INDLEJEKONTRAKT (INDLEJER UDEN YDERNUMMER) Statsautoriseret fodterapeut

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "INDLEJEKONTRAKT (INDLEJER UDEN YDERNUMMER) Statsautoriseret fodterapeut"

Transkript

1 Nr. 1 INDLEJEKONTRAKT (INDLEJER UDEN YDERNUMMER) Mellem Statsautoriseret fodterapeut og Statsautoriseret fodterapeut

2 Der er den indgået følgende indlejekontrakt for indlejer uden ydernummer (herefter "Indlejekontrakten") mellem: Statsautoriseret fodterapeut Navn: Adresse: (Herefter "Klinikejeren") Klinikkens navn og adresse: (Herefter "Klinikken") og Statsautoriseret fodterapeut Navn: Adresse: (Herefter "Indlejeren") 1 Ydernummer Klinikejeren giver Indlejeren tilladelse til at udføre arbejde fastsat i nærværende kontrakt under Klinikejerens ydernummer. 2 Lokaler Med virkning fra den giver Klinikejeren hermed Indlejeren tilladelse til at praktisere i den del af Klinikkens lokaler og benytte den del af Klinikkens inventar og apparater, der er beskrevet i bilag 1 til Indlejekontrakten. 2

3 3 Anvendelse og vedligeholdelse Indlejeren er berettiget til at benytte den del af klinikkens lokaler, som Indlejeren har til rådighed, jf. bilag 1, på følgende ugedage: samt i følgende tidsrum:. Klinikkens lokaler må alene benyttes til fodterapeutiske behandlinger. Indlejeren er forpligtet til at rengøre den del af klinikkens lokaler, inventar og apparater, som Indlejeren har til rådighed, jf. bilag 1, mellem behandlingerne. 4 Tilrettelæggelse af arbejdet Indlejeren udøver i det hele sit arbejde selvstændigt, herunder tilrettelægger Indlejeren selv sit arbejde og bestemmer selv sin arbejdstid. Indlejeren er dog forpligtet til at være til stede i Klinikken mindst timer pr. uge/måned/år samt til at foretage antal behandlinger pr. uge/måned/år. Klinikejeren har ingen instruktionsbeføjelser i forhold til Indlejeren, ligesom Klinikejeren ikke fører tilsyn med Indlejerens udførelse af arbejdet. Indlejeren har således ikke funktionærstatus, ligesom Klinikejeren ikke i øvrigt har ansættelsesretlige forpligtelser i forhold til Indlejeren. Nærværende indlejeforhold er tillige et forpagtningsforhold, hvilket betyder, at forholdet ikke er omfattet af lejelovgivningens regelsæt. Indskrivning og fordeling af nye patienter sker efter ligelig fordeling i forhold til det indbyrdes timeantal. 5 Økonomisk ansvar overfor patienter og sygesikringen Hvis Indlejeren arbejder under Klinikejerens ydernummer, hæfter Klinikejeren direkte i forhold til den offentlige sygesikring for udbetalinger af tilskud til behandlinger foretaget af Indlejeren. Udbetalingerne fra den offentlige sygesikring vedrørende behandlinger foretaget af Indlejeren sker således til Klinikejeren. Disse udbetalinger betales til Indlejeren senest den i hver efterfølgende måned. 3

4 Klinikejeren er i enhver henseende ansvarlig overfor patienten og den offentlige sygesikring, herunder at tilskudsberettigede behandlinger udføres i overensstemmelse med de i bekendtgørelse nr af 20. september 2007 om tilskud til fodbehandling i praksissektoren eller den herefter til enhver tid gældende bekendtgørelse eller overenskomst indgået mellem Danske Regioner og Landsforeningen af Statsautoriserede Fodterapeuter fastsatte bestemmelser. I det indbyrdes forhold mellem Klinikejeren og Indlejeren hæfter Indlejeren for tab, der måtte opstå i forhold til den offentlige sygesikring vedrørende tilskud udbetalt i forhold til behandlinger foretaget af Indlejeren. Afregning med patienter vedrørende behandlinger foretaget af Indlejeren varetages af Indlejeren og er i det hele Klinikejeren uvedkommende. I det omfang Klinikejeren måtte være økonomisk ansvarlig overfor tredjemand vedrørende Indlejerens behandlinger og undladelser, har Klinikejeren fuld regres overfor Indlejeren. 6 Fagligt ansvar Indlejeren er forpligtet til at udføre tilskudsberettigede behandlinger i henhold til bekendtgørelse nr af 20. september 2007 om tilskud til fodbehandling i praksissektoren eller den herefter til enhver tid gældende bekendtgørelse eller overenskomst indgået mellem Danske Regioner og Landsforeningen af Statsautoriserede Fodterapeuter. Indlejeren er ikke berettiget til at ansætte personale til at udføre tilskudsberettigede behandlinger. Indlejeren hæfter personligt for forpligtelser, der er pådraget i forbindelse med udøvelse af Indlejerens praksis, herunder et eventuelt erstatningskrav. Indlejeren skal senest samtidig med ikrafttræden af nærværende kontrakt tegne erhvervsforsikring, der dækker et eventuelt ansvar overfor patienter. 7 Indlejerens betaling Indlejeren betaler % af sin bruttoomsætning for den aftalte brug af Klinikejerens lokaler mv. samt for brugen af ydernummer. Som minimum betaler Indlejeren dog kr. pr. måned. 4

5 Opgørelse og afregning af Indlejerens betaling sker månedsvis og således, at Indlejeren er forpligtet til at afregne senest den i hver efterfølgende måned. 8 Konkurrenceklausul Så længe nærværende Indlejekontrakt er gældende og i en periode på måneder regnet fra Indlejekontraktens ophør må Indlejeren hverken direkte eller indirekte påbegynde eller blive økonomisk interesseret i virksomhed, der helt eller delvist konkurrerer med den virksomhed, som Klinikejeren driver inden for en radius af kilometer fra Klinikkens nuværende adresse. Dette forbud omfatter blandt andet påbegyndelse af ansættelsesforhold, indlejeforhold eller etablering af selvstændig virksomhed. Konkurrenceklausulens varighed efter Indlejekontraktens ophør på måneder gælder alene ved Indlejerens opsigelse af Indlejekontrakten. Hvis Indlejekontrakten opsiges af Klinikejeren udgør varigheden måneder efter Indlejekontraktens ophør. Hvis Klinikejerens opsigelse dog skyldes misligholdelse fra Indlejerens side, opretholdes konkurrenceklausulens varighed på måneder. Konkurrenceklausulen træder først i kraft, når Indlejekontrakten har været virksom i 3 måneder. Ved Indlejekontraktens ophør forstås den dag, hvor opsigelsesperioden, jf. punkt 11, udløber, uanset om Indlejeren faktisk ophører med at foretage behandlinger etc. på et tidligere tidspunkt. Overtræder Indlejeren konkurrenceklausulen, ifalder Indlejeren foruden et almindeligt erstatningsansvar en konventionalbod på kr Konventionalboden ifaldes og betales hver gang en overtrædelse finder sted. Hvis overtrædelsen består i opretholdelsen af en tilstand i strid med konkurrenceklausulen, ifaldes og betales konventionalboden pr. påbegyndt måned. Betaling af konventionalboden bringer ikke konkurrenceklausulen til ophør. Klinikejeren kan søge overtrædelse af konkurrenceklausulen imødegået ved nedlæggelse af fogedforbud efter dansk rets almindelige regler. 5

6 Indlejeren er i et tidsrum på måneder (ved Indlejerens opsigelse) eller på måneder (ved Klinikejerens opsigelse) regnet fra Indlejekontraktens ophør forpligtet til skriftligt at orientere Klinikejeren om påbegyndelse af enhver erhvervsmæssig aktivitet i form af etablering af egen praksis, indleje i anden praksis, ansættelse i anden praksis eller lignende. 9 Patientklausul Så længe Indlejekontrakten er gældende og i en periode på 12 måneder regnet fra Indlejekontraktens ophør, må Indlejeren hverken direkte eller indirekte tage erhvervsmæssig kontakt med Klinikejerens patienter, hvad enten der er tale om patienter, som Indlejeren selv har haft erhvervsmæssig kontakt med, eller som på anden vis har været behandlet i Klinikkens regi. Ved Indlejekontraktens ophør forstås den dag, hvor opsigelsesperioden, jf. punkt 11, udløber, uanset om Indlejeren faktisk ophører med at foretage behandlinger etc. på et tidligere tidspunkt. Overtræder Indlejeren patientklausulen, ifalder Indlejeren foruden et almindeligt erstatningsansvar en konventionalbod på kr Konventionalboden ifaldes og betales hver gang, en overtrædelse finder sted. Betaling af konventionalboden bringer ikke patientklausulen til ophør. Klinikejeren kan søge overtrædelse af patientklausulen imødegået ved nedlæggelse af fogedforbud efter dansk rets almindelige regler. Indlejeren er i et tidsrum på 12 måneder regnet fra Indlejekontraktens ophør forpligtet til skriftligt at orientere Klinikejeren om påbegyndelse af enhver erhvervsmæssig aktivitet i form af etablering af egen praksis, indleje i anden praksis, ansættelse i anden praksis eller lignende. 10 Patientkartotek Det af Indlejeren benyttede patientkartotek, journaler mv. tilhører til enhver tid Klinikejeren, og Indlejeren vil således ikke have nogen ret hertil efter Indlejekontraktens ophør. 6

7 11 Opsigelse Indlejekontrakten kan af begge parter opsiges skriftligt med 3 måneders varsel til udgangen af en måned. Forinden og indenfor de første 3 måneder fra Indlejekontraktens ikrafttræden kan Indlejekontrakten dog opsiges skriftligt af begge parter med et varsel på en uge. 12 Ændringer af Indlejekontrakten Såfremt en af parterne ønsker det, kan genforhandling af Indlejekontrakten finde sted. Væsentlige ændringer i Indlejekontrakten kan dog kun ske skriftligt og med 3 måneders varsel til udgangen af en måned. 13 Indlejerens fravær Samlet fravær på grund af ferie, kursus, møder mv. er mellem parterne aftalt til højst at udgøre uger pr. kalenderår. Sygdom og fravær i henhold til barselsloven tæller ikke med i denne opgørelse. Under Indlejerens længerevarende fravær på grund af barselsorlov, sygdom eller lignende er Klinikejeren berettiget til at indgå en særskilt tidsbegrænset indlejekontrakt (midlertidig indlejekontrakt) med en midlertidig indlejer. Indlejekontrakten sættes i bero under længerevarende fravær således, at ingen af parterne skal præstere de ydelser, der følger af Indlejekontrakten. Indlejeren skal senest med en måneds varsel til udgangen af en måned skriftligt orientere Klinikejeren om forventet tidspunkt for tilbagekomst efter længerevarende fravær. 14 Misligholdelse Ved væsentlig misligholdelse af Indlejekontrakten kan den krænkede part ophæve Indlejekontrakten uden varsel. Som væsentlig misligholdelse anses bl.a. Indlejerens tilsidesættelse af at foretage behandlinger i overensstemmelse med de i gældende bekendtgørelse eller overenskomst fastsatte bestemmelser. 7

8 Ændringer i overenskomst eller i gældende bekendtgørelse vedrørende statsautoriserede fodterapeuter, der medfører, at en af parterne ikke kan opfylde Indlejekontrakten, er ikke udtryk for misligholdelse, men medfører, at punkt 11 og 12 finder anvendelse. 15 Tvisteløsning Enhver tvist mellem parterne, der måtte udspringe af Indlejekontrakten, herunder dennes indgåelse eller ophævelse, skal først søges afgjort ved forhandling eller mediation, herunder ved henvendelse til Etisk Råd under Landsforeningen af statsautoriserede Fodterapeuter. Kan parterne ikke nå til enighed, afgøres tvisten efter dansk ret ved danske domstole. 16 Underskrift Indlejekontrakten er udarbejdet i to eksemplarer, som begge underskrives af parterne. Det ene eksemplar forbliver hos Klinikejeren, mens det andet eksemplar udleveres til Indlejeren. Dato: Dato: Klinikejeren Indlejeren 8

9 Nr. 1 BILAG 1 Nærværende bilag 1 er et tillæg til Indlejekontrakten vedrørende indlejer uden ydernummer indgået mellem (Klinikejeren) og (Indlejeren). Den under kontrakten omhandlede Klinik er beliggende. I overensstemmelse med punkt 1 i Indlejekontrakten giver Klinikejeren hermed Indlejeren tilladelse til at praktisere i nedenstående lokaler samt at benytte nedenstående inventar og apparater, tilhørende Klinikken. Lokaler: Inventar: Apparater: Andet: 9

10 VEJLEDNING TIL BRUG FOR INDGÅELSE AF INDLEJEKONTRAKT (INDLEJER UDEN YDERNUMMER) Indlejekontrakten skal benyttes, såfremt der ønskes at indgås et længerevarende samarbejdsforhold med en indlejer uden ydernummer. For det tilfælde at Klinikejeren ønsker at indgå kontrakt med flere indlejere, skal der indgås en særskilt kontrakt for hver enkelt indlejer. Indlejekontrakten er udtryk for en samarbejdsaftale, som forudsætter, at de involverede parter optræder som selvstændige erhvervsdrivende. Der er således ikke tale om et ansættelsesforhold i funktionærlovens forstand. At der er tale om to selvstændige erhvervsdrivende og ikke et ansættelsesforhold har betydning i relation til bl.a. skattemæssige- og ansættelsesretlige forhold. Bl.a. betyder det forhold, at parterne ikke er underlagt funktionærlovens regler, at reglerne heri vedrørende betaling af løn under sygdom, barsel og ferie ikke finder anvendelse. Vurderingen af, hvorvidt der reelt er tale om et ansættelsesforhold og ikke to selvstændige erhvervsdrivende vil dog i sidste ende blive afgjort ved en vurdering af de faktiske og konkrete omstændigheder. Hvis man derfor ændrer Indlejekontraktens bestemmelser eller tilføjer sådanne, risikerer Klinikejeren - uanset aftalen om indleje - at blive forpligtet i henhold til funktionærlovens regler. 1 Ad ydernummer Bestemmelsen redegør for, hvorvidt der er tale om en indlejer med eller uden ydernummer. 2 Ad lokaler Indlejeforholdets begyndelsestidspunkt skal angives. Endvidere skal der på det vedhæftede bilag til Indlejekontrakten - bilag 1 - beskrives, hvilken del af Klinikejerens lokaler, Indlejeren har rådighed over, f.eks. en behandlingskabine samt forholdsmæssig råderet over fælles faciliteter, herunder venteværelse, opholdsrum, toilet mv. I bilag 1 anføres desuden, hvilket inventar og apparater Indlejeren må benytte. 10

11 3 Ad anvendelse og vedligeholdelse Parterne kan her angive de ugedage samt relevant tidsrum for Indlejerens adgang til Klinikken. 4 Ad tilrettelæggelse af arbejdet Parterne har her mulighed for at angive den præcise tilrettelæggelse af Indlejerens arbejde samt omfanget heraf. 5 Ad økonomisk ansvar overfor patienter og sygesikringen Hvis Indlejeren arbejder under Klinikejerens ydernummer, er det Klinikejeren, der hæfter udadtil. 6 Ad fagligt ansvar Bestemmelsen henviser til de til enhver tid gældende regler om udførelse af fodterapeutiske behandlinger fastsat i enten bekendtgørelse eller i overenskomst. Endvidere bestemmes det, at Indlejeren skal have tegnet en erhvervsforsikring dækkende et eventuelt patientansvar. 7 Ad Indlejerens betaling I bestemmelsen skal der angives den procentdel af Indlejerens bruttoomsætning, der skal betales for brug af Klinikejerens lokaler samt for brugen af Klinikejerens ydernummer. Det skal understreges, at der som anført under Indlejekontraktens punkt 4 vedrørende tilrettelæggelse af arbejdet ikke er tale om et forhold omfattet af lejelovgivningen. Derfor bør betalinger fra Indlejeren af f.eks. depositum eller lignende form for forlodsbetaling undgås. Ønsker Klinikejeren indskud/sikkerhed for de efterfølgende betalinger, kan der aftales en betaling up-front udgørende et forskud på betaling af bruttoomsætningen. 11

12 8 Ad konkurrenceklausul Der kan indsættes en konkurrenceklausul enten i kombination med patientklausulen nedenfor, eller man kan vælge blot at bruge den ene af klausulerne. Benyttes kun den ene klausul vil det formentligt være en fordel at anvende patientklausulen, jf. nærmere nedenfor under punkt 9. Begge klausuler kan udgå, uden at dette vil medføre, at Indlejekontrakten bliver omfattet af funktionærlovens regler. Konkurrenceklausulens varighed skal indsættes i Indlejekontrakten. Det foreslås, at varigheden sættes til enten 6 eller 12 måneder, hvis Indlejeren opsiger Indlejekontrakten, og 3 eller 6 måneder hvis Klinikejeren opsiger Indlejekontrakten. Derved er taget et rimeligt hensyn til begge parter, idet varigheden af konkurrenceklausulen er halveret, hvis Indlejekontrakten opsiges af Klinikejeren. Der er dog indsat forbehold for, at hvis opsigelse sker fra Klinikejerens side på grund af Indlejerens misligholdelse, opretholdes den lange periode på enten 6 eller 12 måneder. Det vil sige, at der på første linje skal indsættes enten 6 eller 12 måneder, mens der på tredje linje skal indsættes 3 eller 6 måneder. Der skal endvidere indsættes en kilometerradius inden for hvilken, konkurrenceklausulen skal gælde. Det bemærkes, at en sådan klausul naturligvis skal være rimelig overfor begge parter, hvorfor fastsættelse af denne radius i høj grad vil bero på, om Klinikken er beliggende i en større by eller i provinsen. Som eksempel kan en radius på 1-2 kilometer være rimelig og tilstrækkelig, hvis klinikken er beliggende centralt i København, hvorimod en større radius bør indsættes, hvis klinikken er beliggende i en mindre by. Det er ikke muligt i henhold til praksis at opstille præcise retningslinjer for kilometerafstanden, hvorfor parterne konkret må vurdere rimeligheden af klausulens udstrækning. 12

13 9 Ad patientklausul Der kan indsættes en patientklausul enten i kombination med konkurrenceklausulen, eller man kan vælge blot at bruge den ene af klausulerne, idet patientklausulen dog i praksis må anses for den vigtigste. Begge klausuler kan udgå, uden at dette vil medføre, at Indlejekontrakten bliver omfattet af funktionærlovens regler. Fordelen ved patientklausulen er, at den forhindrer Indlejeren i at behandle Klinikkens eksisterende patienter, uanset hvor Indlejeren efterfølgende etablerer nyt forretningssted eller tager ansættelse. Patientklausulen omfatter alene det forhold, at Indlejeren retter henvendelse til patienten, men ikke det forhold, at patienten retter henvendelse til Indlejeren. 10 Ad patientkartotek Bestemmelsen vedrørende patientkartoteket svarer til en patientklausul, som alene vedrører patientkartoteket. 11 Ad opsigelse Bestemmelsen fastsætter det mellem parterne gældende opsigelsesvarsel. 12 Ad ændringer af Indlejekontrakten Bestemmelsen vedrørende ændringer af Indlejekontrakten er indsat, idet Indlejekontrakten ikke umiddelbart kan ændres ensidigt fra den ene parts side, da det er en aftalebaseret samarbejdskontrakt. Den ene part kan dog alligevel have et ønske om at genforhandle Indlejekontrakten og eventuelt at gennemføre væsentlige ændringer. Sådanne væsentlige ændringer vil svare til en opsigelse af Indlejekontrakten, hvis den anden part ikke kan tilslutte sig ændringen. Derfor udgør varslet 3 måneder således, at den anden part har mulighed for at contraopsige aftalen. Mindre ændringer af praktisk karakter, der ikke som sådan griber ind i bestemmelserne i Indlejekontrakten, vil kunne meddeles den anden part mundtligt uden forudgående varsel. 13

14 13 Ad Indlejerens fravær Parterne bør blive enige om, hvor mange ugers fravær Indlejeren årligt kan have. Det vil være sædvanligt, at en selvstændig erhvervsdrivende - ligesom lønmodtagere - maksimalt holder fem til seks ugers ferie. Hvis Indlejeren har andre hverv, som skal varetages uden for Klinikkens regi (f.eks. undervisning), bør der således også tages højde herfor. Indlejekontrakten bør ikke opsiges som følge af, at Indlejeren ønsker at afholde længerevarende orlov, herunder f.eks. barsel. Dette ville kunne være i strid med reglerne i ligebehandlingsloven. Navnlig med henblik på at opretholde det samme antal patienter på Klinikken samt at bevare muligheden for kontinuerlig behandling kan der i fraværsperioder indgås en midlertidig aftale med en anden indlejer for en tidsbegrænset eller begivenhedsbestemt periode, det vil f.eks. sige, når Indlejerens orlov slutter. Indlejeren bør orienteres om antagelse af en sådan "midlertidig indlejer". Der skal indgås en særskilt kontrakt med en eventuel midlertidig indlejer. 14 Ad misligholdelse Bestemmelsen vedrørende misligholdelse omhandler den grove og væsentlige misligholdelse, der kan føre til ophævelse af Indlejekontrakten uden varsel. Bestemmelsen afspejler det forkortede varsel angivet i konkurrenceklausulen vedrørende udvist misligholdelse fra Indlejerens side. Manglende opfyldelse af Indlejekontrakten, som beror på ændringer i overenskomst eller gældende bekendtgørelse, udgør ikke misligholdelse, hvorfor der henvises til de almindelige opsigelsesbestemmelser. 15 Ad tvisteløsning Punkt 15 bestemmer, at parterne skal søge tvister afgjort ved forhandling eller mediation, herunder ved at rette henvendelse til Etisk Råd under Landsforeningen af statsautoriserede Fodterapeuter. Såfremt en løsning ikke lader sig finde ved denne fremgangsmåde, er der som værneting henvist til de almindelige domstole \ v5 * 29. oktober

Samarbejdsaftale mellem ejerydernummerindehaver og klinikejer

Samarbejdsaftale mellem ejerydernummerindehaver og klinikejer Samarbejdsaftale mellem ejerydernummerindehaver og klinikejer Mellem undertegnede indehaver(e) af KLINIK FOR FYSIOTERAPI (i det følgende betegnet klinikken): Navn(e) Klinikadresse CVR.nr. og ejerydernummerindehaver

Læs mere

Konkurrence- og kundeklausuler for funktionærer

Konkurrence- og kundeklausuler for funktionærer Konkurrence- og kundeklausuler for funktionærer Dette vejledningsmateriale er et redskab til dig som arbejdsgiver til brug for dine overvejelser og eventuelle brug af en konkurrence- og/eller kundeklausul

Læs mere

Konkurrence- og kundeklausuler for funktionærer

Konkurrence- og kundeklausuler for funktionærer Konkurrence- og kundeklausuler for funktionærer Dette vejledningsmateriale er et redskab til dig som arbejdsgiver til brug for dine overvejelser og eventuelle brug af en konkurrence- og/eller kundeklausul

Læs mere

Vejledning til standardkontrakten "Samarbejdsaftale mellem ejerydernummerindehaver og klinikejer"

Vejledning til standardkontrakten Samarbejdsaftale mellem ejerydernummerindehaver og klinikejer Vejledning til standardkontrakten "Samarbejdsaftale mellem ejerydernummerindehaver og klinikejer" Punkt 1 Aftalens formål Formålet med aftalen er at fastlægge parternes indbyrdes forhold i forbindelse

Læs mere

Eksempel på ansættelseskontrakt for direktør

Eksempel på ansættelseskontrakt for direktør Eksempel på ansættelseskontrakt for direktør (Detanbefales at bruge professionel assistance i det konkrete tilfælde.) 1. Aftalens parter Mellem undertegnede Virksomhedsnavn Adresse Reg.nr. SE-nr. (kaldet

Læs mere

www.dban.dk DIREKTØRKONTRAKT

www.dban.dk DIREKTØRKONTRAKT Dansk Business Angel Netværk info@dban.dk www.dban.dk DIREKTØRKONTRAKT Mellem 2............. (herefter benævnt Selskabet ) og er der dags dato indgået følgende............ (herefter benævnt Direktøren)

Læs mere

Konkurrence- og kundeklausuler for funktionærer

Konkurrence- og kundeklausuler for funktionærer Konkurrence- og kundeklausuler for funktionærer Dette vejledningsmateriale er et redskab til dig som arbejdsgiver til brug for dine overvejelser og eventuelle brug af en konkurrence- og/eller kundeklausul

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETALINGER

SALGS- OG LEVERINGSBETALINGER SALGS- OG LEVERINGSBETALINGER 1. BAGGRUND 1.1 Klienten ønsker at modtage økonomisk rådgivning og er derfor blevet enig med Konsulenten om, at denne mod betaling af vederlag skal varetage Klientens økonomi.

Læs mere

Ansættelseskontrakt. mellem. 1. Tiltrædelsesdato

Ansættelseskontrakt. mellem. 1. Tiltrædelsesdato Ansættelseskontrakt mellem Adresse: Telefon/E-mail: CVR-nummer: (herefter kaldet virksomheden) og Adresse: CPR-nummer: (herefter kaldet medarbejderen) indgås følgende ansættelsesaftale: 1. Tiltrædelsesdato

Læs mere

Eksempel på I/S-kontrakt for interessentskab

Eksempel på I/S-kontrakt for interessentskab Eksempel på I/S-kontrakt for interessentskab (Det anbefales at bruge professionel assistance i det konkrete tilfælde.) 1. Interessenterne Aftalen indgås mellem underskrevne Deltagers navn Adresse Tlf.

Læs mere

ANSÆTTELSESKONTRAKT. for. butiksansatte funktionærer uden overenskomst

ANSÆTTELSESKONTRAKT. for. butiksansatte funktionærer uden overenskomst ANSÆTTELSESKONTRAKT for butiksansatte funktionærer uden overenskomst mellem [virksomhedens navn] [Vejnavn og nr.] [Postnummer - By] [CVR.nr. xxxxxxxx] (herefter kaldet Virksomheden ) og [Medarbejderens

Læs mere

Entreprise. Ansættelsesaftale for funktionærer

Entreprise. Ansættelsesaftale for funktionærer Ansættelsesaftale for funktionærer Denne ansættelsesaftale ( Ansættelsesaftalen ) er indgået mellem Mikael D. Lauridsen Frydelunds alle 8210 Aarhus V CPR-nummer 123456-7890 og Mikaellauridsen.dk - Entreprise

Læs mere

Navn: Adresse: Postnr. og by: Navn: Adresse: Postnr. og by: SE- eller CVR-nummer:

Navn: Adresse: Postnr. og by: Navn: Adresse: Postnr. og by: SE- eller CVR-nummer: Direktørkontrakt 1 Parterne Imellem Direktør (herefter kaldet Direktøren) Navn: Adresse: Postnr. og by: Og Selskabet (herefter kaldet Selskabet) Navn: Adresse: Postnr. og by: SE- eller CVR-nummer: er d.d.

Læs mere

Ansættelseskontrakt ulønnet virke som træner/-instruktør

Ansættelseskontrakt ulønnet virke som træner/-instruktør STANDARDKONTRAKT 2015 Ansættelseskontrakt ulønnet virke som træner/-instruktør 1: Parterne Forening: Adresse: CVR-nr.: og Træner/instruktør: Adresse: Cpr.nr.: indgår på de i kontrakten nævnte vilkår aftale

Læs mere

Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden)

Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden) ANSÆTTELSESKONTRAKT 1. Parterne Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede [medarbejderens navn], boende [medarbejderens

Læs mere

Ansættelseskontrakt for vikarer i almen praksis

Ansættelseskontrakt for vikarer i almen praksis Ansættelseskontrakt for vikarer i almen praksis 1. Undertegnede læge/lægehus (navn og adresse, evt. stempel): Ansætter herved (navn og adresse): som vikar. 2. Vikaren vil være ansat som funktionær ikke-funktionær

Læs mere

Navn: Adresse: Postnr. og by: CPR-nummer: Navn: Adresse: Postnr. og by: SE- eller CVR-nummer:

Navn: Adresse: Postnr. og by: CPR-nummer: Navn: Adresse: Postnr. og by: SE- eller CVR-nummer: Direktørkontrakt 1 Parterne Imellem direktør (herefter kaldet direktøren) Navn: Adresse: Postnr. og by: CPR-nummer: Og selskabet (herefter kaldet selskabet) Navn: Adresse: Postnr. og by: SE- eller CVR-nummer:

Læs mere

BASISKONTRAKT PROVISION

BASISKONTRAKT PROVISION Indholdet af denne basiskontrakt er forhandlet af henholdsvis Sektionen for ansatte, lejere og selvstændige uden arbejdsgiveransvar og Sektionen for Arbejdsgivere med lejere og/eller ansatte. Basiskontrakten

Læs mere

ANSÆTTELSESKONTRAKT FOR FUNKTIONÆRER (uden overenskomstdækning)

ANSÆTTELSESKONTRAKT FOR FUNKTIONÆRER (uden overenskomstdækning) ANSÆTTELSESKONTRAKT FOR FUNKTIONÆRER (uden overenskomstdækning) Mellem [virksomhedens navn] [virksomhedens adresse] [virksomhedens cvr.nr.] [virksomhedens telefonnummer og mailadresse] (herefter kaldet

Læs mere

Eksempel på ansættelseskontrakt for funktionær

Eksempel på ansættelseskontrakt for funktionær Eksempel på ansættelseskontrakt for funktionær (Opfindelser & Kreativitet anbefaler at bruge professionel assistance i det konkrete tilfælde.) 1. Aftalens parter og arbejdssted (Navn og adresse på medarbejder)

Læs mere

BASISKONTRAKT FAST LØN

BASISKONTRAKT FAST LØN Indholdet af denne basiskontrakt er forhandlet af henholdsvis Sektionen for ansatte, lejere og selvstændige uden arbejdsgiveransvar og Sektionen for Arbejdsgivere med lejere og/eller ansatte. Basiskontrakten

Læs mere

Ulønnet virke som træner/-instruktør

Ulønnet virke som træner/-instruktør Standardkontrakt Ansættelseskontrakt Ulønnet virke som træner/-instruktør Juli 2012 Danske Gymnastik- og Idrætsforeninger Vingsted Skovvej 1 7100 Vejle Tlf.: 79 40 40 40/mail: info@dgi.dk DGI KONTRAKT

Læs mere

Kontrakt. mellem. Amgros I/S Dampfærgevej 22 København Ø (i det følgende benævnt Amgros) (i det følgende benævnt Pengeinstituttet) 26.

Kontrakt. mellem. Amgros I/S Dampfærgevej 22 København Ø (i det følgende benævnt Amgros) (i det følgende benævnt Pengeinstituttet) 26. J.nr.: 8915980 VFN/KRM Kontrakt om mellem Amgros I/S Dampfærgevej 22 København Ø (i det følgende benævnt Amgros) og [ ] (i det følgende benævnt Pengeinstituttet) Vester Farimagsgade 23 DK-1606 København

Læs mere

Samarbejdsaftale. mellem. [Navn] [Adresse] [Adresse] CVR-nr.: [Indsæt] (herefter betegnet A ) [Navn] [Adresse] [Adresse]

Samarbejdsaftale. mellem. [Navn] [Adresse] [Adresse] CVR-nr.: [Indsæt] (herefter betegnet A ) [Navn] [Adresse] [Adresse] Samarbejdsaftale mellem CVR-nr.: [Indsæt] (herefter betegnet A ) og CVR-nr.: [Indsæt] (herefter betegnet Erhververen ) (herefter samlet B ) 1 Formål og projektbeskrivelse Formålet med denne samarbejdsaftale

Læs mere

Ansættelseskontrakt for vikarer i almen praksis

Ansættelseskontrakt for vikarer i almen praksis Ansættelseskontrakt for vikarer i almen praksis 1. Undertegnede læge/lægehus (navn og adresse, evt. stempel): Ansætter herved (navn og adresse): som vikar. 2. Vikaren vil være ansat som: funktionær ikke-funktionær

Læs mere

Gensidig hemmeligholdelsesaftale

Gensidig hemmeligholdelsesaftale Gensidig hemmeligholdelsesaftale mellem CVR-nr.: [Indsæt] og CVR-nr.: [Indsæt] (herefter samlet betegnet Parterne ) 1 Baggrund for hemmeligholdelsesaftalen I forbindelse med [beskriv her i hvilken anledning/hvorfor

Læs mere

Vejledning til ansættelseskontrakt for provisionslønnet fysioterapeut funktionær ved en arbejdstid på 8 timer eller derover pr.

Vejledning til ansættelseskontrakt for provisionslønnet fysioterapeut funktionær ved en arbejdstid på 8 timer eller derover pr. Vejledning til ansættelseskontrakt for provisionslønnet fysioterapeut funktionær ved en arbejdstid på 8 timer eller derover pr. uge i gennemsnit Denne vejledning er udarbejdet af Danske Fysioterapeuters

Læs mere

Elevkontrakt. Navn Personnummer. Stillingsbetegnelse. Tiltrædelsesdato. Dato Måned År

Elevkontrakt. Navn Personnummer. Stillingsbetegnelse. Tiltrædelsesdato. Dato Måned År Danmarks Apotekerforening Kanonbådsvej 10 1437 København K Telefon: 33 76 76 00 Elevkontrakt Mellem apotek Navn Adresse Apoteksnummer Telefonnummer Arbejdsstedets beliggenhed: og elev Navn Personnummer

Læs mere

Repræsentationsaftale

Repræsentationsaftale Repræsentationsaftale (Spillerrepræsentation) mellem Fodboldagentens fulde navn CPR-nr. Fodboldagentvirksomhedens fulde navn CVR-nr. Forretningsadresse Postnr./By/Land (i det følgende kaldet "fodboldagenten")

Læs mere

1. DRIFTSAFTALENS BAGGRUND OG FORMÅL 3 2. YDELSEN 4 3. KUNDENS MEDVIRKEN 4 4. VEDERLAG 5 5. UDLÆG 5 6. BETALINGSBETINGELSER 5 7.

1. DRIFTSAFTALENS BAGGRUND OG FORMÅL 3 2. YDELSEN 4 3. KUNDENS MEDVIRKEN 4 4. VEDERLAG 5 5. UDLÆG 5 6. BETALINGSBETINGELSER 5 7. DRIFTSAFTALE ii INDHOLDSFORTEGNELSE 1. DRIFTSAFTALENS BAGGRUND OG FORMÅL 3 2. YDELSEN 4 3. KUNDENS MEDVIRKEN 4 4. VEDERLAG 5 5. UDLÆG 5 6. BETALINGSBETINGELSER 5 7. FORTROLIGHED 5 8. ANDRE DRIFTSOPGAVER

Læs mere

Ansættelseskontrakt for ansatte speciallæger i almen praksis

Ansættelseskontrakt for ansatte speciallæger i almen praksis Ansættelseskontrakt for ansatte speciallæger i almen praksis Mellem undertegnede læge/lægehus (i det følgende kaldet A) Navn: Klinikadresse: og speciallæge i almen medicin (i det følgende kaldet B) Navn:

Læs mere

Vejledning om ANSÆTTELSE

Vejledning om ANSÆTTELSE Tidsbegrænset ansættelse i ydernummerpraksis med henblik på autorisation Vejledning om ANSÆTTELSE Denne vejledning sigter på en aftale, hvor psykologen midlertidigt ansættes af ydernummerpsykologen. Der

Læs mere

Repræsentationsaftale

Repræsentationsaftale Repræsentationsaftale (Spillerrepræsentation) mellem Mellemmandens fulde navn CPR-nr. Mellemmandsvirksomhedens fulde navn CVR-nr. Forretningsadresse Postnr./By/Land (i det følgende kaldet "mellemmanden")

Læs mere

1) Generelt På baggrund af nuværende aftale gives klinikken adgang til data der forefindes på ClinicCare s servere. Dvs.:

1) Generelt På baggrund af nuværende aftale gives klinikken adgang til data der forefindes på ClinicCare s servere. Dvs.: Abonnementsaftale om håndtering af data i ClinicCare 1) Generelt På baggrund af nuværende aftale gives klinikken adgang til data der forefindes på ClinicCare s servere. Dvs.: 1. Lagring og opbevaring af

Læs mere

Obligatorisk ansættelseskontrakt for klinikassistenter

Obligatorisk ansættelseskontrakt for klinikassistenter Obligatorisk ansættelseskontrakt for klinikassistenter Juni 2017 Mellem Adresse Cpr-nr. og arbejdsgiver Arbejdsstedets adresse er indgået følgende aftale: 1. For ansættelsen gælder overenskomsten mellem

Læs mere

Ansattes opstart af egen virksomhed når iværksætterdrømmen realiseres

Ansattes opstart af egen virksomhed når iværksætterdrømmen realiseres - 1 Ansattes opstart af egen virksomhed når iværksætterdrømmen realiseres Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Når iværksætterdrømmen føres ud i livet og lønmodtagertilværelsen udskiftes med

Læs mere

Ansættelseskontrakt. for medarbejdere ansat med kost og logi eller kost alene. Dansk Landbrug

Ansættelseskontrakt. for medarbejdere ansat med kost og logi eller kost alene. Dansk Landbrug Ansættelseskontrakt for medarbejdere ansat med kost og logi eller kost alene Dansk Landbrug 1 Nærværende kontrakt er udarbejdet til brug ved ansættelse af medarbejdere ansat med kost og logi eller kost

Læs mere

KIROPRAKTOR. Samarbejdsaftale. mellem. [CopenFysio ApS ] [ ] CopenFysio Aps. Dampfærgevej 3, 5 sal. 2100 København Ø, Tlf. 70209499 www.copenfysio.

KIROPRAKTOR. Samarbejdsaftale. mellem. [CopenFysio ApS ] [ ] CopenFysio Aps. Dampfærgevej 3, 5 sal. 2100 København Ø, Tlf. 70209499 www.copenfysio. KIROPRAKTOR Samarbejdsaftale mellem [CopenFysio ApS ] & [ ] 1. PARTERNE Mellem CopenFysio ApS Dampfærgevej 3, 5 sal. 2100 København Ø CVR nr. 29 30 69 15 (i det følgende benævnt Virksomheden) og Navn CPR-nr.

Læs mere

OK13 - Hvad sker der hvis du skal i konflikt?

OK13 - Hvad sker der hvis du skal i konflikt? OK13 - Hvad sker der hvis du skal i konflikt? IDA er i fuld gang med at forhandle de offentlige overenskomster. Ved fornyelse af enhver overenskomst er der altid en risiko for konflikt. Denne vejledning

Læs mere

Dreist Advokater CVR: 17 00 32 75

Dreist Advokater CVR: 17 00 32 75 Side 2 af 5 2. ANSÆTTELSESFORHOLDETS BEGYNDELSESTIDSPUNKT OG VARIGHED 2.1. Ansættelsen sker til tiltrædelse den 2.2. Såfremt ansættelsesforholdet er midlertidigt, angives en slutdato: ARBEJDSSTED 3. 3.1.

Læs mere

Uddannelsesdagen 2015. Mette Klingsten, Bech-Bruun Den 28. maj 2015

Uddannelsesdagen 2015. Mette Klingsten, Bech-Bruun Den 28. maj 2015 Uddannelsesdagen 2015 Mette Klingsten, Bech-Bruun Den 28. maj 2015 Nye regler om konkurrencebegrænsende klausuler Forberedelse samt tilpasning til de nye regler ved fremtidige ansættelsesklausuler 3 Ny

Læs mere

Repræsentationsaftale

Repræsentationsaftale Repræsentationsaftale (Spillerrepræsentation) mellem Fodboldagentens fulde navn CPR-nr. Fodboldagentvirksomhedens fulde navn CVR-nr. Forretningsadresse Postnr./By/Land Fodboldagentens e-mailadresse (i

Læs mere

Vejledning til ansættelseskontrakt for fysioterapeut funktionær på fast løn ved en arbejdstid på mere end 8 timer pr.

Vejledning til ansættelseskontrakt for fysioterapeut funktionær på fast løn ved en arbejdstid på mere end 8 timer pr. Vejledning til ansættelseskontrakt for fysioterapeut funktionær på fast løn ved en arbejdstid på mere end 8 timer pr. uge i gennemsnit Denne vejledning er udarbejdet af Danske Fysioterapeuters arbejdsgiverrådgivning

Læs mere

Ansættelse af medarbejdere

Ansættelse af medarbejdere Ansættelse af medarbejdere Copenhagen IT University, 1 November 2007 Jan Trzaskowski Copenhagen Business School 1 Overvejelser inden ansættelse? 2 Til næste gang Udarbejd ansættelsesaftale for funktionærer

Læs mere

Ansættelseskontrakt Lønnet virke som træner/-instruktør

Ansættelseskontrakt Lønnet virke som træner/-instruktør STANDARDKONTRAKT Januar 2o14 Ansættelseskontrakt Lønnet virke som træner/-instruktør 1: Parterne Forening: Adresse: CVR-nr.: og Træner/instruktør: Adresse: Cpr.nr.: indgår på de i kontrakten nævnte vilkår

Læs mere

Vejledning til udkast til funktionæransættelseskontrakt

Vejledning til udkast til funktionæransættelseskontrakt Vejledning til udkast til funktionæransættelseskontrakt funktionær, (mere end 8 timer ugentligt) Denne vejledning er udarbejdet af Dansk Psykolog Forenings Arbejdsgiverrådgivning til arbejdsgivere, som

Læs mere

Hermed ansætter (herefter benævnt klubben) (herefter benævnt træneren)

Hermed ansætter (herefter benævnt klubben) (herefter benævnt træneren) STANDARDKONTRAKT 1 ANSÆTTELSESKONTRAKT (lønnet træner) Hermed ansætter (herefter benævnt klubben) Adresse: Navn: (herefter benævnt træneren) Adresse: CPR-nr.: Ansættelsen sker på følgende vilkår: 1 Ansættelsesperiode

Læs mere

Handelsagent-aftale samarbejdsaftale uden for funktionærområdet

Handelsagent-aftale samarbejdsaftale uden for funktionærområdet Handelsagent-aftale samarbejdsaftale uden for funktionærområdet Følgende aftale er indgået mellem undertegnede agenturgiver (i det følgende benævnt agenturgiveren): Navn: Adresse: Postnr. og by: og medundertegnede

Læs mere

Ansættelsesbevis for funktionærer

Ansættelsesbevis for funktionærer Ansættelsesbevis for funktionærer Mellem og Arbejdsgiverforeningen KA Det bekræftes hermed, at Navn: Adresse: Postnr. og by: CPR-nr.: Mail-adr.: Tlf.: (herefter kaldet medarbejderen ) og Virksomhedens

Læs mere

Ansættelseskontrakt Ulønnet virke som træner/instruktør

Ansættelseskontrakt Ulønnet virke som træner/instruktør STANDARDKONTRAKT VERSION: JULI 2019 Ansættelseskontrakt Ulønnet virke som træner/instruktør DGI Vingsted Skovvej 1 7182 Bredsten Tlf. 7940 4040 CVR: 4001 1218 info@dgi.dk www.dgi.dk 1: Parterne Forening:

Læs mere

Ulønnet virke som træner/instruktør

Ulønnet virke som træner/instruktør STANDARDKONTRAKT VERSION: SEPTEMBER 2018 Ansættelseskontrakt Ulønnet virke som træner/instruktør DGI Vingsted Skovvej 1 7182 Bredsten Tlf. 7940 4040 CVR: 4001 1218 info@dgi.dk www.dgi.dk 1: Parterne Forening:

Læs mere

Til tilknytningsaftalen for vikarbureau-vikarer

Til tilknytningsaftalen for vikarbureau-vikarer Til tilknytningsaftalen for vikarbureau-vikarer Dansk Erhvervs tilknytningsaftale for vikarbureau-vikarer og tilhørende jobbekræftelse er udarbejdet med henblik på at opfylde betingelserne i Lov om arbejdsgiverens

Læs mere

Regler for brugsaftaler med medlemsklubber

Regler for brugsaftaler med medlemsklubber Regler for brugsaftaler med medlemsklubber 2018 Regler for indgåelse af brugsaftaler for landarealer med medlemsklubber 1. Forudsætninger for aftaleindgåelse Stk. 1. ANF er på baggrund af deres brugsretsaftale

Læs mere

INTERESSENTSKABSKONTRAKT

INTERESSENTSKABSKONTRAKT Eksempel interessentskabskontrakt INTERESSENTSKABSKONTRAKT vedrørende 1. Interessenterne 1.1 Mellem undertegnede og og i det følgende benævnt interessenterne er der den truffet aftale om at etablere fælles

Læs mere

EVT EMNEORD PRAKSIS OM ANSÆTTELSESAFTALER. Birthe Boisen, juridisk konsulent

EVT EMNEORD PRAKSIS OM ANSÆTTELSESAFTALER. Birthe Boisen, juridisk konsulent EVT EMNEORD PRAKSIS OM ANSÆTTELSESAFTALER Birthe Boisen, juridisk konsulent bfb@danskfjernvarme.dk Lov om Ansættelsesbeviser Ansættelsesaftalen LOV OM ANSÆTTELSESBEVISER Hvem er omfattet af loven Alle

Læs mere

Ansættelsesbevis for ikke-funktionærer

Ansættelsesbevis for ikke-funktionærer Ansættelsesbevis for ikke-funktionærer Mellem og Arbejdsgiverforeningen KA Det bekræftes hermed, at Navn: Adresse: Postnr. og by: CPR-nr.: Mail-adr.: Tlf.: (herefter kaldet medarbejderen ) og Virksomhedens

Læs mere

Ansættelsesbrev Efterskoler For ledere

Ansættelsesbrev Efterskoler For ledere Ansættelsesbrev Efterskoler For ledere 1. Parterne Undertegnede skole: Skolens navn ansætter herved: Adresse, cvr. nr. og tlf. nr. Lederens navn fra den Adresse, cpr. nr. og tlf. nr. som Ansættelsesforholdets

Læs mere

Forsikringsmæglerbistand

Forsikringsmæglerbistand Samarbejdsaftale Forsikringsmæglerbistand Regionshuset Niels Bohrs Vej 30 9220 Aalborg Ø 1. Aftalen Nærværende aftale er indgået på baggrund af annoncering i henhold til afsnit II i lovbekendtgørelse nr.

Læs mere

KONTRAKT Oktober 2012

KONTRAKT Oktober 2012 KONTRAKT Oktober 2012 Annoncering af konsulentbistand til gennemførelser af indkøbsanalyse af området for håndværkeydelser, bygnings-drift og -vedligehold mellem Aarhus Universitet Indkøbskontoret Katrinebjergvej

Læs mere

Ansættelsesbevis for funktionærer

Ansættelsesbevis for funktionærer Ansættelsesbevis for funktionærer Mellem og Arbejdsgiverforeningen KA Det bekræftes hermed, at Navn: Adresse: Postnr. og by: CPR-nr.: Mail-adr.: Tlf.: (herefter kaldet medarbejderen ) og Virksomhedens

Læs mere

Til funktionærkontrakt Butiks- og kontoransatte omfattet af Butiksoverenskomsten med BKD-særaftale Medarbejdere ansat efter 1.

Til funktionærkontrakt Butiks- og kontoransatte omfattet af Butiksoverenskomsten med BKD-særaftale Medarbejdere ansat efter 1. Vejledning BKD Til funktionærkontrakt Butiks- og kontoransatte omfattet af Butiksoverenskomsten med BKD-særaftale Medarbejdere ansat efter 1. marts 2012 Vejledningen kan alene benyttes til virksomheder,

Læs mere

C O P E N H A G E N L A W

C O P E N H A G E N L A W 28. marts 2016 Non-compete, customer and job clauses following the new regulation of January 2016. Summary in English: A bill concerning non-compete, customer and job clauses entered into force on 1 January

Læs mere

Ansættelseskontrakt for funktionær

Ansættelseskontrakt for funktionær Ansættelseskontrakt for funktionær 1 Parterne Mellem virksomheden [navn], beliggende [adresse] (herefter kaldet Virksomheden) og medundertegnede [navn], CPR-nr.: [XXXXXX XXXX], boende [adresse] (herefter

Læs mere

Ansættelsesbevis for medarbejdere med enten (1) fast arbejdstid på mindre end 8 timer om ugen eller (2) gennemsnitligt mindre end 8 timer om ugen

Ansættelsesbevis for medarbejdere med enten (1) fast arbejdstid på mindre end 8 timer om ugen eller (2) gennemsnitligt mindre end 8 timer om ugen Ansættelsesbevis for medarbejdere med enten (1) fast arbejdstid på mindre end 8 timer om ugen eller (2) gennemsnitligt mindre end 8 timer om ugen Dette ansættelsesbevis udleveres til medarbejdere, hvor

Læs mere

(herefter benævnt klubben) (herefter benævnt træneren)

(herefter benævnt klubben) (herefter benævnt træneren) STANDARDKONTRAKT 1 ANSÆTTELSESKONTRAKT (lønnet træner/instruktør) Ved underskrivelsen af denne kontrakt ansætter bestyrelsen i (herefter benævnt klubben) Adresse: Navn: Adresse: (herefter benævnt træneren)

Læs mere

Repræsentationsaftale

Repræsentationsaftale Repræsentationsaftale (Klubrepræsentation) mellem Fodboldagentens fulde navn CPR-nr. Fodboldagentvirksomhedens fulde navn CVR-nr. Forretningsadresse Postnr./By/Land Fodboldagentens e-mailadresse (i det

Læs mere

Driftsaftale mellem den selvejende institution xxx og Frederikshavn Kommune

Driftsaftale mellem den selvejende institution xxx og Frederikshavn Kommune Driftsaftale mellem den selvejende institution xxx og Frederikshavn Kommune Gældende fra Indhold 1. Formål 2. Generelle bestemmelser 3. Drift og vedligehold 4. Adgang til idrætsfaciliteterne 5. Budget

Læs mere

VEJLEDNING OM MEDARBEJDERES BARSEL

VEJLEDNING OM MEDARBEJDERES BARSEL VEJLEDNING OM MEDARBEJDERES BARSEL INDHOLD Retten til fravær... 3 Hvor meget orlov kan forældre holde ved graviditet og fødsel?... 3 Kan en medarbejder forlænge sin orlov?... 3 Kan en medarbejder udskyde

Læs mere

er der indgået nærværende driftsaftale, i det følgende benævnt Aftalen.

er der indgået nærværende driftsaftale, i det følgende benævnt Aftalen. Mellem Frederikshavn Kommune Børne- og Kulturforvaltningen Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn - i det følgende benævnt Kommunen og Den selvejende institution Frederikshavn Produktionsskole Tuenvej 20 og

Læs mere

TILBUD TIL XXX KONSULENTAFTALE

TILBUD TIL XXX KONSULENTAFTALE INDLEVELSE SKABER UDVIKLING TILBUD TIL XXX KONSULENTAFTALE WWW.BDO.DK KONSULENTAFTALE VEDR. PROJEKT: Gennemgang af forudsætninger og beregninger til skolestrukturrapportens bilag I Vurdering af økonomisk

Læs mere

Driftsoverenskomst mellem den selvejende daginstitution Børnehuset Honningkrukken og Rudersdal Kommune

Driftsoverenskomst mellem den selvejende daginstitution Børnehuset Honningkrukken og Rudersdal Kommune Driftsoverenskomst mellem den selvejende daginstitution Børnehuset Honningkrukken og Rudersdal Kommune Driftsoverenskomst mellem Rudersdal Kommune og bestyrelsen for Børnehuset Honningkrukken beliggende

Læs mere

1) Generelt På baggrund af nuværende aftale gives klinikken adgang til data der forefindes på ClinicCare s servere. Dvs.:

1) Generelt På baggrund af nuværende aftale gives klinikken adgang til data der forefindes på ClinicCare s servere. Dvs.: Abonnementsaftale om håndtering af data i ClinicCare Udgave Januar 2016 Der er krav om at klinikken har en databehandler hos den leverandør der lagre klinikkens data. Dvs. at hvis man har en udgave af

Læs mere

AFTALE OM UDSTATIONERING

AFTALE OM UDSTATIONERING Standardkontrakt for udstationering Mellem undertegnede (Navn og adresse) (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede (Navn og adresse) (herefter kaldet medarbejderen) indgås følgende: AFTALE OM

Læs mere

ANSÆTTELSESKONTRAKT MELLEM. [Virksomhedens navn og adresse] (herefter kaldet "Virksomheden")

ANSÆTTELSESKONTRAKT MELLEM. [Virksomhedens navn og adresse] (herefter kaldet Virksomheden) ANSÆTTELSESKONTRAKT MELLEM [Virksomhedens navn og adresse] (herefter kaldet "Virksomheden") OG [Medarbejderens navn og adresse] (herefter kaldet "Medarbejderen") (herefter tilsammen kaldet "Parterne")

Læs mere

Ansættelsesbevis for medarbejdere med fast arbejdstid på mindst 8 timer om ugen

Ansættelsesbevis for medarbejdere med fast arbejdstid på mindst 8 timer om ugen Ansættelsesbevis for medarbejdere med fast arbejdstid på mindst 8 timer om ugen Dette ansættelsesbevis udleveres til medarbejdere, hvor det ved ansættelsen er forudsat, at medarbejderen skal arbejde et

Læs mere

Indgåelse af en aftale om ansættelse af en lejrchef er en vigtig disposition for såvel ejeren af campingpladsen som lejrchefen.

Indgåelse af en aftale om ansættelse af en lejrchef er en vigtig disposition for såvel ejeren af campingpladsen som lejrchefen. Indgåelse af en aftale om ansættelse af en lejrchef er en vigtig disposition for såvel ejeren af campingpladsen som lejrchefen. For at undgå efterfølgende tvivl om ansættelsesvilkårene bør der altid oprettes

Læs mere

Vilkår for Selvbetjening Erhverv

Vilkår for Selvbetjening Erhverv Vilkår for Selvbetjening Erhverv Juni 2016 1. Aftalen For aftaler om Selvbetjening Erhverv, der udbydes af TDC A/S (herefter TDC) gælder følgende vilkår for Selvbetjening Erhverv i supplement til Generelle

Læs mere

VIKARER I SPECIALLÆGEPRAKSIS - LØNMODTAGERE ELLER SELVSTÆNDIGE

VIKARER I SPECIALLÆGEPRAKSIS - LØNMODTAGERE ELLER SELVSTÆNDIGE VIKARER I SPECIALLÆGEPRAKSIS - LØNMODTAGERE ELLER SELVSTÆNDIGE ADVOKATFIRMA WWW.KROMANNREUMERT.COM CVR-NR. DK 62 60 67 11 ANSVARLIG PARTNER: Vi er af FAS' Sygefond blevet anmodet om at vurdere, om vikarer

Læs mere

2008 GODE RÅD OM ANSÆTTELSESKONTRAKTER GODE RÅD OM. Ansættelseskontrakter. Udgivet af DANSK ERHVERV

2008 GODE RÅD OM ANSÆTTELSESKONTRAKTER GODE RÅD OM. Ansættelseskontrakter. Udgivet af DANSK ERHVERV GODE RÅD OM Ansættelseskontrakter 2008 GODE RÅD OM ANSÆTTELSESKONTRAKTER Udgivet af DANSK ERHVERV Indholdsfortegnelse Indledning 3 Hvorfor skal der udarbejdes en ansættelseskontrakt? 3 Hvem er omfattet

Læs mere

(indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer) (indsæt cvr-nummer) (herefter kaldet virksomheden)

(indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer) (indsæt cvr-nummer) (herefter kaldet virksomheden) Mellem undertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer) (indsæt cvr-nummer) (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede (Navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer) (herefter

Læs mere

AFTALE [indsæt udkastdato] [Adresse] [Postnummer, by] [Cvr.nr.] ( Projektejer )

AFTALE [indsæt udkastdato] [Adresse] [Postnummer, by] [Cvr.nr.] ( Projektejer ) AFTALE [indsæt udkastdato] Mellem [Navn] [Adresse] [Postnummer, by] [Cvr.nr.] ( Projektejer ) og [HOFOR Spildevand København A/S] Ørestads Boulevard 35 2300 København S [Cvr.nr. 26043182] ( HOFOR ) Om

Læs mere

Nye regler om klausuler

Nye regler om klausuler - Forslag til lov om ansættelsesklausuler (L 196) Christian K. Clasen og Arvid Andersen Dansk Forening for Arbejdsret Baggrund og status Regeringen varslede ændringer med Vækstpakke 2014 Udkastet til lovforslaget

Læs mere

STANDARDKONTRAKT 2. AFTALE (ulønnet medhjælper) Hermed ansætter. (Herefter benævnt klubben) Adresse: Navn: (Herefter benævnt træneren) Adresse:

STANDARDKONTRAKT 2. AFTALE (ulønnet medhjælper) Hermed ansætter. (Herefter benævnt klubben) Adresse: Navn: (Herefter benævnt træneren) Adresse: STANDARDKONTRAKT 2 AFTALE (ulønnet medhjælper) Hermed ansætter (Herefter benævnt klubben) Adresse: Navn: (Herefter benævnt træneren) Adresse: CPR-nr.: følgende vilkår for hvervet som ulønnet træner i klubben:

Læs mere

Ansættelsesbrev. 1. Nedennævnte kristne friskole: ansætter hermed: Optjent anciennitet

Ansættelsesbrev. 1. Nedennævnte kristne friskole: ansætter hermed: Optjent anciennitet Ansættelsesbrev 1. Nedennævnte kristne friskole: skolens navn adresse ansætter hermed: den ansattes navn cpr. nr. Adresse Ansættelsesdato stillingsbetegnelse Optjent anciennitet Nærværende ansættelsesbrev

Læs mere

ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET

ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET NYHEDER FRA PLESNER JUNI 2008 ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET Lov om arbejdsgivers brug af jobklausuler Af advokat Tina Reissmann og advokatfuldmægtig Jacob Falsner Som omtalt i Plesners nyhedsbrev i marts

Læs mere

Lønnet virke som træner/-instruktør

Lønnet virke som træner/-instruktør Standardkontrakt Ansættelseskontrakt Lønnet virke som træner/-instruktør Januar 2013 Danske Gymnastik- og Idrætsforeninger Vingsted Skovvej 1 7100 Vejle Tlf.: 79 40 40 40/mail: info@dgi.dk DGI STANDARDKONTRAKT

Læs mere

Overenskomst mellem Gladsaxe Kommune og Akademisk Boldklub (AB)

Overenskomst mellem Gladsaxe Kommune og Akademisk Boldklub (AB) Matr.nr. 3 ex Bagsværd Skovdiget 1 Overenskomst mellem Gladsaxe Kommune og Akademisk Boldklub (AB) Formålet er at revidere overenskomsten af 6. og 12.07.1962, med tillæg af 19.01.1963, 24.07.1963, 04.04.1964,

Læs mere

VEJLEDNING OM OMSORGSDAGE

VEJLEDNING OM OMSORGSDAGE VEJLEDNING OM OMSORGSDAGE INDHOLD HVEM ER OMFATTET AF BESTEMMELSERNE... 3 A. Generelt... 3 B. Hvilke medarbejdere har ret til omsorgsdage... 3 ERHVERVELSE AF RET TIL OMSORGSDAGE... 4 A. Medarbejdere, der

Læs mere

Navn. Adresse: Post nr. og by: SE- eller CVR nummer: Navn: Adresse: Post nr. og by: Cpr. nr.

Navn. Adresse: Post nr. og by: SE- eller CVR nummer: Navn: Adresse: Post nr. og by: Cpr. nr. Ansættelseskontrakt 1 Parterne Imellem arbejdsgiver Navn Adresse: Post nr. og by: SE- eller CVR nummer: og medarbejder Navn: Adresse: Post nr. og by: Cpr. nr. er indgået følgende ansættelseskontrakt med

Læs mere

Kontrakt. Ejendomsadministration. Ringsted Kommune

Kontrakt. Ejendomsadministration. Ringsted Kommune Kontrakt Ejendomsadministration Ringsted Kommune Indholdsfortegnelse 1. Aftaleparter 3 2. Bilag 3 3. Baggrund, formål og generelle vilkår 3 4. Ejendomme 4 5. Kontraktperiode 4 6. Forhold vedrørende ikrafttræden

Læs mere

KONTRAKT. Mellem. [indsæt navn] [indsæt adresse] [indsæt by & postnummer] (herefter kaldet Leverandøren)

KONTRAKT. Mellem. [indsæt navn] [indsæt adresse] [indsæt by & postnummer] (herefter kaldet Leverandøren) KONTRAKT Mellem [indsæt navn] [indsæt adresse] [indsæt by & postnummer] [indsæt CVR-nummer] (herefter kaldet Leverandøren) og [indsæt navn] [indsæt adresse] [indsæt by & postnummer] [indsæt CVR-nummer]

Læs mere

(herefter kaldet virksomheden) (herefter kaldet medarbejderen) Ansættelseskontrakt

(herefter kaldet virksomheden) (herefter kaldet medarbejderen) Ansættelseskontrakt Mellem Virksomhedens navn Adresse Postnummer og by CVR-nummer Telefonnummer (herefter kaldet virksomheden) og Navn Adresse Postnummer og by CPR-nummer Telefonnummer (herefter kaldet medarbejderen) indgås

Læs mere

Lovforslag om ansættelsesklausuler. Konkurrence-, kunde-, jobog kombinerede klausuler

Lovforslag om ansættelsesklausuler. Konkurrence-, kunde-, jobog kombinerede klausuler Lovforslag om ansættelsesklausuler Konkurrence-, kunde-, jobog kombinerede klausuler DISPOSITION 1. LOVFORSLAGETS BAGGRUND 2. DE GÆLDENDE REGLER 3. DE NYE REGLER 4. IKRAFTRÆDELSE Baggrund Forslag til lov

Læs mere

Eksempel på driftsoverenskomst mellem en selvejende daginstitution og en kommune

Eksempel på driftsoverenskomst mellem en selvejende daginstitution og en kommune Bilag 1 (Til følgeskrivelse) Eksempel på driftsoverenskomst mellem en selvejende daginstitution og en kommune Driftsoverenskomst mellem Kommune og bestyrelsen for beliggende om institutionens drift som

Læs mere

Direktørkontrakt. Modelkontrakten. Reg.nr. (herefter kaldet»selskabet«) Direktør... (herefter kaldet»direktøren«) er dags dato indgået følgende

Direktørkontrakt. Modelkontrakten. Reg.nr. (herefter kaldet»selskabet«) Direktør... (herefter kaldet»direktøren«) er dags dato indgået følgende Mellem og A/S.. Reg.nr. (herefter kaldet»selskabet«) Direktør....... (herefter kaldet»direktøren«) er dags dato indgået følgende Direktørkontrakt 1. Direktørens beføjelser og pligter 1.1 Tiltræden 1.1.1

Læs mere

Kontrakt. vedrørende levering af personalefrokost. indgået mellem (XXX) Københavns Kommune. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen 2200 København N

Kontrakt. vedrørende levering af personalefrokost. indgået mellem (XXX) Københavns Kommune. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen 2200 København N Kontrakt vedrørende levering af personalefrokost indgået mellem (XXX) og Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen 2200 København N Bilagsfortegnelse Bilag 1: Udbudsmateriale (kravspecifikation).

Læs mere

DANSKE SLAGTERMESTRE og HK HANDEL

DANSKE SLAGTERMESTRE og HK HANDEL Ansættelseskontrakt for medarbejdere inden for HK/HANDEL s område DANSKE SLAGTERMESTRE For ansættelsesforholdet gælder overenskomsten mellem DANSKE SLAGTERMESTRE og HK HANDEL Undertegnede virksomhed Navn:

Læs mere

Ansættelsesbevis for landbrugspraktikanter

Ansættelsesbevis for landbrugspraktikanter Ansættelsesbevis for landbrugspraktikanter Mellem og Arbejdsgiverforeningen KA Det bekræftes hermed, at Navn: Adresse: Postnr. og by: CPR-nr.: Mail-adr.: Tlf.: (herefter kaldet medarbejderen ) og Virksomhedens

Læs mere

Ophævelse af et ansættelsesforhold

Ophævelse af et ansættelsesforhold Gode råd om Ophævelse af et ansættelsesforhold - bortvisning Kend reglerne, før du bortviser en medarbejder Udgivet af Dansk Handel & Service i samarbejde med Danmarks Fotohandler Forening Ophævelse af

Læs mere

Retten til fravær Hvor meget orlov kan forældre holde ved graviditet og fødsel? Kan en medarbejder forlænge sin orlov?...

Retten til fravær Hvor meget orlov kan forældre holde ved graviditet og fødsel? Kan en medarbejder forlænge sin orlov?... Indhold Retten til fravær... 2 Hvor meget orlov kan forældre holde ved graviditet og fødsel?... 2 Kan en medarbejder forlænge sin orlov?... 3 Kan en medarbejder udskyde en del af sin orlov?... 3 Kan en

Læs mere