Lokalplan SKA.B Boligområde vest for Mjølnersvej

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lokalplan SKA.B.05.10.03 Boligområde vest for Mjølnersvej"

Transkript

1 Lokalplan SKA.B Boligområde vest for Mjølnersvej Guldmajsvej Cronborgvej Fortunavej Minervavej Mjølnersvej Polarstjernevej Skarpæsvej August 2015 Indeholder FOT-data fra Geodatastyrelsen og Danske kommuner, WMS-tjeneste

2 Kolofon Udarbejdet af Center for Teknik og Miljø, Frederikshavn Kommune i samarbejde med Landinspektørfirmaet LE34 August,

3 Lokalplan SKA.B Indholdsfortegnelse Indhold Forord 5 Hvad er en lokalplan? 7 Lokalplaners indhold 7 Eksisterende lovlig anvendelse kan fortsætte 7 Lovgrundlag 7 Lokalplanpligt 7 Borgerdeltagelse 7 Kommuneplanen 7 Plansystemdk.dk 7 Hvordan er en lokalplan opbygget? 8 Lokalplanredegørelse 9 Lokalplanens baggrund 9 Lokalplanens formål og indhold 9 Lokalplanens område 10 Bæredygtige tiltag 10 Lokalplanplanens sammenhæng med anden planlægning 10 Lokalplanbestemmelser 15 Formål 15 Område og zonestatus 15 Arealanvendelse 15 Udstykning 15 Bebyggelsens placering og omfang 15 Bebyggelsens udseende 16 Ubebyggede arealer 17 Veje, stier og parkering 17 Tekniske anlæg 18 Grundejerforening 18 Betingelser for at ny bebyggelse må tages i brug 19 Lokalplan og byplanvedtægt 19 Lokalplanens retsvirkninger 19 Vedtagelsespåtegning 20 Kortbilag 1 - Oversigtskort 21 Kortbilag 2 - Plankort 23 3

4 4

5 Lokalplan SKA.B Forord Forord Denne lokalplan er udarbejdet med henblik på at ændre lokalplanområdets anvendelse fra tæt-lav boligbebyggelse til åben-lav boligbebyggelse. Byrådet havde fremlagt lokalplanforslag nr. SKA.B til offentlig debat i perioden fra den til den I denne periode var det muligt for alle interesserede at komme med bemærkninger, indsigelser og ændringsforslag. Der er ikke modtaget indsigelser, som har afstedkommet ændringer i lokalplanen. Lokalplanen udleveres i Kommunens Borgerservice i Frederikshavn, Skagen og Sæby og kan ses på bibliotekerne i Frederikshavn, Skagen og Sæby eller på Frederikshavn Kommunes hjemmeside med adressen: Frederikshavn Kommune Center for Teknik og Miljø Rådhus Allé Frederikshavn. Bøjlevejen SKA.B Nordsøvej Skarpæsvej Buttervej Højensvej Skagavej Chr. Xs Vej Lokalplanområdets placering i Skagen. Indeholder FOT-data fra Geodatastyrelsen og Danske kommuner, WMS-tjeneste 5

6 6

7 Lokalplan SKA.B Hvad er en lokalplan? Hvad er en lokalplan? Lokalplaners indhold En lokalplan er en plan for et afgrænset område af kommunen, der fastsætter forskellige bindende bestemmelser for grundejere, lejere og brugere indenfor området. Det drejer sig hovedsageligt om regulering af den fremtidige arealanvendelse og regulering af den fremtidige bebyggelse på de enkelte ejendomme. Det vil sige, om der må bygges boliger, erhverv, offentlige institutioner, hvor der må bygges, hvordan bebyggelsen skal se ud, eller om der eventuelt slet ikke må bygges. En lokalplan kan tillige indeholde bestemmelser om vej-, sti- og parkeringsforhold og eventuelle forudsætninger for at tage ny bebyggelse i brug. Sådanne forudsætninger kan f.eks. dreje sig om etablering af afskærmningsforanstaltninger eller tilslutning til fællesanlæg. Eksisterende lovlig anvendelse kan fortsætte Tilvejebringelse af en lokalplan medfører ikke forbud mod fortsættelse af eksisterende lovlig anvendelse af en ejendom. Men skal der foretages ændringer i de eksisterende forhold, for eksempel ved nybyggeri eller ved ændret anvendelse af bestående bygninger, må de kun ske i overensstemmelse med lokalplanen. En lokalplan er således ikke en handlingsplan, der medfører handlepligt for grundejerne, og man kan af samme grund ikke se af planen, hvornår en given foranstaltning eventuelt gennemføres. Lovgrundlag Indholdet og proceduren for at vedtage en lokalplan fremgår af Lov om planlægning (lov nr. 587 af 27. maj 2013 med senere ændringer). Lokalplanpligt Byrådet har pligt til at udarbejde en lokalplan inden et større byggeri, anlægsarbejde eller udstykning sættes i gang. Hensigten med denne pligt er at sikre større sammenhæng i og offentlighedens kendskab til den kommende planlægning. Overførsel af arealer fra landzone til byzone og sommerhusområde sker også ved en lokalplan. Borgerdeltagelse Gennemførelse af en lokalplanprocedure er en del af den demokratiske proces, der sikrer kommunens borgere indsigt i og mulighed for indflydelse på den løbende planlægning, der foregår i kommunen. Derfor skal alle lokalplaner være fremlagt i mindst 8 uger, inden planen kan vedtages endeligt af Byrådet. Kommuneplanen Lokalplaner skal som udgangspunkt udarbejdes indenfor de rammer, der er fastlagt i kommuneplanen. Er en lokalplan ikke i overensstemmelse med kommuneplanen, kræver lokalplanens vedtagelse en ændring af kommuneplanen i form af et tillæg til kommuneplanen. Plansystemdk.dk Når Byrådet har endeligt vedtaget en lokalplan, bliver den offentliggjort i Plansystemdk.dk. 7

8 Hvad er en lokalplan? Lokalplan SKA.B Hvordan er en lokalplan opbygget? En lokalplan består oftest af tre dele: - En redegørelse - En række bestemmelser og - Et sæt kortbilag Redegørelsen findes forrest i lokalplanen. Redegørelsen indeholder: - En kort beskrivelse af lokalplanens hovedindhold, - En beskrivelse af planens forhold til anden planlægning for området, f.eks. kommuneplanen og lovgivning, som er gældende for det pågældende område, og som har indflydelse på udformningen af de efterfølgende lokalplanbestemmelser og Redegørelsen skal i almindelige vendinger godtgøre, hvorfor de efterfølgende lokalplanbestemmelser har fået det indhold, de har. Redegørelsen indeholder tillige et afsnit, der viser resultatet af miljøscreeningen. Lokalplanens bestemmelser gør skridt for skridt rede for, hvad formålet med lokalplanen er, hvilke ejendomme, der er omfattet af planen, hvad ejedommene må anvendes til osv. Det er lokalplanens bestemmelser, der er juridisk bindende for de pågældende ejendomme. Kortbilagene findes bagest i lokalplanen. Som hovedregel består kortbilagene af: - Et oversigtskort, der viser, hvilke ejendomme lokalplanen omfatter, - Et plankort, der viser, hvordan området er planlagt. Kortet understøtter og præciserer lokalplanens bestemmelser, og - Et illustrationskort, der anskueliggør, hvordan området kan komme til at se ud. 8

9 Lokalplan SKA.B Lokalplanredegørelse Lokalplanredegørelse Lokalplanens baggrund Lokalplanen er udarbejdet på baggrund af en ansøgning om at etablere åben-lav boligbebyggelse inden for lokalplanområdet. Området er ved lokalplanens udarbejdelse omfattet af en lokalplan, der alene giver mulighed for opførelse af tæt-lav boligbebyggelse, hvorfor igangsætning af lokalplanprocedure er nødvendig for at imødekomme ønsket om opførelse af åben-lav boligbebyggelse. Lokalplanens formål og indhold Lokalplanens formål er at fastlægge områdets anvendelse til åben-lav boligbebyggelse. Ejendomme kan udstykkes med en mindste grundstørrelse på 800 m² i princippet som vist på kortbilag 2. Da der er tale om forholdsvist store grunde fastsættes bebyggelsesprocenten for den enkelte ejendom til maksimalt 30 % for at sikre tilpasning med de omkringliggende boligbebyggelser. Bebyggelsen må maksimalt opføres i 1 etage med udnyttet tageetage med en samlet bygningshøjde på maksimalt 7,5 m over et af Frederikshavn Kommune fastlagt niveauplan, der skal fastsættes i henhold til fremtidig terræn. Bebyggelsen kan opføres i enten røde eller gule teglsten, der kan fremstå som blank mur eller vandskuret. Vanskuret murværk skal fremtræde i farverne hvid, okkerguld, oxydrød eller engelskrød. Mindre bygningsdele kan udføres i andre materialer. Garage, skure og lign. mindre bygninger kan enten opføres i teglsten som beboelsesbygningen eller som trækonstruktion med udvendig lodret bræddebeklædning. Tage skal fremstå som symmetrisk saddeltag med en hældning mellem grader. Mindre dele af beboelsesbygningen samt sekundære bygnigner som garage, skur og lign. kan dog gives anden taghældning. Tagmaterialerne skal være røde vingetegl eller sort tagpap. Til mindre tagflader kan zink, kobber, rustfrit står eller glas anvendes. Lokalplanen indeholder desuden en række bestemmelser om tagrender, solceller, vinduer, skorstene osv. Hegn i skel skal være levende hegn, der kan dog opsættes fast hegn som afskærmning omkring terasser. Faste hegn må kun udføres i sort, hvid eller farverne inden for jordfarveskalaen. Lokalplanen fastsætter en mindste sokkelkote på 2,5 m DVR90. som følge heraf kan der i en afstand på op til 5 m fra bygningerne terrænreguleres for at tilpasse fremtidigt terræn. Terrænregulering kan ikke ske inden for 1 m fra skel. 9

10 Lokalplanredegørelse Lokalplan SKA.B Lokalplanens område Lokalplanområdet, der i sin helhed udgør matr.nr. 79a Skagen Markjorder, har i følge matriklen et areal på m². Arealet er beliggende i byzone i den nordlige del af Skagen. Lokalplanområdet er et ubebygget areal med omkringliggende boligbebyggelse. Mod vest og nord ligger der tætlav boligbebyggelse, mens arealerne syd og øst for lokalplanområdet er en blanding af tæt- og åben-lav boligbebyggelse. Langs den sydlige lokalplangrænse findes stien Ndr. Ringvej. På den sydlige del af lokalplanområdet står et par rækker med blandet beplantning, mens der ved den østlige lokalplangrænse findes en grøft, jf. kortbilag 2. Tæt-lav boligbebyggelse ved Mjølnersvej øst for lokalplanområdet. Lokalplanområdet i forgrunden med tæt-lav boligbebyggelse ved Minervavej i baggrunden. Lokalplanområdet i forgrunden med tæt-lav boligbebyggelse ved Polarstjernevej i baggrunden. Lokalplanområdet set mod syd, hvor blandet beplantning afskærmer for udsyn til boliger ved Skarpæsvej. Bæredygtige tiltag Byrådet har vedtaget, at Frederikshavn Kommune skal gennemføre en række tiltag med henblik på at basere det samlede energiforbrug udelukkende på vedvarende energi i år Beslutningen omfatter hele Frederikshavn kommunes geografiske udstrækning. Byrådet ønsker således generelt at støtte initiativer for at få nedsat energi- og ressourceforbruget i såvel ny som eksisterende bebyggelse til gavn for miljøet og ejernes økonomi. Lokalplanplanens sammenhæng med anden planlægning Kommuneplanens retningslinjer Lokalplanområdet er delvist beliggende inden for støjkonsekvensområdet for skydebane på forsvarskommandoens areal ved Batterivej 6, Skagen. Lokalplanområdet ligger ca. 1.4 km fra skydebanen. Arealer beliggende i en afstand af op til 1.5 km fra skydebaner kan afhængig af de konkrete forhold være berørt af støj, der ligger over de vejlende grænseværdier for visse støjfølsomme aktiviteter. Skydebanen på Batterivej 6 er en pistol- 10

11 Lokalplan SKA.B Lokalplanredegørelse skydebane, hvor skydningen foregår i et delvist lukket betonrør. Der affyres maksimalt 500 skud om året. Støjudsendelsen er begrænset, både i styrke og omfang, og støjberegninger viser, at støj fra skydebanen ikke giver anledning til gener i området. Lokalplanen vurderes at være i overensstemmelse med kommuneplanens retningslinjer. Kommuneplanens rammer for lokalplanlægning Lokalplanområdet er beliggende inden for kommuneplanramme SKA.B Cronborgvej. Kommuneplanrammen fastlægger anvendelsen til tæt-lav boligbebyggelse. Dette er ikke i overensstemmelse med lokalplanen, der angiver en anvendelse til åben-lav boligbebyggelse. Der er som følge heraf udarbejdet kommuneplantillæg, hvorved lokalplanområdet overføres til kommuneplanramme SKA.B Lokalplanområdet føres dermed fra en kommuneplanramme udlagt til tæt-lav til en kommuneplanramme, der fastlægger bestemmelser for åben-lav helårsboliger. Der ændres ikke på kommuneplanrammens bestemmelser. Kommuneplantillægget offentliggøres samtidig med lokalplanen. Lov om Miljøvurdering af Planer og Programmer Frederikshavn Kommune har foretaget en miljøscreening iht. Lov om Miljøvurdering af Planer og Programmer og vurderet, at planforslaget ikke er omfattet af lovens krav om, at der skal foretages en miljøvurdering. Dette begrundes med, at der ikke er nogle af de undersøgte miljøforhold som vurderes at blive påvirket af planforslaget. Kystnærhedszonen Kystnærhedszonen er en 3 km bred bræmme langs landets kyster, - for Frederikshavns Kommunes vedkommende Kattegat og Skagerak/Tannisbugten. Inden for kystnærhedszonen må inddragelse af nye arealer i byzone kun ske, når der foreligger en særlig planlægningsmæssig eller funktionel begrundelse herfor, jf. planlovens 5b, nr. 1. Lokalplanområdet er allerede beliggende i byzone og kan betragtes som huludfyldning. Bebyggelsen overstiger ikke 8,5 m og vil ikke være synlig fra kysten. Lokalplanen vurderes i overensstemmelse med bestemmelserne for anvendelse af kystnærhedszonen. Museumsloven Hvis der i området træffes spor af fortidig aktivitet i form af jordfaste fortidsminder eller lign. skal arbejdet straks standses og fundet indberettes til Vendsyssel Historiske Museum, jf. Museumslovens 27. Bygherren kan forud for igangsættelse af jordarbejde anmode Vendsyssel Historiske Museum om en udtalelse om, hvorvidt arbejdet indebærer en risiko for ødelæggelse af væsentlige fortidsminder og konsekvenserne heraf, herunder økonomiske konsekvenser. Vandløb / grøft Langs lokalplanområdets sydlige grænse ligger et rørlagt vandløb (Hvidegrøften). Herudover ligger der en grøft ved den sydøstlige lokalplangrænse. Udnyttelse af lokalplanområdet i overensstemmelse med kortbilag 2 kan medføre, at den eksisterende grøft bør omlægges eller nedlægges, jf. kortbilag 2. 11

12 Lokalplanredegørelse Lokalplan SKA.B Grundvand Der er høj grundvandsstand indenfor lokalplanområdet. For at sikre bebyggelsen mod det høje vandtryk fastsætter lokalplanen krav om en minimum sokkelkote på 2,5 m DVR90. Varmeforsyning Lokalplanområdet er beliggende i et område, hvor ny bebyggelse ifølge varmeplanlægningen principielt skal tilsluttes kollektiv varmeforsyning i form af fjernvarme. Bebyggelse inden for lokalplanområdet skal i overensstemmelse hermed udføres med vandbårne anlæg. Byggeri må ikke opvarmes med el. Vandforsyning Området skal tilsluttes den almene vandforsyning Frederikshavn Vand A/S i henhold til Frederikshavn Kommunes Vandforsyningsplan Spildevand Lokalplanområdet er omfattet af Frederikshavn Kommunes spildevandsplan. Lokalplanområdet har derfor tilslutningspligt til det offentlige kloaksystem. I henhold til spildevandsplanen er området separatkloakeret, hermed menes, at regn- og spildevand afledes i hver sin ledning til det offentlige kloaksystem. Drænvand fra omfangsdræn omkring bygninger må afledes til regnvandssystemet, mens øvrigt drænvand ikke må afledes til det offentlige kloaksystem. Såfremt de befæstede arealer og tagarealer tilsammen overstiger 30 % af det matrikulære areal, skal ejeren for egen regning etablere forsinkelse af regnvand på grunden. Frederikshavn Spildevand A/S skal godkende projektet for det private kloaksystem for så vidt angår installationer til forsinkelse af regnvand. Der opkræves tilslutningsbidrag til kloak iht. den gældende betalingsvedtægt Renovation Området indgår i Frederikshavn Kommunes renovationsordning. Opbevaring, sortering og bortskaffelse af affald skal ske i henhold til gældende regulativ. Yderligere oplysninger kan findes på Støjforhold Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier vil danne baggrund for sagsbehandling vedrørende aktiviteter i og uden for lokalplanområdet. Jordforurening Størstedelen af området er uafklaret jf. Lov om forurenet jord. Der er i den sydlige del af lokalplanområdet et område som er kortlagt på vidensniveau 2 iht. Lov om forurenet jord. Dette kan medføre særlige bindinger i forbindelse med byggearbejde eller ændret anvendelse af ejendommen. Frederikshavn Kommune og Region Nordjylland kan kontaktes for yderligere oplysninger. V2-udpegningen knytter sig til området som nedlagt tjæreplads for fiskerierhverv i perioden V2-udpegningen fremgår af kortbilag 2. Hvis der i forbindelse med jordarbejde inden for lokalplanområdet træf- 12

13 Lokalplan SKA.B Lokalplanredegørelse fes forurening skal arbejdet standses og kommunen underrettes. Der skal herefter foretages en konkret vurdering af forureningen i forhold til grundvand, arealanvendelsen mv. Veje Lokalplanområdet får vejadgang ad den private fællesvej Mjølnersvej. Der udlægges ny 8.00 m br. privat fællesvej med en kørebanebredde på mindst 6 m inden for lokalplanområdet. Mjølnersvej, hvor der skal ske vejtilslutning til lokalplanområdet. Nærværende område var allerede planlagt i lokalplan SKA.223.B. Det vurderes derfor ikke relevant at tildele vejret ad eksisterende private fællesvej Mjølnersvej for det nye område. Til hver bolig inden for lokalplanområdet skal der på egen grund anlægges minimum 2 parkeringspladser begge skal være etableret inden ibrugtagning af ejendommen. Udlæg af nye private fællesveje skal godkendes af Frederikshavn Kommune Øst for lokalplanområdet ligger en ca. 10 m bred græsbræmme, der forbinder Mjølnersvej med stien Ndr. Ringvej, der ligger syd for lokalplanområdet. Ca. 10 m bræmme mellem lokalplanområdet og boligerne ved Mjølnersvej. Her ses stien Ndr. Ringvej. Boligerne ved Mjølnersvej ses til venstre i billedet. 13

14 Lokalplanredegørelse Lokalplan SKA.B Kollektiv trafik Lokalplanområdet dækkes med kollektiv trafik fra Skagen Station på Chr. Xs Vej. Kystbeskyttelse I henhold til Lov om Stormflod og Stormfald er én af forudsætningerne for at få erstattet stormflodsskader, at ny bebyggelse opføres med en mindste sokkelkote svarende til Kystdirektoratets anbefalinger. Kystdirektoratet anbefaler følgende mindste sokkelkoter i Nordjylland: Skagen: 1,38 m DVR90 Af hensyn til højtstående grundvand i området fastsætter lokalplanen en minimum sokkelkote på 2,5 m DVR90. Kystdirektoratets anbefaling er dermed overholdt. Servitutter Ejere og bygherrer må selv sikre sig overblik over tinglyste servitutter, der har betydning for bygge- og anlægsarbejder. Man skal være opmærksom på, at ikke alle rør, kabler eller ledninger er tinglyste. Derfor bør relevante forsyningsselskaber høres, inden jordarbejder påbegyndes. Det kan f.eks. dreje sig om elkabler, telefon-, tele- og TV-kabler, vandledninger, fjernvarmeledninger, gasledninger, drænledninger og spildevandsledninger. Kommunen kan være behjælpelig med at oplyse, hvilke forsyningsselskaber, der dækker det pågældende område. Ved uoverensstemmelse imellem lokalplanen og private byggeservitutter samt andre tilstandsservitutter, er lokalplanen gældende og servitutterne skal aflyses. Ved lokalplanens udarbejdelse er følgende servitutter tinglyst på ejendommen: 1. Dok. om naturgas/anlæg mv., tinglyst Lokalplan SKA.223-B, tinglyst Ad 1) Vedr. naturgasledning, der ligger på den sydlige del af lokalplanområdet, jf. kortbilag 2. Bør omlægges for at skabe bedre udnyttelse af lokalplanområdet. Ad 2) Lokalplan, der fastlægger områdets anvendelse til tæt-lav. SKA.B erstatter lokalplan SKA.223-B, hvorfor denne bør aflyses. Aflysning af planer og servitutter Lokalplan SKA.223.B aflyses for den del der vedrører matr.nr. 79a Skagen Markjorder. Aflysning sker ved den endelige vedtagelse af SKA.B : 14

15 Lokalplan SKA.B Lokalplanbestemmelser Lokalplanbestemmelser I henhold til bekendtgørelse nr. 937 af med senere ændringer - fastsættes herved følgende bestemmelser for det i afsnit 2 nævnte område. 1. Formål Lokalplanens formål er at sikre, 1.1 at området kan anvendes til boligformål (Helårsboliger). 2. Område og zonestatus 2.1 Lokalplanområdet afgrænses som vist på kortbilag 1 og omfatter matr.nr 79a Skagen Markjorder samt alle parceller, der efter den udstykkes fra den nævnte ejendom. 2.2 Området ligger i byzone og skal forblive i byzone. 3. Arealanvendelse 3.1 Lokalplanområdet må anvendes til åben-lav boligbebyggelse til helårsbeboelse. 3.2 Der kan etableres tekniske anlæg til områdets lokale forsyning. 3.3 Der må på ejendommene drives en sådan virksomhed som almindeligvis kan udøves i beboelsesområder, f.eks. liberalt erhverv og kontorvirksomhed m.v. under følgende forudsætninger: at der fortsat opretholdes en selvstændig beboelse på ejendommen, at ejendommen ikke ved skiltning, eller på anden måde, ændrer karakter af bolig, og at den pågældende virksomhed ikke medfører væsentlige ændringer af trafikforholdene i området, eller skaber et øget behov for parkering, der ikke er plads til på den pågældende ejendom. 4. Udstykning 4.1 Ejendomme skal udstykkes med en grundstørrelse på mindst 800 m², ekskl. vejareal, i princippet som vist på kortbilag Ejendomme til tekniske anlæg kan udstykkes, så grunden ikke er større end anlæggets sokkelflade +1,0 m hele vejen rundt herom. 5. Bebyggelsens placering og omfang 5.1 Bebyggelse i hele lokalplanområdet skal opføres med mindste sokkelkote + 2,5 DVR90. 15

16 Lokalplanbestemmelser Lokalplan SKA.B Bebyggelsesprocenten må maksimalt være 30 for den enkelte ejendom. 5.3 Bygninger må maksimalt opføres i 1 etage med udnyttet tagetage. 5.4 Intet punkt af en bygnings ydervæg eller tagflade må gives en højde, der overstiger 7,5 m over bygningens niveauplan. Skorstene er ikke omfattet af højdebegrænsning. 5.5 Niveauplan fastsættes af Frederikshavn Kommune. Fastlæggelsen af niveauplan skal tage hensyn til terrænregulering og fremtidigt terrræn. 6. Bebyggelsens udseende 6.1 Ydervægge, facader og gavle på beboelsesbygninger skal udføres som blank mur i teglsten, der kan vandskures. Mindre bygningsdele kan udføres i andre materialer såsom træ, eternit eller glas. Ydervægge, facader og gavle, der fremstår som blank mur i teglsten, skal udføres med gule eller røde teglsten. 6.2 Murværk, der vandskures, skal efterfølgende fremtræde i farverne hvid, okkergul, oxydrød eller engelskrød. 6.3 Garager/carporte og tilbygninger skal enten opføres i teglsten som beboelsesbygningen eller som en trækontruktion med udvendig lodret breddebeklædning. 6.4 Træværk på bygninger skal fremtræde i farverne hvid, sort eller en blanding af disse farver eller i røde jordfarver inden for jordfarveskalaen. 6.5 Soklen skal fremstå sort eller som cement uden tilsat farve. 6.6 Der må ikke anvendes blanke eller reflekterende materialer på bygningers ydersider. 6.7 Taget på beboelsesbygninger skal fremstå som symmetrisk saddeltag og tagets vinkel med det vandrette plan skal være grader. Mindre dele af beboelsesbygningen kan udføres med anden taghældning. 6.8 Tage på sekundære bygninger kan have en anden hældning end boligbebyggelsen. 6.9 Tagbeklædningen må kun være røde vingetegl, sort tagpap eller på mindre tagflader zink, kobber, rustfrit stål eller glas Tagrender, udluftningshætter, afkast og lign. skal udføres i aluminium, galvaniseret stål, zink, kobber eller rustfrit stål. Sekundære bygninger er udhuse, garager, carporte, drivhuse, skure, cykelskure, transformere, pumpestationer ol. mindre bygninger 16

17 Lokalplan SKA.B Lokalplanbestemmelser 6.11 Der må opsættes solfangere og solceller på eller integreret i tagfladen, såfremt de er antirefleksbehandlede, og opsættes i kvadratiske eller rektangulære former. Paneler og konstruktion skal udføres med sort overflade 6.12 Vinduer i tagflader må ikke overstige 1/4 af tagfladens længde Den samlede længde af kviste på hver tagflade må ikke overstige 1/3 af hver enkelt tagflades længde Kvistgavle og -sider skal fremstå med glatte sider f.eks. zink eller glas Der må ikke etableres altankviste, altaner på stolper, udvendige altangange og altantrapper over terræn Der må kun opføres murede skorstene, der enten males hvide eller overfladebehandles som bygningens facademur Vinduer og døre skal udføres i træ eller træ/alu. 7. Ubebyggede arealer 7.1 Hegn i skel skal være levende hegn. Dette gælder også hegn nærmere skel end 1,0 m. Det levende hegn kan suppleres med et let trådhegn med højst samme højde som det levende hegn fuldt udvokset, dog maks. 1,8 m. 7.2 Der kan opsættes faste hegn som afskærmning af terrasser. 7.3 Faste hegn må kun udføres i sort, hvid eller farverne inden for jordfarveskalaen. 7.4 Der må ikke ske terrænregulering nærmere skel end 1 m. I øvrigt må der i en afstand af op til 5 m fra bygninger foretages terrænregulering til en maksimal kote 2.3 DVR90 for at tilpasse fremtidigt terræn til mindste sokkelkoten, jf Oplag af fritidsbåde, campingvogne og uindregistrerede køretøjer må ikke finde sted. 7.6 Belysning af områdets interne vej skal udføres som parkbelysning på maks. 3,5 m højde eller som pullertlamper. 7.7 Veje skal være befæstet med sort asfalt. 8. Veje, stier og parkering 8.1 Vejadgangen til lokalplanområdet skal ske fra den private fællesvej Mjølnersvej ved pkt. A som vist på kortbilag 2. Nærværende område var allerede planlagt i lokalplan SKA.223.B. Det vurderes derfor ikke relevant at tildele vejret ad eksisterende private fællesvej Mjølnersvej for lokalplanområdet. 17

18 Lokalplanbestemmelser Lokalplan SKA.B Boligvejen A-B, som er markeret på kortbilag 2, udlægges i en bredde af 8,0 m og anlægges med en kørebanebredde på mindst 6 m. Vejen A-B udlægges som privat fællesvej. Frederikshavn Kommune skal godkende et detailprojekt for vejanlægget. Drift og vedligehold sker efter reglerne i lov om private fællesveje. Grundejerforeningen skal tage skøde på den private fællesvej indenfor lokalplanområdet. 8.3 Der skal etableres vendeplads ved pkt. B som vist på kortbilag Der skal udlægges minimum 2 parkeringspladser pr. bolig inden ibrugtagning af ny bebyggelse. Parkeringspladserne skal anlægges på egen grund. 9. Tekniske anlæg 9.1 Ledninger til el, telefon, antenner og lignende skal fremføres under terræn. 9.2 Transformere, pumpestationer og lign. kan etableres, når de opfylder kravene i lokalplanens punkt 3 om anvendelse samt punkt 6 om bebyggelsens udseende. 9.3 Udvendige antenner, paraboler og andet sende- og modtageudstyr må ikke opsættes, hvis der er mulighed for adgang til fælles antenneanlæg. 9.4 Ny bebyggelse skal tilsluttes kollektiv varmeforsyning, medmindre bebyggelsen opføres som lavenergibebyggelse. Det er tidspunktet for ansøgning om byggetilladelse, der afgør hvilke krav, der stilles for at et byggeri kan karakteriseres som lavenergibyggeri, jf. Planlovens 19 og 21a. 9.5 Ny bebyggelse skal tilsluttes det separatkloakerede spildevandsnet efter Frederikshavn Kommunes anvisninger. 10. Grundejerforening 10.1 Der skal oprettes grundejerforeninger med medlemspligt for samtlige grundejere inden for lokalplanområdet Grundejerforeningen skal forestå drift og vedligeholdelse af beplantning, veje og belysning. Drift og vedligeholdelse af veje skal følge reglerne i privatvejsloven. Grundejerforeningen skal i øvrigt forestå de opgaver, som i medfør af lovgivningen henlægges til foreningen Grundejerforeningens vedtægter og ændringer heraf skal godkendes af Frederikshavn Kommune Grundejerforeningen skal oprettes senest når Frederikshavn Kommune kræver det. 18

19 Lokalplan SKA.B Lokalplanbestemmelser 10.5 Grundejerforeningen skal, efter krav fra Frederikshavn Kommune, optage medlemmer fra tilgrænsende områder, sammenslutte sig med en eller flere bestående grundejerforeninger for tilgrænsende områder eller opdele foreningen i to eller flere selvstændige foreninger. 11. Betingelser for at ny bebyggelse må tages i brug 11.1 Ny bebyggelse må ikke tages i brug, før bebyggelsen er tilsluttet det separatkloakerede kloaksystem efter Frederikshavn Kommunes anvisninger Ny bebyggelse må ikke tages i brug, før der er anlagt parkering som anført under lokalplanens punkt Ny bebyggelse må ikke tages i brug, før vejen A-B er anlagt og asfalteret. 12. Lokalplan og byplanvedtægt 12.1 Ved den endelige vedtagelse og offentligt bekendtgørelse af lokalplan SKA.B ophæves lokalplan SKA.223.B, Tæt-lav boligbebyggelse syd for Cronborgvej, tinglyst , for det område, der er omfattet af lokalplan SKA.B Lokalplanens retsvirkninger 13.1 Når lokalplanen er endeligt vedtaget og offentliggjort, må ejendomme, der er omfattet af planen, ifølge planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller anvendes i overensstemmelse med planens bestemmelser. Den eksisterende lovlige anvendelse af en ejendom kan fortsætte som hidtil uanset planens bestemmelser. Lokalplanen medfører heller ikke i sig selv pligt til at udføre de anlæg, der er indeholdt i planen Byrådet kan dispensere fra lokalplanens bestemmelser, hvis dispensationen ikke er i strid med principperne i planen. Større fravigelser fra lokalplanen kan kun gennemføres ved en ny lokalplan I lokalplanens 9.4 stilles krav om tilslutning til kollektiv varmeforsyning som betingelse for ibrugtagen af ny bebyggelse. For bebyggelse der opføres som lavenergibebyggelse har byrådet efter planlovens 19, stk. 4 pligt til at dispensere fra dette krav og efter planlovens 20, stk. 2, nr. 3 gives dispensationen uden naboorientering. 19

20 Vedtagelsespåtegning Lokalplan SKA.B Vedtagelsespåtegning Forslaget er vedtaget til offentlig fremlæggelse den i henhold til planlovens 24. På byrådets vegne Birgit Hansen borgmester Mikael Jentsch kommunaldirektør Lokalplanen er endelig vedtaget den i henhold til planlovens 27. På byrådets vegne Birgit Hansen borgmester Mikael Jentsch kommunaldirektør 20

21 Lokalplan SKA.B Bilag Kortbilag 1 78e 77q 77p 77o 81b 78f 77c 77d 77r 77s 77az 77u 77t 77n 77m 77l 81a 77e 77k 77i 77h 77f Mjølnersvej 77at 77au 77av 77ax 77aq 77ar 77as 77g 83 79a 77ap 77ao 77y 77x 77ay 77am 77an 77a 77aæ 77al 77ah 77ad 77ag 77ak 77ø 77ac 77ai 77æ 77ab 77af 77v 77z 77aa 77ae 167ac 167z 167y 167x 7b 167æ 167ø 169b 169c 169d 169e 169f 69p 169g Ndr. Ringvej Sti 142ex 141am 141b 141ao 141ap 141aq 141an 0 40 meter "aø" 141at 141al 141ax 141as 141ar a Lokalplangrænse Privat fællesvej på matrikelkortet Udsnit af matrikelkort den Lokalplan SKA.B Boligområde vest for Mjølnersvej Målforhold 1:

22 Bilag Lokalplan SKA.B

23 Lokalplan SKA.B Bilag Kortbilag 2 Mjølnersvej A B Ndr. Ringvej Sti meter 60 Lokalplangrænse Lokalplan SKA.B Udstykningsforslag Eksisterende grøft A Vejareal V2-forurening Boligområde vest for Mjølnersvej Målforhold 1:1500 Naturgasledning inkl. servitutbælte tinglyst data leveret af HMN Naturgas I/S 1.95 koter (DVR90) opmålt marts

24 Frederikshavn Kommune Rådhus Allé Frederikshavn Tel.:

Lokalplan SKA.234-B Tæt-lav boligbebyggelse ved Skagavej 130

Lokalplan SKA.234-B Tæt-lav boligbebyggelse ved Skagavej 130 Lokalplan SKA.234-B Tæt-lav boligbebyggelse ved Skagavej 130 marts 2008 2 Lokalplan SKA.234-B Indholdsfortegnelse Indhold Forord 5 Hvad er en lokalplan? 7 Lokalplaners indhold 7 Eksisterende lovlig anvendelse

Læs mere

Forslag til Lokalplan SKA.234-B Tæt-lav boligbebyggelse ved Skagavej 130 Kommuneplantillæg nr. SKA.13/05

Forslag til Lokalplan SKA.234-B Tæt-lav boligbebyggelse ved Skagavej 130 Kommuneplantillæg nr. SKA.13/05 Forslag til Lokalplan SKA.234-B Tæt-lav boligbebyggelse ved Skagavej 130 Kommuneplantillæg nr. SKA.13/05 oktober 2007 2 Forslag til Lokalplan SKA.234-B Indholdsfortegnelse Indhold Forord 5 Hvad er en lokalplan?

Læs mere

Forslag til Lokalplan Frh 08.08.01. Udsigtsboliger, Lykkensminde, Købstrupvej 21

Forslag til Lokalplan Frh 08.08.01. Udsigtsboliger, Lykkensminde, Købstrupvej 21 Forslag til Lokalplan Frh 08.08.01 Udsigtsboliger, Lykkensminde, Købstrupvej 21 Indholdsfortegnelse Hvad er en lokalplan? 4 Lokalplaners indhold Eksisterende lovlig anvendelse kan fortsætte Lovgrundlag

Læs mere

Lokalplan SKA 229-C Hotel ved Jens Winthers Vej JENS WINTHERS VE J

Lokalplan SKA 229-C Hotel ved Jens Winthers Vej JENS WINTHERS VE J Lokalplan SKA 229-C Hotel ved Jens Winthers Vej S VE J JENS WINTHERS VE J SK ARPÆ EJ SK AGAV November 2007 2 Forslag til Lokalplan SKA 229-C Indholdsfortegnelse Indhold Hvad er en lokalplan? 5 Hvad er

Læs mere

Forslag til Lokalplan FRE.H.14.08.02 Kommuneplantillæg 09.62 Udvidelse af Frederikshavn Havn

Forslag til Lokalplan FRE.H.14.08.02 Kommuneplantillæg 09.62 Udvidelse af Frederikshavn Havn Forslag til Lokalplan FRE.H.14.08.02 Kommuneplantillæg 09.62 Udvidelse af Frederikshavn Havn Kragholmen Jernbane Station Nordre Skanse Fiskeri- og trafikhavnen Trafikhavnen Havnepladsen Nordhavnen Eksisterende

Læs mere

Varde Kommune. LOKALPLAN 23.02.L08 Område til boligformål mellem Ringkøbingvej og Frisvadvej

Varde Kommune. LOKALPLAN 23.02.L08 Område til boligformål mellem Ringkøbingvej og Frisvadvej Varde Kommune LOKALPLAN 23.02.L08 Område til boligformål mellem Ringkøbingvej og Frisvadvej VEJLEDNING LOKALPLAN 23.02.L08 OFFENTLIG HØRING Et forslag til denne lokalplan har været i offentlig høring i

Læs mere

Lokalplan nr. 221. For et område til boligformål ved Birkmosevej, Videbæk. Ringkøbing-Skjern Kommune

Lokalplan nr. 221. For et område til boligformål ved Birkmosevej, Videbæk. Ringkøbing-Skjern Kommune Lokalplan nr. 221 For et område til boligformål ved Birkmosevej, Videbæk. Ringkøbing-Skjern Kommune 20. maj 2008 Lokalplanen er udarbejdet af Landinspektørcentret Vest, Østergade 112, 6900 Skjern i samarbejde

Læs mere

Forslag. LOKALPLAN nr. 44. Boliger ved Kådnermarksvej i Frøslev. Tillæg nr. 19 til Kommuneplan 2009, Aabenraa Kommune

Forslag. LOKALPLAN nr. 44. Boliger ved Kådnermarksvej i Frøslev. Tillæg nr. 19 til Kommuneplan 2009, Aabenraa Kommune Forslag LOKALPLAN nr. 44 Boliger ved Kådnermarksvej i Frøslev Tillæg nr. 19 til Kommuneplan 2009, Aabenraa Kommune Hvad er en lokalplan? En lokalplan er kommunens plan for et bestemt område med bestemmelser

Læs mere

Forslag. LOKALPLAN nr. 25. Boligområde ved Nr. Hostrupvej, Rødekro. Initialer: Dato: 08/06/2010 Tid: 16:32 Målforhold: 1:10000

Forslag. LOKALPLAN nr. 25. Boligområde ved Nr. Hostrupvej, Rødekro. Initialer: Dato: 08/06/2010 Tid: 16:32 Målforhold: 1:10000 Forslag LOKALPLAN nr. 25 Boligområde ved Nr. Hostrupvej, Rødekro Offentlig høring i perioden 13. april 2011 til 8. juni 2011 Lokalplanen ophæver del af partiel byplanvedtægt nr. 4 (Rødekro) Initialer:

Læs mere

SKANDERBORG KOMMUNE. Lokalplan nr. 1052 - Boliger og medborgerhus i Tørring

SKANDERBORG KOMMUNE. Lokalplan nr. 1052 - Boliger og medborgerhus i Tørring SKANDERBORG KOMMUNE - Boliger og medborgerhus i Tørring Lokalplan for to boligparceller og et medborgerhus i det nord-vestlige Tørring. Februar 2014 INDLEDNING LOKALPLAN NR. 1052 OFFENTLIG BEKENDTGØRELSE

Læs mere

LOKALPLAN 7-1-101 BOLIGER VED KLARUPVEJ KLARUP

LOKALPLAN 7-1-101 BOLIGER VED KLARUPVEJ KLARUP LOKALPLAN 7-1-101 BOLIGER VED KLARUPVEJ KLARUP AALBORG KOMMUNE TEKNIK- OG MILJØFORVALTNINGEN OKTOBER 2007 Nærmere oplysninger Aalborg Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Stigsborg Brygge 5, Postboks

Læs mere

Dok. nr. 1013669 Sag. nr. 833425. Forslag LOKALPLAN NR. 5025

Dok. nr. 1013669 Sag. nr. 833425. Forslag LOKALPLAN NR. 5025 Dok. nr. 1013669 Sag. nr. 833425 ODDER Forslag KOMMUNE LOKALPLAN NR. 5025 For et område til boligformål ved Spøttrup Strandvej i Hov 10.3.2008 Dette hæfter er et forslag til lokalplan for et område til

Læs mere

Sags. nr. 727-2012-3729. Lokalplan nr. 1120

Sags. nr. 727-2012-3729. Lokalplan nr. 1120 Sags. nr. 727-2012-3729 Lokalplan nr. 1120 Boligområde ved Randlevvej og Præstevænget i VitaPark i Odder April 2013 Lokalplan nr. 1120 for boligområde ved Randlevvej og Præstevænget i VitaPark i Odder

Læs mere

Lokalplan 06.19 for et blandet helårs- og sommerhusområde ved fjorden i Ll. Kregme

Lokalplan 06.19 for et blandet helårs- og sommerhusområde ved fjorden i Ll. Kregme Lokalplan 06.19 for et blandet helårs- og sommerhusområde ved fjorden i Ll. Kregme Oktober 2009 Natur og Udvikling Lokalplan 06.19 Halsnæs Kommune Rådhuset Rådhuspladsen 1 3300 Frederiksværk Tlf. 47 78

Læs mere

Forslag til Lokalplan nr. 516

Forslag til Lokalplan nr. 516 PLAN, BYG OG MILJØ Forslag til Lokalplan nr. 516 For et boligområde ved Møllevej i Ubby Forslaget er fremlagt fra den 28. oktober 2008 til den 29. december 2008 Indhold Kalundborg Kommune Lokalplan nr.

Læs mere

Sags. nr. 727-2011-5940. Lokalplan nr. 1116

Sags. nr. 727-2011-5940. Lokalplan nr. 1116 Sags. nr. 727-2011-5940 Lokalplan nr. 1116 Boligområde ved Egholmvej/Bisgaardsvej i Odder Marts 2012 Lokalplan nr. 1116 for boligområde ved Egholmvej/Bisgaardsvej i Odder er udarbejdet af: Odder Kommune

Læs mere

FORSLAG LOKALPLAN NR. 155. og tillæg nr. 9 til Kommuneplan 2013-2025. Dagligvarebutik og boliger ved Strib Landevej og Højskolevej i Strib

FORSLAG LOKALPLAN NR. 155. og tillæg nr. 9 til Kommuneplan 2013-2025. Dagligvarebutik og boliger ved Strib Landevej og Højskolevej i Strib FORSLAG LOKALPLAN NR. 155 og tillæg nr. 9 til Kommuneplan 2013-2025 Dagligvarebutik og boliger ved Strib Landevej og Højskolevej i Strib August 2014 HVAD ER EN LOKALPLAN? En lokalplan er en detaljeret

Læs mere

Lokalplan 3.1-3. Boligområde Katkærvej og Skovmærkevej ved Katkær, Hørup. Lokalplanen er endeligt vedtaget af Sønderborg Byråd den 12.

Lokalplan 3.1-3. Boligområde Katkærvej og Skovmærkevej ved Katkær, Hørup. Lokalplanen er endeligt vedtaget af Sønderborg Byråd den 12. Lokalplan 3.1-3 Hørup Lokalplan 3.1-3 Boligområde Katkærvej og Skovmærkevej ved Katkær, Hørup Lokalplanen er endeligt vedtaget af Sønderborg Byråd den 12. september 2012 Søgning: Dato: 08-03-2012 Tekst:

Læs mere

LANGÅ KOMMUNE LOKALPLAN 186

LANGÅ KOMMUNE LOKALPLAN 186 LANGÅ KOMMUNE LOKALPLAN 186 Bestemmelser for et område til boliger ved Landsbygaden/Bymarksvej i Stevnstrup Lokalplaninformation Hvad er en lokalplan? En lokalplan er et juridisk dokument, som giver mulighed

Læs mere

Lokalplan 41.85, Nim By Boliger ved Keldhøj. Overskrift. Lokalplan 41.85 Nim By. Tillæg 38-2006 til Kommuneplan 1996. Boliger ved Keldhøj

Lokalplan 41.85, Nim By Boliger ved Keldhøj. Overskrift. Lokalplan 41.85 Nim By. Tillæg 38-2006 til Kommuneplan 1996. Boliger ved Keldhøj Overskrift Lokalplan 41.85 Nim By Tillæg 38-2006 til Kommuneplan 1996 INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse Indledning l Lokalplanen består af Offentlig fremlæggelse I 1. Lokalplanområdets beliggenhed ll 2.

Læs mere

Kirsebærhaven i Gislinge

Kirsebærhaven i Gislinge Lokalplan nr. 8.01 Kirsebærhaven i Gislinge OBS. Høringsperioden er afsluttet. Lokalplanen tilrettes efter Byrådets endelige vedtagelse. Planafdelingen Juni 2012 Baggrund Formål Lokalplanområdet Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN 4-4-103 BOLIGER VED KIPLINGS ALLE UNIVERSITETSOMRÅDET

LOKALPLAN 4-4-103 BOLIGER VED KIPLINGS ALLE UNIVERSITETSOMRÅDET LOKALPLAN 4-4-103 BOLIGER VED KIPLINGS ALLE UNIVERSITETSOMRÅDET AALBORG KOMMUNE TEKNIK- OG MILJØFORVALTNINGEN OKTOBER 2008 Nærmere oplysninger Aalborg Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Stigsborg Brygge

Læs mere

SKANDERBORG KOMMUNE. Lokalplan nr. 1060 - Galten Vest. Lokalplan for et boligområde til åben-lav og tæt-lav boligbebyggelse

SKANDERBORG KOMMUNE. Lokalplan nr. 1060 - Galten Vest. Lokalplan for et boligområde til åben-lav og tæt-lav boligbebyggelse SKANDERBORG KOMMUNE - Galten Vest Lokalplan for et boligområde til åben-lav og tæt-lav boligbebyggelse November 2012 INDLEDNING LOKALPLAN NR. 1060 OFFENTLIG BEKENDTGØRELSE Lokalplanen er offentligt bekendtgjort

Læs mere

LOKALPLAN. Sønderborg Kommune LOKALPLAN 502-1 BOLIGOMRÅDET PÅKÆR VÆNGE I NYBØL DECEMBER 2007

LOKALPLAN. Sønderborg Kommune LOKALPLAN 502-1 BOLIGOMRÅDET PÅKÆR VÆNGE I NYBØL DECEMBER 2007 Sønderborg Kommune LOKALPLAN LOKALPLAN 502-1 BOLIGOMRÅDET PÅKÆR VÆNGE I NYBØL DECEMBER 2007 PLAN RÅDHUSET RÅDHUSTORVET 10 6400 SØNDERBORG TLF 8872 6400 E-MAIL post@sonderborg.dk I ndholdsfortegnelse [

Læs mere

LOKALPLAN 264. REBILD KOMMUNE HOBROVEJ 88-9530 STØVRING 9988 9988 raadhus@rebild.dk www.rebild.dk BOLIGOMRÅDE. Brøndumvej, Stadionvej m.m.

LOKALPLAN 264. REBILD KOMMUNE HOBROVEJ 88-9530 STØVRING 9988 9988 raadhus@rebild.dk www.rebild.dk BOLIGOMRÅDE. Brøndumvej, Stadionvej m.m. FORSLAG OFFENTLIG FREMLAGT FRA den 23, maj 20 til den 18. juli 20 LOKALPLAN 264 BOLIGOMRÅDE Brøndumvej, Stadionvej m.m., Blenstrup REBILD KOMMUNE HOBROVEJ 88-9530 STØVRING 9988 9988 raadhus@rebild.dk www.rebild.dk

Læs mere

Forslag Lokalplan nr. 1051

Forslag Lokalplan nr. 1051 PLAN ERHVERV November 2008 Forslag Lokalplan nr. 1051 Boligbebyggelse i Frølunde Landsby, nord. HVAD ER EN LOKALPLAN Tilvejebringelse. Bestemmelserne om lokalplaner findes i lov om planlægning. Byrådene

Læs mere

FORSLAG. Lokalplan 55/2011. Fremlagt i perioden fra 6. april 2011 til 2. juni 2011

FORSLAG. Lokalplan 55/2011. Fremlagt i perioden fra 6. april 2011 til 2. juni 2011 FORSLAG Fremlagt i perioden fra 6. april 2011 til 2. juni 2011 Lokalplan 55/2011 Offentligt område mellem Gl. Hobrovej, Hjulhusvej og Rinddalen i Mariager Hvad er en lokalplan? En lokalplan fastlægger

Læs mere

LOKALPLAN NR. 1.2-7 FOR KYSTNÆRE BOLIGER VED STENSLEDGÅRDSVEJ I ASSENS UDKAST

LOKALPLAN NR. 1.2-7 FOR KYSTNÆRE BOLIGER VED STENSLEDGÅRDSVEJ I ASSENS UDKAST UDKAST Forslag til Lokalplan nr. 1.2-7 for kystnære boliger ved Stensledgårdsvej i Assens Indholdsfortegnelse Redegørelse for planen Lokalplanens baggrund og formål... 6 Beskrivelse af lokalplanområdet...

Læs mere

Varde Kommune. LOKALPLAN 42 Ferieboliger i Ho

Varde Kommune. LOKALPLAN 42 Ferieboliger i Ho Varde Kommune LOKALPLAN 42 Ferieboliger i Ho VEJLEDNING LOKALPLAN 42 OFFENTLIG HØRING Et forslag til denne lokalplan har været fremlagt i offentlig høring i perioden fra den 26. maj til den 22. juli 2009.

Læs mere

Enghavevej. Syrenvej. Rønnevej. Grønnegade Jernbane. Østergade LOKALPLAN NR. 160. Boligbebyggelse ved Syrenvej/Rønnevej i Nørre Aaby

Enghavevej. Syrenvej. Rønnevej. Grønnegade Jernbane. Østergade LOKALPLAN NR. 160. Boligbebyggelse ved Syrenvej/Rønnevej i Nørre Aaby Syrenvej Enghavevej Rønnevej Grønnegade Jernbane Østergade LOKALPLAN NR. 160 Boligbebyggelse ved Syrenvej/Rønnevej i Nørre Aaby April 2015 HVAD ER EN LOKALPLAN? En lokalplan er en detaljeret fysisk plan,

Læs mere