BDO tilbyder metodisk stærke og systematisk tilrettelagte tilsyn, der uanset område lever op til den gældende lovgivning.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BDO tilbyder metodisk stærke og systematisk tilrettelagte tilsyn, der uanset område lever op til den gældende lovgivning."

Transkript

1 Tilsyn fra BDO

2 BDO tilbyder metodisk stærke og systematisk tilrettelagte tilsyn, der uanset område lever op til den gældende lovgivning. Et tilsyn fra BDO gennemføres ud fra en anerkendende og værdsættende tilgang. Kontrol og læring vægtes lige højt. Tilsynet har fokus på, om borgeren modtager de ydelser, han eller hun har krav på, og om ydelsen leveres på en faglig og økonomisk forsvarlig måde. Samtidig hjælper tilsynet ledere og medarbejdere til at udvikle deres praksis i forhold til kommunens kvalitetsstandarder. Afrapporteringen giver handlingsrettede og konkrete anbefalinger, som forholdsvis let kan omsættes til anvendelige handleplaner for det fremadrettede arbejde. BDO tilbyder at være behjælpelig med implementering af nye indsatser. BDO varetager p.t. tilsynsopgaver i 33 kommuner. Sådan forløber et tilsyn Et tilsyn indledes med et uanmeldt eller anmeldt besøg. Som hovedregel vil to tilsynsførende samarbejde om det enkelte tilsyn. Det forløber typisk ved: Dokumentation: Gennemgang af dokumentation omkring udvalgte borgere, herunder fx visitationsafgørelse, plejeplan, pædagogisk plan eller lignende Observationer: Gennemførelse af observationer af aktiviteter og samvær i udvalgte situationer Interviews: Dialog med borgere, medarbejdere, leder og eventuelle pårørende på baggrund af en interviewguide Rapportering: Rapporten giver en samlet vurdering og anbefalinger og indeholder derudover analysen af den indsamlede data Rådgivning: Efter tilsynet tilbyder BDO at rådgive om kompetenceudvikling af medarbejdere og implementering af indsatser til at udvikle praksis og efterleve kommunens målsætninger på området. BDO fører tilsyn indenfor følgende områder Socialområdet: Aktivitets-, samværs- og beskæftigelsestilbud, jf. 103 og 104, Borgerstyret Personlig Assistance (BPA), særligt tilrettelagt uddannelse (STU), enkeltmandsprojekter og specialbørnehaver samt tilsyn og godkendelse af netværksplejefamilier Dagtilbuds- og skoleområdet: Kommunale og private dagtilbud, dagpleje, private børnepassere samt på kommunale og private skoler Beskæftigelsesområdet: Tilsyn med leverandører af beskæftigelsesindsatser, supervision og opkvalificeringskurser for mentorer Ældre- og sundhedsområdet: Plejecentre, trænings- og rehabiliteringscentre samt leverandører af hjemmepleje og madservice. Desuden tilbyder vi: Organisationstilsyn. 2

3 Det specialiserede socialområde På socialområdet fører vi tilsyn med de områder, som ikke er omfattet af Socialtilsynet. Det vil bl.a. sige individuelle borgerrettede tilsyn, Borgerstyret Personlig Assistance (BPA), Særligt Tilrettelagt Uddannelse (STU), Aktivitets-, samværs- og beskæftigelsestilbud, jf. Servicelovens 103 og 104 og alkoholbehandlingssteder, jf. sundhedslovens 141 samt specialbørnehaver. Endelig fører vi tilsyn med de hjemmeboende borgere, der modtager 85 støtte samt med de kommunale og private leverandører, som levere hjælpen. Vores tilsyn er driftsorienterede og har fokus på indholdet af tilbuddene samt den måde opgaverne løses på. Herunder bl.a. pædagogik, metoder, effektmåling, resultater, medinddragelse, indflydelse, organisation og ledelse, personale, kvalifikationer samt de fysiske rammer. Desuden kan tilbuddets økonomi også være en del af tilsynet. Indhold i BDO s tilsyn Tilsynet indeholder blandt andet: Dokumentationsgennemgang og observationer samt kvalitative interviews med hhv. borgere, medarbejdere og ledelse En vurdering af personalets kompetencer, erfaring og succes med hensyn til at omsætte de pædagogiske og didaktiske mål og indsatser til praksis En vurdering af om tilbuddets mål, borgernes mål og planer samt aktiviteter modsvarer målgruppens behov En vurdering af tilbuddets faglige kvalitet og af om tilbuddet samlet set lever op til gældende lovgivning og til kommunens kvalitetsstandarder. Socialchef i Ballerup Kommune om de socialfaglige tilsyn. BDO s tilsyn har et godt fagligt indhold og er præget af fleksibilitet i opgaveløsningen, godt samarbejde, respekt for tilbuddene og deres faglighed og lydhørhed over for mine behov for særlige fokusområder. BDO er meget lydhøre over for kommunens ønske om at udføre tilsyn målrettet det lokale serviceniveau og kommunens særlige ønsker. Birgitte Harild, leder af visitationen i Allerød Kommune om tilsyn på ældreområdet. 3

4 BDO giver gode, konstruktive og brugbare tilbagemeldinger på tilsynene til vores ledere og medarbejdere på plejehjemmene og i hjemmeplejen. Claus Syberg Henriksen, specialkonsulent i Københavns Kommune om tilsyn på ældreområdet. Ældreområdet På ældreområdet fører vi tilsyn med plejecentre, trænings- og rehabiliteringscentre samt leverandører af hjemmepleje og madservice. To tilsynskoncepter for plejecentre Det individorienterede tilsyn kontrollerer og styrker udviklingen af den skriftlige dokumentation på plejecentret. Metodisk gøres dette ved at sætte fokus på et udvalgt antal beboere og undersøger sammenhængen mellem dokumentationen om borgeren, borgerens behov og den hjælp han eller hun modtager. Det individorienterede tilsyn tager udgangspunkt i: Det skriftlige grundlag for ydelsen Personlig pleje, herunder sundhedsfremme og forebyggelse Psykisk pleje og omsorg Aktivitet og træning Hverdag på plejecentret Praktisk hjælp. Helhedstilsynet sætter fokus på beboernes hverdagsliv, trivsel og tryghed. Fokus er desuden på medarbejdernes arbejde med den faglige dokumentation, det interne samarbejde og organisering af arbejdet mv. Med helhedstilsynet opnår man en afdækning af plejecentrets arbejde med at skabe livskvalitet for beboerne og et indblik i forholdene hen over døgnet. Helhedstilsynet tager udgangspunkt i: De fysiske rammer og teknologiske forhold på plejecentret Pleje- og omsorgsfaglige forhold på plejecentret Mad og måltider Retssikkerhed og medindflydelse på plejecentret Miljø i hverdagen Medarbejderkompetencer og tværfagligt samarbejde. 4

5 Dagtilbuds- og skoleområdet Vores tilsyn dokumenterer, om barnet får den bedst mulige støtte og opnår de nødvendige kundskaber og færdigheder uanset den sociale baggrund. Der sættes fokus på områder som pædagogik, metode, trivsel, dokumentation, samarbejde, kommunikation og medarbejdernes faglige kompetencer. Vi lægger vægt på, at vores afrapportering let kan omsættes til konkrete og anvendelige handleplaner for det kommende års arbejde. Det omfatter BDO s tilsyn Et tilsyn fra BDO fungerer som en uvildig undersøgelse af den enkelte skole eller daginstitutions pædagogiske kvalitet. Vi har stor erfaring i at indkredse og dokumentere den pædagogiske praksis. Såvel vores dialogmøder som afrapporteringen fokuserer på læring og på at afdække områder, hvor der kan være behov for kvalitetsudvikling. Vi holder en tæt kontakt med kommunen for at sikre, at konceptet for tilsyn og afrapportering er tilpasset særlige behov og ønsker. I BDO s basiskoncept undersøger vi: Pædagogik og metode samt dokumentation, herunder pædagogiske læreplaner Hverdag og aktiviteter i dagtilbuddet, herunder omgangsform og trivsel Organisatoriske og personalemæssige forhold, herunder kompetenceudvikling, samarbejde, kommunikation og medarbejdernes kompetencer Procedurer og retningslinjer De fysiske rammer. Om tilsyn med dagtilbud og skoler Kommunens lovpligtige tilsyn med kommunale og private dagtilbud, dagpleje, private børnepassere og skoler har til formål at give et retvisende billede af, hvordan der arbejdes med pædagogik, læring og metode. Tilsynet er et supplement til de pædagogiske læreplaner, børnemiljøvurderinger samt de nyeste kvalitetsoplysninger. Det skal sikre, at kommunes visioner og målsætninger på området udmøntes i en proaktiv og læringsbaseret pædagogisk praksis. Vi har været meget tilfredse med tilsynsprocessen og måden tilsynene blev udført på. Rapporter og anbefalinger giver et godt udgangspunkt for vores fremtidige kvalitetsarbejde, hvor de vil kunne være med til at give overblik og retning for en prioritering af opgaverne og en afstemning sammen med medarbejderne. Kim Nielsen, institutionsleder i Vallensbæk Kommune. 5

6 Beskæftigelsesområdet På beskæftigelsesområdet fører vi tilsyn med leverandører af beskæftigelsesindsatser samt tilbyder udviklingsforløb og supervision for mentorer. Tilsyn med beskæftigelsesindsatsen Vores tilsyn er rettet mod andre aktører og kommunale job- og beskæftigelsescentre. Vores tilsyn sikrer kvaliteten i udførelsen af den beskæftigelsesfremmende indsats for ledige borgere i kommunen og sikrer, at borgerne og kommunen modtager den service, som leverandørerne har forpligtet sig til at levere i relation til aftalegrundlaget. Tilsynet indeholder bl.a. undersøgelse af: Leverandørernes overholdelse af lovgivningen, de administrative retningslinjer samt aftalegrundlagets forhold Indholdet af leverancerne og leverandørernes udførelse af opgaverne. Sådan føres tilsynet Tilsynet føres med udgangspunkt i interviewguides og tjeklister for de forskellige kontrolområder. Vi kombinerer flere metoder interviews, observation og gennemgang af dokumentation for at sikre flere perspektiver på tilsynet. Tilsynet bygger på vores detailkendskab til lovgivning, praksis og den konkrete sagsadministration til ledelse, faglig og økonomisk styring samt organisering. Kursus: Den svære samtale og konflikthåndtering Kurset klæder mentoren på til at håndtere uenigheder og konflikter. Erfaringsmæssigt berører mentors arbejde områder, der er følelsesmæssigt vanskelige for borgeren, fx misbrugsproblemer og sociale og familiemæssige problemer. Med udgangspunkt i cases guides mentoren i sin rolle til at rumme konflikter og hjælpe borgeren ved at styrke hans eller hendes livsmestring. Supervision BDO tilbyder supervisionsforløb til mentorkorpset. Den enkelte mentor har ofte ikke noget direkte kollegialt netværk at sparre med, og derfor kan et supervisionsforløb være med til at styrke den enkelte mentor i dagligdagen og sikre kollegial sparring og udvikling. Tilrettelæggelse BDO tilrettelægger kurset i samarbejde med kommunen med fokus på de aktuelle udfordringer og opmærksomhedspunkter. De to kurser kan gennemføres uafhængigt af hinanden, men kan også afholdes som et sammenhængende forløb. Ligeledes kan supervision indlægges som en naturlig del eller forlængelse af et kursusforløb. Supervision og opkvalificeringskurser for mentorer BDO s kurser og supervision for mentorer tager udgangspunkt i den anerkendende metode og klæder mentoren på både fagligt og socialt til arbejdet med at støtte den job- eller uddannelsessøgende. Vores kurser og tilbud om supervision er målrettet mentorens særlige arbejdsvilkår og rolle. Kursus: Anerkendende kommunikation for mentorer Kurset præsenterer mentoren for en række tilgange og praktiske værktøjer til anerkendende kommunikation og relationsarbejdet. Gennem øvelser og cases rustes mentoren til at fokusere på borgerens potentiale og træner samtidig sin egen rolle som coach og støtteperson. BDO har fokus på læringsperspektivet i hvert tilsyn og udfører således ikke tilsyn blot for kontrollens skyld. Helene B. Rasmussen, centerchef i Helsingør Kommune om tilsyn på ældreområdet. 6

7 Organisationstilsyn Et organisationstilsyn kan være rettet mod emner som stigende sygefravær, trivsel eller implementeringen af en specifik indsats som fx inklusion, rehabilitering, recovery eller neuropædagogik. Organisationstilsynet kan også kortlægge og analysere arbejdet med pædagogiske planer, døgnrytmeplaner og handleplanskoncepter samt forebyggende tiltag i forhold til magtanvendelse. Et organisationstilsyn kan omfatte: Undersøgelse/kortlægning, analyse samt rådgivende vurderinger og anbefalinger Evalueringsopgaver Implementering af indsatser Effektmåling af indsatser, implementeringsgraden Socialfaglige analyser og audit til vurdering af enkelte borgeres eller gruppen af borgeres støttebehov Inddragelse af socialfaglige eller pleje- og omsorgsfaglige teorier og metoder samt mulighed for at effektivisere den faglige indsats Kultur, adfærd og forandringsprocesser Vurdering af kapacitet, normering, kompetencer og arbejdsgange i relation til målgruppens støttebehov Workshops, temadage og internater Økonomi, takstmodeller og baseline monitorering. Formål Organisationstilsynet kan støtte organisationen i at identificere og synliggøre sine styrker og kompetencer. I denne forbindelse undersøger vi værdier på organisationsniveau og yder individuel, kollegial og gruppesupervision til faggrupper, der arbejder i det sociale felt. Om BDO s tilsynsførende BDO s tilsynsførende har typisk en uddannelse som socialpædagog eller sygeplejerske samt en relevant overbygningsuddannelse som fx kandidat i pædagogik eller Master i sundhedsledelse eller anden lederuddannelse. Alle tilsynsførende har omfattende erfaring med tilsyn, og de har stærke kompetencer til at kommunikere respektfuldt med den enkelte borger på hans eller hendes egne præmisser. 7

8 Kontakt BDO Helen Hilario Jønsson, Director Mobil: BDO fører tilsyn med, hvordan de kommunale opgaver løses. Tilsynet omfatter både indholdet af tilbuddene til borgerne og den måde, opgaverne udføres på. BDO er Danmarks største leverandør af tilsyn. BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab og BDO Kommunernes Revision, Godkendt revisionsaktieselskab, begge danskejede revisions- og rådgivningsvirksomheder, er medlemmer af BDO International Limited - et UK-baseret selskab med begrænset hæftelse - og dele af det internationale BDO netværk bestående af uafhængige medlemsfirmaer. BDO er varemærke for både BDO netværket og for alle BDO medlemsfirmaerne. BDO i Danmark beskæftiger godt medarbejdere, mens det verdensomspændende BDO netværk har godt medarbejdere i 151 lande.

BDO tilbyder metodisk stærke og systematisk tilrettelagte tilsyn, der uanset område lever op til den gældende lovgivning.

BDO tilbyder metodisk stærke og systematisk tilrettelagte tilsyn, der uanset område lever op til den gældende lovgivning. Tilsyn fra BDO BDO tilbyder metodisk stærke og systematisk tilrettelagte tilsyn, der uanset område lever op til den gældende lovgivning. Et tilsyn fra BDO gennemføres ud fra en anerkendende og værdsættende

Læs mere

Årsrapport. Center for Omsorg og Ældre. Uanmeldte tilsyn Oktober 2013. Helsingør Kommune. Årsrapport 2013. Indholdsfortegnelse

Årsrapport. Center for Omsorg og Ældre. Uanmeldte tilsyn Oktober 2013. Helsingør Kommune. Årsrapport 2013. Indholdsfortegnelse INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Indholdsfortegnelse 1 Oplysninger... 2 2 Tilsynsresultat... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 3 Årsrapport Anbefalinger... 2013 Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 4 Observationer

Læs mere

Varde Kommune. Tilsynsrapport. Helle Plejecentret. Uanmeldt tilsyn Januar 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Varde Kommune. Tilsynsrapport. Helle Plejecentret. Uanmeldt tilsyn Januar 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Varde Kommune Tilsynsrapport Varde Kommune Helle Plejecentret Uanmeldt tilsyn Januar 2013 WWW.BDO.DK 0 Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider præsenteres

Læs mere

Tilsynsrapport Gentofte Kommune Social & Handicap Gentofte Håndarbejdsværksted

Tilsynsrapport Gentofte Kommune Social & Handicap Gentofte Håndarbejdsværksted INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Gentofte Kommune Tilsynsrapport Gentofte Kommune Social & Handicap Gentofte Håndarbejdsværksted Anmeldt tilsyn Juni 2014 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede... 2 2 bemærkninger

Læs mere

Tilsynsrapport Vesthimmerlands Kommune. Bofællesskabet Solkrogen. Uanmeldt tilsyn Oktober 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.

Tilsynsrapport Vesthimmerlands Kommune. Bofællesskabet Solkrogen. Uanmeldt tilsyn Oktober 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO. INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Vesthimmerlands Kommune Tilsynsrapport Vesthimmerlands Kommune Bofællesskabet Solkrogen Uanmeldt tilsyn Oktober 2012 WWW.BDO.DK 0 Forord Rapporten er bygget således, at læseren

Læs mere

Tilsynsrapport Varde Kommune. Slotsgade 5. Anmeldt tilsyn September 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Varde Kommune. Slotsgade 5. Anmeldt tilsyn September 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Varde Kommune Tilsynsrapport Varde Kommune Slotsgade 5 Anmeldt tilsyn September 2012 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede... 2 1.1 bemærkninger og anbefalinger... 3 2

Læs mere

Tønder Kommune. Tilsynsrapport. Pleje og Omsorg. Plejecentret Hjørnegården. Uanmeldt helhedstilsyn Maj 2015 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.

Tønder Kommune. Tilsynsrapport. Pleje og Omsorg. Plejecentret Hjørnegården. Uanmeldt helhedstilsyn Maj 2015 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO. INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tønder Kommune Tilsynsrapport Tønder Kommune Pleje og Omsorg Plejecentret Hjørnegården Uanmeldt helhedstilsyn Maj 2015 WWW.BDO.DK 0 Forord Dette er afrapporteringen af et uanmeldt

Læs mere

Tilsynsrapport Høje Taastrup Kommune. Regnbuehuset. Anmeldt tilsyn Marts 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Høje Taastrup Kommune. Regnbuehuset. Anmeldt tilsyn Marts 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Høje-Taastrup Kommune Tilsynsrapport Høje Taastrup Kommune Regnbuehuset Anmeldt tilsyn Marts 2012 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1... 2 1.1 bemærkninger og anbefalinger...

Læs mere

Tilsynsrapport Ringsted Kommune. Misbrugsbehandling. - Rådgivningscentret - Ungeliv. Uanmeldt tilsyn December 2014 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING

Tilsynsrapport Ringsted Kommune. Misbrugsbehandling. - Rådgivningscentret - Ungeliv. Uanmeldt tilsyn December 2014 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Ringsted Kommune Tilsynsrapport Ringsted Kommune Misbrugsbehandling - Rådgivningscentret - Ungeliv Uanmeldt tilsyn December 2014 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede...

Læs mere

Tilsynsrapport Ringsted Kommune. Bjælken. Uanmeldt tilsyn November 2014 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Ringsted Kommune. Bjælken. Uanmeldt tilsyn November 2014 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Ringsted Kommune Tilsynsrapport Ringsted Kommune Bjælken Uanmeldt tilsyn November 2014 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede... 3 1.1 bemærkninger og anbefalinger... 5

Læs mere

Tilsynsrapport Varde Kommune. Café Paraplyen. Anmeldt tilsyn September 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Varde Kommune. Café Paraplyen. Anmeldt tilsyn September 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Varde Kommune kopp Tilsynsrapport Varde Kommune Café Paraplyen Anmeldt tilsyn September 2012 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede... 2 1.1 bemærkninger og anbefalinger...

Læs mere

Tilsynsrapport Faaborg-Midtfyn Kommune Sundhed & Handicap. Støttecenter Ringe. Anmeldt tilsyn April 2015 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.

Tilsynsrapport Faaborg-Midtfyn Kommune Sundhed & Handicap. Støttecenter Ringe. Anmeldt tilsyn April 2015 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO. INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Faaborg-Midtfyn Kommune Tilsynsrapport Faaborg-Midtfyn Kommune Sundhed & Handicap Støttecenter Ringe Anmeldt tilsyn April 2015 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede og

Læs mere

Tilsynsrapport Ballerup Kommune. Vedelsbo. Uanmeldt tilsyn Oktober 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Ballerup Kommune. Vedelsbo. Uanmeldt tilsyn Oktober 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Ballerup Kommune Tilsynsrapport Ballerup Kommune Vedelsbo Uanmeldt tilsyn Oktober 2013 WWW.BDO.DK 0 Forord Rapporten er opbygget således, at læseren på de første sider præsenteres

Læs mere

Tilsynsrapport Randers Kommune. Hjørnestenen. Uanmeldt tilsyn November 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Randers Kommune. Hjørnestenen. Uanmeldt tilsyn November 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Randers Kommune Tilsynsrapport Randers Kommune Hjørnestenen Uanmeldt tilsyn November 2012 WWW.BDO.DK 0 Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider præsenteres

Læs mere

Tilsynsrapport Varde Kommune. Bo og beskæftigelse Løkkevang/Rosenvang. Anmeldt tilsyn Februar 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.

Tilsynsrapport Varde Kommune. Bo og beskæftigelse Løkkevang/Rosenvang. Anmeldt tilsyn Februar 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO. INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Varde Kommune Tilsynsrapport Varde Kommune Bo og beskæftigelse Løkkevang/Rosenvang Anmeldt tilsyn Februar 2013 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede... 2 1.1 bemærkninger

Læs mere

Tilsynsrapport Høje Taastrup Kommune. Blå Kors Behandlingscenter. Anmeldt tilsyn Marts 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Høje Taastrup Kommune. Blå Kors Behandlingscenter. Anmeldt tilsyn Marts 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Høje-Taastrup Kommune Tilsynsrapport Høje Taastrup Kommune Blå Kors Behandlingscenter Anmeldt tilsyn Marts 2012 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1... 2 1.1 bemærkninger og anbefalinger...

Læs mere

Neuroteam & Dagtilbud Hillerslev

Neuroteam & Dagtilbud Hillerslev INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Faaborg-Midtfyn Kommune Tilsynsrapport Faaborg-Midtfyn Kommune Sundhed & Handicap Neuroteam & Dagtilbud Hillerslev Anmeldt tilsyn April 2015 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Stolpen, Delfinen og Broholms Allé

Stolpen, Delfinen og Broholms Allé INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Gentofte Kommune Social & Handicap Stolpen, Delfinen og Broholms Allé Anmeldt tilsyn September 2014 0 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 samlede... 2 2 bemærkninger

Læs mere

Tilsynsrapport Gentofte Kommune Bofællesskabet Rose Marie

Tilsynsrapport Gentofte Kommune Bofællesskabet Rose Marie INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Gentofte kommune Tilsynsrapport Gentofte Kommune Bofællesskabet Rose Marie Anmeldt tilsyn Maj 2011 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1... 2 1.1 bemærkninger og anbefalinger...

Læs mere

Gentofte Håndarbejderværksted

Gentofte Håndarbejderværksted INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Gentofte Kommune Tilsynsrapport Gentofte Kommune Social & Handicap Gentofte Håndarbejderværksted Anmeldt tilsyn Juni 2015 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede og score...

Læs mere

Tilsynsrapport Høje - Taastrup Kommune. Drop ud Behandling - Unge. Anmeldt tilsyn Juli 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Høje - Taastrup Kommune. Drop ud Behandling - Unge. Anmeldt tilsyn Juli 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Høje - Taastrup Kommune Tilsynsrapport Høje - Taastrup Kommune Drop ud Behandling - Unge Anmeldt tilsyn Juli 2013 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede... 2 1.1 bemærkninger

Læs mere

Tilsynsrapport Faaborg-Midtfyn Kommune. Lunden. Anmeldt tilsyn Oktober 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Faaborg-Midtfyn Kommune. Lunden. Anmeldt tilsyn Oktober 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Faaborg-Midtfyn Kommune Tilsynsrapport Faaborg-Midtfyn Kommune Lunden Anmeldt tilsyn Oktober 2013 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede... 2 1.1 bemærkninger og anbefalinger...

Læs mere

i n n a a n u t N i l l a a l a O K D B BDO i Grønland

i n n a a n u t N i l l a a l a O K D B BDO i Grønland BDO i Grønland Vi har lange relationer til både den private og offentlige sektor i Grønland. Som rådgiver og revisor ønsker vi at være med til at styrke og effektivisere den offentlige sektor i Grønland,

Læs mere

Tilsynsrapport Hvidovre Kommune. Ungecenter Porten. Anmeldt tilsyn December 2011 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Hvidovre Kommune. Ungecenter Porten. Anmeldt tilsyn December 2011 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Hvidovre kommune Tilsynsrapport Hvidovre Kommune Ungecenter Porten Anmeldt tilsyn December 2011 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1... 2 1.1 bemærkninger og anbefalinger... 4

Læs mere

Halsnæs Alkoholambulatorium

Halsnæs Alkoholambulatorium INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Halsnæs Kommune Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Halsnæs Alkoholambulatorium Uanmeldt tilsyn September 2012 WWW.BDO.DK 0 Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første

Læs mere

Styringsmodeller på skole- og dagtilbudsområdet

Styringsmodeller på skole- og dagtilbudsområdet Styringsmodeller på skole- og dagtilbudsområdet Skole- og dagtilbudsområdet er under forandring og oplever stadig stigende pres fra det politiske og administrative niveau i forhold til budgetoverholdelse

Læs mere

Tilsynsrapport Fredensborg Kommune Børne- og ungeforvaltningen. Granbohus. Anmeldt tilsyn Maj 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.

Tilsynsrapport Fredensborg Kommune Børne- og ungeforvaltningen. Granbohus. Anmeldt tilsyn Maj 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO. INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Fredensborg Kommune Tilsynsrapport Fredensborg Kommune Børne- og ungeforvaltningen Granbohus Anmeldt tilsyn Maj 2013 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede... 2 1.1 bemærkninger

Læs mere

Tilsynsrapport Gentofte Kommune Social & Handicap. Bofællesskabet Rose Marie. Anmeldt tilsyn August 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.

Tilsynsrapport Gentofte Kommune Social & Handicap. Bofællesskabet Rose Marie. Anmeldt tilsyn August 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO. INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Gentofte Kommune Tilsynsrapport Gentofte Kommune Social & Handicap Bofællesskabet Rose Marie Anmeldt tilsyn August 2013 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede... 2 1.1 bemærkninger

Læs mere

Tilsynsrapport Ballerup Kommune. Måløvgård. Uanmeldt tilsyn Oktober 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Ballerup Kommune. Måløvgård. Uanmeldt tilsyn Oktober 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Ballerup Kommune Tilsynsrapport Ballerup Kommune Måløvgård Uanmeldt tilsyn Oktober 2012 WWW.BDO.DK 0 Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider præsenteres

Læs mere

Tilsynsrapport Varde Kommune. Lunden. Anmeldt tilsyn September 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Varde Kommune. Lunden. Anmeldt tilsyn September 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Varde Kommune Tilsynsrapport Varde Kommune Lunden Anmeldt tilsyn September 2012 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede... 2 1.1 bemærkninger og anbefalinger... 4 2 Oplysninger...

Læs mere