Den samlede økonomi. Resume

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Den samlede økonomi. Resume"

Transkript

1

2 Den samlede økonomi Resume Der er udarbejdet en ambitiøs plan for skybrudssikring af Frederiksberg og resten af københavnsområdet. En del af planen inkluderer følgende hovedinvesteringer for Frederiksberg Kommune og Frederiksberg Kloak A/S til en skønnet samlet anlægsværdi på 2,2 mia. kr.: 1,2 mia. kr. til 54 skybrudsprojekter i Frederiksberg Kommune på kommunal ejendom. Projekterne udføres af Frederiksberg Kommune. Projekterne indgår i rammeansøgningen til Forsyningssekretariatet og finansieres af Frederiksberg Kloak A/S over vandtaksterne. 0,047 mia. kr. til central forsinkelse i kommunale skolegårde. Projekterne udføres af Frederiksberg Kommune og indgår i rammeansøgningen til Forsyningssekretariatet. Projekterne finansieres Frederiksberg Kloak A/S over vandtaksterne (option i indstillingen). 0,6 mia. kr. til fælles skybrudsprojekter, som håndterer vand, der løber på tværs af kommunegrænserne. Projekterne udføres af Frederiksberg og Københavns Kommune, HOFOR og Frederiksberg Kloak A/S. Projekterne finansieres forholdsmæssigt af Frederiksberg Kloak A/S over vandtaksterne, men er ikke en del af rammeansøgningen. 0,1 mia. kr. til afkobling og tilslutning uden for skel. Projekterne udføres af Frederiksberg Kloak A/S og finansieres af Frederiksberg Kloak A/S over vandtaksterne, men er ikke en del af rammeansøgningen. 0,3 mia. kr. til byudvikling i forbindelse med skybrudsplanerne. Byudviklingen udføres i forbindelse med gennemførelsen af de kommunale skybrudsprojekter og finansieres af Frederiksberg Kommune. Herudover vil Frederiksberg Kloak A/S finansiere en endnu ukendt række private medfinansieringsprojekter. Antallet af disse projekter er ikke kendt, og er derfor ikke medtaget i dette investeringsnotat Skybrudsløsningerne 1 påbegyndes i 2016 og udføres over en periode på 20 år. Løsningerne udføres i en dynamisk by med nye innovative metoder, hvorfor der er en række usikkerheder knyttet til de præsenterede anlægsudgifter. Anlægsudgifterne skal således betragtes som overslag baseret på en række beregningsforudsætninger med udgangspunkt i det nuværende vidensniveau. Der anvendes nye og relativt uafprøvede skybrudsløsninger, hvorfor den præcise levetid ikke kendes. Rambøll, der har været kommunens tekniske rådgiver på processen, har derfor forudsat i beregningerne, at projekterne har en levetid på 30 år. Driftsudgiften til skybrudsløsningerne vurderes på det foreliggende grundlag at være 17,8 mio. kr. pr. år, hvoraf 14,8 mio. kr. afholdes af Frederiksberg Kloak A/S, og 3,0 mio. kr. afholdes af Frederiksberg Kommune. Såfremt optionen med central forsinkelse i skolegårde inkluderes vil driftsudgifterne stige med omkring 0,5 mio. kr. pr. år. Finansieringen af skybrudsløsningerne vil alt andet lige medføre en stigning i vandtaksterne. For en familie i en lejlighed på Frederiksberg svarer det til en takststigning på omkring kr. pr. år. 1 Begrebet skybrudsløsningerne anvendes i dette notat som en samlet betegnelse for de ovenstående 5 hovedinvesteringer til en samlet anlægsværdi på 2,2 mia. kr.

3 Medfinansieringsbekendtgørelsen stiller krav om, at skybrudsløsningerne er billigere end en løsning baseret på en kloakudvidelse med samme kapacitet. I rammeansøgningen sammenholdes anlægs- og driftsudgifterne til hhv. en skybrudsløsning og en traditionel kloakudvidelse for at dokumentere, at skybrudsløsningen er mest omkostningseffektiv. Inden hver skybrudsløsning igangsættes, foretages en ny beregning af anlægsøkonomien baseret på en mere detaljeret viden om projektet. Såfremt skybrudsløsningen ikke er mere omkostningseffektiv end en traditionel kloakudvidelse, igangsættes projektet ikke. Indledning Frederiksberg Kommune har i Klimatilpasningsplanen (2012) og Skybrudskonkretiseringsplanerne ( ) opstillet følgende klimatilpasningsmål: Der må maksimalt stå 10 cm vand på terræn under en 100-års regn i procent af regnvandet skal afkobles kloaksystemet inden for 100 år Varmeø-effekten skal mindskes Løsningerne skal udformes, så de har en værdi i sig selv og kan bibringe byen attraktive grønne og blå elementer. For at skabe et mere klimasikret Frederiksberg har kommunen i samarbejde med Frederiksberg Kloak A/S, Københavns Kommune, HOFOR og med bistand fra forskellige rådgivere udarbejdet en samlet skybrudsløsning på baggrund af de fælles skybrudskonkretiseringsplaner. Formålet med dette notat er at beskrive de økonomiske forudsætninger for projektet. Notatet skal: Beskrive den samlede anlægsøkonomi i skybrudsløsningerne Belyse forudsætninger for og usikkerheder i økonomiberegningerne Vise skybrudsinvesteringernes indvirkning på vandtaksterne I klimatilpasnings- og skybrudskonkretiseringsplanerne opdeles kommunerne i københavnsområdet i syv vandoplande. Indsatsen til at afhjælpe oversvømmelser skal ses sammenhængende inden for hvert enkelt vandopland, da der er en gennemgående hydraulisk sammenhæng fra toppen af vandoplandet til udløbet i fx Københavns Havn. Frederiksberg Kommune indgår i to af disse syv vandoplande: Frederiksberg Vest og Frederiksberg Øst. Rammeansøgningen beskriver de tiltag, der er nødvendige for at skybrudssikre hhv. Frederiksberg Vest og Frederiksberg Øst op til det ønskede klimatilpasningsmål. Indsatsen inden for hvert af de to områder betragtes som ét projekt bestående af en række delprojekter, der er spredt såvel geografisk som over tid. For at kunne indfri Frederiksbergs målsætninger om at gøre Frederiksberg til en robust klimaby for fremtiden jf. klimatilpasningsplanens målsætninger, anvendes forskellige former for anlæg til at håndtere skybrud. Der skal bl.a. etableres skybrudsveje, skybrudstunneller, arealer til central forsinkelse af regnvand, forsinkelsesveje og grønne veje til lokal håndtering af regnvand. Projekterne udføres af Frederiksberg Kommune, Frederiksberg Kloak A/S, omkringliggende kommuner og forsyningsselskaber samt private grundejere.

4 Beregningsforudsætninger og usikkerheder Som det fremgår af rammeansøgningen, er der for hvert enkelt projekt beregnet en anlægsudgift til hhv. en skybrudsløsning (typisk en overfladeløsning med lokal håndtering af regnvand) og en kloakløsning (typisk et underjordisk rør eller bassin) med samme volumen. Rambøll har prissat hhv. skybrudsløsningen og kloakløsningen på baggrund af erfaringstal. Prissætningen er sket på baggrund af skybrudskonkretiseringsplanerne. Som følge heraf er prissætningen foretaget uden en detaljeret viden om hvert projekt. Prissætningen er sket på baggrund af en række typologier vedr. forskellige typer projekter med standardiserede priser for hver løsningstype baseret på overordnede enhedspriser fra lignende realiserede og detailprojekterede projekter. Projekter for pladser og parker er baseret på erfaringstal fra lignende anlæg både i og udenfor Danmark. I prissætningen er medtaget projektering, byggeplads samt midler afsat til uforudsete udgifter. På baggrund af prissætningen af projekterne har Rambøll beregnet den samlede projektøkonomi for hhv. skybrudsløsninger og kloakløsninger. Ud over den usikkerhed, der knytter sig til at prissætte projekter uden en dybdegående viden om hvert projekt, knytter der sig yderligere en række usikkerheder til prissætning af anlægsprojekter, som skal bygges over en periode på 20 år i et dynamisk byområde med relativt uafprøvede løsninger. Hovedparten af skybrudsløsningerne i Frederiksberg Kommune inkluderer elementer af lokal håndtering af regnvand (LAR). Det er relativt nyt at anvende LAR-løsninger i tætte byområder, og der sker i disse år markant udvikling inden for LAR-metoder og andre grønne teknologier til håndtering af regnvand i byen. Derfor vil de skybrudsløsninger, som vi antager at benytte i dag, formodentlig se anderles ud om år, og vi vil anvende andre teknologier og metoder, end vi kender i dag. Som følge af disse usikkerheder skal anlægsudgifterne betragtes som overslag baseret på en række beregningsforudsætninger med udgangspunkt i det nuværende vidensniveau. Der vil i foråret 2016 blive foretaget en genberegning af hydraulikken i den samlede plan for klima- og skybrudssikring af københavnsområdet. Genberegningen kan medføre ændringer i projektudformningen og dermed ændringer i projektøkonomien. Grundet usikkerhederne vil der før hver skybrudsløsning igangsættes blive foretaget en ny beregning af anlægsudgifterne baseret på detaljeret viden om projektet. Den nye anlægsøkonomi for skybrudsløsningen vil igen blive sammenlignet med projektets traditionelle modstykke svarende til en løsning baseret på en underjordisk udvidelse af kloakken med samme kapacitet. Først når det, på baggrund af den detaljerede genberegning, er påvist, at skybrudsløsningen er den mest omkostningseffektive løsning, kan projektet igangsættes. Notatets beregninger bygger på en række beregningsforudsætninger og antagelser. Det antages: 1) At skybrudsløsningerne udføres over en periode på 20 år, og at den totale anlægsøkonomi fordeles ligeligt ud over hele perioden. I praksis vil anlægsudgifterne variere fra år til år, men da der ikke foreligger en præcis tidsplan, fordeles anlægsudgifterne jævnt over perioden. 2) At skybrudsløsningerne har en levetid på 30 år, og traditionelle kloakløsninger har en levetid på 75 år. For at kunne sammenligne omkostningerne til hhv. skybrudsløsninger og traditionelle kloakløsninger skal der foretages en EAA-beregning. I EAA-beregningen skal projekternes levetid angives. Da en række af skybrudsprojekterne anvender nye og innovative elementer, kendes deres præcise levetid ikke. For at foretage beregningerne har Rambøll fastsat levetiden på skybrudsløsningerne til 30 år. Grundet uvisheden

5 skal levetiden på 30 år ses som en beregningsteknisk fastsættelse. Reelt vil projekternes levetid variere, og der vil ikke være behov for en fuld reinvestering efter 30 år. 3) At der skal afsættes 25 % af anlægsbudgetterne til uforudsete udgifter på alle skybrudsløsninger. I Frederiksberg Kommune afsættes almindeligvis % til uforudsete udgifter på anlægsprojekter. Når der afsættes ekstra midler til uforudsete udgifter på skybrudsløsningerne, skyldes det, at projekterne anvender nye og relativt uafprøvede løsninger. 4) At private bidrager til klima- og skybrudsplanen. Klimatilpasningsplanen forudsætter private investeringer til afkobling fra kloaknettet, men disse investeringer er ikke medtaget i investeringsnotatet. 5) At merudgifter til drift på skybrudsløsningerne for at opretholde den hydrauliske funktion bliver på 1 % af anlægsudgifterne pr. år. Driftsudgifterne til de traditionelle kloakløsninger, som skybrudsløsningerne sammenholdes med i rammeansøgningen, er fastsat efter nøgletal fra Frederiksberg Kloak A/S. Den årlige driftsudgift til bassiner vurderes at være 20,20 kr/m 3 og til transportledninger vurderes den at 69,63 kr/ibm ledning. 6) At anlægsudgifterne til skybrudsløsningerne finansierer gennem Kommunekredit med en løbetid på 25 år og en rente på 2,1 %. Det er denne låneform, som der benyttet til beregningen af stigning i vandtaksten. Det er uafklaret, hvilken finansieringsmodel som anvendes til at finansiere anlægsinvesteringerne. Såfremt der anvendes en anden finansieringsmodel, vil det have indvirkning på afdragene og derfor også på vandtaksterne. 7) At vandforbruget på Frederiksberg er konstant over hele projektets løbetid på omkring 5,4 millioner m 3 pr. år. 8) At vejafvandingsbidraget ikke påvirker økonomien. Vejafvandingsbidraget er ikke indregnet i økonomien, da det på nuværende tidspunkt er uafklaret, om Frederiksberg Kommune skal betale vejafvandingsbidrag af skybrudsløsningerne. Der har ikke været præcedens for, at Frederiksberg Kommune betaler vejafvandingsbidrag til Frederiksberg Forsyning vedr. klimatilpasningsprojekter. KL er i gang med at afklare, hvorvidt kommunerne fremadrettet skal betale vejafvandingsbidrag på skybrudsprojekter, som de selv er ejere af. Såfremt Frederiksberg Kommune skal betale vejafvandingsbidrag af skybrudsløsningerne, medfører det en merudgift til kommunen, da kommunen skal finansiere en del af Frederiksberg Kloak A/S s anlægsinvesteringer. Det vil dog samtidig medføre, at vandtaksten vil stige mindre end beskrevet i dette notat. Det skyldes, at en mindre del af Frederiksberg Kloak A/S s anlægsinvestering skal finansieres over vandtaksten. 9) At udgifter til ledningsomlægninger i forbindelse med skybrudsløsningerne pålægges ledningsejere fra eksempelvis DONG, TDC, Frederiksberg Energi s øvrige netselskaber (vand, gas, fjernvarme etc.) jfr. gæsteprincippet. Disse udgifter er ikke medregnet i takststigningerne i dette notat. 10) At udgiften til afkobling og tilslutning uden for skel fastsættes til 10 % af anlægssummen på skybrudsløsningerne. 11) At Frederiksberg Kloak A/S afholder alle udgifter til skybrudsløsningerne (ekskl. udgifterne til byudvikling), uanset at Medfinansieringsbekendtgørelsen på et senere tidspunkt kan være ændret, så kun 75 % af omkostningerne kan finansieres via vandtaksterne.

6 Anlægs- og driftsudgifter De samlede anlægsudgifter til skybrudsløsningerne vurderes at være 2,2 mia. kr. Udgifterne inkluderer følgende: Anlægsoverslag for skybrudsprojekterne i mia. kr. Frederiksberg Type anlæg Kloak A/S Anlægsomkostninger Finansiering Frederiksberg Skybrudsprojekter 1,2 Frederiksberg Kloak A/S Central forsinkelse ir skolegårde (option i indstilling) 0,047 Frederiksberg Kloak A/S Fællesprojekter (herunder overfladeprojekter og tunneler) 0,6 Frederiksberg Kloak A/S Afkobling og tilslutning uden for skel 0,1 Frederiksberg Kloak A/S Byudvikling 0,3 Frederiksberg Kommune Total 2,2 Anlægsoverslag for løsninger (Mia. kr.) Kilde: Rambøll Frederiksberg Kommune er som beskrevet opdelt i to overordnede vandoplande, benævnt Frederiksberg Øst og Frederiksberg Vest. Som følge heraf er økonomien i skybrudsprojekterne på Frederiksberg opdelt i to selvstændige projekter for hhv. Frederiksberg Øst og Frederiksberg Vest. Anlægsudgifterne til skybrudsprojekterne i hhv. Frederiksberg Øst og Frederiksberg Vest udgør hver 0,6 mia. kr. Som beskrevet under beregningsforudsætningerne er driftsudgifterne til skybrudsløsningerne fastsat til 1 % af anlægsudgifterne pr. år. De samlede driftsudgifter til skybrudsløsningerne er således omkring 17,8 mio. kr. pr. år, hvoraf 11,6 mio. kr. knytter sig til skybrudsprojekterne på Frederiksberg, 2,6 mio. knytter sig til fællesprojekterne og 0,6 mio. kr. til afkobling uden for skel. Endvidere er der driftsudgifter knyttet til byudvikling på 3,0 mio. kr. pr. år, som afholdes af Frederiksberg Kommune.

7 Driftsoverslagene er opsummeret i nedenstående tabel. Driftsoverslag for skybrudsløsningerne i mio. kr. Frederiksberg Type anlæg Kloak A/S Anlægsomkostninger Finansiering Frederiksberg skybrudsprojekter 11,6 Frederiksberg Kloak A/S Fællesprojekter (herunder overfladeprojekter og tunneler) 2,6 Frederiksberg Kloak A/S Afkobling og tilslutning uden for skel 0,6 Frederiksberg Kloak A/S Byudvikling 3,0 Frederiksberg Kommune Total 17,8 Driftsoverslag (mio. kr.) Kilde: Rambøll Såfremt optionen med central forsinkelse i skolegårde inkluderes, vil driftsudgifterne til skybrudsløsningerne stige med omkring 0,5 mio. kr. De forøgede driftsudgifter vil blive finansieret af Frederiksberg Kloak A/S. Takstpåvirkning Skybrudsløsningerne vil medføre en stigning i vandtaksterne. Når der optages lån for at finansiere skybrudsløsningerne, vil afdrag og renter medføre vandtakststigninger i Frederiksberg Kommune. Skybrudsløsningerne forventes at have følgende indvirkning på vandtaksterne i Frederiksberg Kommune: Forventet takststigning pr. m3 Gennemsnit Kilde: Rambøll

8 Ovenstående figur viser den indvirkning, som skybrudsløsningerne vil have på vandafgiften per m3 (y-aksen) over en 70-årig periode (x-aksen). Da projekterne udføres over en 20-årig periode, vil vandtaksten stige fra år 0 til år 20 i takt med, at der optages lån til at finansiere skybrudsløsningerne. Når projekterne er udført efter 20 år, vil projekterne alt andet lige medføre en stigning i vandtaksten på 23 kr. pr. m3. Det svarer til, at taksten vil stige med omkring kr. pr. år for en familie, der bor i lejlighed på Frederiksberg og har et gennemsnitlig vandforbrug på 110 m3 per år. Takststigningen for en familie, der bor i hus og har et gennemsnitlig vandforbrug på 170 m3 per år, vil med dette beregningsgrundlag skulle betale omkring kroner ekstra per år. Såfremt optionen med central forsinkelse i skolegårde inkluderes, vil takststigningerne blive lidt højere. Optionen vil forøge takststigningen med på omkring 60 kr. for en familie i lejlighed på Frederiksberg og omkring 100 kr. for en familie, der bor i hus. Der er lagt en beregningsforudsætning ind om, at skybrudsløsningerne har en levetid på 30 år. I beregningerne foretages derfor en fuld reinvestering af anlægsudgiften til skybrudsløsningerne efter 30 år. Derfor forventes vandtaksten at forblive på et højt niveau, da der løbende skal optages nye lån for at finansiere reinvesteringer i skybrudsløsningerne. I praksis vil projekternes levetid ikke være 30 år. Levetiden vil variere, og der vil løbende være behov for investeringer for at opretholde den hydrauliske effekt, men der vil ikke være behov for en fuld reinvestering efter 30 år. Derfor vil takstpåvirkningen efter det 20. år i praksis være anderledes end vist i figuren. EAA-beregning 2 I Medfinansieringsbekendtgørelsen stilles der krav om, at en skybrudsprojekterne samlet skal være mere omkostningseffektiv end en løsning baseret på traditionelle kloakprojekter. Som beskrevet ovenfor er anlægsudgifterne til skybrudsprojekterne på Frederiksberg omkring 1,2 mia. kr. (inkl. option). Skulle der etableres traditionelle kloakløsninger med samme kapacitet ville anlægsudgifterne være omkring 3,1 mia. kr. Anlægsudgifterne til skybrudsprojekterne er således umiddelbart billigere end udgifterne til traditionelle kloakløsninger. For at lave en reel sammenligning af de to forskellige typer løsninger over tid, skal der dog tages højde for, at projekterne har forskellige driftsudgifter og levetider. Derfor skal der i forbindelse med rammeansøgningen udarbejdet en sammenligning af anlægs- og driftsudgifterne til hhv. skybrudsprojekter og traditionelle kloakløsning. Beregningen skal foretages på Forsyningssekretariatets EAA-beregningsmodel (Equivalent Annual Annuity). For at foretage EAA-beregningen skal projekternes driftsudgifter og levetider være kendt. Driftudgifterne til skybrudsløsningerne i Frederiksberg Kommune er vurderet til 17,8 mio. kr. pr. år, mens driftsudgifterne til en løsning baseret på traditionelle kloakprojekter vurderes til 15,5 mio. kr. pr. år. Som beskrevet i afsnittet Beregningsforudsætninger og usikkerheder kendes den reelle levetid på skybrudsløsningerne ikke, da de bygger på relativt uafprøvede metoder. Derfor er der foretaget en beregningsteknisk fastsættelse af levetiden til 30 år på skybrudsløsningerne. Da levetid på skybrudsløsningerne ikke kendes, får EAA-beregningen en teoretisk karakter, men da der stilles krav om beregningen i medfinansieringsbekendgørelsen, beskrives resultatet i det følgende. EAA-beregningen viser, at den samlede årlige omkostning inkl. anlægs-, drifts- og renteudgifter til skybrudsløsningerne vil være omkring 80 mio. kr. pr. år. Den årlige omkostning til den traditionelle kloakløsning vil være omkring 120 mio. kr. Beregningen viser altså, at de samlede årlige omkostninger til 2 EAA-beregningen er foretaget på baggrund af en årlig effektiv rente på 3,5 %, da det er beregningsstandarden hos Forsyningssekretariatet.

9 skybrudsløsningerne vil være omkring 40 mio. kr. billigere end omkostningerne til en traditionel kloakløsning med samme volumen. Såfremt optionen med central forsinkelse i skolegårde inkluderes vil det medføre en marginal stigning i de årlige omkostninger til både skybrudsløsningerne og den traditionelle kloakløsning. Uanset om optionen inkluderes, viser beregningen, at skybrudsløsningerne lever op til medfinansieringbekendtgørelsens krav om, at skybrudsløsningerne skal være mere omkostningseffektive end en traditionel kloakløsning.

307. Forslag til Klimatilpasningsplan

307. Forslag til Klimatilpasningsplan 307. Forslag til Klimatilpasningsplan Kommunalbestyrelsen tiltrådte indstillingen. Magistraten og By- og Miljøudvalget indstiller, 1. at forslag til Klimatilpasningsplan, med tilhørende ændringsforslag

Læs mere

2-PARTSAFTALE. mellem. Frederiksberg Kommune. Frederiksberg Kloak A/S

2-PARTSAFTALE. mellem. Frederiksberg Kommune. Frederiksberg Kloak A/S 2-PARTSAFTALE mellem Frederiksberg Kommune og Frederiksberg Kloak A/S om koordinering af klimatilpasnings- og skybrudsprojekter i Frederiksberg Kommune. 1. AFTALEN Aftalen består udover nærværende 2-partsaftale

Læs mere

KLIMATILPASNINGSPLAN 2012

KLIMATILPASNINGSPLAN 2012 KLIMATILPASNINGSPLAN 2012 RESUMÉ UDKAST, DECEMBER 2012 KLIMABYEN FOR FREMTIDEN Frederiksberg Kommune Klimatilpasningsplan 2012 RESUMÈ Udkast, december 2012 Rådgiver: Rambøll Danmark A/S Frederiksberg Kommune

Læs mere

Ansøgning om medfinansiering af privat klimatilpasningsprojekt på Engvej Nord

Ansøgning om medfinansiering af privat klimatilpasningsprojekt på Engvej Nord 1. Beskrivelse & formål: Formålet med projektet er at klimatilpasse vejen samt de omkringliggende områder mod den øgede nedbør, der forventes at komme i fremtiden. Målet er at håndtere regnvandet lokalt,

Læs mere

Vejledning om spildevandsselskabernes medfinansiering af klimaprojekter. Forsyningssekretariatet

Vejledning om spildevandsselskabernes medfinansiering af klimaprojekter. Forsyningssekretariatet Vejledning om spildevandsselskabernes medfinansiering af klimaprojekter Forsyningssekretariatet 2015 Vejledning om spildevandsselskabernes medfinansiering af klimaprojekter Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen

Læs mere

Klimatilpasning i København

Klimatilpasning i København Klimatilpasning i København Oplæg september 2011 Lykke Leonardsen og Jon Pape Klimatilpasning i København Planen endetligt vedtaget af vores Borgerrepræsentation d. 25 august 2011 Hovedudfordringer for

Læs mere

konkretisering af skybrudsplan østerbro

konkretisering af skybrudsplan østerbro Resumé konkretisering af skybrudsplan østerbro Skybrudsoplandene NH Brønshøj - Husum Bispebjerg ØSTERBRO Nørrebro Ladegårdså VanløseFrederiksberg Vest IndreBYby INDRE Frederiksberg Øst CH Vesterbro Valby

Læs mere

EVA temadag 5. Februar 2015 Julie Friis Ziersen SKYBRUDSPROCES - FRA PLAN TIL VIRKELIGHED

EVA temadag 5. Februar 2015 Julie Friis Ziersen SKYBRUDSPROCES - FRA PLAN TIL VIRKELIGHED EVA temadag 5. Februar 2015 Julie Friis Ziersen SKYBRUDSPROCES - FRA PLAN TIL VIRKELIGHED 2 UMIDDELBARE TILTAG NØDOVERLØB Vandet samles bag kajkanter og løber ned i kældre. 3 UMIDDELBARE TILTAG NØDOVERLØB

Læs mere

Ud over de udpegede veje er følgende veje inkluderet som grønne veje i projektet: Oxford Allé, Alperosevej, Funkiavej og Kentiavej

Ud over de udpegede veje er følgende veje inkluderet som grønne veje i projektet: Oxford Allé, Alperosevej, Funkiavej og Kentiavej 1. Beskrivelse & formål: Formålet med projektet er at klimatilpasse vejene samt de omkringliggende områder mod den øgede nedbør, der forventes at komme i fremtiden. Målet er at håndtere regnvandet lokalt,

Læs mere

Indstillingen om ansøgningen til Forsyningssekretariatet indeholder beslutning om:

Indstillingen om ansøgningen til Forsyningssekretariatet indeholder beslutning om: KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Udvikling NOTAT Læsevejledning Indstillingen om ansøgningen til Forsyningssekretariatet indeholder beslutning om: at sende ansøgningen til Forsyningssekretariatet

Læs mere

INFORMATIONSMØDE OM MEDFINANSIERINGORDNINGEN DEN 27. AUGUST 2015

INFORMATIONSMØDE OM MEDFINANSIERINGORDNINGEN DEN 27. AUGUST 2015 INFORMATIONSMØDE OM MEDFINANSIERINGORDNINGEN DEN 27. AUGUST 2015 Program 17:00 17:15 Hvordan sikrer vi København til fremtidens vejr? 17:15 17:30 Medfinansiering af private klimatilpasningsprojekter 17:30

Læs mere

Klimatilpasning af København

Klimatilpasning af København Klimatilpasning af København - investeringer og projekter [1] Indholdsfortegnelse Sådan vælger vi projekter - Politiske, økonomiske, administrative og tekniske styring af klimatilpasningen - Årshjul for

Læs mere

3. Nordsjællands Landboforening 4. Grundejerforeningen Jellerødgård

3. Nordsjællands Landboforening 4. Grundejerforeningen Jellerødgård NOTAT Karen Tommerup 22. juni 2014 Resume af høringssvar til Forslag til Klimatilpasningsplan 2014-17 og Kommuneplantillæg 3 Klimatilpasning Forslag til Klimatilpasningsplan 2014-2017 og det tilhørende

Læs mere

Klimatilpasning i praksis KlimaByen i Middelfart - Danmarks smukkeste klimatilpasning

Klimatilpasning i praksis KlimaByen i Middelfart - Danmarks smukkeste klimatilpasning Klimatilpasning i praksis KlimaByen i Middelfart - Danmarks smukkeste klimatilpasning v/ direktør Allan Bruus, Middelfart Spildevand Copyright Middelfart Spildevand as 1 Området Copyright Middelfart Spildevand

Læs mere

Der er fredninger inden for projektområdet. Der tages højde for, at det alternative projekt ikke kommer i konflikt med fredningerne.

Der er fredninger inden for projektområdet. Der tages højde for, at det alternative projekt ikke kommer i konflikt med fredningerne. 1. BILAG 1 PROJEKTBESKRIVELSE ALTERNATIV LØSNING 1.1. Baggrund for projektet Klimatilpasningsprojekt skal indgå i Ringsted Kommunes byfornyelsesprojekt Det Samlende Torv. Torvefornyelsen er en oplagt mulighed

Læs mere

Aarhus Vands oplevelser med ansøgning af medfinansieringsprojekter

Aarhus Vands oplevelser med ansøgning af medfinansieringsprojekter Aarhus Vands oplevelser med ansøgning af medfinansieringsprojekter Agenda Sluse-projektet Lystrup Oplevelser med ansøgningsprocedurer Er medfiniansieringsbekendtgørelsen hensigtsmæssig og hvordan er det

Læs mere

Samarbejde mellem forsyning og kommune. Erfaringer fra Københavns Kommune

Samarbejde mellem forsyning og kommune. Erfaringer fra Københavns Kommune Samarbejde mellem forsyning og kommune Erfaringer fra Københavns Kommune Margit Lund Christensen, HOFOR Palle D. Sørensen, Center for Park og Natur Grøn og blå by Samarbejde mellem forsyning og kommune

Læs mere

Foroffentlighedsfase til Klimatilpasningsplan Vind med vandet

Foroffentlighedsfase til Klimatilpasningsplan Vind med vandet Foroffentlighedsfase til Klimatilpasningsplan Vind med vandet Indhold Din indflydelse 3 Vind med vandet 4 Konsekvenser i Horsens Kommune 5 Udførte klimatilpasningsprojekter 6 Hvad planlægger kommunen at

Læs mere

2. Hvad betaler HOFOR, og hvad skal den enkelte grundejerforening selv betale?

2. Hvad betaler HOFOR, og hvad skal den enkelte grundejerforening selv betale? Spørgsmål og svar 1. Hvem er projektejer? Projektejer er den grundejerforening/boligforening/ejerforening mm., der har indgået en aftale med HOFOR om et klimatilpasningsprojekt. 2. Hvad betaler HOFOR,

Læs mere

Evaluering af regelsæt for klimatilpasning

Evaluering af regelsæt for klimatilpasning Evaluering af regelsæt for klimatilpasning Susanne Krawack KL den 22. september 2014 CONCITO Danmarks grønne tænketank CONCITO formidler klimaløsninger til politikere, erhvervsliv og borgere. Formålet

Læs mere

Nærværende notat redegør for de elementer, der indgår i beslutningsgrundlaget for valget af en ny strategi.

Nærværende notat redegør for de elementer, der indgår i beslutningsgrundlaget for valget af en ny strategi. Faxe Forsyning A/S CVR-nr. 31 48 04 34 Jens Chr. Skous Vej 1 4690 Haslev Tlf.: 70 26 02 07 Fax: 56 37 34 99 post@faxeforsyning.dk www.faxeforsyning.dk 4. november 2015 Ny finansieringsstrategi og takster

Læs mere

Godkendelse af vandpris og vandafledningsafgift for 2013

Godkendelse af vandpris og vandafledningsafgift for 2013 Til Frederiksberg Kommune 6. november 2013 Godkendelse af vandpris og vandafledningsafgift for 2013 Frederiksberg Vand A/S og Frederiksberg Kloak A/S fremsender her vandprisen for 2014 til kommunalbestyrelsens

Læs mere

Ansøgning vedr. medfinansiering af klimatilpasningsprojekt Rødovre Boligselskab afd. 11

Ansøgning vedr. medfinansiering af klimatilpasningsprojekt Rødovre Boligselskab afd. 11 HOFOR Hovedstadsområdets Forsyningsselskab Ørestads Boulevard 35 DK-2300 København S. Vedr.: Ansøgning vedr. medfinansiering af klimatilpasningsprojekt Rødovre Boligselskab afd. 11 Revideret iht. aftale

Læs mere

Bilag 1 Baggrundsinformationer til temadrøftelse om boliger og døgnpladser til voksne med handicap, sindslidelse og udsatte borgere

Bilag 1 Baggrundsinformationer til temadrøftelse om boliger og døgnpladser til voksne med handicap, sindslidelse og udsatte borgere Bilag 1 Baggrundsinformationer til temadrøftelse om boliger og døgnpladser til voksne med handicap, sindslidelse og udsatte borgere Indhold 1. Ventelister og ventetid: Behov for kapacitetsudvidelse...

Læs mere

Strategier og løsninger til håndtering og bortledning af regnvand. Søren Gabriel

Strategier og løsninger til håndtering og bortledning af regnvand. Søren Gabriel Strategier og løsninger til håndtering og bortledning af regnvand Søren Gabriel sgab@orbicon.dk Prioritering af indsatsen Prioritering i skybrudsplanen 1. Høj Risiko 2. Enkle løsninger 3. Andre anlægsaktiviteter

Læs mere

Politisk drejebog. - Implementering af klimatilpasningsplanen

Politisk drejebog. - Implementering af klimatilpasningsplanen Politisk drejebog - Implementering af klimatilpasningsplanen Baggrund Alle skybrudskonkretiseringerne er nu vedtaget. Med skybrudskonkretiseringerne er der valgt en overordnet metode for skybrudssikringen

Læs mere

NOTAT. Lægemiddeludgifter. Dato: 4. december 2015

NOTAT. Lægemiddeludgifter. Dato: 4. december 2015 NOTAT Dato: 4. december 2015 Lægemiddeludgifter Danske Regioner har den 2. december 2015 rundsendt notat, der indeholder en række bemærkninger til udgiftsudviklingen på lægemiddelområdet. Lif redegør nedenfor

Læs mere

Tillæg 3 til Spildevandsplan 2012 2020:

Tillæg 3 til Spildevandsplan 2012 2020: Tillæg 3 til Spildevandsplan 2012 2020: Separatkloakering af Bjælkerup (Bjælkerup B1) etapeinddeling og bassinplacering Vedtaget af Stevns Kommunes Kommunal Bestyrelse d. 27. februar 2014. 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Notat om Region Midtjyllands langfristede gæld og renteudgifter i 2014-2017

Notat om Region Midtjyllands langfristede gæld og renteudgifter i 2014-2017 Notat om Midtjyllands langfristede gæld og renteudgifter i 2014-2017 1.1 Indledning Ved indgangen til 2014 vil Midtjylland have en langfristet gæld på 4,4 mia. kr., jf. tabel 1. Den langfristede gæld bliver

Læs mere

Ansøgning til vandløbsmyndigheden om. klimatilpasning af dele af Nexø

Ansøgning til vandløbsmyndigheden om. klimatilpasning af dele af Nexø Ansøgning til vandløbsmyndigheden om klimatilpasning af dele af Nexø Juni 2015 Formål med projektet Projektets formål er at opnå en øget kapacitet for afledning af overfladevand kommende fra terrænet nordvest

Læs mere

Ringsted Kommune og Ringsted Forsyning

Ringsted Kommune og Ringsted Forsyning Ringsted Kommune og Ringsted Forsyning A/S Klimatilpasning og LAR i oplandet til Stationsforpladsen Projektbeskrivelse for Fynsgade med sidegader samt P- pladsen ved Stationsforpladsen December 2015 Udarbejdet

Læs mere

Alternativt klimatilpasningsprojekt for Lystrup, Aarhus Kommune del 2

Alternativt klimatilpasningsprojekt for Lystrup, Aarhus Kommune del 2 Notat Emne: Til: Kopi til: Lystrup, Aarhus Kommune - Klimatilpasning Forsyningssekretariatet Aarhus Kommune Den 15. april 2014 Alternativt klimatilpasningsprojekt for Lystrup, Aarhus Kommune del 2 Aarhus

Læs mere

Skybrudssikring af Sankt Annæ Plads

Skybrudssikring af Sankt Annæ Plads Skybrudssikring af Sankt Annæ Plads 2015-2016 Her planlægger vi at adskille regnvand og spildevand i fremtiden og koble regnvandet til skybrudsledningerne under Sankt Annæ Plads. Efter planen skal der

Læs mere

Horsens Kraftvarmeanlæg Måbjerg Kraftvarmeanlæg Affaldplus (Slagelse og Næstved)

Horsens Kraftvarmeanlæg Måbjerg Kraftvarmeanlæg Affaldplus (Slagelse og Næstved) Affaldsforbrænding Stranded cost 1. Indledning Miljøstyrelsen overvejer i øjeblikket forskellige modeller for modernisering af forbrændingssektoren. Som led i den proces herunder Kammeradvokatens undersøgelse

Læs mere

Klimatilpasning og lokal afledning af regnvand (LAR) Søren Gabriel sgab@orbicon.dk

Klimatilpasning og lokal afledning af regnvand (LAR) Søren Gabriel sgab@orbicon.dk Klimatilpasning og lokal afledning af regnvand (LAR) Søren Gabriel sgab@orbicon.dk Hvorfor overhovedet klimatilpasning Klimaændringerne er en realitet Temperatur Vandstand Nedbør Store værdier at beskytte

Læs mere

København. Klimatilpasning i Københavns Kommune. VIBO den 27. marts 2012

København. Klimatilpasning i Københavns Kommune. VIBO den 27. marts 2012 Klimatilpasning i København Klimatilpasning i Københavns Kommune VIBO den 27. marts 2012 Palle D. Sørensen Københavns Kommune, Center for Park og Natur Klimatilpasning i Københavns Kommune VIBO den 27.

Læs mere

DETAILHANDELSANALYSE 2011 FOR HILLERØD KOMMUNE. Formålet med undersøgelsen var: 2) at vurdere det fremtidige behov for butiksarealer.

DETAILHANDELSANALYSE 2011 FOR HILLERØD KOMMUNE. Formålet med undersøgelsen var: 2) at vurdere det fremtidige behov for butiksarealer. Notat DETAILHANDELSANALYSE 2011 FOR HILLERØD KOMMUNE 6. juni 2012 Projekt nr. 206436 Version 4 Dokument nr. 123057003 Version 4 Udarbejdet af MST Kontrolleret af PFK Godkendt af RD NIRAS har i vinteren

Læs mere

Reglerne om VVM findes i Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1654 af 27. december 2013.

Reglerne om VVM findes i Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1654 af 27. december 2013. Vej- og Parkafdelingen VandPlus projekt Lindevangsparken og Sløjfen. Afgørelse om ikke VVMpligt Lovgivning - VVM Reglerne om VVM findes i Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1654 af 27. december 2013.

Læs mere

TILLÆG NR. 2 til Spildevandsplan 2013-2016

TILLÆG NR. 2 til Spildevandsplan 2013-2016 TILLÆG NR. 2 til Spildevandsplan 2013-2016 Side 1 af 10 Den 11. september 2014 Tillæg nr. 2 til Spildevandsplan 2013-2016. Håndtering af regnvand fra skybrud på overfladen i Lystrup TEKNIK OG MILJØ Aarhus

Læs mere

GRUNDBELØB ELLER EJ HVAD BETYDER DET FOR FJERNVARMENS VARMEPRISER I FORHOLD TIL INDIVIDUEL VARMEFORSYNING?

GRUNDBELØB ELLER EJ HVAD BETYDER DET FOR FJERNVARMENS VARMEPRISER I FORHOLD TIL INDIVIDUEL VARMEFORSYNING? GRUNDBELØB ELLER EJ HVAD BETYDER DET FOR FJERNVARMENS VARMEPRISER I FORHOLD TIL INDIVIDUEL VARMEFORSYNING? Dato: 28. oktober 2014 Udarbejdet af: Nina Detlefsen Kontrolleret af: Jesper Koch Beskrivelse:

Læs mere

Notat Energipark ved DNV-Gødstrup

Notat Energipark ved DNV-Gødstrup Notat Energipark ved DNV-Gødstrup Projektleder: Thomas Jørgensen/Lillian Kristensen Dato: 30. august 2015 Generelt For at DNV-Gødstrup kan opfylde energikravene til bygningsklasse 2020 er der behov for

Læs mere

Klimabyen for fremtiden

Klimabyen for fremtiden Klimabyen for fremtiden 1 Klimabyen for fremtiden Frederiksberg skal være en klimaby for fremtiden. Det er en af de fire hjørnestene i Frederiksbergstrategien. Klimabyen for fremtiden omfatter tre mål,

Læs mere

Et eksempel på den gode klimaansøgning

Et eksempel på den gode klimaansøgning Et eksempel på den gode klimaansøgning En god og gennemarbejdet klimaansøgning vil gøre processen bedre og kortere for både spildevandsselskabet og Forsyningssekretariatet. I det følgende gives et eksempel

Læs mere

Kulturudvalget KUU alm. del - Bilag 127 Offentligt

Kulturudvalget KUU alm. del - Bilag 127 Offentligt Kulturudvalget KUU alm. del - Bilag 127 Offentligt Kulturministeriet 06.02.2007 Notat vedr. økonomien omkring DR Byen I det følgende redegøres for påvirkningen af DRs økonomi som følge af en endelig slutprognose

Læs mere

Anden kvartalsprognose for kommunernes samlede udgifter til kommunal medfinansiering og finansiering i 2015

Anden kvartalsprognose for kommunernes samlede udgifter til kommunal medfinansiering og finansiering i 2015 Region Sjælland Koncernøkonomi Analyse og Afregning Anden kvartalsprognose for kommunernes samlede udgifter til kommunal medfinansiering og finansiering i 2015 Den kommunale medfinansiering gælder for

Læs mere

Notat. Budget 2013 Middelfart Spildevand

Notat. Budget 2013 Middelfart Spildevand Notat Oprettelsesdato: 8. november 2012 Udarbejdet af: Jacob Støving Sagsnummer: [Journalnr.] Budget 2013 Middelfart Spildevand Budget 2013 for Middelfart Spildevand A/S indeholder anlægsinvesteringer

Læs mere

København og Frederiksberg kommuner på vej mod skybrudssikring. - Oplæg til fællestemasdrøftelse

København og Frederiksberg kommuner på vej mod skybrudssikring. - Oplæg til fællestemasdrøftelse København og Frederiksberg kommuner på vej mod skybrudssikring - Oplæg til fællestemasdrøftelse 1 Spørgsmål til drøftelse Det indstilles, at de to udvalg drøfter de to forskellige alternativer, herunder

Læs mere

Anlægsøkonomi og taksteffekt af Kapacitetsplan 2016

Anlægsøkonomi og taksteffekt af Kapacitetsplan 2016 Harrestrup Å Kapacitet, Fase 3 Anlægsøkonomi og taksteffekt af Kapacitetsplan 2016 Rekvirent Rådgiver Harrestrup Å - Kapacitetsprojektet v/ HOFOR A/S CVR-NR. 1007 3022 Ørestads Boulevard 35 2300 København

Læs mere

Styrket inddragelse af frivillige på plejecentre SAMMENLIGNING AF FØR- OG EFTERMÅLING

Styrket inddragelse af frivillige på plejecentre SAMMENLIGNING AF FØR- OG EFTERMÅLING Styrket inddragelse af frivillige på plejecentre SAMMENLIGNING AF FØR- OG EFTERMÅLING 2016 Styrket inddragelse af frivillige på plejecentre SAMMENLIGNING AF FØR- OG EFTERMÅLING Sundhedsstyrelsen, 2016.

Læs mere

Aktstykke nr. 49 Folketinget 2012-13. Erhvervs- og Vækstministeriet. København, den 4. december 2012.

Aktstykke nr. 49 Folketinget 2012-13. Erhvervs- og Vækstministeriet. København, den 4. december 2012. Aktstykke nr. 49 Folketinget 2012-13 49 Erhvervs- og Vækstministeriet. København, den 4. december 2012. a. Erhvervs- og Vækstministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til, at Vækstfondens adgang

Læs mere

Ringsted Forsyning A/S og Ringsted Kommune

Ringsted Forsyning A/S og Ringsted Kommune Ringsted Forsyning A/S og Ringsted Kommune Klimatilpasning og LAR i Sjællandsgade og Stationsområdet Masterplan og løsningsforslag Baggrundsrapport 28.09.15 Rev. 3 29.10.15 Side 2 af 18 (revision 3) Udarbejdet

Læs mere

Planer i Aarhus hvad siger de omkring vand og klimatilpasning

Planer i Aarhus hvad siger de omkring vand og klimatilpasning Temadag om Vandhandleplaner Samtænkning af klimatilpasning og vandplan 2 - en ønskeseddel v/inge Halkjær Jensen Aarhus Vand A/S Tekstslide SPLASH - 1 layout Skift layout: Højreklik på slidet / layout og

Læs mere

KLIMATILPASNING FRA PLAN OG IDE TIL HANDLING OG VÆKST AALBORG D. 30. NOVEMBER 2015 GEVINSTEN VED AT KLIMATILPASSE DET ER FOR DYRT AT LADE STÅ TIL!

KLIMATILPASNING FRA PLAN OG IDE TIL HANDLING OG VÆKST AALBORG D. 30. NOVEMBER 2015 GEVINSTEN VED AT KLIMATILPASSE DET ER FOR DYRT AT LADE STÅ TIL! KLIMATILPASNING FRA PLAN OG IDE TIL HANDLING OG VÆKST AALBORG D. 30. NOVEMBER 2015 GEVINSTEN VED AT KLIMATILPASSE DET ER FOR DYRT AT LADE STÅ TIL! AF UFFE GANGELHOF, SWECO DANMARK 1 2015-12-01 Agenda Klimatilpasning

Læs mere

Projektforslag Metso m.fl.

Projektforslag Metso m.fl. Horsens Varmeværk a.m.b.a. Februar 2014 Indholdsfortegnelse Side 2 af 29 Indholdsfortegnelse Resumé og indstilling... 3 Konklusion... 3 Indledning... 4 Ansvarlig... 4 Formål... 4 Myndighedsbehandling...

Læs mere

Bilag 9 Mulig samtænkning af affaldsforbrænding og fliskraftvarme inkl. Økonomiforvaltningens redegørelse

Bilag 9 Mulig samtænkning af affaldsforbrænding og fliskraftvarme inkl. Økonomiforvaltningens redegørelse Bilag 9 Mulig samtænkning af affaldsforbrænding og fliskraftvarme inkl. Økonomiforvaltningens redegørelse ) %* Til adm. direktør Hjalte Aaberg Teknik- og Miljøforvaltningen 24. september 2012 Vibeke Iversen

Læs mere

BILAG 3: ØKONOMI UFINANSIEREDE INDSATSER

BILAG 3: ØKONOMI UFINANSIEREDE INDSATSER BILAG 3: ØKONOMI UFINANSIEREDE INDSATSER Agenda 21- planen er i lighed med kommuneplanen en rammeplan, som indeholder en række indsatser (mål og aktiviteter), hvortil der i forbindelse med planens politiske

Læs mere

De private sygehuses andel af offentligt betalt sygehusbehandling 1

De private sygehuses andel af offentligt betalt sygehusbehandling 1 De private sygehuses andel af offentligt betalt sygehusbehandling 1 Det nævnes ofte, at de private sygehuse og klinikker tegner sig for cirka to procent af de samlede sygehusudgifter. Det gælder kun, hvis

Læs mere

Principper for åbning af Østerå gennem byen

Principper for åbning af Østerå gennem byen Punkt 11. Principper for åbning af Østerå gennem byen 2014-2435 By- og Landskabsudvalget og Miljø- og Energiudvalget indstiller, at byrådet godkender, at åbningen af Østerå gennemføres i etaper som en

Læs mere

Notat om konkrete mål, tilstand og indsatser for vandløb, søer, kystvande, grundvand og spildevand i Hørsholm kommune

Notat om konkrete mål, tilstand og indsatser for vandløb, søer, kystvande, grundvand og spildevand i Hørsholm kommune Notat om konkrete mål, tilstand og indsatser for vandløb, søer, kystvande, grundvand og spildevand i Hørsholm kommune Vandløb I vandplanperiode 2 er følgende vandløb i Hørsholm Kommune målsat: Usserød

Læs mere

Når projekterne er færdige, bliver byggekreditterne konverteret til lån. Ydelserne på lånene betales af Frederiksberg Forsyning (via taksterne).

Når projekterne er færdige, bliver byggekreditterne konverteret til lån. Ydelserne på lånene betales af Frederiksberg Forsyning (via taksterne). Planlagt lånoptagelse i 2015 Lånoptagelse til plejeboliger: Der er budgetlagt med lånefinansiering til etablering af botilbud på Nordens Plads (under Den sociale masterplan) på 45,6 mio. kr. Imidlertid

Læs mere

Høringssvar vedr. Udkast til Lov om ændring af lov om letbane på Ring 3

Høringssvar vedr. Udkast til Lov om ændring af lov om letbane på Ring 3 Transport- og Bygningsministeriet Frederiksholms Kanal 27 F 1220 København K Sendt pr. e-mail til: trm@trm.dk og bgk@trm.dk Dato: 23. november 2015 Vor ref.: CMO Høringssvar vedr. Udkast til Lov om ændring

Læs mere

Klimatilpasning i København Jan Burgdorf Nielsen Center for Park og Natur. Klimatilpasning i Københavns Kommune

Klimatilpasning i København Jan Burgdorf Nielsen Center for Park og Natur. Klimatilpasning i Københavns Kommune Klimatilpasning i København Jan Burgdorf Nielsen Center for Park og Natur 15. august 2010 2. juli 2011 15. august 2011 2 Disposition 1. Tilpasning til hverdagsregn 2. Tilpasning til skybrud 3. Implementeringsplan

Læs mere

Business case 150 kv-kabellægning mellem Jyl- land og Fyn og demontering af luftledninger Indholdsfortegnelse

Business case 150 kv-kabellægning mellem Jyl- land og Fyn og demontering af luftledninger Indholdsfortegnelse Business case 150 kv-kabellægning mellem Jylland og Fyn og demontering af luftledninger 21. maj 2014 SLE/DGR Indholdsfortegnelse 1. Indstilling... 2 2. Baggrund... 3 3. Beskrivelse af løsninger... 3 3.1

Læs mere

Notat vedrørende projektforslag til fjernvarmeforsyning af Haastrup

Notat vedrørende projektforslag til fjernvarmeforsyning af Haastrup Notat vedrørende projektforslag til fjernvarmeforsyning af Haastrup Baggrund Projektets baggrund er et lokalt ønske i Haastrup om at etablere en miljøvenlig og CO2-neutral varmeforsyning i Haastrup. Projektet

Læs mere

Anlæg af kloak i otte kolonihaveforeninger langs Aarhus Å samt godkendelse af tillæg til lejekontrakt mellem HF Søvang og Aarhus Kommune.

Anlæg af kloak i otte kolonihaveforeninger langs Aarhus Å samt godkendelse af tillæg til lejekontrakt mellem HF Søvang og Aarhus Kommune. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 20. august 2015 Kloakering i kolonihaver etape 2 og tillæg til lejekontrakt Anlæg af kloak i otte kolonihaveforeninger langs Aarhus

Læs mere

ØKONOMISK EVALUERING AF ESBJERG DØGNREHABILITERING

ØKONOMISK EVALUERING AF ESBJERG DØGNREHABILITERING ØKONOMISK EVALUERING AF ESBJERG DØGNREHABILITERING ESBJERG KOMMUNE ÅRHUS MAJ 2011 EPINION KØBENHAVN RYESGADE 3F DK-2200 KØBENHAVN N TLF. +45 87 30 95 00 TYA@EPINION.DK EPINION AARHUS SØNDERGADE 1A DK-8000

Læs mere

Spildevandscenter Avedøre I/S Bilag til bestyrelsesmøde 16. november 2012 (pkt.6)

Spildevandscenter Avedøre I/S Bilag til bestyrelsesmøde 16. november 2012 (pkt.6) Budget 2013-1 Side 1 af 5 1. INDLEDNING J.nr. ØK-0130-0019 2. november 2012 SH/JMP Det er tidligere besluttet at udsætte godkendelse af budget 2013-1 til november måned, da det var forventningen, at Forsyningssekretariatet

Læs mere

Indstilling. Midttrafiks tilslutning til Rejsekortet. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg

Indstilling. Midttrafiks tilslutning til Rejsekortet. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 6. marts 2013 Midttrafiks tilslutning til Rejsekortet 1. Resume Midttrafik har endnu ikke truffet beslutning om eventuel tilslutning til

Læs mere

Allerød Kommune NOTAT. Notat om vejbelysning i Allerød Kommune

Allerød Kommune NOTAT. Notat om vejbelysning i Allerød Kommune NOTAT Allerød Kommune Økonomi og it Allerød Rådhus Bjarkesvej 2 3450 Allerød Tlf: 48 100 100 kommunen@alleroed.dk www.alleroed.dk Notat om vejbelysning i Allerød Kommune Dette notat beskriver i afsnit

Læs mere

Kapacitetsordning - en model for brugerfinansiering af PSO-omkostningen

Kapacitetsordning - en model for brugerfinansiering af PSO-omkostningen Kapacitetsordning - en model for brugerfinansiering af PSO-omkostningen EU-Kommissionen har underkendt den danske PSO-ordning, fordi PSO-støtten til vedvarende energi kun gives til indenlandsk energiproduktion,

Læs mere

Energistyrelsen udtaler sig ikke om konkrete og/eller verserende sager, men kan udtale sig vejledende om principielle spørgsmål.

Energistyrelsen udtaler sig ikke om konkrete og/eller verserende sager, men kan udtale sig vejledende om principielle spørgsmål. Vejledende udtalelse Kontor/afdeling Center for Forsyning/Vand Dato 15. december 2016 J nr. 2016-10286 /TJA/MLS/CVMA Vejledende udtalelse vedrørende reglerne for medfinansieringsprojekter Forsyningssekretariatet

Læs mere

Prisoverslag for private renseanlæg til spildevand

Prisoverslag for private renseanlæg til spildevand overslag for private renseanlæg til spildevand Formålet med dette notat er at give dig et overblik over prisniveauet for de forskellige løsninger til forbedret rensning af spildevandet på din ejendom.

Læs mere

Notat Side 1 af 14 19 august 2013 Ref.: CRJ

Notat Side 1 af 14 19 august 2013 Ref.: CRJ Vedr.: Ballerup Bymidte, den vestlige del. Fremtidens afløbssystem Notat Side 1 af 14 19 august 2013 Ref.: CRJ 1. Sammenfatning. Med baggrund i forventningerne om øget nedbør i fremtiden, Ballerup kommunes

Læs mere

Velkommen til paneldebat om vandforsyningen i Syddjurs Kommune

Velkommen til paneldebat om vandforsyningen i Syddjurs Kommune Velkommen til paneldebat om vandforsyningen i Syddjurs Kommune Aftenens program: 19.00 19.05 Velkomst ved vandrådets formand Sven Weel Jensen 19.05 19.40 Debatoplæg 19.40 19.45 Pause 19.45 20.30 Paneldebat

Læs mere

AFTALE [indsæt udkastdato] ( X ) ( HOFOR )

AFTALE [indsæt udkastdato] ( X ) ( HOFOR ) AFTALE [indsæt udkastdato] Mellem [Navn] [Adresse] [Postnummer, by] [Cvr.nr.] ( X ) og [HOFOR Spildevand København A/S] c/o HOFOR A/S Ørestads Boulevard 35 2300 København S [Cvr.nr. 26043182] ( HOFOR )

Læs mere

Notat. Sammenligning af udgifter til voksne med særlige behov

Notat. Sammenligning af udgifter til voksne med særlige behov Til: Sundheds- og Forebyggelsesudvalget Kommunerne i Region Hovedstaden ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 3. juni 2013 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsnr: 2013-6750 Dok.nr: 2013-86745

Læs mere

Klima og Planlægning. Til Næstved Varmeværk a.m.b.a.

Klima og Planlægning. Til Næstved Varmeværk a.m.b.a. Klima og Planlægning Til Næstved Varmeværk a.m.b.a. Næstved Kommune Rune Nielsen www.næstved.dk Dato 2.7.2014 Sagsnr. 13.03.01-P00-1-12 CPR-nr. Sagsbehandler Rune Nielsen Projektgodkendelse for projektforslaget

Læs mere

Udbyder Titel Dato. 20. januar 14. juni Viborg, København, Roskilde, Skanderborg

Udbyder Titel Dato. 20. januar 14. juni Viborg, København, Roskilde, Skanderborg KLIKOVAND s liste for 2016 over kurser, temadage og andre arrangementer med relevans for fagpersoner, der arbejder med klimatilpasning Opdateret 18. januar 2016 Udbyder Titel Dato DANVA Ferskvandscentret

Læs mere

Sønderborg Kommune att. Naturafdelingen v/ Hans Erik Jensen Rådhustorvet 10 6400 Sønderborg ANSØGNING OM REGULERING AF VANDLØB

Sønderborg Kommune att. Naturafdelingen v/ Hans Erik Jensen Rådhustorvet 10 6400 Sønderborg ANSØGNING OM REGULERING AF VANDLØB Sønderborg Kommune att. Naturafdelingen v/ Hans Erik Jensen Rådhustorvet 10 6400 Sønderborg ANSØGNING OM REGULERING AF VANDLØB På vegne af Lysabild-Skovby Landvindingslag søges der hermed om tilladelse

Læs mere

Notat om Region Midtjyllands langfristede gæld og nettorenteudgifter i 2016-2019

Notat om Region Midtjyllands langfristede gæld og nettorenteudgifter i 2016-2019 x½ Notat om Midtjyllands langfristede gæld og nettorenteudgifter i 2016-2019 Notat om Midtjyllands langfristede gæld og renteudgifter 1.1 Indledning Der bliver hvert år ved budgetlægningen lavet et notat,

Læs mere

De ekstra arealer, der inddrages fra Benløseparken har vist sig nødvendige for at kunne overholde serviceniveauet.

De ekstra arealer, der inddrages fra Benløseparken har vist sig nødvendige for at kunne overholde serviceniveauet. BILAG 3 DET ALTERNATIVE PROJEKT Formålet med projektet er, at serviceniveauet for området bliver at opstuvning til terræn forekommer sjældnere end hvert 5. år i et fremtidigt klima samt at der kun sjældnere

Læs mere

Rebild Kommune CYKELSTRÆKNINGER I REBILD KOMMUNE Teknisknotat T: +45 9630 6400. D: 96306458 Vestre Havnepromenade 9 F: +45 9630 6474

Rebild Kommune CYKELSTRÆKNINGER I REBILD KOMMUNE Teknisknotat T: +45 9630 6400. D: 96306458 Vestre Havnepromenade 9 F: +45 9630 6474 Notat Rebild Kommune CYKELSTRÆKNINGER I REBILD KOMMUNE Teknisknotat INDHOLD 7. december 2015 Projekt nr. 221991 Dokument nr. 1217725157 Version 2 Udarbejdet af: GULD Kontrolleret af: POU Godkendt af: ASO

Læs mere

Anlægsværdier i. vand- og spildevandsforsyningerne

Anlægsværdier i. vand- og spildevandsforsyningerne Anlægsværdier i vand- og spildevandsforsyningerne Forsyningssekretariatet februar 2011 Anlægsværdier i vandog spildevandsforsyningerne 1. INTRODUKTION OG RESUME Alle kommunale vand- og spildevandsforsyninger

Læs mere

Hvordan sikrer du dig mod oversvømmelser?

Hvordan sikrer du dig mod oversvømmelser? Hvordan sikrer du dig mod oversvømmelser? Morten K. Mathiasen Kontakt Bolius Bolius.dk/raadgivning Tlf: 7023 6313 Email: post@bolius.dk Et helejet Realdaniaselskab Et helejet Realdaniaselskab Årsager til

Læs mere

Likviditetsbudget 2012 - Middelfart Spildevand A/S

Likviditetsbudget 2012 - Middelfart Spildevand A/S Notat Oprettelsesdato: 22. oktober 2010 Udarbejdet af: Jacob Støving Sagsnummer: Likviditetsbudget 2012 - Middelfart Spildevand A/S Budget 2012 for Middelfart Spildevand A/S indeholder anlægsinvesteringer

Læs mere

Kommunal Rottebekæmpelse tal og tendenser

Kommunal Rottebekæmpelse tal og tendenser Kommunal Rottebekæmpelse tal og tendenser Siden 1938 har de danske kommuner haft pligt til årligt at indberette oplysninger om den kommunale rottebekæmpelse til de centrale myndigheder. Myndighederne anvender

Læs mere

Afgørelse om forøgelse af prisloft for 2012 i henhold til 8 i bekendtgørelse om prisloftregulering m.v. af vandsektoren

Afgørelse om forøgelse af prisloft for 2012 i henhold til 8 i bekendtgørelse om prisloftregulering m.v. af vandsektoren Tønder Spildevand A/S Stationsvej 5 6261 Bredebro 16. maj 2012 Sag 4/1020-0301-0705 / CGA Deres ref. Att. Dir. Bo K. Ludvigsen Afgørelse om forøgelse af prisloft for 2012 i henhold til 8 i bekendtgørelse

Læs mere

Økonomiudvalget. NOTAT: Etablering af vindmøller i Roskilde Kommune

Økonomiudvalget. NOTAT: Etablering af vindmøller i Roskilde Kommune Økonomiudvalget Teknik og Miljø Plan og Byggesag Plan og Udvikling Sagsnr. 84089 Brevid. 1419543 Ref. PKA Dir. tlf. 4631 3548 peterka@roskilde.dk NOTAT: Etablering af vindmøller i Roskilde Kommune 9. marts

Læs mere

Eventuelle positive reguleringer vedrørende tidligere år (før 2007) anvendes primært til finansiering af afdrag på HUR-lånet

Eventuelle positive reguleringer vedrørende tidligere år (før 2007) anvendes primært til finansiering af afdrag på HUR-lånet Politisk dokument med resume Sagsnummer Bestyrelsen 9. oktober 2008 HVT 08 Byrdefordeling vedrørende renter og afdrag på HUR-lånet Indstilling: Direktionen indstiller, at Renteudgifter på HUR-lånet finansieres

Læs mere

DNV-C-01-05-NOT-Spildevandsafledning DNV-Gødstrup, strategi-0001 Strategi for håndtering af spildevand fra DNV-Gødstrup

DNV-C-01-05-NOT-Spildevandsafledning DNV-Gødstrup, strategi-0001 Strategi for håndtering af spildevand fra DNV-Gødstrup Notat DNV-C-01-05-NOT-Spildevandsafledning DNV-Gødstrup, strategi-0001 Strategi for håndtering af spildevand fra DNV-Gødstrup Dato : 20.09.2012 Projekt: 53.0000.12 Til Udført af Kopi til : Anders Debel

Læs mere

Etablering af nyt kommunalt administrationscenter på Skanderborg Fælled

Etablering af nyt kommunalt administrationscenter på Skanderborg Fælled Skanderborg Kommune Etablering af nyt kommunalt administrationscenter på Skanderborg Fælled Efter aftale med Skanderborg Kommune har vi foretaget en totaløkonomisk beregning i forbindelse med etablering

Læs mere

Klimatilpasning i Københavns Kommune

Klimatilpasning i Københavns Kommune Klimatilpasning i Københavns Kommune 1 KL - Teknik og Miljø - 3.11.2011 Centerchef Jon Pape Klimatilpasning i København Planen endeligt vedtaget af Borgerrepræsentationen d. 25 august 2011 Identificerer

Læs mere

JI og CDM kreditters andele af reduktionsindsatsen i EU's klima- og energipakke i 20 % reduktionsscenariet.

JI og CDM kreditters andele af reduktionsindsatsen i EU's klima- og energipakke i 20 % reduktionsscenariet. Europaudvalget 2008 2895 - transport, tele og energi Bilag 7 Offentligt 29. september 2008 JI og CDM kreditters andele af reduktionsindsatsen i EU's klima- og energipakke i 20 % reduktionsscenariet. Nærværende

Læs mere

25. marts 2015. I 1000 kr. 2015 Rammestyret 32.414 Indsatsstyret Udsatte børn og unge 63.628 Specialundervisning 58.705 Total 154.

25. marts 2015. I 1000 kr. 2015 Rammestyret 32.414 Indsatsstyret Udsatte børn og unge 63.628 Specialundervisning 58.705 Total 154. Bilag 1 til Masterplan for specialundervisningen i 2015-2018: Økonomisk redegørelse Denne masterplan vedrører kun den del af det indsatsstyrede område for specialundervisning. Den økonomiske masterplan

Læs mere

Til Aarhus Byråd via Magistraten. Planlægning og Byggeri. Den 11. marts 2011

Til Aarhus Byråd via Magistraten. Planlægning og Byggeri. Den 11. marts 2011 Til Aarhus Byråd via Magistraten Den 11. marts 2011 Planlægning og Byggeri Teknik og Miljø Aarhus Kommune Beslutningsforslag fra Den Socialdemokratiske Byrådsgruppe om etablering af demoprojekt for grønne

Læs mere

Katter, tilskud og udligning

Katter, tilskud og udligning S Katter, tilskud og udligning Kommunens samlede indtægter (skatteindtægter, tilskud og udligning) er i 2016 budgetteret til 2.463,2 mio. kr. netto. Hovedparten af disse indtægter kommer fra personskatterne.

Læs mere

Indstilling. Omlægning til økologi i offentlige køkkener i Aarhus Kommune. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling

Indstilling. Omlægning til økologi i offentlige køkkener i Aarhus Kommune. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 19. december 2012 Aarhus Kommune Omlægning til økologi i offentlige køkkener i Aarhus Kommune Borgmesterens Afdeling 1. Resume Fødevareministeriet

Læs mere

Notat om igangsættelse klimatilpasningsprojekter i Fredericia Kommune

Notat om igangsættelse klimatilpasningsprojekter i Fredericia Kommune Vej & Park 29-01-2013 Sags-ID: 13/1064 Sagsbehandler: temi Notat om igangsættelse klimatilpasningsprojekter i Fredericia Kommune Baggrund Fredericia Kommune og Fredericia Spildevand A/S skal i fællesskab

Læs mere

Handleplan for vandområderne i København 2012-2020. Sammendrag

Handleplan for vandområderne i København 2012-2020. Sammendrag Handleplan for vandområderne i København 2012-2020 Sammendrag 1 Indledning EU's vandrammedirektiv kræver, at alle EU-lande skal sikre, at de har et godt vandmiljø. Derfor har den danske stat lavet vandplaner

Læs mere

Frederiksberg Kommune

Frederiksberg Kommune Frederiksberg Kommune Rapportering den 10. februar 2011, version 2 Modtagere: Økonomiafdelingen Afsender: Ole Dyhr Dato: 10. februar 2011 Side 1 af 10 Gældsplejerapportering Rapporteringens formål er at

Læs mere