Hvordan skal Byrådets midler under væksttemaet ildsjæle udmøntes?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hvordan skal Byrådets midler under væksttemaet ildsjæle udmøntes?"

Transkript

1 Hvordan skal Byrådets midler under væksttemaet ildsjæle udmøntes? ILDSJÆLE- LOKOMOTIVET VÆKSTKUL PROJEKT PROJEKT Oplæg til debat- og høringsmøde den 15. juni 2015

2 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund Ildsjælepuljen 2 3. Arbejdsopgaver for den ny ildsjæle- og frivilligkoordinator Organisatorisk placering af den ny ildsjæle og frivilligkoordinator Tidsplan Afrunding 6 Bilag: Præsentation af understøttende aktører på frivillig- og ildsjæleområdet Baggrund Kommunens vision Naturens Rige og politikker såsom f.eks. Politik for det gode liv har sat fokus på ildsjæles og frivilliges betydning for kommunens borgere. I forbindelse med Byrådets budgetvedtagelse i 2014 besluttedes det at afsætte midler over en 4-årig periode til vækstinitiativer i kommunen. Vækstmidlerne er siden politisk prioriteret anvendt på 9 forskellige væksttemaer et af disse er Ildsjæle. Under væksttemaet Ildsjæle afsættes derfor årligt en pulje på 2 mio. kr. til at understøtte initiativer fra ildsjæle samt yderligere 0,5 mio. kr. (1 medarbejder) til nytænkning og opprioritering af frivilligindsatsen i kommunen. Byrådets ide med at nedsætte en pulje til ildsjæle (fremover i dette oplæg benævnt ildsjælepulje) bygger på ideen om og tilliden til, at ildsjæle og frivillige er tættest på virkeligheden og derfor bedst ved, hvorledes midlerne kan geares og opnå størst effekt. Byrådets eneste pejlemærke for midlernes anvendelse, er at de skal understøtte visionen Naturens Rige og kommunens politikker. Sideløbende med Byrådets arbejde med visionen og vækstmidlerne har Ringkøbing-Skjern Kommune gennem de seneste år via en tværgående organisering ligeledes haft øget fokus på frivillighed og samarbejdet med frivillige. Der arbejdes bl.a. med at: skabe samarbejds- og samskabelsesprojekter mellem frivillige og kommune skabe mere synergi og samarbejde mellem de forskellige frivilligområder; kultur, fritid, social og sundhed og landdistrikter gøre organisationen frivilligparat de ansatte klar til at samarbejde med frivillige Foruden den kommunale vinkel er der på frivillig- og ildsjæleområdet allerede en lang række aktører f.eks. Frivilligcentret, Foreningssamvirket, Landdistriktsrådet og det kommende Ildsjæle og Frivilligakademi, hvis virke i større eller mindre grad også drejer sig om at bedre frivillighedens vilkår i kommunen. Det er derfor vigtigt i tilrettelæggelsen af, hvorledes vækstmidler på ildsjæleområdet udmøntes ildsjælepuljens samspil med øvrige puljer på frivilligområdet samt placering og arbejdsopgaver for den ny medarbejder - at inddrage disse aktører, således at der kan skabes en klar organisering på området, som effektivt understøtter visionen i Naturens Rige og de øvrige mål på området. 1

3 2. Ildsjælepuljen Det er Økonomi og Erhvervsudvalget, som løbende tager politisk stilling til ansøgninger til vækstpuljen og dermed også til ansøgningerne til de afsatte midler til ildsjæle. Der er opstillet overordnede kriterier for hele vækstpuljen gående på understøttelse af bosætning og arbejdspladser, understøttelse af væksttemaer samt, at der som udgangspunkt skal være en forpligtende fællesfinansiering mellem flere parter. I prioriteringen af ansøgningerne vil følgende kriterier blive inddraget: indsatsen er nyskabende i sit indhold, indsatsen understøtter sammenhængskraften i hele kommunen, indsatsen bygger på et stærkt privat engagement gerne med eksterne nationale partnere og er åbne for nye aktører i procesforløbet, indsatsen understøtter udviklingen eksisterende faciliteter, organisationer m.v. Der findes i forvejen i Ringkøbing-Skjern kommunen en række puljer, som frivillige og ildsjæle bruger at ansøge om økonomisk tilskud. Det drejer sig om: 18-puljen til det frivilligt socialt arbejde under Social- og Sundhedsudvalget: kan understøtte det frivillige arbejde, som sker på det sociale- og sundhedsmæssige område. 18-puljen til nye og ekstraordinære aktiviteter under Frivilligrådet: mindre pulje, hvor der årligt meldes et fokusområde ud. Tilskud efter folkeoplysningsloven under Kultur- og Fritidsudvalget: kan søges af foreninger, som er godkendt tilskudsberettiget efter folkeoplysningsloven. Der gives tilskud til aftenskoler og folkeoplysende foreninger form af direkte aktivitetstilskud og lokaletilskud. Anlægspuljen under Kultur- og Fritidsudvalget: kan søges af Idrætshaller, kulturelle foreninger samt godkendte foreninger under folkeoplysningslovens kap. 5 til større anlægsarbejder. Udviklingspuljen for foreninger under Foreningssamvirket: mindre pulje, som kan søges af godkendte foreninger under folkeoplysningslovens kap. 5 og selvorganiserede. Der kan bl.a. søges til opstart af nye aktiviteter og foreninger. Udviklingspuljen for foreninger under Aftenskolesamvirket: mindre pulje, som kan søges af godkendte foreninger og aftenskoler under folkeoplysningslovens kap. 4. Der kan bl.a. søges til opstart af nye aktiviteter og foreninger. Kulturpuljen under Kultur- og Fritidsudvalget: kan søges bredt af ildsjæle, foreninger og institutioner til kulturelle aktiviteter. Kulturelt Samråds pulje: mindre pulje, som kan søges til spændende og alsidige kulturtilbud rundt i kommunen. Tilskud fra LAG Lokale aktionsgruppen Lemvig og Ringkøbing-Skjern: LAG en arbejder generelt for udvikling af landdistrikterne. Foreningen modtager og indstiller støtte til projekter i de to kommuner. Det anbefales, at der i forhold til kommende ansøgninger til ildsjælepuljen skal ske en kvalificering af ansøgningerne for at sikre et ordentlig beslutningsgrundlag for Økonomi- og Erhvervsudvalget. Dette bl.a. for at afklare snitflader til andre puljemuligheder og andre tiltag på området. Det kan både være i forhold til andre frivillige tiltag samt i forhold til kommunale aktiviteter på området. Til debat: 1. Hvordan kan ildsjælepuljen støtte op om frivillige og ildsjæles aktiviteter i Ringkøbing- Skjern Kommune? 2

4 2. Arbejdsopgaver for den ny frivillig- og ildsjælekoordinator Den nye medarbejder, der i dette oplæg fremover benævnes frivillig- og ildsjælekoordinator, vil i forbindelse med den øget fokus på nytænkning og opprioritering af frivilligindsatsen få en stor rolle med at koordinere mellem forskellige aktører. Det skal understreges, at frivillig- og ildsjælekoordinatoren skal arbejde på tværs af alle frivillig- og ildsjæleområder. Medarbejderens arbejdsopgaver vil bliver defineret fra to sider. På den ene side af kommunens vision Naturens Rige og de vedtagne politikker - på den anden side af de frivillige og ildsjælenes efterspørgsel. Hvilke behov for udviklingsmuligheder ønsker de understøttet, og hvad er deres energi og lyst til at indgå i nye udviklende tiltag på området. Den største del af frivillig- og ildsjælekoordinatorens arbejdsfelt vil forventeligt blive i forhold til tværgående- og netværksskabende udviklingstiltag på området. Det kan være nye aktiviteter, som f.eks. opstår i et fælleskab mellem ildsjæle på kultur- og sundhedsområdet, mellem kommunale aktører og frivillige, mellem ildsjæle og erhvervsliv samt på tværs af kommunegrænser. Arbejdsopgaverne kan f.eks. være indenfor: Udvikling af nye aktiviteter ved at facilitere processer mellem nye aktører Netværksdannelse Fundraising PR og Markedsføring af frivilliges indsatser Projektledelse Eksempler på aktiviteter kan f.eks. være: Fejring af de frivillige og ildsjæle med en fest Afholdelse af FrivilligBørs Arbejde med bosætning og frivillige velkomstambassadører Oprettelse af netværk med ressourcepersoner på frivilligområdet f.eks. inden for fundraising, PR, eventafholdelse eller projektledelse At bygge bro mellem flygtninge i integrationsafdelingen og lokale klubber og foreninger Synliggørelse af frivillige muligheder til nye pensionister og efterlønsmodtagere et speed-dating arrangement Etablering af et frivilligkorps til events i kommunen Frivillighed på skoleskemaet Til debat: 1. Hvordan kan en frivillig- og ildsjælekoordinator støtte op omkring de frivillige og ildsjælene i Ringkøbing-Skjern Kommune? 3. Organisatorisk placering af den ny frivillig- og ildsjælekoordinator I forhold til fremtidig organisatoriske indplacering af den ny ildsjæle- og frivilligkoordinator er det vigtigt at have fokus på følgende mål: At der skabes en klar indgang til og rollefordeling mellem aktørerne At der skabes ejerskab og kendskab blandt de frivillige og ildsjælene til aktørerne At organiseringen fremmer netværksdannelsen på tværs af de frivillige sektorer og i forhold til kommunen I dette afsnit bekrives kort tre modeller for placering af frivillig- og ildsjælekoordinatoren. I alle modeller er medarbejderen ansat uden for kommunen direkte hos de understøttende aktører. Dette for at komme tæt på den frivillige verden; men det vil også være muligt med en kommunal ansættelse. Der vil i alle tre modeller skulle arbejdes på, at også kommunalt ansatte får deres fysiske tilstedeværelse i organisationen. Dette kunne f.eks. være ved afholdelse af 3

5 møder eller benytte organisationens lokaler, når det er praktisk i forhold til arbejdsopgaverne. Dette for at styrke netværksdannelsen. På sigt kunne dette evt. udvikle sig til et kontorfællesskab. For alle tre modeller gælder ligeledes, at der skal arbejdes aktivt for at inddrage de forskellige råd og samvirker, der er på frivillig- og ildsjæleområdet. Dette for, at de også får ejerskab omkring tilbuddene, kan medvirke til at kvalificere og udvikle tilbuddene samt udbrede kendskabet hos de frivillige og ildsjæle, som de repræsenterer. Model 1: Styrkelse af Frivilligcenter Ringkøbing-Skjern til at dække hele det frivillige område (et frivillig- og foreningshus) Der tilføres ressourcer (svarende til en stilling samt tilskud til øgede aktiviteter), så centeret kan udvide sine aktiviteter til at omfatte hele det frivillig og foreningsområdet. Frivilligcenteret, der er bestyrelsesdrevet, indgår en samarbejdsaftale med kommunen angående de nye opgaver og den nye medarbejder. Fordele: Kan overføre 20 års lokal erfaring fra det frivilligt sociale område til den øvrige frivillige verden i Ringkøbing-Skjern Kommune. Den landsdækkende udvikling på frivilligcenterområdet går mod at frivilligcentrenes målgruppe udvides til hele frivilligområdet vil kunne trække på viden derfra. Udfordringer: Der skal ske tværgående koordinering med de andre aktører især i forhold til Frivilligog Ildsjæleakademiet skal det afgrænses, hvem der gør hvad. Modellen vil fordre en ændring af vedtægterne og bestyrelsessammensætning. Den historiske forankring i det frivillige sociale arbejde fordrer, at der skal arbejdes på at få ejerskab for centret hos de nye målgrupper. Model 2: Styrkelse af Frivillig- og Ildsjæleakademiet med de nye vækstopgaver 4

6 Der tilføres ressourcer (svarende til en stilling samt tilskud til øgede aktiviteter), så akademiet kan udvide sine aktiviteter til at omfatte vækstspors-initiativerne. Akademiet, der er selvejende og bestyrelsesdrevet, indgår en samarbejdsaftale med kommunen angående de nye opgaver og den nye medarbejder. Fordele: Kursusvirksomheden giver mange kontakter og opdatering med udviklingen på området, hvilket er et godt grundlag for at skabe tværgående tiltag. Nyt initiativ, som fra begyndelsen har hele det frivillige- og ildsjæleområdet som målgruppe. Udfordringer: Der skal ske tværgående koordinering med de andre aktører især i forhold til Frivilligcentret skal det afgrænses, hvem der gør hvad. Ny organisation, som er ved at finde sin form og samtidig starter med landsdækkende kursusvirksomhed. Model 3: Frivillighedscenter og frivillig- og Ildsjæleakademi i en enhed 5

7 Ressourcerne samles på sigt i ét fælles center med en samlet bestyrelse, der arbejder med to ben : Et frivillig- og ildsjæleakademi og et frivillig/foreningscenter eller -kontor. Centeret har alle opgaver fra frivilligcenter, de påtænkte aktiviteter i frivillig- og ildsjæleakademiet samt de nye aktiviteter i forbindelse med vækstsporet. Fordele: Koordinering sker internt mellem frivilligcenteropgaver, akademiopgaver og vækstsporsopgaver Befordrende for netværksdannelse. Én indgang for ildsjæle og frivillige Udfordringer: Kræver tid til at modnes og arbejdes med i forhold til at to enheder med forskellig historie, kultur og udgangspunkt, skal modnes til en sammenlægning. At skabe ejerskab i forhold til det frivillige foreningsliv på tværs i kommunen. Til debat: 1. Åben diskussion fordele og ulemper ved forskellige organisationsmodeller fremover? 4. Tidsplan Hørings- og debatoplægget vedr. udmøntning af vækstmidlerne på frivillig- og ildsjæleområdet udsendes i uge 23 til aktørerne på området. Hørings- og debatoplægget fremlægges og debatteres på et møde den 15. juni Til mødet er inviteret Frivilligcenter, Frivillig- og Ildsjæleakademiet, Kulturelt Samråd, Foreningssamvirket, Frivilligrådet, Landdistriktsrådet og Aftenskolesamvirket Det er muligt individuelt fra aktørerne på frivillig- og ildsjæleområdet at fremsende høringssvar. Disse skal være modtaget senest kl. 12 den 18. juni Høringssvar fremsendes til frivilligkoordinator Kirsten Nørgaard på mailadressen: Økonomi og Erhvervsudvalget behandler sagen på deres møde den 23. juni Afrunding Dette oplæg viser helt tydeligt, at der er mange aktører på frivilligområdet. Dette er på en side en stor gevinst for frivilligområdet, idet det sikrer meget forskellige tilgange og aktiviteter på frivillig- og ildsjæleområdet. På den anden side er det i forhold til, hvorledes vækstmidlerne på ildsjæleområdet anvendes mest optimalt også en udfordring, idet de forskellige frivilligkulturer og traditioner betyder, at det kan være en udfordring at skabe ejerskab hos de frivillige aktører i forhold til fælles understøttende tiltag, som iværksættes. Det vil derfor være meget vigtigt, at de frivillige og ildsjæle får en klar og tydelig indgang til det nye understøttende tiltag, samt at de inddrages i planlægningen således, at der opnås ejerskab dertil. Opsummeret ønskes følgende formål opfyldt ved en fremtidig ny organisering på området: At der skabe bedre grundlag for at aktivere det store potentiale, der er for frivilligt arbejde i kommunen At skabe forudsætning for synergi, samarbejde og samskabelse på tværs af sektorer At der skabes en klar indgang til og rollefordeling mellem aktørerne 6

8 At der skabes ejerskab og kendskab blandt de frivillige og ildsjælene til aktørerne. Bilag: Præsentation af aktører på frivillig- og ildsjæleområdet Frivilligcenter Ringkøbing-Skjern Bestyrelsesdrevet forening, hvis formål er at understøtte, synliggøre og inspirere det frivilligt sociale arbejde i Ringkøbing-Skjern Kommune. Frivilligcentrets finansieres via statsligt og kommunalt støtte. Frivilligcentret har 4 afdelinger i henholdsvis Hvide Sande, Ringkøbing, Tarm og Videbæk. Et frivilligcenter tilbyder blandt andet: Foreningsstøtte og konsulentbistand omkring foreningsdrift og udvikling - eksempelvis rådgivning og sparring om fundraising, rekruttering og fastholdelse af frivillige Hjælp til igangsætning af nye initiativer f.eks. kontorplads, hjælp til vedtægter, fundraising mv Frivilligjobformidling Synliggørelse af foreningernes tilbud ved eksempelvis at udgive en oversigt over lokale foreninger eller arrangere forskellige synlighedsarrangementer. Foreningsservice i form af praktisk hjælp til at kopiere, opsætte en folder, oprette en hjemmeside, læse korrektur på en projektansøgning eller henvisning til kontaktpersoner i kommunen eller i en forening Kurser, workshop og temadage for de frivillige inden for emner, der er relevante på tværs af foreningsgrænser - fx fundraising, rekruttering eller samtaleteknik. Koordinering og samordning af frivillige initiativer ved at danne og facilitere netværk, samarbejde og erfaringsudveksling Frivillig- og ildsjæleakademiet Frivillig- og Ildsjæleakademiet, der er placeret på Ringkøbing-Skjern Kulturcenter, er under oprettelse og forventes officielt stiftet som selvejende institution den 26. maj Frivillig- og Ildsjæleakademiet formål er at styrke og udvikle frivilligheden i Danmark. Dette søges opnået ved at udvikle et nyt samspil mellem den offentlige sektor og borgerne, hvor borgerne ikke kun ses som brugere, men som partnere og ressourcer til at skabe velfærd og fællesskab det aktive medborgerskab. Det vil ske ved at: inspirere og udvikle frivillige og ildsjæle gennem uddannelse, kurser og foredrag i sportslige, kulturelle, sociale, sundhedsfremmende og mellemfolkelige foreninger og organisationer både lokalt og nationalt. samarbejde på tværs af kommuner, regioner, stat, organisationer og foreninger, samt at skabe inspiration til videreudvikling. understøtte ildsjælene, så de kan tiltrække og inspirere frivillige til hjælp til de projekter, ildsjælene brænder for. skabe anerkendelse af ildsjælenes og de frivilliges indsats i det danske samfund. gennem partnerskab med interessenter skabe synlighed og sammenhæng om de frivilliges indsats på tværs af kommuner, regioner, stat, organisationer og foreninger. uddanne og kvalificere frivillige mennesker til i fællesskab at kunne løfte vigtige opgaver i lokalsamfundet på tværs af organisationer. Frivilligrådet Frivilligrådet består i alt af 11 medlemmer: 9 valgt blandt de frivillige på det sociale område, 1 udpeget fra Social- og Sundhedsudvalget samt 1 udpeget fra Frivilligcentret Ringkøbing- Skjern. Frivilligrådet virker som bindeled og dialogforum mellem aktørerne på det frivillige sociale område og kommunen. Frivilligrådet har høringsret vedr. kommunale initiativer, som har generel betydning for det frivillige sociale arbejde i kommunen Foreningssamvirket 7

9 Foreningssamvirket er en sammenslutning for alle foreninger i kommunen, der er godkendt i forhold til Folkeoplysningsloven. Foreningssamvirkets har hørings-og udtaleret vedrørende Folkeoplysningsområdet; budget, politik, tilskudsregler mv. Samvirket kan endvidere komme med ideer til udviklingen af området. Aftenskolesamvirket Aftenskolesamvirket er en samling af foreninger på aftenskoleområdet, som skal sikre brugernes interesser i henhold til Folkeoplysningsloven og være med til at fremme dialogen med det politiske niveau om udviklingen af fritidslivet. Kulturelt Samråd Kulturelt Samråd er en selvstændig forening, men samtidig en paraplyorganisation, der repræsenterer kulturelle foreninger i kommunen. Kulturelt Samråds opgaver er blandt andet, at være koordinerende og inspirerende bindeled mellem lokale foreninger med kulturelle formål, kulturinstitutioner og kommunens Kultur- og Fritidsudvalg Landdistriktsrådet Landdistriktsrådet i Ringkøbing-Skjern Kommune består af repræsentanter for alle sogne- og borgerforeninger i landområderne. Rådets opgaver er blandt andet; at fremme udviklingen og synliggøre kvaliteterne i landdistrikterne, at være bindeled til politikere og embedsmænd, at formidle støtte til udviklingsprojekter samt at formidle ideer og viden mellem sognene Kommunale medarbejdere Kommunen understøtter med medarbejderressourcer i forhold til foreninger og frivillige på det sociale og sundhedsmæssige område, foreninger på fritids- og kulturområdet samt foreninger og ildsjæle på landdistriktsområdet. Medarbejderressourcer bruges bl.a. til sekretær- og kontaktfunktioner for diverse råd og samvirker, afholdelse af større møde såsom årsmøder samt behandling af ansøgning om økonomisk tilskud. 8

SAMARBEJDSAFTALE. Ringkøbing-Skjern Kommune

SAMARBEJDSAFTALE. Ringkøbing-Skjern Kommune SAMARBEJDSAFTALE Ringkøbing-Skjern Kommune 1 1. Indledning: Ringkøbing-Skjern kommune og Frivilligcenter Ringkøbing-Skjern ønsker med denne samarbejdsaftale at sikre et godt og nært samarbejde, byggende

Læs mere

Folkeoplysningspolitik i Favrskov Kommune

Folkeoplysningspolitik i Favrskov Kommune Folkeoplysningspolitik i Favrskov Kommune Målsætning for folkeoplysningspolitikken Favrskov Kommunes målsætning for folkeoplysningspolitikken er, at foreninger udbyder et varieret og mangfoldigt fritidstilbud

Læs mere

Indledning. Folkeoplysningslovens område. Center for Kultur og Idræt 7. juni Forslag til folkeoplysningspolitik- efter høring:

Indledning. Folkeoplysningslovens område. Center for Kultur og Idræt 7. juni Forslag til folkeoplysningspolitik- efter høring: Center for Kultur og Idræt 7. juni 2012 Forslag til folkeoplysningspolitik- efter høring: Indledning Foreningslivet og oplysningsforbundenes tilbud er en vigtig del af borgernes mulighed for et aktivt

Læs mere

Strategi for implementering af frivilligpolitikken

Strategi for implementering af frivilligpolitikken Strategi for implementering af frivilligpolitikken Social- og sundhedsområdet udenfor ældrecentrene Indledning Byrådet vedtog den 29. august 2013 en frivilligpolitik for Rebild Kommune. Samtidig vedtog

Læs mere

Forslag til vedtægter for den selvejende institution Frivilligheds- og Ildsjæleakademiet

Forslag til vedtægter for den selvejende institution Frivilligheds- og Ildsjæleakademiet Forslag til vedtægter for den selvejende institution Frivilligheds- og Ildsjæleakademiet 1 Navn og hjemsted 1.1 Den selvejende institutions navn er Frivilligheds- og Ildsjæleakademiet. 1.2 Hjemstedet er

Læs mere

Velkommen til fælleskabet! 69 Frivilligcentre fordelt på 62 kommuner

Velkommen til fælleskabet! 69 Frivilligcentre fordelt på 62 kommuner Velkommen til fælleskabet! 69 Frivilligcentre fordelt på 62 kommuner FriSe Frivilligcentre og Selvhjælp Danmark Konsulentbistand Kurser, uddannelse og temadage Netværk og sparring Synliggørelse og interessevaretagelse

Læs mere

Samarbejdsaftale

Samarbejdsaftale Samarbejdsaftale 2017-2020 Hjørring Kommune & Frivilligcenter Hjørring Indledning Hjørring Kommune og Frivilligcenter Hjørring ønsker med denne aftale at sikre et godt og tæt samarbejde, som bygger på

Læs mere

Folkeoplysningspolitik

Folkeoplysningspolitik Kultur Glostrup Kommune Center for Kultur og Borgerkontakt Godkendt af Glostrup Kommunalbestyrelse den 16.08.2017 Folkeoplysningspolitik Indledning Foreningslivet og oplysningsforbundenes tilbud er en

Læs mere

Casper Bo Danø Sekretariatsleder FriSe Frivilligcentre og Selvhjælp Danmark. Oslo 29. januar 2016

Casper Bo Danø Sekretariatsleder FriSe Frivilligcentre og Selvhjælp Danmark. Oslo 29. januar 2016 Casper Bo Danø Sekretariatsleder FriSe Frivilligcentre og Selvhjælp Danmark Oslo 29. januar 2016 Agenda Frivilligcentrene i Danmark Finansiering Frivilligheden i en brydningstid Evaluering af Frivilligcentrene

Læs mere

Folkeoplysningspolitik. Politik for Hedensted Kommune

Folkeoplysningspolitik. Politik for Hedensted Kommune Folkeoplysningspolitik Politik for Hedensted Kommune Indholdsfortegnelse VISION og MÅL...3 FRITIDSUDVALGET - Organisering og opgaver...4 Rammer...5 Samspil og udvikling...5 Partnerskaber...5 Brugerinddragelse...5

Læs mere

Udkast til ny Folkeoplysningspolitik

Udkast til ny Folkeoplysningspolitik Udkast til ny Folkeoplysningspolitik 1 Vision Alle borgere i Frederikshavn Kommune skal have lige adgang til folkeoplysende aktiviteter og fællesskaber, der er inkluderende, øger den mentale og fysiske

Læs mere

Folkeoplysningspolitik for Bornholms Regionskommune

Folkeoplysningspolitik for Bornholms Regionskommune Folkeoplysningspolitik for Bornholms Regionskommune Introduktion Folketinget vedtog den 1. juni 2011 en række ændringer af folkeoplysningsloven. Et centralt punkt i den reviderede lov er, at alle kommuner

Læs mere

Folkeoplysningspolitik. Politik for Hedensted Kommune

Folkeoplysningspolitik. Politik for Hedensted Kommune Folkeoplysningspolitik Politik for Hedensted Kommune Indholdsfortegnelse VISION og MÅL...3 FRITIDSUDVALGET - Organisering og opgaver...4 Rammer...5 Samspil og udvikling...5 Partnerskaber...5 Brugerinddragelse...5

Læs mere

Norddjurs Kommune. Folkeoplysningspolitik

Norddjurs Kommune. Folkeoplysningspolitik Kultur- og udviklingsafdelingen Dato: 14. marts 2012 Journalnr.: 11-14501 Norddjurs Kommune Folkeoplysningspolitik Indhold: 1. Baggrund og formål 2. Vision, værdier og målsætninger Norddjurs Kommunes kultur-

Læs mere

Folkeoplysningspolitik

Folkeoplysningspolitik Folkeoplysningspolitik 1 Demokratiforståelse og aktivt medborgerskab Folkeoplysningsloven af 2011 forpligter alle kommuner til at udfærdige en politik for Folkeoplysningsområdet gældende fra 1. januar

Læs mere

Én indgang for frivilligheden i København. Vision. Hvorfor. Hvordan 03-08-2011. Sagsnr. 2011-95219

Én indgang for frivilligheden i København. Vision. Hvorfor. Hvordan 03-08-2011. Sagsnr. 2011-95219 KØBENHAVNS KOMMUNE Kultur- og Fritidsforvaltningen Planlægning NOTAT Én indgang for frivilligheden i København Vision Visionen er, at alle, der arbejder med frivillighed i København, gennem et center for

Læs mere

Det gode lokale samarbejde. - anbefalinger til et godt samarbejde mellem kommuner og frivillige sociale organisationer

Det gode lokale samarbejde. - anbefalinger til et godt samarbejde mellem kommuner og frivillige sociale organisationer Det gode lokale samarbejde - anbefalinger til et godt samarbejde mellem kommuner og frivillige sociale organisationer Rådet for Frivilligt Socialt Arbejde Februar 2007 Øvrige publikationer/foldere i samme

Læs mere

Udvikling og etablering og af Frivillighedscenter i Aabenraa Projektbeskrivelse Pixiudgave

Udvikling og etablering og af Frivillighedscenter i Aabenraa Projektbeskrivelse Pixiudgave Udvikling og etablering og af Frivillighedscenter i Aabenraa Projektbeskrivelse Pixiudgave Acadre sag: 15/32530 Dokument nr.: 13 Side 1 af 8 Indhold 1. Projektets formål... 3 2. Målsætning og mål for Frivillighedscenter...

Læs mere

Folkeoplysningspolitik for Hvidovre Kommune

Folkeoplysningspolitik for Hvidovre Kommune Udkast til Folkeoplysningspolitik for Hvidovre Kommune Folkeoplysningsudvalgets forslag af 10.11.11 1. Præsentation og målsætning 1 Det folkeoplysende arbejde, som foregår i kommunens foreningsliv aftenskolerne,

Læs mere

JHR og AKA FIA Juni 2015

JHR og AKA FIA Juni 2015 Til Økonomi- og erhvervsudvalget Høringssvar til væksttemaet ildsjæle Tirsdag den 26. maj dannede repræsentanter fra Ringkøbing-Skjern Kommune, Ringkøbing-Skjern Kulturcenter og en lang række organisationer

Læs mere

DRAGØR KOMMUNES FOLKEOPLYSNINGSPOLITIK

DRAGØR KOMMUNES FOLKEOPLYSNINGSPOLITIK DRAGØR KOMMUNES FOLKEOPLYSNINGSPOLITIK DRAGØR KOMMUNE Indhold: 1. Hvorfor en folkeoplysningspolitik... 3 2. Visioner for og formålet med folkeoplysningspolitikken... 3 3. Målsætninger for borgernes deltagelse

Læs mere

FRIVILLIGHEDSPOLITIK for det sociale område

FRIVILLIGHEDSPOLITIK for det sociale område FRIVILLIGHEDSPOLITIK for det sociale område Forord...4 Den overordnede vision...6 Bærende principper...8 Understøttelse af frivilligheden...10 Mangfoldighed og respekt...12 Synliggørelse af det frivillige

Læs mere

FRIVILLIGHEDSRÅDET I BALLERUP KOMMUNE ARBEJDSPLAN FOR 2016 og 2017 Indsatsområder, mål og handlinger

FRIVILLIGHEDSRÅDET I BALLERUP KOMMUNE ARBEJDSPLAN FOR 2016 og 2017 Indsatsområder, mål og handlinger FRIVILLIGHEDSRÅDET I BALLERUP KOMMUNE ARBEJDSPLAN FOR 2016 og 2017 Indsatsområder, mål og handlinger Kommissorium for Frivillighedsrådet Formål og opgaver Kommissorium: Kommissorium gældende for Frivillighedsrådet

Læs mere

33l. Folkeoplysningspolitik

33l. Folkeoplysningspolitik 33l Folkeoplysningspolitik Godkendt af Byrådet den 1. oktober 2012 1 Forord Med den seneste ændring af folkeoplysningsloven er rammerne lagt for en ny folkeoplysningspolitik, der både favner de frivillige

Læs mere

Dagsorden Folkeoplysningsudvalget torsdag den 22. januar 2015. Kl. 18:00 i Borgerstuen i Hvalsø Hallerne

Dagsorden Folkeoplysningsudvalget torsdag den 22. januar 2015. Kl. 18:00 i Borgerstuen i Hvalsø Hallerne Dagsorden torsdag den 22. januar 2015 Kl. 18:00 i Borgerstuen i Hvalsø Hallerne Indholdsfortegnelse 1. FOU - Godkendelse af dagsorden... 1 2. FOU - Fokusområde - Aktiviteter for flygtninge i Lejre Kommune...

Læs mere

Folkeoplysningspolitik for Ballerup Kommune

Folkeoplysningspolitik for Ballerup Kommune Folkeoplysningspolitik for Ballerup Kommune Indledning Ballerup Kommune har tradition for at udvikle kommunen og byen i dialog med borgerne. I vision 2020 hedder det, at Vi satser på mennesker. Mennesker

Læs mere

Strategi for frivillighed og partnerskaber

Strategi for frivillighed og partnerskaber Strategi for frivillighed og partnerskaber 2017-2019 i Bornholms Regionskommune (BRK) Bornholms Regionskommunes Frivillighedsstrategi har til formål internt i kommunen, at udmønte den fælles frivillighedspolitik,

Læs mere

Referat fra møde i Frivilligrådet d. 22. april 2015 kl på Rødkløvervej 4, Ringkøbing

Referat fra møde i Frivilligrådet d. 22. april 2015 kl på Rødkløvervej 4, Ringkøbing Returadresse Sundhed og Omsorg Faglig drift og udvikling Rødkløvervej 4 6950 Ringkøbing Sagsbehandler Kirsten Nørgaard Direkte telefon 9974 1429 E-post kirsten.norgaard@rksk.dk Dato 16.. april 2015 Sagsnummer

Læs mere

Fælles værdiramme og konkrete initiativer til styrkelse af frivilligt arbejde i Århus Kommune

Fælles værdiramme og konkrete initiativer til styrkelse af frivilligt arbejde i Århus Kommune Indstilling - UDKAST Til Magistraten Børn og Unge Den Fælles værdiramme og konkrete initiativer til styrkelse af frivilligt arbejde i Århus Kommune 1. Resume Byrådet besluttede den 5. december 2007, at

Læs mere

Fritids- og kulturpolitik for Solrød Kommune

Fritids- og kulturpolitik for Solrød Kommune SOLRØD KOMMUNE - BYRÅDET Fritids- og kulturpolitik for Solrød Kommune I Solrød Kommune er der kultur- og fritidstilbud til alle borgere overalt i kommunen. I fritids- og kulturlivet vokser vi fra barnsben

Læs mere

Folke. Oplysnings politik

Folke. Oplysnings politik Folke Oplysnings politik 1 Indhold Forord 3 Folkeoplysningens udfordringer og styrker 4 Visioner og målsætninger 6 Tema 1 Rammer for folkeoplysning 8 Tema 2 Samspil med selvorganiserede grupper 10 Tema

Læs mere

FOLKEOPLYSNINGSPOLITIK

FOLKEOPLYSNINGSPOLITIK FOLKEOPLYSNINGSPOLITIK for Glostrup Kommune 2012-2016 Center for Kultur og Idræt Glostrup Kommune FORORD Rammerne for denne Folkeoplysningspolitik er folkeoplysningsloven og det aktive medborgerskab. Folkeoplysningspolitikken

Læs mere

FOLKEOPLYSNINGSPOLITIK POLITIK FOR DEN FRIE FOLKEOPLYSENDE VIRKSOMHED

FOLKEOPLYSNINGSPOLITIK POLITIK FOR DEN FRIE FOLKEOPLYSENDE VIRKSOMHED FOLKEOPLYSNINGSPOLITIK POLITIK FOR DEN FRIE FOLKEOPLYSENDE VIRKSOMHED 1. UDGAVE, 2011 INDHOLD 1 INDLEDNING... 3 2 VISION... 3 3 LEJRE KOMMUNE OG DEN FOLKEOPLYSENDE VIRKSOMHED... 4 4 MÅLSÆTNING... 4 5 FOLKEOPLYSNINGSPOLITIKKEN

Læs mere

Samarbejde med kommunen - samskabelse. Dannie Larsen Frivilligcentre og Selvhælp Danmark (FriSe)

Samarbejde med kommunen - samskabelse. Dannie Larsen Frivilligcentre og Selvhælp Danmark (FriSe) Samarbejde med kommunen - samskabelse Dannie Larsen Frivilligcentre og Selvhælp Danmark (FriSe) 71 Frivilligcentre fordelt på 64 kommuner Et stærkt og mangfoldigt civilsamfund, hvor alle har mulighed for

Læs mere

Målsætninger for borgernes deltagelse i den folkeoplysende voksen-undervisning og det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde...

Målsætninger for borgernes deltagelse i den folkeoplysende voksen-undervisning og det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde... Indhold Indhold... 2 Introduktion... 3 Vision... 3 Målsætninger for borgernes deltagelse i den folkeoplysende voksen-undervisning og det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde... 4 Særlige indsatsområder...

Læs mere

Frederikshavn Kommune. Politik for frivilligt socialt arbejde 2014-2018

Frederikshavn Kommune. Politik for frivilligt socialt arbejde 2014-2018 Frederikshavn Kommune Politik for frivilligt socialt arbejde 2014-2018 Indledning FÆLLES pejlemærker Bærende principper Tænkes sammen med 4 5 8 10 Indledning Frederikshavn Kommune er fyldt med frivillige

Læs mere

Forslag til. Folkeoplysningspolitik

Forslag til. Folkeoplysningspolitik Forslag til Kerteminde Kommune 231111 2011-19114 1440-29400 1 Vision, værdier og målsætninger for folkeoplysningsområdet i Kerteminde Kommune 2 Indledning Aktiviteterne inden for fritidslivet opstår i

Læs mere

Folkeoplysningen i Skanderborg Kommune

Folkeoplysningen i Skanderborg Kommune Folkeoplysningen i Skanderborg Kommune 2016 Indhold Indledning - Den folkeoplysende virksomhed i Skanderborg Kommune.. 3 Vision. 4 Mål.. 4 Folkeoplysningsudvalget. 6 Rammer for den folkeoplysende virksomhed..

Læs mere

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Sammen skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Med Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 ønsker Byrådet at sætte retningen for arbejdet

Læs mere

GUIDE. Sådan holder I en Frivilligbørs

GUIDE. Sådan holder I en Frivilligbørs GUIDE Sådan holder I en Frivilligbørs Udskrevet: 2016 Indhold Sådan holder I en Frivilligbørs...................................................... 3 2 Guide Sådan holder I en Frivilligbørs Denne guide

Læs mere

Frivilligpolitik for Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg Århus Kommune

Frivilligpolitik for Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg Århus Kommune Frivilligpolitik for Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg Århus Kommune Forord Livsmod, glæde, handlekraft og kvalitet. Det er nøgleordene i arbejdet for og blandt ældre og handicappede. Det er bærende

Læs mere

Strategi for FRIVILLIGCENTER HALSNÆS. Vi er noget for dem der er noget for andre

Strategi for FRIVILLIGCENTER HALSNÆS. Vi er noget for dem der er noget for andre Strategi for FRIVILLIGCENTER HALSNÆS 2017 2018 Vi er noget for dem der er noget for andre D Dokumentation, evaluering og kvalitetssikring...9 F FRISE...10 Frivilligcenteret som arbejdsplads...4 Fundraising

Læs mere

Kultur- og Fritids- POLITIKKEN

Kultur- og Fritids- POLITIKKEN Kultur- og Fritids- POLITIKKEN 2013-2017 Kultur- og Fritids- POLITIKKEN Forord side 3 Folkeoplysningspolitikken side 4 Indhold Landdistriktspolitikken side 10 Kulturpolitikken side 16 side 3 Forord Tønder

Læs mere

Viborg Kommune i bevægelse

Viborg Kommune i bevægelse Viborg Kommune i bevægelse politik for idræt og motion UDKAST Indhold Indledning....................................................3 Politikkens opbygning....................................... 4 Politikkens

Læs mere

Social- og Integrationsministeriet Projektbeskrivelse til etableringsfasen for nye frivilligcentre. Ansøgningsfrist 13.

Social- og Integrationsministeriet Projektbeskrivelse til etableringsfasen for nye frivilligcentre. Ansøgningsfrist 13. Social- og Integrationsministeriet 15.13.28.90 Projektbeskrivelse til etableringsfasen for nye frivilligcentre Ansøgning sendes til: Puljestyring, Holmens Kanal 22, 1060 København K. A Projektets/aktivitetens

Læs mere

Indledning. Folkeoplysningslovens område. Glostrup Kommune Center for Kultur og Borgerkontakt 2. juni 2017

Indledning. Folkeoplysningslovens område. Glostrup Kommune Center for Kultur og Borgerkontakt 2. juni 2017 Glostrup Kommune Center for Kultur og Borgerkontakt 2. juni 2017 Forslag til revideret Folkeoplysningspolitik Indledning Foreningslivet og oplysningsforbundenes tilbud er en vigtig del af borgernes mulighed

Læs mere

Formålsbeskrivelse og procesplan for frivilligcenter

Formålsbeskrivelse og procesplan for frivilligcenter Socialpsykiatrien Notat Til: Sagsnr.: /09138 Dato: 03-10- Sag: Sagsbehandler: Formålsbeskrivelse og procesplan for frivilligcenter Lars Haase 1. Baggrund I forbindelse med vedtagelse af budget 2010 blev

Læs mere

Folkeoplysningspolitik

Folkeoplysningspolitik Folkeoplysningspolitik Gældende fra 1. januar 2012 Indhold Indledning 3 Forord 4 Vision og målsætninger 5 Frivillige foreninger og klubber 6 Voksenundervisningen 7 Fysiske rammer 8 Tilskud 9 Brugerindflydelse

Læs mere

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen SAMMEN skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Vision Politikkens omdrejningspunkt tager afsæt i Egedal Kommunes vision om: Hverdag

Læs mere

Folkeoplysningspolitikken træder i kraft den 23.februar 2012 og gælder frem til

Folkeoplysningspolitikken træder i kraft den 23.februar 2012 og gælder frem til Folkeoplysningspolitik Dragør Kommunes Folkeoplysningspolitik Indhold: 1. Hvorfor en folkeoplysningspolitik. 2. Visioner for og formålet med folkeoplysningspolitikken. 3. Målsætninger for borgernes deltagelse

Læs mere

UDKAST. Kommissorium for Lokaludvalg

UDKAST. Kommissorium for Lokaludvalg Bilag 2: Forslag til revideret Kommissorium for Lokaludvalg Kommissorium for Lokaludvalg På baggrund af Borgerrepræsentationens beslutning af 13. oktober 2005 blev der i perioden 2006-2009 nedsat i alt

Læs mere

Civilsamfundsstrategi for Syddjurs Kommune

Civilsamfundsstrategi for Syddjurs Kommune Civilsamfundsstrategi for Syddjurs Kommune Civilsamfundsstrategi for Syddjurs Kommune Civilsamfundet hvem er det? Civilsamfundet er en svær størrelse at få hold på. Civilsamfundet er foreninger, interesseorganisationer,

Læs mere

Landsbyklynger. Pilotprojektet 2015-2016

Landsbyklynger. Pilotprojektet 2015-2016 Landsbyklynger Pilotprojektet 2015-2016 Baggrund I en situation hvor ændrede erhvervsmæssige og demografiske strukturer i yderområderne øger presset på tilpasning af den kommunale servicestruktur, er det

Læs mere

Handlekatalog til brug for realisering af idræts- fritids- og folkeoplysningspolitik

Handlekatalog til brug for realisering af idræts- fritids- og folkeoplysningspolitik SILKEBORG KOMMUNE Handlekatalog til brug for realisering af idræts- fritids- og folkeoplysningspolitik 2 Handlekatalog til realisering af idræts- fritids- og folkeoplysningspolitik Silkeborg Kommunes idræts-

Læs mere

københavns kommunes Folkeoplysningspolitik

københavns kommunes Folkeoplysningspolitik københavns kommunes Folkeoplysningspolitik københavns kommunes Folkeoplysningspolitik formål Vision Københavns Kommune har en vision om, at foreninger gennem folkeoplysende aktiviteter, undervisning, foredrag

Læs mere

Er du frivillig i Thisted Kommune?

Er du frivillig i Thisted Kommune? Er du frivillig i Thisted Kommune? Produceret af Thisted Kommune April 2015 Forord Der skal lyde en tak for din indsats som frivillig i Thisted Kommune. Et stærkt frivilligmiljø med aktive og engagerede

Læs mere

Folkeoplysningspolitik - politik for folkeoplysende virksomhed

Folkeoplysningspolitik - politik for folkeoplysende virksomhed Folkeoplysningspolitik - politik for folkeoplysende virksomhed Guldborgsund Kommune Kultur- og fritidsafdelingen Parkvej 37 4800 Nykøbing F. Indhold Introduktion side 3 Vision side 4 Målsætninger side

Læs mere

18 Tilskud til frivilligt socialt arbejde. Rammer og vilkår retningslinjer for tilskud

18 Tilskud til frivilligt socialt arbejde. Rammer og vilkår retningslinjer for tilskud 18 Tilskud til frivilligt socialt arbejde Rammer og vilkår retningslinjer for tilskud Frivillighedspolitikken rammer og vilkår Rudersdal Kommune har formuleret en frivillighedspolitik, der har til formål

Læs mere

Introduktion Vision Målsætninger Skanderborg Kommune og den folkeoplysende virksomhed Folkeoplysningen i et nutidigt perspektiv

Introduktion Vision Målsætninger Skanderborg Kommune og den folkeoplysende virksomhed Folkeoplysningen i et nutidigt perspektiv 1 af 5 17-09-2012 15:11 Forside» Borger» Kultur og Fritid» Folkeoplysning» Folkeoplysningspolitik Politik for folkeoplysende virksomhed Indhold Introduktion Vision Målsætninger Skanderborg Kommune og den

Læs mere

GUIDE Udskrevet: 2016

GUIDE Udskrevet: 2016 GUIDE 10 gode råd til kommuner, som uddeler 18-midler Udskrevet: 2016 Indhold 10 gode råd til kommuner, som uddeler 18-midler................................... 3 2 Guide 10 gode råd til kommuner, som

Læs mere

Retningslinjer for Fritidspuljen

Retningslinjer for Fritidspuljen Retningslinjer for Fritidspuljen Rådhuset Egevangen 3 B DK-2980 Kokkedal Telefon 7256 5000 fredensborg@fredensborg.dk www.fredensborg.dk Indholdsfortegnelse Retningslinjer for Fritidspuljen... 3 1 Puljens

Læs mere

Aabenraa Kommunes politik for støtte til forebyggende og aktiverende tilbud til ældre efter Servicelovens 79

Aabenraa Kommunes politik for støtte til forebyggende og aktiverende tilbud til ældre efter Servicelovens 79 Aabenraa Kommunes politik for støtte til forebyggende og aktiverende tilbud til ældre efter Servicelovens 79 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund... 3 1.1. Lovmæssigt grundlag... 3 1.2 Værdigrundlag... 3 2.

Læs mere

VISION Svendborg Kommune vil:

VISION Svendborg Kommune vil: FORMÅL Formålet med den folkeoplysende virksomhed er at bidrage til borgernes aktive medborgerskab, frivillige indsats og livslange læring. I folkeoplysningsloven er formålet for henholdsvis oplysningsforbund

Læs mere

Notat. Ny Folkeoplysningspolitik Sag: 18.14.00-P22-1-11 Evald Bundgård Iversen Plan og kultur 30-08-2011

Notat. Ny Folkeoplysningspolitik Sag: 18.14.00-P22-1-11 Evald Bundgård Iversen Plan og kultur 30-08-2011 Notat Ny Folkeoplysningspolitik Sag: 18.14.00-P22-1-11 Evald Bundgård Iversen Plan og kultur 30-08-2011 Afsættet for dette notat er, at Folketinget har vedtaget en ny Folkeoplysningslov der træder i kraft

Læs mere

FORORD. - teksten skrives af Svendborg Kommune. I 2 spalter midt på siden evt. med neddæmpet baggrund.

FORORD. - teksten skrives af Svendborg Kommune. I 2 spalter midt på siden evt. med neddæmpet baggrund. FORORD - teksten skrives af Svendborg Kommune. I 2 spalter midt på siden evt. med neddæmpet baggrund. FORMÅL Formålet med den folkeoplysende virksomhed er at bidrage til borgernes aktive medborgerskab,

Læs mere

Folkeoplysningspolitik

Folkeoplysningspolitik Folkeoplysningspolitik Formål med politikken Gentofte Kommune vil med denne folkeoplysningspolitik definere rammen og visionen for fritidsområdet for alle kommunens borgere. Folkeoplysning dækker over

Læs mere

Favrskov Kommune Budget 2017 Driftsforslag

Favrskov Kommune Budget 2017 Driftsforslag Nr. R-601 Færre tilskud til kulturelle aktiviteter Politikområde 603 Det kulturelle område Der er i 2017 afsat et rammebeløb til Kulturinitiativer på 576.000 kr. og 106.000 kr. til Pulje til andre kulturelle

Læs mere

NOTAT Folkeoplysningsområdet Forslag til fremtidig organisering, Revideret november 2011.

NOTAT Folkeoplysningsområdet Forslag til fremtidig organisering, Revideret november 2011. NOTAT Folkeoplysningsområdet Forslag til fremtidig organisering, Revideret november 2011. Lovgrundlaget Folkeoplysningsloven nr. 924 af 5. oktober 2000, som ændret ved lov nr. 149 af 25. marts 2002. Folkeoplysningsbekendtgørelsen

Læs mere

Sammen om det gode liv. Kultur- og Fritidspolitik

Sammen om det gode liv. Kultur- og Fritidspolitik Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik 2017 - Sammen om det gode liv Du sidder nu med Aabenraa Kommunes Kultur- og Fritidspolitik, der gælder fra 2017 og frem med overskriften Sammen om det gode

Læs mere

FORMÅL MÅL FOR FOLKEOPLYSNINGEN I KØBENHAVN

FORMÅL MÅL FOR FOLKEOPLYSNINGEN I KØBENHAVN Københavns Kommunes Folkeoplysningspolitik FORMÅL Vision Københavns Kommune har en vision om, at foreninger gennem folkeoplysende aktiviteter, undervisning, foredrag og debat sikrer de københavnske borgere

Læs mere

Frivillighedspolitik for et godt samarbejde med frivillige i Herlev

Frivillighedspolitik for et godt samarbejde med frivillige i Herlev Frivillighedspolitik for et godt samarbejde med frivillige i Herlev Frivillighedspolitik for et godt samarbejde med frivillige i Herlev Udgivet af Herlev Kommune December 2013 herlev.dk/frivillighedspolitik

Læs mere

Kommissorium. Superkilen. Ligeså mangfoldig som Nørrebro selv www.superkilen.dk. Kilebestyrelsen for Superkilen i Mimersgadekvarteret (1/5) Superkilen

Kommissorium. Superkilen. Ligeså mangfoldig som Nørrebro selv www.superkilen.dk. Kilebestyrelsen for Superkilen i Mimersgadekvarteret (1/5) Superkilen Kilebestyrelsen for i Mimersgadekvarteret (1/5) er et kommende offentligt friareal i Mimersgadekvarteret. s fysiske rammer er det offentligt tilgængelige areal mellem Nørrebrogade ved Nørrebrohallen og

Læs mere

Eventsekretariatet AFTALE NOVEMBER 2014

Eventsekretariatet AFTALE NOVEMBER 2014 Eventsekretariatet AFTALE 2015 2016 NOVEMBER 2014 1 1. Indledning Randers Byråd har besluttet, at der fra 1. januar 2007 skal indgås aftaler med alle arbejdspladser i Randers Kommune. De overordnede mål

Læs mere

BRN. Strategi

BRN. Strategi BRN Strategi 2017-2018 Indholdsfortegnelse Introduktion til BRN...4 Status efter første strategiperiode.....7 Vision, mission og mål........8 Vores indsatsområder......9 Vores samarbejdsmodel.....10 Sådan

Læs mere

Vi gør det - sammen. Politik for det aktive medborgerskab

Vi gør det - sammen. Politik for det aktive medborgerskab Vi gør det - sammen Politik for det aktive medborgerskab 2017-2021 Kære læser Du har netop åbnet den nordfynske politik for det aktive medborgerskab. Jeg vil gerne give denne politik et par ord med på

Læs mere

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave)

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Medborgerskab og samspil med frivillige Hvordan bringer vi det aktive medborgerskab i spil og styrker samspillet med de frivillige kræfter

Læs mere

Handlekatalog til Idræts-, fritids- og folkeoplysningspolitik Silkeborg Kommune 2012.

Handlekatalog til Idræts-, fritids- og folkeoplysningspolitik Silkeborg Kommune 2012. Godkendt i Kultur- og Fritidsudvalget den 14. maj 2012. Handlekatalogets temaer (indsats = vi gør i politikken) Frivillige ledere Silkeborg Kommune letter de bureaukratiske krav til idræts- og fritidslivet

Læs mere

Handleplaner 2016/2017 Bilag til Folkeoplysningspolitik

Handleplaner 2016/2017 Bilag til Folkeoplysningspolitik Handleplaner til folkeoplysningspolitikken 2016/2017 Indsatsområder: Netværk og samarbejde på tværs Frivillighed og aktivt medborgerskab Det nyetablerede foreningsnetværk skal være omdrejningspunkt for

Læs mere

Debatoplæg om Aalborg Kommunes fritidspolitik

Debatoplæg om Aalborg Kommunes fritidspolitik Debatoplæg om Aalborg Kommunes fritidspolitik Visioner Folkeoplysningsudvalget har på udvalgsmøderne i december 2014 og januar 2015 beskæftiget sig med de overordnede visioner for arbejdet med Fritidspolitik

Læs mere

Udviklingsstrategi for LAG Fanø-Varde under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020. februar 2015

Udviklingsstrategi for LAG Fanø-Varde under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020. februar 2015 Udviklingsstrategi for LAG Fanø-Varde under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020 februar 2015 1 Indhold Kort resumé af strategien... 2 Formalia... 2 Strategiens vision og handlingsplan, mål,

Læs mere

Kulturpolitik. Mange stærke Fællesskaber. Skanderborg Kommune

Kulturpolitik. Mange stærke Fællesskaber. Skanderborg Kommune Kulturpolitik Mange stærke Fællesskaber Skanderborg Kommune 1 Indledning Mange stærke fællesskaber det er undertitlen på kulturpolitikken. Med politikken opfordrer vi til, at udnytter vore fantastiske

Læs mere

FRIVILLIGPOLITIK. August 2013 Godkendt i Kommunalbestyrelsens møde den 12. november 2013. Dok. Nr. 151915-13

FRIVILLIGPOLITIK. August 2013 Godkendt i Kommunalbestyrelsens møde den 12. november 2013. Dok. Nr. 151915-13 FRIVILLIGPOLITIK August 2013 Godkendt i Kommunalbestyrelsens møde den 12. november 2013. Dok. Nr. 151915-13 Indledning Frivilligpolitikken beskriver rammen for etablering af frivilligråd og kommunens støtte

Læs mere

Fællesskab. Aalborg Kommune vil med sin fritidspolitik understøtte forpligtende fællesskaber

Fællesskab. Aalborg Kommune vil med sin fritidspolitik understøtte forpligtende fællesskaber #BREVFLET# Click here to enter text. Dokument: Neutral titel Til Folkeoplysningsudvalget Kopi til Indtast Kopi til Fra Inge Brusgaard Sagsnr./Dok.nr. 2014-39974 / 2014-39974-40 Fritidsområdet Sundheds-

Læs mere

Politik for støtte til frivilligt socialt arbejde 2011-2013

Politik for støtte til frivilligt socialt arbejde 2011-2013 Politik for støtte til frivilligt socialt arbejde 2011-2013 Indhold Fokus i det frivillige sociale arbejde... 4 Samarbejdet om det frivillige sociale arbejde... 5 Tilskudsfordeling... 8 Ansøgning om midler

Læs mere

18 Tilskud til frivilligt socialt arbejde 2017 Rammer og vilkår retningslinjer for tilskud

18 Tilskud til frivilligt socialt arbejde 2017 Rammer og vilkår retningslinjer for tilskud 18 Tilskud til frivilligt socialt arbejde 2017 Rammer og vilkår retningslinjer for tilskud Opdateret 22.9.2017 Frivillighedspolitikken rammer og vilkår Rudersdal Kommune har formuleret en frivillighedspolitik,

Læs mere

F. STRATEGIENS VISION OG HANDLINGSPLAN, MÅL, AKTIVITETER OG FORVENTEDE RESULATER

F. STRATEGIENS VISION OG HANDLINGSPLAN, MÅL, AKTIVITETER OG FORVENTEDE RESULATER 1 of 7 F. STRATEGIENS VISION OG HANDLINGSPLAN, MÅL, AKTIVITETER OG FORVENTEDE RESULATER F.1. UDVIKLINGSSTRATEGIENS VISION LAG Djurslands vision er at videreudvikle og synliggøre Djursland som et områdefyldt

Læs mere

Frivilligt Socialt Arbejde April 2014. Birthe Funk

Frivilligt Socialt Arbejde April 2014. Birthe Funk Frivilligt Socialt Arbejde April 2014 Birthe Funk Disposition Udkants eller Vandkantsdanmark? Hvad er Frivilligt Socialt arbejde Om Frivilligcenter Lolland Det værdifulde frivillige arbejde frivilligt

Læs mere

Retningslinjer og støtteformer for UDDANNELSESPULJEN FOR FRIVIL- LIGT SOCIALT ARBEJDE 2008-2011. Ansøgningspulje Åbent kursusudbud Konsulentbistand

Retningslinjer og støtteformer for UDDANNELSESPULJEN FOR FRIVIL- LIGT SOCIALT ARBEJDE 2008-2011. Ansøgningspulje Åbent kursusudbud Konsulentbistand Retningslinjer og støtteformer for UDDANNELSESPULJEN FOR FRIVIL- LIGT SOCIALT ARBEJDE 2008-2011 Ansøgningspulje Åbent kursusudbud Konsulentbistand Frivilligrådet og Center for frivilligt socialt arbejde

Læs mere

Folkeoplysningspolitik

Folkeoplysningspolitik Folkeoplysningspolitik 2016-2019 Folkeoplysningspolitik 2016-2019 1 Indhold Folkeoplysningspolitik...3 Folkeoplysningsudvalget...3 Indsatsområder 2016-2019...4 Årlige handleplaner...4 Frivillighed og aktivt

Læs mere

Indledning Vision Målsætninger Rammer for folkeoplysende virksomhed Udvikling af folkeoplysningen... 4

Indledning Vision Målsætninger Rammer for folkeoplysende virksomhed Udvikling af folkeoplysningen... 4 1 Indhold Indledning... 3 Vision... 3 Målsætninger... 3 Rammer for folkeoplysende virksomhed... 3 Udvikling af folkeoplysningen... 4 Folkeoplysningen i samspil med øvrige politikområder... 4 Afgrænsning

Læs mere

Folkeoplysningspolitik Greve Kommune 2012

Folkeoplysningspolitik Greve Kommune 2012 Folkeoplysningspolitik Greve Kommune 2012 - tillæg til Idræts- og Fritidspolitikken á 2008 0. Indledning Greve Kommunes eksisterende folkeoplysningspolitik er beskrevet i Idræts- og Fritidspolitikken fra

Læs mere

Kultur- og fritidspolitik

Kultur- og fritidspolitik Præsentation Kai Raun, Kultur og Fritidschef Allerød Kommune fra 1986 Kultur, idræt og fritid SSP Formand Fritidssamrådet i Danmark Næstformand Fritid og Samfund Program Kultur- og fritidspolitik er midlet/rammen

Læs mere

Folkeoplysningspolitikken udmøntes via Folkeoplysningsudvalgets arbejde og valgte indsatsområder.

Folkeoplysningspolitikken udmøntes via Folkeoplysningsudvalgets arbejde og valgte indsatsområder. Indhold Forord... 3 Visioner og målsætninger for området... 4 Rammer for folkeoplysning i Hillerød Kommune... 4 Økonomiske rammer... 4 Udviklingspuljen... 4 Voksenundervisning... 4 Frivilligt foreningsarbejde...

Læs mere

Kultur- og Fritidspolitik

Kultur- og Fritidspolitik Kultur og Fritid Dato: 31-10-2016 Sagsnr.: 15/25492 Sagsbehandler: Lise Lotte Urfe Direkte tlf.: 7376 8234 E-mail: llu@aabenraa.dk Kultur- og Fritidspolitik 2017 - Sammen om det gode liv Du sidder nu med

Læs mere

Frivillighedspolitik 2011-2014 på det sociale område

Frivillighedspolitik 2011-2014 på det sociale område Frivillighedspolitik 2011-2014 på det sociale område Indledning I Horsens Kommune er der en lang tradition for at løfte i flok på social- og sundhedsområdet. Mange borgere i Horsens Kommune bruger en del

Læs mere

Jammerbugt Kommunes Frivilligpolitik

Jammerbugt Kommunes Frivilligpolitik Jammerbugt Kommunes Frivilligpolitik I Jammerbugt Kommune findes der over hundrede frivillige foreninger, organisationer og grupper, der arbejder frivilligt for at hjælpe andre og gøre hverdagen lettere

Læs mere

Høringssvar vedrørende frivillig- og ildsjælekoordinator

Høringssvar vedrørende frivillig- og ildsjælekoordinator Til Ringkøbing-Skjern Kommune 18. juni 2015 Høringssvar vedrørende frivillig- og ildsjælekoordinator Overordnede betragtninger Frivilligcentrets bestyrelse vil gerne kvittere for det synes vi inspirerende

Læs mere

F o l k e o p ly s n i n g s p o l i t i k f o r J a m m e r b u g t K o m m u n e

F o l k e o p ly s n i n g s p o l i t i k f o r J a m m e r b u g t K o m m u n e F o l k e o p ly s n i n g s p o l i t i k f o r J a m m e r b u g t K o m m u n e Forord Jammerbugt Kommune betragter et levende forenings- og fritidsliv som en motor for udvikling i lokalsamfundet og

Læs mere

Vilkår for projektstøtte i Nyborg kommune

Vilkår for projektstøtte i Nyborg kommune LAG Nyborg Vilkår for projektstøtte i Nyborg kommune LAG Nyborg - kort fortalt Denne folder informerer om LAG Nyborg og vilkårene for at søge projektstøtte herfra. (LAG står iøvrigt for: Lokal AktionsGruppe).

Læs mere

NOTAT Bilag 14 Udkast. Aftale mellem partnerne vedr. etableringen af et videncenter for kystturisme i Hvide Sande

NOTAT Bilag 14 Udkast. Aftale mellem partnerne vedr. etableringen af et videncenter for kystturisme i Hvide Sande NOTAT Bilag 14 Udkast 30. maj 2011 Aftale mellem partnerne vedr. etableringen af et videncenter for kystturisme i Hvide Sande Økonomi- og Erhvervsministeriet, Region Midtjyllands, Regions Syddanmarks,

Læs mere