TILSYNSRAPPORT AALBORG KOMMUNE

Save this PDF as:
Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "TILSYNSRAPPORT AALBORG KOMMUNE"

Transkript

1 TILSYNSRAPPORT AALBORG KOMMUNE ÆLDRE OG HANDICAPFORVALTNINGEN LYKKEVANG PLEJECENTER Uanmeldt socialfagligt tilsyn April 2017

2 1. SOCIALFAGLIGT TILSYN 1.1 OVERORDNET VURDERING BDO har på vegne af Aalborg Kommune foretaget et uanmeldt socialfagligt tilsyn på Lykkevang Plejecenter. BDO er kommet frem til følgende vurdering på baggrund af analysen af det datamateriale, som er indsamlet gennem interviews, observationer og skriftligt materiale. Samlet set er det tilsynets vurdering, at Lykkevang er et meget velfungerende plejecenter, som efterlever Aalborg Kommunes serviceniveau og de dertil knyttede kvalitetsstandarder. Det er tilsynets vurdering, at borgernes behov og ønsker imødekommes meget individuelt og på et højt fagligt niveau, og at der er et gennemgribende fokus på borgernes medindflydelse og selvbestemmelse i hverdagslivet på centret. 1.2 SCORE For hvert overordnede tema, der undersøges i tilsynet, opnår plejecentret en score fra 1-5, hvor 5 er den bedste. Således fremgår det af nedenstående figur, i hvor høj grad plejecentret opfylder indikatorerne for hvert tema. (Temaer, som ikke er relevante for det pågældende tilbud, tæller ikke med i den samlede vurdering) Figurens størrelse er et udtryk for kvaliteten målt på de valgte temaer og indikatorer. Jo større figur, jo højere kvalitet. Målgruppe, metode og dokumentation Fysiske rammer Anerkendelse, inddragelse og indflydelse Kompetencer Hverdagliv, herunder mad, måltider og aktiviteter 2

3 1.3 VURDERING I FORHOLD TIL TEMAER Tema Målgruppe, metoder og dokumentation Score: 5 Anerkendelse, inddragelse og indflydelse Score: 5 Hverdagsliv, herunder mad, måltider og aktiviteter (Årets særlige fokusområde) Vurdering Tilsynet vurderer, at Lykkevang i meget høj grad lever op til indikatorerne. På plejecentret arbejdes der med faglige tilgange og metoder, der sikrer borgerne den nødvendige og helhedsorienterede pleje og omsorg. Dette sker ved kontinuerlig opfølgning på omsorgs- og plejeplaner, systematisk triagering og et velfungerende samarbejde med, fx plejecenter og demenssygeplejerske og basisteam. I forhold til demente borgere arbejdes der med tæt kontakt til og opfølgning med de pårørende. Dokumentationen fremstår systematisk, ajourført, og med handlingsanvisende beskrivelser af borgernes behov for pleje. Helbredsoplysninger og sygeplejefaglige problemområder fremgår ligeledes. Dokumentationen er formuleret i et fagligt og professionelt sprog, som afspejler respekt for den enkelte borgers ressourcer og ønsker for hverdagslivet. Tilsynet bemærker positivt, at der er et fint fokus på sundhedsfremme og forebyggelse, fx i forhold til forebyggelse af UVI. Borgerne udtrykker stor tilfredshed med den hjælp, de ydes, og med måden den leveres på. Medarbejderne kan med eksempler redegøre for, hvordan de arbejder med rehabilitering og motivation for at understøtte og bevare borgernes funktionsniveau, ressourcer og egenomsorg længst muligt. Der er ligeledes stort fokus på borgernes mentale sundhed og trivsel. Magtanvendelse forekommer ifølge medarbejderne yderst sjældent, og der arbejdes målrettet med forebyggende pædagogiske indsatser i forhold til udadreagerende borgere. Plejecentrets medarbejdere har med fint udbytte modtaget kvalificeret sparring fra demenskonsulent og gerontopsykiatrisk sygeplejerske, når en situation krævede det. Medarbejderne har det fornødne kendskab til forebyggelse af indgreb i selvbestemmelsesretten samt efterlevelse af regler og instrukser for magtanvendelse. Tilsynet vurderer, at plejehjemmet i meget høj grad lever op til indikatorerne. Tilsynet vurderer, at borgerne bliver hørt, respekteret og anerkendt på deres egne præmisser. Medarbejdere og ledelse beskriver, hvordan man lægger vægt på at hjemliggøre rammerne og i forhold til elever arbejde med takt og tone og nærvær i samværet med borgerne. Der lægges bl.a. til grund for vurderingen, at Lykkevang på fin vis understøtter borgerne i at blive medinddraget og få indflydelse på hverdagen. Der gives flere gode eksempler på, hvordan medarbejderne følger borgernes interesser og initiativer. Det gælder fx i tilrettelæggelsen af aktiviteter på stedet, hvor der arbejdes på løbende at skabe indhold efter, hvad borgerne udtrykker interesse for. Borgerne føler sig generelt hørt, respekteret og anerkendt i dagligdagen. En enkelt borger føler sig ind i mellem overset og har en følelse af ikke at passe ind på plejecentret. Tilsynet erfarer, at der netop i forhold til denne borger er sat meget ind på at møde og anerkende hende og yde en-til-en samvær. Der kan observeres en anerkendende og respektfuld omgangstone overalt på centret. Tilsynet vurderer, at Lykkevang i meget høj grad lever op til indikatorerne. Ledelsen mener selv, at stedet har verdens bedste måltidspolitik. Der samarbejdes tæt med Madservice i forhold til at skabe indbydende og appetitfremmende anretninger, der taler til alle sanser. Der er stort fokus på småtspisende og på borgere med dysfagi, og der trækkes på diætist efter behov. Score: 5 3

4 Kompetencer Score: 4 Fysiske rammer Score: 4 Borgerne er yderst tilfredse med kvaliteten af maden og måltiderne på Lykkevang, hvor de en gang om måneden er med til at vælge menuen for den følgende måned. Plejecentret har fokus på at skabe gode rammer omkring måltiderne. Medarbejderne er opmærksomme på madens og måltidets betydning for beboernes livskvalitet og er bevidste om egen rolle som måltidsvært. Der er altid medarbejdere, som spiser sammen med borgerne. Medarbejderne inviterer borgerne til at deltage i det sociale fællesskab. Samtidig respekteres det, når borgere foretrækker at spise i egen bolig. Dagens måltider afpasses så vidt muligt borgernes dagsrytme. Borgerne giver udtryk for at være meget tilfredse med madens og måltidernes kvalitet og udtrykker også stor tilfredshed med omfang og indhold af aktiviteter. Tilsynet vurderer, at borgerne tilbydes varierede muligheder for aktiviteter tilpasset deres individuelle behov, herunder også en-til-en samvær. Medarbejderne beskriver samtidig, hvordan sammensætningen af sårbare og demente borgere og kognitivt velfungerende borgere kan være en udfordring at tilgodese samtidig, når aktiviteter skal afholdes. Ved observation kan det i flere eksempler konstateres, at der foregår hyggeligt socialt samvær mellem borgere og medarbejdere både under aktiviteter i en af afdelingerne og under frokosten i opholdsstuerne. Tilsynet vurderer, at Lykkevang i høj grad lever op til indikatorerne, idet medarbejdere besidder relevante kompetencer i forhold til målgruppen og plejecentrets faglige metoder. Borgerne oplever generelt, at medarbejderne er dygtige. Der lægges endvidere til grund for vurderingen, at der arbejdes målrettet med den generelle medarbejdertrivsel i de tre teams, og at ledelsen er opmærksom på medarbejdernes behov for kompetenceudvikling og sparring. Medarbejderne efterspørger mere og nyeste viden på demensområdet, idet de ind imellem oplever, at de ikke i tilstrækkelig grad har de nødvendige kompetencer til målgruppen. Social- og sundhedsassistenterne udtrykker samtidig bekymring for, at de fremover ikke har samme viden som de elever, der bliver uddannet efter den nye uddannelse. I forbindelse med observationer ses flere gode eksempler på, at medarbejdernes kompetencer afspejler sig i samspil med borgerne. Tilsynet vurderer, at tilbuddet i høj grad lever op til indikatorerne. Vurderingen beror på det forhold, at de fysiske rammer i vid udstrækning understøtter borgernes trivsel både ude og inde. Byggeriet er moderne, boligerne er store og lyse, og der er adgang til egen terrasse i de fleste. Samtidigt er der overalt en god stemning, miljø og atmosfære. Ledelse og medarbejderne kan redegøre for, hvordan der arbejdes for at skabe god stemning, miljø og atmosfære. Lykkevang er dog udfordret i forhold til manglende plads til større arrangementer og manglende personalerum/kontorplads, men der er igangsat en proces, som skal udbedre disse forhold. Derudover er fællesarealerne lyse og velindrettede og indbyder til hyggeligt samvær. 4

5 1.4 TILSYNETS BEMÆRKNINGER OG ANBEFALINGER Tilsynet giver anledning til følgende bemærkninger og anbefalinger: Bemærkninger 1. Tilsynet har ingen bemærkninger. Anbefalinger 1. Tilsynet anbefaler ledelsen at overveje, hvorvidt nogle af social- og sundhedsassistenterne bør tilbydes efteruddannelse, så de føler sig rustet til at modtage fremtidens nye studerende. 5

6 2. OPLYSNINGER 2.1 GENERELLE OPLYSNINGER OM TILSYN Adresse Bautastenen 50, 9230 Svenstrup J Leder Anne-Mette Nielsen Tilbudstype og juridisk grundlag Kommunalt plejecenter Antal pladser 36 Målgruppebeskrivelse Borgere visiteret til plejebolig Dato og tidspunkt for tilsynsbesøg Den 4. april 2017, kl Deltagere i interviews Leder, assisterende leder, tre borgere og tre medarbejdere Tilsynsførende Manager Kirsten Marquardsen, sygeplejerske, MHM 2.2 AKTUELLE VILKÅR Aktuelle vilkår Leder oplyser, at der hen over vinteren er sket en del udskiftning af borgere på plejecentret. Plejecentrets målgruppe er oprindeligt somatiske borgere, men der er aktuelt en del demente og en enkelt terminal borger på stedet. Der arbejdes i fire teams, hvor beboere og medarbejdere kender hinanden grundigt, men samtidig foregår der et godt samarbejde på tværs af huset med henblik på, at alle medarbejdere skal kende samtlige beboere. Som noget nyt er der varslet skiftende vagter for samtlige medarbejdere, hvilket hos nogle har givet anledning til lidt utilfredshed. 2.3 OPFØLGNING Opfølgning Sidste års tilsyn gav ikke anledning til handleplan. 6

7 Partneransvarlig BIRGITTE HOBERG SLOTH Partner m: e: Projektansvarlig KIRSTEN MARQUARDSEN Manager m: e: BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab, en danskejet rådgivnings- og revisionsvirksomhed, er medlem af BDO International Limited - et UK-baseret selskab med begrænset hæftelse - og del af det internationale BDO netværk bestående af uafhængige medlemsfirmaer. BDO er varemærke for både BDO netværket og for alle BDO medlemsfirmaerne. BDO i Danmark beskæftiger godt medarbejdere, mens det verdensomspændende BDO netværk har godt medarbejdere i 154 lande. Copyright - BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab, cvr.nr

TILSYNSRAPPORT AALBORG KOMMUNE ÆLDRE OG HANDICAPFORVALTNINGEN DANAHØJ PLEJEHJEM

TILSYNSRAPPORT AALBORG KOMMUNE ÆLDRE OG HANDICAPFORVALTNINGEN DANAHØJ PLEJEHJEM TILSYNSRAPPORT AALBORG KOMMUNE ÆLDRE OG HANDICAPFORVALTNINGEN DANAHØJ PLEJEHJEM Uanmeldt socialfagligt tilsyn Januar 2017 1. SOCIALFAGLIGT TILSYN 1.1 OVERORDNET VURDERING BDO har på vegne af Aalborg Kommune

Læs mere

TILSYNSRAPPORT AALBORG KOMMUNE

TILSYNSRAPPORT AALBORG KOMMUNE TILSYNSRAPPORT AALBORG KOMMUNE ÆLDRE OG HANDICAPFORVALTNINGEN ELMELY PLEJECENTER Uanmeldt socialfagligt tilsyn Marts 2018 1. SOCIALFAGLIGT TILSYN 1.1 OVERORDNET VURDERING BDO har på vegne af Aalborg Kommune

Læs mere

TILSYNSRAPPORT AALBORG KOMMUNE

TILSYNSRAPPORT AALBORG KOMMUNE TILSYNSRAPPORT AALBORG KOMMUNE ÆLDRE OG HANDICAPFORVALTNINGEN SKOVBRYNET PLEJECENTER Uanmeldt socialfagligt tilsyn November 2017 1. SOCIALFAGLIGT TILSYN 1.1 OVERORDNET VURDERING BDO har på vegne af Aalborg

Læs mere

TILSYNSRAPPORT AALBORG KOMMUNE ÆLDRE OG HANDICAPFORVALTNINGEN PLEJEHJEMMET GABRIELSVÆRK

TILSYNSRAPPORT AALBORG KOMMUNE ÆLDRE OG HANDICAPFORVALTNINGEN PLEJEHJEMMET GABRIELSVÆRK TILSYNSRAPPORT AALBORG KOMMUNE ÆLDRE OG HANDICAPFORVALTNINGEN PLEJEHJEMMET GABRIELSVÆRK Uanmeldt socialfagligt tilsyn, inkl. sundhedsfagligt tilsyn Februar 2017 1. SOCIALFAGLIGT TILSYN 1.1 OVERORDNET VURDERING

Læs mere

TILSYNSRAPPORT AALBORG KOMMUNE

TILSYNSRAPPORT AALBORG KOMMUNE TILSYNSRAPPORT AALBORG KOMMUNE ÆLDRE OG HANDICAPFORVALTNINGEN TRÆKBANEN, PLEJEBOLIGER Uanmeldt socialfagligt tilsyn November 2017 1. SOCIALFAGLIGT TILSYN 1.1 OVERORDNET VURDERING BDO har på vegne af Aalborg

Læs mere

TILSYNSRAPPORT AALBORG KOMMUNE

TILSYNSRAPPORT AALBORG KOMMUNE TILSYNSRAPPORT AALBORG KOMMUNE ÆLDRE OG HANDICAPFORVALTNINGEN TOFTEHAVEN PLEJECENTER Uanmeldt socialfagligt tilsyn Juni 2017 1. SOCIALFAGLIGT TILSYN 1.1 OVERORDNET VURDERING BDO har på vegne af Aalborg

Læs mere

TILSYNSRAPPORT AALBORG KOMMUNE

TILSYNSRAPPORT AALBORG KOMMUNE TILSYNSRAPPORT AALBORG KOMMUNE ÆLDRE OG HANDICAPFORVALTNINGEN MALIK PLEJECENTER Uanmeldt socialfagligt tilsyn Marts 2018 1. SOCIALFAGLIGT TILSYN 1.1 OVERORDNET VURDERING BDO har på vegne af Aalborg Kommune

Læs mere

TILSYNSRAPPORT AALBORG KOMMUNE

TILSYNSRAPPORT AALBORG KOMMUNE TILSYNSRAPPORT AALBORG KOMMUNE ÆLDRE OG HANDICAPFORVALTNINGEN VESTERGÅRDEN PLEJECENTER Uanmeldt socialfagligt tilsyn Juni 2017 1. SOCIALFAGLIGT TILSYN 1.1 OVERORDNET VURDERING BDO har på vegne af Aalborg

Læs mere

TILSYNSRAPPORT AALBORG KOMMUNE ÆLDRE OG HANDICAPFORVALTNINGEN GUG PLEJEHJEM

TILSYNSRAPPORT AALBORG KOMMUNE ÆLDRE OG HANDICAPFORVALTNINGEN GUG PLEJEHJEM TILSYNSRAPPORT AALBORG KOMMUNE ÆLDRE OG HANDICAPFORVALTNINGEN GUG PLEJEHJEM Uanmeldt socialfagligt tilsyn, inkl. sundhedsfagligt tilsyn Januar 2017 1. SOCIALFAGLIGT TILSYN 1.1 OVERORDNET VURDERING BDO

Læs mere

TILSYNSRAPPORT BRØNDERSLEV KOMMUNE SUNDHED OG VELFÆRD ROSENGÅRDEN PLEJECENTER

TILSYNSRAPPORT BRØNDERSLEV KOMMUNE SUNDHED OG VELFÆRD ROSENGÅRDEN PLEJECENTER TILSYNSRAPPORT BRØNDERSLEV KOMMUNE SUNDHED OG VELFÆRD ROSENGÅRDEN PLEJECENTER Uanmeldt socialfagligt tilsyn December 2017 1. SOCIALFAGLIGT TILSYN 1.1 OVERORDNET VURDERING BDO har på vegne af Brønderslev

Læs mere

TILSYNSRAPPORT KOLDING KOMMUNE SENIOR- OG SOCIALFORVALTNINGEN ELIM PLEJECENTER

TILSYNSRAPPORT KOLDING KOMMUNE SENIOR- OG SOCIALFORVALTNINGEN ELIM PLEJECENTER TILSYNSRAPPORT KOLDING KOMMUNE SENIOR- OG SOCIALFORVALTNINGEN ELIM PLEJECENTER Uanmeldt socialfagligt tilsyn Februar 2018 1. SOCIALFAGLIGT TILSYN 1.1 OVERORDNET VURDERING BDO har på vegne af Kolding Kommune

Læs mere

TILSYNSRAPPORT AALBORG KOMMUNE ÆLDRE OG HANDICAPFORVALTNINGEN LINDHOLM PLEJEHJEM

TILSYNSRAPPORT AALBORG KOMMUNE ÆLDRE OG HANDICAPFORVALTNINGEN LINDHOLM PLEJEHJEM TILSYNSRAPPORT AALBORG KOMMUNE ÆLDRE OG HANDICAPFORVALTNINGEN LINDHOLM PLEJEHJEM Uanmeldt socialfagligt tilsyn Februar 2017 1. SOCIALFAGLIGT TILSYN 1.1 OVERORDNET VURDERING BDO har på vegne af Aalborg

Læs mere

TILSYNSRAPPORT AALBORG KOMMUNE

TILSYNSRAPPORT AALBORG KOMMUNE TILSYNSRAPPORT AALBORG KOMMUNE ÆLDRE OG HANDICAPFORVALTNINGEN HELLASHØJ PLEJECENTER Uanmeldt socialfagligt tilsyn November 2017 1. SOCIALFAGLIGT TILSYN 1.1 OVERORDNET VURDERING BDO har på vegne af Aalborg

Læs mere

TILSYNSRAPPORT AALBORG KOMMUNE ÆLDRE OG HANDICAPFORVALTNINGEN BØGEMARKSCENTRET

TILSYNSRAPPORT AALBORG KOMMUNE ÆLDRE OG HANDICAPFORVALTNINGEN BØGEMARKSCENTRET TILSYNSRAPPORT AALBORG KOMMUNE ÆLDRE OG HANDICAPFORVALTNINGEN BØGEMARKSCENTRET Uanmeldt socialfagligt tilsyn, inkl. sundhedsfagligt tilsyn December 2018 1. SOCIALFAGLIGT TILSYN 1.1 OVERORDNET VURDERING

Læs mere

TILSYNSRAPPORT KOLDING KOMMUNE SENIOR- OG SOCIALFORVALTNINGEN TOFTEGÅRDEN PLEJECENTER

TILSYNSRAPPORT KOLDING KOMMUNE SENIOR- OG SOCIALFORVALTNINGEN TOFTEGÅRDEN PLEJECENTER TILSYNSRAPPORT KOLDING KOMMUNE SENIOR- OG SOCIALFORVALTNINGEN TOFTEGÅRDEN PLEJECENTER Uanmeldt socialfagligt tilsyn Februar 2018 1. SOCIALFAGLIGT TILSYN 1.1 OVERORDNET VURDERING BDO har på vegne af Kolding

Læs mere

TILSYNSRAPPORT BRØNDERSLEV KOMMUNE SUNDHED OG VELFÆRD PLEJECENTER KORNUMGÅRD

TILSYNSRAPPORT BRØNDERSLEV KOMMUNE SUNDHED OG VELFÆRD PLEJECENTER KORNUMGÅRD TILSYNSRAPPORT BRØNDERSLEV KOMMUNE SUNDHED OG VELFÆRD PLEJECENTER KORNUMGÅRD Uanmeldt socialfagligt tilsyn November 2018 1. SOCIALFAGLIGT TILSYN 1.1 OVERORDNET VURDERING BDO har på vegne af Brønderslev

Læs mere

TILSYNSRAPPORT AALBORG KOMMUNE

TILSYNSRAPPORT AALBORG KOMMUNE TILSYNSRAPPORT AALBORG KOMMUNE ÆLDRE OG HANDICAPFORVALTNINGEN BIRKEBO PLEJECENTER Uanmeldt socialfagligt tilsyn Marts 2018 1. SOCIALFAGLIGT TILSYN 1.1 OVERORDNET VURDERING BDO har på vegne af Aalborg Kommune

Læs mere

TILSYNSRAPPORT AALBORG KOMMUNE

TILSYNSRAPPORT AALBORG KOMMUNE TILSYNSRAPPORT AALBORG KOMMUNE ÆLDRE OG HANDICAPFORVALTNINGEN STOR- VORDE PLEJECENTER Uanmeldt socialfagligt tilsyn August 2017 1. SOCIALFAGLIGT TILSYN 1.1 OVERORDNET VURDERING BDO har på vegne af Aalborg

Læs mere

TILSYNSRAPPORT AALBORG KOMMUNE

TILSYNSRAPPORT AALBORG KOMMUNE TILSYNSRAPPORT AALBORG KOMMUNE ÆLDRE OG HANDICAPFORVALTNINGEN SKIPPER KLEMENT PLEJECENTER Uanmeldt socialfagligt tilsyn Marts 2018 1. SOCIALFAGLIGT TILSYN 1.1 OVERORDNET VURDERING BDO har på vegne af Aalborg

Læs mere

TILSYNSRAPPORT AALBORG KOMMUNE

TILSYNSRAPPORT AALBORG KOMMUNE TILSYNSRAPPORT AALBORG KOMMUNE ÆLDRE OG HANDICAPFORVALTNINGEN DRACHSMANNSHAVE PLEJECENTER Uanmeldt socialfagligt tilsyn, inkl. sundhedsfagligt tilsyn Maj 2017 Revideret juli 2017 1. SOCIALFAGLIGT TILSYN

Læs mere

TILSYNSRAPPORT AALBORG KOMMUNE

TILSYNSRAPPORT AALBORG KOMMUNE TILSYNSRAPPORT AALBORG KOMMUNE ÆLDRE OG HANDICAPFORVALTNINGEN LOLLANDSHUS PLEJECENTER Uanmeldt socialfagligt tilsyn Februar 2018 1. SOCIALFAGLIGT TILSYN 1.1 OVERORDNET VURDERING BDO har på vegne af Aalborg

Læs mere

TILSYNSRAPPORT AALBORG KOMMUNE

TILSYNSRAPPORT AALBORG KOMMUNE TILSYNSRAPPORT AALBORG KOMMUNE ÆLDRE OG HANDICAPFORVALTNINGEN LIONS PARK PLEJECENTER Uanmeldt socialfagligt tilsyn Januar 2018 1. SOCIALFAGLIGT TILSYN 1.1 OVERORDNET VURDERING BDO har på vegne af Aalborg

Læs mere

TILSYNSRAPPORT AALBORG KOMMUNE

TILSYNSRAPPORT AALBORG KOMMUNE TILSYNSRAPPORT AALBORG KOMMUNE ÆLDRE OG HANDICAPFORVALTNINGEN SOLVANG PLEJECENTER Uanmeldt socialfagligt tilsyn Marts 2018 1. SOCIALFAGLIGT TILSYN 1.1 OVERORDNET VURDERING BDO har på vegne af Aalborg Kommune

Læs mere

TILSYNSRAPPORT AALBORG KOMMUNE

TILSYNSRAPPORT AALBORG KOMMUNE TILSYNSRAPPORT AALBORG KOMMUNE ÆLDRE OG HANDICAPFORVALTNINGEN SOLGÅRDEN PLEJECENTER Uanmeldt socialfagligt tilsyn September 2018 1. SOCIALFAGLIGT TILSYN 1.1 OVERORDNET VURDERING BDO har på vegne af Aalborg

Læs mere

TILSYNSRAPPORT BRØNDERSLEV KOMMUNE SUNDHED OG VELFÆRD PLEJECENTRET KORNUMGÅRD

TILSYNSRAPPORT BRØNDERSLEV KOMMUNE SUNDHED OG VELFÆRD PLEJECENTRET KORNUMGÅRD TILSYNSRAPPORT BRØNDERSLEV KOMMUNE SUNDHED OG VELFÆRD PLEJECENTRET KORNUMGÅRD Uanmeldt socialfagligt tilsyn December 2017 1. SOCIALFAGLIGT TILSYN 1.1 OVERORDNET VURDERING BDO har på vegne af Brønderslev

Læs mere

TILSYNSRAPPORT AALBORG KOMMUNE ÆLDRE OG HANDICAPFORVALTNINGEN PLEJECENTRET SKOVBRYNET

TILSYNSRAPPORT AALBORG KOMMUNE ÆLDRE OG HANDICAPFORVALTNINGEN PLEJECENTRET SKOVBRYNET TILSYNSRAPPORT AALBORG KOMMUNE ÆLDRE OG HANDICAPFORVALTNINGEN PLEJECENTRET SKOVBRYNET Uanmeldt socialfagligt tilsyn, inkl. sundhedsfagligt tilsyn November 2018 1. SOCIALFAGLIGT TILSYN 1.1 OVERORDNET VURDERING

Læs mere

TILSYNSRAPPORT AALBORG KOMMUNE

TILSYNSRAPPORT AALBORG KOMMUNE TILSYNSRAPPORT AALBORG KOMMUNE ÆLDRE OG HANDICAPFORVALTNINGEN DRACHMANNSHAVE PLEJECENTER Uanmeldt socialfagligt tilsyn September 2018 1. SOCIALFAGLIGT TILSYN 1.1 OVERORDNET VURDERING BDO har på vegne af

Læs mere

TILSYNSRAPPORT AALBORG KOMMUNE ÆLDRE OG HANDICAPFORVALTNINGEN SKIPPER KLEMENT PLEJECENTER

TILSYNSRAPPORT AALBORG KOMMUNE ÆLDRE OG HANDICAPFORVALTNINGEN SKIPPER KLEMENT PLEJECENTER TILSYNSRAPPORT AALBORG KOMMUNE ÆLDRE OG HANDICAPFORVALTNINGEN SKIPPER KLEMENT PLEJECENTER Uanmeldt socialfagligt tilsyn, inkl. sundhedsfagligt tilsyn Maj 2017 1. SOCIALFAGLIGT TILSYN 1.1 OVERORDNET VURDERING

Læs mere

TILSYNSRAPPORT AALBORG KOMMUNE ÆLDRE OG HANDICAPFORVALTNINGENG SOFIEGÅRDEN PLEJECENTER

TILSYNSRAPPORT AALBORG KOMMUNE ÆLDRE OG HANDICAPFORVALTNINGENG SOFIEGÅRDEN PLEJECENTER TILSYNSRAPPORT AALBORG KOMMUNE ÆLDRE OG HANDICAPFORVALTNINGENG SOFIEGÅRDEN PLEJECENTER Uanmeldt socialfagligt tilsyn November 2017 1. SOCIALFAGLIGT TILSYN 1.1 OVERORDNET VURDERING BDO har på vegne af Aalborg

Læs mere

TILSYNSRAPPORT AALBORG KOMMUNE ÆLDRE OG HANDICAPFORVALTNINGEN PLEJEHJEMMET THOMASMINDE

TILSYNSRAPPORT AALBORG KOMMUNE ÆLDRE OG HANDICAPFORVALTNINGEN PLEJEHJEMMET THOMASMINDE TILSYNSRAPPORT AALBORG KOMMUNE ÆLDRE OG HANDICAPFORVALTNINGEN PLEJEHJEMMET THOMASMINDE Uanmeldt socialfagligt tilsyn, inkl. sundhedsfagligt tilsyn Marts 2017 1. SOCIALFAGLIGT TILSYN 1.1 OVERORDNET VURDERING

Læs mere

TILSYNSRAPPORT SØNDERBORG KOMMUNE JOB OG VELFÆRD STRANDHJEM FRIPLEJEHJEM

TILSYNSRAPPORT SØNDERBORG KOMMUNE JOB OG VELFÆRD STRANDHJEM FRIPLEJEHJEM TILSYNSRAPPORT SØNDERBORG KOMMUNE JOB OG VELFÆRD STRANDHJEM FRIPLEJEHJEM Uanmeldt tilsyn Juni 2018 1. UANMELDT TILSYN 1.1 OVERORDNET VURDERING BDO har på vegne af Sønderborg Kommune foretaget et uanmeldt

Læs mere

TILSYNSRAPPORT AALBORG KOMMUNE ÆLDRE OG HANDICAPFORVALTNINGEN PLEJEHJEMMET MALIK

TILSYNSRAPPORT AALBORG KOMMUNE ÆLDRE OG HANDICAPFORVALTNINGEN PLEJEHJEMMET MALIK TILSYNSRAPPORT AALBORG KOMMUNE ÆLDRE OG HANDICAPFORVALTNINGEN PLEJEHJEMMET MALIK Uanmeldt socialfagligt tilsyn, inkl. sundhedsfagligt tilsyn Marts 2017 1. SOCIALFAGLIGT TILSYN 1.1 OVERORDNET VURDERING

Læs mere

TILSYNSRAPPORT KOLDING KOMMUNE SENIOR- OG SOCIALFORVALTNINGEN DREYERSHUS PLEJECENTER

TILSYNSRAPPORT KOLDING KOMMUNE SENIOR- OG SOCIALFORVALTNINGEN DREYERSHUS PLEJECENTER TILSYNSRAPPORT KOLDING KOMMUNE SENIOR- OG SOCIALFORVALTNINGEN DREYERSHUS PLEJECENTER Uanmeldt socialfagligt tilsyn Januar 2019 1. SOCIALFAGLIGT TILSYN 1.1 OVERORDNET VURDERING BDO har på vegne af Kolding

Læs mere

TILSYNSRAPPORT SØNDERBORG KOMMUNE JOB OG VELFÆRD TANDSBJERG PLEJECENTER

TILSYNSRAPPORT SØNDERBORG KOMMUNE JOB OG VELFÆRD TANDSBJERG PLEJECENTER TILSYNSRAPPORT SØNDERBORG KOMMUNE JOB OG VELFÆRD TANDSBJERG PLEJECENTER Uanmeldt tilsyn plejecentre Maj 2018 1. UANMELDT TILSYN 1.1 OVERORDNET VURDERING BDO har på vegne af Sønderborg Kommune foretaget

Læs mere

TILSYNSRAPPORT TØNDER KOMMUNE PLEJE OG OMSORG FRITVALGSOMRÅDET - DISTRIKT TØNDER ØST

TILSYNSRAPPORT TØNDER KOMMUNE PLEJE OG OMSORG FRITVALGSOMRÅDET - DISTRIKT TØNDER ØST TILSYNSRAPPORT TØNDER KOMMUNE PLEJE OG OMSORG FRITVALGSOMRÅDET - DISTRIKT TØNDER ØST Uanmeldt tilsyn September 2018 1. UANMELDT TILSYN HJEMMEPLEJE 1.1 OVERORDNET VURDERING BDO har på vegne af Tønder Kommune

Læs mere

TILSYNSRAPPORT AALBORG KOMMUNE

TILSYNSRAPPORT AALBORG KOMMUNE TILSYNSRAPPORT AALBORG KOMMUNE ÆLDRE OG HANDICAPFORVALTNINGEN RIISHØJCENTRET MIDLERTIDIGE PLADSER Uanmeldt socialfagligt tilsyn November 2017 1. SOCIALFAGLIGT TILSYN 1.1 OVERORDNET VURDERING BDO har på

Læs mere

TILSYNSRAPPORT AALBORG KOMMUNE ÆLDRE OG HANDICAPFORVALTNINGEN PLEJECENTER LYKKEVANG

TILSYNSRAPPORT AALBORG KOMMUNE ÆLDRE OG HANDICAPFORVALTNINGEN PLEJECENTER LYKKEVANG TILSYNSRAPPORT AALBORG KOMMUNE ÆLDRE OG HANDICAPFORVALTNINGEN PLEJECENTER LYKKEVANG Uanmeldt socialfagligt tilsyn Marts 2019 1. SOCIALFAGLIGT TILSYN 1.1 OVERORDNET VURDERING BDO har på vegne af Aalborg

Læs mere

TILSYNSRAPPORT AALBORG KOMMUNE ÆLDRE OG HANDICAPFORVALTNINGEN LYKKESMINDE PLEJECENTER

TILSYNSRAPPORT AALBORG KOMMUNE ÆLDRE OG HANDICAPFORVALTNINGEN LYKKESMINDE PLEJECENTER TILSYNSRAPPORT AALBORG KOMMUNE ÆLDRE OG HANDICAPFORVALTNINGEN LYKKESMINDE PLEJECENTER Uanmeldt socialfagligt tilsyn, inkl. sundhedsfagligt tilsyn September 2018 1. SOCIALFAGLIGT TILSYN 1.1 OVERORDNET VURDERING

Læs mere

TILSYNSRAPPORT AALBORG KOMMUNE ÆLDRE OG HANDICAPFORVALTNINGEN PLEJEHJEMMET LOLLANDSHUS

TILSYNSRAPPORT AALBORG KOMMUNE ÆLDRE OG HANDICAPFORVALTNINGEN PLEJEHJEMMET LOLLANDSHUS TILSYNSRAPPORT AALBORG KOMMUNE ÆLDRE OG HANDICAPFORVALTNINGEN PLEJEHJEMMET LOLLANDSHUS Uanmeldt socialfagligt tilsyn, inkl. sundhedsfagligt tilsyn Februar 2017 1. SOCIALFAGLIGT TILSYN 1.1 OVERORDNET VURDERING

Læs mere

TILSYNSRAPPORT KOLDING KOMMUNE SENIOR- OG SOCIALFORVALTNINGEN KONGSBJERGHJEMET PLEJECENTER

TILSYNSRAPPORT KOLDING KOMMUNE SENIOR- OG SOCIALFORVALTNINGEN KONGSBJERGHJEMET PLEJECENTER TILSYNSRAPPORT KOLDING KOMMUNE SENIOR- OG SOCIALFORVALTNINGEN KONGSBJERGHJEMET PLEJECENTER Uanmeldt socialfagligt tilsyn Marts 2018 1. SOCIALFAGLIGT TILSYN 1.1 OVERORDNET VURDERING BDO har på vegne af

Læs mere

TILSYNSRAPPORT BRØNDERSLEV KOMMUNE SUNDHED OG VELFÆRD PLEJECENTER ROSENGÅRDEN

TILSYNSRAPPORT BRØNDERSLEV KOMMUNE SUNDHED OG VELFÆRD PLEJECENTER ROSENGÅRDEN TILSYNSRAPPORT BRØNDERSLEV KOMMUNE SUNDHED OG VELFÆRD PLEJECENTER ROSENGÅRDEN Uanmeldt socialfagligt tilsyn November 2018 1. SOCIALFAGLIGT TILSYN 1.1 OVERORDNET VURDERING BDO har på vegne af Brønderslev

Læs mere

TILSYNSRAPPORT AALBORG KOMMUNE ÆLDRE OG HANDICAPFORVALTNINGEN PLEJEHJEMMET SOLSIDECENTRET

TILSYNSRAPPORT AALBORG KOMMUNE ÆLDRE OG HANDICAPFORVALTNINGEN PLEJEHJEMMET SOLSIDECENTRET TILSYNSRAPPORT AALBORG KOMMUNE ÆLDRE OG HANDICAPFORVALTNINGEN PLEJEHJEMMET SOLSIDECENTRET Uanmeldt socialfagligt tilsyn Maj 2017 1. SOCIALFAGLIGT TILSYN 1.1 OVERORDNET VURDERING BDO har på vegne af Aalborg

Læs mere

TILSYNSRAPPORT KOLDING KOMMUNE SENIOR- OG SOCIALFORVALTNINGEN PLEJEHJEMMET TOFTEGÅRDEN

TILSYNSRAPPORT KOLDING KOMMUNE SENIOR- OG SOCIALFORVALTNINGEN PLEJEHJEMMET TOFTEGÅRDEN TILSYNSRAPPORT KOLDING KOMMUNE SENIOR- OG SOCIALFORVALTNINGEN PLEJEHJEMMET TOFTEGÅRDEN Uanmeldt socialfagligt tilsyn Januar 2019 1. SOCIALFAGLIGT TILSYN 1.1 OVERORDNET VURDERING BDO har på vegne af Kolding

Læs mere

TILSYNSRAPPORT KOLDING KOMMUNE SENIOR- OG SOCIALFORVALTNINGEN MUNKENSDAM PLEJECENTER

TILSYNSRAPPORT KOLDING KOMMUNE SENIOR- OG SOCIALFORVALTNINGEN MUNKENSDAM PLEJECENTER TILSYNSRAPPORT KOLDING KOMMUNE SENIOR- OG SOCIALFORVALTNINGEN MUNKENSDAM PLEJECENTER Uanmeldt socialfagligt tilsyn Januar 2019 1. SOCIALFAGLIGT TILSYN 1.1 OVERORDNET VURDERING BDO har på vegne af Kolding

Læs mere

TILSYNSRAPPORT AALBORG KOMMUNE ÆLDRE OG HANDICAPFORVALTNINGEN ANNEBERGCENTRET

TILSYNSRAPPORT AALBORG KOMMUNE ÆLDRE OG HANDICAPFORVALTNINGEN ANNEBERGCENTRET TILSYNSRAPPORT AALBORG KOMMUNE ÆLDRE OG HANDICAPFORVALTNINGEN ANNEBERGCENTRET Uanmeldt socialfagligt tilsyn, inkl. sundhedsfagligt tilsyn Juni 2017 1. SOCIALFAGLIGT TILSYN 1.1 OVERORDNET VURDERING BDO

Læs mere

TILSYNSRAPPORT AALBORG KOMMUNE

TILSYNSRAPPORT AALBORG KOMMUNE TILSYNSRAPPORT AALBORG KOMMUNE ÆLDRE OG HANDICAPFORVALTNINGEN ULSTEDPARKEN PLEJECENTER Uanmeldt socialfagligt tilsyn, inkl. sundhedsfagligt tilsyn Maj 2017 Revideret juli 2017 1. SOCIALFAGLIGT TILSYN 1.1

Læs mere

TILSYNSRAPPORT AALBORG KOMMUNE ÆLDRE OG HANDICAPFORVALTNINGEN TRÆKBANEN PLEJEBOLIGER

TILSYNSRAPPORT AALBORG KOMMUNE ÆLDRE OG HANDICAPFORVALTNINGEN TRÆKBANEN PLEJEBOLIGER TILSYNSRAPPORT AALBORG KOMMUNE ÆLDRE OG HANDICAPFORVALTNINGEN TRÆKBANEN PLEJEBOLIGER Uanmeldt socialfagligt tilsyn, inkl. sundhedsfagligt tilsyn December 2018 1. SOCIALFAGLIGT TILSYN 1.1 OVERORDNET VURDERING

Læs mere

TILSYNSRAPPORT AALBORG KOMMUNE ÆLDRE OG HANDICAPFORVALTNINGEN PLEJEHJEMMET HANS EGEDE

TILSYNSRAPPORT AALBORG KOMMUNE ÆLDRE OG HANDICAPFORVALTNINGEN PLEJEHJEMMET HANS EGEDE TILSYNSRAPPORT AALBORG KOMMUNE ÆLDRE OG HANDICAPFORVALTNINGEN PLEJEHJEMMET HANS EGEDE Uanmeldt socialfagligt tilsyn, inkl. sundhedsfagligt tilsyn Februar 2017 1. SOCIALFAGLIGT TILSYN 1.1 OVERORDNET VURDERING

Læs mere

TILSYNSRAPPORT AALBORG KOMMUNE

TILSYNSRAPPORT AALBORG KOMMUNE TILSYNSRAPPORT AALBORG KOMMUNE ÆLDRE OG HANDICAPFORVALTNINGEN HASSINGHAVE PLEJECENTER Uanmeldt socialfagligt tilsyn Marts 2018 1. SOCIALFAGLIGT TILSYN 1.1 OVERORDNET VURDERING BDO har på vegne af Aalborg

Læs mere

TILSYNSRAPPORT AALBORG KOMMUNE ÆLDRE OG HANDICAPFORVALTNINGEN DANAHØJ PLEJECENTER

TILSYNSRAPPORT AALBORG KOMMUNE ÆLDRE OG HANDICAPFORVALTNINGEN DANAHØJ PLEJECENTER TILSYNSRAPPORT AALBORG KOMMUNE ÆLDRE OG HANDICAPFORVALTNINGEN DANAHØJ PLEJECENTER Uanmeldt socialfagligt tilsyn, inkl. sundhedsfagligt tilsyn Februar 2018 1. SOCIALFAGLIGT TILSYN 1.1 OVERORDNET VURDERING

Læs mere

TILSYNSRAPPORT AALBORG KOMMUNE

TILSYNSRAPPORT AALBORG KOMMUNE TILSYNSRAPPORT AALBORG KOMMUNE ÆLDRE OG HANDICAPFORVALTNINGEN THOMASMINDE PLEJECENTER Uanmeldt socialfagligt tilsyn Februar 2018 1. SOCIALFAGLIGT TILSYN 1.1 OVERORDNET VURDERING BDO har på vegne af Aalborg

Læs mere

TILSYNSRAPPORT AALBORG KOMMUNE

TILSYNSRAPPORT AALBORG KOMMUNE TILSYNSRAPPORT AALBORG KOMMUNE ÆLDRE OG HANDICAPFORVALTNINGEN HANS EGEDE PLEJECENTER Uanmeldt socialfagligt tilsyn Februar 2018 1. SOCIALFAGLIGT TILSYN 1.1 OVERORDNET VURDERING BDO har på vegne af Aalborg

Læs mere

TILSYNSRAPPORT AALBORG KOMMUNE ÆLDRE OG HANDICAPFORVALTNINGEN VESTERGÅRDEN PLEJECENTER

TILSYNSRAPPORT AALBORG KOMMUNE ÆLDRE OG HANDICAPFORVALTNINGEN VESTERGÅRDEN PLEJECENTER TILSYNSRAPPORT AALBORG KOMMUNE ÆLDRE OG HANDICAPFORVALTNINGEN VESTERGÅRDEN PLEJECENTER Uanmeldt socialfagligt tilsyn, inkl. sundhedsfagligt tilsyn April 2018 1. SOCIALFAGLIGT TILSYN 1.1 OVERORDNET VURDERING

Læs mere

TILSYNSRAPPORT THISTED KOMMUNE ÆLDRE OG SUNDHED VIBEDAL PLEJECENTER

TILSYNSRAPPORT THISTED KOMMUNE ÆLDRE OG SUNDHED VIBEDAL PLEJECENTER TILSYNSRAPPORT THISTED KOMMUNE ÆLDRE OG SUNDHED VIBEDAL PLEJECENTER Uanmeldt socialfagligt tilsyn April 2018 1. SOCIALFAGLIGT TILSYN 1.1 OVERORDNET VURDERING BDO har på vegne af Thisted Kommune foretaget

Læs mere

TILSYNSRAPPORT KOLDING KOMMUNE SENIOR- OG SOCIALFORVALTNINGEN KIRSEBÆRHAVEN PLEJECENTER

TILSYNSRAPPORT KOLDING KOMMUNE SENIOR- OG SOCIALFORVALTNINGEN KIRSEBÆRHAVEN PLEJECENTER TILSYNSRAPPORT KOLDING KOMMUNE SENIOR- OG SOCIALFORVALTNINGEN KIRSEBÆRHAVEN PLEJECENTER Uanmeldt socialfagligt tilsyn Februar 2018 1. SOCIALFAGLIGT TILSYN 1.1 OVERORDNET VURDERING BDO har på vegne af Kolding

Læs mere

TILSYNSRAPPORT AALBORG KOMMUNE

TILSYNSRAPPORT AALBORG KOMMUNE TILSYNSRAPPORT FAMILIE OG BESKÆFTIGELSES-FORVALTNINGEN TRÆNINGSCENTRET FOR BØRN OG UNGE Anmeldt socialfagligt tilsyn Oktober 2017 1. TILSYNSRESULTAT 1.1 OVERORDNET VURDERING BDO har på vegne af Aalborg

Læs mere

TILSYNSRAPPORT KOLDING KOMMUNE SENIOR- OG SOCIALFORVALTNINGEN KONGEBROCENTRET PLEJECENTER

TILSYNSRAPPORT KOLDING KOMMUNE SENIOR- OG SOCIALFORVALTNINGEN KONGEBROCENTRET PLEJECENTER TILSYNSRAPPORT KOLDING KOMMUNE SENIOR- OG SOCIALFORVALTNINGEN KONGEBROCENTRET PLEJECENTER Uanmeldt socialfagligt tilsyn Februar 2018 1. SOCIALFAGLIGT TILSYN 1.1 OVERORDNET VURDERING BDO har på vegne af

Læs mere

TILSYNSRAPPORT AALBORG KOMMUNE ÆLDRE OG HANDICAPFORVALTNINGEN TOFTEHAVEN PLEJECENTER

TILSYNSRAPPORT AALBORG KOMMUNE ÆLDRE OG HANDICAPFORVALTNINGEN TOFTEHAVEN PLEJECENTER TILSYNSRAPPORT AALBORG KOMMUNE ÆLDRE OG HANDICAPFORVALTNINGEN TOFTEHAVEN PLEJECENTER Uanmeldt socialfagligt tilsyn, inkl. sundhedsfagligt tilsyn Marts 2018 1. SOCIALFAGLIGT TILSYN 1.1 OVERORDNET VURDERING

Læs mere

TILSYNSRAPPORT KOLDING KOMMUNE SENIOR- OG SOCIALFORVALTNINGEN KONGSBJERGHJEMMET

TILSYNSRAPPORT KOLDING KOMMUNE SENIOR- OG SOCIALFORVALTNINGEN KONGSBJERGHJEMMET TILSYNSRAPPORT KOLDING KOMMUNE SENIOR- OG SOCIALFORVALTNINGEN KONGSBJERGHJEMMET Uanmeldt socialfagligt tilsyn Februar 2019 1. SOCIALFAGLIGT TILSYN 1.1 OVERORDNET VURDERING BDO har på vegne af Kolding Kommune

Læs mere

TILSYNSRAPPORT AALBORG KOMMUNE ÆLDRE OG HANDICAPFORVALTNINGEN LIONS PARK PLEJECENTER

TILSYNSRAPPORT AALBORG KOMMUNE ÆLDRE OG HANDICAPFORVALTNINGEN LIONS PARK PLEJECENTER TILSYNSRAPPORT AALBORG KOMMUNE ÆLDRE OG HANDICAPFORVALTNINGEN LIONS PARK PLEJECENTER Uanmeldt socialfagligt tilsyn, inkl. sundhedsfagligt tilsyn Februar 2017 1. SOCIALFAGLIGT TILSYN 1.1 OVERORDNET VURDERING

Læs mere

Tilsynsrapport Hjørring Kommune Sundheds-, Ældre og Handicapforvaltningen ÆLDRECENTER HAVBAKKEN. Uanmeldt socialfagligt tilsyn

Tilsynsrapport Hjørring Kommune Sundheds-, Ældre og Handicapforvaltningen ÆLDRECENTER HAVBAKKEN. Uanmeldt socialfagligt tilsyn Tilsynsrapport Hjørring Kommune Sundheds-, Ældre og Handicapforvaltningen ÆLDRECENTER HAVBAKKEN Uanmeldt socialfagligt tilsyn Maj 2019 1. SOCIALFAGLIGT TILSYN 1.1 OVERORDNET VURDERING BDO har på vegne

Læs mere

TILSYNSRAPPORT TØNDER KOMMUNE

TILSYNSRAPPORT TØNDER KOMMUNE TILSYNSRAPPORT TØNDER KOMMUNE PLEJE OG OMSORG FRITVALGS OMRÅDET - PRIVAT LEVERANDØR AF RENGØRING HJEM- MESERVICE SYD Uanmeldt tilsyn August 2018 1. UANMELDT TILSYN PRAKTISK BI- STAND 1.1 OVERORDNET VURDERING

Læs mere

Tilsynsrapport Viborg Kommune. Ældre- og Plejecentre Plejecenter Møllehuset

Tilsynsrapport Viborg Kommune. Ældre- og Plejecentre Plejecenter Møllehuset Tilsynsrapport Viborg Kommune Ældre- og Plejecentre Plejecenter Møllehuset Uanmeldt tilsyn Oktober 2017 VURDERING 1.1 TILSYNETS SAMLEDE VURDERING BDO har på vegne af Viborg Kommune foretaget et uanmeldt

Læs mere

TILSYNSRAPPORT BRØNDERSLEV KOMMUNE SUNDHED OG VELFÆRD PLEJECENTER STENGÅRDEN

TILSYNSRAPPORT BRØNDERSLEV KOMMUNE SUNDHED OG VELFÆRD PLEJECENTER STENGÅRDEN TILSYNSRAPPORT BRØNDERSLEV KOMMUNE SUNDHED OG VELFÆRD PLEJECENTER STENGÅRDEN Uanmeldt socialfagligt tilsyn November 2018 1. SOCIALFAGLIGT TILSYN 1.1 OVERORDNET VURDERING BDO har på vegne af Brønderslev

Læs mere

Tilsynsrapport Hjørring Kommune Sundheds-, Ældre og Handicapforvaltningen ÆLDRECENTER HAVGÅRDEN. Uanmeldt socialfagligt tilsyn

Tilsynsrapport Hjørring Kommune Sundheds-, Ældre og Handicapforvaltningen ÆLDRECENTER HAVGÅRDEN. Uanmeldt socialfagligt tilsyn Tilsynsrapport Hjørring Kommune Sundheds-, Ældre og Handicapforvaltningen ÆLDRECENTER HAVGÅRDEN Uanmeldt socialfagligt tilsyn Maj 2019 1. SOCIALFAGLIGT TILSYN 1.1 OVERORDNET VURDERING BDO har på vegne

Læs mere

TILSYNSRAPPORT AALBORG KOMMUNE ÆLDRE OG HANDICAPFORVALTNINGEN SMEDEGÅRDEN PLEJECENTER

TILSYNSRAPPORT AALBORG KOMMUNE ÆLDRE OG HANDICAPFORVALTNINGEN SMEDEGÅRDEN PLEJECENTER TILSYNSRAPPORT AALBORG KOMMUNE ÆLDRE OG HANDICAPFORVALTNINGEN SMEDEGÅRDEN PLEJECENTER Uanmeldt socialfagligt tilsyn, inkl. sundhedsfagligt tilsyn Maj 2018 1. SOCIALFAGLIGT TILSYN 1.1 OVERORDNET VURDERING

Læs mere

TILSYNSRAPPORT KOLDING KOMMUNE SENIOR- OG SOCIALFORVALTNINGEN MUNKENSDAM PLEJECENTER

TILSYNSRAPPORT KOLDING KOMMUNE SENIOR- OG SOCIALFORVALTNINGEN MUNKENSDAM PLEJECENTER TILSYNSRAPPORT KOLDING KOMMUNE SENIOR- OG SOCIALFORVALTNINGEN MUNKENSDAM PLEJECENTER Uanmeldt socialfagligt tilsyn Februar 2018 1. SOCIALFAGLIGT TILSYN 1.1 OVERORDNET VURDERING BDO har på vegne af Kolding

Læs mere

TILSYNSRAPPORT FREDERICIA KOMMUNE ONSDAGSKLUBBEN

TILSYNSRAPPORT FREDERICIA KOMMUNE ONSDAGSKLUBBEN TILSYNSRAPPORT FREDERICIA KOMMUNE ONSDAGSKLUBBEN Anmeldt socialfagligt tilsyn December 2018 1. TILSYNSRESULTAT 1.1 OVERORDNET VURDERING BDO har på vegne af Fredericia Kommune foretaget et anmeldt tilsyn

Læs mere

TILSYNSRAPPORT MIDDELFART KOMMUNE ÆLDRECENTERET SKOVGADE

TILSYNSRAPPORT MIDDELFART KOMMUNE ÆLDRECENTERET SKOVGADE TILSYNSRAPPORT MIDDELFART KOMMUNE ÆLDRECENTERET SKOVGADE Uanmeldt socialfagligt tilsyn Oktober 2017 1. SOCIALFAGLIGT TILSYN 1.1 OVERORDNET VURDERING BDO har på vegne af Middelfart Kommune foretaget et

Læs mere

Tilsynsrapport Viborg Kommune. Ældre- og Plejecentre Pleje- og omsorgscenter Kildehaven

Tilsynsrapport Viborg Kommune. Ældre- og Plejecentre Pleje- og omsorgscenter Kildehaven Tilsynsrapport Viborg Kommune Ældre- og Plejecentre Pleje- og omsorgscenter Kildehaven Uanmeldt tilsyn Oktober 2018 VURDERING 1.1 TILSYNETS SAMLEDE VURDERING BDO har på vegne af Viborg Kommune foretaget

Læs mere

TILSYNSRAPPORT SKIVE KOMMUNE HUSET

TILSYNSRAPPORT SKIVE KOMMUNE HUSET TILSYNSRAPPORT HUSET Uanmeldt socialfagligt tilsyn November 2018 1. TILSYNSRESULTAT 1.1 OVERORDNET VURDERING BDO har på vegne af Skive Kommune foretaget et uanmeldt tilsyn i Huset. BDO er kommet frem til

Læs mere

TILSYNSRAPPORT KOLDING KOMMUNE SENIOR- OG SOCIALFORVALTNINGEN TEGLSGÅRDSPARKEN PLEJECENTER

TILSYNSRAPPORT KOLDING KOMMUNE SENIOR- OG SOCIALFORVALTNINGEN TEGLSGÅRDSPARKEN PLEJECENTER TILSYNSRAPPORT KOLDING KOMMUNE SENIOR- OG SOCIALFORVALTNINGEN TEGLSGÅRDSPARKEN PLEJECENTER Uanmeldt socialfagligt tilsyn Februar 2018 1. SOCIALFAGLIGT TILSYN 1.1 OVERORDNET VURDERING BDO har på vegne af

Læs mere

TILSYNSRAPPORT AALBORG KOMMUNE ÆLDRE OG HANDICAPFORVALTNINGEN STORVORDE PLEJECENTER

TILSYNSRAPPORT AALBORG KOMMUNE ÆLDRE OG HANDICAPFORVALTNINGEN STORVORDE PLEJECENTER TILSYNSRAPPORT AALBORG KOMMUNE ÆLDRE OG HANDICAPFORVALTNINGEN STORVORDE PLEJECENTER Uanmeldt socialfagligt tilsyn, inkl. sundhedsfagligt tilsyn Juli 2018 1. SOCIALFAGLIGT TILSYN 1.1 OVERORDNET VURDERING

Læs mere

TILSYNSRAPPORT SØNDERBORG KOMMUNE JOB OG VELFÆRD GUDERUP PLEJECENTER

TILSYNSRAPPORT SØNDERBORG KOMMUNE JOB OG VELFÆRD GUDERUP PLEJECENTER TILSYNSRAPPORT SØNDERBORG KOMMUNE JOB OG VELFÆRD GUDERUP PLEJECENTER Uanmeldt tilsyn plejecentre Maj 2018 1. UANMELDT TILSYN 1.1 OVERORDNET VURDERING BDO har på vegne af Sønderborg Kommune foretaget et

Læs mere

Tilsynsrapport Viborg Kommune. Ældre- og Plejecentre Plejecenter Skovgården

Tilsynsrapport Viborg Kommune. Ældre- og Plejecentre Plejecenter Skovgården Tilsynsrapport Viborg Kommune Ældre- og Plejecentre Plejecenter Skovgården Uanmeldt tilsyn Oktober 2018 VURDERING 1.1 TILSYNETS SAMLEDE VURDERING BDO har på vegne af Viborg Kommune foretaget et uanmeldt

Læs mere

TILSYNSRAPPORT KOLDING KOMMUNE SENIOR- OG SOCIALFORVALTNINGEN VESTERLED PLEJECENTER

TILSYNSRAPPORT KOLDING KOMMUNE SENIOR- OG SOCIALFORVALTNINGEN VESTERLED PLEJECENTER TILSYNSRAPPORT KOLDING KOMMUNE SENIOR- OG SOCIALFORVALTNINGEN VESTERLED PLEJECENTER Uanmeldt socialfagligt tilsyn Februar 2018 1. SOCIALFAGLIGT TILSYN 1.1 OVERORDNET VURDERING BDO har på vegne af Kolding

Læs mere

TILSYNSRAPPORT AALBORG KOMMUNE FAMILIE OG BESKÆFTIGELSES-FORVALTNINGEN UNGESPECIALET GOLFPARKEN OG NETVÆRKS- JÆGERNE

TILSYNSRAPPORT AALBORG KOMMUNE FAMILIE OG BESKÆFTIGELSES-FORVALTNINGEN UNGESPECIALET GOLFPARKEN OG NETVÆRKS- JÆGERNE TILSYNSRAPPORT FAMILIE OG BESKÆFTIGELSES-FORVALTNINGEN UNGESPECIALET GOLFPARKEN OG NETVÆRKS- JÆGERNE Anmeldt socialfagligt tilsyn Marts 2018 1. TILSYNSRESULTAT 1.1 OVERORDNET VURDERING BDO har på vegne

Læs mere

TILSYNSRAPPORT AALBORG KOMMUNE

TILSYNSRAPPORT AALBORG KOMMUNE TILSYNSRAPPORT AALBORG KOMMUNE ÆLDRE OG HANDICAPFORVALTNINGEN HASSINGHAVE PLEJECENTER Uanmeldt socialfagligt tilsyn, inkl. sundhedsfagligt tilsyn Maj 2017 Revideret juli 2017 1. SOCIALFAGLIGT TILSYN 1.1

Læs mere

TILSYNSRAPPORT AALBORG KOMMUNE ÆLDRE OG HANDICAPFORVALTNINGEN BIRKEBO PLEJECENTER

TILSYNSRAPPORT AALBORG KOMMUNE ÆLDRE OG HANDICAPFORVALTNINGEN BIRKEBO PLEJECENTER TILSYNSRAPPORT AALBORG KOMMUNE ÆLDRE OG HANDICAPFORVALTNINGEN BIRKEBO PLEJECENTER Uanmeldt socialfagligt tilsyn, inkl. sundhedsfagligt tilsyn Maj 2017 1. SOCIALFAGLIGT TILSYN 1.1 OVERORDNET VURDERING BDO

Læs mere

TILSYNSRAPPORT AALBORG KOMMUNE ÆLDRE OG HANDICAPFORVALTNING SOLVANG PLEJEHJEM

TILSYNSRAPPORT AALBORG KOMMUNE ÆLDRE OG HANDICAPFORVALTNING SOLVANG PLEJEHJEM TILSYNSRAPPORT AALBORG KOMMUNE ÆLDRE OG HANDICAPFORVALTNING SOLVANG PLEJEHJEM Uanmeldt socialfagligt tilsyn, inkl. sundhedsfagligt tilsyn Juni 2017 1. SOCIALFAGLIGT TILSYN 1.1 OVERORDNET VURDERING BDO

Læs mere

TILSYNSRAPPORT AALBORG KOMMUNE FAMILIE OG BESKÆFTIGELSES-FORVALTNINGEN UNGERÅDGIVNINGEN

TILSYNSRAPPORT AALBORG KOMMUNE FAMILIE OG BESKÆFTIGELSES-FORVALTNINGEN UNGERÅDGIVNINGEN TILSYNSRAPPORT FAMILIE OG BESKÆFTIGELSES-FORVALTNINGEN UNGERÅDGIVNINGEN Anmeldt socialfagligt tilsyn September 2018 1. TILSYNSRESULTAT 1.1 OVERORDNET VURDERING BDO har på vegne af Aalborg Kommune foretaget

Læs mere

Tilsynsrapport Viborg Kommune. Ældre- og Plejecentre Pleje- og Omsorgscenter Birkegården

Tilsynsrapport Viborg Kommune. Ældre- og Plejecentre Pleje- og Omsorgscenter Birkegården Tilsynsrapport Viborg Kommune Ældre- og Plejecentre Pleje- og Omsorgscenter Birkegården Uanmeldt tilsyn Oktober 2018 VURDERING 1.1 TILSYNETS SAMLEDE VURDERING BDO har på vegne af Viborg Kommune foretaget

Læs mere

TILSYNSRAPPORT AALBORG KOMMUNE

TILSYNSRAPPORT AALBORG KOMMUNE TILSYNSRAPPORT AALBORG KOMMUNE ÆLDRE OG HANDICAPFORVALTNINGEN FREMTIDENS PLEJEHJEM Uanmeldt socialfagligt tilsyn Juli 2018 1. SOCIALFAGLIGT TILSYN 1.1 OVERORDNET VURDERING BDO har på vegne af Aalborg Kommune

Læs mere

Tilsynsrapport Viborg Kommune. Ældre- og Plejecentre Friplejehjemmet Nordstjernen

Tilsynsrapport Viborg Kommune. Ældre- og Plejecentre Friplejehjemmet Nordstjernen Tilsynsrapport Viborg Kommune Ældre- og Plejecentre Friplejehjemmet Nordstjernen Uanmeldt tilsyn September 2018 VURDERING 1.1 TILSYNETS SAMLEDE VURDERING BDO har på vegne af Viborg Kommune foretaget et

Læs mere

TILSYNSRAPPORT AALBORG KOMMUNE FAMILIE OG BESKÆFTIGELSES-FORVALTNINGEN SUBSTITUTIONSBEHANDLINGENS VÆRESTED

TILSYNSRAPPORT AALBORG KOMMUNE FAMILIE OG BESKÆFTIGELSES-FORVALTNINGEN SUBSTITUTIONSBEHANDLINGENS VÆRESTED TILSYNSRAPPORT FAMILIE OG BESKÆFTIGELSES-FORVALTNINGEN SUBSTITUTIONSBEHANDLINGENS VÆRESTED Anmeldt socialfagligt tilsyn Oktober 2017 1. TILSYNSRESULTAT 1.1 OVERORDNET VURDERING BDO har på vegne af Aalborg

Læs mere

TILSYNSRAPPORT SØNDERBORG KOMMUNE SAABU ØSTERLUND. Anmeldt socialfagligt tilsyn

TILSYNSRAPPORT SØNDERBORG KOMMUNE SAABU ØSTERLUND. Anmeldt socialfagligt tilsyn TILSYNSRAPPORT SAABU ØSTERLUND Anmeldt socialfagligt tilsyn November 2018 1. TILSYNSRESULTAT 1.1 OVERORDNET VURDERING BDO har på vegne af Sønderborg Kommune foretaget et anmeldt tilsyn på SAABU Østerlund.

Læs mere

TILSYNSRAPPORT THISTED KOMMUNE ÆLDRE OG SUNDHED FRIPLEJEHJEMMET BEDSTED THY

TILSYNSRAPPORT THISTED KOMMUNE ÆLDRE OG SUNDHED FRIPLEJEHJEMMET BEDSTED THY TILSYNSRAPPORT THISTED KOMMUNE ÆLDRE OG SUNDHED FRIPLEJEHJEMMET BEDSTED THY Uanmeldt socialfagligt tilsyn Maj 2018 1. SOCIALFAGLIGT TILSYN 1.1 OVERORDNET VURDERING BDO har på vegne af Thisted Kommune foretaget

Læs mere

TILSYNSRAPPORT AALBORG KOMMUNE ÆLDRE OG HANDICAPFORVALTNINGEN OTIUMGÅRDEN PLEJECENTER

TILSYNSRAPPORT AALBORG KOMMUNE ÆLDRE OG HANDICAPFORVALTNINGEN OTIUMGÅRDEN PLEJECENTER TILSYNSRAPPORT AALBORG KOMMUNE ÆLDRE OG HANDICAPFORVALTNINGEN OTIUMGÅRDEN PLEJECENTER Uanmeldt socialfagligt tilsyn, inkl. sundhedsfagligt tilsyn Maj 2017 1. SOCIALFAGLIGT TILSYN 1.1 OVERORDNET VURDERING

Læs mere

TILSYNSRAPPORT THISTED KOMMUNE ÆLDRE OG SUNDHED KLITROSEN

TILSYNSRAPPORT THISTED KOMMUNE ÆLDRE OG SUNDHED KLITROSEN TILSYNSRAPPORT THISTED KOMMUNE ÆLDRE OG SUNDHED KLITROSEN Uanmeldt socialfagligt tilsyn April 2018 1. SOCIALFAGLIGT TILSYN 1.1 OVERORDNET VURDERING BDO har på vegne af Thisted Kommune foretaget et uanmeldt

Læs mere

TILSYNSRAPPORT TØNDER KOMMUNE PLEJE OG OMSORG FRITVALGS OMRÅDET - DISTRIKT TØNDER VEST

TILSYNSRAPPORT TØNDER KOMMUNE PLEJE OG OMSORG FRITVALGS OMRÅDET - DISTRIKT TØNDER VEST TILSYNSRAPPORT TØNDER KOMMUNE PLEJE OG OMSORG FRITVALGS OMRÅDET - DISTRIKT TØNDER VEST Uanmeldt tilsyn September 2018 1. UANMELDT TILSYN HJEMMEPLEJE 1.1 OVERORDNET VURDERING BDO har på vegne af Tønder

Læs mere

TILSYNSRAPPORT AALBORG KOMMUNE ÆLDRE OG HANDICAPFORVALTNINGEN SOFIEGÅRDEN PLEJECENTER

TILSYNSRAPPORT AALBORG KOMMUNE ÆLDRE OG HANDICAPFORVALTNINGEN SOFIEGÅRDEN PLEJECENTER TILSYNSRAPPORT AALBORG KOMMUNE ÆLDRE OG HANDICAPFORVALTNINGEN SOFIEGÅRDEN PLEJECENTER Uanmeldt socialfagligt tilsyn, inkl. sundhedsfagligt tilsyn December 2018 1. SOCIALFAGLIGT TILSYN 1.1 OVERORDNET VURDERING

Læs mere

Tilsynsrapport Viborg Kommune. Ældre- og Plejecentre Plejecenter Åbrinken

Tilsynsrapport Viborg Kommune. Ældre- og Plejecentre Plejecenter Åbrinken Tilsynsrapport Viborg Kommune Ældre- og Plejecentre Plejecenter Åbrinken Uanmeldt tilsyn Oktober 2018 VURDERING 1.1 TILSYNETS SAMLEDE VURDERING BDO har på vegne af Viborg Kommune foretaget et uanmeldt

Læs mere

TILSYNSRAPPORT KOLDING KOMMUNE SENIOR- OG SOCIALFORVALTNINGEN PLEJEHJEMMET BERTRAM KNUDSENS HAVE

TILSYNSRAPPORT KOLDING KOMMUNE SENIOR- OG SOCIALFORVALTNINGEN PLEJEHJEMMET BERTRAM KNUDSENS HAVE TILSYNSRAPPORT KOLDING KOMMUNE SENIOR- OG SOCIALFORVALTNINGEN PLEJEHJEMMET BERTRAM KNUDSENS HAVE Uanmeldt socialfagligt tilsyn Januar 2019 1. SOCIALFAGLIGT TILSYN 1.1 OVERORDNET VURDERING BDO har på vegne

Læs mere

TILSYNSRAPPORT FAXE KOMMUNE CENTER FOR SUNDHED OG PLEJE DALBY ÆLDRECENTER

TILSYNSRAPPORT FAXE KOMMUNE CENTER FOR SUNDHED OG PLEJE DALBY ÆLDRECENTER TILSYNSRAPPORT FAXE KOMMUNE CENTER FOR SUNDHED OG PLEJE DALBY ÆLDRECENTER Uanmeldt tilsyn September 2017 1. UANMELDT KOMMUNALT TIL- SYN 1.1 OVERORDNET VURDERING BDO har på vegne af Faxe Kommune foretaget

Læs mere

TILSYNSRAPPORT FREDERIKSHAVN KOMMUNE DAGSKOLEN NORDJYLLAND

TILSYNSRAPPORT FREDERIKSHAVN KOMMUNE DAGSKOLEN NORDJYLLAND TILSYNSRAPPORT FREDERIKSHAVN KOMMUNE DAGSKOLEN NORDJYLLAND Uanmeldt socialfagligt tilsyn August 2017 1. TILSYNSRESULTAT 1.1 OVERORDNET VURDERING BDO har på vegne af Frederikshavn Kommune foretaget et uanmeldt

Læs mere

Tilsynsrapport Viborg Kommune. Ældre- og Plejecentre Åbrinken

Tilsynsrapport Viborg Kommune. Ældre- og Plejecentre Åbrinken Tilsynsrapport Viborg Kommune Ældre- og Plejecentre Åbrinken Uanmeldt tilsyn December 2017 VURDERING 1.1 TILSYNETS SAMLEDE VURDERING BDO har på vegne af Viborg Kommune foretaget et uanmeldt socialfagligt

Læs mere

TILSYNSRAPPORT FREDERICIA KOMMUNE PLEJE OG OMSORG MADSBYHUS DEMENS PLEJECENTER

TILSYNSRAPPORT FREDERICIA KOMMUNE PLEJE OG OMSORG MADSBYHUS DEMENS PLEJECENTER TILSYNSRAPPORT FREDERICIA KOMMUNE PLEJE OG OMSORG MADSBYHUS DEMENS PLEJECENTER Uanmeldt socialfagligt tilsyn September 2017 1. SOCIALFAGLIGT TILSYN 1.1 OVERORDNET VURDERING BDO har på vegne af Fredericia

Læs mere

TILSYNSRAPPORT FREDERICIA KOMMUNE PLEJE OG OMSORG PLEJECENTER ROSENLUNDEN

TILSYNSRAPPORT FREDERICIA KOMMUNE PLEJE OG OMSORG PLEJECENTER ROSENLUNDEN TILSYNSRAPPORT FREDERICIA KOMMUNE PLEJE OG OMSORG PLEJECENTER ROSENLUNDEN Uanmeldt socialfagligt tilsyn Oktober 2017 1. SOCIALFAGLIGT TILSYN 1.1 OVERORDNET VURDERING BDO har på vegne af Fredericia Kommune

Læs mere

TILSYNSRAPPORT KOLDING KOMMUNE SENIOR- OG SOCIALFORVALTNINGEN DREYERSHUS PLEJECENTER

TILSYNSRAPPORT KOLDING KOMMUNE SENIOR- OG SOCIALFORVALTNINGEN DREYERSHUS PLEJECENTER TILSYNSRAPPORT KOLDING KOMMUNE SENIOR- OG SOCIALFORVALTNINGEN DREYERSHUS PLEJECENTER Uanmeldt socialfagligt tilsyn Januar 2018 1. SOCIALFAGLIGT TILSYN 1.1 OVERORDNET VURDERING BDO har på vegne af Kolding

Læs mere