Ordinær generalforsamling den 3. april 2002

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ordinær generalforsamling den 3. april 2002"

Transkript

1 Andelsboligforeningen Skovparken II Ordinær generalforsamling den 3. april 2002 Sted : DFIF - Storebæltsvej 11 (overfor svømmehallen) Tid : (Revideret) Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Valg af referent. 3. Bestyrelsens beretning. 4. Årsregnskab til godkendelse - Fastsættelse af andelsværdi. 5. Drifts- og Likviditetsbudget til godkendelse - regulering af boligafgift. Forslag : regulering af boligafgift. Boligafgiften hæves med 100,- kr. fra 4250,- kr. til 4350,- kr. med virkning fra maj måneds boligafgift Forslag. Forslag 1 : ændring af afsnit (se nuværende lovtekst på side 2) (Væsentlige ændringer er markeret med fed) Bestyrelsen indkalder syns / skønsmand som er bekendt med andelsboligforhold, som fastsætter prisen for forbedringer og tilpasset løsøre, på grundlag af en opgørelse udarbejdet af den fraflyttede andelsejer. Såfremt sælgeren ikke kan acceptere den af syns / skønsmand fastsatte pris, udpeges ny syns / skønsmand af boligretten. Denne af boligretten udpegede Syns/skønsmand skal indkalde både sælger og bestyrelse, ved besigtigelse af boligen og udarbejde en vurderingsrapport med begrundet prisspecificering Syns/skønsmandens vurdering er bindende for begge parter. Syns/skønsmanden fastsætter selv sit honorar og træffer bestemmelse om fordelingen af omkostningerne ved skønnet. Omkostningerne kan fordeles mellem sælger og andelsboligforeningen, eller eventuelt pålægges den ene part fuldt ud, idet der skal tages hensyn til, hvem af parterne der har fået medhold ved skønnet. Forslag 2 : Tilføjelse til nyt afsnit (ændring i forhold til forslag 1 = kursiv) (Kommer kun til afstemning hvis forslag 1 vedtages) Bestyrelsen indkalder syns / skønsmand som er bekendt med andelsboligforhold, som fastsætter prisen for forbedringer og tilpasset løsøre, på grundlag af en opgørelse udarbejdet af den fraflyttede andelsejer. Omkostninger til den af bestyrelsen udpegede syns / skønsmand pålægges sælger. Såfremt sælgeren ikke kan acceptere den af syns / skønsmand fastsatte pris, udpeges ny syns / skønsmand af boligretten. 7. Valg til bestyrelse: Formand og Kasserer, vælges henholdsvis ulige og lige år. Valg : Kasserer Palle Larsen, villig til genvalg 8. Valg af revisor. Forslag : MG Revision 9. Eventuelt. Indkaldelse generalforsamling Side 1 af 5

2 Med venlig hilsen pbv Troels Majlandt Nuværende lovtekst 16. Bestyrelsen fastsætter prisen for forbedringer og tilpasset løsøre, på grundlag af en opgørelse udarbejdet af den fraflyttede andelsejer. Såfremt sælgeren ikke kan acceptere den af bestyrelsen fastsatte pris, kan der, såfremt enighed ikke opnås, indkaldes en syns/skønsmand. Parterne udpeger i fællesskab en syns / skønsmand, der skal være bekendt med andelsboligforhold. Kan der ikke opnås enighed herom, udpeges syns / skønsmanden af boligretten. Syns/skønsmanden skal indkalde både sælger og bestyrelse, ved besigtigelse af boligen og udarbejde en vurderingsrapport med begrundet prisspecificering Syns/skønsmandens vurdering er bindende for begge parter. Syns / skønsmanden fastsætter selv sit honorar og træffer bestemmelse om fordelingen af omkostningerne ved skønnet. Omkostningerne kan fordeles mellem sælger og bestyrelse, eller eventuelt pålægges den ene part fuldt ud, idet der skal tages hensyn til, hvem af parterne der har fået medhold ved skønnet. Bestyrelsesberetning 2002 Bestyrelsen vil starte denne beretning med at byde de nye beboere i nr. 97 velkommen. Og i samme åndedrag nævne de besværligheder der opstod i forbindelse med salget af andelen. Først med en køber som efter underskrivelsen af købsaftalen sprang fra og dernæst omkring opgørelsen af forbedringer / løsøre, hvor bestyrelsen fandt det nødvendigt at indkalde ekspertise hjælp fra ABLO. Det er derfor bestyrelsens klare holdning at, Den nuværende bestyrelse vil i fremtiden IKKE udfærdige salgs-/købsaftaler på andelsbeviser. Bestyrelsen vil IKKE i fremtiden vurdere andelsboliger mht. forbedringer og tilpasset løsøre, dertil er risikoen for fejl alt for stor og i sidste ende er det bestyrelsen der hæfter for opgørelsen. Derfor vil der uanset udfaldet af de af bestyrelsen fremsatte forslag ALTID blive indkaldt en vurderingsmand fra ABLO til vurdering af syn og skøn. Ovennævnte begrundes med at det ikke kan være hensigten at et bestyrelsesmedlem kan risikere at skulle hæfte personligt ved salg af en andel. Alting stiger desværre også foreningens faste udgifter og skal vi derfor holde vores indtægter på lige fod med vores udgifter er det derfor nødvendigt med en husleje stigning. Som følge deraf har bestyrelsen stillet forslag om en forøgelse af boligafgiften dog heldigvis i en noget mere moderat form end den seneste stigning. Igennem vores revisor er vi blevet gjort opmærksom på at der findes 2 forskellige metoder at udregne andelsværdien på et andelsbevis. Det at der findes 2 metoder kom dog ikke som en Side 2 af 5

3 overraskelse for bestyrelsen, men andelsbeviset værdi i den modsatte metode af den vi benytter kom som en stor overraskelse nemlig små ,- Det er dog bestyrelsens faste overbevisning at vi skal bibeholde den nuværende metode til udregning af andelsbevisets værdi baseret på flere forhold Det er helt urealistisk at sælge andelsbeviset til det beløb. Værdien af ens andel er en del af ens formue og kan derfor påvirke boligydelsen som mange får i negativ retning. Andelsboligforeningen bliver større. Frede og Lone har valgt at bygge til og som alle sikkert kan se så skrider udvidelsen frem med stor hast men det er også svært i øjeblikket at gå forbi uden at se at Frede er i gang også selvom det er meget sent om aftenen. Desværre er det kun de tilladte 24 m 2, så vi bliver nok nødt til igen i år at låne villateltet til vores gadefest, mere her om senere. Internettet er kommet til Skovparken. Langt om længe har Skovparkens Grundejerforening fået forhandlet en aftale på plads og de kan nu tilbyde alle boliger som er medlem af Skovparkens Antenneforening bredbånd en fast opkobling til internettet til en fast pris. Løsningen fås i 2 former en lille og en stor afhængig af ens behov. Internet Light 128/64 Kb/s 125,- pr. måned Internet Comfort 512/256 Kb/s 200,- pr. måned Så kan man selv regne på om det kan betale sig i forhold til telefon/modem. I sammen anledning kan det nævnes at på den førstkommende generalforsamling i april 2002 for Skovparkens Grundejerforening skal indholdet af kanaler i vores fælles antenneforening til afstemning. Information om generalforsamling vil følge med næste blad fra Grundejerforeningen som udkommer først i april. I året der gik blev der endnu engang afholdt en gadefest hvor endnu flere en første år deltog. Vi vil derfor allerede nu opfordre alle andelsbeboere til at afsætte denne dag således at vi igen i år kan samles på denne dag. Der blev også kigget på træværk/maling. Og ganske som forventet ser det ikke alt for godt ud, nogle af bygningerne trænger efterhånden til at blive malet, nogle er allerede så medtaget at det er nødvendigt med udskiftning af træværket. Derfor er der nok ingen vej udenom så bestyrelsen vil forsøge i det nye år at komme med et forslag til hvordan vi løser dette problem. Parkeringsbåse i løbet af det kommende år vil der blive malet parkeringsbåse på den nuværende parkeringsplads langs den højre side. Desværre har vi i endnu engang i det forgangne år mistet en af vore beboere, Anne-Lise Høyer Eriksen, som afgik ved døden. Hvad der sker med den ledige andelsbolig vides der ikke på nuværende tidspunkt noget om. Bestyrelsen vil igen i år på foreningens vegne gerne takke en bestemt person for at det arbejde vedkommende går og gør i sin fritid ganske uopfordret. Og i samme moment opfordre alle til at gøre en indsats stor som lille. De værste problemer opstår som regel når det er snevejr, vejen, fortovet med mere er andelsboligens ejendom og derfor har andelsboligforeningen pligt til at rydde således at bl.a. postbuddet kan komme frem. Dette kniber det med, men der skal findes en løsning hvis vi ikke selv kan overkomme det og en løsning kunne være At indkøbe en snerydder en såkaldt multi-maskine som kan benyttes hele året til fræsning, fejning mv. men også snerydning. Eller at købe sig til snerydning ude i byen Side 3 af 5

4 Desværre er begge disse løsninger forholdsvis dyre, men bestyrelsen er overbevist om at vi selv kan klare opgaven men det forudsætter at vi løfter i flok alle som en uden undtagelse. Nyborg, den 04. april 2002 Referat af generalforsamling den 3. april Deltagere 10 husstande, fraværende nr Valg af dirigent: Finn Thomsen Dirigenten konstaterede at generalforsamlingen var indkaldt i henhold til vedtægterne. 2. Valg af referent: Inge Hørbye 3. Bestyrelsens beretning Formanden oplyste, at bolig nr. 79 efter oplysning fra skifteretten sandsynligvis skal sælges, bestyrelsen holder sig ajour om dette. Bestyrelsens beretning taget til efterretning. 4. Årsregnskabet Gennemgået af kassereren. Regnskabet blev godkendt med 11 stemmer. 5. Drift og Likviditetsbudget regulering af boligafgiften. Regulering af boligafgiften med 100,- kr. fra 4.250,- til 4.350,- med virkning fra maj måneds boligafgift. Vedtaget med 11 stemmer. Andelsværdien på andelene er pr sat til Vedtaget med 11 stemmer. Kasserere gennemgik drift og likviditetsbudget, som også blev godkendt med 11 stemmer. 6. Forslag: Forslag 1, vedtaget med 10 stemmer. Forslag 2, bestyrelsens forslag om at det er sælger der pålægges udgiften ved salg af boligen blev vedtaget med 10 stemmer. 7. Valg til bestyrelsen. På valg var kasserer Palle Larsen som modtog genvalg med applaus. 8. Valg af Revisor. Forslag MG Revision, vedtaget med 11 stemmer. 9. Eventuelt: Inge Hørbye påtalte den manglende snerydning af vejen. Det er aftalt at flere hjælper til og at der bliver indkøbt en brøndring til grus til fri afbenyttelse for alle. Endvidere vil der stå salt nede hos formanden. Frede påtalte at det kniber med at der bliver vedligeholdt i beplantningsbælterne ved de forskellige boliger, der gøres opmærksom på at hver især skal holde beplantningsbæltet ved egen bolig. Formanden orienterede angående antenneforeningens nye pakkeløsning, der kommer inden ret længe oplysning om de nye programmer fra antenneforeningen, så vær opmærksom på hvad der kan vælges, da der sandsynligvis vil komme flere pakker i forskellige prisklasser. Side 4 af 5

5 Palle gjorde opmærksom på at man skal huske at sørge for at anoden i varmtvandsbeholderen skal skiftes ud med mellemrum. Træværk og maling blev bragt på banen af Frede og det henstilles til at dårligt træværk udskiftes og at farverne overholder deklarationen. Til slut takkede Troels (Bestyrelsen) Knud, der igen har gået og sørget for at holde plænen og som tak fik han et par flasker vin for sin indsats. Husk at reservere den 2. august, da holder vi gadefest og håber selvfølgelig at så mange som muligt deltager.. Side 5 af 5

Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00.

Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00. Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00. Referent: Tina Ipsen 1. Velkomst 2. Valg af dirigent 3. Valg af to stemmetæller. 4. Bestyrelsens beretning

Læs mere

REFERAT. fra ordinær generalforsamling i A/B Lindøhusene onsdag den 9. april 2014, kl. 19.00 i Munkebo forsamlingshus, Lindøalléen 49, 5330 Munkebo

REFERAT. fra ordinær generalforsamling i A/B Lindøhusene onsdag den 9. april 2014, kl. 19.00 i Munkebo forsamlingshus, Lindøalléen 49, 5330 Munkebo REFERAT fra ordinær generalforsamling i A/B Lindøhusene onsdag den 9. april 2014, kl. 19.00 i Munkebo forsamlingshus, Lindøalléen 49, 5330 Munkebo 94 medlemmer (svarende til 34%) af 277 var repræsenteret

Læs mere

Referat. Andelsboligforeningen Rungstedlund.

Referat. Andelsboligforeningen Rungstedlund. 1 Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S Store Kongensgade 24B 1264 København K 1-838 /mkr Referat af ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Rungstedlund. År 2014, tirsdag den 18. november,

Læs mere

A/B Ingolf Ordinær generalforsamling den 2. april 2003 Beslutningsreferat

A/B Ingolf Ordinær generalforsamling den 2. april 2003 Beslutningsreferat A/B Ingolf Ordinær generalforsamling den 2. april 2003 Beslutningsreferat År 2003, onsdag den 2. april fra kl. 18.15, afholdtes ordinær generalforsamling i Islands Brygges Kulturhus. Dagsorden var som

Læs mere

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet ved indkaldelse runddelt den 2. februar 2004.

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet ved indkaldelse runddelt den 2. februar 2004. 1 Referat af generalforsamling den 17. februar 2004 Formanden bød velkommen. Valg af dirigent: Som dirigent blev valgt Thomas, nr. 59 Valg af referent: Som referent blev valgt Sanne, nr. 77. Dirigenten

Læs mere

VEDTÆGTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN KLOSTERRISVEJ 1-5 2100 KØBENHAVN Ø. Foreningens navn og hjemsted

VEDTÆGTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN KLOSTERRISVEJ 1-5 2100 KØBENHAVN Ø. Foreningens navn og hjemsted ADVOKATFIRMAET JØRGEN JACOBSEN & ANDERS BOELSKIFTE SOLBJERGVEJ 3 2000 FREDERIKSBERG TELEFON 38 16 06 16 FAX 38 16 06 26 ADVOKAT@TAKOVDA.DK VEDTÆGTER for ANDELSBOLIGFORENINGEN KLOSTERRISVEJ 1-5 2100 KØBENHAVN

Læs mere

Generalforsamling, Andelsboligforeningen Elmegården

Generalforsamling, Andelsboligforeningen Elmegården Dagsorden Tilstede 20. marts 2014 Kl. 19.30 Generalforsamling med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning. 3. Forelæggelse af årsregnskab og eventuel revisionsberetning samt

Læs mere

VEDTÆGTER NAVN OG HJEMSTED: 1. FORMÅL: 2.

VEDTÆGTER NAVN OG HJEMSTED: 1. FORMÅL: 2. VEDTÆGTER NAVN OG HJEMSTED: 1. Foreningens navn er Andelsboligforeningen Thomas Laub. Foreningens hjemsted er København kommune. FORMÅL: 2. Foreningens formål er at erhverve, eje og drive ejendommen, matr.

Læs mere

Sammenligning af de nye vedtægter med de gamle vedtægter

Sammenligning af de nye vedtægter med de gamle vedtægter Sammenligning af de nye vedtægter med de gamle vedtægter Kære beboere, Bestyrelsen har længe ønsket at opdatere foreningens vedtægter. Vi er overordnet tilfredse med indholdet i vedtægterne, men formen

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGEN STRANDLODSGÅRDEN

ANDELSBOLIGFORENINGEN STRANDLODSGÅRDEN ANDELSBOLIGFORENINGEN STRANDLODSGÅRDEN Referat fra ordinær generalforsamling mandag den 31. marts 2009 Der var mødt 26 andelshavere inkl. næstformand og sekretær fra bestyrelsen samt advokat Susanne Mendoza

Læs mere

VEDTÆGTER. ANDELSBOLIGFORENINGEN VALHØjS ALLE, RØDOVRE

VEDTÆGTER. ANDELSBOLIGFORENINGEN VALHØjS ALLE, RØDOVRE 27.apri12011 VEDTÆGTER For ANDELSBOLIGFORENINGEN VALHØjS ALLE, RØDOVRE Navn og Hjemsted 1 Foreningens navn er Andelsboligforeningen Valhøjs Alle, Rødovre Foreningens hjemstedsadresse er Valhøjs Alle 106-108,2610

Læs mere

Revideret forslag til nye vedtægter

Revideret forslag til nye vedtægter Revideret forslag til nye vedtægter Nedenfor har vi lavet et skema, der systematisk gennemgår forslaget til nye vedtægter. Skemaet viser de nye og gamle vedtægter ved siden af hinanden. Undervejs har bestyrelsen

Læs mere

Bjæverskov Grundejerforening Referat af Generalforsamling tirsdag den 22. marts 2011 kl. 19:30 i Bistroen Halvejen 2, Bjæverskov

Bjæverskov Grundejerforening Referat af Generalforsamling tirsdag den 22. marts 2011 kl. 19:30 i Bistroen Halvejen 2, Bjæverskov Bjæverskov Grundejerforening Referat af Generalforsamling tirsdag den 22. marts 2011 kl. 19:30 i Bistroen Halvejen 2, Bjæverskov Tilstede var der 37 stemmeberettede + 1 fuldmagt. ud af 364 medlemmer Bestyrelsen

Læs mere

VEDTÆGTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN ELBAHUS. Foreningens navn er Andelsboligforeningen ELBAHUS, Elbagade 16-22B, 2300 København S.

VEDTÆGTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN ELBAHUS. Foreningens navn er Andelsboligforeningen ELBAHUS, Elbagade 16-22B, 2300 København S. VEDTÆGTER for ANDELSBOLIGFORENINGEN ELBAHUS 1. FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED: Foreningens navn er Andelsboligforeningen ELBAHUS, Elbagade 16-22B, 2300 København S. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN BIRKESVINGET

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN BIRKESVINGET VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN BIRKESVINGET Navn, hjemsted og formål 1. Foreningens navn er Andelsboligforeningen Birkesvinget. Foreningens hjemsted er i Københavns kommune. 2. Foreningens formal

Læs mere

VEDTÆGTER. for. A/B Falkonerhjørnet Falkoner Alle 27 og Nyelandsvej 2-28 2000 Frederiksberg. Matr.nr. 11 Sø Frederiksberg

VEDTÆGTER. for. A/B Falkonerhjørnet Falkoner Alle 27 og Nyelandsvej 2-28 2000 Frederiksberg. Matr.nr. 11 Sø Frederiksberg VEDTÆGTER for A/B Falkonerhjørnet Falkoner Alle 27 og Nyelandsvej 2-28 2000 Frederiksberg Matr.nr. 11 Sø Frederiksberg Indskud udgør et beløb svarende til 7 måneders forhøjet boligafgift, således som dette

Læs mere

Vedtægter Andelsboligforeningen Rørmosen 1 Farum

Vedtægter Andelsboligforeningen Rørmosen 1 Farum Side 1 af 13 Vedtægter Andelsboligforeningen Rørmosen 1 Farum Side 2 af 13 Navn, hjemsted og formål 1. Foreningens navn er Andelsboligforeningen RØRMOSEN I. Foreningens hjemsted er i Farum kommune. 2.

Læs mere

Referat af Grundejerforeningen Store Vejlegaard ORDINÆR GENERALFORSAMLING Torsdag den 27. marts 2014 kl.19.00 Korsagergaard Vejlegaardsvej 121

Referat af Grundejerforeningen Store Vejlegaard ORDINÆR GENERALFORSAMLING Torsdag den 27. marts 2014 kl.19.00 Korsagergaard Vejlegaardsvej 121 Referat af Grundejerforeningen Store Vejlegaard ORDINÆR GENERALFORSAMLING Torsdag den 27. marts 2014 kl.19.00 Korsagergaard Vejlegaardsvej 121 Dagsorden: 1 Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslog Sus Gehrke

Læs mere

Navn, hjemsted og formål. har taget forbehold herom. I øvrigt hæfter de for foreningens forpligtelser. Foreningens navn er:

Navn, hjemsted og formål. har taget forbehold herom. I øvrigt hæfter de for foreningens forpligtelser. Foreningens navn er: Navn, hjemsted og formål 1 Foreningens navn er: ANDELSBOLIGFORENINGEN TINGPARKEN Foreningens hjemsted er: 2 Allerød kommune. Foreningens formål er at eje, drive og vedligeholde matr.nr.12ab Lynge by, Lynge,

Læs mere

VEDTÆGTER for Andelsboligforeningen Fanøgade 34-36

VEDTÆGTER for Andelsboligforeningen Fanøgade 34-36 VEDTÆGTER for Andelsboligforeningen Fanøgade 34-36 Navn, hjemsted og formål 1 1.01. Foreningens navn er Andelsboligforeningen Fanøgade 34-36. 1.02. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. 2 2.01. Foreningens

Læs mere

Referat af generalforsamling

Referat af generalforsamling Referat af generalforsamling Tirsdag den 18. maj 2010 kl. 19.00 blev der i menighedslokalerne ved Fillips Kirke, Kastrupvej 57, afholdt til ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Bredegrund,

Læs mere

Årsberetningenvar udsendt sammen med indkaldelsen.

Årsberetningenvar udsendt sammen med indkaldelsen. PETER EGEMAR CLAUS CLAUSEN AdvokatL AdvokatL Nørregade 7 A, 2. tv. Postboks 2206 1018 København K Telefon 33 32 83 66 År2015, den 13. maj kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i andelsboligforeningen

Læs mere

Vedtægter. 1 Navn og hjemsted:... 3. 2 Formål:... 3. 3 Medlemmer:... 3. 4 Indskud:... 4. 5 Hæftelse:... 4. 6 Andel:... 4. 7 Boligaftale:...

Vedtægter. 1 Navn og hjemsted:... 3. 2 Formål:... 3. 3 Medlemmer:... 3. 4 Indskud:... 4. 5 Hæftelse:... 4. 6 Andel:... 4. 7 Boligaftale:... Senest revideret 24. april 2012 Vedtægter Indhold 1 Navn og hjemsted:... 3 2 Formål:... 3 3 Medlemmer:... 3 4 Indskud:... 4 5 Hæftelse:... 4 6 Andel:... 4 7 Boligaftale:... 5 8 Boligafgift:... 5 9 Vedligeholdelse

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENING Andelsbolig en god boligform.. side 1. Hvad er en andelsboligforening? side 6. Skal du købe andelsbolig?..

ANDELSBOLIGFORENING Andelsbolig en god boligform.. side 1. Hvad er en andelsboligforening? side 6. Skal du købe andelsbolig?.. FORENINGSEJENDOMME PRODUKT KATALOG Indhold ANDELSBOLIGFORENING Andelsbolig en god boligform.. side 1 Hvad er en andelsboligforening? side 6 Skal du købe andelsbolig?.. side 8 Skal du sælge andelsbolig?.

Læs mere

V E D T Æ G T E R FOR

V E D T Æ G T E R FOR Ejd.nr. 61729 V E D T Æ G T E R FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN FRØKEN MUNCK Lyngby Hovedgade 4 2800 Kgs. Lyngby Tlf. 45 26 01 02 Fax 45 26 01 23 www.datea.dk Lokalkontor: Viby Centret 24 8260 Viby J. DATEA

Læs mere

VEDTÆGTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN KIRKEVANGEN I

VEDTÆGTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN KIRKEVANGEN I VEDTÆGTER for ANDELSBOLIGFORENINGEN KIRKEVANGEN I NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL Stk. 1. Foreningens navn er Andelsboligforeningen Kirkevangen I. 1 Stk. 2. Foreningens hjemsted er i Ledøje-Smørum Kommune. 2

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN RØNNEBÆRGÅRDEN

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN RØNNEBÆRGÅRDEN VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN RØNNEBÆRGÅRDEN 1. FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED: Foreningens navn er Andelsforeningen Rønnebærgården. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. FORENINGENS FORMÅL:

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelser af 1. og 6. september 2007 har B og C klaget over statsautoriseret revisor A.

K e n d e l s e: Ved skrivelser af 1. og 6. september 2007 har B og C klaget over statsautoriseret revisor A. Den 13. maj 2008 blev i sag nr. 53/2007-S B og C mod Statsautoriseret revisor A afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelser af 1. og 6. september 2007 har B og C klaget over statsautoriseret revisor

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Andelsboligforeningen Anneberghus - Sandbygård - Torbenfeldthus. Navn

V E D T Æ G T E R. for. Andelsboligforeningen Anneberghus - Sandbygård - Torbenfeldthus. Navn Andelsboligforeningen AST Bellahøjvej 142 kontor - 2720 Vanløse - Tlf 38 600 404 - Fax 38 608 404 Kontortid: Mandag - fredag kl.: 8:00-9:00. Mandag også kl.: 17:00-18:00. AST@mail.tele.dk. Administrator:

Læs mere

REFERAT ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2011 ANDELSBOLIGFORENINGEN GILDHØJPARKEN

REFERAT ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2011 ANDELSBOLIGFORENINGEN GILDHØJPARKEN J. nr. 1003107 UT/bj REFERAT ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2011 ANDELSBOLIGFORENINGEN GILDHØJPARKEN År 2011, den 11. april kl. 18.30 afholdtes på Tjørnehøj skolen, Brøndby, ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen

Læs mere