Godkendelse som privat opholdssted.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Godkendelse som privat opholdssted."

Transkript

1 Opholdsstedet Altinget /v Jeppe Graarup Bjergvej Farsø Rådhuset Aars Ledelsessekretariatet 18. januar 2011 Sagsnummer: 09/2283 Sagsbeh.: Freddy Falk Telefon: Mail: Godkendelse som privat opholdssted. Vesthimmerlands Kommune godkender hermed i henhold til lov om social service 142, stk. 5 det private opholdssted, jf. lov om social service 66, nr. 4 Opholdsstedet Altinget /ved Jeppe Graarup Beliggende Bjergvej 6 og Farsø Samt Jernbanegade Løgstør som generelt egnet til at modtage 14 personer tilhørende følgende: Målgruppe Børn og unge mellem 6 og 18 (23) år Opholdstedet består af 3 afdelinger: Afdeling Eska: Aldersgruppe 6-15 år 5 pladser Afdeling Tindur Aldersgruppe år 7 pladser Projektafdeling Hekla Postadresse: Himmerlandsgade Aars Tlf.:

2 Aldersgruppe år 2 pladser Målgruppebeskrivelse for ALTINGET s hovedafdelinger: Eska og Tindur Altinget modtager børn og unge, som gennem opvæksten kan have været udsat for omsorgssvigt og overgreb, fysisk som psykisk. Børn og unge, som har svært ved at skabe positive sociale kontakter, og som har et urealistisk forhold til virkeligheden. Børn og unge med meget lille selvværdsfølelse og manglende tiltro til voksne. Mange af de unge der bor eller har boet på Altinget, blev første gang synlige for systemet, da de af indlærings- og adfærdsmæssige årsager ikke kunne tilpasses en alm. folkeskole. Der kan både bo drenge og piger og søskende på stederne, og ved visiteringen lægges der stor vægt på barnet/den unges egnethed i forhold til den eksisterende gruppe af børn/unge. Altinget modtager børn og unge fra 6-18 år på de to afdelinger Eska (6-15 år) og Tindur (12-18 år). Altinget er bevidste om den store aldersspredning og har en holdning til, at det giver en mere udadvendt og harmonisk ungegruppe. De små ser op til de store og bruger dem som rollemodeller, motivationen højnes (større søskende), de store får mere ansvar og vokser, de lærer at give omsorg og deres selvværd højnes, der kommer en naturlig hierarkidannelse. Endvidere udgås det, at der kommer en tæt klase af teenagere, som har nok i hinanden, og derfor ikke kommer ud og integrerer sig i lokalsamfundet/ foreningslivet. Altinget har ligeledes fokus på søskendeanbringelser, så søskende opretterholder deres relationer til hinanden, og ikke oplever et omsorgssvigt ved at blive spredt på flere opholdssteder/institutioner, så de efter endt anbringelse stadig har en god kontakt og dermed også et større sikkerhedsnet. Det er kendetegnende ved størstedelen af Altingets beboere på afd. Eska og Tindur: Lav selvværdsfølelse Vender problemerne indad Hæmmende overlevelsesstrategier/forsvarsmekanismer der bremser den personlige, sociale og faglige udvikling. Urealistisk billede af omverdenen og egne evner og kunnen. Manglende empati /situationsfornemmelse. Behovsstyret / Svært ved at behovsudsætte. Målgruppen omfatter børn og unge, der kan udvise følgende problemstillinger: Primær målgruppe: 1. Psykiske, sociale, adfærdsmæssige og/eller indlæringsmæssige problemer. Side 2

3 (Specifikke vanskeligheder hos normalt begavede - Herunder omsorgssvigtede og midlertidige krisetilstand efter ulykker, tab og traumer). 2. Tilknytnings- og kontaktforstyrrelser uden udadreagerende impulsadfærd. (Lettere personlighedsforstyrrelser, kontaktafvisende, borderline problematik). 3. Tab og traumer og offer for seksuelle overgreb. (Incest, voldtægt, pædofili, blufærdighedskrænkelser, mm.). Sekundær målgruppe (max. 2-4 beboere fordelt på begge afd.): 1. Lettere psykisk udviklingshæmmede. (Sent udviklede - der generelt er personligt selvhjulpne ift. personlig hygiejne, sproglige kommunikation, fysiske mobile i hverdagen og underviselige). 2. Særlige psykiske lidelser/tilstande, der kan indebære samarbejde med det psykiatriske hjælpesystem. (F.eks. psykotiske tilstande: endogen depression, angst og tvangstanker, selvdestruktiv adfærd, borderline-problematikker, PSTD, OCD, m.v.) 3. Børn og unge der af psykiater eller psykolog (i form af udredninger/undersøgelser) er diagnosticeret til at være følelsesmæssigt tidligt skadet eller har en opmærksomhedsforstyrrelse af lettere grad inden for autismespekteret (f.eks. ADHD, Aspergers syndrom, mv.). Visitation: På afdelingerne Eska og Tindur visiteres der hovedsagligt børn og unge fra den primære målgruppe. Ved visiteringen af nye beboere fra den sekundære målgruppe, vil der blive nøje vurderet om beboere kan indgå i den eksisterende ungegruppe, og om der evt. skal søges ekstra midler til socialpædagogiske foranstaltninger, i form af højere normering, samarbejde med psykiatrien, psykologtimer, mv. Altinget modtager som hovedregel elever til en længerevarende anbringelse, både frivilligt og tvangsanbragte børn og unge. Der er ingen akutpladser på Altinget. Altinget modtager ikke elever med et aktivt stofmisbrug, kriminelle, stærkt udadreagerende eller domsanbragte unge på afdelingerne Eska og Tindur. Specialiseringsområde: Tab og traumer og offer for seksuelle overgreb, herunder incest og pædofili. Barn af misbruger (Stoffer, alkohol, vold i hjemmet). Børn og unge der er diagnosticeret til at være følelsesmæssigt tidligt skadet eller har en opmærksomhedsforstyrrelse af lettere grad inden for autismespekteret. Side 3

4 (f.eks. ADHD, Aspergers syndrom, mv.) Søskende anbringelser med fokus på tæt forældresamarbejde. Varigheden af opholdet: Vi tilstræber længerevarende ophold på begge afdelinger fra min. 1 år og frem. Skærmet tilbud: Afdeling HEKLA Altinget har et skærmet tilbud for unge, der ikke trives i det sociale rum, unge som har brug for 1:1 støtte og guidning fra tydelige rollemodeller. Endvidere tilbyder afdeling Hekla et observations og stabiliserings ophold, med henblik på videre visitation. Under observationsforløbet vil der på den unge blive udarbejdet en detaljeret klientforståelse, samt et PAS- vurderingsskema, som fremadrettet vil danne grundlag for den unges kommende behandlingsplan. PAS- vurderingen er et pædagogisk analyse redskab til at kortlægge den unges kompetencer og potentialer. PAS er inspireret af A.R. Lurias neuropsykologiske teorier om hjernens opbygning og funktion, Lew Vygotskijs teorier om zonen for nærmeste udvikling og Howard Gardners teorier om de mange intelligenser. Det er et batteri af opgaver, der henvender sig til elevens forskellige intelligenser. I hver opgave laver PAS-konsulenten observationer på den unges opmærksomhed, tempo, hukommelse, analyse og strategi. Det bruger vi til at beskrive den unges bedst fungerende indlæringskanal og stærkeste intelligenser (den visuelle-, den sproglige-, den logisk-matematiske-, den musikalske-, den personlige- og den sociale intelligens). Vi får noget at vide om den unges kognitive stil for ud fra den at kunne lave en målrettet individuel plan for socialpædagogisk behandling, undervisning eller uddannelse/job. Et observationsforløb har en forventet varighed på 3-6 måneder. Hekla s målgruppe er unge af begge køn mellem 12 og 18 år. De unges baggrund og problemer kan være af forskellig art. Kendetegnende for afdelingens brugere er: De trives dårligt i det sociale rum. De har svært ved at strukturer og overskue hverdagen. De har lidt af omsorgssvigt fra primære omsorgspersoner. De kan have begyndende personlighedsforstyrrelser De kan have hjerneorganiske skader ADHD, gennemgribende udviklingsforstyrrelser. De har adfærdsproblemer og tilknytningsproblemer De har mange konflikter med forældre/skole/kammerater De kan han udadreagerende i krav og konfliktsituationer De har empatiforstyrrelser Side 4

5 De har generelle indlæringsvanskeligheder Målgruppe: Følelsesmæssig tidlig skadede unge, unge med tilknytningsforstyrrelser, unge der handler udadreagerende i krav og konfliktsituationer. Godkendt 13 aktivitet Opholdstedet Altinget er godkendt til at lade Altingets interne skole indgå i Altingets drift, dog således at der skal foreligge særskilte regnskaber og budgetter til en hver tid. Den godkendelse bortfalder, såfremt Altingets driftsaftale med Vesthimmerlands Kommune ophører - uanset grund for dette. Herudover er Altinget godkendt til at lade udslusning og/eller efterværns enkeltmandsprojekter indgå i driften. Udslusning indtil den unges fyldte 18. år og efterværn indtil den unges fyldte 23. år. Dette forudsætter, at der til enhver tid foreligger særskilte regnskaber og budgetter, samt at Altinget indgår aftale med den anbringende myndighed, om at denne fører både det generelle og specifikke tilsyn med det enkelte projekt. Pædagogiske metode og målsætning Afdeling Eska Afdeling Eska henvender sig til målgruppen 6-12 år, og især med henblik på søskendeanbringelse. Børn i alderen 6 til 15 år kendetegnes ved at være fyldt med energi og nysgerrighed, om at udforske og opleve verden. Barnet er sulten efter stimuli og barnets leg, fantasi og kreative side er i højsæde. Barnet ønsker at lære/gå i skole, og ønsker at basen (hjemmet) er trygt, stabilt og med troværdige, ansvarsfulde og stimulerende voksne. Overskrifterne for de værdier afdeling Eska skal holde omdrejningspunktet omkring, kunne lyde som følger: Hvert barn har krav på omsorg, tryghed, opmærksomhed, kærlighed, opdragelse/stimuli, familiære rammer, samt krav på en individuelt behandlingsforløb målrettet det enkelte barns behov. Opholdsstedets nærmere værdier udarbejdes i tæt samarbejde med personalegruppen. Opgavens omfang afhænger af det enkelte barns problematik. Der er forskel i at arbejde med alm. omsorgsvigtede børn og børn der er udredte (tidligt skadet / tilknytnings forstyrret, ADHD, Asperger syndrom osv.). Men for begge grupper spiller alderen en rolle i hvordan opgaven skal løses. Det er gruppesammensætningen der bestemmer afdelingens pædagogiske tiltag. I afdeling Eska tilstræbes det, at der max. 1-2 børn indskrevet fra den sekundære målgruppe. På afdeling Eska tilstræbes der at have en ligelig fordeling mellem kønnene, kvindelige og mandlige medarbejdere, ligesom arbejdsplanen tilrettelægges så børnenes primære kontaktpædagog er hos dem så ofte muligt. Dette for at rollerne og forholdene ligner hjemlige forhold mest muligt. Side 5

6 Afdeling Tindur Opholdsstedet har et humanistisk og holistisk menneskesyn og tilgang til det socialpædagogiske arbejde. Vi tror på alle mennesker er unikke og har krav på et humant og indholdsrigt liv. Et liv der bygger på frihed, omsorg, tryghed, selvstændighed, medbestemmelse og respekt. Altinget ser mennesket som et selvstændigt individ, som tager ansvar for sine handlinger, valg og værdier. Opholdsstedet tror deslige på, at mennesket er påvirket af kulturen. Den kultur/miljø man er en del af bliver formidlet gennem de sociale handlinger, man indgår i. Altingets beboere har krav på et individuelt og situationsbestemt opholdstilbud, hvor beboernes kompetencer og potentialer stemmer overens med de målsætninger, der sættes. Altinget ser beboernes muligheder frem for deres begrænsninger, men realistisk og med krav og mål derefter. Opholdsstedet ser de unges forskellighed som en styrke, der giver dynamik og trivsel. Altinget lægger vægt på individets frihed og retten til selv at vælge. Derfor er det afgørende, at nykomne beboere, frivilligt har valgt at flytte ind på Altinget, så grundlaget og motivationen for udvikling er tilstede fra starten. Altinget er præget af en tro på, at opholdsstedet kan gøre en forskel. Gennem et tillidsfuldt, omsorgsfuldt og troværdigt samarbejde med deres beboere. Et samarbejde der er bygget op omkring gensidig respekt, fælles relationer, positive og optimistiske forventninger til fremtiden. Opholdsstedets overordnede målsætning er at give de unge anbragte, redskaber, værktøjer, viden og indsigt til at skabe sig en bedre og mere indholdsrig tilværelse, så de på egen hånd kan begå sig socialt, psykisk, fysisk og fagligt i vor tids hyberkomplekse samfund. Afdeling Hekla Altinget benytter sig af en neuropædagogisk tilgang med fokus på miljøterapi og anerkendende pædagogik, social- og emotioneltræning, kognitivtræning. Det er af høj vigtighed, at Heklas personale har bredt kendskab til målgruppen og hurtig får udarbejdet en brugbar klientforståelse af Heklas brugere. Endelig tilbyder Altinget alle deres samarbejdspartnere en unik mulighed for at rette op på en problematisk periode i anbringelsesforløbet. Altingets personale er udannet til at tage beboere med på behandlingsturer, hvor den unge bliver taget ud fra de vante omgivelser, og isoleret under primitive forhold i naturen. Formålet med turen er at lave relationsarbejde og tilknytning til stedets voksne, samt fokus på selv refleksion og personlig udvikling. På turene vil der være indlagt friluftsaktiviteter, der kan være med til højne den unges selvværd og selvindsigt. Ved at fjerne den unge fra ude fra kommen stimuli, får den unge lettere ved at åbne sig op, og fortælle om de problematikker, der til daglig gør hverdagen uoverskuelig og problemfyldte. Den unge har kun naturen og de voksne at forholde sig til. Side 6

7 De voksne bliver uundværlige og relationen bliver tættere, når man først har set solen gå ned over fjeldet, vågnet op i en øde og forladt hytte og delt morgenmad lavet over bål sammen. Oplevelsen, relationen og de mellemværender, som er skabt mellem den unge og de voksne, danner bro for det fremtidige pædagogiske arbejde på opholdsstedet. Godkendelsen gælder fra 18. januar 2011 og indtil videre. Grundlaget for godkendelsen Godkendelsesgrundlaget omfatter følgende forhold: Den ansvarlige organisation: Godkendelsen er givet til Jeppe Graarup som er ansvarlig for alle forhold, som godkendelsen omfatter. Antal personer: Godkendelsen er givet til modtagelse af maksimalt det antal personer der er angivet ovenfor. Den pædagogiske metode og målsætning: Godkendelsen er givet til den pædagogiske metode og målsætning, som er beskrevet ovenfor. Tilbuddets budget: Godkendelsen forudsætter, at der til enhver tid foreligger et budget, der er godkendt af Vesthimmerlands Kommune. Personale: Godkendelsen forudsætter, at den samlede personalegruppes faglige og personlige kvalifikationer til enhver tid kan godkendes af Vesthimmerlands Kommune. Fysiske rammer: Godkendelsen forudsætter, at tilbuddets fysiske rammer til enhver tid kan godkendes af Vesthimmerlands Kommune. Oplysningspligt om ændringer Den ansvarlige ledelse har pligt til at meddele Vesthimmerlands Kommune, hvis der sker ændringer i godkendelsesgrundlaget. Ændringer i godkendelsesgrundlaget må ikke sættes i værk før Vesthimmerlands Kommune har haft lejlighed til at tage stilling til, om betingelserne for godkendelse fortsat er opfyldt, medmindre det vil være uforsvarligt ikke at iværksætte foranstaltningen inden. Side 7

8 Tilsyn Vesthimmerlands Kommune fører tilsyn med tilbuddet, og med at de krav, der følger af godkendelsesgrundlaget, overholdes. Med venlig hilsen Lone Funder Afd. leder Godkendelse og Tilsyn Side 8

Opholdsstedet Sørningevej

Opholdsstedet Sørningevej Opholdsstedet Sørningevej Rapport anmeldt tilsyn efterår 2013 SOCIALCENTRET Indhold BESKRIVELSE AF ENHEDEN: Lovgrundlag, rammer & vurdering... 3 Navn og adresse... 3 Ledelse... 3 Dato for tilsynet... 3

Læs mere

Servicebeskrivelse 2011

Servicebeskrivelse 2011 Servicebeskrivelse 2011 Ungdomscentret Gjeddesgaard Personlig involvering i professionelle rammer Ophold og undervisning for udsatte unge 1.Data 2. Indledning 3. Målgruppe og tilbud 4. Institutionens historie

Læs mere

Beskrivelse af det socialpædagogiske tilbud til børn og unge på Opholdsstedet Kongsholm Standardbeskrivelsen er revurderet/redigeret i januar 2013.

Beskrivelse af det socialpædagogiske tilbud til børn og unge på Opholdsstedet Kongsholm Standardbeskrivelsen er revurderet/redigeret i januar 2013. Beskrivelse af det socialpædagogiske tilbud til børn og unge på Opholdsstedet Kongsholm Standardbeskrivelsen er revurderet/redigeret i januar 2013. Opholdsstedets navn: Adresse: Kommune Opholdsstedet Kongsholm

Læs mere

Akkreditering Danmark

Akkreditering Danmark ANSØGNING OM AKKREDITERING DØGNTILBUD Dokument nr. Version 3 Dato: 10.01.12 Oplysninger om ansøgersted Ansøgerstedets navn: Haugårdhus Postadresse: Haugårdvej 9, 9632 Møldrup Evt. hjemmesideadresse: www.haugaardhus.dk

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Ny godkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har

Læs mere

Departementet for Familie og Sundhed Døgninstitutionernes Årsberetning 2007

Departementet for Familie og Sundhed Døgninstitutionernes Årsberetning 2007 Departementet for Familie og Sundhed Døgninstitutionernes Årsberetning 2007 FM 2008 J.nr.: 42.30 Indholdsfortegnelse side Afsnit 1. Indledning 3 Afsnit 2. Sammenfatning og hovedkonklusioner 4 Afsnit 3.

Læs mere

Af Susanne Bülow og Arne Fribo

Af Susanne Bülow og Arne Fribo Af Susanne Bülow og Arne Fribo Kapitlet giver et indblik i hverdagen i børnehjemmet Josephine Schneiders Hus på Frederiksberg. Der er fokus på konkrete beskrivelser af en praksis, hvor det hjemlige præg

Læs mere

Virksomhedsplan for. Villa Vivamus. Privat opholds- og behandlingssted

Virksomhedsplan for. Villa Vivamus. Privat opholds- og behandlingssted Virksomhedsplan for Villa Vivamus Privat opholds- og behandlingssted Indholdsfortegnelse 1. Stedet 2. Formål, etiske principper og pædagogik 2.1 Målgruppe 3. Dagligdagen: 4. Personalet 5. Tilsyn 6. Overenskomst

Læs mere

SLUSEN Afgiftning, stabilisering og tilbagefaldsbehandling - til dig som ønsker et stoffrit liv.

SLUSEN Afgiftning, stabilisering og tilbagefaldsbehandling - til dig som ønsker et stoffrit liv. SLUSEN Afgiftning, stabilisering og tilbagefaldsbehandling - til dig som ønsker et stoffrit liv. Hos os er alle elever Vi bruger begrebet elev ud fra et menneskesyn der handler om at vi alle er elever

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

Serviceniveau for ydelser til børn og unge med særlige behov

Serviceniveau for ydelser til børn og unge med særlige behov Rebild Kommune Center for Familie & Handicap Sundhed Hobrovej 88 9530 Støvring www.rebild.dk Tlf. 99 88 99 88 Fax 99 88 89 99 E-mail: bu@rebild.dk Sikker e-post kan sendes til adressen sikkerpost@rebild.dk

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD 1. INDLEDNING OG BAGGRUND

INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD 1. INDLEDNING OG BAGGRUND INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD 1. INDLEDNING OG BAGGRUND 2. PROJEKTET Lovgivningsmæssige rammer De økonomiske rammer Overordnede mål Målgruppe Målgruppens historie Hjemmestøtteordningen i Bruunsgade Visitation

Læs mere

#cpr# Opholdsstedet Golå. Att.: Ledelsen. 29. maj 2013

#cpr# Opholdsstedet Golå. Att.: Ledelsen. 29. maj 2013 #cpr# Opholdsstedet Golå Att.: Ledelsen 29. maj 2013 Tilsynsrapport for anmeldt tilsyn 27.2.2013 Afholdt i tidsrummet fra kl. 13.00 17.00 Deltagere: Fra Golå, Leder Anette Luther og Palle Lau, 2 medarbejdere.

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Kvalitet I Anbringelsen (KIA)

Kvalitet I Anbringelsen (KIA) Kvalitet I Anbringelsen (KIA) - Glostrup Observations- og behandlingshjem Revideret udgave, sept. 2014 BARNETS HUS Indholdsfortegnelse Forord s. 4 Anbringelsen - planlagt eller akut s. 5 Glostrup Observations-

Læs mere

Valdemarhus. Ansøgning om akkreditering i 2008 - opholdssted. Oplysninger om ansøgersted. Forberedelse. Ansøgerstedets navn: Fonden Valdemarhus

Valdemarhus. Ansøgning om akkreditering i 2008 - opholdssted. Oplysninger om ansøgersted. Forberedelse. Ansøgerstedets navn: Fonden Valdemarhus Ansøgning om akkreditering i 2008 - opholdssted Oplysninger om ansøgersted Ansøgerstedets navn: Fonden Valdemarhus LOS-medlemsnr.: Postadresse: Kærgade 153, 8900 Randers, 8900 Randers Afdelinger omfattet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

kvalitetsrapport dagtilbud Kvalitetsrapport lokalrapport for

kvalitetsrapport dagtilbud Kvalitetsrapport lokalrapport for kvalitetsrapport dagtilbud Kvalitetsrapport lokalrapport for Indhold Beskrivelse af dagtilbuddet... 3 Siden sidst... 4 Effekt... 5 FORÆLDRESAMARBEJDE... 5 Forældrenes tilfredshed med samarbejdet... 6 LÆRING

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE PLEJEFAMILIER OG KOMMUNER. Side

INDHOLDSFORTEGNELSE PLEJEFAMILIER OG KOMMUNER. Side Ankestyrelsenss undersøgelse om Samarbejdet mellem plejefamilier og kommuner Delundersøgelse 3: Praksis sundersøgelse om anbragte børn og unge,, der flytter fra f en plejefamilie til et nytt anbringelsessted

Læs mere

Uanmeldt tilsyn. Margarethagården. Nørrevej 97, Snekkersten. Onsdag den 6.marts 2013

Uanmeldt tilsyn. Margarethagården. Nørrevej 97, Snekkersten. Onsdag den 6.marts 2013 Uanmeldt tilsyn Margarethagården Nørrevej 97, Snekkersten Onsdag den 6.marts 2013 Tilsynet er udført af: Tina Knop Lone Sørensen FFA Familie, Forebyggelse & Anbringelse (erhvervsdrivende fond) Kongevejen

Læs mere

Faaborg Midtfyn Kommune Center for Botilbud, Opholdssteder og Plejefamilier Journal nr. 16.15.00-K09-35-07. Undersøgelse og vurdering

Faaborg Midtfyn Kommune Center for Botilbud, Opholdssteder og Plejefamilier Journal nr. 16.15.00-K09-35-07. Undersøgelse og vurdering Faaborg Midtfyn Kommune Center for Botilbud, Opholdssteder og Plejefamilier Journal nr. 16.15.00-K09-35-07 Karen Beer Ekstern konsulent Undersøgelse og vurdering Fonden Skovly, Herredbjerg 24, 5683 Haarby

Læs mere

Ansøgning om godkendelse af døgnophold efter Serviceloven 107. 1. Lidt historie omkring oprettelsen af Tinnetgaard Bo og Erhvervstræning.

Ansøgning om godkendelse af døgnophold efter Serviceloven 107. 1. Lidt historie omkring oprettelsen af Tinnetgaard Bo og Erhvervstræning. Ansøgning om godkendelse af døgnophold efter Serviceloven 107 1. Lidt historie omkring oprettelsen af Tinnetgaard Bo og Erhvervstræning. September 1999 købte Michael Kaiser Tinnetgaard med det formål sammen

Læs mere

Helhedens socialpsykiatriske tilbud til unge psykiske syge. Indhold: 1) Basis data Basis data... Side 3

Helhedens socialpsykiatriske tilbud til unge psykiske syge. Indhold: 1) Basis data Basis data... Side 3 Helhedens socialpsykiatriske tilbud til unge psykiske syge Indhold: 1) Basis data Basis data... Side 3 2) Målgruppe afgrænsning Godkendelse... Side 4 Skolegang... Side 5 Opholdets varighed... Side 5 Faglige

Læs mere

Børne- og Ungepolitikken i Aalborg Kommune 2011-2013

Børne- og Ungepolitikken i Aalborg Kommune 2011-2013 Børne- og Ungepolitikken i Aalborg Kommune 2011-2013 FORORD Aalborg Kommune vil i hele sin virksomhed arbejde for at give alle børn og unge lige mulighed for at udvikle sig til ansvarlige, sociale og selvstændige

Læs mere

Tilsynets art Den driftorienterede anmeldte tilsyn jf. SEL 148. ledere, personale og unge.

Tilsynets art Den driftorienterede anmeldte tilsyn jf. SEL 148. ledere, personale og unge. Tilsynsrapport for Helheden Feilbjergvej St. Darum Formålet med tilsynet: At påse at borgeren får den hjælp, som de har ret efter loven og efter de beslutninger, kommunalbestyrelsen har truffet. At hjælpen

Læs mere

Guide. Anbringelse uden samtykke. Eksempler fra Ankestyrelsens praksis

Guide. Anbringelse uden samtykke. Eksempler fra Ankestyrelsens praksis Guide Anbringelse uden samtykke Eksempler fra Ankestyrelsens praksis Guide Anbringelse uden samtykke Eksempler fra Ankestyrelsens praksis Titel Udgiver ISBN nr Layout og foto Tryk Bestilling Hjemmeside

Læs mere

Sikrede institutioner for børn og unge. - lovgrundlag og socialpædagogisk praksis

Sikrede institutioner for børn og unge. - lovgrundlag og socialpædagogisk praksis Sikrede institutioner for børn og unge - lovgrundlag og socialpædagogisk praksis 6 korte om de sikrede institutioner Høj behandlingskvalitet De sikrede institutioner har modtaget tre puljer af Regeringen

Læs mere

Beskrivelse af ydelser Silkeborg kommunes Familiecenter

Beskrivelse af ydelser Silkeborg kommunes Familiecenter 1 Beskrivelse af ydelser i Silkeborg kommunes Familiecenter Hostrupsgade 20 8600 Silkeborg tlf.: 89 70 51 10 www.familiecentret.silkeborgkommune.dk Indholdsfortegnelse: Maj 2015 Indledning...side 3 Organisering,

Læs mere