Inger Askehave, Kristoffer Hjort Storm, Søren Valgreen Knudsen, Anna Meersohn

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Inger Askehave, Kristoffer Hjort Storm, Søren Valgreen Knudsen, Anna Meersohn"

Transkript

1 Referat Møde Uddannelsesrådet Aalborg Kommune Tid , kl Sted UCN Hobrovej 85, 9000 Aalborg (lokale 320) Direktørens Sekretariat Sundheds- og Kulturforvaltningen Rantzausgade Aalborg Init.: HLU Deltagere Afbud Lasse Frimand Jensen, Poul Søe Jeppesen, Steen Bjørn Pedersen, Lars Hellerup, Morten Ryom, Mads Duedahl Johansen, Lis Rom Andersen, Martin Rovs Hansen, Poul Bobach, Peter Thyregod, Michael Johansson, Kirsten Ravn Bundgaard, Merete Haugaard Jensen, Nuuradiin S. Hussein Helle Lundgreen, Tine Kyndi, Birgit Pia Nøhr (deltager i stedet fra Inger Askehave), Mads Æbeløe Madsen (deltager i stedet for Søren Valgreen Knudsen). Inger Askehave, Kristoffer Hjort Storm, Søren Valgreen Knudsen, Anna Meersohn Dagsorden: 1. Godkendelse af dagsorden 2. Godkendelse af referat fra (vedhæftet) 3. TEMA: SMART-city Aalborg oplæg v/ Jan P. Nielsen Borgmesterens Forvaltning. 4. Kvalitet i Uddannelserne oplæg v/ Kirsten Ravn Bundgaard, UCN 5. Status for igangværende/planlagte aktiviteter 2014 a) StudyAalborg Event b) StudyAalborg (hjemmeside og facebook) c) Studiepraktik på de videregående uddannelser uge 43 Afterstudy-aktiviteter d) Plan for proces vedr. ny uddannelsesstrategi Eventuelt Næste møde , Tema: Udkast til ny Uddannelsesstrategi

2 Referat Ad pkt. 1: Dagsordenen blev godkendt. Ad pkt. 2: Referatet fra den 3. juni 2014 blev godkendt. Ad pkt. 3: SMART-city v/ Jan P Nielsen Jan P. Nielsen orienterede om Aalborg Kommunes satsning Smart City Aalborg Smart Aalborg. SMART-city Aalborg er udformet som fælles visioner og mål for udviklingen af S.M.A.R.T Aalborg: S.M.A.R.T Aalborg skal samle hele byen og kommunen omkring fælles indsatser til gavn for udviklingen i Aalborg og i Norddanmark. Dette sker gennem vilje til helhedstænkning, samarbejde og samskabelse mellem kommune, erhvervsliv, videninstitutioner og borgerne. Målet er vækst i erhverv og beskæftigelse via en bæredygtig udvikling drevet af digitale og intelligente løsninger som skaber nye og bedre velfærdsydelser og nedbringer ressourceforbruget../. Jan P. Nielsens oplæg er vedhæftet. Oplæget lagde op til kommentarer, spørgsmål og diskussioner blandt uddannelsesrådets medlemmer. Uddannelsesrådet drøftede oplægget og der kom mange spændende forslag til nye initiativer på Smart city Aalborg vedrørende videndeling på tværs af uddannelsesinstitutionerne og deres forskellige forsknings-områder, herunder at udnytte energien der opbygges i gennem træningen på fitness-centrene, bruge forskningsresultater og de studerendes kompetencer i kommunale projekter m.m. Jan P. Nielsen sluttede af med at orientere om hvordan Aalborg Kommune indgår i et europæisk SMARTcity netværk, hvorfra der søges inspiration, men også hvordan der allerede nu er mulighed for, at låne flere af de allerede udviklede SMART-teknologier, som er afprøvet i Aarhus, idet Aarhus Kommune er længere fremme med deres SMART-city strategi. Ad pkt. 4: Kvalitet i uddannelserne v/ Kirsten Bundgaard Kirsten Bundgård indledte oplægget med at konstatere, at politiske diskurser og målsætninger har ændret sig i forhold til uddannelsesområdet. Tidligere var der et fokus på kvantitet i form af vækst, hvor fokus nu er på kvalitet. Kirsten Bundgaard pointerede dog, at der stadig til en vis grad er fokus på vækst på UCN, men blot på en anden måde. Kirsten Bundgaard viste Uddannelsesrådets medlemmer en film, som UCN har produceret i forbindelse med dette års optagelse og studiestart. Filmen kan findes på: https://www.youtube.com/watch?v=gnhf0vzbx9q&feature=youtu.be Videoen skal hjælpe med at give nogle af de informationer, de nye studerende har brug for, inden de træder indenfor døren../. Kirsten Bundgaards s oplæg er vedhæftet referatet. Uddannelsesrådet diskuterede herefter de nye tendenser i uddannelsespolitikken, som vil præge udviklingen af uddannelsesbyen i de kommende år. Det er vigtigt, at der i den nye Uddannelsesstrategi tages højde for de nye trends, og at vi stadig fastholder det nordjyske koncept med mulighed for at kombinere uddannelserne på tværs af uddannelsesinstitutionerne. Uddannelsesrådet drøftede desuden hvordan kvalitet måles, herunder de forskellige målestokke der sættes for henholdsvis ungdoms-uddannelserne og de videregående uddannelser, og hvordan dette kan præge de studerendes muligheder for at opnå de kompetencer, der efterspørges på arbejdsmarkedet efter endt uddannelse. Ad pkt. 5: Status for igangværende aktiviteter: StudyAalborg Event 2/3

3 Helle Lundgreen orienterede om StudyAalborg Eventen, der løber af stablen den 5.september. Der forventes at der deltager omkring 5000 unge mennesker fra Aalborgs ungdomsuddannelser. Idéen er at bringe de unge sammen om forskellige idrætsaktiviteter i byen, og dermed vise for byen og for de studerende selv, at Aalborg er en stor ungdomsuddannelsesby og ikke kun en universitetsby, som kun fokuserer på tiltrækning og fastholdelse af studerende på de videregående uddannelser. StudyAalborg s kommunikationsstrategi Der arbejdes med at udvikle StudyAalborg s kommunikationsstrategi. Udgangspunktet er i højere grad at anvende facebook, som rekrutteringskanal til Kommunikationsstrategien drøftes pt. internt i Aalborg Kommune og i tæt samarbejde med med de aalborgensiske uddannelsesinstitutioner. Der er desuden formuleret et studenterprojekt, hvor målet er at undersøge hvordan de studerende oplever Studyaalborg facebook og hjemmeside. Resultaterne af projektet indgår i udviklingen af kommunikationsstrategien. Studiepraktik Studiepraktikken finder igen i år sted i uge 43, og i år har StudyAalborg valgt at udvide konceptet Afterstudy til at omfatte en byvandring, hvor vi viser Nordkraft, havnefronten med de mange nye ungdomsboliger og studenterhuset frem for de potentielle studerende. Det foregår torsdag den 23. oktober kl Arrangementet indledes med at de studerende bydes på forfriskninger fra Den Grønne Café i Nordkraft og senere en sodavand på Studenterhuset, når de kommer forbi under byvandringen. Andre events Den 28. og 29. august er der velkomst for de nye internationale studerende på hhv. AAU og UCN. Her vil formanden for Uddannelsesrådet, Lasse Frimand Jensen, byde dem velkommen til byen. Den 28. oktober vil uddannelsesrådets medlemmer sammen med andre aktører i Kommunen blive inviteret til en workshop efter den Kreative Platforms metoder, hvor der vil blive præsenteret temaer, der forventes at indgå i den nye Uddannelsesstrategi. Formålet er at få flere vinkler på disse emner inden Uddannelsesstrategien udformes endeligt. Ad pkt. 6: Eventuelt Næste møde bliver den Tema: Udkast til ny Uddannelsesstrategi Referent: Tine Kyndi/Helle Lundgreen /3

4 Kvalitet og kvalitetsarbejde videregående uddannelser l 1

5 Forhold under forandring 2 forhold er under forandring: Den politiske diskurs og de politisk målsætninger Det opdrag og rammer der gives for institutionernes kvalitetsarbejde rammerne for akkreditering 2

6 Politiske målsætninger Tidligere fokus Kvantitative målsætninger: 95% af en årgang skal have en ungdomsuddannelse 60% af en årgang skal have en videregående uddannelse Nu (også) fokus på Kvalitative målsætninger (fra Kvalitetsudvalget): Kvalitet: De videregående uddannelser skal have højere kvalitet i undervisning og uddannelsesforløb, og alle studerende skal udfordres til at nå deres højeste potentiale. Relevans: Fokus for de videregående uddannelser skal i højere grad flyttes fra sidste eksamen til første job, så (a) flere får job i den private sektor, og (b) alle studerende tilegner sig kompetencer, der kan omsættes i relevant beskæftigelse uanset på hvilket videregående uddannelsesniveau. Sammenhæng: Der skal skabes bedre sammenhæng i de videregående uddannelser, så der undgås overlap i uddannelsessystemet, spildtid og dobbeltuddannelse. Konkurrerende eller supplerende målsætninger?? 3

7 Udvalg for kvalitet og relevans i videregående uddannelser Udvalg for kvalitet og relevans i de videregående uddannelser har til opgave at udarbejde konkrete anbefalinger til forbedringer af kvalitet og relevans inden for en række overordnede temaer, herunder: Sikring af høj faglig kvalitet i undervisningen og intensive uddannelsesforløb, der kan udfordre den enkelte til at indfri sit højeste potentiale. Forslag til frigørelse af mere tid til undervisning bl.a. i lyset af Rigsrevisionens beretning om undervisningen på universiteterne. Sikring af uddannelsesforløb, der gør de studerende klar til arbejdsmarkedet. Understøttelse af kvalitet og relevans i taxameter- og bevillingssystemet på tværs af de videregående uddannelser. Større og mere systematisk åbenhed om uddannelsernes resultater, herunder deres evner til at få dimittenderne i relevant beskæftigelse efterfølgende. Øget ressourceeffektivitet og sammenhæng i det videregående uddannelsessystem. Forbedring af det samfundsøkonomiske afkast af videregående uddannelser. 4

8 Rammer for kvalitetsarbejde akkreditering Fra uddannelsesakkreditering til institutionsakkreditering: 1. Institutionsakkreditering skal vurdere om institutionens interne kvalitetssikringssystem er tilstrækkeligt effektivt, når det drejer sig om gennemførelse af eksisterende udbud og om udvikling af nye uddannelser 2. Prækvalifikation af nye uddannelser og nye udbud skal sikre, at udviklingen indenfor de videregående uddannelser er hensigtsmæssig set i et samfundsøkonomisk og uddannelsespolitisk perspektiv 5

9 Kriterier i institutionsakkreditering Institutionsakkreditering 5 kriterier: Kvalitetssikringspolitik og -strategi Kvalitetsledelse og organisering Uddannelsernes videngrundlag Uddannelsernes niveau og indhold Uddannelsers relevans 6

10 Forventninger til kvalitetsarbejdet Kvalitetsarbejdet skal: Være løbende og systematisk Have klar ansvars- og arbejdsdeling Være forankret på ledelsesniveau Skabe en inkluderende kvalitetskultur Have fokus på både uddannelsesevaluering og undervisningsevaluering Være velbeskrevet, velargumenteret og velfungerende i praksis * Kilde: Vejledning om Institutionsakkreditering, side 3, 7

11 Institutionsakkrediterings betydning for kvalitetsarbejde Styrket ledelsesforankring Styrket relevansperspektiv (endnu) mere fokus på samarbejde med og relationer til dimittender og aftagere Kvalitetssikringssystem med en tydeligere institutionel forankring 8

12 Institutionsakkrediterings betydning Øget fokus på nøgletal; aktuel ledighed tal for gennemførelse på normeret tid frafald på 1. studieår frafald efter normeret studietid 9

13 S.M.A.R.T AALBORG Magistraten drøftede i møde 7. april 2014 PK gruppens konceptoplæg om, hvorledes Smart City arbejdet kan angribes i Aalborg. Konceptoplægget er baseret på PK gruppens afklaringsforløb hos samtlige forvaltninger og PK medlemmer (se bilag/referater fra disse) samt generel høring blandt ressourcepersoner i samtlige forvaltninger (Se bilag status og perspektiver). På denne baggrund besluttede Magistraten at: På baggrund af drøftelsen udarbejdes et konkret forslag vedrørende strategier for Smart City Aalborg, innovation m.v. til behandling i Magistraten med henblik på gennemførelse af en høring i udvalgene. Nærværende notat danner grundlag for Magistaten behandling, og for høringsrunden i udvalgene. Vision og mål: Smart Aalborg skal samle hele byen og kommunen omkring fælles indsatser til gavn for udviklingen i Aalborg og i Norddanmark. Dette sker gennem vilje til helhedstænkning, samarbejde og samskabelse mellem kommune, erhvervsliv, videninstitutioner og borgerne. Målet er vækst i erhverv og beskæftigelse via en bæredygtig udvikling drevet af digitale og intelligente løsninger som skaber nye og bedre velfærdsydelser og nedbringer ressourceforbruget Innovationsindsats S.M.A.R.T. Aalborg - her og nu! Der skal som led i Smart Aalborgs innovationsindsats, løbende udvikles, igangsættes og færdiggøres konkrete projekter, fyrtårnsprojekter og samskabende indsatsområder, og allerede i dag har mange forvaltninger implementeret smarte løsninger. Vi starter således ikke på bar bund. Smart Aalborg tager således afsæt i en række delmål og kriterier for smarte fyrtårne og projekter som umiddelbart kan realiseres. Kriterierne for den kortsigtede innovationsproces er, at et eller flere af nedenstående resultater og komparative fordele kan defineres: At indsatsen/fyrtårnet skaber øget beskæftigelse og flere arbejdspladser At indsatsen/fyrtårnet bygger på bæredygtige og teknologiske løsninger (grøn vækst) At indsatsen/fyrtårnet udvikler smart teknologisk infrastruktur som forudsætning for vækst At indsatsen/fyrtårnet udvikler bedre serviceudbud med brug af færre ressourcer At indsatsen/fyrtårnet er fremmende for byens studie- og forskningsmiljø som vækstfaktor At. Som led i PK gruppens afklaringsforløb i forvaltningerne, og efterfølgende metodedrøftelser i PK gruppen, er der identificeret følgende umiddelbare projekter, indsatsområder og fyrtårne: 1

14 Figur 1: S.M.A.R.T. Aalborg - Innovation her og nu De fire konkrete initiativer/fyrtårne er på nuværende tidspunkt igangsat: 1. Fyrtårnsprojekt 9220 er et Horizon 2020 Lighthouse Project (25 mio. euro) hvor ansøgningsfristen er marts By- og Landskabesforvaltningen har projektledelsen og der er tilknyttet en Styringsgruppe med repræsentanter fra By- og Landskabsforvaltningen (Trafik og byplanlægning), Miljø- og Energiforvaltningen (Energi) og Borgmesterens Forvaltning (IKT og EU), og der er p.t. 7 projektgrupper som arbejder på Fyrtårns projektansøgningen. Frem til budgetforhandlingerne i august vil det blive vurderet om Fyrtårnsprojektet har budgetmæssige konsekvenser, og hvilke. (bilag: projektbeskrivelse under proces v Mette Skamris?) 2. Open data Lab Aalborg (ODLA) er et Smart Aalborg Fyrtårnsprojekt hvor Borgmesterens Forvaltning (IKT og Erhverv) står for den videre innovationsproces. Formålet er at stille åbne data til rådighed for alle. Innovationsindsatsen sigter mod at etablere et laboratorium hvor der arbejdes, eksperimenteres og innoveres med åbne data, skabe bæredygtig vækst, skabe grobund for iværksætteri, udvikling af miljø- og energirigtige løsninger, bedre styring og udnyttelse af ressourcerne i kommunen. Brainsbusiness indgår i projektudviklingen, hvor samtlige forvaltninger også vil få større eller mindre roller. Frem til budgetforhandlingerne vurderes om initiativet har budgetmæssige konsekvenser og hvilke. (bilag: projektbeskrivelse under proces v Kim Houlberg) 3. Digital Infrastruktur er et Smart Aalborg Fyrtånsprojekt som fokuserer på Aalborg Kommunes fremtidige netdækning, idet dækningen i dag er utilstrækkelig for Smart Aalborg. I første omgang handler det om at gennemføre en analyse af hvorledes dækningen er i dag, hvilke lovgivningsmæssige forhold der er gældende, forholdet mellem private og offentlige udbydere, herunder alle forvaltninger i AAK. Dernæst skal der sikres en samlet platform for Smart Aalborgs digitale infrastruktur, som gør Aalborg førende på området. Borgmesterens Forvaltning vil frem til budgetlægningen udarbejde et oplæg om budgetmæssige konsekvenser omkring etablering at en Smart Aalborg Digital Infrastruktur (SADI). (bilag: projektbeskrivelse under proces v Kim Houlberg) 4. Industriel symbiose er et projekt omhandlende en central del af Smart City konceptet: ressourceeffektivitet. Industriel symbiose er partnerskaber mellem virksomheder, om udnyttelse af hinandens spildprodukter. Aalborg er ideelt til industriel symbiose partnerskaber grundet de mange industrivirksomheder og energiproducenter i Aalborg. Projektet vil være forankret i Center for Grøn Omstilling og Netværk for Bæredygtig Erhvervsudvikling, men vil overordnet set gennemføres ved et samarbejde mellem virksomheder, Business Aalborg, kommunen, regionen, Aalborg Universitet og finansieret af Erhvervsstyrelsen. 5. Grønne agenter er et initiativ der skal fremme en grøn omstilling på brugerbasis. Brugerne er de helt centrale aktører når der snakkes bæredygtig omstilling: SMART adfærd udgør et stort potentiale. Grønne agenter skal bistå borgere i bolig- og grundejerforeninger med ressourceeffektivitet, 2

15 grønne indkøb, energiforbrug og bæredygtig transport. Projektet er et samarbejde mellem Center for Grøn Omstilling, BrainsBusiness og relevante bolig- og grundejerforeninger. Innovationsprocessen S.M.A.R.T. Aalborg perspektivet på sigt! PK gruppen har drøftet en lang række fugle på taget som ikke har været nærmere behandlet endnu. Det drejer sig i prioriteret rækkefølge om: Smart Budget, Industriel symbiose, Digital borgerservice, Velfærdsteknologi & smart sundhed, Science Street, Smart learning / fremtidens skole, fremtidens forsamlinghus, - kulturhus, -børnehave, Strategisk trafikledelse, ITS, Smart Parkering mmm. Som led i en løbende innovationsproces som omfatter en langsigtet, strategisk omdannelsesproces, skal Smart Aalborg processen sættes i perspektiv. Dette går i korthed ud på en langsigtet koordineret drøftelse af de enkelte koncernstrategier i PK, med henblik på at nytænke disse. Dette er allerede så småt igangsat omkring ny erhvervsstrategi/erhvervsplan, og snart vil der ske nytænkning omkring ny Planstrategi, hvor den digitale by skal drøftes. Den helt store innovationsudfordring vil her være dels at sikre dialog og koordination mellem de enkelte strategier så de befrugter/inspirerer hinanden på tværs af alle kommunens forvaltninger, dels at involvere og inddrage erhvervsliv, borgerne og videninstitutionerne langt mere i strategiudviklingen end hidtil (se nyt mindset nederst) Den innovative proces på strateginiveau vil løbende kaste nye projekter og fyrtårne af sig, idet eksempelvis nytænkning af Planstrategien vil sætte fokus på den digitale by, og dermed generere en lang række fremtidige Smart Aalborg projekter. De mange kreative studier i den ny citycampus vil i høj grad matche ideer om smarte kreative byrum mm. Den innovative proces skal have fokus på strategiske resultater såsom: Vækst i beskæftigelse og arbejdspladser er en erhvervsstrategisk satsning som inddrager renere teknologi, produktudvikling med højt indhold af viden, innovation indenfor IKT og digitalisering Videreudvikling, og samskabelse af den attraktive Universitets- og studieby gennem øget anvendelse af IKT, digitale og vidensbaserede løsninger i byrummet og i bæredygtige byudvikling Nye og bedre servicetilbud for færre ressourcer via velfærds- og sundhedsteknologi og gennem brugerstyre og individuel selvhjælp Øge Aalborg tiltrækningskraft regionalt, nationalt og internationalt hvor den kreative by videreudvikler kultur og oplevelser i nye digitale og innovative udtryksformer, i samspil med studerende, lokalbefolkning og gæster Smart Aalborg stiller data til rådighed, som ressource for vækst og nye forretningsideer, via et nyt open data laboratorium Klimaforandringer og bæredygtig udvikling skal forebygges og tilpasses via teknologiske og smarte løsninger som kan understøtte Energivision 2050 Den langsigtede del af Smart Aalborg vil således løbende fremelske nye smart løsninger, og sikre at innovationsprocessen også prioriteres som en Smart omstilling af budget og aktivitetsindhold. Den langsigtede Smart City indsats vil løbende blive præciseret og justeret efter de erfaringer som opnås i Smart Aalborg. 3

16 Figur 2: S.M.A.R.T. Aalborg langsigtet innovationsproces Figur 2 viser de væsentligste PK strategier, som med fordel kan nytænkes i lyset af Smart Aalborg som et klart koncernstrategisk udtryk. Nedenfor er dette søgt tydeliggjort som en vigtig innovationsindsats. Energivision 2050 handler om at Aalborg skal være 100% uafhængig af fossile brændsler i Den rummer således målsætninger for bæredygtig udvikling som kræver smarte digitale løsninger. Sådanne løsninger rummer desuden muligheder for forretningsudvikling for erhvervsliv, indenfor biomasse, vind, sol, geotermi og effektiviseringsteknologi/ikt/gis. Bæredygtige mål og IKT baserede handlinger vil afkaste en række Smart Aalborg indsatsområder og vækstmuligheder indenfor Triple Helix samarbejdet. Bæredygtighedsstrategien fokuserer på bæredygtig by, bolig, mobilitet, forsyning, livsstil, erhverv og natur og miljø, - alt sammen emner som kan iklædes digitale løsninger/ikt og dermed sikre digital vækst uden øget brug af ressourcer. Fokusområderne er mangeartede såsom Bæredygtig by og bolig, - mobilitet, -forsyning/renere teknologi, - livsstil, - grønne erhverv, - natur og miljø. Klimastrategien fokuserer på konsekvenser af øget vandstand/oversvømmelser, og rummer mulighed for udtænkning af løsninger som vil være interessante i hele verden. Her har vi allerede udviklet nyskabende bæredygtige byplanløsninger på godsbanearealet, og mange andre kan udvikles fremover Planstrategi/Fysisk Vision rummer strategier for den fysiske infrastruktur, byrum m.m. som i høj grad kan udvikle Aalborg som smart city gennem øget anvendelse af digitale virkemidler. Desuden rummer Visionen en struktur med Vækstakse/storby, spejlægget/11 forstæder og Landdistriktet, som foreslås anvendt som strukturgivende grundlag for arbejdet med Smart City hvor det er muligt. Den virtuelle og intelligente by vil fremover være en konkurrenceparameter i konkurrencebyen. 4

17 Mobilitetsstrategien indeholder helt konkrete indsatsområder for Smart mobilitet, som kan implementeres via samarbejder med erhvervsliv og universitet, og give borgeren nye muligheder. Intelligente trafiksystemer, letbane og andre former for mobilitetsindsatser vil være vigtige udviklings og vækstfaktorer i Smart Aalborg. Erhvervsstrategien har vi allerede besluttet skal revideres i lyset af smart city, med fokus på digital vækst og samarbejde mellem kommune, erhvervsliv og uddannelse og forskning byggende på digitale udviklingsmuligheder. I de kommende måneder vil Erhvervsafdelingen, sammen med PK gruppen lancere en ny Smart Aalborg Erhvervsstrategi, indeholdende en række fyrtårne. Digitaliseringsstrategien er en central hjørnesten i smart city arbejdet, men skal tænkes ind i de enkelte strategier nævnt her, og udvikles sammen med alle forvaltninger. Strategien skal udnytte IKT optimalt i samspillet med kommunens borgere, og medvirke til nye smarte borgerrettede tilbud som både er bedre og billigere end i dag. Landdistriktspolitikken revideres indenfor rammer af den gældende kommuneplan, og som grundlag for udmøntning af politikken foretages der ligeledes en opdatering af datamaterialet (Plan09) fx via en udvidelse af det Bolig Sociale Aalborg kort. (opdateringen kan endvidere ses i lyset af indsatsen vedr. åbne data) Politikken har fokus på Mennesker der vil noget, Branding af landdistriktet, Udvikling af byerne, Erhverv i landdistriktet, Adgang til naturen, Aktiviteter og oplevelser. Ledelsesgrundlaget kan videreføres som den er med øget fokus på digital ledelse og bekæmpelse af søjletænkning Vision 2015/2020 handler om samskabelse omkring digital og teknologisk omstilling af en række servicetilbud og velfærdsydelser. Implementering af ny teknologi kræver involvering og dialog. Teknologien skal ses som et konstruktivt redskab, nye teknologier kan styrke og inddrage brugerne. Der kommer teknologier i anvendelse, der giver øget tryghed til brugerne og som medvirker til en social interaktion mellem brugere. Hertil kommer naturligvis kommunens arbejde med velfærdsteknologier i Ældre og Handicapforvaltningen, Sundhed og Kulturforvaltningen og Skoleforvaltningen. S.M.A.R.T. Aalborg innovationens handlingsmotor Figur 3 nedenfor viser den samlede innovationsindsats, og dermed den handlingsrettede del af Smart Aalborg. Denne handlingsrettede del er stort set optimal i forhold til at udnytte den pædagogiske tilgang og viden som findes hos Aalborg Universitet ikke mindst de mange ingeniører og Aalborgs øvrige videninstitutioner. 5

18 Figur 3: S.M.A.R.T. Aalborg innovations her og nu og - den langsigtede innovationsproces Nyt mindset sådan samarbejder S.M.A.R.T. Aalborg Smart Aalborg er en vision om løbende at udvikle det innovationsrettede samspil mellem Kommune, andre myndigheder, borgerne, forskning og uddannelse og ikke mindst erhvervslivet. Øget samarbejde er et vigtigt virkemiddel idet samskabelse og partnerskaber er en helt afgørende drivkraft i nytænkningen. 6

19 Figur 4: Nyt mindset for samarbejde, samskabelse og partnerskaber De innovative værktøjer i Smart Aalborg (cirklen) er væsentlige drivkræfter når handlingsinitiativerne skal udvikles og realiseres på kort og langt sigt. For at udvikle og realisere Smart Aalborg er det nødvendigt med: Smart ledelse og vilje til helhedstænkning på tværs af siloer og samfundssektorer En åben, eksperimenterende og innovativ tilgang fra alle parter borgerne, erhvervslivet, videninstitutionerne og kommunen selv Smart Aalborg skal være et eksperimentarium og en demonstrationsby for samarbejde på tværs og innovativ brug af IKT Smart Aalborg skal gå i spidsen, udvikle vores velfærd og understøtte vort erhvervsliv På næste side vises Smart Aalborg samlet koncernmodel for innovationsindsats 7

20 S.M.A.R.T. Aalborg koncernmodel for innovationsindsats Nedenfor er Smart Aalborg s handlinger her og nu, den langsigtede innovationsproces og ikke mindst mindsettet vist i en samlet fortolkning, baseret på de input forvaltninger har givet og de drøftelser som har været i PK gruppen. S.M.A.R.T AALBORG 8

S.M.A.R.T AALBORG. Nærværende notat danner grundlag for Magistaten behandling, og for høringsrunden i udvalgene.

S.M.A.R.T AALBORG. Nærværende notat danner grundlag for Magistaten behandling, og for høringsrunden i udvalgene. S.M.A.R.T AALBORG Magistraten drøftede i møde 7. april 2014 PK gruppens konceptoplæg om, hvorledes Smart City arbejdet kan angribes i Aalborg. Konceptoplægget er baseret på PK gruppens afklaringsforløb

Læs mere

Aalborg Kommune, Danmarksgade 17, 9000 Aalborg, 2 sal (mødelokale 1)

Aalborg Kommune, Danmarksgade 17, 9000 Aalborg, 2 sal (mødelokale 1) Referat Møde Uddannelsesrådet Aalborg Kommune Tid 17-11-2015, kl. 12.30 15.30 Direktørens Sekretariat Sundheds- og Kulturforvaltningen Rantzausgade 4 9000 Aalborg Sted Aalborg Kommune, Danmarksgade 17,

Læs mere

Smart City Aalborg - et følgebrev til magistratens møde den 7. april 2014 inkl. Plan- og Koordineringsgruppens notat af 10.

Smart City Aalborg - et følgebrev til magistratens møde den 7. april 2014 inkl. Plan- og Koordineringsgruppens notat af 10. #BREVFLET# Click here to enter text. Smart City Aalborg - et procespapir til magistratens møde den 7. april 2014 Til Borgmester Thomas Kastrup-Larsen Kopi til Kommunaldirektør Jens Kristian Munk og Vicekommunaldirektør

Læs mere

Merete Haugaard Jensen, Nuuradiin S. Hussein

Merete Haugaard Jensen, Nuuradiin S. Hussein Referat Referat Møde Uddannelsesrådet Aalborg Kommune Direktørens Sekretariat Tid 03-06-2014, kl. 12.30 15.00 Sted Boulevarden 13, 9000 Aalborg (Repræsentationslokale 1) Sundheds- og Kulturforvaltningen

Læs mere

Smart City Aalborg. By- og Landskabsudvalget. Udskrift af beslutningsprotokollen. Mødet den 23.10.2014. Punkt 6. 2014-44758.

Smart City Aalborg. By- og Landskabsudvalget. Udskrift af beslutningsprotokollen. Mødet den 23.10.2014. Punkt 6. 2014-44758. Punkt 6. Smart City Aalborg. 2014-44758. By og Landskabsforvaltningen indstiller, at By - og Landskabsudvalget godkender følgende bemærkninger, at udvalget fuldt og helt støtter op om Magistratens forslag

Læs mere

Behov for mere relevante uddannelser med høj kvalitet

Behov for mere relevante uddannelser med høj kvalitet VIDEREGÅENDE UDDANNELSER Behov for mere relevante uddannelser med høj kvalitet Af Mette Fjord Sørensen I oktober 2013 nedsatte daværende uddannelsesminister Morten Østergaard et ekspertudvalg, hvis opgave

Læs mere

Uddannelsespolitik Region Midtjylland. Regional Midtjylland Regional udvikling

Uddannelsespolitik Region Midtjylland. Regional Midtjylland Regional udvikling Uddannelsespolitik 2016-2020 Region Midtjylland Regional Midtjylland Regional udvikling Uddannelsespolitik udmøntning af den regionale vækst- og udviklingsstrategi Uddannelsespolitik 2016-2020 Kolofon

Læs mere

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion.

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion. Sendes pr. e-mail: vusmidt@ru.rm.dk Region Midtjylland Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Side 1 af 5 Vækst- og udviklingsstrategi Aarhus Kommunes høringssvar Aarhus Kommune har modtaget forslag

Læs mere

To af de i alt fem kriterier i en institutionsakkreditering er centreret omkring kvalitetssikring i form af:

To af de i alt fem kriterier i en institutionsakkreditering er centreret omkring kvalitetssikring i form af: Oprettet: 140318 Senest rev.: 150126 J.nr.: 2010-027729 Kvalitetssikring systematisk Ref: KP/MeO Behandlet / godkendt af: rektoratet 150121 Kvalitetssikring på DJM Institutionsakkreditering og kvalitetssikring

Læs mere

KOMMUNERNE I REGION HOVEDSTADEN GRØN OMSTILLING OG VÆKST HENRIK ROSENBERG SEIDING SENIOR DIRECTOR HERS@RAMBOLL.COM 1

KOMMUNERNE I REGION HOVEDSTADEN GRØN OMSTILLING OG VÆKST HENRIK ROSENBERG SEIDING SENIOR DIRECTOR HERS@RAMBOLL.COM 1 KOMMUNERNE I REGION HOVEDSTADEN HENRIK ROSENBERG SEIDING SENIOR DIRECTOR HERS@RAMBOLL.COM 1 INDHOLD 1. Introduktion og proces 2. Et holistisk perspektiv på grøn omstilling og vækst 3. Eksempler på grøn

Læs mere

Aalborg som Danmarks bedste uddannelsesby. hvad gør Aalborg?

Aalborg som Danmarks bedste uddannelsesby. hvad gør Aalborg? Aalborg som Danmarks bedste uddannelsesby hvad gør Aalborg? NVF FORÅRSMØDE MARTS 2015 Uddannelsesstrategien 2012-14 Vision Aalborg skal være Danmarks bedste uddannelsesby Uddannelsesmiljøet skal være attraktivt

Læs mere

Gæster: Pga. tema: Lene Lykkegaard og Tonny Skovsted Thorup fra Erhvervsafdelingen, Aalborg Kommune

Gæster: Pga. tema: Lene Lykkegaard og Tonny Skovsted Thorup fra Erhvervsafdelingen, Aalborg Kommune Møde Uddannelsesrådet Tid Fredag den 15. februar 2013 kl. 08.30 11.00 Sted Aalborg Kommune Boulevarden 13 9000 Aalborg Repræsentationslokale 1 Sagsnr./Dok.nr. Deltagere: Thomas Kastrup-Larsen, Mads Duedahl,

Læs mere

Udviklingsstrategi 2015

Udviklingsstrategi 2015 Udviklingsstrategi 2015 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Innovation i praksis... 4 Fokusområder 2015... 4 Fokusområde 1: Involvering af brugere, borgere og erhverv i velfærdsudviklingen... 6 Fokusområde

Læs mere

Mål og Midler Uddannelse, iværksætteri og internationalisering

Mål og Midler Uddannelse, iværksætteri og internationalisering Fokusområder i 2014 Udvalget er med konstitueringsaftalen for perioden 2014-2017 et nyt udvalg, og indsatsen i en større del af 2014 bærer præg af, at udvalget tilegner sig det nødvendige vidensfundament

Læs mere

Uddannelsesråd Lolland-Falster

Uddannelsesråd Lolland-Falster STRATEGI Uddannelsesråd Lolland-Falster UDDANNELSESRÅD LOLLAND-FALSTER 2016 INDLEDNING Uddannelse og uddannelsesinstitutioner har afgørende betydning for landsdelen; De understøtter erhvervslivets adgang

Læs mere

Indstilling. Velfærdsteknologisk Udviklingssekretariat. 1. Resumé. 2. Beslutningspunkter. 3. Baggrund

Indstilling. Velfærdsteknologisk Udviklingssekretariat. 1. Resumé. 2. Beslutningspunkter. 3. Baggrund Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 10. januar 2014 Velfærdsteknologisk Udviklingssekretariat 1. Resumé Det velfærdsteknologiske udviklingssekretariat skal udmønte byrådets

Læs mere

Mål og Midler Uddannelse, handel og innovation

Mål og Midler Uddannelse, handel og innovation Fokusområder i 2014 Udvalget er med konstitueringsaftalen for perioden 2014-2017 et nyt udvalg, og indsatsen i en større del af 2014 bærer præg af, at udvalget tilegner sig det nødvendige vidensfundament

Læs mere

Uddannelses- strategi

Uddannelses- strategi Uddannelsesstrategi 2 I hænderne holder du et vigtigt redskab til at bygge Næstveds fremtid Fremtiden skal bygges med teknologi, med værktøj, med fingerfærdighed og med kloge hoveder. Fremtiden skal bygges

Læs mere

Nyt fra Uddannelsesministeriet

Nyt fra Uddannelsesministeriet Nyt fra Uddannelsesministeriet Årsmøde 2013 for studie- og erhvervsvejledere ved de videregående uddannelser Kontorchef Jette Søgren Nielsen, Uddannelsespolitisk Center Ny styrelse - Styrelsen for Videregåede

Læs mere

Til Økonomiudvalget. Sagsnr Notat vedr. indkomne høringssvar på Erhvervs og vækstpolitikken. Dokumentnr.

Til Økonomiudvalget. Sagsnr Notat vedr. indkomne høringssvar på Erhvervs og vækstpolitikken. Dokumentnr. KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Byudvikling NOTAT Til Økonomiudvalget Notat vedr. indkomne høringssvar på Erhvervs og vækstpolitikken Om høringen Udkastet til Københavns Kommunes erhvervs-

Læs mere

BRN. Strategi

BRN. Strategi BRN Strategi 2017-2018 Indholdsfortegnelse Introduktion til BRN...4 Status efter første strategiperiode.....7 Vision, mission og mål........8 Vores indsatsområder......9 Vores samarbejdsmodel.....10 Sådan

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

Politik. Politik for uddannelseskvalitet på DJM

Politik. Politik for uddannelseskvalitet på DJM Oprettet: 140917 Senest rev.: 150123 af MeO og KP J.nr.: 2010-027729 Kvalitetssikring systematisk Ref: KP Behandlet / godkendt af: 141112 Rektorat/Strategigruppe Politik for uddannelseskvalitet på DJM

Læs mere

Mål og Midler Uddannelse, handel og innovation

Mål og Midler Uddannelse, handel og innovation Fokusområder i 2016 Udvalget er med konstitueringsaftalen for perioden 2014-2017 et nyt udvalg, og indsatsen i en større del af 2014 bærer præg af, at udvalget tilegner sig det nødvendige vidensfundament

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER. Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients

UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER. Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER Indhold Danske Fonde 3 Det Frie Forskningsråd

Læs mere

SAMSØ KOMMUNE ERHVERVS- OG BOSÆTNINGSSTRATEGI

SAMSØ KOMMUNE ERHVERVS- OG BOSÆTNINGSSTRATEGI SAMSØ KOMMUNE ERHVERVS- OG BOSÆTNINGSSTRATEGI 2014 2020 FORORD 3 VISION FOR ERHVERVS- OG BOSÆTNINGSSTRATEGIEN 2014-2020 4 MÅL FOR ERHVERVS- OG BOSÆTNINGSSTRATEGIEN 2014 2020 4 PULS ÅRET RUNDT UDFORDRINGER

Læs mere

Digitaliseringsstrategi

Digitaliseringsstrategi gladsaxe.dk Digitaliseringsstrategi 2015-2018 Gladsaxe Kommune er med stor fart i gang med at forandre og effektivisere opgaveløsningen og skabe mere velfærd for borgerne ved at udnytte mulighederne gennem

Læs mere

Politik. Politik for uddannelseskvalitet på DJM

Politik. Politik for uddannelseskvalitet på DJM Oprettet: 140917 Senest rev.: 160614/160912 af MeO for Uddannelsesrådet J.nr.: 16/00020 Kvalitetssikring på DJM Ref: MA/MeO Behandlet / godkendt af: Rektoratet 160127 Uddannelsesrådet 160413 Politik for

Læs mere

Kriterier for projekter til formålsbestemt pulje til Offentlig-Privat Innovation (OPI)

Kriterier for projekter til formålsbestemt pulje til Offentlig-Privat Innovation (OPI) 19. august 2008 Kriterier for projekter til formålsbestemt pulje til Offentlig-Privat Innovation (OPI) Kriterier Vi har i dag kun begrænset viden om, hvilke ideer til innovative offentlig-private samarbejdsprojekter,

Læs mere

UpFrontNet. Fondsmessen14. Effektiv fundraising

UpFrontNet. Fondsmessen14. Effektiv fundraising Fondsmessen14 Effektiv fundraising Hvor mange penge? 2,3 mia. kr. i danske ministerielle puljer (KREVI 2007) 400 mia. kr. i danske fonde ca. 2% uddelt = 8 mia. kr. 10 mia. Euro i EU i perioden 2014-20

Læs mere

Byrådets vision: Vejle med Vilje

Byrådets vision: Vejle med Vilje Byrådets vision: Vejle med Vilje Intro En vision er et billede af den ønskede fremtid : Inden for synsvidde, men uden for umiddelbar rækkevidde. Med Vejle med Vilje ønsker Vejle Kommunes Byråd, at borgere,

Læs mere

KKR FREMTIDENS ENERGIPLANLÆGNING I HOVEDSTADSREGIONEN

KKR FREMTIDENS ENERGIPLANLÆGNING I HOVEDSTADSREGIONEN FREMTIDENS ENERGIPLANLÆGNING I HOVEDSTADSREGIONEN Projektbeskrivelse til udvikling og implementering af strategisk energiplanlægning Poul Erik Lauridsen Direktør, Gate 21 21 Kommuner Offentlig-privat innovation

Læs mere

Fællesskab, sammenhæng og forenkling

Fællesskab, sammenhæng og forenkling Strategi 2018 Fællesskab, sammenhæng og forenkling Region Nordjylland skal sikre borgerne bedre kvalitet, øget faglighed og driftsøkonomisk bæredygtighed inden for alle tre sektorer; Sundhed, Specialsektoren

Læs mere

Bestyrelsesmøde nr. 79, den 4. juni 2015 Pkt. 6. Bilag 1. Københavns Universitets bestyrelse

Bestyrelsesmøde nr. 79, den 4. juni 2015 Pkt. 6. Bilag 1. Københavns Universitets bestyrelse KØBENHAVNS UNIVERSITET Bestyrelsesmøde nr. 79, den 4. juni 2015 Pkt. 6. Bilag 1 Københavns Universitets bestyrelse SAGSNOTAT 20. MAJ 2015 Vedr.: Midtvejsstatus vedrørende institutionsakkreditering på Københavns

Læs mere

Regional Vækst- og Udviklingsstrategi (REVUS) KKR-Nordjylland 24. april 2015

Regional Vækst- og Udviklingsstrategi (REVUS) KKR-Nordjylland 24. april 2015 Regional Vækst- og Udviklingsstrategi (REVUS) KKR-Nordjylland 24. april 2015 Udarbejdet pba af Forretningsudvalgets anbefaling til Regionsrådets møde 28/4-15 En ny regional vækst- og udviklingsstrategi

Læs mere

Viden og uddannelse i EU 2020 strategien

Viden og uddannelse i EU 2020 strategien 09-1411 - ersc - 21.04.2010 Kontakt: - ersc@ftf.dk@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 Viden og uddannelse i EU 2020 strategien Uddannelse, videnudvikling og innovation spiller en afgørende rolle i Kommissionens

Læs mere

Byrådets vision: Vejle med Vilje

Byrådets vision: Vejle med Vilje Byrådets vision: Vejle med Vilje Intro En vision er et billede af den ønskede fremtid : Inden for synsvidde, men uden for umiddelbar rækkevidde. Med Vejle med Vilje ønsker Vejle Kommunes Byråd, at borgere,

Læs mere

Rammer for erhvervsog videregående uddannelser. Politik for Herning Kommune

Rammer for erhvervsog videregående uddannelser. Politik for Herning Kommune Rammer for erhvervsog videregående uddannelser Politik for Herning Kommune Indhold Forord af Lars Krarup, Borgmester 5 Politik for rammerne for erhvervs- og videregående uddannelser - vision 7 1 - Unikke

Læs mere

Strategiske muligheder og anbefalinger

Strategiske muligheder og anbefalinger Strategiske muligheder og anbefalinger Bilag 3, til Region Nordjyllands Regionale Vækst og Udviklingsstrategi (REVUS) - 2015 til 2018. Indledning I dette bilag gives anvisninger til erhvervspolitiske handlinger

Læs mere

International Business Academy. iba ERHVERVSAKADEMI KOLDING STRATEGI 2020

International Business Academy. iba ERHVERVSAKADEMI KOLDING STRATEGI 2020 International Business Academy TæNDT AF AT LÆRE iba ERHVERVSAKADEMI KOLDING STRATEGI 2020 uddannelsesstrategi 2020 Uddannelsesstrategi 2020 IBA Erhvervsakademi Koldings fokusområder angiver de strategiske

Læs mere

STRATEGI FOR STUDIEMILJØ. Del af Aalborg Universitets strategi Viden for Verden

STRATEGI FOR STUDIEMILJØ. Del af Aalborg Universitets strategi Viden for Verden STRATEGI FOR STUDIEMILJØ Del af Aalborg Universitets strategi Viden for Verden 2016-2021 indledning Aalborg Universitets strategi for 2016-2021, Viden for Verden, beskriver studiemiljøet som et af sine

Læs mere

Organisering. Syddjurs Kommune 1. december 2016

Organisering. Syddjurs Kommune 1. december 2016 Organisering Syddjurs Kommune 1. december 2016 1 Organisering Vi ønsker at realisere målene igennem en række netværk, initiativer og projekter, som er forankret lokalt, og som udvikles i samspil mellem

Læs mere

SDSD CLEAN. Innovating Green Solutions

SDSD CLEAN. Innovating Green Solutions SDSD CLEAN Innovating Green Solutions AGENDA 1. Hvem er CLEAN? 2. Hvad laver vi? 3. Hvordan arbejder vi? 2 STÆRKESTE CLEANTECH KLYNGE I DANMARK CLEAN er resultatet af en fusion mellem Lean Energy Cluster

Læs mere

KKR Midtjyllands bemærkninger til udkast til Vækstplan 2016-2020

KKR Midtjyllands bemærkninger til udkast til Vækstplan 2016-2020 NOTAT KKR MIDTJYLLAND Den 16. september 2015 KKR Midtjyllands bemærkninger til udkast til Vækstplan 2016-2020 KKR Midtjylland har den 10. september 2015 drøftet første udkast til Vækstplan 2016-2020 Handlingsplan

Læs mere

Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner

Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner Kvalitetsenheden December 2013 Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner December 2013 Side 1 af 7 KVALITETSPOLITIK... 3 VISION OG MISSION...

Læs mere

Strategi for innovation og velfærdsteknologi. i Sundhed & Omsorg, Esbjerg Kommune. et sammendrag

Strategi for innovation og velfærdsteknologi. i Sundhed & Omsorg, Esbjerg Kommune. et sammendrag Strategi for innovation og velfærdsteknologi i Sundhed & Omsorg, Esbjerg Kommune et sammendrag Forord Esbjerg Kommune, Sundhed & Omsorg, står over for store udfordringer i de kommende år. Der bliver flere

Læs mere

Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet

Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet Formål med kvalitetsarbejdet Kvalitetspolitikken har til formål at etablere et fælles værdigrundlag for kvalitetsarbejdet på uddannelsesområdet

Læs mere

Kompetencestrategi

Kompetencestrategi Kompetencestrategi 2017-2018 1 Indhold 1. Strategisk kompetenceudvikling i UCC 2. UCC s kerneopgave 3. Kompetenceudvikling af den enkelte medarbejder 4. Prioriterede kompetenceudfordringer og indsatsområder,

Læs mere

Udvalg for kvalitet og relevans i de videregående uddannelser

Udvalg for kvalitet og relevans i de videregående uddannelser Kommissorium Oktober 2013 Udvalg for kvalitet og relevans i de videregående uddannelser Med målsætningerne om, at 95 pct. af en ungdomsårgang skal gennemføre en ungdomsuddannelse og 60 pct. en videregående

Læs mere

Rethink Velfærd videndeling om udvikling af velfærd i Aarhus Kommune

Rethink Velfærd videndeling om udvikling af velfærd i Aarhus Kommune Indstilling Til Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 18. december 2014 Rethink Velfærd videndeling om udvikling af velfærd i Aarhus Kommune 1. Resume Forslag om etablering af tværmagistratligt projekt:

Læs mere

Middelfart Kommune Medarbejder- og ledelsesgrundlag

Middelfart Kommune Medarbejder- og ledelsesgrundlag Middelfart Kommune Medarbejder- og ledelsesgrundlag Effektivitet Udvikling Kommunikation Strategi Middelfart Kommune 2015 Oplag: 4.000 stk. Layout og produktion: vielendank.dk MIDDELFART KOMMUNE 2-3 Indhold

Læs mere

Indstilling til Magistraten d Direktørgruppen d Smart City Aalborg Smart Aalborg

Indstilling til Magistraten d Direktørgruppen d Smart City Aalborg Smart Aalborg Indstilling til Magistraten d. 23.6 Direktørgruppen d. 17.6 Smart City Aalborg Smart Aalborg Borgmesterens Forvaltning indstiller, at Magistraten godkender at Aalborg Kommune igangsætter en Smart City

Læs mere

Etablering af Business Region North Denmark.

Etablering af Business Region North Denmark. Punkt 9. Etablering af Business Region North Denmark. 2014-33698. Magistraten indstiller, at byrådet godkender, at Aalborg Kommune tilslutter sig det nye forstærkede samarbejde mellem de nordjyske kommuner

Læs mere

I regi af Region Midtjylland arbejdes der med et projekt om Big data 2 og på nationalt niveau arbejdes der med

I regi af Region Midtjylland arbejdes der med et projekt om Big data 2 og på nationalt niveau arbejdes der med Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens afdeling Dato 22. juli 2015 Videreudvikling af Open data Aarhus 1. Resume Open Data Aarhus (ODAA) er et Smart Aarhus initiativ, der sammen

Læs mere

Vision og strategi for DIGITALISERING & VELFÆRDSTEKNOLOGI for SÆH-forvaltningen

Vision og strategi for DIGITALISERING & VELFÆRDSTEKNOLOGI for SÆH-forvaltningen Vision og strategi for DIGITALISERING & VELFÆRDSTEKNOLOGI for SÆH-forvaltningen 2016-2020 VISION PERSPEKTIVER OVERORDNEDE MÅL ORGANISERING ROLLER OG ANSVAR INDSATSER BAGGRUND I Hjørring Kommune vil vi

Læs mere

Region Hovedstaden. ReVUS handlingsplan for

Region Hovedstaden. ReVUS handlingsplan for ReVUS handlingsplan for 2017-2018 1 ReVUS er blevet til i et tæt samarbejde Siden august 2014 har vi været i dialog med kommunerne om mål, ambitionsniveau og forslag til initiativer i ReVUS Politisk niveau:

Læs mere

Strategisk partnerskabsaftale

Strategisk partnerskabsaftale Version 28. februar 2017 Strategisk partnerskabsaftale 2017-2020 mellem VIA University College og En rammeaftale for samarbejdet mellem VIA University College og Januar 2017 1. Parterne i aftalen Den strategiske

Læs mere

Aalborg Handelsskole den stærke merkantile skole i regionen.

Aalborg Handelsskole den stærke merkantile skole i regionen. Aalborg Handelsskole Mål og strategier 2012-2017 Indhold 4 Vision og værdier 6 Fokusområde 1 - erhvervslivets skole 7 Fokusområde 2 - den internationalt orienterede skole 8 Fokusområde 3 - den digitale

Læs mere

Bilag 5A: Fælles nordjysk platform for sundheds- og velfærdsinnovation

Bilag 5A: Fælles nordjysk platform for sundheds- og velfærdsinnovation Bilag 5A: Fælles nordjysk platform for sundheds- og velfærdsinnovation Hovedaktivitet 1. Virksomheds udvikling Et helt centralt element i at skabe bedre betingelser for udvikling handler om at skabe overblik

Læs mere

Den grønne industrikommune

Den grønne industrikommune Den grønne Kalundborg Kommunes Erhvervs- og udviklingspolitik 2011 2014 Den grønne INDHOLD 3 Forord 4 Den grønne Kalundborg kommune Det internationale perspektiv Det lokale/ regionale perspektiv Udgangspunkt

Læs mere

ÅBNE DATA OG SMART CITIES

ÅBNE DATA OG SMART CITIES ÅBNE DATA OG SMART CITIES København d. 15. august 2016 Agenda De 4 offentlige initiativer, herunder Smart City-initiativet i den fælleskommunale digitale handlingsplan v/morten Steffensen, KL Smart City-initiativet

Læs mere

Velfærd gennem digitalisering

Velfærd gennem digitalisering Velfærd gennem digitalisering Sorø Kommunes Strategi for velfærdsteknologi og digitalisering 2011 2016 1. Indledning Strategi for velfærdsteknologi og digitalisering er udarbejdet i 2011 over en periode

Læs mere

Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling

Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling Præsentation Thy Erhvervsforum Marts 2015 Hvad er Business Region North Denmark? Nyt strategisk partnerskab i Nordjylland om vækst og udvikling:

Læs mere

UCN Rammebeskrivelse. Ramme for kvalitetsarbejdet i relation til videngrundlaget

UCN Rammebeskrivelse. Ramme for kvalitetsarbejdet i relation til videngrundlaget UCN Rammebeskrivelse Ramme for kvalitetsarbejdet i relation til videngrundlaget Godkendt: 20-09-2016 Revision: 06-07-2017 Indholdsfortegnelse 1. Formål... 3 2. Indhold... 3 2.1 Videngrundlag... 3 2.2 Videngrundlag

Læs mere

Region Hovedstadens regionale vækst- og udviklingsstrategi

Region Hovedstadens regionale vækst- og udviklingsstrategi s regionale vækst- og udviklingsstrategi Copenhagen hele Danmarks hovedstad 1 ReVUS 2015-2018 En regional vækst- og udviklingsstrategi - hvorfor ReVUS? Lavere vækst end sammenlignelige metropoler Væksten

Læs mere

Klimastrategi for Hovedstadsregionen

Klimastrategi for Hovedstadsregionen Klimastrategi for Hovedstadsregionen Møde i den 10. juni 2011 Det indstilles, at Hovedstaden: tager oplægget til efterretning godkender de fremlagte aktiviteter som de centrale elementer i klimastrategien.

Læs mere

Status på det internationale arbejde i Horsens Kommune

Status på det internationale arbejde i Horsens Kommune Internationaliseringsudvalget Rådhustorvet 4 8700 Horsens Telefon: 76292929 Horsens d. 18. august 2014 NOTAT Status på det internationale arbejde i Horsens Kommune Horsens er en international studieby

Læs mere

Værdi / Vision / Mission Strategiske mål og indikatorer

Værdi / Vision / Mission Strategiske mål og indikatorer Værdi / Vision / Mission Strategiske mål og indikatorer Døesvej 70-76 7500 Holstebro Telefon 99 122 222 Værdigrundlag for UCH Uddannelsescenter Holstebro indgår med sine uddannelser i en værdikæde og ønsker

Læs mere

Indstilling. Internationaliseringsudvalg. Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 4. december 2014

Indstilling. Internationaliseringsudvalg. Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 4. december 2014 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 4. december 2014 Internationaliseringsudvalg Som led i budgetforliget 2015 blev det besluttet at nedsætte et midlertidigt internationaliseringsudvalg

Læs mere

SAMMEN OM ET BÆREDYGTIGT GENTOFTE ERFARINGER MED ET OPGAVEUDVALG. Norske gæster den 22. juni 2017

SAMMEN OM ET BÆREDYGTIGT GENTOFTE ERFARINGER MED ET OPGAVEUDVALG. Norske gæster den 22. juni 2017 SAMMEN OM ET BÆREDYGTIGT GENTOFTE ERFARINGER MED ET OPGAVEUDVALG Norske gæster den 22. juni 2017 Temadrøftelse i Kommunalbestyrelsen 28. september 2015 Indledende temadrøftelse om strategi for kommuneplanlægningen

Læs mere

SAMMEN OM VÆKST OG ARBEJDSPLADSER

SAMMEN OM VÆKST OG ARBEJDSPLADSER KØBENHAVNS KOMMUNE SAMMEN OM VÆKST OG ARBEJDSPLADSER - ET ERHVERVSVENLIGT KØBENHAVN FORSLAG TIL KØBENHAVNS KOMMUNES ERHVERVS- OG VÆKSTPOLITIK FORORD Københavns Erhvervsråd består af repræsentanter fra

Læs mere

Oplæg lederforum den

Oplæg lederforum den Oplæg lederforum den 18.06.2012 MOVE programmet Nye teknologier i praksis Vigtige pointer fra programmet Programejer Søren Pedersen Nye teknologier i praksis Programmet skal beskæftige sig med (nye) teknologier

Læs mere

Indstilling. Ny erhvervsplan for Aarhus Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg. Den 10. september 2013.

Indstilling. Ny erhvervsplan for Aarhus Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg. Den 10. september 2013. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 10. september 2013 Ny erhvervsplan for Aarhus 2014-2017 Et enigt Erhvervskontaktudvalg for Aarhus Kommune (EKU) har den 2. september 2013

Læs mere

Den dobbelte ambition. Direktionens strategiplan

Den dobbelte ambition. Direktionens strategiplan Den dobbelte ambition Direktionens strategiplan 2013-2015 Godkendt af Byrådet den 20. marts 2013 Direktionens strategiplan 2013-2015 Direktionens strategiplan tager udgangspunktet i Byrådets Vision, Udviklingsstrategi

Læs mere

Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling. December 2014

Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling. December 2014 Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling December 2014 Hvad er Business Region North Denmark? Nyt samarbejde i Nordjylland om vækst og udvikling Etableres af de 11 nordjyske kommuner

Læs mere

DELSTRATEGI FOR KVALITETSSIKRING 2013-2015 IMAGINE VIA 2020

DELSTRATEGI FOR KVALITETSSIKRING 2013-2015 IMAGINE VIA 2020 DELSTRATEGI FOR KVALITETSSIKRING DELSTRATEGI FOR K V A L I T E T S S I K R I N G 2013-2015 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 IMAGINE VIA 2020 3 DET VIL VI MED EN DELSTRATEGI FOR KVALITETSSIKRING

Læs mere

Ankerhus Slagelsevej 70-74, 4180 Sorø. Uddannelsesudvalg for Bioanalytikeruddannelsen. 1. Velkomst og godkendelse af dagsorden...

Ankerhus Slagelsevej 70-74, 4180 Sorø. Uddannelsesudvalg for Bioanalytikeruddannelsen. 1. Velkomst og godkendelse af dagsorden... Dagsorden Mødedato: Torsdag den 31. oktober 2013 Starttidspunkt: Kl. 13:00 Sluttidspunkt: Kl. 16:00 Mødested: Ankerhus Slagelsevej 70-74, 4180 Sorø Mødelokale: Deltagere: Uddannelsesudvalg for Bioanalytikeruddannelsen

Læs mere

Projektplan Syddjurs Smart Community

Projektplan Syddjurs Smart Community Projektplan Syddjurs Smart Community Dokument: Projektplan Version: 1.1 Udgivelsesdato: 9. marts 2016 Udarbejdet af: MC Kontrolleret af: JT Godkendt af: MC Indhold 1 Indledning... 3 1.1 Projektets titel...

Læs mere

Bevilling til Internet Week Denmark 2015, 2016 og 2017

Bevilling til Internet Week Denmark 2015, 2016 og 2017 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 6. august 2014 2015, 2016 og 2017 1. Resume Internet Week Denmark er en festival for hele Danmark med centrum i Aarhus og den

Læs mere

Roller og ansvar Grundlaget for ledelse i en ny organisationsstruktur

Roller og ansvar Grundlaget for ledelse i en ny organisationsstruktur Roller og ansvar Grundlaget for ledelse i en ny organisationsstruktur NOTAT HR-stab Arbejdet med en mere klar og tydelig ledelse er med dette oplæg påbegyndt. Oplægget definerer de generelle rammer i relation

Læs mere

Direktionen vedtog at arbejde videre med innovation inden for tre overordnede perspektiver:

Direktionen vedtog at arbejde videre med innovation inden for tre overordnede perspektiver: Vedrørende: Oplæg til rammer for arbejdet med innovation i 2013 Sagsnavn: Innovation i Randers Kommune Sagsnummer: 00.01.00-P22-4-12 Skrevet af: Rasmus Bak-Møller E-mail: rbm@randers.dk Forvaltning: Politik,

Læs mere

UCN Rammebeskrivelse. Ramme for kvalitetsarbejdet i relation til videngrundlaget

UCN Rammebeskrivelse. Ramme for kvalitetsarbejdet i relation til videngrundlaget UCN Rammebeskrivelse Ramme for kvalitetsarbejdet i relation til videngrundlaget 21-09-2016 Indholdsfortegnelse 1. Formål... 3 2. Indhold... 3 2.1 Videngrundlag... 3 2.2 Videngrundlag og de faglige miljøer...

Læs mere

Baggrundsnotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse

Baggrundsnotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse snotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse Initiativerne er opdelt i fire fokusområder: Innovationsordningerne skal være nemt tilgængelige og effektive Innovationspakke Indsatsen skal

Læs mere

DIGITALISERINGSSTRATEGI April 2016 BRØNDBY KOMMUNE

DIGITALISERINGSSTRATEGI April 2016 BRØNDBY KOMMUNE DIGITALISERINGSSTRATEGI 2016-2020 April 2016 BRØNDBY KOMMUNE 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 3 2. Strategisk sammenhæng... 3 3. Strategiske indsatsområder... 3 3.1 Borgerne skal videst muligt mestre

Læs mere

Uddannelsespolitik. for Region Midtjylland. Region Midtjylland Regional Udvikling www.ru.rm.dk

Uddannelsespolitik. for Region Midtjylland. Region Midtjylland Regional Udvikling www.ru.rm.dk Uddannelsespolitik for Region Midtjylland Region Midtjylland Regional Udvikling www.ru.rm.dk 2 Uddannelsespolitik for Region Midtjylland Vedtaget af Regionsrådet den 21. januar 2009 Denne folder fortæller

Læs mere

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Vækst, samspil og service Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Indhold Indledning Tiltrække, fastholde og udvikle Morgendagens vækstideer Rekruttering, uddannelse og kompetenceudvikling Kommunal erhvervsservice

Læs mere

Aftale om vidensamarbejde mellem Randers Kommune og Aalborg Universitet

Aftale om vidensamarbejde mellem Randers Kommune og Aalborg Universitet Aftale om vidensamarbejde mellem Randers Kommune og Aalborg Universitet Aftalens parter Aftalen er indgået mellem Randers Kommune og Aalborg Universitet (AAU). Aftaleperiode Aftalen gælder for juni 2012

Læs mere

ERHVERVS POLITIK 2015-2017

ERHVERVS POLITIK 2015-2017 ERHVERVS POLITIK 2015-2017 Høringsudkast Vores udgangspunkt Vores udgangspunkt for vækst er godt. Vi har i dag ca. 40.000 arbejdspladser, og vores indbyggerantal vokser årligt med 400-500 personer. Vores

Læs mere

KLIMAINDSATSEN 2015 2016

KLIMAINDSATSEN 2015 2016 KLIMAINDSATSEN 2015 2016 AARHUS BYRÅD HAR BESLUTTET Aarhus Byråd: Klimaplaner 2007 Aarhus CO2-neutral i 2030 2008 Klimaplan 2009 2009 CO2 og Aarhus Kommune som virksomhed 2010 Klimaplan 2010-2011 CO2 og

Læs mere

Definition af konceptet for Strategisk Energiplanlægning. Masterclass 1, The Netherlands Masterclass 1.2; 2014/06/03

Definition af konceptet for Strategisk Energiplanlægning. Masterclass 1, The Netherlands Masterclass 1.2; 2014/06/03 Definition af konceptet for Strategisk Energiplanlægning Esther Martin Dam Roth, Wied, Erik Alsema, Gate 21 W/E Consultants Masterclass 1, The Netherlands Masterclass 1.2; 2014/06/03 Indhold af Session

Læs mere

Ændringer i Aalborg Erhvervsråd og etablering af Aalborg Business Community

Ændringer i Aalborg Erhvervsråd og etablering af Aalborg Business Community Ændringer i Aalborg Erhvervsråd og etablering af Aalborg Business Community Forslag til Erhvervsrådets seminar 28. Juni 2016 Aalborg har gennem de senere år arbejdet med og investeret massivt i erhvervsudviklingen

Læs mere

Workshop: Smarte Kompetencer

Workshop: Smarte Kompetencer Workshop: Smarte Kompetencer Hvilke smarte kompetencer er der behov for i en kommune? Maja Yhde, Gate 21 Bjarke Kovshøj, CLEAN Program Intro Præsentation af for-analysen: Data hub og Kompetencecenter Workshop:

Læs mere

Ekstern kvalitetssikring af uddannelserne nu og fremover

Ekstern kvalitetssikring af uddannelserne nu og fremover Ekstern kvalitetssikring af uddannelserne nu og fremover Oplæg for censorerne for ingeniøruddannelserne og diplomuddannelserne i teknik og it, 23. maj 2013 Evalueringskonsulent Martin Sørensen og chefkonsulent

Læs mere

Strategi for innovation og velfærdsteknologi i Sundhed & Omsorg, Esbjerg Kommune

Strategi for innovation og velfærdsteknologi i Sundhed & Omsorg, Esbjerg Kommune Strategi for innovation og velfærdsteknologi i Sundhed & Omsorg, Esbjerg Kommune 1 Udfordringer Esbjerg Kommunes servicetilbud vil i stigende grad blive udfordret i de kommende år. Vi vil blive mødt med

Læs mere

at understøtte åbne og inklusive uddannelser i samarbejde med nationale og internationale

at understøtte åbne og inklusive uddannelser i samarbejde med nationale og internationale STRATEGI Vision og strategi for Educational IT på Arts, 2013-2020 Arts, dekanatet Vision Arts sætter i uddannelsesdelen af strategien for 2013 20 fokus på kvalitetsudvikling af uddannelserne, herunder

Læs mere

Høringssvar fra Syddjurs Kommune vedr. forslag til Vækst- og Udviklingsstrategi for Region Midtjylland 2015-2025

Høringssvar fra Syddjurs Kommune vedr. forslag til Vækst- og Udviklingsstrategi for Region Midtjylland 2015-2025 1 of 7 Region Midtjylland Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg vusmidt@ru.rm.dk Høringssvar fra Syddjurs Kommune vedr. forslag til Vækst- og Udviklingsstrategi for Region Midtjylland 2015-2025

Læs mere

Procedure for selvevaluering og udvikling af Aalborg Universitets uddannelser

Procedure for selvevaluering og udvikling af Aalborg Universitets uddannelser Ledelsessekretariatet www.kvalitetssikring.aau.dk Juni 2014 Sagsnr.: 2012-412-00017 Procedure for selvevaluering og udvikling af Aalborg Universitets uddannelser Baggrund Procedure for selvevaluering og

Læs mere

LIVEABLE CITY LAB KONCEPTUDVIKLING

LIVEABLE CITY LAB KONCEPTUDVIKLING LIVEABLE CITY LAB KONCEPTUDVIKLING HVORFOR ETABLERE ET LIVEABLE CITY LAB (LCL)? Det går godt for Aarhus. Byen oplever betydelig vækst og udvikling som det erhvervsmæssige, uddannelsesmæssige og kulturelle

Læs mere

Referat. #BREVFLET# Click here to enter text. Dokument: Neutral titel. Møde. Det Lokale Beskæftigelsesråd. Tid 16. april 2015 kl. kl. 13.00.

Referat. #BREVFLET# Click here to enter text. Dokument: Neutral titel. Møde. Det Lokale Beskæftigelsesråd. Tid 16. april 2015 kl. kl. 13.00. #BREVFLET# Click here to enter text. Dokument: Neutral titel Møde Det Lokale Beskæftigelsesråd Jobcenter Sekretariat Tid 16. april 2015 kl. kl. 13.00 Sted Sønderbro 12, mødelokale E, 3. sal Deltagere Kim

Læs mere