Skoledistrikt Hornsherred Syd Afdeling Dalby, Skuldelev og Skibby

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Skoledistrikt Hornsherred Syd Afdeling Dalby, Skuldelev og Skibby"

Transkript

1 Skoledistrikt Hornsherred Syd Afdeling Dalby, Skuldelev og Skibby Frederikssund Kommune Budgetafdelingen Torvet Frederikssund Attn.: Økonomiområdets funktionspostkasse: Skolechef Ulla Olin Opvækst og Ungeudvalget Skibby, den 23. september 2015 Høringssvar med kommentarer til kommunens budget 2016 Skolebestyrelsen indgiver hermed sine kommentarer til kommunens budget 2016, med henvisning til de underpunkter som er anført i kommunens katalog over ændringsforslag, samt generelle kommentarer til kommunens budgetoplæg. Først og fremmest må vi igen udtrykke vores bekymring for, at man i 2016 igen har valgt at stille forslag om markante ændringer indenfor skole og fritidsområdet oveni i et par meget turbulente år for kommunens medarbejdere, elever og forældre med ny skolereform, ny skolestruktur og skolenedlæggelser med sammenlægning af matrikler som følge heraf. Alt dette påvirker såvel skolernes medarbejdere, elever og forældre. Nu må vi som skolebestyrelse forlange arbejdsro på alle fronter for at kunne opfylde de opstillede mål, andet er helt urimeligt. Der er IKKE/kan ikke være sket en evaluering af virkningerne og de rigtig mange gode tiltag som de enkelte skoler og kommunale fritidstilbud har igangsat som følge af skolereformen og strukturændringerne. Vi så gerne, at man i stedet arbejdede med en løbende og struktureret evaluering af skolereformens og strukturændringernes virkninger i skoleåret 2015/2016 før man igen skaber usikkerhed på området. Det er derfor essentielt, at der på skole og fritidsområdet ikke udføres yderligere besparelse eller strukturændringer. Skolebestyrelsen vurderer at yderligere besparelser på dette område vil medføre at kommunens 2020 mål ikke kan opfyldes. Endvidere vil en vellykket implementering af skolereformen være stort set umulig. Forslag nr. 001 Forøget belastningsgrad i Skolefritidsordninger (SFO) Det er lidt svært at se hvordan en besparelse på så få % pr. SFO enhed skal kunne udmønte sig i praksis. Hvorledes vil man spare f.eks.0,21% på Skuldelev skole? Er tanken her at beder nuværende medarbejdere gå ned i arbejdstid? Vi er nød til at gøre opmærksom på, at SFO ernes medarbejdere i dag er en vigtig del af elevernes inklusion, trivsel og læring og deltager i bl.a. understøttende undervisning m.m. En nedskæring på dette område vil forringe kommunens og skolernes målsætning om bedre inklusion, trivsel og læring og vil måske senere kunne betyde merudgifter som følge af dårlig inklusion, trivsel m.m. Skoledistrikt Hornsherred Syd

2 Derudover er SFO en også påvirket af, at inklusionsmidler ikke følger med over i fritidsdelen og det presser også medarbejderne og vil også medføre en negativ effekt på inklusionsarbejdet. Igen bliver skolebestyrelsen nød til at gøre opmærksom på at Frederikssund Kommune har mål for børnenes trivsel disse mål kan ikke opfyldes når betingelserne for opnåelse af disse mål ændres. Hvis man ønsker en nedskæring, må disse mål justeres ind efter nedskæringerne Forslag nr. 004 Specialundervisning central pulje Som det ses i oplægget til budgettet har kommunen primært fokus på besparelser på dette område. Dette ses ved, at alene 25% af den forventede besparelse vil blive overført til inklusionsindsatsen på almen skolerne. Det er selvfølgelig meget bedre end 0%, men slet ikke tilstrækkeligt, og den fulde besparelse burde tilgå området som budget for forebyggende initiativer/støtte m.m. Vi føler i skolebestyrelsen, at forældre i dag må kæmpe i meget lang tid for at få hjælp og det går ikke kun ud over fagligheden for den udfordrede elev men for hele klassen og det er klart med til at trække trivslen og fagligheden ned for alle. Skolebestyrelsen finder det også uacceptabelt, at der er økonomien der afgør hvorvidt et barn kan bevilliges støtte eller ej. Er der et behov for, at et barn skal have støtte i normalområdet skal disse midler være til stede ellers er inklusionstanken dødsdømt både i forhold til de velfungerende børn men ikke mindst i forhold til de børn der har brug for støtten. Det findes derfor stærkt bekymrende, at kommunen fortsat ikke ses at stille fornødne ressourcer til rådighed til at sikre et fagligt og trivselsmæssigt forsvarligt niveau, men at man i stedet lægge op til en besparelse på området. Hvorfor går Frederikssund Kommune ikke forrest på dette område og sætter ambitionerne højere og skaber en god profil/historie på dette område. Forslag nr. 010 Politisk organisering Det er skolebestyrelsens bekymring at en nedskæring af antallet af byrådsmedlemmer også vil få indflydelse på det politiske håndværk og færre hænder til at løfte en godt og grundigt udvalgsarbejde på mange vigtige områder i kommunen, herunder også børne- og unge området, hvor der jo med den seneste strukturændring har været mange møder med udvalg/byråd m.fl. Vi så derfor gerne denne del af forslaget taget af dagsordenen, så man sikrer et fremadrettet grundigt politisk arbejde på de enkelte områder, løftet af flere hænder. Forslag nr. 011 Kollektiv trafik Endnu engang lægges der op til besparelser på området med kollektiv trafik og dette er ikke tilfredsstillende. I forvejen giver den nuværende kollektive trafik store udfordringer for eleverne i skoledistrikt Hornsherred Syd, hvor bussernes afgangs- og ankomsttider ikke passer til elevernes skoledage på de enkelte afdelinger. Enten kommer børnene op til ½ time før skolen åbner eller også går bussen fra skolen før timerne slutter, eller også skal børnene med en bus som lige skal en tur rundt i lokalområdet før den kører af ruten hjem. Skoledistrikt Hornsherred Syd 2

3 Ligeledes er flere busser så overfyldt, at selv små elever må stå op i under hele bustransporten. Der er også et øget behov for busser udenfor spidsbelastningstiderne til skolernes ekskursioner og samarbejde matriklerne imellem. I forbindelse med den nye skolestruktur blev vi forsikret om, at busdriften naturligvis ville blive tilpasset denne nye struktur. Dette er kun sket i begrænset omfang. Dette skal og må der tages højde for omgående og det kan ikke vente til næste budgetår. Reduktion af busdriften: Hvis man ønsker, at reducere i afgange med færrest passagerer, bedes kommunen også huske på og tage højde for, at man jo har valgt at centralisere flere tilbud til kommunens borgere i Frederikssund, og at dette naturligvis også påvirker behovet for transport fra yderområderne af kommunen. Måske ikke på faste ugedage, men nærmere afhængig af tilbuddene til borgerne og ikke mindst ungdomsmiljøet. Hvis transport på tværs af kommunen i mindre belastede tidsperioder på døgnet fremover skal ske med Flextur, hvorledes klares en betaling med flextur så, når en tur med bussen (hvis man har periodekort/ungdomskort eller lign) jo ikke giver en ekstraudgift? Ligeledes vil en flextur klart give mere administration for dem som planlægger sådanne aktiviteter, da der nu skal koordineres flexturs kørsel. Det vil ikke være alle borgere/unge som selv kan koordinere dette. Direkte og hurtigere linjer: Vi kan kun opfordre til mere direkte og hurtigere linjer især til uddannelsesinstitutionerne i Frederikssund, MEN dette skal ikke ske på bekostning af længere afstand til busstoppestederne. Lad os slå 100% fast, at en øget afstand på 2-3 kilometer til nærmeste busstoppested på ingen måde lever op til de løfter vi fik i forbindelse med den ændrede skolestruktur i Hornsherred syd og at det vil være direkte livsfarligt for specielt eleverne til og med mellemtrinnet at skulle transportere sig 2-3 kilometer på mørke snævre landeveje med morgen-/eftermiddagstrafik til- /fra skole -bussen. Vi tager gerne en cykeltur med medlemmerne af byrådet for, at påvise den manglede trafiksikkerhed for eleverne. Vi tror ikke, at den i budgettet fastsatte anlægspulje på kr. 5,0 mio. til cykelstier i 2016, vil give sikker skolevej i landområderne, opvarmet busskur i Lyngerup til alle de ventende buspassagerer og hvad der ellers er blevet lovet og skal til for at sikre at borgerne i kommunens yderområder fastholdes og ikke vælger at flytte fra kommunen. Forslag nr. 025 Justering af visse personale goder Som skolebestyrelse finder vi det vigtigt at anerkende medarbejdernes indsats i løbet af året og ved at nedskære den årlige julegave, syntes vi at budgetbesparelserne strammes mere en hvad der er anstændigt. I forvejen er der jo ikke mange personalegoder på skolerne og det må være muligt at finde et beløb i den størrelsesorden i besparelse på for eksempel anlægsområdet og det nye borgerhus. Skoledistrikt Hornsherred Syd 3

4 Forslag nr. 027 Vikarbudgetter En nedbringelse vikarbudgettet ved fokus på nedbringelse af sygefraværet er naturligvis ønskeligt, MEN vi er nød til, at gøre opmærksom på at, på skoleområdet er udgiften til vikarer en fortsat udfordring og har de tidligere år været langt fra tilstrækkelige, Med de mange og gode tiltag som kommunen på skoleområdet har søsat bl.a. sammen med AP Møller Fonden, samt konsekvenserne af skolereformen, hvor bl.a. der nu er en 6 ferieuge, møder skal holdes indenfor arbejdstiden m.m. ja så er vikarbudgettet på skolerne mere end forbrugt og der er således ikke plads til yderligere besparelser på dette område. Også her vil en beskæring på dette område få en direkte effekt på kommunens målsætning for 2020 samt medarbejdere og elevernes trivsel = øget sygefravær Skolebestyrelsen finder det derfor i tråd med vores øvrige kommentarer helt urimeligt at der også her skæres hvor der i stedet er behov for ekstra ressourcer- igen har vi brug for arbejdsro og de lovede ressourcer på området ikke det modsatte Se også under bemærkninger til forslag 043. Forslag nr. 31 Flytning af Fasangården Bestyrelsen finder det uacceptabelt at nedlægge Fasangåden, da den giver kommunens elever, sfo er og daginstitutioner m.fl. mulighed for undervisning og indblik i og omkring naturen, dels på grund af omgivelserne som er midt i Jægerspris skov, men også de dyr, som er der ogsom giver børn der ikke har dyr selv den oplevelse også. Vi mener ikke alternativet i oplægget vil kunne give de samme vilkår og rammer. De tilbud der forgår på Fasangården er unikke og kan IKKE erstattes i foreningshuset. Igen oplever skolebestyrelsen at velfungerende aktiviteter i Hornsherred flyttes til Frederikssund en klar forfordeling af den anden side af broen vi behøver ikke her at uddybe hvilke frustrationer det igen giver på Hornsherred. Vi mener også det er vigtigt at børnene oplever hele vores kommune, og ikke kun Frederikssund Fasangården er et helt unikt tilbud til børn og unge i Frederikssund Kommune. Et tilbud som ligger i klar linje med hvad folkeskolereformens krav er til andre former for undervisning.. Skal Frederikssund Kommune igen-igen nedlægge unikke tilbud for vores børn og unge? Skolebestyrelse henstiller igen til at vi får ro på dette område også, til at implementere de store krav der pt. pågår både børnehaver og skoler. Skolebestyrelsen foreslår i stedet at foreningshuset på Østersvej i Frederikssund nedlægges og i stedet bevares Fasangården. Aktiviteterne fra foreningshuset overflyttes til Fasangården. Skoledistrikt Hornsherred Syd 4

5 Forslag nr. 32 Afhændelse af kommunale spejderhytter Vi skal hermed gøre opmærksom på, at den kommunale spejderhytte i Nordmandsmosen i høj grad benyttes af skoleklasser til udflugter, hytteturer, base under skolemotionsløb m.m. og at en overdragelse af spejderhytten til Spejderne vil kunne få indflydelse på skolens brug af denne hytte til undervisningsformål, udflugter m.m. Igen en besparelse som modvirker skolereformens hensigter. Forslag nr. 33 Afhændelse af et antal fodboldbane Hvis man ønsker at afhænde fodboldbaner bør man her have med i beslutningen at nogle af disse fodboldbaner også anvendes af skoler og daginstitutioner og at dette derfor vil have betydelig effekt på skolernes undervisningsforløb hvis dette sker og her tænkes ikke kun på idrætsundervisningen, da boldbanerne også benyttes til bevægelse i undervisningen m.m. Forslag nr. 043 Øget undervisningsandel for lærerne Skolebestyrelsen for Hornsherred syd ønsker den mest kvalificerede undervisning som muligt, inden for de givende rammer. Vi ønsker også de bedst mulige arbejdsvilkår for vores medarbejdere og en øget undervisningsandel vil ikke skabe øget medarbejdertrivsel tværtimod det vil nok snare skabe øget fravær ved sygdom, stress samt lærerflugt m.m. Dermed kommer også vikarbudgettet under øget ikke tiltænkt pres. En øget undervisningsandel giver nødvendigvis ikke den mest kvalificerede undervisning. Vi finder det vigtigt lærerne møder til undervisning forberedt bedst og mest muligt, således at der tages højde for netop det som skolereformen vægter højt, nemlig øget faglighed for den enkelte elev. Og så der kan følges op bagefter undervisningstimerne, overfor den enkelte elev. At kommunens oplæg til budget tillige med ikke er retvisende i forhold til lærernes undervisningsandel, finder vi også direkte urimeligt. Hvis man medtager lærernes andel af timer til understøttende undervisning, ja så er man på gennemsnittet for Nordsjælland. Og en beskæring på SFO og vikar området vil sammen med dette tiltag give helt urimelige arbejdsbetingelser for skolernes medarbejdere. Vi finder det også stærkt nødvendigt at kommunen tænker i at tiltrække de bedste medarbejdere på området og det gør man ikke med de tiltag er der i dette års budgetforslag. Lad os sammenligne os med andre kommuner på et korrekt grundlag og lad os evaluere resultaterne fra nogle af de kommuner som har et større antal undervisningstimer end vi har pt. når man tager højde for den understøttende undervisning og så over tid justere dette til hvad der er rimeligt for alle parter. Kort sagt LAD OS FÅ ARBEJDSRO. En ny digitaliseringsplatform kan være et vigtigt redskab i medarbejdernes daglige arbejde, hvis dette system reelt understøtter læringen og de fornødne ressourcer investeres i at skolernes medarbejdere får den fornødne indførelse i systemernes anvendelse og muligheder. Det er efter vores opfattelse fuldstændig urealistisk at, kunne forvente en besparelse på årsværk allerede i skoleåret 2016/2017 og også 2017/2018 som følge af en indførelse af en ny fælles brugerportal. Efter vores vurdering benyttes argumentet om en ny digital løsning blot som argument for et længe næret ønske hos kommunen om at øge lærernes undervisningstid, uden hensyntagen til et fornuftigt dokumenteret sammenligningsgrundlag fra andre kommuner omkring bedre læringsresultater, trivsel, inklusion og medarbejdertilfredshed. Skoledistrikt Hornsherred Syd 5

6 For skolebestyrelsen i Hornsherred syd vægter det højt, at det er muligt at tiltrække kvalificerede linjefagsuddannede lærere som ønsker at arbejde i dette yderområde af hovedstaden og det gør man kun ved at skabe gode undervisningsmiljøer, med respekt for forholdet mellem forberedelsestid og undervisningstimer og hvor der er tid og plads til at arbejde med elever som også kræver en ekstra indsats, uden dog at være direkte diagnosticeret. Vores medarbejdere på skoleområdet har været igennem 2 år med store omstillinger og vi finder det nødvendigt at der nu skabes ro omkring arbejdssituationen og evalueres på de omstillinger og mål som har været sat inden man sætter nye forventninger/mål til medarbejderne og måske skaber øget sygefravær på grund af stress/lærerflugt m.m. hvis de presses yderligere nu. Hvis kommunen fastholder sit krav til besparelser på dette område, kræver det ifølge vores vurderinger, at flere forhold er til stede forhold som efter vores information ikke er der i dag og som gør at besparelsen er urealistisk reelt ser vi en merudgift på området til i en periode indtil systemet er ordentligt implementeret: o Ressourcer: Et fuldt udviklet system som sættes i drift umiddelbart i foråret Det er vigtigt at et nyt system ikke først virker fra 1. skoledag i et nyt skoleår. Det kræver at der bliver arbejdet/leget med systemet inden dette skal rigtigt i drift. Dette er også hvad der lægges op til i Rambølls analyse fase 2. Hvilke ekstra ressourcer har kommunen afsat til dette på de enkelte skoler, uden at det påvirker det nuværende budget eller vikarkontoen? Her tænkes på uddannelse i og test af systemet samt ikke mindst indlæggelse af data på den enkelte elev? Dette vil også presse vikarbudgettet til langt over grænsen i o IT-Investering: At kommunen har opfyldt sin del af opgaverne i forbindelse med implementeringen af den digitale løsning. Vi formoder, at dette også har involveret medarbejdere på skolerne i processen, men de tidligere skolebestyrelser har ikke hørt om dette arbejde. Tværtimod har der været problemer med at finde pengene til indkøb af ikke mindst de digitale læringsmidler. o Forberedelsestid. Det kræver rigtig meget tid til en start, at sætte sig ind i systemet og dets muligheder, at lægge data ind omkring elever, egne materialer så de kan bruges til vidensdeling, at søge og udvælge vidensdeling-/materialer til egen undervisning m.m. Lærerne er i forvejen presset på forberedelsestid og vil kun blive presset yderligere på dette punkt af et nyt system. o Kvalitet: Det kræver virkeligt noget af medarbejderne i hele landet, at det materiale som indlægges i en sådan portal er af en kvalitet som gør, at det vil kunne anvendes direkte uden yderligere instruktioner fra de medarbejdere som har indlagt materialet i portalen. Der vil efter vores opfattelse gå minimum 1 2 år efter indførelsen af et sådant system (som vel at mærke virker efter hensigten dag 1) før effekten vil kunne måles i mere effektiv forberedelsestid og dermed besparelser på årsværk. Et system er kun så godt som de data der lægges ind i systemet og det kræver også at resten af kommunens/landets skoler anvender systemet i samme omfang, En besparelse på sigt er derfor mulig, men kun hvis alle arbejder målrettet efter dette. Vi har undersøgt konceptet og undervisningsministeriets forventer den digitale platform nærmere som baggrund for vores antagelse. Ingen steder ser vi her at tanken har været besparelser, men kun bedre læring. Det får man kun ved at have gode engagerede medarbejdere som har den fornødne tid til alle de opgaver som pålægges medarbejderne i disse år. Skoledistrikt Hornsherred Syd 6

7 Ifølge digitaliseringsstyrelsens notat om konceptet for denne brugerportal, skal denne have et afgrænset fokus på trivsel og læring ift. den enkelte elev, med prioriteret indhold omkring understøttende pædagogiske funktioner og opgaver på skolen, som bidrager til læring. De seks opgaver som portalen skal understøtte og som fremgår af Aftale om et fagligt løft af folkeskolen, er: o Understøtte et tættere samarbejde med forældre bl.a. om elevernes faglige progression o understøtte styrket elevinddragelse o understøtte elev-elev-aktiviteter o understøtte lærernes pædagogiske arbejde med bl.a. elevernes læring og løbende faglige progression i forhold til Fælles Mål o understøtte en længere og varieret skoledag o indeholde eller kobles til en forbedret digital understøttelse af elevplanen. De målsætninger for brugerportalen, som indgår i KL s politiske målsætninger på området, er: o understøtte folkeskolereformen med fokus på de skolenære administrative behov og brugernes behov o understøtte den enkelte elevs læring og trivsel o understøtte inddragelse af forældrene til gavn for elevers trivsel, udvikling og o læring o understøtte kommunikation, samarbejde og videndeling mellem de professionelle, mellem de professionelle og eleverne og mellem de professionelle og forældrene o understøtte såvel helhedstænkningen i skolen og den åbne skole som helhedstænkningen på 0-18 års området o understøtte den faglige ledelse af skolen. Udover disse punkter skal de enkelte kommuner også selv have igangsat forskellige investeringer som understøtter denne portal: Læringsplatform, digitale læringsmidler, samarbejdsplatform og Dash board. Er disse forhold på plads nu. Dette skulle være klart i maj 2015? Vores holdninger er baseret på analyser og rapporter offentliggjort på følgende hjemmeside: Endelig syntes, vi at et sammenligningsgrundlag til øvrige kommuner skal ske på et ligeligt grundlag, dvs. med de samme ansættelses- og arbejdsmæssige vilkår og hvis dette ikke er tilfældet at det så oplyses at der er divergens. Forslag nr. 048 City-Wifi til turister Det er efter skolebestyrelsen i distrikt Hornsherred Syd en fuldstændig uhørt anvendelse af kommunale midler ved anlægsudgifter på kr. 2,5 mio. og årlige driftsudgifter på tkr Vi så langt hellere at sådanne investeringer i stedet kunne anvendes på at sikre såvel unge som ældre bedre udbud af fritidstilbud og at nogle af de spareforslag som netop berører disse områder tages af budgettet. Skoledistrikt Hornsherred Syd 7

8 Det må, med de teknologiske muligheder der er i dag, være muligt for de enkelte anførte steder, Valhalla, Frederikssund Hallerne, Sejlklubberne og Nordkajen, selv at etablere en Wifi forbindelse for brugerne og de turister som bevæger sig i områderne eller inforstandere som tidligere foreslået. Det vil måske betyde en lidt højere driftsudgift for de berørte områder, og det kan man jo overvejer at give tilskud til, men det vil næppe medføre en nedgang i antallet af turister og med de mobiltelefonabonnementer som udbydes i dag både herhjemme og i udlandet, vil vi tro at antallet af brugere uden adgang til nettet er meget begrænset og at det slet ikke står mål med investeringen og udbyttet for borgerne i kommunen i forhold til at investere disse beløb i tilbud til borgerne i kommunen. Forslag nr. 055 Klubtilbud på specialområdet, Skole ved kæret Som skolebestyrelse i Hornherred Syd finder vi det fornuftigt, at der også skabes klubtilbud til elever på Skolen ved Kæret. Hvad vi dog har meget svært ved, at acceptere er at udgiften hertil skal tages fra Inklusionspuljen. Denne pulje er rigeligt under pres på de enkelte skoler og det ville være passende hvis dette beløb i stedet blev taget fra de 75% af besparelsen på specialområdet som ikke går tilbage til inklusionsområdet men direkte i kommunekassen. Altså igen en besparelse på et område som kræver stor fokus og gavner langt flere end de berørte elever. Ønsker til bevillinger til skoleområdet og til skoledistrikt Hornsherred Syd: Undervisningsmidler Fagkonti: Som skolebestyrelse oplever vi større og større udfordringer med at få budgettet for fagkonti til at gå op. Dette er især med implementeringen af skolereformen blevet yderligere forstærket. Der er kommet flere nye fag til, tidligere i skoleforløbet m.m. MEN der er ikke fulgt midler med til øget indkøb af undervisningsmidler. Vi oplever at flere og flere børn hver dag kommer hjem med kopiark krøllet sammen i skoletasken. Dette kan ikke være med til at øge fagligheden. Der er set med skolebestyrelsens øje, større sikkerhed for faglighed, hvis eleverne har bøger at arbejde med og løse opgaver i. Vi mener at kommunen kan komme meget langt for få midler ved at opgradere budgettet til fagkonti og derved sikre ordentlige undervisningsmaterialer. Der har også i forbindelse med den nye struktur på skoleområdet, været uventede udgifter til klassesæt i forbindelse sammenlægningen til en distriktsskole. Disse udgifter har været mere end kr for Skoledistrikt Hornsherred syd. Da vi klart fik oplyst, at strukturændringen ikke var en sparerunde, forventer vi også at dette ikke skal være en ekstraudgift i forhold til andre skoler i kommunen og at skolen kompenseres for disse merudgifter. Kørselsudgifter: Skoledistrikt Hornsherred Syd 8

9 Som følge af den nye skolestruktur og Hornsherred Syds placering i yderkanten af kommunegrænsen, betyder dette derfor forholdsmæssigt flere omkostninger ifm. kørsel frem og tilbage til afdelingerne og til Frederikssund by, end flere andre skoler i kommunen. Vi har uden tvivl de største afstande mellem afdelingerne og til forvaltningen i Frederikssund. Alligevel anvendes samme fordelingsmodel i rammebevillingen. Vi skal derfor anmode om, at der sker en refusion, så skolerne økonomisk stilles lige og dette ikke går forholdsmæssigt mere ud over vores fagkonti end på andre skoler. Ønsker til Skoledistrikt Hornsherred syd : Dalby matrikel havde som den eneste skole i Frederikssund Kommune fået etableret et velfungerende samarbejde med den lokale idrætsforening. Endvidere ønskede man på matriklen at arbejde videre med at etablere en science linje i samarbejde med Frederikssund Gymnasium. De puljemidler der sidste år blev givet, kan klassificeres som værende spildte ihvis der ikke bevilges nye midler til dette og det har i forbindelse med den ændrede skolestruktur ikke været muligt at fastholde dette tilbud for skoleåret 2015/2016. Skolebestyrelsen ønsker at få genetableret samarbejdet med områdets idrætsforeninger samt få i gangsat et science projekt med Frederikssund Gymnasium. Et projekt som også kan styrke Frederikssund Gymnasiums konkurrence i forhold til de andre omkringliggende gymnasier som kommunens unge jo søger til. Skolebestyrelsen ønsker derfor igen at få afsat puljemidler til gen-etablering af de to projekter to projekter der ligger fuldt på linje med de forventninger som en skolereform skal indeholde. Ifm. oprettelsen af det såkaldte servicekorps fragik ressourcerne såvel arbejdstimer som materialeudgifter til reparationer af bl.a. legepladser fra skolernes tidligere vedligeholdelsesbudget.,servicekorpset vedligeholder gerne legepladserne i det omfang det er muligt inden for rammerne, MEN strukturændringen med serviceorpset indebærer således en indirekte nedskæring da vedligeholdelse af bl.a. legepladser nu skal ske med skolens egne midler og skolen har således ikke længere økonomi til at vedligeholde legepladserne. Samtidig må man vel også kunne fremføre, at hele ideen med servicekorpset var, at udføre vedligeholdelse centralt og ikke at skolen selv skal betale og forestå vedligeholdelse af områder som der tidligere var eget budget til, men som nu er underlagt Servicekorpsets rammer og kan bruges til al andet vedligeholdelses også. Skolebestyrelsen går ud fra, at dette som også anført sidste år, er en fejl, som bedes rettet hurtigt. Ligeledes må vi gøre opmærksom på at legepladserne i dag i tråd med skolereformen udgør en vigtig del at undervisnings redskaberne og derfor bød være velvedligeholdte og inspirerende at anvende. Skibby - Matrikel Et stort praktisk og elev-/personale arbejdsmiljøproblem, bl.a. i IT-undervisningen, er manglende solafskærmning i Afdeling Skibbys lokaler som betyder at der hvor undervisningen pågår, er det meget vanskeligt at se de nye tavler, ligesom det giver høj varme i lokalerne og især for eleverne der sidder tæt på de store vinduespartier. Skolen har igennem nogle år Skoledistrikt Hornsherred Syd 9

10 nu haft dette ønske til en ekstra bevilling på dagsordenen og vi har ingen muligheder for inden for eget budget afsætte ressourcer til solafskærmning. Uforudsete udgifter ifm. Renoveringen nogle år tilbage, herunder skimmelsvamp o.lign. betød, at flere af de planlagte dele af renoveringen ikke kunne gennemføres, bl.a. vedr. gymnastiksalen og sløjdlokaler m.v. Vi skal derfor anmode om, at den oprindelige plan snarest tages op igen, således at renoveringen kan færdiggøres. Den tidligere skolebestyrelsen har siden 2007 gjort kommunen opmærksom på, at vandet i de kolde haner ikke er koldt nok som drikkevand. Den nye skolebestyrelse må desværre konstatere, at dette fortsat ikke tages alvorligt. Skolebestyrelsen mener fortsat, at der bør afsættes midler til dette. Vi uddyber gerne vores høringsvar ved personligt møde, men det var desværre ikke muligt for os at møde til borgermøde den 15. september Med venlig hilsen Skolebestyrelsen for Hornsherred Syd Skoledistrikt Hornsherred Syd 10

Skibby, den 23. september 2014. Høringssvar med kommentarer til kommunens budget 2015

Skibby, den 23. september 2014. Høringssvar med kommentarer til kommunens budget 2015 Marbækskolen - en skole i udvikling Frederikssund Kommune Budgetafdelingen Torvet 2 3600 Frederikssund Attn.: Økonomiområdets funktionspostkasse: oekonomi@frederikssund.dk Skolechef Ulla Olin uolin@frederikssund.dk

Læs mere

Udtalelser fordelt på tilpasningsforslag

Udtalelser fordelt på tilpasningsforslag Indhold Generelle bemærkninger og nye forslag...2 Forslag 1 Etablering af lokale dagaflastningstilbud...8 Forslag 2 Etablering af døgntilbud til forældre og børn...9 Forslag 3 Helhedsorienteret familieindsats...10

Læs mere

En række bekymrede forældre fra børn på Boesagerskolen i Smørum

En række bekymrede forældre fra børn på Boesagerskolen i Smørum Med afsæt i de fremlagte besparelser på skoleområdet jf. de udvalgte prioritetsområder vil vi tage stærkt afstand fra forslag om optimering af klasse koefficienter. Det er tilsyneladende oplagt for visse

Læs mere

Høringsforslag til Budget 2013. indsendt via www.norddjurs.dk

Høringsforslag til Budget 2013. indsendt via www.norddjurs.dk Høringsforslag til Budget 2013 indsendt via www.norddjurs.dk Indsendt Indsendt af Overskrift 18-09-2012 10. klasse center Høringssvar 17-09-2012 Børneby Glesborgs bestyrelse Høringssvar Distrikt Vestre

Læs mere

Økonomiudvalget Dato: 16-09-2014 Lolland Kommune. Høringssvar på Budgetoplæg 2015 - Lolland kommune 05-K360/20001 BVA/-

Økonomiudvalget Dato: 16-09-2014 Lolland Kommune. Høringssvar på Budgetoplæg 2015 - Lolland kommune 05-K360/20001 BVA/- Høringssvar/bemærkninger til budgetforslag 2015-2018 Økonomiudvalget Dato: 16-09-2014 Lolland Kommune Deres ref.: Vor ref.: Sagsbehandler: 05-K360/20001 BVA/- Høringssvar på Budgetoplæg 2015 - Lolland

Læs mere

Lokaludvalg Allerslev Skole, SFO: Valhal, Bifrost og Lageret

Lokaludvalg Allerslev Skole, SFO: Valhal, Bifrost og Lageret 18-09-13 Høringssvar til budgetoplæg vedr. gennemførelse af skolereform i Lejre Kommune Lokaludvalget på Allerslev Skole har haft budgetoplægget vedr. gennemførelse af skolereform i Lejre Kommune til høring.

Læs mere

Skolebestyrelsen ved Grønnevang Skole

Skolebestyrelsen ved Grønnevang Skole Skolebestyrelsen ved Grønnevang Skole 2011 1 Indholdsfortegnelse 1 Grønnevang Skole Nyhedsbrev nr. 4 - december 2011... 4 2 Baggrund for processen... 6 3 Den inddragende process... 7 2.1 Bestyrelsens kommunikation

Læs mere

Politiske ændringsforslag pr. 26. september 2011. Budgetforslag 2012-2015

Politiske ændringsforslag pr. 26. september 2011. Budgetforslag 2012-2015 Budgetlægning 2012-2015 Hæfte 9 Politiske ændringsforslag pr. 26. september 2011 Budgetforslag 2012-2015 27. september 2011 Økonomi Tlf. 72 10 75 01 tommy.abildgaard@fredericia.dk www.fredericiakommune.dk

Læs mere

Revideret kommissorium om ny skolestruktur i Ringsted Kommune April 2011 v.3

Revideret kommissorium om ny skolestruktur i Ringsted Kommune April 2011 v.3 Skolestruktur 2012 Revideret kommissorium om ny skolestruktur i Ringsted Kommune April 2011 v.3 Børne- og Undervisningsudvalget har igangsat en debat om, hvordan skolestrukturen i Ringsted Kommune bedst

Læs mere

Høringssvar. for Greve Kommunes skoler vedr. kvalitetsrapport 2007-2008

Høringssvar. for Greve Kommunes skoler vedr. kvalitetsrapport 2007-2008 Høringssvar for Greve Kommunes skoler vedr. kvalitetsrapport 2007-2008 Oktober 2008 Oversigt over høringssvar fra skolerne Høringssvar fra skolebestyrelsen på Damagerskolen vedr. Kvalitetsrapporten...2

Læs mere

Odenses skolers tilstand

Odenses skolers tilstand Odenses skolers tilstand Skolebestyrelsernes kvalitetsrapport 2015 Forord Hvert år udgiver Odense Kommunes Børn og Ungeforvaltning en kvalitetsrapport. Denne rapport beskriver, hvordan det går på skolerne

Læs mere

Høring om budget 2016-2019

Høring om budget 2016-2019 Høring om budget 2016-2019 Foto: Kenneth Jensen. Første spadestik i Vinge 26. maj 2015. Det var ikke kun de voksne, der havde gang i spaderne. Øvrige billeder i publikationen er ligeledes taget af Kenneth

Læs mere

Notat Emneopdelt opsamling på indkomne høringssvar i forbindelse med ny skolestruktur

Notat Emneopdelt opsamling på indkomne høringssvar i forbindelse med ny skolestruktur Notat Emneopdelt opsamling på indkomne høringssvar i forbindelse med ny skolestruktur Notatet er emneopdelt og struktureret i henhold til høringsmaterialet. Høringssvar der indeholder bemærkninger til

Læs mere

Samlet høringssvar vedr. skolereform

Samlet høringssvar vedr. skolereform 1 Samlet høringssvar vedr. skolereform 1. Elever, der ikke i overgangsfasen ønsker lektielæsning, og som er afhængig af hjemtransport med skolebus, ikke får separat hjemkørsel, idet der køres efter de

Læs mere

Referat af tillægsdagsordenbr /> Forenings- og Fritidsudvalget

Referat af tillægsdagsordenbr /> Forenings- og Fritidsudvalget Referat af tillægsdagsordenbr /> Forenings- og Fritidsudvalget Mødedato: Onsdag den 30. oktober 2013 Mødetidspunkt: Kl. 18:00 Sluttidspunkt: Kl. 21:00 Mødested: Stengade 72 Bemærkninger: Medlemmer: Anders

Læs mere

Politisk beslutningsgrundlag for implementering af FOLKESKOLEREFORMEN I ESBJERG KOMMUNE

Politisk beslutningsgrundlag for implementering af FOLKESKOLEREFORMEN I ESBJERG KOMMUNE Politisk beslutningsgrundlag for implementering af FOLKESKOLEREFORMEN I ESBJERG KOMMUNE 1 Mange har kaldt folkeskolereformen den mest omfattende forandring af folkeskolen i nyere tid. Et bredt flertal

Læs mere

Budgetaftale 2015-2018 26. september 2014

Budgetaftale 2015-2018 26. september 2014 1. Et langsigtet perspektiv Budgettet for 2015-2018 anlægger et langsigtet perspektiv på udviklingen af Lejre Kommune. Budgettet sikrer, foruden mere end 1,6 mia. kr. årligt til service, også råderum til

Læs mere

BORNHOLMS IDRÆTSRÅD HELSEVEJ 4, 3700 RØNNE E-MAIL: POST@BHSIR.DK WWW.BHSIR.DK

BORNHOLMS IDRÆTSRÅD HELSEVEJ 4, 3700 RØNNE E-MAIL: POST@BHSIR.DK WWW.BHSIR.DK BORNHOLMS IDRÆTSRÅD HELSEVEJ 4, 3700 RØNNE E-MAIL: POST@BHSIR.DK WWW.BHSIR.DK Kommunalbestyrelsen Bornholms Regionskommune Ullasvej 23 3700 Rønne Bornholm, den 20. juni 2010 Høringssvar: Genåbning af budget

Læs mere

Skanderborg-Odder Lærerkreds

Skanderborg-Odder Lærerkreds Generalforsamling 2015 Skanderborg-Odder Lærerkreds Onsdag den 25. marts kl. 17:00 på Morten Børupskolen Møllegade 45, 8660 Skanderborg Skanderborg-Odder Lærerkreds FORRETNINGSORDEN For generalforsamlingen

Læs mere

Budgetforslag 2016 2019 Beskrivelse af ændringsforslag (drift og anlæg)

Budgetforslag 2016 2019 Beskrivelse af ændringsforslag (drift og anlæg) BUDGET 2016-2019 Budgetforslag 2016 2019 Beskrivelse af ændringsforslag (drift og anlæg) Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 4 SELVSTÆNDIGE FORSLAG... 5 001 Forøget belastningsgrad i skolefritidsordninger

Læs mere

Mundtlig beretning 2015

Mundtlig beretning 2015 Mundtlig beretning 2015 Vi har for godt en uge siden stemt ja til overenskomstresultatet, og dermed sagt ja til den overenskomst, der vil være gældende de næste tre år - frem til 2018. Vi har haft en imponerende

Læs mere

Råd. til rummelighed. Økonomiske og organisatoriske ændringer til øget rummelighed

Råd. til rummelighed. Økonomiske og organisatoriske ændringer til øget rummelighed Råd til rummelighed Økonomiske og organisatoriske ændringer til øget rummelighed Indhold FORORD...03 INDLEDNING...04 STYRINGSMODELLER...07 Institutionsmodellen...07 Distriktsmodellen...17 Pengene følger

Læs mere

FORMANDENS BERETNING. Københavns Lærerforening 2015

FORMANDENS BERETNING. Københavns Lærerforening 2015 FORMANDENS BERETNING Københavns Lærerforening 2015 1 Indhold 1. Løn og arbejdstid... 4 OK-15... 4 Forståelsespapiret 2015-16... 5 Lønaftalerne... 6 2. Københavns Kommunes Økonomi 2015 og 2016... 7 Budget

Læs mere

Allerød Kommune Kvalitetsrapport 2007-2008

Allerød Kommune Kvalitetsrapport 2007-2008 Allerød Kommune Kvalitetsrapport 2007-2008 Afsnit 1: Indledning... 5 1.1 Baggrund og ramme for udarbejdelsen af kvalitetsrapporten... 5 1.2 Rapportens opbygning... 6 Afsnit 2: Samlet vurdering og anbefalinger...

Læs mere

Kvaltitetsrapport 5 Skoleåret 2010-2011

Kvaltitetsrapport 5 Skoleåret 2010-2011 Kvaltitetsrapport 5 Skoleåret 2010-2011 Undervisning i tal Lærernes faglige kompetencer Det pædagogiske ledelsesteam IT, undervisningsmidler og økonomi Specialskoler Særlige undervisningstilbud Skolevalg

Læs mere

Medlemsblad fra Odense Lærerforening Nr. 6 November 2013. TEMANUMMER Byrådsvalget 2013

Medlemsblad fra Odense Lærerforening Nr. 6 November 2013. TEMANUMMER Byrådsvalget 2013 Medlemsblad fra Odense Lærerforening Nr. 6 November 2013 TEMANUMMER Byrådsvalget 2013 Et valg - også om prioriteringer Folkeskolen I Odense prioriteres folkeskolen lavt i forhold til, hvor meget politikerne

Læs mere

It-strategi. Samlet oversigt over indkomne høringssvar

It-strategi. Samlet oversigt over indkomne høringssvar It-strategi Samlet oversigt over indkomne høringssvar 1 Indhold Oversigt over centrale pointer, forslag og ønsker i høringssvarene...3 Højbohus Vuggestue- og børnehave...7 Nordbakkeskolen... 8 Vigersted

Læs mere

Status i forhold til implementering af folkeskolereformen

Status i forhold til implementering af folkeskolereformen Status i forhold til implementering af folkeskolereformen Denne statusrapport over implementeringen af skolereformen på Hotherskolen, Store Heddinge Skole og Strøbyskolen et halvt år efter reformens ikrafttræden

Læs mere

Budgetaftale 2011 (12-14).

Budgetaftale 2011 (12-14). Sorø, den 21. september 2010. Budgetaftale 2011 (12-14). Indledning Sorø Kommunes byråd vedtog i marts 2010 kodeks for det gode budgetarbejde. Et kodeks, der skulle være med til at sikre, at Sorø Kommune

Læs mere

Hillerød Kommune. Kvalitetsrapport skoleåret 2006/07. Børn, Familier & Kultur Oktober 2007.

Hillerød Kommune. Kvalitetsrapport skoleåret 2006/07. Børn, Familier & Kultur Oktober 2007. Hillerød Kommune Kvalitetsrapport skoleåret 26/7 Børn, Familier & Kultur Oktober 27. Indhold 1. Forord. 1 1.1 Indledning 2 1.2 Formål 4 1.3 Projektets organisering 5 1.4 Ressourcer (1.fase) 6 1.5 Et samlet

Læs mere