2015 VELFÆRD OG SUNDHED Tilbudsoversigt Familie og Forebyggelse Forord Det er Byrådets ønske at sikre, at udsatte børn og unge kan opnå samme muligheder for

Læs mere

Budget 2009 til 1. behandling

Budget 2009 til 1. behandling 50.50. Serviceområdet handler om særlig støtte til børn og unge i henhold til serviceloven kapitlerne 11 og 12. Formålet er at yde støtte til børn og unge, der har særligt behov for denne, er at skabe

Læs mere

Opfølgning på udmeldte tidsfrister i 2015 og udmelding af tidsfrister for afgørelser i 2016 i Velfærd og Sundhed i Horsens Kommune

Opfølgning på udmeldte tidsfrister i 2015 og udmelding af tidsfrister for afgørelser i 2016 i Velfærd og Sundhed i Horsens Kommune Opfølgning på udmeldte er i og udmelding af er for i Velfærd og Sundhed i Horsens Kommune Retssikkerhedsloven: 3. Kommunalbestyrelsen skal behandle spørgsmål om hjælp så hurtigt som muligt med henblik

Læs mere

Svendborg Kommunes plan for en sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet, jf. servicelovens 19, stk. 3. 26. juli 2011

Svendborg Kommunes plan for en sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet, jf. servicelovens 19, stk. 3. 26. juli 2011 Svendborg Kommune Børn og Unge Ramsherred 5 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 20 62 72 Svendborg Kommunes plan for en sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet, jf. servicelovens 19, stk.

Læs mere

Sårbare børn og unge. Politik for Herning Kommune

Sårbare børn og unge. Politik for Herning Kommune Sårbare børn og unge Politik for Herning Kommune Indhold Forord af Lars Krarup, Borgmester 5 Politik for Såbare børn og unge - Indledning - Vision 7 1 - Politiske målsætninger 9 2 - Byrådets Børne- og

Læs mere

Sammenhængende børnepolitik

Sammenhængende børnepolitik Sammenhængende børnepolitik 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Indholdsfortegnelse... 2 Den sammenhængende børnepolitik mål og målgrupper... 3 Det overordnede mål... 3 Hvad kendetegner tilbuddene

Læs mere

Danmark. Indledning. Ansvarsfordeling mellem stat, region og kommune NOTAT. Tilbud til udsatte børn og unge i Danmark

Danmark. Indledning. Ansvarsfordeling mellem stat, region og kommune NOTAT. Tilbud til udsatte børn og unge i Danmark NOTAT Titel Fra: Til: Tilbud til udsatte børn og unge i Danmark Elisabeth Marian Thomassen, Servicestyrelsen, Danmark Valuta för pengarna? Kvalitetssäkring och uppföljning av barns uppväxtvillkor i nordiska

Læs mere

Handleplan for den sammenhængende børnepolitik

Handleplan for den sammenhængende børnepolitik Handleplan for den sammenhængende børnepolitik Indledning Alle børn og unge i Glostup skal have mulighed for at blive i stand til at mestre deres liv og udfolde deres potentialer. Med den sammenhængende

Læs mere

Administrationsgrundla

Administrationsgrundla Godkendt i Udvalget for Voksne 25. august 2014 Administrationsgrundlag for socialpædagogisk støtte til voksne med særlige behov 1. Indhold i administrationsgrundlaget Dette administrationsgrundlag beskriver

Læs mere

Serviceniveau. Servicelovens 52, stk.3. nr. 7: Anbringelse udenfor hjemmet.

Serviceniveau. Servicelovens 52, stk.3. nr. 7: Anbringelse udenfor hjemmet. Serviceniveauer og kvalitetsstandarder for familier, børn og unge. Specialområdet. Serviceniveau. Servicelovens 52, stk.3. nr. 7: Anbringelse udenfor hjemmet. Allerød kommune. Lovgrundlag. Kommunalbestyrelsen

Læs mere

I Næstved Kommune ydes aflastning efter servicelovens 107. Der henvises til særskilt servicedeklaration på området.

I Næstved Kommune ydes aflastning efter servicelovens 107. Der henvises til særskilt servicedeklaration på området. Lov om social service 107, midlertidigt botilbud Serviceloven 107: Kommunalbestyrelsen kan tilbyde midlertidigt ophold i boformer til personer, som på grund af betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne

Læs mere

Børne- og Ungepolitikken. Tværgående politik for Herning Kommune

Børne- og Ungepolitikken. Tværgående politik for Herning Kommune Børne- og Ungepolitikken Tværgående politik for Herning Kommune Indhold Forord af Lars Krarup, Borgmester 5 Indledning 6-7 1. Byrådets børne- og familiesyn 8 2. Fælles ansvar 10 3. Politiske målsætninger

Læs mere

Anbringelse af Børn og Unge. Hvad du bør vide, når dit barn skal anbringes udenfor hjemmet

Anbringelse af Børn og Unge. Hvad du bør vide, når dit barn skal anbringes udenfor hjemmet Anbringelse af Børn og Unge Hvad du bør vide, når dit barn skal anbringes udenfor hjemmet Anbringelse At få et barn anbragt er en stor forandring både for barnet, - en stor der nu skal bo et nyt sted og

Læs mere

Næstved Kommunes. Sammenhængende børne- og ungepolitik

Næstved Kommunes. Sammenhængende børne- og ungepolitik Næstved Kommunes Sammenhængende børne- og ungepolitik Næstved Kommune Rådmandshaven 20 4700 Næstved Telefon: 5588 5588 naestved@naestved.dk www.naestved.dk Forord.... 4 Introduktion til politikken... 5

Læs mere

Børn og Unge i Furesø Kommune

Børn og Unge i Furesø Kommune Børn og Unge i Furesø Kommune Indsatsen for børn og unge med særlige behov - Den Sammenhængende Børne- og Unge Politik 1 Indledning Byrådet i Furesø Kommune ønsker, at det gode børne- og ungdomsliv i Furesø

Læs mere

DAGBEHANDLINGS TILBUD

DAGBEHANDLINGS TILBUD CENTER FOR BØRN OG FOREBYGGELSE HERNING KOMMUNE DAGBEHANDLINGS TILBUD BESKRIVELSE 2011 Arbejdsgruppe: Elin Hansen, Benny Madsen, Vibeke Marlene Johannesen, Karina Charlotte Schytt, Karin Karlsen og Inge

Læs mere

TILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV (28)

TILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV (28) Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.2 - side 1 Dato: Maj2015 Ikrafttrædelsesår: Budget 2016 TILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV (28) 5.28.20 Opholdssteder for børn og unge På denne funktion

Læs mere

Ungenetværkets indsatser efter SEL 11.3

Ungenetværkets indsatser efter SEL 11.3 Center for Børn og Unge Ungenetværket Næstved Kommune Farimagsvej 65 4700 Næstved Ungenetværkets indsatser efter SEL 11.3 Konsulentbistand efter 11.3 kan tilbydes i de tilfælde, hvor det må antages, at

Læs mere

Opfølgning på udmeldte tidsfrister i 2014 og udmelding af tidsfrister for afgørelser i 2015 i Velfærd og Sundhed i Horsens Kommune

Opfølgning på udmeldte tidsfrister i 2014 og udmelding af tidsfrister for afgørelser i 2015 i Velfærd og Sundhed i Horsens Kommune Opfølgning på udmeldte er i og udmelding af er for i Velfærd og Sundhed i Horsens Kommune Retssikkerhedsloven: 3. Kommunalbestyrelsen skal behandle spørgsmål om hjælp så hurtigt som muligt med henblik

Læs mere

107 - midlertidige botilbud

107 - midlertidige botilbud Helsingør Kommunes kvalitetsstandard for 107 - midlertidige botilbud Godkendt i Socialudvalget 3. november 2015 Formål Det overordnede formål med et midlertidigt botilbud er at sikre støtte til borgere,

Læs mere

Servicestandard for familieorienteret rådgivning, herunder tilbud om åben anonym rådgivning

Servicestandard for familieorienteret rådgivning, herunder tilbud om åben anonym rådgivning Tidlig Indsats - Livslang Effekt Formålet med servicelovens 11 er at sikre sammenhæng mellem kommunernes generelle og forebyggende arbejde og den målrettede indsats for børn og unge med behov for særlig

Læs mere

Lov om social service

Lov om social service ørne- og kulturforvaltningen, Frederikshavn Kommune Kompetenceplan Lov om social service I: indstilling, O: orientering, : bevilling, beslutning Fam.: Familieafd., Afdeling Sagsbehandler Funktionsleder

Læs mere

Kvalitetsstandard for tabt arbejdsfortjeneste til forældre til børn med nedsat funktionsevne.

Kvalitetsstandard for tabt arbejdsfortjeneste til forældre til børn med nedsat funktionsevne. Kvalitetsstandard for tabt arbejdsfortjeneste til forældre til børn med nedsat funktionsevne. 1 Kvalitetsstandard for tabt arbejdsfortjeneste Område Randers kommune skal yde dækning af hel eller delvis

Læs mere

SERVICENIVEAUER PÅ BØRNE- OG UNGEOMRÅDET. Senest redigeret d. 15. marts 2017 Godkendt i Holbæk Byråd d. 19. april 2017

SERVICENIVEAUER PÅ BØRNE- OG UNGEOMRÅDET. Senest redigeret d. 15. marts 2017 Godkendt i Holbæk Byråd d. 19. april 2017 SERVICENIVEAUER PÅ BØRNE- OG UNGEOMRÅDET Senest redigeret d. 15. marts 2017 Godkendt i Holbæk Byråd d. 19. april 2017 Indhold Åben rådgivning (SEL 11, stk. 2)... 3 Konsulentbistand og andre forebyggende

Læs mere

I alt mindreudgift Sektor 02 Teknik og Anlæg Bygningsvedligeholdelse

I alt mindreudgift Sektor 02 Teknik og Anlæg Bygningsvedligeholdelse 1 Bilag til Direktionens besparelsen Sektor: Konto Korrigeret Forventet merforbrug + Tekst inkl. begrundelse for mer/mindreforbrug Kontonr. budget 211 regnskab 211 Mindreforbrug - Sektor 2 Teknik og Anlæg

Læs mere

Børn og unge er fundamentet for fremtiden!

Børn og unge er fundamentet for fremtiden! SAMMEN om GODE KÅR Børne- Ungepolitik Nyborg Kommune 2015-2018 Børn og unge er fundamentet for fremtiden! Børn og unge skal vokse op under gode kår, der giver dem mulighed for at udvikle og udfolde sig

Læs mere

RÅDGIVNINGSAFDELINGEN I HOLSTEBRO KOMMUNE

RÅDGIVNINGSAFDELINGEN I HOLSTEBRO KOMMUNE Martin Helfer, Leder af Børn og Ungeklinikken: RÅDGIVNINGSAFDELINGEN I HOLSTEBRO KOMMUNE 22-03-2013 1 Pædagogisk Psykologisk Rådgivning Spiren Familiesektionen Sundhedsplejen Østervang Tandplejen Børn

Læs mere

BØRNE- OG UNGEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE

BØRNE- OG UNGEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE Oplæg til temadrøftelse BØRNE- OG UNGEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE Revideret forår 2016 1 Indhold Forord... 3 Indledning... 3 Kompetente børn og unge... 4 Forpligtende fællesskaber... 5 Børn og unge med særlige

Læs mere

At gøre den unge i stand til på sigt at klare sig i eget hjem og eventuelt med støtte

At gøre den unge i stand til på sigt at klare sig i eget hjem og eventuelt med støtte 107-botilbud på Munkegården, Avernakø Baggrund for 107-tilbud: Unge med særlige behov som følge af nedsat funktionsniveau eller særlige sociale problemer kan henvises til et midlertidigt botilbud gennem

Læs mere