VIRK09 Virksomhedsordning 2009 anvendes til behandling af virksomhedsskatteloven for personligt drevne virksomheder.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VIRK09 Virksomhedsordning 2009 anvendes til behandling af virksomhedsskatteloven for personligt drevne virksomheder."

Transkript

1 VIRK09 Virksomhedsordning

2 VIRK09 Virksomhedsordning 2009 Copyright Forlaget Thomson A/S, Revisoft, november VIRK09 Virksomhedsordning 2009 anvendes til behandling af virksomhedsskatteloven for personligt drevne virksomheder. Understøttede operativsystemer: - Windows XP eller nyere. Forlaget Thomson A/S Revisoft Nytorv København K Telefon Telefax Internet:

3 Indholdsfortegnelse Før du begynder... 4 Installation af VIRK09 Virksomhedsordning Start af VIRK09 Virksomhedsordning Om VIRK09 Virksomhedsordning Virksomhedsoplysninger Værdiansættelse af ejendomme Indtastningsmetode: Driftsregnskab eller hovedtal Skattemæssigt indestående i virksomhed indtastes i et beløb Opgørelse af indskudskonto og kapitalafkastgrundlag Udenlandsk virksomhed Regn baglæns til "Hensat til senere hævning" Simulering Udskrift til tekstbehandling (RTF fil) Standard udskrift forudsætning Datakommunikation imellem VIRK09 og SKBE Overførsel af tal fra VIRK08 til VIRK Import af data fra andre revisor systemer Versioner - flere skatteberegninger for samme kunde Afslut og gem kundedata på disk FD09 Fælles Data Revisoft Indgang Adgangskontrol Angiv database ved start af Revisoft Indgang Frakobling af adgangskontrol Kundeoversigt Brugeradministration Indstillinger for Revisoft Indgang Udskriftindstilling Import/Eksport System information Licensstyring... 73

4 4 Før du begynder Denne manual kan bruges som opslagsværk i tvivlsspørgsmål, eller du kan med fordel gennemlæse hele manualen. Til nye brugere Er det første gang du skal bruge Revisoft s programmer, bør du minimum læse følgende afsnit: - Installation af VIRK09 Virksomhedsordning Revisoft Indgang. - Adgangskontrol. - Brugeradministration. - Licensstyring. - FD09 Fælles Data Om VIRK09 Virksomhedsordning 2009.

5 Installation af VIRK09 Virksomhedsordning Installationen foretages af det medfølgende installationsprogram. Revisoft's skatteprogrammer skal installeres lokalt på hver enkelt PC. Bemærk at det kun er selve programmerne, der skal placeres lokalt. De data som indtastes og gemmes i programmerne kan godt placeres på en server og på denne måde tilgås af alle arbejdsstationerne på et netværk. Start installation af programmerne Installation af programmerne kan enten foregå ved at hente programmerne fra Revisoft's hjemmeside eller ved at bruge en CD. Er du tilmeldt "Opdatering via Internet" skal du hente programmerne fra Revisoft's hjemmeside, se punkt 1.a. Er du ikke tilmeldt "Opdatering via Internet" skal du bruge den medfølgende CD, se punkt 1.b. 1.a Installationen af programmerne via Internettet 1. Gå til: 2. Log ind med de modtagne loginoplysninger 3. Vælg den årgang du vil installere. 4. Vælg "Kør" 1.b Installationen af programmerne fra CD 1. Sæt CD'en med programmerne i CD-rom drevet. 2. Installationen vil normalt starte automatisk. Starter installationen ikke gøres følgende: a. Vælg Start b. Vælg Kør c. Skriv D: og tryk Enter (hvor D er CD-rom drevets drevbogstav). d. Dobbeltklik på installationsprogrammet, der ender på.exe. 2. Installation af programmerne Når installationsprogrammet er startet følges anvisningerne i programmet. Bemærk første gang du kører installationsprogrammet, er det vigtigt, at du angiver den rigtige sti til, hvor data skal placeres. Dvs. hvis flere arbejdsstationer på et netværk skal have adgang til de samme data, skal data placeres på et netværksdrev.

6 6 Opstår der problemer under installationen, kan du finde detaljeret hjælp ved at klikke på knappen Hjælp i bunden af vinduerne. Installation af licens Før de installerede programmer kan bruges, skal de tilhørende licenser installeres. Det samme gælder for firmaoplysningerne, som dog kun skal installeres første gang licenssystemet tages i brug. Installation af licens og firmaoplysninger udføres via licensstyringsprogrammet, som startes fra Revisoft Indgang. Se afsnittet "Licensstyring" sidst i manualen. Kontrol af versionsnummer Ønsker du at kontrollere, om de Revisoft programmer, der er installeret på computeren, er blevet opdateret, kan du se versionsnummeret for programmet ved at starte selve programmet. Versionen på VIRK09 fås ved i hovedmenuen at vælge Hjælp >> Om VIRK09. For en samlet oversigt over versionsnumre på installerede programmer startes Revisoft Indgang og i hovedmenuen vælges Konfiguration >> Program versioner.

7 Start af VIRK09 Virksomhedsordning VIRK09 Virksomhedsordning 2009 startes via indgangsprogrammet Revisoft Indgang. Hvis det er første gang du starter Revisoft Indgang anvendes SUP som bruger identifikation. Via Revisoft Indgang udvælges eller oprettes kunder. Før VIRK09 kan startes, skal der vælges en kunde, og kunden skal være oprettet i FD09. FD09 startes ligeledes fra Revisoft Indgang. Når VIRK09 startes overføres oplysningerne om kunden fra FD09 og eventuelle gemte kundedata indlæses i programmet.

8 8 Om VIRK09 Virksomhedsordning 2009 VIRK09 behandler virksomhedsskatteloven for Dvs. opgørelse af virksomhedens resultat efter reglerne i virksomhedsordningen og kapitalafkastordningen. VIRK09 kan også opgøre virksomhedens resultat efter personskattelovens regler. Valg af beskatningsform foregår i FD09, hvor ændringerne har indflydelse på alle programmer for 2009, og heriblandt altså også VIRK09. Se afsnittet "FD09 Fælles Data 2009" for start af FD09. Indtastede beløb bevares selvom du skifter imellem de 3 beskatningsformer. Dvs. har du indtastet beløb i hensat til senere hævning i virksomhedsordningen, og skifter til kapitalafkastordningen og tilbage til virksomhedsordningen, er det indtastede beløb i hensat til senere hævning bevaret. Det er altså meget nemt at skifte imellem de 3 beskatningsformer. I VIRK09 kan indtastning enten ske efter indtastningsmetode "Driftsregnskab" eller "Hovedtal". Der kan oprettes indtil 20 virksomheder for hver kunde. Start med at oprette virksomheder, ved i hovedmenuen at vælge Forudsætninger >> Virksomhedsoplysninger. Når en eller flere virksomheder er oprettet fortsættes med indtastning ved at vælge punkter under Indtastning i VIRK09's hovedmenu. Indtastning omfatter: - Værdiansættelse af ejendomme. - Primo opsparet overskud/henlæggelse til konjunkturudligning. - Åbningsbalance driftsregnskab. - Åbningsbalance hovedtal. - Primo indskudskonto og kapitalafkastgrundlag. - Afhændede og ophørte virksomheder. - Årets indskud. - Hævninger og private andele. - Driftsregnskab (resultat og balance ultimo). - Hovedtal (resultat og balance ultimo). - Supplerende oplysninger til SKBE09. - Ultimo kapitalafkastgrundlag. - Fradrag for medarbejdende ægtefælle. - Udenlandsk virksomhed.

9 Efter indtastning fortsættes med overskudsdisponering, som omfatter følgende, afhængig af den beskatningsform der er valgt: Virksomhedsordningen: - Fradrag for medarbejdende ægtefælle. - Modregning af underskud. - Kapitalafkastberegning. - Hensættelse til senere hævning. - Årets bevægelse og saldo ultimo året på: - Opsparet overskud. - Indskudskonto. - Tvangshævninger. - Rentekorrektion. Kapitalafkastordningen: - Fradrag for medarbejdende ægtefælle. - Kapitalafkastberegning. - Henlæggelse til konjunkturudligning. - Hævet henlæggelse til konjunkturudligning. 9 Overskudsdisponeringen er den centrale del af VIRK09. Overskudsdisponeringen sikrer: Virksomhedsordning: - Fradrag for medarbejdende ægtefælle sker korrekt. - Underskudsmodregning. - Beregning af kapitalafkast. - Beregning af rentekorrektion. - Hæverækkefølgen overholdes. - Tvangshævninger gennemføres. - Virksomhedsordningens regler overholdes. Kapitalafkastordning: - Fradrag for medarbejdende ægtefælle sker korrekt. - Beregning af kapitalafkast. - Henlæggelse og hævning til konjunkturudligning sker korrekt. Personskattelov: - Fradrag for medarbejdende ægtefælle sker korrekt. Når overskudsdisponeringen forlades, undersøges om hele overskudsdisponeringen er sket korrekt. Er der fejl i overskudsdisponeringen, vises en fejlbesked med hjælp til udbedring af fejlen. Udskrift til skærm eller printer kan først gennemføres, når overskudsdisponeringen er sket korrekt.

10 10 Virksomhedsoplysninger I vinduet "Virksomhedsoplysninger" indtastes stamoplysninger om den enkelte virksomhed. Endvidere oprettes og slettes virksomheder i dette vindue. Der kan oprettes indtil 20 virksomheder i programmet. Det skal angives hvilken person, der driver virksomheden. Dvs. Person 1 eller Person 2 for ægtepar og samboende par. For ægtepar gælder, at hvis begge ægtefæller deltager i driften, beskattes indkomsten hos den ægtefælle, der i overvejende grad driver virksomheden. Såfremt ægtefællerne kan godtgøre, at ingen af dem i overvejende grad driver virksomheden, men deler arbejdet ligeligt mellem sig, kan der ske beskatning af virksomhedens resultat med 50% til Person 1 og 50% til Person 2. Læs under "Fælles drevet virksomhed for ægtefæller".

11 Skatteyderen deltager som interessent i en virksomhed Hvis personen er interessent i en virksomhed, er det muligt at angive personens andel af virksomhedens resultat og balance. 11 Det er muligt særskilt at angive en andel af åbningsbalancen for det tilfælde, at personens andel har ændret sig i forhold til sidste års tal. Den ene ægtefælle driver virksomheden, og den anden ægtefælle ejer den Under fanen "Grundoplysninger" er en indramning med følgende overskrift: "Ægtefællernes indbyrdes ejerforhold". For ægtepar gælder, at virksomheden beskattes hos den person, der driver virksomheden. Som ægtepar kan man derfor have den situation, at den ene ægtefælle ejer virksomheden, mens den anden ægtefælle driver virksomheden. Dette vil have den skattemæssige konsekvens, at kapitalafkast i virksomhedsordningen flyttes over til den ægtefælle, der ejer virksomheden. Alle andre beløb bliver indtægtsført hos den ægtefælle, der driver virksomheden. Det kan eventuelt forekomme, at begge ægtefællerne ejer en andel af virksomheden samtidig med, at det kun er den ene ægtefælle, der driver virksomheden. I denne situation overføres kun en andel af kapitalafkastet i virksomhedsordningen til den ægtefælle, der ikke driver virksomheden. Denne andel af kapitalafkastet beregnes forholdsmæssigt efter den ejerandel ægtefællen har.

12 12 Fælles drevet virksomhed for ægtefæller Hvis et ægtepar driver en virksomhed i fællesskab (interessentskabsmodellen) skal virksomheden oprettes som to virksomheder. En virksomhed hvor Person 1s andel indtastes, og en anden virksomhed hvor Person 2s andel indtastes.

13 Værdiansættelse af ejendomme 13 Beløb og oplysninger om ejendomme indtastes i vinduet "Værdiansættelse af ejendomme". Disse oplysninger danner grundlag for enhver værdiansættelse af ejendomme i programmet. Dette omfatter: - Regnskabsmæssig værdi i driftsregnskab. - Skattemæssig værdi i driftsregnskab. - Skattemæssig værdi i hovedtal. - Indskudskonto primo ved indtræden i virksomhedsordningen. - Kapitalafkastgrundlag primo og ultimo for både virksomhedsordningen og kapitalafkastordningen. Alt dette tilbyder programmet at opgøre automatisk på grundlag af det indtastede i vinduet "Værdiansættelse af ejendomme". Vinduet "Værdiansættelse af ejendomme" er opdelt i tre faneblade: "Hovedoplysninger", "Ejd. vurdering 1/ (18. alm. vurdering)" og "Indtrådt i virksomhedsordning i år 2009". "Hovedoplysninger" udfyldes altid, mens de to andre faneblade ikke altid vil være aktuelle.

14 14 Fanen "Ejd. vurdering 1/ (18. alm. vurdering)" er kun aktuel, hvis ejendommen er anskaffet før den 1. januar 1987 jf. VSL 8, stk. 2.

15 15 Fanen "Indtrådt i virksomhedsordning i år 2009" er der kun adgang til, hvis personen er indtrådt i virksomhedsordningen i år Oftest er det maksimal værdiansættelse af ejendomme, der ønskes, idet der herved opnås maksimal indskudskonto og kapitalafkastgrundlag og dermed også maksimalt kapitalafkast. Er "Automatisk anvend maksimumværdi" sat til "Ja" finder programmet selv disse maksimumværdier.

16 16 I menuen for oven findes punktet Automatisk anvend maksimumsværdi, hvor valget kan foretages. I programmet er dette default (forefaldende) sat til "Ja". Ved at ændre dette til "Nej" får man som bruger mulighed for selv at vælge værdiansættelse af ejendomme ved opgørelse af indskudskonto og kapitalafkastgrundlag, ligesom man selv kan indtaste beløbet for denne værdiansættelse. Ved indtræden i virksomhedsordningen gælder særlige regler ved opgørelse af indskudskonto. I dette tilfælde kan ejendomme ikke nødvendigvis værdiansættes til den største værdi, men skal i stedet værdiansættes til en bestemt værdi, som foreskrevet i virksomhedsskatteloven. Programmet tager selv højde for dette. Ved indtræden i virksomhedsordningen i år 2009 (dvs. når virksomhedsordningen ikke er anvendt i år 2008), men hvor virksomhedsordningen tidligere har været anvendt i et af årene , anvendes VSL 3, stk. 7 ved værdiansættelse af ejendomme i forbindelse med opgørelse af indskudskonto. Jf. VSL 3, stk. 7 skal ejendommen værdiansættes som følgende ved opgørelse af indskudskonto ved indtræden i virksomhedsordningen: 1. Den værdi ejendommen - som denne tidligere blev ansat til - ved opgørelse af indskudskontoen, da virksomhedsordningen tidligere blev anvendt. Dvs. da personen sidste gang indtrådte i virksomhedsordningen og indskudskontoen således blev opgjort. 2. Hvis ejendommen blev anskaffet i løbet af den periode, hvor skatteyderen sidste gang anvendte virksomhedsordningen, skal ejendommen medregnes til anskaffelsessummen jf. VSL 3, stk. 7, sidste punktum. 3. Hvis ejendommen er anskaffet efter personen sidst anvendte virksomhedsordningen, skal ejendommen ikke værdiansættes efter VSL 3, stk. 7, men efter de normale regler jf. VSL 3, stk. 4. Hvis personen er indtrådt i virksomhedsordningen dette år, er der mulighed for, at angive om virksomhedsordningen har været anvendt i et af årene Dette gøres ved i programmets hovedmenu at vælge Forudsætninger >> Oplysninger vedr. virksomhed pr. person.

17 Indtastningsmetode: Driftsregnskab eller hovedtal 17 Indtastningsmetode vælges for hver enkelt virksomhed. Der kan vælges imellem "Driftsregnskab" eller "Hovedtal". Dette valg foretages ved i hovedmenuen at vælge Forudsætninger >> Virksomhedsoplysninger. Indtastningsmetode sættes default (forefaldende) til "Driftsregnskab". Revisoft anbefaler, at man benytter denne indtastningsmetode, hvis der skal afgives supplerende regnskabsoplysninger på selvangivelsens side 4. Indtastningsmetode "Hovedtal" kan være hensigtsmæssig i de tilfælde, hvor der netop ikke skal afgives supplerende regnskabsoplysninger, f.eks. hvis virksomhedens nettoomsætning er under kr.

18 18 Indtastningsmetode "Driftsregnskab" Ved indtastningsmetode "Driftsregnskab" er der to menupunkter under "Beløb indtastning", der er aktuelle nemlig "Åbningsbalance Driftsregnskab" og "Driftsregnskab (resultat og balance ultimo)". Ved indtastningsmetode "Driftsregnskab" indtastes driftsøkonomisk resultat, skattemæssigt resultat, driftsøkonomisk balance og skattemæssig balance. Kapitalafkastgrundlaget i kapitalafkastordningen opgøres automatisk. Indtastningsmetode "Driftsregnskab" udmærker sig ved, at der er taget højde for, at der skal afgives supplerende regnskabsoplysninger på selvangivelsens side 4. Disse oplysninger er fragmenter af regnskabet og selvangives pr. person pr. virksomhed. Indtastningsmetode "Driftsregnskab" tager højde for dette, idet oplysningerne til selvangivelsen automatisk afstemmes med regnskabet og sendes til SKBE09, hvorfra de kan udskrives på selvangivelsen. Hvis skatteyderen er interessent i en virksomhed, er det desuden muligt at indtaste virksomhedens 100 % beløb, hvorefter programmet vil beregne personens andel til brug ved selvangivelse. Ovenstående er kun muligt med indtastningsmetode "Driftsregnskab". Indtastningsmetode "Hovedtal" Ved indtastningsmetode hovedtal er der to menupunkter under "Beløb indtastning", der er aktuelle nemlig "Åbningsbalance hovedtal" og "Hovedtal (resultat og balance ultimo)". I hovedtal indtastes det skattemæssige resultat af virksomheden, samt det skattemæssige indestående i virksomheden (skattemæssig egenkapital). Når formuen opgøres ved indtastning i hovedtal, sker dette i en specifikationsgrad, således at programmet maskinelt kan opgøre kapitalafkast i kapitalafkastordningen. Når indtastningsmetode "Hovedtal" anvendes skal eventuelle supplerende regnskabsoplysninger til selvangivelsens side 4 udfyldes manuelt i indtastningsvinduet "Supplerende oplysninger til SKBE09".

19 19 Skattemæssigt indestående i virksomhed indtastes i et beløb I vinduerne "Åbningsbalance hovedtal" samt "Hovedtal (resultat og balance ultimo)" under fanen "Formueopgørelse", kan det vælges, om indtastning i vinduerne skal ske som "Specificeret" eller "Total". Vælges "Total" gælder: - I vinduet under Hovedtal vedrørende indtastning af balance - indtastes alene "Skattemæssigt indestående i virksomhed" i et tal. Dette gælder uanset om der anvendes indtastningsmetode "Driftsregnskab" eller "Hovedtal". - Ved indtastningsmetode "Driftsregnskab" betyder det, at de indtastede oplysninger om balance og egenkapital alene benyttes til udskrift af indtastningsmetode "Driftsregnskab", og ikke anvendes til noget i relation til virksomhedsordningen eller kapitalafkastordningen.

20 20 Vælges "Specificeret" gælder: - at hvis indtastningsmetode "Driftsregnskab" anvendes, vil der i vinduet "Åbningsbalance hovedtal" alene blive vist tal uden mulighed for indtastning. Indtastning foretages i denne situation i "Åbningsbalance driftsregnskab".

21 Opgørelse af indskudskonto og kapitalafkastgrundlag 21 Programmet opgør: - Indskudskonto ved indtræden i virksomhedsordningen. - Kapitalafkastgrundlag primo og ultimo i virksomhedsordningen og i kapitalafkastordningen. Programmet er meget fleksibelt og tilbyder forskellige indtastningsmetoder, der kan danne grundlag for opgørelse af indskudskonto og kapitalafkastgrundlag. Læs i den forbindelse også afsnittene Værdiansættelse af ejendomme, Indtastningsmetode: Driftsregnskab eller hovedtal samt Skattemæssigt indestående i virksomhed indtastes i et beløb. For indtastning af indskudskonto og kapitalafkastgrundlag primo året vælges Beløb indtastning >> Primo indskudskonto/kapitalafkastgrundlag. For indtastning af kapitalafkastgrundlag ultimo året vælges Beløb indtastning >> Ultimo kapitalafkastgrundlag.

22 22 Nedenstående er vist indtastning af indskudskonto og kapitalafkastgrundlag primo året ved anvendelse af virksomhedsordningen.

23 23 Har personen flere virksomheder, kan det være aktuelt, at foretage indtastning pr. virksomhed. Dette vælges i indtastningsfeltet "Indtastning i vinduet (Person i alt/pr. virksomhed)". Omvendt kan man, selvom man har flere virksomheder, vælge at indtaste som "Person i alt". Vælges indtastning "Pr. virksomhed" er der alligevel nogle felter, som fortsat skal indtastes pr. person. Det drejer sig om felter, der kun findes pr. person - som konsekvens af at overskudsdisponeringen i virksomhedsordningen foretages for personen under et og ikke pr. virksomhed. Som nævnt i afsnittet "Værdiansættelse af ejendomme" er programmet default (forefaldende) sat op til automatisk at værdiansætte ejendommene til maksimumværdi. Dvs. programmet værdiansætter ejendomme i henhold til de regler, der er for indskudskonto og kapitalafkastgrundlag og hvor der kan vælges imellem flere værdier, vælger programmet automatisk den største værdi. Vælg knapperne Korrektion ejd.: Kapitalafkastgrundlag eller Korrektion ejd.: Indskudskonto for at se, hvordan programmet har foretaget værdiansættelsen for den enkelte ejendom.

24 24 Vælg fanen Kapitalafkastordning for opgørelse af kapitalafkastgrundlag i kapitalafkastordningen. Ligesom ved virksomhedsordning kan for "Indtastning i vinduet" vælges imellem "Person i alt" eller "Pr. virksomhed". Herudover kan der i det efterfølgende indtastningsfelt "Hvordan skal kapitalafkastgrundlag i kapitalafkastordningen opgøres" vælges imellem "Program opgjort" eller "Manuelt opgjort". Vælges "Program opgjort" opgør programmet selv kapitalafkastgrundlaget i kapitalafkastordningen på grundlag af det, der er indtastet i driftsregnskab eller hovedtal. I dette tilfælde skal alene reguleres for eventuelt tilgang og afgang i øvrigt.

25 25 Som nævnt er der også mulighed for at vælge "Manuelt opgjort". Programmet sætter automatisk feltet til "Manuelt opgjort", hvis der i vinduet - vedrørende indtastning af balance for hovedtal - er valgt indtastning som "Total" (dvs. skattemæssigt indestående i virksomhed er indtastet i et tal). Ved "Manuelt opgjort" skal brugeren selv opgøre kapitalafkastgrundlaget i kapitalafkastordningen, der således indtastes i et tal. Man kan altid vælge "Manuelt opgjort", hvorimod "Program opgjort" forudsætter, at der i vinduet vedrørende indtastning af balance for hovedtal er valgt indtastning som "Specificeret".

26 26 Udenlandsk virksomhed I VIRK09 kan man angive, om en virksomhed er en udenlandsk virksomhed. I hovedmenuen vælges Forudsætninger >> Virksomhedsoplysninger og i vinduet der åbner vælges fanen Udland. Når man har angivet, at en virksomhed er en udenlandsk virksomhed, skal man angive, hvilket land og lempelsemetode i SKBE09 denne virksomheds indkomstbeløb skal overføres til. VIRK09 kommunikerer med SKBE09 og DPR09 og sørger for, at beløbene vedrørende udenlandske virksomheder overføres til SKBE09 og DPR09. Overskudsdisponeringen i virksomhedsordningen eller kapitalafkastordningen foretages for alle virksomhederne under et dvs. for både danske og udenlandske virksomheder i alt. Til brug for overførsel til udenlandsk indkomst i SKBE09, skal indkomst til virksomhedsbeskatning, kapitalafkast og rentekorrektion fordeles på dansk og udenlandsk virksomhed. VIRK09 foretager en maskinel fordeling af disse beløb. Hvis du mener, at denne fordeling skal være anderledes, kan du selv indtaste en anden fordeling. Dette gøres ved at vælge Beløb indtastning og herefter Udenlandsk virksomhed.

27 27

28 28 Regn baglæns til "Hensat til senere hævning" Hvis virksomhedsordningen er valgt, skal der i overskudsdisponeringen tages stilling til, hvor meget der skal afsættes i "Hensat til senere hævning". Med "Hensat til senere hævning" er der mulighed for at regulere, hvor meget der skal anses for hævet i virksomhedsordningen, og dermed hvor stor den personlige indkomst af selvstændig virksomhed skal være. Imidlertid er der ofte forskellige hensyn at tage ved fastlæggelse af "Hensat til senere hævning", og det kan ofte være vanskeligt at gennemskue, hvilket beløb der skal indtastes i "Hensat til senere hævning", for at opnå en ønsket indkomst eller skat. Denne vanskelighed skyldes, at indkomsten ikke stiger eller falder med ændringen i "Hensat til senere hævning", idet der også skal tages højde for virksomhedsskat samt AM-bidrag m.v. Derfor tilbyder programmet to funktionaliteter til baglæns beregning af "Hensat til senere hævning" ud fra ønskede hensyn. Nederst i vinduet for overskudsdisponeringen i virksomhedsordningen ses ovenstående to knapper til baglæns beregning af "Hensat til senere hævning". Funktionerne er integreret med SKBE09 således, at VIRK09 automatisk henter indkomstbeløb, der ikke indtastes i VIRK09. Herved er de samlede indkomstbeløb tilgængelige i VIRK09, når beregningerne foretages.

29 29 Minimering af skatten Tryk på knappen Minimering af skatten for at åbne vinduet, hvor man kan beregne "Hensat til senere hævning", således at en af følgende skatter minimeres. - Topskat - Topskat af personlig indkomst og kapitalpension - Mellemskat Hvis det er et ægtepar, kan man nederst i vinduet vælge om minimeringen skal foretages for ægtefællernes samlede topskat/mellemskat eller for personens egen topskat/mellemskat. Tryk på knappen Beregn for at foretage en beregning, der resulterer i netop den værdi af "Hensat til senere hævning", som minimerer den ønskede skat. Når beregningerne er gennemført opdateres vinduet med resultatet. I vinduet ses det beregnede beløb for "Hensat til senere hævning" samt de resulterende indkomster, topskat og mellemskat.

30 30 En bestemt indkomst ønskes Tryk på knappen En bestemt indkomst ønskes for at beregne "Hensat til senere hævning" resulterende i en bestemt ønsket indkomst. I vinduet kan et af følgende 4 beløb indtastes: - Personlig indkomst af virksomhed efter AM-bidrag m.v. - Personlig indkomst i alt efter AM-bidrag m.v. - Årets opsparede overskud incl. virksomhedsskat (indkomst til virksomhedsbeskatning). - Hævet opsparet overskud tillagt virksomhedsskat. Programmet vil herefter beregne, hvad "Hensat til senere hævning" skal være, således at den ønskede indkomst opnås. Det beregnede beløb for "Hensat til senere hævning" vises og indkomsterne i vinduet reguleres i overensstemmelse hermed. Bemærk: Beregningerne i dette vindue benytter overførte indkomsttal fra SKBE09. Overførte beløb kan ses i VIRK09 ved i hovedmenuen at vælge Forudsætninger >> Tal fra SKBE09. Bemærk, at følgende beløb ikke bliver overført: - Aktieindkomst. - Uudnyttet underskud i skattepligtig indkomst. - Uudnyttet underskud i personlig indkomst. - Uudnyttet underskud i personlig indkomst til modregning i arbejdsmarkedsbidragsgrundlaget af virksomhedsresultat. - Uudnyttet negativ aktieskat. - Sømandsindkomst. - Udlandsindkomst. - Delårsindkomst.

31 31 Er nogle af ovennævnte indkomster eller underskud aktuelle, har man ikke fuld information om, hvad "Personlig indkomst i alt" og "Skattepligtig indkomst i alt" udgør. I et sådant tilfælde gøres følgende: - Afslut overskudsdisponering med et beløb "Hensat til senere hævning", f.eks. beløbet for "Minimum hensat til senere hævning". - Afslut VIRK09 og start SKBE09. - I SKBE09 simuleres på indkomst til virksomhedsbeskatning og hævet opsparet overskud, afhængig af hvad der er aktuelt. Herved findes det beløb, der giver den ønskede skat/indkomst. - Gå nu tilbage til VIRK09 og åbn igen vinduet til baglæns beregning af hensat til senere hævning. Her indtastes den ønskede indkomst til virksomhedsbeskatning eller hævet opsparet overskud, hvorefter programmet beregner hensat til senere hævning.

32 32 Simulering VIRK09 tilbyder konsekvensberegning og simulering på de skattemæssige konsekvenser af valgt beskatningsform, opsparet overskud og hensat til senere hævning. Disse muligheder udgør et kraftigt værktøj til brug ved rådgivning af dine klienter og i overvejelser omkring overskudsdisponeringen. Simuleringen kan bruges ved: - Overvejelser omkring hvilken beskatningsform der skal anvendes. - Hvad bliver de skattemæssige konsekvenser. - Hvor stor bliver skatten ved valg af de enkelte beskatningsformer. - Hvor stort et overskud skal der opspares i virksomhedsordningen. Dvs. hvor meget skal der hensættes til senere hævning. Simulerings-faciliteten tilbyder: - Simulering på valg af de 3 beskatningsformer. - Simulering på hensat til senere hævning i virksomhedsordning. Der er kun adgang til simuleringen, hvis der i FD09 er valgt virksomhedsordning. Hvis det er et ægtepar, skal begge benytte virksomhedsordningen. Simulering på valg af de 3 beskatningsformer Programmet oplyser her, hvad skatten bliver ved valg af virksomhedsordning, kapitalafkastordning eller personskatteloven. Som nævnt er der kun adgang til simulering, hvis der i FD09 er valgt virksomhedsordning. Når virksomhedsordningen vælges, kan der indtastes oplysninger vedrørende både virksomhedsordning og kapitalafkastordning, dvs. kapitalafkastgrundlag opgøres for de 2 ordninger. Det beløb, der i overskudsdisponeringen eventuelt indtastes som fradrag for medarbejdende ægtefælle, bruges i denne simulering også ved beregning efter kapitalafkastordningen og personskatteloven. Eventuel henlæggelse til konjunkturudligning i kapitalafkastordningen indtastes. Til brug for simulering og skatteberegning henter VIRK09 alle indkomsttal excl. virksomhedstal direkte i SKBE09 databasen. Simulering tager derfor højde for alt (underskud, udenlandsk indkomst, delårsindkomst m.v.) under forudsætning af, at indkomsttal excl. virksomhedstal er indtastet i SKBE09. Herved har VIRK09 nu alle taloplysninger om skatteyderen, herunder også

33 33 beløb der vedrører de 3 beskatningsformer. Simuleringen kan herved beregne skatteyderens, og en eventuel ægtefælles, samlede alternative skat ved de 3 beskatningsformer. Simulering på hensat til senere hævning Programmet kan her konsekvensberegne på forskellige værdier af hensat til senere hævning. Der simuleres (ændres) på hensat til senere hævning for Person 1 eller Person 2, mens alle andre beløb holdes konstante. Simuleringen på hensat til senere hævning viser, hvad skatten udgør ved alternative værdier af hensat til senere hævning. Alternative værdier af hensat til senere hævning kan sammenholdes med en af følgende: - Aktuel skat / Aktuel skat + Udskudt skat. - Aktuel skat / Personlig indkomst. Udskudt skat er den nettoskat, der vil komme til beskatning, når det opsparede overskud hæves. Til brug for beregning af udskudt skat indtastes den forventede fremtidige marginal indkomstskatteprocent og marginal arbejdsmarkedsbidragsprocent.

34 34 Programmet foreslår: - Marginal AM-bidrag procent: 8 pct. - Marginal indkomstskatteprocent: 59 pct. plus kirkeskatteprocent. Dette er det skrå skatteloft for Personlig indkomst er her skatteyderens samlede personlige indkomst - altså også incl. tal fra selvangivelsen der ikke vedrører virksomhed. Det er herved nemt at finde det opsparede overskud, der giver den ønskede skat. Efter indtastning af de forudsætninger som simuleringen skal foretages efter, startes simuleringsberegningen ved at vælge Beregn. Simulering på opsparet overskud/hensat til senere hævning tilbyder grafisk præsentation af de beregnede resultater. I samme koordinatsystem vises både aktuel skat og aktuel skat + udskudt skat eller aktuel skat og personlig indkomst. Dette giver et godt overblik over den skattemæssige konsekvens, ved ændring af opsparet overskud eller hensat til senere hævning. I koordinatsystemet kan du ved at vælge Præcisionsaflæser få en "pegepind" frem i koordinatsystemet. Præcisionsaflæseren angiver f.eks. hensat til senere hævning, aktuel skat og personlig indkomst for det sted på kurven der peges på. Med denne præcisionsaflæser kan du bevæge dig op eller ned af kurven og aflæse de ønskede værdier.

35 Udskrift til tekstbehandling (RTF fil) 35 Til brug for tekstbehandlingsprogrammer kan der udskrives til RTF fil. Dvs. i stedet for at sende udskriften direkte til printer, kan du vælge Udskrift til tekstbehandling (RTF fil). Dette punkt vælges i hovedmenuen under "Udskrift". Filformatet RTF understøttes af de fleste moderne tekstbehandlingsprogrammer til Windows, bl.a. Microsoft Word. RTF formatet er generelt, og knytter sig ikke til et bestemt tekstbehandlingsprogram. Antal linier pr. side i tekstbehandlingsprogram, ved karakterstørrelse 10 For at kunne foretage et korrekt sideskift, ved overførsel til dit tekstbehandlingsprogram, skal du angive hvor mange linier, der kan være på en side i tekstbehandlingsprogrammet ved en skriftstørrelse på 10 enheder - og naturligvis med den top- og bundmargen du anvender. Linier og understregninger Nogle brugere ønsker at sætte deres egne helt specielle streger og indramninger på udskriften. I denne situation er der mulighed for helt at slå udskrift af linier og understregninger fra i en RTF fil. Ændring af denne option foretages i Revisoft Indgang under udskriftsindstillinger. Læs mere om dette i afsnittet "Udskriftsindstilling".

36 36 Standard udskrift forudsætning Standard udskrift forudsætningerne angiver hvilke udskriftforudsætninger, der skal gælde, når programmet startes med en ny kunde. Fra hovedmenuen vælges Udskrift >> Standard udskrift forudsætninger. Herved fås nedenstående vindue.

37 Datakommunikation imellem VIRK09 og SKBE09 37 Systemet sørger for at data overføres imellem VIRK09 og SKBE09. Data som overføres fra SKBE09 til VIRK09: Indtastede beløb i SKBE09 excl. virksomhedsbeløb. Overførte beløb kan ses i VIRK09 ved i hovedmenuen at vælge Forudsætninger >> Tal fra SKBE09.

38 38 Data som overføres fra VIRK09 til SKBE09: - Virksomhedsbeløb til (S10) udvidet selvangivelse. - Supplerende oplysninger til side 4 på (S10) udvidet selvangivelse. Allerede indtastede tal og oplysninger i SKBE09, som ikke vedrører virksomhed, ændres naturligvis ikke ved overførsel af data til SKBE09. Der er to metoder for afvikling af SKBE09 og VIRK09: - SKBE09 og VIRK09 afvikles enkeltvis. - SKBE09 og VIRK09 afvikles samtidigt. Uanset hvilken af de to metoder du ønsker at anvende, skal du starte i SKBE09. Start her med at indtaste beløb, der ikke vedrører virksomhed. Først herefter skal VIRK09 startes. Du sikrer dig herved, at VIRK09 også får de beløb, der ikke vedrører virksomhed. SKBE09 og VIRK09 afvikles enkeltvis Hver gang VIRK09 afsluttes og der er valgt Afslut og gem kundedata på disk overføres data automatisk til SKBE09. Tilsvarende overføres data til VIRK09 hver gang SKBE09 afsluttes og der vælges Afslut og gem kundedata på disk. Se eventuelt afsnittet "Afslut og gem kundedata på disk". Ønsker du hurtigt at afslutte VIRK09 og starte SKBE09 med de nye tal fra VIRK09, kan du starte SKBE09 direkte fra VIRK09. I hovedmenuen vælges SKBE09 >> Start SKBE09 (og afslut VIRK09). På tilsvarende måde kan du hurtigt afslutte SKBE09 og starte VIRK09 med de nye tal fra SKBE09. I hovedmenuen vælges VIRK09 >> Start VIRK09 (og afslut SKBE09).

39 39 SKBE09 og VIRK09 afvikles samtidigt Når SKBE09 og VIRK09 afvikles samtidig er der mulighed for at overføre data mellem de to programmer via PC ens hukommelse. Fremgangsmåde: Start først SKBE09 og indtast de beløb, som ikke vedrører virksomhed. Fra hovedmenuen i SKBE09 vælges VIRK09 >> Kommunikation ved samtidig afvikling af VIRK09 og SKBE09.

40 40 Data overføres kun imellem VIRK09 og SKBE09, når vinduet "Kommunikation ved samtidig afvikling af VIRK09 og SKBE09" er åbent i SKBE09. Vinduet "Kommunikation ved samtidig afvikling af VIRK09 og SKBE09" er et rullevindue, der øverst viser resultatet af skatteberegningen, og nederst de overførte beløb fra VIRK09. Resultatet af skatteberegningen i SKBE09 vil ændre sig, når nye tal overføres fra VIRK09. Der bliver overført tal fra VIRK09 til SKBE09, hver gang en beregning af overskudsdisponeringen bliver gennemført i VIRK09. Det er vel at mærke kun, hvis overskudsdisponeringen gennemføres med succes, at beløb overføres til SKBE09.

41 I VIRK09 udføres overskudsdisponeringen på følgende tidspunkter: 1. Hver gang overskudsdisponeringen forlades. 2. Når VIRK09 afsluttes. 3. Før der i VIRK09 gennemføres en udskrift. 4. Når du i VIRK09 s hovedmenu vælger SKBE09 >> Afsend data til SKBE I hvert af de fire nævnte tilfælde vil VIRK09 vise en besked, hvis overskudsdisponeringen ikke kunne gennemføres med succes - hvilket altså også betyder at data ikke overføres til SKBE09. Kommunikationen mellem SKBE09 og VIRK09 ophører hvis vinduet "Kommunikation ved samtidig afvikling af VIRK09 og SKBE09" lukkes. Kommunikationen genoptages, hvis vinduet åbnes igen.

42 42 Overførsel af tal fra VIRK08 til VIRK09 Fra sidste års program VIRK08 kan relevante data vedrørende virksomhederne overføres til VIRK09. Data der overføres omfatter: 1. Virksomhedsoplysninger (stamdata) samt oprettelse af virksomhederne. 2. Ultimotal i VIRK08 som bliver til primotal i VIRK Sidste års tal i DPR specifikationsvinduer (til brug for DPR). Vælg menupunktet Data overførsel >> Hent kunde fra sidste år for at foretage dataoverførsel fra VIRK08 til VIRK09. Det er mest hensigtsmæssigt at overføre tal fra sidste år, før du begynder at indtaste dette års tal.

43 43 VIRK09 tilbyder endvidere, at man kan hente ultimotal fra VIRK07, som bliver primotal i VIRK09. Dette anvendes i forbindelse med forskudsregistrering for 2009 i den situation, hvor der ikke er relevante tal i VIRK08.

44 44 Import af data fra andre revisor systemer Revisoft tilbyder import af data fra flere forskellige revisor systemer. Dette sker ved import via en ASCII fil (tekst fil). Ved at bruge import af data slipper man for at skulle indtaste data påny i SKBE09 og VIRK09. Ønskes import af data skal du vælge Data overførsel >> Import fra andre revisorsystemer. I ovenstående menu vælges, hvad der skal importeres. Revisoft tilbyder også import af data i vort eget Revisoft format. Hvis det edbsystem der benyttes, kan eksportere data i en tekstfil, er det muligt at eksportere data til Revisoft. Kontakt os for yderligere oplysninger om dette fil format.

45 Versioner - flere skatteberegninger for samme kunde 45 Ofte er der behov for at gemme flere versioner/alternativer af skatteberegninger for den samme kunde. VIRK09 har mulighed for at gemme flere versioner af en skatteberegning. Har du behov for dette, skal du i VIRK09 s hovedmenu vælge Version >> Versioner. I menupunktet "Versioner" gives mulighed for at oprette op til 8 forskellige versioner af denne kundes skatteberegning. Når du opretter en version, får du mulighed for at indtaste en titel for versionen. Denne titel hjælper dig med at genkende den enkelte version, idet denne titel bliver vist i vinduet. I det vindue, hvor alle oprettede versioner bliver vist, vil den første altid være originalversionen. Originalversion kan godt overskrives af en anden version, men originalversionen kan ikke slettes. Pilen angiver, hvilken version der er den aktuelle.

46 46 Afslut og gem kundedata på disk Når du vælger Afslut i hovedmenuen fås følgende to valgmuligheder. Vælg Afslut og gem kundedata på disk, for at afslutte VIRK09 og gemme kundens data i databasen. Når VIRK09 igen startes med den pågældende kunde, vil de gemte data automatisk blive indlæst fra databasen. Hvis du vælger Afslut uden at gemme kundedata på disk ses følgende besked. Klikkes på knappen Ja vil VIRK09 afslutte uden at gemme kundens data. Dette indebærer at alt det, som er indtastet i VIRK09 siden programmet blev startet, ikke bliver gemt. Stamdata indtastet i FD09 og data indtastet i andre programmer påvirkes ikke af dette. Kun det, som er indtastet i VIRK09, fortrydes.

47 FD09 Fælles Data Fælles Data (FD) programmet bruges til at styre en kundes fælles data for en årgang. Det vil sige, at FD09 indeholder data fælles for SKBE09, VIRK09 og DPR09. Med FD09 skal kundens oplysninger kun indtastes én gang. FD09 sørger dermed også for, at der ikke fejlagtigt optræder forskellige oplysninger i 2009 programmerne. FD09 startes fra Revisoft Indgang, men kan også startes fra SKBE09, VIRK09 og DPR09 ved at vælge menupunktet Forudsætninger >> FD09 Fælles Data 2009.

48 48 Visse felter kan ikke ændres, mens SKBE09, VIRK09 eller DPR09 er startet. I disse tilfælde vises en besked øverst i hovedvinduet. Navn og adresse For de indtastningsfelter under fanen "Navn og adresse", der ikke er selvforklarende, følger her en forklaring: - Civilstand: - Gift - Enlig - Samboende (2 enlige) Samboende drejer sig om par, hvor skatteberegninger for begge ønskes præsenteret i en beregning. Det drejer sig typisk om par, der lever papirløst sammen. - Ægteskabet er indgået i løbet af indkomståret (nygift): Er dette felt "Ja", behandles skatteberegningen efter de særlige regler, der gælder for nygifte. - Ægtefællerne er samlevende ved indkomstårets udløb: Hvis ægtefællerne ikke er samlevende ved indkomsårets udløb, gælder sambeskatning ikke. Beregningsmæssigt behandles ægtefællerne i denne situation som 2 enlige. - CPR: Oplysninger om personens alder hentes fra det indtastede CPR-nummer. FD08 vil derfor kun acceptere gyldige CPR-numre eller Hvis CPR-nummeret er , vil programmet til brug for skatteberegning sætte skatteyder til at være over 18 år og under 65 år.

49 49 - Begrænset skattepligtig: Begrænset skattepligtig kan angives for den ene eller begge ægtefæller. Når en af ægtefællerne er begrænset skattepligtig, ophører sambeskatning. Når begrænset skattepligtig vælges spærres felterne skattekommune og bopælskommune, da disse ikke længere er aktuelle. Derimod kan der nu indtastet i feltet skattecenter, som før var spærret. Skattecenteret angives normalt ud fra bopælskommunen, men skal nu angives manuelt. Skattecenteret udskrives på selvangivelsen og angiver, hvortil selvangivelsen skal sendes. - Skattekommune: Kommune hvis skatteprocent anvendes ved skatteberegninger. - Bopælskommune: Normalt er bopælskommune og skattekommune ens. Hvis skatteyderen flytter skal bopælskommunen ændres. Bopælskommunen bruges til bestemmelse af, hvilket skattecenter skatteyderen er tilknyttet. Bopælskommunen har ingen indflydelse på selve skatteberegningen. - Skattecenter: Alle skatteydere er tilknyttet et skattecenter, som bestemmes ud fra bopælskommunen. Skattecenteret angiver, hvortil selvangivelsen skal sendes. - Adresse er ens for begge personer: Her angives om begge personer har samme adresse. Hvis begge personer ikke har samme adresse, kan Person 2's adresse indtastes i felterne, der kommer frem, når der trykkes på knappen "Adresse". - Beskatningsform i 2009: Her angives hvilken beskatningsform der skal benyttes. Beskatningsform vil sige Personskatteloven, virksomhedsordning eller kapitalafkastordning. - Beskatningsform i 2008: Her angives hvilken beskatningsform der blev benyttet året før.

50 50 Kommunikation SKBE09, VIRK09 og DPR09 På fanen "Kommunikation SKBE09, VIRK09 og DPR09" angives det, hvilke programmer der anvendes, samt hvordan de kommunikerer med hinanden. Alle indstillingerne gælder for den aktuelle kunde. Forklaring til de 6 spørgsmål følger her: 1. VIRK09 anvendes. Sættes automatisk til "Ja", når VIRK09 startes. Når der er svaret "Ja" til at "VIRK09 anvendes", sendes data automatisk fra VIRK09 til SKBE09. Indtastningsfelter, som i SKBE09 svarer til et indtastningsfelt i VIRK09, bliver spærret for indtastning. Indtastningsfelter, der i SKBE09 er åben for indtastning, indeholder oplysninger, der ikke kan indtastes (eller ikke er fyldestgørende) i VIRK09. Som bruger skal du være opmærksom på, at disse oplysninger skal indtastes i SKBE DPR09 anvendes. Sættes automatisk til "Ja", når DPR09 startes. Når der er svaret "Ja" til at "DPR09 anvendes", sendes data automatisk fra DPR09 til SKBE09. Indtastningsfelter, som i SKBE09 svarer til et indtastningsfelt i DPR09, bliver spærret for indtastning.

51 51 Indtastningsfelter, der i SKBE09 er åben for indtastning, indeholder oplysninger, der ikke kan indtastes (eller ikke er fyldestgørende) i DPR09. Som bruger skal du være opmærksom på, at disse oplysninger skal indtastes i SKBE09 - bl.a. omfatter dette alle oplysninger om ejendomsværdiskat (ejerbolig). 3. Kommunikation af data mellem DPR09 og VIRK09. Svares der "Ja" til overstående, overføres data vedrørende virksomheder automatisk fra VIRK09 til DPR Data overføres fra DPR09 til SKBE09. Der skal ikke uden videre svares "Nej" til ovenstående spørgsmål. Kun hvis der er noget, du ikke kan indtaste i DPR09, skal der svares "Nej". Som udgangspunkt skal du kontakte Revisoft, før du svarer "Nej" til ovenstående. 5. Data overføres fra SKBE09 til DPR09 (beregnede skatter m.v.). Der skal ikke uden videre svares "Nej" til ovenstående spørgsmål. Kontakt Revisoft før du svarer "Nej" til ovenstående, med henblik på at få afklaret om problemet kan klares på en anden måde. 6. Kommunikation af data mellem VIRK09 og SKBE09. Der skal ikke uden videre svares "Nej" til ovenstående spørgsmål. Kontakt Revisoft før du svarer "Nej" til ovenstående, med henblik på at få afklaret om problemet kan klares på en anden måde.

52 52 Skattepligtig periode I de fleste tilfælde er den regnskabsperiode, som skal anvendes i alle sammenhænge 1. januar til 31. december, altså kalenderåret. Imidlertid kan der forekomme situationer, hvor der kan være behov for at fravige disse datoer indbyrdes.

53 53 Det drejer sig om indtastning af følgende oplysninger: - Indkomstår: Indkomståret udskrives som regnskabsperiode i regnskabet fremstillet af DPR09. Hvis der er delårsindkomst, vil udskriften som SKBE09 laver, ud over den skattepligtige periode, også vise indkomstårets periode. Indkomståret anvendes ikke til beregning af skatter. - Bagudforskudt indkomstår: Her angives, om der er bagudforskudt indkomstår. Er dette tilfældet, kan PSL 14, stk. 1 eller PSL 14, stk. 3 om omregning til helårsindkomst ikke blive aktuelt, og indtastning af den skattepligtige periode står derfor fast til kalenderåret. - Skattepligtig periode: Indtast den skattepligtige periode i kalenderåret, hvis denne er kortere end et helt år. Er omregning til helårsindkomst jf. PSL 14, stk. 1 eller PSL 14, stk. 3 aktuelt, overføres indkomstårets begyndelse og slutning til felterne for delårets begyndelse og slutning. - PSL 14, stk. 1, stk. 2 eller stk. 3: Hvis den skattepligtige periode er kortere end et helt år, skal der tages stilling til om PSL 14, stk. 1, stk. 2 eller stk. 3 skal anvendes. PSL 14, stk. 3 er kun aktuel ved begrænset skattepligtig og ved en skattepligtig periode mindre end et år. Læs mere om PSL 14, stk. 1, stk. 2 eller stk. 3 i afsnitet "Delårsindkomst". - Dato for indmeldelse/udmeldelse af folkekirken: Her indtastes dato for indmeldelse eller udmeldelse af folkekirken. Programmet finder selv ud af, om det er indmeldelsesdatoen eller udmeldelsesdatoen, der skal indtastes. Dette afhænger af, om der under fanen "Navn og adresse" er indtastet "Ja" eller "Nej" til "Medlem af folkekirken ultimo året". - Året i relation til beregning af ejendomsværdiskat: Til brug for beregning af ejendomsværdiskat skal året være på 12 måneder og gå fra den 1. i en måned til den sidste i måneden 12 måneder senere. - Året i relation til beregninger i SKBE09, dog ikke delårsberegning og ejd. værdiskat: Ved beregninger, hvor skatteyderens alder ved indkomstårets slutning indgår, benyttes denne regnskabsperiode. Beregninger af denne type omfatter: - SP-bidrag (som dog er suspenderet i 2009) betales ikke indtil

54 54 skatteyderen er 17 år ved indkomstårets slutning, og heller ikke fra det år hvor skatteyderen er alderspensionist (65 år) ved indkomstårets slutning. - Skatteydere, som ved indkomstårets slutning ikke er fyldt 18 år, og ikke har indgået ægteskab, får personfradrag med satsen for børn og unge under 18 år. - Ved beregning af frikort for skatteydere, som ikke er alderspensionist ved indkomstårets slutning, skal restskat indregnet i forskudsregistreringen samt ejendomsværdiskat opkræves som B-skat. - Kapitalpension skal være hævet senest i det indkomstår, hvor skatteyderen er fyldt 70 år ved indkomstårets udløb. Som følge heraf kan der ikke indtastes kapitalpension i året efter. - Alder ved indkomstårets udløb, som vises på udskriften af SKBE09, beregnes på grundlag af denne regnskabsperiode.

55 55 Uskiftet bo Under fanebladet "Uskiftet bo" angives, om en af ægtefællerne er død i løbet af indkomståret, hvilken ægtefælle det er, om ægtefællerne var samlevende ved dødsfaldet, og om den efterlevende ægtefælle er blevet gift påny. Kodeord Med henblik på begrænsning af adgang til bestemte kunders data kan fanebladet "Kodeord" i FD09 benyttes. Kodeord aktiveres individuelt for den enkelte kunde. Kun brugere der kender kundens kodeord får adgang til kundens data.

56 56 Revisoft Indgang Med Revisoft Indgang som paraply program sikres, at Revisoft s programmer arbejder sammen. Revisoft Indgang følger gratis med, når et Revisoft program købes. Revisoft Indgang har følgende formål: - Starte Revisoft s øvrige programmer. Altså være et slags menuprogram ved udvælgelse og opstart af et af Revisoft s andre programmer. - Oprette og udvælge kunder. - Sørge for adgangskontrol for brugere af systemet. - Import og eksport af kundedata. - Installation og afinstallation af licenser og firmaoplysninger.

57 Adgangskontrol 57 Ved start af Revisoft Indgang foretages adgangskontrol. Dette gøres dels for at identificere brugeren samt for at beskytte data ved at spærre adgangen for uvedkommende personer. Når Revisoft Indgang startes skal du indtaste Bruger identifikation og Adgangskode. Bemærk første gang Revisoft Indgang startes Som default er der oprettet en bruger med bruger identifikation "SUP" og ingen adgangskode. Denne bruger skal anvendes første gang programmet startes. Herefter bør du oprette dig selv og eventuelt andre brugere af systemet og slette default brugeren.

58 58 Angiv database ved start af Revisoft Indgang Nogle brugere har behov for at anvende flere databaser på samme PC. Dette kan f.eks. være tilfældet, hvis man har en bærbar PC. Mens man er på kontoret benytter den bærbare PC databasen på serveren, men når man tager den med ud til klienten anvendes en lokal database. En anden mulighed er ved brug af en terminal server, hvor to forskellige afdelinger anvender serveren med hver deres database. Når man har valgt at brugere af denne PC anvender forskellige databaser, skal databasen angives, når Revisoft Indgang startes. Ovenstående vindue vises, når Revisoft Indgang startes. I vinduet angives foruden bruger identifikation og adgangskode også stien til databasen. Programmet vil selv huske stien til den sidst anvendte database. Ønsker man at angive en default database sti, kan dette gøres ved at tilføje stien som argument til Revisoft Indgang. Se efterfølgende afsnit "Angivelse af default database sti som argument". Angivelse af default database sti som argument Da Revisoft Indgang normalt foreslår stien til den sidst anvendte database, er det nødvendigt at fortælle programmet, hvis man ønsker en default sti til databasen. Dette gøres ved at tilføje stien til databasen som argument under egenskaber for genvejen til Revisoft Indgang: 1. Egenskaberne for genvejen til Revisoft Indgang kaldes frem ved at højreklikke på genvejen på skrivebordet. I den menu som her fremkommer vælges Egenskaber. 2. Vælg fanen Genvej øverst i vinduet "Egenskaber for Revisoft Indgang"

59 59 3. I feltet Destination tilføjes stien til default databasen I feltet står stien til programmet samt programmets filnavn, f.eks. "C:\Programmer\Revisoft\RS Indgang\rsw.exe" Hvis stien til default databasen er "F:\RS", tilføjes STI="F:\RS" - husk anførselstegn. Feltet "Destination" bliver således: "C:\Programmer\Revisoft\RS Indgang\rsw.exe" STI="F:\RS" Når Revisoft Indgang fremover startes fra genvejen på skrivebordet, vil Revisoft Indgang foreslå den valgte default sti til databasen.