Præsentation. Chefområdet Direktørens område

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Præsentation. Chefområdet Direktørens område"

Transkript

1 Præsentation Chefområdet Direktørens område Chefområdet ændres pr. 1. januar En del af de afdelinger, som p.t. ligger i dette område, flyttes til vicedirektørens område. Dette er dog besluttet så sent i 2013, at den hidtidige struktur er opretholdt i virksomhedsplanen for Fakta om chefområdet I Direktionssekretariatet er ansat en sekretariatschef og en direktionssekretær. Omstillingen varetages af tre medarbejdere deltid. Hovedopgaverne er betjening af bestyrelsen og direktionen samt koordinering af forskellige opgaver skoleniveau, bl.a. skolens virksomhedsplan og bestyrelsesrapporter. Afdelingen betjener desuden Erhvervsakademiet Lillebælt med omstilling og postformidling. Afdelingen for Innovation & er en stabsfunktion, der fremadrettet refererer til skolens vicedirektør. Den består af en afdelingsleder, en projektleder og en mobilitetskoordinator, der arbejder fuld tid. Hertil kommer deltidsansatte koordinatorer og en controller. Afdelingen igangsætter udviklings- og internationaliseringsaktiviteter af generel og tværorganisatorisk karakter. Vi har i efteråret 2013 afsluttet vores forpligtelser med Erhvervsakademiet Lillebælt og koordineringen af EUs Erasmus-program, der udelukkende knytter sig til videregående uddannelser. Disse opgaver varetager Erhvervsakademiet selvstændigt fremover. Bygningsafdelingen er en stabsfunktion under direktørens område. Dens leder indtræder fra januar 2014 i skolens chefgruppe. Til bygningsdriften i Odense, Vejle og Grindsted er der knyttet håndværkere, pedeller og rengøring; i Vejle og Grindsted er rengøringen udliciteret. Den daglige ledelse af pedeller og rengøring varetages af en teknisk serviceleder placeret i Odense. Afdelingen beskæftiger ca. 70 medarbejdere. Center for Efteruddannelse, som ledes af skolens salgsleder, beskæftiger to uddannelseskonsulenter, som suppleres af salgskonsulenter i de pædagogiske afdelinger. Kursusadministrationen har syv medarbejdere. Afdelingens Center for Almene & Tværfaglige Kurser består af en afdelingsleder og undervisere. Afdelingen lægges under vicedirektøren i Skolehjem & Kursuscenter ledes af en inspektør. Afdelingen bestyrer skolehjemmene i både Odense og Vejle. I Vejle varetager en skolehjemsleder den daglige drift. Der er ansat ca. 20 medarbejdere i afdelingen. Området refererer fra 2014 til vicedirektøren. Ud over bestyrelses- og direktørbetjening og opgaver for Erhvervsakademiet Lillebælt har sekretariat og omstilling bl.a. arbejdet med fortsat udvikling af statistisk information om tilmeldinger og fremmøde uddannelserne. Bygningsafdelingen har bl.a. arbejdet med bygningstilpasninger, renoveringer, nybygning og energioptimering. Afdelingen for Skolehjem & Kursuscenter har arbejdet med øget beboerinddragelse og overbelægningsproblematik. Innovation & har arbejdet med udviklingstiltag og projekter inden for områderne international mobilitet og praktik, sundhedsteknologi, fastholdelse af elever, sprog, samarbejde mellem skole og virksomhed og synliggørelse af europæisk uddannelse. Udviklingsarbejdet i Center for Efteruddannelse har salgsmæssigt haft fokus at skifte fra en udbudskultur til en efterspørgselskultur og aktivitetsmæssigt at styrke tilbud om screening og fvuundervisning. Desuden har ledelsen varetaget opgaver i relation til VEU-center Fyn. Status udviklingen Direktørens område Syddansk Erhvervsskole 1

2 Udvikling og driftsmæssige udfordringer Betjening af Erhvervsakademiet Lillebælt Fastholdelse i eud Studiemiljø, sundhed og læring eud-området Omstillingen fortsætter med at varetage telefonbetjeningen og posthåndteringen for hele Erhvervsakademiet Lillebælt. Innovation & har i 2013 arbejdet med to udviklingsprojekter om fastholdelse, der støttes af Syddansk Uddannelsesaftale. Det ene projekt fokuserer overgangen mellem gymnasial uddannelse (htx) og videregående uddannelse, mens det andet fremmer styrkelsen af de såkaldte forløb for 10. klasse. Hertil kommer, at der kan forventes igangsat et projekt, som fokuserer fastholdelse af drenge i eud og eux ligeledes støttet af Syddansk Uddannelsesaftale. Afdelingen afslutter i 2014 et EU-støttet projekt, der har til mål at fremme inklusionen af unge lovovertrædere. Der iværksættes et uddannelsesforløb af sundhedsambassadører primo 2014 i skolens pædagogiske afdelinger samt i relevante stabsafdelinger. Målet med projektet er at fremme sundhedsskabende initiativer samt at få lærernes og ledernes opbakning hertil. Projektet gennemføres i samarbejde med en ekstern partner. Projektet rummer også et fastholdelsesaspekt, da der er dokumenteret sammenhæng mellem elevers sundhed og deres evne til at gennemføre en uddannelse. I 2014 sker der en fortsat udvikling af konceptet international klasse med det mål at motivere og forberede et stigende antal elever til at tage en del af deres praktikuddannelse i udlandet. Afdelingen styrker i fremtiden sit arbejde med international klasse med flere tilknyttede internationale koordinatorer og kommunikative tiltag såsom rollups og vil desuden informere om internationale muligheder skolens infoskærme. Vi har endvidere fået en mere fremtrædende plads skolens hjemmeside og øget promoveringen af os skolens Facebookprofil. Fremover vil vi også bruge sociale medier til elev-til-elev-udveksling af best practice om internationale muligheder og erfaringer. Hertil kommer gennemførelsen af et skolepartnerskab med fire andre lande, der fokuserer kompetenceudvikling af lærere både sprogligt og interkulturelt og set i forhold til målsætningen om at øge antallet af uddannelsesforløb, der udbydes engelsk skolen. Der arbejdes i 2014 med målsætningen om at øge antallet af skolepraktikelever, der udsendes i virksomhedsforlagt undervisning (praktik) i udlandet. Fokus vil i 2014 være at undersøge mulighederne for dette i Tyskland og Norge. Afdelingen vil i 2014 fortsat arbejde målrettet deltagelse i internationale udviklingsprojekter inden for sprog, peer-mentor-ordninger, videreuddannelse af lærere og andre ansatte skolen, bygningsrenovering, transparens i det europæiske uddannelsessystem samt ikke mindst intensivering af arbejdet med elevmobilitet. Vi vedligeholder og udbygger skolens internationale netværk blandt andet gennem deltagelse i aktiviteter under LeoNet (Leveraging Education into Organisations), EAIE (European Association for International Education), CCID (Community Colleges for International Development) og Efvet (European Forum of Technical and Vocational Education and Training). Det er den fortsatte ambition at være en synlig medspiller med en global profil, hvorfor afdelingen i 2014 vil undersøge muligheder for fremtidigt samarbejde med kinesiske og amerikanske uddannelsesinstitutioner. 2 Udvikling og driftsmæssige udfordringer

3 Innovation & har afsluttet sin samarbejdsaftale med Erhvervsakademiet Lillebælt og vil i 2014 ikke længere bistå Erhvervsakademiet internationalt. Vi har fortsat projektledelsen et interregionalt velfærdsteknologiprojekt, hvor Erhvervsakademiet deltager i samarbejde med institutioner i Sydslesvig. Projektet blev igangsat inden udspaltningen af akademiet. Med udgangspunkt i kinesisk områdestudium, der kan udbydes som gymnasialt valgfag, er der i 2012 gennemført en forundersøgelse for at identificere mulige kinesiske samarbejdspartnere. Der blev i 2013 arbejdet videre med mulighederne, og vi samarbejder med en konsulent, som skal undersøge mulighederne for at etablere samarbejdsaftaler med kinesiske skoler både htx- og eud-niveau og dermed få etableret et formaliseret samarbejde mellem OTG, VTG og relevante kinesiske uddannelsesinstitutioner for gennemførelse af faget og udveksling af elever. Center for Efteruddannelse (CfE) har fire hovedopgaver i 2014, som tilsammen skal understøtte ambitionen om at øge skolens kursusaktivitet med en procent: Kobling og koordinering af amu/fvu og eud, inkl. vejledning Fvu-undervisning Kursusadministration og kvalitetssikring Styrkede bånd til markedet og samarbejdspartnere, ikke mindst myndigheder, faglige organisationer og VEU-centre. Center for Efteruddannelse samarbejder med kommunerne om koblingen mellem uddannelsespolitikken og beskæftigelsespolitikken. Vi har tilbud til brancher med jobåbninger som metal, byg og hotel. Vi har fokus nødvendigheden af at bevæge sig fra ufaglært til faglært. Den kommende eud-reform og den mulige nye voksenuddannelse (euv for alle over 25 år) vil være et fokusområde i forhold til samarbejdet med kommunerne. Sammen med 3F Bygningsarbejderne og Arbejdsmarkedscenter Odense har vi udviklet det nye læringskoncept Byggepladsen netop til voksensegmentet. Dette koncept har udviklet sig til et nyt strategisk samarbejde i JC-netværk (jobcenternetværk med 10 fynske kommuner plus 3F Bygningsarbejderne og SDE). Netværket og Byggepladsen er blevet en del af Odense Kommunes Byg til Vækst -strategi, hvor formålet er at samarbejde om at sikre kvalificeret arbejdskraft til de store anlægs- og byggeprojekter Fyn. akademiområdet i htx Udviklingsmål for Center for Efteruddannelse Fokus det voksne segment Vi deltager i Projekt Samvirk, et EU-kompetenceudviklingsprojekt til bl.a. byggeområdet, som VEU-centrene i regionen er parter i. Vi er med i et nyt samarbejde om garantikurser, hvor vi sammen med andre skoler har dannet et virksomhedsnetværk i regionen i forhold til kompetencebehov i industrien, hvor vi samarbejder om at løse kompetenceudviklingsopgaven. Dette netværk skal udbygges og udbredes branchemæssigt i Vi vil også forsat servicere el-området, idet en uddannelseskonsulent allokeres til salg til denne branche i 90 % af sin tid. Der er et stort behov for at kunne udbyde kurser som e-learning, da vi taber markedsandele pga. af dette. Vi skal generelt være opmærksomme, at markedet kræver, at vi udvikler os fagdidaktisk og anvender de ny teknologi som mobile-learning. Det kræver en samlet indsats SDE og kan ikke løftes af CfE alene. Udvikling og driftsmæssige udfordringer 3

4 Marked og organisation Fvu og screening Center for Efteruddannelse gennemfører fvu-undervisning (forberedende voksenundervisning) for en lang række målgrupper i de almene fag, herunder dansk (læse, skrive, kommunikation), matematik/regning og informationsteknologi. Vores kunder kommer fra virksomheder, herunder lærlinge i praktik til supplerende undervisning, og ledige via jobcentre og a-kasser. I forbindelse med denne undervisning gennemføres ligeledes vejledning af målgrupperne til alle vores erhvervsuddannelser og efteruddannelsesmulighederne skolen. Denne vejledning har haft stor effekt, og flere afdelinger har modtaget nye elever og kursister via denne indsats. I 2. halvår 2013 iværksatte afdelingen et forsøg med screening af eud-elever i starten af deres grundforløb. Det er vigtigt, at elever med behov for opdatering får dette tilbudt så tidligt i deres grundforløb som muligt for herigennem at sikre fastholdelse og øget gennemførelse. Vi har således i august og september screenet ca. 350 elever, og baggrund heraf gennemfører vi forløb med en eud-klasse i dansk og matematik og en klasse med et intensivt danskforløb. Sprog og it Det administrative workflow Bygningsregistrering og m 2 udnyttelse Bygningsafdelingen er fortsat i gang med at registrere og opmåle bygningerne med henblik at få registreret og udbedret bygningsskader. Arbejdet munder ud i opdaterede vedligeholdelsesplaner og opgørelser for anvendelsen af de m 2, der er adresserne. Ombygningsplaner for El & Automatik Boulevarden Helhedsplan for udearealer Risingsvej Analyse af rengøringen i Odense På amu-området gennemfører vi kursusforløb primært i de branchetværgående kurser, herunder sprog/engelsk og it (åbent it-værksted). Disse forløb gennemføres i vid udstrækning for virksomheder og ledige med ret til seks ugers selvvalgt uddannelse. Skærpede krav fra Undervisningsministeriet i forbindelse med dokumentation af amuog fvu-kurser bevirker, at arbejdsbyrden i administrationen i Center for Efteruddannelse er øget. Vi vil derfor igen i 2014 gennemføre nye workflowanalyser for at optimere arbejdsgangene. Der arbejdes fremadrettet mod optimering af kvadratmeteranvendelsen. Målet er om muligt færre og bedre kvadratmeter. Der arbejdes med planer for ændring af den tidligere tømrerhal Boulevarden, som El & Automatik overtager. Tanken er at få indrettet teorilokaler i den ene ende af hallen i form af en indskudt etage med adskillelse mod hallen. Dette projekt forventes igangsat i foråret Bygningsafdelingen er i samarbejde med ekstern rådgiver i gang med at få udført et skitseprojekt en helhedsplan for udearealerne Risingsvej, hvor der vil blive arbejdet med at få flettet forskellige aktiviteter ind områderne og generelt med sigte et mere imødekommende, venligt og tidssvarende miljø. Afdelingerne vil gennem brugergruppemøder blive involveret i denne planlægning, som afhængigt af ressourcer vil blive igangsat/udført i Efter en intern analyse af omkostningerne til rengøring i Odense, er det besluttet at lave en mere dybdegående analyse i efteråret 2013 for at vurdere et evt. besparelsespotentiale ved en udlicitering. Analysearbejdet vil føre til en beslutning om den fremtidige organisering af rengøringen i Odense ultimo 2013, og ændringerne vil slå igennem i løbet af Markedsmæssige og organisatoriske udfordringer

5 Næste etape af vinduesrenoveringen værkstedsbygningerne fortsætter i Flisebelægningerne Munkebjergvej har været skyld i en del faldskader. Der har i den eksisterende belægning været flere centimeter brede fuger mellem fliserne. Denne løsning ændres nu til, at alle belægninger samles, og der sikres en ensartet belægning uden brede, dybe fuger, der medfører fare for faldulykker. Løsningen udføres, så der fortsat er respekt for de arkitektoniske tanker, der lå til grund for den nuværende løsning. Arbejdet omfatter omlægning af ca m 2 belægning. Det forventes færdigt inden 1. april Bygningsafdelingen arbejder fortsat med energioptimering SDEs bygninger. Arbejdet med analyser om energioptimering fortsætter i Samarbejdet med Dong Energy om rådgivning og analyse energiforbruget i skolens bygninger skal sikre, at SDE systematisk danner sig et overblik over de enkelte optimeringstiltag og rentabilitet. Det er planen, at der udarbejdes rapporter to yderligere adresser i 2014, Munkebjergvej og Petersmindevej. Dette arbejde foregår sideløbende med, at energioptimeringstiltag og Boulevarden realiseres i prioriteret rækkefølge. Bygningsafdelingen repræsenterer SDE i et klimanetværk (Klimaværket), hvor Odense Kommune og MiljøForum Fyn sætter fokus energi, klima og bæredygtighed. I netværket deltager repræsentanter for detailhandel og virksomheder i kommunen, og udveksling af erfaringer og ideer vil være grundstenen i netværket. Der arbejdes med næste version af Syddansk Erhvervsskoles miljøredegørelse. Et andet fokusområde er fortsat deltagelse og udnyttelse af samarbejdet og erfaringsudvekslingen i det administrative fællesskab Erfa-byg for bygningsansvarlige. Syddansk Erhvervsskole har næstformandsposten i dette fællesskab. Optimering og erfaringsudveksling sker gennem tre-fire seminarer årligt med forskellige bygningsdriftsaktuelle emner dagsordenen. Skolehjemmene Syddansk Erhvervsskole skal skabe sammenhæng mellem uddannelse og fritidsliv og hjælpe med at fastholde de unge i uddannelse. Det skal bl.a. fremmes ved at etablere netværk til undervisningsafdelingerne, til foreningslivet og ungdomsskoler og ved at kommunikere tilbud over sociale medier og info-skærme. Derudover indføres to daglige aktivitetsblokke skolehjemmene. Vi vil fortsat have fokus sund kost og sunde aktiviteter, og personalemæssigt vil vi arbejde for et tættere samarbejde mellem Odense og Vejle, så større synergi kan opnås. Vinduesrenovering Risingsvej Flisebelægninger Munkebjergvej Energioptimering Miljøforum Fyn / Klimaværket Bygningsservicefællesskabet Sammenhæng mellem uddannelse og fritid skolehjemmene I Vejle er der behov for en multibane og udendørs fitnessfaciliteter. I begge byer skal der etableres klatrevæg. I Odense planlægges desuden udsendelse af to nyhedsbreve årligt. Hovedtal og nøgletal indgår i Fællesområdet, som er vist under fællesadministrationen i kapitel 10. Hovedtal og nøgletal Markedsmæssige og organisatoriske udfordringer 5