Kvalitetsstandard. Borgerstyrede personlige assistanceordninger. Godkendt af Byrådet, den xx.xx.xxxx

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kvalitetsstandard. Borgerstyrede personlige assistanceordninger. Godkendt af Byrådet, den xx.xx.xxxx"

Transkript

1 Kvalitetsstandard Borgerstyrede personlige assistanceordninger Godkendt af Byrådet, den xx.xx.xxxx

2 Syddjurs Kommunes værdigrundlag: Der arbejdes ud fra kommunes overordnede værdigrundlag: Åbenhed det sikrer vi igennem - En aktiv dialog indadtil og udadtil - Synlighed og klarhed i vores handling - Tydelig kommunikation i alle situationer Tilgængelighed. Udvikling det opnår vi gennem - Evnen til at se nye muligheder - Nytænkning og innovation - Omstillingsparathed - Risikovillighed og mod. Respekt det skaber vi gennem - Tolerance over for andre - Anerkendelse af det enkelte menneske - Ansvarlighed og loyalitet - Tillid og troværdighed - Trivsel på arbejdspladsen - Ordentlighed over for andre. Kvalitet det får vi gennem - Helhedsorientering - Gøre det bedste i situationen - Faglighed, saglighed, professionalisme - Læring, refleksion og vidensdeling. Formålet med at beskrive og informere om kvalitetsstandarder er at give borgere et overordnet indtryk af indhold, omfang og udførelse af de ydelser, som Syddjurs Kommune tilbyder. Kvalitetsstandarden er dermed en beskrivelse af det serviceniveau, som politisk er vedtaget i kommunen og som supplerer lovgivningen på området. Særligt i forhold til kvalitetsstandarden for servicelovens 95 og 96 er der, udover en beskrivelse af det politisk fastsatte serviceniveau, tale om en vejledning til brugerne af ordningen. Vejledningen skal fremme tilgængeligheden og forståelsen af ordningens beskaffenhed og er samtidigt en præcisering af betydningen af det ansvar, der påhviler den enkelte bruger af ordningen. 1

3 Lovgrundlag: Formål og forudsætninger: Målgruppe (personkreds) Begrebet Borgerstyret personlig assistance i daglig tale kaldet BPA blev indført i lovgivningen pr. 1. januar 2009 og erstattede det tidligere anvendte begreb handicaphjælperordninger. Lovgrundlaget for ordningerne findes i lov om Social Service (SEL) 95 og 96 samt i bekendtgørelse om udmåling af tilskud til borgerstyret personlig assistance. Herudover findes der oplysninger om, hvordan kommunen skal administrere ordningen i vejledning nr. 7 til Serviceloven om borgerstyret personlig assistance. I tillæg hertil har KL udarbejdet vejledning og notat om ordningerne og beregning af tilskud for den enkelte ordning. Formålet med BPA er at skabe mulighed for en sammenhængende og helhedsorienteret hjælp til borgere med et omfattende og sammensat hjælpebehov og at skabe grundlag for fleksible ordninger, med en høj grad af medbestemmelse i ordninger, som er tilpasset den enkelte borgers hjælpebehov. Ordningen kan bevilges til voksne med betydelig og varig nedsat funktionsevne, der er fyldt 18 år. Der er ingen øvre aldersgrænse, men det er en forudsætning at borgeren ikke bor på plejehjem, i plejebolig, i botilbud eller lign. Borgeren skal have et omfattende og sammensat hjælpebehov. Det er en forudsætning for tildeling af en BPA-ordning, at borgeren har behov for hjælp hele døgnet eller en stor del af døgnets aktive timer samt at borgeren kan fungere som daglig arbejdsleder. 1) BPA-ordning bevilget efter Servicelovens 95. Målgruppen er borgere med en betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, med et behov for personlig hjælp og pleje, samt et behov for støtte til løsning af nødvendige praktiske opgaver i hjemmet i mere end 20 timer ugentligt. Det er borgerens funktionsevne (og omfanget af behovet for hjælp), der i første omgang er afgørende for, hvorvidt den pågældende er i målgruppen for 95. Socialcentret skal herefter vurdere, hvorvidt en pårørende, en forening eller en virksomhed kan bevilges tilskuddet til borgerstyret personlig assistance i medfør af 95. Den pågældende person eller forening skal herefter i samråd med borgeren kunne fungere som arbejdsleder og arbejdsgiver, for at kunne være tilskudsmodtager. Er begge betingelser til stede kan kommunen udbetale et kontant tilskud til den pårørende, foreningen eller en virksomhed, der herefter i samråd med borgeren antager den fornødne hjælp indenfor den bevilgede ramme. Arbejdsgiverbeføjelserne i forhold til hjælperne (fx vedrørende spørgsmål om ansættelse og afskedigelse) varetages i så fald af tilskudsmodtageren (den pårørende, foreningen eller virksomheden). Beføjelserne skal i videst mulig udstrækning varetages i samråd med BPA-borgeren. Det betyder derfor også at der forventes en meget høj grad af kontakt mellem den fx pårørende og den borger, som har 2

4 behovet for hjælpen. Syddjurs Kommune skal i disse ordninger tilbyde at varetage lønudbetalingen overfor hjælperne. 2) BPA-ordning bevilget efter Servicelovens 96. Målgruppen er borgere, som på grund af betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne har et behov, som gør det nødvendigt at yde omfattende hjælp til personlig pleje, praktisk hjælp, ledsagelse og eventuelt overvågning. Det er ikke en forudsætning, at borgeren har et lige stort behov for fx praktisk hjælp og ledsagelse. Men da Serviceloven er subsidiær til anden lovgivning skal der være tale om et så omfattende og/eller sammensat hjælpebehov at borgerens behov for hjælp ikke udelukkende kan tilgodeses af andre bestemmelser i Serviceloven. I Syddjurs Kommune er det besluttet at kommunens serviceniveau ikke omfatter tilbud om borgerstyrede personlige assistanceordninger til borgere, som ikke umiddelbart er omfattet af målgruppen, jf. undtagelsesbestemmelsen i lov om social service 96, stk. 3. For ordninger efter 96, stk. 1 og 2 er det en betingelse for tilskud til ansættelse af hjælpere at borgeren er i stand til at fungere som arbejdsleder for hjælperne. Det er desuden en betingelse, at borgeren kan fungere som arbejdsgiver for hjælperne, medmindre den pågældende indgår aftale med en nærtstående, en forening eller en privat virksomhed om, at tilskuddet overføres til den nærtstående, foreningen eller den private virksomhed, der herefter er arbejdsgiver for hjælperne. Arbejdsgiverbeføjelserne i forhold til hjælperne, fx vedrørende spørgsmålet om ansættelse og afskedigelse, varetages i så fald af den nærtstående, foreningen eller den private virksomhed. Arbejdslederbetingelsen. For at tilhøre målgruppen for en Borgerstyret personlig assistanceordning efter Servicelovens 96, er betinget af at borgeren kan fungere som arbejdsleder for hjælperne. Det betyder konkret, at borgeren, fx: Skal kunne udarbejde jobbeskrivelser og jobopslag/annoncer. Skal kunne udvælge hjælpere, herunder at varetage ansættelsessamtaler. Skal kunne varetage oplæring og daglig instruktion af hjælperne. Skal kunne varetage arbejdsplanlægning (vagtplaner) sammen med og for hjælperne. Skal kunne registrere arbejdstid og foretage korrekt lønindberetning. Skal kunne registrere sygdom og sørge for vikarer mv. indenfor rammerne af bevillingen. 3

5 Skal kunne afholde personalemøder og medarbejderudviklingssamtaler (MUS). Skal kunne gennemføre nødvendige arbejdsmiljøforanstaltninger. Skal kunne gennemføre arbejdspladsvurdering (APV). Skal kunne håndtere eventuelle konflikter mellem hjælperne. Arbejdsgiveransvaret. Udover at fungere som arbejdsleder for hjælperne skal borgeren som udgangspunktet også kunne fungere som arbejdsgiver for hjælperne. Det betyder at borgeren, fx: Skal kunne ansætte og afskedige hjælpere. Skal kunne sikre vikarberedskab der kan dække ved hjælperes sygdom eller andet fravær. Skal kunne udarbejde ansættelsesbeviser til hjælperne. Skal kunne udbetale løn til hjælperne. Skal kunne indberette til skat, tegne lovpligtige forsikringer samt indbetale til ferie, barselsfond og ATP. Arbejdsgiveransvaret kan overgives til en nærtstående, en forening eller en privat virksomhed, ved en aftale om at de/n pågældende overtager arbejdsgiveransvaret. Ydelser, der indgår i det kommunale tilbud Socialstyrelsen udbyder en række kurser, som bl.a. har til formål at klæde borgeren på til rollen som arbejdsleder. Kurserne er gratis, og Syddjurs Kommune dækker borgerens transportomkostninger i forbindelse med kurserne. BPA-ordningen bevilges udelukkende, hvis behovet for støtte ikke kan tilgodeses gennem de øvrige bestemmelser i Serviceloven. Det er en grundlæggende betingelse for bevillingen af en BPA-ordning at borgerens hjælpebehov er så omfangsrigt eller sammensat, at hjælp efter bestemmelserne om personlig hjælp til omsorg og pleje jf. 83, aflastning jf. 84, genoptræning jf. 86 og/eller ledsagelse jf. 97, hverken hver for sig eller i kombination, er tilstrækkeligt til at opfylde behovet. Det er på denne baggrund at Socialcentret i Syddjurs Kommune i første omgang vurderer om en borger kunne være i målgruppen for en BPA-ordning. Det er endvidere en yderligere betingelse at den pågældende borger (i 96-ordninger) eller en pårørende (i 95-ordninger) er så selvhjulpen at vedkommende kan efterspørge ordningen og kan fungere som arbejdsleder. Det er også en forudsætning at borgeren selv (i 96- ordninger) eller en pårørende (i 95-ordninger) kan være arbejdsgiver og efterfølgende styre BPA-ordningen. Ydelsens omfang, hyppighed og varighed Generelt BPA-ordningen tildeles med det formål at skabe en fleksibel og 4

6 sammenhængende ordning, der sikrer borgeren mulighed for at leve så normalt og selvstændigt et liv som muligt. Ordningen bygger på, at borgeren selv ansætter personale til varetagelse af de opgaver indenfor personlig pleje, praktisk hjælp, ledsagelse og eventuelt overvågning, der ligger indenfor bevillingen. Udmålingen af hjælp i en BPA-ordning sker altid på baggrund af en individuel og konkret behovsvurdering med udgangspunkt i, hvad borgeren selv kan klare. Ved udmåling af hjælp i en BPA-ordning tages der hensyn til, i hvilket omfang borgerens ægtefælle/samlever er i stand til at varetage sin del af opgaverne i hjemmet. Den udmålte hjælp i en BPA-ordning forudsættes at dække borgerens samlede hjælpebehov og med mindre borgeren selv ønsker det, kan BPA-ordningen ikke kombineres med andre hjælpeforanstaltninger. I forhold til overvågning ved lægelig indikation (respirationsinsufficiens) er der i lovgivningen krav om at kommunerne samarbejder med sygehusvæsenet. For Syddjurs Kommunes vedkommende er der derfor indgået aftale med Respirationscenter Vest. Ved respirationsinsufficiens samfinancieres hjælpertimerne med Region Midt. Personlig pleje og praktisk hjælp. Udmålingen af personlig pleje og praktisk hjælp sker på baggrund af en helhedsorienteret behovsvurdering af, hvad borgeren selv kan klare. Ved udmåling af praktisk hjælp foretages endvidere en vurdering af, i hvilket omfang borgerens ægtefælle/samlever er i stand til at varetage sin andel af opgaverne i hjemmet. Ledsagelse. Formålet med ledsagelse er at gøre det muligt for borgeren selv at være deltagende i aktiviteter. Ledsagelse udspecificeres i cirkatid. Der kan som udgangspunkt ydes ledsagelse til: Indkøb af dagligvarer (eventuelt via internettet eller kommunens madservice). Byture (shopping, inkl. apotek, gaver, tøj, diverse), herunder evt. evt. mulighed for at besøge en større by. Besøg hos familie og venner, herunder fx biograf-, café- og museumsbesøg. Læge og anden behandling i sundhedssystemet (tandlæge og vederlagsfri fysioterapi). I denne situation kan der også være behov for hjælp til transport og til af- og påklædning. Fritidsaktiviteter, undervisning (eksempelvis kompenserende specialundervisning), frivilligt arbejde/foreningsarbejde, sport og motion Borgerens børns aktiviteter 5

7 Ekstratilskud ved ferier og weekendophold Når BPA-borgeren holder ferie har den pågældende ret til at medtage den hjælp som den pågældende normalt får (dette gælder også ved ophold i udlandet i op til 30 dage). Det følger af lovgivningen, at der udover den sædvanlige ordning, kun i særlige tilfælde kan ydes tilskud til dækning af lønudgifter til ekstra hjælpertimer ved ferie- og weekendophold. Et særligt tilfælde kan fx bestå i at overholdelsen af hvile- og/eller arbejdstidsbestemmelser (eller andre gældende arbejdsmiljøregler) betinger flere hjælpere eller hjælp i flere timer under en ferie(rejse)n end den sædvanelige bevilling. I de situationer, hvor Syddjurs Kommune ekstraordinært bevilger tilskud til ekstra hjælpertimer, udmåles alene timer svarende til det faktiske behov for ekstra hjælp. Det vil sige at på de tidspunkter, hvor hjælperen ikke har opgaver, gives der heller ikke tilskud til løn. I de situationer, hvor Syddjurs Kommune ekstraordinært bevilger tilskud af hensyn til arbejdsmiljøkrav, sker dette udelukkende hvis det i forbindelse med ferien er nødvendigt at tilrettelægge arbejdsplanen, så der fx er tale om hjælperskift i perioden. Også i disse situationer, kan der kun i helt særlige tilfælde ydes rådighedsløn til hjælperen i den del af rejsetiden, hvor hjælperen ikke ledsager borgeren. Ekstraudgiften til ferier og weekendophold skal være bevilget, forinden afholdelsen af ferie- eller weekendopholdet. Rammen for sådanne bevillinger i Syddjurs Kommune er: Ferie. En eventuel ekstrabevilling til ferie gives inden for rammen af en årlig ferie af højest 2 ugers varighed. Weekendophold. En eventuel ekstrabevilling til weekendophold gives inden for rammen af maksimalt 3 weekender af 2 døgn pr. år. Det er ikke muligt at bruge mere end én ekstrabevilling til weekendophold pr. måned og ekstrabevillinger til weekendophold kan ikke spares sammen til ekstra sammenhængende ferie og kan ikke overføres fra ét år til et andet. Følgeudgifter til transport mv. i forbindelse med ferie. Hvis en hjælper har særlige udgifter til transport som følge af, at arbejdet i borgerens ferieperiode udføres et andet sted end sædvanligt, henvises BPA-hjælperen til at anvende SKAT s særlige regler for befordringsfradrag. En borger med en BPA-ordning er under ferie- eller weekendophold forpligtet til at dække hjælperens udgifter til ophold (ekskl. kost). Der 6

8 ydes alene særligt tilskud til dækning af disse udgifter, hvis det er sandsynliggjort, at der er tale om en egentlig ekstraudgift, og for at udgiften ikke kan afholdes inden for et eventuelt bistands- eller plejetillæg eller indenfor rammen af et i forvejen udmålt tilskud til ekstraudgifter ved ferie jf. servicelovens 100. Bevilling til timer til personalemøder, arbejdspladsvurdering (APV) og medarbejderudviklingssamtaler (MUS-samtaler). Da borgeren er arbejdsleder og i mange tilfælde også arbejdsgiver for sine hjælpere, jf. Servicelovens 96, stk. 2, afsættes tid til følgende aktiviteter: Personalemøder Medarbejderudviklingssamtaler (MUS) Arbejdspladsvurdering (APV) En borger i en BPA-ordning jf. SEL 96, er selv daglig arbejdsleder og har dermed det daglige ansvar for, at arbejdsmiljøet overholdes (APV), herunder at kunne tilkalde det rette beredskab fx i forbindelse med faldulykker eller løfteskader. Vejledende udmåling: Der afsættes 1 time pr. kvartal pr. fastansat hjælper til personalemøder, hvis der er mere end én fastansat hjælper i ordningen. Ved nystartede ordninger med mere end én fastansat hjælper kan der indenfor de første 9 måneder fra opstartstidspunktet i særlige tilfælde afsættes tid til 3 ekstra personalemøder af én times varighed. Der afsættes på årsbais 1 time pr. fastansat hjælper til medarbejderudviklingssamtaler (MUS). Der afsættes på årsbasis en ½ time pr. fastansat hjælper til arbejds-pladsvurdering (APV). Herudover afholdes eventuelle udgifter til arbejdspladsvurdering (APV) af Syddjurs Kommune. I en løbende ordning kan der, forinden udgiften afholdes, i øvrigt søges tilskud til: Bevilling til oplæring af nye hjælpere i særlige situationer (Kurser til hjælperne). Det er som udgangspunkt borgeren, som er ansvarlig for den nødvendige instruktion af nye hjælpere, men efter en konkret vurdering udmåles timer til kurser til hjælpere eller der kan søges om tilskud til køb af relevante kurser fx i forbindelse ændret 7

9 hjælpebehov e. lign. Det kan også være dækning af fx kurser i kommunikation, forflytningsteknik, supervision e. lign. Aflønningssystem og økonomi Lønudgifter, følgeudgifter og administrationsbidrag. Syddjurs Kommune dækker udgifter til aflønning af hjælpere med udgangspunkt i KL s overenskomst for ikke-uddannet social- og sundhedspersonale. Vikardækning. På grund af betingelsen i loven modtageren af tilskud til en BPAordning, skal kunne fungere som arbejdsleder, er borgeren samtidig ansvarlig for at der er hjælpere og vikarer nok til at de bevilgede timer kan dækkes. Det betyder også at det ligeledes er borgeren, der er ansvarlig for at arbejds- og hviletidsbestemmelser overholdes. Syddjurs Kommune øremærker i budgettet for den enkelte ordning 4 % af lønsummen til dækning af vikarer i forbindelse med sygdom. Den person eller virksomhed, der har arbejdsgiveransvaret, skal hver måned indsende dokumentation for udgifterne til vikarer. Udgiften refunderes herefter af kommunen. Syddjurs Kommune har pligt til at holde tilsyn med ordningerne og økonomien i disse. Tilskudsmodtageren skal derfor også årligt aflægge regnskab for samtlige omkostninger i ordningen. Følgeudgifter. I en ordning yder Syddjurs Kommune normalt tilskud til dækning af en række følgeudgifter forbundet med BPA-ordningen. Det kan være udgifter ved aktiviteter, til ledsagelse eller til dækning af udgifter forbundet med at hjælperne opholder sig i borgerens hjem (fx til indkøb af ekstra håndsæbe, toiletpapir, kaffe, printerpapir osv., osv.) Beløbet beregnes i Syddjurs Kommune som 0,5 % af lønsummen i en ordning, oprundet til nærmeste 50 kr. For en fuldtidsordning med døgndækning (2016-tal) svarer 0,5 % af lønsummen til en månedlig udbetaling på kr. 750,-. Hvis en borger sideløbende med en BPA-ordning får udbetalt bistandsog/eller plejetillæg, er Syddjurs Kommune forpligtet til at vurdere, hvorvidt, bistands- og eller plejetillægget i forvejen kompenserer BPAborgeren for de følgeudgifter, der knytter sig til ordningen. De 0,5 % af lønsummen er et udgangspunkt som alle med en ordning er berettiget til. Der kan herudover søges om dækning af yderligere følgeudgifter. I sidstnævnte situation skal Socialcentret foretage en konkret og individuel vurdering på baggrund af borgerens behov. Administrationsomkostninger I de tilfælde, hvor BPA-borgeren benytter sig af muligheden for at overdrage arbejdsgiveransvaret til en forening eller en privat 8

10 virksomhed, yder Syddjurs Kommune et administrations-bidrag. Der kan ydes en udmåling af et fast administrationsbidrag på årligt kr ,- kr. pr. fuldtidsansat hjælper samt et beløb svarende til 8,5 time årligt pr. fuldtidshjælper i ordningen. Forsikringer. Borgere med en BPA-ordning, er forpligtet til at tegne tilstrækkelig forsikring for hjælperne. Det betyder typisk en arbejdsskadeforsikring og en erhvervsansvarsforsikring, men der kan også være behov for tegning af en rejseforsikring, hvis hjælperne medtages på rejse (til udlandet). Syddjurs Kommune dækker udgifterne til disse forsikringer. Det står den enkelte BPA-borger frit for at vælge forsikringsselskab, men Syddjurs Kommune har indgået en aftale med et forsikringsselskab, der har specialiseret sig i dækninger vedrørende BPAordninger. Kommunen sørger for kontakten og garanterer for betalingen overfor selskabet. Forsikringspakken omfatter alle nødvendige og lovpligtige forsikringer for en BPA-borger og består af: Arbejdsskade Ansvarsforsikring overfor tredje person Ansvarsforsikring hvis hjælperen forvolder skade på borgerens ting (selvrisiko kr ,-) Rejseforsikring i hele verden Psykolog og krisehjælp til hjælperen Den årlige præmie ligger i 2016 fast på kr ,- pr. ordning, uanset antallet af timer og hjælpere i den enkelte ordning. Dette beløb er derfor også det maksimale beløb som Syddjurs Kommune kan yde til forsikringer for en BPA-ordning her i kommunen. Tilsyn Kommunernes generelle tilsynsforpligtelse med BPA-ordningerne følger af lov om retssikkerhed og administration på det sociale område, 16. Syddjurs Kommune har derfor pligt til at føre tilsyn med, at den enkelte BPA-ordning fungerer efter hensigten og at ordningen overholder den givne økonomiske ramme (bevillingen). Socialcentret i Syddjurs Kommunes holder derfor løbende øje med om der er overensstemmelse mellem den visiterede og den leverede ydelse. Dette sker blandt andet ved at borgeren løbende har pligt til at fremsende specificerede løn- og regnskabsoplysninger ikke mindst i forhold til vikartimer. 9

11 Tilsynet omfatter: Tilsyn i forhold til at hjælpen ydes/modtages som forudsat i bevillingen, dvs. Fokus på at borgeren til stadighed opfylder betingelserne for at fungere som arbejdsleder (og evt. som arbejdsgiver). Løbende fokus på at det bevilgede antal af hjælpertimer i ordningen overholdes. Løbende fokus på at hjælperne arbejder på de bevilgede tidspunkter af døgnet Fokus på at der fra borger/arbejdsgiver rettidigt og i tilstrækkeligt omfang leveres regnskabsoplysninger til kommunen. Tilsyn med at de relevante arbejdsmiljøregler overholdes. Der vil i denne del af tilsynet løbende være fokus på at arbejds- og hviletidsbestemmelserne i lovgivningen overholdes, dvs. At der i nødvendigt og rettidigt omfang gennemføres APV (blandt andet om arbejdsstillinger og tunge løft). At de ansattes vagter stemmer overens med reglerne om arbejdsog hviletid mv. Om der er megen sygdom blandt hjælperne (fx om der anvendes ekstraordinært mange vikartimer i ordningen). Hvordan opnås ydelsen Opfølgning og revurdering Visitation af BPA-ordninger i Syddjurs Kommune varetages af Socialcentret. I forbindelse med visitationen skal Socialcentret gennemføre vurderingen af hjælpebehovets omfang i overensstemmelse med Voksenudredningsmetoden (VUM). Socialcentrets Handicapteam har, for en nybehandling af en BPA-sag, en sagsbehandlingstid på 8 uger, regnet fra det tidspunkt, hvor centret har de nødvendige oplysninger til at afgøre sagen. Opmærksomheden henledes på at der kan gå op til 3 måneder fra borgerens første henvendelse til VUM-vurderingen kan gennemføres. Syddjurs Kommune har fastsat, at Socialcentret - ved en nyopstartet BPA-ordning følger op (revurderer) ordningen efter 3, 6 og 12 måneder. For alle igangværende ordninger er opfølgningskadencen fra Socialcentrets side én gang årligt. 10

Kvalitetsstandard om BPA-ordninger jf. servicelovens 95 og 96

Kvalitetsstandard om BPA-ordninger jf. servicelovens 95 og 96 Kvalitetsstandard om BPA-ordninger jf. servicelovens 95 og 96 1 Syddjurs Kommunes serviceniveau for Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) efter lov om social service 95 og 96. 2 Formålet med at beskrive

Læs mere

Viborg Kommunes serviceniveau for Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) efter Lov om social service 96

Viborg Kommunes serviceniveau for Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) efter Lov om social service 96 Viborg Kommunes serviceniveau for Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) efter Lov om social service 96 Formålet med denne fastsættelse af serviceniveauet for Borgerstyret Personlig Assistance (herefter

Læs mere

Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance (BPA) 96 i serviceloven (UNDER REVISION)

Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance (BPA) 96 i serviceloven (UNDER REVISION) Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance (BPA) 96 i serviceloven (UNDER REVISION) Lovgrundlag for ydelse Hvem kan modtage ydelsen? 96 i Lov om Social Service Borgere med betydelig og varig

Læs mere

Socialafdelingen. Kvalitetsstandard for Borgerstyret personlig assistance. Servicelovens 96

Socialafdelingen. Kvalitetsstandard for Borgerstyret personlig assistance. Servicelovens 96 Socialafdelingen Kvalitetsstandard for Borgerstyret personlig assistance Servicelovens 96 December 2016 Indholdsfortegnelse Lovgrundlag 3 Formål med borgerstyret personlig assistance (BPA) 3 Personkredsen

Læs mere

M: Kvalitetsstandard for Borgerstyret Personlig Assistance 95

M: Kvalitetsstandard for Borgerstyret Personlig Assistance 95 M: Kvalitetsstandard for Borgerstyret Personlig Assistance 95 Kriterier Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) kan bevilges til dig, hvis du er fyldt 18 år og har en betydelig og varigt nedsat fysisk

Læs mere

Kvalitetsstandard. 1. Hvad er indsatsens lovgrundlag 2 Hvilket behov dækker indsatsen?

Kvalitetsstandard. 1. Hvad er indsatsens lovgrundlag 2 Hvilket behov dækker indsatsen? Kvalitetsstandard 1. Hvad er indsatsens lovgrundlag 2 Hvilket behov dækker 96 Lov om social service Borgerstyret personlig assistance (BPA) At borgere med et omfattende og ganske særligt behov for pleje,

Læs mere

Formålet er at sikre borgerens mulighed for selv at udvælge og ansætte de nødvendige hjælpere mhp. at

Formålet er at sikre borgerens mulighed for selv at udvælge og ansætte de nødvendige hjælpere mhp. at KVALITETSSTANDARD Borgerstyret personlig assistance (BPA) Lov om Social Service 95 og Bekendtgørelse om udmåling af tilskud til borgerstyret personlig assistance efter servicelovens 95 nr. 647 af 25. juni

Læs mere

Kvalitetsstandard. 1. Hvad er indsatsens lovgrundlag 2 Hvilket behov dækker indsatsen?

Kvalitetsstandard. 1. Hvad er indsatsens lovgrundlag 2 Hvilket behov dækker indsatsen? Kvalitetsstandard 1. Hvad er indsatsens lovgrundlag 2 Hvilket behov dækker indsatsen? 95 Lov om social service om borgerstyret personlig assistance (BPA) At borgere med et omfattende og ganske særligt

Læs mere

Kvalitetsstandard for Servicelovens 96 Borgerstyret Personlig Assistance (BPA)

Kvalitetsstandard for Servicelovens 96 Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Lovgrundlag Formål Lov om Social Service, 96 om borgerstyret personlig assistance (BPA) Formålet med BPA-ordningen er at skabe grundlag for fleksible ordninger, som tager udgangspunkt i borgerens medbestemmelse.

Læs mere

Vejledende serviceniveau om kontant tilskud efter. Servicelovens 95

Vejledende serviceniveau om kontant tilskud efter. Servicelovens 95 Vejledende serviceniveau om kontant tilskud efter Servicelovens 95 Social- og Sundhedsudvalget den 07-09-2016 Forord Kommunalbestyrelsen har fastlagt vejledende serviceniveau til brug for udmåling af støtte

Læs mere

Vejledning til Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) efter servicelovens 96 Vejen Kommune. 7. august 2013

Vejledning til Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) efter servicelovens 96 Vejen Kommune. 7. august 2013 Vejledning til Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) efter servicelovens 96 Vejen Kommune 7. august 2013 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Lovgrundlaget... 3 2.1 Hvad siger servicelovens 96...

Læs mere

Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) - en kort vejledning

Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) - en kort vejledning Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) - en kort vejledning Hensigten med folderen her er, at informere og vejlede dig der er visiteret til en BPA-ordning efter servicelovens 96. Den beskriver i hovedtræk

Læs mere

Kvalitetsstandard for servicelovens 96. Borgerstyret Personlig Assistance (BPA-ordningen)

Kvalitetsstandard for servicelovens 96. Borgerstyret Personlig Assistance (BPA-ordningen) 1 of 7 Kvalitetsstandard for servicelovens 96 Borgerstyret Personlig Assistance (BPA-ordningen) Vedtaget i byrådet: xx.xx.12 2 of 7 Lovgrundlag for ydelse Hvem kan modtage ydelsen? 96 i Lov om Social Service

Læs mere

Vejledende serviceniveau. Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Servicelovens 96

Vejledende serviceniveau. Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Servicelovens 96 Vejledende serviceniveau Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Servicelovens 96 Social- og Sundhedsudvalget den 07-09-2016 Forord. Kommunalbestyrelsen har fastlagt vejledende serviceniveau til brug for

Læs mere

96 Lov om social service

96 Lov om social service Kvalitetsstandard 1. Hvad er indsatsens lovgrundlag 2 Hvilket behov dækker 96 Lov om social service At borgere med et omfattende og ganske særligt behov for pleje, omsorg, overvågning og ledsagelse får

Læs mere

KVALITETSSTANDARD BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE BPA SERVICELOVENS 95

KVALITETSSTANDARD BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE BPA SERVICELOVENS 95 Sundhed og Omsorg KVALITETSSTANDARD BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE BPA SERVICELOVENS 95 Norddjurs Kommune Østergade 36 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk KVALITETSSTANDARD Indhold 1. INDLEDNING...

Læs mere

KVALITETSSTANDARD Borgerstyret personlig assistance (BPA) Servicelovens 96, stk. 1, 2 og 4

KVALITETSSTANDARD Borgerstyret personlig assistance (BPA) Servicelovens 96, stk. 1, 2 og 4 KVALITETSSTANDARD Borgerstyret personlig assistance (BPA) Servicelovens 96, stk. 1, 2 og 4 LOVGRUNDLAG 96. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde borgerstyret personlig assistance. Borgerstyret personlig assistance

Læs mere

Myndighedsafdelingen. Kvalitetsstandard. Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Tillæg til serviceinformation

Myndighedsafdelingen. Kvalitetsstandard. Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Tillæg til serviceinformation Myndighedsafdelingen maj 2011 Myndighedsafdelingen 30 Kvalitetsstandard 2011 Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Tillæg til serviceinformation Lovgrundlag Lov om Social Service 96. Formålet med en

Læs mere

Kvalitetsstandard Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Hvidovre Kommune

Kvalitetsstandard Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Hvidovre Kommune Kvalitetsstandard Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Hvidovre Kommune Ydelsens lovgrundlag Lov om Social Service 96 Behov der dækkes af ydelsen Særlige behov for en sammenhængende, fleksibel og rummelig

Læs mere

Indsatskatalog for Borgerstyret personlig assistance i Næstved Kommune 2017

Indsatskatalog for Borgerstyret personlig assistance i Næstved Kommune 2017 Indsatskatalog for Borgerstyret personlig assistance i Næstved Kommune 2017 Side 1 af 10 Indhold Borgerstyret Personlig Assistance 96 3 Borgerstyret Personlig Assistance 95 7 Side 2 af 10 Kvalitetsstandard

Læs mere

Forslag til serviceniveau for Borgerstyret Personlig Assistance

Forslag til serviceniveau for Borgerstyret Personlig Assistance Forslag til serviceniveau for Borgerstyret Personlig Assistance 1 Serviceniveau for Borgerstyret Personlig Assistance Lovgrundlag for ydelsen Hvem kan modtage ydelsen? 96 i Lov om social service Borgere

Læs mere

Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance (BPA) jf. servicelovens Rammer

Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance (BPA) jf. servicelovens Rammer Revisionsnr. 1 Side 1/7 Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance (BPA) jf. servicelovens 96 Standardens godkendelse Standardens indhold Standarden er godkendt af Denne kvalitetsstandard

Læs mere

Handleplan i forbindelse med iværksættelse af tiltag på Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) - Servicelovens 96.

Handleplan i forbindelse med iværksættelse af tiltag på Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) - Servicelovens 96. Handleplan i forbindelse med iværksættelse af tiltag på Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) - Servicelovens 96. Indledning: Socialudvalget er den 12. august 2014 orienteret om Benchmarking-analyse

Læs mere

Kvalitetsstandard Kontant tilskud til hjælperordning

Kvalitetsstandard Kontant tilskud til hjælperordning Kvalitetsstandard Kontant tilskud til hjælperordning Kvalitetsstandarden er vedtaget af Byrådet den 25.05.2016. Servicelovens 95 Lovgrundlag Stk. 1 Hvis kommunen ikke kan stille den nødvendige hjælp til

Læs mere

Kvalitetsstandard for Borgerstyret Personlig Assistance. Høringsmateriale 1.-26. juni 2015

Kvalitetsstandard for Borgerstyret Personlig Assistance. Høringsmateriale 1.-26. juni 2015 16 Kvalitetsstandard for Borgerstyret Personlig Assistance Høringsmateriale 1.-26. juni 2015 Formålet med kvalitetsstandarden En kvalitetsstandard er et andet ord for serviceniveau. Den beskriver indholdet

Læs mere

Kvalitetsstandard. Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Myndighedsafdelingen Psykiatri & Handicap Tønder Kommune

Kvalitetsstandard. Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Myndighedsafdelingen Psykiatri & Handicap Tønder Kommune Kvalitetsstandard Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Myndighedsafdelingen Psykiatri & Handicap Tønder Kommune Forord Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) er et kommunalt tilskud til dækning af

Læs mere

Serviceinformation. BPA - Borgerstyret personlig assistance. jf. Lov om social service 96

Serviceinformation. BPA - Borgerstyret personlig assistance. jf. Lov om social service 96 Serviceinformation BPA - Borgerstyret personlig assistance jf. Lov om social service 96 Hvem kan få Borgerstyret personlig assistance jf. Lov om social service 96 For at få en BPA-ordning, skal du have

Læs mere

Borgerstyret Personlig Assistance (BPA)

Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Kvalitetsstandard: Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Målgruppe Målgruppen er borgere over 18 år med et omfattende og vedvarende behov for hjælp i dagligdagen, som har et ønske om at udpege egne hjælpere

Læs mere

Titel. Lovgrundlag Lov om Social Service 96.

Titel. Lovgrundlag Lov om Social Service 96. Titel Kvalitetsstandard for Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) efter Lov om Social Service 96 Formål At skabe en fleksibel og sammenhængende ordning, der sikrer borgerens muligheder for at leve et

Læs mere

Velkommen i Turbinehallen

Velkommen i Turbinehallen BPA i Aarhus Velkommen i Turbinehallen Kl. 15.00 Velkomst ved rådmand Hans Halvorsen Kl. 15.15 Forslag til fremtidigt serviceniveau og administration ved Carsten Wulff Dialog med spørgsmål og svar ca.

Læs mere

Allerød Kommune. Kvalitetsstandard: Borgerstyret Personlig Assistance

Allerød Kommune. Kvalitetsstandard: Borgerstyret Personlig Assistance Allerød Kommune Kvalitetsstandard: Borgerstyret Personlig Assistance 2016 Brug for borgerstyret personlig assistance? Hvis du eller en pårørende har behov for borgerstyret personlig assistance (BPA), kan

Læs mere

BPA - Borgerstyret Personlig Assistance efter lov om Social Service 96

BPA - Borgerstyret Personlig Assistance efter lov om Social Service 96 Myndighed - Sundhed Kvalitetsstandard for Udkast 1 af 19. okt. 2010 BPA - Borgerstyret Personlig Assistance efter lov om Social Service 96 1. Lovgrundlag 96. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde borgerstyret

Læs mere

INDSATSKATALOG - ET GODT OG AKTIVT LIV MED VÆRDIGHED. Servicelovens 95 og 96

INDSATSKATALOG - ET GODT OG AKTIVT LIV MED VÆRDIGHED. Servicelovens 95 og 96 INDSATSKATALOG - ET GODT OG AKTIVT LIV MED VÆRDIGHED Kvalitetsstandard for Borgerstyret Gopersonlig assistance Servicelovens 95 og 96 Godkendt i Byrådet den xx xx 2017 1 Velfærds- og Sundhedsstaben Sagsbehandler:

Læs mere

Kvalitetsstandarder for servicelovens 96 Borgerstyret Personlig Assistance (BPA)

Kvalitetsstandarder for servicelovens 96 Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Click here to enter text. Bilag 2 - Kvalitetsstandarder Kvalitetsstandarder for servicelovens 96 Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Lovgrundlag Formål Lov om Social Service 96 om borgerstyret personlig

Læs mere

Kvalitetsstandard for servicelovens 95 Borgerstyret Personlig Assistance (BPA)

Kvalitetsstandard for servicelovens 95 Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Udkast til: Kvalitetsstandard for servicelovens 95 Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Lovgrundlag Formål Lov om Social Service 95 om borgerstyret personlig assistance (BPA) Formålet med BPA-ordningen

Læs mere

Titel. Formål. Grundlag Lov om social service 96.

Titel. Formål. Grundlag Lov om social service 96. Titel Formål Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance efter Lov om social service 96 At skabe en fleksibel og sammenhængende ordning, der sikrer borgerens muligheder for at leve et så selvstændigt

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance (BPA) 96

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance (BPA) 96 Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance (BPA) 96 2015 Indledning Kvalitetsstandarden skal sikre, at der er sammenhæng mellem det politisk besluttede

Læs mere

Kvalitetsstandard. Serviceloven 95, stk. 2. Borgerstyret Personlig Assistance

Kvalitetsstandard. Serviceloven 95, stk. 2. Borgerstyret Personlig Assistance Kvalitetsstandard Serviceloven 95, stk. 2 Borgerstyret Personlig Assistance Godkendt i Byrådet den 26. februar 2013 Værdigrundlag og politiske mål. Formålet med at yde hjælp efter serviceloven er at fremme

Læs mere

Kvalitetsstandard Borgerstyret personlig assistance Lov om social service 96

Kvalitetsstandard Borgerstyret personlig assistance Lov om social service 96 Kvalitetsstandard Borgerstyret personlig assistance Lov om social service 96 Lovgrundlag Hvem kan modtage ydelsen? 96. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde borgerstyret personlig assistance. Borgerstyret personlig

Læs mere

Borgerstyret Personlig Assistance

Borgerstyret Personlig Assistance KOLDING KOMMUNE HANDICAPRÅDGIVNINGEN Borgerstyret Personlig Assistance BPA-ordning 2013 Brugervejledning 1. udgave revideret januar 2013 K L O S T E R G A D E 1 6, 6000 K O L D I N G Indholdsfortegnelse

Læs mere

Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) - en kort vejledning

Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) - en kort vejledning Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) - en kort vejledning December 2015 Hensigten med folderen her er, at informere og vejlede dig der er visiteret til en BPA-ordning efter servicelovens 96. Den beskriver

Læs mere

Mariagerfjord Kommunes kvalitetsstandard for Borgerstyret personlig assistance Lov om Social Service 96

Mariagerfjord Kommunes kvalitetsstandard for Borgerstyret personlig assistance Lov om Social Service 96 Mariagerfjord Kommunes kvalitetsstandard for Borgerstyret personlig assistance Lov om Social Service 96 1 Indholdsfortegnelse 1. Lovgrundlag og målgruppe 2. Borgerstyret personlig assistance 3. Kvalitetsstandardens

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance (BPA) 96

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance (BPA) 96 Fredensborg Kommune Ældre og Handicap 25 Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance (BPA) 96 2015 1 Indledning Kvalitetsstandarden skal sikre, at der er sammenhæng mellem det politisk besluttede

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE. Kvalitetsstandard. Borgerstyret Personlig Assistance BPA. Lov om Social Service 95 og 96

SOLRØD KOMMUNE. Kvalitetsstandard. Borgerstyret Personlig Assistance BPA. Lov om Social Service 95 og 96 SOLRØD KOMMUNE Kvalitetsstandard Borgerstyret Personlig Assistance BPA Lov om Social Service 95 og 96 INDHOLD FORUDSÆTNINGER...3 Lovgrundlag...3 Kvalitetsstandardens formål og opbygning...3 Tilsyn...3

Læs mere

Kvalitetsstandard for servicelovens 96 Borgerstyret Personlig Assistance (BPA)

Kvalitetsstandard for servicelovens 96 Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Udkast til: Kvalitetsstandard for servicelovens 96 Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Lovgrundlag Formål Lov om Social Service 96 om borgerstyret personlig assistance (BPA) Formålet med BPA-ordningen

Læs mere

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE 96

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE 96 BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE 96 2015 2 Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance 96 Lovgrundlag Lov om social service 96. Stk. 1. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde borgerstyret personlig

Læs mere

BPA i Aarhus Kommune

BPA i Aarhus Kommune BPA i Aarhus Kommune BPA-ordningen i Aarhus Kommune Forslag til fremtidigt serviceniveau og administration, ved handicapchef Carsten Wulff Spørgsmål, dialog og forslag til forbedringer Socialudvalgets

Læs mere

Kvalitetsstandard for Borgerstyret Personlig Assistance. Udkast til Vedtaget af Byrådetsocialudvalget den 31. august

Kvalitetsstandard for Borgerstyret Personlig Assistance. Udkast til Vedtaget af Byrådetsocialudvalget den 31. august 16 Kvalitetsstandard for Borgerstyret Personlig Assistance Udkast til Vedtaget af Byrådetsocialudvalget den 31. august 201527. april 2016 Formålet med kvalitetsstandarden En kvalitetsstandard er et andet

Læs mere

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE 95

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE 95 BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE 95 2015 Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance Lovgrundlag Lov om social service 95. Stk. 2. En person med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk

Læs mere

Kvalitetsstandarder for støtte og træning 2016

Kvalitetsstandarder for støtte og træning 2016 Kvalitetsstandarder for støtte og træning 2016 Skanderborg Kommune 1 Kvalitetsstandard Socialpædagogisk støtte 85... 4 Kvalitetsstandard - Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) 96... 7 Kvalitetsstandard

Læs mere

Viborg Kommunes serviceniveau for Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) efter Lov om social service 96

Viborg Kommunes serviceniveau for Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) efter Lov om social service 96 Viborg Kommunes serviceniveau for Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) efter Lov om social service 96 Formålet med denne fastsættelse af serviceniveauet for Borgerstyret Personlig Assistance (herefter

Læs mere

Kvalitetsstandard for Personlig Borgerstyret Assistance Serviceloven 96

Kvalitetsstandard for Personlig Borgerstyret Assistance Serviceloven 96 Kvalitetsstandard for Personlig Borgerstyret Assistance Serviceloven 96 1. Hvad er ydelsens lovgrundlag? 2. Hvad er formålet med ydelsen? Kommunalbestyrelsen skal jf. Lov om Social Service 96 tilbyde Borgerstyret

Læs mere

Kvalitetsstandard. Borgerstyret Personlig Assistance. Servicelovens 96

Kvalitetsstandard. Borgerstyret Personlig Assistance. Servicelovens 96 Socialafdelingen Kvalitetsstandard Borgerstyret Personlig Assistance Servicelovens 96 April 2011 Indholdsfortegnelse. Lovgrundlag 3 Tilskud jfr. Servicelovens 96 stk. 3 3 Hvordan ansøges om BPA 3 Hvordan

Læs mere

Sundhed og Omsorg. Kvalitetsstandard. Brugerstyret personlig assistance BPA Servicelovens 95

Sundhed og Omsorg. Kvalitetsstandard. Brugerstyret personlig assistance BPA Servicelovens 95 Sundhed og Omsorg Kvalitetsstandard Brugerstyret personlig assistance BPA Servicelovens 95 Marts 2013 1 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING..3 2. FORMÅL...3 3. GENERELLE BETINGELSER......3 4. PERSONKREDSEN...5

Læs mere

Notat om Borgerstyret Personlig Assistance, jf. servicelovens 95 og 96.

Notat om Borgerstyret Personlig Assistance, jf. servicelovens 95 og 96. 11. februar 2010 Notat om Borgerstyret Personlig Assistance, jf. servicelovens 95 og 96. Med virkning fra 1. januar 2009 er betingelserne for at få bevilget hjælp i henhold til servicelovens 95 og 96 ændret.

Læs mere

96 - Borgerstyret, personlig assistance

96 - Borgerstyret, personlig assistance Helsingør Kommunes kvalitetsstandard for 96 - Borgerstyret, personlig assistance Godkendt i Socialudvalget 3. november 2015 Formål Lovgrundlag Målgruppe Formålet med BPA ordningen er at yde kompensation

Læs mere

BPA Borgerstyret Personlig Assistance (Borgere med handicap) Senest revideret og godkendt i SÆH-udvalget 30. maj 2017

BPA Borgerstyret Personlig Assistance (Borgere med handicap) Senest revideret og godkendt i SÆH-udvalget 30. maj 2017 KVALITETSSTANDARD BPA Borgerstyret Personlig Assistance (Borgere med handicap) Senest revideret og godkendt i SÆH-udvalget 30. maj 2017 Hvad er indsatsens lovgrundlag? Lov om Social Service 96 stk. 1 4

Læs mere

Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance (BPA-ordning) efter Servicelovens 96.

Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance (BPA-ordning) efter Servicelovens 96. Myndighedsafdelingen Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance (BPA-ordning) efter Servicelovens 96. Den tidligere kvalitetsstandard er godkendt af Voksen- og Plejeudvalget på møde den 24.02.11

Læs mere

Personlig Hjælperordning

Personlig Hjælperordning Kvalitetsstandard Lovgrundlag Personlig Hjælperordning Lov om Social Service, 1, 95stk.1, 95stk.2, 95stk.3, 95 stk.4 Vejledning nr. 9 af 15-2-2011 Udmålingsbekendtgørelsen bekendtgørelse nr. 647 af 26.

Læs mere

Kvalitetsstandard for servicelovens 96 Borgerstyret Personlig Assistance (BPA)

Kvalitetsstandard for servicelovens 96 Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) ½ Udkast til: Kvalitetsstandard for servicelovens 96 Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Lovgrundlag Formål Lov om Social Service 96 om borgerstyret personlig assistance (BPA) Formålet med BPA-ordningen

Læs mere

Bornholms Regionskommunes retningslinjer for borgerstyret personlig assistance efter Servicelovens 96

Bornholms Regionskommunes retningslinjer for borgerstyret personlig assistance efter Servicelovens 96 Bornholms Regionskommunes retningslinjer for assistance efter Servicelovens 96 1. Lovgrundlag Lov om social service 96 2. Formål med assistance 3. Hvor henvender jeg mig ved behov for borgerstyret personlig

Læs mere

Kvalitetsstandard for BPA - Borgerstyret Personlig Assistance efter lov om Social Service 96

Kvalitetsstandard for BPA - Borgerstyret Personlig Assistance efter lov om Social Service 96 Myndighed - Sundhed 25. nov. 2010 Kvalitetsstandard for BPA - Borgerstyret Personlig Assistance efter lov om Social Service 96 1. Lovgrundlag 96. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde borgerstyret personlig

Læs mere

Brugerhåndbog BPA. Borgerstyret Personlig Assistance. I henhold til lov om social service 96

Brugerhåndbog BPA. Borgerstyret Personlig Assistance. I henhold til lov om social service 96 Brugerhåndbog BPA Borgerstyret Personlig Assistance I henhold til lov om social service 96 Bemærk at denne udgave er et udkast og at der derfor kan forekomme ændringer til dele af håndbogen. Har du forslag

Læs mere

Kvalitetsstandard. Serviceloven 96. Borgerstyret Personlig Assistance (BPA-ordningen)

Kvalitetsstandard. Serviceloven 96. Borgerstyret Personlig Assistance (BPA-ordningen) Kvalitetsstandard Serviceloven 96 Borgerstyret Personlig Assistance (BPA-ordningen) Godkendt i Byrådet den 26. februar 2013 Værdigrundlag og politiske mål. Formålet med at yde hjælp efter serviceloven

Læs mere

Kvalitetsstandard for Borgerstyret Personlig Assistance (BPA)

Kvalitetsstandard for Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Kvalitetsstandard for Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Område Lovgrundlag Formål med indsatsen Målgruppe Borgerstyret Personlig Assistance for personer med betydelig nedsat fysisk eller psykisk

Læs mere

Myndighedsafdelingen. Kvalitetsstandard. Borgerstyret personlig assistance. (BPA-ordning) Servicelovens 96.

Myndighedsafdelingen. Kvalitetsstandard. Borgerstyret personlig assistance. (BPA-ordning) Servicelovens 96. Myndighedsafdelingen Kvalitetsstandard Borgerstyret personlig assistance (BPA-ordning) Servicelovens 96. Acadre dok.: 68673-13 Godkendt i Voksen- og Plejeudvalgets møde den 25.04.2013 Godkendt i Kommunalbestyrelsens

Læs mere

Vejledning om borgerstyret personlig assistance. Afsnit I Vejledningens indledning og generelle betingelser. Indledning

Vejledning om borgerstyret personlig assistance. Afsnit I Vejledningens indledning og generelle betingelser. Indledning Vejledning om borgerstyret personlig assistance Afsnit I Vejledningens indledning og generelle betingelser Indledning 1. Denne vejledning erstatter kapitel 25-27 om kontant tilskud efter servicelovens

Læs mere

BPA Borgerstyret Personlig Assistance (Borgere med handicap) Senest revideret og godkendt i SÆH-udvalget xxxx

BPA Borgerstyret Personlig Assistance (Borgere med handicap) Senest revideret og godkendt i SÆH-udvalget xxxx KVALITETSSTANDARD BPA Borgerstyret Personlig Assistance (Borgere med handicap) Senest revideret og godkendt i SÆH-udvalget xxxx Hvad er indsatsens lovgrundlag? Lov om Social Service 96 stk. 1 4 og 96a

Læs mere

NOTAT. Forenklet model for tilskud til BPA

NOTAT. Forenklet model for tilskud til BPA NOTAT Forenklet model for tilskud til BPA Indledning Kommunerne har administrative byrder ved sagsbehandling i sager vedr. borgerstyret personlig assistance (BPA). Tilsvarende oplever borgerne, der modtager

Læs mere

Borgerstyret Personlig Assistance

Borgerstyret Personlig Assistance Kvalitetsstandard Borgerstyret Personlig Assistance Lovgrundlag Lov om Social Service, 1, 96 Vejledning nr. 9 af 15-2-2011 Udmålingsbekendtgørelsen, Bekendtgørelse nr. 647 af 26. juni 2012 Visitation Målgruppe

Læs mere

Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance

Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance Social- og Sundhedscenteret Godkendt i Byrådet den 20. juni 2017 Kvalitetsstandard for borgerstyret 2 Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance (BPA) Formålet med borgerstyret Formålet med

Læs mere

Lov om Social Service 96

Lov om Social Service 96 Hillerød Kommunes kvalitetsstandard for Lov om Social Service 96 Borgerstyret personlig assistance Godkendt af Byrådet den 24. Juni 2010 Indhold 1. Forudsætninger... 3 1.1 Lovgrundlag... 3 1.2 Kvalitetsstandardens

Læs mere

1 of 5 Kvalitetsstandard Afløsning eller aflastning til nærtstående pårørende. Servicelovens 84 Godkendt af byrådet d. 25.

1 of 5 Kvalitetsstandard Afløsning eller aflastning til nærtstående pårørende. Servicelovens 84 Godkendt af byrådet d. 25. 1 of 5 Kvalitetsstandard Afløsning eller aflastning til nærtstående pårørende. Servicelovens 84 Godkendt af byrådet d. 25. juni 2014 1 2 of 5 Syddjurs Kommunes værdigrundlag på ældreområdet: Der arbejdes

Læs mere

Borgerstyret Personlig Assistance

Borgerstyret Personlig Assistance Sundhed & Omsorg Kvalitetsstandarder Kvalitetsstandard Borgerstyret Personlig Assistance Lovgrundlag Lov om Social Service, 1, 96 Vejledning nr. 9 af 15-2-2011 Udmålingsbekendtgørelsen bekendtgørelse nr.

Læs mere

Roskilde Kommune har udarbejdet denne vejledning til borgere, der har eller overvejer at få Borgerstyret Personlig Assistance (BPA-ordning).

Roskilde Kommune har udarbejdet denne vejledning til borgere, der har eller overvejer at få Borgerstyret Personlig Assistance (BPA-ordning). Forord Roskilde Kommune har udarbejdet denne vejledning til borgere, der har eller overvejer at få Borgerstyret Personlig Assistance (BPA-ordning). Vejledningen besvarer de spørgsmål, der typisk forekommer

Læs mere

Forord Roskilde Kommune har udarbejdet denne vejledning til borgere, der har eller overvejer at få en BPA-ordning.

Forord Roskilde Kommune har udarbejdet denne vejledning til borgere, der har eller overvejer at få en BPA-ordning. Forord Roskilde Kommune har udarbejdet denne vejledning til borgere, der har eller overvejer at få en BPA-ordning. Vejledningen forsøger at besvare de spørgsmål, der typisk kan være i den forbindelse.

Læs mere

Forslag til kvalitetsstandard for personlig borgerstyret assistance, jf. serviceloven 96 Marts 2016

Forslag til kvalitetsstandard for personlig borgerstyret assistance, jf. serviceloven 96 Marts 2016 Forslag til kvalitetsstandard for personlig borgerstyret assistance, jf. serviceloven 96 Marts 2016 1. Hvad er ydelsens lovgrundlag? Kommunalbestyrelsen skal jf. Lov om Social Service 96 tilbyde borgerstyret

Læs mere

Kvalitetsstandarder for støtte og træning 2016

Kvalitetsstandarder for støtte og træning 2016 Kvalitetsstandarder for støtte og træning 2016 Skanderborg Kommune 1 Kvalitetsstandard Socialpædagogisk støtte 85... 4 Kvalitetsstandard - Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) 96... 7 Kvalitetsstandard

Læs mere

retsinformation.dk/print.aspx?id=127 1/19

retsinformation.dk/print.aspx?id=127 1/19 VEJ nr 94 af 10/11/2009 Gældende Offentliggørelsesdato: 13-11-2009 Indenrigs- og Socialministeriet Accession C20090009460 Entydig dokumentidentifikation BM000216 Dato for førstegangsindlæggelse 13-11-2009

Læs mere

Vejledning nr. 9 af 15-2-2011. Social og Handicap

Vejledning nr. 9 af 15-2-2011. Social og Handicap Kvalitetsstandard Borgerstyret Personlig Assistance Lovgrundlag Servicelovens 96 Vejledning nr. 9 af 15-2-2011 Visitation Sagsbehandlingstid Målgruppe Sundhed & Omsorgs Kvalitetsmål Social og Handicap

Læs mere

Bornholms Regionskommunes retningslinjer for Borgerstyret Personlig Assistance efter Servicelovens 96

Bornholms Regionskommunes retningslinjer for Borgerstyret Personlig Assistance efter Servicelovens 96 Bornholms Regionskommunes retningslinjer for Borgerstyret Personlig Assistance efter Servicelovens 96 1. Lovgrundlag Lov om social service 96 2. Formål med borgerstyret Formålet med assistance er, at personer

Læs mere

Lov om Social Service 95

Lov om Social Service 95 Hillerød Kommunes kvalitetsstandard for Lov om Social Service 95 Udbetaling af kontant tilskud Godkendt af Byrådet den 24. Juni 2010 1 Indhold 1. Forudsætninger... 3 1.1 Lovgrundlag... 3 1.2 Kvalitetsstandardens

Læs mere

Brugervejledning til Borgerstyret Personlig Assistance (= BPA) efter Servicelovens 95 stk. 2 og 3. Sidst opdateret

Brugervejledning til Borgerstyret Personlig Assistance (= BPA) efter Servicelovens 95 stk. 2 og 3. Sidst opdateret Brugervejledning til Borgerstyret Personlig Assistance (= BPA) efter Servicelovens 95 stk. 2 og 3 Sidst opdateret 15.06.16. Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Hvem kan få BPA hvad siger loven. 3. Ansøgning.

Læs mere

Brugerhåndbog BPA. Borgerstyret Personlig Assistance. I henhold til lov om social service 96

Brugerhåndbog BPA. Borgerstyret Personlig Assistance. I henhold til lov om social service 96 Brugerhåndbog BPA Borgerstyret Personlig Assistance I henhold til lov om social service 96 1. april 2017 1 Indhold 2 Forord... 3 3 Lovgrundlaget... 4 3.1 Hvad siger servicelovens 96... 4 3.2 Hvem er omfattet

Læs mere

Kvalitetsstandard for personlig borgerstyret assistance Serviceloven 96

Kvalitetsstandard for personlig borgerstyret assistance Serviceloven 96 Kvalitetsstandard for personlig borgerstyret assistance Serviceloven 96 1. Hvad er ydelsens lovgrundlag? 2. Hvad er formålet med ydelsen? 3. Hvilke aktiviteter indgår i ydelsen? 4. Hvilke aktiviteter indgår

Læs mere

Kvalitetsstandard. Kvalitetsstandard. Ledsagelse og støtte i ferier, weekender mv. til borgere i sociale botilbud mv.

Kvalitetsstandard. Kvalitetsstandard. Ledsagelse og støtte i ferier, weekender mv. til borgere i sociale botilbud mv. Kvalitetsstandard Kvalitetsstandard Ledsagelse og støtte i ferier, weekender mv. til borgere i sociale botilbud mv. Godkendt 2015 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 3. Formål...

Læs mere

Tre parts kontrakt. Et aftaleskema mellem borgere med bevilling efter 95 eller 96 i serviceloven, Vejle Kommune og ekstern arbejdsgiver.

Tre parts kontrakt. Et aftaleskema mellem borgere med bevilling efter 95 eller 96 i serviceloven, Vejle Kommune og ekstern arbejdsgiver. Tre parts kontrakt Et aftaleskema mellem borgere med bevilling efter 95 eller 96 i serviceloven, Vejle Kommune og ekstern arbejdsgiver. Aftalen træder i kraft den Navn Adresse CPR: Email: Telefon: Arbejdsgiver:

Læs mere

N OT AT. Beregning af tilskud til borgerstyret perso n- lig assistance (BPA) Indholdsfortegnelse

N OT AT. Beregning af tilskud til borgerstyret perso n- lig assistance (BPA) Indholdsfortegnelse N OT AT Beregning af tilskud til borgerstyret perso n- lig assistance (BPA) Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Formål... 3 1.2 Målgruppe... 3 1.3 KL s anbefalinger vedr. brug af notatet... 3 2.

Læs mere

Vejledning om fælles hjælperordninger til borgere med kronisk respirationsinsufficiens

Vejledning om fælles hjælperordninger til borgere med kronisk respirationsinsufficiens UDKAST Vejledning om fælles hjælperordninger til borgere med kronisk respirationsinsufficiens 1. Indledning Denne vejledning indeholder retningslinjer for regioners og kommuners administration af fælles

Læs mere

2011 Udgivet den 24. februar 2011

2011 Udgivet den 24. februar 2011 Ministerialtidende 2011 Udgivet den 24. februar 2011 15. februar 2011. Nr. 9. Vejledning om borgerstyret personlig assistance (Vejledning nr. 7 til serviceloven) Afsnit I Vejledningens indledning og generelle

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem Region Midtjylland og de 19 midtjyske kommuner vedr. fælles hjælperordninger for borgere med kronisk respirationsinsufficiens

Samarbejdsaftale mellem Region Midtjylland og de 19 midtjyske kommuner vedr. fælles hjælperordninger for borgere med kronisk respirationsinsufficiens Regionshuset Viborg Sundhedsplanlægning Strategi og Planlægning Skottenborg 26 DK-8800 Viborg www.regionmidtjylland.dk Samarbejdsaftale mellem Region Midtjylland og de 19 midtjyske kommuner vedr. fælles

Læs mere

Syddjurs Kommunes værdigrundlag på ældreområdet:

Syddjurs Kommunes værdigrundlag på ældreområdet: 1 1 of 5 2 of 5 Syddjurs Kommunes værdigrundlag på ældreområdet: Der arbejdes ud fra kommunes overordnede værdigrundlag: Åbenhed det sikrer vi igennem - En aktiv dialog indadtil og udadtil - Synlighed

Læs mere

Vejledning om borgerstyret personlig assistance

Vejledning om borgerstyret personlig assistance VEJ nr 9 af 15/02/2011 (Gældende) Udskriftsdato: 16. september 2016 Ministerium: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Journalnummer: Socialmin, j.nr 2010 3605 Senere ændringer

Læs mere

Håndbog om BPA-ordningen - I henhold til Servicelovens 96 BPA-HÅNDBOG

Håndbog om BPA-ordningen - I henhold til Servicelovens 96 BPA-HÅNDBOG Håndbog om BPA-ordningen - I henhold til Servicelovens 96 BPA-HÅNDBOG Maj 2012 Udgivet af Herlev Kommune Indholdsfortegnelse Kort og godt om BPA 1. Baggrund og formål... Side 4 Generelle forhold i en BPA

Læs mere

KL s vejledning. om Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Jf. Lov om social service, 95 og 96

KL s vejledning. om Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Jf. Lov om social service, 95 og 96 KL s vejledning om Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Jf. Lov om social service, 95 og 96 Marts 2011 1 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Borgerstyret personlig assistance 5 2.1. Målgrupper

Læs mere

Udmåling af tilskud til borgerstyret personlig assistance (BPA) - efter servicelovens 95 & 96

Udmåling af tilskud til borgerstyret personlig assistance (BPA) - efter servicelovens 95 & 96 Udmåling af tilskud til borgerstyret personlig assistance (BPA) - efter servicelovens 95 & 96 Model 1 Baggrund Nærværende notat beskriver følgerne ved ændring af servicelovens 95 & 96. Servicelovens 95

Læs mere

Besvarelse af spørgsmålet fra Handicaprådet II. Forvaltningens bemærkninger på baggrund af referat af Handicaprådets møde, den 15. december 2016.

Besvarelse af spørgsmålet fra Handicaprådet II. Forvaltningens bemærkninger på baggrund af referat af Handicaprådets møde, den 15. december 2016. Besvarelse af spørgsmålet fra Handicaprådet II. Forvaltningens bemærkninger på baggrund af referat af Handicaprådets møde, den 15. december 2016. Læsevejledning: Tekst = Oprindelige spørgsmål og svar efter

Læs mere

Håndbog om BPA-ordningen. - i henhold til Servicelovens 96

Håndbog om BPA-ordningen. - i henhold til Servicelovens 96 Håndbog om BPA-ordningen - i henhold til Servicelovens 96 Juni 2016 Indholdsfortegnelse Kort og godt om BPA... 4 Baggrund og formål... 4 Generelle forhold i en BPA... 4 1. Arbejdsleder... 4 2. Arbejdsgiver...

Læs mere

Borgerstyret personlig assistance (BPA)

Borgerstyret personlig assistance (BPA) Center for Særlig Social Indsats Helsingør Kommunes kvalitetsstandard for Lov om Social Service 96 Borgerstyret personlig assistance (BPA) Godkendt af Socialudvalget 2. december 2014 Indhold 1 Forudsætninger...

Læs mere

N O TAT. Beregning af tilskud til borgerstyret perso n- lig assistance. Indholdsfortegnelse

N O TAT. Beregning af tilskud til borgerstyret perso n- lig assistance. Indholdsfortegnelse N O TAT Beregning af tilskud til borgerstyret perso n- lig assistance Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Formål... 3 1.2 Målgruppe... 3 1.3 KL s anbefalinger vedr. brug af notatet... 3 2. Generelle

Læs mere