Skoledistrikt Hornsherred Syd Afdeling Dalby, Skuldelev og Skibby

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Skoledistrikt Hornsherred Syd Afdeling Dalby, Skuldelev og Skibby"

Transkript

1 Skoledistrikt Hornsherred Syd Afdeling Dalby, Skuldelev og Skibby Frederikssund Kommune Budgetafdelingen Torvet Frederikssund Attn.: Økonomiområdets funktionspostkasse: Skolechef Ulla Olin Opvækst og Ungeudvalget Skibby, den 23. september 2015 Høringssvar med kommentarer til kommunens budget 2016 Skolebestyrelsen indgiver hermed sine kommentarer til kommunens budget 2016, med henvisning til de underpunkter som er anført i kommunens katalog over ændringsforslag, samt generelle kommentarer til kommunens budgetoplæg. Først og fremmest må vi igen udtrykke vores bekymring for, at man i 2016 igen har valgt at stille forslag om markante ændringer indenfor skole og fritidsområdet oveni i et par meget turbulente år for kommunens medarbejdere, elever og forældre med ny skolereform, ny skolestruktur og skolenedlæggelser med sammenlægning af matrikler som følge heraf. Alt dette påvirker såvel skolernes medarbejdere, elever og forældre. Nu må vi som skolebestyrelse forlange arbejdsro på alle fronter for at kunne opfylde de opstillede mål, andet er helt urimeligt. Der er IKKE/kan ikke være sket en evaluering af virkningerne og de rigtig mange gode tiltag som de enkelte skoler og kommunale fritidstilbud har igangsat som følge af skolereformen og strukturændringerne. Vi så gerne, at man i stedet arbejdede med en løbende og struktureret evaluering af skolereformens og strukturændringernes virkninger i skoleåret 2015/2016 før man igen skaber usikkerhed på området. Det er derfor essentielt, at der på skole og fritidsområdet ikke udføres yderligere besparelse eller strukturændringer. Skolebestyrelsen vurderer at yderligere besparelser på dette område vil medføre at kommunens 2020 mål ikke kan opfyldes. Endvidere vil en vellykket implementering af skolereformen være stort set umulig. Forslag nr. 001 Forøget belastningsgrad i Skolefritidsordninger (SFO) Det er lidt svært at se hvordan en besparelse på så få % pr. SFO enhed skal kunne udmønte sig i praksis. Hvorledes vil man spare f.eks.0,21% på Skuldelev skole? Er tanken her at beder nuværende medarbejdere gå ned i arbejdstid? Vi er nød til at gøre opmærksom på, at SFO ernes medarbejdere i dag er en vigtig del af elevernes inklusion, trivsel og læring og deltager i bl.a. understøttende undervisning m.m. En nedskæring på dette område vil forringe kommunens og skolernes målsætning om bedre inklusion, trivsel og læring og vil måske senere kunne betyde merudgifter som følge af dårlig inklusion, trivsel m.m. Skoledistrikt Hornsherred Syd

2 Derudover er SFO en også påvirket af, at inklusionsmidler ikke følger med over i fritidsdelen og det presser også medarbejderne og vil også medføre en negativ effekt på inklusionsarbejdet. Igen bliver skolebestyrelsen nød til at gøre opmærksom på at Frederikssund Kommune har mål for børnenes trivsel disse mål kan ikke opfyldes når betingelserne for opnåelse af disse mål ændres. Hvis man ønsker en nedskæring, må disse mål justeres ind efter nedskæringerne Forslag nr. 004 Specialundervisning central pulje Som det ses i oplægget til budgettet har kommunen primært fokus på besparelser på dette område. Dette ses ved, at alene 25% af den forventede besparelse vil blive overført til inklusionsindsatsen på almen skolerne. Det er selvfølgelig meget bedre end 0%, men slet ikke tilstrækkeligt, og den fulde besparelse burde tilgå området som budget for forebyggende initiativer/støtte m.m. Vi føler i skolebestyrelsen, at forældre i dag må kæmpe i meget lang tid for at få hjælp og det går ikke kun ud over fagligheden for den udfordrede elev men for hele klassen og det er klart med til at trække trivslen og fagligheden ned for alle. Skolebestyrelsen finder det også uacceptabelt, at der er økonomien der afgør hvorvidt et barn kan bevilliges støtte eller ej. Er der et behov for, at et barn skal have støtte i normalområdet skal disse midler være til stede ellers er inklusionstanken dødsdømt både i forhold til de velfungerende børn men ikke mindst i forhold til de børn der har brug for støtten. Det findes derfor stærkt bekymrende, at kommunen fortsat ikke ses at stille fornødne ressourcer til rådighed til at sikre et fagligt og trivselsmæssigt forsvarligt niveau, men at man i stedet lægge op til en besparelse på området. Hvorfor går Frederikssund Kommune ikke forrest på dette område og sætter ambitionerne højere og skaber en god profil/historie på dette område. Forslag nr. 010 Politisk organisering Det er skolebestyrelsens bekymring at en nedskæring af antallet af byrådsmedlemmer også vil få indflydelse på det politiske håndværk og færre hænder til at løfte en godt og grundigt udvalgsarbejde på mange vigtige områder i kommunen, herunder også børne- og unge området, hvor der jo med den seneste strukturændring har været mange møder med udvalg/byråd m.fl. Vi så derfor gerne denne del af forslaget taget af dagsordenen, så man sikrer et fremadrettet grundigt politisk arbejde på de enkelte områder, løftet af flere hænder. Forslag nr. 011 Kollektiv trafik Endnu engang lægges der op til besparelser på området med kollektiv trafik og dette er ikke tilfredsstillende. I forvejen giver den nuværende kollektive trafik store udfordringer for eleverne i skoledistrikt Hornsherred Syd, hvor bussernes afgangs- og ankomsttider ikke passer til elevernes skoledage på de enkelte afdelinger. Enten kommer børnene op til ½ time før skolen åbner eller også går bussen fra skolen før timerne slutter, eller også skal børnene med en bus som lige skal en tur rundt i lokalområdet før den kører af ruten hjem. Skoledistrikt Hornsherred Syd 2

3 Ligeledes er flere busser så overfyldt, at selv små elever må stå op i under hele bustransporten. Der er også et øget behov for busser udenfor spidsbelastningstiderne til skolernes ekskursioner og samarbejde matriklerne imellem. I forbindelse med den nye skolestruktur blev vi forsikret om, at busdriften naturligvis ville blive tilpasset denne nye struktur. Dette er kun sket i begrænset omfang. Dette skal og må der tages højde for omgående og det kan ikke vente til næste budgetår. Reduktion af busdriften: Hvis man ønsker, at reducere i afgange med færrest passagerer, bedes kommunen også huske på og tage højde for, at man jo har valgt at centralisere flere tilbud til kommunens borgere i Frederikssund, og at dette naturligvis også påvirker behovet for transport fra yderområderne af kommunen. Måske ikke på faste ugedage, men nærmere afhængig af tilbuddene til borgerne og ikke mindst ungdomsmiljøet. Hvis transport på tværs af kommunen i mindre belastede tidsperioder på døgnet fremover skal ske med Flextur, hvorledes klares en betaling med flextur så, når en tur med bussen (hvis man har periodekort/ungdomskort eller lign) jo ikke giver en ekstraudgift? Ligeledes vil en flextur klart give mere administration for dem som planlægger sådanne aktiviteter, da der nu skal koordineres flexturs kørsel. Det vil ikke være alle borgere/unge som selv kan koordinere dette. Direkte og hurtigere linjer: Vi kan kun opfordre til mere direkte og hurtigere linjer især til uddannelsesinstitutionerne i Frederikssund, MEN dette skal ikke ske på bekostning af længere afstand til busstoppestederne. Lad os slå 100% fast, at en øget afstand på 2-3 kilometer til nærmeste busstoppested på ingen måde lever op til de løfter vi fik i forbindelse med den ændrede skolestruktur i Hornsherred syd og at det vil være direkte livsfarligt for specielt eleverne til og med mellemtrinnet at skulle transportere sig 2-3 kilometer på mørke snævre landeveje med morgen-/eftermiddagstrafik til- /fra skole -bussen. Vi tager gerne en cykeltur med medlemmerne af byrådet for, at påvise den manglede trafiksikkerhed for eleverne. Vi tror ikke, at den i budgettet fastsatte anlægspulje på kr. 5,0 mio. til cykelstier i 2016, vil give sikker skolevej i landområderne, opvarmet busskur i Lyngerup til alle de ventende buspassagerer og hvad der ellers er blevet lovet og skal til for at sikre at borgerne i kommunens yderområder fastholdes og ikke vælger at flytte fra kommunen. Forslag nr. 025 Justering af visse personale goder Som skolebestyrelse finder vi det vigtigt at anerkende medarbejdernes indsats i løbet af året og ved at nedskære den årlige julegave, syntes vi at budgetbesparelserne strammes mere en hvad der er anstændigt. I forvejen er der jo ikke mange personalegoder på skolerne og det må være muligt at finde et beløb i den størrelsesorden i besparelse på for eksempel anlægsområdet og det nye borgerhus. Skoledistrikt Hornsherred Syd 3

4 Forslag nr. 027 Vikarbudgetter En nedbringelse vikarbudgettet ved fokus på nedbringelse af sygefraværet er naturligvis ønskeligt, MEN vi er nød til, at gøre opmærksom på at, på skoleområdet er udgiften til vikarer en fortsat udfordring og har de tidligere år været langt fra tilstrækkelige, Med de mange og gode tiltag som kommunen på skoleområdet har søsat bl.a. sammen med AP Møller Fonden, samt konsekvenserne af skolereformen, hvor bl.a. der nu er en 6 ferieuge, møder skal holdes indenfor arbejdstiden m.m. ja så er vikarbudgettet på skolerne mere end forbrugt og der er således ikke plads til yderligere besparelser på dette område. Også her vil en beskæring på dette område få en direkte effekt på kommunens målsætning for 2020 samt medarbejdere og elevernes trivsel = øget sygefravær Skolebestyrelsen finder det derfor i tråd med vores øvrige kommentarer helt urimeligt at der også her skæres hvor der i stedet er behov for ekstra ressourcer- igen har vi brug for arbejdsro og de lovede ressourcer på området ikke det modsatte Se også under bemærkninger til forslag 043. Forslag nr. 31 Flytning af Fasangården Bestyrelsen finder det uacceptabelt at nedlægge Fasangåden, da den giver kommunens elever, sfo er og daginstitutioner m.fl. mulighed for undervisning og indblik i og omkring naturen, dels på grund af omgivelserne som er midt i Jægerspris skov, men også de dyr, som er der ogsom giver børn der ikke har dyr selv den oplevelse også. Vi mener ikke alternativet i oplægget vil kunne give de samme vilkår og rammer. De tilbud der forgår på Fasangården er unikke og kan IKKE erstattes i foreningshuset. Igen oplever skolebestyrelsen at velfungerende aktiviteter i Hornsherred flyttes til Frederikssund en klar forfordeling af den anden side af broen vi behøver ikke her at uddybe hvilke frustrationer det igen giver på Hornsherred. Vi mener også det er vigtigt at børnene oplever hele vores kommune, og ikke kun Frederikssund Fasangården er et helt unikt tilbud til børn og unge i Frederikssund Kommune. Et tilbud som ligger i klar linje med hvad folkeskolereformens krav er til andre former for undervisning.. Skal Frederikssund Kommune igen-igen nedlægge unikke tilbud for vores børn og unge? Skolebestyrelse henstiller igen til at vi får ro på dette område også, til at implementere de store krav der pt. pågår både børnehaver og skoler. Skolebestyrelsen foreslår i stedet at foreningshuset på Østersvej i Frederikssund nedlægges og i stedet bevares Fasangården. Aktiviteterne fra foreningshuset overflyttes til Fasangården. Skoledistrikt Hornsherred Syd 4

5 Forslag nr. 32 Afhændelse af kommunale spejderhytter Vi skal hermed gøre opmærksom på, at den kommunale spejderhytte i Nordmandsmosen i høj grad benyttes af skoleklasser til udflugter, hytteturer, base under skolemotionsløb m.m. og at en overdragelse af spejderhytten til Spejderne vil kunne få indflydelse på skolens brug af denne hytte til undervisningsformål, udflugter m.m. Igen en besparelse som modvirker skolereformens hensigter. Forslag nr. 33 Afhændelse af et antal fodboldbane Hvis man ønsker at afhænde fodboldbaner bør man her have med i beslutningen at nogle af disse fodboldbaner også anvendes af skoler og daginstitutioner og at dette derfor vil have betydelig effekt på skolernes undervisningsforløb hvis dette sker og her tænkes ikke kun på idrætsundervisningen, da boldbanerne også benyttes til bevægelse i undervisningen m.m. Forslag nr. 043 Øget undervisningsandel for lærerne Skolebestyrelsen for Hornsherred syd ønsker den mest kvalificerede undervisning som muligt, inden for de givende rammer. Vi ønsker også de bedst mulige arbejdsvilkår for vores medarbejdere og en øget undervisningsandel vil ikke skabe øget medarbejdertrivsel tværtimod det vil nok snare skabe øget fravær ved sygdom, stress samt lærerflugt m.m. Dermed kommer også vikarbudgettet under øget ikke tiltænkt pres. En øget undervisningsandel giver nødvendigvis ikke den mest kvalificerede undervisning. Vi finder det vigtigt lærerne møder til undervisning forberedt bedst og mest muligt, således at der tages højde for netop det som skolereformen vægter højt, nemlig øget faglighed for den enkelte elev. Og så der kan følges op bagefter undervisningstimerne, overfor den enkelte elev. At kommunens oplæg til budget tillige med ikke er retvisende i forhold til lærernes undervisningsandel, finder vi også direkte urimeligt. Hvis man medtager lærernes andel af timer til understøttende undervisning, ja så er man på gennemsnittet for Nordsjælland. Og en beskæring på SFO og vikar området vil sammen med dette tiltag give helt urimelige arbejdsbetingelser for skolernes medarbejdere. Vi finder det også stærkt nødvendigt at kommunen tænker i at tiltrække de bedste medarbejdere på området og det gør man ikke med de tiltag er der i dette års budgetforslag. Lad os sammenligne os med andre kommuner på et korrekt grundlag og lad os evaluere resultaterne fra nogle af de kommuner som har et større antal undervisningstimer end vi har pt. når man tager højde for den understøttende undervisning og så over tid justere dette til hvad der er rimeligt for alle parter. Kort sagt LAD OS FÅ ARBEJDSRO. En ny digitaliseringsplatform kan være et vigtigt redskab i medarbejdernes daglige arbejde, hvis dette system reelt understøtter læringen og de fornødne ressourcer investeres i at skolernes medarbejdere får den fornødne indførelse i systemernes anvendelse og muligheder. Det er efter vores opfattelse fuldstændig urealistisk at, kunne forvente en besparelse på årsværk allerede i skoleåret 2016/2017 og også 2017/2018 som følge af en indførelse af en ny fælles brugerportal. Efter vores vurdering benyttes argumentet om en ny digital løsning blot som argument for et længe næret ønske hos kommunen om at øge lærernes undervisningstid, uden hensyntagen til et fornuftigt dokumenteret sammenligningsgrundlag fra andre kommuner omkring bedre læringsresultater, trivsel, inklusion og medarbejdertilfredshed. Skoledistrikt Hornsherred Syd 5

6 For skolebestyrelsen i Hornsherred syd vægter det højt, at det er muligt at tiltrække kvalificerede linjefagsuddannede lærere som ønsker at arbejde i dette yderområde af hovedstaden og det gør man kun ved at skabe gode undervisningsmiljøer, med respekt for forholdet mellem forberedelsestid og undervisningstimer og hvor der er tid og plads til at arbejde med elever som også kræver en ekstra indsats, uden dog at være direkte diagnosticeret. Vores medarbejdere på skoleområdet har været igennem 2 år med store omstillinger og vi finder det nødvendigt at der nu skabes ro omkring arbejdssituationen og evalueres på de omstillinger og mål som har været sat inden man sætter nye forventninger/mål til medarbejderne og måske skaber øget sygefravær på grund af stress/lærerflugt m.m. hvis de presses yderligere nu. Hvis kommunen fastholder sit krav til besparelser på dette område, kræver det ifølge vores vurderinger, at flere forhold er til stede forhold som efter vores information ikke er der i dag og som gør at besparelsen er urealistisk reelt ser vi en merudgift på området til i en periode indtil systemet er ordentligt implementeret: o Ressourcer: Et fuldt udviklet system som sættes i drift umiddelbart i foråret Det er vigtigt at et nyt system ikke først virker fra 1. skoledag i et nyt skoleår. Det kræver at der bliver arbejdet/leget med systemet inden dette skal rigtigt i drift. Dette er også hvad der lægges op til i Rambølls analyse fase 2. Hvilke ekstra ressourcer har kommunen afsat til dette på de enkelte skoler, uden at det påvirker det nuværende budget eller vikarkontoen? Her tænkes på uddannelse i og test af systemet samt ikke mindst indlæggelse af data på den enkelte elev? Dette vil også presse vikarbudgettet til langt over grænsen i o IT-Investering: At kommunen har opfyldt sin del af opgaverne i forbindelse med implementeringen af den digitale løsning. Vi formoder, at dette også har involveret medarbejdere på skolerne i processen, men de tidligere skolebestyrelser har ikke hørt om dette arbejde. Tværtimod har der været problemer med at finde pengene til indkøb af ikke mindst de digitale læringsmidler. o Forberedelsestid. Det kræver rigtig meget tid til en start, at sætte sig ind i systemet og dets muligheder, at lægge data ind omkring elever, egne materialer så de kan bruges til vidensdeling, at søge og udvælge vidensdeling-/materialer til egen undervisning m.m. Lærerne er i forvejen presset på forberedelsestid og vil kun blive presset yderligere på dette punkt af et nyt system. o Kvalitet: Det kræver virkeligt noget af medarbejderne i hele landet, at det materiale som indlægges i en sådan portal er af en kvalitet som gør, at det vil kunne anvendes direkte uden yderligere instruktioner fra de medarbejdere som har indlagt materialet i portalen. Der vil efter vores opfattelse gå minimum 1 2 år efter indførelsen af et sådant system (som vel at mærke virker efter hensigten dag 1) før effekten vil kunne måles i mere effektiv forberedelsestid og dermed besparelser på årsværk. Et system er kun så godt som de data der lægges ind i systemet og det kræver også at resten af kommunens/landets skoler anvender systemet i samme omfang, En besparelse på sigt er derfor mulig, men kun hvis alle arbejder målrettet efter dette. Vi har undersøgt konceptet og undervisningsministeriets forventer den digitale platform nærmere som baggrund for vores antagelse. Ingen steder ser vi her at tanken har været besparelser, men kun bedre læring. Det får man kun ved at have gode engagerede medarbejdere som har den fornødne tid til alle de opgaver som pålægges medarbejderne i disse år. Skoledistrikt Hornsherred Syd 6

7 Ifølge digitaliseringsstyrelsens notat om konceptet for denne brugerportal, skal denne have et afgrænset fokus på trivsel og læring ift. den enkelte elev, med prioriteret indhold omkring understøttende pædagogiske funktioner og opgaver på skolen, som bidrager til læring. De seks opgaver som portalen skal understøtte og som fremgår af Aftale om et fagligt løft af folkeskolen, er: o Understøtte et tættere samarbejde med forældre bl.a. om elevernes faglige progression o understøtte styrket elevinddragelse o understøtte elev-elev-aktiviteter o understøtte lærernes pædagogiske arbejde med bl.a. elevernes læring og løbende faglige progression i forhold til Fælles Mål o understøtte en længere og varieret skoledag o indeholde eller kobles til en forbedret digital understøttelse af elevplanen. De målsætninger for brugerportalen, som indgår i KL s politiske målsætninger på området, er: o understøtte folkeskolereformen med fokus på de skolenære administrative behov og brugernes behov o understøtte den enkelte elevs læring og trivsel o understøtte inddragelse af forældrene til gavn for elevers trivsel, udvikling og o læring o understøtte kommunikation, samarbejde og videndeling mellem de professionelle, mellem de professionelle og eleverne og mellem de professionelle og forældrene o understøtte såvel helhedstænkningen i skolen og den åbne skole som helhedstænkningen på 0-18 års området o understøtte den faglige ledelse af skolen. Udover disse punkter skal de enkelte kommuner også selv have igangsat forskellige investeringer som understøtter denne portal: Læringsplatform, digitale læringsmidler, samarbejdsplatform og Dash board. Er disse forhold på plads nu. Dette skulle være klart i maj 2015? Vores holdninger er baseret på analyser og rapporter offentliggjort på følgende hjemmeside: Endelig syntes, vi at et sammenligningsgrundlag til øvrige kommuner skal ske på et ligeligt grundlag, dvs. med de samme ansættelses- og arbejdsmæssige vilkår og hvis dette ikke er tilfældet at det så oplyses at der er divergens. Forslag nr. 048 City-Wifi til turister Det er efter skolebestyrelsen i distrikt Hornsherred Syd en fuldstændig uhørt anvendelse af kommunale midler ved anlægsudgifter på kr. 2,5 mio. og årlige driftsudgifter på tkr Vi så langt hellere at sådanne investeringer i stedet kunne anvendes på at sikre såvel unge som ældre bedre udbud af fritidstilbud og at nogle af de spareforslag som netop berører disse områder tages af budgettet. Skoledistrikt Hornsherred Syd 7

8 Det må, med de teknologiske muligheder der er i dag, være muligt for de enkelte anførte steder, Valhalla, Frederikssund Hallerne, Sejlklubberne og Nordkajen, selv at etablere en Wifi forbindelse for brugerne og de turister som bevæger sig i områderne eller inforstandere som tidligere foreslået. Det vil måske betyde en lidt højere driftsudgift for de berørte områder, og det kan man jo overvejer at give tilskud til, men det vil næppe medføre en nedgang i antallet af turister og med de mobiltelefonabonnementer som udbydes i dag både herhjemme og i udlandet, vil vi tro at antallet af brugere uden adgang til nettet er meget begrænset og at det slet ikke står mål med investeringen og udbyttet for borgerne i kommunen i forhold til at investere disse beløb i tilbud til borgerne i kommunen. Forslag nr. 055 Klubtilbud på specialområdet, Skole ved kæret Som skolebestyrelse i Hornherred Syd finder vi det fornuftigt, at der også skabes klubtilbud til elever på Skolen ved Kæret. Hvad vi dog har meget svært ved, at acceptere er at udgiften hertil skal tages fra Inklusionspuljen. Denne pulje er rigeligt under pres på de enkelte skoler og det ville være passende hvis dette beløb i stedet blev taget fra de 75% af besparelsen på specialområdet som ikke går tilbage til inklusionsområdet men direkte i kommunekassen. Altså igen en besparelse på et område som kræver stor fokus og gavner langt flere end de berørte elever. Ønsker til bevillinger til skoleområdet og til skoledistrikt Hornsherred Syd: Undervisningsmidler Fagkonti: Som skolebestyrelse oplever vi større og større udfordringer med at få budgettet for fagkonti til at gå op. Dette er især med implementeringen af skolereformen blevet yderligere forstærket. Der er kommet flere nye fag til, tidligere i skoleforløbet m.m. MEN der er ikke fulgt midler med til øget indkøb af undervisningsmidler. Vi oplever at flere og flere børn hver dag kommer hjem med kopiark krøllet sammen i skoletasken. Dette kan ikke være med til at øge fagligheden. Der er set med skolebestyrelsens øje, større sikkerhed for faglighed, hvis eleverne har bøger at arbejde med og løse opgaver i. Vi mener at kommunen kan komme meget langt for få midler ved at opgradere budgettet til fagkonti og derved sikre ordentlige undervisningsmaterialer. Der har også i forbindelse med den nye struktur på skoleområdet, været uventede udgifter til klassesæt i forbindelse sammenlægningen til en distriktsskole. Disse udgifter har været mere end kr for Skoledistrikt Hornsherred syd. Da vi klart fik oplyst, at strukturændringen ikke var en sparerunde, forventer vi også at dette ikke skal være en ekstraudgift i forhold til andre skoler i kommunen og at skolen kompenseres for disse merudgifter. Kørselsudgifter: Skoledistrikt Hornsherred Syd 8

9 Som følge af den nye skolestruktur og Hornsherred Syds placering i yderkanten af kommunegrænsen, betyder dette derfor forholdsmæssigt flere omkostninger ifm. kørsel frem og tilbage til afdelingerne og til Frederikssund by, end flere andre skoler i kommunen. Vi har uden tvivl de største afstande mellem afdelingerne og til forvaltningen i Frederikssund. Alligevel anvendes samme fordelingsmodel i rammebevillingen. Vi skal derfor anmode om, at der sker en refusion, så skolerne økonomisk stilles lige og dette ikke går forholdsmæssigt mere ud over vores fagkonti end på andre skoler. Ønsker til Skoledistrikt Hornsherred syd : Dalby matrikel havde som den eneste skole i Frederikssund Kommune fået etableret et velfungerende samarbejde med den lokale idrætsforening. Endvidere ønskede man på matriklen at arbejde videre med at etablere en science linje i samarbejde med Frederikssund Gymnasium. De puljemidler der sidste år blev givet, kan klassificeres som værende spildte ihvis der ikke bevilges nye midler til dette og det har i forbindelse med den ændrede skolestruktur ikke været muligt at fastholde dette tilbud for skoleåret 2015/2016. Skolebestyrelsen ønsker at få genetableret samarbejdet med områdets idrætsforeninger samt få i gangsat et science projekt med Frederikssund Gymnasium. Et projekt som også kan styrke Frederikssund Gymnasiums konkurrence i forhold til de andre omkringliggende gymnasier som kommunens unge jo søger til. Skolebestyrelsen ønsker derfor igen at få afsat puljemidler til gen-etablering af de to projekter to projekter der ligger fuldt på linje med de forventninger som en skolereform skal indeholde. Ifm. oprettelsen af det såkaldte servicekorps fragik ressourcerne såvel arbejdstimer som materialeudgifter til reparationer af bl.a. legepladser fra skolernes tidligere vedligeholdelsesbudget.,servicekorpset vedligeholder gerne legepladserne i det omfang det er muligt inden for rammerne, MEN strukturændringen med serviceorpset indebærer således en indirekte nedskæring da vedligeholdelse af bl.a. legepladser nu skal ske med skolens egne midler og skolen har således ikke længere økonomi til at vedligeholde legepladserne. Samtidig må man vel også kunne fremføre, at hele ideen med servicekorpset var, at udføre vedligeholdelse centralt og ikke at skolen selv skal betale og forestå vedligeholdelse af områder som der tidligere var eget budget til, men som nu er underlagt Servicekorpsets rammer og kan bruges til al andet vedligeholdelses også. Skolebestyrelsen går ud fra, at dette som også anført sidste år, er en fejl, som bedes rettet hurtigt. Ligeledes må vi gøre opmærksom på at legepladserne i dag i tråd med skolereformen udgør en vigtig del at undervisnings redskaberne og derfor bød være velvedligeholdte og inspirerende at anvende. Skibby - Matrikel Et stort praktisk og elev-/personale arbejdsmiljøproblem, bl.a. i IT-undervisningen, er manglende solafskærmning i Afdeling Skibbys lokaler som betyder at der hvor undervisningen pågår, er det meget vanskeligt at se de nye tavler, ligesom det giver høj varme i lokalerne og især for eleverne der sidder tæt på de store vinduespartier. Skolen har igennem nogle år Skoledistrikt Hornsherred Syd 9

10 nu haft dette ønske til en ekstra bevilling på dagsordenen og vi har ingen muligheder for inden for eget budget afsætte ressourcer til solafskærmning. Uforudsete udgifter ifm. Renoveringen nogle år tilbage, herunder skimmelsvamp o.lign. betød, at flere af de planlagte dele af renoveringen ikke kunne gennemføres, bl.a. vedr. gymnastiksalen og sløjdlokaler m.v. Vi skal derfor anmode om, at den oprindelige plan snarest tages op igen, således at renoveringen kan færdiggøres. Den tidligere skolebestyrelsen har siden 2007 gjort kommunen opmærksom på, at vandet i de kolde haner ikke er koldt nok som drikkevand. Den nye skolebestyrelse må desværre konstatere, at dette fortsat ikke tages alvorligt. Skolebestyrelsen mener fortsat, at der bør afsættes midler til dette. Vi uddyber gerne vores høringsvar ved personligt møde, men det var desværre ikke muligt for os at møde til borgermøde den 15. september Med venlig hilsen Skolebestyrelsen for Hornsherred Syd Skoledistrikt Hornsherred Syd 10

Skibby, den 23. september 2014. Høringssvar med kommentarer til kommunens budget 2015

Skibby, den 23. september 2014. Høringssvar med kommentarer til kommunens budget 2015 Marbækskolen - en skole i udvikling Frederikssund Kommune Budgetafdelingen Torvet 2 3600 Frederikssund Attn.: Økonomiområdets funktionspostkasse: oekonomi@frederikssund.dk Skolechef Ulla Olin uolin@frederikssund.dk

Læs mere

Kriseplan for folkeskolen i Albertslund

Kriseplan for folkeskolen i Albertslund Kriseplan for folkeskolen i Albertslund Baggrund Folkeskolen i Albertslund har det ikke godt. Trivselsmålingerne viser, at mange af vores børn trives rigtig dårligt i vores skoler - resultaterne er ringere

Læs mere

Høringssvar fra skolebestyrelsen ved Ansgarskolen, Ribe

Høringssvar fra skolebestyrelsen ved Ansgarskolen, Ribe Til Børn & Kultur Skoleadministrationen Esbjerg Kommune b-k@esbjergkommune.dk Ribe den 12. januar 2015 Høringssvar fra skolebestyrelsen ved Ansgarskolen, Ribe Skolebestyrelsen har den 19. november 2014

Læs mere

Notat. Opsamling på høring vedrørende udmøntning af effektiviseringskrav. Den 1. september 2014

Notat. Opsamling på høring vedrørende udmøntning af effektiviseringskrav. Den 1. september 2014 Notat Den 1. september 2014 Opsamling på høring vedrørende udmøntning af effektiviseringskrav i Børn og Unge (0,7 pct.) Med vedtagelsen af budgettet for 2013 og 2014 blev det besluttet, at Aarhus Kommune

Læs mere

Høringssvar vedr. afdækningskatalog for budget 2016

Høringssvar vedr. afdækningskatalog for budget 2016 Høringssvar vedr. afdækningskatalog for budget 2016 Skolebestyrelsen og MED-udvalget ved Hjallerup Skole Inden Skolebestyrelsen og MED-udvalget afgiver høringssvar til de enkelte forslag, vil vi gerne

Læs mere

19-05-2015. Til Børne- og Ungdomsudvalget. Sagsnr. 2015-0081310. Dokumentnr. 2015-0081310-2. Orientering til BUU 20. maj 2015 om Brugerportalen

19-05-2015. Til Børne- og Ungdomsudvalget. Sagsnr. 2015-0081310. Dokumentnr. 2015-0081310-2. Orientering til BUU 20. maj 2015 om Brugerportalen KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Pædagogisk Faglighed NOTAT Til Børne- og Ungdomsudvalget Orientering til BUU 20. maj 2015 om Brugerportalen Baggrund Regeringen og KL blev i Økonomiaftalen

Læs mere

Høringsforslag. Forslag om ny struktur på skoleområdet Frederikssund Kommune

Høringsforslag. Forslag om ny struktur på skoleområdet Frederikssund Kommune Høringsforslag Forslag om ny struktur på skoleområdet Frederikssund Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Juridisk ramme for høringen... 4 1.2 Høringsproces i Frederikssund Kommune... 4 2.

Læs mere

Bilag 6 Strategi og plan for it-understøttelse af folkeskolereformen

Bilag 6 Strategi og plan for it-understøttelse af folkeskolereformen KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Pædagogisk IT NOTAT 20-05-2014 Sagsnr. 2014-0080885 Bilag 6 Strategi og plan for it-understøttelse af folkeskolereformen It i undervisningen skal bidrage

Læs mere

Risbjergskolen. Høring vedrørende budget 2017 Børne- og Undervisningsudvalget

Risbjergskolen. Høring vedrørende budget 2017 Børne- og Undervisningsudvalget Risbjergskolen Risbjergskolen Risbjergvej 10-20 2650 Hvidovre Tlf: 3678 3997 www.risbjergskolen.hvidovre.dk Dato: 18.8.2016 Høring vedrørende budget 2017 Børne- og Undervisningsudvalget Hvidovre Kommune

Læs mere

Forslag til Trafikbestilling 2016 fremgår i prioriteret rækkefølge af nedenstående oversigt. De angivne beløb er baseret på et overslag:

Forslag til Trafikbestilling 2016 fremgår i prioriteret rækkefølge af nedenstående oversigt. De angivne beløb er baseret på et overslag: NOTAT/bnorm/7. april 2015/ Sags nr.13.05.16-p00-2-14 Trafikbestilling 2016 Frederikssund Kommune skal hvert år inden den 1. maj afgive en trafikbestilling til Movia med de ændringer, kommunen ønsker at

Læs mere

NOTAT. Sagsbeh.: Peter Krog og Rita Pedersen Sagsnr.:

NOTAT. Sagsbeh.: Peter Krog og Rita Pedersen Sagsnr.: SOLRØD KOMMUNE SKOLE OG DAGTILBUD NOTAT Emne: Overgangsordning ved ændring fra 4 til 3 skoledistrikter Til: Byrådet Dato: 25. august 2011 Sagsbeh.: Peter Krog og Rita Pedersen Sagsnr.: 10-22281 Overgangsordning

Læs mere

Modtaget 27/10 2014 kl. 10:35 Randers 06/10/2014. Skolebestyrelsen på Tirsdalens Skole har ved møde d. 29. september vedtaget nedenstående

Modtaget 27/10 2014 kl. 10:35 Randers 06/10/2014. Skolebestyrelsen på Tirsdalens Skole har ved møde d. 29. september vedtaget nedenstående Modtaget 27/10 2014 kl. 10:35 Randers 06/10/2014 Høringssvar vedr. forslag til ny skolestruktur i Randers Kommune Skolebestyrelsen på Tirsdalens Skole har ved møde d. 29. september vedtaget nedenstående

Læs mere

Notat. Ny folkeskolereform 2014. Tildeling til skolerne som følge af skolereformen. Til: Økonomiudvalget Kopi til: Fra:

Notat. Ny folkeskolereform 2014. Tildeling til skolerne som følge af skolereformen. Til: Økonomiudvalget Kopi til: Fra: Notat Til: Økonomiudvalget Kopi til: Fra: Ny folkeskolereform 2014 Tildeling til skolerne som følge af skolereformen. Et væsentligt element i den nye folkeskolereform er den udvidede skoledag, hvor understøttende

Læs mere

Høringssvar fra Frie Børnehaver og Fritidshjem til Københavns kommunes Børne- og Ungeudvalg om Folkeskolereformen Faglig udmøntning.

Høringssvar fra Frie Børnehaver og Fritidshjem til Københavns kommunes Børne- og Ungeudvalg om Folkeskolereformen Faglig udmøntning. København, 22. januar 2014 Til Børne- og Ungeudvalget, Københavns Kommune Høringssvar fra Frie Børnehaver og Fritidshjem til Københavns kommunes Børne- og Ungeudvalg om Folkeskolereformen Faglig udmøntning.

Læs mere

Skabelon for redegørelse i relation til kvalitetstilsynet med folkeskolen

Skabelon for redegørelse i relation til kvalitetstilsynet med folkeskolen Skabelon for redegørelse i relation til kvalitetstilsynet med folkeskolen Udviklingsplan Har I på skolen en udviklingsplan fx som led i arbejdet med kommunens kvalitetsrapport - med konkrete mål for skolens

Læs mere

Bilag: Beslutning om at lægge skoleafdelinger sammen

Bilag: Beslutning om at lægge skoleafdelinger sammen Bilag: Beslutning om at lægge skoleafdelinger sammen D. 22. oktober 2014, Børne- og ungesekretariatet Baggrund Byrådet besluttede med vedtagelsen af budget 2015 at iværksætte en proces med henblik på at

Læs mere

IT- undervisning: Alle elever og lærere skal have mere og bedre undervisning i brugen af IT.

IT- undervisning: Alle elever og lærere skal have mere og bedre undervisning i brugen af IT. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Børn og Unge Den 3. maj 2013 Digitalisering af folkeskolen efter indstilling fra Børn og Unge-byrådet 1. Resume Aarhus Kommune Pædagogisk Afdeling Børn og Unge

Læs mere

Indstilling. Flere computere til skolerne. Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Børn og Unge Dato 15. juni 2016

Indstilling. Flere computere til skolerne. Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Børn og Unge Dato 15. juni 2016 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Børn og Unge Dato 15. juni 2016 Flere computere til skolerne Det indstilles, at der indkøbes ca. 5.700 computere 1 til skolerne, således at de i højere

Læs mere

Referat for ekstraordinært møde Børne- og Ungeudvalget

Referat for ekstraordinært møde Børne- og Ungeudvalget Referat for ekstraordinært møde Børne- og Ungeudvalget : Fredag den 06. december 2013 Mødetidspunkt: Kl. 8:00 Sluttidspunkt: Kl. 9:30 Mødested: Det Hvide Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer: Gitte

Læs mere

2. budgetopfølgning Den politiske aftale for budget Anlæg. Drift. Kort beskrivelse af indsatsen

2. budgetopfølgning Den politiske aftale for budget Anlæg. Drift. Kort beskrivelse af indsatsen 2. budgetopfølgning 2015 Den politiske aftale for budget 2015 Anlæg Forslag Understøtte digitaliseringsstrategien i dagtilbud IT køb Digitaliseringen af samfundet finder vej også til de mindste børn. For

Læs mere

NOTAT 23. oktober 2013. Folkeskolereformen. Arbejdsgruppe 5

NOTAT 23. oktober 2013. Folkeskolereformen. Arbejdsgruppe 5 NOTAT 23. oktober 2013 Folkeskolereformen Arbejdsgruppe 5 Arbejdsgruppe 5 Aftaler, arbejdstidsregler og kompetenceudvikling Kompetenceudviklingsstrategi Økonomi Opvækst- og Uddannelsesudvalget besluttede

Læs mere

Greve Kommunes skolepolitik

Greve Kommunes skolepolitik Greve Kommunes skolepolitik Tillæg gældende for 2017-2018 Fem fokusområder Trivsel og sundhed Digital skole 1:1-skolen Vedtaget af Greve Kommunes Byråd 5. september 2016. 1 Forord Denne udgave af skolepolitikken

Læs mere

IT- og mediestrategi på skoleområdet

IT- og mediestrategi på skoleområdet Dragør kommune IT- og mediestrategi på skoleområdet 2016 2020 Udarbejdet af skoleforvaltningen i samarbejde med IT-afdelingen og skolerne Indholdsfortegnelse 1. Indledning...2 1.2 Sammenhæng...2 2. Brugerportalsinitiativet...3

Læs mere

Arbejdsgruppen peger endvidere på, at der er særlig behov for yderligere at analysere arbejdet med faglig progression og it-understøttelsen heraf.

Arbejdsgruppen peger endvidere på, at der er særlig behov for yderligere at analysere arbejdet med faglig progression og it-understøttelsen heraf. Undervisningsministeriet Finansministeriet KL Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Økonomi- og Indenrigsministeriet 28. maj 2014 Koncept for brugerportalsinitiativ Digital

Læs mere

1. budgetopfølgning 2015. Den politiske aftale for budget 2015. Anlæg. Drift. Kort beskrivelse af indsatsen

1. budgetopfølgning 2015. Den politiske aftale for budget 2015. Anlæg. Drift. Kort beskrivelse af indsatsen 1. budgetopfølgning 2015 Den politiske aftale for budget 2015 Anlæg Forslag Understøtte digitaliseringsstrategien i dagtilbud IT køb Digitaliseringen af samfundet finder vej også til de mindste børn. For

Læs mere

Forslag til ny skolestruktur i Køge Kommune

Forslag til ny skolestruktur i Køge Kommune Forslag til ny skolestruktur i Køge Kommune 1 Hvorfor forslag om ny skolestruktur? Køge Kommunes skolevæsen skal over de næste år foretage besparelser svarende til ca. 40 millioner kr. for at bidrage til

Læs mere

Bilag 1. Den fremtidige folkeskole i København skolen i centrum

Bilag 1. Den fremtidige folkeskole i København skolen i centrum KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Pædagogisk Faglighed NOTAT 20-11-2013 Bilag 1. Den fremtidige folkeskole i København skolen i centrum Folkeskolereformen er en læringsreform. Den har fokus

Læs mere

Foreløbig rapport vedrørende analyse af organisering og struktur på skoleområdet

Foreløbig rapport vedrørende analyse af organisering og struktur på skoleområdet Foreløbig rapport vedrørende analyse af organisering og struktur på skoleområdet Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Fakta... 2 Mål... 2 Modeller... 3 Model 1... 3 Model 2... 4 Model 3... 5 Model 4...

Læs mere

NYT August 2015. Velkommen tilbage fra sommerferie.

NYT August 2015. Velkommen tilbage fra sommerferie. NYT August 2015 Velkommen tilbage fra sommerferie. Hækken er klippet, vinduerne pudset og solen skinner. Det er dejligt at komme tilbage fra ferien og se så mange glade, friske og veloplagte elever. Flere

Læs mere

Strategi for skoleområdet i Vordingborg Kommune 2014 2017. Alle elever skal lære mere og trives bedre

Strategi for skoleområdet i Vordingborg Kommune 2014 2017. Alle elever skal lære mere og trives bedre Strategi for skoleområdet i Vordingborg Kommune 2017 Alle elever skal lære mere og trives bedre Mål, formål og oprindelse Målet er implementering af Folkeskolereformen over en treårig periode med udgangspunkt

Læs mere

Drejebog folkeskolereformen vs. 2

Drejebog folkeskolereformen vs. 2 Drejebog folkeskolereformen vs. 2 Skoleafdelingen oktober 2014 Folkeskolereform version 2 Folkeskolereformen er en realitet og mange af dens elementer er implementeret. Skolerne i Dragør har et højt ambitionsniveau,

Læs mere

MÅL- OG INDHOLDSBESKRIVELSE FOR SFO I ÅRHUS KOMMUNE

MÅL- OG INDHOLDSBESKRIVELSE FOR SFO I ÅRHUS KOMMUNE RAMMER FOR MÅL- OG INDHOLDSBESKRIVELSE FOR SFO I ÅRHUS KOMMUNE UDGIVET AF: Århus Kommune Børn og Unge Videncenter for Pædagogisk Udvikling UDGIVET: 1. udgave, september 2010 COPYRIGHT: Århus Kommune Børn

Læs mere

DRAGØR SKOLE. Møde 7. Møde i skolebestyrelsen på Dragør Skole mandag den 9. marts kl. 19. på Dragør Skole Syd. Til Stede:

DRAGØR SKOLE. Møde 7. Møde i skolebestyrelsen på Dragør Skole mandag den 9. marts kl. 19. på Dragør Skole Syd. Til Stede: Møde i skolebestyrelsen på Dragør Skole mandag den 9. marts kl. 19. på Dragør Skole Syd Møde 7 Skolebestyrelsesmødet Medlemmer: Forældrerepræsentanter: Steen Elkær-Hansen, Lene B. Clausen, Troels Kjær

Læs mere

Skoleforvaltningen fremsender it redegørelse til Skoleudvalgets orientering. Jan Nymark Thaysen (V) og Per Clausen (Ø) var fraværende.

Skoleforvaltningen fremsender it redegørelse til Skoleudvalgets orientering. Jan Nymark Thaysen (V) og Per Clausen (Ø) var fraværende. Punkt 6. IT redegørelse. 2011-30002. Skoleforvaltningen fremsender it redegørelse til Skoleudvalgets orientering. Jan Nymark Thaysen (V) og Per Clausen (Ø) var fraværende. Sagsbeskrivelse Denne redegørelse

Læs mere

Styrkelse af udskolingen i Horsens Kommune

Styrkelse af udskolingen i Horsens Kommune Styrkelse af udskolingen i Horsens Kommune Uddannelse og Arbejdsmarked Peter Sinding Poulsen Sagsnr. 17.01.04-A00-2-15 Dato:20.5.2015 Indledning Det er en politisk ambition, at flere unge får en ungdomsuddannelse

Læs mere

1. Beskrivelse af opgaver indenfor folkeskolen

1. Beskrivelse af opgaver indenfor folkeskolen Bevillingsområde 30.30 Folkeskole Udvalg Børne- og Skoleudvalget 1. Beskrivelse af opgaver indenfor folkeskolen Området omfatter kommunens aktiviteter i forbindelse med undervisning af børn i skolealderen

Læs mere

Folkeskolernes ramme for implementering af ny skolereform i Fredericia Kommune

Folkeskolernes ramme for implementering af ny skolereform i Fredericia Kommune Børn og Unge Januar 2014 Folkeskolernes ramme for implementering af ny skolereform i Fredericia Kommune Det er vigtigt, at der er en klar defineret lokalpolitisk ramme for implementering af den nye skolereform.

Læs mere

Notat vedr. fortsættelse af studievejledningstilbud til alle i 2016 i UU-Roskilde/Lejre

Notat vedr. fortsættelse af studievejledningstilbud til alle i 2016 i UU-Roskilde/Lejre Notat vedr. fortsættelse af studievejledningstilbud til alle i 2016 i UU-Roskilde/Lejre Roskilde Kommune afsatte i Budget 2015 1 mio. kr. i ekstraordinære midler for at sikre tilbud om studievejledning

Læs mere

Høringssvar vedr. bestemmelser om obligatorisk digital kommunikation mellem virksomheder og det offentlige

Høringssvar vedr. bestemmelser om obligatorisk digital kommunikation mellem virksomheder og det offentlige Notat Høringssvar vedr. bestemmelser om obligatorisk digital kommunikation mellem virksomheder og det offentlige Til: Michael Søsted og Grethe Krogh Jensen, Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Fra: Dansk Erhverv

Læs mere

Kommunens serviceramme er i budgetårene overskredet med ca. 50 mio. kroner.

Kommunens serviceramme er i budgetårene overskredet med ca. 50 mio. kroner. Skoleområdet Folkeskoler Stationsvej 36 3460 Birkerød Att.: skolechef Martin Tinning Sendt via mail til hd@rudersdal.dk Vedbæk, torsdag 18. august 2011 Høringssvar til Budget 2012-2015 Kommunens serviceramme

Læs mere

En ny folkeskole understøttet af it

En ny folkeskole understøttet af it En ny folkeskole understøttet af it 26. november 2014 Nyborg strand 27-11-2014 1 Programoversigt 09:30 Velkomst 09:45 Introduktion til Brugerportalinitiativet 10:15 Brugerportalsinitiativet i Vejle kommune

Læs mere

Digitale læremidler Refererer til punkt 3.1. i Den fælleskommunale handlingsplan for digitalisering (KL s 32 indsatsområder)

Digitale læremidler Refererer til punkt 3.1. i Den fælleskommunale handlingsplan for digitalisering (KL s 32 indsatsområder) Center for Børn og Undervisning 3. april 2013 Analyse af det fremtidige IT-behov på skoleområdet Efter indstilling fra Børne- og Undervisningsudvalget samt Økonomi- og Planudvalget behandlede Byrådet den

Læs mere

Der er lagt op til betydelige besparelser på specialområdet, og det vil betyde:

Der er lagt op til betydelige besparelser på specialområdet, og det vil betyde: Børne- og Ungdomsudvalget, Norddjurs Kommune Høringssvar fra Auning Skoles bestyrelse vedr. Norddjurs Kommunes Budget 2016 Sdr. Fælledvej 4 8963 Auning Tlf. 87 95 14 00 auning-skole@norddjurs.dk www.auning-skole.dk

Læs mere

Folkeskolernes ramme for implementering af ny skolereform i Fredericia Kommune

Folkeskolernes ramme for implementering af ny skolereform i Fredericia Kommune Børn og Unge 20. november 2013 Folkeskolernes ramme for implementering af ny skolereform i Fredericia Kommune Det er vigtigt, at der er en klar defineret lokalpolitisk ramme for implementering af den nye

Læs mere

Skoleledelsens samlede kvalitetsvurdering

Skoleledelsens samlede kvalitetsvurdering Side 1 af 5 Skoleledelsens samlede kvalitetsvurdering Vejledning til skoleledelsens samlede kvalitetsvurdering: Skolelederen skal nedenfor give en samlet kvalitetsvurdering ud fra data og dokumenter på

Læs mere

Forslag om ændringer i skolernes miniklub- og juniorklubtilbud.

Forslag om ændringer i skolernes miniklub- og juniorklubtilbud. Sagsbehandler: 01102014 / toje/cabu/sirk Forslag om ændringer i skolernes miniklub- og juniorklubtilbud. På grund af det faldende antal børn i kommunens skoleklubber, har administrationen udarbejdet oplæg

Læs mere

Proces omkring implementering af ny skolereform

Proces omkring implementering af ny skolereform Proces omkring implementering af ny skolereform Sagsnummer: 13/29782 Sagsansvarlig: LSTE Beslutningstema: Folketinget har vedtaget en ny skolereform, der træder i kraft med første fase den 1. august 2014.

Læs mere

Børn skal favnes i fællesskab

Børn skal favnes i fællesskab Center for Dagtilbud og Skole Børn skal favnes i fællesskab - om inklusion i Furesø Kommune BØRN SKAL FAVNES I FÆLLESSKAB 2 FORORD Alle børn og unge har brug for at indgå i et fællesskab med forældre,

Læs mere

Holbæk Danner Skole er navnet på den fælles retning som kommunens folkeskoler bevæger sig i.

Holbæk Danner Skole er navnet på den fælles retning som kommunens folkeskoler bevæger sig i. Holbæk Danner Skole Holbæk Danner Skole er navnet på den fælles retning som kommunens folkeskoler bevæger sig i. Holbæk Danner Skole integrerer de politiske ambitioner som er udtrykt i Byrådets Børne-

Læs mere

Solbakkeskolen. Høringssvar vedrørende forslag om ny struktur på skoleområdet Frederikssund Kommune

Solbakkeskolen. Høringssvar vedrørende forslag om ny struktur på skoleområdet Frederikssund Kommune Solbakkeskolen Høringssvar vedrørende forslag om ny struktur på skoleområdet Frederikssund Kommune Skolebestyrelsen på Solbakkeskolen har følgende kommentarer til det fremsendte høringsmateriale bemærk

Læs mere

Læring og trivsel hos børn og unge

Læring og trivsel hos børn og unge Læring og trivsel hos børn og unge Omstillingsgruppens anbefalinger Materiale til byrådet - juni 2014 På baggrund af de første to møder i omstillingsgruppen er der formuleret tre temaer: Større sammenhæng

Læs mere

SKOLEBESTYRELSENS ÅRSBERETNING 2014

SKOLEBESTYRELSENS ÅRSBERETNING 2014 SKOLEBESTYRELSENS ÅRSBERETNING 2014 Kære forældre til elever på Høje Kolstrup Skole! Skolebestyrelsen afgiver hvert forår en årsberetning om året der gik i skolebestyrelsen, hvor forældrene informeres

Læs mere

Referat fra ekstraordinært møde i Plan- og Udviklingsudvalget

Referat fra ekstraordinært møde i Plan- og Udviklingsudvalget Referat fra ekstraordinært møde i Plan- og Udviklingsudvalget onsdag den 13. april 2011 kl. 12.00 i F2, Frederikssund Mødet sluttede kl. 15.07 Mødedeltagere: John Schmidt Andersen (V) Guri Bjerregaard

Læs mere

Høringssvar - 11 udkast til bekendtgørelser på folkeskoleområdet.

Høringssvar - 11 udkast til bekendtgørelser på folkeskoleområdet. Afdeling for Folkeskole og Internationale opgaver Frederiksholms Kanal 26 1220 København K 12/6 2014 Høringssvar - 11 udkast til bekendtgørelser på folkeskoleområdet. Skole og Forældre takker for det tilsendte

Læs mere

Brønderslev Kommune. Børne- og Ungdomsudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Børne- og Ungdomsudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Børne- og Ungdomsudvalget Beslutningsprotokol Dato: 24. april 2007 Lokale: Mødelokale 268, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: kl. 14.00 - kl. 15.15 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne

Læs mere

Skolereform din og min skole

Skolereform din og min skole Skolereform din og min skole Information til forældre April 2014 Natur og Udvikling Folkeskolereform i trygge rammer Når elever landet over i august 2014 tager hul på et nyt skoleår, siger de goddag til

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og Lykkesgårdskolen 2015

Aftale mellem Varde Byråd og Lykkesgårdskolen 2015 Aftale mellem Varde Byråd og Lykkesgårdskolen 2015 Varde Kommunes vision 2030 Varde Kommune i ét med naturen Vi lever aktivt i det fri og er i ét med naturen hver dag. Friluftslivet giver sundhed, læring

Læs mere

Strategi for inklusion. i Hørsholm Kommunes. dagtilbud skoler - fritidsordninger

Strategi for inklusion. i Hørsholm Kommunes. dagtilbud skoler - fritidsordninger Strategi for inklusion i Hørsholm Kommunes dagtilbud skoler - fritidsordninger 2013-2018 Indledning Børn og unges læring og udvikling foregår i det sociale samspil med omgivelserne. Børn og unge er aktive,

Læs mere

Visions- og strategiplan for Jyllinge Skole 2014-17

Visions- og strategiplan for Jyllinge Skole 2014-17 Visions- og strategiplan for Jyllinge Skole 2014-17 Med denne plan er der lagt op til markante ændringer inden for de rammer og metoder vi traditionelt har benyttet i undervisningen. For hver fase henholdsvis

Læs mere

Indeværende notat er et bud på, hvordan en første udfoldelse af dette samarbejde og partnerskab kan se ud - set i lyset af folkeskolereformen.

Indeværende notat er et bud på, hvordan en første udfoldelse af dette samarbejde og partnerskab kan se ud - set i lyset af folkeskolereformen. Emne: Partnerskab og samarbejde ml. folkeskole og ungdomsskole i Vejle Kommune. Dato 03-03-2014 Sagsbehandler Erik Grønfeldt Direkte telefonnr. 76815068 Journalnr. 17.00.00-A00-1-13 1.0 Indledning Med

Læs mere

Radikale Venstre s budgetforslag for Næstved Kommune 2016

Radikale Venstre s budgetforslag for Næstved Kommune 2016 Radikale Venstre s budgetforslag for Næstved Kommune 2016 Radikale Venstre har fremsendt 34 ændringsforslag til budget 2016 under følgende overskrifter: Skatteforhøjelse på 0,4 % (indkomstskatten) og en

Læs mere

Informationsaften om folkeskolereform og skolebestyrelsesvalg. Frederiksberg Skolen på la Cours Vej

Informationsaften om folkeskolereform og skolebestyrelsesvalg. Frederiksberg Skolen på la Cours Vej Informationsaften om folkeskolereform og skolebestyrelsesvalg Frederiksberg Skolen på la Cours Vej www.skole-foraeldre.dk 33 26 17 21 Hvem er jeg? Henrik Hjorth Hansen Privat: Cecilie 16 år, Christoffer

Læs mere

Høringssvar vedr. budget 2015.

Høringssvar vedr. budget 2015. Skuldelev, d. 22/9 2014. Til Byrådet Høringssvar vedr. budget 2015. Bestyrelsen ved Skuldelev skole har nærlæst høringsmaterialet og har følgende kommentarer. Hvorfor ødelægge et velfungerende læringsmiljø?

Læs mere

Oplæg for deltagere på messen.

Oplæg for deltagere på messen. 1 Oplæg for deltagere på messen. Side 1 2 Baggrunden for skolereformen Den danske folkeskole står over for store udfordringer Det faglige niveau særligt i læsning og matematik er ikke tilstrækkeligt højt

Læs mere

Nyhedsbrev. Juni 2011

Nyhedsbrev. Juni 2011 Kære elever, forældre og medarbejdere. Endnu et skoleår er ved at være slut, og eleverne kan i år se frem til hele 7 ugers sommerferie. I Horsens Kommune har politikerne taget vidtrækkende beslutninger

Læs mere

Kommunernes omstilling til en ny folkeskole. Resultater af spørgeskemaundersøgelse til de kommunale skoleforvaltninger

Kommunernes omstilling til en ny folkeskole. Resultater af spørgeskemaundersøgelse til de kommunale skoleforvaltninger Kommunernes omstilling til en ny folkeskole Resultater af spørgeskemaundersøgelse til de kommunale skoleforvaltninger Om undersøgelsen Gennemført i april-maj 2015 Besvarelse fra 98 kommuner Temaer i undersøgelsen:

Læs mere

Fælles rammebeskrivelse for faget Dansk

Fælles rammebeskrivelse for faget Dansk Fælles rammebeskrivelse for faget Dansk 1. Baggrund og formål Det blev den 7. april 2014 politisk besluttet, at skolevæsenet i Frederikssund Kommune skal have en fælles kvalitetsramme for centrale fag

Læs mere

Sammenfatning af høringssvarene vedr. resursemodellen på Daginstitutionsområdet.

Sammenfatning af høringssvarene vedr. resursemodellen på Daginstitutionsområdet. 8.maj 2007. Sammenfatning af høringssvarene vedr. resursemodellen på Daginstitutionsområdet. Dagpasningsgruppen har på sit møde den 9.maj sammenfattet høringssvarene. Der er indkommet høringssvar fra 25

Læs mere

Udtalelse vedrørende revideret forslag til ny skolestruktur i Randers Kommune

Udtalelse vedrørende revideret forslag til ny skolestruktur i Randers Kommune Randers 18/12/2014 Udtalelse vedrørende revideret forslag til ny skolestruktur i Randers Kommune Følgende udtalelse er lavet af personalet i skolens specialklasser og vedtaget i MED-udvalget på Tirsdalens

Læs mere

Maj 11. Side 1 af 5 B I L AG TI L TR- U D S E N D E L S E N R. 010/2011. Notat Inklusion betyder styrket almenundervisning

Maj 11. Side 1 af 5 B I L AG TI L TR- U D S E N D E L S E N R. 010/2011. Notat Inklusion betyder styrket almenundervisning B I L AG TI L TR- U D S E N D E L S E N R. 010/2011 Notat Inklusion betyder styrket almenundervisning Maj 11 Ved aftalen om kommunernes økonomi for 2011 blev der opnået enighed mellem regeringen og KL

Læs mere

Egebækskolen. Den nye folkeskolereform

Egebækskolen. Den nye folkeskolereform Egebækskolen Den nye folkeskolereform 1 Kære Alle I juni 2013 blev der som bekendt indgået aftale om en ny skolereform. Reformen træder i kraft 1. august 2014. Formålet med reformen er blandt andet, at

Læs mere

Arbejdets organisering Først kommer der en række spørgsmål om kravene til dit arbejde, samt arbejdets organisering og indhold

Arbejdets organisering Først kommer der en række spørgsmål om kravene til dit arbejde, samt arbejdets organisering og indhold Psykisk arbejdsmiljø Arbejdets organisering Først kommer der en række spørgsmål om kravene til dit arbejde, samt arbejdets organisering og indhold - Hvor ofte har du tid nok til dine arbejdsopgaver? Psykisk

Læs mere

Notat. Emne: Styrkelse af dagplejen som et ligeværdigt og attraktivt pasningstilbud. Den 13. august 2015

Notat. Emne: Styrkelse af dagplejen som et ligeværdigt og attraktivt pasningstilbud. Den 13. august 2015 Notat Emne: Styrkelse af dagplejen som et ligeværdigt og attraktivt pasningstilbud Den 13. august 2015 Baggrund Aarhus Kommune skal kunne tilbyde en varieret og fleksibel vifte af pasningsmuligheder til

Læs mere

Tillæg til høringssvar afgivet af forældrene på Sengeløse skole vedrørende placering af Øtofteskolen:

Tillæg til høringssvar afgivet af forældrene på Sengeløse skole vedrørende placering af Øtofteskolen: Kære alle Efter aftale med borgmester Michael Ziegler fremsender forældrene på Sengeløse skole hermed et tillæg til høringssvaret vedrørende en mulig lukning af Øtofteskolen: Tillæg til høringssvar afgivet

Læs mere

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 4 ONSDAG DEN 14. MARTS 2007, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Familieudvalget 14. marts 2007 Side: 2 Fraværende: Dorte Schmidt Brown deltog

Læs mere

Forældrene på Søholmskolen kan på ingen måde acceptere den ændring af styrelsesvedtægten, som er sendt i høring.

Forældrene på Søholmskolen kan på ingen måde acceptere den ændring af styrelsesvedtægten, som er sendt i høring. Til: Ringsted Kommune Børne- og Undervisningsudvalget Den 21. december 2010 Forældrene på Søholmskolen www.bevar7klasse.dk Ang: Høringssvar fra forældrene på Søholmskolen vedr.ændring af styrelsesvedtægt

Læs mere

RESULTATER AF SPØRGESKEMA- UNDERSØGELSE 4 BLANDT DE KOMMUNALE SKOLEFORVALTNINGER

RESULTATER AF SPØRGESKEMA- UNDERSØGELSE 4 BLANDT DE KOMMUNALE SKOLEFORVALTNINGER OMSTILLING TIL EN NY FOLKESKOLE RESULTATER AF SPØRGESKEMA- UNDERSØGELSE 4 BLANDT DE KOMMUNALE SKOLEFORVALTNINGER Efterår 2015 Temaet for undersøgelsen er som i tidligere undersøgelser reformelementerne.

Læs mere

1. Hvilke muligheder ser I lokalt for at imødekomme fremtidens krav til udvikling af folkeskolen?

1. Hvilke muligheder ser I lokalt for at imødekomme fremtidens krav til udvikling af folkeskolen? 1. Hvilke muligheder ser I lokalt for at imødekomme fremtidens krav til udvikling af folkeskolen? Vores børn skal gå på den skole, som giver det bedste og det mest spændende undervisningsforløb. På Frisholm

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Børne- og Ungdomsudvalget den 14-03-2013, s 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Børne- og Ungdomsudvalget Protokol Ekstraordinært møde Torsdag den 14 marts 2013 kl 08:15 afholdt Børne- og Ungdomsudvalget møde i Udvalgsværelse

Læs mere

Forslag til ændring af skolestrukturen i Køge Kommune

Forslag til ændring af skolestrukturen i Køge Kommune Høringsmateriale Forslag til ændring af skolestrukturen i Køge Kommune Side 1/16 Indledning Ny skolestruktur Køge Kommune har med vedtagelse af Budget 2012-15 samt Budgeterklæringens punkt b ønsket at

Læs mere

Notater med besvarelse af spørgsmål rejst på Børne- og Ungeudvalgets møde den 06.06.2013 punkt 1:

Notater med besvarelse af spørgsmål rejst på Børne- og Ungeudvalgets møde den 06.06.2013 punkt 1: Notater med besvarelse af spørgsmål rejst på Børne- og Ungeudvalgets møde den 06.06.2013 punkt 1: Indhold: Kan anvendelsen af vikarer optimeres således, at der kan opnås en besparelse? Mulighed for bedre

Læs mere

Det grafiske overblik

Det grafiske overblik Folkeskolereformen Det grafiske overblik Hovedelementer i folkeskoleforliget En sammenhængende skoledag med flere undervisningstimer og med understøttende undervisning: 0.-3.klasse: 30 timer om ugen (28)

Læs mere

Økonomien i folkeskolereformen 2. juni 2014

Økonomien i folkeskolereformen 2. juni 2014 Notat Center for Økonomi og Styring Stengade 59 3000 Helsingør OPDATERET NOTAT 2. juni 2014 Økonomien i folkeskolereformen 2. juni 2014 I forhold til det oprindelige udkast til notat om økonomien i folkeskolereformen

Læs mere

Dialogbaseret aftale mellem

Dialogbaseret aftale mellem Dialogbaseret aftale mellem Klubområde 2 (Klub X ) v/ Caj Stroland og Børn & Unge forvaltningen v/ Flemming Jensen 2014 Generelt om dialogbaserede aftaler Den dialogbaserede aftale, er en aftale der indgås

Læs mere

Folkeskolereformen på Højboskolen. Tirsdag den 6. maj 2014

Folkeskolereformen på Højboskolen. Tirsdag den 6. maj 2014 Folkeskolereformen på Højboskolen Tirsdag den 6. maj 2014 Første spadestik Højboskolen -version 2014 Intentionen med folkeskolereformen Intentionen er, at det faglige niveau i folkeskolen skal løftes med

Læs mere

Høringssvar Fremtidens skolevæsen i Randers Kommune

Høringssvar Fremtidens skolevæsen i Randers Kommune Randers, den 23. oktober 2014. Høringssvar Fremtidens skolevæsen i Randers Kommune Randers Lærerforening har nedenstående kommentarer i forbindelse med forslaget om Fremtidens skolevæsen i Randers Kommune

Læs mere

Perspektivnotat. Faktabeskrivelse SERVICEOMRÅDE 10 DAGTILBUD FOR BØRN OG SERVICEOMRÅDE 12 FOLKE- OG UNGDOMSSKOLER

Perspektivnotat. Faktabeskrivelse SERVICEOMRÅDE 10 DAGTILBUD FOR BØRN OG SERVICEOMRÅDE 12 FOLKE- OG UNGDOMSSKOLER Faktabeskrivelse Center for Børn og Læring består af to serviceområder: SO 10 Dagtilbud for børn SO 12 Folke- og ungdomsskoler Den strukturelle beskrivelse af de to områder er opdelt efter serviceområde.

Læs mere

Effektmål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune for skoleåret 2015-2016

Effektmål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune for skoleåret 2015-2016 Effektmål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune for skoleåret 2015-2016 Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk E cs@lejre.dk Dato: 14. april 2015

Læs mere

Beregninger på baggrund af indgået aftale - skolereform:

Beregninger på baggrund af indgået aftale - skolereform: Udgiftssiden - Almenområdet Flere undervisningstimer i almenundervisningen: Ifølge den indgåede aftale vil undervisningstimetallet blive udvidet med 14 lektioner mere om ugen i forhold til det nuværende

Læs mere

Skoleleder til Søholmskolen, Ringsted Kommune. Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Rammer og perspektiv.

Skoleleder til Søholmskolen, Ringsted Kommune. Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Rammer og perspektiv. Skoleleder til Søholmskolen, Ringsted Kommune Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Rammer og perspektiv 1) Stillingen 2) Ansættelsesvilkår 3) Skoleområdet i Ringsted 4) Søholmskolen Forventningerne

Læs mere

Amager Øst Lokaludvalg vil meget gerne modtage en tilbagemelding, når endelig politisk behandling har fundet sted.

Amager Øst Lokaludvalg vil meget gerne modtage en tilbagemelding, når endelig politisk behandling har fundet sted. Børne- og Ungeforvaltningen 1. september 2011 Vedr.: høringssvar - Skoledistriktsændringer 2012-2013 Hermed fremsendes høringssvar vedr. Skoledistriktsændringer 2012-2013 Høringssvaret er udarbejdet af

Læs mere

Arbejdets organisering Først kommer der en række spørgsmål om kravene til dit arbejde, samt arbejdets organisering og indhold

Arbejdets organisering Først kommer der en række spørgsmål om kravene til dit arbejde, samt arbejdets organisering og indhold Psykisk arbejdsmiljø Arbejdets organisering Først kommer der en række spørgsmål om kravene til dit arbejde, samt arbejdets organisering og indhold - Hvor ofte har du tid nok til dine arbejdsopgaver? Altid

Læs mere

Børne-, Unge- og Familieudvalget

Børne-, Unge- og Familieudvalget Børne-, Unge- og Familieudvalget Tillægsreferat Dato 03. februar 2015 Mødetidspunkt 17:00 Sluttidspunkt 19:00 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 1, Vordingborg Rådhus Kirsten Overgaard (formand), Helle Mandrup

Læs mere

Bilag 3: Økonomien i folkeskolereformen

Bilag 3: Økonomien i folkeskolereformen Bilag 3: Økonomien i folkeskolereformen Resumé I det netop vedtagne budget for 2014-2017 er det indlagt som forudsætning, at reformen er udgiftsneutral, dvs. den finansieres efter den model, der er lagt

Læs mere

3. at sagen herefter fremsendes til endelig politisk behandling sammen med de indkomne høringssvar.

3. at sagen herefter fremsendes til endelig politisk behandling sammen med de indkomne høringssvar. Styrelsesvedtægt J.nr.: 17.01.00.A21 Sagsnr.: 14/2086 ANBEFALING: Skoleafdelingen anbefaler: 1. at udkast til en ny styrelsesvedtægt for folkeskoleområdet og SFO i Dragør Kommune sendes i høring i skolebestyrelserne,

Læs mere

Alternativ Ø (Det solidariske alternativ)

Alternativ Ø (Det solidariske alternativ) Alternativ Ø (Det solidariske alternativ) Ø. Fem skoler med overbygning- 4 fødeskoler, 1. Kort beskrivelse af alternativ Ø Alternativ Ø er baseret på et bærende princip om, at der skal være skoler over

Læs mere

- Velkommen til den nye folkeskole

- Velkommen til den nye folkeskole - Velkommen til den nye folkeskole Velkommen - til den nye skole I august 2014 træder den nye folkeskolereform i kraft. Det betyder, at Faxe Kommunes elever vil møde en ny og forandret skole, når de møder

Læs mere

Udgift til gennemførelse af den nye folkeskolereform

Udgift til gennemførelse af den nye folkeskolereform 14. september 2014 Dok.nr. 118104-14 Udgift til gennemførelse af den nye folkeskolereform Med den nye folkeskolereform er der fastsat et gennemsnitligt ugentligt minimumstimetal, som kommunerne skal tilbyde

Læs mere

Informationsfolder til Kontaktforældre

Informationsfolder til Kontaktforældre SPURVELUNDSKOLEN Informationsfolder til Kontaktforældre Revideret 23. september 2015. Telefon SKOLEN: 6375 2700 Skolens e-mail: spurvelundskolen.buf@odense.dk Skolens hjemmeside: www.spurvelundskolen.dk

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE SKOLE OG DAGTILBUD. Inklusions strategi. Udkast nr. 2 Dagtilbud og Skole

SOLRØD KOMMUNE SKOLE OG DAGTILBUD. Inklusions strategi. Udkast nr. 2 Dagtilbud og Skole SOLRØD KOMMUNE SKOLE OG DAGTILBUD Inklusions strategi Udkast nr. 2 Dagtilbud og Skole Indhold Indledning... 2 Status:... 3 Formål... 3 Solrød Kommune... 3 Hvorfor inklusion... 3 Inklusion... 3 Mål... 4

Læs mere