Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst"

Transkript

1 Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den fornødne kvalitet og samlet set fortsat opfylder betingelserne for godkendelse, jf. 6 og i Lov om socialtilsyn. En del af oplysningerne i tilsynsrapporten skal, jf. 22 i Lov om socialtilsyn, fremgå af Tilbudsportalen. Disse oplysninger er markeret med * Socialtilsynets bedømmelse af kvaliteten foretages med udgangspunkt i kvalitetsmodellens kriterier og indikatorer ved hjælp af en 5- trins skala jf. 6 i Lov om socialtilsyn. Kvalitetsbedømmelsen indgår i en kvalitetsvurdering, hvor socialtilsynet, afhængig af tilbudstype og målgruppen, har mulighed for at inddrage andre relevante forhold, der ligger inden for de 7 temaer, men som ikke er indeholdt i indikatorer og kriterier. Socialtilsynet indhenter og vurderer endvidere øvrige oplysninger, der har betydning for godkendelsen, herunder økonomiske og organisatoriske forhold jf i Lov om socialtilsyn. Oplysningerne indgår i vurderingen af, om tilbuddet samlet set fortsat opfylder betingelserne for godkendelse. Tilsynsrapporten og konklusionerne heri indgår i socialtilsynets feedback og opfølgning i forhold til tilbuddet. For tilbud med flere afdelinger udarbejdes der én samlet kvalitetsvurdering. Side 1 af 45

2 1. Stamoplysninger *Tilbuddets navn: *Adresse: *Kontaktoplysninger: *Tilbudstyper: *Målgrupper: Botilbud Grønningen SEL 107 Grønningen Hjørring Tlf.: Hjemmeside: 107 (midlertidigt botilbud til voksne) 18 til 50 år (udviklingshæmning) Pladser i alt: 1 Tilsynsrapporten er udarbejdet af: Dato for tilsynsrapport: Rikke Harritsø Hansen (Socialtilsyn Øst) Samlet vurdering (jf. 6 og i Lov om socialtilsyn) *Samlet vurdering: Socialtilsynet har i forbindelse med driftsorienteret tilsyn vurderet samtlige 7 temaer i kvalitetsmodellen, med særligt fokus på temaerne "Selvstændighed og relationer, Organisation og ledelse samt kompetencer og konkluderer på denne baggrund, at Botilbuddet Grønningen i meget høj grad besidder den kvalitet der skal til for at sikre at borgerne ydes en indsats, der er i overensstemmelse med formålet med offentlige og private tilbud efter lov om social service. Side 2 af 45

3 Socialtilsynets samlede vurdering af Botilbuddet Grønningen er, at der er tale om et velorganiseret tilbud, der formår med anerkendende tilgang, at møde borgerne individuelt og som samlet målgruppe. Det vurderes desuden, at tilbuddets medarbejdere har erfaring og viden om målgruppen og, at personalegruppen i den daglige praksis har en sammensætning, der passer til de behov som målgruppen har. Herudover vurderer socialtilsynet, at tilbuddet har en faglig kompetent ledelse, der formår at være anerkendende og handlekraftig. *Afgørelse: Godkendt Opmærksomhedspunkter: Side 3 af 45

4 3. Oplysninger om datakilder Dokumenter: Observation Interview Interviewkilder Oversigt over fraværsdage Oversigt over medarbejdernes kompetencer Oversigt over fratrådte og tiltrådte medarbejdere Oversigt over indskrevne borgere Oplysningsskema til driftsorienteret tilsyn Oversigt over vikartimer Pædagogiske fokuspunkter på 2 borgere Skriftligt interview med sagsbehandler fra visiterende kommune, dateret d Statusbeskrivelse på 2 borgere Der er løbende foretaget observation af det relationelle samspil i botilbuddet Interview med leder samt stedfortræder Interview med 2 medarbejdere Interview med 1 beboer Skriftligt interview med sagsbehandler fra visiterende kommune Opfølgende telefoninterview med leder. Anbringende kommune Beboere Ledelse Medarbejdere Side 4 af 45

5 4. Oplysninger om tilsynsbesøg Dato Start: Slut: Oversigt over tilsynsbesøg Tilsynskonsulenter : Grønningen 8, 9800 Hjørring Rikke Harritsø Hansen Susanne Svendsen Afdelinger Aflastning Grønningen Botilbuddet Grønningen Besøgstype Særligt fokus på udvalgte temaer, kriterier eller indikatorer Der er ved tilsynsbesøget blevet gennemgået alle 7 temaer i kvalitetsmodekllen, med særligt fokus på følgende temaer: Selvstændighed og relationer Organisation og ledelse Kompetencer Side 5 af 45

6 5. Bedømmelse og vurdering af kvalitet (jf. 6 i Lov om socialtilsyn) Nedennævnte figur illustrerer tre centrale elementer, der indgår i socialtilsynets vurdering af hvorvidt tilbuddet har fornøden kvalitet og samlet set fortsat opfylder betingelserne for godkendelse. Dette afsnit omhandler bedømmelse og vurdering af kvalitet. Samlet vurdering af om tilbuddet kan godkendes: For at kunne træffe en afgørelse indhenter og vurderer Socialtilsynet øvrige oplysninger, der har betydning for fortsat godkendelse, herunder oplysninger om økonomiske og organisatoriske forhold jf. Lov om socialtilsyn ( 12-18) samt relaterede lovgivninger fx Lov om social service, retssikkerhedsloven m.m. Kvalitetsvurdering: Socialtilsynet laver en samlet vurdering af kvaliteten ud fra kvalitetsmodellens syv temaer ( 6). I den samlede vurdering af om tilbuddet fortsat har den fornødne kvalitet, kan det være relevant at inddrage forhold, der falder inden for de 7 temaer, men som ikke er indeholdt i kvalitetsmodellens kriterier og indikatorer. Kvalitetsbedømmelse: Socialtilsynet bedømmer tilbuddet ud fra kvalitetsmodellens kriterier og indikatorer. Side 6 af 45

7 - 5.1 Kvalitetsmodellen I kvalitetsmodellen er både 'Gns. bedømmelse' på temaniveau og 'Bedømmelse' på indikatorniveau angivet på følgende skala: 5. i meget høj grad opfyldt. 4. i høj grad opfyldt. 3. i middel grad opfyldt. 2. i lav grad opfyldt. 1. i meget lav grad opfyldt. Vurderingen af temaerne bygger på kvalitetsbedømmelsen, og der kan, afhængigt af tilbudstype og målgruppe, inddrages andre relevante forhold, som ikke er indeholdt i kvalitetsmodellens indikatorer. Tema *Uddannelse og beskæftigelse Gns. bedømmelse * Vurdering af tema Udviklingspunkter 4,5 Temaet er blevet gennemgået ved dette tilsyn og da der ikke er væsentlige ændringer bibeholdes vurderingen fra Det er Socialtilsynets vurdering, at Botilbud Grønningen arbejder aktivt og målrettet på, at støtte og motivere den enkelte beboer i forhold til, at opnå og opretholde stabil beskæftigelse, uddannelse eller anden form for aktivering. Alle beboere i tilbuddet er således aktuelt i gang med uddannelse eller i beskæftigelse. Socialtilsynet vægter samtidig, at beboerne i tilbuddet oftest er unge mennesker, der er i et afklaringsforløb i forhold til mulighederne for fremtidig uddannelse eller beskæftigelse, hvilket tilbuddet vurderes at understøtte på meningsfuld og kompetent vis. Det vurderes ligeledes, at tilbuddet samarbejder kompetent og engageret, med de eksterne uddannelseseller beskæftigelsestilbud som beboerne benytter, hvilket Side 7 af 45

8 vurderes at understøtte den enkelte beboers udvikling og fremme fastholdelse og stabilt fremmøde for den enkelte. Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Uddannelse og beskæftigelse Kriterium 01: Tilbuddet støtter borgerne i at udnytte deres fulde potentiale i forhold til uddannelse og beskæftigelse Det er Socialtilsynets vurdering, at tilbuddet indenfor deres målsætning og set i forhold til målgruppens forudsætninger i høj grad understøtter beboernes tilknytning til uddannelse eller beskæftigelse. Vurderingen af kriteriet er fra 2015, da forholdene er i 2016 oplyst i det væsentligste at være uændrede i forhold til følgende fra 2015: I vurderingen vægtes det, at både leder og medarbejdere kan beskrive et aktivt og meningsfuldt samarbejde med eksterne samarbejdspartnere, hvilket bidrager til at understøtte beboernes fastholdelse i beskæftigelse. Ligeledes vægtes det, at beboerne i tilbuddet fortrinsvis er unge mennesker, der er i et afklaringsforløb, både i forhold til fremtidig boligform og fremtidig uddannelse eller beskæftigelse. Der er således fokus på afklaring af beboernes kompetencer i forhold til hvilke fremtidige muligheder og ønsker, den enkelte beboer har i forhold til uddannelse eller beskæftigelse. Side 8 af 45

9 Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Uddannelse og beskæftigelse Indikator 01.a: Tilbuddet 4 (i høj grad opstiller i samarbejde med borgerne konkrete mål for borgernes skolegang, uddannelse eller beskæftigelse, og der følges op herpå Indikator 01.b: Borgerne er i undervisningstilbud, uddannelse, beskæftigelse, beskyttet beskæftigelse, eller dagtilbud i form af aktivitets- og samværstilbud Tema *Selvstændighed og relationer Gns. bedømmelse 5 (i meget høj grad Indikatoren bedømmes til i høj grad at være opfyldt. I bedømmelsen er der lagt vægt på, at der jf. fremsendte handleplaner i 2015, er udarbejdet konkrete mål for beboernes beskæftigelse eller uddannelse, der hvor det vurderes meningsfuldt at arbejde med dette. Det bemærkes, at der således ikke er opstillet konkrete mål vedr. beboerens beskæftigelse eller uddannelse for alle beboere i tilbuddet, hvilket fremgår af de fremsendte handleplaner i Der hvor beboeren har behov for støtte eller vejledning i forhold til opretholdelse af tilknytning til uddannelse eller beskæftigelse opstilles der således mål for dette. Det vægtes ligeledes, at det fremgår af fremsendte handleplaner, at der løbende evalueres på de opstillede delmål i samarbejde med beboeren. Målene er jf. interview med medarbejdere og leder, udarbejdet i samarbejde med beboeren og den løbende opfølgning og evaluering foregår ligeledes i samarbejde med beboeren, der hvor dette er muligt. Bedømmelsen af indikatoren og oplysninger er fra re-godkendelsen Indikatoren bedømmes til i meget høj grad at være opfyldt. I bedømmelsen er der lagt vægt på at alle beboere er i uddannelses-eller beskæftigelsestilbud. Det fremgår af fremsendt dokumentation og interview med beboere og medarbejdere, at de alle har stabilt fremmøde. * Vurdering af tema Udviklingspunkter 4,7 Det er fortsat socialtilsynets vurdering, at Botilbud Grønningen i tæt samarbejde med beboerne, i høj grad medvirker til udvikling af beboernes selvstændighed. Det er ligeledes vurderingen, at tilbuddet løbende tilpasser Side 9 af 45

10 indsatsen i forhold til beboerens ønsker og kompetencer. Det vægtes ligeledes, at medarbejderne tager afsæt i en tæt relation og en anerkendende dialog med beboerne for løbende, at kunne understøtte selvstændighed, udvikling og trivsel. Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet vægter beboernes relationer i og udenfor tilbuddet meget højt. Det er ligeledes vurderingen, at tilbuddet bidrager til beboernes indgåelse i og opretholdelse af meningsfulde relationer. Således vægtes det højt i dagligdagen, at beboerne har gode relationer til hinanden og at de alle er ansvarlige for kulturen og trivslen i fællesskabet i tilbuddet. Ligeledes vægtes det, at alle bidrager til fællesskabet ved at deltage i fælles opgaveløsning af alle de daglige opgaver i tilbuddet. Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet i forbindelse med implementering af nyt ESDH system, EKJ, er godt i gang med at systematisere løbende dokumentation af mål og resultater for den enkelte beboer. Der bør fortsat være særlig fokus på dokumentation af konkrete mål og løbende opfølgning på disse. Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Selvstændighed og relationer Kriterium 02: Tilbuddet styrker borgernes sociale kompetencer og selvstændighed Samlet vurderer Socialtilsynet fortsat, at tilbuddet i høj grad styrker beboernes sociale kompetencer og selvstændighed. Der lægges vægt på, at tilbuddet i den daglige struktur har indbygget en høj grad af inddragelse af beboerne både i forhold til beslutninger der omhandler fællesskabet og beboerens private forhold. Derudover vægtes det, at der Side 10 af 45

11 arbejdes med konkrete mål for, at beboerne selvstændigt skal gøre de ting de kan f.eks. gå i byen, tage på besøg hos pårørende, selv tage til og fra beskæftigelse osv. Ligeledes vægtes det, at der arbejdes målrettet på hele tiden at udvikle og fremme beboernes sociale kompetencer og selvstændighed med henblik på øget mestring af eget liv. Der lægges samtidig vægt på, at alle beboere i tilbuddet deltager i aktiviteter eller sociale sammenhænge udenfor tilbuddet. Ligeledes vægtes det, at alle beboere er i beskæftigelse uden for tilbuddet og herved har rig mulighed for at deltage i sociale sammenhænge. Der er endvidere lagt til grund, at Socialtilsynet jf. samtale med beboere, medarbejdere og leder vurderer, at tilbuddet i høj grad arbejder målrettet med beboernes selvstændighed, gennem en målrettet indsats i forhold til at give den enkelte beboer ansvar for beslutninger der vedrører eget liv. Ligeledes vurderes det, at tilbuddet har godt blik for individuel tilgang i forhold til, hvad der er meningsfuldt og muligt for den enkelte beboer i forhold til styrkelse af sociale kompetencer og selvstændighed, og derefter tilpasse indsatsen herefter. Side 11 af 45

12 Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Selvstændighed og relationer Indikator 02.a: Tilbuddet opstiller i samarbejde med borgerne konkrete, individuelle mål for borgernes sociale kompetencer og selvstændighed, og der følges op herpå Indikator 02.b: Borgerne indgår i sociale relationer, fællesskaber og netværk i det omgivende samfund 4 (i høj grad 5 (i meget høj grad Indikator bedømmes til i meget høj grad at være opfyldt. I bedømmelsen er der lagt vægt på, at det fremgår jf. interview med lederen og medarbejdere samt af fremsendt dokumentation, at den enkelte beboers mål og delmål, herunder også mål for sociale kompetencer og selvstændighed, er indarbejdede i den enkeltes handleplan, der er udarbejdet eller gennemgået sammen med beboeren. Det bemærkes samtidig, at der sker løbende evaluering af mål og delmål og ligeledes dokumenteres regelmæssigt på denne opfølgning. Medarbejderne oplyser jf. interview. at der arbejdes på fortsat, at udvikle og sikre løbende dokumentation af mål og resultater. Herudover vægtes det i fremsendt handleplan, at tilbuddet har fokus på konkrete mål, i forhold til at styrke borgerens sociale kompetencer, hvilket arbejdes målrettet på i hverdagen, jf. interview med medarbejdere. Ligeledes vægtes det, at både ledelse og medarbejdere refererer til, at de individuelle mål, med afsæt i beboerens egne ønsker og behov, danner baggrund for det daglige arbejde med beboeren i forhold til sikring af størst mulig selvstændighed og indflydelse på eget liv. Det vægtes ligeledes, at tilbuddet dokumenterer de daglige notater elektronisk i EKJ, men at det endnu ikke er muligt, at foretage opfølgning på mål og delmål i dette system. Således sker den løbende opfølgning og evaluering af mål og delmål primært på personalemøder. Det vægtes tillige, at ikke alle beboere jf. interview med medarbejdere, deltager aktivt i opstilling og evaluering af deres individuelle mål, idet de enten ikke ønsker eller magter det. Indikatoren bedømmes til i meget høj grad at være opfyldt. Der er i bedømmelsen lagt vægt på, at de fleste beboere i tilbuddet indgår i sociale relationer uden for tilbuddet i form af kontakt med venner og bekendte, for de flestes vedkommende er det nogen de kender fra deres beskæftigelse eller uddannelsestilbud. Ligeledes vægtes det, at tilbuddet jf. interview med medarbejdere tilbyder deltagelse i forskellige arrangementer i lokalområdet f. eks. open by night, adventskirken og andre gratis tilbud. derudover kan 3 af beboerne færdes på egen hånd i nærmiljøet, hvilket de har stor glæde af. Side 12 af 45

13 Indikator 02.c: Borgerne har med udgangspunkt i deres ønsker og behov herfor kontakt til og samvær med deres familie og netværk i dagligdagen Tema *Målgruppe, metoder og resultater Gns. bedømmelse 5 (i meget høj grad Medarbejderne arbejder, jf. interview aktivt på at støtte beboerne i deltagelse i forskellige ting i lokalområdet, f.eks. går 2 beboere til fitness. Derudover tilbydes der i tilbuddet forskellige aktiviteter som fisketure, shoppeture, musikfestival osv. Der er herudover lagt vægt på, at borgerne kan deltage i klubaftener, ture i naturen, busture, musikaftener mm. Det er dagbeskæftigelsestilbud, der arrangerer dette. Indikatoren bedømmes til i meget høj grad at være opfyldt. I bedømmelsen er der lagt vægt på, at leder oplyser i interview, at pårørende er velkomne. Døren står altid åben og de må gerne spise med, hvis de har lyst. Leder oplyser, at forældresamarbejdet foregår ukompliceret. Herudover er der lagt vægt på følgende oplysninger fra re-godkendelsen i 2015, som vurderes af leder og medarbejdere til fortsat at være gældende. I bedømmelsen er der lagt vægt på, at tilbuddet jf. interview med leder og medarbejdere vægter beboernes kontakt til pårørende og netværk højt. Det bemærkes, at tilbuddet altid indbyder familie til dialog møde inden beboeren flytter ind. Dette med henblik på at afstemme forventninger og fremadrettet sikre et godt samarbejde og på, at gøre indflytningen så uproblematisk som muligt for beboeren. Ligeledes oplyses det, at alle beboere i tilbuddet har god og regelmæssig kontakt med deres familie. Medarbejderen indgår således i løbende dialog med flere pårørende med henblik på sikring af optimalt samvær for den enkelte. De beboere der ønsker og magter det er regelmæssigt på weekend hos familien ligesom familie og netværk kommer på besøg i tilbuddet. * Vurdering af tema Udviklingspunkter 4,8 Det er Socialtilsynets vurdering, at Botilbud Grønningen arbejder med afsæt i en klar målgruppebeskrivelse: Voksne mellem 18 og 50 år med psykisk udviklingshæmning. Botilbud Grønningen er etableret som et ventebotilbud til udviklingshæmmede borgere, Socialtilsynet anbefaler, at der fremadrettet bør være fokus på resultatdokumentation og målopfølgning med henblik på, at udvikle og målrette indsatsen i forhold til den enkelte beboer. Socialtilsynet bemærker positivt, at tilbuddet er i proces omkring at færdiggøre Side 13 af 45

14 der har brug for et midlertidigt botilbud med henblik på afklaring af fremtidig boform og beskæftigelse. Med baggrund i dette vurderes det, at de beboere der aktuelt er visiteret til tilbuddet overvejende er indenfor den beskrevne målgruppe. Ligeledes vurderes det, at tilbuddets faglige tilgang: Kognitiv, Ressourcefokuseret og Anerkendende Pædagogik (KRAP), er relevant i forhold til målgruppens behov og, at det fører til positive resultater for beboerne i tilbuddet. Ligeledes vurderes tilbuddets metoder: Anerkendende pædagogik og KRAP, at være relevante i forhold til målgruppen og indsatsen i tilbuddet. Det vurderes ligeledes, at tilbuddets faglige tilgange og metoder i høj grad er kendt af medarbejderne og implementeret i tilbuddet. Det er samtidig Socialtilsynets vurdering, at tilbuddets igangværende implementering af systematisk resultatdokumentation, vil bidrage positivt til øget tydelighed og sammenhæng mellem indsatsen i tilbuddet og resultaterne for den enkelte beboer, således at der opnås positive resultater for beboerne i tilbuddet.,det vurderes ligeledes, at indsatsen i tilbuddet i meget høj grad understøtter beboernes medinddragelse, indflydelse på eget liv og udvikling af sociale kompetencer. Dette vurderes, at understøtte tilbuddets målsætning om, at opholdet i tilbuddet er midlertidigt implementeringen af et elektronisk dokumentationssystem, hvilket vil komme til at indeholde løbende dokumentation af mål og resultater. Side 14 af 45

15 med det klare mål, at afklare beboernes fremtidige muligheder for beskæftigelse og boform, på meget relevant vis. Ligeledes vurderes det, at der fremadrettet bør være fokus på hvorvidt indsatsen i tilbuddet er i overensstemmelse med de mål visiterende kommune har for borgerens ophold. Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Målgruppe, metoder og resultater Kriterium 03: Tilbuddet arbejder med afsæt i en klar målgruppebeskrivelse, systematisk med faglige tilgange og metoder, der fører til positive resultater for borgerne Samlet vurderer Socialtilsynet fortsat, at tilbuddet arbejder ud fra en klar målgruppebeskrivelse og, at tilbuddet jf. deres oplysninger på Tilbudsportalen arbejder ud fra faglige tilgange, der er tilpasset målgruppens behov. Det vægtes, at den målgruppe der er beskrevet på tilbuddets hjemmeside og på Tilbudsportalen jf. indikator 3.a., overvejende stemmer overens med de beboere, der aktuelt er visiteret til tilbuddet. Samtidig vægtes det, at tilbuddet på tilbudsportalen har beskrevet, at de anvender følgende faglige tilgang: Kognitiv Ressourcefokuseret og Anerkendende Pædagogik (KRAP) Tilbuddets metoder beskrives til at være: Anerkendende Pædagogik og KRAP. Samlet vægtes det, at tilbuddets faglige tilgange og metoder, som beskrevet på Tilbudsportalen vurderes i høj grad at være implementeret og kendt af medarbejderne. Socialtilsynet vurderer, at medarbejderne mangler faglig viden i forhold til at kunne håndtere de problematikker, der er omkring en beboer, der udfordrer personalet. Socialtilsynet ser positivt på, at tilbuddet har fokus på dette og at der i 2016 skal opstartes supervision i forhold til de problematikker som personalet udfordres i. Socialtilsynet bemærker jf. interview med både leder og medarbejdere og fremsendt dokumentation, at tilbuddet i forbindelse med implementering af EKJ, er i positiv udvikling i forhold til faglighed og dokumentation af mål, delmål og resultater for beboerne. Der lægges yderligere vægt på, at Socialtilsynet kan konstatere jf. opfyldelsen af flere indikatorer og interview med leder og medarbejdere, at beboerne udvikler sig positivt i tilbuddet. Socialtilsynet bemærker ligeledes, at visiterende kommune har oplyst, at der forefindes 141 planer og bestillinger Side 15 af 45

16 indeholdende konkrete mål og delmål for alle beboere i tilbuddet, og at tilbuddet arbejder efter dette. Dette stemmer ikke overens med de oplysninger som tilbuddet har givet, da de oplyser, at der ikke forefindes 141 handleplaner på alle borgerne i tilbuddet. Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Målgruppe, metoder og resultater Indikator 03.a: Tilbuddet anvender faglige tilgange og metoder, der er relevante i forhold til tilbuddets målsætning og målgruppe 3 (i middel grad Indikator bedømmes til i middel grad at være opfyldt. I bedømmelsen vægtes det, at tilbuddet jf. oplysninger på Tilbudsportalen, har en tydelig målgruppebeskrivelse der rummer: "Voksne mellem 18 og 50 år med psykisk udviklingshæmning. Grønningen er etableret som et ventebotilbud til udviklingshæmmede borgere, der har brug for et midlertidigt botilbud med henblik på afklaring af fremtidig boform. Således beskrives tilbuddets faglige målsætning på Tilbudsportalen til at være: "At afklare og udvikle beboernes personlige kompetencer, med fokus på sociale sammenhænge og dagligdagsfunktioner (ADL) indtil et egnet blivende botilbud kan tilbydes". Med baggrund i dette vægtes det, at Socialtilsynet kan konstatere jf. fremsendt beboerliste og besøg i tilbuddet, at de beboere der aktuelt bor i tilbuddet overvejende matcher den beskrevne målgruppe. Socialtilsynet vurderer, at en beboer i tilbuddet ikke umiddelbart rummes indenfor den beskrevne målgruppe, idet der er tale om en person med en IQ inden for normalområdet, der i sin adfærd udfordrer medarbejderne, jf. interview med medarbejdere og leder af botilbuddet. Det vurderes herudover, at tilbuddet jf. samtale med medarbejdere, mangler faglige tilgange, metoder og viden til at håndtere især beboerens adfærd. Hertil er vægtet, at leder og medarbejdere er meget bevidste omkring deres arbejde med netop denne beboer og at leder oplyser i et opfølgende telefoninterview, at der er sket en positiv udvikling med beboeren og at tilbuddet fremadrettet vil prioritere supervision, for at få redskaber til at arbejde med beboeren. Der er i bedømmelsen også lagt vægt på følgende oplysninger fra re -godkendelsen i 2015: Ligeledes vægtes det, at tilbuddets faglige tilgange er beskrevet på Tilbudsportalen til at være: Kognitiv Ressourcefokuseret og Anerkendende Pædagogik (KRAP). Side 16 af 45

17 Indikator 03.b: Tilbuddet dokumenterer resultater med udgangspunkt i konkrete, klare mål for borgene til løbende brug for egen læring og forbedring af indsatsen 4 (i høj grad Det er vægtet, at socialtilsynet har aflagt besøg i tilbuddet og har vurderet jf. interview med medarbejdere, deltagelse i personalemøde og gennemgang af fremsendt dokumentation, at de anvendte faglige tilgange og metoder er i overensstemmelse med de beskrevne på Tilbudsportalen. Ligeledes vægtes det, at tilbuddets faglige tilgange og metoder jf. tilbuddets oplysninger på Tilbudsportalen vurderes at være relevante i forhold til den beskrevne målgruppe. Socialtilsynet bemærker i forbindelse med deltagelse i personalemøde og interview med medarbejderne, at tilbuddets faglige tilgange og metoder er kendt af personalet og implementeret i dagligdagen i tilbuddet. Det er socialtilsynets vurdering, at de metoder tilbuddet anvender er relevante i forhold til målgruppen og tilbuddets målsætning, dette ses også afspejlet i den positive udvikling flere beboere er i jf. interview med medarbejdere. Indikatoren bedømmes til i høj grad at være opfyldt. Bedømmelsen af indikatoren og oplysninger er fra regodkendelsen 2015, da forholdene er i 2016 er oplyst i det væsentligste at være uændrede i forhold til følgende fra 2015: I bedømmelsen er der lagt vægt på, at tilbuddet jf. fremsendt dokumentation i samarbejde med beboeren udarbejder handleplan med mål og delmål for opholdet i tilbuddet. Derudover arbejder tilbuddet i det daglige med fokuspunkter for den enkelte beboers udvikling. Der følges løbende op på disse fokuspunkter på personalemøder. Socialtilsynet deltager i et personalemøde under besøget og kan konstatere, at beboernes fokuspunkter drøftes fagligt kompetent med henblik på evaluering og justering af indsatsen omkring den enkelte beboer. Kontaktpersonen udarbejder årligt en samlet status, på baggrund af den løbende evaluering, som gennemgås med beboeren inden den fremsendes til sagsbehandleren. Der er tillige lagt vægt på jf. interview med medarbejderne, at målene for den enkelte beboer er kendt og nærværende for medarbejderen i det daglige arbejde. Således vurderes det, at der i tilbuddet foregår løbende dokumentation og justering af indsatsen i forhold til beboerens udvikling og trivsel. Det bemærkes, at der fortsat bør være fokus på kontinuerlig og systematisk dokumentation af mål og Side 17 af 45

18 Indikator 03.c: Tilbuddet kan dokumentere positive resultater i forhold til opfyldelsen af de mål, de visiterende kommuner har opstillet for borgernes ophold 3 (i middel grad resultater for den enkelte beboer, med henblik på løbende vurdering og justering af indsatsen. Det forventes jf. interview med leder, at det bliver muligt at dokumentere på konkrete mål i det elektroniske dokumentationssystem (EKJ) inden årets udgang. Ved tilsynsbesøget i 2016 var det stadig ikke muligt at dokumentere på konkrete mål i det elektroniske dokumentsystem (EKJ), men leder og medarbejdere oplyser, jf. interview, at de forventer, at systemet snart vil kunne bruges. Indikatoren bedømmes til i middel grad at være opfyldt. I bedømmelsen er der lagt vægt på, at tilbuddet jf. interview med leder og medarbejdere ikke er i besiddelse af 141 handleplan fra visiterende kommune, for alle 5 fastboende beboere i tilbuddet. Det oplyses, jf. interview med medarbejdere og leder, at de er begyndt at modtage flere 141 handleplaner end tidligere, da de har fokus på at bede om handleplanerne samt at der foreligger handleplaner på de nyindskrevne beboere,. Handleplanerne på de resterende borgere bliver udarbejdet efter VUM (voksenudredningsmetoden), hvis borgeren ønsker det. Det oplyses samtidig, at tilbuddet ikke har modtaget nogen konkret bestilling indeholdende mål og delmål for alle beboerens ophold i tilbuddet. Det er ligeledes vægtet, at tilbuddet ikke har reel mulighed for, at arbejde målrettet i forhold til de af visiterende kommune opstillede mål for opholdet for alle beboere, idet tilbuddet ikke har modtaget handleplan eller andet materiale indeholdende disse mål for alle beboerne. De mål der arbejdes med i tilbuddet, er således opstillet af tilbuddet i samarbejde med beboer og evt. pårørende. Der lægges vægt på, at tilbuddet opnår positive resultater i ophold til de mål der opstilles for beboerens udvikling og trivsel. Socialtilsynet bemærker ligeledes, at visiterende kommune har oplyst, at der forefindes 141 planer og bestillinger indeholdende konkrete mål og delmål på alle beboere i tilbuddet. Det har dog kun været muligt for Socialtilsynet i 2015, at få fremsendt eksempler på dette for en beboer i tilbuddet, idet lederen af tilbuddet oplyser ikke at have modtaget flere fra visiterende kommune. Ligeledes oplyses det fra visiterende kommune, at tilbuddet arbejder med målene der er opstillet i 141 handleplanen. Der er således ikke overensstemmelse mellem de oplysninger visiterende kommune og tilbuddet har fremsendt til Socialtilsynet. Side 18 af 45

19 Indikator 03.d: Tilbuddet samarbejder aktivt med relevante eksterne aktører for at understøtte at målene for borgerne opnås. 5 (i meget høj grad Indikatoren bedømmes til i meget høj grad at være opfyldt. Der er ved bedømmelsen lagt vægt på, at tilbuddet, jf. interview med leder samarbejder med VISO omkring 1 borger, i forhold til at borgerens udvikling og trivsel. Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Målgruppe, metoder og resultater Kriterium 04: Tilbuddet understøtter borgernes medinddragelse og indflydelse på eget liv og hverdagen i tilbuddet Vurderingen af kriteriet og oplysninger er fra re-godkendelsen 2015, da forholdene er i 2016 er oplyst i det væsentligste at være uændrede i forhold til følgende fra 2015: Samlet vurderer Socialtilsynet, at tilbuddet i meget høj grad understøtter beboernes medinddragelse og indflydelse på eget liv, og på hverdagen i tilbuddet i det omfang det er muligt for den enkelte beboer henset til de problematikker og udfordringer denne måtte have. Der vurderes, at være et meget stort fokus på netop medinddragelse og indflydelse på eget liv i tilbuddet, idet tilbuddet bla. har som mål, at afklare beboerens kompetencer og muligheder for fremtidig bolig og beskæftigelse. Socialtilsynet vurderer, at tilbuddets indsats, der bygger på at skabe meningsfulde relationer til beboerne gennem anerkendelse og samvær, og på at øge den enkeltes bevidsthed om muligheder og ansvar for eget liv, er understøttende for den enkelte beboers muligheder for afklaring og udvikling i forhold til større mestring af eget liv. Side 19 af 45

20 Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Målgruppe, metoder og resultater Indikator 04.a: Borgerne bliver hørt, respekteret og anerkendt Indikator 04.b: Borgerne inddrages i og har indflydelse på beslutninger vedrørende sig selv og hverdagen i tilbuddet i overensstemmelse med deres ønsker og behov 5 (i meget høj grad 5 (i meget høj grad Socialtilsynet bedømmer indikator til i meget høj grad at være opfyldt. Bedømmelsen af indikatoren og oplysninger er fra re-godkendelsen 2015, da forholdene er i 2016 er oplyst i det væsentligste at være uændrede i forhold til følgende fra 2015: I bedømmelsen er der lagt vægt på, at tilbuddet jf. interview med medarbejdere og oplysninger fra Tilbudsportalen arbejder ud fra en anerkendende tilgang med positive relationer i fokus. Socialtilsynet ser under besøget i tilbuddet dette implementeret i samværet mellem beboer og medarbejder. Socialtilsynet har under besøget i tilbuddet bemærket, at samværet mellem medarbejder og beboere foregår i en anslappet og respektfuld tone, hvilket også gælder kontakten beboerne i mellem. Flere beboere henvender sig til medarbejdere med konkrete ting de ønsker eller vil tale om, og bliver mødt med opmærksomhed og anerkendelse. Ligeledes vægtes det, at beboerne jf. de samtaler Socialtilsynet har med dem under besøget, beskriver deres dagligdag i tilbuddet som værende i overensstemmelse med deres ønsker og, at medarbejderne lytter på det de siger. Socialtilsynet deltager under besøget i 2015 i en del af et personalemøde i tilbuddet og kan konstatere, at medarbejderne har stort fokus på hele tiden at få beboerperspektivet med i deres drøftelser. Indikator bedømmes til i meget høj grad at være opfyldt. Bedømmelsen af indikatoren og oplysninger er fra re-godkendelsen 2015, da forholdene er i 2016 er oplyst i det væsentligste at være uændrede i forhold til følgende fra 2015: I bedømmelsen er der lagt vægt på, at tilbuddet jf. fremsendte handleplaner og interview med medarbejdere, arbejder med afsæt i beboernes individuelle ønsker og behov. Ligeledes vægtes det, at beboerne er aktive deltagere i beslutninger vedrørende deres eget liv og der arbejdes målrettet på at understøtte dette hos den enkelte. Socialtilsynet bemærker under besøget, at medarbejderne har stor opmærksomhed på, at være i dialog med beboerne i forhold til, at sikre beboeren indflydelse og egne valg omkring dagens forløb. Side 20 af 45

21 Socialtilsynet bemærker positivt, at der afholdes husmøder i tilbuddet hver anden måned, hvor både medarbejdere og beboere kan komme med punkter til dagsorden. Det er bla. i dette forum beboerne kommer med ønsker til madplanen, udflugter eller aktiviteter. Derudover er det jf. samtale med beboer, også på husmøderne at pligterne i huset fordeles, det gøres ved at beboerne selv byder ind på hvad de har lyst til, at have ansvaret for frem til næste møde. Beboeren viser Socialtilsynet den store tavle i fælleskøkkenet, hvoraf det bla. fremgår hvilke praktiske opgaver den enkelte beboer har ansvaret for. Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Målgruppe, metoder og resultater Kriterium 05: Tilbuddet understøtter borgernes fysiske og mentale sundhed og trivsel Vurderingen af kriteriet og oplysninger er fra re-godkendelsen 2015, da forholdene er i 2016 er oplyst i det væsentligste at være uændrede i forhold til følgende fra 2015: Samlet vurderer Socialtilsynet, at tilbuddet i meget høj grad understøtter beboernes fysiske og mentale sundhed og trivsel. Socialtilsynet lægger vægt på, at tilbuddets leder og medarbejdere kan beskrive hvordan der, med afsæt i den enkelte beboers forudsætninger og ønsker, ydes en helhedsorienteret indsats og struktur i tilbuddet, der giver beboeren bedst mulige betingelser for udvikling og trivsel både mentalt og fysisk. Der er yderligere lagt til grund, at beboerne og medarbejderne fortæller, at der i dagligdagen lægges vægt på sund kost og på, at beboerne inddrages i både planlægning, indkøb og madlavning, således har alle beboere en fast maddag i tilbuddet. Maddagen indeholder deltagelse i indkøb, madlavning og oprydning. Ligeledes vægtes fysisk aktivitet i tilbuddet. Det bemærkes ligeledes, at tilbuddet løbende forsøger at tilbyde beboerne en hensigtsmæssig dagsrytme og et sundere valg i forhold til kost og motion, men at det i perioder kan det være svært for den enkelte beboer at tage i mod tilbuddet. Side 21 af 45

22 Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Målgruppe, metoder og resultater Indikator 05.a: Borgerne trives i tilbuddet Indikator 05.b: Borgeren har med støtte fra tilbuddet adgang til relevante sundhedsydelser Indikator 05.c: Tilbuddet har i sin pædagogiske indsats fokus på 5 (i meget høj grad 5 (i meget høj grad 5 (i meget høj grad Indikatoren bedømmes til i meget høj grad at være opfyldt. Bedømmelsen af indikatoren og oplysninger er fra re-godkendelsen 2015, da forholdene er i 2016 er oplyst i det væsentligste at være uændrede i forhold til følgende fra 2015: I bedømmelsen er der lagt vægt på, at Socialtilsynet i forbindelse med besøget observerer, at dagligdagen i tilbuddet er baseret på en tilgang, hvor daglige aktiviteter, samvær og gøremål er meningsgivende for den enkelte og for fællesskabet. Socialtilsynet observerer ved sit besøg, at beboerne fremstår glade, trygge og i god trivsel. Dette understøttes af samtale med flere beboere, der fortæller positivt om dagligdagen i tilbuddet både for dem personligt og i forhold til fællesskabet. Socialtilsynet bemærker, at en beboer jf. interview i dennes bolig, er meget fokuseret på at skulle flytte til "et permanent sted" snart. Beboeren er ved indflytningen oplyst om, at Grønningen er et midlertidigt ventetilbud, og synes nu han har ventet længe nok. Beboeren fortæller, at han er glad for at bo i tilbuddet, men at han gerne vil have en permanent bolig snart. Der er tillige lagt vægt på, jf. samtalen med medarbejderne, at de fleste beboere har boet i tilbuddet siden starten og, at de har udviklet sig positivt Indikatoren bedømmes til i meget høj grad at være opfyldt. Bedømmelsen af indikatoren og oplysninger er fra regodkendelsen 2015, da forholdene er i 2016 er oplyst i det væsentligste at være uændrede i forhold til følgende fra 2015: I bedømmelsen er der lagt vægt på, at tilbuddet jf. interview med medarbejdere og leder, har stort fokus på den enkelte beboers sundhed, helbred og trivsel. Ligeledes vægtes det, at tilbuddet ledsager beboere til sundhedsydelser hvis der er ønske og behov for dette. Ligeledes oplyses det, at medarbejderne ofte har kontakten til læge, sygehus, tandlæge osv. der hvor dette er et ønske fra beboeren og evt. pårørende. Indikatoren bedømmes til i meget høj grad at være opfyldt. Bedømmelsen af indikatoren og oplysninger er fra re-godkendelsen 2015, da forholdene er i 2016 er Side 22 af 45

23 forhold, som har betydning for borgernes fysiske og mentale sundhed oplyst i det væsentligste at være uændrede i forhold til følgende fra 2015: I bedømmelsen er der lagt vægt på, at den faglige tilgang i tilbuddet med afsæt i relationer og anerkendende pædagogik jf. interview med medarbejdere og leder, understøtter den enkelte beboers mentale sundhed. Dette ses bla. ved den individuelle tilgang, hvor der i det daglige er plads til forskellighed og hvor medarbejdernes indgående kendskab til den enkelte beboer skaber et tillidsfuldt og udviklende miljø for beboerne. Det vægtes ligeledes jf. interview med medarbejdere og leder, at der i tilbuddet er fokus på sund kost og på måltidet som en vigtig faktor for trivsel. Således forventes det, at beboerne deltager i indkøb, madlavning og oprydning, men også at man deltager i de fælles måltider i tilbuddet, der udgør de daglige samlingspunkter. Samtidig arbejdes der i det daglige med fokus på fysisk aktivitet for den enkelte, men den enkelte beboers ønsker vedr. dette er meget individuelle. Socialtilsynet taler under besøget med en beboer, der hver dag cykler til og fra sit uddannelsestilbud. Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Målgruppe, metoder og resultater Kriterium 06: Tilbuddet forebygger og håndterer magtanvendelser Vurderingen af kriteriet og oplysninger er fra re-godkendelsen 2015, da forholdene er i 2016 er oplyst i det væsentligste at være uændrede i forhold til følgende fra 2015: Samlet vurderer Socialtilsynet, at tilbuddet set i forhold til målgruppen og med afsæt i dennes forudsætninger i meget høj grad forebygger og håndterer magtanvendelser. Der har således ikke været magtanvendelser i tilbuddet i flere år. Det skal bemærkes, at beboere med kendt udadreagerende adfærd ikke en del af tilbuddets målgruppe. Der lægges vægt på, at leder og medarbejdere kan beskrive hvordan der med afsæt i tilbuddets målsætning arbejdes målrettet på, at forebygge og undgå konfliktoptrapning og deraf følgende magtanvendelser. Ligeledes vægtes det, at Socialtilsynet vurderer jf. besøg i tilbuddet og interview med medarbejdere, at personalet har et indgående kendskab til den enkelte beboer og dennes problematikker, hvilket gør det muligt for dem, at tilrettelægge dagen og samværet så det hele tiden er tilpasset beboerens ønsker, behov og aktuelle dagsform. Det er ligeledes socialtilsynets vurdering, jf. samtale med medarbejdere og leder, at de ansatte er bekendt med reglerne for magtanvendelse, ligesom de er bekendt med hvordan proceduren for indberetning og håndtering er Side 23 af 45

24 hvis der forekommer magtanvendelser i tilbuddet. Socialtilsynet bemærker, at drøftelse af magtanvendelse jf. interview med medarbejdere ikke er et fast punkt på personalemøderne, hvilket medarbejderne udtrykker behov for at indføre. Det er særligt gråzone tilfælde, der vurderes at kunne fremme den faglige indsats hvis de blev debatteret i personalegruppen, med henblik på fælles læring og forbedring af indsatsen. Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Målgruppe, metoder og resultater Indikator 06.a: Tilbuddets pædagogiske indsats sikrer, at magtanvendelser så vidt muligt undgås Indikator 06.b: Tilbuddet dokumenterer og følger op på eventuelle magtanvendelser med henblik på løbende læring og forbedring af indsatsen 5 (i meget høj grad 5 (i meget høj grad Indikator bedømmes til i meget høj grad at være opfyldt. Bedømmelsen af indikatoren og oplysninger er fra re-godkendelsen 2015, da forholdene er i 2016 er oplyst i det væsentligste at være uændrede i forhold til følgende fra 2015: I bedømmelsen er der lagt vægt på, at medarbejdere og leder oplyser, at der ikke forekommer magtanvendelser i tilbuddet. Ligeledes oplyses det, at tilbuddet ikke har beboere med udadreagerende adfærd som en del af målgruppen. Det vægtes samtidig, at medarbejderne oplyser, at de i det daglige møder beboerne med en anerkendende tilgang og, at det daglige samvær i tilbuddet er præget af individuel tilgang og gensidig respekt. Ligeledes beskriver medarbejderne, at de målrettet arbejder med stort fokus på at være konfliktnedtrappende og, at der fokus på forebyggelse gennem analysering af situationer der kunne have ført til konflikter. Dette gøres jf. samtale med medarbejdere løbende på personalemøder Ligeledes oplyser leder og medarbejder, at der er løbende drøftelser af om en given situation kunne indeholde psykisk magtanvendelse. Således fremkommer medarbejderne jf. interview, med eksempler på situationer, der har været drøftet fordi medarbejderen efterfølgende er blevet i tvivl om hvorvidt de handlede korrekt. Indikator bedømmes til i meget høj grad at være opfyldt. Bedømmelsen af indikatoren og oplysninger er fra re-godkendelsen 2015, da forholdene er i 2016 er oplyst i det væsentligste at være uændrede i forhold til følgende fra 2015: I bedømmelsen er der lagt vægt på, at der ikke forekommer magtanvendelser i tilbuddet. Samtidig vægtes det, at medarbejderne er bekendt med reglerne omkring magtanvendelse og hvordan det Side 24 af 45

25 skal dokumenteres hvis der skulle forekomme magtanvendelser. Ligeledes arbejder tilbuddet løbende med analyse af situationer der kunne føre til konflikt eller psykisk magtanvendelse, med henblik på fortsat sikring af forebyggelse af magtanvendelser. Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Målgruppe, metoder og resultater Kriterium 07: Tilbuddet forebygger overgreb Vurderingen af kriteriet og oplysningerne er fra re-godkendelsen 2015, da forholdene er i 2016 er oplyst i det væsentligste at være uændrede i forhold til følgende fra 2015: Samlet vurderer Socialtilsynet, at tilbuddet i høj grad forebygger at der forekommer overgreb i tilbuddet. Der lægges vægt på, at den pædagogiske indsats vurderes, at have forebyggende effekt på konflikter mellem beboerne og på opfarende eller uhensigtsmæssig adfærd i tilbuddet. Der lægges samtidig vægt på, at medarbejderne jf. interview beskriver hvordan de er meget opmærksomme på beboernes indbyrdes relationer og omgangstone. Ligeledes har de fokus på grænseoverskridende adfærd i fællesrummene. Side 25 af 45

26 Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Målgruppe, metoder og resultater Indikator 07.a: Tilbuddets pædagogiske indsats understøtter, at der ikke forekommer overgreb i tilbuddet Indikator 07.b: Tilbuddets beredskab i forhold til at forebygge overgreb er tilpasset målgruppen og er kendt af medarbejderne Tema Gns. bedømmelse 5 (i meget høj grad 5 (i meget høj grad Indikator bedømmes til i meget høj grad at være opfyldt. Bedømmelsen af indikatoren og oplysningerne er fra re-godkendelsen 2015, da forholdene er i 2016 er oplyst i det væsentligste at være uændrede i forhold til følgende fra 2015: I bedømmelsen er der lagt vægt på, at der i tilbuddets indsats jf. interview med medarbejdere og leder er stort fokus på relationer og samvær. Således oplyser medarbejderne, at der er fokus på beboernes indbyrdes relationer og der arbejdes individuelt med f. eks, at det er i orden at sige fra over for andre. Ligeledes er medarbejderne opmærksomme på omgangstonen i tilbuddet bl.a. ved at være nærværende i samværet. Ligeledes er der i tilbuddet jf. interview med medarbejdere og leder, husregler der er tænkt som en beskyttelse af den enkelte f.eks. at man er påklædt når man færdes i fællesarealerne, eller hvis man ikke er påklædt i sin bolig har man lukket sin dør osv. Lederen af tilbuddet oplyser, at nye medarbejdere orienteres om tilbuddets holdning til f.eks. påklædning og adfærd. Det forventes således, at medarbejderne ikke er udfordrende klædt eller på anden måde optræder så beboerne kan blive i tvivl om hensigten. Indikatoren bedømmes til i meget høj grad at være opfyldt. I bedømmelsen er der lagt vægt på, at tilbuddet i sin tilgang og struktur har fokus på forebyggelse af overgreb og konflikter mellem beboerne. Ligeledes har tilbuddet flere retningslinjer der understøtter forebyggelse af grænseoverskridende adfærd f.eks. er der retningslinjer for medarbejdernes påklædning således, at de ikke er meget udfordrende klædt. Der er lignende retningslinjer for beboerne når de færdes i fællesarealerne. Det vægtes samtidig, at tilbuddet har en generel nedskrevet procedure eller et beredskab til forebyggelse af overgreb. * Vurdering af tema Udviklingspunkter *Organisation og 4,1 Samlet vurderer Socialtilsynet at, Botilbud Grønningen er Det anbefales at der fremadrettet bør være fokus på Side 26 af 45

27 ledelse velorganiseret og struktureret på en måde der er indførsel af kontinuerlig ekstern supervision, henset til meningsfuld i forhold til målgruppen og den samlede kompleksiteten i opgaveløsningen i tilbuddet og heraf indsats i tilbuddet. følgende behov for løbende evaluering, udvikling og Herudover vurderes det, at den daglige struktur og de justering af indsatsen, med henblik på fortsat at sikre beskrevne arbejdsgange afspejler en fin sammenhæng tilstrækkelig faglig kvalitet i tilbuddet. mellem det organisatoriske og den pædagogiske indsats i tilbuddet. Den daglige struktur vurderes, at være implementeret, tydelig og kendt af både beboere og medarbejdere. Ligeledes vurderes det, at tilbuddet løbende tilpasser strukturen til de beboere der aktuelt bor i tilbuddet, således at også de beboere der benytter aflastningspladsen i tilbuddet inddrages i hverdagen i tilbuddet. Socialtilsynet vurderer, at lederen er fagligt kompetent og har et indgående kendskab til alle beboere og til dagligdagen i tilbuddet. Lederen fremtræder som meget tydelig, engageret og nærværende i forhold til hverdagen i tilbuddet og tilbuddets fortsatte drift og udvikling. Socialtilsynet bemærker, at der ikke benyttes kontinuerlig ekstern supervision eller fagligsparring til hverken leder eller medarbejdere. Samlet vurderes den daglige drift, at blive varetaget yderst kompetent, hvilket ses afspejlet i kvaliteten i tilbuddet og heraf følgende positiv udvikling og trivsel for de visiterede beboere. Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Organisation og ledelse Kriterium 08: Tilbuddet har en Socialtilsynet vurderer fortsat, at ledelsen i tilbuddet er faglig kompetent til at forestå ledelsen af medarbejderne Side 27 af 45

28 faglig kompetent ledelse og af den samlede drift af tilbuddet. Der lægges vægt på, at lederen af tilbuddet jf. fremsendt materiale er uddannet sygeplejerske og har derudover en diplomuddannelse i ledelse. Ligeledes vægtes det, at lederen har erfaring i arbejdet med mennesker med særlige behov. Det bemærkes positivt, at lederen jf. besøg i tilbuddet fremtræder meget engageret og visionær i forhold til både den daglige drift og fremtidig udvikling i tilbuddet. Ligeledes bemærkes det, at medarbejderne jf. interview giver udtryk for, at lederen er nærværende og handlekraftig i forhold til de behov der måtte være i tilbuddet. Lederen har tidligere haft sin base på tilbuddet, men har siden etableringen af endnu et tilbud for 2 år siden, haft base der. Der lægges ligeledes vægt på, at tilbuddet ikke benytter kontinuerlig ekstern faglig supervision eller sparring, hverken til leder eller medarbejdere. Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Organisation og ledelse Indikator 08.a: Ledelsen har relevante kompetencer i forhold til at lede tilbuddet 5 (i meget høj grad Indikatoren bedømmes til i meget høj grad at være opfyldt. I bedømmelsen er der lagt vægt på, at tilbuddet organisatorisk er en del af Hjørring kommunes tilbud til voksne med handicap. Afdelingslederen på Botilbud Grønningen er afdelingsleder for i alt 3 tilbud. Afdelingslederen har været ansat i et af tilbuddene siden 2005 hvor hun frem til 2009 fungerede som gruppekoordinator. Herefter fik hun ansvaret for opstart af endnu et botilbud, og blev herved afdelingsleder for begge tilbud. Derudover har afdelingslederen ledet opstart af endnu et tilbud og har aktuelt det ledelsesmæssige ansvar for 3 tilbud. Tilbuddene er geografisk spredt, 2 ligger i Hjørring by og et i Vrå ca. 10 km fra Hjørring. Afdelingslederen har base på Kollegietilbuddet i Hjørring. Afdelingslederen forsøger, at komme så meget rundt mellem tilbuddene som muligt, og deltager hvis det er muligt i personalemøderne i de enkelte tilbud. Det er ligeledes vægtet, at afdelingslederen er uddannet sygeplejerske og har arbejdet 9 år på sygehus. Herefter har afdelingslederen arbejdet med forskellige projekter i Kommunen bla. projekter for socialt udsatte. Afdelingslederen har en diplomuddannelse i ledelse. Det vægtes ligeledes, at lederen jf. interview har et bredt kendskab til og viden om beboerne i tilbuddet og derudover har erfaring i forhold til målgruppen. Derudover fremtræder lederen jf. Side 28 af 45

29 Indikator 08.b: Tilbuddet benytter sig af ekstern faglig supervision eller anden form for sparring for ledelse og medarbejdere 2 (i lav grad observationer og samtaler, kompetent, engageret og tydelig i forhold til medarbejderne og driften af tilbuddet. Herudover er det vægtet, at medarbejderne er tilfredse med deres leder, men at de godt kan mærke, at hun bliver begrænset i forhold til økonomien i kommunen vs. medarbejdernes behov for at tilegne sig relevant viden i forhold til målgruppen. Medarbejderne oplyser desuden i interview, at leder er god til at anerkende dem og sige, at de gør et stort stykke arbejde og at de altid kan få fat i hende ved behov. Det er ydermere vægtet, at leder, jf. interview med leder og medarbejdere er i stand til at skære igennem og at hun godt kan træffe de upopulære afgørelser. Hertil er vægtet, at socialtilsynets samarbejde med leder er ukompliceret, hvor materiale til driftsorienteret tilsyn afleveres til tiden og de relevante dokumenter bliver medsendt. Det er herudover vægtet, at socialtilsynet vurderer, at leders refleksioner omkring faglige problemstillinger, både vedr. beboere og personale er velbegrundede og hun kan anskue tingene fra flere sider. Der er ved bedømmelsen også lagt vægt på, at leder, i kraft af, at hun er leder for 3 botilbud, kan uddelegere opgaverne i det omfang, der er behov for det og at hun samtidig kan fremstå tydelig i tilbuddet. Indikatoren bedømmes til i lav grad at være opfyldt. I bedømmelsen vægtes det, at både leder og medarbejdere jf. interview oplyser, at tilbuddet ikke systematisk benytter ekstern faglig supervision eller anden form for sparring, hverken til leder eller medarbejdere. Leder oplyser i interview, at det er muligt at en medarbejdergruppen kan få supervision, hvis der er behov for det. Det er ikke noget, som Hjørring Kommune bevilliger. Denne supervision er således ikke kontinuerlig. Der afholdes årligt 2 interne fagdage sammen med medarbejderne fra afdelingslederens 2 øvrige tilbud. Disse dage plejer at indeholde forskellige faglige input, og der er mulighed for udveksling af erfaringer og viden på tværs af tilbuddene. Medarbejderne på Grønningen, har, ifølge leder i opfølgende telefoninterview, ønsket at benytte disse fagdage til supervision. Dette ønske har leder Side 29 af 45

30 imødekommet. Derudover afholdes der en årlig fagdag i hvert tilbud, hvor indholdet er rettet mod samarbejde og kollegial sparring. Lederen oplyser, at hun sparrer med sine afdelingslederkolleger. Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Organisation og ledelse Kriterium 09: Tilbuddets daglige drift varetages kompetent Samlet vurderer Socialtilsynet fortsat, at den daglige drift i tilbuddet i høj grad varetages kompetent. Der er lagt til grund, at tilbuddet under besøget og jf. fremsendt materiale fremstår som velorganiseret og struktureret på en måde der er meningsfuld i forhold til målgruppen og dennes behov. Ligeledes lægges til grund, at både leder og medarbejdere er bekendt med deres opgaver og kompetenceområde, hvilket bla. ses afspejlet i dagligdagen i tilbuddet jf. socialtilsynets observationer. Der lægges ligeledes til grund, at personalegruppen i tilbuddet er stabil og at personalegennemstrømningen har været meget lille siden tilbuddets opstart. Ligeledes forekommer der kun meget lidt sygefravær i tilbuddet. Side 30 af 45

31 Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Organisation og ledelse Indikator 09.a: Borgerne har i forhold til deres behov tilstrækkelig kontakt til personale med relevante kompetencer Indikator 09.b: Personalegennemstrømningen på tilbuddet er ikke på højere niveau end sammenlignelige arbejdspladser 4 (i høj grad 5 (i meget høj grad Socialtilsynet bedømmer indikator til i høj grad at være opfyldt. I bedømmelsen er der lagt vægt på, at der jf. fremsendt medarbejderlister er ansat 9 faste medarbejdere, 3 er uddannede pædagoger, en er uddannet SSA og 5 er omsorgsmedhjælpere. Ligeledes vægtes det, at medarbejderne samlet har erfaring i arbejdet med målgruppen, og at de fleste har været i tilbuddet siden etableringen af dette. Det er herudover vægtet, at medarbejderne er gode til at finde de kompetencer, som hver enkelt kan byde ind med og udnytte dette. Dette kalder de "gys, gab, guf" opgaver. medarbejderne har hver især meldt ind med, hvad de er gode til og hvad de brænder for. Det vægtes, at dagligdagen i tilbuddet er tilrettelagt, så der altid er mindst 2 medarbejdere på arbejde når alle beboere er hjemme om eftermiddagen og aftenen. Der er vågen nattevagt i tilbuddet. Herudover er der lagt vægt på, at socialtilsynet deltager i personalemøde i tilbuddet ved regodkendelsen i 2015 og kan konstatere, at medarbejderne forholder sig fagligt kompetent i de drøftelser der foregår. Det vægtes samtidig, at medarbejderne jf. interview oplyser, at beboerne er meget opsøgende i forhold til kontakt med medarbejdere, og at de gerne deltager i fællesskabet i husets fællesstue. Ligeledes oplyser medarbejderne, at de ofte har den nødvendige tid til rådighed i forhold til at kunne give den enkelte beboer den nødvendige opmærksomhed, men at der også er dage hvor det er meget svært at tilgodese den enkeltes behov og ønsker. Indikator bedømmes til i meget høj grad at være opfyldt. I bedømmelsen er der lagt vægt på jf. interview med leder og fremsendt materiale, at personalegennemstrømningen i tilbuddet er på et meget lavt niveau. Indikator 09.c: Sygefraværet 5 (i meget Socialtilsynet bedømmer indikator til i meget høj grad at være opfyldt. Side 31 af 45

32 blandt medarbejderne er ikke på højere niveau i forhold til sammenlignelige arbejdspladser Tema Gns. bedømmelse høj grad I bedømmelsen er der lagt vægt på, at leder og medarbejdere jf. interview oplyser, at sygefraværet ikke er højere end på sammenlignelige arbejdspladser. Dette bekræftes af fremsendt statistik for sygefravær i tilbuddet. * Vurdering af tema Udviklingspunkter *Kompetencer 4 Socialtilsynet vurderer, at medarbejderne i Botilbud Grønningen har relevante kompetencer og bred erfaring i forhold til målgruppens behov. Socialtilsynet bemærker, at under halvdelen af medarbejderne har en relevant faglig uddannelse, hvilket vurderes at være få, set i forhold til kompleksiteten og bredden i målgruppen. Ligeledes vurderes opgaveløsningen, at være fagligt krævende henset til tilbuddets funktion som afklarende i forhold til den enkelte beboers kompetencer, med henblik på fremtidige muligheder for bolig og beskæftigelse. Det vurderes, at tilbuddet arbejder aktivt med metoderne og at disse er kendt og velimplementeret i tilbuddet. Socialtilsynet vurderer, at medarbejderne i tilbuddet er engagerede og samlet arbejder målrettet for den enkelte beboers udvikling og trivsel. Ligeledes vurderes det, at medarbejderne løbende reflekterer over den pædagogiske praksis i tilbuddet, for at kunne justere indsatsen med henblik på udvikling og trivsel for beboerne. Side 32 af 45

33 Socialtilsynet bemærker samtidig, at tilbuddet både aktuelt og fremadrettet vil have brug for fokus på udvikling af kompetencer til, at varetage andre behov hos beboere, end der hidtil har været praksis for i tilbuddet. Dette vurderes ud fra, at der er visiteret en beboer til tilbuddet med problematikker der kan være udfordrende for personalet. Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Kompetencer Kriterium 10: Tilbuddets medarbejdere besidder relevante kompetencer i forhold til målgruppens behov og tilbuddets metoder Samlet vurderer Socialtilsynet fortsat, at tilbuddets medarbejdere har relevant viden og erfaring der modsvarer målgruppens behov og tilbuddets faglige tilgange og metoder. Socialtilsynet bemærker, at under halvdelen af medarbejderne har en relevant faglig uddannelse, hvilket vurderes at være få set i forhold til kompleksiteten i målgruppen. Ligeledes vurderes opgaveløsningen, at være fagligt krævende henset til tilbuddets funktion som medvirkende til, at afklare fremtidige muligheder for boform og beskæftigelse for beboerne, der er visiteret til tilbuddet med henblik på et midlertidigt ophold med fokus på afklaring af kompetencer. Der er samtidig lagt vægt på, at de medarbejdere Socialtilsynet møder under besøget i tilbuddet alle har erfaring med målgruppen og under besøget fremstår som meget engagerede og fagligt velfunderede i forhold til målgruppens behov og den faglige indsats i tilbuddet. Socialtilsynet vurderer ligeledes, at tilbuddets medarbejdere er engegerede og målrettede i forhold til faglig udvikling og kvalitet og at de har gode refleksioner omkring deres egen rolle samt de dilemmaer, der kan opstå i det pædagogiske felt. Herudover er det vægtet, at medarbejderne er engagerede i deres arbejde og at de er gode til at sætte ord på de ting, der kan synes svære og det, de er optagede af. Hertil er vægtet, at medarbejderne er bevidste om det særlige arbejde, der knytter sig til at være et ventebotilbud, hvor der er relativ høj udskiftning, hvilket kan give udfordringer, i forhold til de ændringer, der sker i dynamikken blandt beboerne. Der er også lagt vægt på, at medarbejderne er opdelt i teams, hvilket fungerer godt i forhold til at skabe stabile rammer for beboerne og sikre viden om beboerne. Side 33 af 45

34 Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Kompetencer Indikator 10.a: Medarbejdergruppen har samlet set relevant uddannelse, opdateret viden og erfaring med målgruppen og tilbuddets metoder Indikator 10.b: Det er afspejlet i medarbejdernes samspil med borgerne, at medarbejderne har relevante kompetencer 3 (i middel grad 5 (i meget høj grad Indikator bedømmes til i middel grad at være opfyldt. I bedømmelsen der lagt vægt på, at der i tilbuddet er der ansat 9 faste medarbejdere. Heraf er 3 uddannede pædagoger, en er uddannet SSA og 5 er omsorgsmedhjælpere. Det vægtes, at under halvdelen af medarbejderne har en relevant faglig uddannelse, hvilket vurderes som værende lavt set i forhold til kompleksiteten og bredden i målgruppen og de heraf følgende behov for systematisk pædagogisk indsats, dokumentation og vurdering i tilbuddet. Ligeledes vurderes indsatsen i tilbuddet, at fordre høj faglighed i forhold til observation og beskrivelse, idet tilbuddet har en afklarende funktion i forhold til den enkelte beboers kompetencer i forhold til fremtidige muligheder for boform, beskæftigelse osv. Således er beboernes ophold i tilbuddet tænkt til at være af kortere varighed, indtil der kan findes et mere permanent tilbud. Det vægtes ligeledes, at medarbejderne jf. interview med leder og observationer har bred erfaring med tilbuddets godkendte målgruppe og ligeledes har stor forståelse for tilbuddets tilgange og metoder. Socialtilsynet vægter samtidig, at der i tilbuddet aktuelt er en beboer, der udfordrer personalet, da de problematikker der er omkring beboeren er nye for dem. I interview med medarbejderne og ledelse, efterlyser de redskaber til at håndtere de problematikker, de møder i arbejdet med beboeren. Socialtilsynet vurderer, at lederen er opmærksom på dette og vil iværksætte relevante tiltag i forhold til at sikre, at der er de nødvendige kompetencer til stede i tilbuddet. Der er f.eks. aftalt, at medarbejdergruppen tilbydes supervision i stedet for en temadag. Det er ydermere vægtet, at der er en medarbejder, der har taget diplomuddannelse i neuropædagogik. Indikatoren bedømmes til i meget høj grad at være opfyldt. I bedømmelsen er der lagt vægt på, at socialtilsynet i forbindelse med besøget i tilbuddet har lejlighed til, at observere samspillet mellem medarbejdere og beboere. Socialtilsynet opholder sig bla. i det store fælles køkken/alrum og observerer, at beboerne kommer hjem fra skole eller Side 34 af 45

35 Tema Gns. bedømmelse dagtilbud. Socialtilsynet kan konstatere, at medarbejdernes tilgang til beboerne er præget af anerkendelse og respekt, ligesom det fremgår af samspillet, at medarbejderne har et indgående kendskab til den enkelte beboer og at kontakten er tilpasset dette. Socialtilsynet kan konstatere, at beboerne bliver set og lyttet til og medarbejderens kontakt afspejler en individuel tilgang tilpasset den enkelte beboers dagsform og kompetencer. * Vurdering af tema Udviklingspunkter *Økonomi 2,7 Vurderingen af temaet er fra regodkendelsen Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet er økonomisk bæredygtigt. Det vægtes i den samlede vurdering, at kommunale tilbud fuldstændig understøttes af den kommunale økonomi, og at socialtilsynet derfor på det overordnede plan vurderer kommunale tilbud til at være økonomisk bæredygtige. Tilbuddets økonomi vurderes at være gennemskuelig for socialtilsynet, men det vurderes at der ikke er fuld gennemskuelighed overfor de visiterende kommuner pga. manglende opdatering på Tilbudsportalen. I den forbindelse skal det dog bemærkes, at tilbuddet først er forpligtede til at indsende årsrapport på Tilbudsportalen efter at tilbuddet er blevet re-godkendt, og derfor vægtes dette ikke tungt i den samlede vurdering. Det er socialtilsynets vurdering, at gennemsigtigheden vil øges over tid. Budgetter og regnskaber over en periode på 3 år fra tilbuddet vil alt andet lige kunne fremme gennemsigtheden for socialtilsynet og de visiterende kommuner. Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Økonomi Kriterium 11: Tilbuddet er Kommunale tilbud er ifølge lovgivningen ikke forpligtede til at indsende årsregnskaber til socialtilsynet, og derfor vil Side 35 af 45

36 økonomisk bæredygtigt vurderingen af tilbuddets økonomi fremadrettet blive baseret på de indberettede nøgletal på Tilbudsportalen vedr. årsrapporten. Da tilbuddet ikke er forpligtede til at indsende et reviderede regnskab vægtes bedømmelse i indikator 11a derfor heller ikke tungt i den samlede vurdering. Overordnet set vurderes offentlige tilbud som økonomisk bæredygtige, hvilket skal ses i lyset af, at der er en kommunal økonomi, der understøtter bæredygtigheden. Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Økonomi Indikator 11.a: Tilbuddets revisor har ikke anført forbehold eller væsentlige supplerende oplysninger i erklæringen til tilbuddets regnskab og årsrapport Indikator 11.b: Der er et rimeligt forhold mellem tilbuddets forventede omsætning på den ene side og planlagte investeringer og dækningsgrad på den anden side, jf. tilbuddets budget 1 (i meget lav grad 5 (i meget høj grad Bedømmelsen af indikatoren er fra re-godkendelsen i Kommunale tilbud er ikke omfattet af kravet om at aflægge revideret regnskab jf. Lov om Socialtilsyn 17 og 18. Da der ikke foreligger en revideret årsrapport for tilbuddet, og da indikatoren skal bedømmes rent objektiv, så bedømmes indikatoren til at være opfyldt i meget lav grad. Bedømmelsen af indikatoren er fra re-godkendelsen i Indikatoren bedømmes på baggrund af budget Det er socialtilsynets vurdering, at den kommunale økonomi understøtter tilbuddets økonomiske bæredygtighed på kort og mellemlang sigt, da bæredygtigheden garanteres af den samlede økonomi i kommunen. Det vurderes derfor, at budgettet for tilbuddet samlet set giver plads til en fornuftig økonomisk styring på både kort og lang sigt. Det vurderes således, at der ikke er risiko for lukning med kort varsel af økonomiske årsager. Indikatoren kan ikke gradueres i bedømmelsen for offentlige tilbud i forhold til planlagte investeringer, da der ikke sker henlæggelser mv. i tilbuddets budget, men i stedet gives der anlægsbevillinger fra centralt hold til de offentlige tilbud, og investeringen afskrives via taksten over en længere fastlagt årrække. Tilbuddet budgetterer med en belægning på 97 %, svarende til en forventede omsætning på kr , hvor dækningsgraden i budgettet er på 14,4 %. Dækningsgraden vurderes af socialtilsynet til at være højere i forhold til sammenlignelige tilbud i offentlig regi. Den forholdsvis høje Side 36 af 45

37 dækningsgrad bunder dog alene i, at tilbuddet regulerer for tidligere års underskud. Tilbuddets budget består for en stor del af omkostningerne af variable omkostninger, og dermed har de mulighed for at justere på omkostningerne i store dele af budgettet i tilfælde af højere eller lave belægning. På denne baggrund bedømmes indikatoren til at være opfyldt i meget høj grad. Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Økonomi Kriterium 12: Tilbuddets økonomi giver mulighed for den fornødne kvalitet i tilbuddet i forhold til prisen og tilbuddets målgruppe Samlet set er det socialtilsynets vurdering at taksten i høj grad giver mulighed for at leverer en tilfredsstillende kvalitet alene set i forhold til prisen. Vurderingen er primært begrundet med baggrund i forholdet mellem takst og målgruppens behov for omsorg og støtte med henblik på udvikling og trivsel. Taksten målt i forhold til bemanding, ses afspejlet i tilbuddets borgerrelaterede personale. Side 37 af 45

38 Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Økonomi Indikator 12.a: Tilbuddets budget afspejler tilbuddets målgruppe, metoder samt tilbuddets planer for faglig udvikling og større ændringer 4 (i høj grad Indikator bedømmes til i høj grad at være opfyldt. Bedømmelsen af indikatoren er fra re-godkendelsen i I bedømmelsen er der lagt vægt på, at tilbuddet har budgetteret med 5,8 beboere svarende til en belægningsgad på 97 %. I 2015 er der budgetlagt 7,88 fuldtidsstillinger af fast personale for hvilket svare til 1,4 medarbejder pr. borger. Dette vurderes, at være på niveau med sammenlignelige tilbud og at give mulighed for tilstrækkelig kvalitet i tilbuddet set i forhold til målgruppens behov. det vægtes ligeledes, at der er i budgettet afsat midler til vikar svarende til 13% af de midler der er afsat til fast personale. Dette vurderes at give mulighed for en fornuftig vikardækning i tilbuddet. Det bemærkes endvidere, at sygefraværet er lavt i tilbuddet. Der er ligeledes lagt vægt på, at taksten ifølge Tilbudsportalen udgør 2142 pr. døgn ( kr./mdr.), hvilket vurderes at være på niveau i forhold til sammenlignelige tilbud. Taksten vurderes således at afspejle kompleksiteten i målgruppen og de heraf følgende behov for støtte og omsorg, med henblik på beboernes udvikling og trivsel. Ligeledes vægtes det, at der samlet er afsat kr til kompetenceudvikling, Det svare til 0,6 % af omsætningen, hvilket ligger inden for normen dog i den lave ende i forhold til sammenlignelige tilbud. Det vægtes desuden, at der i hele 2015 er afsat til beboerrelaterede aktiviteter, materialer og varekøb, hvilket svare til pr. beboer pr. måned. Beløbet vurderes at være på niveau i forhold til sammenlignelige tilbud. Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Økonomi Kriterium 13: Tilbuddets økonomi er gennemskuelig for socialtilsynet og for de visiterende kommuner Vurderingen af kriterium er fra re-godkendelsen i Tilbuddets gennemskuelighed over for de visiterende kommuner kan i høj grad måles på de tilgængelige data på Tilbudsportalen. Som det fremgår af indikator 13 a er oplysningerne omkring tilbuddets årsrapport 2014 på Tilbudsportalen ikke i Side 38 af 45

39 overensstemmelse med tilbuddets forbrugsrapport fra På trods af at det ikke har været mulig for socialtilsynet at afstemme de økonomiske nøgletal i tilbuddets årsrapport på Tilbudsportalen, vægtes dette ikke tungt i den samlede vurdering, da tilbuddet ikke er forpligtet til at indberette en årsrapport før tilbuddet er blevet re-godkendt. Socialtilsynet har konstateret at oplysningerne tilbuddets budget for 2015 på Tilbudsportalen er opdateret i forhold til det af socialtilsynet godkendte budget. Socialtilsynet er ikke umiddelbart blevet forholdt oplysninger og har modtaget de oplysninger, som socialtilsynet har efterspurgt. På baggrund af ovenstående vurderes tilbuddets økonomi som værende gennemskueligt i meget høj grad for socialtilsynet og i lidt lavere grad for de visiterende kommuner. Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Økonomi Indikator 13.a: Tilbuddets økonomiske nøgletal, som fremgår af tilbuddets årsrapport, er i overensstemmelse med regnskabet Tema Gns. bedømmelse 1 (i meget lav grad Bedømmelsen af indikatoren er fra re-godkendelsen i Indikatoren bedømmes på baggrund af oplysninger om tilbuddets årsrapport på Tilbudsportalen og forbrugsrapport for 2014 fra tilbuddet. Det har ikke været muligt for socialtilsynet at afstemme nøgletallene i forbindelse tilbuddets årsrapport med forbrugsrapporten, og derfor bedømmes indikatoren at være opfyldt i meget lav grad. * Vurdering af tema Udviklingspunkter *Fysiske rammer 5 Vurdering af tema er fra re-godkendelsen 2015, da forholdene er i 2016 er oplyst i det væsentligste at være uændrede i forhold til følgende fra 2015: Det er socialtilsynets vurdering, at Botilbud Grønningens fysiske rammer på relevant vis understøtter beboernes udvikling og trivsel. Ligeledes vurderes de fysiske Side 39 af 45

40 rammer, at understøtte tilbuddets målsætning som værende et midlertidigt tilbud til unge, med en afklarende funktion i forhold til den enkelte beboers muligheder for fremtidig boform, uddannelse og beskæftigelse. Ligeledes vurderes det, at de fysiske rammer i tilbuddet fremtræder velholdte og hjemlige. Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Fysiske rammer Kriterium 14: Tilbuddets fysiske rammer understøtter borgernes udvikling og trivsel Vurdering af kriterium og oplysninger er fra re-godkendelsen 2015, da forholdene er i 2016 er oplyst i det væsentligste at være uændrede i forhold til følgende fra 2015: Samlet vurderer Socialtilsynet, at de fysiske rammer i tilbuddet understøtter beboernes udvikling og trivsel bla. ved på relevant vis, at tilgodese deres behov for både fællesskab og privatliv. Ligeledes vurderes det som positivt for beboernes trivsel, at boligerne har direkte adgang til fællesarealerne, hvilket vurderes at bidrage til øget tryghed for beboerne. Ligeledes bemærkes det, at både boliger og fællesarealer fremtræder hjemlige og velegnede til målgruppen. Det vurderes yderligere, at de fysiske rammer i tilbuddet understøtter at tilbuddet er et midlertidigt tilbud til fortrinsvis unge mennesker, der har brug for et afklaringsforløb inden det kan afgøres hvilken boform, der mere langsigtet vil være passende til den enkelte. Side 40 af 45

41 Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Fysiske rammer Indikator 14.a: Borgerne trives med de fysiske rammer Indikator 14.b: De fysiske rammer og faciliteter imødekommer borgernes særlige behov 5 (i meget høj grad 5 (i meget høj grad Indikator bedømmes til i meget høj grad at være opfyldt. Bedømmelsen af indikatoren og oplysninger er fra re-godkendelsen 2015, da forholdene er i 2016 er oplyst i det væsentligste at være uændrede i forhold til følgende fra 2015: I bedømmelsen er der lagt vægt på, at de beboere socialtilsynet taler med under besøget giver udtryk for at trives i de fysiske rammer. Ligeledes oplyser medarbejderne, at beboerne alle har udviklet sig positivt under deres ophold i tilbuddet. Socialtilsynet finder under besøget de fysiske rammer er velholdte og velegnede til målgruppen. Botilbud Grønningen er etableret som et ventebotilbud til beboerne, der derfor kun tænkes at bo i tilbuddet i en kortere periode, med henblik på afklaring i forhold til muligheder for fremtidig, mere permanent bolig. Det vægtes ligeledes, at de fysiske rammer i tilbuddet giver den enkelte beboer mulighed for, at gå til og fra fællesskabet i forhold til individuelle ønsker og behov. Dette vurderes, at være hensigtsmæssigt i forhold til målgruppen, med henblik på dennes kompleksitet og udfordringer. Indikator bedømmes til i meget høj grad at være opfyldt. Bedømmelsen af indikatoren og oplysninger er fra re-godkendelsen 2015, da forholdene er i 2016 er oplyst i det væsentligste at være uændrede i forhold til følgende fra 2015: I bedømmelsen er der lagt vægt på, at tilbuddet beliggende i et villakvarter tæt på centrum af Hjørring. Tilbuddets centrum er det store køkken/alrum og den store fællesstue, der er samlingspunkt for dagligdagen i tilbuddet. Ud over fællesfaciliteterne indeholder tilbuddet 6 beboerværelser, der ikke har eget bad og toilet. Der er derudover et personalekontor i tilbuddet og et stort mødelokale i tilbuddet. Ligeledes vægtes det, at medarbejderne oplyser, at de fysiske rammer er gode i forhold til målgruppens behov. De lægger bla. vægt på at der er god plads på fællesarealer og at det er let at gå til og fra fællesskabet. Derudover fremhæver medarbejderne det positive i, at der fra boligerne er direkte adgang til fællesarealer, hvilket imødekommer beboernes behov for løbende kontakt og tryghed. Ligeledes vægtes det, at beboerne socialtilsynet taler med fortæller, at de er glade for at bo Side 41 af 45

42 Indikator 14.c: De fysiske rammer afspejler, at tilbuddet er borgernes hjem 5 (i meget høj grad i tilbuddet. Socialtilsynet bedømmer i forbindelse med besøget, de fysiske rammer som meget velegnede til målgruppen og til tilbuddets formål som midlertidigt og afklarende i forhold til beboernes fremtidigt muligheder for boform og beskæftigelse. Socialtilsynet bedømmer indikator til i meget høj grad at være opfyldt. Bedømmelsen af indikatoren og oplysninger er fra re-godkendelsen 2015, da forholdene er i 2016 er oplyst i det væsentligste at være uændrede i forhold til følgende fra 2015: I bedømmelsen er der lagt vægt på, at Socialtilsynet under besøget finder de fysiske rammer velegnede til målgruppen. Det er afspejlet i indretningen, at beboerne er unge mennesker, der for en dels vedkommende lige er flyttet hjemmefra. Tilbuddet indbyder således til både fællesskab i køkken-alrum og stue og til alene tid på værelserne. Boligerne socialtilsynet ser, er individuelt indrettet hvilket afspejler den enkelte beboers ønsker og behov. Socialtilsynet oplever under besøget, at de fysiske rammer afspejler at være beboernes hjem, men også at tilbuddet ikke er en permanent bolig for beboerne, der som regel bor i tilbuddet i en kortere periode inden de skal videre til en mere permanent bolig. Socialtilsynet bemærker, at flere af de nuværende beboere har bort i tilbuddet i flere år. Dette begrunder lederen i, at der ikke er ledige pladser på de tilbud hvor de ville passe ind. På baggrund af dette bør der fremadrettet være fokus på tilbuddets formål som midlertidigt set i forhold til, at de beboere der er afklaret og klar til det reelt ikke kan tilbydes en permanent bolig fordi der mangler pladser. Side 42 af 45

43 Side 43 af 45

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport sociale tilbud

Tilsynsrapport sociale tilbud Tilsynsrapport sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den fornødne kvalitet og samlet set fortsat opfylder

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport. Tilbud: Mariested

Tilsynsrapport. Tilbud: Mariested Tilsynsrapport Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den fornødne

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Bilag 1. Kvalitetsmodel: Temaer, kriterier og indikatorer for tilbud

Bilag 1. Kvalitetsmodel: Temaer, kriterier og indikatorer for tilbud Kvalitetsmodel: Temaer, kriterier og indikatorer for tilbud Bilag 1 Indledning I det følgende beskrives kvalitetsmodellen, som socialtilsynet skal anvende ved vurdering af kvaliteten i sociale tilbud ved

Læs mere

Tilsynsrapport sociale tilbud

Tilsynsrapport sociale tilbud Tilsynsrapport sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den fornødne kvalitet og samlet set fortsat opfylder

Læs mere

Intentionerne med socialtilsynets kvalitetsmodel - model for kvalitetsvurdering af sociale tilbud. Temaseminar i Partnerskabsnetværket 30.

Intentionerne med socialtilsynets kvalitetsmodel - model for kvalitetsvurdering af sociale tilbud. Temaseminar i Partnerskabsnetværket 30. Intentionerne med socialtilsynets kvalitetsmodel - model for kvalitetsvurdering af sociale tilbud Temaseminar i Partnerskabsnetværket 30. maj 2017 Dagsorden 1. Kort introduktion til tilsynsreformen, de

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Ny godkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Botilbud kristiansandsvej Godkendt

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Botilbud kristiansandsvej Godkendt Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Botilbud kristiansandsvej 20 02-11-2017 Godkendt Rapporten er udarbejdet af: Socialtilsyn Øst Anders Larsensvej 7 4300 Holbæk Indholdsfortegnelse

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Regodkendelse af Bo og Naboskab Vordingborg 24. november 2014

Regodkendelse af Bo og Naboskab Vordingborg 24. november 2014 Regodkendelse af Bo og Naboskab Vordingborg 24. november 2014 Kopi fra Tilbudsportalen Re-godkendelsen omhandler alle temaer i kvalitetsmodellen: Uddannelse og beskæftigelse, Selvstændighed og relationer,

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Alle indikatorer og kriterier er gældende for alle plejefamilier uanset godkendelsesgrundlag medmindre andet er specifikt angivet.

Alle indikatorer og kriterier er gældende for alle plejefamilier uanset godkendelsesgrundlag medmindre andet er specifikt angivet. Bilag 2 Kvalitetsmodel: Temaer, kriterier og indikatorer for plejefamilieområdet Indledning I det følgende beskrives kvalitetsmodellen, som socialtilsynet skal anvende ved vurdering af kvaliteten i plejefamilier

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsyn med aflastning (SEL 84)

Tilsyn med aflastning (SEL 84) 1 Tilsyn med aflastning (SEL 84) Socialtilsyn Midt tilbyder tilsyn med aflastning jf. serviceloven 148 a, stk. 4. Tilkøbet omfatter tilsyn med tilbudslignende enheder jf. 84, som ikke hører under Socialtilsyn

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Ny godkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Botilbud Lysningen. Godkendt. Rapporten er udarbejdet af:

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Botilbud Lysningen. Godkendt. Rapporten er udarbejdet af: Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Botilbud Lysningen Godkendt Rapporten er udarbejdet af: Socialtilsyn Øst Anders Larsensvej 7 4300 Holbæk Indholdsfortegnelse Læsevejledning

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsyn med plejeboliger og friplejeboliger Jf. 151 (SEL)

Tilsyn med plejeboliger og friplejeboliger Jf. 151 (SEL) Tilsyn med plejeboliger og friplejeboliger Jf. 151 (SEL) Koncept 2017 1 Tilsyn med plejeboliger og friplejeboliger Socialtilsyn Midt tilbyder tilsyn med plejeboliger og friplejeboliger jf. servicelovens

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Kvalitetsmodel for socialtilsyn

Kvalitetsmodel for socialtilsyn Version iht. BEK nr. 1907 af 29/12/2015 Kvalitetsmodel for socialtilsyn Temaer, kriterier og indikatorer for tilbud Indledning I det følgende beskrives kvalitetsmodellen, som socialtilsynet skal anvende

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

TILSYNSFAGLIG UNDERVISNINGSDAG 2015 HANDOUT Tilbud Eksempler Principper

TILSYNSFAGLIG UNDERVISNINGSDAG 2015 HANDOUT Tilbud Eksempler Principper TILSYNSFAGLIG UNDERVISNINGSDAG 2015 HANDOUT Tilbud Eksempler Principper Eksempel A. Voksne, Tema 1., Uddannelse & Beskæftigelse Eksempel B. Voksne, Tema 2., Kompetencer Eksempel C. Børn & Unge, Tema 1.,

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport. Fonden Det lille Opholdssted Egholt Godkendt. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse:

Tilsynsrapport. Fonden Det lille Opholdssted Egholt Godkendt. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Fonden Det lille Opholdssted Egholt 05-04-2017 Godkendt Rapporten er udarbejdet af: Socialtilsyn Syd Lindevej 5A 5750 Ringe Indholdsfortegnelse

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport. Aflastningshjemmet Rendbjerg Godkendt. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse:

Tilsynsrapport. Aflastningshjemmet Rendbjerg Godkendt. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Aflastningshjemmet Rendbjerg 04-04-2017 Godkendt Rapporten er udarbejdet af: Socialtilsyn Syd Lindevej 5A 5750 Ringe Indholdsfortegnelse

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Socialtilsyn. Kvalitetsmodel: Temaer, kriterier og indikatorer for sociale tilbud

Socialtilsyn. Kvalitetsmodel: Temaer, kriterier og indikatorer for sociale tilbud Socialtilsyn. Kvalitetsmodel: Temaer, kriterier og indikatorer for sociale tilbud 10. juli 2013 Publikationen er udgivet af Socialstyrelsen Edisonsvej 18, 1. 5000 Odense C Tlf.: 72 42 37 00 E-mail: socialstyrelsen@socialstyrelsen.dk

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Ny godkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Kvalitetsmodel for socialtilsyn. Temaer, kriterier og indikatorer for plejefamilier

Kvalitetsmodel for socialtilsyn. Temaer, kriterier og indikatorer for plejefamilier Kvalitetsmodel for socialtilsyn Temaer, kriterier og indikatorer for plejefamilier Indledning I det følgende beskrives kvalitetsmodellen, som socialtilsynet skal anvende ved vurdering af kvaliteten i plejefamilier

Læs mere

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: ADHD botilbud Godkendt. Rapporten er udarbejdet af:

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: ADHD botilbud Godkendt. Rapporten er udarbejdet af: Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: ADHD botilbud 14-10-2016 Godkendt Rapporten er udarbejdet af: Socialtilsyn Øst Anders Larsensvej 7 4300 Holbæk Indholdsfortegnelse Læsevejledning

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Søndergade 69, Svendborg Kommune. Tirsdag den 14. juni 2011 fra kl. 19.30

Uanmeldt tilsyn på Søndergade 69, Svendborg Kommune. Tirsdag den 14. juni 2011 fra kl. 19.30 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Søndergade 69, Svendborg Kommune Tirsdag den 14. juni 2011 fra kl. 19.30 Indledning Vi har på vegne af Svendborg Kommune aflagt tilsynsbesøg på Søndergade 69. Formålet

Læs mere

KVALITETSMODEL 3.0 Kvalitet i SOF

KVALITETSMODEL 3.0 Kvalitet i SOF KVALITETSMODEL 3.0 Kvalitet i SOF 1 Kvalitetsmodel 3.0 November 2016 Socialforvaltningen Københavns Kommune Stabscenter SOF Kvalitetsudvikling & Resultater 2 KVALITETSMODEL 3.0 I socialforvaltningen arbejder

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Ny godkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Bofællesskaberne Firkløvervej og Skolevej i Galten. Skanderborg Kommune. Onsdag den 25. august 2010 fra kl. 09.

Anmeldt tilsyn på Bofællesskaberne Firkløvervej og Skolevej i Galten. Skanderborg Kommune. Onsdag den 25. august 2010 fra kl. 09. TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Bofællesskaberne Firkløvervej og Skolevej i Galten Skanderborg Kommune Onsdag den 25. august 2010 fra kl. 09.00 Indledning Vi har på vegne af Skanderborg Kommune aflagt

Læs mere

Justeret kvalitetsmodel for tilbud Orienteringsdag. Orienteringsdag, januar 2017

Justeret kvalitetsmodel for tilbud Orienteringsdag. Orienteringsdag, januar 2017 Justeret kvalitetsmodel for tilbud Orienteringsdag Orienteringsdag, januar 2017 1. Baggrund og rammer for justeringer af kvalitetsmodellen Baggrund og proces for justeringerne Aftale om politisk opfølgning

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Ny godkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har

Læs mere

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Bofællesskabet Egeparken 62. Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Godkendt. Rapporten er udarbejdet af:

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Bofællesskabet Egeparken 62. Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Godkendt. Rapporten er udarbejdet af: Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Bofællesskabet Egeparken 62 Godkendt Rapporten er udarbejdet af: Socialtilsyn Midt Papirfabrikken 38 8600 Silkeborg Indholdsfortegnelse

Læs mere