Kompensation til havvindmølleparker ved påbudt nedregulering

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kompensation til havvindmølleparker ved påbudt nedregulering"

Transkript

1 Til Produktionsbalanceansvarlige aktører m.fl. 8. januar 2014 HEP-KDJ/HEP Kompensation til havvindmølleparker ved påbudt nedregulering Version 2.0 af 8. januar 2014 Dok. 13/ /9

2 Indholdsfortegnelse: Hvilke anlæg er omfattet? Under hvilke omstændigheder kan Energinet.dk påbyde nedregulering? Force majeure situationer Hvordan giver Energinet.dk besked om påbudt regulering? Fastsættelse af kompensation Indledning... 5 I begge tilfælde gælder følgende generelle regler: Ordre før kl. 11 dagen før driftsdøgnet Ordre efter kl. 11 dagen før driftsdøgnet Modellering af ikke-leveret produktion fra havvindmølleparker Indledning Metoder til beregning af ikke leveret produktion Metode Metode Afvigelse på beregnede data... 9 Dok. 13/ /9

3 Indledning Nærværende dokument er udstedt i henhold til 35, stk. 5, i lovbekendtgørelse nr af 25. november 2013 om fremme af vedvarende energi, herefter kortfattet benævnt VE-loven. VE-loven beskriver de overordnede regler for, hvornår Energinet.dk kan påbyde nedregulering af havvindmølleparker og fastlægger rammerne for, hvorledes størrelsen af tabt elproduktion som følge af nedregulering beregnes, og hvorledes størrelsen af den mistede indtjening opgøres med henblik på at dække elproducentens tab. I dette dokument detaljeres de rammevilkår, som er fastsat i VE-loven, herunder fastlægges: - Under hvilke omstændigheder kan Energinet.dk påbyde nedregulering - Hvordan beregnes kompensationen for ikke leveret produktion forårsaget af nedregulering - Hvordan fastlægges størrelsen af ikke leveret produktion forårsaget af nedregulering Dokumentet henvender sig således til de virksomheder, som enten har etableret eller overvejer at etablere havvindmølleparker. Baggrunden for denne version 2.0 er, at modellen i version 1.0 viste sig at give betydelige udfordringer med hensyn til den praktiske implementering i eksisterende it-systemer, både hos aktører og hos Energinet.dk. Herudover er tilføjet et afsnit 2.1 om erstatningsvilkårene i force majeure situationer samt en beskrivelse af de særlige vilkår, som gælder for Anholt Havvindmøllepark i perioder med ikke-positiv markedspris, jf. VE-lovens 35, stk. 3. De regler, der beskrives i nærværende dokument, er afstemt med Energinet.dk's markedsforskrifter. Eventuel uenighed om adgangen til betaling og dennes størrelse kan af elproducenten indbringes for domstolene, jf. VE-lovens 35, stk. 4. Nærværende dokument kan hentes på Anmeldelse Version 1.0 af dette dokument blev anmeldt til Energistyrelsen den 14. maj Version 2.0 af dette dokument blev anmeldt til Energitilsynet den xx.yy Dok. 13/ /9

4 1. Hvilke anlæg er omfattet? Det fremgår af VE-lovens 34 og 35, at bestemmelserne om regulering af elproduktionen fra havvindmølleparker samt medfølgende kompensation gælder for havvindmølleparker, som er etableret efter afholdelse af udbud. Den første havvindmøllepark, der er omfattet af nærværende regler, er således Horns Rev 2, der blev idriftsat i Vilkårene omkring nedregulering og kompensation gælder i 25 år fra meddelelsen om tilladelse til udnyttelse af energi på søterritoriet er givet til ansøgeren. 2. Under hvilke omstændigheder kan Energinet.dk påbyde nedregulering? Det fremgår af VE-lovens 34, at Energinet.dk kan påbyde reduktion eller afbrydelse af elproduktionen, hvis dette er nødvendigt på grund af: - Fejl eller vedligeholdelsesarbejder til ilandføringen af elproduktionen eller i det øvrige transmissionsnet - Kapacitetsbegrænsninger i det sammenhængende transmissionsnet Det fremgår videre af VE-lovens 34, at påbud om nedregulering skal være betinget af, at nedreguleringen er nødvendig af hensyn til forsyningssikkerheden eller en samfundsøkonomisk optimal udnyttelse af det sammenhængende elforsyningssystem, herunder sikringen af et velfungerende konkurrencemarked. Det fremgår af ovenstående formuleringer samt af bemærkningerne til loven, at de særlige principper om prioritering i nettet af elektricitet fra vindmøller ikke gælder for havvindmølleparker, som er etableret efter udbud. De beskrevne vilkår gør det muligt for Energinet.dk at bestemme en økonomisk optimal balance mellem ydelse af betalinger for nedregulering og forstærkning af transmissionsnettet, og agere i overensstemmelse hermed. For så vidt angår lovens formuleringer omkring velfungerende konkurrence, fremgår det af lovens bemærkninger, at der sigtes til, at Energinet.dk kan foretage en samfundsøkonomisk afvejning imellem mulighederne for at udnytte vindkraften fuldt ud og mulighederne for at anvende transmissionsnettet til effektudveksling med udlandet. 2.1 Force majeure situationer Det fremgår direkte af VE-lovens 35, stk. 3, at der ikke ydes kompensation, hvis nedreguleringen er en følge af force majeure. Det er ikke fastlagt i 35, hvad der kan statuere force majeure, men af lovens bemærkninger, herunder bemærkningerne til den oprindelig bestemmelse i elforsyningslovens 27g, stk. 3, følger, at force majeure situationer bl.a. omfatter hændelser, som skyldes ekstreme vejrforhold. Force majeure situationer er i forvejen indbygget i Energinet.dk s markedsforskrift C2 vedrørende balancemarkedet, jf. forskrift C2, afsnit 4.2. Følgelig benyttes samme definition og fremgangsmåde her: I situationer, hvor forsyningssikkerheden er truet på grund af omfattende driftsforstyrrelser eller ekstreme vejrforhold mv., som indebærer, at landsdele er uden normal forsyning, kan Energinet.dk erklære force majeure. I situationer, hvor Energinet.dk erklærer force majeure, ydes ingen kompensation i forbindelse med nedregulering af havvindmølleparker. Dok. 13/ /9

5 3. Hvordan giver Energinet.dk besked om påbudt regulering? Påbud om absolut produktionsbegrænsning for en havvindmøllepark vil kunne blive givet i følgende tilfælde: a) Ved kapacitetsbegrænsninger i det sammenhængende transmissionsnet. b) Ved fejl og vedligeholdelsesarbejder på de dele af ilandføringsanlægget, som ejes og drives af Energinet.dk. c) Ved driftssituationer, der truer det sammenhængende transmissionsnets driftssikkerhed, herunder ved kritisk eloverløb. d) Ved automatisk begrænsning eller udkobling af produktionen, forårsaget af netværn i transmissionsnettet. Ved forudsete kapacitetsbegrænsninger i det sammenhængende transmissionsnet dagen før driftsdøgnet, vil påbud om nedregulering blive meddelt dagen før driftsdøgnet, senest kl. 11:00. I praksis vil Energinet.dk meddele påbud om reduktion eller afbrydelse af elproduktionen efter nedennævnte principper: Påbuddet vil være en absolut produktionsbegrænsning (MW), der udmeldes for havvindmølleparken, og som ubetinget skal følges. Påbuddet skal effektueres ved at aktivere havvindmølleparkens regulering for Absolut produktionsbegrænser som beskrevet i tilslutningsbetingelserne, jf. teknisk forskrift 3.2.5, afsnit 5.2. Påbuddet vil ske i form af at Energinet.dk s kontrolcenter tager kontakt til berørte kontrolcentre og aftaler tidspunkt og grænseværdier for produktionen. Aftalen bekræftes skriftlig via mail og/eller fax. Den balanceansvarlige aktør kvitterer for aftalen ved at indsende en 5-minutters køreplan for parkens produktion, der er i overensstemmelse med aftalen. Hver gang, at Energinet.dk påbyder produktionsbegrænsninger, giver Energinet.dk samtidig besked til Nord Pool Spot om restriktionerne for at undgå, at parkejeren får adgang til insiderinformation. 4. Fastsættelse af kompensation 4.1 Indledning I det følgende bestemmes størrelsen af kompensationen. Princippet er, at ejeren af havvindmølleparken så vidt det er praktisk muligt skal holdes skadesløs for nedreguleringen, dvs. alt i alt have det samme som i referencesituationen uden nedregulering. De praktiske hensyn taler for en meget simpel kompensation i tillæg til en helt normal balanceafregning. For at sikre den nødvendige dokumentation, skal følgende krav være opfyldt og i daglig drift før kompensationsordningen kan træde i kraft: Den balanceansvarlige aktør skal på daglig basis indsende tidsserier for havvindmølleparkens beregnede produktion til Energinet.dk i form af 5 minutters tidsserier, jf. afsnit 5. Dok. 13/ /9

6 Der sondres mellem to situationer: 1) Behovet for nedregulering kendes om formiddagen dagen før driftsdøgnet, således at beordring af nedregulering kan ske, før den pågældende balanceansvarlige aktør (i det følgende benævnt PBA) har indsendt bud til Nord Pool Elspot. 2) Behovet kendes først efterfølgende, således at beordring af nedregulering sker efter, at den balanceansvarlige aktør har givet bud til Nord Pool Elspot. I begge tilfælde gælder følgende generelle regler: - Afregningsmålinger sker på 15 minutters basis, både i Øst- og Vestdanmark. - PBA'en må tidligst indsende bud på Nord Pool Elspot kl dagen før driftsdøgnet for så vidt angår produktion og handel vedrørende havvindmølleparken. Det samme gælder eventuel bindende bilateral handel. - PBA'en skal til Energinet.dk hele tiden indsende opdaterede 5-minutters køreplaner for den forventede produktion på havvindmølleparken. - Beordringen af nedregulering gives altid som en maksimal tilladt effekt, jf. afsnit 3. - Så vidt muligt beordres nedregulering påbegyndt ved kvarterskift. - Der gennemføres ordinær balanceafregning og anlægsafregning efter de til enhver tld gældende regler. - I tillæg hertil betaler Energinet.dk en kompensation for nedreguleringen, jf. afsnit 4.2 og Ordre før kl. 11 dagen før driftsdøgnet I dette afsnit forudsættes, at Energinet.dk beordrer nedregulering af havvindmølleparken i det følgende driftsdøgn inden kl dagen før driftsdøgnet. PBA'en skal i dette tilfælde: 1) Indsende bud til Nord Pool Elspot, der er konsistent med den beordrede nedregulering. 2) Indsende en 5 minutters køreplan for havvindmølleparkens forventede produktion til Energinet.dk, der er konsistent med den beordrede nedregulering. Energinet.dk's kompensation fastsættes som: Kompensation = (beregnet produktion faktisk produktion)*(elspotpris+pristillæg) Med pristillæg forstås det pristillæg i øre/kwh for pågældende havvindmøllepark, som er specificeret i VE-lovens 37, stk. 2. Ved udbetaling af kompensation efter påbudt nedregulering indgår en mængde, som ligger ud over den målte produktion. Denne ekstra produktion - det kompenserede produktionstab medgår i den samlede elproduktion for havvindmølleparken, hvortil der ydes pristillæg. For Anholdt Havvindmøllepark gælder særlige vilkår i de timer, hvor elspotprisen er < 0. I disse timer udbetales der ingen kompensation, jf. VE-lovens 35, stk. 3. Dette særlige vilkår gælder i op til 300 timer pr. kalenderår. Afregningen er illustreret med et regneeksempel i bilag 1. Dok. 13/ /9

7 4.3 Ordre efter kl. 11 dagen før driftsdøgnet I dette afsnit forudsættes, at Energinet.dk's beordring af nedregulering først sker efter kl dagen før driftsdøgnet. Af praktiske grunde vil Energinet.dk i dette tilfælde tidligst beordre nedregulering efter, at der dagen før driftsdøgnet foreligger en godkendt aktørplan fra PBA en. PBA'en skal i dette tilfælde: 1) Indsende en 5 minutters køreplan for vindmølleparkens forventede produktion til Energinet.dk, der er konsistent med den beordrede nedregulering. Energinet.dk's kompensation fastsættes som: Kompensation = (beregnet produktion faktisk produktion)*(balancekraftpris+ pristillæg) Med balancekraftpris forstås den balancekraftpris i pågældende prisområde, som anvendes ved forbrugs- og handelsubalancer. Ved udbetaling af kompensation efter påbudt nedregulering indgår en mængde, som ligger ud over den målte produktion. Denne ekstra produktion - det kompenserede produktionstab medgår i den samlede elproduktion for havvindmølleparken, hvortil der ydes pristillæg. For Anholdt Havvindmøllepark gælder særlige vilkår i de timer, hvor elspotprisen er < 0. I disse timer udbetales der ingen kompensation, jf.ve-lovens 35, stk. 3. Dette særlige vilkår gælder i op til 300 timer pr. kalenderår. 5. Modellering af ikke-leveret produktion fra havvindmølleparker 5.1 Indledning Som systemansvarlig virksomhed stiller Energinet.dk krav om, at datagrundlaget til afregning af ikke leveret produktion, forårsaget af Energinet.dk's påbudte nedregulering, stilles til rådighed af ejeren af havvindmølleparken uden beregning. Datagrundlaget for afregning af ikke leveret produktion omfatter: 1. En direkte på anlægget online målt og beregnet mulig produktion fra driftsklare anlæg. 2. En online måling af den faktiske produktion 3. En online beregning af ikke leveret produktion. Data skal "logges" online og overføres til Energinet.dk som 5 minutters tidsserier, både ved normal drift, nedreguleret drift og hvor relevant ved udkoblet anlæg. Data overføres mindst én gang i døgnet til Energinet.dk. Datagrundlaget for online målt produktion, beregnet mulig produktion og beregningen af ikke leveret produktion skal være testet og godkendt af Energinet.dk inden endelig nettilslutning og idriftsættelse af anlægget. Efter idriftsættelse og inden afregning af ikke leveret produktion kan træde i kraft, skal datagrundlaget for beregning af ikke leveret produktion verificeres. Dok. 13/ /9

8 Nøjagtighed på beregningen af mulig produktion skal være bedre end +/- 5 % af aktuel produktion i forhold til afregningsmålingen for anlægget i området fra % nominel effekt. Kvaliteten af beregningen kontrolleres løbende af Energinet.dk, jf. afsnit 5.5. Ved afvigelser større end +/- 5 % i forhold til anlæggets afregningsmåling (15 minutters middelværdi), forbeholder Energinet.dk sig ret til at kræve beregningsmodellen korrigeret, og indtil dette er verificeret og godkendt, at modregne afregningen for ikke leveret produktion med afvigelsens størrelse. Afvigelsen bestemmes som beskrevet i afsnit 5.5. Ændringer i beregninger eller datagrundlag efter idriftsættelse uden fornyet godkendelse af Energinet.dk vil blive betragtet som misligholdelse af afregningsgrundlaget. 5.2 Metoder til beregning af ikke leveret produktion Generelt skal metode 1 beskrevet nedenfor anvendes til beregning af ikke leveret produktion. I tilfælde af, at metode 1 ikke kan anvendes på grund af fejl eller midlertidigt svigtende dataopsamling, kan metode 2 aftales implementeret som et temporært og sekundært alternativ. I tilfælde af at kommunikation mellem anlægget og Energinet.dk svigter, skal data kunne lagres og sikres lokalt indtil data igen kan overføres. Principper for beregningen skal godkendes af Energinet.dk inden implementering. Anlægsejeren skal udarbejde et forslag til verificering af beregningerne, jf. teknisk forskrift 3.2.5, bilag Metode 1 En kontinuerlig online beregning med udgangspunkt i den enkelte vindmølles mulige produktion, som skal leveres som en kontinuert beregnet værdi, jf. teknisk forskrift 3.2.5, bilag 4.1. Havvindmølleparkens mulige produktion findes ved at summere den mulige produktion fra de vindmøller, som er nettilsluttet i hele den pågældende periode. I den sammenhæng tages der højde for reduceret skyggevirkning, nettab og ikke tilgængelige vindmøller m.m. Beregningen af den mulige produktion "logges" online som 5-minutters tidserie og overføres til Energinet.dk mindst én gang i døgnet. Usikkerheden på beregningen vil påvirke afregningen af ikke leveret produktion som nævnt under pkt Metode 2 I tilfælde af, at parkregulatoren, der anvendes til metode 1, er ikke er aktiv, kan beregningen baseres på vejrdata, lokalt målt på anlægget, kombineret med data fra vindmøllernes effektkurver korrigeret for vindhastighed, vindretning, og de enkelte møllers indbyrdes placering samt planlagte vedligeholdelsesarbejde på vindmøllerne m.m. Nøjagtigheden af metode 2 skal verificeres af anlægsejeren og godkendes af Energinet.dk før den kan anvendes som grundlag for afregning. Usikkerheden på beregningen vil påvirke afregningen af ikke produceret effekt som nævnt under pkt. 5.1 Dok. 13/ /9

9 Hvis metode 2 ønskes anvendt til afregning af ikke leveret produktion, skal data logges online som 5-minutters tidsserie og overføres til Energinet.dk mindst én gang i døgnet. 5.5 Afvigelse på beregnede data Energinet.dk udfører løbende kvalitetskontrol og beregner usikkerheden på de overførte data. Kontrollen udføres ved at Energinet.dk sammenligner de indmeldte data med data fra anlæggets afregningsmåling. Nøjagtigheden på indmeldte data bestemmes ved at beregne den gennemsnitlige afvigelse pr. kvarter for sidste hele driftsdøgn uden nedregulering, forud for nedreguleringen. Ved fejl i 5-minutters tidsserien i form af manglende værdier, værdier med fortegnsfejl og værdier uden for teknisk muligt interval, sættes værdien default til nul. Fejlbehæftet samt helt eller delvis manglende datagrundlag vil ikke efterfølgende blive estimeret og korrigeret, ud over ovennævnte. Hvis der på anlægget er anvendt flere metoder til beregning af ikke leveret produktion, jf. afsnit 5.2, kan Energinet.dk i tilfælde af tekniske fejl på metode 1 give tilladelse til, at tidsserien fra metode 1 i sin helhed kan erstattes med tidsserien fra metode 2. Energinet.dk udfører løbende kvalitetskontrollen af indmeldte data, normalt senest 5 arbejdsdage efter driftsdøgnet, når afregningsmålingen for anlægget er fikseret. Energinet.dk beregner løbende en korrektionsfaktor for eventuel fradrag i afregningen for ikke leveret produktion. Korrektionsfaktoren for fradrag i afregning for ikke leveret produktion vil altid være den faktor der er beregnet på baggrund af sidste hele driftsdøgn uden nedregulering, forud for nedreguleringen. Hvis den gennemsnitlige afvigelse pr. kvarter i mere end 5 % af tiden har været > + 5 % i forhold til afregningsmålingen, fastsættes korrektionsfaktoren for fradrag i afregningen som den størst beregnede afvigelse pr. kvarter i sidste hele driftsdøgn før nedreguleringen. Dok. 13/ /9

VE-anlæg Sagsnr. 11/8. Vejledning om installationstilslutning af små VE-anlæg

VE-anlæg Sagsnr. 11/8. Vejledning om installationstilslutning af små VE-anlæg VE-anlæg Sagsnr. 11/8 Vejledning om installationstilslutning af små VE-anlæg Vejledning: Installationstilslutning af små VE-anlæg side 2 1. Indledning...3 1.1. Afgrænsning...3 1.2. Læsevejledning...3 1.3.

Læs mere

DET FREMTIDIGE BEHOV FOR FLEKSIBILITET I ENERGISYSTEMET

DET FREMTIDIGE BEHOV FOR FLEKSIBILITET I ENERGISYSTEMET DET FREMTIDIGE BEHOV FOR FLEKSIBILITET I ENERGISYSTEMET Notat Den 25. juni 2012 Natur og Miljø Teknik og Miljø Aarhus Kommune Fremtidigt behov for fleksibilitet i energisystemet Klima- og energiudfordringerne

Læs mere

Bekendtgørelse om pristillæg til elektricitet produceret af andre vedvarende energianlæg end vindmøller

Bekendtgørelse om pristillæg til elektricitet produceret af andre vedvarende energianlæg end vindmøller Bekendtgørelse om pristillæg til elektricitet produceret af andre vedvarende energianlæg end vindmøller I medfør af 45, stk. 5, 47, stk. 4, 48, stk. 4, 50, stk. 2 og 5, 50 a, stk. 6 og 7, 53, stk. 1, 57

Læs mere

EDI-kommunikation med DataHub i elmarkedet

EDI-kommunikation med DataHub i elmarkedet Forskrift F1: EDI-kommunikation med DataHub i elmarkedet November 2013 Høringsudgave Version 4.0 Træder i kraft den 1.10.2014 Nov. 2013 Nov. 2013 Nov. 2013 Nov. 2013 DATE CCO HBK LRO LRO NAME REV. DESCRIPTION

Læs mere

Vejledning i forhold til nettilslutningen af et solcelleanlæg. Version 60 MW pulje 19. marts 2015

Vejledning i forhold til nettilslutningen af et solcelleanlæg. Version 60 MW pulje 19. marts 2015 Formål. Med hæftet Nettilslutning af solcelleanlæg ønsker Dansk Solcelleforening, TEKNIQ og Dansk Energi at give en samlet oversigt over administrative krav og regler m.m. som gælder for nettilslutning

Læs mere

Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren. 50.31 Kontormøbler - Øst

Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren. 50.31 Kontormøbler - Øst Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren 50.31 Kontormøbler - Øst Rammeaftale om køb af kontormøbler mellem [ ] [ ] [ ] (herefter benævnt Kunden) og [ ] [ ] [ ] (herefter benævnt Leverandøren) (Kunden

Læs mere

Tariferingsmetode for egenproducenter uden produktionsmåling

Tariferingsmetode for egenproducenter uden produktionsmåling Dok. ansvarlig: NMJ Sekretær: Sagsnr: Doknr: 11. december 2014 Tariferingsmetode for egenproducenter uden produktionsmåling 1. Kortfattet beskrivelse af tariferingsmetoden Dansk Energi anmelder hermed

Læs mere

Notat om principperne i Dansk Energis tarifberegningsmodel Tarifmodel 2.0 Version 2.0 Maj 2015

Notat om principperne i Dansk Energis tarifberegningsmodel Tarifmodel 2.0 Version 2.0 Maj 2015 Notat Dok. ansvarlig: JUK Sekretær: LGU Sagsnr.: s2014-777 Doknr: d2014-16449-13.0 18-11-2014 Tarifering i elnetselskaber Notat om principperne i Dansk Energis tarifberegningsmodel Tarifmodel 2.0 Version

Læs mere

Bilag IV Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren. Rammeaftale 50.55 Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler

Bilag IV Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren. Rammeaftale 50.55 Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler Bilag IV Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren Rammeaftale 50.55 Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler Rammeaftale 50.55 mellem [ ] [ ] [ ] (herefter benævnt Kunden) og [ ] [ ] [ ] (herefter benævnt

Læs mere

Version 2.01 Dette notat indeholder svar på en række spørgsmål i forbindelse med net- og distributionsselskabernes energispareindsats.

Version 2.01 Dette notat indeholder svar på en række spørgsmål i forbindelse med net- og distributionsselskabernes energispareindsats. 25.7.2014 OFTE STILLEDE SPØRGSMÅL - ENERGISPAREORDNINGEN ENERGISPAREAFTALEN AF 13. NOVEMBER 2012 Version 2.01 Dette notat indeholder svar på en række spørgsmål i forbindelse med net- og distributionsselskabernes

Læs mere

FJERNVARME PRISEN RIGTIG FØRSTE GANG. En håndbog til budget og priseftervisning for varmeprisregnskaber

FJERNVARME PRISEN RIGTIG FØRSTE GANG. En håndbog til budget og priseftervisning for varmeprisregnskaber FJERNVARME PRISEN RIGTIG FØRSTE GANG En håndbog til budget og priseftervisning for varmeprisregnskaber FJERNVARMEPRISEN RIGTIG FØRSTE GANG Henvendelse om udgivelsen kan ske til Energitilsynet. Publikationen

Læs mere

Aftale om. CSP s leje af areal hos PBS samt etablering af forbindelse mellem CSP og PBS. indgået mellem PBS A/S. CSP (Communication Service Provider)

Aftale om. CSP s leje af areal hos PBS samt etablering af forbindelse mellem CSP og PBS. indgået mellem PBS A/S. CSP (Communication Service Provider) Aftale om CSP s leje af areal hos PBS samt etablering af forbindelse mellem CSP og PBS indgået mellem PBS A/S og CSP (Communication Service Provider) Oktober 2005 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Formål 4 2. Omfang

Læs mere

Vejledning om reglerne for samtidig underretning og standstill-periode

Vejledning om reglerne for samtidig underretning og standstill-periode Vejledning om reglerne for samtidig underretning og standstill-periode September 2006 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Anvendelsesområde... 3 3. Samtidig underretning... 4 3.1. Hvordan skal underretningen

Læs mere

VEJLEDNING OM OFFENTLIGT UDBUD VED SALG AF KOMMUNENS FASTE EJENDOMME (Til samtlige kommunalbestyrelser, amtsråd og tilsynsførende statsamtmænd)

VEJLEDNING OM OFFENTLIGT UDBUD VED SALG AF KOMMUNENS FASTE EJENDOMME (Til samtlige kommunalbestyrelser, amtsråd og tilsynsførende statsamtmænd) Vejledning nr. 60 af 28. juni 2004 VEJLEDNING OM OFFENTLIGT UDBUD VED SALG AF KOMMUNENS FASTE EJENDOMME (Til samtlige kommunalbestyrelser, amtsråd og tilsynsførende statsamtmænd) Indenrigs- og Sundhedsmin.,

Læs mere

Forskrift D2: Tekniske krav til elmåling 263352-06. Maj 2007. Rev. 1. Dec. 2006 Dec. 2006 Maj 2007 Maj 2007 DATE HER HEP HER LSO NAME. Energinet.

Forskrift D2: Tekniske krav til elmåling 263352-06. Maj 2007. Rev. 1. Dec. 2006 Dec. 2006 Maj 2007 Maj 2007 DATE HER HEP HER LSO NAME. Energinet. Forskrift D2: Tekniske krav til elmåling Maj 2007 Rev. 1 Dec. 2006 Dec. 2006 Maj 2007 Maj 2007 DATE HER HEP HER LSO NAME REV. DESCRIPTION PREPARED CHECKED REVIEWED APPROVED 263352-06 Energinet.dk DOC.

Læs mere

Energiselskabernes energispareindsats

Energiselskabernes energispareindsats . Aftale af 13. november 2012 om Energiselskabernes energispareindsats mellem klima-, energi- og bygningsministeren og net- og distributionsselskaberne inden for el, naturgas, fjernvarme og olie repræsenteret

Læs mere

Bilag 12, Vederlag og betalingsplan

Bilag 12, Vederlag og betalingsplan Bilag 12, Vederlag og betalingsplan Version Ændringer Dato 2.1 Ændret i 06-02-2014 - Punkt 1.2 - Punkt 2 - Punkt 4 - Punkt 4.1 - Punkt 4.2 - Punkt 4.3 - Punkt 5 - Krav 12.2 - Krav 12.3 - Krav 12.4 - Krav

Læs mere

Nye regler for gymnasielærere - 2. udgave

Nye regler for gymnasielærere - 2. udgave Vejledning om Nye regler for gymnasielærere - 2. udgave (stx, hf, hhx, htx) November 2013 Vejledning om nye regler for gymnasielærere (stx, hf, hhx, htx) - 2. udgave Udgivet november 2013 Udgivet af Moderniseringsstyrelsen

Læs mere

Vejledning om. Aftale om fravær af familiemæssige årsager. Barselsorlov, adoption, omsorgsdage og andet fravær for ansatte i kommuner,

Vejledning om. Aftale om fravær af familiemæssige årsager. Barselsorlov, adoption, omsorgsdage og andet fravær for ansatte i kommuner, Vejledning om Aftale om fravær af familiemæssige årsager Barselsorlov, adoption, omsorgsdage og andet fravær for ansatte i kommuner, 2 Forord Aftalen om fravær af familiemæssige årsager blev ændret ved

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om social service

Bekendtgørelse af lov om social service Lovbekendtgørelse nr. 906 af 26. september 2005 Bekendtgørelse af lov om social service Herved bekendtgøres lov om social service, jf. lovbekendtgørelse nr. 280 af 5. april 2005, med de ændringer, der

Læs mere

Juridiske aspekter ved vedvarende energi på havet Dansk lovgivning. Bent Ole Gram Mortensen

Juridiske aspekter ved vedvarende energi på havet Dansk lovgivning. Bent Ole Gram Mortensen Juridiske aspekter ved vedvarende energi på havet Dansk lovgivning Bent Ole Gram Mortensen Maj 2011 Syddansk Universitet, Esbjerg og forfatteren, 2011 Redaktør: Urs Steiner Brandt Institut for Miljø- og

Læs mere

Udviklingen af elpriserne. Hvorfor er husholdningernes elpriser steget mere end erhvervenes? Og hvad kan der gøres ved det?

Udviklingen af elpriserne. Hvorfor er husholdningernes elpriser steget mere end erhvervenes? Og hvad kan der gøres ved det? Udviklingen af elpriserne Hvorfor er husholdningernes elpriser steget mere end erhvervenes? Og hvad kan der gøres ved det? Februar 2011 Udarbejdet af Mikael Togeby, Anders E. Larsen og Niels Peter Nimb,

Læs mere

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 11. juni 2014

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 11. juni 2014 Lovtidende A 2014 Udgivet den 11. juni 2014 3. juni 2014. Nr. 586. Bekendtgørelse om støtteberettigelse, regnskab, revision og kontrol m.v. i forbindelse med udbetaling af tilskud fra Den Europæiske Regionalfond

Læs mere

AFTALE V.4.0 MELLEM. European Registry for Internet Domains vzw / asbl. Woluwelaan 150. B-1831 Diegem. Belgien. Moms nr.

AFTALE V.4.0 MELLEM. European Registry for Internet Domains vzw / asbl. Woluwelaan 150. B-1831 Diegem. Belgien. Moms nr. AFTALE MELLEM Organisation European Registry for Internet Domains vzw / asbl Adresse Park Station Woluwelaan 150 B-1831 Diegem Belgien Moms nr. BE 0864 240 405 Repræsenteret af Marc Van Wesemael Herefter

Læs mere

Økonomisk regulering af elnetselskaberne

Økonomisk regulering af elnetselskaberne 12 samfundsøkonomen nr. 1 marts 2012 Økonomisk regulering af elnetselskaberne Økonomisk regulering af elnetselskaberne De selskaber, der distribuerer el til husholdninger og virksomheder, reguleres gennem

Læs mere

Bekendtgørelse om overtagelsestilbud samt om aktionærers oplysningsforpligtelser

Bekendtgørelse om overtagelsestilbud samt om aktionærers oplysningsforpligtelser Bekendtgørelse om overtagelsestilbud samt om aktionærers oplysningsforpligtelser 1) I medfør af 30, stk. 1, 32 stk. 3, 32 a, stk. 2, og 93, stk. 3, i lov om værdipapirhandel m.v., jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Koordinerede netudbygnings- kriterier for 10-60 kv og 132-150 kv

Koordinerede netudbygnings- kriterier for 10-60 kv og 132-150 kv RA 578 Juli 2012 Koordinerede netudbygnings- kriterier for 10-60 kv og 132-150 kv Paradigme for beslutningsgrundlag til valg af netudbygning på 10-60 kv- og 132-150 kv-niveau 2 Rapporten er udarbejdet

Læs mere

11.09.2 Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN

11.09.2 Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN KOMMUNALE TJENESTEMÆND OG OVERENSKOMSTANSATTE AKADEMIKERNE FOA - FAG OG ARBEJDE SUNDHEDSKARTELLET AFTALE OM FRAVÆR AF FAMILIEMÆSSIGE ÅRSAGER = Nyt i forhold til

Læs mere

Nye regler for gymnasielærere - 3. udgave

Nye regler for gymnasielærere - 3. udgave Vejledning om Nye regler for gymnasielærere - 3. udgave (stx, hf, hhx, htx) December 2014 Vejledning om nye regler for gymnasielærere (stx, hf, hhx, htx) - 3. udgave Udgivet december 2014 Udgivet af Moderniseringsstyrelsen

Læs mere

Aftale om ferie for personale ansat i kommuner. 05.12 O.11 27/2012 Side 1

Aftale om ferie for personale ansat i kommuner. 05.12 O.11 27/2012 Side 1 Aftale om ferie for personale ansat i kommuner KL Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte 05.12 Side 1 Indholdsfortegnelse Side 05.12 Side 2 Kapitel 1. Indledende bestemmelser... 4 1. Aftalens område...

Læs mere