Ejerforeningen Lindevang 7 eæ

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ejerforeningen Lindevang 7 eæ"

Transkript

1 Ejerforeningen Lindevang 7 eæ Lindevangshusene 98, kld Taastrup 12. september 2011 Til ejerlejlighedsejere i E/F Lindevang 7 EÆ INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING Hermed indkaldes til E/F Lindevang 7 EÆ s ordinære generalforsamling TORSDAG DEN 29. SEPTEMBER 2011, KL på Borgerskolen i fællesrum S med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent Bestyrelsens forslag advokat Marianne Wittenkamp, Advokatfirmaet Roar 2. Aflæggelse af årsberetning 2010/11 3. Godkendelse af årsregnskab for 2010/11 4. Godkendelse af budget for 2011/12 5. Valg af formand (for 1 år) Jan Nielsen, 78, 2.tv., fratræder v/generalforsamlingen 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer: Henrik Weiland, kasserer (modtager ikke genvalg) Edith Arnfast, 92,st.mf, på valg for 2 år (modtager genvalg) 7. Valg af suppleanter til bestyrelsen 1. suppleant Cavus Savran, 76,1.th. på valg for 2 år 8. Valg af hovedbestyrelsesmedlemmer Bestyrelsens forslag: Valget overlades til bestyrelsen 9. Valg af revisor Registreret revisor Kim Hald Schütt, Optimal Revision på valg for 1 år (modtager genvalg) 10. Indkomne forslag: 1) Nedsættelse af TV-udvalg 2) Valg af kommissorium for TV-udvalg 11. Eventuelt Mvh. Bestyrelsen

2 Ejerforeningen Lindevang 7EÆ Bestyrelsens årsberetning 2010/2011 Antenne Bestyrelsen har arbejdet videre på at finde løsningsforslag på ejerforeningens fremtidige antenneløsning. Der blev udsendt et spørgeskema til samtlige beboere for at afdække behov og omkostninger til tv, telefoni og internet. Det var desværre kun ca. 1/3 af beboerne som besvarede spørgeskemaet. Der har været afholdt møde med naboforeningen Rønnevang 7NZ for at høre deres erfaringer med deres nye anlæg samt et møde med firmaet som har leveret anlægget. På generalforsamlingen vil bestyrelsen give en mere detaljeret orientering om mulige løsningsforslag og ønsker om at få mere konkret information fra beboerne om deres behov vedr. tv, internet og telefoni, samt et mandat til at arbejde videre med et konkret projekt på grundlag af generalforsamlingens beslutning. Ejerforeningen er forpligtiget til at levere tv-signaler fra public servicestationer ( must carry - forpligtigelsen) til samtlige lejligheder. Valg af øvrige kanaler/pakker og andre tilbud bør vedtages af en generalforsamling på et sagligt grundlag. Bestyrelsen Bestyrelsen består p.t. af formand Jan Nielsen (78, 2.tv.), kasserer Henrik Weiland (82, 2.th.), Edith Arnfast (92, st.mf.), Flemming Jørgensen (100, st. th.) og Hanne Marcussen (92, st.tv.). Skriftlige henvendelser kan sendes på eller afleveres i ejerforeningens postkasse i Lvh. nr. 98. Bestyrelsesmedlemmer kan i hastesager kontaktes telefonisk/personligt.(tlf.nr./adresser jf. opslagstavle i opgangen). Henvendelse kan ske omkring alle spørgsmål vedr. ejerforeningen. Bestyrelsen opfordrer alle beboere til at gøre brug af ovenstående kontaktmuligheder, hvis man har ros, spørgsmål, klager, kritik eller gode ideer. Energimærke Ejerforeningen har fået udarbejdet en lovpligtig energimærkerapport, som oplyser om ejendommens samlede energiforbrug samt forslag til eventuelle besparelser. Rapporten indeholder også et energimærke med bedømmelserne fra A lavt forbrugt til G højt forbrug ligesom når man køber hårde hvidevarer. Ejendommen fik et energimærke D, rapporten er baseret på forbruget for 2009 og, da rapporten blev udarbejdet, var det nye anlæg for akustisk lysstyring ikke installeret. Rapporten kan læses på ejerforeningens hjemmeside 1 af 1

3 Forbrugsafgifter Slutafregning af vand/varme foretages af ejerforeningen med den nuværende ejer når endeligt vand-/varmeregnskab foreligger, normalt i marts måned. Afregning/opkrævning foretages sammen med øvrige fællesydelser. Acontobeløb fastsættes efter tidligere års faktiske forbrug reguleret med forventede prisforhøjelser. Vand og varme afregnes individuelt. Derfor er det vigtigt, at der bliver foretaget aflæsning ved fraflytning. Henvendelse herom kan ske til vores gårdmand. Bemærk venligst, at varmeregnskab for perioden før fraflytning udarbejdes sammen med ordinært varmeregnskab. Ved seneste aflæsning var der flere lejligheder, hvor vandmålerne var placeret meget uhensigtsmæssigt f.eks. skjult bag nedsænkede lofter. Hvis uhindret aflæsning ikke er mulig, vil afregning af vand for lejligheden blive foretaget efter et skønnet forbrug, der afregnes som højeste forbrug for lejlighedstypen. Det er ejerens ansvar at give adgang for uhindret aflæsning og evt. udskiftning af vandmålere. Fællesarealer Den store hængepil ved legepladsen er blevet fældet for at give mere lys på legepladsen. Fældningen har afventet at el-ledningerne på p-pladsen blev fjernet. Arbejdet med at skabe en ny grillplads på den store plæne er påbegyndt. Projektet forventes afsluttet i 3. kvartal og den nye grillplads vil blive en pergola med en beplantning, som vil danne en naturlig afskærmning af grillpladsen, der vil være plads til 2 bordbænksæt og en fast grillplads, med en grill ligesom naboforeningen Lindevang 7EZ har på deres fællesareal. Den store hæk foran garageområdet ud mod Lindevangshusene (vejen) er blevet fjernet og erstattet af græsplæne. Bestyrelsen fandt, at hækkeklip og ukrudtsbekæmpelse ikke stod mål med fordelene ved hækken. Endvidere er syd-skråningen på bagsiden af opgang 100 blevet ryddet til fordel for nogle blomstrende buske, som sikkert bliver pæne om nogle år. Fællesudgifter/Restancer Totale restancer på fællesydelser udgjorde pr kr Restancerne er rekordlave og, der har også i årets løb været et forholdsvis lille antal restanter. Dette må ses som et udtryk for, at bestyrelsens hårde linie og tiltag i form af ændring af betalingsfrist og opfordring til brug af betalingsservice har givet resultat. Betaling via girokort er både dyrt og besværligt for både beboere og forening. Alle beboere opfordres derfor til at tilmelde opkrævningen af fællesudgifterne til foreningen til betalingsservice. Opkrævningen sker via Nets ( tidligere PBS) systemer og kan uden problemer tilmeldes betalingsservice. En service som i de fleste pengeinstitutter er gratis. Ejerforeningen opkræver kr. 40,00 pr. girokort. 2 af 2

4 Vi vil også i fremtiden føre en meget restriktiv restancepolitik og efter gældende regler omgående overdrage restancer til ejerforeningens advokat for retslig inkasso med betydelige omkostninger til følge for de pågældende ejere. Der har i årets løb været 1 tvangsauktion i ejerforeningen, tvangsauktionen var ikke begæret af ejerforeningen, der heller ikke led noget tab. Hjemmeside og På ejerforeningens hjemmeside kan man finde oplysninger om bl.a. vedtægter, husorden, regnskab og budget samt øvrig beboerinformation. Desuden bliver hjemmesiden også brugt til at videregive meddelelser og information af aktuel karakter til beboerne. Opslagstavlerne i opgangene vil forsat blive brugt til opslag om nødvendig adgang til lejligheder, om arrangementer, meddelelser til enkelte opgange f.eks. lukning af vand. Vi vil endnu engang opfordre alle beboere med om at oplyse deres adresse til ejerforeningen på foreningens Hvis bestyrelsen til stadighed er besiddelse af adresser på samtlige medlemmer i foreningen, kan kommunikationen lettes væsentligt og der kan spares meget papir og toner hvilket er godt for både miljø og udgiftskonto. Husorden og haveregulativ Bestyrelsen og gårdmanden har anvendt mange ressourcer, fordi nogle beboere ikke overholder gældende husorden og haveregulativ. Som eksempler kan nævnes: henstilling af storskrald i containerhuse for dagrenovation, klager over afholdelse af fester med høj musik, indgreb mod interiør og fællesinstallationer, afbrænding af containere for dagrenovation samt manglende vedligeholdelse af haver. Flere af ovennævnte eksempler drejede sig om lejere af lejligheder. I flere tilfælde har ejerne været direkte modvillige mod at medvirke til at løse problemerne. Ejerlejlighedsejere, der udlejer deres lejlighed, er jf. ejerforeningens vedtægter forpligtiget til at sørge for at deres lejere overholder gældende husorden, samt er erstatningspligtige overfor ejerforeningen for eventuelle udgifter, som deres lejere påfører foreningen. I forbindelse med en forestående opdatering af ejerforeningens vedtægter bør det overvejes om, der skal laves en tidsbegrænsning i retten til at udleje sin lejlighed således, at der skal indhentes skriftlig tilladelse for at udleje sin lejlighed i max. 24 mdr., om der skal stilles kontant sikkerhed og, om generel udlejning, forældrekøb etc. skal forbydes. Vær opmærksom på, at efter de nuværende regler skal ejere løbende oplyse ejerforeningen om navne på lejere samt oplyse om deres egen adresse og evt. , hvis de ikke er bosiddende i ejendommen. Sker dette ikke, afleveres 3 af 3

5 evt. korrespondance i lejlighedens postkasse og ejerforeningen agerer som om evt. info er tilgået ejer. Til trods for en tydelig skiltning i containerhuse, information på hjemmeside og opslag i opgange, er der stadig væk problemer med, at der afleveres pap i containerne for papir (aviser og reklamer) og storskrald henstilles i containerhusene eller afleveres i containerne for dagrenovation. Dette kan kun opfattes som en fuldstændig tilsidesættelse af gældende regler fra disse beboeres side. I et konkret tilfælde var der en nyindflyttet beboer (ejer), der havde fået udleveret nøgle til storskraldhus, som ønskede personlig instruktion i anvendelse af storskraldhuset. Efterfølgende henstillede pågældende storskrald i nærmeste dagrenovationsskur og mente, at det vil blive fjernet af renovationsfirma eller gårdmand. Det blev fjernet for pågældendes regning. Disse overtrædelser kan medføre store udgifter for foreningen, renovationsselskabet opkræver en afgift på kr ,00 pr. container for papir, hvor der findes pap. Desuden medfører det et unødigt tidsforbrug for gårdmand til oprydning etc. Sidst men ikke mindst betyder storskrald i containerne for dagrenovation gener for øvrige beboere i form af overfyldte containere. Såfremt alle overholder reglerne for sortering, dækker antallet af containere rigeligt vort behov. Alle udgifter til oprydning og afgifter til renovationsfirma vil så vidt muligt blive opkrævet skadevolder/ejer af lejligheder. I modsat fald vil det medføre højere fællesudgifter for samtlige lejlighedsejere. Haveejere skal sørge for at holde deres have i orden og i forbindelse med udskiftning eller maling af hegn etc. drage omsorg for, at arbejdet udføres i henhold til haveregulativets regler. Hvis haveejere ikke vedligeholder deres have, modtager de et skriftligt påbud om at arbejdet skal udføres. Sker det ikke udføres arbejdet på ejers regning enten af gårdmand eller ekstern ressource efter anvendt tid og anvendte materialer. Ved udlejning fritager indbyrdes aftale med lejer om, at denne renholder haven jf. ovenstående ikke ejer af lejligheden for sit ansvar overfor ejerforeningen og evt. udgifter opkræves ejer via opkrævning for fællesudgifterne. Uenighed om reglernes berettigelse, ordlyd, eller personlige subjektive vurderinger er ikke gyldig grund til at overtræde disse. På grund af problemerne med bilkørsel på fortove er der etableret en afspærring af stien/fortovet fra Lvh. 100 til 82 pris kr , en ekstra udgift nødvendig på grund af enkelte beboeres overtrædelse af gældende regler. Et andet eksempel på ekstra omkostninger afholdt pga. indgreb mod fællesinstallationer er udgiften på kr til akustisk lysstyring i kældrene. Pga. gentagne indgreb mod lystryk og heraf følgende defekte relæer og en manglende disciplin ved brug af permanent lys og heraf øget elforbrug, var det nødvendigt at etablere en akustisk lysstyring af lyset i kældrene uden mulighed for manuelle indgreb eller fravalg af den automatiske styring. 4 af 4

6 Det er meget utilfredsstillende, at bestyrelsen skal anvende tid på at gøre beboere opmærksom på gældende regler og det medfører samtidigt, at andre arbejdsopgaver forsinkes. Desuden kunne den tid som gårdmanden er nødt til bruge på at rydde op efter beboere og udbedre skader etc. være anvendt på nødvendige reparationsarbejder og dermed spare håndværkerudgifter eller på nye projekter for at forskønne vores fællesarealer. Set fra bestyrelsens side er det beboernes og ejernes pligt at kende gældende regler, overholde disse og evt. stille ændringsforslag, såfremt reglerne ikke falder i den enkeltes smag eller er uhensigtsmæssige. Med baggrund i det seneste års hændelser kan man desværre konkludere, at omfanget af ovennævnte problemer er kraftigt stigende. Vand 2010 Årets samlede udgift til vand var kr ,51 hvoraf kr ,12 blev fordelt til koldt vand og kr ,39 til varmt vand. Den årlige vandudgift for den enkelte lejlighed er fra kr. 85 til kr med et gennemsnit på kr Udgiften til vand fordeles på basis af de i lejlighederne opsatte målere. Et god råd: Aflæs vandmålere i løbet af året for at undgå ubehagelige overraskelser. Hvis vandmålere er defekte, kontaktes gårdmand omgående. Udgifter til udskiftning af defekte vandmålere opkræves den enkelte lejlighedsejer via fællesydelserne. I nedenstående skema kan aflæses vandforbruget i den enkelte lejlighedstype i kr. Mindste forbrug Gennemsnit Største forbrug 1-værelses værelses værelses Varme 2010 Ejerforeningens samlede varmeforbrug i 2010 var på MWH 757 eller kr ,39, hvoraf de kr ,49 blev fordelt efter streger, de kr ,10 blev fordelt efter varmtvandsforbrug og de kr ,80 i faste udgifter. I nedenstående skema kan aflæses varmeforbruget i den enkelte lejlighedstype i kr. Mindste forbrug Gennemsnit Største forbrug 1-værelses værelses værelses af 5

7 6 af 6

8 Varmemålere Som meddelt på seneste ordinære generalforsamling er samarbejdet med Brunata A/S ophørt med udgangen af Ny aftale om måleraflæsning og udarbejdelse af vand- og varmeregnskab er indgået med firmaet Minol. Denne aftale medførte, at samtlige varmemålere i lejlighederne skulle udskiftes og valget faldt på en digital varmemåler, som sender oplysninger om forbrug til en databoks i kælderen dvs., at aflæsningen foretages ved en udlæsning af data og, at Minol ikke skal ind i lejlighederne for at aflæse varme. Aflæsning af vandmålere vil dog indtil videre ske manuelt, hvilket kræver adgang til lejligheden alligevel. Det er planen, at samtlige vandmålere udskiftes til digitale målere med sendere i forbindelse med en snarlig udskiftning af de lodrette rør for koldt og varmt vand. Varmemålerne og deres batterier har en levetid på 10 år, udgiften for denne udskiftning betales via en årlig besparelse på udarbejdelsen af varmeregnskab. I forbindelse med opsætningen af varmemålerne var der en del kritik fra flere beboere af placeringen af de nye målere i forhold til de gamle. De nye målere er ifølge Minol, placeret efter de gældende standarder, som de arbejder efter. Dette betyder desværre, at de nye målere blev placeret ca. 6 cm højere og medførte beklageligvis reparationsarbejde i form af maling af radiatorer for den enkelte beboer. De nye målere anvender en ny skala dvs., at de registrerer væsentlig flere enheder, man kan derfor ikke direkte sammenligne ens forbrug målt af de nye målere i forhold til antallet af streger på de gamle fordampningsmålere. Ligesom tidligere udarbejdes varmeregnskabet som en fordeling af de samlede varmeudgifter. Dvs. at til trods for, at der kan foretages en løbende aflæsning af forbruget pr. lejlighed, kan der kun udarbejdes vand- og varmeregnskab, når der foreligger en aflæsning af forbruget i samtlige lejligheder i slutningen af året og de totale udgifter for året er opgjort. Som nævnt vedrørende forbrugsafgifter vil afregning i forbindelse med fraflytning ligesom tidligere først ske når det almindelige vand- og varmeregnskab for året foreligger. Vedligeholdelsesarbejder Afdækningen af lyskasserne på havesiden Lvh er blevet udskiftet med metalriste, der er blevet fremstillet efter mål. Metalristene er vedligeholdelsesfrie og sørger for en sikker afdækning af lyskasserne, desuden bør metalristene sammen med de nye vinduer i kældre give mere dagslys i vaskeriet. Trapperne ved indgangsdørene ved Lvh. 76 og 78 er blevet repareret. Arbejdet blev udført af gårdmanden. På grund af problemerne med, at lyset brændte konstant i kældrene, forårsaget af indgreb mod lystryk og deraf følgende defekte relæer samt, at beboerne glemmer at slukke for lyset, er der instal- 7 af 7

9 leret en akustisk lysstyring i alle kældre og samtlige lystryk og kontakter for permanent lys er blevet fjernet. Forhåbentlig vil dette tiltag resultere i en mærkbar besparelse på elforbruget. Pga. støjproblemer er afløbsrøret for grundvandspumpen i kælderen Lvh. 102 blevet udskiftet med et større rør. Grundvandspumpen, som blev udskiftet i 2009, klarede testen i forbindelse med skybruddet i juli måned. Ifølge vedligeholdelsesplan og budget for 2010/11 er samtlige vinduer i kældre og opgange samt de 3 udvendige kælderdøre blevet udskiftet. Som vedtaget på seneste ordinære generalforsamling er kældernøglen blevet udskiftet for en ny 6- stiftet systemnøgle. Der er uddelt 2 nøgler til samtlige lejligheder. 8 af 8

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21 Budget 2011/12 E/F Lindevang 7EÆ Indtægter Fællesudgifter 4 mdr. kr. 7,80 pr.mdr Fællesudgifter 8 mdr. kr. 8,02 pr.mdr Leje kælderrum Indmeldelses- og flyttegebyr Renteindtægter Andre indtægter (adm.opl.+gårdmandstimer+forgæves besøg) Indtægter i alt Overskud (overføres til grundfond) -30 Indtægter i alt Udgifter Lønudgifter Løn inkl pension/gårdmand Løn kasserer (jul-okt) Lønsumsafgift/ATP Vedligeholdelsesarbejder iflg. plan VVS (løbende arbejder) Anden løbende vedligeholdelse Løbende drift Renovation Forsikringer El Drift maskiner Diverse vedligeholdelse Nyanskaffelser Småanskaffelser Ekstern hjælp Revision Advokatsalær Varmeregnskab PBS Diverse ekstern rådgivning Administrator (nov-jun) Administration Bestyrelsesaktiviteter Kontorartikler/porto Internet, Mobiltelefon, Telefontilskud Diverse Diverse udgifter Planter o.a. udendørs vedligehold Projekt "grill lille plæne" Udgifter i alt: Reguleringer ifølge nettoprisindex juni (2,81%) pr. 1. November 2011 : Bidrag til fællesudgifter forhøjes med kr. 0,22 pr. md./fordelingstal til kr. 8,02 pr. md/fordelingstal Bidrag til grundfond forhøjes med kr. 0,13 pr. md/fordelingstal til kr. 4,93 pr. md./fordelingstal Bidrag til tagfond foreslåes ligeledes fremover reguleret iht. nettoprisindex - 1. gang pr. 1. November Bidrag til tagfond foreslåes herefter forhøjet med kr. 0,06 pr. md./fordelingstal til kr. 2,06 pr. md/fordelingstal

22 Antenneforening Bidrag Foreslåes forhøjet til kr. 407 pr og reguleres igen pr Indtægter: Antenneforeningsbidrag 4 mdr. á kr. 315, Indtægter i alt: 8 mdr. á kr. 407, Udgifter: Hybridnetafgift, TDC-kabeltv CopyDan afgift Udgifter i alt: Vaskeri Ny vaskemaskine foreslåes indkøbt. Lån PGA manglende opsparing gives fra GRUNDFOND. Tilbagebetales årligt ift. Overskud. FORVENTET ANSKAFFELSESPRIS KR Priser for brug af vaskeriet fastholdes på nuværende niveau: Vasketur kr. 20 Tørretumbler enhedspris kr. 2

23 Forslag til reguleringer af fællesydelser Indeksreguleringer af fællesydelser pr Det foreslåes, at bidrag til tagfond også indeksreguleres fremover Indextal Stigning Juni 124,6 128,1 2,81% Enhedspris Fællesydelser 7,80 kr. 8,02 kr. 0,22 kr. Grundfond 4,80 kr. 4,93 kr. 0,13 kr. Tagfond 2,00 kr. 2,06 kr. 0,06 kr. Stigning pr. fordelingstal 0,41 kr. Antennebidrag Antennebidraget forhøjes fra 315 kr./md til 407 kr./md. Årsagen er oparbejdet underskud i antennefond på ca. kr YouSee forhøjelser på mindst 8% årligt Dette bidrag fastholdes herefter til , hvor det justeres igen Stigninger pr. MÅNED pr lejlighedstype Fordelingstal Fællesydelser Grundfond Tagfond Antenne I alt pr md Værelser 71 15,56 kr. 9,57 kr. 3,99 kr. 92 kr. 121,12 kr ,13 kr. 13,62 kr. 5,67 kr. 92 kr. 133,42 kr ,22 kr. 14,29 kr. 5,96 kr. 92 kr. 135,47 kr ,61 kr. 16,99 kr. 7,08 kr. 92 kr. 143,67 kr ,83 kr. 17,12 kr. 7,13 kr. 92 kr. 144,08 kr ,48 kr. 17,53 kr. 7,30 kr. 92 kr. 145,31 kr. 3 Hele foreningen ,04 kr ,26 kr. 557,19 kr kr ,49 kr.

24 Oplæg til generalforsamlingsbeslutning I det forløbne år har bestyrelsen gennemført en behovs- og omkostningsundersøgelse blandt de nuværende beboere været på besøg hos naboforeningen E/F Rønnevang NZ for at høre om deres løsning/erfaringer haft besøg af konsulent fra Novomatrix til uddybning af deres løsning indhentet tilbud hos TDC KabelTV drøftet hvordan sagen skal gribes an Resultatet af bestræbelserne har udelukkende givet grobund for yderligere mindreværdskomplekser over den samlede bestyrelses mangel på viden og evner til at gennemskue markedet. Markedet er uoverskueligt. Mulighederne mangfoldige. Bestyrelsens tid og indsigt er begrænset. Den siddende bestyrelse ser sig ikke i stand til at gennemføre projekter af denne karakter af både kompetence- og tidsmæssige årsager. Bestyrelsen foreslår derfor, at generalforsamlingen som udgangspunkt nedsætter et udvalg, der gennemarbejder et af generalforsamlingen vedtaget kommissorium og forelægger resultatet for bestyrelsen til videre foranstaltninger (indkaldelse til generalforsamling etc.). Såfremt det ikke er muligt at nedsætte et udvalg blandt de fremmødte til generalforsamlingen, ser bestyrelsen ingen grund til at drøfte nedenstående kommissorier og foreslår i forlængelse heraf, at den nuværende løsning videreføres uændret indtil videre. Udvalgets kommissorium vedtages af generalforsamlingen. Bestyrelsen foreslår nedenstående muligheder. 1. Udvalget arbejder på at få ændret det nuværende pakkevalg til en billigere løsning enten ved skift af leverandør og/eller ændret programudbud. Udvalget udarbejder oplæg til afstemning blandt ejerforeningens medlemmer, hvoraf programudbud pr. pakke og årlig omkostning fremgår. Som minimum fremsættes 3 pakkevalg. Ex: YouSee arbejder med 3 pakker, som d.d. iflg. deres hjemmeside koster hhv. kr. 189,00, kr. 309,00 og kr. 409,00 pr. md. Derudover kan tilkøbes diverse ekstrapakker, hvis man har kort og/eller boks (ca kr./md). Hvilke muligheder der i øvrigt findes vides ikke med bestemthed, da hjemmesiden er opbygget på en måde, der umuliggør at finde ud af det. Dit gæt er ligeså godt som enhver andens. 2. Udvalget arbejder på at få ændret vort nuværende antenneanlæg til et anlæg, der muliggør individuelt pakkevalg for den enkelte lejlighed. Indebærer indhentning af tilbud på kabling udelukkende til fremføring af Tv-signaler til den enkelte lejlighed. Endvidere indebærer dette punkt, at der skal indhentes priser fra forskellige Tv-signal leverandører. Udvalget udarbejder oplæg til afstemning blandt ejerforeningens medlemmer, hvoraf investeringsudgifter, finansiering, programudbud og årlige omkostninger fremgår.

25 Prismæssigt vil de mulige pakker fortsat ligge på nuværende niveau se pkt. 1. Individuelle valg muliggøres. Prisen ligger ifølge tidligere indhentet tilbud fra TDC KabelTV i størrelsesordenen kr. med forbehold for at dele af nuværende kabelsystem kan genanvendes. 3. Udvalget arbejder på at få ændret vort nuværende anlæg til et anlæg, der muliggør individuelt pakkevalg for den enkelte lejlighed samt stiller hurtigt Internet til rådighed for beboerne. Indebærer indhentning af tilbud på kabling dels til fremføring af internet dels til fremføring af tv-signaler. Derudover skal indhentes tilbud fra indholdsleverandører på hhv. internet og tvsignaler. Udvalget udarbejder oplæg til afstemning blandt ejerforeningens medlemmer, hvoraf investeringsudgifter, finansiering, programudbud og årlige omkostninger fremgår. Ex: Bestyrelsen har besøgt naboforening samt haft møde med Novomatrix, som leverer en samlet løsning bestående af kabling, indhold og service. Giver mulighed for en individuel tvløsning m/gratis tv-kanaler og hurtig internetforbindelse (10/10) til kr. 100,00 pr. md. Derudover kan tilkøbes ekstrakanaler via boxer se deres hjemmeside novomatrix.dk. Løsningen kræver investeringsudgifter på ca kr. og indebærer bl.a. paraboler på loftet eller samarbejde med naboforeninger.

Bredballe Antennelaug

Bredballe Antennelaug Bredballe Antennelaug Medlemsinformation nr. 2 2 0 0 8 Ordinær Generalforsamling Dato: Onsdag d. 26/03-2008 Tid: Kl. 19.00 Sted: Krystalpaladset Kirkebakken Bredballe Forsamlingshus Dagsorden iflg. vedtægterne:

Læs mere

Husorden. A. Det påhviler enhver ejer eller udlejer efter bedste evne at sørge for, at der hersker god orden i ejendommen.

Husorden. A. Det påhviler enhver ejer eller udlejer efter bedste evne at sørge for, at der hersker god orden i ejendommen. Denne håndbog er en samling af de muligheder, forpligtigelser og rettigheder medlemmerne af Ejerforeningen Solgården 1 har. Det er bestyrelsens ønske at den kan være en hjælp i de situationer den enkelte

Læs mere

Ejerforeningen Skodsborg Solgård Referat af ordinær generalforsamling 2012

Ejerforeningen Skodsborg Solgård Referat af ordinær generalforsamling 2012 Ejerforeningen Skodsborg Solgård Referat af ordinær generalforsamling 2012 Onsdag d. 24. oktober kl. 18:30 afholdt ejerforeningen generalforsamling i Søjlesalen på Skodsborg Kurhotel, Skodsborg Strandvej

Læs mere

Dagsorden. Randers 21/04/2013

Dagsorden. Randers 21/04/2013 Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Ejerforeningen Infanterivej 14-32, Randers NØ Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i Ejerforeningen Infanterivej 14-32. Generalforsamlingen vil

Læs mere

Ellebogen. Håndbog for Elleboere

Ellebogen. Håndbog for Elleboere er udgivet af Ejerforeningen Ellevej 2-14 Hørsholm, januar 2000 3. udgave, revideret maj 2005 Ellebogen Håndbog for Elleboere Velkommen til Ellebo. Denne håndbog er tænk som en hjælp for alle nytilflyttere

Læs mere

Det år der er gået har mest været præget af tilbudsmøder og ellers været et stille år uden større reparationer.

Det år der er gået har mest været præget af tilbudsmøder og ellers været et stille år uden større reparationer. Generalforsamling Ejerforeningen Vejlbyparken, Blok A-Øst 12. april 2012 Formandens beretning Det år der er gået har mest været præget af tilbudsmøder og ellers været et stille år uden større reparationer.

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGEN STRANDLODSGÅRDEN

ANDELSBOLIGFORENINGEN STRANDLODSGÅRDEN 1 København, 3. juni 2015 Til beboerne. Vedlagt referat for generalforsamlingen den 7. april 2015 samt formandens beretning. I forbindelse med formandens beretning blev byttelisterne nævnt, da disse var

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENING Andelsbolig en god boligform.. side 1. Hvad er en andelsboligforening? side 6. Skal du købe andelsbolig?..

ANDELSBOLIGFORENING Andelsbolig en god boligform.. side 1. Hvad er en andelsboligforening? side 6. Skal du købe andelsbolig?.. FORENINGSEJENDOMME PRODUKT KATALOG Indhold ANDELSBOLIGFORENING Andelsbolig en god boligform.. side 1 Hvad er en andelsboligforening? side 6 Skal du købe andelsbolig?.. side 8 Skal du sælge andelsbolig?.

Læs mere

BERETNING FOR ÅRET 2014

BERETNING FOR ÅRET 2014 Ejerforeningen DOMUS VISTA PARK II BERETNING FOR ÅRET 2014 1. BESTYRELSEN 1.a. Bestyrelsesmedlemmer Efter den ordinære generalforsamling den 25. februar 2014 konstituerede bestyrelsen sig med følgende

Læs mere

HUSORDEN OG PRAKTISKE OPLYSNINGER

HUSORDEN OG PRAKTISKE OPLYSNINGER Version 6 2014 014 F Ejerforeningen kelund styrelsen E/F Ejerforeningen Birkelund Bestyrelsen HUSORDEN OG PRAKTISKE OPLYSNINGER Gældende regler og betingelser for ejere i Topperne RDEN OG PRAKTISKE SNINGER

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling Kgs. Enghave, den 13. juli 2007 Referat af ordinær generalforsamling År 2007, den 30. maj 2007 kl. 19 afholdtes ordinær generalforsamling i Ejerforeningen Tartinisvej og Stradellasvej 30-34. Til stede

Læs mere

E/F Gl. Christianshavn

E/F Gl. Christianshavn E/F Gl. Christianshavn GENERALFORSAMLINGSREFERAT 2009 År 2009, tirsdag den 19. maj, kl. 19.30, afholdtes ordinær generalforsamling i ejerlejlighedsforeningen Gl. Christianshavn i beboerrummet "Mejeriet",

Læs mere

Generalforsamlingsreferat 2010.

Generalforsamlingsreferat 2010. 1 Generalforsamlingsreferat 2010. År 2010, den 1. marts kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Ejerforeningen THYLANDSHUSE i Vanløse kulturhus, Frode Jacobsens Plads 4, 2720 Vanløse. Til stede

Læs mere

Andelshaver i A/B Blåmejsegården. 2. udgave 2013

Andelshaver i A/B Blåmejsegården. 2. udgave 2013 Andelshaver i A/B Blåmejsegården 2. udgave 2013 I Indhold 1 Indledning... 3 1.1 Håndbogens formål... 3 2 Foreningens historie... 3 3 Grøn andelsdrift... 4 3.1 Vandopsamling... 4 3.2 Solvarmeanlæg... 4

Læs mere

Denne info-folder er udarbejdet af bestyrelsen for Andelsboligforeningen Ryesgade/Hedemannsgade. Formålet med folderen er at informere såvel

Denne info-folder er udarbejdet af bestyrelsen for Andelsboligforeningen Ryesgade/Hedemannsgade. Formålet med folderen er at informere såvel Denne info-folder er udarbejdet af bestyrelsen for Andelsboligforeningen Ryesgade/Hedemannsgade. Formålet med folderen er at informere såvel nyindflyttede som gamle andelshavere om forskellige forhold

Læs mere

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Østbanehus A/B 9. juni kl. 19:00 i Hans Egede Kirke

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Østbanehus A/B 9. juni kl. 19:00 i Hans Egede Kirke Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Østbanehus A/B 9. juni kl. 19:00 i Hans Egede Kirke Dagsorden: 1. Valg af dirigent og udpegelse af referent 2. Bestyrelsens beretning herunder om særmoderniseringer

Læs mere

Ordinær Generalforsamling. Fasanvængets Grundejerforening

Ordinær Generalforsamling. Fasanvængets Grundejerforening Ordinær Generalforsamling Fasanvængets Grundejerforening GRUNDEJERFORENINGEN FASANVÆNGET 2980 KOKKEDAL Onsdag den 26. oktober 2011 kl. 19:00 - Niverødgårdsskolen, 2990 Nivå. Deltagere/stemmer: Bestyrelsen:

Læs mere

VELKOMMEN KANTORPARKEN 67-77 HUSORDEN & BEBOERHÅNDBOG TIL

VELKOMMEN KANTORPARKEN 67-77 HUSORDEN & BEBOERHÅNDBOG TIL VELKOMMEN TIL KANTORPARKEN 67-77 HUSORDEN & BEBOERHÅNDBOG Gældende fra juni 2014 INDHOLD Kantorparken... 3 Ejerforeningen... 3 Generalforsamlingen (gf)... 3 Bestyrelsen... 3 Fællesudvalget (FU)... 4 Affald

Læs mere

Referat af generalforsamling i Ejerforeningen Nannasgården I &III

Referat af generalforsamling i Ejerforeningen Nannasgården I &III Referat af generalforsamling i Ejerforeningen Nannasgården I &III År 2013, tirsdag d. 23. april kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Ejerforeningen Nannasgården I og III i Nannasgade 27, kld.,

Læs mere

REFERAT OG BERETNING.

REFERAT OG BERETNING. REFERAT OG BERETNING. Referat af generalforsamlingen lørdag den 08. april 2006 kl. 9.30 i Kirke Hyllinge Hallen, Kirke Hyllinge. DAGSORDEN: 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning for 2005/2006. 3.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling. Lørdag den 17. april 2010 Kl. 09.30 Karleby forsamlingshus. Dagsorden:

Referat af ordinær generalforsamling. Lørdag den 17. april 2010 Kl. 09.30 Karleby forsamlingshus. Dagsorden: Referat af ordinær generalforsamling Lørdag den 17. april 2010 Kl. 09.30 Karleby forsamlingshus. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning for 2009/2010 3. Forelæggelse af regnskab for 2009

Læs mere

Grundejerforeningen Baunebakken Bredkær 2 2650 Hvidovre

Grundejerforeningen Baunebakken Bredkær 2 2650 Hvidovre Referat fra Grundejerforeningen s ordinære generalforsamling tirsdag den 30. april 2002 kl. 19.00 på Holmegårdsskolen Side 1 af 29 Dagsorden: 1. Valg 1.1. Valg af dirigent 1.2. Valg af stemmetællere 2.

Læs mere

SØPARKENS BEBOERMAPPE

SØPARKENS BEBOERMAPPE SØPARKENS BEBOERMAPPE Beboermappen skal blive i lejligheden ved fraflytning www.ef-soeparken.dk Indholdsfortegnelse Indledning 2 Adresse- og telefonliste 3 Søparkens bestyrelse 3 Kort om Søparken 4 Trivselsgrundlag

Læs mere

EGEMAR & CLAUSEN. Referat af A/B Kingosparkens ordinære generalforsamling tirsdag den 28. april 2009 kl. 19.00 i Tåstrup Idræts Center

EGEMAR & CLAUSEN. Referat af A/B Kingosparkens ordinære generalforsamling tirsdag den 28. april 2009 kl. 19.00 i Tåstrup Idræts Center Referat af A/B Kingosparkens ordinære generalforsamling tirsdag den 28. april 2009 kl. 19.00 i Tåstrup Idræts Center År 2009 den 28. april kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Kingosparken.

Læs mere

Generalforsamlingsreferat

Generalforsamlingsreferat Side 1 af 12 Generalforsamlingsreferat År 2013, onsdag den 22. maj kl. 19:00 afholdtes ordinær generalforsamling i Ejerforeningen Vigerslev Engpark. Til stede på generalforsamlingen var repræsentanter

Læs mere

Juli 2007. Nyhedsbrevet indeholder denne gang: Referat fra ekstraordinær og ordinær generalforsamling, herunder de nye vedtægter.

Juli 2007. Nyhedsbrevet indeholder denne gang: Referat fra ekstraordinær og ordinær generalforsamling, herunder de nye vedtægter. Juli 2007 Nyhedsbrevet indeholder denne gang: Formandsklumme ved Helge Referat fra ekstraordinær og ordinær generalforsamling, herunder de nye vedtægter. Referat fra ordinær og ekstraordinær generalforsamling

Læs mere

ÅRSBERETNING. Glostrupparken. På gensyn til generalforsamlingen: Tirsdag d. 26. april Kl. 19:00 På Glostrup Park Hotel.

ÅRSBERETNING. Glostrupparken. På gensyn til generalforsamlingen: Tirsdag d. 26. april Kl. 19:00 På Glostrup Park Hotel. Bedre belysning på parkeringspladsen I 2012 påtænker vi at få kigget på belysningen ude på parkeringspladsen, om vi kan lave en løsning, som ikke generer inde i stuelejlighederne, men sikrer adgangen til

Læs mere

Information om Copyright 2005 2015 Ejerforeningen Frugtvangen og Bolignet Frugtvangen. Revision Februar 2015

Information om Copyright 2005 2015 Ejerforeningen Frugtvangen og Bolignet Frugtvangen. Revision Februar 2015 Information om Indhold Side 2 Indhold Velkommen 3 Adresser 4 Ejerforeningen Ejerforeningens bestyrelse Bolignettet Bolignettets bestyrelse Administrator Elektricitet Vand Varme Telefoner, internet mv.

Læs mere

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Andelsboligforeningen Skydebanen, 1709 København V

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Andelsboligforeningen Skydebanen, 1709 København V Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24B 1264 København K A/B Skydebanen Ejd.nr.: 1-460 REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Andelsboligforeningen Skydebanen, 1709 København

Læs mere

Selvstændige advokater i kontorfællesskab

Selvstændige advokater i kontorfællesskab b rammer ADVOKATER Selvstændige advokater i kontorfællesskab Kronprinsessegade 26 DK 1306 København K Tlf 333 80 300 Fax 333 80 315 www.brammer-advokater.dk Advokatfirmaet Arne Linde Olsen ApS Cvr. 15262206

Læs mere