LOKALPLAN 426. Roskilde Tekniske Skole - Vilvorde. Roskilde Kommune

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "LOKALPLAN 426. Roskilde Tekniske Skole - Vilvorde. Roskilde Kommune"

Transkript

1 LOKALPLAN 426 Roskilde Tekniske Skole - Vilvorde Roskilde Kommune

2 J. nr P16 Sagsid Roskilde Kommune Teknisk Forvaltning Sankt Ols Stræde Roskilde Cecilie Højrup / Holger Vilbøl Byg- og Planafdelingen Telefon Udvalgsbehandlet 14. marts 2006 Byrådet 1. vedtagelse 22. marts 2006 Offentlighedsperiode 24. marts maj 2006 Borgermøde 25. april 2006 Udvalgsbehandlet 14. juni 2006 Byrådet 2. vedtagelse 21. juni 2006 Forside: Illustrationsplanskitse af lokalplanområdet Side 2

3 Lokalplan 426 for Roskilde Tekniske Skole - Vilvorde Redegørelse Lokalplanområdets beliggenhed Baggrund for lokalplanens udarbejdelse RTS - Vilvorde har oplevet en stor elevtilgang siden Roskilde Tekniske Skole i 1990 overtog alle uddannelser fra Tølløse Vilvorde og flyttede til Køgevej. Siden åbningen i 1991 har der været en elevtilgang fra ca. 200 årselever og ca. 20 ansatte til 628 årselever og ca. 58 faste medarbejdere i Området er omfattet af lokalplan nr. 290 fra Lokalplanens udbygningsmuligheder er imidlertid for begrænsede til at tilgodese behovet for udbygninger af undervisningslokaler og produktionsfaciliteter i dag. Byrådet har besluttet, at der skal udarbejdes lokalplan for Roskilde Tekniske Skole (RTS) Vilvorde, på Køgevej. Side 3

4 Redegørelse Roskildegårdens og Søndermarksgårdens historie Roskildegårdens og Søndermarksgårdens historie kendes først fra begyndelsen af 1900-tallet, men de tilhørende jorder har muligvis tilhørt en af kirkerne i Roskilde helt frem til slutningen af 1800-tallet. De mange kirker og klostre i Roskilde har således i middelalderen ejet store jordarealer syd for byen med fæstebønder, der betalte tiende. Roskildegårdens stuehus går tilbage til 1900, men med væsentlig tilbygning i 1955 det år, hvor også stald- og ladebygningerne blev opført. Søndermarksgårdens stuehus og staldlænger omkring gårdspladsen, samt den lave sydlige del af svinestalden er opført i Den nordlige del af svinestalden er opført i Roskildegården fungerer som kontorbygning for skolens ansatte. Efter at Roskilde Tekniske Skole overtog gårdene i 1986 og 1993, er der i forbindelse med skolens udvikling sket en række ny-, til- og ombygninger. Der er ydermere opført en række anlægshaller og drivhuse. Dette om- og nybyggeri blev tilpasset gårdene, så det harmonerer med det eksisterende i materialer, proportioner og farver og således der er opnået en god helhedsvirkning. Roskilde Tekniske Skole er efterfølgende udvidet med en ejendom som Phønix har ejet og som nu anvendes som øveplads for traktorkørsel, samt en ejendom på ca. 1 ha med en vognmandsvirksomhed. Længerne omkring Søndermarksgården anvendes til stalde og undervisningslokaler. Lokalplanområdet Lokalplanområdet omfatter et areal på ca. 33,5 ha. og ligger i den sydlige del af Roskilde syd for Holbækmotorvejen og øst for Køgevej. Vest for området ligger Haveforeningerne Roars Gave og HF aglehøj. Syd for området er der marker og landejendomme. Side 4

5 Redegørelse Lokalplanområdet indeholder Roskilde Tekniske Skole Vilvorde (RTS Vilvorde), et vognmandsfirma samt et markareal. Lokalplanområdet er afgrænset mod nord af byggelinjen for udvidelsen af Holbækmotorvejen. Roskilde Tekniske Skole ligger placeret flere steder i Roskilde. RTS - Vilvorde er én afdeling af Roskilde Tekniske Skole. ellem afdelingerne RTS Vilvorde og en afdeling på aglegårdsvej er der en del gående trafik. Det betyder, at elever skal krydse den befærdede, Køgevej på et sted, hvor der ikke er fodgængerovergang. Igennem lokalplanområdet løber der en offentlig vej, Søndermarksvej som er adgangsvej til dels RTS Vilvorde og vognmandsfirmaet, samt Haveforeningerne Roars Gave og HF aglehøj og bebyggelsen på Elmelygårdsvej uden for lokalplanområdet. Lokalplanområdet knytter sig til landbrugsområdet syd for Holbækmotorvejen idet de eksisterende bygninger på området har landbrugskarakter og en stor del af området anvendes til landbrug og græsning. Der er inden for lokalplanområdet, langs Søndermarksvej en del store træer med bevaringsværdi. Da lokalplanområdet er beliggende op ad Holbækmotorvejen, vil området blive berørt af udbygningen af motorvejen fra to til tre spor i hver retning. Teoribygningerne ved Søndermarksgården. I forbindelse med forberedelserne til motorvejudbygningen har Vejdirektoratet udarbejdet VV-redegørelse af motorvejudvidelsen, jævnfør Vejdirektoratets rapporter nr. 285, 286 og 287 fra Det vurderes, at det i alt vil vare 6 år at gennemføre projektet. På dele af motorvejsstrækningen som ligger over eller under terræn etableres støttevægge for at begrænse De tidligere landbrugsbygninger på Søndermarksgården anvendes fortsat til landbrugsformål i undervisningen. Side 5

6 Redegørelse arealbehovet, og dermed omfanget af ekspropriationer. De fleste støttevægge forventes at blive mellem 0,5 og 2,5 m høje. I området omkring RTS Vilvorde forventes der større ændringer af motorvejsanlægget. Udbygningen af motorvejen vil få konsekvenser for Illustration af udbygningen af Holbækmotorvejens forløb efter en asymmetrisk løsning. Den gule signatur markerer områder der anvendes til udbygningen af motorvejen. Den endelige vejprofi l er endnu ikke vedtaget. Kilde: Vejdirektoratets VV - redegørelse Side 6

7 Redegørelse RTS Vilvorde pga. det udvidede vejtracé samt en ny støjskærm, der forventes at ligge på en del af skolens nuværende areal. Ydermere vil der under udførelsen af vejen være behov for et arbejdsareal. Transport- og Energiministeriet har fremsendt forslag til Lov om udbygning af Holbækmotorvejen mellem Fløng og Roskilde Vest om en asymmetrisk udbygning af vejen på strækningen mellem Københavnsvej og Ringstedvej, som skitseret i Vejdirektoratets rapport nr.287. På baggrund af VV-redegørelsens oplysninger, er arealreservationen for den asymmetriske løsning anvendt som afgrænsning af lokalplanområdet mod Holbækmotorvejen. De endelige anlægsafstande er endnu ikke fastlagt, og der kan derfor ske ændringer af arealreservationen. ed den planlagte udbygning af Holbækmotorvejen udvides også gældende byggelinjer langs Holbækmotorvejen til 60 meter fra vejens fremtidige midte, hvortil kommer et højde- og byggetillæg iht. Vejlovens 34 med Vejdirektoratet som påtaleberettiget. Et eksisterende parkeringsanlæg nord for Roskildegården ligger inden for byggelinien for motorvejs udbygningen og skal derfor nedlægges. Lokalplanens formål Formålet med lokalplanen er at sikre mulighed for, at RTS Vilvorde kan tilbyde sine elever undervisning under forhold der bygningsmæssigt kan leve op til det voksende elevantal, skolen har haft siden Det skal ske ved en successiv tilbygning af skolens undervisningsbygninger og produktionsbygninger. Yderligere skal der i tilknytning til bygningerne indpasses parkeringsområder svarende til antallet af elever og ansatte. Det er i denne sammenhæng lokalplanens formål at nybyggeri og ny beplantning samt yderligere ændringer i arealdisponering sker, så det arkitektonisk tilpasses eksisterende bygninger og områdets historisk betingede Side 7

8 Redegørelse opdeling. Lokalplanen skal derfor samtidig sikre, at området fortsat har karakter af at være en skole, der ligger i tilknytning til landbrug, og som er et område der er en del af et tidligere landbrugsområde. Derudover skal lokalplanen sikre, at bevaringsværdig beplantning bevares, samt at den visuelle overgang til omgivelserne forbedres ved etablering af levende hegn langs skel. For at fastholde områdets kvaliteter fastsætter lokalplanen bestemmelser for placering af ny bebyggelse samt retningslinier for bygningernes ydre fremtræden, så de harmonerer med eksisterende bebyggelse. Lokalplanens øvrige formål er at sikre mulighed for forbedrede forhold for gående langs Søndermarksvej. Illustrationsplanskitse. Sådan kan ny bebyggelse placeres. Eksisterende bevaringsværdig beplantning samt evt. kommende beplantning er markeret. Side 8

9 Redegørelse Forhold til anden planlægning Regionplan Holbækmotorvejen forventes udbygget fra 4 til 6 spor indenfor en overskuelig årrække. Udbygningen vil berøre lokalplanområdet i den nordlige del, idet en del af området skal indgå i udbygningen og dermed eksproprieres, se illustration side 6. Kommuneplan Anvendelsesbestemmelserne i nærværende lokalplan er i overensstemmelse med kommuneplanens rammedel for området, som er beliggende i rammeområde 3.D 8 Søndermarksvej, Roskilde Tekniske Skole, jordbrugsuddannelse der blev vedtaget ved kommuneplantillæg nr. 7 i forbindelse med lokalplan nr. 398 for Øde Hastrup grusgrav. Heraf fremgår det at området er udlagt til offentlige formål, undervisning, jordbrugsformål m.m. Området kan bebygges med de for dets drift nødvendige bygninger og anlæg. Lokalplanområdet er beliggende i landzone og skal forblive landzone. Lokalplanen er udarbejdet som en bonuslokalplan hvilket betyder, at nye anlæg der opføres i overensstemmelse med bestemmelserne i lokalplanen ikke kræver landzonetilladelse. Der skal således ikke søges landzonetilladelse, hvis en dispensation fra lokalplanen er nødvendig, og denne kan gives inden for rammerne af dispensationskompetencen i planlovens 19. Ny bebyggelse skal harmonere med de eksisterende lader og teoribygninger. Lokalplan ed vedtagelse af denne lokalplan ophæves samtidig den hidtil gældende lokalplan nr. 290 for området. Vej- og stiplanlægning Der er vejadgang til lokalplanområdet fra Køgevej ad Søndermarksvej med nuværende adgange ved R1 til Roskildegården og ved S2 til Søndermarksgården, som vist på kortbilag 3. Langs sydsiden af Søndermarksvej står en række bevaringsværdige træer. Nye stier og vejanlæg skal anlægges så træerne ikke beskadiges. Side 9

10 Redegørelse Arbejdskørslen mellem skolens nordlige og sydlige del skal ske ved eksisterende R2 og S2 samt Ø1. Langs Køgevej er der cykelsti til lokalplanområdet med indgang fra Søndermarksvej og ved R3 til Roskildegården, som vist på kortbilag 3. Langs sydsiden af Søndermarksvej kan der etableres en sti til yderligere sikring for gående. Stien skal anlægges langs vejen med græsrabat mellem sti og vej på en sådan måde at bevaringsværdige træer ikke beskadiges. iljømæssige forhold Udbygningen af Holbækmotorvejen forventes ikke at påføre området yderligere støjgener, idet det forventes at Vejdirektoratet opsætter støjskærm langs det nordlige skel, se diagram side 6. Husdyrbruget på skolen overholder ikke de gældende afstandskrav til naboer, som er angivet i Bekendtgørelse om erhvervsmæssigt husdyrhold, husdyrgødning, ensilage m.v. Det vil sige at en evt. udvidelse af husdyrholdet først kan finde sted efter at Byrådet på baggrund af et korrekt projekt har vurderet, at der kan gives en lokaliseringsgodk endelse. iljøvurdering I henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer, som trådte i kraft den 21. juli 2004, skal kommunen gennemføre en miljøvurdering, hvis en given plan må antages at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet. Som hovedregel er planer, der fastlægger rammer for fremtidige anlægstilladelser til projekter, omfattet af Lov om miljøvurdering, og disse planer skal derfor screenes, dvs. at der skal gennemføres en kort, indledende vurdering af, om der skal gennemføres en egentlig miljøvurdering. Ud fra screeningen besluttes det, om en plans påvirkning på miljøet har en karakter og et omfang, der Side 10

11 Redegørelse kræver at der gennemføres en egentlig miljøvurdering. Det er byrådets vurdering på baggrund af en screening af lokalplanforslaget, at der ikke skal foretages en miljøvurdering af lokalplanforslag 426. Der vil i forbindelse med en forøgelse af elevtallet på skolen ske en forøgelse af trafikken til lokalplanområdet. Det er Byrådets vurdering, at det ikke vil give området miljømæssige ulemper. Forurening Dele af lokalplanområdet, er registreret som forurenet. Dette omfatter et område på matr. nr. 17b af Vestermarken, som er en ejendom Phønix tidligere ejede og som RTS Vilvorde har købt til øvelsesplads for traktorkørsel. Det betyder at reglerne for bortskaffelse af forurenet jord skal overholdes og at en ændret anvendelse til en mere forureningsfølsom anvendelse kræver tilladelse. Varmeplanlægning art. nr. 12s og 15 er beliggende i naturgasområde. De øvrige arealer ligger udenfor kollektivt forsynet varmeplanområde. Spildevandsplanlægning Den østlige del af bebyggelsen - garage og værksted - ligger udenfor spildevandsplanens kloakerede område. Den øvrige del af lokalplanområdet er separatkloakeret med nedsivning af regnvand. Beskyttede områder Der er i lokalplanområdet en sø der er udpeget i naturbeskyttelsesloven som 3 område, hvilket betyder at der ikke må foretages ændringer af søens tilstand uden særlig dispensation. Side 11

12 Redegørelse Dispensation fra lokalplanen Byrådet kan meddele dispensation fra lokalplanens bestemmelser, hvis dispensationen ikke er i strid med principperne i planen. Videregående afvigelser fra lokalplanen kan kun gennemføres ved tilvejebringelse af en ny lokalplan. Side 12

13 Redegørelse Side 13

14 Lokalplan 426 for Roskilde Tekniske Skole - Vilvorde Bestemmelser I henhold til Lov om Planlægning (lovbekendtgørelse nr. 883 af 18. august 2004) fastsættes følgende bestemmelser for det i 2 nævnte område i Roskilde Kommune. 1 Formål Lokalplanens formål er: at give Roskilde Teknisk Skole mulighed for bygningsmæssige udvidelser, at fremtidig bebyggelse indpasses harmonisk i forhold til de eksisterende bygninger og omgivelser, at bevaringsværdig beplantning bevares og at sikre mulighed for bedre forhold for cyklister og gående i området 2 Område og zonestatus 2. 1 atrikeloversigt Lokalplanen afgrænses som vist på kortbilag 1 og omfatter følgende matr. nr. 1b, 1t, del af 12s, 15, 16b og17a af Vestermarken, Roskilde Jorder, dele af vejlitra p af Vestermarken, Roskilde Jorder, dele af 16a og 17b af Vestermarken, Roskilde Jorder samt alle parceller, der udstykkes fra de nævnte ejendomme. Lokalplanområdet er på ca. 33,5 ha. 2.2 Zoneforhold Området er beliggende i landzone og skal forblive i landzone. 3 Anvendelse Lokalplanområdet må anvendes til offentlige formål, (uddannelse), jordbrugsformål, dyrehold i forbindelse med uddannelse. Det tillades, at der på Roskildegården og Side 15

15 Bestemmelser Søndermarksgården indrettes en bolig til bebyggelsens og dyreholdets drift og opsyn. 4 Vej-, sti- og parkeringsforhold 4. 1 Veje Vejadgang til Roskildegården og Søndermarksgården skal ske fra Søndermarksvej ved hhv. R1 og S2, i princippet som vist på kortbilag 3. Skolens interne arbejdskørsel mellem Roskildegården og Søndermarksgården skal ske ved R2 og S2. Arbejdskørsel indenfor lokalplanområdet skal i princippet ske ad arbejdsveje som vist på kortbilag nr. 3. Adgang til øvepladsen for traktorkørsel skal ske fra Ø Stier Langs sydsiden af Søndermarksvej på matr. nr. 1b af Vestermarken, Roskilde Jorder kan der anlægges en sti, i princippet som vist på kortbilag 3. Stien skal anlægges med en min. bredde på 1,5 meter. ellem sti og vej skal der være en græsrabat. Stien skal anlægges så de eksisterende bevaringsværdige træer ikke beskadiges Parkering Der skal udlægges areal til parkering svarende til 1 p- plads pr. 2 ansatte plus 1 p-plads pr. 4 elever over 18 år på skoler/ uddannelsesinstitutioner. For hver 25 p-pladser skal der udlægges min. 1 handicapparkeringsplads. 75 % af det udlagte areal til parkering skal være anlagt ved ibrugtagning af bebyggelse. De resterende pladser skal anlægges, når der er behov for det eller når Byrådet kræver det. Parkeringsanlæg skal placeres i tilknytning til bebyggelse, i princippet som vist på illustrationsplan, kortbilag 4. En plan for parkering skal godkendes af Byrådet. Side 16

16 Bestemmelser 5 Bebyggelsens omfang og placering 5. 1 Byggefelter Bebyggelse skal opføres inden for de på kortbilag 3 viste felter. Nye haller og stalde skal placeres så gavl ligger i nord-, sydlig retning eller øst-, vestlig retning, i princippet som vist på illustrationsplan, se kortbilag 4. Uden for byggefelterne kan der etableres mindre redskabsskure, depoter og bygninger til brug ved driften af dyreholdet. Lignende bygninger skal godkendes af Byrådet. Uden for byggefelterne i folde kan der etableres læskure til brug for dyrene at søge ly. Ved skure og mindre småbygninger forstås bygninger på max. 10 m 2, hvis ydervægge eller tagfl ader ikke er højere end 2,5 meter over terræn. Der må ikke placeres bebyggelse indenfor deklarationsbælter eller Holbækmotorvejens byggelinje, jf. kortbilag Bebyggelseshøjde Bygninger må være op til to etager og må ikke overstige en højde på 12,0 m Taghældning Teoribygninger skal have en taghældning på mellem 25 og 45 % med det vandrette plan. Øvrige bygninger skal have en taghældning på mellem 15 og 45 % med det vandrette plan. 6 Bebyggelsens ydre fremtræden 6. 1 Facaders fremtræden For området gælder at al nybyggeri skal harmonere med det eksisterende i materialer, proportioner og farver, så der opnås en god helhedsvirkning. Ved evt. ombygning af de eksisterende hovedbygninger, Roskildegården og Søndermarksgården, skal disses arkitektur bevares. Side 17

17 Bestemmelser Nye teoribygninger ved Roskildegården skal opføres i gul blank mur, evt. pudset. Stalde og haller kan opføres i andet materiale så som træ og stål. Bygningerne skal placeres så de farvemæssigt er afstemt i forhold til hinanden inden for det enkelte byggefelt, som vist på kortbilag Tagbeklædning For området gælder, at tagmaterialer ikke må være reflekterende. Stalde og haller skal have grå eller sorte tagflader, tilsvarende eksisterende staldbygninger Småbygninger aterialer og farver for småbygninger skal tilpasses de omkringliggende bygningers karakter. 7 Ubebyggede arealer 7. 1 Beplantning og pleje Eksisterende beplantning der har bevaringsværdi, må ikke fældes med mindre de er til fare for omgivelserne pga. alder eller sygdom og kun med Byrådets tilladelse. Der henvises til kortbilag 3. Efter udbygningen af Holbækmotorvejen kan der etableres en tæt beplantning langs støjskærmen. Beplantningen etableres evt. af løvfældende træer og buske der danner en bred fritvoksende afskærmning til støjskærmen. Beplantningen bør fremstå frodig, tæt og uigennemsigtig med min. 4 meters bredde. Ved evt. anden anvendelse af vognmandsvirksomheden, etableres en tilsvarende beplantning langs skel. Der bør ligeledes etableres beplantning på den eksisterende jordvold omkring traktor øvepladsen, matr. nr. 17b af Vestermarken. Side 18

18 Bestemmelser 7. 2 Renovation Ved større nybyggeri skal der etableres oplagsplads til renovation og genbrugsmaterialer. Pladserne skal placeres i tilknytning til bebyggelse. Der skal etableres afskærmning i form af beplantning ud mod åbne arealer, marker og folde. Beplantningen skal bestå af løvfældende buske og træer. Beplantningen skal fremstå frodig og tæt Oplag Campingvogne, uindregistrerede biler samt både over 2 meters højde må ikke opbevares på fælles parkeringspladser, veje eller på andre fælles ubebyggede arealer. Oplag opbevares på eksisterende eller nye pladser, jævnfør kortbilag nr.3. Pladserne anlægges i tilknytning til arbejdsveje og bygninger. Der skal etableres afskærmning i form af løvfældende buske og træer ud mod åbne arealer, marker og folde. Beplantningen skal fremstå frodig og tæt. 8 Offentlige forsyningsanlæg Eksisterende offentlige forsyningsanlæg på lokalplanområdet skal respekteres. Der henvises til kortbilag nr Forudsætning for ibrugtagning af bebyggelse 9. 1 Inden ibrugtagning af ny bebyggelse skal 75 % af parkeringsarealerne være anlagt Inden ibrugtagning af ny bebyggelse skal denne være tilsluttet offentlig spildevandanlæg og kollektiv varme i form af naturgas Inden ibrugtagning af ny bebyggelse skal veje og stier til området være anlagt, dog ikke stien langs Søndermarksvej. Side 19

19 Bestemmelser 10 Tilladelse fra andre myndigheder Uanset foranstående bestemmelser, må der ikke foretages ændringer af eksisterende lovlige forhold, før der er givet tilladelse fra Jordbrugskommisionen vedrørende ophævelse af landbrugspligten. Husdyrbruget på skolen overholder ikke de gældende afstandskrav til naboer, som er angivet i Bekendtgørelse om erhvervsmæssigt dyrehold, husdyrgødning, ensilage m.v. Det vil sige, at en evt. udvidelse af husdyrholdet først kan finde sted efter at Byrådet på baggrund af et korrekt projekt har vurderet, at der kan gives en lokaliseringsgod endelse. 11 Aflysning af byplanvedtægt/ lokalplan Ved nærværende lokalplans vedtagelse, aflyses lokalplan nr Private byggeservitutter og andre tilstandsservitutter, der er uforenelige med lokalplanen, fortrænges af planen. 12 Lokalplanens retsvirkninger Lokalplanen erstatter de landzonetilladelser, der er nødvendige for lokalplanens virkeliggørelse. Efter Byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen, må ejendomme, der er omfattet af planen, ifølge planlovens 18 kun udnyttes i overensstemmelse med planens bestemmelser. For forhold, som ikke er reguleret i lokalplanen gælder de almindelige bebyggelsesregulerende bestemmelser i byggeloven og planloven. Lokalplanen indeholder ingen handlepligt, hvilket betyder, at den eksisterende lovlige anvendelse af en ejendom kan fortsætte som hidtil og at lokalplanen ikke medfører krav Side 20

20 Bestemmelser om etablering af de bygninger og anlæg, som er indeholdt i planen. Lokalplanens bestemmelser med tilhørende kortbilag udgør planens juridiske grundlag og tinglyses på de enkelte ejendomme som er omfattet af planen. Side 21

21 Bestemmelser Side 22

22 Bestemmelser 13 Vedtagelsespåtegning Således vedtaget til offentlig fremlæggelse Roskilde Byråd den 22. marts 2006 Bjørn Dahl Borgmester Gert Hovald Petersen Kommunaldirektør I henhold til 27 i Lov om Planlægning vedtages foranstående lokalplan endeligt. Roskilde Byråd den 21.juni 2006 Bjørn Dahl Borgmester Gert Hovald Petersen Kommunaldirektør Side 23

23 Side 24

24 10,00m 12bk 12cy 12cz c 12ct N 12al 12bb 12dd 12dh 12de 12df12dg 12cb 12cc 18c i 12di 12ee 12dk 12bæ 12ed 18i 18a 12s 16b 17b 15 17a 16a f 12ae Rønøs Alle 13d 13g 13h 13e 13l 13m Søndermarksvej "p" 1b Vestermarken, Roskilde Jorder "cu" 1t Køgevej Elmelygårdsvej "q" 14a "ch" 28b 57b 57e 4,00m Signaturforklaring: "ck" 200 m Lokalplangrænse LOKALPLAN 426 KORTBILAG 1 atrikelkort ål 1: 4000 ROSKILDE KOUNE Teknisk Forvaltning Byg-og Planafdelingen Side 25

25 Side 26

26 Side 27

27 Side 28

28 Q S2 S1 S3 Ø1 Højspænding Nord 200 m LOKALPLAN 426 KORTBILAG 3 Vedtægtsplan ål 1: 4000 ROSKILDE KOUNE Teknisk Forvaltning Byg-og Planafdelingen Signaturforklaring: Lokalplangrænse Beplantningsbælte Byggefelt for hal, stald o.lign. Fællessti Byggefelt for teoribygning Interne arbejdsvej Bevaringsværdig beplantning Vej ELELYGÅRDSVEJ KØGEVEJ RØNØS ALLE SØNDERARKSVEJ DARUPVEJ SØNDERARKSVEJ HOLBÆKOTORVEJEN HF. ROARS GAVE R1 R2 SØNDERARKS GÅRDEN ROSKILDE GÅRDEN R3 HF. aglehøj Eventuel ny sti Drivhuse Teori Stald Stald Stald Teori Hal Traktor øveplads Eksisterende oplag Teori Hal Hal

29 Side 30

30 Side 31

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby VALLØ KOMMUNE Lokalplan nr. 4-11 for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 9. september 2004. INDHOLD Redegørelse 3 Indledning 3 Lokalplanområdet

Læs mere

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr Tømrergården, Boliger i Hårlev

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr Tømrergården, Boliger i Hårlev VALLØ KOMMUNE Lokalplan nr. 1-27 Tømrergården, Boliger i Hårlev Vedtaget af Kommunalbestyrelsen d. 17. marts 2005 Lokalplan nr. 1-27 for Tømrergården, Boliger i Hårlev Indholdsfortegnelse Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN NR Udarbejdet af Teknisk forvaltning Udgivet af Vallø kommune, september 1992

LOKALPLAN NR Udarbejdet af Teknisk forvaltning Udgivet af Vallø kommune, september 1992 LOKALPLAN NR. 6-06 Udarbejdet af Teknisk forvaltning Udgivet af Vallø kommune, september 1992 Kortet på forsiden er trykt med Geodætisk Instituts tilladelse (A.894/70) VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 6-06

Læs mere

VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN 53 FOR ET OMRÅDE TIL OMBYGNING OG UDVIDELSE AF PLEJEHJEMMET ELIM

VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN 53 FOR ET OMRÅDE TIL OMBYGNING OG UDVIDELSE AF PLEJEHJEMMET ELIM VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN 53 FOR ET OMRÅDE TIL OMBYGNING OG UDVIDELSE AF PLEJEHJEMMET ELIM Lokalplan 53 For et område til ombygning og udvidelse af plejehjemmet Elim Udarbejdet af Vamdrup kommune og Arkitekt

Læs mere

LOKALPLAN NR. 182. For et område ved Petersborgvej. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning

LOKALPLAN NR. 182. For et område ved Petersborgvej. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning LOKALPLAN NR. 182 For et område ved Petersborgvej Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning GRUNDLAGET FOR LOKALPLANEN Hillerød kommune har i henhold til kommuneplanlovens bestemmelser ladet udarbejde lokalplan

Læs mere

Lokalplan 167. Lokalplan for udnyttelse af et område ved Hulvej skole

Lokalplan 167. Lokalplan for udnyttelse af et område ved Hulvej skole Lokalplan 167 Lokalplan for udnyttelse af et område ved Hulvej skole TEKNISK FORVALTNING SEPTEMBER 2000 INDHOLDSFORTEGNELSE Beskrivelsen -Baggrund for udarbejdelse af lokalplan... 2 -Beliggenhed, afgrænsning

Læs mere

LOKALPLAN NR. 42 for Slangerup Foderstofforening ved Slagslundevej

LOKALPLAN NR. 42 for Slangerup Foderstofforening ved Slagslundevej Slangerup kommune LOKALPLAN NR. 42 for Slangerup Foderstofforening ved Slagslundevej Redegørelse for lokalplanens baggrund og indhold Redegørelse for lokalplanens forhold til anden planlægning Lokalplanens

Læs mere

Greve Kommune. Lokalplan nr Forslag. Tune Skole. Lægehus ved Tune Skole

Greve Kommune. Lokalplan nr Forslag. Tune Skole. Lægehus ved Tune Skole Greve Kommune Forslag Lokalplan nr.15.17 Tune Skole Lægehus ved Tune Skole Forslag til lokalplan er udarbejdet af Center for Teknik & Miljø, Greve Kommune. Forslaget er vedtaget af Greve Byråd den 27.

Læs mere

LOKALPLAN NR. 115 FOR ET ERHVERVSOMRÅDE VED GESTENVEJ. Redegørelse. Lokalplanen og den overordnede planlægning. Lokalplanens indhold

LOKALPLAN NR. 115 FOR ET ERHVERVSOMRÅDE VED GESTENVEJ. Redegørelse. Lokalplanen og den overordnede planlægning. Lokalplanens indhold LOKALPLAN NR. 115 FOR ET ERHVERVSOMRÅDE VED GESTENVEJ Redegørelse Lokalplanen og den overordnede planlægning Lokalplanområdet er beliggende i landzone. Området er i kommuneplanen udlagt som en del af område

Læs mere

Lokalplanen indeholder, som vist på kortbilaget, mulighed for opførelse af yderligere 5 pavillionbygninger, hvis dette bliver nødvendigt.

Lokalplanen indeholder, som vist på kortbilaget, mulighed for opførelse af yderligere 5 pavillionbygninger, hvis dette bliver nødvendigt. Formålet med denne lokalplan er, at sikre det planmæssige grundlag for en udvidelse af Dansk Rød Kors asylcenter på Sanholmlejren, til brug for rigspolitiets sagsbehandling i forbindelse med modtagelse

Læs mere

LOKALPLANENS HENSIGT

LOKALPLANENS HENSIGT LOKALPLANENS HENSIGT Med vedtagelsen af Allerød Kommuneplan 1997-2009 blev det muligt at overføre et areal ved Bjergvej - Lyngevej fra landzone til byzone. Arealet kan udstykkes i 14 grunde til helårsboliger.

Læs mere

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-3-9901.doc

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-3-9901.doc SØNDERBORG KOMMUNE SØNDERBORG KOMMUNE Forslag til LOKALPLAN NR. 3-9901 Boligområde ved Sønderskoven mellem Borgmester Andersens Vej og Hiort Lorenzens Vej BESKRIVELSE AF FORSLAGET I forbindelse med udarbejdelsen

Læs mere

SUSÅ KOMMUNE. Lokalplan LZ.13 Jordbrugsparceller øst for Spragelse.

SUSÅ KOMMUNE. Lokalplan LZ.13 Jordbrugsparceller øst for Spragelse. SUSÅ KOMMUNE Lokalplan LZ.13 Jordbrugsparceller øst for Spragelse. Forslag til lokalplan vedtaget til fremlæggelse: 22.06.2006 Fremlæggelsesperiode: 27.06.2006 22.08.2006 Lokalplan vedtaget endeligt: 21.09.2006

Læs mere

Galten Kommune Forslag til Lokalplan nr. 3.BE1 5.06

Galten Kommune Forslag til Lokalplan nr. 3.BE1 5.06 Galten Kommune Forslag til Lokalplan nr. 3.BE1 5.06 For et område til blandet bolig- og erhverv i Stjær Brugsen Forslag, November 2006 LOKALPLAN NR. 3.BE1-5.06 LOKALPLAN NR. 3.BE1-5.06 for et område til

Læs mere

Trekroner Allé. Marbjergvej til Hedelandsvej. Lokalplan nr. 313

Trekroner Allé. Marbjergvej til Hedelandsvej. Lokalplan nr. 313 Trekroner Allé Marbjergvej til Hedelandsvej Lokalplan nr. 313 J.nr. 01.02.05 P16 Sagsid. 9701266 Roskilde Kommune Teknisk Forvaltning Sankt Ols Stræde 3 4000 Roskilde Byg- og Planafdelingen Sagsbehandler

Læs mere

VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 28 for et boligområde umiddelbart øst for Vestergades udmunding i Røddingvej

VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 28 for et boligområde umiddelbart øst for Vestergades udmunding i Røddingvej VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 28 for et boligområde umiddelbart øst for Vestergades udmunding i Røddingvej side l Lokalplan nr. 28 for et område ved Vestergade/Røddingevej, Vester Vamdrup, Vamdrup Kommune.

Læs mere

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Hidtil lovlig anvendelse kan fortsætte Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens

Læs mere

Høje-Taastrup Kommune. Lokalplan nr Høje Taastrup. Landskabelig støjvold. 10. april Kongsbak Informatik

Høje-Taastrup Kommune. Lokalplan nr Høje Taastrup. Landskabelig støjvold. 10. april Kongsbak Informatik Høje-Taastrup Kommune Lokalplan nr. 2.26 Høje Taastrup Landskabelig støjvold 10. april 2002 Kongsbak Informatik Høje-Taastrup Kommune Lokalplan 2.26 Lokalplan for en landskabelig støjvold langs Holbækmotorvejen

Læs mere

LOKALPLAN NR. 103 FOR ET ERHVERVS- OMRÅDE VED LADELUNDVEJ

LOKALPLAN NR. 103 FOR ET ERHVERVS- OMRÅDE VED LADELUNDVEJ LOKALPLAN NR. 103 FOR ET ERHVERVS- OMRÅDE VED LADELUNDVEJ Redegørelse Lokalplanen og den overordnede planlægning Lokalplanområdet er beliggende i landzone. Området er i kommuneplanen udlagt som en del

Læs mere

Indhold. Tillæg nr. 1 til lokalplan nr for en McDonald s restaurant ved Kvickly. Tillæg nr. 14 til Kommuneplan

Indhold. Tillæg nr. 1 til lokalplan nr for en McDonald s restaurant ved Kvickly. Tillæg nr. 14 til Kommuneplan Indhold Tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 1.2-1 for en McDonald s restaurant ved Kvickly Indledning Lokalplantillæggets forhold til anden planlægning Lokalplanens retsvirkninger Lokalplantillæggets bestemmelser

Læs mere

LOKALPLAN NR. 10-0201 BOLIGBEBYGGELSE PÅ DYBBØL LANGBRO SØNDERBORG KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 10-0201 BOLIGBEBYGGELSE PÅ DYBBØL LANGBRO SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 10-0201 BOLIGBEBYGGELSE PÅ DYBBØL LANGBRO SØNDERBORG KOMMUNE Plan- og Teknikforvaltningen Rådhuset 6400 Sønderborg Tlf. 74 12 64 00 Fax 74 12 64 02 E-mail raadhus@sonderborg.dk 1 SØNDERBORG

Læs mere

1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. '

1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. ' LOKALPLAN 1.35 1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. ' Lokalplanens baggrund og formål. Gundsø byråd har vedtaget denne lokalplan for ejendommen Sværdagergård i det gamle Jyllinge for at give

Læs mere

HILLERØD KOMMUNE. LOKALPLAN NR. 11a ET OMRÅDE VED GODTHÅBSVEJ

HILLERØD KOMMUNE. LOKALPLAN NR. 11a ET OMRÅDE VED GODTHÅBSVEJ HILLERØD KOMMUNE LOKALPLAN NR. 11a ET OMRÅDE VED GODTHÅBSVEJ I henhold til kommuneplanloven (lov nr. 287 af 26. juni 1975) fastsættes herved følgende bestemmelser for det i 2 nævnte område. 1. Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN 3-41 Hotel Niels Juel

LOKALPLAN 3-41 Hotel Niels Juel LOKALPLAN 3-41 Hotel Niels Juel KØGE KOMMUNE 2002 KØGE KOMMUNE, LOKALPLAN 3-41, Hotel Niels Juel INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGØRELSE Lokalplanens baggrund, formål og indhold........... 3 Lokalplanens

Læs mere

Lokalplan nr. 54. Lægehus i Niverød. Vedtagelsesdato: 17. april Teknik & Miljø

Lokalplan nr. 54. Lægehus i Niverød. Vedtagelsesdato: 17. april Teknik & Miljø Lokalplan nr. 54 Lægehus i Niverød Teknik & Miljø Vedtagelsesdato: 17. april 1985 Ikrafttrædelsesdato: 8. maj 1985 o GC UJ UJ o (go (oi >? QQ fuul n QQ n i M i i c= Indledning Dette hæfte indeholder lokalplan

Læs mere

Lokalplan 203. Udvidelse af Torsted Skole

Lokalplan 203. Udvidelse af Torsted Skole Lokalplan 203 Udvidelse af Torsted Skole TEKNISK FORVALTNING JANUAR 2006 Lokalplan 203 Indhold Indhold Redegørelse Formål med lokalplanen 4 Fremtidige forhold 4 Tekniske forhold 6 Forhold til anden planlægning

Læs mere

Lokalplan nr. 7.25 Område til sommerhuse v. Skovsgårdsvej/ Sydvestvej

Lokalplan nr. 7.25 Område til sommerhuse v. Skovsgårdsvej/ Sydvestvej Lokalplan nr. 7.25 Område til sommerhuse v. Skovsgårdsvej/ Sydvestvej SKOVSGÅRSVEJ BRENELSIG Fremlagt fra den 10.11.2004 til den 05.01.2005 Endelig vedtaget den 02.02.2005 Hals Kommune :: 7.25 http://www.halskom.dk/dk/planer_visioner/find_planen/lokalplaner/725.htm?mode=...

Læs mere

LOKALPLAN 136. For idrætsanlægget ved Kaplevej i Sorgenfri bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune

LOKALPLAN 136. For idrætsanlægget ved Kaplevej i Sorgenfri bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune LOKALPLAN 136 For idrætsanlægget ved Kaplevej i Sorgenfri bydel Lyngby-Taarbæk Kommune Indholdsfortegnelse Baggrunden for lokalplanen.................... 1 Lokalplanens indhold........................

Læs mere

LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte

LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte KØGE KOMMUNE 1988 LOKALPLAN 4-15 KØGE TEKNISKE SKOLE BOHOLTE INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE: Lokalplanens baggrund og formål... 3 Lokalplanens indhold... 3

Læs mere

Wilhelminelyst GRENAA KOMMUNE FOR ET OMRÅDE TIL CAMPINGPLADS PÅ ANHOLT

Wilhelminelyst GRENAA KOMMUNE FOR ET OMRÅDE TIL CAMPINGPLADS PÅ ANHOLT Wilhelminelyst GRENAA KOMMUNE LOKALPLAN NR.72 FOR ET OMRÅDE TIL CAMPINGPLADS PÅ ANHOLT o GRENAA KOMMUNE LOKALPLAN NR. 72 Lokalplan for et område til campingplads på Anholt. l jss J E2 *S ' ' : ' -"^ 2J

Læs mere

Forslag til lokalplan nr ejendommen Søby Nørremarksvej 2

Forslag til lokalplan nr ejendommen Søby Nørremarksvej 2 ÆRØ KOMMUNE Forslag til lokalplan nr. 19-9 ejendommen Søby Nørremarksvej 2 Kommuneplantillæg nr. 1 Kommuneplan 2009-2021 for Ærø Kommune Forord til lokalplanen Denne lokalplan omfatter ejendommen Søby

Læs mere

Lokalplan 210. Lokalplan for udvidelse af Horsens Kunstmuseum TEKNISK FORVALTNING

Lokalplan 210. Lokalplan for udvidelse af Horsens Kunstmuseum TEKNISK FORVALTNING Lokalplan for udvidelse af Horsens Kunstmuseum TEKNISK FORVALTNING JUNI 2005 Indhold Indhold Redegørelse Baggrund for lokalplanen 4 Lokalplanens formål 4 Lokalplanområdet i dag 5 Forhold til anden planlægning

Læs mere

Lokalplanens redegørelse

Lokalplanens redegørelse Lokalplan for et område til offentligt formål STRØBYSKOLEN og STRØBYHALLEN Indholdsfortegnelse Lokalplanens redegørelse Side Lokalplanens baggrund 3 Skitseforslag til udvidelse af Strøbyskolen 5 Tillæg

Læs mere

LOKALPLAN 408. Hospice i Trekroner. Roskilde Kommune

LOKALPLAN 408. Hospice i Trekroner. Roskilde Kommune LOKALPLAN 408 Hospice i Trekroner Roskilde Kommune J. nr. 01.02.05P16 Sagsid. 200302043 Roskilde Kommune Teknisk Forvaltning Sankt Ols Stræde 3 4000 Roskilde Dorte Olsen Byg- og Planafdelingen Telefon

Læs mere

Stevns kommune. Lokalplan nr, 46, Magleby Alderdomshjem

Stevns kommune. Lokalplan nr, 46, Magleby Alderdomshjem Stevns kommune Lokalplan nr, 46, I I J Magleby Alderdomshjem STEVNS KOMMUNE LOKALPLAN NFt. 46. Lokalplan for ejendommen Magleby Alderdomshjem. INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplanens baggrund Lokalplanens område

Læs mere

Ærø Kommune. Lokalplan 9-23. Område til ferieboliger i Ærøskøbing, Ærø Marina

Ærø Kommune. Lokalplan 9-23. Område til ferieboliger i Ærøskøbing, Ærø Marina Ærø Kommune Lokalplan 9-23 Område til ferieboliger i Ærøskøbing, Ærø Marina Hvad er en lokalplan En lokalplan er en detaljeret plan for et område i en kommune. Den fastlægger en række retningslinier for,

Læs mere

Gråsten Kommune. Lokalplan nr. 43. Boligformål, Bomhusvej ved Den Tyske skole, Én bolig

Gråsten Kommune. Lokalplan nr. 43. Boligformål, Bomhusvej ved Den Tyske skole, Én bolig Gråsten Kommune Lokalplan nr. 43 Boligformål, Bomhusvej ved Den Tyske skole, Én bolig Vedtaget: 10.09.1995 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Redegørelse 2 Tillæggets formål 2 Lokalplanens formål

Læs mere

LOKALPLAN NR. 037 FOR ET OMRADE TIL ÅBEN-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED NONNEBJERGVEJ SKANDERBORG KOMMUNE 1986 LOKALPLANOMRADE

LOKALPLAN NR. 037 FOR ET OMRADE TIL ÅBEN-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED NONNEBJERGVEJ SKANDERBORG KOMMUNE 1986 LOKALPLANOMRADE LOKALPLAN NR. 037 FOR ET OMRADE TIL ÅBEN-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED NONNEBJERGVEJ kovlundv Jf/ " LOKALPLANOMRADE SKANDERBORG KOMMUNE 1986 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGØRELSE Beskrivelse af lokalplanens indhold

Læs mere

LOKALPLAN NR. 102 FOR ET ERHVERVSOMRÅDE VED STAVSHEDEVEJEN 10

LOKALPLAN NR. 102 FOR ET ERHVERVSOMRÅDE VED STAVSHEDEVEJEN 10 LOKALPLAN NR. 102 FOR ET ERHVERVSOMRÅDE VED STAVSHEDEVEJEN 10 Redegørelse Lokalplanen og den overordnede planlægning Lokalplanområdet er beliggende i landzone. Området er i kommuneplanen udlagt som en

Læs mere

LOKALPLAN 11-002 AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING APR 1982

LOKALPLAN 11-002 AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING APR 1982 E LOKALPLAN 11-002 PLEJEHJEM, VEJGÅRD AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING APR 1982 INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE Side Lokalplanens baggrund og område Lokalplanens indhold Lokalplanens forhold til

Læs mere

LOKALPLAN N R for udvidelse af erhvervsejendom i Tebstrup.

LOKALPLAN N R for udvidelse af erhvervsejendom i Tebstrup. LOKALPLAN N R. 079 for udvidelse af erhvervsejendom i Tebstrup. Skanderborg Kommune 1996 INDHOLDSFORTEGNELSE LOKALPLAN NR. 079 REDEGØRELSE Lokalplanområdet Lokalplanens baggrund og formål Lokalplanens

Læs mere

Lokalplan 10-86 Boliger på Holbækvej 119

Lokalplan 10-86 Boliger på Holbækvej 119 Lokalplan 10-86 Boliger på Holbækvej 119 TORNVED KOMMUNE Maj 2006 Hvad er en lokalplan? En lokalplan er et dokument, der for et geografisk afgrænset område fastlægger, hvordan der må bygges eller anlægges.

Læs mere

HOLSTED KOMMUNE. Lokalplan nr. 64. Del af centerområde ved torvet i Holsted

HOLSTED KOMMUNE. Lokalplan nr. 64. Del af centerområde ved torvet i Holsted HOLSTED KOMMUNE Del af centerområde ved torvet i Holsted Holsted Kommune Side 1 del af centerområde ved torvet i Holsted. Udarbejdet af Teknisk afdeling, Holsted Kommune. Godkendelsesdatoer: Vedtaget af

Læs mere

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt

Læs mere

Parkeringsanlæg ved. Byvolden. Parkeringsplads. Lokalplan nr Roskilde Kommune

Parkeringsanlæg ved. Byvolden. Parkeringsplads. Lokalplan nr Roskilde Kommune Parkeringsanlæg ved Byvolden Parkeringsplads Lokalplan nr. 347 Roskilde Kommune J. nr. 01.02.05.P16 Sagsid. 9801629 Roskilde Kommune Teknisk Forvaltning Sankt Ols Stræde 3 4000 Roskilde Byg- og Planafdelingen

Læs mere

BOV KOMMUNE. Lokalplan 1/29-1. Boligområde ved Hærvejen i Bov 1997

BOV KOMMUNE. Lokalplan 1/29-1. Boligområde ved Hærvejen i Bov 1997 BOV KOMMUNE Lokalplan 1/29-1 Boligområde ved Hærvejen i Bov 1997 BOV KOMMUNE Lokalplan 1/29-1 Boliger ved Hærvejen i Bov 1. udkast af juli 1996 Lokalplanen er udarbejdet af Teknikog Planafdelingen, Bov

Læs mere

Lokalplan nr. 132. For udbygning af Den Midtvestjyske Idrætshøjskole med idrætsefterskole. Ikast Kommune

Lokalplan nr. 132. For udbygning af Den Midtvestjyske Idrætshøjskole med idrætsefterskole. Ikast Kommune Lokalplan nr. 132 For udbygning af Den Midtvestjyske Idrætshøjskole med idrætsefterskole. Ikast Kommune Indholdsfortegnelse Hvad er en lokalplan?...5 Lokalplanredegørelse...6 1. Lokalplanområdets beliggenhed...6

Læs mere

Forslag til Lokalplan 81 Ældreboliger på Præstegårdsvej. Lokalplan 81B. Ældrecentret i Hvalsø

Forslag til Lokalplan 81 Ældreboliger på Præstegårdsvej. Lokalplan 81B. Ældrecentret i Hvalsø I Forslag til Lokalplan 81 Ældreboliger på Præstegårdsvej Lokalplan 81B Ældrecentret i Hvalsø Orientering Regler for Lokalplaners Udarbejdelse Indhold En lokalplan er en fysisk plan, der fastlægger de

Læs mere

NR. 54. FOR ET BOLIGOMRÅDE VED ALGADE OG ØRNHØJVEJ l GRØNBJERG. VIDEBÆK l JANUAR J. NR Rev. i januar 1990.

NR. 54. FOR ET BOLIGOMRÅDE VED ALGADE OG ØRNHØJVEJ l GRØNBJERG. VIDEBÆK l JANUAR J. NR Rev. i januar 1990. VIDEBÆK l JANUAR 1989. J. NR. 27-11-54 Rev. i januar 1990. NR. 54 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED ALGADE OG ØRNHØJVEJ l GRØNBJERG. TEKNISK FORVALTNING VIDEBÆK KOMMUNE TLF. 07 17 15 66. VIDEBÆK KOMMUNE Lokalplan

Læs mere

LOKALPLAN 285 ALLERØD KOMMUNE BOLIGER VEST FOR TUNET OG HAVEBOVEJ. Indeholder forslag til tillæg til kommuneplanen

LOKALPLAN 285 ALLERØD KOMMUNE BOLIGER VEST FOR TUNET OG HAVEBOVEJ. Indeholder forslag til tillæg til kommuneplanen LOKALPLAN 285 BOLIGER VEST FOR TUNET OG HAVEBOVEJ Indeholder forslag til tillæg til kommuneplanen ALLERØD KOMMUNE FORVALTNINGEN 2004 INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD...2 Hvad er en lokalplan?...2 Hvorfor udarbejdes

Læs mere

LOKALPLAN Handelsskole

LOKALPLAN Handelsskole LOKALPLAN 1-05.1 Handelsskole KØGE KOMMUNE 1980 KØGE KOMMUNE, LOKALPLAN 1-05.1 HANDELSSKOLE, (TILLÆG TIL RAMMEPLAN 1-05) REDEGØRELSE LOKALPLANENS BAGGRUND -lokalplan for skolernes område Handelsskolen

Læs mere

LOKALPLANENS REDEGØRELSE: forhold til anden planlægning... A.

LOKALPLANENS REDEGØRELSE: forhold til anden planlægning... A. VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1-13 Lokalplan for et område til erhvervsformål, beliggende ved Herlev Mark i Hårlev. Svend Andersen Plastic Industri R/S er beliggende på en del af arealet. INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1-16

VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1-16 VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1-16 Lokalplan for et område til offentlige formål, modtage- og kompostplads i Hårlev Indholdsfortegnelse Side Lokalplanens redegørelser Lokalplanens formål 3 Lokalplanens indhold

Læs mere

For Uvelse rensningsanlæg (kort over området, som planen vedrører)

For Uvelse rensningsanlæg (kort over området, som planen vedrører) Lokalplan nr. 34 For Uvelse rensningsanlæg (kort over området, som planen vedrører) LOKALPLANEN OMFATTER: a) Redegørelse for lokalplanens indhold og forhold til anden planlægning. b) Lokalplanens retsvirkninger.

Læs mere

LOKALPLAN NR. 30. Fanø Kommune. Centerområde ved Fanø bad

LOKALPLAN NR. 30. Fanø Kommune. Centerområde ved Fanø bad LOKALPLAN NR. 30 Fanø Kommune Centerområde ved Fanø bad Oktober 1987 2 Lokalplan 30 Fanø Kommune LOKALPLAN FOR ET CENTEROMRÅDE VED FANØ BAD l. udkast udarbejdet i januar 1987. Indholdsfortegnelse. LOKALPLANENS

Læs mere

KOMMUNE NR BELIGGENDE VED ØSTERMARKSVEJ ODDER LOKALPLAN FQR ET OMRADE TIL OFFENTLIGE FORMAL I QDOER BY.

KOMMUNE NR BELIGGENDE VED ØSTERMARKSVEJ ODDER LOKALPLAN FQR ET OMRADE TIL OFFENTLIGE FORMAL I QDOER BY. ODDER LOKALPLAN FQR ET OMRADE TIL OFFENTLIGE FORMAL I QDOER BY. KOMMUNE NR. 1069 BELIGGENDE VED ØSTERMARKSVEJ Odder Kommune Lokalplan nr. 1069 Lokalplan for et område til offentlige formål beliggende ved

Læs mere

SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR PARCELHUSOMRÅDE VED DYBBØLSTEN OG STENLØKKE. Lokalplan Brigadevej. Stenløkke.

SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR PARCELHUSOMRÅDE VED DYBBØLSTEN OG STENLØKKE. Lokalplan Brigadevej. Stenløkke. LOKALPLAN NR. 10 9903 PARCELHUSOMRÅDE VED DYBBØLSTEN OG STENLØKKE Lokalplan 10-9903 Brigadevej Stenløkke Dybbølsten SØNDERBORG KOMMUNE Teknisk Forvaltning - Rådhuset - 6400 Sønderborg Tlf. 74 42 93 00

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE LOKALPLAN NR. 088 REDEGØRELSE

INDHOLDSFORTEGNELSE LOKALPLAN NR. 088 REDEGØRELSE INDHOLDSFORTEGNELSE LOKALPLAN NR. 088 REDEGØRELSE Lokalplanområdet l Lokalplanens baggrund og formål l Lokalplanens indhold l Lokalplanens forhold til anden planlægning 2 Lokalplanens retsvirkninger 5

Læs mere

Skolens idrætsbaner LOKALPLAN NR. 92. For Marbækskolen SKIBBY KOMMUNE

Skolens idrætsbaner LOKALPLAN NR. 92. For Marbækskolen SKIBBY KOMMUNE Skolens idrætsbaner LOKALPLAN NR. 92 For Marbækskolen SKIBBY KOMMUNE 1 Indholdsfortegnelse Redegørelse Lokalplanens indhold...3 Lokalplanens forhold til den øvrige planlægning for området...5 Bestemmelser

Læs mere

Jernløse Kommune. Tillæg nr. 4.1.B til lokalplan nr For et område i Sdr. Jernløse by.

Jernløse Kommune. Tillæg nr. 4.1.B til lokalplan nr For et område i Sdr. Jernløse by. Kirkegård Lokalplanstillægsgrænse Sdr. Jernløse by Jernløse Kommune Tillæg nr. 4.1.B til lokalplan nr. 4.1. For et område i Sdr. Jernløse by. Tillæg nr. 9 til kommuneplan 1997-2009 For et område i Sdr.

Læs mere

Lokalplan nr. 62 og Kommuneplantillæg nr. 12. for et boligområde i Bårse ved Lundbyvej

Lokalplan nr. 62 og Kommuneplantillæg nr. 12. for et boligområde i Bårse ved Lundbyvej Lokalplan nr. 62 og Kommuneplantillæg nr. 12 for et boligområde i Bårse ved Lundbyvej Præstø Kommune Juli 2005 Indholdsfortegnelse #253369 Redegørelse for lokalplanen side 3 Lokalplanens forhold til anden

Læs mere

VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN 56 FOR ET OMRÅDE TIL OFFENTLIG FORMÅL ÆLDREBOLIGER I ØDIS

VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN 56 FOR ET OMRÅDE TIL OFFENTLIG FORMÅL ÆLDREBOLIGER I ØDIS Anmelder: Vamdrup Kommune Idrætsvej 1 6580 Vamdrup tlf. 76 92 21 00 VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN 56 FOR ET OMRÅDE TIL OFFENTLIG FORMÅL ÆLDREBOLIGER I ØDIS i. Lokalplan 56 For et område til offentlig formål

Læs mere

LOKALPLAN 1-04 Fritidshjem ved Ølby skole

LOKALPLAN 1-04 Fritidshjem ved Ølby skole LOKALPLAN 1-04 Fritidshjem ved Ølby skole KØGE KOMMUNE 1979 KØGE KOMMUNE, LOKALPLAN 1-04 FRITIDSHJEM VED ØLBY SKOLE REDEGØRELSE FOR LOKALPLANFORSLAG LOKALPLANENS FORHOLD TIL ANDEN PLANLÆGNING Regionsplanens

Læs mere

Lokalplan nr. 13.1.1 Område ved Roskildevej og Linde Allé. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune

Lokalplan nr. 13.1.1 Område ved Roskildevej og Linde Allé. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Lokalplan nr. 13.1.1 Område ved Roskildevej og Linde Allé Hvad er en lokalplan

Læs mere

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER 2 Forandringer skal følge planen LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt

Læs mere

Lokalplan nr. 85. for et landsstævnestadion. Torneværksvej. Porcelænsvej. 42t. 24a

Lokalplan nr. 85. for et landsstævnestadion. Torneværksvej. Porcelænsvej. 42t. 24a Porcelænsvej Lokalplan nr. 85 for et landsstævnestadion Torneværksvej 42t 24a Rønne Kommune juli 1999 1 INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE Lokalplanens baggrund...2 Lokalplanens indhold...2 Lokalplanens

Læs mere

Lokalplan for Byudviklingsområde ved Selsøvej i Skibby Rammelokalplan. Vedtaget af Byrådet den 23. september Lokalplan nr.

Lokalplan for Byudviklingsområde ved Selsøvej i Skibby Rammelokalplan. Vedtaget af Byrådet den 23. september Lokalplan nr. Lokalplan for Byudviklingsområde ved Selsøvej i Skibby Rammelokalplan Vedtaget af Byrådet den 23. september 2014 Lokalplan nr. 066 2 Indholdsfortegnelse Redegørelse 3 Indledning... 3 Områdets beliggenhed...

Læs mere

BRAMMING KOMMUNE ST. DARUM BY ET OMRÅDE TIL BLANDET BOLIG OG ERHVERV VED GL. DARUMVEJ I ST. DARUM LOKALPLAN NR

BRAMMING KOMMUNE ST. DARUM BY ET OMRÅDE TIL BLANDET BOLIG OG ERHVERV VED GL. DARUMVEJ I ST. DARUM LOKALPLAN NR Gl. Darumvej Feilbergvej Sønderbyvej BRAMMING KOMMUNE ST. DARUM BY ET OMRÅDE TIL BLANDET BOLIG OG ERHVERV VED GL. DARUMVEJ I ST. DARUM LOKALPLAN NR. 04.83.04 LOKALPLAN NR. 04.83.04 for et område til blandet

Læs mere

Gundsø byråd har d. 11.06.1997 vedtaget Lokalplan 1.38 endeligt.

Gundsø byråd har d. 11.06.1997 vedtaget Lokalplan 1.38 endeligt. LOKALPLAN NR. 1.38 l B2 Hotel Søfryd i Jyllinge. Gundsø byråd har d. 11.06.1997 vedtaget Lokalplan 1.38 endeligt. Lokalplanens baggrund og formål Baggrunden for at udarbejde denne lokalplan for området

Læs mere

LOKALPLAN For erhvervsområde ved Industribuen. Ishøj Kommune 1999

LOKALPLAN For erhvervsområde ved Industribuen. Ishøj Kommune 1999 LOKALPLAN 1.27 1 For erhvervsområde ved Industribuen Ishøj Kommune 1999 2 Lokalplanens baggrund og formål Butikskoncernen Netto ønsker at opføre et højlager i tilknytning til nuværende lagerbygninger på

Læs mere

Lokalplan 66. Stenhavegård

Lokalplan 66. Stenhavegård Lokalplan 66 Stenhavegård R E D E G Ø R E L S E INLEDNING Området, som er omfattet af lokalplan nr 66, er beliggende i UsserØd, mellem Stampevej og Breeltegårds arealer Området afgrænses mod syd af Stampevej,

Læs mere

Lokalplan nr. 74. for en boligbebyggelse ved Nørregade. Hundested Kommune

Lokalplan nr. 74. for en boligbebyggelse ved Nørregade. Hundested Kommune Lokalplan nr. 74 for en boligbebyggelse ved Nørregade Hundested Kommune Indhold Redegørelse s. 5 Indledning Lokalplanlægning Området for lokalplanen Forhold til anden planlægning Lokalplanens midlertidige

Læs mere

Lokalplan nr for et butiksområde vest for Klosterparkvej

Lokalplan nr for et butiksområde vest for Klosterparkvej Indhold Lokalplan nr. 1.4-4 for et butiksområde vest for Klosterparkvej Indledning Lokalplanens forhold til anden planlægning Lokalplanens retsvirkninger Lokalplanens bestemmelser 1 Lokalplanens formål

Læs mere

LOKALPLAN 108. Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter

LOKALPLAN 108. Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter LOKALPLAN 108 Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1997 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan Boligområde og børneinstitution ved Valnøddevej. Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 7. oktober 2004.

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan Boligområde og børneinstitution ved Valnøddevej. Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 7. oktober 2004. VALLØ KOMMUNE Lokalplan 2-18 Boligområde og børneinstitution ved Valnøddevej Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 7. oktober 2004. Vallø Kommune Lokalplan 2-18 Boligområde og børneinstitution ved Valnøddevej

Læs mere

LOKAL PLAN 09-013 AUGUST 1988

LOKAL PLAN 09-013 AUGUST 1988 I LOKAL PLAN 09-013 AUGUST 1988 I REDEGØRELSE Lokalplanens baggrund og område Baggrund Nærværende lokalplan er udarbejdet på baggrund af Boligselskabet Limfjorden s aktuelle planer om at opføre ca. 50

Læs mere

Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning 4

Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning 4 Lokalplan for et område ved Hovedgaden, Hårlev BRANDSKILDEGÅRDEN Indholdsfortegnelse Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning 4 Lokalplanens tekst Side

Læs mere

LOKALPLAN 81. Pileparken ll Mørkhøj kvarter

LOKALPLAN 81. Pileparken ll Mørkhøj kvarter LOKALPLAN 81 Pileparken ll Mørkhøj kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1992 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der gennemføres

Læs mere

Lokalplan nr. 857/2. Om overførsel af areal fra landzone til byzone m.v. for et område til erhvervsformål i Purhus

Lokalplan nr. 857/2. Om overførsel af areal fra landzone til byzone m.v. for et område til erhvervsformål i Purhus Lokalplan nr. 857/2 Om overførsel af areal fra landzone til byzone m.v. for et område til erhvervsformål i Purhus Purhus Kommune Marts 2000 VEJLEDNING Lov om Planlægning trådte i kraft den 1. januar 1992.

Læs mere

LOKALPLAN' NR. 034 FOR ET OMRÅDE TIL OFFENTLIGT FORMÅL (KIRKE OG KIRKEGÅRD) I HØJVANGEN LOKALPLANOMRÅDE

LOKALPLAN' NR. 034 FOR ET OMRÅDE TIL OFFENTLIGT FORMÅL (KIRKE OG KIRKEGÅRD) I HØJVANGEN LOKALPLANOMRÅDE LOKALPLAN' NR. 034 FOR ET OMRÅDE TL OFFENTLGT FORMÅL (KRKE OG KRKEGÅRD) HØJVANGEN LOKALPLANOMRÅDE SKANDERBORG KOMMUNE 1985 NDHOLDSFORTEGNELSE SDE REDEGØRELSE Beskrivelse af lokalplanens indhold Lokalplanens

Læs mere

FAABORG KOMMUNE Lokalplan 2.95

FAABORG KOMMUNE Lokalplan 2.95 FAABORG KOMMUNE Lokalplan 2.95 Erhvervsområde i Kaleko oktober 2002 Indholdsfortegnelse Offentlighedsperiode 1 Lokalplanens baggrund 2 Bestemmelser 3 Lokalplan 2.95 3 1 Lokalplanens formål 3 2 Område og

Læs mere

VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR Lokalplan for et område til offentlige formål i den nordøstlige del af Hårlev by. LOKALPLANENS REDEGØRELSE:

VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR Lokalplan for et område til offentlige formål i den nordøstlige del af Hårlev by. LOKALPLANENS REDEGØRELSE: VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1-03. Lokalplan for et område til offentlige formål i den nordøstlige del af Hårlev by. INDHOLDSFORTEGNELSE: LOKALPLANENS REDEGØRELSE: Side Lokalplanens indhold... 1. Lokalplanens

Læs mere

INDLEDNING. Indholdsfortegnelse

INDLEDNING. Indholdsfortegnelse INDLEDNING Indholdsfortegnelse INDLEDNING 0 Offentlig fremlæggelse og indsigelsesfrist 1 REDEGØRELSE 2 Beskrivelse af lokalplanområdet 2 HIDTIDIG PLANLÆGNING 3 Regionplanlægningen 3 Kommuneplanlægningen

Læs mere

HANSTHOLM KOMMUNE BÅDSGÅRDSVEJ 2, 7730 HANSTHOLM. TLF.: , FAX:

HANSTHOLM KOMMUNE BÅDSGÅRDSVEJ 2, 7730 HANSTHOLM. TLF.: , FAX: Lokalplan 5.11 Lild - Bjerget Efterskole Endelig godkendt: 01.07.04 Offentlighedsfase: 11.02.04-07.04.04 HANSTHOLM KOMMUNE BÅDSGÅRDSVEJ 2, 7730 HANSTHOLM. TLF.: 9655 7730, FAX: 9655 7700 Indholdsfortegnelse

Læs mere

LOKALPLAN NR. 90. for ERHVERVSOMRÅDE E 11 VENSLEV

LOKALPLAN NR. 90. for ERHVERVSOMRÅDE E 11 VENSLEV LOKALPLAN NR. 90 for ERHVERVSOMRÅDE E 11 VENSLEV SKIBBY KOMMUNE LOKALPLAN NR. 90 - Erhvervsområde E 11, HC Handelscenter Syd INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGØRELSE... 3 INDLEDNING... 3 BYRÅDETS HENSIGT MED

Læs mere

LOKALPLAN 117. For et område ved Klavs Nebs Vej 10 i Virum bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune

LOKALPLAN 117. For et område ved Klavs Nebs Vej 10 i Virum bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune LOKALPLAN 117 For et område ved Klavs Nebs Vej 10 i Virum bydel Lyngby-Taarbæk Kommune Indholdsfortegnelse Baggrunden fan lokalplanen...................... 1 Lokalplanens indhold...........................

Læs mere

" J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård. Vinderup Kommune. Lokalplan nr. 53. Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej

 J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård. Vinderup Kommune. Lokalplan nr. 53. Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej / " J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård Vinderup Kommune Lokalplan nr. 53 Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej BESKRIVELSE LOKALPLANENS BAGGRUND Denne lokalplan gælder for området mellem Grønningen

Læs mere

HALS KOMMUNE LOKALPLAN NR. 7.19. November 1996. For udstykning af 3 sommerhusgrunde på Søndergade

HALS KOMMUNE LOKALPLAN NR. 7.19. November 1996. For udstykning af 3 sommerhusgrunde på Søndergade HALS KOMMUNE LOKALPLAN NR. 7.19 November 1996 For udstykning af 3 sommerhusgrunde på Søndergade INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplan 7.1 9 Side LOKALPLAN NR. 7.19 1 Lokalplanens formål 2 Lokalplanens område og

Læs mere

Lokalplan nr. 857/1. Om overførsel af areal fra landzone til byzone for et område til erhvervsformål i Purhus

Lokalplan nr. 857/1. Om overførsel af areal fra landzone til byzone for et område til erhvervsformål i Purhus Lokalplan nr. 857/1 Om overførsel af areal fra landzone til byzone for et område til erhvervsformål i Purhus Purhus Kommune Juni 1998 VEJLEDNING Lov om Planlægning trådte i kraft den 1. januar 1992. Loven

Læs mere

Lokalplan nr. 143. Nyborg Kommune Teknisk Afdeling, juli 2006. P-plads ved Hotel Nyborg Strand

Lokalplan nr. 143. Nyborg Kommune Teknisk Afdeling, juli 2006. P-plads ved Hotel Nyborg Strand Lokalplan nr. 143 Nyborg Kommune Teknisk Afdeling, juli 2006 P-plads ved Hotel Nyborg Strand Indholdsfortegnelse Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund...4 Forhold til anden planlægning...5 Forsyningsforhold...5

Læs mere

Lokalplanen omfatter en del af ejendommen matr.nr med et areal på ca m².

Lokalplanen omfatter en del af ejendommen matr.nr med et areal på ca m². SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 3-9409 Bofællesskab, B.S. Ingemanns Vej BESKRIVELSE AF FORSLAGET Lokalplanen omfatter en del af ejendommen matr.nr. 3772 med et areal på ca. 3.600 m². Der kan opføres en

Læs mere

LOKALPLAN NR. BE 51.13.01

LOKALPLAN NR. BE 51.13.01 LOKALPLAN NR. BE 51.13.01 BLANDET BOLIG- OG ERHVERVSOMRÅDE VED ØRBÆK TRÆLAST, NYBORGVEJ, ØRBÆK ØRBÆK KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING 2003 1 Lokalplan nr. BE.51.13.01 Ændring af anvendelse af en del af matr.

Læs mere

LOKALPLAN NR FOR ET BOLIGOMRÅDE I STRØBY BY Udarbejdet af Teknisk forvaltning Udgivet af Va11ø kommune, maj 1991 Kortet på forsiden er trykt

LOKALPLAN NR FOR ET BOLIGOMRÅDE I STRØBY BY Udarbejdet af Teknisk forvaltning Udgivet af Va11ø kommune, maj 1991 Kortet på forsiden er trykt LOKALPLAN NR. 4-02 - FOR ET BOLIGOMRÅDE I STRØBY BY Udarbejdet af Teknisk forvaltning Udgivet af Va11ø kommune, maj 1991 Kortet på forsiden er trykt med Geodætisk Instituts tilladelse (A. 894/70). VALLØ

Læs mere

Gråsten Kommune. Lokalplan nr. 32. Boligformål, Skolegade

Gråsten Kommune. Lokalplan nr. 32. Boligformål, Skolegade Gråsten Kommune Lokalplan nr. 32 Boligformål, Skolegade Vedtaget: 27.09.1990 REDEGØRELSE Gråsten kommune er tildelt en kvote på 20 almennyttige boliger. Byrådet er sammen med Gråsten Andelsboligforening

Læs mere

LOKALPLAN NR for et boligområde i Skovlunden, Thyregod.

LOKALPLAN NR for et boligområde i Skovlunden, Thyregod. LOKALPLAN NR. 080503 for et boligområde i Skovlunden, Thyregod. GIVE KOMMUNE 1 Hvad er en lokalplan Dette hæfte er en lokalplan for et boligområde i Skovlunden, Thyregod. En lokalplan er en fysisk plan,

Læs mere

Lokalplan nr. 025 Parkalle I, Tarm

Lokalplan nr. 025 Parkalle I, Tarm Lokalplan nr. 025 Parkalle I, Tarm Teknik & Miljø Toften 6 6880 Tarm 96 48 48 48 e-mail: teknisk@egvadkom.dk Beskrivelse af lokalplanens retdvirkninger. Efter kommunalbestyrelsens endelige vedtagelse

Læs mere

LOKALPLAN SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR PRIVATSKOLEN ALS I VØLUNDSGADE

LOKALPLAN SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR PRIVATSKOLEN ALS I VØLUNDSGADE LOKALPLAN SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 4-0306 PRIVATSKOLEN ALS I VØLUNDSGADE PLAN OG TEKNIK RÅDHUSET 6400 SØNDERBORG TLF 74126430 FAX 74126432 E-MAIL raadhus@sonderborg.dk I ndhold BESKRIVELSE AF LOKALPLANOMRÅDET

Læs mere

Hedehusene DDO, COWI. Lokalplan Støjskærm langs Brandhøjgårdsvej

Hedehusene DDO, COWI. Lokalplan Støjskærm langs Brandhøjgårdsvej Reerslevvej Brandhøjgårdsvej DDO, COWI Lokalplan 4.16.7 Støjskærm langs Brandhøjgårdsvej Hedehusene Lokalplan 4.16.7 Støjskærm langs Brandhøjgårdsvej 2 Høje-Taastrup Kommune Lokalplan 4.16.7 Indhold: Redegørelse

Læs mere

Lokalplan 1.45 Ådalens Privatskole. & Kommuneplantillæg nr. 9

Lokalplan 1.45 Ådalens Privatskole. & Kommuneplantillæg nr. 9 Lokalplan 1.45 Ådalens Privatskole Ishøj Kommune 2005 & Kommuneplantillæg nr. 9 Indholdsfortegnelse Redegørelse side 1 Baggrund for lokalplan 1.45 side 1 Lokalplanområdet side 1 Terrænforhold, beplantning

Læs mere

BOV KOMMUNE. Lokalplan 2/58. Boligområde ved Centrumsgaden/Hærvejen i Bov 1984

BOV KOMMUNE. Lokalplan 2/58. Boligområde ved Centrumsgaden/Hærvejen i Bov 1984 BOV KOMMUNE Lokalplan 2/58 Boligområde ved Centrumsgaden/Hærvejen i Bov 1984 BOV KOMMUNE TILLADELSE BOV KOMMUNE LOKALPLAN NR. 2/58 BOV KOMMUNE LOKALPLAN NR. 2/58 LOKALPLAN FOR ET BOLIGOMRADE VED CENTRUMGADEN

Læs mere