EGEBÆKHUS DØGN 2850 NÆRUM

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "EGEBÆKHUS DØGN 2850 NÆRUM"

Transkript

1 FAKTUELLE OPLYSNINGER Tilbuddets ydelser efter lov og Lov om social service 108 længerevarende/permanent bolig og 107 midlertidigt ophold. Kontaktoplysninger Virksomhedsleder Conny Møller mobil: Egebækvej 159, Egebækhus 2850 Nærum Antal pladser 13 boliger på 1. sal, hvoraf den ene er en 2- værelses bolig 11 boliger i stuen hvoraf den ene bruges til 107 Aldersspredning Dags dato er den yngste beboer er 47 år og den ældste er 95 år. Den generelle spredning er fra 40 år og op, ingen øvre grænse. For dagtilbud Åbningstider: Mandag, tirsdag, torsdag og fredag kl Se bilag med specifik beskrivelse af ydelser for dagcenteret BESKRIVELSE AF DE FYSISKE RAMMER Beskrivelse af de individuelle boliger Boligerne er 25 m2 inklusiv eget brusebad og handicaptoilet. Der forefindes plejeseng i alle boligerne som fast inventar. Der er indbygget klædeskab i alle boligerne. Beboerne og pårørende indretter boligen, men det foregår i et samarbejde med medarbejderne, idet der tages hensyn til de fysiske arbejdsforhold alt efter beboerens plejebehov. Hvis beboeren får større plejebehov og brug for hjælpemidler, kan der blive tale om ændringer i boligens indretning, idet Egebækhus følger reglerne i arbejdsmiljøloven. Generel beskrivelse af de fysiske rammer Egebækhus ligger i naturskønne områder tæt på skov og vand. Vi har egen stor sansehave, der er indrettet specielt, da de visuelle oplevelser er tænkt ind og ligeledes oplevelser for de beboere, der er blinde. Der er mulighed for at træne på de udendørs træningsredskaber. Beboerne kan invitere deres gæster ud i haven og bruge faciliteterne, f.eks kan der grilles på grillpladsen. Egebækhus ligger tæt på Nærum torv/ Nærum station og Skodsborg station. Der kører busser fra Egebækvej. På 1. sal er der 2 opholdsstuer og 1 spisestue, som alle beboerne kan benytte. Stuerne er indrettet forskelligt og signalerer hjemlig hygge. I stuen er der 1 opholdsstue og 1 spisestue, som er indrettet efter beboernes behov. Dagcenteret kan benyttes af alle beboerne i dagtimerne og aftentimerne. Beboerne er velkomne til at bruge af faciliteterne, også når der ikke er medarbejdere tilstede. Egebækhus har eget produktionskøkken, hvilket giver mulighed for tæt samarbejde mellem beboerne og køkkenmedarbejderne. I kælderen har beboerne adgang til et værksted, hvor medarbejderne i dagcenteret og pedellen laver aktiviteter sammen med beboerne. Beboerne kan også benytte værkstedet uden opsyn, men dette er på eget ansvar. Motionsrum og massagerum/frisør/fodpleje forefindes også i kælderen og bruges af både beboerne og medarbejderne Billardrum er etableret i kælderen. H:\Dokumenter\ydelsesbeskrivelser\Ydelsesbeskrivelser - aktuelle\e159\yb 108 Egebækhus 2015.docx coa rev Side 1 af 5

2 INDHOLD OG YDELSE Hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i boligen, samt personlig hjælp og pleje. Beboerne modtager individuel hjælp/pleje/omsorg. Beboerne på Egebækhus har mange forskellige fysiske og psykiske sygdomme eller alderdomsbetingede lidelser. Ofte ses progredierende sygdomstilstande f.eks. kræftsygdomme og demenslidelser, som medfører en kontinuerlig tilpasning i omfanget af plejen. Vi yder al form for hjælp til personlig hygiejne, forflytninger med eller uden hjælpemidler og indtagelse af mad og drikke. Døende beboere modtager kærlig, palliativ og faglig kompetent pleje. Beboerne betaler for at få tøjet vasket i Døves vaskeri i Gladsaxe. Nogle beboere kan gøre lidt rent i egen bolig, såsom tørre støv af. Alle beboerne får 1 gang ugentligt gjort rent i hele boligen af udefrakommende rengøringsfirma. Toilet og badeværelse rengøres daglig. Rengøringsniveauet afhænger af, hvor meget inventar beboerne har. Meget inventar forringer kvaliteten af rengøringen. Der bliver pudset vinduer 2 gange om året uden ekstra brugerbetaling. Ved behov kan beboerne blive ledsaget til diverse lægebesøg/hospitalsbesøg/ tandlæge. Ofte samarbejder pårørende og medarbejderne om dette. Beboerne kan blive ledsaget til diverse private indkøb. Dette aftaler beboerne selv med medarbejderne. Der kan planlægges individuelle indkøbsture eller ture for mindre grupper. Se i øvrigt bilag vedrørende funktionsbeskrivelse af kontaktperson i plejen. Hjælp, omsorg eller støtte samt optræning og hjælp til udvikling af færdigheder 2 gange om ugen kommer fysioterapeut. Beboerne kan modtage individuel planlagt eller lægeordineret behandling f.eks genoptræning efter et benbrud. Der laves fælles gymnastik. Beboerne træner på forskellige redskaber, forskellige steder i huset. Beboernes ressourcer danner grundlaget for den hjælp og træning, der ydes. I dagcenteret er 2 forskellige typer computere til rådighed for beboerne. Medarbejderne hjælper beboerne med at lære en computer at kende. De beboere, der har interesse for havearbejde, kan finde mange muligheder for beskæftigelse i haven. Beboerne deltager i oprydning efter måltiderne og andre mindre opgaver, som beboerne kan finde mening i. Det kulturelle tilbud Egebækhus har mange traditioner og alle højtider fejres. Vi har sommerfester, høstfester, gudstjenester, åbent hus arrangementer hvor andre døve pensionister kommer på besøg, vores lokale Egebækblad, avislæsning på tegnsprog, ture/udflugter hvor kun fantasien sætter grænsen. Gudstjeneste og andre arrangementer i Døves Kirke og besøg i Brohusklubben, som er en pensionistklub for døve. EGENBETALING Hvad skal borgeren betale for? Husleje El Varme Kabel-tv Kost Vask Kørsel Inventar i egen bolig Bortskaffelse af inventar Aktiviteter Indkøb Ferierejser H:\Dokumenter\ydelsesbeskrivelser\Ydelsesbeskrivelser - aktuelle\e159\yb 108 Egebækhus 2015.docx coa rev Side 2 af 5

3 Frisør Fodpleje MÅLGRUPPE Generel beskrivelse af målgruppe Alle beboerne er døve eller svært hørehæmmede. Nogle beboere er også født blinde eller er blevet blinde i en sen alder. Det primære visitationsgrundlag er døvhed/ døvblindhed. På 1. sal er målgruppen ældre borgere med fysiske lidelser, demenslidelser, følger efter blodpropper/hjerneblødninger, ensomhed og misbrug med videre. I stuen er gennemsnitsalderen ikke så høj, som på 1. sal. Målgruppen er borgere med psykiatriske velbehandlede lidelser såsom skizofreni, borgere med personlighedsforstyrrelser, borgere med udviklingshæmning og borgere med autisme. Supplerende informationer om målgruppen PÆDAGOGISK GRUNDLAG Faglige kompetencer (herunder tilbuddets værdier) De fleste medarbejdere her en sundhedsfaglig uddannelse. Der er få medarbejdere med en pædagogisk uddannelse, disse medarbejdere indgår i plejen på lige fod med øvrige kollegaer men har også specifikke pædagogiske opgaver. Vi har 3 medarbejdere med neuropædagogisk uddannelse, 2 medarbejdere der er uddannede demenskoordinatorer, 3 medarbejdere der har uddannelse indenfor døv/blinde området, generel stor viden indenfor alternative kommunikationsmuligheder. Denne viden arbejder vi med at kanalisere ud til beboerne. Medarbejderne i køkkenet er alle uddannede indenfor kost og ernæring. Egebækhus har sin egen Vision og alt hvad der er skrevet i den, har et fælles mål: BEDST MULIG TRIVSEL OG LIVSKVALITET FOR BEBOERNE OG DAGCEN- TERGÆSTERNE MED UDGANGSPUNKT I DERES LIVSSITUATION.For at kunne opnå målet arbejder vi med begreberne: indflydelse, medbestemmelse, kommunikation, åbenhed, respekt, samarbejde, anerkendelse, ansvar, vidensdeling og refleksion. Det er en kontinuerlig proces, og vi arbejder med emnerne på forskellige måder. Visionen findes på hjemmesiden Egebækhus Kommunikation: Tegnsprog og dansk er de 2 primære sprog på Egebækhus. Beboernes kompetencer til at kommunikere er meget varierende, hvilket medfører, at medarbejderne afdækker individuelle behov til at understøtte kommunikationen. Det kan være taktil kommunikation, blindskrift, arbejdstavler til beboere, der er blinde eller har autisme, billeder med dagens aktiviteter til de beboere, der lider af demens, forenklet tegnsprog og ro til kommunikationen. Alle fastansatte medarbejdere skal lære tegnsprog og tilbydes kurser i CFD. Vi har mulighed for intern undervisning i tegnsprog og mund/hånd systemet. Efter brugertilfredshedsundersøgelsen i 2011, hvor beboerne fortæller, at de savner tegnsprog fra vikarer i plejen, er vi begyndt at tilbyde modul 1 og 2 i tegnsprog til alle vikarer. Døve og hørende medarbejdere supplerer hinandens kompetencer for at opnå den bedst mulige kommunikation sammen med beboerne og med hinanden. Pædagogik Sundhedsfaglige kompetencer og konkrete metoder På Egebækhus har vi 5 teams: 1 køkkenteam, 1 dagcenterteam, 2 plejeteam og 1 lederteam. Teamsamarbejdet giver beboerne genkendelighed, tryghed, kontinuitet og rutiner. Kontaktpersonerne indgår i en relation til beboerne, der primært er professionel, men kontaktpersonerne giver også en lille del af sig selv som privatpersoner. Det øger muligheden for, at beboerne kan vise interesse og omsorg for andre mennesker, hvilket kan højne beboernes livskvalitet. Det kan have stor betydning for beboernes selvværd at vide, at der er behov for deres hjælp og at de ikke altid H:\Dokumenter\ydelsesbeskrivelser\Ydelsesbeskrivelser - aktuelle\e159\yb 108 Egebækhus 2015.docx coa rev Side 3 af 5

4 selv skal modtage hjælp. Vi yder helhedspleje, da beboerne har behov for fysisk, psykisk og social pleje/omsorg/støtte. F.eks. er der beboere, der kun har et lille behov for fysisk hjælp, men som får massiv social støtte for at forebygge ensomhed og psykiske sygdomme. Den anerkendende tilgang bruges aktivt. Medarbejderne anerkender hinandens og beboernes forskelligheder og kompetencer. F.eks kan beboerne undervise medarbejderne i tegnsprog, dette signalerer, at alle er ligeværdige og at alle bidrager til at nå målet: BEDST MULIG TRIVSEL OG LIVSKVALITET FOR BEBOERNE OG DAGCENTERGÆSTERNE MED UDGANGSPUNKT I DERES LIVSSITUATION. Vi arbejder bevidst med at vise beboerne, at vi har brug for deres hjælp til at nå målet. BRUGERINDFLYDELSE Borgerens/brugerens indflydelse på eget tilbud Beboerne er altid velkomne til en snak med ledelsen, hvis der er emner, der er behov for at få drøftet. Der holdes husmøde 1 gang om måneden, hvor beboerne involveres i budgettet, personalesituationen, festarrangementer og forskellige forslag fra beboerne drøftes. Gennem Min Plan får beboerne mulighed for at fremkomme med private behov og ønsker. Beboerne er medinddraget i planlægning af ture, ferier både individuelle og grupper. 2 gange årligt afholdes debataftener for beboerne og deres pårørende. Målet med debataftenerne er at inddrage beboere og pårørende, så vi i fællesskab kan bruge hinandens gode ideer og styrke samarbejdet. Samarbejde med pårørende Egebækhus modtager pårørende som en ressource til at øge livskvaliteten for beboerne. Pårørende inviteres til forskellige møder og til 2 årlige debataftener. Pårørende deltager i nogle af festerne. Pårørende mødes med samme respekt som beboerne. Vi samarbejder om beboernes trivsel, sygehistorie, administration af økonomi og meget mere. Pårørende kan færdes i vores hus på lige fod med beboerne. Næsten alle rum er tilgængelige med undtagelse af medicinrum, pedelrum og andre beboeres boliger. MEDARBEJDERNE Personalesammensætning I plejen er ansat sygehjælpere, sygeplejerske, social- og sundhedsassistenter, social- og sundhedshjælpere, pædagoger og pædagogmedhjælper. I køkkenet er der ansat 3 ernæringsassistenter og 1 køkkenleder. I dagcenteret er der ansat 2 beskæftigelsesvejledere, 1 social og sundhedshjælper og en ergoterapeut, der er leder af dagcenteret og stedfortræder for virksomhedslederen på Egebækhus. Lederteamet består af 3 ledere: plejehjemsassistent (virksomhedsleder), ergoterapeut (teamleder i dagcenteret og stedfortræder for virksomhedsleder) og køkkenleder/ernæring. 1 pedel 1 Administrativ medarbejder/uddannet Rengøring: Firma udefra H:\Dokumenter\ydelsesbeskrivelser\Ydelsesbeskrivelser - aktuelle\e159\yb 108 Egebækhus 2015.docx coa rev Side 4 af 5

5 Yderligere bemærkninger til personalets sammensætning og kompetencer Egebækhus har en sygeplejerske ansat, der er ansvarlig for at afdække nyansattes medicinkompetencer. Alle Sosu-assistenter skal på medicinkursus og alle, der er ansvarshavende i huset, skal gennemgå en personlig samtale, hvor det afdækkes, om assistenterne besidder de faglige og personlige kompetencer, der skal til for at kunne varetage opgaven. Ca 1/3 af medarbejderne er døve, hvilket højner tegnsprogsniveauet i hele huset. På flere forskellige områder har Egebækhus ressourcepersoner f. eks indenfor sårpleje, demens, forflytninger og hjælpemidler og døv/blinde. Medarbejderne i stuen besidder specifikke kompetencer indenfor psykiatri og neuropædagogik. Medarbejderne på 1. sal besidder specifikke kompetencer på demensområdet. Dokumentations metoder og redskaber. Egebækhus bruger EKJ/Elektronisk Klientjournal til dokumentation for alt, der vedrører beboeren. Papirer, der vedrører beboeren, scannes ind i EKJ. MinPlan, som er beboerens personlige plan, laves i samarbejde med kontaktpersonerne og evt pårørende. Kontaktpersonerne finder individuelle måder til at afdække beboernes ønsker. Det kan være på tegnsprog, taktil kommunikation, visuel kommunikation og hvor beboeren ikke selv på nogen måde kan give udtryk for egen mening, bruges en stedfortræder f. eks en ægtefælle. Egebækhus har forskellige dokumentationsredskaber vedrørende beboernes økonomi uanset om beboeren selv styrer sin økonomi, de pårørende eller Egebækhus, så dokumenteres alt i beboernes individuelle administrationsaftale. Alle beboere får til forventningssamtale/administrationsaftale udleveret en informationsmappe vedrørende Egebækhus. I mappen forefindes også boligdokument. Der udleveres en postmappe og indgås aftale om, hvem der behandler beboerens post. Sekundære ydelser specielt for tilbuddets gruppe af borgere/brugere Fysioterapeut kommer på Egebækhus 2 gange ugentlig. Psykologbistand er tilknyttet eksternt, Psykiatrisk konsulent kommer på Egebækhus hver 2. uge. Socialrådgivning til alle beboere og andre brugere af Egebækhus, faglig konsulent, som er tovholder i temadage fælles for CFD, konferencer og undervisning/vejledning. Tilbuddets takst I 2015 er taksterne følgende: 2815,- pr. døgn i længerevarende/permanent bolig inklusiv brug af dagcenteret. 3519,- pr. døgn midlertidig bolig 107 borgeren betaler selv forplejning med videre. 550,- pr. dag i dagcenteret 104 borgeren visiteres også til transport. Dette er ikke inkluderet i taksten. Tillægstakst - Muligheder for individuelle ydelser eller tilbud efter behov Tillægstakst søges til beboere med massive specielle pædagogiske behov for træning i f. eks udvikling af kommunikation, oplæring i elektroniske hjælpemidler, oplæring til forskellige tavler, der understøtter struktur på hverdagene. Ledsagelse til udvalgte aktiviteter. Forebyggelse og håndtering af udadreagerende adfærd. Det er beboere, der har brug for intensiv 1 til 1 kontakt. En tillægstakst på 25 % udløser ekstra tid til beboeren på ca. 10 timer om ugen. Det er timer, der er øremærkede til denne specifikke opgave og der bliver ført regnskab med timerne, så vi sikrer, at timerne bruges til pågældende beboer. I de 10 timer indregnes også tid til dokumentation, møder, samtaler med pårørende med videre. H:\Dokumenter\ydelsesbeskrivelser\Ydelsesbeskrivelser - aktuelle\e159\yb 108 Egebækhus 2015.docx coa rev Side 5 af 5

FAKTUELLE OPLYSNINGER. Mail : line@mariehjem.dk www.mariehjem.dk/line

FAKTUELLE OPLYSNINGER. Mail : line@mariehjem.dk www.mariehjem.dk/line SEL 85: Kommunalbestyrelsen skal tilbyde hjælp, omsorg eller støtte samt optræning og hjælp til udvikling af færdigheder til personer, der har behov herfor på grund af betydelig nedsat fysisk eller psykisk

Læs mere

Servicedeklaration. Botilbudet TOFTEN. Et botilbud i Faaborg-Midtfyn kommune for voksne med sindslidelse

Servicedeklaration. Botilbudet TOFTEN. Et botilbud i Faaborg-Midtfyn kommune for voksne med sindslidelse Servicedeklaration Botilbudet TOFTEN Et botilbud i Faaborg-Midtfyn kommune for voksne med sindslidelse Indholdsfortegnelse Lovgrundlag 01 Beboergruppe 02 Fysiske rammer 03 Personale 04 Værdier og målsætninger

Læs mere

Fabos består af: Aktivitetscentret: Arbejdsplads for omkring 65 brugere, hvoraf de 25 er på værkstedet på Ballevej.

Fabos består af: Aktivitetscentret: Arbejdsplads for omkring 65 brugere, hvoraf de 25 er på værkstedet på Ballevej. Præsentation af fabos: fabos er et fællesledet bo- og aktivitetscenter, som hører under Odder kommune. fabos blev etableret i 1990, som én af de første fællesledede organisationer i Danmark. At være fællesledet

Læs mere

Velkommen til Botilbud Parkvej 12

Velkommen til Botilbud Parkvej 12 Velkommen til Botilbud Parkvej 12 I denne mappe kan du finde information om livet på Parkvej 12 Vi glæder os til at byde dig velkommen Kære Beboer velkommen til Botilbud parkvej 12 I denne mappe kan du

Læs mere

Virksomhedsplan 2015

Virksomhedsplan 2015 Virksomhedsplan 2015 Indholdsfortegnelse Organisation... 3 Grundlaget for Bofællesskabet Kirsten Marie... 4 Institutionens grundlæggende opgaver... 4 Vision, mission og værdier... 6 Bofællesskabets organisation

Læs mere

Præsentation af fabos:

Præsentation af fabos: Præsentation af fabos: fabos er et fællesledet bo- og aktivitetscenter, som hører under Odder kommune. fabos blev etableret i 1990, som én af de første fællesledede organisationer i Danmark. At være fællesledet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Revideret oktober 2012 Helsingør kommunes praktikstedsbeskrivelse for social- og sundhedsuddannelsen trin 2 1

Revideret oktober 2012 Helsingør kommunes praktikstedsbeskrivelse for social- og sundhedsuddannelsen trin 2 1 Center for Omsorg og Ældre Uddannelsesenheden Praktikstedsbeskrivelse Social- og sundhedsuddannelsen Trin 2 (social- og sundhedsassistent) Praktik 2 (psykiatriområdet) Praktik 3 (det primærkommunale område)

Læs mere

Anmeldt tilsyn den 27. oktober 2008 ved Stormly Bo- og Dagtilbud Vejlevej 12-14 7130 Juelsminde

Anmeldt tilsyn den 27. oktober 2008 ved Stormly Bo- og Dagtilbud Vejlevej 12-14 7130 Juelsminde Regionshuset Viborg Anmeldt tilsyn den 27. oktober 2008 ved Stormly Bo- og Dagtilbud Vejlevej 12-14 7130 Juelsminde Psykiatri- og Socialstaben Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000

Læs mere

Takt, toner og takster

Takt, toner og takster Takt, toner og takster Når kommunikationen flyder naturligt, kan den enkelte borger bruge sine evner og sin energi på at leve i overensstemmelse med egne ønsker og behov. Sociale tilbud 2011-12 4 Takt,

Læs mere

Servicedeklaration for Kofoedsminde 2015

Servicedeklaration for Kofoedsminde 2015 Servicedeklaration for Kofoedsminde 2015 Praktiske oplysninger Højbovej 9, Rødbyhavn, 4970 Rødby Tlf.: 54 61 08 00 Forstander: Kay Hirschsprung Jokil Hjemmeside: www.kofoedsminde.dk E-mail: kofoedsminde@regionsjaelland.dk

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport. for. Marjatta Voksencenter

Tilsynsrapport. for. Marjatta Voksencenter Tilsynsrapport for Marjatta Voksencenter Socialafdelingen Maj 2010 Indholdsfortegnelse Baggrundsoplysninger om tilbuddet 3 Sammenfatning af tilsynets vurderinger, anbefalinger og påbud 3 Skriftlig handleplan

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har

Læs mere

VELKOMMEN TIL BOBJERGCENTRET

VELKOMMEN TIL BOBJERGCENTRET Plejecentre VELKOMMEN TIL BOBJERGCENTRET Information til nye beboere deres nærmeste Velkommen til Bobjergcentret. Med denne pjece, håber vi at kunne besvare nogle af alle de mange spørgsmål, der trænger

Læs mere

og der tilbydes supervision. Socialpsykiatrien er underlagt reglerne om kontraktstyring og decentral økonomi.

og der tilbydes supervision. Socialpsykiatrien er underlagt reglerne om kontraktstyring og decentral økonomi. Fristedet, Broby & Den Blå Ambassade, Faaborg Servicedeklaration Socialpsykiatri Syd Stedet, hvor man bliver mødt, som man er. Yder mest psykiatri for pengene. Den gode arbejdsplads med respekt, ansvarlighed

Læs mere

Tilsynsrapport Varde Kommune. Bo og beskæftigelse Løkkevang/Rosenvang. Anmeldt tilsyn Februar 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.

Tilsynsrapport Varde Kommune. Bo og beskæftigelse Løkkevang/Rosenvang. Anmeldt tilsyn Februar 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO. INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Varde Kommune Tilsynsrapport Varde Kommune Bo og beskæftigelse Løkkevang/Rosenvang Anmeldt tilsyn Februar 2013 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede... 2 1.1 bemærkninger

Læs mere

Velkommen på Thorshøj.

Velkommen på Thorshøj. Velkommen på Thorshøj. Thorshøj er et selvejende Plejecenter under Danske Diakonhjem, som deler en række fælles værdier og holdninger. Thorshøj har som selvejende Plejecenter indgået driftsoverenskomst

Læs mere

Tilsynsrapport Varde Kommune. Lunden. Anmeldt tilsyn September 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Varde Kommune. Lunden. Anmeldt tilsyn September 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Varde Kommune Tilsynsrapport Varde Kommune Lunden Anmeldt tilsyn September 2012 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede... 2 1.1 bemærkninger og anbefalinger... 4 2 Oplysninger...

Læs mere

Glæde. Trivsel Loyalitet Nærhed. kristinehøj Diakonhjem i Helsingør. Oplevelser. Plejehjemmet

Glæde. Trivsel Loyalitet Nærhed. kristinehøj Diakonhjem i Helsingør. Oplevelser. Plejehjemmet Plejehjemmet kristinehøj Diakonhjem i Helsingør Plejehjemmet Kristinehøj I Kronborg Ladegaardsvej 102 I 3000 Helsingør I Tlf.: 49 21 33 45 I www.kristinehoejplejehjem.dk Glæde Oplevelser Trivsel Loyalitet

Læs mere

At påse, at borgerne får den støtte, som de har ret til efter loven og efter de beslutninger, som kommunalbestyrelsen har truffet

At påse, at borgerne får den støtte, som de har ret til efter loven og efter de beslutninger, som kommunalbestyrelsen har truffet STRUER KOMMUNE Handicap- og Psykiatri TILSYNSRAPPORT Tilsynsrapport for Ung ved Fjorden, Bjerggade 52, 7600 Struer Tilsynsførende Mie Ørskov Jakobsen og Anne Kirk Tilsynet udført den 20.06.12 Forrige tilsyn

Læs mere

Tilsynsrapport. Bofællesskabet Skibet Anmeldt tilsyn 17.06.2013

Tilsynsrapport. Bofællesskabet Skibet Anmeldt tilsyn 17.06.2013 Tilsynsrapport Bofællesskabet Skibet Anmeldt tilsyn 17.06.2013 Organisation, ledelse og personale Tilsynet vurderer, at Bofællesskabet Skibet er et velfungerende tilbud. Det vurderes desuden, at personalet

Læs mere

Velkommen til Jonstrupvang-Bebyggelsen

Velkommen til Jonstrupvang-Bebyggelsen Indholdsfortegnelse Velkommen til Jonstrupvang-Bebyggelsen...2 Bo-grupperne...3 Lejlighederne...5 Møbler, TV, radio og telefon...5 Dagligdagen...6 Døgndækning...6 Rengøring...6 Vask af tøj...7 Medicin...7

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Ny godkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har

Læs mere

Tilsynsrapport Fredensborg Kommune. Johannes Hages Hus. Uanmeldt tilsyn December 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Fredensborg Kommune. Johannes Hages Hus. Uanmeldt tilsyn December 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Fredensborg Kommune Tilsynsrapport Fredensborg Kommune Johannes Hages Hus Uanmeldt tilsyn December 2012 WWW.BDO.DK 0 Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første

Læs mere

Tilsynsrapport. Anmeldt tilsyn 2010

Tilsynsrapport. Anmeldt tilsyn 2010 GLADSAXE KOMMUNE Social- og Sundhedsforvaltningen Sundheds- og Rehabiliteringsafdelingen Tilsynsenheden Rådhus Allé 1 2860 Søborg Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn 2010 Tilbud: Oktobervej CfD Oktobervej 22,

Læs mere

Velkommen Til Plejecenter Bakkegården

Velkommen Til Plejecenter Bakkegården Velkommen Til Plejecenter Bakkegården Information til nye beboere og pårørende Indhold: 1. Velkommen til Plejecenter Bakkegården og Bakkely, Hørve 2. Bakkegårdens værdier og mål. 3. Bakkegårdens historie

Læs mere

Ydelsesbeskrivelse GENTOFTE KOMMUNE. Individuel bostøtte til borgere med sindslidelse og/ eller misbrug. Lov om social service 85.

Ydelsesbeskrivelse GENTOFTE KOMMUNE. Individuel bostøtte til borgere med sindslidelse og/ eller misbrug. Lov om social service 85. Ydelsesbeskrivelse Overskrift Socialpsykiatrisk Team Lov om social service 85 Leverandør Gentofte Kommune Det Socialpsykiatriske Team på Stolpegårdsvej og Broholms Alle Stolpegårdsvej 25,st., 2820 Gentofte,

Læs mere

Tilsynsrapport Faaborg-Midtfyn Kommune. Lunden. Anmeldt tilsyn Oktober 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Faaborg-Midtfyn Kommune. Lunden. Anmeldt tilsyn Oktober 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Faaborg-Midtfyn Kommune Tilsynsrapport Faaborg-Midtfyn Kommune Lunden Anmeldt tilsyn Oktober 2013 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede... 2 1.1 bemærkninger og anbefalinger...

Læs mere