Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden"

Transkript

1 Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den fornødne kvalitet og samlet set fortsat opfylder betingelserne for godkendelse, jf. 6 og i Lov om socialtilsyn. En del af oplysningerne i tilsynsrapporten skal, jf. 22 i Lov om socialtilsyn, fremgå af Tilbudsportalen. Disse oplysninger er markeret med * Socialtilsynets bedømmelse af kvaliteten foretages med udgangspunkt i kvalitetsmodellens kriterier og indikatorer ved hjælp af en 5- trins skala jf. 6 i Lov om socialtilsyn. Kvalitetsbedømmelsen indgår i en kvalitetsvurdering, hvor socialtilsynet, afhængig af tilbudstype og målgruppen, har mulighed for at inddrage andre relevante forhold, der ligger inden for de 7 temaer, men som ikke er indeholdt i indikatorer og kriterier. Socialtilsynet indhenter og vurderer endvidere øvrige oplysninger, der har betydning for godkendelsen, herunder økonomiske og organisatoriske forhold jf i Lov om socialtilsyn. Oplysningerne indgår i vurderingen af, om tilbuddet samlet set fortsat opfylder betingelserne for godkendelse. Tilsynsrapporten og konklusionerne heri indgår i socialtilsynets feedback og opfølgning i forhold til tilbuddet. For tilbud med flere afdelinger udarbejdes der én samlet kvalitetsvurdering. Side 1 af 43

2 1. Stamoplysninger *Tilbuddets navn: *Adresse: *Kontaktoplysninger: *Tilbudstyper: Elleslettegård 2950 Tlf.: Hjemmeside: 103 (beskyttet beskæftigelsestilbud) 107 (midlertidigt botilbud til voksne) *Målgrupper: 17 til 27 år (medfødt hjerneskade, udviklingsforstyrrelse af skolefærdigheder, anden udviklingsforstyrrelse, anden intellektuel/kognitiv forstyrrelse) Pladser i alt: til 65 år (medfødt hjerneskade, anden intellektuel/kognitiv forstyrrelse) Tilsynsrapporten er udarbejdet af: Dato for tilsynsrapport: Kirsten Ølshøj (Socialtilsyn Hovedstaden) Samlet vurdering (jf. 6 og i Lov om socialtilsyn) Side 2 af 43

3 *Samlet vurdering: Elleslettegård henvender sig primært til unge mellem 17 og 27 år, der er sent udviklede, psykisk umodne og har intellektuelle vanskeligheder. Det er unge mennesker, der har behov for træning i at bo, arbejde og uddanne sig under forhold, der er tilpasset deres særlige situation. Typisk har borgerne én eller flere af fgl. diagnoser: ADHD, Tourette, Asperger, Autisme, personlighedsforstyrrelser, sproglig dysfunktion og adfærdsvanskeligheder. Socialtilsynet vurderer samlet set, at Elleslettegård lever op til grundlaget i 107 samt 103. Det afgørende fundament for Elleslettegård er individualitet, menneskeligt fællesskab og et sammenhængende liv. Grundtanken er meget tydeligt hos ledelsen, hos medarbejderne samt hos borgerne. Det er socialtilsynets konklusion, at den anerkendende tilgang og positive, dialogbaserede tilgang har en afsmittende og beroligende effekt på borgerne i tilbuddet. Elleslettegård udbyder botræning, STU forløb, ressourceforløb og beskyttet beskæftigelse. Det er socialtilsynets konklusion, at der arbejdes med ansvar og livskvalitet hos den enkelte borger. På 103 tilbydes borgerne beskæftigelse indenfor forskellige arbejdsområder, hvor de kan få udnyttet deres fulde potentiale. Socialtilsynet konklusion er, at Elleslettegård arbejder bevidst med sociale kompetencer og selvstændighed hos den enkelte. Borgerne får indblik i elementer i eget liv, som kræves for at udvikle yderligere selvstændighed og til at kunne modtage mindre indgriben og støtte i deres liv. Borgerne mødes med en anerkendende og positiv tilgang, som udover at skabe respekt og ligeværd også forebyggelse på konflikter og magtanvendelse. Tilbuddet arbejder med en klar mål- og aldersgruppe, og det er socialtilsynets vurdering at metoder og resultater bør dokumenteres løbende og mere systematisk, end hvad der er gældende nu. Socialtilsynet bemærker dog, at der dokumenteres positive resultater ved selve afslutningen af botræningsforløbet, hvor borgernes individuelle forløb evalueres. Det er socialtilsynets konklusion, at ledelsen er kompetent og har de faglige refleksioner, der skal til for at lede Side 3 af 43

4 Elleslettegård. Driften på Elleslettegård varetages ud fra de forudsætninger og udfordringer, som tilbuddet står i lige for tiden, og det er socialtilsynets konklusion, at borgerne trives og modtager relevant hjælp og støtte fra kompetente medarbejdere. Dog finder socialtilsynet det nødvendigt, at medarbejderne tilbydes kompetenceudvikling, kurser og efteruddannelse for fortsat at sikre borgernes behov for relevante kompetencer. Økonomien er behandlet særskilt, da der er dalende borgertilgang og den økonomiske situation skal afklares for fortsat drift. Der er opstillet en række vilkår, som forventes indfriet senest 1. august 2015, for at sikre en bæredygtig økonomi. Socialtilsynet konkluderer, at Elleslettegård har de fysiske rammer og den plads der er brug for, i forhold til målgruppen og deres behov. Dog er mange af bygningerne nedslidte, og det er socialtilsynets vurdering, at der indenfor en årrække bør ske forbedringer. Af høringssvar fremgår det at tilbuddet ikke oplever, der er mange nedslidte bygninger, men der er nogen, der står først for i vedligeholdelsesplanen. *Afgørelse: Godkendt med vilkår *Vilkår: Side 4 af 43

5 Med virkning fra 1. marts 2015 og indtil vilkåret udløber fremsender tilbuddet løbende månedlig opfølgning indeholdende bl.a. : - status på handleplan for 2015, herunder resultater på marketing. - økonomioversigt på baggrund af afdelingsregnskaber - kopi af de aftaler/referater, som tilbuddet indgår med banken i perioden. Inden 1. marts 2015 modtager socialtilsynet - organisationsplan som beskriver, hvilke afdelinger tilbuddet har, samt hvilket lovgrundlag, de hviler på. Planen skal ligeledes indikerer de pengestrømme, som har indvirkning på socialtilsynets portefølje. - overblik over Elleslettegård samlede økonomi samt for de afdelinger, som er omfattet af lov om socialtilsyn Senest 15. marts 2015 fremlægges en økonomisk handleplan for socialtilsynet, som viser Elleslettegårds fremtidige økonomi og muligheder for fortsat drift. Handleplanen skal tage afsæt i egenkapitalens udvisende pr. 31. december 2014 og strække sig over en 2-3 årig periode. Af hensyn til synliggørelse af tidligere års dispositioner indvirkning på egenkapitalen udfærdiger Elleslettegård en note til regnskabet for 2014, som viser hvor stor en del af egenkapitalen, der kan henføres til over/underskud fra tidligere år og hvor stor en andel, der kan henføres til direkte tab i forhold til ophørsaftale med Rudersdal kommune og praksisændring ved indregning af feriepenge. Handleplanen indeholder endvidere en beskrivelse af de fremtidige økonomiske dispositioner, som skal sikre en fortsat drift i de kommende 2-3 år. Senest den modtager socialtilsynet en langsigtet strategi for Elleslettegård, som er bæredygtig og er gennemskuelig for socialtilsynet. Tilbuddet forventes inden 1.8 at have opfyldt sit eget mål om indflytning af 12 nye borgere. (frist: ) Påbud: Opmærksomhedspunkter: Side 5 af 43

6 Forslag Socialtilsyn Hovedstaden har med udgangspunkt i indsendte dokumenter, observationer ved tilsynet og dialog med tilbuddet følgende opmærksomhedspunkter: - en fælles evaluering af de konkrete mål. Således at der blev arbejdet med målene kontinuerligt og alle ugens 7 dage. - digitalisere og systematisere dokumentation, så resultaterne bliver tydelige for hele medarbejdergruppen. - arbejde med kontaktpersonsrollen, i forhold til ikke at personliggøre relationen til borgerne og deres mål. - videreudvikling og kompetenceudviklende forløb - ekstern supervision - prioritere højt at videruddanne medarbejdere og ledelse. - tilbyde Vagtteamet kurser eller ansatte faglært personale til weekender, således der bevares en rød tråd i arbejdet på bodelen. - opdatere retningslinjer i forbindelse med magtanvendelse, så de lovmæssige krav afspejles i proceduren. 3. Oplysninger om datakilder Dokumenter: Tilbuddets hjemmeside Tidligere tilsynsrapporter Budget Årsrapport 2013 Revisionsprotokollat Side 6 af 43

7 Observation Interview Oplysninger om 103 beskæftigelse Stikprøver på 2 borgere ( Uddannelsesplan, botræning, 141) Tilbudsportalens informationer Hjemmeside Godkendelse af privat tilbud april 2010 Rudersdal Kommune. Oversigt over bestyrelsesmedlemmer Oversigt medarbejdere m. kompetencer. Udskrifter fra bank. Retningslinjer for anti-mobning Retningslinjer for magtanvendelse juni 2012 Observation af samspillet mellem borgere og medarbejdere i de forskellige værksteder Observation af borgere til interviewet - Forstander Arne Ptak - Bogruppeleder Rikke Roungkvist - Medarbejder fra kantinen, uddannet værkstedsassistent og uddannelseskoordinator - Medarbejder fra bogruppen uddannet værkstedsassistent - 2 borgere fra et hus. Interviewkilder Der var ikke iværksat muligheden for at tale med pårørende Beboere Ledelse Medarbejdere Side 7 af 43

8 4. Oplysninger om tilsynsbesøg Dato Oversigt over tilsynsbesøg Tilsynskonsulenter : Gøngehusvej 162, 2950 Vedbæk Heidi Schmidt Kirsten Ølshøj Afdelinger Total værksteder Botræning Stald Gårdmandsfunktion Kantine Blomsterværksted Maskinværksted Rideskole Side 8 af 43

9 Monteringsværksted/kørsel Besøgstype Særligt fokus på udvalgte temaer, kriterier eller indikatorer Anmeldt Fokus på alle 6 temaer i kvalitetsmodellen. Økonomitemaet er blevet behandlet særskilt. Side 9 af 43

10 5. Bedømmelse og vurdering af kvalitet (jf. 6 i Lov om socialtilsyn) Nedennævnte figur illustrerer tre centrale elementer, der indgår i socialtilsynets vurdering af hvorvidt tilbuddet har fornøden kvalitet og samlet set fortsat opfylder betingelserne for godkendelse. Dette afsnit omhandler bedømmelse og vurdering af kvalitet. Samlet vurdering af om tilbuddet kan godkendes: For at kunne træffe en afgørelse indhenter og vurderer Socialtilsynet øvrige oplysninger, der har betydning for fortsat godkendelse, herunder oplysninger om økonomiske og organisatoriske forhold jf. Lov om socialtilsyn ( 12-18) samt relaterede lovgivninger fx Lov om social service, retssikkerhedsloven m.m. Kvalitetsvurdering: Socialtilsynet laver en samlet vurdering af kvaliteten ud fra kvalitetsmodellens syv temaer ( 6). I den samlede vurdering af om tilbuddet fortsat har den fornødne kvalitet, kan det være relevant at inddrage forhold, der falder inden for de 7 temaer, men som ikke er indeholdt i kvalitetsmodellens kriterier og indikatorer. Kvalitetsbedømmelse: Socialtilsynet bedømmer tilbuddet ud fra kvalitetsmodellens kriterier og indikatorer. Side 10 af 43

11 - 5.1 Kvalitetsmodellen I kvalitetsmodellen er både 'Gns. bedømmelse' på temaniveau og 'Bedømmelse' på indikatorniveau angivet på følgende skala: 5. i meget høj grad opfyldt. 4. i høj grad opfyldt. 3. i middel grad opfyldt. 2. i lav grad opfyldt. 1. i meget lav grad opfyldt. Vurderingen af temaerne bygger på kvalitetsbedømmelsen, og der kan, afhængigt af tilbudstype og målgruppe, inddrages andre relevante forhold, som ikke er indeholdt i kvalitetsmodellens indikatorer. Tema *Uddannelse og beskæftigelse Gns. bedømmelse * Vurdering af tema Udviklingspunkter 5 Socialtilsynet vurderer, at botilbuddet Elleslettegård arbejder fundamentalt med understøttelse af borgernes potentiale og sammenhæng mellem bo-og dagtilbud. Borgerne præsenteres for en bred vifte af tilbud, og der arbejdes med konkrete mål både i forhold til understøttelse af skolegang og beskæftigelse, men også i forhold til udbyttet af beskæftigelsen eller skolegangen. Målene evalueres løbende og kan afsluttes med en arbejdsevneerklæring. Det er socialtilsynets vurdering, at tilbuddet tager udgangspunkt i den enkelte borger og deres ønsker, for fremtidig arbejds- og dagbeskæftigelse. Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Uddannelse og beskæftigelse Kriterium 01: Tilbuddet støtter borgerne i at udnytte deres fulde potentiale i forhold til Socialtilsynet bedømmer, at tilbuddet i meget høj grad understøtter borgerne i, at udnytte deres ressourcer. Der laves løbende evalueringer, som understøtter de enkelte borgeres potentiale og muligheder i fremtiden. Tilbuddets bodel samarbejder med værkstederne dagligt, hvor en egentlig botræning understøtter borgernes Side 11 af 43

12 uddannelse og beskæftigelse beskæftigelse eller skolegang. Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Uddannelse og beskæftigelse Indikator 01.a: Tilbuddet 5 (i meget opstiller i samarbejde med høj grad borgerne konkrete mål for opfyldt) borgernes skolegang, uddannelse eller beskæftigelse, og der følges op herpå Tilbuddets beskæftigelse omhandler rideskole, staldfunktion, gårdmandsfunktion, maskinafdeling, montering og blomsterværksted, kørselafdeling og kantine/rengøring. Derudover har tilbuddet en STU, hvor den unge udover værkstederne deltager i skoleophold og botræning. Leder oplyser, at UU vejleder i borgerens respektive kommune har ansvaret for at opstille konkrete mål. De bliver udarbejdet sammen med den unge. Tilbuddet Elleslettegård laver et udkast og forslag sammen med den unge, som sendes til UU vejlederen i hjemkommunen. Målene er ikke konkrete, men vejledende. Ved beskyttet beskæftigelse tager kommunen sig af proceduren med borgeren inden opstart. Tilbuddet opstiller mål efter borgernes ønske om værksted og samarbejder med borgeren om udarbejdelsen af planen. Denne justeres efter ønske og behov. Indikator 01.b: Borgerne er i uddannelse, beskæftigelse, beskyttet beskæftigelse, eller dagtilbud i form af aktivitets- og 5 (i meget høj grad opfyldt) Afdelingsleder oplyser, at der følges op og laves planer i forhold til en løbende evaluering. Hvert værksted laver en evaluering efter 3-6 mdr. Den løbende evaluering finder sted, når borgeren har været introduceret til alle værkstederne, og herefter kan borgeren vælge hvilket værksted, den pågældende borger kunne tænke sig. Planen bliver reguleret hvert år med UU vejleder, borgeren, og kontaktteamet. Borgerne oplyser, at de selv vælger deres område. Medarbejderne oplyser, at borgerne i bodelen har konkrete mål, og som oftest er de understøttende i forhold til at komme op om morgenen eller lignende botræning. Lederen oplyser, at alle borgere på Elleslettegård er i skoleforløb eller beskæftigelse. Enkelte borgere går på STU udenfor tilbuddet og benytter bodelen på Elleslettegård. Afdelingslederen oplyser, at borgerne kan vælge andet værksted, hvis de er trætte af at lave det Side 12 af 43

13 samværstilbud Tema *Selvstændighed og relationer Gns. bedømmelse samme, eller at de finder interesse for noget andet. * Vurdering af tema Udviklingspunkter 4,3 Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet arbejder individuelt med borgernes selvstændighed og sociale relationer. Borgerne er aktivt deltagende i udarbejdelsen af mål og de evalueres løbende med kontaktpersonen. Målene fremstår konkrete, men bliver ikke systematisk dokumenteret. Socialtilsynet vurderer tilbuddet med fordel kan opstille en fælles evaluering af de konkrete mål. Således at der blev arbejdet med målene kontinuerligt både i bo- og dagdelen. Socialtilsynet bemærker, at tilbuddet med fordel vil kunne drage fordel af : - en fælles evaluering af de konkrete mål. Således at der blev arbejdet med målene kontinuerligt og alle ugens 7 dage. Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet opstiller interne og eksterne tilbud til borgerne, som retter sig mod borgernes sociale færdigheder, øget selvstændighed og selvindsigt. Dog anvendes fællesaktiviteterne ikke i særlig høj grad. Der ses en stigende tendens til tilbagetrækning hos borgerne, hvor de anvender digitale medier på værelset fremfor at deltage i fællesaktiviteter på tilbuddet. Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet prioriterer forældre-/pårørendesamarbejdet højt, men at de også italesætter dilemmaer i forhold til borgernes egen indblik Side 13 af 43

14 i eget liv samt den faglige indfaldsvinkel. Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Selvstændighed og relationer Kriterium 02: Tilbuddet styrker borgernes sociale kompetencer og selvstændighed Socialtilsynet bedømmer, at tilbuddet i høj grad understøtter borgernes selvstændighed og sociale kompetencer dels på tilbuddet og dels i nærområdet og borgernes relationer udenfor tilbuddet. Tilbuddet opstiller flere muligheder for aktiviteter på tilbuddet og på at danne sociale grupper. Tilbuddet arbejder fundamentalt med borgernes selvstændighed og understøtter de unges ressourcer og egne ønsker for deres liv. Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Selvstændighed og relationer Indikator 02.a: Tilbuddet opstiller i samarbejde med borgerne konkrete, individuelle mål for borgernes sociale kompetencer og selvstændighed, og der følges op herpå 3 (i middel grad opfyldt) Afdelingslederen oplyser, at kontaktpersonen opstiller konkrete mål i samarbejde med UU vejleder og med borgeren selv. Borgeren skal udvikles og har brug for mål til konflikthåndtering, selvstændighed og andre sociale kompetencer. Kontaktpersonen følger løbende op dels sammen med borgerne dels med det øvrige personale på personalemøderne. Der arbejdes fælles med målene både i bodelen og i dagdelen. Evalueringen sker individuelt og en gang ugentligt. Der dokumenteres i den elektroniske journal, som beskrives i bovurderingen. Medarbejderne oplyser, at der udarbejdes konkrete mål. Målene laves i samarbejde med borgeren løbende og nedskrives i kontaktpersonens lille bog og i nattevagtsmappen. Målene dokumenteres ikke digitalt, oplyser en medarbejder, men når de evalueres, bliver de indskrevet i den elektroniske journal. Kontaktpersonen taler med borgerne om, hvordan det går, og hvis kontaktpersonen er fraværende, oplyser medarbejderne, at snakken om målene bliver udsat. Medarbejderne oplyser, at mål aftales ved dialog og i weekenderne arbejdes der ikke med målene direkte. Ved den faktuelle høring oplyses Mål bliver aftalt på de forud planlagte møder, og kan/må justeres ved indkaldelse af teamet omkring den enkelte beboer. Teamet er kontaktperson, Side 14 af 43

15 Indikator 02.b: Borgerne indgår i sociale relationer, fællesskaber og netværk i det omgivende samfund 5 (i meget høj grad opfyldt) værkstedsmedarbejder og socialrådgiver. Der laves notat i beboerens E-mappe. Medarbejderne oplyser, at der arbejdes med selvstændighed som fundament. Borgerne vil gerne selv. De fleste borgere har ikke selverkendelse og dermed opstår der dilemmaer i forhold til at respektere borgernes selvstændighed og samtidig holde fast i de aftaler, der er indgået om at være selvstændig. Medarbejderne oplyser, at borgernes mål typisk omhandler at komme op om morgenen, at deltage i det sociale rum, om kæresteforhold herunder hvordan de skal lære at håndtere en kæreste. Lederen oplyser, at den neuropsykologiske konsulent konsulterer i enkelte sager omkring måldannelse sammen med borgeren. En borger oplyser, at der opstilles mål, og at de får hjælp til at holde fast i dem. Det kan godt være irriterende, hvis man hellere vil noget andet, oplyser en anden borger. Leder oplyser, at der er aktiviteter for hele tilbuddet, målrettet den enkelte elev. I fritiden vælger mange elever digitale medier på eget værelse og nogle spiller sammen fra hvert sit værelse. Tilbuddet har flere forskellig aktiviteter at tilbyde såsom systue, motionsrum, computerrum, klublokale med stor skærm, men borgerne vælger som regel deres eget værelse. Medarbejderne oplyser, at der er flere elever, der har relationer udenfor tilbuddet. Nogle unge deltager i klub i kommunen. Medarbejderne oplyser, at borgeren bliver præsenteret for fritidstilbud efter eget ønske og til de føler sig sikre selv. Der bliver introduceret til f. eks til bibliotekstur, tur på rådhuset, trænet busruter og transport til forældre. Borgerne besøger andre relationer og der kommer også gæster på tilbuddet. Side 15 af 43

16 Indikator 02.c: Borgerne har med udgangspunkt i deres ønsker og behov herfor kontakt til og samvær med deres familie og netværk i dagligdagen 5 (i meget høj grad opfyldt) Borgerne oplyser, at der er flere ting man kan i sin fritid på tilbuddet, men borgerne oplyser at de begge helst vil hygge sig på deres værelse eller besøge hestene. Leder oplyser, at der er opstillet individuelle mål i forhold til borgernes netværk og familie. Alle borgere der har ønske og behov for familiær kontakt, får det. Borgerne tager på hjemmebesøg efter eget ønske og så ofte, de ønsker. Familien besøger også borgeren på tilbuddet. Medarbejderne oplyser, at kærester besøger borgerne på Elleslettegård, og der er indgået aftale om, at det kun er i weekenden de eventuelt overnatter. Dette forklares ved, at borgerne har deres mål med at komme selvstændigt op af sengen om morgenen, inden de skal på arbejde/i skole. Leder oplyser, at der samarbejdes med forældre og øvrige pårørende. Deres viden om borgerne er unik, og de inddrages så meget, som den enkelte borger ønsker det. Både ledelse og medarbejdere beskriver dilemmaer i forhold til forældrenes ønsker, borgernes og personalets faglighed. Tema *Målgruppe, metoder og resultater Gns. bedømmelse Borgerne oplyser, at deres kærester gerne må komme og sove, og at de også kan besøge dem. Den ene borger oplyser, at pågældende selv har lært at tage toget hjem til sin kæreste. * Vurdering af tema Udviklingspunkter 3,8 Elleslettegård modtager borgere med anden intellektuel/kognitiv forstyrrelse, anden udviklingsforstyrrelse, medfødt hjerneskade samt udviklingsforstyrrelse af skolefærdigheder. Tilbuddet modtager borgere i alderen år. I forhold til Socialtilsynets opgave arbejder Elleslettegård som et midlertidigt botilbud efter 107 samt med beskyttet Socialtilsynet bemærker, at tilbuddet med fordel kan - digitalisere og systematisere dokumentation, så resultaterne bliver tydelige for hele medarbejdergruppen. - arbejde med kontaktpersonsrollen, i forhold til ikke at personliggøre relationen til borgerne og deres mål. Side 16 af 43

17 beskæftigelse efter SEL 103. Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet har en klar målgruppebeskrivelse, og der arbejdes helhedsorienteret på tilbuddet med relevante metoder; i dagtilbuddene efter "mesterlæreprincippet" eller parallellæring. I bodelen arbejdes der med social adfærd, selvstændighed, selvindsigt samt ud fra en anerkendende tilgang, hvor det vægtes, at borgerne er selvstændigt tænkende individer. Der indtænkes neuropædagogik udfra den enkelte borger, og der er fokus på borgernes ressourcer. Det er socialtilsynets vurdering, at tilbuddet arbejder med konfliktforebyggende adfærd og magtanvendelser ved at trække sig, og at tilbuddet med sin anerkendende tilgang forebygger overgreb og magtanvendelser. Tilbuddet dokumenterer resultater af det samlede ophold i bovurdering og på dagområdet i arbejdsevnevurderinger. Der dokumenteres ikke systematisk løbende på borgernes mål, men borgerne er inddraget i målfastsættelsen, og der er løbende dialog med borgerne i forhold til at justere målene. Det er socialtilsynets vurdering, at tilbuddets dokumentation hviler på dialoger samt er afhængig af kontaktpersonens tilstedeværelse. Socialtilsynet finder tilbuddet med fordel kan digitalisere og systematisere, så resultaterne bliver Side 17 af 43

18 tydelige for hele medarbejdergruppen ligesom der kan arbejdes med rollen som kontaktperson, i forhold til ikke at gøre det personafhængig, hvorvidt der dokumenteres i forhold til borgernes mål. Socialtilsynets vurderer, at tilbuddet arbejder med sundhed og trivsel hos borgerne. Tilbuddet understøtter, at borgerne får tilbudt motion, og at de indtager føde efter sundhedsstyrelsen kostanbefalinger. Borgerne udvikles i selvstændigt at kunne varetage kontakt og udføre besøg hos relevante sundhedspersoner. Tilbuddet deltager dog, hvis borgerne har behov eller ønsker, at medarbejderne skal deltage. De udarbejdede retningslinjer i forbindelse med magtanvendelse skal ajourføres, så bl.a. krav om fremsendelse af kopi til Socialtilsynet fremgår. Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Målgruppe, metoder og resultater Kriterium 03: Tilbuddet arbejder med afsæt i en klar målgruppebeskrivelse, systematisk med faglige tilgange og metoder, der fører til positive resultater for borgerne Socialtilsynet bedømmer, at tilbuddet i middel grad opfylder kriteriet. Det vægtes, at tilbuddet arbejder med en klar målgruppe, og i beskæftigelsen arbejdes der efter mesterlære princippet. Fælles på hele tilbuddet arbejdes der med en anerkendende tilgang, hvor borgeren er i fokus, og der lyttes til ønsker og behov, samt lægges vægt på succeser og positive resultater. Den metode som er opstillet på Tilbudsportalen bedømmer tilsynet også anvendes i praksis. Der har været kursus i neuropædagogisk tilgang, som har inspireret medarbejderne. Opholdet er opbygget i moduler såvel i bo- som i beskæftigelsesdelen. Socialtilsynet finder ikke der dokumenteres systematisk, men der evalueres årligt, hvor tilbuddet kan fremvise Side 18 af 43

19 positive resultater i forhold til kommunernes mål med opholdet. I bodelen tages dokumentation op og evalueres mundtligt. Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Målgruppe, metoder og resultater Indikator 03.a: Tilbuddet anvender faglige tilgange og metoder, som er relevante i forhold til tilbuddets målsætning og målgruppe 3 (i middel grad opfyldt) Ifølge Tilbudsportalen er målgruppen til Elleslettegård: Borgere med anden intellektuel/kognitiv forstyrrelse, anden udviklingsforstyrrelse, medfødt hjerneskade samt udviklingsforstyrrelse af skolefærdigheder. Tilbuddet modtager borgere i alderen år. Leder oplyser, at tilbuddet arbejder med den enkelte borgers ressourcer. Borgerne lærer bedst med visuel instruktion kombineret med verbal støtte. Der arbejdes med "mesterlære princippet" i tilbuddets STU og beskæftigelse, hvor borgeren lærer ved at "se efter" eller parallelarbejde. Fælles for tilbuddet er, at mødet med borgerne er anerkendende, hvor potentiale og ressourcer er i højsæde. Lederen oplyser, at borgerne har før haft mange nederlag, og der er fokus på det positive aspekt og positiv stemning i dagligdagen. Borgeren er i centrum, og der er fokus på ressourcer. Der arbejdes med at opbygge selvværdet hos borgerne og give dem succes i livet. Medarbejderne oplyser, at de har deltaget i neuropædagogisk kursus og er inspireret af tankegangen. Ligeledes inddrages viden om visuel og auditiv instruktion for at klarlægge borgernes positive møde med omverdenen bedst muligt. Ifølge Tilbudsportalen er de faglige tilgange oplyst til at være anerkendende og ressourceorienteret tilgang. Af metode nævnes Kognitiv Ressourcefokuseret og Anerkendende Pædagogik (KRAP) som blandt andet sker via: anderkendelse - opstilling af små konkrete delmål - motiverende samtaler - social- og affektiv færdighedstræning - gode historier - rammer og strukturer - kompensering, mestring og vejledning. Indikator 03.b: Tilbuddet 3 (i middel Leder oplyser, at faserne i opholdet på tilbuddet er opdelt i moduler. Både i beskæftigelsesdelen, Side 19 af 43

20 dokumenterer resultater med udgangspunkt i konkrete, klare mål for borgene til løbende brug for egen læring og forbedring af indsatsen grad opfyldt) men også i bodelen. Der dokumenteres i et system, som fremlægges for socialtilsynet. Leder oplyser, at der afholdes møde, hvor planen for det første år klarlægges. Der udarbejdes et afklaringsforløb og et uddannelsesår eller beskæftigelsesår planlægges. Medarbejderne oplyser, at hver borger har en digital journal og kontaktpersonen opsamler en foreløbig bovurdering og den endelige bo vurdering. Det mellemliggende arbejde med mål og dokumentation er ikke indskrevet i dette system; kontaktpersonerne har deres eget system. Borgere, der ikke benytter STU forløb på tilbuddet, har opstillet konkrete mål i forhold til bodelen på tilbuddet. Ved den faktuelle høring oplyses "Det der er aftalen, er at alle justeringer af aftalen indskrives. der er muligvis en praksis, der skal præciseres". Alle borgere deltager i alle møder, medmindre de selv har frasagt sig at deltage. Indikator 03.c: Tilbuddet kan dokumentere positive resultater i forhold til opfyldelsen af de mål, de visiterende kommuner har opstillet for borgernes ophold 4 (i høj grad opfyldt) I bodelen er der fast møde, hvor dokumentationen tages op og evalueres mundtligt. Her bliver de ligeledes kvalitetssikret og eventuelt revurderet, hvis eksempelvis et mål ikke fungerer for en borger. Borgerne oplyser, at de er med til at sætte målene for deres ophold enten på STU eller i bodelen. De snakker med deres kontaktpersoner om det, når pågældende er på arbejde, og man kan godt ændre målet, hvis det er for svært, oplyser en af borgerne. De visiterende kommuner opsætter mål for forløbet og tilbuddet arbejder målrettet med de samme mål og sammen med borgeren tilrettes forløbet på Elleslettegård. Udviklingen beskrives i bovurdering og evalueres løbende med kontaktpersonen og en gang årligt sammen med kommunen. Leder oplyser flere positive historier om unge borgere, der har fået deres drømme opfyldt, mere selvværd til at turde starte på uddannelse eller lign, også udenfor tilbuddet. Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Målgruppe, metoder og resultater Kriterium 04: Tilbuddet sikrer Socialtilsynet bedømmer, at tilbuddet i middel grad lytter til borgernes ønsker i forhold til beskæftigelse. Der gives Side 20 af 43

21 borgernes medinddragelse og indflydelse i hverdagen i tilbuddet flot beskrivelse af, hvordan borger selv har fået ejerskab/fundet anvisninger til at kunne komme op om morgenen. Udnyttelse af det sociale liv, som er muligt under opholdet på Elleslettegård, synes ikke fuldt udnyttet. Der synes primært at være fokus og interesse hos borgerne på beskæftigelse, sekundært på det sociale i fritiden/botilbuddet. I den faktuelle høring præciserer leder at "der gøres fra medarbejdernes side en rigtig stor indsats, for at få beboerne til at benytte de forskellige faciliteter vi har". Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Målgruppe, metoder og resultater Indikator 04.a: Borgerne bliver hørt, respekteret og anerkendt 4 (i høj grad opfyldt) Leder oplyser, at borgeren er med til at arbejde med deres plan, hvor de bliver hørt i forhold til ønsker og behov. Der arbejdes med en anerkendende tilgang, hvor respekten for den enkelte er i højsæde. Borgeren bliver medinddraget i beslutninger og ønsker, og har indflydelse med valgmuligheder. Der snakkes med kontaktpersonen, der lyttes både i bodel og på værkstedet. Medarbejderne oplyser, at borgerne selv bestemmer i forhold til fritiden. Hvis borgerne vil besøge netværk, skal de blot give besked, hvis de forlader tilbuddet. Indikator 04.b: Borgerne har indflydelse på tilbuddets tilrettelæggelse og udnyttelse på et kollektivt niveau 3 (i middel grad opfyldt) Borgerne oplyser, at de bestemmer selv og at der bliver lyttet til dem. En borger oplyser, at pågældende havde svært ved at stå op om morgenen, og da der var møde med kommunen, blev pågældende hørt og inddraget og foreslog selv handleanvisninger, som så skulle afprøves. Leder oplyser, at borgerne har indflydelse på eget liv i tilbuddet, og de vælger selv punkter til dagsorden på husmøderne en gang om ugen. Borgerne kan have indflydelse på det kollektive rum. Der findes et Elevråd/-forening, men leder oplyser, at borgerne pt. ikke ønsker at deltage i elevråd. Borgerne fravælger indflydelsen på det kollektive plan, og vil hellere koncentrere sig om deres eget rum. Desuden er der vigende borgerantal, og dermed er det sværere at finde nogen at vælge imellem. Der er betaling på 30 kr. til elevforeningen, som går til ture, aktiviteter og lignende. Side 21 af 43

22 Medarbejderne oplyser, at nogle borgere har mangel på selvindsigt og social kapital. Her arbejdes først med den enkelte borger, og dernæst på borgeren i det kollektive rum. I forhold til husmøderne findes der en mappe med dagsorden, og der skrives referater. Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Målgruppe, metoder og resultater Kriterium 05: Tilbuddet understøtter borgernes fysiske og mentale sundhed og trivsel Socialtilsynet bedømmer, at tilbuddet i høj grad arbejder med fokus på sund kost og motion. Borgerne har idræt på skemaet hver uge, og der tilbydes forskellige fysiske aktiviteter målrettet den enkelte borger. Desuden findes motionsrum på tilbuddet. Maden tilrettelægges ud fra sundhedsmæssige overvejelser og borgernes egne ønsker. Når borgerne flytter ind, afholdes intro, hvor borgerne får undervisning i, hvad sundhed kan indeholde. Borgerne får hjælp eller støtte til at blive selvstændige i forhold til samarbejde med læger, tandlæger mv. Desuden nedskrives aftaler i forbindelse med lægebesøg, og der holdes tråd i eksempelvis besøg i forbindelse med kroniske sygdomme. Borgerne ledsages til kontrolbesøg, hvis de har behov for det eller ønsker det. Socialtilsynet oplever ved rundvisning og samtale med borgerne, at den spirende selvstændighed og løsrivelse er i fokus. Det opleves at være bærende i stedets kultur, at der forventes ansvar og selvstændighed og borgerne vokser i den forventning. Side 22 af 43

23 Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Målgruppe, metoder og resultater Indikator 05.a: Borgerne trives i tilbuddet 4 (i høj grad opfyldt) Borgerne, socialtilsynet interviewer, udtrykker, at de trives i tilbuddet. De er begge glade for tilbuddets brede aktivitetsspekter i beskæftigelsen/ STU'en. Ligeledes udtrykker de, at personalet behandler dem pænt og hjælper dem, der hvor de har behov for det. Medarbejderne oplyser, at borgerne ved indflytning holder et møde, hvor borgeren laver en plan for mål og formål med at benytte tilbuddet. Løbende holdes der tråd i borgernes udvikling ved samtaler med borgerne. Indikator 05.b: Borgeren har med støtte fra tilbuddet adgang til relevante sundhedsydelser 4 (i høj grad opfyldt) Lederen oplyser, at borgernes trivsel er betinget af den anerkendende kultur, de møder. Hvis borgerne tidligere har mødt nederlag, mobning og følelsen ikke at være god nok, oplever de på Elleslettegård en kultur, hvor der fokuseres på deres ressourcer. Ligeledes oplyser lederen, at en del borgere også oplever sig frigjort fra forældrene, og at deres selvværd vokser ved at gøre tingene selv eller kun med let støtte fra medarbejderne. Leder oplyser, at tilbuddet giver den støtte, den enkelte borger har behov for. Der arbejdes med selvstændighed i forhold til at lære at ringe til lægen og at gå til lægen selv. Nogle borgere er medicineret. Enkelte styrer selv deres medicin, andre får det udleveret af personalet. Borgerne er med til at dosere deres eget medicin. Tilbuddet har Falck abonnement, som omfatter borgerne, og kan anvendes som transport til undersøgelser, uheld og lignende. Indikator 05.c: Tilbuddet har i sin 4 (i høj grad Medarbejderne oplyser, at der ved kroniske sygdomme laves en plan for sygehusbesøg, og disse nedskrives dels i borgerens kalender samt i kalenderen på kontoret. Borgerne ledsages til lægebesøg, tandlæge, psykiaterbesøg, hvis borgeren ønsker det. Leder oplyser, at der tilbydes idræt flere gange om ugen, og der findes motionsrum på stedet. Side 23 af 43

24 pædagogiske indsats fokus på forhold, som har betydning for borgernes fysiske og mentale sundhed opfyldt) Desuden arrangeres der ture i svømmehallen. Borgerne går en del rundt på tilbuddet, så alle får rørt sig dagligt. Sundhedsstyrelsens kostråd følges og medarbejderne oplyser, at borgerne motiveres til at spise fornuftigt og alsidigt. Medarbejderen i køkkenet oplyser, at køkkenet i dagbeskæftigelsen sammen med borgerne sammensætter menuen udfra sundhed og ønsker. Borgerne får tilbudt Introkursus, der indbefatter undervisning i sundhed. Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Målgruppe, metoder og resultater Kriterium 06: Tilbuddet forebygger og håndterer magtanvendelser Socialtilsynet bedømmer, at tilbuddet i høj grad har fokus på at forebygge. Tilbuddet har ikke fysiske magtanvendelser med borgerne. Der arbejdes forebyggende i form af sprogbrug, medarbejderens fysiske placeringer i rummet samt med en anerkendende tilgang til borgerne. Desuden anvender borgerne de store udendørsarealer til at afreagere. Tilbuddet har en nedskrevet procedure, der beskriver håndtering før, under og efter en magtanvendelsen. Side 24 af 43

25 Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Målgruppe, metoder og resultater Indikator 06.a: Tilbuddets pædagogiske indsats sikrer, at der ikke sker uforholdsmæssigt mange magtanvendelser 4 (i høj grad opfyldt) Leder oplyser, at der ikke forefindes magtanvendelser lige pt.. Ved alle nyansættelser drøftes magtanvendelser og procedure i den forbindelse. Socialtilsynet bemærker, at den fremsendte procedure ikke er opdateret, da det ikke fremgår, at socialtilsynet skal have fremsendt kopi af indberetning. Lederen oplyser, at de ikke har fokus på det, da de netop ikke har magtanvendelser. Indikator 06.b: Tilbuddet dokumenterer og følger op på eventuelle magtanvendelser med henblik på løbende læring og forbedring af indsatsen 4 (i høj grad opfyldt) Lederen oplyser, at indsatsen ved at forebygge magtanvendelser er den anerkendende tilgang, samtale og kendskabet til den enkelte borger og deres reaktion. Desuden trækker medarbejderne sig fysisk, hvis en borger bliver vred og udadreagerende. Lederen oplyser, at tilbuddet har opmærksomhed på forebyggelse, og at borgerne bruger de store arealer til at rase ud frem for at være til fare for sig selv eller andre. Der er udarbejdet procedure for dokumentation af magtanvendelser og medarbejderne oplyser, at de kan finde den frem, hvis det bliver aktuelt. Her står beskrevet hvilke procedurer, de skal følge og i hvilken rækkefølge. Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Målgruppe, metoder og resultater Kriterium 07: Tilbuddet forebygger overgreb Socialtilsynet bedømmer, at tilbuddet i høj grad forebygger overgreb. Tilbuddet arbejder løbende med samtaler med borgerne om deres tanker og følelser og deres håndtering af disse. Tilbuddet har arrangeret temadage i samarbejde med Sex og Samfund, hvor de unge borgere har fået undervisning i elementer, som kan bidrage til at "læse hinanden" og dermed minimere overgreb. Ved indskrivning laves aftaler og handleplan i forhold til, hvor borgeren ønsker hjælp og til hvad. Tilbuddets anerkendende tilgang og deres fokus på borgernes ressourcer er medvirkende til, at der forebygges overgreb. Side 25 af 43

26 Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Målgruppe, metoder og resultater Indikator 07.a: Tilbuddets pædagogiske indsats sikrer, at der ikke forekommer overgreb i tilbuddet 5 (i meget høj grad opfyldt) Leder oplyser, at tilbuddets værdier lægger op til en tilgang, som er afsmittende på borgerne. Tilgangen er beskrevet, som den anerkendende og ressourceorienterede tilgang på Tilbudsportalen. Derfor forekommer der, ifølge leder, stort set ingen fysiske overgreb. Der kan forekomme verbale overgreb, hvor en borger raser ud, men det forekommer sjældent. Indikator 07.b: Tilbuddets beredskab er hensigtsmæssigt i forhold til at forebygge overgreb og er kendt af medarbejderne 3 (i middel grad opfyldt) Medarbejderne oplyser, at der arbejdes med borgerens grænser samt selvindsigten i at kunne sige fra. Der arbejdes med samtaler med eventuelle implicerede unge, hvor handlemønstre og eventuelle aftaler udarbejdes; således forebygges andre episoder og uhensigtsmæssige situationer, oplyser medarbejderne. Medarbejderne oplyser, at da der er tale om et ungdomstilbud, har tilbuddet indgået samarbejde med Sex og Samfund. På den baggrund har Sex og Samfund afholdt temakursus, hvor blandt andet et emne som at kunne forebygge overgreb herunder aflæse hinanden, er indgået. Leder oplyser, at der er der er udarbejdet en mobbepolitik for at sikre, at der ikke sker mobning på området. Den er kendt af alle medarbejdere og den indgår i det materiale, som nyansatte bliver introduceret til. Politikken har ikke været aktuelt i brug siden udfærdigelsen i Medarbejderne oplyser, at borgerne ved indskrivning udarbejder aftaler eller personlige ønsker om hjælp eller støtte til specifikke ting. Herunder kunne det sagtens være aktuelt at forebygge eksempelvis verbale overgreb med en handlestrategi for borgeren. Leder oplyser, at tilbuddet ikke har en decideret bredskabsplan for overgreb, men at medarbejderne til enhver tid vil kontakte ledelsen, hvis der opstod overgreb. Tilbuddet har abonnement på akut krisehjælp hos Falck Side 26 af 43

27 Tema *Organisation og ledelse Gns. bedømmelse * Vurdering af tema Udviklingspunkter 3 Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet, grundet den vigende borgertilgang, håndterer driften hensigtsmæssigt og foretager de prioriteringer, der er nødvendige. Lederen har forsøgt at omstrukturere og tilpasse i det omfang, det har været muligt uden, at kvaliteten i tilbuddet blev ændret. Socialtilsynet vurderer Elleslettegård på sigt har behov for at videreudvikling herunder opstille kompetenceudviklende forløb for medarbejderne. Ligeledes vurderes behov for ekstern supervision på sigt. Socialtilsynet finder at Elleslettegård på sigt har behov for - videreudvikling og kompetenceudviklende forløb - ekstern supervision Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet med sit høje sygefravær i 2013 trods alt har formået at bibeholde en godt fungerende arbejdsplads samt et botilbud, der bevarer sin indsats. Tilbuddet har med den vigende borgertilgang været nødsaget til at lave afskedigelser. Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Organisation og ledelse Kriterium 08: Tilbuddet har en faglig kompetent ledelse Socialtilsynet bedømmer, at tilbuddet i middel grad har en faglig kompetent ledelse. Ledelsen består af forstander og en bodelsleder. Derudover findes der værkstedsledere på de forskellige værksteder, der alle er relevant uddannet. Forstanderen har 30 års erfaring i at drive tilbuddet og bodelslederen har en pædagogisk uddannelse med overbygning af forskellige kurser. Side 27 af 43

28 Tilbuddets drift er underlagt et vigende borgerantal, hvorfor tilbuddet arbejder på højtryk med at løse opgaven med færre ressoourcer. Medarbejderne oplever stadig, at det er en god arbejdsplads. Side 28 af 43

29 Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Organisation og ledelse Indikator 08.a: Ledelsen har relevante kompetencer i forhold til at lede tilbuddet 3 (i middel grad opfyldt) Ledelsen består af forstander, områdeleder for bogruppe/kantine området, områdeleder for grønt område, områdeleder for administrationen. Pågældende deltog ikke i tilsynsbesøget. Lederen oplyser, at tilbuddet er medlem af Dansk Erhverv, hvor der hentes inspiration og de bruges til f.eks. sager i forbindelse med afskedigelser. Der laves sygefraværsstatistik hver måned, og der er politikker på området og afholdes sygefraværssamtaler. Lederen er uddannet håndværker samt merkonom i personaleadministration og -udvikling. Vedkommende har deltaget i den tidligere lederuddannelse i amtet. Områdelederen for bodelen er professionsbachelor i Ernæring og Sundhed. Der arbejdes med situationsbestemt ledelse med en anerkendende tilgang. Ledelsen oplyser, at tilbuddet er opmærksom på, at der er tale om en arbejdsplads og ikke en familiær relation. Områdeleder oplyser, at pågældende tidligere har været ansat som medarbejder. Medarbejdere udtrykker respekt for den ændrede position. Områdelederen oplyser, at den personalemæssige udvikling kan være svær at håndtere med besparelser og ændrede arbejdsvilkår. Noget medarbejderne nikker genkendende til. Medarbejderne oplyser, at de ser ledelsen som værende anerkendende, indlevende, demokratisk samt gode rollemodeller. En enkelt medarbejder ønsker mere indflydelse. Borgerne udtrykker, at de ser ledelsen som værende tilstede og søde, og de oplyser, at det er lederen, der bestemmer i sidste ende. Indikator 08.b: Tilbuddet 3 (i middel Leder oplyser, at han indgår i et ledernetværk, hvor der hentes inspiration. Desuden sparres i Side 29 af 43

30 benytter sig af ekstern faglig supervision eller anden form for sparring for ledelse og medarbejdere grad opfyldt) ledergruppen. Områdelederen fra bogruppe/kantine og områdelederen fra grønt område har deltaget i lederkurser i Confex. De redskaber, der kom ud af det, har givet kompetencer indenfor lederpositionen i forhold til medarbejderne. Indikator 08.c: Tilbuddet har en kompetent og aktiv bestyrelse 4 (i høj grad opfyldt) Hverken ledelse eller medarbejdere benytter sig ikke af ekstern supervision. Medarbejderne efterlyser ekstern supervision på pædagogiske emner og lederen oplyser, at tilbuddet har en ekstern psykolog, der superviserer på sager. Psykologen kommer cirka en gang om måneden eller efter behov. I forbindelse med den faktuelle høring oplyser leder at medarbejderne er meget tilfredse med den nuværende ordning, som først er kommet til at fungere rigtigt, efter Socialtilsynets besøg. Bestyrelsen består af 6 medlemmer, der samlet besidder kvalifikationer inden for ledelse, økonomi, jura, sociale, pædagogiske og uddannelsesmæssige forhold. Forstanderen kan ikke vælges til bestyrelsen. Leder oplyser, at bestyrelsen er engageret i tilbuddet, og at der forefindes et godt samarbejde med fire møder årligt samt løbende dialog efter behov. Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Organisation og ledelse Kriterium 09: Tilbuddets daglige drift varetages kompetent Socialtilsynet bedømmer, at tilbuddet i overvejende middel grad varetager den daglige drift kompetent. Den daglige drift varetages af primært personer med håndværksmæssig baggrund. Fire ud af 18 ansatte har en socialfaglig uddannelse, hvoraf de tre er tilknyttet bodelen. Der er etableret et lille tværfagligt team om hver borger. Teamet består af kontaktperson, socialrådgiver og værkstedsmedarbejder. Grundet den vigende belægning har der været en del afskedigelser de seneste år. Ligeledes har tilbuddet været ramt af massiv langtidsfravær grundet diverse operationer af fysisk art., hvor medarbejderne har måtte påtage sig flere opgaver. Side 30 af 43

31 Tilbuddet har en aktiv bestyrelse. Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Organisation og ledelse Indikator 09.a: Borgerne har i forhold til deres behov tilstrækkelig kontakt til personale med relevante kompetencer Indikator 09.b: Personalegennemstrømningen på tilbuddet er ikke på højere niveau end sammenlignelige arbejdspladser Indikator 09.c: Sygefraværet blandt medarbejderne er ikke på 4 (i høj grad opfyldt) 3 (i middel grad opfyldt) 1 (i meget lav grad opfyldt) Leder oplyser, at Elleslettegårds medarbejderstab indgår såvel i bodel, som i beskæftigelse og STUforløb. Der er en bred faglig baggrund, hvor praktiske fagområder er i fokus og samtlige medarbejdere i beskæftigelsen har relevant uddannelsesmæssig baggrunde. Ud af de 18 faste medarbejdere tilknyttet Elleslettegård har fire en socialfaglig baggrund (en socialrådgiver, to pædagoger samt to medarbejdere med en bachelor i Ernæring og Sundhed). Ved den faktuelle høring præciserer leder at medarbejdere har en håndværks, pædagogisk og økonomi baggrund. Der er etableret et lille team rundt om hver borger (kontaktperson, socialformidler, værkstedsperson og eventuelt jobkonsulent). Medarbejderne oplyser, at weekenderne er besat af ufaglærte medarbejdere. Ved den faktuelle høring oplyser leder at weekenderne er besat "med vagter, som er yngre studerende, blandt dem også pædagogstuderende, pt. har vi en vagt der er uddannet pædagog. Hun har været ansat siden 1. dec. 2013" Der er få tilkaldevikarer i weekenderne, da nogle borgere er på hjemmebesøg. Ved den faktuelle høring oplyser leder at "Der er altid vagt på, uanset om der er 1 eller 20 beboer her i weekenden". Tilbuddet har ikke en stor personalegennemstrømning generelt. Leder oplyser, at der har været en del afskedigelser på baggrund af den vigende belægning. Lederen oplyser, at sygefraværet har været højt i 2013, alle er begrundet i langtidsfravær. Grundet det vigende borgerantal har det ikke været økonomisk forsvarligt at anvende vikarer, og derfor har Side 31 af 43

32 højere niveau i forhold til sammenlignelige arbejdspladser Tema Gns. bedømmelse medarbejderne fået tilknyttet flere arbejdsopgaver og en del alenearbejde. Medarbejderne oplyser, at de har flere opgaver, men godt arbejdsmiljø, og dermed har de ikke oplevet højere sygefravær - trods en massiv indsats med dels flere opgaver, dels lavere normering. I den faktuelle høring oplyser leder at der ikke er tale om lavere normering, da antallet af medarbejdere er afstemt efter antallet af beboere. * Vurdering af tema Udviklingspunkter *Kompetencer 3,5 Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet besidder en bred vifte af kompetencer. Der findes relevante kompetencer indenfor hvert fagområde i beskæftigelsen, og i bodelen er der ansat pædagogisk uddannet personale. Vagtteamet, som består af nattevagter og wekendmedarbejdere, er alle ufaglærte. Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet bør opkvalificere personalet i weekender, så de således kan udføre relevante faglige tilgange og anvende aftalte metoder. Medarbejderne har samlet set de relevante kompetencer og en erfaring med målgruppen. Medarbejdernes videreuddannelse og kompetenceudvikling er sat i bero, grundet vigende tilgang, hvilket socialtilsynet vurderer, kan være foruroligende, såfremt det står på for længe. Tilbuddet har udelukkende benyttet sig af intern sparring, temadage med oplægsholdere samt med supervision med en neuropsykolog, der kommer fast en Socialtilsynet bemærker, at tilbuddet med fordel kan - opprioritere at videreuddanne medarbejdere og ledelse. - tilbyde Vagtteamet kurser eller ansætte faglært personale til weekender, således der bevares en rød tråd i arbejdet på bodelen. Side 32 af 43

33 gang om måneden. Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet kan bære denne prioritering et stykke tid, men at tilbuddet på længere sigt må prioritere kurser, efteruddannelse og supervision for at opretholde medarbejdernes gejst og kvalifikationer. Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Kompetencer Kriterium 10: Tilbuddets medarbejdere besidder relevante kompetencer i forhold til målgruppens behov og tilbuddets metoder Socialtilsynet bedømmer, at tilbuddet i overvejende høj grad har de fornødne kompetencer til at varetage målgruppens behov. Medarbejdergruppen er engagerede og positive i forhold til deres arbejde. De vil gerne tilbuddet og de unge borgere. Medarbejderne udtrykker ønske om mere viden, men er meget forstående overfor, hvorfor der ikke er penge til kurser, videreudvikling mm. pt.. Medarbejderne er faguddannet indenfor deres område på værkstederne, desuden har de erfaring og/ eller relevante kurser. Medarbejdergruppen i bodelen har alle 3 en pædagogisk grunduddannelse og/ eller overbygninger af forskellig karakter. Side 33 af 43

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport sociale tilbud

Tilsynsrapport sociale tilbud Tilsynsrapport sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den fornødne kvalitet og samlet set fortsat opfylder

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport. Tilbud: Mariested

Tilsynsrapport. Tilbud: Mariested Tilsynsrapport Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den fornødne

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport sociale tilbud

Tilsynsrapport sociale tilbud Tilsynsrapport sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den fornødne kvalitet og samlet set fortsat opfylder

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Regodkendelse af Bo og Naboskab Vordingborg 24. november 2014

Regodkendelse af Bo og Naboskab Vordingborg 24. november 2014 Regodkendelse af Bo og Naboskab Vordingborg 24. november 2014 Kopi fra Tilbudsportalen Re-godkendelsen omhandler alle temaer i kvalitetsmodellen: Uddannelse og beskæftigelse, Selvstændighed og relationer,

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Intentionerne med socialtilsynets kvalitetsmodel - model for kvalitetsvurdering af sociale tilbud. Temaseminar i Partnerskabsnetværket 30.

Intentionerne med socialtilsynets kvalitetsmodel - model for kvalitetsvurdering af sociale tilbud. Temaseminar i Partnerskabsnetværket 30. Intentionerne med socialtilsynets kvalitetsmodel - model for kvalitetsvurdering af sociale tilbud Temaseminar i Partnerskabsnetværket 30. maj 2017 Dagsorden 1. Kort introduktion til tilsynsreformen, de

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Ny godkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Ny godkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Bilag 1. Kvalitetsmodel: Temaer, kriterier og indikatorer for tilbud

Bilag 1. Kvalitetsmodel: Temaer, kriterier og indikatorer for tilbud Kvalitetsmodel: Temaer, kriterier og indikatorer for tilbud Bilag 1 Indledning I det følgende beskrives kvalitetsmodellen, som socialtilsynet skal anvende ved vurdering af kvaliteten i sociale tilbud ved

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Socialtilsyn. Kvalitetsmodel: Temaer, kriterier og indikatorer for sociale tilbud

Socialtilsyn. Kvalitetsmodel: Temaer, kriterier og indikatorer for sociale tilbud Socialtilsyn. Kvalitetsmodel: Temaer, kriterier og indikatorer for sociale tilbud 10. juli 2013 Publikationen er udgivet af Socialstyrelsen Edisonsvej 18, 1. 5000 Odense C Tlf.: 72 42 37 00 E-mail: socialstyrelsen@socialstyrelsen.dk

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Ny godkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har

Læs mere

Tilsynsrapport 2013 Vejby Bo- og Beskæftigelse - Test af Socialstyrelsens kvalitetsmodel

Tilsynsrapport 2013 Vejby Bo- og Beskæftigelse - Test af Socialstyrelsens kvalitetsmodel Tilsynsrapport 2013 Vejby Bo- og Beskæftigelse - Test af Socialstyrelsens kvalitetsmodel 1. Faktuelle oplysninger Tilbuddets navn, adresse, tlf. samt e-mail Tilbud efter serviceloven Tilsynskonsulent/er

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsyn med aflastning (SEL 84)

Tilsyn med aflastning (SEL 84) 1 Tilsyn med aflastning (SEL 84) Socialtilsyn Midt tilbyder tilsyn med aflastning jf. serviceloven 148 a, stk. 4. Tilkøbet omfatter tilsyn med tilbudslignende enheder jf. 84, som ikke hører under Socialtilsyn

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Ny godkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Socialtilsyn Hovedstadens tilsyn på det specialiserede voksenområde. Botilbud i Frederikssund Kommune 2014

Socialtilsyn Hovedstadens tilsyn på det specialiserede voksenområde. Botilbud i Frederikssund Kommune 2014 Socialtilsyn Hovedstadens tilsyn på det specialiserede voksenområde Botilbud i Frederikssund Kommune Indledning Lov om socialtilsyn trådte i kraft. januar. Formålet med loven er at sikre, at indsatsen

Læs mere

Tilsyn med plejeboliger og friplejeboliger Jf. 151 (SEL)

Tilsyn med plejeboliger og friplejeboliger Jf. 151 (SEL) Tilsyn med plejeboliger og friplejeboliger Jf. 151 (SEL) Koncept 2017 1 Tilsyn med plejeboliger og friplejeboliger Socialtilsyn Midt tilbyder tilsyn med plejeboliger og friplejeboliger jf. servicelovens

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

TILSYNSFAGLIG UNDERVISNINGSDAG 2015 HANDOUT Tilbud Eksempler Principper

TILSYNSFAGLIG UNDERVISNINGSDAG 2015 HANDOUT Tilbud Eksempler Principper TILSYNSFAGLIG UNDERVISNINGSDAG 2015 HANDOUT Tilbud Eksempler Principper Eksempel A. Voksne, Tema 1., Uddannelse & Beskæftigelse Eksempel B. Voksne, Tema 2., Kompetencer Eksempel C. Børn & Unge, Tema 1.,

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Ny godkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Godkendelsesrapport nye sociale tilbud

Godkendelsesrapport nye sociale tilbud Godkendelsesrapport nye sociale tilbud Praktiske oplysninger Godkendelsesrapporten er en opsummering af socialtilsynets vurdering af, om tilbuddet samlet set opfylder betingelserne for godkendelse, jf.

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport. Aflastningshjemmet Rendbjerg Godkendt. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse:

Tilsynsrapport. Aflastningshjemmet Rendbjerg Godkendt. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Aflastningshjemmet Rendbjerg 04-04-2017 Godkendt Rapporten er udarbejdet af: Socialtilsyn Syd Lindevej 5A 5750 Ringe Indholdsfortegnelse

Læs mere

Tilsynsrapport sociale tilbud

Tilsynsrapport sociale tilbud Tilsynsrapport sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den fornødne kvalitet og samlet set fortsat opfylder

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Kvalitetsmodel for socialtilsyn

Kvalitetsmodel for socialtilsyn Version iht. BEK nr. 1907 af 29/12/2015 Kvalitetsmodel for socialtilsyn Temaer, kriterier og indikatorer for tilbud Indledning I det følgende beskrives kvalitetsmodellen, som socialtilsynet skal anvende

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har

Læs mere