Sparekatalogets konsekvenser for Odder Museum og en skitse til en plan for fremtiden.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sparekatalogets konsekvenser for Odder Museum og en skitse til en plan for fremtiden."

Transkript

1 Sparekatalogets konsekvenser for Odder Museum og en skitse til en plan for fremtiden. Overordnet Lederen og bestyrelsen på Odder Museum er klar over alvoren af den økonomiske situation i Odder Kommune. Vi misunder ikke politikerne den opgave det er at gennemføre besparelserne. Vores opgave er imidlertid at informere om sparekatalogets konsekvenser for Odder Museum, og her er vi nødt til at understrege at de bliver katastrofale og sandsynligvis fører til museets lukning. På den baggrund vil vi påpege, at det er politikernes opgave at afgøre om man ønsker et museum i Odder Kommune, nu og i fremtiden? Vi vil pege på, at der er gode grunde til at svare ja til det spørgsmål. Vi vil også pege på løsninger og muligheder, som fritstiller økonomiske værdier på kort sigt, og som på lidt længere sigt (3 år) peger i retning af en ny museal struktur, der hviler på et mere bæredygtigt grundlag. Planen i punktform Vi vil foreslå, at Odder Museum med det samme tager initiativ til forhandlinger om sammenlægning med et, men helst flere, af vores nabomuseer. En sammenlægning vil fremtidssikre den museale virksomhed i Odder Kommune, og skabe et mere bæredygtigt økonomisk grundlag for fremtidens museumsvirksomhed i kommunen. Vi vurderer, at en sammenlægning, hvis der kan opnås enighed om den, kan gennemføres senest ultimo Indtil da er det afgørende at Odder Museum kan fortsætte sin virksomhed på det nuværende niveau. I løbet af 2011 kan Odder Museum rømme to og eventuelt senere en tredje kommunalt ejet bygning. De to bygninger har alene en værdi af mindst 3 millioner kroner. Herved frigives bygningerne til salg og der kan opnås en driftsbesparelse. Odder Museum er desuden åben for en løsning, der også omfatter sammenlægning med Odder Lokalhistoriske Arkiv, men det skal ske til alles tilfredshed. Herunder vil vi i første afsnit kort omtale den værdi der ligger i, at Odder Kommune har et statsanerkendt museum. Derefter vil vi i afsnit 2 beskrive konsekvenserne af de planlagte besparelser. I afsnit 3 skitserer vi en plan for hvordan den museale virksomhed i Odder Kommune kan sikres fremover gennem en sammenlægning med andre museer. I afsnit 4 fremlægger vi, hvilke muligheder vi ser for at museet kan bidrage til kommunens trængte økonomi, og endelig i afsnit 5 omtaler vi mulighederne for en sammenlægning med Odder Lokalhistoriske Arkiv. 1. Værdien af et Kulturhistorisk Museum Odder Museum har gennem de senere år gjort meget ud af at være udadvendt og af at kunne præsentere et omfattende, spændende og relevant kulturhistorisk program for kommunens borgere og besøgende. 1

2 Mange positive tilkendegivelser og et besøgstal svarende til halvdelen af kommunens indbyggere vidner om at det er lykkedes. Det skulle det også gerne i fremtiden Er Odder Museum et dyrt museum? Indledningsvist vil vi gerne slå fast at Odder Museum ikke er et dyrt museum. Der er et minimumsniveau for hvad det koster at drive et statsanerkendt museum, og for os at se må Odder Museum, som det er nu, betragtes som værende på dette minimumsniveau. Vi har ikke umiddelbart kendskab til andre statsanerkendte museer, der får væsentligt mindre i kommunalt tilskud. For eksempel ligger Glud Museum i Hedensted Kommunen på samme niveau som os. Forskellen er at der er et lavere befolkningsgrundlag i Odder Kommune. Det vender vi tilbage til i afsnit 3. Museets oplysende funktion Odder Museum formidler lokalområdets kulturhistorie til et meget bredt publikum, bestående af borgere og turister i alle aldre, og ikke mindst kommunens skolebørn. Museets besøgstal var sidste år knap svarende til hver anden borger i kommunen. Det faglige arbejde med indsamling, bevaring, registrering, forskning og formidling, som kvalitetssikres gennem museets statsanerkendelse (vi skal leve op til en række krav og forpligtelser) gør, at museet har helt andre forudsætninger for at formidle om kulturarven end fx skolerne. Det er selvsagt utroligt vigtigt, at der er en institution, som varetager kulturarven og sørger for at kulturhistorien bliver formidlet til borgerne på en måde, som er relevant og vedkommende og målrettet flere forskellige målgrupper. At formidle forudsætter faglighed og professionalisme. For eksempel er Odder Museum lige nu med til at udvikle et helt nyt værktøj til kulturhistorisk formidling på internettet. Det sker med økonomisk støtte fra Kulturarvsstyrelsen. Målet er at skabe en autentisk udstillingsoplevelse på internettet, og værktøjet er især rettet mod unge og andre målgrupper, som vi af erfaring ved sjældent bruger museerne på traditionel vis. Når værktøjet er færdigt vil det kunne anvendes af andre museer og i mange andre formidlingssammenhæng. Museet er en indtægtsgivende virksomhed Museet får 1,9 mio. kroner i kommunal støtte, men opnår gennem fondsmidler, statstilskud og statslige projektmidler samt egenindtægter en omsætning på cirka 4,5 mio. kroner. Hver kommunal krone bliver altså mere end fordoblet. De ekstra penge skaber omsætning og arbejdspladser i Odder Kommune og bruges på aktiviteter, udstillinger og tiltag, som kommer borgerne til gode. Hvis museet må lukke som følge af besparelserne kommer disse midler ikke længere Odder Kommune og borgere til gode. Museet har stor lokal opbakning Vores indtryk er, at rigtig mange borgere er meget glade for museet, hvad også besøgstallet vidner om. Vi har en museumsforening med cirka 250 medlemmer og frivillige, som regelmæssigt bidrager med frivilligt arbejde for museet. De frivilliges store engagement har stor betydning for museet og er blot endnu et udtryk for, at Odder Museum er en institution som mange borgere værdsætter højt. 2

3 I øvrigt anslår vi at de frivilliges arbejdsindsats udgør 2-3 årsværk. Dette arbejde bør også indregnes i den samlede vurdering af Odder Museum. Museet brander Odderegnen og skaber positiv lokal identitet Odder Museum skaber med sit store program og høje aktivitetsniveau rigtig mange glade brugere, og vi skaber meget omtale i de lokale og regionale medier: Omtale der dybest set handler om, hvor spændende, dejligt og historisk interessant vores lokalområde er. Da Odder Kommune er en bosætnings- og turismekommune, er Odderegnen et varemærke vi skal passe på. Det skal passes og plejes for det er de positive historier, der tiltrækker både ny bosætning og flere turister. Netop det medvirker Odder Museum i allerhøjeste grad til. Det handler, som der stod i Jyllandspostens leder den 14. april 2010 om (lokal) identitet og om risikoen for at blive et ligegyldigt sted. Kultur har nemlig betydning, slutter JPs leder. Også økonomisk vil vi gerne tilføje. Odder Museum er den institution, der fortæller egnens kulturhistorie. Og det gør vi til mange forskellige målgrupper og på mange forskellige spændende måder i samarbejde med mange lokale aktører, ikke mindst Visit Odder. Vi vil gerne anføre, at det kræver faglighed og en professionel indsats at formidle og markedsføre Odderegnen ved hjælp af kulturhistorien. Den positive lokale identitet kommer ikke ud af ingenting. Vi mener, af alle ovenstående årsager, at det er utroligt vigtigt at Odder Kommune også fremover opretholder museal virksomhed og aktivitet. Med planen om en sammenlægning med andre museer, peger vi på en løsning, der kan sikre, at dette også sker til alles tilfredshed i fremtiden. Vi vil gerne tilføje at Kulturarvsstyrelsens konsulenter gerne kommer ud og informerer politikere og forvaltning om det potentiale, et museum har for kommuner, samt give ideer og eksempler på hvordan man i fællesskab kan samarbejde til gavn og glæde for alle parter. Museet tager gerne initiativ til et sådant møde. 2. Sparekatalogets konsekvenser for Odder Museum Odder Museum er en indtægtsgivende virksomhed. Museet har altid været god til at supplere det kommunale tilskud med eksterne fondsmidler og egen-indtægter. De ekstra penge skaber omsætning, arbejdspladser i Odder og bruges til spændende aktiviteter til gavn for borgere og turister på egnen. I indeværende år er det ordinære kommunale tilskud 1,9 mio. kr., men museets samlede budget er på cirka 4,5 millioner. Museets økonomi er imidlertid bygget op omkring det kommunale basistilskud. De varslede nedskæringer betyder, at korthuset falder sammen. Vi vil skulle spare langt mere end de kr. Odder Museum er et statsanerkendt museum og får derfor statstilskud. Det kommunale tilskud er afgørende for størrelsen af statstilskuddet. Det reducerede kommunale tilskud vil med det samme føre til tab af statstilskud i størrelsesordenen kr. Vi vil altså i bedste fald skulle finde godt 1,2 mio. kr. på et budget, som gennem mange år har været under pres, og som er stærkt domineret af lønudgifter. Vi vil med sikkerhed skulle fyre mindst to af fire fastansatte, og det er ikke muligt for os at se, hvordan museet så kan føres videre. Det aktivitetsniveau museet er kendt for, også uden for kommunens grænser, 3

4 kræver simpelthen som minimum denne bemanding. Det gælder også i forhold til at organiserer frivilligt arbejde og i forhold til borgerinddragelse, samt i forhold til at kunne modtage praktikanter fra universitetet. Ikke mindst skal det understreges, at muligheden for at indgå i større projekter, og dermed skaffe ekstern finansiering til museets aktiviteter, vil forsvinde. Det vil naturligvis have yderligere negativ indflydelse på budgettet. Vi vil heller ikke have råd til at finansiere vores del af naturvejleder-ordningen, selvom den udløser et tilskud på kr./år fra Friluftsrådet (såfremt projektet bevilges). Tabt statstilskud Statstilskuddet beregnes på grundlag af kommunalt tilskud (incl. kommunens eget bidrag til flex-job) plus ikke-offentligt tilskud minus husleje. Der er et loft på 2,2 mio., hvilket udløser maximalt statstilskud pt kr./år. og et gulv på 1,2 mio. kr. Kommer man under gulvet mister man helt sit statstilskud og dermed også sin statsanerkendelse. Statstilskuddet gives med på baggrund af beregningsgrundlaget med to års forsinkelse. Som det er nu får Odder Museum maksimalt statstilskud. Efter en besparelse kommer vi næsten ned på gulvets niveau. Det vil faktisk kun være naturvejleder-støtten (projektstøtte fra Friluftsrådet, som vi ikke er garanteret), der holder os over gulvet. Vi vil med sikkerhed miste 35-36% af kr. = kr. Efter besparelsen er det tvivlsomt om vi overhovedet kan opretholde statstilskuddet. Statsanerkendelsen på spil Odder Museum er et statsanerkendt museum. Det betyder, at vi varetager den lokale del af Danmarks Kulturarv. Statsanerkendelsen er et kvalitetsstempel, som udover at udløse statstilskud medfører en række faglige forpligtelser og krav fra Kulturministeriet. Vi skal lave forskning og undersøgelser om lokalområdets historie, vi skal formidle på en vedkommende og relevant måde til mange forskellige målgrupper, og vi skal bevare og sikre den lokale kulturarv for eftertiden. Som vist ovenfor bringer sparekataloget statsanerkendelsen i fare af økonomiske årsager, fordi vi kommer meget tæt på det økonomiske minimumsniveau, som er en forudsætning for statsanerkendelsen. Sparekataloget bringer også statsanerkendelsen i fare af faglige årsager, fordi vi vil være nødt til at fyre en af de to fag-inspektører. Ifølge Kulturarvsstyrelsen (som løbende kvalitetsvurderer danske museer) er sådanne en-mands museer ofte nødlidende: De har i praksis meget svært ved at leve op til de stadigt stigende krav og forpligtigelser på museumsområdet. Hvis vi mister statsanerkendelsen har museumslovens paragraf 17 følgende ordlyd: Såfremt et statsanerkendt museum ophører, afgør kulturministeren efter forhandling med museets hovedtilskudsyder, hvorledes der skal forholdes med museets samling. Det vil i praksis betyde, at samlingen skal overdrages til et, men sandsynligvis flere statsanerkendte museer i Danmark, dvs. splittes op. Man må desuden forvente, at dele af samlingen bliver kasseret, hvilket er en omstændelig og arbejdskrævende proces, der i hvert enkelt tilfælde forudsætter at giver eller dennes efterkommere opspores og tilbydes genstanden (Odder Museum har anslået genstande i sin samling). Så vidt vi er orienteret, er der ikke fortilfælde for denne situation. 4

5 3. Odder Museum som en del af en større museal enhed Den museumsstruktur, vi kender i dag, blev etableret i 1970erne og står i dag overfor grundlæggende forandringer. Mange museer er allerede blevet sammenlagt i forbindelse med den seneste kommunalreform og andre er fulgt efter på eget initiativ. Pt. venter alle i branchen på Kulturarvsstyrelsens Museumsudredning, som er klar til januar Museumsudredningen er en helt ny plan for det museale område i Danmark, og allerede nu står det klart at en hovedoverskrift bliver større museumsenheder. I lyset af de kommunale besparelser, som understreger behovet for en ny løsning, såvel som i lyset af kulturministeriets kommende museumsudredning, vil Odder Museum derfor arbejde aktivt for en museumssammenlægning med et, men helst flere, af vore nabomuseer. Det vil på sigt medføre mulighed for driftseffektiviseringer og besparelse, og samtidig skabe grundlag for et museumsarbejde i kommunen, som kan løfte fremtidens udfordringer. Vi har fået tilsagn fra Kulturarvsstyrelsen om at de støtter denne tanke, og påpeger at styrelsen har mulighed for at yde økonomisk støtte til konsulentbistand. Kulturarvsstyrelsen kan gå ind i processen, så snart der ligger en fælles tilkendegivelse om at de implicerede museer og kommuner ønsker at samarbejde om en sammenlægning. Som situationen er nu, er der blandt museumslederne i vores nærområde en klar bevidsthed om, at sammenlægning er et meget realistisk og formodentlig helt nødvendigt fremtidsscenarium. Derfor er der også interesse for at begynde en drøftelse af mulighederne. Vi vurderer på det grundlag, at der er gode betingelser for at forhandlinger om en sammenlægning med et eller flere museer. Vi kan tage initiativ til at begynde dialogen med kort varsel. Hvordan ser en ny museal enhed ud? En ny museal enheds form og struktur vil afhænge af konkrete forhandlinger mellem de implicerede kommuner og museer og kan derfor ikke beskrives på forhånd. Men med alle de forbehold, der kan og skal tages, ser der især ud til at være muligheder i området syd for Århus, nord for Vejle og øst for Silkeborg. Det vil sige mellem Hedensted, Horsens, Skanderborg og Odder et område, som i øvrigt har en lang række fællestræk. Dette sagt uden iøvrigt at lukke døren for andre muligheder. Leder og bestyrelse på Odder Museum ser for sig en museumsenhed med fælles ledelse, administration og bygningsforvaltning, hvilket vil give en række samdriftsfordele. Samtidig skal det være en museumsenhed med fokus på lokale aktivitets- og udstillingssteder. Det er afgørende at det lokale engagement opretholdes og føres videre i den nye enhed. Vi vil derfor vægte, at der fastholdes en lokal og faglig ledelse. En lignende model er lige nu ved at blive gennemført på Djursland til stor tilfredshed for alle involverede. Der findes en række andre eksempler, som vil være mere eller mindre sammenlignelige fx Museum Sønderjylland. Fordelen ved en større enhed Den større volumen i en ny museumsenhed giver en række fordele, herunder bedre muligheder for synergi og specialisering, både fagligt og formidlingsmæssigt. En større enhed vil kunne løfte projekter på en anden skala end tilfældet er for de små museer i dag. Sidst men ikke mindst vil det skabe grundlag for flere og 5

6 bedre fælles ressourcer fx inden for it, markedsføring, grafisk design m.m. Alt sammen vil i sidste ende styrke og fremtidssikre det lokale museums aktivitet til gavn og glæde for publikum og kommunen. Det økonomiske perspektiv Odder Museum er ikke et dyrt museum. Tværtimod. Til gengæld er Odder Kommune en lille kommune med et lavt befolkningsgrundlag sammenlignet med de fleste andre kommuner. Derfor ligger Odder Kommune relativt højt i KL-statistikken, når man ser på hvor mange kroner, der anvendes på museumsområdet pr borger. 88 kroner i Odder mod 86 kroner i sammenligningsgruppen. I Horsens er man, ifølge vores oplysninger helt nede på 40 kroner og i Vejle på et lignende niveau. Den museumssammenlægning, der er under gennemførelse på Djursland, har taget udgangspunkt i at tre kommuner og museer forhandlede sig frem til et fælles økonomisk niveau. Det fælles niveau blev sat højt, men ligger alligevel et stykke under niveauet i Odder. Da Odder Kommunens udgifter pr. borger ligger højt, som følge af et mindre befolkningsgrundlag end vores nabokommuner, må det betegnes som overvejende sandsynlig, at en fusion vil resultere i et lavere økonomisk niveau end det nuværende for Odder Kommune. Derfor vil Odder Kommune kunne opnå en konkret besparelse på området. Dette er dog et spørgsmål, som i sidste ende beror på de konkrete forhandlinger mellem Odder Kommune og de andre implicerede kommuner og museer. Under alle omstændigheder rummer en fusion som nævnt et økonomisk potentiale i form af samdriftsfordele og besparelser på grund af fælles ledelse og administration m.m. Tidsperspektivet? Kulturarvsstyrelsen kommer med sin Museumsudredning til januar 2011 og der er ingen tvivl om af museerne generelt afventer den præcise ordlyd. Indledende drøftelser mellem museerne kan dog startes allerede i Tidsperspektivet afhænger af de konkrete forhandlinger mellem kommunerne og museerne, men 3 år forekommer at være realistisk. En ny museumsenhed burde således kunne realiseres ultimo 2013, men dette er kun en vurdering. 4. Hvordan kan Odder Museum bidrage til besparelserne, uden at man ødelægger den museale virksomhed og perspektiverne for fremtiden. Leder og bestyrelse på Odder Museum finder det helt afgørende at Odder Museum får mulighed for at fortsætte sin faglige og formidlingsmæssige virksomhed med uformindsket styrke frem mod den foreslåede sammenlægning med andre museer i nærområdet. Altså i 2011, 2012 og Til gengæld har museet mulighed for at indskrænke sin virksomhed til et mindre antal bygninger. To bygninger til en samlet værdi af mindst 3 mio. kr. kan fritstilles til salg eller andre formål. En tredje bygning er også en mulighed på længere sigt. Der vil samtidig kunne opnås en vis driftsbesparelse. Derfor skal niveauet holdes frem mod en sammenlægning Hvis niveauet for den museale virksomhed sænkes til et minimum, kan vi ikke forvente at få mere end det absolut minimale ud af en kommende sammenlægning. Det har flere af de andre museumsledere allerede nu understreget. Kommer man som en tigger med en tom skål, vil de andre ikke betale for et højt fagligt og formidlingsmæssigt kvalitetsniveau i Odder. At opretholde det nuværende niveau er derfor et spørgsmål 6

7 om at sikre den museale virksomhed i Odder Kommune for fremtiden. Hvis statsanerkendelsen sættes over styr er der slet ingen perspektiver for fremtiden. På det grundlag finder vi det helt afgørende, at museet får lov til at føre sin virksomhed videre på det nuværende niveau. Vi kan ikke undvære nogen af de fire faste medarbejdere (to faginspektører, sekretær og bogholder samt en museum- og bygningsforvalter hvis primære opgave, er at vedligeholde de tekniske installationer og syv kommunale bygninger, heraf to stærkt krævende fredede bygninger og parkanlægget). Naturvejleder-ordningen er billig, fordi den udløser tilskud på kr./år fra Friluftsrådet, og samtidig har denne ordning en meget stor synlighed i lokalsamfundet. Odder Museum har et ansvarsområde inden for nyere tid. Det betyder at der er et lovkrav om, at der skal være én faglig inspektør. Men Kulturarvsstyrelsen har overfor os ikke lagt skjul på, at de såkaldte enmandsmuseer i praksis har yderst vanskeligt ved at leve op til de stadigt stigende faglige og formidlingsmæssige forpligtigelser. I sin tid gav staten da også netop ophjælps-støtte til at Odder Museum kunne ansætte en ekstra inspektør, fordi man vurderede det nødvendigt. Nødvendigheden er ikke mindre i dag. Det skal også understreges, at uden to faginspektører er vores muligheder for at skaffe projekt- og fondsmidler meget stærkt reducerede. Vi vil simpelthen ikke kunne løfte projektarbejdet. Bygninger I stedet peger museet på muligheden for at indskrænke sin virksomhed til et mindre antal bygninger. Odder Museum disponerer over en række kommunale bygninger. Der er tale om: Administrationsbygning i Rosensgade 84 Magasin, Raupacksgade Odder Vand- og Dampmølle, Møllevej 5-7 Møllerens Stuehus, Møllevej 5-7 Lille staldbygning, Møllevej 5-7 Vippebrøndshuset, Møllevej 5-7 Moderne udstillingsbygninger, Møllevej 5-7 Odder Museum har mulighed for at rømme mindst to og eventuelt tre af disse bygninger. Bygningerne bliver hermed fritstillet til salg eller andre formål. På den måde kan museet bidrage til kommunens økonomi og vi vil samtidig opnå en mindre besparelse på driftsomkostninger og vedligeholdelse. Magasinbygningen på Raupackgade Som resultat af en af en årelang indsats er Odder Museum nu meget langt med digitaliseringen og registrering af sine samlinger. Det betyder at vi bruger computer, når vi skal søge på en genstand, og at det derfor er principielt ligegyldigt, om vi kan gå op og se den på en hylde. På den baggrund er museet nu klar til at gå med i en fælles magasinordning. Der er flere steder i Danmark bygget moderne magasinfaciliteter, som anvendes af flere museer i fællesskab. I Vejle er der bygget et sådant nyt fællesmagasin med alle moderne faciliteter i form af klimastyring, skadedyrskontrol, fryserum m.m. Magasinet benyttes af flere af museerne i vores nærområde. Vi kan leje plads her for 200 kr. pr kvadratmeter. Vi skønner at skulle bruge m2 = årlig udgift på kr. 7

8 Dette niveau svarer til det dobbelte af de udgifter vi har til magasinhusleje i dag. Til gengæld vil vi spare en del driftsudgifter. Samtidig er løsningen langt bedre i et bevarings-perspektiv. Det vil kræve en stor arbejdsindsats at flytte hele museets samling, men hvis opgaven gives fuld prioritet, vurderes det at Raupack-magasinet kan være til kommunens disposition primo Administrationsbygningen i Rosensgade Det er ikke afgørende for os, at personalet har til huse lige op og ned af udstillingerne. Museet har brug for fire kontorarbejdspladser og et lokale til kontorudstyr, bøger m.m. samt adgang til kantine eller frokoststue. På betingelse af at Odder Kommune, kan genhuse museet på samme økonomiske betingelser som de nuværende, men i billigere administrationslokaler (for eksempel i Varmeværket) kan administrationsbygningen på adressen i Rosensgade fritstilles til salg eller andre formål. Mulighed for et større kontorfællesskab Odder Museum vil ikke modsætte sig, at dele bygning med andre lokale virksomheder eller institutioner. Faktisk kan vi se både muligheder og potentiale for synergi i en sådan tanke, der tidligere har været drøftet fx i forbindelse med politigården. Tanken om en slags fælles kultur-administration finder vi tiltalende og rigtig, men vi er også åbne for andre muligheder så længe der bliver tale om et professionelt arbejdsmiljø med gode arbejdsforhold. Sammenlægning med andre aktører i et større kontorfællesskab/bygning rummer i vores vurdering muligheder for yderligere driftsbesparelser. Møllerens Stuehus Den fredede bygning, Møllerens Stuehus, på Møllevej 5-7, har stor historisk værdi og er en helt integreret del af det historiske kulturmiljø omkring Odder Vand- og Dampmølle. Det er afgørende at dette kulturmiljø bevares som en integreret del af museets område, og det sætter visse begrænsninger for bygningens anvendelse til andre formål. Til gengæld er bygningen ikke særlig velegnet som udstillingsbygning, og på sigt overvejer Odder Museum at indskrænke sine udstillingsaktiviteter til de moderne udstillingslokaler på samme adresse samt til selve Odder Vand- og Dampmølle. Det betyder, at denne bygning potentielt også kan fritstilles til andre formål, hvis dette kan ske uden at det går ud over kulturmiljøet og museumsområdet som sådan. Vi har overvejet om den kan bruges som administrationsbygning, men det vil efter vores vurdering kræve en hel del forbedringer. Vi tvivler på, at lokalerne umiddelbart kan godkendes som arbejdspladser, men dette er ikke undersøgt nærmere. Hvis museet skal rømme Møllerens Stuehus, forudsætter det opbygningen af nye lokalhistoriske udstillinger i andre bygninger. Det er et stort projekt, som vi ikke umiddelbart kan sætte tidsfrist på. Fremtidens udstillingsbygninger Vi ser et stort og uudnyttet udstillings- og formidlingspotentiale i Odder Vand- og Dampmølle og hele kulturmiljøet omkring den. Møllen er et enestående eksempel på en tidlig industrimølle, og som fremstår næsten helt intakt med alt inventar, maskiner m.m. 8

9 Herudover ser vi som nævnt de lokalhistoriske udstillinger fornyet og flyttet op i de moderne udstillingsbygninger, som er langt mere egnede til formålet end Møllerens Stuehus, hvor denne del af udstillingerne står i dag. Stalden, Møllevej 5-7 Hvis magasinet på Raupacksgade skal rømmes, får museet brug for værksted og opbevaring et andet sted. Det mest nærliggende er at anvende den lille staldbygning til formålet. Vippebrøndshuset Odder Museums Bestyrelse har besluttet, at Vippebrøndshuset skal nedtages. De originale dele af huset skal registreres og opbevares på magasin, på en sådan måde at huset kan genopføres i fremtiden. Beslutningen har både faglige og sikkerhedsmæssige begrundelser samt begrundes i et ønske om bedre muligheder for at udnytte museumsparken til større arrangementer. Der er ikke store driftsudgifter ved Vippebrøndshuset, men på sigt vil vedligeholdelsen af huset blive dyrt. Huset trænger blandt andet til nyt stråtag. Disse udgifter spares. Værdien af at museet indskrænker sig Som det fremgår, tilbyder museet at rømme mindst to kommunale bygninger og på sigt, at indskrænke udstillingsaktiviteterne til de moderne udstillingsbygninger og selve Odder Vand og Dampmølle. Det vil medføre mulighed for driftsbesparelser og desuden fritstille to kommunale bygninger til salg eller andre formål: Advokat Ove Bonde Mikkelsen og Senior Erhvervsrådgiver i Danske Bank, Erling Rovelt, har vurderet værdien af hhv. magasinbygningen i Raupachsgade og administrationsbygningen i Rosensgade. Deres vurdering lyder: Rosensgade: kr Raupachsgade: kr I alt vil der altså kunne fristilles kommunal ejendom til en værdi af 3 mio. kr. inden for sparekatalogets tidsramme Driftsbesparelsen ved at opgive Rosensgade 84 skal opvejes af at museet skal genhuses et andet sted. Museet bruger i dag cirka kr. til el og varme i administrationsbygningen. Ved at flytte samlingerne på fællesmagasin i Vejle og opgive magasinbygninger i Raupachsgade og det privat lejede magasin på Rodstenseje, spares udgifter til el, varme, telefon/alarmanlæg. Magasinet Rodstenseje (privatleje). Husleje, el, (uopvarmet) og telefon/alarm = kr. Magasinet, Raupacksgade. El, varme og telefon/alarm = kr. På længere sigt vil der være yderligere en besparelse på el og varme, hvis Møllerens Stuehus opgives som udstillingsbygning, men da bygningen er fredet vil der næppe kunne spares på vedligeholdelsen. Møllerens stuehus. El og varme = kr. 9

10 Alt i alt skønner vi på sigt, at kunne opnå driftsbesparelser på en reduceret bygningsmasse i størrelsesordenen kr. som dog skal modregnes udgifter til fællesmagasin i Vejle. Samt yderligere cirka kr. hvis Møllerens Stuehus medregnes. Hertil kommer at museet og kommunen vil spare fremtidige udgifter til vedligeholdelsen af de bygninger, der evt. afhændes eller som Vippebrøndshuset nedtages. Der vil desuden være visse besparelser på forsikringer og service af brand- og alarmanlæg. Disse tal er ikke beregnet At ovenstående tal er skøn understreges, ligesom det understreges at planen om at indskrænke museets virksomhed bygningsmæssig, forudsætter planlægning og et vist tidsforløb. 5. Vedrørende Odder Lokalhistorisk Arkiv Odder Lokalhistoriske Arkiv er også med i sparekataloget og står til helt at få fratages sit kommunale tilskud. Vi har forstået, at man gerne ser en fællesløsning for Odder Museum og Odder Lokalhistoriske Arkiv. På Odder Museum mener vi principielt, at der er fornuft i, at arkiv og museum kommer under samme tag også i forhold til en kommende løsning/sammenlægning der skal føre det kulturhistoriske arbejde videre i fremtiden. De to institutioner beskæftiger sig med de samme emner og supplerer hinanden godt. Mange museer og arkiver er lagt sammen til en enhed og har stor glæde af det. Det er for eksempel tilfældet i Skanderborg, hvor museum og arkiv er en enhed under Skanderborg Museum med fælles vedtægter, budget og regnskab. Arkivet har sin egen faglige inspektør/leder og er en del af helheden Skanderborg Museum, på lige fod med andre afdelinger. Skanderborg Historiske Arkiv har så igen de mindre lokale arkiver som underafdelinger. Der vil være en række væsentlige og arbejdskrævende praktiske problemer forbundet med en sammenlægning af arkiv og museum. Disse problemer er endnu ikke er udredt. Det handler blandt andet om digitalisering af samlingerne som museerne er forpligtiget til og hvad der vil ske hvis alle arkivalier fik status af museumsgenstande. Det har taget museet adskillige år at digitalisere hovedparten af sine samlinger i kulturarvsstyrelsens nationale database REGIN. Vores holdning er under alle omstændigheder, at en sammenlægning forudsætter, at der følger timer med til administration af arkivet, og at en eventuel fælles løsning finder sted til alles tilfredshed det vil sige også ud fra et konkret ønske fra Odder Lokalhistorisk Arkiv. Afslutning Odder Museum og dets bestyrelse ser gerne frem til konstruktiv dialog med kommunens politikere og forvaltning. Vi håber indtrængende, at vi i fællesskab kan finde en fremtidssikret løsning, der sikrer at kommunen også fremadrettet har en museumsvirksomhed - med alle de potentialer det rummer for Odderegnen, borgerne og turisterne. Med venlig hilsen Museumsleder, Klaus Markmann Jensen og Bestyrelsesformand, Per Møller Nielsen. 10

Forord...3 1. Indledning...3 2. Sammenfatning...5 3. Visionen for det nye museum...6. Vision... 6 Mission... 6

Forord...3 1. Indledning...3 2. Sammenfatning...5 3. Visionen for det nye museum...6. Vision... 6 Mission... 6 Museumsfællesskab i Midt- og Vestsjælland 11. oktober 2012 Indholdsfortegnelse Forord...3 1. Indledning...3 2. Sammenfatning...5 3. Visionen for det nye museum...6 Vision... 6 Mission... 6 3.1 Betydningen

Læs mere

Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde. August 2006

Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde. August 2006 Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde August 2006 Indholdsfortegnelse Fire strategipapirer inspiration til andre kommuner Strategipapir for Gribskov Kommune A Strategipapir for

Læs mere

Byarkivar i Århus Rapport med indstilling om ny byarkivar/stadsarkivarfunktion afgivet af arbejdsgruppe nedsat af rådmanden for Kultur og

Byarkivar i Århus Rapport med indstilling om ny byarkivar/stadsarkivarfunktion afgivet af arbejdsgruppe nedsat af rådmanden for Kultur og Byarkivar i Århus Rapport med indstilling om ny byarkivar/stadsarkivarfunktion afgivet af arbejdsgruppe nedsat af rådmanden for Kultur og Borgerservice Århus Kommune Kultur og Borgerservice Resumé 4 Indledning

Læs mere

Lokale Udviklings Planer

Lokale Udviklings Planer VESTviden ApS Lokale Udviklings Planer Konkret udviklingsværktøj eller? Om projektet... 3 Baggrund... 3 Metode... 3 Anvendelse af anden relevant litteratur... 4 Konklusioner... 5 Et kig på Lokale Udviklingsplaner...

Læs mere

Kvalitetsvurdering af. Museerne i Fredericia

Kvalitetsvurdering af. Museerne i Fredericia Kvalitetsvurdering af Museerne i Fredericia 2009 Indhold Kulturarvsstyrelsens kvalitetsvurderinger 3 Kvalitetsvurderingen af Museerne i Fredericia 4 Arbejdsgrundlag og formål 5 Samlinger, arkiver, bibliotek

Læs mere

Håndbog i Jobrotationsprojekter

Håndbog i Jobrotationsprojekter 2. udgave Håndbog i Jobrotationsprojekter JOBROTATION - et godt kort på hånden Indholdsfortegnelse Forord...4 Indledning...5 Idéen med jobrotation...6 Kapitel 1: Etableringsfasen...7 1.1 Analyse af kompetenceudviklingsbehov...8

Læs mere

TR-Håndbog i Jobrotationsprojekter. - et godt kort på hånden til dig som tillidsvalgt

TR-Håndbog i Jobrotationsprojekter. - et godt kort på hånden til dig som tillidsvalgt TR-Håndbog i Jobrotationsprojekter JOBROTATION - et godt kort på hånden til dig som tillidsvalgt Indholdsfortegnelse Forord........................................................................................................

Læs mere

- gode råd og praktiske oplysninger om personalepolitiske samarbejdsprojekter

- gode råd og praktiske oplysninger om personalepolitiske samarbejdsprojekter Amtsrådsforeningen Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte (KTO) De 7små bjerge - gode råd og praktiske oplysninger om personalepolitiske samarbejdsprojekter De 7 små bjerge 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Analyse af sammenlægning af danseorganisationer i et nyt Dansens Hus Endelig afrapportering 17. juni 2004

Analyse af sammenlægning af danseorganisationer i et nyt Dansens Hus Endelig afrapportering 17. juni 2004 Analyse af sammenlægning af danseorganisationer i et nyt Dansens Hus Endelig afrapportering 17. juni 2004 17. juni 2004 Analyse af danseorganisationerne i Dansen Hus Side 1/64 1. Introduktion...4 1.1 Baggrund

Læs mere

Sådan tackler du massefyringer

Sådan tackler du massefyringer Sådan tackler du massefyringer Indhold: Håndbog i massefyringer................. 3 Når rygterne svirrer..................... 4 Kend loven om massefyringer............. 5 Kend loven om virksomhedsoverdragelse....

Læs mere

Indhold. Præstø havn omkring 1900.

Indhold. Præstø havn omkring 1900. Indhold Forord...3 Fondens arbejdsgrundlag...5 Resultater...6 Lån...8 Skibene...13 Sekretariatet...17 Tilsyn og rådgivning...18 Eksempler på restaureringsprojekt...20 Statement...27 Vision og strategi

Læs mere

Museum Lolland Falster

Museum Lolland Falster Virksomhedsplan for perioden 2009-2013 Museum Lolland Falster Omfattende: Czarens Hus på hjørnet af Færgestræde og Langgade i Nykøbing F. Kragsnaps Hus Langgade 2 i Nykøbing F. Færgestræde uden nummer

Læs mere

Interessentanalyse for Kulturstyrelsen 2013

Interessentanalyse for Kulturstyrelsen 2013 Oxford Research, oktober 2013 Oxford Research, november 2013 Interessentanalyse for Kulturstyrelsen 2013 Rapport indgivet til Kulturstyrelsen Forfatter: TBU Sidst gemt: 07-11-2013 08:52:00 Sidst udskrevet:

Læs mere

Barrierer og udviklingsmuligheder. Samarbejde mellem kommuner og frivillige organisationer om socialt arbejde

Barrierer og udviklingsmuligheder. Samarbejde mellem kommuner og frivillige organisationer om socialt arbejde Barrierer og udviklingsmuligheder Samarbejde mellem kommuner og frivillige organisationer om socialt arbejde INDHOLDSFORTEGNELSE Skab klarhed i den kommunale organisering... 4 En frivillighedspolitik kan

Læs mere

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid Åbent Referat til Mødedato: Tirsdag den 19. februar 2013 Mødetidspunkt: 13:00-16:00 Mødested: Mødelokale 1, Bytoften Deltagere: Lisbet Rosendahl, Ingvard Ladefoged, Peter Nielsen, Bøje Meiner Jensen, Hans

Læs mere

Museum Nordsjælland. Vision 2020 og strategi 2015-18

Museum Nordsjælland. Vision 2020 og strategi 2015-18 Museum Nordsjælland Vision 2020 og strategi 2015-18 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund 3 1.1. Museum Nordsjælland historik og udgangspunkt..... 3 1.2. Formål med strategi og vision..... 3 2. Grundantagelser..

Læs mere

Velkommen til DANVA s kommunikationsguide

Velkommen til DANVA s kommunikationsguide Velkommen til DANVA s kommunikationsguide "Kommunen Kommunikerer Kloak" Printversion Indholdsfortegnelse Punkt 1. Hvorfor dette projekt introduktion og baggrund... 3 [A] Hvorfor kommunikere kloak?... 3

Læs mere

Punkt 2. "Kommunen Kommunikerer Kloak" Printversion

Punkt 2. Kommunen Kommunikerer Kloak Printversion Punkt 2. "Kommunen Kommunikerer Kloak" Printversion Punkt 2. Sådan gør du Dette er projektets værktøjskasse. Værktøjskassen kan benyttes som en trin for trin vejledning, der fortæller, hvordan en kloakforsyning

Læs mere

Erfaringer fra statslige IT-projekter hvordan gør man det bedre? Rapport og anbefalinger fra en arbejdsgruppe under Teknologirådet

Erfaringer fra statslige IT-projekter hvordan gør man det bedre? Rapport og anbefalinger fra en arbejdsgruppe under Teknologirådet Erfaringer fra statslige IT-projekter hvordan gør man det bedre? Rapport og anbefalinger fra en arbejdsgruppe under Teknologirådet Indhold Forord 2 Indledning 3 Formål og målgruppe 3 Afgrænsning og metode

Læs mere

Budgetaftale 2015-2018 26. september 2014

Budgetaftale 2015-2018 26. september 2014 1. Et langsigtet perspektiv Budgettet for 2015-2018 anlægger et langsigtet perspektiv på udviklingen af Lejre Kommune. Budgettet sikrer, foruden mere end 1,6 mia. kr. årligt til service, også råderum til

Læs mere

ARBEJDSMILJØREGNSKAB. rapporten om projekt ADMIRE

ARBEJDSMILJØREGNSKAB. rapporten om projekt ADMIRE rapporten om projekt ADMIRE RAPPORTEN OM PROJEKT ADMIRE Arbejdsmiljøsekretariatet Udgivet af Arbejdsmiljøsekretariatet i samarbejde med Branchemiljørådene Social & Sundhed Undervisning & Forskning Finans

Læs mere

INDHOLD: INTRODUKTION TIL DEBATTEN OM FREMTIDENS FOLKEOPLYSNING...3 SPØRGSMÅL OM FREMTIDENS FOLKEOPLYSNING...5 FREMTIDSFACTS MED BETYDNING

INDHOLD: INTRODUKTION TIL DEBATTEN OM FREMTIDENS FOLKEOPLYSNING...3 SPØRGSMÅL OM FREMTIDENS FOLKEOPLYSNING...5 FREMTIDSFACTS MED BETYDNING 1 Debatmaterialet er udgivet af Dansk Folkeoplysnings Samråd Gl. Kongevej 39 E, 2. tv 1610 København V tlf. 33 15 14 66 www.dfs.dk Materialet udgives som led i en proces om Fremtidens Folkeoplysning. Projektet

Læs mere

Budgetcheckliste den nye

Budgetcheckliste den nye Inspirationsnotat til arbejdet i MED-Hovedudvalg Juli 2014 Budgetcheckliste den nye Her får du inspiration til emner, som du bør holde øje med, når MED-hovedudvalget gennemgår kommunens budgetmateriale

Læs mere

Fra papir til internet. Digital indberetning i små og mellemstore virksomheder

Fra papir til internet. Digital indberetning i små og mellemstore virksomheder Fra papir til internet Digital indberetning i små og mellemstore virksomheder Fra papir til internet Digital indberetning i små og mellemstore virksomheder Forord Forord Håndværksrådet og Erhvervs- og

Læs mere

Evaluering af Rehabiliteringscentret for Etniske unge i Danmark Slutevaluering af parafdeling

Evaluering af Rehabiliteringscentret for Etniske unge i Danmark Slutevaluering af parafdeling Evaluering af Rehabiliteringscentret for Etniske unge i Danmark Slutevaluering af parafdeling 1. september 2013 Indholdsfortegnelse 1. Resumé 2 2. Indledning 8 2.1. Hvad viste midtvejsevalueringen? 8 2.2.

Læs mere

Økonomianalyse af Pavillonen. Gennemført af Økonomi og indkøb Norddjurs Kommune Januar 2015

Økonomianalyse af Pavillonen. Gennemført af Økonomi og indkøb Norddjurs Kommune Januar 2015 Økonomianalyse af Pavillonen Gennemført af Økonomi og indkøb Norddjurs Kommune Januar 2015 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Konklusioner af analysen... 3 2. Pavillonen... 4 2.1 Afvejning: Kulturelle

Læs mere

Fælles museums-it. Analyse af museernes centrale registre og forslag til national it-infrastruktur. 11. april 2011 CONNECTING BUSINESS & TECHNOLOGY

Fælles museums-it. Analyse af museernes centrale registre og forslag til national it-infrastruktur. 11. april 2011 CONNECTING BUSINESS & TECHNOLOGY Fælles museums-it Analyse af museernes centrale registre og forslag til national it-infrastruktur 11. april 2011 CONNECTING BUSINESS & TECHNOLOGY Devoteam Consulting. Kopiering og distribution kun tilladt

Læs mere

Udtalelser fordelt på tilpasningsforslag

Udtalelser fordelt på tilpasningsforslag Indhold Generelle bemærkninger og nye forslag...2 Forslag 1 Etablering af lokale dagaflastningstilbud...8 Forslag 2 Etablering af døgntilbud til forældre og børn...9 Forslag 3 Helhedsorienteret familieindsats...10

Læs mere

EJERSKIFTE DIN VIRKSOMHEDS FREMTID FLERE VÆKST- IVÆRKSÆTTERE

EJERSKIFTE DIN VIRKSOMHEDS FREMTID FLERE VÆKST- IVÆRKSÆTTERE EJERSKIFTE DIN VIRKSOMHEDS FREMTID FLERE VÆKST- IVÆRKSÆTTERE forord Flere gode ejerskifter skaber vækst Dansk erhvervsliv rummer en god kombination af nye og fremadstormende iværksættere og etablerede

Læs mere

RIDEKLUBBER I DANMARK EN UNDERSØGELSE AF FORENINGERNE I DANSK RIDE FORBUND

RIDEKLUBBER I DANMARK EN UNDERSØGELSE AF FORENINGERNE I DANSK RIDE FORBUND RIDEKLUBBER I DANMARK EN UNDERSØGELSE AF FORENINGERNE I DANSK RIDE FORBUND MICHAEL FESTER Titel Rideklubber i Danmark En undersøgelse af foreningerne i Dansk Ride Forbund Forfatter Michael Fester Øvrige

Læs mere