Q&A for Bogproduktionsstatistik

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Q&A for Bogproduktionsstatistik"

Transkript

1 Q&A for Bogproduktionsstatistik Om bogproduktionsstatistik generelt Hvorfor en ny bogproduktionsstatistik? Den hidtidige statistik er publiceret som klassiske tabeloversigter. Det var derfor oplagt i forbindelse med den generelle samling af kulturstatistik til publicering hos Danmarks Statistik i Statistikbanken at modernisere bogproduktionsstatistikken (detaljer fremgår nedenfor). Samtidig er et ønske fra bogbranchen om statistik ud fra udgivelsesår i stedet for registreringsår blevet imødekommet. Hvad er forskellen mellem den hidtidige bogstatistik publiceret af DBC og den nye bogproduktionsstatistik publiceret af Dansk Standard? Der er en række forskelle: Dækning: Er udvidet fra alene fysiske produkter bøger og cd-rom mv til også at dække tilsvarende netprodukter. Se nærmere om definitioner under Om tabeller vedr. bogproduktionsstatistik generelt. Publiceringsform: Fra gammeldags tabelsider til dynamisk brug af faciliteterne i Danmarks Statistik s Statistikbanken. Herunder mulighed for at brugeren selv kan definere sammenstillinger og præsentation af tidsserier. Detaljeringsgrad: Der er medtaget flere detaljer end tidligere. Den faglige opdeling er mere finmasket og der er fokus på præsentation af det kommercielle marked. Endvidere er medtaget data om oplag, årspublikationer og Udenlandsk Kommission. Ansvar: Den hidtidige bogproduktionsstatistik blev færdigproduceret af DBC, men den nye bliver produceret at Danmarks Statistik på grundlag af en dataleverance fra DBC med data om hver enkelt registrering. Tidsmæssig dækning: Den hidtidige bogproduktionsstatistik var baseret på registreringsår, mens den nye er baseret på udgivelsesår. Da der registreres en del udgivelser i de efterfølgende år efter udgivelse, sker den årlige publicering af den nye bogproduktionsstatistik på grundlag af registreringer til og med uge 19 i det efterfølgende år. Det efterfølgende år vil der blive registreret et antal udgivelser fra foregående år, som så vil indgå i statistikken efter den første publicering af denne. D.v.s. at tallet for bogudgivelser i den første udgave af den nye bogstatistik vil blive reguleret det efterfølgende år. Det må dog forventes af den kommercielle bogproduktionsstatistik (BOG1) kun vil ændre sig marginalt, da de kommercielle udbydere har en egeninteresse i at deres udgivelser registreres til bibliotekerne. Hvad dækker begrebet elektroniske bøger, som stod nævnt i noten til den tidligere bogproduktionsstatistik? Begrebet elektroniske

2 bøger i den af DBC publicerede statistik dækkede bøger og kombinerede (multimedie) udgivelser på især cd-rom. Af medietyperne i den ny statistik handler det om: E-bog, cd-rom Multimedie, cd-rom Hvordan sammenlignes den tidligere og den nye bogproduktionsstatistik? Den tidligere bogproduktionsstatistik indeholdt alene fysiske produkter, hvilket fra den nye dækker følgende medier: Fysisk bog E-bog, cd-rom Multimedie, cd-rom Og dermed ikke: Tekst, online. Løbende opdateret E-bog, online Multimedie, online Den tidligere bogproduktionsstatistik har et I alt tal. I en note er anført et tal for heraf Elektroniske bøger. Det svarer til E-bog, cd-rom og Multimedie, cd-rom tilsammen. Tallet for fysiske bøger fås derfor ved at trække tallet i noten fra I alt - tallet. Er lydbøger en del af bogproduktionsstatistik? Nej, lydbøger indgår hverken i DBCs tidligere statistik eller i den nye. Lydbøger indgår en anden del af nationalbibliografien: Dansk Lydfortegnelse. Hvorfor dækker bogproduktionsstatistikken også multimedier? Nationalbibliografien er opdelt i en række fortegnelser og materialetyperne Multimedie, cd-rom, Tekst, online. Løbende opdateret og Multimedie, online var og er af så begrænset omfang, at de blev inkorporeret i Bogfortegnelsen. Det er således på sin vis lidt tilfældigt og alene udtryk for en praktisk håndtering. Hvad er grundlaget for bogproduktionsstatistikken? Denne statistik er et biprodukt af den nationalbibliografiske registrering af bøger m.v., som DBC (Dansk BiblioteksCenter) foretager i henhold til en aftale mellem Kulturministeriet og DBC. Hvad er formålet med nationalbibliografien? Formålet med nationalbibliografien er at understøtte formidling til borgeren af væsentlige dele af den danske kulturproduktion. Nationalbibliografien defineres som fortegnelser over dokumenter, der udgives eller er blevet udgivet i et land. Den kan omfatte dels retrospektive bibliografier, dels løbende bibliografier over nyudgivne dokumenter. Registreringer af udenlandske dokumenter om det Danmark, værker af danske forfattere udgivet i udlandet samt

3 udenlandske udgivelser på dansk indgår IKKE i Dansk Bogfortegnelse, dog optages e-bøger på dansk uanset udgivelsessted. Et lands nationalbibliografi udgør traditionelt et system af bibliografier - bogfortegnelser, periodicaindekser, fortegnelser over audiovisuelle materialer etc. - der hver især skal sikre bibliografisk kontrol med en eller flere dokumenttyper, der udgives i landet eller på anden måde har relation til landet. Det er karakteristisk for nationalbibliografien, at den alt overvejende er "objektiv" i den forstand, at dens mål er en fuldstændig registrering af publicerede dokumenter (inden for visse formelle rammer) uden hensyn til dokumenternes fysiske form, til de emner dokumenterne behandler eller til deres kvalitet. Hvordan afgrænses de bøger m.v. som registreres som led i den nationalbibliografiske registrering af bøger m.v.? Udvælgelsen af titler til nationalbibliografisk registrering er baseret på optagelseskriterier godkendt af Kulturstyrelsen på vegne af Kulturministeriet. Nationalbibliografien er et system af fortegnelser over bl.a. bøger, musik og film, der udgives i Danmark, hvad enten udgivelsen finder sted i fysisk form eller via internettet. Bogproduktionsstatistikken dækker den af de nationalbibliografiske fortegnelser, som hedder Bogfortegnelsen. I de fleste tilfælde er målet at registrere alle de publicerede dokumenter, der falder indenfor optagelseskriterierne, uden hensyn til dokumenternes emner eller kvalitet dette gælder bl.a. fysiske bøger. Registrering er altid betinget af, at materialet er tilgængeligt for nationalbibliografien ved registreringen. Der er en række undtagelser fra optagelse i Bogfortegnelsen og disse undtagelser indgår derfor heller ikke i bogproduktionsstatistikken. Bogfortegnelsen registrerer offentliggjorte dokumenter. Dokumenter, som er fremstillet til internt brug, registreres ikke. Heller ikke publikationer som lokale vejvisere medtages. Monografier under 17 sider, der ikke er udgivet med henblik på videresalg gennem detailhandel, udelades normalt. En fuldstændig oversigt over disse undtagelser ses i Optagelseskriterier for Bøger og Periodica: - både de enkelte bestemmelser og en oversigt i bilag 4.

4 Om tabeller vedr. bogproduktionsstatistik generelt Hvorfor ikke medtaget sideantal for e-bøger og multimedier? Der er ikke registreret sidetal for disse materialetyper, da denne form for omfangsangivelse i mange tilfælde ikke findes og ofte kan være dynamiske, d.v.s. afhængige at den font-størrelse, som læseren vælger. Hvad er en "bog" / bøger i bogproduktionsstatistikken: Betegnelsen bog dækker alle typer af bogligende udgivelser, d.v.s. udgivelser med tekst og billede i fysisk eller digital form, se nærmere nedenfor med definition af følgende: Fysisk bog E-bog, online E-bog, cd-rom Tekst, online. Løbende opdateret Multimedie, online Multimedie, cd-rom Hvorfor er der medtaget andet end Fysisk bog og E-bog, online, da de øvrige fire kategorier kun indeholder et lille antal titler? Hvad er definitionen på Fysisk bog? Det er en publikation med tekst trykt på papir. Hvad er definitionen på E-bog, online? Det er publikation med tekst tilgængelig via nettet med eller uden betaling. Hvad er definitionen på E-bog, cd-rom? Det er tekster udgivet på CD-rom (og tidligere cd ere og disketter). Omfanget er beskedent og i dag er det fortrinsvis ordbøger og tilsvarende håndbøger. Hvad er definitionen på Tekst, online. Løbende opdateret? Det er online ajourføringsværker bestående af tekst, som er statet i registreringsåret. Det er typisk leksika og andre typer af håndbøger. Hvad er definitionen på Multimedie, online? Det er publiceringer på nettet, som er sammensat af flere typer, f.eks. både tekst og billeder. Inden for denne kategori er der fortrinsvis tale om spil. Hvad er definitionen på Multimedie, cd-rom? Det er publiceringer på CD-rom (og tidligere cd ere og disketter), som er sammensat af flere typer, f.eks. både tekst og billeder. Inden for denne kategori er der fortrinsvis tale om spil. Hvad er forskellen mellem opdelingen i emner i den tidligere

5 bogproduktionsstatistik fra DBC og den nye? I den nye bogproduktionsstatistik er emneopdelingen mere findelt, idet skønlitteraturen opdeles på samme detaljeringsniveau, som DBC anvender ved registreringen. For faglitteratur er opdelingen svarende til hovedgrupper i DK5, som er det klassifikationssystem, som anvendes i nationalbibliografien og bl.a. i folkebiblioteker. Dog kan den gamle opdeling vælges ved at klikke på den øverste linje i Emne vinduet: herefter kan den tidligere mere kompakte emneopdeling vælges og en helt overordnet opdeling i skøn- og faglitteratur kan også vælges. Indgår nye oplag i den nye bogproduktionsstatistik? I tabel 1 4 indgår der ikke nye oplag. Denne information kan hentes særskilt i tabel 5. Tæller det dobbelt med samme udgivelse som fysisk bog og som e- bøg? Ja. Særligt om tabel BOG1 Kommercielt udkomne bøger efter emne, omfang, udgave og medier Hvad er forskellen på BOG1 og BOG2? BOG1 beskriver den delmængde af den samlede produktion af bøger m.v., der som udgangspunkt er produceret med salg for øje, men BOG2 beskriver den samlede produktion. Dette er ikke 100 % entydigt, men er den bedst mulige måde at beskrive det kommercielle bogmarked. Hvad er definition for kommerciel for fysiske bøger? Når en publikation medregnes som udgivet kommercielt, så bygger det på forlagets oplysninger om at deres udgivelser er til kommercielt salg. Det enkelte forlag kan derudover for en enkelt udgivelse oplyse at den er eller ikke er til kommercielt salg Det fremgår af Forlagsadresser hvor en sort klat betyder at udgiverens titler er kommercielle, dvs. at titlen alene eller samtidig udbydes med henblik på videresalg i detailhandlen. Hvad er definition for kommerciel for materiale tilgængelig på nettet? Det er lidt mere kompliceret at definere kommerciel for publikationer på nettet. Her medtages publikationer, hvor det af registreringen fremgår at publikationen er til salg. Sådanne noter er obligatoriske ved registrering af netpublikationer.

6 Særligt om tabel BOG2 Udkomne bøger efter emne, omfang, udgave og medie Dækker BOG2 det samme som DBC tidligere statistik? Medietyperne Fysisk bog, E-bog, cd-rom og Multimedie, cd-rom svarer tilsammen til hvad DBC s statistik dækkede. Særligt om tabel BOG3 Bogproduktion efter emne, originalsprog, udgivet på og medie Hvad er formålet med tabel 3? Formålet med tabel 3 er at give en oversigt over omfanget af bøger efter originalsprog er opdelt på Dansk, Svensk, Norsk, Engelsk/amerikansk, Tysk, Fransk, og Andre sprog samt efter om der udgivelsen er på Dansk eller Andre sprog. Særligt om tabel BOG4 Skolebøger og børnebøger efter emne, bogtype, udgave og medie Hvad er formålet med tabel 4? Formålet med tabel 4 er at give en oversigt over omfanget af bøger beregnet for børn og for skolebrug. Hvad er definitionen på en børnebog i denne sammenhæng? Som børnebog medregnes udgivelser, der ved DBC s katalogisering har fået en kode (i felt 008, delfelt o) for beregnet for børn. Hvad er definitionen på en skolebog i denne sammenhæng? Som skolebog medregnes udgivelser, der ved DBC s katalogisering har fået en kode (i felt 008, delfelt o) for beregnet til skolebrug. Denne kode omfatter materialer for skoleelever på alle niveauer til og med gymnasieniveau. Koden svarer til UNESCOs kategori "materialer for elever, der modtager undervisning på 1. og 2. niveau". Særligt om tabel BOG5 Bogtitler efter emne, oplag og medie Hvad er definitionen på oplag? Oplag er en genudgivelse af en bestemt udgave uden eller med mindre og ubetydelige ændringer. Hvad er definitionen på årspublikationer? Periodicum, der som regel udgives én gang årligt eller sjældnere og som ikke er en monografiserie. Et tidsskrift medregnes som årspublikation, når det i Dansk periodicafortegnelse er registreret som sådan.

7 Hvad er definitionen på Udenlandsk Kommission? Det er udenlandske bøger i kommission i Danmark. Disse er dog kun registreret såfremt kommissionsforholdet direkte fremgår af materialet. Hvorfor er der ikke data fra før 2012 i tabel 5? I den tidligere bogproduktionsstatistik var Årspublikationer, Oplag og Udenlandsk Kommission alene angivet som noter til statistikken. I den nye bogproduktionsstatistik er disse data trukket frem og præsenteret særskilt. Det har dog ikke været muligt at trække detaljerne ud af nationalbibliografien gældende for oplag tidligere år. Om anvendelser af bogproduktionsstatistikken Hvordan kan man bruge statistikken til at lave andre kombinationer? Der er mange muligheder: F.eks. downlode regneark med data fra tabel 2 og tabel 5 og eksempelvis se på forholdet mellem udgivelser og oplag indenfor et fag. XXXXXX (UDFYLDES) Andre ideer: originalsprog og oversat Om fortolkninger af bogproduktionsstatistikken Hvorfor er der et så stort spring i antallet af e-bøger og onlineressourcer over tid? Udover at der er sket en stigning i produktionen af e-bøger de sidste år, så er der først siden 2011 sket en systematisk registrering i Dansk Bogfortegnelse af dette materiale. Om Statistikbanken generelt Hvor findes Danmarks Statistiks vejledning til Statistikbanken? Der ligger en omfattende vejledning: Bemærk at der er en række links til instruktive videoer i teksten. Hvordan slipper jeg for de mange nuller, der optræder i en række tabeller? Der er flere muligheder: Du fravælger de typer, som logisk vil give nul. Der kan med "Rediger tabel" vælges "Fjern nullinier". Det virker kun for linier, ikke for søjler. Har søjler med kun nuller, skal du først dreje tabellen ved at vælge Pivot: Drej med uret i dropdownmenu "Rediger tabel".

8 Hvad præcist er År, som optræder i alle tabeller? Det er altid udgivelseår i bogproduktionsstatistikken. Der står ikke Udgivelseår, da År er et standardnavn hos Danmarks Statistik. Hvad sker der, hvis jeg ikke vælger en værdi i et vindue? Det er forskelligt. Enten er det obligatorisk at vælge en værdi eller også så anvendes total-tal i det pågældende vindue.

Rapport om e-bogens udvikling på folkebibliotekerne

Rapport om e-bogens udvikling på folkebibliotekerne Rapport om e-bogens udvikling på folkebibliotekerne Udarbejdet af Kulturstyrelsen for Kulturministeriet Center for Kunststøtte, Biblioteksafgift, april 2012 H.C. Andersens Boulevard 2 DK-1553 København

Læs mere

det danske bogmarked rapport 2002 af Lisbeth Worsøe-Schmidt og Gitte Pedersen

det danske bogmarked rapport 2002 af Lisbeth Worsøe-Schmidt og Gitte Pedersen det danske bogmarked rapport 2002 af Lisbeth Worsøe-Schmidt og Gitte Pedersen Indholdsfortegnelse: Prolog Indledning Samhandelsreglerne i hovedtræk frem til 2001 Debat om samhandelsreglerne De nye samhandelsregler

Læs mere

Liberaliseringen af bogmarkedet

Liberaliseringen af bogmarkedet En evaluering set med forbrugernes øjne Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen November 2013 Indholdsfortegnelse 1 Sammenfatning 3 2 Indledning 4 3 Forbrugergevinsten ved liberaliseringen 5 4 Bøgers tilgængelighed

Læs mere

BIBLIOTEKSSTYRELSEN. Forfatterens fremtid. Udarbejdet af Morten Hein for Biblioteksstyrelsen RAPPORTER FRA BIBLIOTEKSSTYRELSEN 4

BIBLIOTEKSSTYRELSEN. Forfatterens fremtid. Udarbejdet af Morten Hein for Biblioteksstyrelsen RAPPORTER FRA BIBLIOTEKSSTYRELSEN 4 BIBLIOTEKSSTYRELSEN Forfatterens fremtid Udarbejdet af Morten Hein for Biblioteksstyrelsen RAPPORTER FRA BIBLIOTEKSSTYRELSEN 4 BS BIBLIOTEKSSTYRELSEN Forfatterens fremtid En analyse af forfattere, deres

Læs mere

Dansk Strategi for registrering og formidling af Internetressourcer

Dansk Strategi for registrering og formidling af Internetressourcer Dansk Strategi for registrering og formidling af Internetressourcer Rapport udarbejdet for Nationalbibliografisk Udvalg Af en arbejdsgruppe bestående af Birte Christensen-Dalsgaard (Statsbiblioteket),

Læs mere

Udviklingen i folkebibliotekernes virksomhed og økonomi 1994-2002. med særligt henblik på evaluering af Lov om biblioteksvirksomhed (2000)

Udviklingen i folkebibliotekernes virksomhed og økonomi 1994-2002. med særligt henblik på evaluering af Lov om biblioteksvirksomhed (2000) Udviklingen i folkebibliotekernes virksomhed og økonomi 1994-2002 med særligt henblik på evaluering af Lov om biblioteksvirksomhed (2000) Marts 2004 Udviklingen i folkebibliotekernes virksomhed og økonomi

Læs mere

Bogmarkedet i tal Bilag I til rapport om Det Danske Bogmarked

Bogmarkedet i tal Bilag I til rapport om Det Danske Bogmarked Bogmarkedet i tal Bilag I til rapport om Det Danske Bogmarked Indholdsfortegnelse Omsætning og salg...3 Bilag 1 Skønnet omsætning...4 Bilag 2 Skønnet styksalg 2001-2005...5 Bilag 3 Skønnet styksalg 1980-2005...6

Læs mere

Statistisk rapport over bogåret 2007

Statistisk rapport over bogåret 2007 September 2008 Statistisk rapport over bogåret af Ib Tune Olsen, konsulent i Forlæggerforeningen Den totale bogomsætning i forbrugerpriser og inkl. moms blev 4,020 mia. kr. i mod 4,135 mia. kr. i 2006.

Læs mere

Nettoomsætningen steg 4 % i 2004

Nettoomsætningen steg 4 % i 2004 Forlagsstatistikken 2004 Nettoomsætningen steg 4 % i 2004 Foto: Nils Bjervig Stigningen på 4 % er målt i løbende priser. I faste priser er stigningen på 3 %. Dermed ser det ud til, at de forudgående fem

Læs mere

Vejledende rådighedsbeløb en kommunal praksis?

Vejledende rådighedsbeløb en kommunal praksis? Socialudvalget 200809 B 154 Bilag 1 Offentligt Rådet for Socialt Udsatte Vejledende rådighedsbeløb en kommunal praksis? April 2006 Rådet for Socialt Udsatte Vejledende rådighedsbeløb en kommunal praksis?

Læs mere

Bogbranchens erhvervsvilkår

Bogbranchens erhvervsvilkår Debatoplæg Bogbranchens erhvervsvilkår 1999 C:\Programmer\Adobe\Acrobat 4.0\Acrobat\plug_ins\OpenAll\Transform\temp\boger-internet.doc 2 Forord I Danmark har handlen med bøger i en lang årrække været reguleret

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Forord...4. 1. Indledning...6

Indholdsfortegnelse. Forord...4. 1. Indledning...6 Vejledning til bekendtgørelse om krav til information og samtykke ved lagring af eller adgang til oplysninger i slutbrugerens terminaludstyr, Cookie-bekendtgørelsen. 2. udgave, april 2013 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Vejledning om Biblioteksafgift

Vejledning om Biblioteksafgift Vejledning om Biblioteksafgift Vejledning om biblioteksafgift Udgivet april 2011 af Styrelsen for Bibliotek og Medier Biblioteksafgift H.C. Andersens Boulevard 2 1553 København V Tlf: 33 73 33 73 Fax:

Læs mere

0. Formål 1. ANVENDELSESOMRÅDE OG DEFINITIONER

0. Formål 1. ANVENDELSESOMRÅDE OG DEFINITIONER Dette er en uofficiel dansk oversættelse af GNU Free Documentation License. Denne oversættelse er ikke offentliggjort af Free Software Foundation og er ikke en juridisk beskrivelse af forhold, der gør

Læs mere

koda Medlemshåndbog for Forlag

koda Medlemshåndbog for Forlag koda Medlemshåndbog for Forlag Medlemshåndbog for Forlag skal betragtes som et supplement til Medlems håndbog (for ophavsmænd), hvorfor vi henviser til denne, hvis der ønskes oplysninger om andre emner.

Læs mere

Ansøgere specielt SOSU Sidst opdateret 10-03-2014/ af UNI C/ version 1.1/Revideret af Pia Mejneche og Mette Fogh Kolmos

Ansøgere specielt SOSU Sidst opdateret 10-03-2014/ af UNI C/ version 1.1/Revideret af Pia Mejneche og Mette Fogh Kolmos Ansøgere specielt SOSU Sidst opdateret 10-03-2014/ af UNI C/ version 1.1/Revideret af Pia Mejneche og Mette Fogh Kolmos Indhold Generelt Ændringer Arbejdsgange Centrale begreber Generelt Denne administrative

Læs mere

BIBLIOTEKSSTYRELSEN BIBLIOTEKS PENGENE. Biblioteksstyrelsen informerer om biblioteksafgift

BIBLIOTEKSSTYRELSEN BIBLIOTEKS PENGENE. Biblioteksstyrelsen informerer om biblioteksafgift BIBLIOTEKSSTYRELSEN BIBLIOTEKS PENGENE Biblioteksstyrelsen informerer om biblioteksafgift København 2007 Bibliotekspengene 2003 2. reviderede udgave 2007 Udgivet af Biblioteksstyrelsen Sproglig bearbejdelse

Læs mere

BIBLIOTEKSSTYRELSEN. Folkebiblioteksstatistik 2000

BIBLIOTEKSSTYRELSEN. Folkebiblioteksstatistik 2000 BIBLIOTEKSSTYRELSEN Folkebiblioteksstatistik 2000 Udarbejdet af Biblioteksstyrelsen 2001 Folkebiblioteksstatistik 2000 Redaktion: Ellen Warrer Bertelsen og Vibeke Cranfield Folkebiblioteksstatistik 2000

Læs mere

Persondataloven kort fortalt

Persondataloven kort fortalt Persondataloven kort fortalt Den 27. februar 2013 Indhold Indledning... 2 Lov om behandling af personoplysninger... 3 På hvilke områder gælder loven?... 3 Hvilke typer behandling?... 3 Undtagelser fra

Læs mere

Materialeadministration Sidst opdateret 31-08-2006/version 1.0/Steen Eske Christensen

Materialeadministration Sidst opdateret 31-08-2006/version 1.0/Steen Eske Christensen Materialeadministration Sidst opdateret 31-08-2006/version 1.0/Steen Eske Christensen Indhold Ændringer Centrale begreber Generelt Arbejdsgange Vejledningen består af 3 dele, som kan læses hver for sig.

Læs mere

Informationskompetencer og de store opgaver i gymnasiet i praksis

Informationskompetencer og de store opgaver i gymnasiet i praksis Aarhus Kommunes Biblioteker Informationskompetencer og de store opgaver i gymnasiet i praksis - Drejebog til gymnasielærer vedrørende undervisning i mationssøgning i gymnasiet 1 Indhold 1. Baggrund for

Læs mere

Fraværsregistrering for AMU-elever Sidst opdateret 19-11-2011/version 1.0/UNI C

Fraværsregistrering for AMU-elever Sidst opdateret 19-11-2011/version 1.0/UNI C Fraværsregistrering for AMU-elever Sidst opdateret 19-11-2011/version 1.0/UNI C Indhold Ændringer Centrale begreber Generelt Arbejdsgange Vejledningen består af 3 dele, som kan læses hver for sig. Du kan

Læs mere

Når du udstiller dine data

Når du udstiller dine data Når du udstiller dine data Juridisk vejledning i at sætte Offentlige Data I Spil Version 1.0, november 2010 > Når du udstiller dine data Juridisk vejledning i at sætte Offentlige Data I Spil Udgivet af:

Læs mere

Statsbibliotekets Metadatapolitik version 2 marts 2014

Statsbibliotekets Metadatapolitik version 2 marts 2014 Statsbibliotekets Metadatapolitik version 2 marts 2014 Side 1 af 35 Indhold Indledning til version 2, marts 2014... 4 1 Indledning til version 1, februar 2013... 4 1.1 Baggrund... 4 1.2 Formål med metadatapolitikken...

Læs mere

Manual til kortlægning af producenter, importører og forhandlere

Manual til kortlægning af producenter, importører og forhandlere Manual til kortlægning af producenter, importører og forhandlere Erik Hansen, Carsten Lassen & Claus Lübeck Christensen COWI A/S Miljøprojekt Nr. 1242 2008 Miljøstyrelsen vil, når lejligheden gives, offentliggøre

Læs mere

6. Skolebibliotekarens Portal

6. Skolebibliotekarens Portal 6. Skolebibliotekarens Portal Indhold Skolebibliotekarens Portal... 4 Skolebibliotekarens Portal er startet... 4 Lær gennem øvelse... 5 Søgeskærmen kan nedbrydes... 5 Anbefalede søgeveje... 5 Søg lokalt

Læs mere

Arbejd videre med statistik

Arbejd videre med statistik Danmarks Statistik databanker@dst.dk Arbejd videre med statistik Vejledning i PC-AXIS og Statistikbanken Danmarks Statistik juni 2003 1 www.dst.dk www.statistikbanken.dk Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE...2

Læs mere

Indholdsfortegnelse Struktur

Indholdsfortegnelse Struktur Indholdsfortegnelse Struktur 1. Forord... 3 2. Introduktion... 4 3. Byggesagers organisering... 5 4. Dokumenter knyttet til udførelse... 6 5. Beskrivelsers opbygning... 8 5.1...9 5.2 Projektspecifik beskrivelse...10

Læs mere

Indberetning af årselever Åben Uddannelse

Indberetning af årselever Åben Uddannelse Indberetning af årselever Åben Uddannelse Sidst opdateret 24.06.2010/v. 2. 2/UNI C/Steen Eske Indhold Indberetning af årselever Åben Uddannelse Centrale begreber Generelt Arbejdsgange Generelt om indberetningen

Læs mere