Statistisk rapport over bogåret 2007

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Statistisk rapport over bogåret 2007"

Transkript

1 September 2008 Statistisk rapport over bogåret af Ib Tune Olsen, konsulent i Forlæggerforeningen Den totale bogomsætning i forbrugerpriser og inkl. moms blev 4,020 mia. kr. i mod 4,135 mia. kr. i Det svarer til en nedgang på 3 % i. De danske forlag afsatte i alt 31 mio. bind i mod 32 mio. bind i Bogåret kan belyses fra to forskellige kilder, nemlig en Kvartalsstatistik (Bogbarometeret), som primært er baseret på kvartalsvise data fra de to store forlagsekspeditioner, DBK og NBC, og en statistik, Forlagsstatistikken, hvor data en gang årligt hentes direkte fra forlagene *. Kvartalsstatistikken (Bogbarometeret) for hele året, der blev offentliggjort i BogMarkedet nr. 4, 2008, viste efter et første halvår med lidt tilbagegang og et andet halvår med lidt fremgang, et årsresultat, som sluttede på samme niveau som 2006, men med forskellig udvikling bogtyperne imellem. Når året skal vurderes ud fra tallene fra Forlagsstatistikken, kan der registreres en tilbagegang i nettoomsætningen på 4,5 % hos Forlæggerforeningens medlemmer. Omsætningstal fra de forlag, som ikke er med i Forlæggerforeningen, hviler i høj grad på et skøn, men den gruppes omsætning anslås at være steget 4 % trukket op af enkelte storsælgende titler. Når tal fra medlemmer af Forlæggerforeningen og ikke-medlemmer herefter vejes sammen, kan der skønnes en samlet omsætningstilbagegang på 3 % i for alle danske forlag under ét **. * Forlæggerforeningens medlemmer anslås at stå for omkring 80 % af den samlede bogomsætning. Omkring halvdelen af foreningens medlemmer har givet oplysning om deres omsætning i, men de repræsenterer omkring 90 % af foreningens medlemmers samlede omsætning. Uden for Forlæggerforeningen står en gruppe på omkring 1400 udgivere, hvoraf ca. 800 benytter forlagsekspeditionerne, mens resten distribuerer på anden måde. Omsætningen for forlagene uden for Forlæggerforeningen er vurderet ud fra tal fra forlagsekspeditionerne, regnskabstal og andre oplysninger, men rummer mange usikkerhedsmomenter og skøn. ** Hvis omsætningsændringen i skal vurderes i faste priser skal der til den umiddelbare nedgang på 3 % føjes 2 % svarende til udviklingen i forbrugerprisindekset, så bogomsætningen vurderet i faste priser faldt 5 % i mod en stigning i faste priser på 0,5 % i 2006.

2 For alle danske forlag kan den samlede nettoomsætning (omsætning ekskl. forhandlerrabat og moms) anslås til 2,227 mia. kr. mod 2,292 mia. kr. i 2006 og 2,234 mia. kr. i Den totale bogomsætning regnet i forbrugerpriser og inkl. moms kan herefter vurderes til 4,020 mia. kr. i mod 4,135 mia. kr. i 2006, 4,030 mia. kr. i 2005 og 3,625 mia. kr. i Den store stigning i 2005 er således fastholdt i 2006 og, men er ikke blevet udbygget. Bogsalget i antal bøger Afsætningen i udtrykt i antal stykker kan ud fra Forlagsstatistikken anslås til knap 31 mio. stykker mod 32 mio. stykker i 2006, 34 mio. i 2005 og 31 mio. i Bogens salgskanaler Forlagsstatistikken viste, at boghandlerne stod for 55 % af kroneomsætningen mod 52 % i 2006, mens supermarkeder og kiosker tegnede sig for 10 % mod 8 % i 2006, jf. Tabel 1a. Boghandlere omfatter også internetboghandlere, og det er formentlig en væsentlig forklaring på boghandlernes øgede andel. Det direkte salg, f.eks. postordre og direkte salg til skoler udgjorde uændret 18 % i, mens det direkte bogklubsalg faldt til 17 % i mod 20 % i Fordelingen på salgskanaler vurderet ud fra Kvartalsstatistikken (Bogbarometeret) viste, at boghandlen tegnede sig for 57 %, supermarkeder og kiosker stod for 8 %, det direkte salg til slutkunder udgjorde 19 %, og det direkte salg til bogklubmedlemmer 15 %. Det direkte bogklubsalg og hovedparten af det direkte salg til slutkunder er opgjort i "detailpriser", mens omsætningstallene for boghandlere og supermarkeder er "engros-priser". Når der tages højde for denne skævhed i prisniveauerne, og samtidig tages i betragtning, at Kvartalsstatistikkens (Bogbarometerets) grundlag for efterfølgende er udbygget og nu skønnes at udgøre 85 % af den samlede omsætning, kan det anslås, at boghandlerne inklusive internetboghandlere står for 65 % af bogmarkedet, at det direkte bogklubsalg i tegner sig for 10 %, supermarkeder og kiosker for 8 %, mens forlagenes omsætning direkte til forbruger, undervisningsinstitutioner m.v. andrager 16 %, og endelig udgør salg til udlandet knap 1 %. 2

3 Tabel 1a Forlæggerforeningens medlemsforlags omsætning i kroner ekskl. moms i og 2006 fordelt efter salgskanal mio kr. *1) % 2006 mio kr. *1) % mio kr. Kvartalsstatistik *2) Videreforhandlere i DK Boghandel inkl. internetboghandel % % % Supermarkeder, kiosker m.v % % % Direkte salg til brugere Postordre, internetsalg fra forlag, direkte salg til skoler, foreninger % % % m.v.) Bogklubsalg direkte % % % Eksport Eksport til videresalg % 5 - Eksport til slutbrugere I alt % % % % Når fordelingen på salgskanaler vurderes ud fra styktallet, jf. Tabel 1b, ser andelene således ud: Boghandlerne stod i for 48 % af afsætningen i antal bind mod 49 % i Supermarkeder og kiosker tegnede sig for 24 % i mod 19 % i Postordre og direkte salg til skoler m.v. forblev uændret 14 % i, mens det direkte bogklubsalg faldt til 14 % mod 18 % i Den store forskel i andel af kroneomsætning og stykafsætning, som ses for supermarkeder og kiosker, nemlig henholdsvis 10 % og 24 %, skyldes de meget lavere forlagspriser i afsætningen til supermarkeder og kiosker. Gennemsnitsprisen ved salg til supermarkeder og kiosker var således 28 kr., hvor gennemsnitsprisen til hele markedet var 72 kr. Det afspejler et meget forskelligt sortiment. Tabel 1b Forlæggerforeningens medlemsforlags afsætning i styktal og 2006 fordelt efter salgskanal styksalg stk. % *1) 2006 styksalg 1000 stk. *1) % mio kr. Kvartalsstatistik *2) Videreforhandlere i DK Boghandel inkl. internetboghandel % % % Supermarkeder, kiosker m.v % % % Direkte salg til brugere Postordre, internetsalg direkte fra % % % forlag, direkte salg til skoler, foreninger m.v.) Bogklubsalg direkte % % % Eksport Eksport til videresalg % 70 - Eksport til slutbrugere I alt % % % Kilde: Forlagsstatistikkerne og Kvartalsstatistikken *1) Tallene fra Forlagsstatistikkerne for og 2006 er fra samme (25) medlemsforlag. *2) Tallene er fra Kvartalsstatistikken med udvidet indberetningsgrundlag, som afviger fra de i løbet af offentliggjorte Kvartalsstatistikker. % 3

4 Salget fordelt på bogtyper Tabel 2 viser, hvordan salget i kroneomsætning og styktal har fordelt sig på bogtyper. Billedet ser således ud: Skønlitteraturens andel af kroneomsætningen var 28 % i mod 29 % i 2006, børne- og ungdomsbøgers andel uændret 14 %, og faglitteraturens andel faldt fra 27 % til 26 %. Skole- og lærebøgers andel blev uændret 30 %. Styktallets fordeling på bogtyper og billedet viser følgende: Skønlitteraturens andel steg fra 27 % til 31 %, børne- og ungdomsbøgers andel faldt fra 25 % til 22 %, og faglitteratur gik tilbage fra 26 % til 24 %. Skole- og lærebøgers andel blev uændret 22 %. Hvor skønlitteraturen således faldt en anelse i andel af kroneomsætningen, så steg andelen af styktallet markant. Det må tolkes som realisering af restlagre til udsalgspriser eller et stigende antal billige særtryk. I Tabel 2 er der til belysning af fordelingen på bogtyper også vist data fra Kvartalsstatistikken (Bogbarometeret). Det skal bemærkes, at i Kvartalsstatistikken er de bøger, der er udgivet som bogklubbøger, rubriceret som sådan og ikke placeret under skønlitteratur, faglitteratur, børne- og ungdomsbøger etc. Det er hovedforklaringen på de ret store afvigelser mellem forlagsstatistikkens og kvartalsstatistikkens tal, men det skal også bemærkes, at det ikke er helt de samme forlag, der indgår i de to statistikker. Tabel 2 Nettoomsætning fordelt på bogtyper i og 2006 Forlagsstatistik 1) andel af kr. omsætning ) andel af kr. omsætning 3) andel i bind ) andel i bind Kvartalsstatistik baseret på udvidet indberetningsgrundlag 5) andel af kr. 6) andel i omsætning bind Skønlitteratur 28% 29% 31% 27% 18% 22% Faglitteratur o.l. 26% 27% 24% 26% 31% 24% Skole- og 30% 30% 22% 22% 22% 18% lærebøger Børne- og 14% 14% 22% 25% 12% 20% ungdomsbøger Elektroniske 2% 2% 1% 1% 1% 1% udgaver Bogklubbøger 16% 15% Kilde: Forlagsstatistikker og kvartalsstatistikker 1) 1) baseret på forlags nettoomsætning på mio.kr. 2) 2) baseret på forlags nettoomsætning på mio.kr. 1) og 2) samme forlag indgår såvel i som ) 3) baseret på samlet styktal på 21,9 mio 4) 4) baseret på samlet styktal på 23,5 mio 5+6)baseret på Kvartalsstatistikker for med udvidet indberetningsgrundlag ift. de i løbet af offentliggjorte Kvartalsstatistikker med en samlet nettoomsætning på henholdsvis mio kr. og 25.9 mio stk. 4

5 Udviklingen i antal titler I var antal udgivne titler inkl. genudgivelser , hvilket var næsten uændret fra de i 2006 og de i 2005, som var markante fald ift. de forudgående år, hvor titeltallet svingede mellem og jf. Tabel 3. Antallet af førsteudgivne skønlitterære bøger viste en stigning på godt 7 % i, nemlig til mod i For faglitterære bøger var der et antal førsteudgaver på i mod i Sidstnævnte var næsten helt uændret ift Tabel 3 Antal udgivne bogtitler Skønlitteratur på min. 48 sider heraf førsteudgaver Skønlitteratur i alt heraf førsteudgaver Faglitteratur på min. 48 sider heraf førsteudgaver Faglitteratur i alt heraf førsteudgaver Bøger på min. 48 sider i alt heraf førsteudgaver Bøger i alt heraf førsteudgaver Andel af samtlige titler, 51% 50% 53% 55% 56% 51% 49% 48% som ikke var i boghandelen. Kilde: Dansk BiblioteksCenters Statistik Fordeling på udgivelsessprog Antallet af udgivne titler på dansk faldt 3 % i i forhold til 2006, som igen var næsten uændret i forhold til Antallet af udgivne titler oversat til dansk steg med 11 % mod en stigning på 2 % i 2006 og et fald på 8 % i 2005, jf. Tabel 4. Titler udgivet af danske forlag på andre sprog end dansk faldt med 2 % i mod en stigning på 4 % i 2006 og et fald på 20 % i 2005 og et fald på 10 % i

6 Tabel 4 Antal udgivne bogtitler fordelt på dansk/oversat til dansk/originalsprog Skønlitteratur - udgivet på dansk Skønlitteratur - oversat til dansk Skønlitteratur - udgivet på originalsprog Faglitteratur - udgivet på dansk Faglitteratur - oversat til dansk Faglitteratur - udgivet på originalsprog I alt - udgivet på dansk I alt - oversat til dansk I alt - udgivet på originalsprog Kilde: Dansk BiblioteksCenters statistikker Bemærk: Et antal danske manuskripter, der er skrevet på dansk, men udgives på andre sprog, er ikke medtaget i deltallene, hvorfor totaltal afviger lidt fra totaltallene i Tabel 4 Skolebøger i et reduceret marked For skole- og lærebøger blev der i tale om en nedgang i stykafsætning og kroneomsætning i forhold til I ophørte de tidligere års ekstra offentlige bevillinger til indkøb af bøger til de naturvidenskabelige fag, så en vis tilbagegang var forudsigelig, og antallet af udgivne titler faldt i takt hermed: Antallet af udgivne bogtitler inden for skolebogsområdet faldt således med 10 % mod en stigning på 5 % i 2006, jf. Tabel 5. Tabel 5 Antal skolebogstitler Skolebøger - skønlitteratur heraf førsteudgaver Skolebøger - faglitteratur heraf førsteudgaver Skolebøger i alt heraf førsteudgaver Kilde: Dansk Bibliotekscenters statistikker. Rekord for børnebøger Antallet af udgivne børnebøger steg til 1.992, hvilket er absolut rekord. Heraf var der førsteudgaver, hvilket også er rekord, jf. Tabel 6. Det er ret bemærkelsesværdigt, at antallet af udgivne børnebøger kunne sætte rekord i. Bibliotekernes indkøb af børnebøger falder nemlig fortsat lige som det samlede bogindkøb til bibliotekerne. Forlæggerforeningens medlemmers stykafsætning af børnebøger faldt noget i, så det tyder på faldende gennemsnitlige oplag. Formentlig er noget af forklaringen, at priserne på trykning af bøger har gjort det nemmere at opnå rentabilitet i lave oplagsstørrelser og måske også dermed fået flere børnebogsudgivere på banen. 6

7 Tabel 6 Antal udgivne børnebogstitler Børnebøger - skønlitteratur heraf førsteudgaver Børnebøger - faglitteratur heraf førsteudgaver Børnebøger i alt heraf førsteudgaver Kilde: Dansk BiblioteksCenters statistik Dansk BiblioteksCenter har revideret tal for 2004 Lagrene steget seneste år Der er indhentet oplysninger hos medlemsforlagene om lager og lagerbevægelser, og disse forlag angiver en lagerbeholdning ved årets begyndelse på 30,3 mio. stk. Årets produktion har været på 20,7 mio. stk. og salget på 22,2 mio. stk. Det betyder, at disse forlags lagerbeholdning er faldet fra 30,3 mio. stk. ved årets begyndelse til 28,9 mio. stk. ved slutningen af. Lagerets størrelse svarer til 130 % af årets salg i mod 132 % i 2006, 114 % i 2005 og 106 % i Lagerets størrelse i forhold til afsætning er således steget markant de to sidste år. I årene forud var det ellers lykkedes at reducere lagrenes større, som i 2003 svarede til 114 %, i 2002 til 121 % og i 2001 til 128 %. I Danmark er lagerniveauet således igen kommet op på det høje niveau fra Til sammenligning svarede lagerets størrelse i Sverige i til 83 % af årets salg mod 101 % i 2006, 98 % i 2005, 96 % i 2004, 94 % i 2003, 87 % i 2002 og 82 % i I Sverige er lagerets størrelse dermed nedbragt markant efter en række år med øgede lagre. I Sverige er lagerniveauet dermed bragt ned på det lave niveau i For Danmark kan lagerets størrelse i forhold til omsætningen også vurderes ud fra den bogførte værdi af lageret i forhold til den samlede omsætning. Forlæggerforeningens regnskabsanalyser viser, at lagerets værdi i kroner i er knap 23 % af den samlede omsætning mod godt 22 % i Bibliotekerne færre bøger, færre biblioteker Bogudlånet fra folkebibliotekerne, der gennem en lang periode er faldet næsten hvert år, faldt også lidt i, jf. Tabel 7. Men hvor fornyelser af lån i 1999 kun udgjorde 10 % af det samlede udlån inkl. fornyelser, udgjorde fornyelserne 32 % i. Det skyldes bl.a. en mere nøjagtig skelnen mellem nyt udlån og fornyelse, men også, at det er blevet meget nemmere at forny et lån online. Renses udlånstallene for fornyelser til et mere reelt udlånstal, så bliver faldet i perioden meget markant øget fra 9 mio. til 19 mio. stk. 7

8 Tabel 7 Bibliotekernes udlån (1990-) Folkebibl. Skolebibl. i alt bibl mio 37 mio 115 mio mio 35 mio 110 mio mio 33 mio 107 mio mio 29 mio 103 mio mio 28 mio 100 mio mio 27 mio 98 mio mio 27 mio 99 mio mio 27 mio 99 mio /73 1) 28 mio 90/101 1) mio 3) 26 mio 2) 83 mio 2) mio 3) 26 mio 80 mio 3) mio 3) 24 mio 76 mio 3) mio 3) 22 mio 73 mio 3) mio 3) 25 mio 75 mio 3) mio 3) 24 mio 74 mio 3) mio 4) 24 mio 73 mio 4) mio 4) 25 mio 74 mio 4) 48 mio 4) 25 mio 5) 73 mio 4 ) Kilde: Biblioteksstyrelsen og Undervisningsministeriet. Omlægning af udlånskriterierne i 1998: 1) opgjort efter samme kriterier som de forudgående år. 2) Skolebibl.udlån er korrigeret til 26 mio. fra 30 mio. og bibl. i alt til 83 mio. 3) Data er i 2005 justeret lidt ned ift. tidligere oplyste tal. Tallene omfatter også fornyelser af lån, som er i stærk stigning. 4) Tallet omfatter også fornyelser af udlån. 5) Tallet for foreligger ikke endnu, hvorfor der er forudsat samme niveau som i 2006 Bogbestanden går også hvert år tilbage. Af Tabel 8 fremgår nemlig, at bogbestanden er faldet fra 29,0 mio. stk. i 1999 til 21,6 mio. stk. i. Det er en tilbagegang på 7,4 mio. stk. svarende til næsten 26 %. Det indkøbte antal bøger i fastholdt dog næsten niveauet fra 2006, hvor der faktisk var en stigning til 1,7 mio. mod 1,4 mio. i Antallet af betjeningssteder er gået tilbage år for år: I 1999 var der i alt 833 betjeningssteder, men det var i faldet til 550. Fordelt på typer af betjeningssteder ser tallene således ud i med 1999-tallene angivet i parentes: Hovedbiblioteker 97 (252), filialer 422 (529), bogbusser 31 (52). Ændringerne er særligt store fra 2006 til, hvor kommunalreformen trådte i kraft. Tabel 8 Folkebibliotekernes bogbestand Mio. bøger 29 27,6 27,1 26,8 25,9 25,3 24,2 23,8 21,6 Kilde: Biblioteksstyrelsen Bibliotekernes bogkøb skrumper år for år På bogindkøbsområdet har der i mange år været tale om et uændret niveau i løbende priser eller endda faldende indkøbsniveau og dermed også en tilbagegang regnet i faste priser, jf. Tabel 9. Siden 2001 har bogindkøbet i løbende priser endda været mindre end i Så hvis bibliotekernes bogindkøb i skulle have svaret til niveauet i 1988 reguleret op i forhold til prisudviklingen i de forløbne år, så skulle der i have været købt bøger for 561 mio. kr. i 8

9 stedet for de faktiske 292 mio. kr. Indkøbet skulle altså have været 92 % større for at opnå samme niveau som i slutningen af 1980`erne. Bogindkøbets andel af det totale materialeindkøb til folkebibliotekerne faldt til 60 % i mod knap 64 % i 2006, 63 % i 2005, 66 % i 2004, 67 % i 2003 og 70 % i 2002, så den faldende tendens i forhold til andre materialer fortsætter. I 1995 var andelen 80 %. Bibliotekernes stigende fokus på andre materialer end bøger er markant. Tabel 9 Bogsalg til folke- og skolebibliotekerne i mio. kr. År Bibliotekernes totale indkøbspris inkl. moms minus rabat 1988 bogkøbet fremskrevet med bogprisindeks * * 528** * 540** * 550** 292* 561** Kilde: Biblioteksstyrelsen, Kommunernes Landsforening og Danmarks Statistiks bogprisindeks og tabel i statistikken 1997 i Bogmarkedet 1998/41 ved Erik V. Krustrup * Skolebibliotekskøbet for er forudsat på uændret niveau som i 2002, da der ikke foreligger nogen opgørelse. **Danmarks Statistiks bogprisindeks er fra 2004 opgjort på et nyt grundlag, som giver større tilfældige udsving. Der er derfor skønsmæssigt anvendt en prisstigning på 1,5 % fra 2003 til 2004, 2,2 % fra 2004 til 2005, 2 % fra 2005 til 2006 og 2 % fra 2006 til. Sverige De svenske forlag fik en stigning på 4 % i omsætningen i efter en stigning på 6 % i 2006 og 1 % i 2005, en tilbagegang på 1 % i 2004, en stigning på 1 % i 2003 og en stigning på hele 14 % i Året 2002 var det år, hvor momsen på bøger blev sat ned fra 25 % til 6 %. For medlemmerne af den svenske forlæggerforening steg salget i antal bind for årets nyudgivelser til 28 mio. stk. i mod 23 mio. stk. i 2006 og 22 mio. stk. i 2005, mens salget af backlisteudgivelser faldt lidt fra 19 mio. stk. i 2006 til 18 mio. stk. i. For nyudgivelser og backlisteudgivelser under ét blev der således i tale om en stigning til 46 mio. stk. mod omkring mio. stk. i årene 2003 til For medlemsforlagene kan det gennemsnitlige antal solgte eksemplarer pr. ny titel opgøres til stk. i mod i 2006, stk. i 2005, stk. i 2004 og i Salget af gennemsnitlig stk. af de nye titler skal ses i forhold et gennemsnitlig trykoplag på

10 Det samlede lager blev dog nedbragt fra 42 mio. stk. i 2006 til 38 mio. stk. i, hvor der i årene var tale om årlige stigninger i lagrene. Lydbøgerne har været en voksende andel af det samlede bogmarked i Sverige igennem en række år, men i fulgte lydbøgerne næsten det almindelige bogmarked. Omsætningen steg nemlig fra 185,2 mio. skr. til 195,8 mio. skr. Der blev solgt lydbøger i styktal mod i 2006, altså reelt en lille tilbagegang. I blev der udgivet 433 nye lydbøger mod 264 i 2006 (sidste år blev 2006 fejlagtigt oplyst til 359 for 2006). Det gennemsnitlige antal solgte lydbøger pr. udgivelse faldt således markant fra ca styk pr. ny titel i 2006 til ca styk pr. ny titel i. Det er det laveste antal solgte styk pr. ny titel siden 2002, da statistikken blev startet. Det menes, at opbremsningen på lydbogsmarkedet især skyldes piratkopiering. Norge Forlagsstatistikken for Norge vil tidligst foreligge i slutningen af august 2008, så det er ikke muligt at bringe oplysninger om Norge i denne rapport. USA Bogomsætningen i er blevet foreløbigt opgjort til USD 25 mia. mod USD 24,2 mia. i 2006 svarende til en stigning på 3 %. Perioden viste en gennemsnitlig stigning på 2,4 %, mens der i perioden var tale om en omsætningsstigning på gennemsnitlig 8 %. I steg omsætningen af e-bøger 24 % i forhold til 2006, og for perioden har der været en gennemsnitlig vækst på 56 %, men fra et meget lavt udgangspunkt, så omsætningen af e-bøger udgjorde i stadig kun 0,3 % af den samlede bogomsætning. Lydbøger havde en omsætningsmæssig stigning på 20 % i til USD 218 mio., hvilket dog stadig kun udgør 0,9 % af den samlede bogomsætning. England Den engelske forlæggerforening har opgjort de engelske forlags omsætning til GBP 2,995 mia. i mod GBP 2,821 mia. i 2006, GBP 2,768 mia. i 2005, 2,7 mia. i 2004 og 2,6 mia. i Omsætningsstigningen kan således beregnes til 6 % fra 2006 til. Styksalget steg endnu mere, nemlig 9 % og blev 855 mio. stk. mod 786 mio. stk. i 2006, 788 mio. stk. i 2005, 756 mio. stk. i 2004 og 719 mio. stk. i Forlagsomsætningen på GBP 2,995 mia. i er fordelt med GBP 1,880 mia. til hjemmemarkedet (+3,5 %) og GBP mio. til eksport (+11,1 %). Hjemmemarkedets værdi i forbrugerpriser er anslået til GBP 3,5 mia., hvilket er 4 % mere end i Private forbrugere anslås at have stået for GBP 2,5 mia. af hjemmemarkedets værdi i forbrugerpriser på GBP 3,5 mia. Antallet af nye bogtitler var i mod i 2006, i 2005 og i

11 Tyskland I Tyskland steg omsætningen af bøger, tidsskrifter og magasiner 3,4 % i til EUR 9,5 mia. målt i forbrugerpriser mod en stigning på 1,1 % i 2006 og en stigning på 0,9 % i De forudgående års svage udvikling i omsætningen blev således i afløst af fornyet fremgang. De tyske boghandlere stod i som i 2006 for 54 % af omsætningen mod 55 % i 2005, 56 % i 2004 og 57 % i Omsætningen via internettet har været i stærk stigning og udgjorde EUR 850 mio. i, hvilket var en stigning på 21 % i mod en stigning på 11 % i Internettes andel af omsætningen kom således op på 9 % af den samlede omsætning i. Det direkte salg fra forlag til slutkunder udgjorde 18 % i. Antallet af nyudgivelser steg i til , hvilket var en stigning på 2 %. Lydbogsmarkedet har i en række år været stærkt voksende i Tyskland, men væksten faldt til 2,6 % i. Lydbogsomsætningen udgjorde i EUR 160 mio., svarende til 4,8 % af den samlede bogomsætning. Der er udgivet omkring forskellige lydbogstitler. Hvert år udgives omkring nye titler. IAF

Nettoomsætningen steg 4 % i 2004

Nettoomsætningen steg 4 % i 2004 Forlagsstatistikken 2004 Nettoomsætningen steg 4 % i 2004 Foto: Nils Bjervig Stigningen på 4 % er målt i løbende priser. I faste priser er stigningen på 3 %. Dermed ser det ud til, at de forudgående fem

Læs mere

Bogmarkedet i tal Bilag I til rapport om Det Danske Bogmarked

Bogmarkedet i tal Bilag I til rapport om Det Danske Bogmarked Bogmarkedet i tal Bilag I til rapport om Det Danske Bogmarked Indholdsfortegnelse Omsætning og salg...3 Bilag 1 Skønnet omsætning...4 Bilag 2 Skønnet styksalg 2001-2005...5 Bilag 3 Skønnet styksalg 1980-2005...6

Læs mere

Liberaliseringen af bogmarkedet

Liberaliseringen af bogmarkedet En evaluering set med forbrugernes øjne Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen November 2013 Indholdsfortegnelse 1 Sammenfatning 3 2 Indledning 4 3 Forbrugergevinsten ved liberaliseringen 5 4 Bøgers tilgængelighed

Læs mere

ÅRS- STATISTIK. Udgivet af Forlæggerforeningen Børsen 1217 København K Tlf. +45 33 15 66 88 danskeforlag@danskeforlag.dk

ÅRS- STATISTIK. Udgivet af Forlæggerforeningen Børsen 1217 København K Tlf. +45 33 15 66 88 danskeforlag@danskeforlag.dk ÅRS- STATISTIK 2013 Udgivet af Forlæggerforeningen Børsen 1217 København K Tlf. +45 33 15 66 88 danskeforlag@danskeforlag.dk Forlagenes omsætning 2013 Omsætning 2013 på niveau med 2012 Forlagenes omsætning

Læs mere

Udgivet af Forlæggerforeningen Børsen 1217 København K Tlf. +45 33 15 66 88 danskeforlag@danskeforlag.dk

Udgivet af Forlæggerforeningen Børsen 1217 København K Tlf. +45 33 15 66 88 danskeforlag@danskeforlag.dk 2014 Udgivet af Forlæggerforeningen Børsen 1217 København K Tlf. +45 33 15 66 88 danskeforlag@danskeforlag.dk Forlagenes omsætning 2014 Bogbranchen - en gradvis digital udvikling Forlagenes omsætning i

Læs mere

> Flere bestsellere men færre solgte bøger. > Digitale bøger i voksealderen. > Kloge kendte sælger flere fagbøger

> Flere bestsellere men færre solgte bøger. > Digitale bøger i voksealderen. > Kloge kendte sælger flere fagbøger > Flere bestsellere men færre solgte bøger > Digitale bøger i voksealderen > Kloge kendte sælger flere fagbøger 2012 Indhold > Leder 3 > Fakta om Forlæggerforeningens årsstatistik: Hvad dækker den? 4 >

Læs mere

FAKTAARK OM PRODUKTION OG LÆSNING AF LITTERATUR

FAKTAARK OM PRODUKTION OG LÆSNING AF LITTERATUR Januar 2013 FAKTAARK OM PRODUKTION OG LÆSNING AF LITTERATUR Hvordan er udviklingen i danskernes læsning af bøger? Ifølge Kulturministeriets seneste kulturvaneundersøgelse er andelen af voksne danskere,

Læs mere

BRANCHE OG FORBRUG 2015

BRANCHE OG FORBRUG 2015 BRANCHE OG FORBRUG 2015 Husstandene bruger i dag væsentligt flere penge på medierelaterede forbrugsposter end tidligere både i kroner og i andel af det samlede forbrug særligt efter 2004. Fra at have udgjort

Læs mere

Status over grænsehandel. Hovedrapport 2012

Status over grænsehandel. Hovedrapport 2012 Status over grænsehandel Hovedrapport 2012 Indholdsfortegnelse 1. Rapportens hovedkonklusioner...2 2. Grænsehandel i Danmark...4 2.1 Karakteren af danskernes grænsehandel... 6 2.2 Opjustering af den illegale

Læs mere

Folkebibliotekerne efter kommunalreformen

Folkebibliotekerne efter kommunalreformen Folkebibliotekerne efter kommunalreformen Styrelsen for Bibliotek og Medier, november 2008 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Sammenfatning...4 3. Datagrundlag...7 4. Biblioteksstruktur...8 4.1 Betjeningssteder...

Læs mere

Rapport om e-bogens udvikling på folkebibliotekerne

Rapport om e-bogens udvikling på folkebibliotekerne Rapport om e-bogens udvikling på folkebibliotekerne Udarbejdet af Kulturstyrelsen for Kulturministeriet Center for Kunststøtte, Biblioteksafgift, april 2012 H.C. Andersens Boulevard 2 DK-1553 København

Læs mere

AKTUEL STATISTIK Tema: Boligmarked

AKTUEL STATISTIK Tema: Boligmarked AKTUEL STATISTIK Tema: Boligmarked Nr. / Den 7. november Boligmarkedet står foran en større afkøling Fremgangen i det private forbrug bidrager i høj grad til højkonjunkturen i dansk økonomi. Det private

Læs mere

Udviklingen i folkebibliotekernes virksomhed og økonomi 1994-2002. med særligt henblik på evaluering af Lov om biblioteksvirksomhed (2000)

Udviklingen i folkebibliotekernes virksomhed og økonomi 1994-2002. med særligt henblik på evaluering af Lov om biblioteksvirksomhed (2000) Udviklingen i folkebibliotekernes virksomhed og økonomi 1994-2002 med særligt henblik på evaluering af Lov om biblioteksvirksomhed (2000) Marts 2004 Udviklingen i folkebibliotekernes virksomhed og økonomi

Læs mere

Det danske træpillemarked 2012

Det danske træpillemarked 2012 Force Technology for Energistyrelsen 1. december 2013 Titel Det danske træpillemarked 2012 Forfatter Anders Evald Revision: 1 (01-12-2013) Tasknummer: 113-22750 Fortrolighed: Rapporten er til offentliggørelse

Læs mere

Departementet 15. april 2004

Departementet 15. april 2004 Departementet 15. april 2004 Skatteministerens redegørelse for virkningerne af ændringen i reglerne for registreringsafgift ved reparation og genopbygning af færdselsskadede køretøjer 1. Sammenfatning

Læs mere

Danmark Eksporten er god i global økonomisk modvind

Danmark Eksporten er god i global økonomisk modvind 19. juli 2010 Danmark Eksporten er god i global økonomisk modvind Efter en årrække med tab vandt dansk eksport markedsandele i 2009 Med undtagelse af BRIK-landene er der tale om fremgang på stort set alle

Læs mere

Status over grænsehandel. Bilagsrapport 2012

Status over grænsehandel. Bilagsrapport 2012 Status over grænsehandel Bilagsrapport 2012 Bilagsrapport Status over grænsehandel 2012 Indholdsfortegnelse Kapitel 1. Afgiftsændringer i og omkring Danmark... 5 1.1. Afgiftsændringer i Danmark... 5 1.1.2

Læs mere

Status over grænsehandel 2014

Status over grænsehandel 2014 Status over grænsehandel 2014 Rapport 29. januar 2015 Status over grænsehandel 2014 Indhold 2 Indhold 1. Sammenfatning... 4 1.1 Indledning nogle hovedtræk i grænsehandlen... 4 1.2 Den samlede grænsehandel...

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 52-2

KonjunkturNYT - uge 52-2 KonjunkturNYT - uge -. december 1 9. januar 1 Danmark Fremgang i BNP i 3. kvartal 1 Lille fald i bruttoledigheden i november Stilstand i industriproduktionen, men på et højere niveau end i 13 Vareeksporten

Læs mere

Kvartalsstatistik nr.3 2012

Kvartalsstatistik nr.3 2012 nr.3 2012 Velkommen til Danske Advokaters kvartalsstatistik Kvartalsstatistikken indeholder de seneste tal for advokatvirksomhedernes omsætning. Ud over omsætningstallene vil kvartalsstatistikken indeholde

Læs mere

Resultatet af den kommunale test i matematik

Resultatet af den kommunale test i matematik Resultatet af den kommunale test i matematik Egedal Kommune 2012 Udarbejdet af Merete Hersløv Brodersen Pædagogisk medarbejder i matematik Indholdsfortegnelse: Indledning... 3 Resultaterne for hele Egedal

Læs mere

Folkeskolekarakterer og succes på erhvervsuddannelserne

Folkeskolekarakterer og succes på erhvervsuddannelserne Rockwool Fondens Forskningsenhed Arbejdspapir 29 Folkeskolekarakterer og succes på erhvervsuddannelserne Camilla Hvidtfeldt og Torben Tranæs Syddansk Universitetsforlag Odense 2013 Folkeskolekarakterer

Læs mere

Destination Danmark på nettet

Destination Danmark på nettet Working Paper nr. 26 Destination Danmark på nettet - Online booking af danske feriehuse, hoteller og andre overnatningstjenester 2004-2005 af Carl Henrik Marcussen Center for Regional- og Turismeforskning

Læs mere

Socialudvalget 2008-09 SOU alm. del Bilag 343 Offentligt. Analyse af ældrecheck

Socialudvalget 2008-09 SOU alm. del Bilag 343 Offentligt. Analyse af ældrecheck Socialudvalget 2008-09 SOU alm. del Bilag 343 Offentligt Analyse af ældrecheck Sammenfatning Følgende analyse af ældrechecken har Ældre Sagen foretaget på baggrund af tal fra 2007, der er de senest tilgængelige.

Læs mere

Kortlægning af de kreative erhverv i Region Midtjylland

Kortlægning af de kreative erhverv i Region Midtjylland Kortlægning af de kreative erhverv i Region Midtjylland De seks kreative brancher i tal Del 3 Analyse udarbejdet af Konsulentfirmaet NyX for Kulturby 2017 og Region Midtjylland 2009-2010 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Tobins q og udbudssiden af boligmodellen

Tobins q og udbudssiden af boligmodellen Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir* SOA 29. september 2011 Tobins q og udbudssiden af boligmodellen Resumé: Tobins q og boligmængden bør ifølge teorien samvariere. I sen 90'erne brydes denne

Læs mere

Økonomiske nøgletal 2009-2014. Juni 2014 cshan/komhr

Økonomiske nøgletal 2009-2014. Juni 2014 cshan/komhr Økonomiske nøgletal 2009-2014 Juni 2014 cshan/komhr Indhold Indledning... 4 Sammenfatning... 5 Resultatet af det skattefinansierede område... 7 Overskud på driften... 7 Muligheder for at ændre driftsresultatet...

Læs mere

Omfanget af svigt, fejl, mangler og skader i dansk byggeri 2001-2009

Omfanget af svigt, fejl, mangler og skader i dansk byggeri 2001-2009 Omfanget af svigt, fejl, mangler og skader i dansk byggeri 2001-2009 Erhvervs- og Byggestyrelsen, 2011 Kolofon Titel: Omfanget af svigt, fejl, mangler og skader i dansk byggeri 2001-2009 Undertitel: Resume:

Læs mere

Krisen synger på sidste vers - Fremgang på vej i dansk økonomi

Krisen synger på sidste vers - Fremgang på vej i dansk økonomi Økonomisk prognose - marts 214 Krisen synger på sidste vers - Fremgang på vej i dansk økonomi Arbejderbevægelsens Erhvervsråd Reventlowsgade 14, 1 sal. 1651 København V 33 75 77 1 www.ae.dk Økonomisk prognose

Læs mere

Research Danmark Lav oliepris understøtter fremgang i dansk økonomi

Research Danmark Lav oliepris understøtter fremgang i dansk økonomi Investeringsanalyse generelle markedsforhold 8. januar 2015 Research Danmark Lav oliepris understøtter fremgang i dansk økonomi Dansk økonomi er på rette vej. Selvom væksten ikke imponerede i 2014, så

Læs mere