Rigspolitiet 19. februar 2009 J.nr.: Sagsbehandler: sbn

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Rigspolitiet 19. februar 2009 J.nr.: 0700-10161-00004-09 Sagsbehandler: sbn"

Transkript

1 Rigspolitiet 19. februar 2009 J.nr.: Sagsbehandler: sbn LEDELSESSEKRETARIATET Telefon: Københavns Vestegns Politis supplerende undersøgelse i henhold til rundskrivelse af 18. december 2008 om landsdækkende analyse af klager over politibetjeningen (politisvigt). I. Indledning 1. Baggrund for den supplerende undersøgelse Rigspolitiet har ved rundskrivelse af 18. december 2008 anmodet politikredsene om at udarbejde en supplerende redegørelse om eventuelle sager, som kan have karakter af politisvigt, fra perioden fra politikredsene gik i ny drift til den 1. august 2008, og som ikke indgik i den oprindelige analyse om politisvigt. Rigspolitiet har i skrivelse af 26. januar 2009 anmodet om, at redegørelsen som noget nyt i forhold til den oprindeligt iværksatte analyse også skal indeholde oplysninger om konkrete identificerbare episoder, som kan have karakter af politisvigt, men som ikke nødvendigvis har givet anledning til en klage fra en borger. 2. Tilrettelæggelse af den supplerende redegørelse a) Gennemgang af relevante journaliserede sager Politikredsen har til brug for den supplerende redegørelse foretaget en systematisk gennemgang af sager med journalkoder 00170, 00173, og (klagesager, klagesager vedrørende adfærd, straffesager mod politifolk

2 og andre undersøgelser). Gennemgangen har omfattet sager registreret i perioden fra den 1.august 2008 til den 27. januar Endvidere er der nu foretaget en systematisk gennemgang af sager med journalkode (andre administrative sager) i perioden fra den 1. oktober 2007 til den 4. februar 2009, idet det på baggrund af en henvendelse fra Justitsministeriet ikke kunne udelukkes, at der fejlagtigt kunne være journaliseret episoder, som er omfattet af analysetemaet, under ovennævnte journalkode. Der henvises til afsnit II, 1. a). Sager registreret under journalkoden blev ikke medtaget i den oprindelige undersøgelse, hvilket er årsagen til, at den systematiske gennemgang nu har omfattet hele perioden fra Københavns Vestegns Politi gik i ny drift frem til nu. Gennemgangen har ikke afdækket yderligere sager af relevans for nærværende redegørelse. Side 2 Det fremgår af et notat, vedlagt Rigspolitiets rundskrivelse af 26. januar 2009, i hvilken analysetemaet præciseres, at redegørelsen også skal omfatte sager, hvor en borger personligt eller telefonisk har udtrykt kritik eller utilfredshed over politibetjeningen i forbindelse med en konkret episode, men hvor borgeren f.eks. fordi den pågældende allerede i forbindelse med henvendelsen har fået et umiddelbart svar ikke har anmodet om, at der blev foretaget yderligere i anledning af sagen. Det samme gælder for konkret identificerbare episoder, som kredsen eller den enkelte medarbejder har kendskab til, og som eventuelt kan have karakter af politisvigt, selvom den berørte borger ikke selv har givet udtryk for kritik eller utilfredshed. Det forudsættes i notatet, at der ikke udover det anførte skal foretages yderligere nye undersøgelser, herunder f.eks. en fuldstændig gennemgang af døgnrapporterne for analyseperioden eller af spørgeskemaerne fra den årlige borgertilfredshedsundersøgelse. Det bemærkes for god ordens skyld, at der kan have forekommet tilfælde, hvor henvendelser med kritik af eller utilfredshed med politibetjeningen er blevet behandlet mundtligt, således at der ikke forefindes skriftlig

3 dokumentation om episoden. Indberetning om sådanne episoder vil således alene være baseret på medarbejdernes hukommelse. Det kan derfor ikke udelukkes, at der alligevel er forekommet episoder af nævnte karakter, selvom der ikke er identificeret sådanne episoder i forbindelse med nærværende redegørelse. Side 3 b) Mediesager Ledelsessekretariatets kommunikationsenhed foretager medieovervågning som beskrevet i den første redegørelse (af 11. august 2008), afsnit "Afdækning af sager i pressen" på side 3. I tillæg hertil kan det oplyses, at enheden siden november 2008 ugentligt har samlet presseklip fra lokalpressen med politirelateret stof. På Berlingske.dk/forbrydelsen's interaktive kort "Kom politiet, da du ringede?" ses pr. 3. februar 2009 fortsat fire markeringer i politikredsen. De er alle omfattet af den første redegørelse. En søgning foretaget af Rigspolitiet fra 1. august 2008 til 29. januar 2009 på Infomedia under kategorierne "Om politiet" og "Debat" indeholder ifølge det oplyste ikke artikler dækket af analysekriterierne af relevans for politikredsen. Fire lokalaviser i politikredsen dækkes ikke af Infomedia. Det drejer sig om Gladsaxe Bladet, Herlev Bladet, Sydkysten og Lokalavisen Taastrup. Enheden er efter august og frem til 3. februar 2009 ikke bekendt med medieomtaler i lokalpressen, som falder inden for analysekriterierne. Politikredsen overvåger ikke alle medier systematisk, og derfor kan kritiske indslag, artikler og læserbreve m.v. være forekommet udover de tilfælde, som allerede er behandlet. c) Identifikation af episoder på anden måde

4 1. Inddragelse af relevante ledere På politidirektørens daglige stabsmøde, med deltagelse af øverste ledelse, alle linjechefer fra politisøjlen og den administrative søjle samt politiadvokaten for advokaturen for særlige sager, sker der gennemgang af aktuelle episoder, tiltag og undersøgelser m.v., der skal iværksættes. Fremgangsmåden ved gennemførelse af den supplerende redegørelse har været drøftet, og inddragelse af øvrige relevante ledere er sket gennem sædvanlig linjekommunikation, ligesom samtlige ledere har modtaget mail om indberetning af konkrete identificerbare episoder jf. nedenfor. Side 4 2. Inddragelse af medarbejdere Med henblik på at få afdækket, hvorvidt kredsen kunne have kendskab til konkrete identificerbare episoder, som kan have karakter af politisvigt, men som hverken har givet anledning til en egentlig klage eller medieomtale, er samtlige ledere og medarbejdere i Københavns Vestegns Politi via mail anmodet om at fremkomme med oplysninger om sådanne episoder, såfremt de skulle have kendskab til en sådan. Mailen refererer kriterierne i Rigspolitiets notat af 26. januar 2009 vedrørende udarbejdelse af den supplerende redegørelse og indeholder links til Rigspolitiets rundskrivelser af 18. december 2008 og 26. januar 2009 samt politikredsens redegørelse om politisvigt af 11. august Der er ikke foretaget indberetning af konkrete identificerbare episoder fra den pågældende periode. 3. Sager modtaget i forbindelse med Justitsministeriets gennemgang af borgerhenvendelser Justitsministeriet har ved skrivelse af 5. februar 2009 oplyst, at ministeriet ved gennemgang af relevante borgerhenvendelser har identificeret 5 henvendelser, som kan have karakter af politisvigt, og som har tilknytning til Københavns Vestegns Politi.

5 Af de 5 identificerede sager har Justitsministeriet konstateret, at de 3 er omtalt i den oprindelige analyse. Af de resterende 2 sager er det konstateret, at Københavns Vestegns Politi selv har registreret en sag vedrørende den ene episode. Der henvises til sagen nævnt i afsnit II, 1. b) 1. For så vidt angår den sidste af sagerne er denne også registreret, det har imidlertid vist sig, at der var tale om en registrering under en journalkode, der ikke anvendes til registrering af klagesager o.l., og der er således tale om en fejlregistrering. Der henvises til sagen nævnt i afsnit II, 1. a). Side 5 4. Andre initiativer med henblik på identificering af sager Siden iværksættelsen af politireformen har der på de ovenfor omtalte daglige stabsmøder været gennemgang af aktuelle forhold i politikredsen, herunder også i relevant omfang drøftelser af tilførsler til døgnrapporter m.v. Det vurderes i den forbindelse, hvorvidt håndtering af borgerhenvendelser har været omfattet af kriterierne for denne redegørelse. Der har været særlig fokus på området siden iværksættelsen af den oprindelige redegørelse om politisvigt. II Redegørelse for de enkelte sager 1. Egentlige klagesager a) Sager som ved en fejl ikke er indgået i den oprindelige redegørelse og sager, som ikke oprindeligt er anset for omfattet af analysetemaet Manglende udrykning til anmeldelse om mulig vold. En mand fra Hvidovre rettede den 2. februar 2008 henvendelse til Finansministeriet på mail og tilkendegav utilfredshed med politibetjeningen. Hans barnepige var blevet overfaldet af en ekskæreste, som også havde stjålet hendes bil. Hun blev placeret et sikkert sted den følgende nat, men næste morgen konstaterede manden, at den stjålne bil holdt i nærheden, hvorfor han frygtede, at

6 ekskæresten gemte sig i lejligheden. Han ringede til politiet, men fik at vide, at der kun var få på arbejde i weekenden. Der var ingen hjælp at hente, og han røg ud ved en viderestilling af samtalen. Manden fik kort efter oplysninger om, at der var hørt skrig om natten. Han ringede straks til politiet igen og tilkendegav nu, at han ville udøve selvtægt, hvis politiet ikke kom med det samme. Han blev igen afvist, men opgav sit mobilnummer med en besked om, at han nu ville samle hjælp fra naboer og skaffe sig adgang til lejligheden. Endelig fik han tilsagn om, at der ville blive sendt en patrulje. Han turde ikke vente på politiets ankomst, men skaffede sig adgang til lejligheden og fik ekskæresten bortvist. Efter en time kom politiet og anholdt ekskæresten. Finansministeriet videresendte mailen til Justitsministeriet, som svarede manden, at ministeriet af principielle grunde ikke udtaler sig om konkrete sager, men bemærkede, at der lægges stor vægt på, at der ydes en konsekvent og effektiv retshåndhævelsesmæssig indsats mod vold begået mod kvinder. Kopi af mailen og Justitsministeriets svar blev den 9. april 2008 sendt til Københavns Vestegns Politi til orientering. En politiinspektør kontaktede telefonisk manden, som oplyste, at han var bekendt med klagemuligheden, men at mailen ikke skulle betragtes som en klage, men som et politisk opråb. Han ønskede at gøre opmærksom på, at han fandt det uheldigt, at regeringen ville indefryse 1 % af politiets budget. Han ønskede ikke yderligere foretaget, men henvendelsen kunne bruges læringsmæssigt i organisationen. Hændelsen er anført på døgnrapporten. Det vurderes, at dispositionerne ikke har sammenhæng med politireformen. Efter mandens udtrykkelige tilkendegivelse om, at han ikke ønskede at klage, blev henvendelsen journaliseret med journalkode (andre administrative sager). Den er ikke medtaget i Københavns Vestegns Politis undersøgelse af klager over politibetjeningen af 11. august 2008, idet den ikke er omfattet af gennemgangen af journalkoder, jf. herved s. 2 vedrørende afgrænsningen af undersøgelsens klagesager. Side 6

7 Sagen burde have været med i den oprindelige redegørelse. Side 7 Der er ikke fundet sager, som oprindeligt ikke blev anset for omfattet af analysetemaet. b) Sager, hvor klagen først er indgivet efter den oprindelige redegørelse 1. Manglende udrykning til gaderæs. Klagen er modtaget efter udarbejdelse af den oprindelige redegørelse om politisvigt. En mand fra Herlev rettede den 6. juli 2008 henvendelse til Justitsministeriet på mail for at forespørge, om det kunne have sin rigtighed, at hans nabo aftenen forinden blev afvist af politiet, da hun ville anmelde gaderæs i et tilstødende industrikvarter. Angiveligt havde politiet oplyst, at forholdet var bekendt, men at man ikke ville foretage sig noget. Naboen var blevet henvist til at kontakte politimesteren eller kommunens tekniske forvaltning. Justitsministeriet videresendte den 9. oktober 2008 henvendelsen til Københavns Vestegns Politi, der besluttede at behandle den som en klage. Klager blev tilsendt en kvittering og anmodet om at fremsende fuldmagt fra naboen. Herefter kontaktede klager telefonisk en politifuldmægtig i ledelsessekretariatet hos Københavns Vestegns Politi og oplyste, at hans henvendelse ikke skulle betragtes som en egentlig klage, men mere som et spørgsmål til politikerne om, hvorvidt det virkelig kunne være rigtigt, at en vagthavende blot afviser en henvendelse om generende kørsel i et industriområde dag efter dag og henviser til teknisk forvaltning mandag morgen. Efter en drøftelse af tingene, pointerede klager, at han ikke ønskede yderligere foretaget i anledning af henvendelsen. Sagen har ikke givet anledning til yderligere.

8 Hændelsen er ikke anført på politikredsens døgnrapport, hvilket burde være sket. Side 8 Det vurderes, at dispositionerne ikke har sammenhæng med politireformen. 2. Klage over manglende udrykning til trusler i forbindelse med et færdselsuheld. Klagen er registreret efter udarbejdelse af den oprindelige redegørelse om politisvigt. Den beredskabsansvarlige i Vejdirektoratet klagede den 8. august 2008 på mail over, at politiet den 29. juli 2008 ikke foretog udrykning, da nogle montører fra Dansk Auto-Værn blev truet i forbindelse med, at en skiltevogn på motorvejen blev påkørt. Klagen blev registreret den 11. august 2008, og en undersøgelse iværksat. Det fremgår heraf, at politiets sagsleder af anmelderen fik oplyst, at der var sket et færdselsuheld på motorvejen, hvor en personbil havde påkørt en skiltevogn. Der var ingen personskade, og parterne udvekslede generalia. Sagslederen skønnede på den baggrund, at der ikke var behov for politi på stedet. Der var ingen anmeldelse om trusler om vold. 17 minutter senere rettede anmelder henvendelse på ny og oplyste, at der var uoverensstemmelser med hensyn til skiltningen, og hvorledes færdselsuheldet var sket. Sagslederen besluttede herefter at sende en politiassistent til stedet for at afklare forholdet. Politiassistenten har oplyst, at årsagen til, at der ønskedes politi på stedet, efter hans overbevisning var, at føreren af personbilen var utilfreds med skiltningen. Politiassistenten afgjorde sagen med et såkaldt påkørselskort. Ingen af de tilstedeværende personer nævnte noget om trusler. Sagen er afsluttet med et svar til klager, hvoraf det fremgår, at der ikke findes grundlag for at kritisere politiets dispositioner. Afgørelsen er ikke påklaget. Sagen har ikke givet anledning til yderligere.

9 Hændelsen er anført på politikredsens døgnrapport. Side 9 Det vurderes, at dispositionen ikke har sammenhæng med politireformen. 2. Mediesager a) Sager som ved en fejl ikke er indgået i den oprindelige redegørelse og sager, som ikke oprindeligt er anset for omfattet af analysetemaet. b) Sager, hvor klagen først er indgivet efter den oprindelige redegørelse. Der er ikke konstateret yderligere relevante mediesager. 3. Episoder som kredsen har fået kendskab til på anden måde a) Via ledere og medarbejdere i kredsen Der er ingen indberetninger af yderligere episoder b) Via borgerhenvendelser modtaget fra Justitsministeriet Der er ikke yderligere sager bortset fra den under II.1.a) omhandlede sag. c) På anden måde Der er ikke udfundet yderligere sager. III Konklusionen på sagsgennemgangen Den supplerende redegørelse omfatter i alt 3 sager, hvoraf 2 først er registreret i politikredsen, efter den oprindelige politisvigtsredegørelse blev afgivet til Rigspolitiet. En enkelt klage er indgivet i perioden for den oprindelige redegørelse, og er ved en fejl ikke indeholdt heri, der henvises til det ovenfor anførte om registrering under anden journalkode. Det nu fremkomne giver ikke anledning til ændring i konklusionerne i den oprindelige redegørelse. IV Redegørelse for sager, som ikke er omfattet af kredsens supplerende redegørelse

10 Side 10 Der er ikke i forbindelse med sagsgennemgangen jf. afsnit I.2.c blevet identificeret sager, som ikke er medtaget i kredsens supplerende redegørelse. V. Opfølgning på sager i den oprindelige redegørelse Det fremgår af den oprindelige redegørelse, at der var i alt 8 sager på tidspunktet for udarbejdelsen af redegørelsen, der fortsat verserede, og som derfor ikke kunne vurderes. Nedenstående sager er nu færdigbehandlet. Sagsnummeret relaterer sig til sagsnummeret i den oprindelige redegørelse: Klagesager Opfølgning 16 Den politibetjent, kvinden formentlig talte med, har ingen erindring om samtalen, men har oplyst, at såfremt han havde forstået anmodningen om hjælp, ville han straks have viderestillet samtalen til vagtcentralen med henblik på at få en patrulje sendt til stedet. Politibetjenten var ikke klar over, at der tidligere på natten havde været en henvendelse fra kvinden, som medførte, at der blev sendt en patrulje. I svaret til klager er anført, at det skyldes kommunikationsproblemer, at politiet ikke foretog udrykning. Det er naturligvis beklageligt, men det findes i øvrigt ikke, at der er tilvejebragt grundlag for kritik af politiets dispositioner. Sagen har ikke givet anledning til yderligere, men er medtaget i politiets arbejde med politiets kommunikation, herunder særligt i relation til borgerne, ligesom der siden ved personalemøder, seminarer og lignende har været særligt fokus herpå. Dispositionerne vurderes ikke at have sammenhæng med politireformen. Opfølgning 17

11 Det har ikke været muligt at identificere den person, klager oplyser at have talt med den 15. juni I svaret til klager er anført, at det er nødvendigt at foretage prioritering af anmodninger om udrykning. Hvis politiet har opfattet klagers henvendelse således, at der ikke på det pågældende tidspunkt har været tale om truende eller på anden måde akut situation, findes der ikke anledning til at kritisere politiets dispositioner om ikke at køre til parken. Det er tilføjet, at det er et område, som lokalpolitiet har særlig fokus på. Afgørelsen blev påklaget til statsadvokaten, som har stadfæstet afgørelsen. Dispositionerne vurderes ikke at have sammenhæng med politireformen. Side 11 Opfølgning nr. 19 Københavns Vestegns Politi har efterfølgende gennemgået forløbet i forbindelse med indbruddet med klageren, hvorved det er tilkendegivet overfor klageren, at politiet i den aktuelle situation burde være rykket ud til klagernes hus, idet det under samtalen blev oplyst, at flere spor kunne være gået tabt i forbindelse med håndværkeres efterfølgende afdækning ved indstigningsstedet. Klageren er endvidere gjort bekendt med den generelle procedure vedrørende optagelse af anmeldelse og sporsikring i forbindelse med indbrud, særligt at politiet har et ønske om, at forurettede er til stede i forbindelse hermed. Klageren blev endvidere oplyst om, at netop indbrud er et af politiets fokusområder. Sagen har ikke givet anledning til yderligere. Henvendelsen burde være påført politiets døgnrapport. Dispositionerne vurderes ikke at have sammenhæng med politireformen. Opfølgning nr. 20 Københavns Vestegns Politi har efterfølgende kontaktet klageren og gennemgået forløbet med denne, som oplyste, at hendes henvendelse ikke skulle betragtes som en klage, men som oplysninger til brug for politiets fremadrettede arbejde med kontakt til borgerne såvel telefonisk som via hjemmesiden.

12 Klageren har herefter modtaget et skriftligt svar herfra med oplysning om, at de fremkomne oplysninger vil blive medtaget i politikredsens konstante arbejde med at forbedre kontakten til borgerne. Omstillinger i forbindelse med politireformen kan have haft indflydelse på denne hændelse. Hændelsen er ikke påført politiets døgnrapport. Side 12 Opfølgning 21 Det har ikke været muligt at identificere den person, klager oplyser at have talt med den 26. juli I svaret til klager er anført, at det er nødvendigt at foretage prioritering af anmodninger om udrykning. Hvis politiet har opfattet klagers henvendelse således, at der ikke på det pågældende tidspunkt har været tale om truende eller på anden måde akut situation, findes der ikke anledning til at kritisere politiets dispositioner om ikke at køre til parken. Det er tilføjet, at det er et område, som lokalpolitiet har særlig fokus på. Afgørelsen blev påklaget til statsadvokaten, som har stadfæstet afgørelsen. Afgørelsen blev påklaget til statsadvokaten, som har stadfæstet afgørelsen. Dispositionerne vurderes ikke at have sammenhæng med politireformen. Gennemgang af sager omtalt i medierne Opfølgning mediesag nr. 6 Det vurderes, at politiet, såfremt oplysningerne om drengens henvendelse til politiet vil kunne lægges til grund, burde have disponeret anderledes og sendt en patrulje til stedet ved den tolvårige drengs telefoniske henvendelse til politiet med oplysningen om, at der muligvis havde været eller på tidspunktet for opringningen var indbrud på hans bopæl. Denne sag er inddraget i politiets læring i relation til såvel kommunikation som service overfor borgerne. Der har siden ved personalemøder, seminarer og lignende været særligt fokus herpå.

13 Dispositionerne vurderes ikke at have sammenhæng med politireformen. Side 13 Opfølgning mediesag nr. 7 Under den efterfølgende samtale med moderen understregede denne, at hun hovedsagelig havde været utilfreds med indholdet i den ordveksling, hun havde haft med politiets medarbejder. Hun accepterede således, at politiet under de givne omstændigheder ikke sendte en patrulje til stedet. Denne sag er medtaget i politiets arbejde med politiets kommunikation, herunder særligt i relation til borgerne, ligesom der siden episoden ved personalemøder, seminarer og lignende har været særligt fokus herpå. Dispositionerne vurderes ikke at have sammenhæng med politireformen. Henvendelsen den 23. juni 2008 er som tidligere nævnt ikke anført på politikredsens døgnrapport, hvilket ud fra sagens oplysninger vurderes at være korrekt. Opfølgning mediesag nr. 8 Efter en undersøgelse af hændelsen har det ikke været muligt at identificere den polititjenestemand, der modtog 1. telefonopkald ca. kl Hændelsen har medført, at Københavns Vestegns Politi efterfølgende har haft kontakt til klagerne, som tilkendegav, at læserbrevet ikke skulle betragtes som en egentlig klage, men som et opråb i frustration. Klagerne blev oplyst om politiets kontinuerlige fokus på god og korrekt kundebetjening, samt at man kan forvente assistance fra politiet i hastende situationer. Klagerne erklærede sig tilfredse med håndteringen af undersøgelsen af episoden. Sagen har ikke givet anledning til yderligere. Det kan ikke med sikkerhed afgøres, hvorvidt omstillinger i forbindelse med politireformen har haft indflydelse på håndteringen af denne hændelse. Det første telefonopkald ca. kl er ikke påført døgnrapporten, hvilket burde være sket, hvorimod det andet telefonopkald kl er påført døgnrapporten.

Supplerende redegørelse om eventuelle sager om politisvigt

Supplerende redegørelse om eventuelle sager om politisvigt Rigspolitiet Personaleafdelingen Polititorvet 1780 København V. 23. februar 2009 J.nr.: 4200-10161-00009-09 Sagsbehandler: 18073 ØSTJYLLANDS POLITI Ledelsessekretariatet Ridderstræde 1 8100 Århus C Telefon:

Læs mere

MIDT- OG VESTSJÆLLANDS

MIDT- OG VESTSJÆLLANDS MIDT- OG VESTSJÆLLANDS Rigspolitiet 23. februar 2009 MIDT- OG VESTSJÆLLANDS POLITI POLITIDIREKTØREN Skovbogade 3 4000 Roskilde Midt- og Vestsjællands Politis redegørelse i henhold til rundskrivelser af

Læs mere

Vil du klage over politiet?

Vil du klage over politiet? Vil du klage over politiet? Den Uafhængige Politiklagemyndighed Den Uafhængige Politiklagemyndighed (Politiklagemyndigheden) er en selvstændig myndighed, der hverken hører under politiet eller anklagemyndigheden.

Læs mere

Jeg skal meddele følgende:

Jeg skal meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 8. juli 2002 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion den 29. oktober 2001 af detentionen i Hillerød. I rapporten bad jeg Politimesteren i Hillerød og Justitsministeriet

Læs mere

Supplerende redegørelse vedrørende den landsdækkende analyse over politibetjeningen (politisvigt). I. Indledning

Supplerende redegørelse vedrørende den landsdækkende analyse over politibetjeningen (politisvigt). I. Indledning Rigspolitichefen Polititorvet 14 1780 København V 23. februar 2009 Sagsbehandler: Marianne Birck POLITIDIREKTØREN Hans Mules Gade 1-3 5000 Odense C Telefon: 66 1 4 14 48 Direkte: 66 1 4 64 14 Lokal: 2000

Læs mere

Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sager om meldepligt

Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sager om meldepligt 2015-5 Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sager om meldepligt Ved dom af 1. juni 2012 kendte Højesteret udlændingemyndighedernes afgørelser om opholds- og meldepligt i forhold til en konkret udlænding

Læs mere

Jeg modtog herefter udtalelser af 19. november 2002 med bilag og 20. december 2002 fra henholdsvis Politimesteren i Sønderborg og Justitsministeriet.

Jeg modtog herefter udtalelser af 19. november 2002 med bilag og 20. december 2002 fra henholdsvis Politimesteren i Sønderborg og Justitsministeriet. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 26. august 2002 afgav jeg en endelig rapport vedrørende min inspektion den 7. marts 2002 af detentionen i Sønderborg. I rapporten anmodede jeg om udtalelser mv. vedrørende

Læs mere

REDEGØRELSE OM KLAGER OVER POLITIBETJENINGEN

REDEGØRELSE OM KLAGER OVER POLITIBETJENINGEN REDEGØRELSE OM KLAGER OVER POLITIBETJENINGEN Til brug for en landsdækkende analyse af klager over politibetjeningen (politisvigt) har Rigspolitiet ved skrivelse af 20. juni 2008 anmodet om en redegørelse

Læs mere

Er der klaget over dig?

Er der klaget over dig? Er der klaget over dig? 1 Vejledning til politipersonale om klager til Politiklagemyndigheden 2 Ved lov nr. 404 af 21. april 2010 om ændring af retsplejeloven er der indført nye regler om behandlingen

Læs mere

FOB Anvendelse af venterum til overnatning

FOB Anvendelse af venterum til overnatning FOB 04.186 Anvendelse af venterum til overnatning Ombudsmanden modtog oplysninger om at en varetægtsarrestant før fremstillingen i retten havde været henvist til at overnatte i et venterum på en politistation.

Læs mere

Det var ombudsmandens opfattelse at retsplejelovens regler om aktindsigt i straffesager eller i hvert fald principperne heri skulle bruges.

Det var ombudsmandens opfattelse at retsplejelovens regler om aktindsigt i straffesager eller i hvert fald principperne heri skulle bruges. 2012-2. Aktindsigt i sag om udlevering til udenlandsk myndighed afgøres efter retsplejelovens regler En journalist klagede til ombudsmanden over Justitsministeriets afslag på aktindsigt i ministeriets

Læs mere

Sagsbehandlingstiden i Justitsministeriet af en sag hvor besvarelsen ikke var en afgørelse. Krav til myndighedernes behandling af sådanne sager

Sagsbehandlingstiden i Justitsministeriet af en sag hvor besvarelsen ikke var en afgørelse. Krav til myndighedernes behandling af sådanne sager 5-6. Forvaltningsret 114.1 115.1 115.2 115.3. Sagsbehandlingstiden i Justitsministeriet af en sag hvor besvarelsen ikke var en afgørelse. Krav til myndighedernes behandling af sådanne sager En person skrev

Læs mere

Supplerende redegørelse vedrørende klager over politibetjeningen (politisvigt).

Supplerende redegørelse vedrørende klager over politibetjeningen (politisvigt). Supplerende redegørelse vedrørende klager over politibetjeningen (politisvigt). 1. Rigspolitiet har ved skrivelse af 18. december 2008 og skrivelse af 26. januar 2009 anmodet om en supplerende redegørelse

Læs mere

Ikke aktindsigt i s i mailboks, som Tilsynet ikke havde umiddelbar adgang til, selv om Tilsynet kendte koden. 21.

Ikke aktindsigt i  s i mailboks, som Tilsynet ikke havde umiddelbar adgang til, selv om Tilsynet kendte koden. 21. 2016-15 Ikke aktindsigt i e-mails i mailboks, som Tilsynet ikke havde umiddelbar adgang til, selv om Tilsynet kendte koden 21. marts 2016 En tidligere regionsrådsformand havde givet Statsforvaltningen,

Læs mere

Begrundelse for afvisning af»ikke-rettidig«indgivet klage til inkompetent myndighed

Begrundelse for afvisning af»ikke-rettidig«indgivet klage til inkompetent myndighed Begrundelse for afvisning af»ikke-rettidig«indgivet klage til inkompetent myndighed Udtalt, at bestemmelser om klagefrist principielt kun er anvendelige på klager, der angår forhold, som iøvrigt er undergivet

Læs mere

Analyse af klager over politibetjeningen i Fyns politi (politisvigt) i perioden 3. december 2007 til 1. august 2008

Analyse af klager over politibetjeningen i Fyns politi (politisvigt) i perioden 3. december 2007 til 1. august 2008 Rigspolitiet Polititorvet 14 1780 København V 25. august 2008 Sagsbehandler: Marianne Birck POLITIDIREKTØREN Hans Mules Gade 1-3 5000 Odense C Telefon: 114 Direkte: 28 5 5 04 88 Lokal: 2500 E-mail: mbi004@politi.dk

Læs mere

Jeg skal herefter meddele følgende:

Jeg skal herefter meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 31. oktober 2001 afgav jeg en endelig rapport vedrørende min inspektion den 2. april 2001 af detentionen i Ringsted. I rapporten anmodede jeg om oplysninger mv. vedrørende

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Ad pkt. 1. Detentionslokalerne... 2

Indholdsfortegnelse. Ad pkt. 1. Detentionslokalerne... 2 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Indholdsfortegnelse Ad pkt. 1. Detentionslokalerne... 2 Ad. pkt. 2. Rapportgennemgang... 3 Ad. pkt. 2.3 Grundlaget for detentionsanbringelsen... 6 Ad. pkt. 2.4 Lægeundersøgelse...

Læs mere

Genoptagelse af samkvemsretssag på grund af manglende kontradiktion

Genoptagelse af samkvemsretssag på grund af manglende kontradiktion Genoptagelse af samkvemsretssag på grund af manglende kontradiktion Et statsamt havde afslået en ansøgning fra en fader om samkvemsret med sit barn. Efter klage fra faderen traf justitsministeriet afgørelse

Læs mere

To kommuners behandling af en ansøgning om invalidepension

To kommuners behandling af en ansøgning om invalidepension To kommuners behandling af en ansøgning om invalidepension To kommuners behandling af en invalidepensionsansøgning gav på flere punkter anledning til kritik. FOB nr. 80.727 Henstillet, at behandlingen

Læs mere

Sagsbehandlingstid i Landsskatteretten på mere end 4 år

Sagsbehandlingstid i Landsskatteretten på mere end 4 år Sagsbehandlingstid i Landsskatteretten på mere end 4 år En mand klagede til Landsskatteretten over såvel skatteansættelsen for hans anpartsselskab som hans egen skatteansættelse. Landsskatteretten havde

Læs mere

Nini Vind Schultz Damparken Toftlund

Nini Vind Schultz Damparken Toftlund Nini Vind Schultz Damparken 11 6520 Toftlund Gammeltorv 22 DK-1457 København K Tlf. +45 33 13 25 12 Fax +45 33 13 07 17 www.ombudsmanden.dk post@ombudsmanden.dk Personlig henvendelse: 10-14 Telefonisk

Læs mere

Et statsamts og justitsministeriets behandling af en sag om nedsættelse (bortfald) af et hustrubidrag gav på nogle punkter anledning til kritik.

Et statsamts og justitsministeriets behandling af en sag om nedsættelse (bortfald) af et hustrubidrag gav på nogle punkter anledning til kritik. Statsamts behandling af sag om bortfald af hustrubidrag Et statsamts og justitsministeriets behandling af en sag om nedsættelse (bortfald) af et hustrubidrag gav på nogle punkter anledning til kritik.

Læs mere

Kurt Pedersen Ølsvej Hobro Klage over Statsadvokaten i Viborgs afgørelser

Kurt Pedersen Ølsvej Hobro Klage over Statsadvokaten i Viborgs afgørelser Kurt Pedersen Ølsvej 13 9500 Hobro Gammeltorv 22 DK-1457 København K Tlf. +45 33 13 25 12 Fax +45 33 13 07 17 www.ombudsmanden.dk post@ombudsmanden.dk Personlig henvendelse: 10-14 Telefonisk henvendelse:

Læs mere

Ad punkt 1. Detentionslokalerne

Ad punkt 1. Detentionslokalerne FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 7. august 2002 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion den 11. december 2001 af detentionen i Kolding. I rapporten anmodede jeg om udtalelser m.v. om nærmere angivne

Læs mere

Afslag på aktindsigt i form af dataudtræk efter offentlighedslovens 11. Dataudtræk kunne ikke foretages ved få og enkle kommandoer

Afslag på aktindsigt i form af dataudtræk efter offentlighedslovens 11. Dataudtræk kunne ikke foretages ved få og enkle kommandoer Myndighed: Folketingets Ombudsmand Underskriftsdato: 5. august 2016 Udskriftsdato: 31. august 2017 (Gældende) Afslag på aktindsigt i form af dataudtræk efter offentlighedslovens 11. Dataudtræk kunne ikke

Læs mere

Inspektion af detentionen i Århus den 5. november 2009

Inspektion af detentionen i Århus den 5. november 2009 Inspektion af detentionen i Århus den 5. november 2009 OPFØLGNING Dok.nr. 12/00074-5/PH 2/13 Indholdsfortegnelse Ad 2. Detentionslokalerne... 3 Ad 3.2. Den anvendte rapportblanket, alternativer til detentions-...

Læs mere

Inspektion af detentionen på Station Amager den 14. december 2010

Inspektion af detentionen på Station Amager den 14. december 2010 Inspektion af detentionen på Station Amager den 14. december 2010 OPFØLGNING Dok.nr. 12/00161-6/PH 2/12 Indholdsfortegnelse Ad 1. Indledning... 3 Ad 2. Detentionslokalerne... 4 Ad 3. Rapportgennemgang...

Læs mere

Telefonisk besvarelse af skriftlig forespørgsel

Telefonisk besvarelse af skriftlig forespørgsel Telefonisk besvarelse af skriftlig forespørgsel Udtalelse vedrørende spørgsmålet om, hvorvidt en skriftlig forespørgsel til undervisningsministeriet om fortolkningen af bestemmelser i en bekendtgørelse

Læs mere

Udskriftsdato: 20. marts 2017 (Gældende)

Udskriftsdato: 20. marts 2017 (Gældende) Myndighed: Underskriftsdato: 19. juni 2015 Folketingets Ombudsmand Udskriftsdato: 20. marts 2017 (Gældende) Justitsministeriet var berettiget til at afslå aktindsigt i dokumenter vedrørende Grimhøjmoskeen.

Læs mere

Afslag på behandling af aktindsigtsanmodning på grund af et uforholdsmæssigt ressourceforbrug burde være truffet på et tidligere tidspunkt

Afslag på behandling af aktindsigtsanmodning på grund af et uforholdsmæssigt ressourceforbrug burde være truffet på et tidligere tidspunkt 2017-4 Afslag på behandling af aktindsigtsanmodning på grund af et uforholdsmæssigt ressourceforbrug burde være truffet på et tidligere tidspunkt 12. februar 2017 En borger klagede til ombudsmanden over,

Læs mere

Ankestyrelsens håndtering af sagen var en væsentlig årsag til, at sagen havde fået et meget forlænget sagsforløb.

Ankestyrelsens håndtering af sagen var en væsentlig årsag til, at sagen havde fået et meget forlænget sagsforløb. 2016-55 Afvisning af klage på grund af uklarhed om kompetencen til at behandle den. Undersøgelsesprincippet og videresendelsespligten 14. december 2016 Ankestyrelsen afviste at behandle en klage, fordi

Læs mere

I rapporten anmodede jeg om udtalelser fra stationslederen, Politimesteren i Grønland og Justitsministeriet.

I rapporten anmodede jeg om udtalelser fra stationslederen, Politimesteren i Grønland og Justitsministeriet. Folketingets Ombudsmand 1 Den 11. februar 2000 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 18. august 1999 af Arresten/detention i Qaqortoq. I rapporten anmodede jeg om udtalelser fra stationslederen,

Læs mere

STATSADVOKATEN. Rødevej l. 2_ sal 8800 viborg DK Porto kentretleret. Kurt Kristian Pedersen. Ølsvej Hobro

STATSADVOKATEN. Rødevej l. 2_ sal 8800 viborg DK Porto kentretleret. Kurt Kristian Pedersen. Ølsvej Hobro Rødevej l. 2_ sal 8800 viborg 00790 DK4530018 Kurt Kristian Pedersen. Ølsvej 13 9500 Hobro Porto kentretleret Kurt Kristian Pedersen Ølsvej 13 9500 Hobro ~ DATO 29. juni 2015 JOURNAL NR. SAV-2015-42-0579

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af implementeringen af politireformen. December 2008

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af implementeringen af politireformen. December 2008 Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af implementeringen af politireformen December 2008 RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Tilrettelæggelsen af en

Læs mere

Offentlighedslovens 7 og afgørelsesbegrebet. Ankestyrelsens brev til en borger. Henvendelse vedrørende aktindsigt

Offentlighedslovens 7 og afgørelsesbegrebet. Ankestyrelsens brev til en borger. Henvendelse vedrørende aktindsigt Offentlighedslovens 7 og afgørelsesbegrebet Ankestyrelsens brev til en borger Dato: 12-06-2017 Henvendelse vedrørende aktindsigt Slagelse Kommune har den 1. juli 2016 fremsendt en klage af 20. juni 2016

Læs mere

Inddragelse af økonomisk sikkerhed stillet i forbindelse med visumophold

Inddragelse af økonomisk sikkerhed stillet i forbindelse med visumophold 10-5. Forvaltningsret 115.1. Inddragelse af økonomisk sikkerhed stillet i forbindelse med visumophold En mand fik visum til Danmark og rejste ind i landet. I forbindelse med visumsagen stillede hans herboende

Læs mere

Københavns Kommune aktindsigt efter offentlighedsloven

Københavns Kommune aktindsigt efter offentlighedsloven Københavns Kommune aktindsigt efter offentlighedsloven Resumé: Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at det efter sagens oplysninger kan lægges til grund, at kommunen har fremfundet de sager, som det

Læs mere

Ad punkt 1. Detentionslokalerne

Ad punkt 1. Detentionslokalerne FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 7. oktober 2003 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion den 11. juni 2003 af detentionen i Holbæk. I rapporten anmodede jeg om oplysninger mv. om nærmere angivne forhold.

Læs mere

Ad pkt. 2.2. Den anvendte lokale blanket/rapport, alternativer til detentionsanbringelse, statistik mv.

Ad pkt. 2.2. Den anvendte lokale blanket/rapport, alternativer til detentionsanbringelse, statistik mv. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 9. november 2005 afgav jeg den endelige rapport om inspektionen den 15. marts 2005 af detentionen i Tårnby. I rapporten anmodede jeg om udtalelser mv. vedrørende nærmere angivne

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 20. marts 2013 (J.nr. 2012-0026936) Sagen afvist

Læs mere

Afslag på aktindsigt i ambassadeindberetning

Afslag på aktindsigt i ambassadeindberetning Afslag på aktindsigt i ambassadeindberetning Henstillet til justitsministeriet at undergive en sag, hvori der var meddelt afslag på aktindsigt i en ambassadeindberetning, en fornyet behandling med henblik

Læs mere

Ved skrivelse af 6. maj 1998 traf Finanstilsynet afgørelse vedrørende begæringen om aktindsigt, idet man bl.a. anførte:

Ved skrivelse af 6. maj 1998 traf Finanstilsynet afgørelse vedrørende begæringen om aktindsigt, idet man bl.a. anførte: Kendelse af 13. april 1999. 98-97.064 og 98-140.221. Aktindsigt nægtet. Bank- og sparekasselovens 50. (Suzanne Helsteen, Connie Leth og Vagn Joensen) Tidligere direktør i A-bank K har ved skrivelser af

Læs mere

Sagsbehandlingstid i statsforvaltning. Ordnede forhold

Sagsbehandlingstid i statsforvaltning. Ordnede forhold Sagsbehandlingstid i statsforvaltning. Ordnede forhold En husejer klagede over at en statsforvaltning ikke havde svaret på en ansøgning om fritagelse for at betale omkostninger ved en skelforretning. Ansøgningen

Læs mere

Oplysninger fra kriminalregistret

Oplysninger fra kriminalregistret FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 19. august 2002 afgav jeg en opfølgningsrapport vedrørende min inspektion den 9. januar 2001 af detentionen på Station 3 (nu Station Bellahøj) i København. I rapporten anmodede

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2012-0133 li/bib. København, den 3. januar 2013 KENDELSE. ctr.

Klagerne. J.nr. 2012-0133 li/bib. København, den 3. januar 2013 KENDELSE. ctr. 1 København, den 3. januar 2013 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Palle Ørtoft Hadsundvej 59, Vejgaard 9000 Aalborg Nævnet har modtaget klagen den 10. juli 2012. Klagen angår spørgsmålet

Læs mere

Statsforvaltningens brev til Region. Vedrørende Region Syddanmarks sagsbehandlingstid regionens sagsnr. 16/15387

Statsforvaltningens brev til Region. Vedrørende Region Syddanmarks sagsbehandlingstid regionens sagsnr. 16/15387 2015-71331 Statsforvaltningens brev til Region Syddanmark Dato: 31-10-2016 Vedrørende Region Syddanmarks sagsbehandlingstid regionens sagsnr. 16/15387 Statsforvaltningen har den 13. juli 2016 anmodet Region

Læs mere

Politiets responstider efter politireformens iværksættelse

Politiets responstider efter politireformens iværksættelse ets responstider efter politireformens iværksættelse Rigspolitiet December 2008 et responstider er forbedret og der foretages flere udrykninger til borgere, som har akut behov for hjælp kredsene er ved

Læs mere

Ad. 1. Detentionslokalerne

Ad. 1. Detentionslokalerne FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 24. januar 2005 afgav jeg endelig rapport vedrørende min inspektion den 24. august 2004 af detentionen i Nykøbing Falster. I rapporten anmodede jeg om oplysninger mv. vedrørende

Læs mere

MIDT- OG VESTSJÆLLANDS

MIDT- OG VESTSJÆLLANDS MIDT- OG VESTSJÆLLANDS 4. DECEMBER 2008 LEDELSESSEKRETARIATET Skovbogade 3 4000 Roskilde Jour.nr.: 1200-10219-00061-08 Telefon: 46 35 14 48 Beslutningsreferat af møde nr. 4-2008 i Kredsrådet for Midt-

Læs mere

FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1

FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 16. januar 2006 afgav jeg en rapport om min inspektion den 29. september 2005 af detentionen på politistationen i Skanderborg. I rapporten anmodede jeg om oplysninger mv.

Læs mere

Der er ingen retfærdighed for hverken de døde eller de levende ( Per Rønnei)

Der er ingen retfærdighed for hverken de døde eller de levende ( Per Rønnei) Citat: Der er ingen retfærdighed for hverken de døde eller de levende ( Per Rønnei) Klagesagen over Politiets efterforskning af Rønnei-sagen 0 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 00. Sagsforløb...

Læs mere

Advarsel efter mark- og vejfredslovens 17

Advarsel efter mark- og vejfredslovens 17 Advarsel efter mark- og vejfredslovens 17 Udtalt over for justitsministeriet, at jeg måtte nære betænkelighed ved at tilslutte mig ministeriets opfattelse, hvorefter det for at henføre et forhold under

Læs mere

Sagsbehandlingstid i Sundhedsvæsenets Patientklagenævn og nævnets manglende underretning om sagens behandling og manglende besvarelse af rykkere

Sagsbehandlingstid i Sundhedsvæsenets Patientklagenævn og nævnets manglende underretning om sagens behandling og manglende besvarelse af rykkere 4-4. Forvaltningsret 1121.4-115.2. Sagsbehandlingstid i Sundhedsvæsenets Patientklagenævn og nævnets manglende underretning om sagens behandling og manglende besvarelse af rykkere En kvinde havde den 19.

Læs mere

Ad punkt 2. Ad punkt 2.2.

Ad punkt 2. Ad punkt 2.2. Den 3. januar 2002 afgav jeg en opfølgningsrapport vedrørende min inspektion den 21. november 2000 af detentionen i Kalundborg. I rapporten anmodede jeg om en udtalelse mv. vedrørende nærmere angivne forhold.

Læs mere

Afslag på anmodning om udstedelse af straffeattester

Afslag på anmodning om udstedelse af straffeattester Afslag på anmodning om udstedelse af straffeattester Anset det for beklageligt, at justitsministeriet ikke meddelte en advokat en fyldestgørende besvarelse vedrørende det retlige grundlag for, at justitsministeriet

Læs mere

Sagsbehandlingstid på mere end 4 år var helt uacceptabelt lang

Sagsbehandlingstid på mere end 4 år var helt uacceptabelt lang Sagsbehandlingstid på mere end 4 år var helt uacceptabelt lang Landsskatteretten havde brugt mere end 4 år på at behandle en klage over indkomstansættelse. Sagen havde sammenlagt ligget stille i 2½ år,

Læs mere

Gennemgang af politireformen

Gennemgang af politireformen Rigspolitiet Polititorvet 14 1780 København V 6. oktober 2008 J.nr.: 3700-10161-00075-08 POLITIDIREKTØREN Sydøstjyllands Politi Rådhustorvet 1-3 8700 Horsens Direkte: 7628 1448 Web: www.politi.dk Gennemgang

Læs mere

I rapporten anmodede jeg om udtalelser fra stationslederen, Politimesteren i Grønland og Justitsministeriet.

I rapporten anmodede jeg om udtalelser fra stationslederen, Politimesteren i Grønland og Justitsministeriet. Folketingets Ombudsmand 1 Den 11. februar 2000 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 19. august 1999 af Arresten/detentionen i Nuuk. I rapporten anmodede jeg om udtalelser fra stationslederen,

Læs mere

K E N D E L S E. Sagens tema: Klagen vedrører indklagedes adfærd i forbindelse med hans hverv som bistandsadvokat.

K E N D E L S E. Sagens tema: Klagen vedrører indklagedes adfærd i forbindelse med hans hverv som bistandsadvokat. København, den 30. november 2010 J.nr. 2010-02-0138 MRY/MRY 5. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har advokat B på vegne Advokatrådet (herefter kaldet klager) klaget over advokat C,

Læs mere

Telefonisk begæring om aktindsigt

Telefonisk begæring om aktindsigt Telefonisk begæring om aktindsigt Udtalt over for værnepligtsstyrelsen, at styrelsens praksis, hvorefter telefoniske begæringer om aktindsigt ikke blev imødekommet, måtte anses for mindre vel stemmende

Læs mere

Familiestyrelsens afvisning af at behandle sent indkomne klager (2)

Familiestyrelsens afvisning af at behandle sent indkomne klager (2) 9-4 b. Familieret 3.4. Forvaltningsret 12.1 12.4 13.1. Familiestyrelsens afvisning af at behandle sent indkomne klager (2) (Se også sag 9-4 a foran denne sag) I to tilfælde har ombudsmanden taget stilling

Læs mere

Statsforvaltningens brev til et rådgivningsfirma Henvendelse vedrørende afgørelse om aktindsigt

Statsforvaltningens brev til et rådgivningsfirma Henvendelse vedrørende afgørelse om aktindsigt Statsforvaltningens brev til et rådgivningsfirma 2016-48312 Dato: 07-10-2016 Henvendelse vedrørende afgørelse om aktindsigt Fredericia Kommune har den 14. juni 2016 videresendt XX s klage over afslag på

Læs mere

Jeg har herefter fra Politimesteren i Nyborg modtaget en udtalelse af 22. marts 2006 og fra Justitsministeriet en udtalelse af 8. maj 2006.

Jeg har herefter fra Politimesteren i Nyborg modtaget en udtalelse af 22. marts 2006 og fra Justitsministeriet en udtalelse af 8. maj 2006. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 24. februar 2006 afgav jeg den endelige rapport om inspektionen den 13. oktober 2005 af detentionen i Nyborg. I rapporten anmodede jeg om udtalelser mv. vedrørende nærmere

Læs mere

23. december 2008 J.nr.: 1200-10161-00034-08

23. december 2008 J.nr.: 1200-10161-00034-08 23. december 2008 J.nr.: 1200-10161-00034-08 MIDT- OG VESTSJÆLLANDS POLITI POLITIDIREKTØREN Skovbogade 3 4000 Roskilde Telefon: 4635 1448 Redegørelse i anledning af Berlingske Tidendes artikler den 14.

Læs mere

Ad punkt 2.2. Jeg skal herefter meddele følgende:

Ad punkt 2.2. Jeg skal herefter meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 10. april 2001 afgav jeg en opfølgningsrapport (nr. 1) om min inspektion den 21. marts 2000 af detentionen i Roskilde. I rapporten bad jeg Politimesteren i Roskilde og Justitsministeriet

Læs mere

Aktindsigt i korrespondance på e-mailserver

Aktindsigt i korrespondance på e-mailserver Aktindsigt i korrespondance på e-mailserver En forening klagede til ombudsmanden over Økonomi- og Erhvervsministeriets afslag på aktindsigt i e-mail-korrespondance på Søfartsstyrelsens e-mailserver. Ombudsmanden

Læs mere

Spørgsmål nr. 1029 fra Folketingets Retsudvalg (Aim. del) af 18. august 2008 *> 8 ÅPR, 2009

Spørgsmål nr. 1029 fra Folketingets Retsudvalg (Aim. del) af 18. august 2008 *> 8 ÅPR, 2009 Retsudvalget 2008-09 REU alm. del Bilag 496 Offentligt FOLKETINGETS OMBUDSMAND Folketingets Retsudvalg Christiansborg 1240 København K Gammeltorv 22 DK-1457 København K Tlf. Fax +45 33 13 25 12 +45 33

Læs mere

Integrationsministerens skriftlige vejledning af borger der spørger om familiesammenføring på grundlag af EU-reglerne

Integrationsministerens skriftlige vejledning af borger der spørger om familiesammenføring på grundlag af EU-reglerne Integrationsministerens skriftlige vejledning af borger der spørger om familiesammenføring på grundlag af EU-reglerne En borger havde fået afslag på at blive familiesammenført med sin registrerede partner.

Læs mere

KENDELSE. Klager ønskede at sælge sin andelslejlighed og indgik derfor den 2. februar 2012 en formidlingsaftale for 6 måneder med de indklagede.

KENDELSE. Klager ønskede at sælge sin andelslejlighed og indgik derfor den 2. februar 2012 en formidlingsaftale for 6 måneder med de indklagede. 1 København, den 14. marts 2013 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmæglere MDE Kristian Ørtoft Geisler og Martin Rønne Øster Farimagsgade 95 2100 København Ø Nævnet har modtaget klagen den 10. september

Læs mere

Jeg skal herefter meddele følgende:

Jeg skal herefter meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 26. marts 2003 afgav jeg en endelig rapport vedrørende min inspektion den 11. december 2002 af detentionen i Helsingør. I rapporten anmodede jeg om oplysninger mv. vedrørende

Læs mere

Justitsministeriet kunne afslå at behandle en journalists aktindsigtsanmodning af ressourcemæssige grunde. 27. maj 2016

Justitsministeriet kunne afslå at behandle en journalists aktindsigtsanmodning af ressourcemæssige grunde. 27. maj 2016 2016-23 Justitsministeriet kunne afslå at behandle en journalists aktindsigtsanmodning af ressourcemæssige grunde En journalist klagede til ombudsmanden over, at Justitsministeriet havde afslået at behandle

Læs mere

Inspektion af detentionerne på Færøerne i august 2008

Inspektion af detentionerne på Færøerne i august 2008 31. marts 2011 Inspektion af detentionerne på Færøerne i august 2008 OPFØLGNING J.nr. 2008-2101-618/LF 2008-2102-618/LF 2008-2104-618/LF 2008-2105-618/LF 2008-2106-618/LF 2008-2107-618/LF 2008-2108-618/LF

Læs mere

Socialforvaltningens håndtering af 35 underretninger i børnesager

Socialforvaltningens håndtering af 35 underretninger i børnesager Socialforvaltningen Kontoret for Tilsyn, Service og Kvalitet i Enkeltsager Bernstorffsgade 17, 2. sal 1592 København V 27. juli 2007 Journalnr. 2007-0001-913 /ash Socialforvaltningens håndtering af 35

Læs mere

[Klager] har klaget over, at han ikke blev oplyst om, at en telefonsamtale blev optaget, og at optagelsen efterfølgende er afspillet i Radio24syv.

[Klager] har klaget over, at han ikke blev oplyst om, at en telefonsamtale blev optaget, og at optagelsen efterfølgende er afspillet i Radio24syv. Kendelse afsagt den 3. august 2017 Sag nr. 17-70-01144 [Klager] mod Radio24syv [Klager] har klaget til Pressenævnet over et indslag i en radioudsendelse i Radio24syv den 3. maj 2017, idet han mener, at

Læs mere

Afslag på indsigt i lægekonsulents navn i Arbejdsskadestyrelsen

Afslag på indsigt i lægekonsulents navn i Arbejdsskadestyrelsen Afslag på indsigt i lægekonsulents navn i Arbejdsskadestyrelsen Arbejdsskadestyrelsen og Ankestyrelsen gav en kvinde afslag på aktindsigt i navnet på den lægekonsulent i Arbejdsskadestyrelsen der havde

Læs mere

Jeg modtog herefter udtalelser af 28. maj 2004 og 22. december 2004 fra henholdsvis Politimesteren i Frederikshavn og Justitsministeriet.

Jeg modtog herefter udtalelser af 28. maj 2004 og 22. december 2004 fra henholdsvis Politimesteren i Frederikshavn og Justitsministeriet. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 21. januar 2004 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion den 7. oktober 2003 af venterum på politistationen i Frederikshavn. I rapporten bad jeg Politimesteren i Frederikshavn

Læs mere

Utilstrækkelig sagsoplysning og manglende partshøring i sag om tilbagebetaling af boligstøtte

Utilstrækkelig sagsoplysning og manglende partshøring i sag om tilbagebetaling af boligstøtte 2015-39 Utilstrækkelig sagsoplysning og manglende partshøring i sag om tilbagebetaling af boligstøtte En borger klagede til ombudsmanden over afgørelser fra Udbetaling Danmark og Ankestyrelsen om tilbagebetaling

Læs mere

Her følger en gennemgang af sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Statsforvaltningens vurdering af sagen.

Her følger en gennemgang af sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Statsforvaltningens vurdering af sagen. 2015-71331 Statsforvaltningens brev til et nyhedsmedie Dato: 21-11-2016 Henvendelse vedrørende Region Syddanmarks afslag på aktindsigt Du har den 20. september 2016, som journalist for et nyhedsmedie anmodet

Læs mere

Navn på anmelder omfattet af notatpligten. Undtagelse af navnet fra aktindsigt

Navn på anmelder omfattet af notatpligten. Undtagelse af navnet fra aktindsigt 2011 20-10. Navn på anmelder omfattet af notatpligten. Undtagelse af navnet fra aktindsigt En kommune modtog oplysninger fra en borger om at der ulovligt blev udbragt flydende husdyrgødning på en landejendom.

Læs mere

var knyttet til ministerens funktion som minister, men om en opgave, der

var knyttet til ministerens funktion som minister, men om en opgave, der 2014-3 Ikke aktindsigt i dokumenter udarbejdet af særlig rådgiver som led i ministers partiarbejde To journalister klagede uafhængigt af hinanden til ombudsmanden over, at Skatteministeriet havde givet

Læs mere

Afslag på aktindsigt i dokumenter, der forventes at indgå i undersøgelseskommissions arbejde. 12. februar 2016

Afslag på aktindsigt i dokumenter, der forventes at indgå i undersøgelseskommissions arbejde. 12. februar 2016 2016-8 Afslag på aktindsigt i dokumenter, der forventes at indgå i undersøgelseskommissions arbejde Tre journalister klagede uafhængigt af hinanden til ombudsmanden over, at Justitsministeriet havde afslået

Læs mere

Jeg modtog herefter en udtalelse af 23. januar 2003 med bilag fra Politimesteren i Tønder og en udtalelse af 14. februar 2003 fra Justitsministeriet.

Jeg modtog herefter en udtalelse af 23. januar 2003 med bilag fra Politimesteren i Tønder og en udtalelse af 14. februar 2003 fra Justitsministeriet. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 26. august 2002 afgav jeg en endelig rapport vedrørende min inspektion den 6. marts 2002 af detentionen i Tønder. I rapporten anmodede jeg om udtalelser mv. om nærmere angivne

Læs mere

Sundhedsvæsenets Patientklagenævns sagsbehandlingstid

Sundhedsvæsenets Patientklagenævns sagsbehandlingstid A Gammeltorv 22 DK-1457 København K Tlf. +45 33 13 25 12 Fax +45 33 13 07 17 www.ombudsmanden.dk post@ombudsmanden.dk Personlig henvendelse: 10-15 Telefonisk henvendelse: Man-tors 9-16, fre 9-15 Sundhedsvæsenets

Læs mere

Erfaringer med tv-overvågning foretaget af boligorganisationer og idrætsanlæg

Erfaringer med tv-overvågning foretaget af boligorganisationer og idrætsanlæg Retsudvalget 2013-14 REU Alm.del Bilag 176 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Lovafdelingen Dato: 18. marts 2014 Kontor: Forvaltningsretskontoret Sagsbeh: Sultana Baig

Læs mere

Aktindsigt kontrolstatistikker for alment praktiserende læger. Statsforvaltningens brev en til journalist.

Aktindsigt kontrolstatistikker for alment praktiserende læger. Statsforvaltningens brev en til journalist. Aktindsigt kontrolstatistikker for alment praktiserende læger Statsforvaltningens brev en til journalist. 2015-13448 Dato: 08-0 1-2016 Henvendelse vedrørende Region Hovedstaden om aktindsigt Du har den

Læs mere

Ombudsmanden bad Undervisningsministeriet om en udtalelse i sagen.

Ombudsmanden bad Undervisningsministeriet om en udtalelse i sagen. 2010 18-2 Klagevejledning når afgørelsen i det væsentlige bygger på tidligere afgørelse(r) Ombudsmanden rejste af egen drift en sag om manglende klagevejledning. Baggrunden var en klage over et brev fra

Læs mere

Ombudsmanden udtalte at han ikke kunne kritisere at de ældste sager i landet blev behandlet først.

Ombudsmanden udtalte at han ikke kunne kritisere at de ældste sager i landet blev behandlet først. 2011 13-2 Sagsbehandlingstiden i Skatte- og Vurderingsankenævn Bornholm En mand klagede i 2010 til ombudsmanden over at Skatte- og Vurderingsankenævn Bornholm endnu ikke havde færdigbehandlet hans sag

Læs mere

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 146 Offentligt

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 146 Offentligt Retsudvalget 2015-16 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 146 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Politi- og Strafferetsafdelingen Dato: 1. februar 2016 Kontor: Politikontoret

Læs mere

Opholds- og arbejdstilladelse til udlænding, der levede i homoseksuelt parforhold med dansker

Opholds- og arbejdstilladelse til udlænding, der levede i homoseksuelt parforhold med dansker Opholds- og arbejdstilladelse til udlænding, der levede i homoseksuelt parforhold med dansker Anmodet justitsministeriet om at ville undergive en sag om opholds- og arbejdstilladelse til en person, der

Læs mere

Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet Slotsholmsgade København K Eritrea-sagen

Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet Slotsholmsgade København K Eritrea-sagen Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet Slotsholmsgade 10 1216 København K Gammeltorv 22 DK-1457 København K Tlf. +45 33 13 25 12 Fax +45 33 13 07 17 www.ombudsmanden.dk post@ombudsmanden.dk Personlig

Læs mere

Jeg skal herefter meddele følgende:

Jeg skal herefter meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 14. juli 2004 afgav jeg en endelig rapport vedrørende min inspektion den 23. marts 2004 af detentionen på politistationen i Grenå. I rapporten bad jeg om udtalelser mv. om

Læs mere

Sagens omstændigheder:

Sagens omstændigheder: Kendelse af 22. januar 1998. 96-139.414. Spørgsmål om udbetaling til andre end kontohaveren. Bank- og sparekasselovens 18, stk. 5 og 6 (lovbekendtgørelse nr. 8 af 15. januar 1960). (Suzanne Helsteen, Finn

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Ad punkt 1. Detentionslokalerne...3

Indholdsfortegnelse. Ad punkt 1. Detentionslokalerne...3 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Indholdsfortegnelse Ad punkt 1. Detentionslokalerne...3 Ad punkt 2.2. Den anvendte rapportblanket, alternativer til detentionsanbringelse, statistik mv....3 Ad punkt 2.3. Grundlaget

Læs mere

Afslag på dispensation fra ansøgningsfrist for fleksjobrefusion

Afslag på dispensation fra ansøgningsfrist for fleksjobrefusion 2-x. Forvaltningsret 1113.1 114.3 115.1 123.1. Afslag på dispensation fra ansøgningsfrist for fleksjobrefusion En friskole glemte at søge Økonomistyrelsen om fleksjobrefusion inden ansøgningsfristen udløb.

Læs mere

Kontradiktion i sag om tilbagebetaling af arbejdsløshedsdagpenge

Kontradiktion i sag om tilbagebetaling af arbejdsløshedsdagpenge Kontradiktion i sag om tilbagebetaling af arbejdsløshedsdagpenge En arbejdsløshedskasse klagede til ankenævnet for arbejdsløshedsforsikringen over en afgørelse fra arbejdsdirektoratet, hvorefter et medlem

Læs mere

Behandling af sag om erhvervelse af mere end én landbrugsejendom

Behandling af sag om erhvervelse af mere end én landbrugsejendom Behandling af sag om erhvervelse af mere end én landbrugsejendom Ikke fundet grundlag for at kritisere, at statens jordlovsudvalg i forbindelse med behandlingen af en ansøgning om erhvervelsestilladelse

Læs mere

Bilag 2 Klager over afgørelser efter offentlighedsloven eller forvaltningsloven, herunder særligt om aktindsigt

Bilag 2 Klager over afgørelser efter offentlighedsloven eller forvaltningsloven, herunder særligt om aktindsigt 1. Indledning 2 2. Indledende sagsbehandling 3 1.1. Hvornår er der tale om en klage 3 2.2. Hvem er klageberettiget 4 2.2. Ubegrundede eller foreløbige klager 4 2.3. Kvittering for klagen 5 3. Særligt om

Læs mere

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 4/2006 Frederiksholms Kanal 16 Den 18. september 2006 1220 Kbh. K. J.nr. RA-2005-609-0051

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 4/2006 Frederiksholms Kanal 16 Den 18. september 2006 1220 Kbh. K. J.nr. RA-2005-609-0051 RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 4/2006 Frederiksholms Kanal 16 Den 18. september 2006 1220 Kbh. K. J.nr. RA-2005-609-0051 Sagsbehandlingstiden i straffesager. Klager fra sigtede over lang sagsbehandlingstid

Læs mere

Lytternes og seernes redaktør DR Byen 0999 København C. Kære Jacob Christian Mollerup

Lytternes og seernes redaktør DR Byen 0999 København C. Kære Jacob Christian Mollerup Lytternes og seernes redaktør DR Byen 0999 København C Kære Jacob Christian Mollerup Som det blev tilkendegivet inden jul, ønsker Den Uafhængige Politiklagemyndighed at indgive en formel klage over Danmarks

Læs mere