Aarhus Kommune. Lokalplan nr Område til sygehus og sygehusrelaterede funktioner og forskerpark m.m. i Skejby.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Aarhus Kommune. Lokalplan nr. 887. Område til sygehus og sygehusrelaterede funktioner og forskerpark m.m. i Skejby."

Transkript

1 Aarhus Kommune Lokalplan nr. 887 Område til sygehus og sygehusrelaterede funktioner og forskerpark m.m. i Skejby. Se endvidere lokalplan nr Del aflyst i henhold til lokalplan nr. 907 (se kortet på næste side) August 2012

2 Koldkær Bæk HERREDSVEJ BRENDSTRUPGÅRDSVEJ Del aflyst i h.t. lp nr juli 2012 Gældende lokalplan nr. 887 lokalplan nr. 888 Brendstrup MARIENLYSTVEJ BRENDSTRUP BUSVEJ Brendstrup Skov

3 3a 2a 9t 9h 9s Olof Palmes Allé Århus Kommune Lokalplan nr.: Område til sygehus og sygehusrelaterede funktioner og forskerpark m.m. i Skejby. Indeholder Tillæg nr. 11 til Kommuneplan Skejbyvej Randersvej Herredsvej Hedeager Brendstrupgårdsvej Marienlystvej Statistikområde/distrikt nr.: Registreringskortblad nr.: %KG3 %U18 Teknik og Miljø Planlægning og Byggeri December 2010

4 Om dette hæftes indhold Der indledes med et afsnit om lokalplanens indhold, hvor baggrunden for lokalplanen beskrives, ligesom målet med planen og planens hovedtræk også beskrives. Til afsnittet hører illustrationer, der viser en af de måder, planen gør det muligt at udnytte området på. Derefter følger afsnittet med de bindende bestemmelser for den fremtidige udnyttelse af lokalplanområdet, bygningers udseende, veje og stiers forløb m.v. Herefter følger et afsnit som beskriver hvordan lokalplanen forholder sig til kommuneplanen og den anden planlægning som vedrører lokalplanen. Det drejer sig f.eks. om veje, stier, skoler, institutioner, støj, teknisk forsyning m.v. Det sidste afsnit omhandler hvilke retsvirkninger, der gælder, når lokalplanen er offentliggjort. Næst bagest i hæftet sidder lokalplankortet som visuelt supplerer bestemmelserne i det andet afsnit og til sidst kommer siden med underskrifter og dato for offentliggørelse af lokalplanen. Her ligger lokalplanområdet Oplysninger om realisering af lokalplanen fås hos Planlægning og Byggeri, Bygningsinspektoratet Kalkværksvej Århus C Tlf Lokalplanen kan ses og købes hos Borgerservice på Rådhuset samt Risskov, Viby og Åby Bibliotek Tlf Kortgrundlag Aarhus Kommune, Teknik og Miljø Lokalplanen er udarbejdet af Planlægning og Byggeri, Byplanafdelingen Kalkværksvej 10, 8000 Århus C Tlf i samarbejde med: Rådgivergruppen DNU I/S Hedeager Århus N

5 ÅRHUS KOMMUNE. LOKALPLAN NR. 887 Område til sygehus, sygehusrelaterede funktioner og forskerpark m.m. i Skejby INDHOLDSFORTEGNELSE Side LOKALPLANENS INDHOLD Beskrivelse af området, baggrund og mål med planen, planens hovedtræk m.v LOKALPLANENS BESTEMMELSER 1. Formål Område og opdeling Anvendelse Udstykning Trafikforhold Teknisk forsyning Bebyggelsens omfang og placering m.m Bebyggelsens udseende og skiltning Terrænforhold Hegn og beplantning m.m Støjforhold Særlige forudsætninger for ibrugtagen af ny bebyggelse Ophævelse af ældre lokalplaner m.m LOKALPLANEN OG ANDRE PLANER Lokalplanens forhold til kommuneplanen, veje, stier, støj, institutioner, teknisk forsyning m.v LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Retsvirkninger af lokalplanen TILLÆG NR. 11 TIL KOMMUNEPLAN LOKALPLANKORT Vedtagelsespåtegninger Indholdsfortegnelse Lokalplan nr. 887

6 2 LOKALPLANENS INDHOLD Her beskrives baggrunden for lokalplanen, målet med planen samt planens hovedtræk. Eksisterende forhold Denne lokalplan gælder for et område sydvest for Skejby i den nordlige del af Århus. Lokalplanområdet ligger mellem Skejby og Brendstrup, vest for et område, der er domineret af større erhvervsbyggerier. Disse virksomheder giver området øst for det eksisterende universitetshospital en erhvervsmæssig karakter præget af domicilbyggerier og store parkeringsarealer. Områderne nord og vest for det eksisterende universitetshospital benyttes primært til landbrugsformål, og byerne Skejby og Brendstrup fremstår stadig som mindre, selvstændige bysamfund. Lokalplanområdets afgrænsning mod øst følger det fremtidige skel mod letbanetracéet, mod syd definerer Brendstrup Busvej lokalplanens afgrænsning, mens den forlagte Herredsvej er lokalplanens afgrænsning mod vest. Lokalplanens nordlige afgrænsning er beliggende ca. 250 m nord for det eksisterende universitetshospital. Området anvendes i dag delvist til det eksisterende Århus Universitetshospital, Skejby, delvist til forskningsfaciliteterne i Incuba Science Park og delvist til beredskabsgård samt landbrugsformål. Lokalplanområdet, der er på ca. 99 ha, var ved planens udarbejdelse dels offentligt ejet, dels privat ejet og beliggende i by- og landzone. Hovedparten af lokalplanområdet er i Kommuneplan 2009 udlagt til offentlige formål som sygehus og sygehusrelaterede funktioner med dertil hørende anlæg. Kun et mindre område mod syd bestående af delområde IV ligger uden for rammeområde OF i Kommuneplan Dette område er i Kommuneplan 2009 udlagt til grøn kile i rammeområde GK. Lokalplanens indhold Lokalplan nr. 887

7 3 Figur 1: Luftfoto af landskabet omkring Århus Universitetshospital, Skejby med angivelse af lokalplanens afgrænsning (rød linje). Beskrivelse af området Århus Universitetshospital, Skejby er i dag placeret mellem et erhvervsområde under udbygning mod øst og et åbent landskab mod vest, der ligesom området mod nord anvendes primært til landbrug. Mod syd grænser lokalplanområdet op til naturområdet Vestereng. Den nordlige del af lokalplanområdet omfatter dele af Beredskabsgården ved Kirstinesmindevej. Beredskabsgården vil skulle flyttes som en forudsætning for en fuld realisering af lokalplanens byggemuligheder. Kommuneplanrammerne udlægger området til sygehus og sygehusrelaterede funktioner. Århus Universitetshospital, Skejby Århus Universitetshospital, Skejby, ligger som en homogen bebyggelse i landskabet med en bygningshøjde op til 3 etager fordelt på ca m 2 (bruttoetageareal). Bebyggelsen er organiseret i en kompakt og flad struktur, der mod nord og øst afgrænses af en adgangsvej og en bred parkeringszone. En sammenhængende L-formet bygningskrop fungerer som rygrad, hvortil forskellige bygningskomplekser er knyttet. De enkelte bygningselementer er forbundet via transparente forbindelseskorridorer omkring en række gårdrum. Lokalplanens indhold Lokalplan nr. 887

8 4 Adgangen til hospitalet sker fra den fælles adgangsvej, hvor der er forbindelse til alle behandlingsafsnit. Udover hovedindgangen har hvert af de kliniske centre sin egen indgang. De sammenhængende parkeringsarealer er placeret i et begrønnet parkeringsbælte langs ankomstvejen, hvilket betyder, at patienter og besøgende kan parkere i forbindelse med indgangen til de enkelte behandlingsafsnit. En central hovedankomstvej på den nordlige og østlige side af hospitalet markerer en klart defineret offentlig tilgængelig ankomstside for patienter, besøgende og medarbejdere. Den sydlige og vestlige del af bebyggelsen er orienteret mod grønne arealer, der har en parklignende karakter med en rolig atmosfære. Bebyggelsen er karakteriseret ved, at der mellem de enkelte bygninger er en række grønne gårdrum, hvor der fra nogle er direkte forbindelse til det omkringliggende landskab. Det giver mulighed for visuel kontakt mellem store dele af bebyggelsen og de omkringliggende grønne arealer, som vist på figur 2. Figur 2: Foto af den eksisterende bebyggelses afgrænsning mod vest. Incuba Science Park Øst for Århus Universitetshospital, Skejby, mod den kommende letbane, ligger Incuba Science Park, Skejby. Området anvendes til forskerpark og forskerrelaterede aktiviteter. Disse bygninger er som sygehuset opført i røde teglsten. Bygningerne orienterer sig ud mod hospitalets store p-arealer, mens et nyt erhvervsområde grænser op til bebyggelsen fra øst. Lokalplanens indhold Lokalplan nr. 887

9 5 Adgang til hospitalsbyen Adgangen til det eksisterende universitetshospital sker fra Herredsvej samt fra Brendstrupgårdsvej, der via Randersvej forbinder området med Århus midtby og motorvejsnettet, samt fra Kirstinesmindevej. Herredsvej, som forbinder Randersvej med Hasle Ringvej, skærer igennem lokalplanområdet. Herredsvej udbygges og forlægges i en bue vest om det udvidede universitetshospital. Den nye linjeføring går fra det nuværende kryds mellem Herredsvej og Paludan-Müllers Vej i et tracé tæt forbi landsbyen Brendstrup og nord om Skejby. Sammen med andre vejudbygninger betyder det en væsentlig ændring af vejstrukturen i området omkring Skejby Sygehus, som vist på figur 3 og figur 7 side 33. Landskab Landskabet i den nordlige del af Århus er præget af store og blødt formede morænebakker, der gennemskæres af Egådalen. Vest for hospitalet løber Brendstrup Grøft til Koldkær Bæk og skærer sig herved ind mellem bakkerne lige vest for Skejby, hvilket har medført, at der gennem tiden er blevet dannet en mindre sidedal til Egådalen. Landskabet omkring hospitalet fremtræder let kuperet og faldende fra Randersvej ned mod Brendstrup Grøft og Koldkær Bæk. Brendstup Grøft er i dag delvis rørlagt fra Brendstrup Landsby til Vestereng. Landskabet vest for hospitalet består primært af landbrugsjord, beplantede arealer og tidligere skovarealer. Beplantningen skaber et afgrænset rum omkring universitetshospitalet og hindrer udsynet til de omkringliggende veje, Herredsvej og Brendstrup Busvej. Beplantningen betyder altså, at der ikke er udsyn fra hospitalet til det omkringliggende landskab. Syd for hospitalet grænser lokalplanområdet op til Vestereng, der er en del af en af byens grønne kiler og et betydningsfuldt område i den ydre bynære grønne ring omkring Århus. Planens baggrund og mål Planlægningen af udvidelsen af Århus Universitetshospital, Skejby, blev igangsat af Århus Amtsråd i Da amterne blev nedlagt i 2007 overtog regionsrådet for Region Midtjylland projektet og dermed realiseringen af Det Nye Universitetshospital i Århus, benævnt DNU. Formålet med DNU er at samle de to nuværende universitetshospitaler i Århus, Århus Sygehus og Skejby, til ét nyt Universitetshospital i Skejby. Med lokalplanen bliver der mulighed for, at Århus Sygehus på Nørrebrogade, Tage Hansens Gade og P.P. Ørumsgade flyttes til det eksisterende hospital ved Skejby. Beslutningen om at samle hospitalerne og bygge nyt blev dels truffet fordi de fysiske rammer på hospitalerne i Århus by er blevet utidssvarende, dels fordi udvidelsesmulighederne her er begrænsede. Hospitalsfunktionerne i Århus er i dag placeret på fire forskellige lokaliteter, hvilket betyder mange transporter af patienter og personale mellem hospitalerne. Med en samling af hospitalerne sikres der et bedre og mere sammenhængende patientforløb, et tættere fagligt samarbejde samt en mere sikker og rationel hospitalsdrift. Lokalplanens indhold Lokalplan nr. 887

10 6 Der har forud for udarbejdelse af nærværende lokalplan været afholdt en projektkonkurrence for etableringen af DNU som i 2007 blev vundet af Rådgivergruppen DNU. Vinderforslagets principper for arealanvendelse er i vid udstrækning videreført i den efterfølgende planlægning, som principielt ligger til grund for fastlæggelsen af lokalplanens indhold. Det Nye Universitetshospital vil både fungere som lokalt hospital med basisbehandling for borgerne i Århus by og omegn og som højt specialiseret universitetshospital med lands- og landsdelsfunktioner, der understøtter forskning, udvikling og uddannelse. Planens hovedtræk Lokalplanområdet udlægges til offentligt formål, herunder sygehus og sygehusrelaterede formål med bl.a. redningsstation, forskerpark og forskerrelaterede aktiviteter. Herunder gives der mulighed for at etablere serviceerhverv, patienthotel, daginstitution, parkering og grønne landskaber. Lokalplanområdet er opdelt i fire delområder. Den maksimale tilladte bebyggelsesprocent for delområde I, II og III under ét er 65. I delområde IV må ikke etableres bygninger og området indgår ikke i beregningen af bebyggelsesprocenten. Lokalplanens areal eksklusiv delområde IV er på ca. 99 ha, hvilket giver mulighed for et samlet byggeri i planområdet på ca m 2 beregnet efter regler i byggeloven. Delområde I er overordnet udlagt til sygehus og sygehusrelaterede formål, forskerpark og relaterede aktiviteter. Det er ligeledes muligt her at etablere en daginstitution med døgnåbent børnepasning for hospitalets personale. Derudover er der mulighed for at etablere patienthotel, serviceerhverv, kapel, redningsstation samt vej- og parkeringsanlæg. Delområde II er udlagt til offentlige formål, herunder grønne arealer med søer, vandløb, regnvandsbassiner, stier og eventuelle støjreducerende anlæg. Delområde III er udlagt til forskerpark og relaterede aktiviteter, herunder blandt andet bio-medico virksomheder, serviceerhverv og mulighed for etablering af brugerfaciliteter til et standsningssted for letbanen samt gågadestrøg. Delområde IV er udlagt til forbindelsesområde, der kan anvendes til grønne arealer. Fælles for delområderne Fælles for delområderne I, II, III og IV er, at der inden for delområderne kan etableres vej- og trafikanlæg, samt at der i delområderne I, II og III kan etableres anlæg og bygninger til områdets tekniske forsyning. Der skal etableres de nødvendige støjdæmpende foranstaltninger, så både det indendørs og udendørs støjniveau lever op til kommuneplanens støjbestemmelser. Desuden skal der for delområde I og III sikres, at der udlægges et grønt areal ved de befæstede parkeringspladser svarende til 20 % af det befæstede areal. Lokalplanens indhold Lokalplan nr. 887

11 7 Bebyggelsens udseende Hospitalsbyens organisering Hospitalsbyen er organiseret ud fra den klassiske bys struktur. I klassisk byforstand er der en bymidte, her bestående af højhuskomplekset Forum, der kan få en højde på op til 100 m, og den centrale park. Heromkring ligger den indre by som en tæt sammenhængende bystruktur bestående af forskellige kvarterer, der indeholder de faglige fællesskaber og hovedfunktionsområder. Den indre by omkranses af en fordelingsvej kaldet Ringen. Uden for Ringen ligger de ydre byområder, der primært indeholder forsynings-, produktions- og servicevirksomhederne samt P-husene og forskerpark. Planen indeholder desuden muligheden for en tunnel til forsyning af et eventuelt fremtidigt psykiatrisk hospital placeret nord for DNU. Udbygning Udbygningen af det nye hospital vil ske over en årrække. Den nye bebyggelse etableres således i takt med behovet for at overføre behandlingsafsnittene fra de eksisterende tre sygehuse til nye lokaler i Skejby, samt i takt med at behandlingsbehovet stiger i øvrigt. Parkering etableres i takt med udbygningen og det aktuelle behov. Indgange Hovedadgangene til hospitalsbyen er fra vest gennem højhuskomplekset Forum, med direkte adgang udefra eller fra parkeringskælderen under bygningen og fra øst via den eksisterende indgang til hospitalet. Fra den østlige indgang etableres et gågadestrøg, der forbinder hospitalet med Incuba Science Park og det kommende letbanestoppested. Derudover vil der, som i det eksisterende hospital og Incuba Science Park, blive etableret decentrale indgange i tilknytning til de enkelte behandlings- og bygningsafsnit, som vist på figur 3. Disponeringen af hospitalsbyen er udviklet på baggrund af en hoved-idé, hvor Ringen er den overordnede adgangs- og fordelingsvej. Bebyggelsen, der er placeret inden for Ringen, anvendes primært til hospitalsfunktioner som behandlingsafsnit, sengeafsnit og forskning (hospitalsbyen), mens bebyggelse, der er placeret uden for Ringen, primært er parkering, tekniker- og forsyningsby samt forskerpark, i dag Incuba Science Park. Lokalplanens indhold Lokalplan nr. 887

12 8 Figur 3: Hovedprincip for placering af overfladeparkering, parkeringshuse og indgange. Der etableres et gågadestrøg mellem det fremtidige letbanestoppested og den eksisterende indgang til hospitalet. Landskab og beplantning Med en placering på overgangen mellem byen og landskabet, gives der oplagte muligheder for at skabe et bynært hospital på kanten af det åbne land. Landskabets og byens forskellige karakterer integreres som naturlige dele i hospitalsbyen med grønne gårdrum, bymæssige pladser, parker samt større landskabsflader med søer, bakker og små skove. De bymæssige pladser ved ankomstområderne vil være præget af meget aktivitet, da det er herfra, hovedparten af hospitalets patienter og besøgende vil komme og gå. Intentionen er at skabe nogle områder med plads til både bevægelse og ophold, hvor aktiviteten og livet omkring hospitalet kan betragtes. Herudover er de bærende grønne træk i området det store sø- og bakkelandskab mod vest og de markante radiale træplantninger, der fletter ind i bebyggelsen fra Lokalplanens indhold Lokalplan nr. 887

13 9 nord og syd. Træplantningerne vil blandt andet forme sig som bælter af skov omkring parkeringsarealerne og bliver til grupper af træer nærmest bygningerne i gårdhaver, atrier på pladser og torve. Det store åbne landskab mod vest er tilnærmet en naturlignende, landskabelig udformning med søer og vådområder. Søerne er hovedsageligt regnvandsbassiner, der indpasses i et varieret og bakket terræn. Den rørlagte del af Brendstrup Grøft genåbnes helt frem til Vestereng og vil blive en væsentlig forbindelseslinje mellem de grønne områder og omkringliggende landskaber. Skovareal i delområde IV, der ikke anvendes til vej og sti vil efter etablering af vandløbet blive genplantet som skov. I forbindelse med Brendstrup Grøfts underføring under den forlagte Herredsvej etableres en kombineret sti- og faunapassage, der sikrer at flora og fauna kan spredes langs grøften, samtidig med, at der skabes en forbindelse til stisystemet vest for den forlagte Herredsvej. En faunapassage under den sydlige adgangsvej til hospitalsbyen sikrer ligeledes en spredningskorridor for flora og fauna op til Vestereng. Det eksisterende terræn falder fra bebyggelsen ved det eksisterende universitetshospital (kote 60) ned mod den forlagte Herredsvej (kote 48-60). Ved etableringen af hospitalsbyen ændres terrænet inden for Ringen fra ca. kote til ca. kote 60. Udover terrænregulering inden for Ringen, indbygges en stor del af den overskydende jord fra byggeriet i arealet mellem Ringen og den forlagte Herredsvej. Terrænet her hæves visse steder op til ca. 8 m over det eksisterende terræn og udformes som et blødt kurvet landskab, der medvirker til delvist at sløre den forlagte Herredsvejs placering vest for hospitalsbyen. Langs den forlagte Herredsvej er der reserveret et areal til eventuelt at etablere en støjvold af hensyn til hospitalsbyen. Støjvolden vil af landskabelige hensyn kun blive etableret, hvis der vurderes at være behov for det af støjhensyn. Lokalplanområdets principielle terrænforhold er illustreret på figur 4 og på efterfølgende figur over terrænsnit. Det grønne landskab og de små oaser vil være tilgængelige via stisystemer, der gør det muligt for patienter, besøgende og personale at færdes i let tilgængelige grønne omgivelser. I forbindelse med stierne kan der eventuelt etableres rekreative elementer, som idrætsredskaber, legepladser og bænke, der bidrager til at gøre hospitalsområdet til et attraktivt grønt område. Beplantningen i området vil overvejende blive af naturligt hjemmehørende arter, hvor inspirationen er hentet fra overdrev, eng og skov. Lokalplanens indhold Lokalplan nr. 887

14 10 Figur 4: Principskitse for det planlagte terræn i lokalplanområdet (koter er angivet på tegningen). Lokalplanens indhold Lokalplan nr. 887

15 Snit i landskabet

16 ed Ber d går bs ska ning nt epla B us P-h us lieh ami e/f Incu n Bør us ing ce P rf Ove cien ker par lade s u P-h ba S P-h ark trøg es gad Gå ing Stir iker um gn er sin as vej rreds gt He sb nd va Forla For by Re e Bus n Tek tion sta nde Ri us en ng P-h y gsb Vandløb nin orsy F Kapel us 0 P-h Beplantning Vestereng Vandløb m Lokalplan nr. 887 Illustrationsplan PLANLÆGNING OG BYGGERI Faunapassager 100m Mål: 1:5000 Dato: Tegnet af: MAHO BYPLANAFDELINGEN

17 11 Håndtering af overfladevand/regnvand Lokalplanområdet vil for en stor del blive bebygget eller befæstet med forskellige typer overflader i form af f.eks. næsten tætte overflader som asfalt eller mere permeable overflader som f.eks. græsarmeringssten. Befæstede overflader vil som udgangspunkt blive afvandet via et regnvandssystem, som leder overfladevandet til regnvandsbassinerne. Der er i lokalplanen sikret areal til etablering af regnvandsbassiner med et effektivt stuvningsvolumen på i alt m 3. Afløbsintensiteten fra regnvandsbassinerne fastlægges af Århus Kommune, Natur og Miljø under størst mulig hensyntagen til belastningen af vandføringen i Bredstrup Grøft og Koldkær Bæk samt en acceptabel tømningstid af bassinerne. Af hensyn til regnvandsbassinernes funktion og belastningen af Brendstrup Grøft og Koldkær Bæk samt et ønske om evt. mulighed for grundvandskøling i området ønskes mængden af overfladevand, som skal ledes til regnvandsbassinerne, reduceret. Dette ønskes om muligt kombineret med tilbageholdelse af regnvand i lokalplanområdet. Der er forskellige tiltag til en sådan reduktion, som beskrevet i det følgende: Semipermeable overflader: Der kan på udvalgte områder, f.eks. på visse parkeringsarealer, anvendes græsmacadam med græsarmeringssten, eller lignende overflader for at øge den naturlige nedsivning af regnvand og dermed reducere overfladeafstrømningen. Tage med grøn beplantning: Der kan etableres grønne tage. Grønne tage kan akkumulere store vandmængder og bidrager dermed til en reduktion i overfladeafstrømningen samt udjævner afledningen af vand over tid fra perioder med stor nedbør. Græsarealer/beplantede arealer: Der vil blive etableret grønne områder, herunder blandt andet gårdhaver i tilknytning til sygehuset. I grønne områder vil afstrømningen af regnvand være begrænset pga. plantevæksten. Stier i grønne område vil som udgangspunkt ikke blive afvandet til regnvandsbassinerne. Faskiner: Der kan etableres faskiner til nedsivning af overfladevand. Der er områder, specielt midt i lokalplanområdet, som vil kunne anvendes afhængig af den konkrete arealanvendelse. Som udgangspunkt vil det være vand fra tage, som fortrinsvis ønskes nedsivet. En anden mulighed er nedsivning af overfladevand fra terrænparkering. Det skal sikres, at nedsivning ikke udgør en risiko for grundvandsressourcen. Regnvandsbede: Regnvandsbede i sig selv reducerer ikke den samlede overfladeafstrømning med mindre de etableres med mulighed for nedsivning. Men de kan bidrage til en forsinkelse af regnvandet samt udjævne afledningen af vand over tid fra perioder med stor nedbør. Regnvandsbede vil blive overvejet i forbindelse med parkeringspladserne. Lokalplanens indhold Lokalplan nr. 887

18 12 Forannævnte tiltag vil blive overvejet i forbindelse med den efterfølgende detailprojektering. Samlet set vil lokalplanområdet blive udformet, så udløbskrav fra regnvandsbassinerne kan overholdes. Veje og stier DNU vejbetjenes af fire adgangsveje fra det overordnede vejnet. Den primære adgang til hospitalet bliver fra den forlagte Herredsvej, der via to kryds forbinder denne med Ringen omkring hospitalet. Derudover er der adgang til den sydlige del af Ringen fra Herredsvej og fra øst ad Brendstrupgårdsvej. Transportbehovet forventes at stige fra ca ture pr. døgn til det eksisterende hospital til ca ture pr. døgn i Hertil kommer trafik til og fra forskerparken i delområde III. Den forlagte Herredsvej mod nord forventes at afvikle ca. 59 % af denne trafik, mens den øvrige trafik til planområdet fordeler sig på Marienlystvej (6%), Herredsvej Syd (19%) og Paludan Müllers Vej (16%). Ringen omkranser hovedparten af bebyggelsen i planområdet og er hovedfordelingsvejen for afvikling af den interne trafik i planområdet. Ringen er en 2-sporet vej med et vigespor i hver side, hvor der ikke er svingbaner eller buslommer, hvorved der sikres god fremkommelighed for ambulancer ved uforudsete trafikale problemer. Der er fra Ringen adgang til planområdets enkelte delområder uden der skabes nogen blinde vejforløb, som principielt vist på illustrationsplanen. Selvom én af adgangsvejene til Ringen skulle blive spærret vil der forsat være tre andre muligheder for indkørsel. Det giver en høj grad af sikkerhed for tilfredsstillende afvikling af trafikken i situationer, hvor der ved uheld eller vejarbejde opstår forhindringer på en af adgangsvejene. Ambulancers fremkommelighed til akutcenteret ved især den nordvestlige vejadgang og lastbilers adgang til forsyningsbyen ved især den sydlige adgang er indrettet med henblik på at opnå en sikker og effektiv trafikafvikling. Der er i planlægningen af både Ringen, de fire vejadgange og krydsudformningerne og den interne fordeling af parkeringsfaciliteterne lagt meget vægt på at fastholde en Ring der i grundstrukturen er 2-sporet. Det medfører en reduceret barriere for bløde trafikanters færdsel igennem området. Brendstrup Busvej forhindrer i dag via en bussluse gennemgående trafik mellem Brendstrupgårdsvej og Herredsvej, hvilket også med udbygningen af hospitalet vil forhindres ved etablering af en sluse til lastbiler på den sydlige forsyningsvej. Slusen skal fortsat forhindre gennemkørende trafik, men sikre muligheden for levering af varer med lastbil fra både Herredsvej og Randersvej til Forsyningsbyen etableret ved hospitalet. Det er hensigten, at vejsystemet i området indrettes sådan, at vejadgangene ikke indbyder til gennemkørende trafik. Der er udlagt et areal til gågadestrøg, der forbinder en fremtidig letbane med hospitalsbyen. Der er inden for Ringen planlagt en stiring, som ligeledes omkranser Lokalplanens indhold Lokalplan nr. 887

19 13 hovedparten af bebyggelsen. Stiringen forbindes til øvrige stier i og uden for planområdet. Der etableres en sti for cyklister og gående inden for Ringen med adgang til cykelparkering og hospitalets indgange. Stiringen forbindes til de eksterne stiforbindelser efter princippet vist på figur 5. I videst mulig omfang skal områdets stier kunne benyttes af færdselshandicappede. Figur 5: Kort over planlagte stier i lokalplanområdet. Lokalplanen vil medføre, at der skal etableres ændret vejadgang til matr. nr. 141b, 141e og 141f Århus Markjorder. Der vil blive taget stilling til den konkrete udformning af vejadgangen til de nævnte matrikler ved en senere detailplanlægning. Inden for lokalplanområdet nedlægges Agro Food Park, Brendstrup Busvej og dele af både Brendstrupgårdsvej og Herredsvej. Agro Food Park gives et nyt forløb uden for lokalplanområdet i forbindelse med etableringen af den forlagte Herredsvej. Brendstrup Busvej ombygges til forsyningsvej kun med gennemkørselsmulighed for lastbiler. Brendstrupgårdsvej ombygges, men beholder sin funktion som adgangsvej. Den eksisterede Herredsvej nedlægges inden for lokalplanområdet, lukkes nord for lokalplanområdet og omlægges syd for lokalplanområdet. Lokalplanens indhold Lokalplan nr. 887

20 14 Vejbyggelinjer Der vil blive fastlagt en vejbyggelinje langs den forlagte Herredsvej på 25 m fra vejmidte, som dog udvides til 30 m på strækningen 200 m før og efter vejtilslutningerne til den forlagte Herredsvej. Inden for vejbyggelinjen må der ikke etableres faste anlæg, som f.eks. regnvandsbassiner, og eventuelle spildevandsledninger etableres på gæstevilkår, hvilket ved vejudvidelser indebærer, at ledningerne evt. skal flyttes uden udgift for vejbestyrelsen. Kollektiv trafik Den kollektive trafikbetjening til hospitalet forventes blandt andet baseret på den kommende letbane, der får stoppested ved DNU. Letbanestoppestedet etableres ved den østlige afgrænsning af lokalplanområdet, ved byggefelt 10 (angivet på lokalplankortet), hvorfra der skabes direkte adgang til hospitalet. Desuden skal der etableres busholdepladser langs Ringen, ligesom der sikres mulighed for etablering af en endestation ved Forum og opholdsrum for buschauffører i Forumkomplekset. Parkering Der kan i planområdet etableres parkeringshuse og parkeringskældre i de udlagte byggefelter. Der er i udformningerne af byggefelterne lagt vægt på, at der kan skabes en god fordeling af parkeringsfaciliteterne i planområdet i forhold til de aktuelle behov i de enkelte dele af hospitalet. Parkeringsbehovet til DNU i delområde I bliver dækket af parkeringskældre, parkeringshuse og overfladeparkering. Det samlede parkeringsbehov for delområdet er vurderet til i alt ca parkeringspladser, svarende til 1 p-plads pr. 87 m 2 efter fradrag af arealer til p-huse m.m. Der skal i lokalplanområdet etableres 1 parkeringsplads til cykler pr. 200 m 2 etageareal beregnet efter bygningsreglementet. Udnyttes lokalplanens samlede byggemuligheder med en bebyggelsesprocent på 65 vil behovet for parkering øges, hvilket vil kunne håndteres ved at etablere større parkeringskapacitet i p-huse eller parkeringskældre. Overfladeparkering etableret i den nordlige del af lokalplanområdet på et på lokalplankortet nærmere angivet areal forudsættes fjernet når bruttoetagearealet til hospitalsformål, eksklusiv parkeringsfaciliteter overstiger m 2. Dette skal sikre, at mængden af overfladeparkering i det fuldt udbyggede hospital ikke beslaglægger arealer, der eventuelt skal bruges til etablering af et psykiatrisk hospital nord for DNU samt at arealet anvendt til overfladeparkering begrænses. Af hensyn til komfort og sikkerhed for patienter og brugere ønskes der er en vis nærhed mellem parkeringsarealer og bebyggelse. Grundet lokalplanområdets størrelse kan der primært inden for Ringen blive behov for at flytte etableret overfladeparkering i takt med at bebyggelsen udvides. Lokalplanen giver mulighed for, at der etableres p-pladser på terræn inden for delområde I og III. Inden for rammerne af lokalplanens byggemuligheder er der mulighed for at konvertere dele af overfladeparkeringen til parkering i p-huse eller p- kældre. En mulig fordeling af parkeringsfaciliteterne er angivet på figur 3. Lokalplanens indhold Lokalplan nr. 887

21 15 Der etableres handicapparkering og taxiholdepladser ved hovedindgangen til Forum samt ved de øvrige indgange til hospitalet. Antallet af disse pladser udbygges i takt med, at hospitalet udbygges. Desuden etableres der cykelparkering i lokalplanområdet, således at disse ligger tættest muligt på indgangene til bygningerne. Hver ejendom skal på egen grund etablere de nødvendige parkeringspladser. Parkeringsbehovet i delområde III reguleres derfor separat, da parkering til bebyggelsen i dette område skal etableres inden for delområdet. Der skal i delområde III etableres 365 p-pladser, svarende til 1 p-plads pr. 100 m 2 i det eksisterende byggeri (ca m 2 ) og 1 p-plads pr. 50 m 2 i den planlagte bebyggelse i delområdet (ca m 2 eksklusiv kælder). Parkeringspladserne hertil kan etableres i parkeringskælder, parkeringshuse eller som overfladeparkering. Butikker Lokalplanen giver mulighed for at etablere mindre butikker i delområde I i hospitalsbyen og i delområde III ved forskerparken. Der kan i lokalplanområdet i alt etableres et bruttoetageareal til butiksformål på m 2, fordelt med m 2 i delområde I og 300 m 2 i delområde III. Ingen butik må gives et areal, der overstiger 300 m 2 bruttoetageareal. I delområde I skal butikkerne betjene patienter, besøgende og personale, der kommer til hospitalsbyen. Der vil være tale om mindre butikker integreret i hospitalsbyens bygningskompleks, som vil blive placeret på centrale lokaliteter med god tilgængelighed for især besøgende. Der vil være tale om butikker, der forhandler madvarer, gaveartikler, slik, litteratur m.m. I delområde III skal butikkerne betjene patienter, besøgende, personale, og rejsende i øvrigt, der benytter det nærliggende letbanestoppested. De små butiksarealer skal være orienteret ud mod gågadestrøget og vil dermed understøtte det liv og aktivitetsniveau, der forventes at karakterisere gågadestrøget. Butikkerne her forventes at få en kiosklignende karakter, der i varesortiment henvender sig til især pendlere, som benytter offentlige transportmidler. De tilladte butiksarealer forventes med deres samlede størrelse og funktion at få en helt marginal betydning for de aktiviteter, der gives mulighed for i lokalplanområdet. De vurderes derfor ikke at få væsentlig betydning for hverken bymiljøet, den eksisterende bebyggelse i området, friarealer eller de trafikale forhold, inden for eller i nærheden af lokalplanområdet Lokalplanens indhold Lokalplan nr. 887

22 16 LOKALPLANENS BESTEMMELSER Dette afsnit indeholder bindende bestemmelser om arealernes anvendelse, bygningers og vejes udformninger m.v. 1. Formål Lokalplanen har til formål at sikre: at at at at at området kan anvendes til sygehus og sygehusrelaterede formål, herunder bl.a. patienthotel, daginstitutioner, butikker, andre serviceerhverv og redningsstation, området kan anvendes til forskerpark og forskerparkrelaterede aktiviteter, der skabes mulighed for opførelse af bebyggelse i op til 25 etager, vejadgangen til det omkringliggende vejnet fastlægges og tilpasses, dele af området overføres til byzone. 2. Område og opdeling Stk. 1. Lokalplanområdet er afgrænset som vist på lokalplankortet, og omfatter jf. matrikelkortet følgende matrikelnumre: 137 og 141h samt dele af 136 og 141a, Århus Markjorder, 6x og 6y, Skejby, Århus Jorder, 8d og 15, Brendstrup By, Tilst, Dele af 1a, 5n, 6a og 7000k samt dele af 6b, 7000i (Herredsvej), 7000l (Marienlystvej) og 7000r (Brendstrup Busvej) Skejby, Århus Jorder, samt alle parceller, der efter den 5. februar 2010 udstykkes i området. Se fodnote 1. 1 I tvivlstilfælde defineres den nøjagtige grænse af Århus Kommune, Teknik og Miljø. Lokalplanens bestemmelser Lokalplan nr. 887

23 17 Matrikler er angivet med sorte streger og lokalplangrænsen med røde prikker Matrikelkort i mål 1:8000 Lokalplanområdet Lokalplanens bestemmelser Lokalplan nr. 887

24 18 Stk. 2. Stk. 3. Stk. 4. Lokalplanområdet er opdelt i delområderne I, II, III og IV, som vist på lokalplankortet. Se fodnote 1. Med den offentlige bekendtgørelse af byrådets endelige vedtagelse af planen er landzonearealer i lokalplanområdets delområde II og delområde I overført til byzone. Lokalplanens delområde IV forbliver som den eneste del af lokalplanområdet i landzone. Der er landbrugspligt på matr. nr. 1a Skejby, Århus Jorder. Arealet skal drives landbrugsmæssigt efter landbrugslovens regler, indtil det tages i brug til det, planen bestemmer. Se fodnote Anvendelse Delområde I Stk. 1. Stk. 2. Delområdet er udlagt til offentligt formål, herunder sygehus og sygehusrelaterede formål, forskerpark og forskerrelaterede aktiviteter, serviceerhverv samt en redningsstation. Inden for delområdet kan der etableres daglig- og udvalgsvarebutikker og andre serviceerhverv, herunder bl.a. apotek, kiosk, blomsterbutik, bank, frisør og cykelværksted samt andre private virksomheder relateret til sundhedssektoren, patienthotellet og kapel. Det maksimale bruttoetageareal for anvendelse til butiksformål inden for delområde I er 1500 m 2, hvoraf bruttoetagearealet for den enkelte butik ikke må overstige 300 m 2. Stk. 3. Stk. 4. Stk. 5. Stk. 6. Der kan inden for delområdet etableres parkeringshuse, underjordisk parkeringskælder, overfladeparkering og faciliteter til cykelparkering, herunder cykelskure og lignende. Der kan inden for delområdet etableres en redningsstation. Der kan inden for delområdet etableres en daginstitution for delområdets personale. Der skal inden for delområdet etableres rekreative elementer, herunder opholdsarealer og beplantning. Delområde II Stk. 7. Delområdet er udlagt til offentligt formål, herunder grønne arealer med søer, vandløb og tekniske anlæg (regnvandsbassiner) til sygehusets anvendelse. 2 Ophævelse af landbrugspligten sker ved erklæring fra landsinspektør i forbindelse med ejendommens udstykning. Grænsedefinitionen bør foretages så tidligt som muligt. Lokalplanens bestemmelser Lokalplan nr. 887

25 19 Stk. 8. Stk. 9. Stk. 10. Der kan inden for delområdet etableres støjreducerende anlæg. Der kan inden for delområdet etableres friarealer, opholdsarealer, og stier m.m. Der kan ikke etableres parkering i delområde II. Delområde III Stk. 11. Stk. 12. Delområdet er udlagt til forskerpark og forskerparkrelaterede aktiviteter og herunder blandt andet bio-medico virksomheder og serviceerhverv. Inden for delområdet kan der etableres daglig- og udvalgsvarebutikker. Inden for delområde III er det maksimale bruttoetageareal for henholdsvis anvendelse til butiksformål og den enkelte butik 300 m 2. Butikker i delområdet skal placeres i stueplan i bygninger som grænser op til enten gågadestrøget, der forbinder et letbanestoppested med delområde I, eller et letbanestoppested umiddelbart øst for gågaden. Butikker skal have facade ud mod det på lokalplankortet viste gågadestrøg. Stk. 13. Stk. 14. Stk. 15. Der kan inden for delområdet etableres parkeringshuse, underjordisk parkeringskælder, overfladeparkering og faciliteter til cykelparkering, herunder cykelskure og lignende. Der kan inden for delområdet etableres funktioner til understøtning af ventested for et fremtidigt letbanestoppested umiddelbart øst for gågaden. Der skal inden for delområdet etableres opholdsarealer til bebyggelsen i delområde III. Delområde IV Stk. 16. Stk. 17. Delområdet er udlagt til offentlige formål, herunder vej- og stianlæg og grønne arealer. Der kan ikke etableres parkering og bebyggelse i delområde IV. Fællesbestemmelser for lokalplanområdet Stk. 18. Stk. 19. Der kan inden for lokalplanområdet etableres vej- og trafikanlæg, herunder nødvendige anlæg til den kollektive trafikbetjening af området. Der kan uden for byggefelter, i delområde I-III efter godkendelse af Århus Kommune, Planlægning og Byggeri, etableres nødvendige anlæg og bygninger til områdets tekniske forsyning og lignende med tilhørende afskærmning. Lokalplanens bestemmelser Lokalplan nr. 887

26 20 Stk. 20. Stk. 21. Der kan inden for lokalplanområdet, efter godkendelse af Århus Kommune, Planlægning og Byggeri, etableres de nødvendige støjdæmpende anlæg og foranstaltninger, så nybyggeri kan overholde de til enhver tid gældende støjbestemmelser. Der kan etableres rekreative elementer, herunder terrasser, lege- og aktivitetsområder, gårdrum, natur- og parkarealer. 4. Udstykning Ingen grund må udstykkes med en størrelse mindre end m Trafikforhold Stk. 1. Stk. 2. Lokalplanens område skal vejbetjenes fra tilslutninger til den forlagte Herredsvej, Herredsvej og Brendstrupgårdsvej som vist på lokalplankortet. På lokalplankortet er med grå markering vist den principielle placering af arealer, se fodnote 3 og fodnote 4, der er reserveret til: Vej A B... varierende bredde, dog mindst 22 m. Vej C D... varierende bredde, dog mindst 16 m. Vej E F... varierende bredde, dog mindst 16 m. Vej G H... varierende bredde, dog mindst 20 m. Vej I J... varierende bredde, dog mindst 8 m. Vej B D F H J B... varierende bredde, dog mindst 18 m. Vej G K... varierende bredde, dog mindst 8 m. Rabatarealer langs vejen G K må være overlappende med rabatarealer langs stien l m. Gågade h i. På lokalplankortet er udlagt et gågadeareal i varierende bredde, dog mindst 7 m, til brug for fodgængere, cyklende og anden trafik, hvis færdsel skal tilpasses hensynet til fodgængerne. Vej A B, C D, E F og G H anlægges med cykelstier. Stk. 3. På lokalplankortet er med bogstaver angivet den principielle placering af punkter, hvorigennem der skal anlægges stier: Cykel- og gangsti b c f j b varierende bredde, dog mindst 5 m, se fodnote I arealer reserveret til vejarealer indgår rabatter, midterrabatter, sidearealer og lignende. Der skal i sammenhæng med byggeansøgningen fremsendes et projekt til godkendelse i Århus Kommune, Trafik og Veje for indretning af de i 5 nævnte veje og stier og parkeringspladser. Det er i minimumsbredden forudsat at cykelstien og gangstien kan etableres umiddelbart ved siden af hinanden uden midterrabat, og at der er 1 m rabatarealer i alt inden for stiudlægget. Lokalplanens bestemmelser Lokalplan nr. 887

27 21 Sti f g... varierende bredde, dog mindst 4 m. Sti l m o... varierende bredde, dog mindst 4 m. Sti m n... varierende bredde, dog mindst 4 m. Sti j k... varierende bredde, dog mindst 4 m. Den sydlige afgrænsning af udlægget til stien l m er på strækningen langs vejen G K sammenfaldende med lokalplanens sydgrænse (principielt 0,5 m syd for kørebanekanten af Brendstrup Busvej), og der forudsættes et mindst 0,5 m bredt rabatareal langs lokalplangrænsen. Stk. 4. De eksisterende offentlige veje Herredsvej, Bækhusvej, Kirstinesmindevej (som vist på lokalplankortet), nedlægges inden for lokalplanområdet efter bestemmelserne i Vejloven. Eksisterende privat fællesvej, Brendstrupgårdsvej omlægges inden for lokalplanområdet. Stk. 5. Stk. 6. Stk. 7. Stk. 8. Stk. 9. Delområde III vejbetjenes via den private fællesvej G H J, i princippet som vist på lokalplankortet. Vejen G K skal etableres med en lastbilsluse, der sikrer, at kun lastbiler kan benytte vejen til gennemkørsel. Til vejen C D må der ikke etableres adgangsveje. Til vejene A B og E F må der ikke etableres vejadgange udover de, der principielt fremgår af lokalplankortet. Fra øvrige veje vist på lokalplankortet kan der etableres vejadgange og stier til områdets arealer. Vej G K skal give vejadgang til Vestereng både i vejens vestlige og østlige ende, se fodnote 6. Inden for lokalplanområdet skal der reserveres areal til parkeringsformål i princippet som vist på illustrationsplanen, se fodnote 7. Der skal i delområde I som udgangspunkt etableres parkeringspladser svarende til 1 p-plads pr. 87 m 2 sygehusbyggeri, se fodnote 8. Der skal i delområde III som udgangspunkt etableres parkeringsarealer svarende til 1 p-plads pr. 100 m 2 eksisterende byggeri (ca m 2 ) og 1 p-plads pr. 50 m 2 efterfølgende nybyggeri, se fodnote 7. Parkering kan etableres som parkeringskælder, parkeringshuse eller som overfladeparkering Vejadgang til erhvervsejendommene 141b, 141e og 141f alle Skejby, Århus Markjorder vil blive fastlagt i forbindelse med detailplanlægningen af vejforholdene i og uden for lokalplanområdet, og vil evt. ske via vej G K. Kravene om etablering af parkeringspladser til biler og cykler kan nedsættes, hvis der kan dokumenteres et lavere behov end angivet her. Ved sygehusbyggeri og nybyggeri forstås som udgangspunkt bruttoetagearealer, dog eksklusiv bygningsanlæg, der indrettes til parkering. Lokalplanens bestemmelser Lokalplan nr. 887

28 22 Inden for lokalplanområdet skal der som udgangspunkt reserveres arealer til cykelparkering svarende til 1 p-plads pr. 200 m 2 etageareal beregnet efter bygningsreglementet. Stk. 10. Stk. 11. Stk. 12. Stk. 13. Veje og stier i delområde I, II og IV skal etableres med belysning i henhold til vejreglerne. Der skal etableres en busendestation ved Forum som angivet principielt på illustrationsplanen. Inden for delområde I skal der langs Ringen (vej B-D-F-H-J-B) anlægges et til busbetjeningen passende antal busstoppesteder. Der skal ved vej- og stikryds og kurver sikres oversigt efter gældende vejregler. Der skal sikres en trafiksikker udformning af stiers krydsning af Ringen. 6. Teknisk forsyning Stk. 1. Nybyggeri skal tilsluttes kollektiv varmeforsyning på forsyningens til enhver tid gældende betingelser. Se fodnote 9. Stk. 2. Bygningsafsnit, som kan henføres til Bygningsreglement 08, kap , skal opfylde et energikrav svarende til en lavenergibygning klasse 1, jævnfør Bygningsreglement 08, suppleret med tillæg til energirammen i henhold til det til enhver tid gældende Bygningsreglement. Se fodnote 10. Alternativt kan byggeriet opføres som lavenergi klasse 2015 i henhold til Bygningsreglement Se fodnote 9. Stk. 3. Bygningsafsnit, som kan henføres til Bygningsreglement 08, kap , skal opføres som lavenergibygning klasse 1 efter bestemmelserne i Bygningsreglement 08. Alternativt kan byggeriet opføres som lavenergi klasse 2015 i henhold til Bygningsreglement Se fodnote Bebyggelsens omfang og placering m.m. Stk. 1. Stk. 2. Bebyggelsesprocenten for delområde I, II og III under ét må ikke overstige 65. Bebyggelsesprocenten for den enkelte grund i delområde III må ikke overstige 100, se fodnote Da byggeri skal opføres som lavenergibygninger, vil der i henhold til Planlovens 19, stk. 4, efter anmodning fra ejer, blive dispenseret fra lokalplanens 6, stk. 1. Der vil eventuelt kunne forekomme en reduktion/stramning af tillæggene i takt med den teknologiske udvikling. Hvis delområde III udnyttes med en bebyggelsesprocent over 65 vil dette medføre en reduktion i byggemulighederne i delområde I. Lokalplanens bestemmelser Lokalplan nr. 887

29 23 Stk. 3. Bebyggelse skal opføres inden for de på lokalplankortet viste byggefelter. Hvor konstruktioner krydser over vejanlæg skal der sikres en frihøjde over kørebanen på mindst 4,8 m. Dette kan fraviges, hvor der kun sker færdsel med personbiler. Stk. 4. Der kan etableres bebyggelse med en maksimal højde som angivet nedenfor: Byggefelt 1: Byggefelt 2: Byggefelt 3: Byggefelt 4: Byggefelt 5: Byggefelt 6: Byggefelt 7: Byggefelt 8: Byggefelt 9: Byggefelt 10: Byggefelt 11: Byggefelt 12: Byggefelt 13: Byggefelt 14: Byggefelt 15: 100 m / 25 etager 40 m / 10 etager 20 m / 6 etager 20 m / 6 etager 20 m / 6 etager 20 m / 6 etager 20 m / 6 etager 20 m / 6 etager 30 m / 8 etager 8,5 m / 2 etager 20 m / 6 etager 20 m / 6 etager 20 m / 6 etager 20 m / 6 etager 8,5 m / 2 etager Stk. 5. Stk. 6. Stk. 7. For hvert byggefelt gælder, at mindst 40 % af byggefeltet skal holdes ubebygget. I delområde I og III kan der uden for byggefelter etableres sekundære mindre bygninger såsom busskure, redskabsskure, cykelparkering, miljøstationer og lignende. Disse bygninger må maksimalt være 3,5 m høje. Ventilationsanlæg, transportanlæg, elevatortårne og trappeopgange til taget samt andre tekniske anlæg må ikke overstige 6 m over tagoverflader. En større højde på skorstensanlæg kan tillades på dele af byggeriet, såfremt særlige hensyn til indretning eller drift nødvendiggør det. 8. Bebyggelsens udseende og skiltning. Stk. 1. I hospitalsbebyggelsen inden for Ringen skal den primære materialeanvendelse til bygningernes ydre flader være: Rødt tegl i blank mur. Pudsede/malede overflader i hvid eller anden lys farvetone. Beton, herunder indfarvet eller malet beton i hvid eller anden lys farvetone, med overflader der varierer i tekstur og glans samt lignende materialer med samme facadevirkning. Lokalplanens bestemmelser Lokalplan nr. 887

30 24 Træ. Glas og andre transparente og translucente materialer, herunder glaspartier med indbyggede persienner af rør, lameller, plader eller strækmetal. Stål som rør, lameller eller plader. I facader kan der etableres indslag i farver fra f.eks. kunstnerisk udsmykning, skiltning og lignende. Stk. 2. Der kan etableres solafskærmning i form af udvendige lameller eller screens samt indbyggede afskærmningssystemer. På større glaspartier og glastage kan der anvendes silketryk i varieret mønster og farve til afskærmning. I delområde I inden for Ringen skal solafskærmningen op til 3. sals højde være hvid eller en lys farvetone, der harmonerer med solafskærmningen i den eksisterende bebyggelse. Solafskærmning på bygninger over 3. sals højde og hele Forumbyggeriet skal være hvid eller anden lys farvetone med mulighed for indslag af andre farver. Uden for Ringen i delområde I og III skal solafskærmningen tilpasses den enkelte bygnings funktion og arkitektur. Stk. 3. Stk. 4. Stk. 5. Stk. 6 Stk. 7. Stk. 8. Der kan partielt etableres beplantede espalier og plantekummer på facaderne. Facader kan beklædes med solceller. Solcellerne må ikke etableres eller udføres på en sådan måde, at der kan opstå væsentlige gener for omgivelserne ved reflektering af sollys. Tage skal udformes som flade tage eller tage med en maksimal taghældning på 45 o. Blanke og reflekterende tagmaterialer må af hensyn til gener for omgivelserne ikke anvendes. Anlæg til indvinding af solenergi, der indgår som en del af tagfladen, må ikke etableres på en måde der kan medføre væsentlige gener for omgivelserne ved reflektering af sollys. Tagflader skal fremstå som ubrudte tagflader. Glasoverdækninger, elevatortårne, ventilationsanlæg samt eventuelle anlæg til indvinding af solenergi og lignende skal udformes og afskærmes, så de indgår som en del af taget i en arkitektonisk helhed og så de er mindst muligt synlige fra omgivelserne. Tage kan beklædes med solceller og solfangere. Disse skal koncentreres i større partier, der integreres i den overordnede tagplans komposition. Lokalplanens bestemmelser Lokalplan nr. 887

31 25 Stk. 9. Stk. 10. Stk. 11. Stk. 12. Facaderne op til og med 2 etager over terræn, der ligger i niveaumæssig forlængelse af det eksisterende byggeri, skal harmonere med materialevalget og farveholdningen i den eksisterende bebyggelse. Inden for hvert delområde uden for Ringen skal bygninger med samme funktion udføres med ensartet udseende og byggestil. Der kan opsættes henvisningsskilte og informationstavler i området. Alle skilte og tavler skal have et ensartet arkitektonisk udtryk inden for hver ejendom. Der må opstilles eller opsættes skilte med firmalogo og derudover ikke andre reklameskilte. Skilte kan være belyste, gennemlyste eller have indbyggede lyskilder, men må ikke være til fare for færdselssikkerheden. Der må alene opstilles flagstænger i delområde delområde I og III. Flagstænger skal placeres mindst 5 m fra vejarealer. 9. Terrænforhold Delområde I og III Stk. 1. Der kan inden for delområderne foretages terrænreguleringer op til +/- 6 m efter princippet som vist på terrænplanen på figur 4 samt de vedlagte terrænsnit. Efter byggemodning kan der herudover ske regulering på indtil 0,5 m af terræn og ikke nærmere skel end 0,5 m uden tilladelse i forbindelse med bebyggelse og anlæg, jf. ovenstående bestemmelser. Delområde II og IV Stk. 2. Terrænet inden for delområderne kan hæves op til 8 m over eksisterende terræn, samt sænkes i forbindelse med regnvandsbassinernes landskabelige indpasning efter princippet vist på terrænplanen på figur 4 og illustrationsplanen. Efter byggemodning kan der herudover ske regulering på indtil 0,5 m af terræn og ikke nærmere skel end 0,5 m uden tilladelse i forbindelse med bebyggelse og anlæg, jf. ovenstående bestemmelser. 10. Hegn og beplantning m.m. Delområde I og II Stk. 1. Stk. 2. Der skal anlægges udendørs friarealer svarende til mindst 20 % af det samlede areal af delområde I og II. Et areal svarende til 20 % af hvert delområdes samlede befæstede areal anvendt til parkeringsformål skal udlægges som grønne arealer og Lokalplanens bestemmelser Lokalplan nr. 887

Udvidelse af Århus Universitetshospital Skejby

Udvidelse af Århus Universitetshospital Skejby Udvidelse af Århus Universitetshospital Skejby Kommuneplantillæg nr. 07 til Kommuneplan 00 Øverst Planområdet set fra sydøst (Vestereng) Nederst Planområdet set fra syd (Marienlystvej) Brendstrup Skovplantning

Læs mere

Orientering og debat. Udvidelse af Århus Universitetshospital Skejby

Orientering og debat. Udvidelse af Århus Universitetshospital Skejby Orientering og debat Udvidelse af Århus Universitetshospital Skejby Forslag til tillæg nr. 07 til Kommuneplan 00 Øverst Planområdet set fra sydøst (Vestereng) Nederst Planområdet set fra syd (Marienlystvej)

Læs mere

LOKALPLAN Handelsskole

LOKALPLAN Handelsskole LOKALPLAN 1-05.1 Handelsskole KØGE KOMMUNE 1980 KØGE KOMMUNE, LOKALPLAN 1-05.1 HANDELSSKOLE, (TILLÆG TIL RAMMEPLAN 1-05) REDEGØRELSE LOKALPLANENS BAGGRUND -lokalplan for skolernes område Handelsskolen

Læs mere

Århus Kommune. Lokalplan nr. Århus Amtssygehus - udvidelse, Tage Hansens Gade i Århus. August 1979 KONGSBAK INFORMATIK

Århus Kommune. Lokalplan nr. Århus Amtssygehus - udvidelse, Tage Hansens Gade i Århus. August 1979 KONGSBAK INFORMATIK Århus Kommune Lokalplan nr. 088 Århus Amtssygehus - udvidelse, Tage Hansens Gade i Århus KONGSBAK INFORMATIK August 1979 hhus kommune Lokalplan nk: 88 Århus Amtssygehus Tage Hansens Gade i Arhus,. tatistlkområde/distrikt

Læs mere

Gundsø byråd har d. 11.06.1997 vedtaget Lokalplan 1.38 endeligt.

Gundsø byråd har d. 11.06.1997 vedtaget Lokalplan 1.38 endeligt. LOKALPLAN NR. 1.38 l B2 Hotel Søfryd i Jyllinge. Gundsø byråd har d. 11.06.1997 vedtaget Lokalplan 1.38 endeligt. Lokalplanens baggrund og formål Baggrunden for at udarbejde denne lokalplan for området

Læs mere

LOKAL PLAN 09-013 AUGUST 1988

LOKAL PLAN 09-013 AUGUST 1988 I LOKAL PLAN 09-013 AUGUST 1988 I REDEGØRELSE Lokalplanens baggrund og område Baggrund Nærværende lokalplan er udarbejdet på baggrund af Boligselskabet Limfjorden s aktuelle planer om at opføre ca. 50

Læs mere

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Hidtil lovlig anvendelse kan fortsætte Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens

Læs mere

LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte

LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte KØGE KOMMUNE 1988 LOKALPLAN 4-15 KØGE TEKNISKE SKOLE BOHOLTE INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE: Lokalplanens baggrund og formål... 3 Lokalplanens indhold... 3

Læs mere

LOKALPLANENS HENSIGT

LOKALPLANENS HENSIGT LOKALPLANENS HENSIGT Med vedtagelsen af Allerød Kommuneplan 1997-2009 blev det muligt at overføre et areal ved Bjergvej - Lyngevej fra landzone til byzone. Arealet kan udstykkes i 14 grunde til helårsboliger.

Læs mere

LOKALPLAN 07-015 BOLIGOMRÅDE, TH. SAUERS VEJ AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING

LOKALPLAN 07-015 BOLIGOMRÅDE, TH. SAUERS VEJ AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING LOKALPLAN 07-015 BOLIGOMRÅDE, TH. SAUERS VEJ AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS AFDELING NOV 1985 INDHOLDSFORTEGNELSE ------------------------------ Redegørelse Lokalplanens Lokalplanens baggrund og område indhold

Læs mere

Lokalplan nr. 94. for et område ved Sallingsundvej i Roslev. Indhold: REDEGØRELSE * Lokalplanens forhold til øvrig planlægning for området *

Lokalplan nr. 94. for et område ved Sallingsundvej i Roslev. Indhold: REDEGØRELSE * Lokalplanens forhold til øvrig planlægning for området * Lokalplan nr. 94 for et område ved Sallingsundvej i Roslev. Indhold: REDEGØRELSE * Lokalplanens forhold til øvrig planlægning for området * Formålet med lokalplanen * Lokalplanens indhold * Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN 1-04 Fritidshjem ved Ølby skole

LOKALPLAN 1-04 Fritidshjem ved Ølby skole LOKALPLAN 1-04 Fritidshjem ved Ølby skole KØGE KOMMUNE 1979 KØGE KOMMUNE, LOKALPLAN 1-04 FRITIDSHJEM VED ØLBY SKOLE REDEGØRELSE FOR LOKALPLANFORSLAG LOKALPLANENS FORHOLD TIL ANDEN PLANLÆGNING Regionsplanens

Læs mere

1. Lokalplanområdets forhold til omgivelserne og de tilstødende arealer og bebyggelser.

1. Lokalplanområdets forhold til omgivelserne og de tilstødende arealer og bebyggelser. ØVRIGE OPLYSNINGER Beskrivende tekst suppleres så vidt muligt med angivelser på målfaste kortbilag. Se i øvrigt vejledningen på side 6-8, vedrørende ansøgningens indhold og udformning. A. Basisoplysninger:

Læs mere

LOKALPLAN 4-13 Adventkirken

LOKALPLAN 4-13 Adventkirken LOKALPLAN 4-13 Adventkirken KØGE KOMMUNE 1987 LOKALPLAN 4-13 ADVENTKIRKEN INDHOLD : side Redegørelse Forhold til anden planlægning 5 6 Retsvirkninger 7 Lokalplanen 9 Kortbilag bagerst i hæftet KØGE KOMMUNE,

Læs mere

LOKALPLAN 3-41 Hotel Niels Juel

LOKALPLAN 3-41 Hotel Niels Juel LOKALPLAN 3-41 Hotel Niels Juel KØGE KOMMUNE 2002 KØGE KOMMUNE, LOKALPLAN 3-41, Hotel Niels Juel INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGØRELSE Lokalplanens baggrund, formål og indhold........... 3 Lokalplanens

Læs mere

1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. '

1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. ' LOKALPLAN 1.35 1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. ' Lokalplanens baggrund og formål. Gundsø byråd har vedtaget denne lokalplan for ejendommen Sværdagergård i det gamle Jyllinge for at give

Læs mere

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER 2 Forandringer skal følge planen LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt

Læs mere

LOKALPLAN 4-09 Rammelokalplan for Langagergård

LOKALPLAN 4-09 Rammelokalplan for Langagergård LOKALPLAN 4-09 Rammelokalplan for Langagergård KØGE KOMMUNE 1986 KØGE KOMMUNE, LOKALPLAN 4-09 Rammelokalplan for Langagergård REDEGØRELSE LOKAPLANENS FORMÅL Denne lokalplan er udarbejdet for at sikre den

Læs mere

BALLERUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 025 for et område mellem Kornvænget, Ringvej B4 og Ballerup Boulevard (vedtaget juni 1983)

BALLERUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 025 for et område mellem Kornvænget, Ringvej B4 og Ballerup Boulevard (vedtaget juni 1983) BALLERUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 025 for et område mellem Kornvænget, Ringvej B4 og Ballerup Boulevard (vedtaget juni 1983) BESTEMMELSER I henhold til kommuneplanloven (lov nr. 287 af 26. juni 1975) fastsættes

Læs mere

Lokalplan nr. B 05.08.01 Børneinstitution i Neder Vindinge, Kastrup

Lokalplan nr. B 05.08.01 Børneinstitution i Neder Vindinge, Kastrup Lokalplan nr. B 05.08.01 Børneinstitution i Neder Vindinge, Kastrup Januar 2013 1 Om kommune- og lokalplaner Kommuneplanen er den overordnede plan, som indeholder overordnede målsætninger for kommunens

Læs mere

Lokalplan nr. 1.8 Lindevangshjemmet m.m.

Lokalplan nr. 1.8 Lindevangshjemmet m.m. Lokalplan nr. 1.8 Lindevangshjemmet m.m. INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse...2 Lokalplanens indhold og baggrund...2 Lokalplanens retsvirkninger...3 LOKALPLANEN...4 1 - Områdets afgrænsning...5 2 - Lokalplanens

Læs mere

Indstilling. Offentlig fremlæggelse, LP 925, Centerområde i Viby. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø.

Indstilling. Offentlig fremlæggelse, LP 925, Centerområde i Viby. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 28. juni 2012 Aarhus Kommune Planlægning og Byggeri Teknik og Miljø Offentlig fremlæggelse, LP 925, Centerområde i Viby 1. Resume Lokalplanen

Læs mere

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt

Læs mere

Lokalplan nr for et butiksområde vest for Klosterparkvej

Lokalplan nr for et butiksområde vest for Klosterparkvej Indhold Lokalplan nr. 1.4-4 for et butiksområde vest for Klosterparkvej Indledning Lokalplanens forhold til anden planlægning Lokalplanens retsvirkninger Lokalplanens bestemmelser 1 Lokalplanens formål

Læs mere

Greve Kommune. Lokalplan nr Forslag. Tune Skole. Lægehus ved Tune Skole

Greve Kommune. Lokalplan nr Forslag. Tune Skole. Lægehus ved Tune Skole Greve Kommune Forslag Lokalplan nr.15.17 Tune Skole Lægehus ved Tune Skole Forslag til lokalplan er udarbejdet af Center for Teknik & Miljø, Greve Kommune. Forslaget er vedtaget af Greve Byråd den 27.

Læs mere

TILLÆG 15. Ændret afgrænsning af rammeområde 12-B-89, samt ændring af bestemmelser for udstykning og afstand til Møllebækken i området.

TILLÆG 15. Ændret afgrænsning af rammeområde 12-B-89, samt ændring af bestemmelser for udstykning og afstand til Møllebækken i området. TILLÆG 15 Ændret afgrænsning af rammeområde 12-B-89, samt ændring af bestemmelser for udstykning og afstand til Møllebækken i området. Silkeborg Kommune offentliggør hermed Tillæg 15 til Kommuneplan 2009-2020.

Læs mere

LOKALPLAN 12.07 for Greve Strandby Øst Greve kommune

LOKALPLAN 12.07 for Greve Strandby Øst Greve kommune LOKALPLAN 12.07 for Greve Strandby Øst Greve kommune Skole. fritidsinstitution. socialt servicecenter. tandklinik m. m Dokumentet har gennemgået en bearbejdning, for at komme på anvendelig digital form.

Læs mere

LOKALPLAN 11-002 AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING APR 1982

LOKALPLAN 11-002 AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING APR 1982 E LOKALPLAN 11-002 PLEJEHJEM, VEJGÅRD AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING APR 1982 INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE Side Lokalplanens baggrund og område Lokalplanens indhold Lokalplanens forhold til

Læs mere

LOKALPLAN NR. 52 NYT BOLIGOMRÅDE REGSTRUPVEJ AVNSLEV VED

LOKALPLAN NR. 52 NYT BOLIGOMRÅDE REGSTRUPVEJ AVNSLEV VED LOKALPLAN NR. 52 NYT BOLIGOMRÅDE REGSTRUPVEJ I AVNSLEV VED NYBORG KOMMUNE Teknisk forvaltning 1987 I NDHOLDS FORTEGNELSE Indledning Lokaiplanens indhold 2 Forholdet til anden planlægning 3 Lokalplanens

Læs mere

Lokalplan nr. 3.6 Boliger på en del af Grydemosegårds jorder

Lokalplan nr. 3.6 Boliger på en del af Grydemosegårds jorder Lokalplan nr. 3.6 Boliger på en del af Grydemosegårds jorder INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse...3 LOKALPLANEN...6 1 - Områdets afgrænsning...7 2 - Lokalplanens formål...7 3 - Områdets anvendelse...7 4 -

Læs mere

Århus Kommune. Lokalplan nr. Kolonihaveområde ved Skjoldhøj i Brabrand. Oktober 2006 KONGSBAK INFORMATIK

Århus Kommune. Lokalplan nr. Kolonihaveområde ved Skjoldhøj i Brabrand. Oktober 2006 KONGSBAK INFORMATIK Århus Kommune Lokalplan nr. 781 Kolonihaveområde ved Skjoldhøj i Brabrand KONGSBAK INFORMATIK Oktober 2006 Århus Kommune Lokalplan nr.: 781 Kolonihaveområde ved Skjoldhøj i Brabrand Indeholder tillæg nr.

Læs mere

Offentlig fremlæggelse af forslag til Lokalplan nr Dagligvarebutik ved Runevej, Tilst/Hasle samt Tillæg nr. 9 til Kommuneplan 2013.

Offentlig fremlæggelse af forslag til Lokalplan nr Dagligvarebutik ved Runevej, Tilst/Hasle samt Tillæg nr. 9 til Kommuneplan 2013. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 11. juni 2014 Lokalplan 975, Runevej - Forslag Offentlig fremlæggelse af forslag til Lokalplan nr. 975 - Dagligvarebutik ved Runevej,

Læs mere

HOLSTED KOMMUNE. Lokalplan nr. 64. Del af centerområde ved torvet i Holsted

HOLSTED KOMMUNE. Lokalplan nr. 64. Del af centerområde ved torvet i Holsted HOLSTED KOMMUNE Del af centerområde ved torvet i Holsted Holsted Kommune Side 1 del af centerområde ved torvet i Holsted. Udarbejdet af Teknisk afdeling, Holsted Kommune. Godkendelsesdatoer: Vedtaget af

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Indledning

INDHOLDSFORTEGNELSE. Indledning LOKALPLAN 63 MARIENLYST BØRNEINSTITUTION INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning REDEGØRELSE - Eksisterende forhold - Lokalplanens baggrund og indhold - Forhold til anden planlægning - Tilladelser fra andre myndigheder

Læs mere

TILLÆG 13. VEDTAGET Silkeborg Byråd 17. december 2012

TILLÆG 13. VEDTAGET Silkeborg Byråd 17. december 2012 VEDTAGET Silkeborg Byråd 17. december 2012 TILLÆG 13 For rammeområde 35-E-54, 35-E-55, 35-E-50, 35-R-50, 35-E-51, 35-E-56, 35-E-57, 35-E-58, 35-E-59 og 35-T-50 i Silkeborg Kommuneplan 2009-2020. Endelig

Læs mere

lokalplan nr. B2-I for et område syd for Helgenæsvej til offentlige formål samt boligformål

lokalplan nr. B2-I for et område syd for Helgenæsvej til offentlige formål samt boligformål lokalplan nr. B2-I for et område syd for Helgenæsvej til offentlige formål samt boligformål Nakskov kommune maj 1983 1 NAKSKOV KOMMUNE LOKALPLAN NR. B2-I for et område syd for Helgenæsvej til offentlige

Læs mere

LOKALPLAN 11-9: Centerområde Rådhuscentret i Vojens LOKALPLANGRUNDLAG

LOKALPLAN 11-9: Centerområde Rådhuscentret i Vojens LOKALPLANGRUNDLAG Erhvervs- og Borgerservice Plan og Byg Dato: 28.11.2014 Sags nr.: 14/5340 Sagsbehandler: Anne Buur Ogilvie LOKALPLAN 11-9: Centerområde Rådhuscentret i Vojens LOKALPLANGRUNDLAG Indledning Haderslev Kommune

Læs mere

Lokalplan nr. 54. Lægehus i Niverød. Vedtagelsesdato: 17. april Teknik & Miljø

Lokalplan nr. 54. Lægehus i Niverød. Vedtagelsesdato: 17. april Teknik & Miljø Lokalplan nr. 54 Lægehus i Niverød Teknik & Miljø Vedtagelsesdato: 17. april 1985 Ikrafttrædelsesdato: 8. maj 1985 o GC UJ UJ o (go (oi >? QQ fuul n QQ n i M i i c= Indledning Dette hæfte indeholder lokalplan

Læs mere

Århus Kommune Lokalplan nr.

Århus Kommune Lokalplan nr. Århus Kommune Lokalplan nr. 850 Herredsvejs tilslutning til Randersvej nord for Skejby November 2008 Søftenvej Århus Kommune Lokalplan nr.: Herredsvejs tilslutning til Randersvej nord for Skejby. 850 Randersvej

Læs mere

LOKALPLAN NR. 278 RANDERS REGNSKOV EKSPANSIV

LOKALPLAN NR. 278 RANDERS REGNSKOV EKSPANSIV 1 LOKALPLAN NR. 278 RANDERS REGNSKOV EKSPANSIV EN KORTFATTET BESKRIVELSE Beliggenhed Planen går ud på Ny kuppel, nyt indgangsparti Udvidelse af forplads og ny indgang Naturområde Området er omfattet af

Læs mere

LOKALPLAN NR For et område på Munkeengen. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning

LOKALPLAN NR For et område på Munkeengen. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning LOKALPLAN NR. 203 For et område på Munkeengen Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning GRUNDLAGET FOR LOKALPLANEN Indledning Hillerød byråd har i henhold til kommuneplanlovens bestemmelser udarbejdet lokalplan

Læs mere

Hadsten Kommune Lokalplan nr.

Hadsten Kommune Lokalplan nr. Hadsten Kommune Lokalplan nr. 134 For et område til erhvervsformål ved Højvangsvej i Hadbjerg August 2001 Hadsten Kommune Vesselbjergvej 18 8370 Hadsten Tlf.: 8761 4000 Fax: 8761 4040 E-mail: hadstenkommune@hadsten.dk

Læs mere

Om kommune- og lokalplaner

Om kommune- og lokalplaner Om kommune- og lokalplaner Kommuneplanen er den overordnede plan, som omfatter hele kommunen. Den fastlægger i grove træk, hvor der skal være boliger, erhverv, butikscentre, grønne områder osv. Kommuneplan

Læs mere

VAMDRUP KOMMUNE NING TIL DEN CENTRALE BYDEL I VAMDRUP OFFENTLIG FORMÅL BELIGGENDE I TILSLUT LOKALPLAN NR. 38 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG-, CENTER- OG

VAMDRUP KOMMUNE NING TIL DEN CENTRALE BYDEL I VAMDRUP OFFENTLIG FORMÅL BELIGGENDE I TILSLUT LOKALPLAN NR. 38 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG-, CENTER- OG VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 38 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG-, CENTER- OG OFFENTLIG FORMÅL BELIGGENDE I TILSLUT NING TIL DEN CENTRALE BYDEL I VAMDRUP VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 38 for et område til bolig-,

Læs mere

Vallø kommune - Lokalplan Lokalplan for et område til boligbebyggelse i Strøby

Vallø kommune - Lokalplan Lokalplan for et område til boligbebyggelse i Strøby Vallø kommune - Lokalplan 4-06 Lokalplan for et område til boligbebyggelse i Strøby Indhold Lokalplanens redegørelse Lokalplanens indhold 3 Lokalplanens forhold tilanden kommunal planlægning 3 Kommuneplan

Læs mere

ROSKILDE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 212

ROSKILDE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 212 ROSKILDE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 212 ROSKILDE KOMMUNE Lokalplan nr, 212 Boligbebyggelse ved Ringstedvej 70-74, REDEGØRELSE FOR LOKALPLANEN: Lokalplanens baggrund: Lokalplanen er udarbejdet på baggrund af

Læs mere

VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 28 for et boligområde umiddelbart øst for Vestergades udmunding i Røddingvej

VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 28 for et boligområde umiddelbart øst for Vestergades udmunding i Røddingvej VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 28 for et boligområde umiddelbart øst for Vestergades udmunding i Røddingvej side l Lokalplan nr. 28 for et område ved Vestergade/Røddingevej, Vester Vamdrup, Vamdrup Kommune.

Læs mere

LOKALPLAN 1-14 Ølby skoles udvidelse

LOKALPLAN 1-14 Ølby skoles udvidelse LOKALPLAN 1-14 Ølby skoles udvidelse KØGE KOMMUNE 1980 KØGE KOMMUNE, LOKALPLAN 1-14 UDVIDELSE AF ØLBY SKOLE REDEGØRELSE LOKALPLANENS FORHOLD TIL ANDEN PLANLÆGNING Nærværende lokalplan nr. 1-14 omfatter

Læs mere

Ærø Kommune. Lokalplan 9-23. Område til ferieboliger i Ærøskøbing, Ærø Marina

Ærø Kommune. Lokalplan 9-23. Område til ferieboliger i Ærøskøbing, Ærø Marina Ærø Kommune Lokalplan 9-23 Område til ferieboliger i Ærøskøbing, Ærø Marina Hvad er en lokalplan En lokalplan er en detaljeret plan for et område i en kommune. Den fastlægger en række retningslinier for,

Læs mere

Tillæg nr. 21 til Kommuneplan 1993-2004

Tillæg nr. 21 til Kommuneplan 1993-2004 Indhold Lokalplan nr. 1. 4-3 for et boligområde ved Bredekildevej Indledning Lokalplanens forhold til anden planlægning Lokalplanens retsvirkninger Lokalplanens bestemmelser 1 Lokalplanens formål 2 Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN 112. For Jægersborgvej 11-15 i Lyngby bydel (tidligere Lungehospital) Lyngby-Taarbæk Kommune

LOKALPLAN 112. For Jægersborgvej 11-15 i Lyngby bydel (tidligere Lungehospital) Lyngby-Taarbæk Kommune LOKALPLAN 112 For Jægersborgvej 11-15 i Lyngby bydel (tidligere Lungehospital) Lyngby-Taarbæk Kommune Indholdsfortegnelse Baggrunden for lokalplanen................... 1 Lokalplanens indhold.......................

Læs mere

Århus Kommune. Lokalplan nr. Jysk Børnehaveseminarium, Jysk Fritidspædagogseminarium. Vejlby. April 1980 KONGSBAK INFORMATIK

Århus Kommune. Lokalplan nr. Jysk Børnehaveseminarium, Jysk Fritidspædagogseminarium. Vejlby. April 1980 KONGSBAK INFORMATIK Århus Kommune Lokalplan nr. 092 Jysk Børnehaveseminarium, Jysk Fritidspædagogseminarium ved Skejbyvej i Vejlby KONGSBAK INFORMATIK April 1980 Magistratens 2. afdeling Om dette hæftes indhold Det indledes

Læs mere

Hadsten Kommune Lokalplan nr.

Hadsten Kommune Lokalplan nr. Hadsten Kommune Lokalplan nr. 135 For areal til åben- og tæt lav boligbebyggelse ved Solgårdsvænget i Voldum. December 2001 Hadsten Kommune Vesselbjergvej 18 8370 Hadsten Tlf.: 8761 4000 Fax: 8761 4040

Læs mere

Forslag til Lokalplan 81 Ældreboliger på Præstegårdsvej. Lokalplan 81B. Ældrecentret i Hvalsø

Forslag til Lokalplan 81 Ældreboliger på Præstegårdsvej. Lokalplan 81B. Ældrecentret i Hvalsø I Forslag til Lokalplan 81 Ældreboliger på Præstegårdsvej Lokalplan 81B Ældrecentret i Hvalsø Orientering Regler for Lokalplaners Udarbejdelse Indhold En lokalplan er en fysisk plan, der fastlægger de

Læs mere

FORSLAG. Tillæg 32. Silkeborg Kommuneplan

FORSLAG. Tillæg 32. Silkeborg Kommuneplan FORSLAG Tillæg 32 Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 Vedtaget af Plan- Miljø- og Klimaudvalget 13. juni 2016 Offentliggjort 15. juni 2016 Silkeborg Kommune offentliggør hermed Tillæg 32 Kommuneplan 2013-2025.

Læs mere

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Efter Byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt

Læs mere

VEDTAGET. Tillæg 28. Silkeborg Kommuneplan 2013-2025. Billedstørrelse: 6,84 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,22cm (vandret) 4,45 cm (lodret)

VEDTAGET. Tillæg 28. Silkeborg Kommuneplan 2013-2025. Billedstørrelse: 6,84 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,22cm (vandret) 4,45 cm (lodret) VEDTAGET Billedstørrelse: 6,84 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,22cm (vandret) 4,45 cm (lodret) Tillæg 28 Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 Billedstørrelse: 11,46 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,26cm

Læs mere

Silkeborg Kommune offentliggør hermed tillæg 11 til Kommuneplan

Silkeborg Kommune offentliggør hermed tillæg 11 til Kommuneplan TILLÆG 11 Silkeborg Kommune offentliggør hermed tillæg 11 til Kommuneplan 2009-2020. Silkeborg Byråd har 27. februar 2012 vedtaget tillæg 11 til Silkeborg Kommuneplan 2009-2020. Tillægget er udarbejdet

Læs mere

VORDINGBORG KOMMUNE. Ungdomsboliger ved Kildemarksvej LOKALPLAN NR. B-22.1. 20,00 kr.

VORDINGBORG KOMMUNE. Ungdomsboliger ved Kildemarksvej LOKALPLAN NR. B-22.1. 20,00 kr. VORDINGBORG KOMMUNE N LOKALPLAN NR. B-22.1 Ungdomsboliger ved Kildemarksvej November 2004 20,00 kr. Om kommune- og lokalplaner Kommuneplanen er den overordnede plan, som omfatter hele kommunen. Den fastlægger

Læs mere

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan Boligområde og børneinstitution ved Valnøddevej. Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 7. oktober 2004.

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan Boligområde og børneinstitution ved Valnøddevej. Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 7. oktober 2004. VALLØ KOMMUNE Lokalplan 2-18 Boligområde og børneinstitution ved Valnøddevej Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 7. oktober 2004. Vallø Kommune Lokalplan 2-18 Boligområde og børneinstitution ved Valnøddevej

Læs mere

Vallø kommune - Lokalplan 1-1 9

Vallø kommune - Lokalplan 1-1 9 Vallø kommune - Lokalplan 1-1 9 Lokalplan for et område tilboligbebyggelse på Nordmarken i Hårlev. Indhold side LOKALPLANENS REDEGØRELSE Lokalplanens indhold... 2 Lokalplanens forhold til anden kommunalplanlægning...

Læs mere

Krav til ny bebyggelse på den nordvestlige del af stadiongrunden ved Sanatorievej

Krav til ny bebyggelse på den nordvestlige del af stadiongrunden ved Sanatorievej Teknik og Miljø Dorthe Fogh Monrad November 2015 Teknisk bilag: Krav til ny bebyggelse på den nordvestlige del af stadiongrunden ved Sanatorievej Områdets bebyggelse skal fremtræde som tæt-lav/etage bebyggelse,

Læs mere

Lokalplan nr for et område ved Stæhr Johansens Vej og Emil Chr. Hansens Vej

Lokalplan nr for et område ved Stæhr Johansens Vej og Emil Chr. Hansens Vej Lokalplan nr. 120 for et område ved Stæhr Johansens Vej og Emil Chr. Hansens Vej Oktober 2001 INDLEDNING Lokalplanen gør det muligt for Frederiksberg Forsyning at opføre ny bebyggelse til administration

Læs mere

LOKALPLAN NR. 288 HERMANN STILLINGSVEJ

LOKALPLAN NR. 288 HERMANN STILLINGSVEJ 1 LOKALPLAN NR. 288 HERMANN STILLINGSVEJ EN KORTFATTET BESKRIVELSE Beliggenhed Tidligere Klædefabrik Lokalplanområdet omfatter ejendommen Hermann Stillingsvej 1, der har tilhørt Forsvarets Bygningstjeneste.

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE LOKALPLAN NR. 088 REDEGØRELSE

INDHOLDSFORTEGNELSE LOKALPLAN NR. 088 REDEGØRELSE INDHOLDSFORTEGNELSE LOKALPLAN NR. 088 REDEGØRELSE Lokalplanområdet l Lokalplanens baggrund og formål l Lokalplanens indhold l Lokalplanens forhold til anden planlægning 2 Lokalplanens retsvirkninger 5

Læs mere

Århus Kommune. Lokalplan nr. Område til ungdomsboliger ved Oldjordsvej / Vestre Ringgade i Åby. Marts 2003 KONGSBAK INFORMATIK

Århus Kommune. Lokalplan nr. Område til ungdomsboliger ved Oldjordsvej / Vestre Ringgade i Åby. Marts 2003 KONGSBAK INFORMATIK Århus Kommune Lokalplan nr. 670 Område til ungdomsboliger ved Oldjordsvej / Vestre Ringgade i Åby KONGSBAK INFORMATIK Marts 2003 Århus Kommune Lokalplan nr.: Område til ungdomsboliger ved 670 Oldjordsvej

Læs mere

LOKALPLAN 2A5-1 BOLIGOMRÅDE NUUSSUAQ VEST

LOKALPLAN 2A5-1 BOLIGOMRÅDE NUUSSUAQ VEST LOKALPLAN 2A5-1 BOLIGOMRÅDE NUUSSUAQ VEST NUUP KOMMUNEA FORVALTNINGEN FOR TEKNIK OG MILJØ FEBRUAR 2000 VEJLEDNING En lokalplan fastlægger bestemmelser for, hvordan arealer, nye bygninger, stier, veje o.s.v.

Læs mere

Grunden omfatter et areal på ca m2. Der kan på arealet opføres max m2 bebyggelse, fordelt på 3-5 punkthuse.

Grunden omfatter et areal på ca m2. Der kan på arealet opføres max m2 bebyggelse, fordelt på 3-5 punkthuse. Teknik- og Miljø Anne-Mette Lade 11.11.2014/18.11.2014 Teknisk bilag: Krav til ny bebyggelse på hjørnet af Sølystvej/Borgergade Områdets bebyggelse skal fremtræde som en parkbebyggelse i et åbent grønt

Læs mere

LOKALPLAN NR. 115 FOR ET ERHVERVSOMRÅDE VED GESTENVEJ. Redegørelse. Lokalplanen og den overordnede planlægning. Lokalplanens indhold

LOKALPLAN NR. 115 FOR ET ERHVERVSOMRÅDE VED GESTENVEJ. Redegørelse. Lokalplanen og den overordnede planlægning. Lokalplanens indhold LOKALPLAN NR. 115 FOR ET ERHVERVSOMRÅDE VED GESTENVEJ Redegørelse Lokalplanen og den overordnede planlægning Lokalplanområdet er beliggende i landzone. Området er i kommuneplanen udlagt som en del af område

Læs mere

Forslag til lokalplan O-201.1 - Institutions- og idrætsformål i Ørslev.

Forslag til lokalplan O-201.1 - Institutions- og idrætsformål i Ørslev. Til modtagere af lokalplanforslag O-201.1. Rådhuset Postboks 200 4760 Vordingborg T. 55 36 36 36 F. 55 36 27 00 www.vordingborg.dk Journalnr. 2008-30204 Torben Andersen +45 55 36 24 21 TA@vordingborg.dk

Læs mere

LOKALPLAN NR. 42 for Slangerup Foderstofforening ved Slagslundevej

LOKALPLAN NR. 42 for Slangerup Foderstofforening ved Slagslundevej Slangerup kommune LOKALPLAN NR. 42 for Slangerup Foderstofforening ved Slagslundevej Redegørelse for lokalplanens baggrund og indhold Redegørelse for lokalplanens forhold til anden planlægning Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN NR. 91. For Dådyrvej nr. 12-70 SKIBBY KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 91. For Dådyrvej nr. 12-70 SKIBBY KOMMUNE LOKALPLAN NR. 91 For Dådyrvej nr. 12-70 SKIBBY KOMMUNE Indholdsfortegnelse Redegørelse Lokalplanens indhold... 3 Lokalplanens forhold til den øvrige planlægning for området... 5 Bestemmelser 1 Lokalplanens

Læs mere

Indhold. Tillæg nr. 1 til lokalplan nr for en McDonald s restaurant ved Kvickly. Tillæg nr. 14 til Kommuneplan

Indhold. Tillæg nr. 1 til lokalplan nr for en McDonald s restaurant ved Kvickly. Tillæg nr. 14 til Kommuneplan Indhold Tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 1.2-1 for en McDonald s restaurant ved Kvickly Indledning Lokalplantillæggets forhold til anden planlægning Lokalplanens retsvirkninger Lokalplantillæggets bestemmelser

Læs mere

LOKALPLAN 87. For et område nord for Nymøllevej i Lundtofte bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune

LOKALPLAN 87. For et område nord for Nymøllevej i Lundtofte bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune LOKALPLAN 87 For et område nord for Nymøllevej i Lundtofte bydel Lyngby-Taarbæk Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE Baggrunden for lokalplanen 1 Lokalplanens indhold 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning

Læs mere

Tillæg nr. 9. til Kommuneplan Ringkøbing-Skjern Kommune, område til offentligt formål og erhvervsformål ved Ånumvej og Ringvejen, Skjern

Tillæg nr. 9. til Kommuneplan Ringkøbing-Skjern Kommune, område til offentligt formål og erhvervsformål ved Ånumvej og Ringvejen, Skjern Tillæg nr. 9 til Kommuneplan 2013-2025 Ringkøbing-, område til offentligt formål og erhvervsformål ved Ånumvej og Ringvejen, Skjern Ortofoto Ringkøbing- Ringkøbing- 23. september 2013 FORORD TIL KOMMUNEPLANTILLÆGGET

Læs mere

Frederiksværk Kommune. Lokalplan for Ølsted Skole. Marts Frederiksværk Kommune

Frederiksværk Kommune. Lokalplan for Ølsted Skole. Marts Frederiksværk Kommune Frederiksværk Kommune Lokalplan 07.9 for Ølsted Skole Marts 1981 Frederiksværk Kommune FREDERIKSVÆRK KOMMUNE Lokalplan 07.9. Udvidelse og ombygning af Ølsted skole. Udarbejdet af bygningsforvaltningen

Læs mere

Lokalplan nr. 61. for et område mellem Mariendalsvej og Ågade

Lokalplan nr. 61. for et område mellem Mariendalsvej og Ågade Lokalplan nr. 61 for et område mellem Mariendalsvej og Ågade Oktober 1988 INDLEDNING 1. Lokalplanens indhold Lokalplanen går ud på at åbne mulighed for at opføre etageboligbebyggelse. Lokalplanen opdeles

Læs mere

Forslag til lokalplan nr. 850 Herredsvejs tilslutning til Randersvej nord for Skejby

Forslag til lokalplan nr. 850 Herredsvejs tilslutning til Randersvej nord for Skejby Den 24. juni 2008 Forslag til lokalplan nr. 850 Herredsvejs tilslutning til Randersvej nord for Skejby Århus Kommune Teknik og Miljø Århus Kommune har udarbejdet et forslag til den fremtidige anvendelse

Læs mere

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby VALLØ KOMMUNE Lokalplan nr. 4-11 for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 9. september 2004. INDHOLD Redegørelse 3 Indledning 3 Lokalplanområdet

Læs mere

FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE

FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE 11 - THYBORØN BY PLEJEHJEM I THYBORØN LOKALPLAN NR. 34 FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE Thyborøn-Harboøre kommune LOKALPLAN NR. 34 Plejehjem Godthåbs vej i Thyborøn Indholdsfortegnelse: Side REDEGØRELSE:...

Læs mere

LOKALPLAN NR. 31 FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 31 FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE 31 HARBOØRE BY Sekundær bymidte FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE Thyborøn-Harboøre kommune Detailhandel og tankanlæg mellem Lemvigvej og Harboøre Hallen. Indholdsfortegnelse: Side 1. REDEGØRELSE 1.1 Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN 3-05 Omsorgscenter Møllebo

LOKALPLAN 3-05 Omsorgscenter Møllebo LOKALPLAN 3-05 Omsorgscenter Møllebo KØGE KOMMUNE 1978 KØGE KOMMUNE, LOKALPLAN 3-05 OMSORGSCENTER MØLLEBO REDEGØRELSE LOKALPLANENS FORHOLD TIL ØVRIG PLANLÆGNING FOR OMRÅDET Områdets be liggenhed Dispositionsplanen

Læs mere

Århus Kommune. Lokalplan nr. Tillæg 2: Bolig- og erhvervsbebyggelse ved Kappelvænget i Hasle (del af område III i lokalplan nr.

Århus Kommune. Lokalplan nr. Tillæg 2: Bolig- og erhvervsbebyggelse ved Kappelvænget i Hasle (del af område III i lokalplan nr. Århus Kommune Lokalplan nr. 383 Tillæg 2: Bolig- og erhvervsbebyggelse ved Kappelvænget i Hasle (del af område III i lokalplan nr. 383) KONGSBAK INFORMATIK Århus Kommune. Tillæg til lokalplan nr.: Bolig-

Læs mere

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr Tømrergården, Boliger i Hårlev

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr Tømrergården, Boliger i Hårlev VALLØ KOMMUNE Lokalplan nr. 1-27 Tømrergården, Boliger i Hårlev Vedtaget af Kommunalbestyrelsen d. 17. marts 2005 Lokalplan nr. 1-27 for Tømrergården, Boliger i Hårlev Indholdsfortegnelse Lokalplanens

Læs mere

Lokalplan nr. 89. for et område mellem Nordre Fasanvej og Guldborgvej

Lokalplan nr. 89. for et område mellem Nordre Fasanvej og Guldborgvej Lokalplan nr. 89 for et område mellem Nordre Fasanvej og Guldborgvej Januar 1995 1 INDLEDNING 1. Lokalplanens indhold. Lokalplanen går ud på at erstatte den gældende lokalplan nr. 52 med tillæg, som åbner

Læs mere

L o k a l p l a n. For et område til klubhus og andre faciliteter i Bjerringbro Idrætspark

L o k a l p l a n. For et område til klubhus og andre faciliteter i Bjerringbro Idrætspark L o k a l p l a n F.035-2 For et område til klubhus og andre faciliteter i Bjerringbro Idrætspark Bjerringbro Kommune Oktober 2005 I henhold til lov om planlægning Lokalplan F.035-2 For et område til klubhus

Læs mere

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Lokalplan nr. 284 12. november 1999 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Ændringer skal følge planen Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommen ifølge Planlovens 18 kun

Læs mere

LOKALPLAN Brugsen i Herfølge

LOKALPLAN Brugsen i Herfølge LOKALPLAN 5-13.1 Brugsen i Herfølge KØGE KOMMUNE 1990 LOKALPLAN 5-13.1 BRUGSEN I HERFØLGE INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse side Lokalplanens baggrund 3 - formål - - indhold 3 Forhold til ekst. planer 4

Læs mere

Centerområde Aastrupvej

Centerområde Aastrupvej 21 2013 Centerområde Aastrupvej Status Plannavn Baggrund og formål Kladde 21 2013 Centerområde Aastrupvej Kommuneplantillægget er udarbejdet på baggrund af et invester ønske om at omdanne dele af de eksisterende

Læs mere

LOKALPLAN NR. 017 FOR ET OMRÅDE TIL TÆT-LAV BOLIG- BEBYGGELSE VED GRANHØJEN I VROLD

LOKALPLAN NR. 017 FOR ET OMRÅDE TIL TÆT-LAV BOLIG- BEBYGGELSE VED GRANHØJEN I VROLD LOKALPLAN NR. 017 FOR ET OMRÅDE TIL TÆT-LAV BOLIG- BEBYGGELSE VED GRANHØJEN I VROLD SKANDERBORG KOMMUNE 1980 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGØRELSE Beskrivelse af lokalplanens indhold Lokalplanens forhold

Læs mere

Lokalplan 203. Udvidelse af Torsted Skole

Lokalplan 203. Udvidelse af Torsted Skole Lokalplan 203 Udvidelse af Torsted Skole TEKNISK FORVALTNING JANUAR 2006 Lokalplan 203 Indhold Indhold Redegørelse Formål med lokalplanen 4 Fremtidige forhold 4 Tekniske forhold 6 Forhold til anden planlægning

Læs mere

LOKALPLAN N R for udvidelse af erhvervsejendom i Tebstrup.

LOKALPLAN N R for udvidelse af erhvervsejendom i Tebstrup. LOKALPLAN N R. 079 for udvidelse af erhvervsejendom i Tebstrup. Skanderborg Kommune 1996 INDHOLDSFORTEGNELSE LOKALPLAN NR. 079 REDEGØRELSE Lokalplanområdet Lokalplanens baggrund og formål Lokalplanens

Læs mere

Lokalplanen indeholder, som vist på kortbilaget, mulighed for opførelse af yderligere 5 pavillionbygninger, hvis dette bliver nødvendigt.

Lokalplanen indeholder, som vist på kortbilaget, mulighed for opførelse af yderligere 5 pavillionbygninger, hvis dette bliver nødvendigt. Formålet med denne lokalplan er, at sikre det planmæssige grundlag for en udvidelse af Dansk Rød Kors asylcenter på Sanholmlejren, til brug for rigspolitiets sagsbehandling i forbindelse med modtagelse

Læs mere

Tillæg nr. 74 til Herning Kommuneplan

Tillæg nr. 74 til Herning Kommuneplan Forslag Offentlig høring Tillæg nr. 74 til Rammeområde 42.B3 og 42.T1 Boligområde sydvest for Sinding Hovedgade Område til tekniske anlæg nordøst for Sinding Hovedgade Fremlægges fra den 15. september

Læs mere

Lokalplanområdet. Lokalplan 202. Lokalplan for et boligområde ved Fabrikvej 2

Lokalplanområdet. Lokalplan 202. Lokalplan for et boligområde ved Fabrikvej 2 Lokalplanområdet Lokalplan 202 Lokalplan for et boligområde ved Fabrikvej 2 TEKNISK FORVALTNING Marts 2006 Lokalplan 202 Indhold Indhold Redegørelse Baggrund for lokalplanen 4 Formål med lokalplanen 4

Læs mere

" J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård. Vinderup Kommune. Lokalplan nr. 53. Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej

 J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård. Vinderup Kommune. Lokalplan nr. 53. Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej / " J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård Vinderup Kommune Lokalplan nr. 53 Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej BESKRIVELSE LOKALPLANENS BAGGRUND Denne lokalplan gælder for området mellem Grønningen

Læs mere

TILLÆG TIL KOMMUNEPLANEN

TILLÆG TIL KOMMUNEPLANEN 1 TILLÆG TIL KOMMUNEPLANEN Tillæg nr. 22 til Kommuneplan 2013 for Aarhus Kommune Kommuneplantillægget omhandler rammeområde 15.07.01 ER i Kommuneplan 2013 for Aarhus Kommune. Rammeområde 15.07.01 ER er

Læs mere

SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR PARCELHUSOMRÅDE VED DYBBØLSTEN OG STENLØKKE. Lokalplan Brigadevej. Stenløkke.

SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR PARCELHUSOMRÅDE VED DYBBØLSTEN OG STENLØKKE. Lokalplan Brigadevej. Stenløkke. LOKALPLAN NR. 10 9903 PARCELHUSOMRÅDE VED DYBBØLSTEN OG STENLØKKE Lokalplan 10-9903 Brigadevej Stenløkke Dybbølsten SØNDERBORG KOMMUNE Teknisk Forvaltning - Rådhuset - 6400 Sønderborg Tlf. 74 42 93 00

Læs mere

LOKALPLAN NR. 002.239

LOKALPLAN NR. 002.239 LOKALPLAN NR. 002.239 For et område ved Christinedalsvej og Niels Hansens Vej ~ (Jr / SVENDBORG KOMMUNE Teknisk forvaltning plan- og udviklingsafdelingen august 1991 Hvad er en lokalpian En lokaiplan er

Læs mere

BYUDVIKLING TOMMERUP VEST. November 2016

BYUDVIKLING TOMMERUP VEST. November 2016 BYUDVIKLING TOMMERUP VEST November 2016 BYSTRUKTUR Skovstrupvej - Livet på landet i byen Skolevej - LandsBYmidten Vestervangen - Parcelhusområdet Tommerup Vest inddeles i tre bebyggede områder, som knytter

Læs mere