Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst"

Transkript

1 Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den fornødne kvalitet og samlet set fortsat opfylder betingelserne for godkendelse, jf. 6 og i Lov om socialtilsyn. En del af oplysningerne i tilsynsrapporten skal, jf. 22 i Lov om socialtilsyn, fremgå af Tilbudsportalen. Disse oplysninger er markeret med * Socialtilsynets bedømmelse af kvaliteten foretages med udgangspunkt i kvalitetsmodellens kriterier og indikatorer ved hjælp af en 5- trins skala jf. 6 i Lov om socialtilsyn. Kvalitetsbedømmelsen indgår i en kvalitetsvurdering, hvor socialtilsynet, afhængig af tilbudstype og målgruppen, har mulighed for at inddrage andre relevante forhold, der ligger inden for de 7 temaer, men som ikke er indeholdt i indikatorer og kriterier. Socialtilsynet indhenter og vurderer endvidere øvrige oplysninger, der har betydning for godkendelsen, herunder økonomiske og organisatoriske forhold jf i Lov om socialtilsyn. Oplysningerne indgår i vurderingen af, om tilbuddet samlet set fortsat opfylder betingelserne for godkendelse. Tilsynsrapporten og konklusionerne heri indgår i socialtilsynets feedback og opfølgning i forhold til tilbuddet. For tilbud med flere afdelinger udarbejdes der én samlet kvalitetsvurdering. Side 1 af 33

2 1. Stamoplysninger *Tilbuddets navn: *Adresse: *Kontaktoplysninger: *Tilbudstyper: *Målgrupper: Socialt Resursecenter Slagelse Bofællesskabet, Egersundvej Korsør Tlf.: Hjemmeside: ABL 105, stk. 2 (almen ældrebolig/ handicapvenlig bolig) 18 til 85 år (udviklingshæmning) Pladser i alt: 14 Tilsynsrapporten er udarbejdet af: Dato for tilsynsrapport: Susanne Svendsen (Socialtilsyn Øst) Samlet vurdering (jf. 6 og i Lov om socialtilsyn) *Samlet vurdering: Socialtilsyn Øst har re-godkendt Bofællesskabet Egersundvej i efteråret Egersundvej er et tilbud organiseret under Socialt Resursecenter Slagelse. Egersundvej er blevet bedømt efter Kvalitet model for socialtilsyn, der er udarbejdet af Socialstyrelsen. Det er socialtilsynets vurdering, at Egersundvej opfylder kvalitetsmodellens temaer, kriterier og indikatorer. Side 2 af 33

3 Bofællesskabet Egersundvejs målgruppe er i fl. tilbudsportalen: "Borgere der bor i opgangsfællesskabet er udviklingshæmmede voksne, der modtager individuel støtte til både praktiske og sociale færdigheder udmålt efter 85" Borgerne er mellem 18 og 85 år. Bofællesskabet Egersundvej er organiseret under Socialt Resursecenter Slagelse, et center der rummer 9 forskellige tilbud, med forskellige målgrupper. Det er socialtilsynets vurdering, at anerkendelse praktiseres på alle niveauer i organisationen. Desuden er det socialtilsynets vurdering at organiseringen giver mulighed for et tæt fagligt samarbejde. Det er socialtilsynets vurdering, at Egersundvej er et velorganiseret Opgangsfællesskab, hvor der tilstræbes en tydelig systematik i indsatsen. Egersundvej arbejder efter klare og konkrete mål, der er aftalt med den enkelte borger og handicaprådgiveren. Det socialtilsynets opfattelse, at ledelse og medarbejdere på Egersundvej løbende evaluerer deres indsats, og forsøger forbedring af indsatsen. Socialtilsynet oplever, at Egersundvej i tilgangen til borgerne forsøger, at møde borgeren der hvor borgeren er og med respekt for den enkelte borgers særlige behov. Det er socialtilsynets vurdering, at Egersundvejs ledelse og medarbejdere i deres tilgang til borgerne guider, støtter og hjælper den enkelte på en respektfuld og anerkende måde. *Afgørelse: Godkendt Opmærksomhedspunkter: 3. Oplysninger om datakilder Side 3 af 33

4 Dokumenter: - Forbrugsrapport Budget Nøgletal fra Tilbudsportalen (Årsrapport Budget 2015) Følgende dokumenter er tilsendt socialtilsynet d : - Ansøgningsskema om re-godkendelse - Liste over indskrevne borgere - Cv på medarbejderne - Cv for daglig leder - forslag til forløb af dagen/dagsorden - Egersundvej - Kvikrapport - Resultatdokumentation - Skema til reg. af medarbejder flow - Slagelse kommunes procedure vedr. UTH - Voldsepisoder - Arbejdstilsynets besøgsrapport Observation Interview Interviewkilder Socialtilsynet har interviewet: - daglig leder og tidligere daglig leder. - 2 medarbejderne - 3 borgere lavet telefoninterview af 2 handicaprådgivere Side 4 af 33

5 Anbringende kommune Beboere Ledelse Medarbejdere 4. Oplysninger om tilsynsbesøg Dato Start: Slut: Oversigt over tilsynsbesøg Tilsynskonsulenter : Egersundvej 012, 4220 Korsør Anders Thomsen Susanne Svendsen Afdelinger Besøgstype Opgangsfællesskabet Egersundvej Anmeldt Særligt fokus på udvalgte temaer, kriterier eller indikatorer Side 5 af 33

6 5. Bedømmelse og vurdering af kvalitet (jf. 6 i Lov om socialtilsyn) Nedennævnte figur illustrerer tre centrale elementer, der indgår i socialtilsynets vurdering af hvorvidt tilbuddet har fornøden kvalitet og samlet set fortsat opfylder betingelserne for godkendelse. Dette afsnit omhandler bedømmelse og vurdering af kvalitet. Samlet vurdering af om tilbuddet kan godkendes: For at kunne træffe en afgørelse indhenter og vurderer Socialtilsynet øvrige oplysninger, der har betydning for fortsat godkendelse, herunder oplysninger om økonomiske og organisatoriske forhold jf. Lov om socialtilsyn ( 12-18) samt relaterede lovgivninger fx Lov om social service, retssikkerhedsloven m.m. Kvalitetsvurdering: Socialtilsynet laver en samlet vurdering af kvaliteten ud fra kvalitetsmodellens syv temaer ( 6). I den samlede vurdering af om tilbuddet fortsat har den fornødne kvalitet, kan det være relevant at inddrage forhold, der falder inden for de 7 temaer, men som ikke er indeholdt i kvalitetsmodellens kriterier og indikatorer. Kvalitetsbedømmelse: Socialtilsynet bedømmer tilbuddet ud fra kvalitetsmodellens kriterier og indikatorer. Side 6 af 33

7 - 5.1 Kvalitetsmodellen I kvalitetsmodellen er både 'Gns. bedømmelse' på temaniveau og 'Bedømmelse' på indikatorniveau angivet på følgende skala: 5. i meget opfyldt. 4. i opfyldt. 3. i middel grad opfyldt. 2. i lav grad opfyldt. 1. i meget lav grad opfyldt. Vurderingen af temaerne bygger på kvalitetsbedømmelsen, og der kan, afhængigt af tilbudstype og målgruppe, inddrages andre relevante forhold, som ikke er indeholdt i kvalitetsmodellens indikatorer. Tema *Uddannelse og beskæftigelse Gns. bedømmelse * Vurdering af tema Udviklingspunkter 4,5 Det er socialtilsynets vurdering, at Egersundvej med udgangspunkt i de mål der er aftalt med de enkelte borgere og under hensyntagen til borgerens behov og forudsætninger. Understøtter borgernes muligheder for beskæftigelse, og at Egersundvej indgår i samarbejdsrelationer der har indflydelse på borgernes trivsel på deres "arbejde". Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Uddannelse og beskæftigelse Kriterium 01: Tilbuddet støtter borgerne i at udnytte deres fulde potentiale i forhold til uddannelse og beskæftigelse Det er socialtilsynets vurdering, at Egersundvej i deres indsats har fokus på, at borgerne får mulighed for at udnytte deres fulde potentiale i forhold til beskæftigelse. Egersundvej har desuden fokus på om borgerne trives på deres "arbejde". Side 7 af 33

8 Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Uddannelse og beskæftigelse Indikator 01.a: Tilbuddet 4 (i opstiller i samarbejde med borgerne konkrete mål for borgernes skolegang, uddannelse eller beskæftigelse, og der følges op herpå Af interview af ledelse og medarbejdere fremgår det, at største parten af de 15 borgere har et dagtilbud, 3 borgere har dog valgt at gå på pension. Alle er på førtidspension. 1 borger er i beskyttet beskæftigelse 1 er yderst aktiv rejser med tivoli andre er i dagtilbud. Det beskrives, at medarbejderne støtter op og deltager i handleplansmøderne på borgernes dagtilbud, hvis en borger ikke trives, hjælper medarbejderne med at motivere til noget andet eller snakker med borgeren om hvad der skal til for at det bliver bedre. borgerne har mulighed for evt. at komme i praktik på et andet dagtilbud. Indikator 01.b: Borgerne er i undervisningstilbud, uddannelse, beskæftigelse, beskyttet beskæftigelse, eller dagtilbud i form af aktivitets- og samværstilbud Tema *Selvstændighed og relationer Gns. bedømmelse Af beskrivelserne fremgår det at medarbejderne aktivt understøtter borgerne i deres ønsker ift beskæftigelse, men at det primært er dagtilbuddet der sammen med borgeren opstiller konkrete mål, hvorfor denne indikator bedømmes til i at være opfyldt (4). Af interview af henholdsvis ledelse, medarbejdere og borgere fremgår det, at de borgere der ønsker at være i beskæftigelse er det. men også at der er respekt for, at borgerere der er nået pensionsalderen efter eget ønske er gået på pension, og derfor ikke nødvendigvis skal aktiveres. Af beskrivelserne fremgår det, at der bliver lyttet til borgerne, og at der handles med udgangs punkt i borgernes ønsker og behov. På denne baggrund bedømmes indikatoren til i meget at være opfyldt (5). * Vurdering af tema Udviklingspunkter 5 Det er socialtilsynets vurdering, at Egersundvej i deres indsats, har fokus på, at borgerne i så som det Side 8 af 33

9 er muligt indgår i sociale relationer og lever et selvstændigt liv i overensstemmelse med borgerens egne ønsker og behov. Egersundvej medvirker til at sikre borgernes muligheder for personlig udvikling og aktiv deltagelse i sociale aktiviteter og fællesskaber. Det er desuden socialtilsynets vurdering, at Egersundvejs indsats og aktiviteter er rettet mod de aftalte mål, og at aktiviteterne i dagligdagen understøtter dette. Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Selvstændighed og relationer Kriterium 02: Tilbuddet styrker borgernes sociale kompetencer og selvstændighed Det er socialtilsynets vurdering, at Egersundvej i deres indsat understøtter, borgernes sociale kompetencer, gennem motiverende samtaler, guidning og en anerkendende tilgang. Borgerne støttes i at leve et så selvstændigt liv som muligt "det de kan selv skal de selv". Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Selvstændighed og relationer Indikator 02.a: Tilbuddet opstiller i samarbejde med borgerne konkrete, individuelle mål for borgernes sociale kompetencer og selvstændighed, og der følges op herpå Indikator 02.b: Borgerne indgår i sociale relationer, fællesskaber og netværk i det omgivende samfund Af interview af leder og medarbejdere fremgår det, at der i tæt samarbejde med borger og handicaprådgiver, bliver opstillet konkrete og individuelle mål. Der bliver udarbejdet en Handleplan, der tager afsæt i FUR (funktionsudredning). Handleplanen bliver gennemgået mindst en gang årligt, og FUR opdateres løbende når der er behov for i samarbejde med handicaprådgiveren - det er forskelligt hvor ofte dette sker. Denne indikator bedømmes til i meget at være opfyldt (5). Af interview af henholdsvis leder, medarbejdere og borgere fremgår det, at borgerne mødes i fælleslejligheden dagligt. De fleste deltager i cafedage 2 gange ugentligt tirsdag / torsdage. Hvor de spiser sammen (Birkegården). De fleste borgere deltager i flere aktiviteter udenfor Egersundvej s regi, flere går i Cafe Amalie, Petange, svømning, løbeklub, koncerter, Alle arrangementer i byen fx i Vandkanten, Kvarterhuset og beboerhuset. Side 9 af 33

10 Indikator 02.c: Borgerne har med udgangspunkt i deres ønsker og behov herfor kontakt til og samvær med deres familie og netværk i dagligdagen Tema *Målgruppe, metoder og resultater Gns. bedømmelse Af beskrivelserne fremgår det, at der ikke er personale på fra fredag kl. 14 til mandag kl. 8. Af interview af borgerne fremgår det, at borgerne selv bestemmer hvad de deltager i, men det fremgår, at borgerne er aktivt deltagende i hvad der sker i lokalsamfundet. På denne baggrund bedømmes indikatoren til i meget at være opfyldt (5). Af interviewene af henholdsvis medarbejdere, leder og borgere fremgår det, at borgerne selv bestemmer hvor meget kontakt de ønsker til netværk og familie. Af medarbejdernes beskrivelser fremgår det, at de støtter op hvis borgeren ønsker det, det kan være med at skabe kontakt eller andet. På denne baggrund bedømmes indikatoren til i meget at være opfyldt (5). der er lagt specielt vægt på borgernes udtalelser om at det bestemmer de selv, og at medarbejderne er behjælpelige hvis de gerne vil have det. * Vurdering af tema Udviklingspunkter 4,7 Det er socialtilsynets overordnede vurdering, at der er defineret et klart formål med indsatsen på Egersundvej. Desuden er det socialtilsynets opfattelse, at Egersundvejs metoder medvirker til borgernes trivsel og resulterer i at den ønskede udvikling opnås for de borgere der er Egersundvejs målgruppe. Det er socialtilsynets vurdering, at ledelse og medarbejdere kan redegøre for Egersundvejs målsætning, målgruppe og metoder. Og i væsentlig grad er i stand til at beskrive på hvilken måde og i hvilken grad de valgte metoder bidrager til opnåelse af de mål, som er aftalt for den enkelte borgers udvikling og trivsel. Side 10 af 33

11 Det er Socialtilsynets opfattelse, at Egersundvej i deres indsats anerkender og respekterer borgerne og sikrer deres inddragelse og indflydelse på beslutninger vedrørende sig selv og hverdagen på Egersundvej. Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Målgruppe, metoder og resultater Kriterium 03: Tilbuddet arbejder med afsæt i en klar målgruppebeskrivelse, systematisk med faglige tilgange og metoder, der fører til positive resultater for borgerne Det er socialtilsynets overordnede vurdering, at Egersundvejs indsats tager afsæt i en klar målgruppebeskrivelse, hvor alle borgere er udredt og der er udarbejdet en FUR (funktionsudredning). Den individuelle indsats tager afsæt i de aftalte mål. Det er socialtilsynets vurdering, at Egersundvejs faglige tilgange og metoder, fører til positive resultater for borgerne, som giver indtryk af at være meget tilfredse med den hjælp og støtte de modtager. Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Målgruppe, metoder og resultater Indikator 03.a: Tilbuddet anvender faglige tilgange og metoder, der er relevante i forhold til tilbuddets målsætning og målgruppe Af tilbudsportalen fremgår det, at Egersundvejs målgruppe er: "Borgere der bor i opgangsfællesskabet er udviklingshæmmede voksne, der modtager individuel støtte til både praktiske og sociale færdigheder udmålt efter 85". Af interviewene fremgår det, at Egersundvejs tilgang til borgerene er anerkendende, som udgangspunkt bestemmer borgerne selv, medarbejderne guider og støtter borgerne. Der arbejdes med motiverende samtaler - medarbejderne beskriver, at de støtter borgerne i deres egne valg. Borgerne beskriver, at medarbejderne er dygtige til deres arbejde, de respekterer når vi siger til dem at det ikke er noget de skal blande sig i. Borgerne beskriver, at de ikke har så meget tid som tidligere, hvilket gør at de skal planlægge hvad de skal. Borgerne oplever dog, at de kan tilkalde hjælp i de perioder der ikke er medarbejdere på. på denne baggrund bedømmes indikatoren til i meget høj grad at være opfyldt (5). Indikator 03.b: Tilbuddet Af interview af medarbejderne fremgår det, at De dokumenterer deres indsats i Bostedet, et system Side 11 af 33

12 dokumenterer resultater med udgangspunkt i konkrete, klare mål for borgene til løbende brug for egen læring og forbedring af indsatsen Indikator 03.c: Tilbuddet kan dokumentere positive resultater i forhold til opfyldelsen af de mål, de visiterende kommuner har opstillet for borgernes ophold der er fuldt implementeret på Egersundvej. Af beskrivelserne fremgår det, at borgerne på nuværende tidspunkt ikke ved hvad der bliver skrevet i Bostedet. Medarbejderne beskriver, at de snakker med borgerne om hvad de skriver, borgerne giver dog udtryk for, at de ikke ved hvad der bliver skrevet om dem, hvilket de rigtig gerne vil have. Medarbejderne oplyser at borgerne meget gerne må vide hvad der skrives. Efter drøftelse med socialtilsynet, blev medarbejderne inspireret til at de fremover vil dokumentere sammen med borgerne. På denn baggrund bedømmes indikatoren til i meget at være opfyldt (5). Af interview af ledelse og medarbejdere fremgår det, at de arbejder målrettet med udgangspunkt i de handleplaner der er udarbejdet i samarbejde med borgere og handicaprådgiver, handleplanen tager afsæt i en FUR (funktionsudredning), der bliver gennemgået mindst en gang om året. Handicaprådgiverene giver udtryk for at de har et godt samarbejde med Egersundvej, og at det er deres indtryk at Egersundvej i deres indsat har fokus på det der er aftalt i borgernes handleplaner. Beskriver at de får statusbeskrivelser når de har behov for det. På denne baggrund bedømmes indikatoren til i meget at være opfyldt (5). Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Målgruppe, metoder og resultater Kriterium 04: Tilbuddet understøtter borgernes medinddragelse og indflydelse på eget liv og hverdagen i tilbuddet Det er socialtilsynets vurdering, at Egersundvej i deres indsats understøtter, at borgerne inddrages og har indflydelse på eget liv og hverdagen på Egersundvej. Side 12 af 33

13 Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Målgruppe, metoder og resultater Indikator 04.a: Borgerne bliver hørt, respekteret og anerkendt Indikator 04.b: Borgerne har indflydelse på beslutninger vedrørende sig selv og hverdagen i tilbuddet i overensstemmelse med deres ønsker og behov Af borgernes beskrivelser fremgår det, at borgerne oplever at de selv bestemmer og at medarbejderne er gode til at respektere når borgerne ikke ønsker de skal blande sig. Desuden fremgår det, at borgerne altid kan bede om en snak, og kan få hjælp til det de hver i sær går og tumler med. Af beskrivelserne fremgår det også, at borgerne oplever at medarbejderne er gode til deres arbejde. på denne baggrund bedømmes indikatoren til i meget at være opfyldt (5). Som det fremgår af beskrivelsen i indikator 4.a - beskriver borgerne at de har indflydelse på beslutninger vedrørende dem selv, da de oplever at de selv bestemmer. Af borgernes beskrivelser fremgår det også, at der bliver afholdt beboermøder. hvor de bliver inddraget i beslutninger der vedrører alle. Denne indikator bedømmes til i meget at være opfyldt (5). Der er i bedømmelsen lagt vægt på borgernes beskrivelser af at de oplever at de selv bestemmer i forhold til egne ting og bliver inddraget i fælles beslutninger. Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Målgruppe, metoder og resultater Kriterium 05: Tilbuddet understøtter borgernes fysiske og mentale sundhed og trivsel Det er socialtilsynets vurdering, at Egersundvej i deres indsats overfor borgerne understøtter, at borgerne forsøges motiveret til at leve et sundt liv. Det er socialtilsynets opfattelse, at Egersundvej kan forbedre deres indsat ift. borgernes rygevaner og det fællesskab der er opstået omkring rygningen. Ellers er det i meget socialtilsynets vurdering, at borgerne trives. Side 13 af 33

14 Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Målgruppe, metoder og resultater Indikator 05.a: Borgerne trives i tilbuddet Af interview af borgerne fremgår det, at de er glade for at bo på Egersundvej, hvor de har deres egen lejlighed hvor de selv bestemmer. En ønsker dog en større lejlighed. De beskriver, at de er gode til at bruge og hjælpe hinanden, når medarbejderne ikke er tilstede. Af beskrivelserne fremgår det, at de ofte om eftermiddagen mødes udenfor hvor de ryger og snakker. Indikator 05.b: Borgeren har med støtte fra tilbuddet adgang til relevante sundhedsydelser Indikator 05.c: Tilbuddet har i sin pædagogiske indsats fokus på forhold, som har betydning for borgernes fysiske og mentale sundhed 4 (i På baggrund af borgernes beskrivelser bedømmes indikatoren til i meget at være opfyldt (5). Af interview af henholdsvis ledelse, medarbejdere og borgere fremgår det, at borgerne har adgang til relevante sundhedsydelser, og at borgerne får den støtte og vejledning som den enkelte borger har behov for, hvilket er meget individuelt. Medarbejderne beskriver, at de er opmærksomme på hvordan borgerne har det, og hvornår der er brug for fx læge eller tandlæge mv. Denne indikator bedømmes til i meget at være opfyldt (5). Af interview af medarbejderne fremgår det, at de snakker med borgerne om kost, Flere borgere har et ønske om at leve sundt, så de har i samarbejde med sundhedsambassadørerne haft kurser om kost, de deltager i sexmesse i Slagelse, der er arrangeret løbehold mv. Der er cafedage 2 gange ugentligt. Borgerne oplyser, at de laver mad i egen lejlighed de fleste af ugens dage, men at de deltager i fællesspisning onsdage i Birkehuset. Under Besøget observerede socialtilsynet, at mange af borgerne ryger, og at de mødes udenfor om eftermiddagen og ryger sammen. På denne baggrund bedømmes indikatoren til i at være opfyldt (4). Der er i bedømmelsen lagt vægt på at borgerne beskriver, at rygning er en aktivitet, der dyrkes i fællesskabet. Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Målgruppe, metoder og resultater Kriterium 06: Tilbuddet forebygger og håndterer Det er socialtilsynets vurdering, at den pædagogiske indsats på Egersundvej forebygger, at der forekommer magtanvendelser. Side 14 af 33

15 magtanvendelser Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Målgruppe, metoder og resultater Indikator 06.a: Tilbuddets pædagogiske indsats sikrer, at magtanvendelser så vidt muligt undgås Af interview af henholdsvis leder og medarbejdere fremgår det, at de i dec desværre havde magtanvendelser, i forbindelse med en borger der ikke kan overskue når andre ikke følger reglerne. VISO er inde over i forbindelse med udredning. Af beskrivelserne fremgår det at der ikke har været magtanvendelser siden. Medarbejderne beskriver, at de nu snakker meget med borgeren om vedkommende skal deltage sammen med de øvrige eller skal noget andet, eller hvordan de kan planlægge at det kan lade sig gøre for borgeren at deltage. Medarbejderne beskriver, at de har fået krisehjælp i forbindelse med en voldsom episode. Indikator 06.b: Tilbuddet dokumenterer og følger op på eventuelle magtanvendelser med henblik på løbende læring og forbedring af indsatsen På denne baggrund bedømmes indikatoren til i meget at være opfyldt (5). Af interviewene fremgår det, at magtanvendelser bliver dokumenteret og sendt til ledelsen, borgerens kommune og socialtilsynet. Af medarbejdernes beskrivelser fremgår det også, at de ikke har haft nogle magtanvendelser siden december (se også beskrivelse under 6.a). Medarbejderne har siden fået redskaber via VISO til at takle borgeren, så de i dag kan planlægge sig ud af de situationer der tidligere førte til at det var nødvendigt at udøve magt. Af beskrivelserne fremgår det, at medarbejderne har en anerkendende tilgang til borgerne, og i meget respekterer borgernes valg. Magtanvendelser undgås ved at medarbejderne trækker sig og vender tilbage når borgeren er klar til at snakke. Sådanne situationer bliver taget op på personalemøder, hvor der evt. laves aftaler om ændringer i tilgangen til borgeren. På denne baggrund bedømmes indikatoren til i meget at være opfyldt (5). Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Målgruppe, metoder og resultater Kriterium 07: Tilbuddet forebygger overgreb Det er socialtilsynets vurdering, at Egersundvejs medarbejdere hver især i deres indsats forsøger at forebygge overgreb. Det er dog socialtilsynets opfattelse, at der mangler en fælles strategi/beredskabsplan, så Egersundvejs Side 15 af 33

16 ledelse og medarbejdere har en fælles strategi i arbejdet med at forebygge at der sker overgreb på Egersundvej. Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Målgruppe, metoder og resultater Indikator 07.a: Tilbuddets pædagogiske indsats understøtter, at der ikke forekommer overgreb i tilbuddet Af interview af ledelsen fremgår det, at der lægges planer efter hvem der deltager og hvad vi gør - aflæser borgerene og deres samspil. Ledelsen beskriver, at medarbejderne er gode til at aflede, pt. er det specielt en borger der skaber problemer, men medarbejderne er gode til at aflæse borgeren og gribe ind inden det går galt. Medarbejderne har været på konflikthåndteringskurser. Indikator 07.b: Tilbuddets beredskab i forhold til at forebygge overgreb er tilpasset målgruppen og er kendt af medarbejderne 3 (i middel grad På denne baggrund bedømmes denne indikator til i meget at være opfyldt (5). Af interview af medarbejderne fremgår det, at de ved hvor det kan gå galt, så det tager de højde for i planlægningen af fx julefrokost eller andre arrangementer. Hvis der forekommer overgreb borgerne imellem hjælper de med at anmelde episoderne til politiet. Af ledelse og medarbejdernes beskrivelser fremgår det, at de er opmærksomme på, at de mangler at få beskrevet deres beredskab i forhold til vold og trusler mellem borgerne. Tema *Organisation og ledelse Gns. bedømmelse På denne baggrund bedømmes indikatoren til i middel grad at være opfyldt (3). * Vurdering af tema Udviklingspunkter 4,8 Det er socialtilsynets vurdering, at Bofællesskabet Egersundvej har en hensigtsmæssig organisering og en kompetent og ansvarlig ledelse. En ledelse der driver tilbuddet fagligt forsvarligt og som sikrer at tilbuddet løbende udvikler sig fagligt og dermed sammen med Socialt Resursecenter Slagelses ledelse sætter rammerne for den strategiske udvikling af tilbuddet. Side 16 af 33

17 Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Organisation og ledelse Kriterium 08: Tilbuddet har en faglig kompetent ledelse Det er socialtilsynets vurdering, at Socialt Resursecenter Slagelse, overordnet har en kompetent og ansvarlig ledelse, der driver Bofællesskabet Egersundvej og de øvrige tilbud fagligt forsvarligt. Ledelsen sætter både rammerne for tilbuddenes strategiske udvikling og har indsat daglige ledere, der varetager den daglige drift på Egersundvej. Det er socialtilsynets vurdering, at: - ledelsen har relevant uddannelse og erfaring. - ledelsen gennem ugentlige møder sikrer, en fælles anerkendende tilgang til såvel medarbejdere, borgere, pårørende og samarbejdspartnere. Og at der arbejdes ud fra et fælles værdigrundlag. - ledelsen sikrer, at der sker faglig sparring på tværs af hele organisationen. At daglig leder på Egersundvej er i løbende dialog med medarbejderne, og den øverste ledelse sætter rammerne for den strategiske udvikling af Egersundvej. Organisationen benytter ikke fast ekstern supervision for lederne. Det beskrives dog, at lederne i centret benytter at sparre med hinanden. Medarbejderne får heller ikke fast ekstern supervision, men kan få det, hvis der er behov for dette. Derimod benyttes faglig sparring på tværs af centret. Der er uddannet ambassadører på flere områder, fx omkring sundhed og etik, disse ambassadører kan benyttes på tværs af hele organisationen. Og der kan tilbydes supervision, hvis behov opstår. Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Organisation og ledelse Indikator 08.a: Ledelsen har relevante kompetencer i forhold til at lede tilbuddet Socialtilsynet har ved det driftsmæssige tilsyn 2014 vurderet at Socialt Resursecenters øverste leder i meget har de ledelsesmæssige og faglige kompetencer der er nødvendige. Side 17 af 33

18 Af det indsendte materiale og de foretagne interview af henholdsvis leder og medarbejdere fremgår det, at daglig leder er uddannet tømrer, pædagog, har diplom uddannelse i ledelse, samt en del efter uddannelse i ledelse mv. Medarbejderne beskriver, at de i har en leder der i er kompetent til at lede tilbuddet. Af beskrivelserne fremgår det også, at hele Socialt Resursecenter Slagelse er i gang med en omorganisering, en proces hvor ledelsen har inddraget medarbejderne i så meget som muligt og det der har været relevant. Af medarbejdernes beskrivelse fremgår det, at det har været en god proces, og at de er trygge ved at ledelsen tager de rigtige og nødvendige beslutninger. På baggrund af ovenstående beskrivelser bedømmes indikatoren til i meget at være opfyldt (5). Nedenstående data er indhentet i forbindelse med det driftsmæssige tilsyn socialtilsynet interviewede; virksomhedsleder, 8 daglig ledere repræsenteret hele SRS samt 7 medarbejdere uden ledelsesansvar fra lokalt MED. Der er tale om en general vurdering af hele den samlede organisation. En vurdering af de enkelte tilbud vil ske i forbindelse med at socialtilsynet skal re-godkende tilbuddene i Ledelsen: Alle ledere har en relevant kompetence i forhold til at lede tilbuddene (kilde: indsendt dokumentation) Virksomhedslederen tilbyder løbende, at de daglige ledere får relevant efteruddannelse. Virksomhedslederen er den samlet leder for hele Slagelse ressource center som udgør 9 Side 18 af 33

19 aflastnings/botilbud. Virksomhedslederen er, udover det overordnede ansvar, først og fremmest sparringsparterner for de 8 daglige ledere. De 8 daglige leder har hver især deres ansvarsområde på det enkelte tilbud. Den samlede ledelse mødes en gang om ugen. Mødet skal bl.a. sikre, at hele organisationen har en fælles tilgang, fx anerkendende ledelse ud fra et fælles værdigrundlag. Virksomhedslederen og de daglig ledere udtrykte samstemmende overfor tilsynet, at de arbejder ud fra et fælles værdisæt, der videregives til medarbejderne i de enkelte tilbud. Medarbejderne Adspurgt af tilsynet kunne medarbejderne fortælle, at de oplever et fælles værdigrundlag, og den enkelte leder og den samlede ledelse har relevante kompetencer i forhold til, at lede de enkelte tilbud. Medarbejderne er af den opfattelse, at virksomhedslederen og lederne i tilbuddene har kendskab til den dagligdrift, og er i dialog med medarbejderne. Lederne og medarbejderne kunne samstemmende fortælle, at der er et introforløb for alle nye medarbejdere, der skal sikre, at den nye medarbejder føler sig velkommen, hurtig indkøring i de daglige rutiner samt at borgerne lærer den nye medarbejder at kende. Endvidere er der udarbejdede en vikarmappe, hvor der er en beskrivelse af hver enkelte indskrevet borger så alle medarbejdere, nye som gamle, let kan sætte sig ind i opgaverne i forhold til den daglige drift. Ledergruppen oplever de er klædt på til at varetage den daglige ledelse. Virksomhedslederen er god til at sende lederen i efter uddannelse. Fx er en leder der i gang med narrativ leder uddannelse. Endvidere er der temadage for alle medarbejdere. Der er lavet langsigte plan for efteruddannelse af lederne og medarbejdere. For ledergruppen lægger der ingen fast uddannelsesplaner. Indikator 08.b: Tilbuddet 4 (i Af interview af ledelsen fremgår det, at Socialt Resursecenter Slagelse ikke benytter sig fast af Side 19 af 33

20 benytter sig af ekstern faglig supervision eller anden form for sparring for ledelse og medarbejdere ekstern supervision, men at ledelse og medarbejdere kan få supervision i det omfang det findes nødvendigt. Af beskrivelserne fremgår det, at medarbejderne deltager i 85 møderne på tværs af centret, der deltages i fælles temadage fx omkring Low Aurausel. af beskrivelserne fremgår det at ledelsen er meget åben overfor medarbejdernes ønsker om efteruddannelse, hvor kravet efterfølgende er medarbejderens forpligtelse til vidensdeling. Desuden beskrives, at der afholdes MUS-samtaler 1 gang årligt, hvor den enkeltes kompetencer og ønsker bliver drøftet. Af interview af medarbejderne fremgår det, at medarbejderne tidligere har bedt om supervision, medarbejderne oplyser, at de arbejder meget alene, og i øjeblikket arbejdes der på, at 3 enheder bliver til en, og de sammen skal skabe en ny kultur. Medarbejderne beskriver, at de har samarbejdet med VISO hvilket har været genialt og har fået dem til at tænke sig om. Medarbejderne der deltog i interviewet var enige om, at det er fedt at få supervision, og godt at få nogen udefra. På denne baggrund bedømmes indikatoren til i at være opfyldt (4), der er lagt vægt på at der foregår faglig sparring på tværs af organisationen, men også at medarbejderne efterlyser supervision udefra. Nedenstående data er indhentet i forbindelse med driftstilsyn Organisationen benytter ikke fast ekstern supervision for lederne. På ledermøderne kan fås sparring lederne imellem. Medarbejderne får ikke ekstern supervision. Medarbejderne kan få sparring på teammøderne. Der kan tilbydes supervision, hvis et behov opstår. - Fx en svær borger, hvor der gives konkret supervision. Side 20 af 33

21 En medarbejder giver udtryk overfor tilsynet, at medarbejderen savner supervision som medarbejderen har haft gode erfaringer med fra tidligere ansættelsesforhold. Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Organisation og ledelse Kriterium 09: Tilbuddets daglige drift varetages kompetent Det er socialtilsynets vurdering, at den daglige drift af bofællesskabet Egersundvej varetages kompetent. Det er desuden socialtilsynets vurdering at: - Virksomhedslederen og mellemlederne er i løbende dialog med medarbejderne og tilpasser omstændighederne så medarbejderne møder borgerne hvor borgerne er. - Der samarbejdes på tværs i hele organisationen. - Der samarbejdes med eksterne faggrupper fx misbrugskonsulenter. - Lav personalegennemstrømning. - Lavt sygefravær. Side 21 af 33

22 Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Organisation og ledelse Indikator 09.a: Borgerne har i forhold til deres behov tilstrækkelig kontakt til personale med relevante kompetencer Indikator 09.b: Personalegennemstrømningen på tilbuddet er ikke på højere niveau end sammenlignelige arbejdspladser Nedenstående data er indhentet i forbindelse med driftstilsyn 2014, men da det stort set er de samme oplysninger socialtilsynet har fået i forbindelse med re-godkendelsen fastholdes beskrivelsen og bedømmelsen. Virksomhedslederen og mellemlederne er løbende i dialog i forhold til medarbejdernes kompetencer. Lederne fortæller tilsynet, at der er sket en udvikling, hvor de får flere borgere med psykiatriske diagnoser end tilbuddene tidligere gjorde. Derfor er der fra virksomledelsen siden imødekommet et ønske om efteruddannelse til alle medarbejdere i organisationen så virksomheden sikre der er en personalegruppe med relevante kompetencer fx: handicaps og psykiatri, hvor der uddannes i kendskab til fx spiseforstyrrelser, skizofreni, depression. Ledelse gruppen og medarbejderne oplyser tilsynet, at der altid er mulighed for at søge om relevant efteruddannelse. De personaler, der har deltaget i efteruddannelse er der fra organisationens side en forventning om, at de indgår som en del af den vidensdeling organisationen benytter sig af. Endvidere bliver det tilsynet oplyst, at der er ved at blive lavet en kompetence bank for alle ansatte i organisationen. Ledelses gruppen og medarbejderne møder borger hvor borger er. Hvis organisationens kompetence ikke er tilstrækkelig søges relevant kompetence. Fx hvis en borger har et misbrug ude af kontrol søger tilbuddene for at der kommer et samarbejde med misbrugscenteret. Lav personalegennemstrømning. (Kilde: Hele personalegruppen samt oplysningsskemaet) Der er mulighed for at skifte job/ rotation inden for organisationen. Indikator 09.c: Sygefraværet Leder gruppen og medarbejderne oplyser tilsynet samstemmige, at der er et lavt sygefravær blandt Side 22 af 33

23 blandt medarbejderne er ikke på højere niveau i forhold til sammenlignelige arbejdspladser Tema Gns. bedømmelse medarbejderne. * Vurdering af tema Udviklingspunkter *Kompetencer 5 Tilsynet vurderer, at Slagelse ressource centers medarbejdere besidder relevante kompetencer i forhold til målgrupperne. - SRS benytter sig af kompetence og vidensdeling på tværs af organisationen. - Alle medarbejderne deltager i relevant efteruddannelse. - Tilbuddene gør brug af eksterne misbrugskonsulenter. Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Kompetencer Kriterium 10: Tilbuddets medarbejdere besidder relevante kompetencer i forhold til målgruppens behov og tilbuddets metoder Socialtilsynet vurderer bedømmelsen 5,0. Tilsynet forholder sig generelt til hele organisationen Slagelse ressource center. En bedømmelse af de enkelte tilbud vil ske forbindelse re-godkendelse af de enkelte tilbud under Slagelse ressource center. Socialtilsynet vurderer, at tilbuddets medarbejdere besidder relevante kompetencer i forhold til målgruppens behov og tilbuddets metoder. Til grund for bedømmelsen har tilsynet vægte interviewet med medarbejderne og ledelsen samt indsendt dokumentation. Når tilbuddet mødes nye problematikker bliver medarbejderne klædt på til at løse opgaven: Finder den eller de rette medarbejdere med den rette kompetence fx: Side 23 af 33

24 Sundheds ambassadør med vægt på Kost og motion Etik ambassadør med vægt tilgangen til borgerne seksualvejleder Misbrugsproblematikker. Tilbuddene gør brug af eksterne konsulenter. Ledelsen er på forkant med udviklingen så medarbejderne er klædt til at møde borgeren, understøtte og motiver borgeren til at udvikle selvstændighed og relationer til det omgivende samfund. Samspillet mellem medarbejderne kompetencer og borgerne afspejles i en dialog baseret anerkendende tilgang. Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Kompetencer Indikator 10.a: Medarbejdergruppen har samlet set relevant uddannelse, opdateret viden og erfaring med målgruppen og tilbuddets metoder Indikator 10.b: Det er afspejlet i medarbejdernes samspil med borgerne, at medarbejderne har relevante kompetencer Af det indsendte dokumentation fremgår det, at har medarbejdergruppen har samlet set en relevant uddannelse, opdateret viden og erfaring med målgruppen og tilbuddets metoder. Endvidere blev tilsynet oplyst under interviewet med ledelsen og medarbejdergruppen: Der er uddannet: - Sundheds ambassadør med vægt på Kost og motion - Etik ambassadør med vægt tilgangen til borgerne - seksualvejleder - Misbrugsproblematikker. Tilbuddene gør brug af eksterne konsulenter. Ledelsen og medarbejdergruppen oplyser tilsynet: Når tilbuddet mødes nye problematikker bliver medarbejderne klædt på til at løse opgaven: Finder den eller de rette medarbejdere med den rette kompetence fx: Sundheds ambassadør med vægt på Kost og motion Etik ambassadør med vægt tilgangen til borgerne seksualvejleder Misbrugsproblematikker. Tilbuddene gør brug af eksterne konsulenter. Side 24 af 33

25 Tema Gns. bedømmelse Ledelsen er på forkant med udviklingen så medarbejderne er klædt til at møde borgeren, understøtte og motiver borgeren til at udvikle selvstændighed og relationer til det omgivende samfund. Samspillet mellem medarbejderne kompetencer og borgerne afspejles i en dialog baseret anerkendende tilgang. * Vurdering af tema Udviklingspunkter *Økonomi 3,3 På det overordnede plan vurderes kommunale tilbud af socialtilsynet til at være økonomisk bæredygtige. Det vægtes i den samlede vurdering, at kommunale tilbud fuldstændig understøttes af den kommunale økonomi. Tilbuddets økonomi vurderes at være gennemskuelig for socialtilsynet, men det vurderes at der ikke er fuld gennemskuelighed overfor de visiterende kommuner pga. det ikke har været muligt for socialtilsynet, at afstemme alle nøgletal vedr. tilbuddets årsrapport på Tilbudsportalen. I den forbindelse skal det dog bemærkes, at tilbuddet først er forpligtede til at indsende årsrapport på Tilbudsportalen efter at tilbuddet er blevet re-godkendt, og derfor vægtes dette ikke tungt i den samlede vurdering. Det er socialtilsynets vurdering, at gennemsigtigheden vil øges over tid. Budgetter og regnskaber over en periode på 3 år fra tilbuddet vil alt andet lige kunne fremme gennemsigtheden for socialtilsynet og de visiterende kommuner. Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Økonomi Kriterium 11: Tilbuddet er Kommunale tilbud er ifølge lovgivningen ikke forpligtede til at indsende årsregnskaber til socialtilsynet, og derfor vil Side 25 af 33

26 økonomisk bæredygtigt vurderingen af tilbuddets økonomi fremadrettet blive baseret på de indberettede nøgletal på Tilbudsportalen vedr. årsrapporten. Da tilbuddet ikke er forpligtede til at indsende et reviderede regnskab vægtes bedømmelse i indikator 11a derfor heller ikke tungt i den samlede vurdering. Overordnet set vurderes offentlige tilbud som økonomisk bæredygtige, hvilket skal ses i lyset af, at der er en kommunal økonomi, der understøtter bæredygtigheden. Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Økonomi Indikator 11.a: Tilbuddets revisor har ikke anført forbehold eller væsentlige supplerende oplysninger i erklæringen til tilbuddets regnskab og årsrapport Indikator 11.b: Der er et rimeligt forhold mellem tilbuddets forventede omsætning på den ene side og planlagte investeringer og dækningsgrad på den anden side, jf. tilbuddets budget 1 (i meget lav grad Kommunale tilbud er ikke omfattet af kravet om at aflægge revideret regnskab jf. Lov om Socialtilsyn 17 og 18. Da der ikke foreligger en revideret årsrapport for tilbuddet, og da indikatoren skal bedømmes rent objektiv, så bedømmes indikatoren til at være opfyldt i meget lav grad. Indikatoren bedømmes på baggrund af budget Socialtilsynet vurderer, at den kommunale økonomi understøtter tilbuddets bæredygtighed på kort og mellemlang sigt, da bæredygtigheden garanteres af den samlede økonomi i kommunen. Det vurderes derfor at budgettet for tilbuddet samlet set giver plads til en fornuftig økonomisk styring på både kort og lang sigt. Det vurderes således, at der ikke er risiko for lukning med kort varsel af økonomiske årsager. Indikatoren kan ikke gradueres i bedømmelsen for offentlige tilbud i forhold til planlagte investeringer, da der ikke sker henlæggelser mv. i tilbuddets budget, men i stedet gives der anlægsbevillinger fra centralt hold til de offentlige tilbud, og investeringen afskrives via taksten over en længere fastlagt årrække. Tilbuddet budgetterer i 2015 med en forventede omsætning på kr ,448 hvor dækningsgraden i budgettet er på 10,7 %. Dækningsgraden vurderes, at være en anelse over niveau i forhold til sammenlignelige tilbud i offentlig regi. Dette skyldes dog primært at tilbuddets indtægtsgrundlag er spinkelt. Tilbuddet har mulighed for, at justere på omkostningerne i store dele af budgettet i tilfælde Side 26 af 33

27 af højere eller lave belægningsprocent. På denne baggrund bedømmes indikatoren til at være opfyldt i meget. Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Økonomi Kriterium 12: Tilbuddets økonomi giver mulighed for den fornødne kvalitet i tilbuddet i forhold til prisen og tilbuddets målgruppe Det er socialtilsynets vurdering at tilbuddets økonomi giver mulighed for den fornødne kvalitet i forhold til prisen og målgruppen. Der budgetteres i budget 2015 med en takst på kr. 326 pr. time. Det er samtidig socialtilsynets vurdering. at da tilbuddets økonomi er understøttes af den kommunale økonomi, så er dette ligeledes med til at sikre den fornødne kvalitet. Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Økonomi Indikator 12.a: Tilbuddets budget afspejler tilbuddets målgruppe, metoder samt tilbuddets planer for faglig udvikling og større ændringer 4 (i Indikatoren bedømmes til i at være opfyldt (4). I bedømmelsen er lagt vægt på nedenstående oplysninger fra budget Personale: Tilbuddet er godkendt til 14 pladser. Tilsvarende er der budgetlagt 2,5 fuldtidsstillinger af fast personale for 2015, hvilket svarer til 0,2 medarbejder pr. borger. Omregnet til timer svarer dette til 6,6 time pr. borger pr. uge. Der er ikke afsat midler til vikarer, hvilket betyder at det er det faste personale, der selv skal afdække ferieperioder og ved andet fravær. Dvs. at den reelle bemanding er lavere en 6,6 time pr. borger pr. uge. (Dette skal sammenholdes med hvor højt sygefraværet blandt personalet er) Takst: Taksten i tilbuddet er kr. 326 pr. time. Forventede antal borger: Der budgetteres med, at der i tilbuddet skal leveres timer i Af Tilbudsportalen fremgår det, at alle 14 pladser er belagt. Omregnet pr. borger forventes der dermed, at der skal leveres 10,4 Side 27 af 33

28 time pr. borger pr. uge. Sammenholdt med personalenormeringen betyder dette, at de leverede timer formentlig gives i grupper eller delvis i grupper, da der ellers ikke vil være personale til at levere alle timerne. (Stemmer dette overens med de faktiske forhold i tilbuddet?) Kompetenceudvikling: Der er samlet afsat kr til kompetenceudvikling. Det svarer til 1,9 % af omsætningen, hvilket ligger inden for normen i forhold til sammenlignelige tilbud. (Svarer dette til det reelle behov for kompetenceudvikling i tilbuddet?) Beboeromkostninger: Der er i hele 2015 afsat kr til materialer og varekøb til kr. 312,5 pr. borger pr. måned. Beløbet vurderes at være på niveau i forhold til sammenlignelige tilbud. Det skal her bemærkes at mange udgifter i denne type tilbud afholdes af borgeren selv. Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Økonomi Kriterium 13: Tilbuddets økonomi er gennemskuelig for socialtilsynet og for de visiterende kommuner Tilbuddets gennemskuelighed over for de visiterende kommuner kan i måles på de tilgængelige data på Tilbudsportalen. Som det fremgår af indikator 13 a er oplysningerne omkring tilbuddets årsrapport 2014 på Tilbudsportalen ikke i fuld overensstemmelse med tilbuddets forbrugsrapport fra På trods af at det ikke har været mulig for socialtilsynet at afstemme alle de økonomiske nøgletal i tilbuddets årsrapport på Tilbudsportalen, vægtes dette ikke tungt i den samlede vurdering, da tilbuddet ikke er forpligtet til at indberette en årsrapport før tilbuddet er blevet re-godkendt. Socialtilsynet har konstateret at oplysningerne tilbuddets budget for 2015 på Tilbudsportalen er opdateret i forhold til det af socialtilsynet godkendte budget. Socialtilsynet er ikke umiddelbart blevet forholdt oplysninger og har modtaget de oplysninger, som socialtilsynet har efterspurgt. På baggrund af ovenstående vurderes tilbuddets økonomi som værende gennemskueligt i meget for Side 28 af 33

29 socialtilsynet og dog i lidt lavere grad for de visiterende kommuner. Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Økonomi Indikator 13.a: Tilbuddets økonomiske nøgletal, som fremgår af tilbuddets årsrapport, er i overensstemmelse med regnskabet Tema Gns. bedømmelse 3 (i middel grad Indikatoren bedømmes på baggrund af oplysninger om tilbuddets årsrapport på Tilbudsportalen og forbrugsrapport for 2014 fra tilbuddet. Tilbuddet har indberettet årsrapporten på Tilbudsportalen, men da det ikke har været muligt at afstemme alle nøgletallene i forhold til det fremsendte materiale trækker det ned i bedømmelsen af indikatoren. Indikatoren bedømmes derfor at være opfyldt i middel grad. * Vurdering af tema Udviklingspunkter *Fysiske rammer 5 Det er socialtilsynets vurdering, at de fysiske rammer på tilbuddet danner en hensigtsmæssig ramme om borgernes liv og den indsats der finder sted. Desuden er det socialtilsynets vurdering, at tilbuddets omgivelser, udformning, indretning, faciliteter og stand er velegnet og hensigtsmæssig i forhold til målgruppen og understøtter indsatsens formål og indhold. Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Fysiske rammer Kriterium 14: Tilbuddets fysiske rammer understøtter borgernes udvikling og trivsel Det er socialtilsynets vurdering, at de fælles fysiske rammer i understøtter borgernes mulighed for udvikling og trivsel. Fælleslejlighedens faciliteter giver borgerne mulighed for på egne præmisser at kunne indgå i et socialt fællesskab, med den individuelle hjælp og støtte som borgeren har behov for. Side 29 af 33

30 Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Fysiske rammer Indikator 14.a: Borgerne trives med de fysiske rammer Indikator 14.b: De fysiske rammer og faciliteter imødekommer borgernes særlige behov Indikator 14.c: De fysiske rammer afspejler, at tilbuddet er borgernes hjem Socialtilsynet har udelukkende set de 2 fælleslejligheder, som begge er hensigtsmæssigt og hyggeligt indrettet til formålet. Under besøget talte socialtilsynet med de borgere der var tilstede i fælleslejligheden - de gav alle udtryk for, at de trives i deres egne lejligheder og at de er glade for den støtte og hjælp de får fra SRS- de der glade for at de har mulighed for at komme i fælleslejligheden, hvor de har mulighed for at være sammen med de øvrige borgere. I bofællesskabet på Egersundvej - har borgerne hver sin lejlighed i alm. etagebyggeri - hvor borgerne bor i 2 opgange. organiseret som et opgangs fællesskab med 14 boliger. SRS råder over 2 lejligheder en lille lejlighed der er indrettet med personalefaciliteter. Den anden lejlighed der er lidt større er en fælleslejlighed, her kommer også borgere der bor ude i byen. lejligheden er indrettet og fungerer som en lille cafe, her kan borgerne komme som de ønsker. Her er der fællesspisning og der afholdes møder f. eks med et tema - senest tema / gruppevejledning om billig sund mad. Under rundvisningen talte socialtilsynet med 2 borger der begge gav udtryk for, at de er rigtig glade og tilfredse med det tilbud de får fra SRS. her kan de komme og få hjælp, støtte og vejledning eller de kan komme og hygge og få en kop kaffe og en snak. Borgerne bor i deres egne lejligheder, hvor de indretter sig som de selv ønsker. Fælleslejlighederne afspejler det de er nemlig en fælleslejlighed hvor borgerne kan komme og slå sig ned og være en del af et socialt fællesskab - her kan de komme og få en snak, hygge eller hvad de ellers har behov for. Side 30 af 33

31 Side 31 af 33

32 6. Økonomiske og organisatoriske forhold (jf i Lov om socialtilsyn) *Bemærkninger til bestyrelsesvedtægter Beskrivelse af tilbuddets bestyrelse *Budgetforudsætninger Årlig omsætning kr ,00 Soliditetsgrad Overskud (1,10) Ejendomsudgifter 4,50 Lønomkostninger Omkostninger, særlig ekspertise Omkostninger, leder Personaleomsætning 89,70 Lønomkostninger, fast personale - 15,70 Omkostninger, kompetenceudvikling Omkostninger, bestyrelseshonorarer - Sygefravær 73,90 2,60-56,00 Revisionspåtegning Dato for revisionspåtegning Tilbudstype: ABL 105, stk. 2. Afdeling: Opgangsfællesskabet Egersundvej Takster Side 32 af 33

33 Takstniveau Ydelse Pr. time Pr. stk. Pr. dag/døgn Pr. md. Niveau 1 socialpædagogisk støtte 327,00 Side 33 af 33

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Kvalitetsmodel for socialtilsyn

Kvalitetsmodel for socialtilsyn Version iht. BEK nr. 1907 af 29/12/2015 Kvalitetsmodel for socialtilsyn Temaer, kriterier og indikatorer for tilbud Indledning I det følgende beskrives kvalitetsmodellen, som socialtilsynet skal anvende

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Ny godkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Socialtilsyn Syds tilsynsrapporter for 2016 for tilbud i Handicap & Psykiatri

Socialtilsyn Syds tilsynsrapporter for 2016 for tilbud i Handicap & Psykiatri Social & Sundhed Handicap og Psykiatri Dato: 18. maj 2017 Sagsnr.: 16/21304 Sagsbehandler: Ellen Ross Rasmussen Direkte tlf.: 73766002 E-mail: er.chk@aabenraa.dk Socialtilsyn Syds tilsynsrapporter for

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport. Tilbud: Mariested

Tilsynsrapport. Tilbud: Mariested Tilsynsrapport Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den fornødne

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Kvalitetsmodel for socialtilsyn

Kvalitetsmodel for socialtilsyn Version iht. BEK nr. 1251 af 13/11/2017 Kvalitetsmodel for socialtilsyn Temaer, kriterier og indikatorer for sociale tilbud Indledning I det følgende beskrives kvalitetsmodellen, som socialtilsynet skal

Læs mere

Kvalitetsmodel for socialtilsyn. Temaer, kriterier og indikatorer for plejefamilier

Kvalitetsmodel for socialtilsyn. Temaer, kriterier og indikatorer for plejefamilier Kvalitetsmodel for socialtilsyn Temaer, kriterier og indikatorer for plejefamilier Indledning I det følgende beskrives kvalitetsmodellen, som socialtilsynet skal anvende ved vurdering af kvaliteten i plejefamilier

Læs mere

Bilag 1. Kvalitetsmodel: Temaer, kriterier og indikatorer for tilbud

Bilag 1. Kvalitetsmodel: Temaer, kriterier og indikatorer for tilbud Kvalitetsmodel: Temaer, kriterier og indikatorer for tilbud Bilag 1 Indledning I det følgende beskrives kvalitetsmodellen, som socialtilsynet skal anvende ved vurdering af kvaliteten i sociale tilbud ved

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

Tilsynsrapport sociale tilbud

Tilsynsrapport sociale tilbud Tilsynsrapport sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den fornødne kvalitet og samlet set fortsat opfylder

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport ʹSocialtilsyn Midt

Tilsynsrapport ʹSocialtilsyn Midt Tilsynsrapport ʹSocialtilsyn Midt Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har

Læs mere

FORBEREDELSESSKEMA inden det første besøg i forbindelse med godkendelse af nyt tilbud

FORBEREDELSESSKEMA inden det første besøg i forbindelse med godkendelse af nyt tilbud FORBEREDELSESSKEMA inden det første besøg i forbindelse med godkendelse af nyt tilbud Baseret på socialtilsynenes kvalitetsmodel til brug ved nygodkendelser af tilbud. Ansøger bedes beskrive hvordan de

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

TILSYNSRAPPORT: Der har ikke tidligere været tilsyn. Tilbuddet er fra august, 2012.

TILSYNSRAPPORT: Der har ikke tidligere været tilsyn. Tilbuddet er fra august, 2012. Center for Særlig Social Indsats Den: 11. december, 2014 Acadre: 14/25865 TILSYNSRAPPORT: Tilbuddets navn Center For Job og Oplevelse Højvangen 11 3060 Espergærde Afd.: Vinkeldamsvej Leder: Karsten Grubert

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Duedalen Misbrugscenter. Skovvangen Poul Mose Parken

Duedalen Misbrugscenter. Skovvangen Poul Mose Parken Temaer/ indikatorer Dato for tilsynsbesøg Tema 1: Uddannelse og beskæftigelse Kriterium 01: Tilbuddet støtter borgerne i at udnytte deres fulde potentiale i forhold til uddannelse og beskæftigelse Indikator

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport 2010 for bofællesskabet Bybæk

Tilsynsrapport 2010 for bofællesskabet Bybæk Tilsynsrapport 2010 for bofællesskabet Bybæk 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning side 3 1.1. Baggrunden for tilsynet.side 3 1.2. Metode...side 3 2. Tilsynets samlede vurdering side 4 3. Opfølgning på tilsyn

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

Tilsynsrapport sociale tilbud

Tilsynsrapport sociale tilbud Tilsynsrapport sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den fornødne kvalitet og samlet set fortsat opfylder

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord 1 Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Område: Sociale tilbud Indledende oplysninger Tilsynet udføres j. f. Serviceloven 148a og på baggrund af Tilsynsmodel for Brønderslev Kommune. - Udgangspunktet

Læs mere

Kvalitetsmodel for socialtilsyn

Kvalitetsmodel for socialtilsyn Version iht. BEK nr. 1251 af 13/11/2017 Kvalitetsmodel for socialtilsyn Temaer, kriterier og indikatorer for plejefamilier Indledning I det følgende beskrives kvalitetsmodellen, som socialtilsynet skal

Læs mere

Alle indikatorer og kriterier er gældende for alle plejefamilier uanset godkendelsesgrundlag medmindre andet er specifikt angivet.

Alle indikatorer og kriterier er gældende for alle plejefamilier uanset godkendelsesgrundlag medmindre andet er specifikt angivet. Bilag 2 Kvalitetsmodel: Temaer, kriterier og indikatorer for plejefamilieområdet Indledning I det følgende beskrives kvalitetsmodellen, som socialtilsynet skal anvende ved vurdering af kvaliteten i plejefamilier

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Intentionerne med socialtilsynets kvalitetsmodel - model for kvalitetsvurdering af sociale tilbud. Temaseminar i Partnerskabsnetværket 30.

Intentionerne med socialtilsynets kvalitetsmodel - model for kvalitetsvurdering af sociale tilbud. Temaseminar i Partnerskabsnetværket 30. Intentionerne med socialtilsynets kvalitetsmodel - model for kvalitetsvurdering af sociale tilbud Temaseminar i Partnerskabsnetværket 30. maj 2017 Dagsorden 1. Kort introduktion til tilsynsreformen, de

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har

Læs mere