Almindelige forsikringsbetingelser

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Almindelige forsikringsbetingelser"

Transkript

1 Almindelige forsikringsbetingelser Pakkeforsikring for guldsmede Guldsmede, juvelerer, reparationslokaler m.m. I II III IV V VI Generelt 1 Grundlag 2 Definitioner Beskrivelse af dækningen 3 Dækningsområde 4 Beskrivelse af begivenhederne (mht. Sektion 2 & 3) 5 Undtagelser 6 Andre forsikringer Skade 7 Forpligtelser i tilfælde af skade 8 Skaderegulering 9 Erstatning for skade og omkostninger Præmiebetaling 10 Præmiebetaling Forsikringstagers og/eller sikredes forpligtelser 11 Risikoændring 12 Øvrige forpligtelser 13 Overgang af den forsikrede interesse Forsikringens varighed og ophør 14 Forsikringens varighed og ophør VII VIII Klager &Tvister 15 Tvister Øvrige bestemmelser 16 Almindelige og særlige betingelser 17 Overlap 18 Forrangregel 19 Pantsætning/cession 20 Indeksregulering JUV.ALM /12

2 I Generelt 1 Grundlag Denne forsikring er baseret på det spørgeskema til pakkeforsikring for guldsmede, som forsikringstager og/eller sikrede har udfyldt, dateret og underskrevet, og de oplysninger som forsikringstager og/eller sikrede har givet i den forbindelse, samt de oplysninger som forsikringstager og/eller sikrede har givet i forsikringsperioden. 2 Definitioner 2.1 Redningsomkostninger De omkostninger der har forbindelse med forholdsregler som bliver taget af, eller på vegne af, forsikringstager eller den sikrede i forsikringsperioden, og som med rimelighed kan siges at være nødvendige med henblik på at afværge overhængende risiko for skade eller at begrænse denne skade. Ved omkostninger i forbindelse med forholdsregler forstås her også skade på genstande, som anvendes i forbindelse med de i denne paragraf nævnte forholdsregler. 2.2 Forsikrings år Hver periode på 12 måneder, regnet fra forsikringens ikrafttrædelses-dato, og hver enkelt periode på 12 måneder der løber i direkte forlængelse heraf. Hvis en periode, regnet fra ikrafttrædelsesdatoen til forlængelsesdatoen eller fra forlængelsesdatoen til datoen for forsikringens ophør, er kortere end 12 måneder, anses en sådan periode også for et forsikrings år. Ved en forsikringsperiode af en kortere varighed end 12 måneder, anses forsikringsåret for at være lig med forsikringsperioden. 2.3 Forsikringsperiode Den periode der løber fra forsikringens ikrafttrædelsesdato til forsikringens ophørsdato. 2.4 Bortfaldsdato for forsikringen Den dato, hvor forsikringen ophører. 2.5 Selvrisiko Det beløb som er anført på policen, og som ved udbetalingen af skadeserstatningen fradrages i erstatningen for skaden og omkostningerne. 2.6 Begivenhed En hændelse eller række af hændelser, som har samme oprindelse. 2.7 Forsikrede genstande De genstande som nævnes i denne paragraf, og som er udsat for begivenheder Erhvervsudstyr/inventar Alt løsøre der bruges til udøvelsen af det erhverv eller den virksomhed, der anføres på policen, med undtagelse af varelager og bohave. JUV.ALM /12

3 2.7.2 Lejers interesse De forbedringsomkostninger i og på bygningen, som ifølge lov, sædvane eller aftale er for sikredes regning i sin egenskab af lejer/bruger. Ved lejers interesse forstås også antenner, markiser, vindskærme og (lys)reklame Varelager Juveler, ædelmetaller, ædelsten, halvædelsten og perler, uanset deres art, herunder armbåndsure, samt alle andre genstande og materialer som kan betragtes som en del af sikredes virksomhed, uanset om disse genstande er sikredes ejendom, eller er givet sikrede i forvaring med henblik på salg, retursending, i kommission, reparation, restaurering, bearbejdelse eller vurdering Bohave Alt løsøre, herunder antenner og markiser, som ejes af og hører til den sikredes private husholdning, hans/hendes familiemedlemmer der bor i husstanden eller de personer der bor sammen med ham/hende og lever som en familie. 2.8 Induktion Det fænomen, der opstår ved elektrisk spænding/ladning i (elektriske) ledninger/kabler, som følge af lynaktivitet i umiddelbar nærhed. 2.9 Oprydningsomkostninger Udelukkende de omkostninger der afholdes i forbindelse med nedrivning, bortrydning og destruktion af forsikrede genstande som befinder sig overjordisk på det forsikrede forsikringssted, og adressens direkte tilstødende dele, forudsat at disse omkostninger ikke allerede er omfattet af skadetakseringen, og såfremt denne bortrydning og/eller nedrivning og/eller destruktion er en nødvendig følge af en begivenhed der er dækket af denne forsikring. Ved oprydningsomkostninger forstås ikke de omkostninger der afholdes i forbindelse med fjernelse eller forebyggelse af jord-, vand- eller luftforurening Overspænding som følge af induktion En elektrisk spænding som følge af lynaktivitet i umiddelbar nærhed, og over for hvilken ledningerne eller apparaturet, som er forbundet med disse ledninger, ikke er bestandige Forsikringssted Den adresse der anføres på policen, og som sikrede bruger erhvervsmæssigt eller privat Sikrede a. den/de der er nævnt på policen som sikrede/de sikrede, under overholdelse af 14 i de almindelige betingelser b. forsikringstageren, medmindre en anden end forsikringstageren er nævnt på policen Forsikringssum Er den/de anførte forsikringssum(er) i respektive Sektioner Forsikrede genstande Er de forsikrede genstande som beskrives i den/de forsikrede Sektion(er). JUV.ALM /12

4 II Beskrivelse af dækningen 3 Dækningsområde 3.1 Dækningsområdet for denne forsikring er Danmark, medmindre andet er aftalt. Dækningen er beskrevet i de forsikrede Sektioner. 4 Beskrivelse af begivenhederne (gældende for Sektion 2 varelager og Sektion 3 inventar). Dækningsområdet for denne forsikring er Danmark, medmindre andet er aftalt Bestemmelserne i denne paragraf gælder udelukkende for Sektion 2 (varelager og Sektion 3 maskiner & inventar, såfremt disse sektioner er medforsikret på policen. 4.1 Påkørsel, påsejling og ladning faldet af eller strømmet ud a. påkørsel eller påsejling, hvor et køre- eller fartøj, heste eller kvæg er den påkørende/påsejlende part b. ladning, der utilsigtet er faldet af eller strømmet ud af et køre- eller fartøj. 4.2 Naturgaslevering Forsyningssvigt af naturgaslevering som følge af en under Sektion 3 forsikret begivenhed, der rammer følgende bedriftsmidler hos virksomheden, der producerer og/eller distribuerer naturgas: a. tilførsels-, kompressor-, målings- og regulator-, blandings-, gasleverings- og/eller reduktionsstationer b. rør, ventiler eller trykreduceringsanlæg, som befinder sig mellem de ovennævnte stationer og sikredes virksomhed som beskrives på policen. 4.3 Røveri og/eller overfald Aflevering af de forsikrede genstande, forudgået af, med samtidig brug af eller fulgt af vold eller voldstrussel mod personer. 4.4 Lynnedslag Lynnedslag i den forsikrede bygning. 4.5 Brand Ildsvåde, der er forårsaget af forbrænding og danner flammer, og som befinder sig uden for et ildsted, og kan sprede sig ved egen kraft. Derfor er bl.a. følgende ikke omfattet af begrebet brand: a. svide, smelte, forkulle, gære b. gennembrænding af elektriske apparater og motorer c. overhede, gennembrænde, brænde hul i ovne eller kedler. 4.6 Indbrud, tyveri eller forsøg derpå JUV.ALM /12

5 4.6.1 Indbrud, tyveri eller forsøg derpå, hvorved gerningsmanden er trængt ind eller har forsøgt at trænge ind i den bygning, hvori de forsikrede genstande befinder sig, ved at bruge vold og forvolde væsentlig skade på (dele af) bygningen eller en indendørs bygning, som er forbundet dermed. Hvis der er etableret forskellige virksomheder, instanser m.m. i bygningen, er ovennævnte bestemmelse opfyldt, hvis gerningsmanden er trængt ind eller har forsøgt at trænge ind i den del af parcellen, der bliver brugt af sikrede, ved at bruge vold og forvolde væsentlig skade på (dele af) den pågældende del af parcellen Tyveri af materiale, der hører til bygningen Ved tyveri forstås (også) ulovlig borttagelse af materialer, der hører til bygningen, og beskadigelse af bygningen som følge deraf, for så vidt denne skade er for sikredes regning. 4.7 Glasbrud Brud på glas i ruder, døre, vitriner, spejle og vægpynt i bygningen. 4.8 Fældning eller beskæring af træer Uforudset væltning af træer eller dele af træer ved fældning eller beskæring heraf. 4.9 Lufttryk Luft- og eller rumfartøjer, der er ved at starte eller foretager motorafprøvning og gennembrydning af lydmuren Luft og rumfartøjer At blive ramt af et luft- eller rumfartøj, der starter, flyver, lander eller styrter ned, eller at blive ramt af et projektil, sprængstof eller anden genstand som er monteret på, har løsnet sig fra, er kastet ud eller faldet ud af luft- eller fartøjet Offentlig forsyning Svigt af offentlig forsyning som følge af en under Sektion 3 forsikret begivenhed der rammer: a. vandforsyningen og/eller pumpestationer og/eller mellemstationer b. elværk og/eller understationer og/eller koblingsstationer og/eller transformer huse Olie og andre væsker Olie eller andre væsker der uforudset er strømmet eller lækket ud af en fast varme- eller kogeinstallation eller de tilhørende ledninger eller tanke Væltning af piloteringsmaskiner og kraner Hermed sidestilles væltning af lifte, vindmøller, antenner, træer og flagstænger og/eller dele deraf, der løsner sig derfra Eksplosion En eksplosion som direkte forårsages af den intense kraftige virkning fra gasser og dampe, der frembringes med ét brag, under overholdelse af følgende. Hvis eksplosionen er opstået: a. ind i en eventuelt tillukket tønde, skal et hul i tøndens væg være opstået som følge af trykket af gasser og dampe som befinder sig i tønden, og som følge af denne åbning skal trykket inde i tønden pludselig være blevet det samme som trykket udenfor. Hvordan gasserne eller dampene er opstået eller om de eventuelt var til stede før eksplosionen, er ikke relevant. b. uden for en tønde, skal denne kraftige virkning være den umiddelbare følge af en kemisk reaktion. c. Ved eksplosion forstås ikke implosion. JUV.ALM /12

6 4.15 Risiko når der tiltrækkes et stort publikum a. materiel skade som følge af en dækket begivenhed hos en nærliggende (inden for en radius af 250 meter) virksomhed eller butikscenter som trækker et stort publikum til den virksomhed, som er beskrevet på policen. b. helt eller delvis lukning af (en del af) det butikscenter, hvor den virksomhed, der beskrives på policen har forretningssted, som følge af materiel skade forårsaget af en dækket begivenhed Uro og opløb Tilfældige, kollektive, voldelige manifestationer Røg og sod Røg og sod pludselig udstødt af en skorstenskanal, der er tilsluttet en varme- eller kogeinstallation Snetryk Beskadigelse af bygningen som følge af snetryk på tagene og/eller murene Forstyrrelse eller svigt i kølingsprocessen Forstyrrelse eller svigt i kølings eller fryseanlæg eller svigt i strømlevering i mere end seks timer Storm En vindhastighed på mindst 14 meter pr. sekund (= vindstyrke syv). Hvis vindhastigheden afvekslende bevæger sig over og under 14 meter pr. sekund, bliver - med henblik på at fastsættelse af selvrisiko pr. begivenhed - perioden fra det tidspunkt, hvor vindhastigheden første gang når 14 meter pr. sekund til begyndelsen af en periode på mindst 24 sammenhængende timer, hvori vindhastigheden har været 10 meter pr. sekund eller mindre, betragtet som en begivenhed Afspærring af gaden eller afspærring af tilfart ad vandveje Afspærring af gaden eller afspærring af tilfart ad vandveje i forbindelse med skade på en nærliggende bygning, dog udelukkende i den periode, hvor sikredes bygning ikke er tilgængelig i den forbindelse Hærværk Forsætlig ødelæggelse begået af en, der gennem indbrud ulovligt er trængt ind i bygningen Vand Vandrør a. vand og damp, uforudset strømmet ud af vandrør og/eller centralvarmeinstallationer og ledninger, sanitære anlæg og andre anlæg som er sluttet dertil b. overløb af vand fra ovennævnte installationer og anlæg c. tilbagestrømning af vand fra den offentlige kloak, som er trængt ind i bygningen via afløbsrørene, sanitære anlæg og andre anlæg Udstrømning fra sprinklerinstallation Vand som strømmer ud af en sprinklerinstallation, som befinder sig i bygningen, forudsat at udstrømningen ikke er en følge af: a. reparation eller tilpasning af bygningen eller installationen b. forsømmelighed hos sikrede c. udførelse af en ordre fra myndigheden d. mangler ved konstruktion eller anbringelse e. forhold som må antages at være kendt af sikrede. JUV.ALM /12

7 Nedbør Uforudset indtrængning af regn, sne, hagl eller dets smelte-vand, forudsat at dette ikke foregår via ventilationsåbninger, åbentstående vinduer, døre, skodder m.m Akvarier Vand og det øvrige indhold af akvarier som følge af uforudset udstrømning eller overløb heraf Vandsenge Uforudset udstrømmet vand fra vandsenge Strejke Det forhold, at et antal medarbejdere hos en virksomhed i fællesskab ikke eller kun delvist udfører det arbejde som de på lovlig vis har fået ordre til. 5 Undtagelser Undtaget fra dækning under denne forsikring er skade som hænger sammen med og/eller er en følge af: 5.1 Uroligheder o.lign. Væbnet konflikt, borgerkrig, opstand, indenlandske uroligheder, oprør og mytteri. 5.2 Atomkernereaktioner Atomkernereaktioner, uanset hvordan disse er opstået. Ved atomkernereaktion forstås alle kernereaktioner, hvor der bliver frigivet energi som kernefusion, kernespaltning, kunstig og naturlig radioaktivitet. Undtagelsen angående atomkernereaktioner gælder ikke for radioaktive kilder som befinder sig uden for et nukleart anlæg, og som bliver brugt og er beregnet til at blive brugt til industrielle, kommercielle, landbrugsvidenskabelige, medicinske eller videnskabelige formål, forudsat at myndighederne har udstedt de nødvendige tilladelser til fremstilling, brug, opbevaring og bortskaffelse af de radioaktive stoffer. For så vidt en tredjemand ifølge loven er ansvarlig for den lidte skade, gælder undtagelsen fortsat. 5.3 Jordskælv eller vulkansk udbrud Jordskælv eller vulkansk udbrud. Ved skader som er opstået, mens, eller i de 24 timer efter at, følgerne af jordskælv eller vulkansk udbrud er blevet synlige inden for eller i nærheden af de forsikrede genstande, skal sikrede bevise at skaden ikke kan tilskrives disse fænomener. 5.4 Oversvømmelse Oversvømmelse bl.a. som følge af sammenbrud eller overløb af diger, kajer, sluser, bredder eller andre vandbarrierer uanset årsagen. Denne undtagelse gælder ikke for brand eller eksplosion, som er forårsaget af oversvømmelse. 5.5 Egen skyld Forsikringen dækker ikke skade forårsaget af forsikringstager og/eller sikrede med fortsæt eller grov uagtsomhed. 5.6 Motorkøretøjer Motorkøretøjer forsynet med en nummerplade, anhængere, campingvogne og fartøjer, inklusiv deres ladning, under overholdelse af bestemmelserne i 4.1 i disse almindelige betingelser. JUV.ALM /12

8 5.7 Rede penge og penge repræsentativer Ved rede penge og penge repræsentativer forstås modtagne penge, chipkort, betalingskort, checks, bekræftelser af kreditkortbetalinger og andre penge repræsentativer. 6 Dobbeltforsikringer 6.1 Hvis det viser sig, at de forsikrede genstande på tidspunktet for begivenheden også er dækket af én eller flere andre forsikringer og forsikringernes samlede forsikringssummer overstiger den virkelige interesse, anses forsikringssummen hos foreliggende forsikring for at være nedsat proportionelt med de samlede forsikringssummer og værdien af de forsikrede genstande, uden at præmien nedsættes eller refunderes. 6.2 Skade på genstande, som ligeledes er forsikrede ved en forsikring som specielt er tegnet derfor, erstattes kun, hvis denne specielle forsikring ikke eller ikke tilstrækkelig yder dækning. III Skade 7 Forpligtelser i tilfælde af skade 7.1 Forsikringstager og/eller sikrede er forpligtede til: a. så hurtigt som muligt at anmelde HDI-Gerling Forsikring enhver begivenhed, ethvert krav eller enhver omstændighed, som de er bekendte med eller burde være bekendte med, og som kan medføre en forpligtelse for HDI-Gerling Forsikring til at erstatte skade og omkostninger b. at give alle de oplysninger som er relevante for vurderingen af skaden, og at videresende alle dokumenter som modtages i den forbindelse - ubesvaret - til HDI- Gerling Forsikring c. at undlade at give løfter, forklaringer eller foretage handlinger som kan give grund til at konkludere at der foreligger en forpligtelse til at yde erstatning for skade og omkostninger d. hvis der foreligger en formodning om, at skaden har forbindelse med et strafbart forhold, omgående at anmelde sagen til politiet e. efter anmodning fra HDI-Gerling Forsikring at fremlægge en skriftlig erklæring - som de selv har underskrevet om årsagen til, begivenhedens forløb og omfanget af skaden f. at overholde alle anvisninger fra HDI-Gerling Forsikring eller de sagkyndige som det har udpeget g. at gøre alt for at forebygge eller begrænse skade h. at sørge for en god administration, hvori alle køb og salg registreres, og som i tilfælde af skade jf. denne forsikring skal være til rådighed for gennemsyn af HDI-Gerling Forsikring eller de eksperter som det har udpeget. 7.2 Forsømmelse med hensyn til meddelelser og/eller handlinger fra de/den befuldmægtigede for forsikringstager og/eller sikrede, betragtes som forsømmelse hos forsikringstager og/eller sikrede selv. 7.3 Hvis forsikringstager og/eller sikrede ikke, eller ikke helt, har opfyldt én eller flere forpligtelser jf. 7.1, og HDI-Gerling Forsikrings rimelige interesser skades herved, mistes rettighederne jf. denne forsikring. 7.3 Hvis forsikringstager og/eller sikrede ikke, eller ikke helt, har opfyldt én eller flere forpligtelser jf. 7.1, med forsæt til at vildlede HDI-Gerling Forsikring, bortfalder alle rettigheder til udbetaling, medmindre vildledelsen ikke retfærdiggør dette. JUV.ALM /12

9 7.5 Hvis forsikringstager og/eller sikrede har undladt at træffe forholdsregler for at afværge overhængende risiko for skade, eller at begrænse denne skade, mistes rettighederne jf. denne forsikring. 8 Skaderegulering 8.1 Undersøgelsen af forholdene, omfanget og årsagen til skaden, foregår som følger: a. HDI-Gerling Forsikring og sikrede i fællesskab, eller b. af én ekspert med fælles samtykke, eller c. af to eksperter, hvis HDI-Gerling Forsikring og sikrede ikke er blevet enige om udpegelsen af én ekspert. 8.2 Hvis undersøgelsen af skadeomfanget foretages af to eksperter, skal eksperterne - inden de påbegynder deres arbejde - i fællesskab udpege en tredje ekspert der, i tilfælde af at der ikke er opnået enighed om skadeomfanget, skal udtale sig om skadeomfanget inden for grænserne af begge rapporter. 8.3 Hvis udpegelsen ikke finder sted som følge af forsømmelse, eller fordi man ikke er blevet enige herom, foretages udpegelsen efter anmodning fra den part, der handler først. Den part, der anmoder herom, underretter modparten herom. 8.4 Udpegelsen af eksperten/eksperterne og deres accept af ordren skal fremgå af et dokument, som sikrede og eksperten/eksperterne har underskrevet. 8.5 HDI-Gerling Forsikring vurderer den gældende dækning jf. forsikringen på basis af ekspertens/eksperternes rapport. Medvirken i forløbet jf. 8.1 til og med 8.2 betyder ikke, at HDI-Gerling Forsikring anerkender en erstatningsforpligtelse. 9 Erstatning for skade og omkostninger 9.1 Honoraret og udgifterne til de udpegede eksperter betales af HDI-Gerling Forsikring. Honoraret og udgifterne til de eksperter, som sikrede har udpeget, godtgøres kun for så vidt disse ikke overstiger det honorar og udgifter til de eksperter som HDI-Gerling Forsikring har udpeget. 9.2 Hver godtgørelse af skade og udgifter, som skyldes, betales inden fire uger efter HDI- Gerling Forsikrings modtagelse af alle nødvendige oplysninger. HDI-Gerling Forsikring kan aldrig være i restance med betalingen på et tidligere tidspunkt end fire uger efter denne modtagelse. Retten til forrentning af erstatningen indtræder først efter udløbet af de fire uger. IV Præmiebetaling 10 Præmiebetaling 10.1 Præmien på policen betales af forsikringstager. Første præmie er forfalden til betaling ved forsikringens ikrafttræden, og senere præmie forfalder på de anførte forfaldsdage Betales præmien ikke rettidigt, sender HDI-Gerling Forsikring en rykkeropkrævning til forsikringstager herom. Betales præmien fortsat ikke, bortfalder dækningen og forsikringsaftalen jf. Forsikringsaftalelovens regler herom. JUV.ALM /12

10 V Forsikringstagers og/eller sikredes forpligtelser 11 Risikoændring 11.1 Forsikringstager og/eller sikrede skal hurtigst muligt dog senest inden to uger, underrette HDI-Gerling Forsikring skriftligt om: a. ændring af bygningernes formål, byggetype eller tagbelægning b. bygningerne, eller en del heraf som kan betragtes som en selvstændig del, står ledige c. bygningerne, eller en del heraf, som kan betragtes som en selvstændig del, ikke bruges i en sammenhængende periode på mere end to måneder d. helt eller delvis besættelse af bygningen e. enhver fjernelse, udskiftning og/eller ændring af de beskyttelses- og/eller sikkerhedsforanstaltninger, som har dannet grundlag for accepten af denne forsikring og eventuelle senere ændringer f. ombygninger og ændringer af formålet med rummene på forsikringsstedet. Ved ombygninger forstås også flytning af forsikrede genstande til andre rum g. enhver anden ændring, der øger risikoen eller kan øge risikoen I tilfælde af en ændring jf i disse betingelser, yder denne forsikring fra ændringsdatoen udelukkende dækning for skade som følge af brand, eksplosion, lynnedslag, overspænding som følge af induktion, luft- og rumfartøjer, lufttryk og storm, forudsat at disse begivenheder var forsikrede i forvejen Senest én måned efter at HDI-Gerling Forsikring er underrettet om risikoændringen, meddeler HDI-Gerling Forsikring skriftligt om dækningen begrænses udover det, som følger af 11.2 eller om præmien justeres, eller om forsikringen opsiges. I sidste tilfælde overholder HDI-Gerling Forsikring en opsigelsesfrist på to måneder. I givet fald foretager HDI-Gerling Forsikring en passende præmierefusion Hvis forsikringstager og/eller sikrede undlader at meddele de risikoændringer, som nævnes i 11.1, i tide, bortfalder retten til erstatning for skade og omkostninger to uger efter datoen for risikoændringen. 12 Øvrige forpligtelser 12.1 Forsikringstager og/eller sikrede er ligeledes forpligtede til: a. at træffe alle forholdsregler for at holde de forsikrede genstande - erhvervsmæssig set - i god stand og forebygge skade b. at sørge for, at de lovbestemmelser og forskrifter, som de kompetente myndigheder har udstedt i forbindelse med sikkerhed og håndtering af de forsikrede genstande, overholdes c. på ethvert tidspunkt som det med rimelighed kan forlanges at yde HDI-Gerling Forsikring medvirken til inspektionen af de forsikrede genstande og/eller give de ønskede oplysninger d. at underrette HDI-Gerling Forsikring skriftligt om: - overgang af den forsikrede interesse, undtagen som følge af dødsfald, inden 14 dage efter overgangen - overgang af den forsikrede interesse ved dødsfald, inden en måned efter dødsfaldet Hvis forsikringstager og/eller sikrede ikke efterkommer de forskrifter og/eller forpligtelser som nævnes i 12.1, mister den pågældende sikrede retten til skadeserstatning. JUV.ALM /12

11 13 Overgang af den forsikrede interesse 13.1 Forsikringen følger den forsikrede interesse hvis den overgår til en anden, dog under overholdelse af bestemmelserne i og Efter overgangen af den forsikrede interesse som følge af dødsfald, kan både de nye sikrede og HDI-Gerling Forsikring opsige forsikringen inden tre måneder efter de har fået meddelelse herom, under overholdelse af en måneds opsigelsesfrist Efter overgangen af den forsikrede interesse, undtagen som følge dødsfald, bortfalder forsikringen når der er gået en måned, medmindre de nye sikrede inden for denne frist har meddelt HDI-Gerling Forsikring, at de ønsker at overtage forsikringen. I så fald kan HDI- Gerling Forsikring inden en måned efter modtagelsen af denne meddelelse opsige forsikringen med mindst otte dages varsel Forsikringen bortfalder omgående så snart interessen er forsikret af den nye ejer Bestemmelsen i denne paragraf kan ikke føre til forlængelse af forsikringen eller begrænsning af en opsigelses ret med anden hjemmel Ændring af handelsnavn eller juridisk form medfører ikke ændringer i parternes rettigheder og forpligtelser. VI Forsikringens varighed og ophør 14 Forsikringens varighed og ophør 14.1 Forsikringen er indgået for den forsikringsperiode som anføres på policen, og træder i kraft og ophører kl på den pågældende ikrafttrædelsesdato og ophørsdato for forsikringen Forsikringen betragtes som forlænget fra bortfaldsdatoen for forsikringen - for den periode som anføres på policen, medmindre forsikringen to måneder forinden skriftligt er blevet opsagt af HDI-Gerling Forsikring og/eller forsikringstager Efter anmeldelse af en begivenhed, der har medført (forsikret) skade, har HDI-Gerling Forsikring og/eller forsikringstager ret til at justere forsikringen i mellemtiden eller opsige den med to måneders varsel. I sidste tilfælde foretages en passende præmierefusion. HDI- Gerling Forsikring og/eller forsikringstager kan gøre brug af denne ret indtil en måned efter det tidspunkt, hvor skaden er blevet betalt af HDI-Gerling Forsikring eller dækningen er afvist definitivt Hvis forsikringstager er i restance med betalingen af præmien, omkostningerne og stempelafgiften, har HDI-Gerling Forsikring ret til i mellemtiden at opsige forsikringen med to måneders varsel Forsikringen ophører i de tilfælde, som er omhandlet og beskrevet i 11 og 13. JUV.ALM /12

12 VII Klager og tvister 15 Tvister Enhver tvist mellem HDI-Gerling Forsikring på den ene side og forsikringstager på den anden side vedrørende forsikringsaftalen afgøres efter dansk ret ved danske domstole, medmindre parterne enes om at lade tvisten afgøres endeligt ved en voldgift, eller det følger af vilkårene. Bindende voldgift består af en voldgiftsmand valgt af forsikringstager, en voldgiftsmand valgt af HDI-Gerling Forsikring og en tredje uafhængig voldgiftsmand valgt af voldgiftsretten. VIII Øvrige bestemmelser 16 Almindelige og særlige betingelser De almindelige betingelser i denne forsikring gælder for alle sektioner som er omfattet af denne forsikring. 17 Overlap Hvis skaden er dækket under flere sektioner af denne forsikring, ydes dækningen ifølge den sektion med den største forsikringssum og/eller dækker mest. 18 Forrangregel Forrangreglen finder anvendelse på denne forsikring, hvilket vil sige, at klausulerne har forrang frem for de særlige betingelser, og de særlige betingelser har forrang frem for de almindelige betingelser. 19 Pantsætning/cession Hvis forsikringstager og/eller sikrede pantsætter det løsøre som er omfattet af denne forsikring og/eller overdrager de rettigheder der, tilkommer dem på grund af denne forsikring, er forsikringstager og/eller sikrede fortsat forpligtede til at opfylde forpligtelserne i denne forsikring. I tilfælde af skade drøfter HDI-Gerling Forsikring sagen udelukkende med forsikringstager og/eller sikrede. 20 Indeksering Forsikringens præmie indeksreguleres årligt på baggrund af lønindeks ILON2 (K2), der udgives af Danmarks statistik. Der indeksreguleres ved policens hovedforfald. --oo0oo-- JUV.ALM /12

2 Beskrivelse af dækningen. 3 Supplerende erstatninger. 4 Dækning i nærheden af bygningen. 5 Erstatninger udover forsikringssummen

2 Beskrivelse af dækningen. 3 Supplerende erstatninger. 4 Dækning i nærheden af bygningen. 5 Erstatninger udover forsikringssummen Særlige betingelser Sektion 2 Erhvervsudstyr, inventar og lejerinteresser Indholdsfortegnelse 1 Supplerende definitioner 2 Beskrivelse af dækningen 3 Supplerende erstatninger 4 Dækning i nærheden af bygningen

Læs mere

Bestyrelses- og ledelsesansvarsforsikring

Bestyrelses- og ledelsesansvarsforsikring Bestyrelses- og ledelsesansvarsforsikring Foreninger, ikke-erhvervsdrivende fonde, selvejende institutioner, stiftelser mv. Almindelige betingelser DFO99-01 Indholdsfortegnelse Definitioner Pkt. Side hvem

Læs mere

Vilkår for professionel ansvarsforsikring (06/05)

Vilkår for professionel ansvarsforsikring (06/05) Vilkår for professionel ansvarsforsikring (06/05) 1. HVEM ER SIKRET Forsikringen dækker forsikringstageren og de personer, der er i forsikringstagerens tjeneste. 2. DEFINITIONER 2.1. Forsikringssum Policens

Læs mere

1.0 De sikrede Forsikringen dækker forsikringstageren og de i forsikringstagerens tjeneste værende personer.

1.0 De sikrede Forsikringen dækker forsikringstageren og de i forsikringstagerens tjeneste værende personer. ERHVERVSANSVARSFORSIKRING Almindelige forsikringsbetingelser EA-05-01 i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler 1.0 De sikrede Forsikringen dækker forsikringstageren og de i forsikringstagerens

Læs mere

Fællesvilkår. Erhvervsforsikringer

Fællesvilkår. Erhvervsforsikringer Fællesvilkår Erhvervsforsikringer 6499-1 September 2002 Indhold 1 Hvem er sikret 4 2 Hvor dækkes 4 3 Forsikringens betaling 4 4 Indeksregulering 5 5 Selvrisiko 5 6 Moms 5 7 Opsigelse og ændring af forsikringen

Læs mere

VILKÅR FOR NETBANKFORSIKRING (02/11)

VILKÅR FOR NETBANKFORSIKRING (02/11) Ord og begreber markeret med * i vilkårene er nævnt i alfabetisk orden i Ordforklaringen. Ordforklaringen skal betragtes som en del af vilkårene. Hvis samme ord eller begreb anvendes flere gange i samme

Læs mere

Codan Care Forsikringsbetingelser

Codan Care Forsikringsbetingelser Fællesbetingelser for Codan Care - gruppeforsikringer i Codan Forsikring A/S (i det følgende kaldet Codan) i tilslutning til lovbekendtgørelse nr. 726 af 24. oktober 1986 om forsikringsaftaler med senere

Læs mere

Betingelser for professionel ansvarsforsikring. for bilsyn

Betingelser for professionel ansvarsforsikring. for bilsyn Betingelser for professionel ansvarsforsikring for bilsyn Indholdsfortegnelse 1 Hvem er sikret...2 2 Definitioner...2 2.1 Forsikringssum...2 2.2 Erstatningskrav rejst...2 3 Hvem er dækket...2 4 Hvad er

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser for erhvervsansvar

Almindelige forsikringsbetingelser for erhvervsansvar Almindelige forsikringsbetingelser for erhvervsansvar Indholdsfortegnelse 1.0 De sikrede... 2 2.0 Erhvervsansvar/dækningsomfand... 2 4.0 Afværgelse af skade... 3 5.0 Aftaler om ansvar og erstatning...

Læs mere

Forsikringsbetingelser FÆLLESBETINGELSER ERHVERV

Forsikringsbetingelser FÆLLESBETINGELSER ERHVERV Forsikringsbetingelser FÆLLESBETINGELSER ERHVERV VERSION 30-501 Thisted Forsikring A/S Thyparken 16 7700 Thisted Telefon: 96 19 45 00 E-mail: post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk Fællesbetingelser

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER DYREFORSIKRING

FORSIKRINGSBETINGELSER DYREFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER DYREFORSIKRING Fordi venskab betyder alt ETU Forsikring A/S Hærvejen 8 6230 Rødekro www.etuforsikring.dk Forsikringsbetingelser nr.: 01-2010-DYR 1 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen

Læs mere

HUNDEANSVARSFORSIKRING

HUNDEANSVARSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER Yderligere oplysninger Yderligere oplysninger om dækningerne på denne forsikring kan fås på www.first.dk, www.forsikringsoplysningen.dk eller www.ankeforsikring.dk. Aftalegrundlag

Læs mere

Køle- og/eller dybfrostforsikring Forsikrings betingelser 1981 Nr. 63-1

Køle- og/eller dybfrostforsikring Forsikrings betingelser 1981 Nr. 63-1 Køle- og/eller dybfrostforsikring Forsikrings betingelser 1981 Nr. 63-1 Hovedkontor: Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 43 58 55 73 Forsikrings-Aktieselskabet Alka CVR-nr. 31 45 23

Læs mere

Forsikringsbetingelser SKURVOGN

Forsikringsbetingelser SKURVOGN SKURVOGN 005-0..009 A 4 5 6 7 8 9 B 0 4 5 6 6 7 8 9 0 Hvad omfatter forsikringen Hvem er dækket af forsikringen Hvor dækker forsikringen KASKOFORSIKRING Hvilke skader dækker forsikringen Udstrømning af

Læs mere

Arbejdsgiveransvar nr

Arbejdsgiveransvar nr Indholdsfortegnelsen er ikke en del af de almindelige betingelser for Arbejdsgiveransvar Afsnit Indhold Side nr. 1 De sikrede... 1 2 Forsikringen omfatter... 1 3 Forsikringen omfatter ikke... 1 4 Undladelse

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser Kriminalitetsforsikring, KR-05-01. 1.0 Sikrede

Almindelige forsikringsbetingelser Kriminalitetsforsikring, KR-05-01. 1.0 Sikrede Almindelige forsikringsbetingelser Kriminalitetsforsikring, KR-05-01 1.0 Sikrede Sikrede på denne police er forsikringstager og forsikringstagers datterselskaber, hvorved forstås de juridiske personer,

Læs mere

Ran og røveri fra ekspeditionslokale

Ran og røveri fra ekspeditionslokale Gjensidige Forsikring Otto Mønsteds Plads 11 DK-1563 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 33 25 92 47 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring

Læs mere

Forsikringsbetingelser for. Køleforsikring for dybfrostvarer. Betingelser nr

Forsikringsbetingelser for. Køleforsikring for dybfrostvarer. Betingelser nr Gjensidige Forsikring Nyropsgade 45 DK-1602 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 32 45 02 02 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring BA, Norge

Læs mere

Ledelsens Basis Forsikring Foreninger LBFF-I-09-01 - en HDI-Gerling on-line forsikring

Ledelsens Basis Forsikring Foreninger LBFF-I-09-01 - en HDI-Gerling on-line forsikring Almindelige forsikringsbetingelser i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler 1.0 Sikrede 1.1 Sikrede er alle nuværende, tidligere og fremtidige; - bestyrelsesmedlemmer, herunder suppleanter,

Læs mere

Forsikringsbetingelser for. Skovbrandforsikring. Betingelser nr

Forsikringsbetingelser for. Skovbrandforsikring. Betingelser nr Gjensidige Forsikring Nyropsgade 45 DK-1602 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 32 45 02 02 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring BA, Norge

Læs mere

FORSIKRINGS BETINGELSER

FORSIKRINGS BETINGELSER FORSIKRINGS BETINGELSER Rådhuspladsen 4-1550 København V (Hovedkontor) Web: www.icareforsikring.dk - Email: mail@icareforsikring.dk Tlf: 70 30 22 88 Cvr. Nr. 36028513 Bank: Handelsbanken: Reg nr 7636 Konto

Læs mere

Forsikringsbetingelser SKURVOGN KASKOFORSIKRING 0105

Forsikringsbetingelser SKURVOGN KASKOFORSIKRING 0105 Forsikringsbetingelser SKURVOGN KASKOFORSIKRING 0105 Thisted Forsikring A/S Thyparken 16 7700 Thisted Telefon: 96 19 45 00 E-mail: post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk Skurvogn Kaskoforsikring

Læs mere

VILKÅR FOR REVISORANSVARSFORSIKRING (04/11)

VILKÅR FOR REVISORANSVARSFORSIKRING (04/11) INDHOLD 1. Hvem er sikret 2. Hvad er dækket 3. Forsikringstiden 4. Hvad er ikke dækket 5. Forsikringssummer 6. Udvidelser 7. Selvrisiko 8. Hvis skaden sker 9. Serieskader 10. Moms 11. Forsikringens ikrafttræden

Læs mere

Forsikringsbetingelser for

Forsikringsbetingelser for Gjensidige Forsikring Otto Mønsteds Plads 11 DK-1563 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 33 25 92 47 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring

Læs mere

ERHVERVSANSVARSFORSIKRING

ERHVERVSANSVARSFORSIKRING ERHVERVSANSVARSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER 290-1 ALMINDELIGE FORSIKRINGSBETINGELSER i tilslutning til lov om forsikringsaftaler AFSNIT NR. HOVEDAFSNIT 1. De sikrede 2. Omfang 3. Skader forvoldt af

Læs mere

Fællesbetingelser for ERHVERV. Indholdsfortegnelse: Betingelsesnr. 2200.00.01

Fællesbetingelser for ERHVERV. Indholdsfortegnelse: Betingelsesnr. 2200.00.01 Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Fællesbetingelser for ERHVERV Indholdsfortegnelse: 1 Lovgivning m.v. 2 Ved skadetilfælde 2.1 Anmeldelse af skade 2.2 Afværgelse af skade 2.3 Udbedring

Læs mere

Forsikringsbetingelser nr. 470-13-02 ADVOKATANSVARSFORSIKRING

Forsikringsbetingelser nr. 470-13-02 ADVOKATANSVARSFORSIKRING Forsikringsbetingelser nr. 470-13-02 Almindelige forsikringsbetingelser i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler. ADVOKATANSVARSFORSIKRING 1. Dækket risiko Forsikringen dækker sikrede for erstatningsansvar

Læs mere

Forsikringsbetingelser

Forsikringsbetingelser Forsikringsbetingelser for Arbejdsskadeforsikring Otto Mønsteds Plads 11 DK-1563 København V Telefon +45 70 10 90 09 Telefax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 12 42 91 85 www.gjensidige.dk Indhold: Fællesbetingelser

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Transportforsikring. (udgave per. 1.12.2008)

Forsikringsbetingelser for Transportforsikring. (udgave per. 1.12.2008) Forsikringsbetingelser for Transportforsikring (udgave per. 1.12.2008) Indholdsfortegnelse 1 Anvendelsesområde 2 Dækkede risici og skader 3 Dækkede omkostninger 4 Undtagelsesbestemmelser 5 Undtagne varer

Læs mere

Forsikringsbetingelser for. Maskinhaveriforsikring. Betingelser nr. 601810

Forsikringsbetingelser for. Maskinhaveriforsikring. Betingelser nr. 601810 Gjensidige Forsikring Nyropsgade 45 DK-1602 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 32 45 02 02 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring BA, Norge

Læs mere

Forsikringsbetingelser for. Motoransvarsforsikring. Betingelser nr

Forsikringsbetingelser for. Motoransvarsforsikring. Betingelser nr Gjensidige Forsikring A.C. Meyers Vænge 9 DK-2450 København SV Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 33 25 92 47 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring ASA,

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser Kriminalitetsforsikring, KR-12-07

Almindelige forsikringsbetingelser Kriminalitetsforsikring, KR-12-07 Almindelige forsikringsbetingelser Kriminalitetsforsikring, KR-12-07 1.0 Sikrede Sikrede på denne police er forsikringstager og forsikringstagers datterselskaber, hvorved forstås de juridiske personer,

Læs mere

Arbejdsskadeforsikring

Arbejdsskadeforsikring Forsikringsbetingelser for Arbejdsskadeforsikring Indhold 1. Forsikringens omfang... 2 2 Forsikringens ikrafttrædelse... 2 3 Forsikringstagerens oplysningspligt... 2 4 Præmiens beregning... 2 5 Præmiens

Læs mere

Arbejdsskadeforsikring

Arbejdsskadeforsikring AS001 pr. 1. januar 2016 I tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler Indhold 1 Forsikringens omfang 3 2 Forsikringens ikrafttrædelse 3 3 Forsikringstagerens oplysningspligt 3 4 Præmiens beregning

Læs mere

Forsikringsbetingelser NETBANKFORSIKRING

Forsikringsbetingelser NETBANKFORSIKRING Forsikringsbetingelser NETBANKFORSIKRING VERSION 30-601 Thisted Forsikring A/S Thyparken 16 7700 Thisted Telefon: 96 19 45 00 E-mail: post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk Netbankforsikring

Læs mere

Forsikringsbetingelser for ERHVERVSANSVARSFORSIKRING

Forsikringsbetingelser for ERHVERVSANSVARSFORSIKRING Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for ERHVERVSANSVARSFORSIKRING i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler m.v. Indholdsfortegnelse: 10 Hvem er

Læs mere

Arbejdsskadeforsikring

Arbejdsskadeforsikring Aon Risk Solutions Affinity Arbejdsskadeforsikring pr. 1. januar 2012 I tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler Indhold 1 Forsikringens omfang 3 2 Forsikringens ikrafttrædelse 3 3 Forsikringstagerens

Læs mere

Betingelser 01.01.2014. FOA Ulykke kollektiv ulykkesforsikring tegnet af FOA i PenSam Forsikring

Betingelser 01.01.2014. FOA Ulykke kollektiv ulykkesforsikring tegnet af FOA i PenSam Forsikring Betingelser 01.01.2014 FOA Ulykke kollektiv ulykkesforsikring tegnet af FOA i PenSam Forsikring ULY FOA 3 2 BETINGELSER FOR KOLLEKTIV ULYKKESFORSIKRING TEGNET AF FOA 1 HVEM ER DÆKKET AF FORSIKRINGEN Kontingentdækkede

Læs mere

Vilkår for Frivillig arbejds skade forsikring for selvstændige

Vilkår for Frivillig arbejds skade forsikring for selvstændige Vilkår for Frivillig arbejds skade forsikring for selvstændige Vilkårene gælder for selvstændige erhvervs drivende og medarbejdende ægtefæller og dækker i overensstemmelse med Lov om arbejdsskadesikring

Læs mere

Knallertforsikring. Forsikringsbetingelser

Knallertforsikring. Forsikringsbetingelser Knallertforsikring Forsikringsbetingelser 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE AFSNIT 1 FORSIKRINGENS OMFANG... 4 1.0 SIKREDE PERSONER...4 2.0 DÆKNINGSOMRÅDE...4 3.0 HVAD DÆKKER FORSIKRINGEN?...4 4.0 DÆKNINGSSUMMER...4

Læs mere

CHUBB INSURANCE COMPANY OF EUROPE SE

CHUBB INSURANCE COMPANY OF EUROPE SE CHUBB INSURANCE COMPANY OF EUROPE SE Strandvejen 104 B, DK-2900 Hellerup, Denmark Tlf: +45 39 25 65 00 Fax: +45 39 25 65 75 www.chubb.com/dk FORSIKRING FOR NETBANKINDBRUD ALMINDELIGE BETINGELSER For forsikringen

Læs mere

Lovpligtig Arbejdsskadeforsikring. Forsikringsvilkår nr

Lovpligtig Arbejdsskadeforsikring. Forsikringsvilkår nr Lovpligtig Arbejdsskadeforsikring Forsikringsvilkår nr. 590.1 Indholdsfortegnelse 1 FORSIKRINGENS OMFANG... 1 2 FORSIKRINGENS IKRAFTTRÆDEN... 1 3 FORSIKRINGSTAGERENS OPLYSNINGSPLIGT... 1 4 PRÆMIENS BEREGNING...

Læs mere

Vilkår for. Køle- og dybfrostforsikring

Vilkår for. Køle- og dybfrostforsikring Vilkår for Køle- og dybfrostforsikring December 1992 Andre oplysninger Personoplysninger mv. Som kunde har du naturligvis mulighed for at se, hvilke personoplysninger vi har om dig. Det vil typisk være

Læs mere

Alpha Insurance A/S - Arbejdsskadeforsikring

Alpha Insurance A/S - Arbejdsskadeforsikring Alpha Insurance A/S - Arbejdsskadeforsikring Indhold Side 1 Forsikringens omfang... 2 2 Forsikringens ikrafttrædelse... 2 3 Forsikringstagerens oplysningspligt... 2 4 Præmiens beregning... 3 5 Præmiens

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Dansk Tandforsikring A/S (herefter DT)

Forsikringsbetingelser for Dansk Tandforsikring A/S (herefter DT) Forsikringsbetingelser for Dansk Tandforsikring A/S (herefter DT) Forsikringsaftalen Forsikringsaftalen mellem DT og forsikringstageren består af: En police Et sæt forsikringsbetingelser Et tandstatusskema

Læs mere

Forsikringsbetingelser for DAGPENGE +

Forsikringsbetingelser for DAGPENGE + Forsikringsbetingelser for DAGPENGE + PenSam Forsikring A/S Jørgen Knudsens Vej 2 3520 Farum Telefon 44 39 39 39 forsikring@pensam.dk www.pensam.dk/forsikring CVR-nr. 17 11 81 88 Hjemsted Furesø, Danmark

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR PÅHÆNGSVOGNE I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed. Indholdsfortegnelse

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR PÅHÆNGSVOGNE I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed. Indholdsfortegnelse FORSIKRINGSBETINGELSER FOR PÅHÆNGSVOGNE I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed Branche M75 Betingelser M75-3 Side 1. Forsikringens omfang... 2 1.1 Sikrede...

Læs mere

120.10 Forsikringen omfatter skade indtruffet i Danmark (incl. Grønland og Færøerne).

120.10 Forsikringen omfatter skade indtruffet i Danmark (incl. Grønland og Færøerne). Erhvervsansvarsforsikring - betingelser Redigeret af Kis Boel 8. august 2005 Forsikringsbetingelser i tilslutning til gældende Lov om Forsikringsaftaler, hvilken lovs bestemmelser gælder for forsikringen,

Læs mere

Forsikringsbetingelser NETBANKFORSIKRING

Forsikringsbetingelser NETBANKFORSIKRING Forsikringsbetingelser NETBANKFORSIKRING VERSION 30-601 Thisted Forsikring A/S Thyparken 16 7700 Thisted Telefon: 96 19 45 00 E-mail: post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk Netbankforsikring

Læs mere

TDK_4569_3 28/04/03 15:57 Side 1

TDK_4569_3 28/04/03 15:57 Side 1 TDK_4569_3 28/04/03 15:57 Side 1 TDK_4569_3 28/04/03 15:57 Side 3 Indhold Vilkår for ingeniøransvarsforsikring 1. Forsikringens omfang 4 2. Geografisk dækningsområde 4 3. Undtagelser 5 4. Selvrisiko 6

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser for Skandia Bonuspension

Almindelige forsikringsbetingelser for Skandia Bonuspension Almindelige forsikringsbetingelser for Skandia Bonuspension Nr. 94 14 Indhold 1. Aftalegrundlag... 2 2. Antagelse og ikrafttræden... 2 3. Præmiebetaling... 2 4. Pristalsregulering... 3 5. Dækning ved død...

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Hundeforsikring

Forsikringsbetingelser for Hundeforsikring Forsikringsbetingelser for Hundeforsikring Indholdsfortegnelse for Hundeforsikring 1. Fællesbestemmelser 1.1. Hvornår skal præmien m.m. betales? 1.2. Hvordan indeksreguleres forsikringssummer og præmie?

Læs mere

Hus- og grundejeransvarsforsikring

Hus- og grundejeransvarsforsikring Betingelser nr. Forsikringsbetingelser for Hus- og grundejeransvarsforsikring KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, Postboks 823, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. 25 79 25 64 Forsikringsbetingelser for

Læs mere

Vilkår for Hund 09-3 August 2009

Vilkår for Hund 09-3 August 2009 Vilkår for Hund 09-3 August 2009 Fortrydelsesret Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i, kan du fortryde, at du har købt forsikringen. Hvis du fortryder købet, er det ikke bindende for dig. Fortrydelsesretten

Læs mere

Forsikringsbetingelser for MASKINKASKOFORSIKRING

Forsikringsbetingelser for MASKINKASKOFORSIKRING Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for MASKINKASKOFORSIKRING i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og lov om forsikringsvirksomhed. Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Forsikringen dækker Forsikringen dækker udgifterne til udskiftning af låsen i forsikringstagerens bolig, hvis nøglerne er blevet stjålet.

Forsikringen dækker Forsikringen dækker udgifterne til udskiftning af låsen i forsikringstagerens bolig, hvis nøglerne er blevet stjålet. REGLER OM OMFANG LÅSESKIFTE LÅDK2011:1 Forsikringen dækker Forsikringen dækker udgifterne til udskiftning af låsen i forsikringstagerens bolig, hvis nøglerne er blevet stjålet. Forsikringssum Forsikringssummen

Læs mere

Ejerskifteforsikring. Standarddækning Forsikringsbetingelser for ejerskifteforsikring for hus. 1 Hvem er dækket? 2 Hvad omfatter forsikringen?

Ejerskifteforsikring. Standarddækning Forsikringsbetingelser for ejerskifteforsikring for hus. 1 Hvem er dækket? 2 Hvad omfatter forsikringen? Ejerskifteforsikring Forsikringsbetingelser Standarddækning Forsikringsbetingelser for ejerskifteforsikring for hus. I henhold til lov om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom. For Standarddækningen

Læs mere

Forsikringstager Forsikringstager er den fysiske person, der er anført i Falck Cykelregister som ejer af den registrerede cykel.

Forsikringstager Forsikringstager er den fysiske person, der er anført i Falck Cykelregister som ejer af den registrerede cykel. REGLER OM OMFANG CYKEL CYSDK2012:1 Forsikringen dækker Forsikringen dækker det beløb (selvrisikoen), med hvilket forsikringstagerens hjemforsikringsselskab har nedsat skadeserstatningen og det økonomiske

Læs mere

Hus- og grundejeransvarsforsikring

Hus- og grundejeransvarsforsikring Betingelser nr. Forsikringsbetingelser for Hus- og grundejeransvarsforsikring KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. 25 79 25 64 Forsikringsbetingelser for hus- og grundejeransvarsforsikring

Læs mere

Kollektiv Ulykkesforsikring

Kollektiv Ulykkesforsikring Kollektiv Ulykkesforsikring Forsikringsbetingelser for DJØF Studerende forsikring Codan A/S, CVR 5677 1212, Codan Forsikring A/S, CVR 1052 9638 1 Indholdsfortegnelse for Kollektiv Ulykkesforsikring. Invaliditetsdækning

Læs mere

Forsikringstageren skal have udvist almindelig agtpågivenhed i forbindelse med tyveriet/tabet.

Forsikringstageren skal have udvist almindelig agtpågivenhed i forbindelse med tyveriet/tabet. REGLER OM OMFANG SKI OG SNOWBOARD SSDK2011:1 Forsikringen dækker Forsikringen dækker det beløb (selvrisikoen), med hvilket forsikringstagerens hjem/hus- eller fritidshusforsikringsselskab har nedsat skadeserstatningen

Læs mere

Fællesvilkår for Erhvervsforsikringer

Fællesvilkår for Erhvervsforsikringer Fællesvilkår for Erhvervsforsikringer DF20900-1 Juni 2011 Generelle oplysninger Aftalen er indgået med Danske Forsikring A/S, i det følgende kaldet Danske Forsikring. Personoplysninger mv. Som kunde har

Læs mere

Forsikringsbetingelser for. Lystfartøjsansvarsforsikring. Betingelser nr. 950110

Forsikringsbetingelser for. Lystfartøjsansvarsforsikring. Betingelser nr. 950110 Gjensidige Forsikring Nyropsgade 45 DK-1602 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 32 45 02 02 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring BA, Norge

Læs mere

Samarbejdsaftale. mellem. CNA Insurance Company Limited Hammerensgade 6, 1. sal, 1267 København K CVR nr. 24256375

Samarbejdsaftale. mellem. CNA Insurance Company Limited Hammerensgade 6, 1. sal, 1267 København K CVR nr. 24256375 Samarbejdsaftale mellem CNA Insurance Company Limited Hammerensgade 6, 1. sal, 1267 København K CVR nr. 24256375 og [Forsikringsmæglerens navn og adresse] (Herefter Forsikringsmægleren ) 1. Indledning

Læs mere

Frivillig Arbejdsskadeforsikring

Frivillig Arbejdsskadeforsikring Frivillig Arbejdsskadeforsikring Forsikringsbetingelser nr. 57-01 gældende fra 1. oktober 2011 Hovedkontor: Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 43 58 55 73 Forsikrings-Aktieselskabet

Læs mere

Forsikringsbetingelser. for

Forsikringsbetingelser. for Betingelser nr. 202806 Forsikringsbetingelser for Kollektiv ulykkesforsikring for studerende under social- og sundhedsuddannelsens indgangsår samt den videregående uddannelse til sygeplejerske inkl. tandskadedækning

Læs mere

Hundeforsikring. Forsikringsbetingelser version 01-02. Administration ProSam Forsikring Agentur A/S Vestervænget 6, 8381 Tilst

Hundeforsikring. Forsikringsbetingelser version 01-02. Administration ProSam Forsikring Agentur A/S Vestervænget 6, 8381 Tilst Hundeforsikring Forsikringsbetingelser version 01-02 JULI 2012 Administration Vestervænget 6, 8381 Tilst Telefon: 70 228 448 Email: mail@prosam.dk Web: prosam.dk Cover underwritten 100% by Qudos Insurance

Læs mere

Kollektiv Ulykkesforsikring

Kollektiv Ulykkesforsikring Kollektiv Ulykkesforsikring Forsikringsbetingelser Group Plus, 83.305-00 September 2009 -MAYDAY SEKTION A - Generelle vilkår 1. Forsikringens omfang 2. Dækningsområde 3. Dækningsperiode 4. Krigs- og terrorrisiko

Læs mere

FORSIKRINGS BETINGELSER

FORSIKRINGS BETINGELSER FORSIKRINGS BETINGELSER Rådhuspladsen 4-1550 København V (Hovedkontor) Web: www.icareforsikring.dk - Email: mail@icareforsikring.dk Tlf: 70 30 22 88 Cvr. Nr. 36028513 Bank: Handelsbanken: Reg nr 7636 Konto

Læs mere

Bestyrelses- og Ledelsesansvarsforsikring - Frie Børnehaver og Fritidshjem

Bestyrelses- og Ledelsesansvarsforsikring - Frie Børnehaver og Fritidshjem Bestyrelses- og Ledelsesansvarsforsikring - Frie Børnehaver og Fritidshjem 1.0 SIKREDE 1.1 Bestyrelses- og direktionsmedlemmer Sikrede er tidligere, nuværende eller kommende fysiske og lovligt udpegede

Læs mere

Forsikringsbetingelser. for. Autoulykkesforsikring. KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr.

Forsikringsbetingelser. for. Autoulykkesforsikring. KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. Betingelser nr. 200106 Forsikringsbetingelser for Autoulykkesforsikring KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. 25 79 25 64 Forsikringsbetingelser for autoulykkesforsikring

Læs mere

Entreprise all-risksforsikring for bestående bygninger/løsøre tilhørende

Entreprise all-risksforsikring for bestående bygninger/løsøre tilhørende Betingelser nr. 800402 Forsikringsbetingelser for Entreprise all-risksforsikring for bestående bygninger/løsøre tilhørende bygherren KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, Postboks 823, 2500 Valby Tlf. 77

Læs mere

Renter af forsikringsydelsen erstattes dog, selvom dækningssummen derved overskrides.

Renter af forsikringsydelsen erstattes dog, selvom dækningssummen derved overskrides. Side 1 af 6 PROFESSIONEL ANSVARSFORSIKRING Almindelige forsikringsbetingelser MI-95-02 i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler 1.0 Forsikringens omfang Forsikringen dækker det erstatningsansvar,

Læs mere

Professionelt ansvar/rådgiveransvar nr

Professionelt ansvar/rådgiveransvar nr For forsikringen gælder reglerne i lov nr. 129 af 15. april 1930 med senere ændringer om forsikringsaftaler, for så vidt de ikke er fraveget ved de almindelige og særlige forsikringsbetingelser. 1 Forsikringens

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Knallertforsikring

Forsikringsbetingelser for Knallertforsikring KommuneForsikring A/S Krumtappen 2 DK-2500 Valby CVR-nr. 25 79 25 64 Tlf. +45 77 32 55 00 Fax +45 77 32 51 00 privat@kommuneforsikring.dk www.kommuneforsikring.dk Forsikringsbetingelser for Knallertforsikring

Læs mere

Betingelser for erstatning Politianmeldelse af tyveriet skal være sket på det sted, hvor tyveriet fandt sted.

Betingelser for erstatning Politianmeldelse af tyveriet skal være sket på det sted, hvor tyveriet fandt sted. REGLER OM OMFANG ID DOKUMENTER - IDDK2011:1 Forsikringen dækker 1. Udgifter til genanskaffelse af id-dokumenter Forsikringen dækker udgifter til at genanskaffe stjålne id - dokumenter, kørekort, pas eller

Læs mere

Forsikringsbetingelser for. Arbejdsskadeforsikring Katastrofedækning. Betingelser nr

Forsikringsbetingelser for. Arbejdsskadeforsikring Katastrofedækning. Betingelser nr Gjensidiges Arbejdsskadeforsikring A/S Otto Mønsteds Plads 11 DK-1563 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 12 42 91 85 info@gjensidige.dk wwww.gjensidige.dk Betingelser nr. 550907

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Arbejdsredskabsforsikring. (udgave per )

Forsikringsbetingelser for Arbejdsredskabsforsikring. (udgave per ) Forsikringsbetingelser for Arbejdsredskabsforsikring (udgave per. 1.12.2008) Indholdsfortegnelse for Arbejdsredskabsforsikring 1. Kørselskaskodækning 2. Kaskodækning 3. Fællesbestemmelser 3.1. Hvem er

Læs mere

Lille knallertforsikring

Lille knallertforsikring Lille knallertforsikring Forsikringsbetingelser Ansvarsdækning (Gælder kun, hvis det fremgår af Deres police.) For Ansvarsdækningen gælder følgende betingelser samt fællesbestemmelserne for Privatsikring

Læs mere

Betingelser. Byggeforsikring for 1- og 2- familiehus og fritidshus. Nr. 5315. Byggeforsikring

Betingelser. Byggeforsikring for 1- og 2- familiehus og fritidshus. Nr. 5315. Byggeforsikring Betingelser Byggeforsikring Byggeforsikring for 1- og 2- familiehus og fritidshus Nr 5315 Indholdsfortegnelse Side 2 1 Fællesbestemmelser 1 Sikrede 3 2 Risikoforandring og ejerskifte 3 3 Anmeldelse af

Læs mere

Forsikringsbetingelser for FOA Gruppeliv

Forsikringsbetingelser for FOA Gruppeliv Forsikringsbetingelser for FOA Gruppeliv 2 1 Forsikringsaftalen Forsikringen tegnes i henhold til aftale om gruppelivsforsikring mellem FOA Fag og Arbejde (FOA), kaldet forsikringstager - og PenSam Liv

Læs mere

Vilkår for Hund 09-2 August 2009

Vilkår for Hund 09-2 August 2009 Vilkår for Hund 09-2 August 2009 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge Forsikringsaftalelovens 34 i, kan du fortryde, at du har bestilt forsikringen. Fortrydelses fristen er

Læs mere

3. april 2009 PBY Kundenr. 60375739

3. april 2009 PBY Kundenr. 60375739 Codan Forsikring A/S Spotorno Alle 10 2630 Taastrup Kolonihaveforbundet For Danmar Frederikssundsvej 304A 2700 Brønshøj Tlf. 33 21 21 21 Fax 33 55 21 22 Internet: www.codan.dk E-mail: codan@codan.dk 3.

Læs mere

Forsikringsbetingelser. for. Kriminalitetsforsikring. KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr.

Forsikringsbetingelser. for. Kriminalitetsforsikring. KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. Betingelser nr. 701001 Forsikringsbetingelser for Kriminalitetsforsikring KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. 25 79 25 64 Forsikringsbetingelser for kriminalitetsforsikring

Læs mere

Vilkår for Arbejdsskade forsikring I henhold til Lov om arbejdsskadesikring

Vilkår for Arbejdsskade forsikring I henhold til Lov om arbejdsskadesikring Vilkår for Arbejdsskade forsikring I henhold til Lov om arbejdsskadesikring 6011-8 Februar 2011 Generelle oplysninger Personoplysninger mv. Som kunde har du naturligvis mulighed for at se, hvilke personoplysninger

Læs mere

6BForsikringens omfang Forsikringens dækningsomfang: 2.1 3 Forsikringens geografiske omfang: 2.2 4 Forsikringens tidsmæssige omfang: 2.

6BForsikringens omfang Forsikringens dækningsomfang: 2.1 3 Forsikringens geografiske omfang: 2.2 4 Forsikringens tidsmæssige omfang: 2. 0BKriminalitetsforsikring 4BAlmindelige betingelser KR-00-01 Indholdsfortegnelse 5BDefinitioner Pkt. Side Forsikringstager: 1.1. 1 Virksomheden: 1.2 1 Datterselskaber: 1.3 1 Sikrede: 1.4 1 Ansatte: 1.5

Læs mere

Kollektiv Ulykkesforsikring

Kollektiv Ulykkesforsikring Kollektiv Ulykkesforsikring Forsikringsbetingelser Group Plus, 83.305-00 (version 10.2012)_Mejeriliv SEKTION A - Generelle vilkår 1. Forsikringens omfang 2. Dækningsområde 3. Dækningsperiode 4. Krigs-

Læs mere

Forsikringsbetingelser for. Glasforsikring. Betingelser nr

Forsikringsbetingelser for. Glasforsikring. Betingelser nr Gjensidige Forsikring Otto Mønsteds Plads 11 DK-1563 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 33 25 92 47 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring

Læs mere

Forsikringsbetingelser for. Patientforsikring for kommuner. Betingelser nr

Forsikringsbetingelser for. Patientforsikring for kommuner. Betingelser nr Gjensidige Forsikring Nyropsgade 45 DK-1602 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 32 45 02 02 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring BA, Norge

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Knallert-forsikring

Forsikringsbetingelser for Knallert-forsikring Forsikringsbetingelser for Knallert-forsikring 14.09.2011 Indholdsfortegnelse for Knallert-forsikring 1. Fællesbestemmelser 1.1. Hvem er dækket? 1.2. Hvad skal du gøre, hvis du kommer ud for en skade?

Læs mere

NetProtect - Elektronisk Forsikring

NetProtect - Elektronisk Forsikring NetProtect - Elektronisk Forsikring Hvem er dækket? Forsikringen dækker den i forsikringsaftalen anførte virksomhed (sikrede) på de i forsikringsaftalen anførte forsikringssteder. Hvad er dækket? Ethvert

Læs mere

Forsikringsbetingelser for

Forsikringsbetingelser for Gjensidiges Arbejdsskadeforsikring A/S Nyropsgade 45 DK-1602 København K Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 12 42 91 85 info@gjensidige.dk wwww.gjensidige.dk Betingelser nr. 560107 Forsikringsbetingelser

Læs mere

Forsikringsbetingelser for. Patientforsikring for kommuner. Betingelser nr

Forsikringsbetingelser for. Patientforsikring for kommuner. Betingelser nr Gjensidige Forsikring Otto Mønsteds Plads 11 DK-1563 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 33 25 92 47 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER NØGLEFORSIKRING. Sektion A: Generelle vilkår. Sektion B: Særlige vilkår Nøgleforsikring. Rev. 14.04.14

FORSIKRINGSBETINGELSER NØGLEFORSIKRING. Sektion A: Generelle vilkår. Sektion B: Særlige vilkår Nøgleforsikring. Rev. 14.04.14 FORSIKRINGSBETINGELSER NØGLEFORSIKRING Sektion A: Generelle vilkår Sektion B: Særlige vilkår Nøgleforsikring Rev. 14.04.14 AIG Europe Limited, Osvald Helmuths vej 4, 2000 Frederiksberg, Danmark CVR nr.

Læs mere

Knallertforsikring. Ansvarsdækning. Hvad omfatter ansvarsdækningen. ikke? Hvor dækkes ansvaret? Hvordan dækkes ansvaret? Forsikringsbetingelser

Knallertforsikring. Ansvarsdækning. Hvad omfatter ansvarsdækningen. ikke? Hvor dækkes ansvaret? Hvordan dækkes ansvaret? Forsikringsbetingelser Ansvarsdækning i tilknytning til gældende lov om forsikringsaftaler. For ansvarsdækningen gælder nedenstående betingelser samt fællesbestemmelser for Codan Knallertforsikring. Hvad omfatter ansvarsdækningen?

Læs mere

hundeforsikring Version 2150002

hundeforsikring Version 2150002 hundeforsikring Version 2150002 Forsikringsvilkår af maj 2012 Indholdsfortegnelse Side 3 Fællesbetingelser for hundeforsikring Afsnit 1-16 Side 6 Lovpligtig hundeansvar Afsnit 17-19 2 Vilkår Nykredit Forsikring

Læs mere

GULDSMEDEFORSIKRING 2 (Jewellers Block Insurance)

GULDSMEDEFORSIKRING 2 (Jewellers Block Insurance) GULDSMEDEFORSIKRING 2 (Jewellers Block Insurance) Driftstabsforsikring Betingelser No. CO-1301 Det bekræftes herved, at Guldsmedeforsikringen er blevet udvidet til at dække Driftstab med indtil det beløb,

Læs mere

Hundeansvarsforsikring. Forsikringsbetingelser

Hundeansvarsforsikring. Forsikringsbetingelser Hundeansvarsforsikring Forsikringsbetingelser 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE AFSNIT 1 - FORSIKRINGENS OMFANG... 4 1.0 SIKREDE PERSONER...4 2.0 DÆKNINGSOMRÅDE...4 3.0 HVAD DÆKKER FORSIKRINGEN?...4 4.0 DÆKNINGSSUMMER...4

Læs mere

Forsikringsbetingelser Dagpenge+

Forsikringsbetingelser Dagpenge+ Forsikringsbetingelser Dagpenge+ DAG-3 Gældende fra 1. juli 2017 PenSam Forsikring 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1. Hvem kan tegne forsikringen? 4 2. Hvad er DAGPENGE+ 4 3. Lovgivning 4 4.

Læs mere

Golfspilleres ansvarsforsikring

Golfspilleres ansvarsforsikring Forsikringstager Dansk Golf Union Idrættens Hus, Brøndby Stadion 20 2605 Brøndby Forsikret risiko Golfspil udøvet på eller ved golfbane/-anlæg drevet af foreningsejet klub eller privat ejet selskab. Det

Læs mere