Sparekatalogets konsekvenser for Odder Museum og en skitse til en plan for fremtiden.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sparekatalogets konsekvenser for Odder Museum og en skitse til en plan for fremtiden."

Transkript

1 Sparekatalogets konsekvenser for Odder Museum og en skitse til en plan for fremtiden. Overordnet Lederen og bestyrelsen på Odder Museum er klar over alvoren af den økonomiske situation i Odder Kommune. Vi misunder ikke politikerne den opgave det er at gennemføre besparelserne. Vores opgave er imidlertid at informere om sparekatalogets konsekvenser for Odder Museum, og her er vi nødt til at understrege at de bliver katastrofale og sandsynligvis fører til museets lukning. På den baggrund vil vi påpege, at det er politikernes opgave at afgøre om man ønsker et museum i Odder Kommune, nu og i fremtiden? Vi vil pege på, at der er gode grunde til at svare ja til det spørgsmål. Vi vil også pege på løsninger og muligheder, som fritstiller økonomiske værdier på kort sigt, og som på lidt længere sigt (3 år) peger i retning af en ny museal struktur, der hviler på et mere bæredygtigt grundlag. Planen i punktform Vi vil foreslå, at Odder Museum med det samme tager initiativ til forhandlinger om sammenlægning med et, men helst flere, af vores nabomuseer. En sammenlægning vil fremtidssikre den museale virksomhed i Odder Kommune, og skabe et mere bæredygtigt økonomisk grundlag for fremtidens museumsvirksomhed i kommunen. Vi vurderer, at en sammenlægning, hvis der kan opnås enighed om den, kan gennemføres senest ultimo Indtil da er det afgørende at Odder Museum kan fortsætte sin virksomhed på det nuværende niveau. I løbet af 2011 kan Odder Museum rømme to og eventuelt senere en tredje kommunalt ejet bygning. De to bygninger har alene en værdi af mindst 3 millioner kroner. Herved frigives bygningerne til salg og der kan opnås en driftsbesparelse. Odder Museum er desuden åben for en løsning, der også omfatter sammenlægning med Odder Lokalhistoriske Arkiv, men det skal ske til alles tilfredshed. Herunder vil vi i første afsnit kort omtale den værdi der ligger i, at Odder Kommune har et statsanerkendt museum. Derefter vil vi i afsnit 2 beskrive konsekvenserne af de planlagte besparelser. I afsnit 3 skitserer vi en plan for hvordan den museale virksomhed i Odder Kommune kan sikres fremover gennem en sammenlægning med andre museer. I afsnit 4 fremlægger vi, hvilke muligheder vi ser for at museet kan bidrage til kommunens trængte økonomi, og endelig i afsnit 5 omtaler vi mulighederne for en sammenlægning med Odder Lokalhistoriske Arkiv. 1. Værdien af et Kulturhistorisk Museum Odder Museum har gennem de senere år gjort meget ud af at være udadvendt og af at kunne præsentere et omfattende, spændende og relevant kulturhistorisk program for kommunens borgere og besøgende. 1

2 Mange positive tilkendegivelser og et besøgstal svarende til halvdelen af kommunens indbyggere vidner om at det er lykkedes. Det skulle det også gerne i fremtiden Er Odder Museum et dyrt museum? Indledningsvist vil vi gerne slå fast at Odder Museum ikke er et dyrt museum. Der er et minimumsniveau for hvad det koster at drive et statsanerkendt museum, og for os at se må Odder Museum, som det er nu, betragtes som værende på dette minimumsniveau. Vi har ikke umiddelbart kendskab til andre statsanerkendte museer, der får væsentligt mindre i kommunalt tilskud. For eksempel ligger Glud Museum i Hedensted Kommunen på samme niveau som os. Forskellen er at der er et lavere befolkningsgrundlag i Odder Kommune. Det vender vi tilbage til i afsnit 3. Museets oplysende funktion Odder Museum formidler lokalområdets kulturhistorie til et meget bredt publikum, bestående af borgere og turister i alle aldre, og ikke mindst kommunens skolebørn. Museets besøgstal var sidste år knap svarende til hver anden borger i kommunen. Det faglige arbejde med indsamling, bevaring, registrering, forskning og formidling, som kvalitetssikres gennem museets statsanerkendelse (vi skal leve op til en række krav og forpligtelser) gør, at museet har helt andre forudsætninger for at formidle om kulturarven end fx skolerne. Det er selvsagt utroligt vigtigt, at der er en institution, som varetager kulturarven og sørger for at kulturhistorien bliver formidlet til borgerne på en måde, som er relevant og vedkommende og målrettet flere forskellige målgrupper. At formidle forudsætter faglighed og professionalisme. For eksempel er Odder Museum lige nu med til at udvikle et helt nyt værktøj til kulturhistorisk formidling på internettet. Det sker med økonomisk støtte fra Kulturarvsstyrelsen. Målet er at skabe en autentisk udstillingsoplevelse på internettet, og værktøjet er især rettet mod unge og andre målgrupper, som vi af erfaring ved sjældent bruger museerne på traditionel vis. Når værktøjet er færdigt vil det kunne anvendes af andre museer og i mange andre formidlingssammenhæng. Museet er en indtægtsgivende virksomhed Museet får 1,9 mio. kroner i kommunal støtte, men opnår gennem fondsmidler, statstilskud og statslige projektmidler samt egenindtægter en omsætning på cirka 4,5 mio. kroner. Hver kommunal krone bliver altså mere end fordoblet. De ekstra penge skaber omsætning og arbejdspladser i Odder Kommune og bruges på aktiviteter, udstillinger og tiltag, som kommer borgerne til gode. Hvis museet må lukke som følge af besparelserne kommer disse midler ikke længere Odder Kommune og borgere til gode. Museet har stor lokal opbakning Vores indtryk er, at rigtig mange borgere er meget glade for museet, hvad også besøgstallet vidner om. Vi har en museumsforening med cirka 250 medlemmer og frivillige, som regelmæssigt bidrager med frivilligt arbejde for museet. De frivilliges store engagement har stor betydning for museet og er blot endnu et udtryk for, at Odder Museum er en institution som mange borgere værdsætter højt. 2

3 I øvrigt anslår vi at de frivilliges arbejdsindsats udgør 2-3 årsværk. Dette arbejde bør også indregnes i den samlede vurdering af Odder Museum. Museet brander Odderegnen og skaber positiv lokal identitet Odder Museum skaber med sit store program og høje aktivitetsniveau rigtig mange glade brugere, og vi skaber meget omtale i de lokale og regionale medier: Omtale der dybest set handler om, hvor spændende, dejligt og historisk interessant vores lokalområde er. Da Odder Kommune er en bosætnings- og turismekommune, er Odderegnen et varemærke vi skal passe på. Det skal passes og plejes for det er de positive historier, der tiltrækker både ny bosætning og flere turister. Netop det medvirker Odder Museum i allerhøjeste grad til. Det handler, som der stod i Jyllandspostens leder den 14. april 2010 om (lokal) identitet og om risikoen for at blive et ligegyldigt sted. Kultur har nemlig betydning, slutter JPs leder. Også økonomisk vil vi gerne tilføje. Odder Museum er den institution, der fortæller egnens kulturhistorie. Og det gør vi til mange forskellige målgrupper og på mange forskellige spændende måder i samarbejde med mange lokale aktører, ikke mindst Visit Odder. Vi vil gerne anføre, at det kræver faglighed og en professionel indsats at formidle og markedsføre Odderegnen ved hjælp af kulturhistorien. Den positive lokale identitet kommer ikke ud af ingenting. Vi mener, af alle ovenstående årsager, at det er utroligt vigtigt at Odder Kommune også fremover opretholder museal virksomhed og aktivitet. Med planen om en sammenlægning med andre museer, peger vi på en løsning, der kan sikre, at dette også sker til alles tilfredshed i fremtiden. Vi vil gerne tilføje at Kulturarvsstyrelsens konsulenter gerne kommer ud og informerer politikere og forvaltning om det potentiale, et museum har for kommuner, samt give ideer og eksempler på hvordan man i fællesskab kan samarbejde til gavn og glæde for alle parter. Museet tager gerne initiativ til et sådant møde. 2. Sparekatalogets konsekvenser for Odder Museum Odder Museum er en indtægtsgivende virksomhed. Museet har altid været god til at supplere det kommunale tilskud med eksterne fondsmidler og egen-indtægter. De ekstra penge skaber omsætning, arbejdspladser i Odder og bruges til spændende aktiviteter til gavn for borgere og turister på egnen. I indeværende år er det ordinære kommunale tilskud 1,9 mio. kr., men museets samlede budget er på cirka 4,5 millioner. Museets økonomi er imidlertid bygget op omkring det kommunale basistilskud. De varslede nedskæringer betyder, at korthuset falder sammen. Vi vil skulle spare langt mere end de kr. Odder Museum er et statsanerkendt museum og får derfor statstilskud. Det kommunale tilskud er afgørende for størrelsen af statstilskuddet. Det reducerede kommunale tilskud vil med det samme føre til tab af statstilskud i størrelsesordenen kr. Vi vil altså i bedste fald skulle finde godt 1,2 mio. kr. på et budget, som gennem mange år har været under pres, og som er stærkt domineret af lønudgifter. Vi vil med sikkerhed skulle fyre mindst to af fire fastansatte, og det er ikke muligt for os at se, hvordan museet så kan føres videre. Det aktivitetsniveau museet er kendt for, også uden for kommunens grænser, 3

4 kræver simpelthen som minimum denne bemanding. Det gælder også i forhold til at organiserer frivilligt arbejde og i forhold til borgerinddragelse, samt i forhold til at kunne modtage praktikanter fra universitetet. Ikke mindst skal det understreges, at muligheden for at indgå i større projekter, og dermed skaffe ekstern finansiering til museets aktiviteter, vil forsvinde. Det vil naturligvis have yderligere negativ indflydelse på budgettet. Vi vil heller ikke have råd til at finansiere vores del af naturvejleder-ordningen, selvom den udløser et tilskud på kr./år fra Friluftsrådet (såfremt projektet bevilges). Tabt statstilskud Statstilskuddet beregnes på grundlag af kommunalt tilskud (incl. kommunens eget bidrag til flex-job) plus ikke-offentligt tilskud minus husleje. Der er et loft på 2,2 mio., hvilket udløser maximalt statstilskud pt kr./år. og et gulv på 1,2 mio. kr. Kommer man under gulvet mister man helt sit statstilskud og dermed også sin statsanerkendelse. Statstilskuddet gives med på baggrund af beregningsgrundlaget med to års forsinkelse. Som det er nu får Odder Museum maksimalt statstilskud. Efter en besparelse kommer vi næsten ned på gulvets niveau. Det vil faktisk kun være naturvejleder-støtten (projektstøtte fra Friluftsrådet, som vi ikke er garanteret), der holder os over gulvet. Vi vil med sikkerhed miste 35-36% af kr. = kr. Efter besparelsen er det tvivlsomt om vi overhovedet kan opretholde statstilskuddet. Statsanerkendelsen på spil Odder Museum er et statsanerkendt museum. Det betyder, at vi varetager den lokale del af Danmarks Kulturarv. Statsanerkendelsen er et kvalitetsstempel, som udover at udløse statstilskud medfører en række faglige forpligtelser og krav fra Kulturministeriet. Vi skal lave forskning og undersøgelser om lokalområdets historie, vi skal formidle på en vedkommende og relevant måde til mange forskellige målgrupper, og vi skal bevare og sikre den lokale kulturarv for eftertiden. Som vist ovenfor bringer sparekataloget statsanerkendelsen i fare af økonomiske årsager, fordi vi kommer meget tæt på det økonomiske minimumsniveau, som er en forudsætning for statsanerkendelsen. Sparekataloget bringer også statsanerkendelsen i fare af faglige årsager, fordi vi vil være nødt til at fyre en af de to fag-inspektører. Ifølge Kulturarvsstyrelsen (som løbende kvalitetsvurderer danske museer) er sådanne en-mands museer ofte nødlidende: De har i praksis meget svært ved at leve op til de stadigt stigende krav og forpligtigelser på museumsområdet. Hvis vi mister statsanerkendelsen har museumslovens paragraf 17 følgende ordlyd: Såfremt et statsanerkendt museum ophører, afgør kulturministeren efter forhandling med museets hovedtilskudsyder, hvorledes der skal forholdes med museets samling. Det vil i praksis betyde, at samlingen skal overdrages til et, men sandsynligvis flere statsanerkendte museer i Danmark, dvs. splittes op. Man må desuden forvente, at dele af samlingen bliver kasseret, hvilket er en omstændelig og arbejdskrævende proces, der i hvert enkelt tilfælde forudsætter at giver eller dennes efterkommere opspores og tilbydes genstanden (Odder Museum har anslået genstande i sin samling). Så vidt vi er orienteret, er der ikke fortilfælde for denne situation. 4

5 3. Odder Museum som en del af en større museal enhed Den museumsstruktur, vi kender i dag, blev etableret i 1970erne og står i dag overfor grundlæggende forandringer. Mange museer er allerede blevet sammenlagt i forbindelse med den seneste kommunalreform og andre er fulgt efter på eget initiativ. Pt. venter alle i branchen på Kulturarvsstyrelsens Museumsudredning, som er klar til januar Museumsudredningen er en helt ny plan for det museale område i Danmark, og allerede nu står det klart at en hovedoverskrift bliver større museumsenheder. I lyset af de kommunale besparelser, som understreger behovet for en ny løsning, såvel som i lyset af kulturministeriets kommende museumsudredning, vil Odder Museum derfor arbejde aktivt for en museumssammenlægning med et, men helst flere, af vore nabomuseer. Det vil på sigt medføre mulighed for driftseffektiviseringer og besparelse, og samtidig skabe grundlag for et museumsarbejde i kommunen, som kan løfte fremtidens udfordringer. Vi har fået tilsagn fra Kulturarvsstyrelsen om at de støtter denne tanke, og påpeger at styrelsen har mulighed for at yde økonomisk støtte til konsulentbistand. Kulturarvsstyrelsen kan gå ind i processen, så snart der ligger en fælles tilkendegivelse om at de implicerede museer og kommuner ønsker at samarbejde om en sammenlægning. Som situationen er nu, er der blandt museumslederne i vores nærområde en klar bevidsthed om, at sammenlægning er et meget realistisk og formodentlig helt nødvendigt fremtidsscenarium. Derfor er der også interesse for at begynde en drøftelse af mulighederne. Vi vurderer på det grundlag, at der er gode betingelser for at forhandlinger om en sammenlægning med et eller flere museer. Vi kan tage initiativ til at begynde dialogen med kort varsel. Hvordan ser en ny museal enhed ud? En ny museal enheds form og struktur vil afhænge af konkrete forhandlinger mellem de implicerede kommuner og museer og kan derfor ikke beskrives på forhånd. Men med alle de forbehold, der kan og skal tages, ser der især ud til at være muligheder i området syd for Århus, nord for Vejle og øst for Silkeborg. Det vil sige mellem Hedensted, Horsens, Skanderborg og Odder et område, som i øvrigt har en lang række fællestræk. Dette sagt uden iøvrigt at lukke døren for andre muligheder. Leder og bestyrelse på Odder Museum ser for sig en museumsenhed med fælles ledelse, administration og bygningsforvaltning, hvilket vil give en række samdriftsfordele. Samtidig skal det være en museumsenhed med fokus på lokale aktivitets- og udstillingssteder. Det er afgørende at det lokale engagement opretholdes og føres videre i den nye enhed. Vi vil derfor vægte, at der fastholdes en lokal og faglig ledelse. En lignende model er lige nu ved at blive gennemført på Djursland til stor tilfredshed for alle involverede. Der findes en række andre eksempler, som vil være mere eller mindre sammenlignelige fx Museum Sønderjylland. Fordelen ved en større enhed Den større volumen i en ny museumsenhed giver en række fordele, herunder bedre muligheder for synergi og specialisering, både fagligt og formidlingsmæssigt. En større enhed vil kunne løfte projekter på en anden skala end tilfældet er for de små museer i dag. Sidst men ikke mindst vil det skabe grundlag for flere og 5

6 bedre fælles ressourcer fx inden for it, markedsføring, grafisk design m.m. Alt sammen vil i sidste ende styrke og fremtidssikre det lokale museums aktivitet til gavn og glæde for publikum og kommunen. Det økonomiske perspektiv Odder Museum er ikke et dyrt museum. Tværtimod. Til gengæld er Odder Kommune en lille kommune med et lavt befolkningsgrundlag sammenlignet med de fleste andre kommuner. Derfor ligger Odder Kommune relativt højt i KL-statistikken, når man ser på hvor mange kroner, der anvendes på museumsområdet pr borger. 88 kroner i Odder mod 86 kroner i sammenligningsgruppen. I Horsens er man, ifølge vores oplysninger helt nede på 40 kroner og i Vejle på et lignende niveau. Den museumssammenlægning, der er under gennemførelse på Djursland, har taget udgangspunkt i at tre kommuner og museer forhandlede sig frem til et fælles økonomisk niveau. Det fælles niveau blev sat højt, men ligger alligevel et stykke under niveauet i Odder. Da Odder Kommunens udgifter pr. borger ligger højt, som følge af et mindre befolkningsgrundlag end vores nabokommuner, må det betegnes som overvejende sandsynlig, at en fusion vil resultere i et lavere økonomisk niveau end det nuværende for Odder Kommune. Derfor vil Odder Kommune kunne opnå en konkret besparelse på området. Dette er dog et spørgsmål, som i sidste ende beror på de konkrete forhandlinger mellem Odder Kommune og de andre implicerede kommuner og museer. Under alle omstændigheder rummer en fusion som nævnt et økonomisk potentiale i form af samdriftsfordele og besparelser på grund af fælles ledelse og administration m.m. Tidsperspektivet? Kulturarvsstyrelsen kommer med sin Museumsudredning til januar 2011 og der er ingen tvivl om af museerne generelt afventer den præcise ordlyd. Indledende drøftelser mellem museerne kan dog startes allerede i Tidsperspektivet afhænger af de konkrete forhandlinger mellem kommunerne og museerne, men 3 år forekommer at være realistisk. En ny museumsenhed burde således kunne realiseres ultimo 2013, men dette er kun en vurdering. 4. Hvordan kan Odder Museum bidrage til besparelserne, uden at man ødelægger den museale virksomhed og perspektiverne for fremtiden. Leder og bestyrelse på Odder Museum finder det helt afgørende at Odder Museum får mulighed for at fortsætte sin faglige og formidlingsmæssige virksomhed med uformindsket styrke frem mod den foreslåede sammenlægning med andre museer i nærområdet. Altså i 2011, 2012 og Til gengæld har museet mulighed for at indskrænke sin virksomhed til et mindre antal bygninger. To bygninger til en samlet værdi af mindst 3 mio. kr. kan fritstilles til salg eller andre formål. En tredje bygning er også en mulighed på længere sigt. Der vil samtidig kunne opnås en vis driftsbesparelse. Derfor skal niveauet holdes frem mod en sammenlægning Hvis niveauet for den museale virksomhed sænkes til et minimum, kan vi ikke forvente at få mere end det absolut minimale ud af en kommende sammenlægning. Det har flere af de andre museumsledere allerede nu understreget. Kommer man som en tigger med en tom skål, vil de andre ikke betale for et højt fagligt og formidlingsmæssigt kvalitetsniveau i Odder. At opretholde det nuværende niveau er derfor et spørgsmål 6

7 om at sikre den museale virksomhed i Odder Kommune for fremtiden. Hvis statsanerkendelsen sættes over styr er der slet ingen perspektiver for fremtiden. På det grundlag finder vi det helt afgørende, at museet får lov til at føre sin virksomhed videre på det nuværende niveau. Vi kan ikke undvære nogen af de fire faste medarbejdere (to faginspektører, sekretær og bogholder samt en museum- og bygningsforvalter hvis primære opgave, er at vedligeholde de tekniske installationer og syv kommunale bygninger, heraf to stærkt krævende fredede bygninger og parkanlægget). Naturvejleder-ordningen er billig, fordi den udløser tilskud på kr./år fra Friluftsrådet, og samtidig har denne ordning en meget stor synlighed i lokalsamfundet. Odder Museum har et ansvarsområde inden for nyere tid. Det betyder at der er et lovkrav om, at der skal være én faglig inspektør. Men Kulturarvsstyrelsen har overfor os ikke lagt skjul på, at de såkaldte enmandsmuseer i praksis har yderst vanskeligt ved at leve op til de stadigt stigende faglige og formidlingsmæssige forpligtigelser. I sin tid gav staten da også netop ophjælps-støtte til at Odder Museum kunne ansætte en ekstra inspektør, fordi man vurderede det nødvendigt. Nødvendigheden er ikke mindre i dag. Det skal også understreges, at uden to faginspektører er vores muligheder for at skaffe projekt- og fondsmidler meget stærkt reducerede. Vi vil simpelthen ikke kunne løfte projektarbejdet. Bygninger I stedet peger museet på muligheden for at indskrænke sin virksomhed til et mindre antal bygninger. Odder Museum disponerer over en række kommunale bygninger. Der er tale om: Administrationsbygning i Rosensgade 84 Magasin, Raupacksgade Odder Vand- og Dampmølle, Møllevej 5-7 Møllerens Stuehus, Møllevej 5-7 Lille staldbygning, Møllevej 5-7 Vippebrøndshuset, Møllevej 5-7 Moderne udstillingsbygninger, Møllevej 5-7 Odder Museum har mulighed for at rømme mindst to og eventuelt tre af disse bygninger. Bygningerne bliver hermed fritstillet til salg eller andre formål. På den måde kan museet bidrage til kommunens økonomi og vi vil samtidig opnå en mindre besparelse på driftsomkostninger og vedligeholdelse. Magasinbygningen på Raupackgade Som resultat af en af en årelang indsats er Odder Museum nu meget langt med digitaliseringen og registrering af sine samlinger. Det betyder at vi bruger computer, når vi skal søge på en genstand, og at det derfor er principielt ligegyldigt, om vi kan gå op og se den på en hylde. På den baggrund er museet nu klar til at gå med i en fælles magasinordning. Der er flere steder i Danmark bygget moderne magasinfaciliteter, som anvendes af flere museer i fællesskab. I Vejle er der bygget et sådant nyt fællesmagasin med alle moderne faciliteter i form af klimastyring, skadedyrskontrol, fryserum m.m. Magasinet benyttes af flere af museerne i vores nærområde. Vi kan leje plads her for 200 kr. pr kvadratmeter. Vi skønner at skulle bruge m2 = årlig udgift på kr. 7

8 Dette niveau svarer til det dobbelte af de udgifter vi har til magasinhusleje i dag. Til gengæld vil vi spare en del driftsudgifter. Samtidig er løsningen langt bedre i et bevarings-perspektiv. Det vil kræve en stor arbejdsindsats at flytte hele museets samling, men hvis opgaven gives fuld prioritet, vurderes det at Raupack-magasinet kan være til kommunens disposition primo Administrationsbygningen i Rosensgade Det er ikke afgørende for os, at personalet har til huse lige op og ned af udstillingerne. Museet har brug for fire kontorarbejdspladser og et lokale til kontorudstyr, bøger m.m. samt adgang til kantine eller frokoststue. På betingelse af at Odder Kommune, kan genhuse museet på samme økonomiske betingelser som de nuværende, men i billigere administrationslokaler (for eksempel i Varmeværket) kan administrationsbygningen på adressen i Rosensgade fritstilles til salg eller andre formål. Mulighed for et større kontorfællesskab Odder Museum vil ikke modsætte sig, at dele bygning med andre lokale virksomheder eller institutioner. Faktisk kan vi se både muligheder og potentiale for synergi i en sådan tanke, der tidligere har været drøftet fx i forbindelse med politigården. Tanken om en slags fælles kultur-administration finder vi tiltalende og rigtig, men vi er også åbne for andre muligheder så længe der bliver tale om et professionelt arbejdsmiljø med gode arbejdsforhold. Sammenlægning med andre aktører i et større kontorfællesskab/bygning rummer i vores vurdering muligheder for yderligere driftsbesparelser. Møllerens Stuehus Den fredede bygning, Møllerens Stuehus, på Møllevej 5-7, har stor historisk værdi og er en helt integreret del af det historiske kulturmiljø omkring Odder Vand- og Dampmølle. Det er afgørende at dette kulturmiljø bevares som en integreret del af museets område, og det sætter visse begrænsninger for bygningens anvendelse til andre formål. Til gengæld er bygningen ikke særlig velegnet som udstillingsbygning, og på sigt overvejer Odder Museum at indskrænke sine udstillingsaktiviteter til de moderne udstillingslokaler på samme adresse samt til selve Odder Vand- og Dampmølle. Det betyder, at denne bygning potentielt også kan fritstilles til andre formål, hvis dette kan ske uden at det går ud over kulturmiljøet og museumsområdet som sådan. Vi har overvejet om den kan bruges som administrationsbygning, men det vil efter vores vurdering kræve en hel del forbedringer. Vi tvivler på, at lokalerne umiddelbart kan godkendes som arbejdspladser, men dette er ikke undersøgt nærmere. Hvis museet skal rømme Møllerens Stuehus, forudsætter det opbygningen af nye lokalhistoriske udstillinger i andre bygninger. Det er et stort projekt, som vi ikke umiddelbart kan sætte tidsfrist på. Fremtidens udstillingsbygninger Vi ser et stort og uudnyttet udstillings- og formidlingspotentiale i Odder Vand- og Dampmølle og hele kulturmiljøet omkring den. Møllen er et enestående eksempel på en tidlig industrimølle, og som fremstår næsten helt intakt med alt inventar, maskiner m.m. 8

9 Herudover ser vi som nævnt de lokalhistoriske udstillinger fornyet og flyttet op i de moderne udstillingsbygninger, som er langt mere egnede til formålet end Møllerens Stuehus, hvor denne del af udstillingerne står i dag. Stalden, Møllevej 5-7 Hvis magasinet på Raupacksgade skal rømmes, får museet brug for værksted og opbevaring et andet sted. Det mest nærliggende er at anvende den lille staldbygning til formålet. Vippebrøndshuset Odder Museums Bestyrelse har besluttet, at Vippebrøndshuset skal nedtages. De originale dele af huset skal registreres og opbevares på magasin, på en sådan måde at huset kan genopføres i fremtiden. Beslutningen har både faglige og sikkerhedsmæssige begrundelser samt begrundes i et ønske om bedre muligheder for at udnytte museumsparken til større arrangementer. Der er ikke store driftsudgifter ved Vippebrøndshuset, men på sigt vil vedligeholdelsen af huset blive dyrt. Huset trænger blandt andet til nyt stråtag. Disse udgifter spares. Værdien af at museet indskrænker sig Som det fremgår, tilbyder museet at rømme mindst to kommunale bygninger og på sigt, at indskrænke udstillingsaktiviteterne til de moderne udstillingsbygninger og selve Odder Vand og Dampmølle. Det vil medføre mulighed for driftsbesparelser og desuden fritstille to kommunale bygninger til salg eller andre formål: Advokat Ove Bonde Mikkelsen og Senior Erhvervsrådgiver i Danske Bank, Erling Rovelt, har vurderet værdien af hhv. magasinbygningen i Raupachsgade og administrationsbygningen i Rosensgade. Deres vurdering lyder: Rosensgade: kr Raupachsgade: kr I alt vil der altså kunne fristilles kommunal ejendom til en værdi af 3 mio. kr. inden for sparekatalogets tidsramme Driftsbesparelsen ved at opgive Rosensgade 84 skal opvejes af at museet skal genhuses et andet sted. Museet bruger i dag cirka kr. til el og varme i administrationsbygningen. Ved at flytte samlingerne på fællesmagasin i Vejle og opgive magasinbygninger i Raupachsgade og det privat lejede magasin på Rodstenseje, spares udgifter til el, varme, telefon/alarmanlæg. Magasinet Rodstenseje (privatleje). Husleje, el, (uopvarmet) og telefon/alarm = kr. Magasinet, Raupacksgade. El, varme og telefon/alarm = kr. På længere sigt vil der være yderligere en besparelse på el og varme, hvis Møllerens Stuehus opgives som udstillingsbygning, men da bygningen er fredet vil der næppe kunne spares på vedligeholdelsen. Møllerens stuehus. El og varme = kr. 9

10 Alt i alt skønner vi på sigt, at kunne opnå driftsbesparelser på en reduceret bygningsmasse i størrelsesordenen kr. som dog skal modregnes udgifter til fællesmagasin i Vejle. Samt yderligere cirka kr. hvis Møllerens Stuehus medregnes. Hertil kommer at museet og kommunen vil spare fremtidige udgifter til vedligeholdelsen af de bygninger, der evt. afhændes eller som Vippebrøndshuset nedtages. Der vil desuden være visse besparelser på forsikringer og service af brand- og alarmanlæg. Disse tal er ikke beregnet At ovenstående tal er skøn understreges, ligesom det understreges at planen om at indskrænke museets virksomhed bygningsmæssig, forudsætter planlægning og et vist tidsforløb. 5. Vedrørende Odder Lokalhistorisk Arkiv Odder Lokalhistoriske Arkiv er også med i sparekataloget og står til helt at få fratages sit kommunale tilskud. Vi har forstået, at man gerne ser en fællesløsning for Odder Museum og Odder Lokalhistoriske Arkiv. På Odder Museum mener vi principielt, at der er fornuft i, at arkiv og museum kommer under samme tag også i forhold til en kommende løsning/sammenlægning der skal føre det kulturhistoriske arbejde videre i fremtiden. De to institutioner beskæftiger sig med de samme emner og supplerer hinanden godt. Mange museer og arkiver er lagt sammen til en enhed og har stor glæde af det. Det er for eksempel tilfældet i Skanderborg, hvor museum og arkiv er en enhed under Skanderborg Museum med fælles vedtægter, budget og regnskab. Arkivet har sin egen faglige inspektør/leder og er en del af helheden Skanderborg Museum, på lige fod med andre afdelinger. Skanderborg Historiske Arkiv har så igen de mindre lokale arkiver som underafdelinger. Der vil være en række væsentlige og arbejdskrævende praktiske problemer forbundet med en sammenlægning af arkiv og museum. Disse problemer er endnu ikke er udredt. Det handler blandt andet om digitalisering af samlingerne som museerne er forpligtiget til og hvad der vil ske hvis alle arkivalier fik status af museumsgenstande. Det har taget museet adskillige år at digitalisere hovedparten af sine samlinger i kulturarvsstyrelsens nationale database REGIN. Vores holdning er under alle omstændigheder, at en sammenlægning forudsætter, at der følger timer med til administration af arkivet, og at en eventuel fælles løsning finder sted til alles tilfredshed det vil sige også ud fra et konkret ønske fra Odder Lokalhistorisk Arkiv. Afslutning Odder Museum og dets bestyrelse ser gerne frem til konstruktiv dialog med kommunens politikere og forvaltning. Vi håber indtrængende, at vi i fællesskab kan finde en fremtidssikret løsning, der sikrer at kommunen også fremadrettet har en museumsvirksomhed - med alle de potentialer det rummer for Odderegnen, borgerne og turisterne. Med venlig hilsen Museumsleder, Klaus Markmann Jensen og Bestyrelsesformand, Per Møller Nielsen. 10

Kulturudvalget (2. samling) KUU alm. del - Svar på Spørgsmål 58 Offentligt

Kulturudvalget (2. samling) KUU alm. del - Svar på Spørgsmål 58 Offentligt Kulturudvalget (2. samling) KUU alm. del - Svar på Spørgsmål 58 Offentligt Folketingets Kulturudvalg Christiansborg 1240 København K Kulturministeren Kulturministeriet Nybrogade 2 1203 København K Tlf.

Læs mere

Vedtægter for Middelfart Museum

Vedtægter for Middelfart Museum Vedtægter for Middelfart Museum 1. Museets navn og ejerforhold, art og status Middelfart Museum er en selvejende institution og et statsanerkendt kulturhistorisk museum med lokalhistorisk arkiv. 2. Museets

Læs mere

Genstande der savner naturlig tilknytning til museets ansvarsområde, bør ikke indlemmes i samlingerne, men søges henvist til relevant museum.

Genstande der savner naturlig tilknytning til museets ansvarsområde, bør ikke indlemmes i samlingerne, men søges henvist til relevant museum. Vedtægter for Billund Museum 1. Museets navn og ejerforhold, art og status 1.1 Billund Museum ejes og drives af Billund Kommune. Billund Museum er et statsanerkendt kulturhistorisk museum. 2. Formål og

Læs mere

museum, der er blevet til ved storisk Museum Museum Østjylland anden forskning har er kommu- Randers.

museum, der er blevet til ved storisk Museum Museum Østjylland anden forskning har er kommu- Randers. Vedtægter for Museum Østjylland Randers/ /Djursland 1. Navn og ejerforhold, art og status 1..1. Museum Østjylland Randers/Djursland er et statsanerkendt kulturhistorisk museum, der er blevet til ved en

Læs mere

VEDTÆGTER. for NATURAMA. Naturama er en selvejende institution, der driver naturhistorisk museum med statsanerkendelse.

VEDTÆGTER. for NATURAMA. Naturama er en selvejende institution, der driver naturhistorisk museum med statsanerkendelse. VEDTÆGTER for NATURAMA Navn og formål 1 Naturama er en selvejende institution, der driver naturhistorisk museum med statsanerkendelse. Naturama er videreførelsen af Svendborg Zoologiske Museum. 2 Naturama

Læs mere

Kulturhistorisk Museum i Randers har givet udtryk for stor interesse i deltagelse i et sådant forpligtende museumssamarbejde.

Kulturhistorisk Museum i Randers har givet udtryk for stor interesse i deltagelse i et sådant forpligtende museumssamarbejde. GENERELLE BETRAGTNINGER VEDRØRENDE MUSEUMSSAMARBEJDET PÅ DJURSLAND Ved Brita Mosdal og Jakob Vedsted, februar 2008 Museet for Syddjurs og Djurslands Museum er enige i, at det er en god ide, at indlede

Læs mere

Vedtægter for Vendsyssel Historiske Museum

Vedtægter for Vendsyssel Historiske Museum Vedtægter for Vendsyssel Historiske Museum Vedtægter for Vendsyssel Historiske Museum vedtaget december 2006 til ikrafttræden 1/1 2007 1. Navn, ejerforhold, status og art 1.1. Vendsyssel Historiske Museum

Læs mere

VEDTÆGTER. for NATURAMA

VEDTÆGTER. for NATURAMA VEDTÆGTER for NATURAMA Baseret på: Lov nr. 1505 af 14. december 2006, museumsloven med senere ændringer Bekendtgørelse nr. 1512 af 14. december 2006 om museer Bekendtgørelse nr. 1510 af 14. december 2006

Læs mere

Vedtægter for Østsjællands Museum

Vedtægter for Østsjællands Museum Vedtægter for Østsjællands Museum Baseret på Kulturarvsstyrelsens standardvedtægter for museer der er godkendt som tilskudsberettigede i henhold til museumsloven baseret på: Lov nr. 473 af 7. juni 2001,

Læs mere

Notat om Politimuseets formelle status og om evt. statsanerkendelse af Museet

Notat om Politimuseets formelle status og om evt. statsanerkendelse af Museet Notat om Politimuseets formelle status og om evt. statsanerkendelse af Museet 1. Indledning Politimuseets formelle status er noget uklar. Henhører det under Politihistorisk Selskab, eller må det på baggrund

Læs mere

Vedtægter for Billund Kommunes Museer Gældende fra 1. juli 2016

Vedtægter for Billund Kommunes Museer Gældende fra 1. juli 2016 Lovgrundlag: Lovbekendtgørelse nr. 358 af 8. april 2014. Bekendtgørelse af museumsloven. Bekendtgørelse af 461 af 25. april 2013 om museer mv. Lov nr. 1531 af 21. december 2010 om økonomiske og administrative

Læs mere

Vedtægter. for. Sydvestjyske Museer

Vedtægter. for. Sydvestjyske Museer Vedtægter for Sydvestjyske Museer Vedtaget den 25. oktober 2011 1 Indhold Side 1. Navn og ejerforhold, art og status 3 2. Hjemsted, adresse og afdelinger 3 3. Formål og ansvarsområde 3 4. Samarbejde med

Læs mere

ANSØGNING OM STATSANERKENDELSE BILAG 11 KRAV OG ANBEFALINGER. Arbejdsgrundlag, organisation og ledelse

ANSØGNING OM STATSANERKENDELSE BILAG 11 KRAV OG ANBEFALINGER. Arbejdsgrundlag, organisation og ledelse KRAV OG ANBEFALINGER I det næste gives kort svar på, hvordan Forstadsmuseet opfylder eller har planer om at opfylde Kulturstyrelsens krav og anbefalinger til de statsanerkendte museer. Arbejdsgrundlag,

Læs mere

Navn og ejerforhold, art og status

Navn og ejerforhold, art og status V E D T Æ G T E R for Greve Museum Egns- og udviklingsmuseum Navn og ejerforhold, art og status... 1 Formål og ansvarsområde... 2 Samarbejde med andre museer og offentlige myndigheder... 3 Museets bestyrelse,

Læs mere

VEDTÆGTER. for NATURAMA. Naturama er en selvejende institution, der driver naturhistorisk museum med statsanerkendelse.

VEDTÆGTER. for NATURAMA. Naturama er en selvejende institution, der driver naturhistorisk museum med statsanerkendelse. UDKAST 10. januar 2007 VEDTÆGTER for NATURAMA Navn og formål 1 Naturama er en selvejende institution, der driver naturhistorisk museum med statsanerkendelse. Naturama er videreførelsen af Svendborg Zoologiske

Læs mere

Vedtægter for Østsjællands Museum

Vedtægter for Østsjællands Museum Forslag til ændrede vedtægter, byggende på de eksisterende. Nye tilføjelser er skrevet med kursiv, og udeladelser er markeret med overstregning. Vedtægter for Østsjællands Museum Baseret på Slots- og Kulturstyrelsens

Læs mere

BRANDTS MUSEUM FOR KUNST OG VISUEL KULTUR

BRANDTS MUSEUM FOR KUNST OG VISUEL KULTUR V E D T Æ G T E R F O R BRANDTS MUSEUM FOR KUNST OG VISUEL KULTUR Baseret på: Lov nr. 1505/2006, museumsloven med senere ændringer. Lov nr. 1531/2010 om økonomiske og administrative forhold for modtagere

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Den selvejende institution: Odenses billedkunstinstitution på Brandts (Arbejdstitel) Sagsnr MMR/ dm

VEDTÆGTER. for. Den selvejende institution: Odenses billedkunstinstitution på Brandts (Arbejdstitel) Sagsnr MMR/ dm VEDTÆGTER for Den selvejende institution: Odenses billedkunstinstitution på Brandts (Arbejdstitel) Sagsnr. 00111-0820 MMR/ dm 1. Institutionens navn og hjemsted 1.1. Odenses billedkunstinstitution på Brandts

Læs mere

Vedtægter for Langelands Museum

Vedtægter for Langelands Museum Vedtægter for Langelands Museum CVR: 29188955 I henhold til: Lovbekendtgørelse nr. 358 af 8. april 2014. Bekendtgørelse nr. 461 af 25. april 2013 om museer m.v. Lov nr. 1531 af 21. december 2010 om økonomiske

Læs mere

Kulturarvsstyrelsens kvalitetsvurdering af. Tønder Museum. Kulturarvsstyrelsen Slotsholmsgade 1 1216 København K www.kuas.dk

Kulturarvsstyrelsens kvalitetsvurdering af. Tønder Museum. Kulturarvsstyrelsen Slotsholmsgade 1 1216 København K www.kuas.dk Kulturarvsstyrelsens kvalitetsvurdering af Tønder Museum 2004 Kulturarvsstyrelsen Slotsholmsgade 1 1216 København K www.kuas.dk 2 Tønder Museum Kongevej 51 6270 Tønder Indholdsfortegnelse Baggrunden for

Læs mere

Kulturudvalget KUU Alm.del Bilag 231 Offentligt. De danske museer

Kulturudvalget KUU Alm.del Bilag 231 Offentligt. De danske museer Kulturudvalget 2011-12 KUU Alm.del Bilag 231 Offentligt De danske museer Agenda > Danske museer i dag de kolde facts > Den strukturelle udvikling > Museumstyper og hvordan går det med det faglige arbejde?

Læs mere

Museum Vestfyn Vedtægter 2016

Museum Vestfyn Vedtægter 2016 Museum Vestfyn Vedtægter 2016 Vedtægter for Museum Vestfyn cvr-nr. 25762355 I henhold til: Lovbekendtgørelse nr. 358 af 8. april 2014. Bekendtgørelse nr. 461 af 25. april 2013 om museer m.v. Lov nr. 1531

Læs mere

Der er for aftaleperioden aftalt følgende økonomiske rammer for Landbrugsmuseet:

Der er for aftaleperioden aftalt følgende økonomiske rammer for Landbrugsmuseet: Rammeaftale Februar 2012 Dansk Landbrugsmuseum 2012-2015 Rammeaftalen mellem Kulturministeriet (departementet) på den ene side og Dansk Landbrugsmuseum på den anden side fastlægger mål for Landbrugsmuseets

Læs mere

Vedtægt for Museum Sjælland

Vedtægt for Museum Sjælland Vedtægt for Museum Sjælland Baseret på: Lov om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet, lov nr. 1531 af 211210, med tilhørende bekendtgørelse Museumsloven,

Læs mere

Industrimuseet Museet for produktion, levevilkår og finansiel udvikling

Industrimuseet Museet for produktion, levevilkår og finansiel udvikling Vedtægter for Industrimuseet Museet for produktion, levevilkår og finansiel udvikling Indhold Side 1. Navn og ejerforhold, art og status 2 2. Formål og ansvarsområde 2 3. Samarbejde med andre museer og

Læs mere

Nuværende vedtægter for Museum Østjylland Randers/Djursland. Forslag til ændringer af Museum Østjyllands vedtægter

Nuværende vedtægter for Museum Østjylland Randers/Djursland. Forslag til ændringer af Museum Østjyllands vedtægter Nuværende vedtægter for Museum Østjylland Randers/Djursland 1. Navn og ejerforhold, art og status 1.1 Museum Østjylland Randers/Djursland er et statsanerkendt kulturhistorisk museum, der er blevet til

Læs mere

Vedtægter Østfyns Museer 2008

Vedtægter Østfyns Museer 2008 Vedtægter Østfyns Museer 2008 baseret på: Lov nr. 473 af 7. juni 2001, museumsloven med senere ændringer Bekendtgørelse nr. 952 af 27. november 2002 om museer Bekendtgørelse nr. 953 af 27. november 2002

Læs mere

Kulturarv Fyn Fælles magasin

Kulturarv Fyn Fælles magasin Kulturarv Fyn Fælles magasin Odense Kommune Kultur Odense Slot, Indgang G Nørregade 36-38 Postboks 730 Indledning. I kulturaftalen mellem de 10 fynske kommuner og Kulturministeriet fremgår, at der på museumsområdet

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om statsanerkendte museers sikring af kulturarven. Juni 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om statsanerkendte museers sikring af kulturarven. Juni 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om statsanerkendte museers sikring af kulturarven Juni 2014 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 14/2013 om statsanerkendte

Læs mere

Vedtægter f or museumsforeningen Glud Museum

Vedtægter f or museumsforeningen Glud Museum Vedtægter f or museumsforeningen Glud Museum 1 Museets navn og status Glud Museum ejes og drives af Museumsforeningen Glud Museum. Museet er et statsanerkendt kulturhistorisk museum. 2 Museets formål og

Læs mere

MUSEUM NORDSJÆLLAND DRIFTS- OG SAMARBEJDSAFTALE MELLEM MUSEUM NORDSJÆLLAND OG HØRSHOLM, GRIBSKOV OG HILLERØD KOMMUNER. Godkendt d.

MUSEUM NORDSJÆLLAND DRIFTS- OG SAMARBEJDSAFTALE MELLEM MUSEUM NORDSJÆLLAND OG HØRSHOLM, GRIBSKOV OG HILLERØD KOMMUNER. Godkendt d. MUSEUM NORDSJÆLLAND DRIFTS- OG SAMARBEJDSAFTALE MELLEM MUSEUM NORDSJÆLLAND OG HØRSHOLM, GRIBSKOV OG HILLERØD KOMMUNER Godkendt d. 1 Denne aftale har til formål at beskrive vilkårene for drift og samarbejde

Læs mere

Godkendt af Østsjællands Museums bestyrelse d Godkendt af Stevns Kommune d. Godkendt af Faxe Kommune d.

Godkendt af Østsjællands Museums bestyrelse d Godkendt af Stevns Kommune d. Godkendt af Faxe Kommune d. Vedtægter for Østsjællands Museum Baseret på Slots- og Kulturstyrelsens standardvedtægter for museer der er godkendt som tilskudsberettigede i henhold til museumsloven baseret på: museumsloven, lbk. nr.

Læs mere

Museer i Qeqqata Kommunia. Foto: Tea Dahl Christensen. Maniitsup Katersugaasivia. Juni 2008

Museer i Qeqqata Kommunia. Foto: Tea Dahl Christensen. Maniitsup Katersugaasivia. Juni 2008 Museer i Qeqqata Kommunia - Status og visioner Foto: Tea Dahl Christensen. Maniitsup Katersugaasivia. Juni 2008 Foto: Anne Bahnson. Sisimiut Katersugaasiviat. Januar 2009 Notat til museumskonferencen 2009

Læs mere

Temapolitik om Kulturarven

Temapolitik om Kulturarven Temapolitik om Kulturarven Rudersdal Kommunes kulturpolitiske værdier Rudersdal Kommunes kulturpolitik udtrykker sig overordnet i 7 kulturpolitiske værdier Mangfoldighed Kvalitet Kompetencer Mod og synlighed

Læs mere

Museumspolitik for Horsens Kommune

Museumspolitik for Horsens Kommune Museumspolitik for Horsens Kommune Museumsområdet er et bærende element i Horsens Kommunes kulturprofil. Det gælder det daglige tilbud til kommunens borgere i alle aldre, og det gælder museumsområdets

Læs mere

Landsbyernes hus udarbejdelse af et skitseprojekt til en unik skulpturel bygning i Hedensted Kommune

Landsbyernes hus udarbejdelse af et skitseprojekt til en unik skulpturel bygning i Hedensted Kommune Ansøgningsskema til Hedensted Kommunes Lokal Udviklings Pulje Projektets titel Landsbyernes hus udarbejdelse af et skitseprojekt til en unik skulpturel bygning i Hedensted Kommune Formål/mål Glud Museum

Læs mere

VEDTÆGTER FOR KVINDEMUSEET I DANMARK. Museets vedtægter er underlagt gældende museumslov.

VEDTÆGTER FOR KVINDEMUSEET I DANMARK. Museets vedtægter er underlagt gældende museumslov. VEDTÆGTER FOR KVINDEMUSEET I DANMARK Museets vedtægter er underlagt gældende museumslov. 1. Museets navn og ejerforhold, art og status. 1.1. Kvindemuseet i Danmark er et statsanerkendt landsdækkende kulturhistorisk

Læs mere

NOTAT. INTRODUKTION til kvalitetsvurderinger. September 2013

NOTAT. INTRODUKTION til kvalitetsvurderinger. September 2013 NOTAT Kulturstyrelsen H. C. Andersens Boulevard 2 1553 København V Telefon 3373 3373 Telefax 3391 7741 post@kulturstyrelsen.dk www.kulturstyrelsen.dk September 2013 INTRODUKTION til kvalitetsvurderinger

Læs mere

Vedtægter for Frederiksbergmuseerne (Arbejdstitel)

Vedtægter for Frederiksbergmuseerne (Arbejdstitel) Vedtægter for Frederiksbergmuseerne (Arbejdstitel) Senest revideret 6. juli 2012 Indhold Side 1. Navn og ejerforhold, art og status 3 2. Formål og ansvarsområde 4 3. Samarbejde med andre museer og offentlige

Læs mere

Vedtægter. Østfyns Museer

Vedtægter. Østfyns Museer Vedtægter Østfyns Museer 2016 CVR: 18 10 15 13 baseret på: Lovbekendtgørelse nr. 358 af 8. april 2014 Bekendtgørelse nr. 461 af 25. april 2013 om museer m.v. Lov nr. 1531 af 21. december 2010 om økonomiske

Læs mere

Museum Vestjylland Levende Historie fremtidens museumslandskab set fra Vestjylland Kim Clausen & Claus Kjeld Jensen

Museum Vestjylland Levende Historie fremtidens museumslandskab set fra Vestjylland Kim Clausen & Claus Kjeld Jensen Museum Vestjylland Levende Historie fremtidens museumslandskab set fra Vestjylland Kim Clausen & Claus Kjeld Jensen Der arbejdes netop nu på at tegne konturerne af et nyt museumslandskab i Danmark. Fra

Læs mere

Vedtægterne er udarbejdet i henhold til:

Vedtægterne er udarbejdet i henhold til: Vedtægterne er udarbejdet i henhold til: Lovbekendtgørelse nr. 358 af 8. april 2014 af museumsloven Bekendtgørelse nr. 461 af 25. april 2013 om museer mv. Lov nr. 1531 af 21. december 2010 om økonomiske

Læs mere

Vedtægter for Øhavsmuseet

Vedtægter for Øhavsmuseet Vedtægterne er baseret på Lov nr. 1505 af 14. december 2006; Museumsloven med senere ændringer. Bekendtgørelse nr. 1512 af 14. december 2006 om museer mv. Bekendtgørelse nr. 1510 af 14. december 2006 om

Læs mere

Kulturafdelingen, 18. august 2015.

Kulturafdelingen, 18. august 2015. Kulturafdelingen, 18. august 2015. Kulturafdelingen fremsender supplerende oplysninger vedr. dele af udtalelserne fra MED udvalget på Museum Horsens vedr. museumsanalyse og forslag til museumspolitik.

Læs mere

NATIONALMUSEET NOTAT HOVEDMUSEERNES BISTAND TIL DE ØVRIGE STATSLIGE OG STATSAN- ERKENDTE MUSER 12. DECEMBER 2009 KULTURARVSSTYRELSEN

NATIONALMUSEET NOTAT HOVEDMUSEERNES BISTAND TIL DE ØVRIGE STATSLIGE OG STATSAN- ERKENDTE MUSER 12. DECEMBER 2009 KULTURARVSSTYRELSEN NOTAT 12. DECEMBER 2009 HOVEDMUSEERNES BISTAND TIL DE ØVRIGE STATSLIGE OG STATSAN- ERKENDTE MUSER Ved hovedmuseer forstås i museumslovens forstand Statens Museum for Kunst, Nationalmuseet og Statens Naturhistoriske

Læs mere

Museum Østjylland AFTALE 2015 2016 NOVEMBER 2014

Museum Østjylland AFTALE 2015 2016 NOVEMBER 2014 Museum Østjylland AFTALE 2015 2016 NOVEMBER 2014 1 1. Indledning Randers Byråd har besluttet, at der fra 1. januar 2007 skal indgås aftaler med alle arbejdspladser i Randers Kommune. De overordnede mål

Læs mere

Museumsverdenen og de frivillige

Museumsverdenen og de frivillige Museumsverdenen og de frivillige Frivillighedskonference Skovskolen d. 19. april 2012 Nils M. Jensen Disposition 1.Kort om ODM 2.Museernes samfundsværdier 3.Aktuelle danske museumsforhold 4.Museernes historie

Læs mere

NATURCENTER KARPENHØJ

NATURCENTER KARPENHØJ NATURCENTER KARPENHØJ Den udarbejdede analyse af mulighederne for et tættere samarbejde mellem Naturcenter Syddjurs, Mols Lab under Naturhistorisk Museum i Århus og DGI Karpenhøj har resulteret i en beslutning

Læs mere

Om Færgegården: Om Roskilde Museum. Fusion mellem Roskilde Museum og Museum Færgegården.

Om Færgegården: Om Roskilde Museum. Fusion mellem Roskilde Museum og Museum Færgegården. Fusion mellem Roskilde Museum og Museum Færgegården. Baggrund Det danske museumslandskab er i forandring. En igangværende udredning peger på større museer, som fagligt, økonomisk og organisatorisk er bæredygtigt

Læs mere

27. Udgiften til den arkæologiske undersøgelse afholdes af den, for hvis regning jordarbejdet skal udføres.

27. Udgiften til den arkæologiske undersøgelse afholdes af den, for hvis regning jordarbejdet skal udføres. Disposition Baggrund 27. Den arkæologiske kulturarv omfatter spor af menneskelig virksomhed, der er efterladt fra tidligere tider, dvs. strukturer, konstruktioner, bygningsgrupper, bopladser, grave og

Læs mere

Nuværende: Vedtægt for den selvejende institution Ballerup Museumsfond. Vedtægtsændringer:

Nuværende: Vedtægt for den selvejende institution Ballerup Museumsfond. Vedtægtsændringer: 1 Fondens navn er Ballerup Museums Fond. Fonden er stiftet af Ballerup Kommune og Ballerup Historiske Forening. 2 Fondens hjemsted er Ballerup Kommune. 3 Fondens hovedformål er gennem indsamling, registrering,

Læs mere

MUSE UM SALLING. VEDTÆGTER for MUSE UM SALLING. Navn, ejerforhold, art og status. 1. MUSE UM Salling ejes og drives af Skive Kommune.

MUSE UM SALLING. VEDTÆGTER for MUSE UM SALLING. Navn, ejerforhold, art og status. 1. MUSE UM Salling ejes og drives af Skive Kommune. VEDTÆGTER for MUSE UM SALLING baseret på: Lov nr. 1505 af 14. december 2006, museumsloven med senere ændringer Bekendtgørelse nr. 1512 af 14. december 2006 om museer Bekendtgørelse nr. 1510 af 14. december

Læs mere

DANSKE MUSEER I TAL - oplysninger fra kalenderåret2012

DANSKE MUSEER I TAL - oplysninger fra kalenderåret2012 DANSKE MUSEER I TAL - oplysninger fra kalenderåret2012 Kulturstyrelsen Museer H.C. Andersens Boulevard 2 1553 København V Telefon: 33 74 51 00 E-mail: jba@kulturstyrelsen.dk Vejledning Du kan få vejledende

Læs mere

Ansøgning om øget driftsbevilling til Frederiksbergmuseerne

Ansøgning om øget driftsbevilling til Frederiksbergmuseerne Ansøgning om øget driftsbevilling til Frederiksbergmuseerne Frederiksbergmuseerne søger hermed Frederiksberg Kommune om øget driftsbevilling; 1.1 mio. kr. til hhv. efterlevelse af museumslovens krav og

Læs mere

Lokaleforhold for Grenaa Egnsarkiv.

Lokaleforhold for Grenaa Egnsarkiv. Kultur- og udviklingsudvalget! Kultur- og udviklingsafdelingen Dato: 26. oktober 2010 Reference: Johan Legarth Direkte telefon: 89594090 E-mail: jol@norddjurs.dk Journalnr.: 08-9784 Lokaleforhold for Grenaa

Læs mere

Bekendtgørelse om museer m.v.

Bekendtgørelse om museer m.v. Bekendtgørelse nr. x af x 2006 Bekendtgørelse om museer m.v. I medfør af 12, stk. 1 og 2, 14, stk. 2, 15, stk. 6, 15 a, stk. 2, 16, stk. 4, 20, stk. 1, 26, stk. 3, 27, stk. 10, 29, stk. 5, og 32, stk.

Læs mere

Kertemindeegnens Museer

Kertemindeegnens Museer Kulturarvsstyrelsens kvalitetsvurdering af Kertemindeegnens Museer 2004 Kulturarvsstyrelsen Slotsholmsgade 1 1216 København K www.kuas.dk 2 Kertemindeegnens Museer Strandgade 7 5300 Kerteminde Indholdsfortegnelse

Læs mere

1. Navn, hjemsted, ejerforhold, art og status Kvindemuseet i Danmark er et statsanerkendt landsdækkende kulturhistorisk museum

1. Navn, hjemsted, ejerforhold, art og status Kvindemuseet i Danmark er et statsanerkendt landsdækkende kulturhistorisk museum 1. Navn, hjemsted, ejerforhold, art og status Kvindemuseet i Danmark er et statsanerkendt landsdækkende kulturhistorisk museum Museet er en selvejende institution med hjemsted i Aarhus Kommune Museets

Læs mere

Strategi for det lokalhistoriske område, vers.1 16. april 2015, side 2 af 5

Strategi for det lokalhistoriske område, vers.1 16. april 2015, side 2 af 5 Strategi for det lokalhistoriske område Version 1, vedtaget af Jammerbugt Kommune d. 16. april 2015 Baggrund Via sine vedtægter er Lokalhistorisk Samråd for Jammerbugt Kommune forpligtet til at skabe samarbejde

Læs mere

Aftale mellem Aalborg Kommune, Mariagerfjord Kommune, Rebild Kommune og Nordjyllands Historiske Museum for perioden

Aftale mellem Aalborg Kommune, Mariagerfjord Kommune, Rebild Kommune og Nordjyllands Historiske Museum for perioden Aftale mellem Aalborg Kommune, Mariagerfjord Kommune, Rebild Kommune og Nordjyllands Historiske Museum for perioden 2013-2016 1 Aftalens formål: Formålet med denne aftale er med baggrund i samdriftsaftalen

Læs mere

Fælles museumsmagasiner

Fælles museumsmagasiner Vedtægter for den selvejende institution Fælles museumsmagasiner 1. Navn og hjemsted Den selvejende institutions navn er Fælles museumsmagasiner. Dens hjemsted er Vejle. 2. Institutionens formål Institutionens

Læs mere

Beskrivelse af Københavns Museums magasinforhold.

Beskrivelse af Københavns Museums magasinforhold. Beskrivelse af Københavns Museums magasinforhold. Nuværende magasinforhold Københavns Museum opbevarer størstedelen af museets samlinger af kulturhistoriske genstande i magasinlokaler der ikke er egnede

Læs mere

Samdriftsaftale for fusionen af Kulturhistorisk Museum Randers, Museet for Syddjurs og Djurslands Museum: Museum Østjylland Randers/Djursland

Samdriftsaftale for fusionen af Kulturhistorisk Museum Randers, Museet for Syddjurs og Djurslands Museum: Museum Østjylland Randers/Djursland Samdriftsaftale for fusionen af Kulturhistorisk Museum Randers, Museet for Syddjurs og Djurslands Museum: Museum Østjylland Randers/Djursland 1. Baggrund og formål 1.1 Kommunalbestyrelserne i Randers,

Læs mere

Samarbejde og lokal forankring

Samarbejde og lokal forankring Lydum Mølle Samarbejde og lokal forankring Lydum Mølle var tæt på at gå til, da det smukke, historiske kulturmiljø blev opdaget af et hold særdeles energiske ildsjæle med en god idé: De ville omdanne den

Læs mere

Høringssvar til Budget fra Greve Museums bestyrelse til Kultur og Fritidsudvalget

Høringssvar til Budget fra Greve Museums bestyrelse til Kultur og Fritidsudvalget 31. august 2016 Høringssvar til Budget 2017 2020 fra Greve Museums bestyrelse til Kultur og Fritidsudvalget Greve Museums bestyrelse er fuldt klar over, at hver en krone vendes i budgetforhandlingerne,

Læs mere

2.2. Museets ansvarsområde er kvinders liv og virke i den danske kulturhistorie i nyere tid.

2.2. Museets ansvarsområde er kvinders liv og virke i den danske kulturhistorie i nyere tid. VEDTÆGTER FOR KVINDEMUSEET I DANMARK 1. Museets navn og ejerforhold, art og status. 1.1. Kvindemuseet i Danmark er et statsanerkendt landsdækkende kulturhistorisk specialmuseum, som ejes og drives af Kvindemuseumsforeningen.

Læs mere

Hovedmuseernes rolle i forhold til de øvrige statslige og statsanerkendte museer

Hovedmuseernes rolle i forhold til de øvrige statslige og statsanerkendte museer Oktober 2015 Hovedmuseernes rolle i forhold til de øvrige statslige og statsanerkendte museer 1. Indledning Samarbejde, systematisk vidensdeling, koordination og gensidig forpligtelse er centrale elementer

Læs mere

VEDTÆGTER for den selvejende institution Museum Amager. cvr-nr I henhold til:

VEDTÆGTER for den selvejende institution Museum Amager. cvr-nr I henhold til: VEDTÆGTER for den selvejende institution Museum Amager cvr-nr. 31397588 I henhold til: Lovbekendtgørelse nr. 358 af 8. april 2014. Bekendtgørelse nr. 461 af 25. april 2013 om museer m.v. Lov nr. 1531 af

Læs mere

Konkrete eksempler på andre Frivilligcentre Kommuner hvor frivilligcentre har fået lokaler stillet til rådighed og økonomi i forhold hertil

Konkrete eksempler på andre Frivilligcentre Kommuner hvor frivilligcentre har fået lokaler stillet til rådighed og økonomi i forhold hertil Konkrete eksempler på andre Frivilligcentre Kommuner hvor frivilligcentre har fået lokaler stillet til rådighed og økonomi i forhold hertil Samlet oversigt, uddybet længere nede. Kommune/ Frivilligcenter

Læs mere

RIBE KUNSTMUSEUMs VEDTÆGTER

RIBE KUNSTMUSEUMs VEDTÆGTER 1. MUSEETS NAVN OG EJERFORHOLD, ART OG STATUS 1.1. Ribe Kunstmuseum er en statsanerkendt, selvejende institution. 2. FORMÅL OG ANSVARSOMRÅDE 2.1. Museet skal gennem indsamling, registrering, bevaring,

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 2. maj 2006 RN A402/06

RIGSREVISIONEN København, den 2. maj 2006 RN A402/06 RIGSREVISIONEN København, den 2. maj 2006 RN A402/06 Faktuelt notat til statsrevisorerne om Rigsrevisionens revision i forhold til samlinger ved statslige museer mv. Indledning 1. På statsrevisormødet

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Den selvejende Institution (fond) FISKERI- OG SØFARTSMUSEET, SALTVANDSAKVARIET I ESBJERG

VEDTÆGTER. for. Den selvejende Institution (fond) FISKERI- OG SØFARTSMUSEET, SALTVANDSAKVARIET I ESBJERG 1 VEDTÆGTER for Den selvejende Institution (fond) FISKERI- OG SØFARTSMUSEET, SALTVANDSAKVARIET I ESBJERG Lovgrundlag: Museumsloven, bekendtgørelse af museumsloven nr. 1505 af 14. december 2006 Bekendtgørelse

Læs mere

En museumsudstilling kræver mange overvejelser

En museumsudstilling kræver mange overvejelser En museumsudstilling kræver mange overvejelser Forfatter: Michaell Møller, Cand. mag. Int. i Virksomhedskommunikation med specialisering i Dansk Indledning Når danskerne i dag går på museum skal det være

Læs mere

Forslag. til vilkår for sammenlægning af Silkeborg Museum og Blicheregnens Museum til Den selvejende institution Silkeborg Kulturhistoriske Museum

Forslag. til vilkår for sammenlægning af Silkeborg Museum og Blicheregnens Museum til Den selvejende institution Silkeborg Kulturhistoriske Museum Kultur- og Fritidsafdelingen, den 9. juni 2008, rev. 1. august 2008 Forslag til vilkår for sammenlægning af Silkeborg Museum og Blicheregnens Museum til Den selvejende institution Silkeborg Kulturhistoriske

Læs mere

NOTAT. 25. februar Den fremtidige varetagelse af arkæologiske ansvarsområder

NOTAT. 25. februar Den fremtidige varetagelse af arkæologiske ansvarsområder NOTAT Kulturstyrelsen H. C. Andersens Boulevard 2 1553 København V Telefon 3373 3373 Telefax 3391 7741 post@kulturstyrelsen.dk www.kulturstyrelsen.dk 25. februar 2013 Den fremtidige varetagelse af arkæologiske

Læs mere

Beskrivelse af Holstebro Museum November 2011/LG

Beskrivelse af Holstebro Museum November 2011/LG Beskrivelse af Holstebro Museum November 2011/LG Fysisk beskrivelse Holstebro Museum (hovedafdelingen): Museumsvej 2, 7500 Holstebro. hjemmeside: www.holstebro-museum.dk Museumsvej 2 blev bygget i slutningen

Læs mere

Analyse af fysisk sammenlægningspotentiale. (strukturbetingede investeringer)

Analyse af fysisk sammenlægningspotentiale. (strukturbetingede investeringer) 1 Analyse af fysisk sammenlægningspotentiale. (strukturbetingede investeringer) Analyserapport nr. 2. April 2009 2 Indholdsfortegnelse: Indledning 2 Formål 3 Resultater spørgeskema 1 4 Resultater spørgeskema

Læs mere

Oplæg til Museumskonference den 6. november 2008 på Menstrup Kro for kulturgruppen, kommuner og museernes bestyrelser

Oplæg til Museumskonference den 6. november 2008 på Menstrup Kro for kulturgruppen, kommuner og museernes bestyrelser Oplæg til Museumskonference den 6. november 2008 på Menstrup Kro for kulturgruppen, kommuner og museernes bestyrelser Om kunstmuseer og den igangværende sammenlægning mellem Vestsjællands Kunstmuseum og

Læs mere

NUUK. Seminar om bygningsbevaring. 5. og 6. oktober 2010. Bygningsfredning og BK 2015. Birte Skov, sektionsleder, arkitekt MAA

NUUK. Seminar om bygningsbevaring. 5. og 6. oktober 2010. Bygningsfredning og BK 2015. Birte Skov, sektionsleder, arkitekt MAA NUUK Seminar om bygningsbevaring 5. og 6. oktober 2010 Bygningsfredning og BK 2015 Birte Skov, sektionsleder, arkitekt MAA 5. og 6. okt. 2010 Seminar om bygningsbevaring i Nuuk SIDE 1 5. oktober 2010 Bygningsfredning

Læs mere

Horsens Kunstmuseum. Museologi og kuratering Undervisningsmateriale til stx og hf

Horsens Kunstmuseum. Museologi og kuratering Undervisningsmateriale til stx og hf Horsens Kunstmuseum Museologi og kuratering Undervisningsmateriale til stx og hf Introduktion Horsens Kunstmuseum - et museum for nyere kunst Horsens Kunstmuseum fokuserer på den moderne kunst. Udgangspunktet

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for Den Selvejende Institution Museum Amager. 1.3. I forholdet til 3. mand hæfter Museet alene med sin formue.

V E D T Æ G T E R. for Den Selvejende Institution Museum Amager. 1.3. I forholdet til 3. mand hæfter Museet alene med sin formue. april 2011 V E D T Æ G T E R for Den Selvejende Institution Museum Amager 1 Navn og stiftere 1.1. Den Selvejende Institutions navn er: Den Selvejende Institution Museum Amager (herefter Museet ). 1.2.

Læs mere

Frivilligpolitik MUSEUM. Bliv en del af den levende historie. Ringkøbing-Skjern Museum levendehistorie.dk RINGKØBING-SKJERN

Frivilligpolitik MUSEUM. Bliv en del af den levende historie. Ringkøbing-Skjern Museum levendehistorie.dk RINGKØBING-SKJERN Frivilligpolitik Ringkøbing-Skjern Museum 2016 Bliv en del af den levende historie RINGKØBING-SKJERN MUSEUM levendehistorie.dk 1 2 Titel: Frivilligpolitik ved Ringkøbing-Skjern Museum Udgivet af: Ringkøbing-Skjern

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol Fritids- og Kulturudvalget Beslutningsprotokol Dato: 10. februar 2011 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 15:00-18:00 Eskild Sloth Andersen, Formand (A) Hildo Rasmussen (A) Bodil Nielsen (F)

Læs mere

Bilag: Ansøgning med budget, Projektbeskrivelse, Brev fra Assens Kunstråd

Bilag: Ansøgning med budget, Projektbeskrivelse, Brev fra Assens Kunstråd Til Assens Kommune II 11'41 1 MUSEUM VESTFYN Assens, d. 12. februar 2016 Vedr. : Ansøgning om tilskud til udstilling Vedhæftet følger ansøgning med bilag om tilskud på 240.000 til realisering og markedsføring

Læs mere

Oplæg om det danske museumslandskab

Oplæg om det danske museumslandskab Oplæg om det danske museumslandskab Nils M. Jensen, ODM Skanderborg d. 4.2. 2016 Organisationen Danske Museer (ODM) Opgave: Interesseorganisation for de danske museer. Forum for museumspolitiske anliggender,

Læs mere

VEDTÆGTER for MUSEUM SALLING

VEDTÆGTER for MUSEUM SALLING VEDTÆGTER for MUSEUM SALLING baseret på: Lov nr. 1531 af 21/12/2010 med senere ændringer. LBK nr. 79 af 14/01/2011, LBK nr. 988 af 6/10/2011, LBK nr. 526 af 04/06/2012, LBK nr. 100 af 30/01 2013, Lov nr.

Læs mere

biblioteker, som ventes etableret i 2013 samt med effektivisering og forbedringer i forhold til informationsformidling både centralt og decentralt.

biblioteker, som ventes etableret i 2013 samt med effektivisering og forbedringer i forhold til informationsformidling både centralt og decentralt. Fokusområder Kulturudvalget gennemfører i 2012 en temadrøftelse på kulturområdet, hvor der er fokus på en række temaområder: - udvikling af biblioteksområdet - evt. etablering af en kulturskole for børn

Læs mere

Notat. Til: Kultur- of Fritidsudvalget og Byrådet Kopi til: Fra: Peter Nielsen. Forslag til justering af byrådets beslutning vedrørende Museum

Notat. Til: Kultur- of Fritidsudvalget og Byrådet Kopi til: Fra: Peter Nielsen. Forslag til justering af byrådets beslutning vedrørende Museum Notat Til: Kultur- of Fritidsudvalget og Byrådet Kopi til: Fra: Peter Nielsen Forslag til justering af byrådets beslutning vedrørende Museum Vestfyn Byrådet vedtog på mødet den 20. marts 2013, at Museum

Læs mere

Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget

Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget Aktiviteterne på Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalgets område er alle omfattet af Vision 2020, der viser vejen for, hvordan kommunens fritids- og kulturliv skal

Læs mere

Indstilling. Akutjob i Aarhus Kommune. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling.

Indstilling. Akutjob i Aarhus Kommune. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Aarhus Kommune Den 9. november 2012 Borgmesterens Afdeling Tilvejebringelse af akutjob der er målrettet dagpengemodtagere, som risikerer

Læs mere

Konserveringscentret i Vejle

Konserveringscentret i Vejle Vedtægter for den selvejende institution Konserveringscentret i Vejle 1. Navn og hjemsted Den selvejende institutions navn er Fonden Konserveringscentret i Vejle. Dens hjemsted er Vejle Kommune. 2. Fondens

Læs mere

Vedtægter for Skagens Museum. Skagens Museum er en selvejende institution, hvis hjemsted er Skagen.

Vedtægter for Skagens Museum. Skagens Museum er en selvejende institution, hvis hjemsted er Skagen. Vedtægter for Skagens Museum 1. Ejerforhold, hjemsted og status Skagens Museum er en selvejende institution, hvis hjemsted er Skagen. Skagens Museum er et statsanerkendt kunstmuseum, omfattet af Museumsloven

Læs mere

Vedtægter for den selvejende institution Ringkøbing Skjern Museum

Vedtægter for den selvejende institution Ringkøbing Skjern Museum Vedtægter for den selvejende institution Ringkøbing Skjern Museum 1 Ejerforhold, navn, art, status og adresse 1.1 Ringkøbing Skjern Museum er en selvejende institution. 1.2 Ringkøbing Skjern er et statsanerkendt

Læs mere

Parat til at løfte en kæmpe opgave

Parat til at løfte en kæmpe opgave Parat til at løfte en kæmpe opgave Anna-Elisabeth Jensen, souschef og arkæolog, Museum Lolland-Falster Ulla Schaltz, direktør og etnolog, Museum Lolland-Falster Det er ikke nogen hemmelighed, at Lolland-Falster

Læs mere

Historien om Strandingsmuseet

Historien om Strandingsmuseet Historien om Af Gert Normann, talsmand for s Venner bygger primært på fundene fra de to britiske orlogsskibe, HMS St. George og HMS Defence, som forliste ved Thorsminde juleaften 1811, hvorved næsten 1400

Læs mere

Oplæg med scenarier for de lokalhistoriske arkiver

Oplæg med scenarier for de lokalhistoriske arkiver Opfølgning på besøg hos de lokalhistoriske arkiver Oplæg med scenarier for de lokalhistoriske arkiver Indledning: Lokalhistoriske arkiver er det lokale samfunds fælles hukommelse arkiverne indsamler og

Læs mere

Vedtægter For KROPPEDAL

Vedtægter For KROPPEDAL Vedtægter For KROPPEDAL Museum for Astronomi Nyere tid Arkæologi 1 Museets navn, ejerforhold, art og status Det statsanerkendte kulturhistoriske museum Kroppedal er en selvejende institution stiftet af

Læs mere

Forslag til effektivisering eller omlægning, budget

Forslag til effektivisering eller omlægning, budget Titel Helsingør Kommunes Museer, magasinforvaltning ændring af arbejdsgangen Nr.: E309-1 Helsingør Kommunes Museer har i dag magasiner på flere adresser, herunder et ikke tidsvarende magasin i et dyrt

Læs mere

Molslaboratoriets notat vedrørende projektet MolsUniverset

Molslaboratoriets notat vedrørende projektet MolsUniverset 1 of 6 Århus, den 9. april 2015 Molslaboratoriets notat vedrørende projektet MolsUniverset Baggrund Naturhistorisk Museum / Molslaboratoriet er en selvejende museumsvirksomhed under museumslovens 15 og

Læs mere

Museer, musik, maritimt og magasiner

Museer, musik, maritimt og magasiner Museer, musik, maritimt og magasiner Dansk Folkepartis finanslovsudspil 1 på kulturområdet for 2017 August 2016 Indhold Museer, musik, maritimt og magasiner 3 Fregatten Jylland og Skibsbevaringsfonden

Læs mere