Redegørelse til kommanditisterne til brug for selvangivelsen for 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Redegørelse til kommanditisterne til brug for selvangivelsen for 2012"

Transkript

1 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr Arosgaarden, Åboulevarden 31 Postboks Aarhus C Telefon Telefax K/S Difko XXXIX (39) Sønderlandsgade Holstebro Redegørelse til kommanditisterne til brug for selvangivelsen for 2012 Efterfølgende redegørelse er udarbejdet til brug for opgørelsen af det skattemæssige resultat. Det forudsættes i lighed med tidligere, at kommanditisten har tegnet anparten på udbudstidspunktet. I de følgende opstillinger er kun vist de beløb, som gælder for samtlige kommanditister, medens der er afsat plads (markeret ved et efterfølgende x) til de beløb, der er individuelle for den enkelte kommanditist. I lighed med tidligere år er der medtaget en opstilling af det fælles skatteregnskab, som kan anvendes af kommanditister med anparter, der opfylder bestemte forudsætninger. Der henvises til opstillingen på side 14. Opmærksomheden henledes på, at den skattemæssige resultatandel kan vælges beskattet efter 3 forskellige regelsæt, nemlig som almindelig indkomst, jf. side 4 anvendelse af kapitalafkastordningen, jf. side 5 anvendelse af virksomhedsordningen, jf. side 6-7. Valg af beskatningsform beror i stor udstrækning på den enkelte kommanditists individuelle forhold. Til brug for vurdering/valg af beskatningsform i dette selskab er der beregnet følgende maksimale (anslåede) skattebesparelser, set i forhold til beskatningen uden anvendelse af ordningerne: Anvendelse af kapitalafkastordning 126 kr. pr. anpart. Anvendelse af virksomhedsordning (før eventuelt opsparet overskud) 204 kr. pr. anpart. Beregningerne forudsætter bl.a., at kommanditisten har en personlig indkomst på over kr., samt at kommanditisten og dennes ægtefælle har negativ kapitalindkomst også uden for virksomheden. Medlem af Deloitte Touche Tohmatsu Limited

2 Deloitte 2 Virksomhedsordningen kan kun anvendes for investering i driftsmiddel- og ejendomsanparter, som er anskaffet før 12. maj Såfremt kommanditisten anvender virksomhedsordningen for deltagelse i anden erhvervsmæssig virksomhed, skal virksomhedsordningen også anvendes for driftsmiddel- og ejendomsvirksomhed for K/S- og I/S-anparter, der er anskaffet før 12. maj Ved deltagelse i flere virksomheder behandles samtlige virksomheder som en virksomhed i relation til virksomhedsordningen. Det bemærkes, at anvendelse af virksomhedsordningen indebærer ekstra administration i form af opstillinger og beregninger. Dette vil for de fleste kommanditister medføre udgifter til en rådgiver, hvorfor kommanditister med ganske få anparter ikke bør vælge virksomhedsordningen. Som alternativ til virksomhedsordningen og under opfyldelse af de samme betingelser kan kommanditisten vælge at anvende kapitalafkastordningen, som er mere enkel end virksomhedsordningen. Særlige skatteregler for anparter i K/S Difko XXXIX (39) De væsentligste særlige skattemæssige forhold er følgende: a. Underskud fra anparter, der er anskaffet af fysiske personer efter 11. maj 1989, kan ikke fratrækkes i anden indkomst, men skal fremføres til modregning i følgende års positive indkomst i samme selskab. Endvidere kan den tidligere omtalte virksomhedsordning og kapitalafkastordning ikke anvendes. Positiv indkomst fra anparter, erhvervet efter 11. maj 1989, beskattes som kapitalindkomst. b. Selskabet skal udarbejde et fælles skatteregnskab, som kommanditisterne har pligt til at følge. K/S Difko XXXIX har i skatteregnskabet besluttet at anvende maksimale afskrivningssatser samt kursregulering af tilgodehavende og gæld i fremmed valuta efter lagerprincippet. Kommanditister, der har anvendt forskudsafskrivninger eller af anden grund, f.eks. ved køb af brugte anparter har et afvigende afskrivningsgrundlag, skal dog fortsat foretage individuelle afskrivninger. c. Selskaberne er pålagt en indberetningspligt til skattemyndighederne. Indberetningen skal oplyse om kommanditistens andel i skattepligtig indkomst samt ejerandel og ejerperiode.

3 Deloitte 3 Den uafhængige revisors erklæring om review af skatteredegørelse Til kommanditisterne i K/S Difko XXXIX Vi har efter aftale med selskabets ledelse udført review af de i skatteredegørelsen anførte skattemæssige specifikationer til brug for opgørelse af den skattepligtige indkomst for kommanditister med anparter i K/S Difko XXXIX for indkomståret Specifikationerne er udarbejdet på grundlag af selskabets årsrapport for regnskabsåret 1. oktober september 2012, som vi har revideret og forsynet med en revisionspåtegning uden forbehold eller supplerende oplysninger, samt anden dokumentation. Selskabets ledelse har ansvaret for opgørelsen af de skattemæssige specifikationer. Selskabets kommanditister har ansvaret for anvendelsen af de skattemæssige specifikationer og opgørelsen af den skattepligtige indkomst. Vores ansvar er på grundlag af vores review at udtrykke en konklusion om de skattemæssige specifikationer til brug for opgørelsen af den skattepligtige indkomst. Det udførte review Vi har udført vores review i overensstemmelse med RS 2410, som finder anvendelse ved review af andre historiske finansielle oplysninger udført af virksomhedens uafhængige revisor. Et review af opgørelsen af den skattepligtige indkomst med tilhørende specifikationer omfatter forespørgsler til primært personer med ansvar for økonomi og regnskabsaflæggelse samt udførelse af analytiske handlinger og andre review-handlinger. Omfanget af et review er betydeligt mindre end revision udført i overensstemmelse med danske revisionsstandarder og giver derfor ikke sikkerhed for, at alle nødvendige reguleringer er foretaget ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst, ligesom det ikke er muligt at afgøre, om skattemyndighederne vil anlægge en anden vurdering af de udøvede skøn. Vi har ikke udført revision og udtrykker derfor ingen revisionskonklusion om opgørelsen af den skattepligtige indkomst med tilhørende specifikationer. Konklusion Ved det udførte review er vi ikke blevet bekendt med forhold, der giver os anledning til at konkludere, at de i skatteredegørelsen anførte skattemæssige specifikationer til brug for opgørelse af den skattepligtige indkomst for kommanditister med anparter i K/S Difko XXXIX for indkomståret 2012 ikke er udarbejdet i overensstemmelse med gældende skattelovgivning. Aarhus, den 7. december 2012 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Erling Brødbæk statsautoriseret revisor Jacob Nørmark statsautoriseret revisor Underskriftsblad Nærværende redegørelse for K/S Difko XXXIX (39) er udfyldt af: Navn:... Dato:...

4 Deloitte 4 A. Opgørelse af det skattemæssige driftsresultat 1. Resultat af selvstændig virksomhed før renter (1/2350 anparter a. Regnskabsmæssigt resultat før værdiregulering og finansiering kr. * x b. Ikke fradragsberettigede inkassoomkostninger mv. 750 kr. * 0 x c. Skattemæssige afskrivninger, jf. punkt d, side 11 x x d. Genvundne afskrivninger, jf. punkt c3, side 11 (anføres uden fortegn) x x e. Kommanditistens øvrige udgifter: 1. Deltagelse i kommanditistforsamlinger x x 2. Assistance ved udarbejdelse af anpartsindkomst x x Resultat af selvstændig virksomhed før renter (1a+1b 1c+1d1e1 1e2) xx xx Overskud angives i selvangivelsen, rubrik 111/felt 221 og underskud angives i rubrik 112/felt 435 uden fortegn. 2. Renteindtægter a. Renteindtægter kr. * 2 x b. Korrektion, rente af investortilgodehavende 0 kr. 0 x Renteindtægter mv. i alt (2a+2b) 2 xx der angives i selvangivelsen, rubrik 114/felt Renteudgifter mv. a. Renteudgifter kr. * 567 x Renteudgifter i alt 567 xx der angives i selvangivelsen, rubrik 117/felt Øvrige renteudgifter Rentetillæg og evt. morarenter af skyldige indskud x x der angives i selvangivelsen, rubrik 116/felt 213 med negativt fortegn. 5. Resultat af egne anparter * 700 x der angives i selvangivelsen, rubrik 35/felt 217. Såfremt kapitalafkastordning eller virksomhedsordningen ønskes anvendt, udfyldes endvidere efterfølgende opstillinger, side 5, respektive side 6-7. De med * markerede beløb vil blive indberettet til SKAT.

5 Deloitte 5 B. Anvendelse af kapitalafkastordningen Under henvisning til side 1 er der udarbejdet efterfølgende opstillinger til beregning af årets kapitalafkast ved anvendelse af kapitalafkastordningen. Det er forudsat, at der ikke henlægges til konjunkturudligning. Kapitalafkastgrundlag pr : (1/2350) anparter 1. Ejendomme til kontant anskaffelsessum pr x 2. Tilgodehavende salgssum, teatersal 0 x 3. Driftsmidler, kun positiv saldoværdi, jf. punkt c1, side 11 x x 4. Total (1+2+3) xx xx Kapitalafkast for året 2012: 5. 1% af punkt 4, dog maks. som anført nedenfor xx xx der angives i selvangivelsen, rubrik 142/felt 440, og der sættes kryds i rubrik 141/felt 184. Det anføres, at ovennævnte kapitalafkast, tillagt eventuelt kapitalafkast fra anden selvstændig erhvervsvirksomhed, ikke kan overstige den største værdi af følgende beløb, jf. a1 eller b6: a. Resultat af selvstændig virksomhed før renter, jf. punkt 1, side 4 og eventuel anden selvstændig virksomhed. Beløbet opgøres som følger: 1. Rubrik , jf. den udvidede selvangivelse, side 3 (hvis beløbet er negativt, anføres 0 kr.) xx b. Renteudgifter mv. (netto) ekskl. kapitalafkast og underskud/tab af skibsvirksomhed, der opgøres som følger: 1. Sum af rubrikkerne 41, 42, 43 og 44, jf. den udvidede selvangivelse, side 2 x 2. Rubrik 117, jf. den udvidede selvangivelse, side 3 x 3. Sum af rubrikkerne 31, 33, 34, 35, 36, 37, 38 og 39, jf. den udvidede selvangivelse, side 2 (anføres med fortegn) 4. Underskud/tab af skibsvirksomhed, indeholdt i rubrik 35 og 36 (anføres uden fortegn) 5. Sum af rubrikkerne 114, 115 og 116, jf. den udvidede selvangivelse, side 3 x 6. Renteudgifter mv. (netto) ( ), hvis negativ anføres 0 xx x x Såfremt årets kapitalafkast, jf. punkt 5 er større end beløbet i punkt a1 og b6, reduceres afkastet til den største værdi af a1 eller b6.

6 Deloitte 6 C. Anvendelse af virksomhedsordningen Under henvisning til side 1 er der udarbejdet forenklede opstillinger til brug for virksomhedsordningen under bestemte forudsætninger. Efterfølgende opstillinger er bl.a. betinget af, at kommanditisten ikke deltager i anden erhvervsmæssig virksomhed, omfattet af virksomhedsordningen kommanditisten i 1998 eller tidligere år ikke har overført beløb til konto for opsparet overskud kommanditisten ikke er omfattet af reglerne om rentekorrektion kommanditisten ikke skal hæve af årets overskud eller opsparet overskud som følge af træk på indskudskonto, underskud mv. Er en af disse forudsætninger ikke opfyldt, er det nødvendig med supplerende opstillinger/beregninger og investor anbefales i så fald at indhente sagkyndig assistance. Kapitalaf- Indskuds- Kapitalafkastkonto konto kastkonto *) Regnskabsmæssig egenkapital Regulering af ejendomme til anskaffelsessum (11.532) (13.149) 3. Tilgodehavende udlodning Total (1+2+3) pr. anpart Total for stk. anparter xx xx xx 5. Driftsmidler, saldoværdi, jf. side 11 x x x 6. Mellemregningskonto, jf. punkt 13 og 19 x (ikke aktuel) x 7. Restancer mv., jf. Difko-opgørelse x x x 8. Total ( ), hvis negativ anføres 0 kr. xx xx xx 9. Kapitalafkast, 1% af punkt 8, dog maks., jf. nedenfor der angives i selvangivelsen, rubrik 148/felt 432, og der sættes kryds i rubrik 147/felt 184. Kapitalafkastet kan maksimalt udgøre et beløb, svarende til det skattemæssige driftsresultat i virksomheden, jf. punkterne 1-4, side 4. Såfremt det skattemæssige driftsresultat er negativt, udgør kapitalafkastet 0 kr. *) Indskudskonto udfyldes kun ved indtræden i 2012 i virksomhedsordningen, og hvis indskudskontoen i punkt 8 er negativ, anføres 0 kr. For stk. anparter Indskudskonto Indskudskonto primo, jf. punkt 12, side 6 i redegørelse for 2011 eller, jf. punkt 8 (ved indtræden den ) 11. Træk på indskudskontoen, jf. punkt 25 (forudsat, at der ikke er opsparet overskud) x 12. Indskudskonto pr (10 11) xx x

7 Deloitte 7 Mellemregningskonto For stk. anparter 13. Saldo primo, jf. punkt 19 side 7 i redegørelse for 2011 x 14. Årets indskud (betalte rater + renter) x 15. Årets hævninger (modtagne udlodninger/tilbagebetalinger) x 16. Saldo i alt ( ) xx 17. Såfremt saldoen i punkt 16 er negativ, anføres her i punkt 17 et tilsvarende beløb, dog uden fortegn. Såfremt saldoen i punkt 16 er positiv anføres 0 kr. 18. Årets hensættelse, jf. punkt 25 x 19. Saldo pr ( ) (kan kun være positiv) xx Årets overførsler i hæverækkefølgen 20. Overført beløb fra punkt 17 x 21. Årets kapitalafkast, jf. punkt 9 x 22. Saldo (20 21) xx 23. Årets virksomhedsskat, jf. punkt 30 x 24. Andel af årets overskud, som ikke henføres til virksomhedsbeskatning, (punkt 28 29) x 25. Saldo herefter ( ) xx En positiv saldo overføres til punkt 11. En negativ saldo overføres uden fortegn til punkt 18. Konto for opsparet overskud Det skattemæssige driftsresultat, jf. punkt 1-4, side 4 (hvis negativ anføres 0 kr.) x 27. Årets kapitalafkast, jf. punkt 9 x 28. Overskud efter kapitalafkast (26 27) xx 29. Indkomst til virksomhedsbeskatning (punkt 28), dog maks., jf. omtalen nedenfor xx 30. Virksomhedsskat, 25% af punkt 29 x 31. Tilgang på konto for opsparet overskud (29 30) xx 32. Saldo på konto for opsparet overskud efter 25% skat, jf. redegørelse 2011 x 33. Saldo på konto for opsparet overskud (31+32) (efter 25% skat) xx 34. Saldo på konto for opsparet overskud, jf. redegørelse 2011 (efter 28% skat) x 35. Saldo på konto for opsparet overskud, jf. redegørelse 2011 (efter 30% skat) x 36. Saldo på konto for opsparet overskud, jf. redegørelse 2011 (efter 32% skat) x Beløbet i punkt 29 angives i selvangivelsen, rubrik 149/felt 434 Maks. beløb i punkt 29 Såfremt punkt 22 er større end punkt 28, er der ingen indkomst til virksomhedsbeskatning, dvs. = 0 kr. Såfremt punkt 22 er større end eller lig med 25% af punkt 28, udgør indkomst til virksomhedsbeskatning maksimalt et beløb, svarende til (punkt 28 minus punkt 22) / 75 * 100. Såfremt der ikke ønskes indkomst til virksomhedsbeskatning anføres 0 kr. i punkt 29. x

8 Deloitte 8 D. Skattemæssige afskrivninger mv. Der har ikke været tilgange i 2012, jf. årsrapporten 2011/12. a. Skattemæssige afskrivningsgrundlag (før pristalsregulering) Særlige Driftsinstalla- midler u/ År Bygninger tioner kr. Total 1986 (hotel) (hotel) ( ) (hotel) (hotel) (kontorhotel), 92% , regulering 8% ( ) - - ( ) 2001, regulering 4% Total pr. anpart (1/2350) Maksimale forskudsafskrivninger 1986 pr. anpart (1/2350) b. Skattemæssige afskrivninger og fradragskonto Kommanditisterne kan foretage skattemæssige afskrivninger på bygninger og installationer, i det omfang fradragskontoen er positiv. Til brug for opgørelse heraf henvises til opstilling vedrørende fradragskonto, jf. punkt F, side 13.

9 Deloitte 9 (1/2350 anparter I. Bygninger*) 1. Skattemæssige afskrivningsgrundlag (jf. redegørelsen for 2011, punkt DbI1, side 9) x x 2. Skattemæssige afskrivninger i 2012, maks. 4% af punkt 1 x x Anvendte procenter i alt for : x, maks. 100%. 3. Skattemæssige afskrivningsgrundlag (jf. redegørelsen for 2010) 899 x 4. Skattemæssige afskrivninger i 2012, maks. 4% af punkt 3 x x Anvendte procenter i alt for : x, maks. 100%. 5. Tilgang 1988, skattemæssige afskrivningsgrundlag (jf. redegørelse for 2012) 182 x 6. Skattemæssige afskrivninger i 2012, maks. 4% af punkt 5 x x Anvendte procenter i alt for : x, maks. 100%. 7. Tilgang 1990, skattemæssige afskrivningsgrundlag (jf. redegørelse for 2011) 455 x 8. Skattemæssige afskrivninger i 2012, maks. 4% af punkt 7 x x Anvendte procenter i alt for : x, maks. 99%. 9. Tilgang i 1994, skattemæssige afskrivningsgrundlag x (jf. redegørelse for 2011) 10. Skattemæssige afskrivninger i 2012, maks. 4% af punkt 9 x x Anvendte procenter i alt for : x, maks. 85%. 11. Tilgang i 2001, forøgelse af afskrivningsberettiget andel (jf. redegørelsen for 2011, punkt DbI11b, side 9) x x 12. Skattemæssige afskrivninger i 2012, maks. 4% af punkt 11 x x Anvendte procenter i alt for : x, maks. 55%. *) De anførte maksimale afskrivningsprocenter er angivet uden hensyntagen til eventuel begrænsning af foretagne afskrivninger som følge af, at fradragskontoen ikke kan være negativ.

10 Deloitte 10 (1/2350 anparter II. Særlige installationer*) 1. Skattemæssige afskrivningsgrundlag (jf. redegørelsen for 2011, punkt DbII1, side 10) x x 2. Skattemæssige afskrivninger i 2012, maks. 4% af punkt 1. Summen af anvendte procenter i tidligere og indeværende år kan maksimalt udgøre i alt 100% x x Anvendte procenter i alt for : x, maks. 100%. 3. Skattemæssige afskrivningsgrundlag (jf. redegørelsen for 2011) 307 x 4. Skattemæssige afskrivninger i 2012, maks. 4% af punkt 3. Summen af anvendte procenter i tidligere og indeværende år kan maksimalt udgøre i alt 100% x x Anvendte procenter i alt for : x, maks. 100%. 5. Tilgang 1994, skattemæssige afskrivningsgrundlag (jf. redegørelsen for 2011) 727 x 6. Skattemæssige afskrivninger i 2012, maks. 4% af punkt 5 x x Anvendte procenter i alt for : x, maks. 100%. *) De anførte maksimale afskrivningsprocenter er angivet uden hensyntagen til eventuel begrænsning af foretagne afskrivninger som følge af, at fradragskontoen ikke kan være negativ.

11 Deloitte 11 c. Skattemæssige afskrivninger og skattemæssig saldoværdi for driftsmidler (1/2350 anparter 1. Skattemæssig saldoværdi, jf. redegørelsen for 2011, punkt Dc5, side 11 x x 2. Afgang Skattemæssig saldoværdi i alt (c1c2) xx xx Hvis saldoen i c3 er negativ, er dette udtryk for genvundne afskrivninger, som overføres til punkt A1d, side 4 uden fortegn. Punkt c4 anvendes i så fald ikke, og der anføres 0 i punkt c5, Skattemæssig saldoværdi, ultimo. 4. Skattemæssige afskrivninger: a. Såfremt det samlede beløb i punkt 3, højre kolonne, er på kr. eller et positivt beløb derunder, kan dette beløb vælges straksfradraget i Vælges dette ikke, anføres 0 kr. x x b. Skattemæssige afskrivninger i 2012, maks. 25% af punkt 3, forudsat der er anført 0 kr. i punkt 4a og den skattemæssig saldoværdi er positiv. Er saldoværdien i punkt 3, højre kolonne, negativ, anføres 0 kr. x x c. I alt (4a+4b) xx xx 5. Skattemæssig saldoværdi, ultimo (3c) xx xx d. Skattemæssige afskrivninger i 2012 i alt (bi2+bi4+bi6+bi8+bi10+bi12+bii2+bii4+bii6+c4c) x x (overføres til punkt A1c, side 4, og evt. negativt beløb anføres med negativt fortegn)

12 Deloitte 12 E. Valutakursregulering på udenlandske fordringer/gæld Der er i skattelovgivningen en bagatelgrænse, der gør, at summen af investors valutakursindtægter og -udgifter sammenlagt med gevinster og tab på fordringer og på investeringsforeningsbeviser i udloddende obligationsbaserede investeringsforeninger ikke skal medregnes ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst, såfremt den ligger i intervallet kr. til kr. Det skal pointeres, at disse kursreguleringer er medtaget i det fælles skatteregnskab uanset beløbenes størrelse. Dette skyldes, at investors samlede valutakursreguleringer ikke er kendte. Såfremt nedenstående skema viser en nettoregulering i intervallet kr. til kr., skal dette beløb således reguleres tilbage i selvangivelsen. Valutakurs- Antal regulering Pr. anpart anparter I alt (netto) brøk kr. (a) (b) (axb) K/S Difko XXXIX 0 kr. 1/ x x kr. x x x x kr. x x x x Gevinst og tab på fordringer kr. x x x x Gevinst og tab på investeringsforeningsbeviser i udloddende obligationsbaserede investeringsforeninger kr. x x x x Valutakursregulering i alt, netto xx Såfremt der i alt er en nettokursgevinst (+) på under kr., angives beløbet i selvangivelsen, rubrik 39/felt 214 med minusfortegn, og såfremt der i alt er et nettokurstab () på under kr., angives beløbet i selvangivelsen, rubrik 39/felt 214 uden fortegn. Ved anvendelse af virksomhedsordningen bør nævnte nettokursgevinst/-tab under kr. i stedet for angives i selvangivelsen, rubrik 116/felt 213. Såfremt der i alt er en nettokursgevinst eller nettokurstab på over +/ kr., skal der ikke anføres noget beløb i selvangivelsen.

13 Deloitte 13 F. Opgørelse af fradragskonto Under henvisning til side 8 er der udarbejdet følgende opstilling til opgørelsen af fradragskontoen. (1/2350) anparter 1. Hæftelse (anpartens størrelse) x 2. Akkumuleret overskud før afskrivninger pr x 3. Akkumuleret udlodning pr x 4. Akkumuleret kursregulering på værdipapirer pr x 5. Akkumuleret kurstab mv. på lån pr x 6. Tab på solgte aktier mv x 7. Saldo på fradragskonto før afskrivninger ( ) xx 8. Skattemæssige afskrivninger for bygninger, installationer og driftsmidler: a. Akkumulerede skattemæssige afskrivninger 2010, jf. redegørelse 2011 punkt F8c side 13 x x b. Skattemæssige afskrivninger 2011, jf. redegørelse 2011 punkt F12, side 13 x x c. Akkumulerede skattemæssige afskrivninger 2011 (a+b) xx xx 9. Genvundne afskrivninger, jf. redegørelse 2011 punkt F9, side 13 x x 10. Ejendomsavance, jf. redegørelse 2011, punkt F10, side x 11. Saldo på fradragskonto før afskrivninger i 2011 (7c+9+10) xx xx 12 Skattemæssige afskrivninger 2012, jf. punkt A1c, side 4 x x 13. Saldo på fradragskonto efter afskrivninger (1112) xx xx Summen af skattemæssige afskrivninger i 2012 kan ikke overstige et beløb, svarende til et eventuelt positivt beløb i punkt 11.

14 Deloitte 14 H. Fælles skatteregnskab for 2012 De anførte beløb for skattemæssig indkomst er opgjort under forudsætning af, at opgørelsen omfatter en anpart at anparten er erhvervet ved projektets start at anparten ikke ejes af et aktie-/anpartsselskab o.l. at der er foretaget maksimale skattemæssige afskrivninger i alle årene, herunder maksimale forskudsafskrivninger ved projektets start at saldoværdi under visse beløbsgrænser er restafskrevet efter reglerne herom at der er anvendt lagerprincip ved kursregulering af finanslån mv. at der ikke skal ske valutakursregulering efter kr. s reglen, jf. omtalen på side 12. at begrænsning i foretagne afskrivninger tidligere år på grund af negativ fradragskonto er sket i overensstemmelse med fælles skatteregnskab Rentetillæg og eventuelle morarenter af kommanditistens eventuelle ikke indbetalte indskud er ikke medtaget i opgørelsen. Antal anparter: 2350 Total (1/2350) anparter Skattemæssig indkomst Resultat før afskrivninger og finansiering Resultat egne anparter Ikke-fradragsberettigede inkassoomkostninger Renteindtægter (5.483) (2) Korrektion, renteindtægter, investortilgodehavender 0 0 Renteudgifter ( ) (567) Skattemæssige afskrivninger (1.843) Genvundne afskrivninger driftsmidler 0 Skattemæssig indkomst der opdeles således: Resultat før renter, anføres i selvangivelsen, rubrik 111/felt *) Resultat egne anparter, anføres i selvangivelsen rubrik 35/felt *) Renteindtægter mv., anføres i selvangivelsen, rubrik 114/felt 237 (2) *) Renteudgifter mv., anføres i selvangivelsen, rubrik 117/felt 488 (567) *) (3.751) Såfremt kapitalafkastordningen eller virksomhedsordningen ønskes anvendt, udfyldes endvidere foranstående opstillinger, side 5, respektive 6-7. De med * markerede beløb vil blive indberettet til SKAT.

15 Deloitte 15 Skattemæssige afskrivninger Pr. anpart (1/2350) Akk. Afskrivnings- Afskrivnings- Afskriv- For stk. afskrivningsgrundlag procent ninger anparter procenter Bygninger Tilgang 1986 (forlods afskrevet) Tilgang Tilgang Tilgang Tilgang Tilgang Tilgang Installationer Tilgang 1986 (forlods afskrevet) Tilgang Tilgang Tilgang Driftsmidler Skattemæssig saldoværdi, primo 0 Tilgang 0 Afgang 0 Afskrivningsberettiget saldo 0 Genvundne afskrivninger *) 0 0 Skattemæssig saldoværdi, ultimo 0 Fradragskonto Saldo, primo Skattemæssigt resultat før afskrivninger Formuereguleringer Afskrivninger (1.843) Genvundne afskrivninger, driftsmidler 0 Saldo, ultimo (1/2350) anparter *) Bemærk, at såfremt den afskrivningsberettigede saldo på driftsmidler før afskrivninger ikke er negativt, men andrager et positivt beløb på kr. eller derunder for kommanditistens samlede antal andele kan beløbet straksfradrages. Overstiger det positive beløb kr. skal kommanditisten i stedet foretage afskrivninger med maks. 25% af den afskrivningsberettigede saldo og skal udarbejde en opstilling over driftsmiddelsaldoen som anført i punkt Dc 1-5, side 11.

16 Deloitte 16 Opgørelse af skattemæssig egenkapital Total (1/2350) anparter Ejendomme til ejendomsvurdering Tilgodehavende salgssum, teatersal 0 0 Øvrige aktiver Skattemæssige aktiver i alt *) Prioritetsgæld til kontantværdi Øvrig gæld Skattemæssige passiver i alt *) Skattemæssig egenkapital De med * markerede beløb vil blive indberettet til SKAT. Øvrige skattemæssige specifikationer mv.: Såfremt anparten er anskaffet brugt, eller kommanditisten i øvrigt ikke opfylder ovennævnte forudsætninger i det fælles skatteregnskab, henvises til de øvrige opstillinger i redegørelsen. AS/gs T:\AFD41000\ \2012\ rg001.docx

Redegørelse til kommanditisterne til brug for selvangivelsen for 2012

Redegørelse til kommanditisterne til brug for selvangivelsen for 2012 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Åboulevarden 31 Postboks 514 8100 Aarhus C Telefon 89 41 41 41 Telefax 89 41 42 43 www.deloitte.dk K/S Difko LVII (57) Sønderlandsgade

Læs mere

Redegørelse til kommanditisterne til brug for selvangivelsen for 2013

Redegørelse til kommanditisterne til brug for selvangivelsen for 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Åboulevarden 31 Postboks 514 8100 Aarhus C Telefon 89 41 41 41 Telefax 89 41 42 43 www.deloitte.dk K/S Difko LVII (57) Sønderlandsgade

Læs mere

K/S Viking 3, Ejendomme CVR nr. 12 49 78 73

K/S Viking 3, Ejendomme CVR nr. 12 49 78 73 - 1 - K/S Viking 3, Ejendomme Gl. Røsnæsvej 13 4400 Kalundborg K/S Viking 3, Ejendomme CVR nr. 12 49 78 73 Redegørelse til kommanditisterne til brug for selvangivelsen 2014 (Dato) (Underskrift) - 2 - Generelt

Læs mere

K/S Viking 3, Ejendomme CVR nr

K/S Viking 3, Ejendomme CVR nr - 1 - K/S Viking 3, Ejendomme Gl. Røsnæsvej 13 4400 Kalundborg K/S Viking 3, Ejendomme CVR nr. 12 49 78 73 Redegørelse til kommanditisterne til brug for selvangivelsen 2010 (Dato) (Underskrift) - 2 - Generelt

Læs mere

Redegørelse til interessenterne til brug for selvangivelsen for 2014

Redegørelse til interessenterne til brug for selvangivelsen for 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 City Tower, Værkmestergade 2 8000 Aarhus C Telefon 89 41 41 41 Telefax 89 41 42 43 www.deloitte.dk I/S Difko XXVIII (28) Sønderlandsgade

Læs mere

Vejlednings- og specifikationshæfte Difko-anparter indkomståret 2011

Vejlednings- og specifikationshæfte Difko-anparter indkomståret 2011 Vejlednings- og specifikationshæfte Difko-anparter indkomståret 2011 Vejledning og nøgletal for kommanditister med individuelle afskrivninger og/eller "brugte" anparter. Indledning I dette vejlednings-

Læs mere

Vejledning vedrørende skibsvirksomhed indkomståret 2011

Vejledning vedrørende skibsvirksomhed indkomståret 2011 Vejledning vedrørende skibsvirksomhed indkomståret 2011 Anvendes af kommanditister med individuelle afskrivninger og/eller "brugte" anparter i K/S Difko 64 - K/S Difko 73. Indholdsfortegnelse Indledning

Læs mere

K/S Berlin Retail A. Bilag til selvangivelsen for. CVR-nr. 31 04 88 85

K/S Berlin Retail A. Bilag til selvangivelsen for. CVR-nr. 31 04 88 85 K/S Berlin Retail A Bilag til selvangivelsen for 2014 CVR-nr. 31 04 88 85 Navn CPR-nr. Antal anparter (i alt 100 stk.) Indholdsfortegnelse Side Ledelsens erklæring 1 Revisors erklæring om opstilling af

Læs mere

Skatteregnskab 2012 01.01.2012 31.12.2012. Direkte model D. Regnskabet er opstillet uden revision eller review

Skatteregnskab 2012 01.01.2012 31.12.2012. Direkte model D. Regnskabet er opstillet uden revision eller review Skatteregnskab 2012 01.01.2012 31.12.2012 Regnskabet er opstillet uden revision eller review Direkte model D side 2 Indhold Erklæring om assistance 3 Virksomhedens resultat 4 Virksomhedens balance 5 Kapitalforklaring

Læs mere

Skatteregnskab Direkte Model B Direkte Model C. Regnskabet er opstillet uden revision eller review

Skatteregnskab Direkte Model B Direkte Model C. Regnskabet er opstillet uden revision eller review Skatteregnskab 2011 01.01.2011 31.12.2011 Regnskabet er opstillet uden revision eller review Direkte Model B Direkte Model C side 2 Indhold Erklæring om assistance 3 Virksomhedens resultat 4 Indkomstopgørelse

Læs mere

K/S Hamlet. CVR-nr Opgørelse af skattepligtig indkomst med specifikationer for indkomståret 2012

K/S Hamlet. CVR-nr Opgørelse af skattepligtig indkomst med specifikationer for indkomståret 2012 K/S Hamlet CVR-nr. 16 42 75 35 Opgørelse af skattepligtig indkomst med specifikationer for indkomståret 2012 Indholdsfortegnelse Side Ledelsens erklæring 3 Den uafhængige revisors erklæring 4 Specifikationer

Læs mere

Skatteregnskab Direkte model D. Regnskabet er opstillet uden revision eller review

Skatteregnskab Direkte model D. Regnskabet er opstillet uden revision eller review Skatteregnskab 2012 01.01.2012 31.12.2012 Regnskabet er opstillet uden revision eller review Direkte model D side 2 Indhold Erklæring om assistance 3 Virksomhedens resultat 4 Virksomhedens balance 5 Kapitalforklaring

Læs mere

Det regelsæt, som anvendes første år, er gældende i hele ejerperioden - og for eventuelle efterfølgende tilkøb.

Det regelsæt, som anvendes første år, er gældende i hele ejerperioden - og for eventuelle efterfølgende tilkøb. l Delortte & Touche 1 SKATTEMÆSSIG BEHANDLING AF VINDMØLLER I det følgende beskrives i hovedtræk den skattemæssige behandling af en investering i vindmøller i Hawindmølleparken på Samsø. Det skal understreges,

Læs mere

Under Solen A/S. Solen 1 A 3390 Hundested. CVR nr. 26 09 76 14

Under Solen A/S. Solen 1 A 3390 Hundested. CVR nr. 26 09 76 14 Rådgivning & Revision Holsbjergvej 31-33 2620 Albertslund CVR nr. 28126131 Tlf. 43 32 81 12 Under Solen A/S Solen 1 A 3390 Hundested CVR nr. 26 09 76 14 og bilag til selvangivelsen for indkomståret 2012

Læs mere

INVESTERINGSFORENINGER GENERELT. Investering i investeringsforeninger opdeles skattemæssigt i 3 forskellige overordnede typer:

INVESTERINGSFORENINGER GENERELT. Investering i investeringsforeninger opdeles skattemæssigt i 3 forskellige overordnede typer: INVESTERINGSFORENINGER GENERELT Investering i investeringsforeninger opdeles skattemæssigt i 3 forskellige overordnede typer: Kontoførende foreninger, der skattemæssigt anses som transparente enheder,

Læs mere

INVESTERINGSFORENINGER OG SKAT

INVESTERINGSFORENINGER OG SKAT INVESTERINGSFORENINGER GENERELT Investering i investeringsforeninger opdeles skattemæssigt i 3 forskellige overordnede typer: Kontoførende foreninger, der skattemæssigt anses som transparente enheder,

Læs mere

Det regelsæt, som anvendes første år, er gældende i hele ejerperioden - og for eventuelle efterfølgende tilkøb.

Det regelsæt, som anvendes første år, er gældende i hele ejerperioden - og for eventuelle efterfølgende tilkøb. Deloitte & Touche 1 SKATTEMÆSSIG BEHANDLING AF VINDMØLLER I det følgende beskrives i hovedtræk den skattemæssige behandling af en investering i vindmøller i Havvindmølleparken på Samsø. Det skal understreges,

Læs mere

K/S Difko LXI (61) i likvidation. CVR nr

K/S Difko LXI (61) i likvidation. CVR nr K/S Difko LXI (61) i likvidation CVR nr. 24 25 98 89 Endeligt likvidationsregnskab pr. 30.01.2012 K/S Difko LXI (61) i likvidation Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 4 Side Likvidators påtegning

Læs mere

Privat regnskab, virk. resultat efter VSO (E7)

Privat regnskab, virk. resultat efter VSO (E7) Privat regnskab, virk. resultat efter VSO (E7) Beskrivelse af rapporten: Dette regnskab anvendes til at udarbejde den private indkomst- og formueopgørelse for personer. Virksomhedens resultat beskattes

Læs mere

EKSEMPEL. Hårsalonen. Skatteregnskab for v/ Bente Madsen Pilestrædet Kolding. Cvr. nr Opstillet uden revision eller review

EKSEMPEL. Hårsalonen. Skatteregnskab for v/ Bente Madsen Pilestrædet Kolding. Cvr. nr Opstillet uden revision eller review v/ Bente Madsen Pilestrædet 1 6000 Kolding Skatteregnskab for 2012 Cvr. nr. 33 75 08 89 Opstillet uden revision eller review Indholdsfortegnelse Indehavererklæring 2 Den uafhængige revisors erklæring om

Læs mere

Oktober 2012. Forældrekøb Lejlighed til barn og skattemæssigt perspektiv

Oktober 2012. Forældrekøb Lejlighed til barn og skattemæssigt perspektiv Oktober 2012 Forældrekøb Lejlighed til barn og skattemæssigt perspektiv Forældrekøb lejlighed til barn skattemæssigt perspektiv Der er følgende muligheder: 1. Forældrene betaler lejligheden og giver den

Læs mere

Dansk Træforening (CVR-nr )

Dansk Træforening (CVR-nr ) Dansk Træforening (CVR-nr. 16 04 68 84) (Indkomståret 2008) Kvæsthusgade 3 DK-1251 København K Tlf. (+45) 39 16 36 36 Fax (+45) 39 16 36 37 E-mail:copenhagen@n-c.dk Aalborg København Sæby Aars CVR.nr.

Læs mere

Anders Christiansen Stastaut. revisor. 1 20 januar 2012 Vedvarende Energianlæg

Anders Christiansen Stastaut. revisor. 1 20 januar 2012 Vedvarende Energianlæg Vedvarende Energianlæg Anders Christiansen Stastaut. revisor 1 2 januar 212 Vedvarende Energianlæg Private anlæg uden tilslutning: 1. Intet fradrag for investeringen og driftsudgifter. 2. Ingen beskatning

Læs mere

Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 96 Offentligt

Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 96 Offentligt Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 96 Offentligt Til Folketinget - Skatteudvalget Hermed sendes kommentar til henvendelsen af 14. december 2005 fra Foreningen Registrerede Revisorer og Skatterevisorforeningen

Læs mere

Investering i investeringsforeninger opdeles skattemæssigt i 3 forskellige overordnede typer:

Investering i investeringsforeninger opdeles skattemæssigt i 3 forskellige overordnede typer: SKAT INVESTERINGSFORENINGER GENERELT Investering i investeringsforeninger opdeles skattemæssigt i 3 forskellige overordnede typer: Kontoførende foreninger, der skattemæssigt anses som transparente enheder,

Læs mere

Side 1 af 11 Har du aktier eller investeringsforeningsbeviser? Sprog Dansk Dato for 18 aug 2011 08:09 offentliggørelse Resumé Her kan du læse om reglerne for, hvordan du skal opgøre og oplyse din gevinst

Læs mere

Bilag til selvangivelsen for indkomståret 2010 inkl. specifikationer til årsregnskabet

Bilag til selvangivelsen for indkomståret 2010 inkl. specifikationer til årsregnskabet KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab AUDIT Sundsmarkvej 12 6400 Sønderborg Telefon 73 42 64 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk Bilag til selvangivelsen for indkomståret 2010 inkl. specifikationer

Læs mere

Investeringsforvaltningsselskabet SEBinvest A/S - Guide til selvangivelsen 2016

Investeringsforvaltningsselskabet SEBinvest A/S - Guide til selvangivelsen 2016 Investeringsforvaltningsselskabet SEBinvest A/S - Guide til selvangivelsen 2016 Generelt om vejledningen... 3 1 Udloddende aktiebaserede afdelinger... 4 2 Udloddende obligationsbaserede afdelinger... 5

Læs mere

Den udvidede selvangivelse

Den udvidede selvangivelse Den udvidede selvangivelse Enkeltmandsselskab > 300.000 i omsætning En kort vejledning til SKATs selvbetjening UDFYLD RUBRIK 111-118 Den udvidede selvangivelse Enkeltmandsselskab > 300.000 i omsætning

Læs mere

K/S Danskib 22. Opgørelse af skattepligtig indkomst med specifikationer for indkomståret 2014. CVR-nr. 18 21 30 01

K/S Danskib 22. Opgørelse af skattepligtig indkomst med specifikationer for indkomståret 2014. CVR-nr. 18 21 30 01 K/S Danskib 22 CVR-nr. 18 21 30 01 Opgørelse af skattepligtig indkomst med specifikationer for indkomståret 2014 Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr.: 29442789 redmark.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

SKATTEGUIDE FOR PRIVATPERSONER OG SELSKABER VED INVESTERING I INVESTERINGSFORENINGER

SKATTEGUIDE FOR PRIVATPERSONER OG SELSKABER VED INVESTERING I INVESTERINGSFORENINGER SKATTEGUIDE FOR PRIVATPERSONER OG SELSKABER VED INVESTERING I INVESTERINGSFORENINGER Indhold Skatteguide for privatpersoner, selskaber og lignende ved investering i investeringsforeninger...1 Indhold...1

Læs mere

KILDESKATTELOVEN 26 A.

KILDESKATTELOVEN 26 A. KILDESKATTELOVEN 26 A. Skattemæssige afskrivninger på aktiver, der anvendes i en af en gift person drevet erhvervsvirksomhed, foretages af den pågældende, uanset om aktivet tilhører denne eller den med

Læs mere

PERSONLIG - DEMO v/jens Jensen

PERSONLIG - DEMO v/jens Jensen PERSONLIG - DEMO v/jens Jensen Rådhuspladsen 1 1001 København K CVR.nr.: 99 99 99 77 SPECIFIKATIONER 2016 Indholdsfortegnelse SIDE Opgørelse af skattepligtigt resultat 2016 3. Specifikationer 2016 4. Opgørelser

Læs mere

Sønderjysk Erhvervsinvestering K/S 17 i likvidation. CVR nr. 12 57 08 05

Sønderjysk Erhvervsinvestering K/S 17 i likvidation. CVR nr. 12 57 08 05 Sønderjysk Erhvervsinvestering K/S 17 i likvidation CVR nr. 12 57 08 05 Endeligt likvidationsregnskab pr. 31. marts 2011 Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 4 Likvidators påtegning 5 Den uafhængige

Læs mere

Må vi præsentere. Knap 200 veluddannede og engagerede medarbejdere. Heraf 29 statsautoriserede revisorer

Må vi præsentere. Knap 200 veluddannede og engagerede medarbejdere. Heraf 29 statsautoriserede revisorer Kommanditselskaber Må vi præsentere Lokalt og regionalt statsautoriseret revisions- og rådgivningsfirma i Esbjerg, Grindsted, Kolding, København, Skjern, Tørring, Vejen, Vejle og Aarhus Knap 200 veluddannede

Læs mere

K/S Hamlet. Opgørelse af skattepligtig indkomst med specifikationer for indkomståret CVR-nr

K/S Hamlet. Opgørelse af skattepligtig indkomst med specifikationer for indkomståret CVR-nr K/S Hamlet CVR-nr. 16 42 75 35 Opgørelse af skattepligtig indkomst med specifikationer for indkomståret 2014 Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr.: 29442789 redmark.dk Indholdsfortegnelse Side

Læs mere

Dansk Træforenings Legat (CVR.nr. 11 58 79 84)

Dansk Træforenings Legat (CVR.nr. 11 58 79 84) Dansk Træforenings Legat (CVR.nr. 11 58 79 84) (Indkomstår 2008) Kvæsthusgade 3 DK-1251 København K Tlf. (+45) 39 16 36 36 Fax (+45) 39 16 36 37 E-mail:copenhagen@n-c.dk Aalborg København Sæby Aars CVR.nr.

Læs mere

Investering i solceller. Faktablad om investering i solcelleanlæg

Investering i solceller. Faktablad om investering i solcelleanlæg Investering i solceller Faktablad om investering i solcelleanlæg INDHOLDSFORTEGNELSE KORT OM SOLCELLEANLÆG... 3 Nettomåleordningen... 3 Salg af strøm... 3 Registrering og ejerskab... 4 Aflæsning af måler...

Læs mere

Budget Budgettet for det kommende år baseres på følgende væsentlige forudsætninger:

Budget Budgettet for det kommende år baseres på følgende væsentlige forudsætninger: Til investorerne i herningcentret Difko Administration A/S Sønderlandsgade 44 7500 Holstebro Tlf. +45 70 11 75 00 Fax +45 70 11 75 25 difko@difko.dk www.difko.dk CVR-nr. 84012416 Ref. HEF/suj Dato 28.

Læs mere

K/S Vesterhavet. Skattemæssige opgørelser for. CVR-nr Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr.: redmark.

K/S Vesterhavet. Skattemæssige opgørelser for. CVR-nr Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr.: redmark. K/S Vesterhavet CVR-nr. 14 63 19 92 Skattemæssige opgørelser for 2016 Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr.: 29442789 redmark.dk Indholdsfortegnelse Side Ledelsens erklæring 1 Revisors erklæring

Læs mere

Side 1 af 6 Indsendelse af regnskabsoplysninger Sprog Dansk Dato for 08 aug 2011 10:25 offentliggørelse Resumé Hvad er nyt? Hvor fås vejledningen? I denne vejledning kan du hente hjælp til at udfylde rubrikkerne

Læs mere

Skatteguide ved investering i investeringsforeninger

Skatteguide ved investering i investeringsforeninger Skatteguide ved investering i investeringsforeninger 01.06.2016 Indhold 1. Indledning... 2 2. Privates investeringer i investeringsbeviser - Frie midler... 2 2.1 Beskatning af aktieindkomst... 2 2.2 Beskatning

Læs mere

Hjælp til årsopgørelsen 2017

Hjælp til årsopgørelsen 2017 Hjælp til årsopgørelsen 2017 Beregning af gevinster og tab på lagerbeskattede investeringsbeviser, indekserede obligationer, valutaobligationer, certifikater og beviser. Her kan du læse, hvordan du til

Læs mere

Januar 2016. Skatteguide. - Generelt om skat. www.bankinvest.dk

Januar 2016. Skatteguide. - Generelt om skat. www.bankinvest.dk Januar 2016 Skatteguide - Generelt om skat www.bankinvest.dk 2 Indholdsfortegnelse Private investeringer i investeringsbeviser...5 Frie midler overgangsregler...7 Pensionsopsparing...8 Unge under 18 år...9

Læs mere

Behandling af vindmøller der er hjemhørende i udlandet i Ø90 regnskabet

Behandling af vindmøller der er hjemhørende i udlandet i Ø90 regnskabet Udenlandsk indkomst (eksempel med vindmølle) Behandling af vindmøller der er hjemhørende i udlandet i Ø90 regnskabet Du skal bruge de særlige konti til udenlandsk virksomhed. I den forbindelse vil det

Læs mere

Knold & Top Holding ApS CVR-nr Årsrapport 2012

Knold & Top Holding ApS CVR-nr Årsrapport 2012 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Arosgaarden, Åboulevarden 31 Postboks 514 8100 Aarhus C Telefon 89 41 41 41 Telefax 89 41 42 43 www.deloitte.dk Knold & Top Holding ApS

Læs mere

SOLCELLER Værd at vide om investering i solcelleanlæg

SOLCELLER Værd at vide om investering i solcelleanlæg SOLCELLER Værd at vide om investering i solcelleanlæg 2 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING.... 4 BESKATNING AF SOLCELLEANLÆG... 5 - STANDARDMETODEN.... 5 - REGNSKABSMETODEN... 6 SPØRGSMÅL OG SVAR... 7 - REGISTRERINGER...

Læs mere

Privat regnskab, virk. resultat efter VSO (J7)

Privat regnskab, virk. resultat efter VSO (J7) Privat regnskab, virk. resultat efter VSO (J7) Beskrivelse af rapporten: Regnskabet anvendes til at lave indkomst- og formueopgørelsen for en person, der beskattes efter personskatteloven. I privatdelen

Læs mere

Værd at vide om investering i solcelleanlæg

Værd at vide om investering i solcelleanlæg SOLCELLER Værd at vide om investering i solcelleanlæg Gælder kun for anlæg, der er indgået efter de gamle regler. Aftale med leverandør skal være indgået senest den 19. november 2012. 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

K/S Hamlet. CVR-nr. 16 42 75 35. Opgørelse af skattepligtig indkomst med specifikationer for indkomståret 2013

K/S Hamlet. CVR-nr. 16 42 75 35. Opgørelse af skattepligtig indkomst med specifikationer for indkomståret 2013 K/S Hamlet CVR-nr. 16 42 75 35 Opgørelse af skattepligtig indkomst med specifikationer for indkomståret 2013 Indholdsfortegnelse Side Ledelsens erklæring 2 Revisors erklæring om opstilling af Opgørelse

Læs mere

Hjælp til årsopgørelsen

Hjælp til årsopgørelsen Hjælp til årsopgørelsen 2016 2014 Beregning af gevinster og tab lagerbeskattede investeringsbeviser, indekserede obligationer, valutaobligationer, certifikater, og aktiebeviser beviser. og struktureret

Læs mere

Paarup El-forsyning A.m.b.a. CVR-nr. 12681119. Opgørelse af skattepligtig indkomst for indkomståret 2014 (Regnskabsåret 2014)

Paarup El-forsyning A.m.b.a. CVR-nr. 12681119. Opgørelse af skattepligtig indkomst for indkomståret 2014 (Regnskabsåret 2014) Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33 96 35 56 Tværkajen 5 Postboks 10 5100 Odense C Telefon 63 14 66 00 Telefax 63 14 66 12 www.deloitte.dk Paarup El-forsyning A.m.b.a. CVR-nr.

Læs mere

Side 1 af 5 Forældrekøb og -salg af lejlighed Sprog Dansk Dato for 15 jun 2011 08:26 offentliggørelse Resumé Denne vejledning handler om de mest almindelige skatteregler ved forældrekøb, - udlejning og

Læs mere

K/S Nordshuttle Danmark. CVR. nr. 12 41 33 94. c/o Projektforvaltning A/S Hovedgaden 6, 1. 2970 Hørsholm

K/S Nordshuttle Danmark. CVR. nr. 12 41 33 94. c/o Projektforvaltning A/S Hovedgaden 6, 1. 2970 Hørsholm K/S Nordshuttle Danmark CVR. nr. 12 41 33 94 c/o Projektforvaltning A/S Hovedgaden 6, 1. 2970 Hørsholm Telefon 45 16 07 70 - Telefax 45 74 05 01 E-mail info@projektforvaltning.dk ÅRSRAPPORT 2011 Vedtaget

Læs mere

ÅRSRAPPORT FOR 2006. 11. regnskabsår. Indholdsfortegnelse. Selskabsoplysninger... 1. Ledelsespåtegning... 2. Den uafhængige revisors påtegning...

ÅRSRAPPORT FOR 2006. 11. regnskabsår. Indholdsfortegnelse. Selskabsoplysninger... 1. Ledelsespåtegning... 2. Den uafhængige revisors påtegning... ÅRSRAPPORT FOR 26 11. regnskabsår Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger... 1 Ledelsespåtegning... 2 Den uafhængige revisors påtegning... 3 Ledelsesberetning... 5 Regnskabspraksis... 6 Resultatopgørelse

Læs mere

Skattecenter København SELMNR. CVR-/SE-nr. Sluseholmen 8B 28 68 93 06 2450 København SV Virksomhedsform Administrationsselskab CVR-/SE-nr.

Skattecenter København SELMNR. CVR-/SE-nr. Sluseholmen 8B 28 68 93 06 2450 København SV Virksomhedsform Administrationsselskab CVR-/SE-nr. Indkomståret Selskabsselvangivelse 2012 Skattecenter København SELMNR. CVR-/SE-nr. Skattemyndighed Sluseholmen 8B 28 68 93 06 2450 København SV Virksomhedsform Administrationsselskab CVR-/SE-nr. Navn og

Læs mere

Automobilfirmaet Jørgen Kjær A/S CVR-nr Årsrapport 2013/14

Automobilfirmaet Jørgen Kjær A/S CVR-nr Årsrapport 2013/14 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Frodesgade 125 Postboks 200 6701 Esbjerg Telefon 79 12 84 44 Telefax 79 12 84 55 www.deloitte.dk Automobilfirmaet Jørgen Kjær A/S CVR-nr.

Læs mere

Budget/regnskab samt oversigt over drift og likviditet vedlægges denne skrivelse.

Budget/regnskab samt oversigt over drift og likviditet vedlægges denne skrivelse. Til investorerne i herningcentret Difko Administration A/S Sønderlandsgade 44 7500 Holstebro Tlf. +45 70 11 75 00 Fax +45 70 11 75 25 difko@difko.dk www.difko.dk CVR-nr. 84012416 Ref. HEF/suj Dato 21.

Læs mere

Som beskrevet i tidligere nyheder har regeringen i juni måned 2014 foreslået markante ændringer af virksomhedsordningen (VSO).

Som beskrevet i tidligere nyheder har regeringen i juni måned 2014 foreslået markante ændringer af virksomhedsordningen (VSO). Som beskrevet i tidligere nyheder har regeringen i juni måned 2014 foreslået markante ændringer af virksomhedsordningen (VSO). Regeringen var blevet opmærksom på, at nogle selvstændigt erhvervsdrivende

Læs mere

Guide til bogføring af Virksomhedsordning (VSO)

Guide til bogføring af Virksomhedsordning (VSO) Guide til bogføring af Virksomhedsordning (VSO) Juni 2011 s. 1 Indholdsfortegnelse Guide til bogføring af Virksomhedsordning (VSO)... 3 Forord... 3 Opstart - Indtastning af VSO-tal fra andet system...

Læs mere

Beslutningsgrundlag. skal min personligt ejede virksomhed omdannes efter den skattefrie metode?

Beslutningsgrundlag. skal min personligt ejede virksomhed omdannes efter den skattefrie metode? Beslutningsgrundlag skal min personligt ejede virksomhed omdannes efter den skattefrie metode? Indledning Der kan være mange årsager til at omdanne den personligt ejede virksomhed til et selskab. Overvejelserne

Læs mere

DanFiber A/S. Rosenkæret Søborg. CVR nr

DanFiber A/S. Rosenkæret Søborg. CVR nr Rosenkæret 13 2860 Søborg CVR nr. 13 59 13 77 Specifikationer til årsrapporten for 2011 Erklæring om gennemgang Til direktionen i. Vi har efter aftale udført gennemgang af specifikationshæftet udarbejdet

Læs mere

K/S Shuttletanker Danmark ÅRSRAPPORT

K/S Shuttletanker Danmark ÅRSRAPPORT K/S Shuttletanker Danmark CVR. nr. 17 12 10 57 C/O PROJEKTFORVALTNING A/S HOVEDGADEN 6, I 2970 HØRSHOLM Telefon 45 16 07 70 - Telefax 45 74 05 01 E-mail: info@projektforvaltning.dk ÅRSRAPPORT 2009 Vedtaget

Læs mere

BELT ApS CVR-nr Årsrapport 2013

BELT ApS CVR-nr Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Gøteborgvej 18 Postboks 7012 9200 Aalborg SV Telefon 98 79 60 00 Telefax 98 79 60 01 www.deloitte.dk BELT ApS CVR-nr. 30357892 Årsrapport

Læs mere

CVR-nr Morsø Vind I/S Skattemæssige opgørelser for regnskabsåret 2015

CVR-nr Morsø Vind I/S Skattemæssige opgørelser for regnskabsåret 2015 CVR-nr. 36 04 39 70 Morsø Vind I/S Skattemæssige opgørelser for regnskabsåret 2015 Indholdsfortegnelse Side Revisors erklæring om opstilling af skattemæssige opgørelser 1 Regnskabspraksis 2 Specifikationer

Læs mere

Definition skattebilag personligt

Definition skattebilag personligt Definition skattebilag personligt 15.09.2016 1. Virksomhedens resultat 2. Virksomhedens resultat - disponering af overskud 3. Virksomhedens resultat - disponering af underskud 4. Virksomhedens resultat

Læs mere

Lars Torpe Christoffersen Holding ApS CVR-nr Dronningsgårds Alle Holte. Årsrapport Dirigent

Lars Torpe Christoffersen Holding ApS CVR-nr Dronningsgårds Alle Holte. Årsrapport Dirigent Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Lars Torpe Christoffersen Holding

Læs mere

CVR-nr Morsø Vind I/S Skattemæssige opgørelser for regnskabsåret 2016

CVR-nr Morsø Vind I/S Skattemæssige opgørelser for regnskabsåret 2016 CVR-nr. 36 04 39 70 Morsø Vind I/S Skattemæssige opgørelser for regnskabsåret 2016 Indholdsfortegnelse Side Revisors erklæring om opstilling af skattemæssige opgørelser 1 Regnskabspraksis 2 Specifikationer

Læs mere

Definition skattebilag personligt

Definition skattebilag personligt Definition skattebilag personligt 1. Virksomhedens resultat 2. Virksomhedens resultat - disponering af overskud 3. Virksomhedens resultat - disponering af underskud 4. Virksomhedens resultat - disponering

Læs mere

1.3 Hvem skal betale skat...18 Næsten alle, der bor i Danmark kongehuset og diplomatiet undtaget er skattepligtige her i landet.

1.3 Hvem skal betale skat...18 Næsten alle, der bor i Danmark kongehuset og diplomatiet undtaget er skattepligtige her i landet. Indhold Indledning............................. 11 Om forfatteren........................... 13 1. Hvad er en virksomhed................. 14 Hvis du udøver erhvervsaktiviteter og modtager vederlag for

Læs mere

Private solcelleanlæg grøn energi med god økonomi

Private solcelleanlæg grøn energi med god økonomi Private solcelleanlæg grøn energi med god økonomi Stigende energipriser for private gjort det attraktivt at investere i vedvarende energi (VE) herunder solceller. Samtidig har nedbringelse af miljøbelastningerne

Læs mere

Jørgensen og Andersen Ejendomme ApS CVR-nr Hvidovregade 25 B 2650 Hvidovre. Årsrapport 2015/16. Dirigent

Jørgensen og Andersen Ejendomme ApS CVR-nr Hvidovregade 25 B 2650 Hvidovre. Årsrapport 2015/16. Dirigent Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Jørgensen og Andersen Ejendomme

Læs mere

Virksomhedsskatteloven

Virksomhedsskatteloven Copenhagen Business School Institut for Regnskab og Revision HD(R) 8. semester Efterår 2013 Virksomhedsskatteloven Konsekvenser ved medtagelse af privat gæld i virksomhedsordningen Casper Christiansen

Læs mere

Berge Invest ApS CVR-nr J. Skjoldborgs Vej Løgstør. Årsrapport 2015

Berge Invest ApS CVR-nr J. Skjoldborgs Vej Løgstør. Årsrapport 2015 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Vestervangsvej 6 8800 Viborg Telefon 89252525 Telefax 89252550 www.deloitte.dk Berge Invest ApS CVR-nr. 28515391 J. Skjoldborgs Vej 2

Læs mere

Mere om parcelhusejerens solcelleanlæg og de skattemæssige

Mere om parcelhusejerens solcelleanlæg og de skattemæssige - 1 Mere om parcelhusejerens solcelleanlæg og de skattemæssige forhold Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Den 30. juni 2012 omtalte jeg spørgsmålet om mulighederne for at foretage skattemæssige

Læs mere

Dette forskudsskema kan du bruge, hvis du har væsentlige ændringer i din indkomst- og fradragsforhold.

Dette forskudsskema kan du bruge, hvis du har væsentlige ændringer i din indkomst- og fradragsforhold. 1/6 Skattecenter Navn og adresse Forskudsskema 911 930 Personnummer Evt. ægtefælles personnummer Skemaet indsendes til et skattecenter Indkomst og fradrag for Skatten for opkræves normalt automatisk på

Læs mere

H.F.N. Holding ApS Axelhusparkeringen Næstved CVR-nr Årsrapport 2016

H.F.N. Holding ApS Axelhusparkeringen Næstved CVR-nr Årsrapport 2016 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33963556 Kindhestegade 4-6 4700 Næstved Telefon 55 72 22 58 Telefax 55 77 27 58 www.deloitte.dk H.F.N. Holding ApS Axelhusparkeringen 9 4700 Næstved

Læs mere

AVD 273 ApS CVR-nr Årsrapport 2015/16

AVD 273 ApS CVR-nr Årsrapport 2015/16 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 2300 København S Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk AVD 273 ApS CVR-nr. 34047901 Årsrapport 2015/16

Læs mere

Skattepligtig indkomst

Skattepligtig indkomst Skattepligtig indkomst Årets resultat før skat Fra årsrapport 10 Ikke skattepligtige indtægter 7300-7349 Vend Saldo skat 7600-7699 pos Vend Saldo skat 20 Ikke fradragsberettigede udgifter 7350-7399 Vend

Læs mere

Vejledning vedrørende afskrivningsregler for selvstændige erhvervsdrivende fra og med indkomståret 2013

Vejledning vedrørende afskrivningsregler for selvstændige erhvervsdrivende fra og med indkomståret 2013 Vejledning vedrørende afskrivningsregler for selvstændige erhvervsdrivende fra og med indkomståret 2013 Ændring af skattelovgivningen Afskrivningsreglerne for selvstændig erhvervsdrivende bliver fra og

Læs mere

ABCD. Skagen AS. Beskatning af investeringsbeviser. Investeringsselskaber Personer. Selskaber. Opgørelsesprincip

ABCD. Skagen AS. Beskatning af investeringsbeviser. Investeringsselskaber Personer. Selskaber. Opgørelsesprincip Skagen AS Beskatning af investeringsbeviser Dette notat beskriver de skattemæssige konsekvenser af salg og udlodning for fuldt skattepligtige danske investorer, der investerer i investeringsselskaber (aktieavancebeskatningslovens

Læs mere

Ejendomsselskabet Tangmosevej 104, Køge ApS CVR-nr Årsrapport Dirigent. Godkendt på selskabets generalforsamling, den

Ejendomsselskabet Tangmosevej 104, Køge ApS CVR-nr Årsrapport Dirigent. Godkendt på selskabets generalforsamling, den Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Ejendomsselskabet Tangmosevej

Læs mere

Skatteudvalget 2014-15 SAU Alm.del Bilag 126 Offentligt

Skatteudvalget 2014-15 SAU Alm.del Bilag 126 Offentligt Skatteudvalget 2014-15 SAU Alm.del Bilag 126 Offentligt Folketingets Skatteudvalg Christiansborg 1240 København K 17. marts 2015 Henvendelse vedr. virksomhedsordningen Der er fortsat en del usikkerheder

Læs mere

Skattebrochure 2012. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene. Kunsten at anvende sund fornuft

Skattebrochure 2012. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene. Kunsten at anvende sund fornuft Skattebrochure 2012 Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene Kunsten at anvende sund fornuft 2012 Beskatning af afkast og udbytte Denne brochure beskriver reglerne for afkast

Læs mere

Til Folketinget - Skatteudvalget

Til Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2009-10 L 112 Bilag 9 Offentligt J.nr. 2010-511-0046 Dato: 26. april 2010 Til Folketinget - Skatteudvalget L 112 - Forslag til Lov om ændring af kursgevinstloven og forskellige andre love

Læs mere

Brug TastSelv på skat.dk Log på TastSelv Erhverv

Brug TastSelv på skat.dk Log på TastSelv Erhverv Indkomståret Selskabsselvangivelse Skattemyndighed SKAT CVR-/SE-nr. Sluseholmen 8B 28 66 50 08 2450 København SV Administrationsselskab CVR-/SE-nr. Navn og adresse Ejendomsinvesteringsselskabet Karlstad

Læs mere

Skatteudvalget L 194 endeligt svar på spørgsmål 2 Offentligt

Skatteudvalget L 194 endeligt svar på spørgsmål 2 Offentligt Skatteudvalget 2016-17 L 194 endeligt svar på spørgsmål 2 Offentligt investeringsafkast, men derimod om resultatandel i en erhvervsvirksomhed, jf. ovenfor. Side 2 Det må antages, at det er den pågældendes

Læs mere

Guide til selvangivelsen. Sådan skal gevinst og tab af Danske Invest-beviser i 2010 behandles skattemæssigt

Guide til selvangivelsen. Sådan skal gevinst og tab af Danske Invest-beviser i 2010 behandles skattemæssigt Guide til selvangivelsen Sådan skal gevinst og tab af Danske Invest-beviser i 2010 behandles skattemæssigt 10 13 Indhold Indledning Udloddende obligationsbaserede afdelinger danske obligationer Dannebrog,

Læs mere

Nordic Mentor ApS Gistrupparken Gistrup CVR-nr Årsrapport 2016

Nordic Mentor ApS Gistrupparken Gistrup CVR-nr Årsrapport 2016 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33963556 Gøteborgvej 18 9200 Aalborg SV Telefon 98 79 60 00 Telefax 98 79 60 01 www.deloitte.dk Nordic Mentor ApS Gistrupparken 38 9260 Gistrup

Læs mere

Januar Skatteguide. - Generelt om skat.

Januar Skatteguide. - Generelt om skat. Januar 2017 Skatteguide - Generelt om skat www.bankinvest.dk 2 Indholdsfortegnelse Private investeringer i investeringsbeviser...5 Frie midler overgangsregler...7 Pensionsopsparing...8 Unge under 18 år...9

Læs mere

Øjefryd Kunst & Kommunikation ApS CVR-nr Årsrapport 2013/14. Dirigent. Godkendt på selskabets generalforsamling, den

Øjefryd Kunst & Kommunikation ApS CVR-nr Årsrapport 2013/14. Dirigent. Godkendt på selskabets generalforsamling, den Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Øjefryd Kunst & Kommunikation ApS CVR-nr.

Læs mere

Personlig virksomhed, årsrapport VSO (I7)

Personlig virksomhed, årsrapport VSO (I7) Personlig virksomhed, årsrapport VSO (I7) Beskrivelse af rapporten: Rapporten anvendes til at lave det samlede regnskab (både virksomhedsdel og privat del) for en person, der beskattes efter virksomhedsskatteordningen.

Læs mere

P.M. Daells Fond CVR-nr Årsrapport 2012/13

P.M. Daells Fond CVR-nr Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk P.M. Daells Fond CVR-nr. 20641916

Læs mere

Skatteregnskab 2011 01.01.2011 31.12.2011. Direkte Model B Direkte Model C. Regnskabet er opstillet uden revision eller review

Skatteregnskab 2011 01.01.2011 31.12.2011. Direkte Model B Direkte Model C. Regnskabet er opstillet uden revision eller review Skatteregnskab 2011 01.01.2011 31.12.2011 Regnskabet er opstillet uden revision eller review Direkte Model B Direkte Model C side 2 Indhold Erklæring om assistance 3 Virksomhedens resultat 4 Indkomstopgørelse

Læs mere

Nordborg Golfbane ApS Skattemæssige opgørelser for regnskabsåret 2011

Nordborg Golfbane ApS Skattemæssige opgørelser for regnskabsåret 2011 Nordborg Golfbane ApS Skattemæssige opgørelser for regnskabsåret 2011 CVR-nr. 16 50 7199 Se erklæring om assistance afgivet af uafhængig revisor Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning Erklæring om assistance

Læs mere

MBL Udlejning ApS CVR-nr Øster Vedsted Mark Ribe. Årsrapport 2015

MBL Udlejning ApS CVR-nr Øster Vedsted Mark Ribe. Årsrapport 2015 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Frodesgade 125 Postboks 200 6701 Esbjerg Telefon 79 12 84 44 Telefax 79 12 84 55 www.deloitte.dk MBL Udlejning ApS CVR-nr. 36507063 Øster

Læs mere

Forord. Forældrekøb har fået en opblomstring igen de seneste år.

Forord. Forældrekøb har fået en opblomstring igen de seneste år. Forældrekøb 2017 Forord Forældrekøb har fået en opblomstring igen de seneste år. Vi har derfor udarbejdet denne information, som på en kort og præcis måde beskriver de skattemæssige regler og muligheder

Læs mere

Garantiobligationer. og skat. GARANTI INVEST» for en sikkerheds skyld

Garantiobligationer. og skat. GARANTI INVEST» for en sikkerheds skyld Garantiobligationer og skat GARANTI INVEST» for en sikkerheds skyld Indhold Beskatning 4 Frie midler 4 Børneopsparing 6 Pensionsmidler 6 Virksomhedsskatteordning 7 Selskabsbeskatning 8 Sådan beregnes skattegrundlaget

Læs mere

Danske Invest og skatten. Januar 2011

Danske Invest og skatten. Januar 2011 11 Danske Invest og skatten Januar 2011 Investeringsforeningen Danske Invest Specialforeningen Danske Invest Strødamvej 46 2100 København Ø Telefon 33 33 71 71 E-mail: danskeinvest@danskeinvest.com www.danskeinvest.dk

Læs mere

HCN Holding Fredericia ApS CVR-nr Årsrapport 2013

HCN Holding Fredericia ApS CVR-nr Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Vesterballevej 25A Postboks 454 7000 Fredericia Telefon 75 92 72 22 Telefax 75 93 39 88 www.deloitte.dk HCN Holding Fredericia ApS CVR-nr.

Læs mere