Ejerforeningen Lindevang 7 eæ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ejerforeningen Lindevang 7 eæ"

Transkript

1 Ejerforeningen Lindevang 7 eæ Lindevangshusene 98, kld Taastrup 12. september 2011 Til ejerlejlighedsejere i E/F Lindevang 7 EÆ INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING Hermed indkaldes til E/F Lindevang 7 EÆ s ordinære generalforsamling TORSDAG DEN 29. SEPTEMBER 2011, KL på Borgerskolen i fællesrum S med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent Bestyrelsens forslag advokat Marianne Wittenkamp, Advokatfirmaet Roar 2. Aflæggelse af årsberetning 2010/11 3. Godkendelse af årsregnskab for 2010/11 4. Godkendelse af budget for 2011/12 5. Valg af formand (for 1 år) Jan Nielsen, 78, 2.tv., fratræder v/generalforsamlingen 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer: Henrik Weiland, kasserer (modtager ikke genvalg) Edith Arnfast, 92,st.mf, på valg for 2 år (modtager genvalg) 7. Valg af suppleanter til bestyrelsen 1. suppleant Cavus Savran, 76,1.th. på valg for 2 år 8. Valg af hovedbestyrelsesmedlemmer Bestyrelsens forslag: Valget overlades til bestyrelsen 9. Valg af revisor Registreret revisor Kim Hald Schütt, Optimal Revision på valg for 1 år (modtager genvalg) 10. Indkomne forslag: 1) Nedsættelse af TV-udvalg 2) Valg af kommissorium for TV-udvalg 11. Eventuelt Mvh. Bestyrelsen

2 Ejerforeningen Lindevang 7EÆ Bestyrelsens årsberetning 2010/2011 Antenne Bestyrelsen har arbejdet videre på at finde løsningsforslag på ejerforeningens fremtidige antenneløsning. Der blev udsendt et spørgeskema til samtlige beboere for at afdække behov og omkostninger til tv, telefoni og internet. Det var desværre kun ca. 1/3 af beboerne som besvarede spørgeskemaet. Der har været afholdt møde med naboforeningen Rønnevang 7NZ for at høre deres erfaringer med deres nye anlæg samt et møde med firmaet som har leveret anlægget. På generalforsamlingen vil bestyrelsen give en mere detaljeret orientering om mulige løsningsforslag og ønsker om at få mere konkret information fra beboerne om deres behov vedr. tv, internet og telefoni, samt et mandat til at arbejde videre med et konkret projekt på grundlag af generalforsamlingens beslutning. Ejerforeningen er forpligtiget til at levere tv-signaler fra public servicestationer ( must carry - forpligtigelsen) til samtlige lejligheder. Valg af øvrige kanaler/pakker og andre tilbud bør vedtages af en generalforsamling på et sagligt grundlag. Bestyrelsen Bestyrelsen består p.t. af formand Jan Nielsen (78, 2.tv.), kasserer Henrik Weiland (82, 2.th.), Edith Arnfast (92, st.mf.), Flemming Jørgensen (100, st. th.) og Hanne Marcussen (92, st.tv.). Skriftlige henvendelser kan sendes på eller afleveres i ejerforeningens postkasse i Lvh. nr. 98. Bestyrelsesmedlemmer kan i hastesager kontaktes telefonisk/personligt.(tlf.nr./adresser jf. opslagstavle i opgangen). Henvendelse kan ske omkring alle spørgsmål vedr. ejerforeningen. Bestyrelsen opfordrer alle beboere til at gøre brug af ovenstående kontaktmuligheder, hvis man har ros, spørgsmål, klager, kritik eller gode ideer. Energimærke Ejerforeningen har fået udarbejdet en lovpligtig energimærkerapport, som oplyser om ejendommens samlede energiforbrug samt forslag til eventuelle besparelser. Rapporten indeholder også et energimærke med bedømmelserne fra A lavt forbrugt til G højt forbrug ligesom når man køber hårde hvidevarer. Ejendommen fik et energimærke D, rapporten er baseret på forbruget for 2009 og, da rapporten blev udarbejdet, var det nye anlæg for akustisk lysstyring ikke installeret. Rapporten kan læses på ejerforeningens hjemmeside 1 af 1

3 Forbrugsafgifter Slutafregning af vand/varme foretages af ejerforeningen med den nuværende ejer når endeligt vand-/varmeregnskab foreligger, normalt i marts måned. Afregning/opkrævning foretages sammen med øvrige fællesydelser. Acontobeløb fastsættes efter tidligere års faktiske forbrug reguleret med forventede prisforhøjelser. Vand og varme afregnes individuelt. Derfor er det vigtigt, at der bliver foretaget aflæsning ved fraflytning. Henvendelse herom kan ske til vores gårdmand. Bemærk venligst, at varmeregnskab for perioden før fraflytning udarbejdes sammen med ordinært varmeregnskab. Ved seneste aflæsning var der flere lejligheder, hvor vandmålerne var placeret meget uhensigtsmæssigt f.eks. skjult bag nedsænkede lofter. Hvis uhindret aflæsning ikke er mulig, vil afregning af vand for lejligheden blive foretaget efter et skønnet forbrug, der afregnes som højeste forbrug for lejlighedstypen. Det er ejerens ansvar at give adgang for uhindret aflæsning og evt. udskiftning af vandmålere. Fællesarealer Den store hængepil ved legepladsen er blevet fældet for at give mere lys på legepladsen. Fældningen har afventet at el-ledningerne på p-pladsen blev fjernet. Arbejdet med at skabe en ny grillplads på den store plæne er påbegyndt. Projektet forventes afsluttet i 3. kvartal og den nye grillplads vil blive en pergola med en beplantning, som vil danne en naturlig afskærmning af grillpladsen, der vil være plads til 2 bordbænksæt og en fast grillplads, med en grill ligesom naboforeningen Lindevang 7EZ har på deres fællesareal. Den store hæk foran garageområdet ud mod Lindevangshusene (vejen) er blevet fjernet og erstattet af græsplæne. Bestyrelsen fandt, at hækkeklip og ukrudtsbekæmpelse ikke stod mål med fordelene ved hækken. Endvidere er syd-skråningen på bagsiden af opgang 100 blevet ryddet til fordel for nogle blomstrende buske, som sikkert bliver pæne om nogle år. Fællesudgifter/Restancer Totale restancer på fællesydelser udgjorde pr kr Restancerne er rekordlave og, der har også i årets løb været et forholdsvis lille antal restanter. Dette må ses som et udtryk for, at bestyrelsens hårde linie og tiltag i form af ændring af betalingsfrist og opfordring til brug af betalingsservice har givet resultat. Betaling via girokort er både dyrt og besværligt for både beboere og forening. Alle beboere opfordres derfor til at tilmelde opkrævningen af fællesudgifterne til foreningen til betalingsservice. Opkrævningen sker via Nets ( tidligere PBS) systemer og kan uden problemer tilmeldes betalingsservice. En service som i de fleste pengeinstitutter er gratis. Ejerforeningen opkræver kr. 40,00 pr. girokort. 2 af 2

4 Vi vil også i fremtiden føre en meget restriktiv restancepolitik og efter gældende regler omgående overdrage restancer til ejerforeningens advokat for retslig inkasso med betydelige omkostninger til følge for de pågældende ejere. Der har i årets løb været 1 tvangsauktion i ejerforeningen, tvangsauktionen var ikke begæret af ejerforeningen, der heller ikke led noget tab. Hjemmeside og På ejerforeningens hjemmeside kan man finde oplysninger om bl.a. vedtægter, husorden, regnskab og budget samt øvrig beboerinformation. Desuden bliver hjemmesiden også brugt til at videregive meddelelser og information af aktuel karakter til beboerne. Opslagstavlerne i opgangene vil forsat blive brugt til opslag om nødvendig adgang til lejligheder, om arrangementer, meddelelser til enkelte opgange f.eks. lukning af vand. Vi vil endnu engang opfordre alle beboere med om at oplyse deres adresse til ejerforeningen på foreningens Hvis bestyrelsen til stadighed er besiddelse af adresser på samtlige medlemmer i foreningen, kan kommunikationen lettes væsentligt og der kan spares meget papir og toner hvilket er godt for både miljø og udgiftskonto. Husorden og haveregulativ Bestyrelsen og gårdmanden har anvendt mange ressourcer, fordi nogle beboere ikke overholder gældende husorden og haveregulativ. Som eksempler kan nævnes: henstilling af storskrald i containerhuse for dagrenovation, klager over afholdelse af fester med høj musik, indgreb mod interiør og fællesinstallationer, afbrænding af containere for dagrenovation samt manglende vedligeholdelse af haver. Flere af ovennævnte eksempler drejede sig om lejere af lejligheder. I flere tilfælde har ejerne været direkte modvillige mod at medvirke til at løse problemerne. Ejerlejlighedsejere, der udlejer deres lejlighed, er jf. ejerforeningens vedtægter forpligtiget til at sørge for at deres lejere overholder gældende husorden, samt er erstatningspligtige overfor ejerforeningen for eventuelle udgifter, som deres lejere påfører foreningen. I forbindelse med en forestående opdatering af ejerforeningens vedtægter bør det overvejes om, der skal laves en tidsbegrænsning i retten til at udleje sin lejlighed således, at der skal indhentes skriftlig tilladelse for at udleje sin lejlighed i max. 24 mdr., om der skal stilles kontant sikkerhed og, om generel udlejning, forældrekøb etc. skal forbydes. Vær opmærksom på, at efter de nuværende regler skal ejere løbende oplyse ejerforeningen om navne på lejere samt oplyse om deres egen adresse og evt. , hvis de ikke er bosiddende i ejendommen. Sker dette ikke, afleveres 3 af 3

5 evt. korrespondance i lejlighedens postkasse og ejerforeningen agerer som om evt. info er tilgået ejer. Til trods for en tydelig skiltning i containerhuse, information på hjemmeside og opslag i opgange, er der stadig væk problemer med, at der afleveres pap i containerne for papir (aviser og reklamer) og storskrald henstilles i containerhusene eller afleveres i containerne for dagrenovation. Dette kan kun opfattes som en fuldstændig tilsidesættelse af gældende regler fra disse beboeres side. I et konkret tilfælde var der en nyindflyttet beboer (ejer), der havde fået udleveret nøgle til storskraldhus, som ønskede personlig instruktion i anvendelse af storskraldhuset. Efterfølgende henstillede pågældende storskrald i nærmeste dagrenovationsskur og mente, at det vil blive fjernet af renovationsfirma eller gårdmand. Det blev fjernet for pågældendes regning. Disse overtrædelser kan medføre store udgifter for foreningen, renovationsselskabet opkræver en afgift på kr ,00 pr. container for papir, hvor der findes pap. Desuden medfører det et unødigt tidsforbrug for gårdmand til oprydning etc. Sidst men ikke mindst betyder storskrald i containerne for dagrenovation gener for øvrige beboere i form af overfyldte containere. Såfremt alle overholder reglerne for sortering, dækker antallet af containere rigeligt vort behov. Alle udgifter til oprydning og afgifter til renovationsfirma vil så vidt muligt blive opkrævet skadevolder/ejer af lejligheder. I modsat fald vil det medføre højere fællesudgifter for samtlige lejlighedsejere. Haveejere skal sørge for at holde deres have i orden og i forbindelse med udskiftning eller maling af hegn etc. drage omsorg for, at arbejdet udføres i henhold til haveregulativets regler. Hvis haveejere ikke vedligeholder deres have, modtager de et skriftligt påbud om at arbejdet skal udføres. Sker det ikke udføres arbejdet på ejers regning enten af gårdmand eller ekstern ressource efter anvendt tid og anvendte materialer. Ved udlejning fritager indbyrdes aftale med lejer om, at denne renholder haven jf. ovenstående ikke ejer af lejligheden for sit ansvar overfor ejerforeningen og evt. udgifter opkræves ejer via opkrævning for fællesudgifterne. Uenighed om reglernes berettigelse, ordlyd, eller personlige subjektive vurderinger er ikke gyldig grund til at overtræde disse. På grund af problemerne med bilkørsel på fortove er der etableret en afspærring af stien/fortovet fra Lvh. 100 til 82 pris kr , en ekstra udgift nødvendig på grund af enkelte beboeres overtrædelse af gældende regler. Et andet eksempel på ekstra omkostninger afholdt pga. indgreb mod fællesinstallationer er udgiften på kr til akustisk lysstyring i kældrene. Pga. gentagne indgreb mod lystryk og heraf følgende defekte relæer og en manglende disciplin ved brug af permanent lys og heraf øget elforbrug, var det nødvendigt at etablere en akustisk lysstyring af lyset i kældrene uden mulighed for manuelle indgreb eller fravalg af den automatiske styring. 4 af 4

6 Det er meget utilfredsstillende, at bestyrelsen skal anvende tid på at gøre beboere opmærksom på gældende regler og det medfører samtidigt, at andre arbejdsopgaver forsinkes. Desuden kunne den tid som gårdmanden er nødt til bruge på at rydde op efter beboere og udbedre skader etc. være anvendt på nødvendige reparationsarbejder og dermed spare håndværkerudgifter eller på nye projekter for at forskønne vores fællesarealer. Set fra bestyrelsens side er det beboernes og ejernes pligt at kende gældende regler, overholde disse og evt. stille ændringsforslag, såfremt reglerne ikke falder i den enkeltes smag eller er uhensigtsmæssige. Med baggrund i det seneste års hændelser kan man desværre konkludere, at omfanget af ovennævnte problemer er kraftigt stigende. Vand 2010 Årets samlede udgift til vand var kr ,51 hvoraf kr ,12 blev fordelt til koldt vand og kr ,39 til varmt vand. Den årlige vandudgift for den enkelte lejlighed er fra kr. 85 til kr med et gennemsnit på kr Udgiften til vand fordeles på basis af de i lejlighederne opsatte målere. Et god råd: Aflæs vandmålere i løbet af året for at undgå ubehagelige overraskelser. Hvis vandmålere er defekte, kontaktes gårdmand omgående. Udgifter til udskiftning af defekte vandmålere opkræves den enkelte lejlighedsejer via fællesydelserne. I nedenstående skema kan aflæses vandforbruget i den enkelte lejlighedstype i kr. Mindste forbrug Gennemsnit Største forbrug 1-værelses værelses værelses Varme 2010 Ejerforeningens samlede varmeforbrug i 2010 var på MWH 757 eller kr ,39, hvoraf de kr ,49 blev fordelt efter streger, de kr ,10 blev fordelt efter varmtvandsforbrug og de kr ,80 i faste udgifter. I nedenstående skema kan aflæses varmeforbruget i den enkelte lejlighedstype i kr. Mindste forbrug Gennemsnit Største forbrug 1-værelses værelses værelses af 5

7 6 af 6

8 Varmemålere Som meddelt på seneste ordinære generalforsamling er samarbejdet med Brunata A/S ophørt med udgangen af Ny aftale om måleraflæsning og udarbejdelse af vand- og varmeregnskab er indgået med firmaet Minol. Denne aftale medførte, at samtlige varmemålere i lejlighederne skulle udskiftes og valget faldt på en digital varmemåler, som sender oplysninger om forbrug til en databoks i kælderen dvs., at aflæsningen foretages ved en udlæsning af data og, at Minol ikke skal ind i lejlighederne for at aflæse varme. Aflæsning af vandmålere vil dog indtil videre ske manuelt, hvilket kræver adgang til lejligheden alligevel. Det er planen, at samtlige vandmålere udskiftes til digitale målere med sendere i forbindelse med en snarlig udskiftning af de lodrette rør for koldt og varmt vand. Varmemålerne og deres batterier har en levetid på 10 år, udgiften for denne udskiftning betales via en årlig besparelse på udarbejdelsen af varmeregnskab. I forbindelse med opsætningen af varmemålerne var der en del kritik fra flere beboere af placeringen af de nye målere i forhold til de gamle. De nye målere er ifølge Minol, placeret efter de gældende standarder, som de arbejder efter. Dette betyder desværre, at de nye målere blev placeret ca. 6 cm højere og medførte beklageligvis reparationsarbejde i form af maling af radiatorer for den enkelte beboer. De nye målere anvender en ny skala dvs., at de registrerer væsentlig flere enheder, man kan derfor ikke direkte sammenligne ens forbrug målt af de nye målere i forhold til antallet af streger på de gamle fordampningsmålere. Ligesom tidligere udarbejdes varmeregnskabet som en fordeling af de samlede varmeudgifter. Dvs. at til trods for, at der kan foretages en løbende aflæsning af forbruget pr. lejlighed, kan der kun udarbejdes vand- og varmeregnskab, når der foreligger en aflæsning af forbruget i samtlige lejligheder i slutningen af året og de totale udgifter for året er opgjort. Som nævnt vedrørende forbrugsafgifter vil afregning i forbindelse med fraflytning ligesom tidligere først ske når det almindelige vand- og varmeregnskab for året foreligger. Vedligeholdelsesarbejder Afdækningen af lyskasserne på havesiden Lvh er blevet udskiftet med metalriste, der er blevet fremstillet efter mål. Metalristene er vedligeholdelsesfrie og sørger for en sikker afdækning af lyskasserne, desuden bør metalristene sammen med de nye vinduer i kældre give mere dagslys i vaskeriet. Trapperne ved indgangsdørene ved Lvh. 76 og 78 er blevet repareret. Arbejdet blev udført af gårdmanden. På grund af problemerne med, at lyset brændte konstant i kældrene, forårsaget af indgreb mod lystryk og deraf følgende defekte relæer samt, at beboerne glemmer at slukke for lyset, er der instal- 7 af 7

9 leret en akustisk lysstyring i alle kældre og samtlige lystryk og kontakter for permanent lys er blevet fjernet. Forhåbentlig vil dette tiltag resultere i en mærkbar besparelse på elforbruget. Pga. støjproblemer er afløbsrøret for grundvandspumpen i kælderen Lvh. 102 blevet udskiftet med et større rør. Grundvandspumpen, som blev udskiftet i 2009, klarede testen i forbindelse med skybruddet i juli måned. Ifølge vedligeholdelsesplan og budget for 2010/11 er samtlige vinduer i kældre og opgange samt de 3 udvendige kælderdøre blevet udskiftet. Som vedtaget på seneste ordinære generalforsamling er kældernøglen blevet udskiftet for en ny 6- stiftet systemnøgle. Der er uddelt 2 nøgler til samtlige lejligheder. 8 af 8

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21 Budget 2011/12 E/F Lindevang 7EÆ Indtægter Fællesudgifter 4 mdr. kr. 7,80 pr.mdr Fællesudgifter 8 mdr. kr. 8,02 pr.mdr Leje kælderrum Indmeldelses- og flyttegebyr Renteindtægter Andre indtægter (adm.opl.+gårdmandstimer+forgæves besøg) Indtægter i alt Overskud (overføres til grundfond) -30 Indtægter i alt Udgifter Lønudgifter Løn inkl pension/gårdmand Løn kasserer (jul-okt) Lønsumsafgift/ATP Vedligeholdelsesarbejder iflg. plan VVS (løbende arbejder) Anden løbende vedligeholdelse Løbende drift Renovation Forsikringer El Drift maskiner Diverse vedligeholdelse Nyanskaffelser Småanskaffelser Ekstern hjælp Revision Advokatsalær Varmeregnskab PBS Diverse ekstern rådgivning Administrator (nov-jun) Administration Bestyrelsesaktiviteter Kontorartikler/porto Internet, Mobiltelefon, Telefontilskud Diverse Diverse udgifter Planter o.a. udendørs vedligehold Projekt "grill lille plæne" Udgifter i alt: Reguleringer ifølge nettoprisindex juni (2,81%) pr. 1. November 2011 : Bidrag til fællesudgifter forhøjes med kr. 0,22 pr. md./fordelingstal til kr. 8,02 pr. md/fordelingstal Bidrag til grundfond forhøjes med kr. 0,13 pr. md/fordelingstal til kr. 4,93 pr. md./fordelingstal Bidrag til tagfond foreslåes ligeledes fremover reguleret iht. nettoprisindex - 1. gang pr. 1. November Bidrag til tagfond foreslåes herefter forhøjet med kr. 0,06 pr. md./fordelingstal til kr. 2,06 pr. md/fordelingstal

22 Antenneforening Bidrag Foreslåes forhøjet til kr. 407 pr og reguleres igen pr Indtægter: Antenneforeningsbidrag 4 mdr. á kr. 315, Indtægter i alt: 8 mdr. á kr. 407, Udgifter: Hybridnetafgift, TDC-kabeltv CopyDan afgift Udgifter i alt: Vaskeri Ny vaskemaskine foreslåes indkøbt. Lån PGA manglende opsparing gives fra GRUNDFOND. Tilbagebetales årligt ift. Overskud. FORVENTET ANSKAFFELSESPRIS KR Priser for brug af vaskeriet fastholdes på nuværende niveau: Vasketur kr. 20 Tørretumbler enhedspris kr. 2

23 Forslag til reguleringer af fællesydelser Indeksreguleringer af fællesydelser pr Det foreslåes, at bidrag til tagfond også indeksreguleres fremover Indextal Stigning Juni 124,6 128,1 2,81% Enhedspris Fællesydelser 7,80 kr. 8,02 kr. 0,22 kr. Grundfond 4,80 kr. 4,93 kr. 0,13 kr. Tagfond 2,00 kr. 2,06 kr. 0,06 kr. Stigning pr. fordelingstal 0,41 kr. Antennebidrag Antennebidraget forhøjes fra 315 kr./md til 407 kr./md. Årsagen er oparbejdet underskud i antennefond på ca. kr YouSee forhøjelser på mindst 8% årligt Dette bidrag fastholdes herefter til , hvor det justeres igen Stigninger pr. MÅNED pr lejlighedstype Fordelingstal Fællesydelser Grundfond Tagfond Antenne I alt pr md Værelser 71 15,56 kr. 9,57 kr. 3,99 kr. 92 kr. 121,12 kr ,13 kr. 13,62 kr. 5,67 kr. 92 kr. 133,42 kr ,22 kr. 14,29 kr. 5,96 kr. 92 kr. 135,47 kr ,61 kr. 16,99 kr. 7,08 kr. 92 kr. 143,67 kr ,83 kr. 17,12 kr. 7,13 kr. 92 kr. 144,08 kr ,48 kr. 17,53 kr. 7,30 kr. 92 kr. 145,31 kr. 3 Hele foreningen ,04 kr ,26 kr. 557,19 kr kr ,49 kr.

24 Oplæg til generalforsamlingsbeslutning I det forløbne år har bestyrelsen gennemført en behovs- og omkostningsundersøgelse blandt de nuværende beboere været på besøg hos naboforeningen E/F Rønnevang NZ for at høre om deres løsning/erfaringer haft besøg af konsulent fra Novomatrix til uddybning af deres løsning indhentet tilbud hos TDC KabelTV drøftet hvordan sagen skal gribes an Resultatet af bestræbelserne har udelukkende givet grobund for yderligere mindreværdskomplekser over den samlede bestyrelses mangel på viden og evner til at gennemskue markedet. Markedet er uoverskueligt. Mulighederne mangfoldige. Bestyrelsens tid og indsigt er begrænset. Den siddende bestyrelse ser sig ikke i stand til at gennemføre projekter af denne karakter af både kompetence- og tidsmæssige årsager. Bestyrelsen foreslår derfor, at generalforsamlingen som udgangspunkt nedsætter et udvalg, der gennemarbejder et af generalforsamlingen vedtaget kommissorium og forelægger resultatet for bestyrelsen til videre foranstaltninger (indkaldelse til generalforsamling etc.). Såfremt det ikke er muligt at nedsætte et udvalg blandt de fremmødte til generalforsamlingen, ser bestyrelsen ingen grund til at drøfte nedenstående kommissorier og foreslår i forlængelse heraf, at den nuværende løsning videreføres uændret indtil videre. Udvalgets kommissorium vedtages af generalforsamlingen. Bestyrelsen foreslår nedenstående muligheder. 1. Udvalget arbejder på at få ændret det nuværende pakkevalg til en billigere løsning enten ved skift af leverandør og/eller ændret programudbud. Udvalget udarbejder oplæg til afstemning blandt ejerforeningens medlemmer, hvoraf programudbud pr. pakke og årlig omkostning fremgår. Som minimum fremsættes 3 pakkevalg. Ex: YouSee arbejder med 3 pakker, som d.d. iflg. deres hjemmeside koster hhv. kr. 189,00, kr. 309,00 og kr. 409,00 pr. md. Derudover kan tilkøbes diverse ekstrapakker, hvis man har kort og/eller boks (ca kr./md). Hvilke muligheder der i øvrigt findes vides ikke med bestemthed, da hjemmesiden er opbygget på en måde, der umuliggør at finde ud af det. Dit gæt er ligeså godt som enhver andens. 2. Udvalget arbejder på at få ændret vort nuværende antenneanlæg til et anlæg, der muliggør individuelt pakkevalg for den enkelte lejlighed. Indebærer indhentning af tilbud på kabling udelukkende til fremføring af Tv-signaler til den enkelte lejlighed. Endvidere indebærer dette punkt, at der skal indhentes priser fra forskellige Tv-signal leverandører. Udvalget udarbejder oplæg til afstemning blandt ejerforeningens medlemmer, hvoraf investeringsudgifter, finansiering, programudbud og årlige omkostninger fremgår.

25 Prismæssigt vil de mulige pakker fortsat ligge på nuværende niveau se pkt. 1. Individuelle valg muliggøres. Prisen ligger ifølge tidligere indhentet tilbud fra TDC KabelTV i størrelsesordenen kr. med forbehold for at dele af nuværende kabelsystem kan genanvendes. 3. Udvalget arbejder på at få ændret vort nuværende anlæg til et anlæg, der muliggør individuelt pakkevalg for den enkelte lejlighed samt stiller hurtigt Internet til rådighed for beboerne. Indebærer indhentning af tilbud på kabling dels til fremføring af internet dels til fremføring af tv-signaler. Derudover skal indhentes tilbud fra indholdsleverandører på hhv. internet og tvsignaler. Udvalget udarbejder oplæg til afstemning blandt ejerforeningens medlemmer, hvoraf investeringsudgifter, finansiering, programudbud og årlige omkostninger fremgår. Ex: Bestyrelsen har besøgt naboforening samt haft møde med Novomatrix, som leverer en samlet løsning bestående af kabling, indhold og service. Giver mulighed for en individuel tvløsning m/gratis tv-kanaler og hurtig internetforbindelse (10/10) til kr. 100,00 pr. md. Derudover kan tilkøbes ekstrakanaler via boxer se deres hjemmeside novomatrix.dk. Løsningen kræver investeringsudgifter på ca kr. og indebærer bl.a. paraboler på loftet eller samarbejde med naboforeninger.

Referat af Ordinær Generalforsamling 2013

Referat af Ordinær Generalforsamling 2013 21. april 2013 Referat af Ordinær Generalforsamling 2013 Sted: Hos Nina og Rune, 4. th. Dato: Den 18. april 2013 fra kl. 19:30 Deltagere: Christoffer st.tv. Søren st.th. - Henriette 1. tv. - Mie og Charlotte

Læs mere

Generalforsamling, Ejerforeningen Kantorparken d. 29. september 2016.

Generalforsamling, Ejerforeningen Kantorparken d. 29. september 2016. Referat Generalforsamling, Ejerforeningen Kantorparken 10-16 d. 29. september 2016. Forud for generalforsamlingens start blev bestyrelsens nuværende medlemmer præsenteret. Velkomst ved formanden. Dagsorden:

Læs mere

E/F Enghavehus Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 11. marts 2010

E/F Enghavehus Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 11. marts 2010 E/F Enghavehus Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 11. marts 2010 DAGSORDEN 1. Valg af dirigent og referent. 2. Aflæggelse af årsberetning for 2009. 3. Forelæggelse af årsregnskab 2009 til

Læs mere

Formand Morten Olsen bød velkommen og gik straks over til dagsordenen:

Formand Morten Olsen bød velkommen og gik straks over til dagsordenen: Referat fra ejerforeningen matr.nr. 27 C Nørre Tranders Sofievej 40-246, 9000 Aalborg - generalforsamling onsdag den 13. januar 2010 kl. 19.00, afholdt i gildesalen i kælderen. Repræsenterede var følgende

Læs mere

Ordinær Generalforsamling 2014

Ordinær Generalforsamling 2014 Ordinær Generalforsamling 2014 8. maj 2014 Dagsorden Dagsorden i henhold til vedtægternes 9, stk. 1. 1) Bestyrelsens beretning for det senest forløbne år. 2) Bestyrelsens forelæggelse af årsregnskab. 3)

Læs mere

År 2004, den 1. juni kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i ejerlejlighedsforeningen Tartinisvej 30-34/Stradellasvej 30-34.

År 2004, den 1. juni kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i ejerlejlighedsforeningen Tartinisvej 30-34/Stradellasvej 30-34. År 2004, den 1. juni kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i ejerlejlighedsforeningen Tartinisvej 30-34/Stradellasvej 30-34. Til stede var: Morten Kryger, Tartinisvej 30, st.tv., Katja Mynster

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I E/F SVENSKELEJREN 2-6/DEGNEMOSE ALLÉ 9-11

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I E/F SVENSKELEJREN 2-6/DEGNEMOSE ALLÉ 9-11 Advokatfirmaet Fabritius Tengnagel og Heine Anette Kirkeskov HD EJENDOMSADMINISTRATIONEN 4-B A/S Andelsboligforeninger Ejerforeninger Udlejningsejendomme Erhvervsejendomme REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Læs mere

Referat - ordinær generalforsamling for E/F Frøbels Alle 1-7/Ewaldsensvej 8-12

Referat - ordinær generalforsamling for E/F Frøbels Alle 1-7/Ewaldsensvej 8-12 Referat - ordinær generalforsamling for E/F Frøbels Alle 1-7/Ewaldsensvej 8-12 i Lindevangkir- Ar 2011, torsdag den 28. april klokken 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling ken, Meninghedssalen, Hattensens

Læs mere

Frederiksberg, 13. marts 2007 Ref.: 8061/AH/kr G E N E R A L F O R S A M L I N G S R E F E R A T. Bremensgade 30-34

Frederiksberg, 13. marts 2007 Ref.: 8061/AH/kr G E N E R A L F O R S A M L I N G S R E F E R A T. Bremensgade 30-34 Frederiksberg, 13. marts 2007 Ref.: 8061/AH/kr G E N E R A L F O R S A M L I N G S R E F E R A T Bremensgade 30-34 År 2007, den 13. marts kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i ejerforeningen

Læs mere

REFERAT. E/F Englandsvej 34 B, C, D ordinær generalforsamling

REFERAT. E/F Englandsvej 34 B, C, D ordinær generalforsamling Frederiksberg, 24-04-2013 Kundenr. 108-250 Sagsnr. 12-20493 Dok.nr. 13-63878 Direkte tlf. +45 39 46 64 38 tsh@deas.dk REFERAT E/F Englandsvej 34 B, C, D ordinær generalforsamling Mødested: DEAS, Dirch

Læs mere

Forelæggelse og godkendelse af årsregnskab

Forelæggelse og godkendelse af årsregnskab År 2010, den 17. maj blev der afholdt ordinær generalforsamling i med følgende dagsorden: E/F Nordlyset 1. Valg af dirigent og referent. 2. Bestyrelsens aflæggelse af årsberetning for det senest forløbne

Læs mere

Der foretoges følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent.

Der foretoges følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent. 50. trods var År 2015 den 15. april kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i ejerforeningen - Frederiksvej 48 Generafforsamlingen afholdtes på administrators kontor, Nørregade 7A, 2. tv., 1165 København

Læs mere

Referat af Generalforsamling 2014

Referat af Generalforsamling 2014 Til Ejerkredsen Odinsvej 1, 1A & 1B 8230 Åbyhøj Referat af Generalforsamling 2014 Tidspunkt: 05.05.2014 Sted: Odinsvej 1A, st. Tilstedeværende: Alle lejligheder repræsenteret på nær Odinsvej 1 (Holger)

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i E/F Humlebien afholdt den 27. april 2011 kl. 17.00.

Referat af ordinær generalforsamling i E/F Humlebien afholdt den 27. april 2011 kl. 17.00. Generalforsamlingen blev afholdt på Johannesskolen, Troels Lundsvej 15, 2000 Frederiksberg. Der var fremmødt repræsentanter fra 13 af 28 enheder, hvoraf disse repræsenterede 1.286 af ejendommens 2.627

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 25. marts 2010 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 25. marts 2010 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 25. marts 2010 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN Med følgende

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling den 24 april 2008.

Referat af den ordinære generalforsamling den 24 april 2008. Side 1 af 5 Referat af den ordinære generalforsamling den 24 april 2008. Den ordinære generalforsamling startede kl. 18.00 hvor Ejerforeningen var vært med pølser og en øl/vand. Til generalforsamlingen

Læs mere

EJERFORENINGEN SUNDBY OVERDREV Fælleddiget 21-95 2300 København S. Den 3. marts 2015

EJERFORENINGEN SUNDBY OVERDREV Fælleddiget 21-95 2300 København S. Den 3. marts 2015 EJERFORENINGEN SUNDBY OVERDREV Fælleddiget 21-95 2300 København S. Den 3. marts 2015 Generalforsamling Ejerforeningen Matr. nr. 39 af Sundby Overdrev indkalder hermed til ordinær generalforsamling Torsdag

Læs mere

HUSORDEN FARUMGADE 7-9 - 11

HUSORDEN FARUMGADE 7-9 - 11 HUSORDEN FOR FARUMGADE 7-9 - 11 Indledning!... 1 IKRAFTTRÆDEN AF HUSORDEN!... 2 Affald!... 2 Altaner og altankasser!... 2 Ansvar og forsikring!... 2 Antenner og paraboler!... 2 Bad og toilet!... 3 Døre

Læs mere

Kollerupparkens Grundejerforening Referat af generalforsamling den 25. juni kl. 19.30 Vallensbæk Hovedbibliotek

Kollerupparkens Grundejerforening Referat af generalforsamling den 25. juni kl. 19.30 Vallensbæk Hovedbibliotek Kollerupparkens Grundejerforening Referat af generalforsamling den 25. juni kl. 19.30 Vallensbæk Hovedbibliotek Vallensbæk Strand den 27. juni 2012. Formanden bød velkommen, 27 stemmeberettigede var mødt

Læs mere

V/ FORMAND JAKOB FRANDSEN, VALBYGÅRDSVEJ 76 A, ST.TH., 2500 VALBY - TLF. 35 10 80 96 Valby, den 26.05.2008

V/ FORMAND JAKOB FRANDSEN, VALBYGÅRDSVEJ 76 A, ST.TH., 2500 VALBY - TLF. 35 10 80 96 Valby, den 26.05.2008 EJERFORENINGEN VALBYGÅRDSVEJ 76, A & B V/ FORMAND JAKOB FRANDSEN, VALBYGÅRDSVEJ 76 A, ST.TH., 2500 VALBY - TLF. 35 10 80 96 Valby, den 26.05.2008 GENERALFORSAMLINGSPROTOKOLLAT FOR DEN ORDINÆRE GENRERALFORSAMLING

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING E/F SANDALSPARKEN, 3660 STENLØSE

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING E/F SANDALSPARKEN, 3660 STENLØSE J.nr. 204951 JSN/tv REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING E/F SANDALSPARKEN, 3660 STENLØSE tirsdag den 19. april 2016 kl. 19.00 i Sognegården, Engholmvej 6, 3660 Stenløse. Til stede ved generalforsamlingen

Læs mere

Til medlemmer af Møllegårdens Grundejerforening og vandværk samt forbrugere uden for grundejerforeningen.

Til medlemmer af Møllegårdens Grundejerforening og vandværk samt forbrugere uden for grundejerforeningen. Til medlemmer af Møllegårdens Grundejerforening og vandværk samt forbrugere uden for grundejerforeningen. I henhold til Grundejerforeningens vedtægternes (de gule) 9 stk 2. indkaldes herved til ordinær

Læs mere

Ejerforeningen Nordre Munkegård. Velkommen til Ordinær Generalforsamling Tirsdag den 24. maj 2016

Ejerforeningen Nordre Munkegård. Velkommen til Ordinær Generalforsamling Tirsdag den 24. maj 2016 Ejerforeningen Nordre Munkegård Velkommen til Ordinær Generalforsamling Tirsdag den 24. maj 2016 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Beretning om foreningens virksomhed 3. Det reviderede årsregnskab 4. Indkomne

Læs mere

ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Ejerlejlighedsforeningen Godthåbsvej 2/Falkoner Allé 57-61

ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Ejerlejlighedsforeningen Godthåbsvej 2/Falkoner Allé 57-61 Vort j.nr. 81/320 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Ejerlejlighedsforeningen Godthåbsvej 2/Falkoner Allé 57-61 Mandag den 26. november 2007 kl. 17,00 afholdt ejerforening ordinær generalforsamling

Læs mere

Vedtægter for Antenneforeningen Søparken

Vedtægter for Antenneforeningen Søparken Vedtægter for Antenneforeningen Søparken ANTENNEFORENINGENS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1 Foreningens navn er: ANTENNEFORENINGEN SØPARKEN. Foreningens hjemsted er: Søparken, 5260 Odense S, ved formandens

Læs mere

Referat af generalforsamling i Ejerforeningen Grönings Have 2013

Referat af generalforsamling i Ejerforeningen Grönings Have 2013 Referat af generalforsamling i Ejerforeningen Grönings Have 2013 15. maj 2013 Afholdt den: 24. april 2013 Til stede: Referent: 14 ejere, repræsentanter for andelsboligerne, Nordicom Bolig A/S, Lejerbo

Læs mere

Eierforeningen Sletterhagevei nr. 23. 25. 27

Eierforeningen Sletterhagevei nr. 23. 25. 27 Eierforeningen Sletterhagevei nr. 23. 25. 27 Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i ejerforeningen - onsdag d.27.05 2009 k1.19 i Caf6 Fortegården, Femmøllervej 10 med indgang ved nye hvide

Læs mere

Vedtægter for Ejerforeningen Fredericiagade 36, Fredericiagade 36, 1310 København K. Ejerlejlighed 1-10

Vedtægter for Ejerforeningen Fredericiagade 36, Fredericiagade 36, 1310 København K. Ejerlejlighed 1-10 Vedtægter for Ejerforeningen Fredericiagade 36, Fredericiagade 36, 1310 København K. Ejerlejlighed 1-10 Vedtægter for Ejerforeningen Fredericiagade 36 Side 1 1.1 Foreningens medlemmer er de til enhver

Læs mere

Vedtægter for Ejerlejlighedsforeningen Belek

Vedtægter for Ejerlejlighedsforeningen Belek Vedtægter for Ejerlejlighedsforeningen Belek 1. Navn identifikation 1.1 Foreningens navn er Ejerlejlighedsforeningen Belek i vedtægter kaldet foreningen. 1.2 Ejendomsprojektet består af 56 ejerlejligheder

Læs mere

Huslejebudget - forslag. Nordhavnsgården. budget for år 2013 i sammendrag

Huslejebudget - forslag. Nordhavnsgården. budget for år 2013 i sammendrag Huslejebudget - forslag Nordhavnsgården budget for år 2013 i sammendrag 1.14 Nordhavnsgården Lejeændring 1. januar 2013 Lejeændring i % 2,6 Gennemsnitsleje pr. m² pr. år 1. januar 2013 Familieboliger Familieboliger

Læs mere

Ejerforeningen Willemoesgade 32-36, 2100 København Ø

Ejerforeningen Willemoesgade 32-36, 2100 København Ø Ejerforeningen Willemoesgade 32-36, 2100 København Ø År 2004, den 20. april afholdtes ordinær generalforsamling i ejerforeningen Willemoesgade 32-36, 2100 København Ø. Til stede var 21 ud af 28 ejerlejlighedsejere,

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling den 6 marts 2007.

Referat af den ordinære generalforsamling den 6 marts 2007. Side 1 af 5 Referat af den ordinære generalforsamling den 6 marts 2007. Den ordinære generalforsamling startede kl. 18.00 hvor Ejerforeningen var vært med pølser og en øl/vand. Til generalforsamlingen

Læs mere

Ordensregler. for. Ejerforeningen. Matr. Nr. 18 R. Sohngårdsholm

Ordensregler. for. Ejerforeningen. Matr. Nr. 18 R. Sohngårdsholm Ordensregler for Ejerforeningen Januar 2010 5. udgave Side 1 af 6 Ordensregler for Ejerforeningen Affald: Affald skal være forsvarligt indpakket og anbringes i de dertil indrettede containere. Flasker

Læs mere

Husorden for ejerforeningen 4OK. Revideret 2015

Husorden for ejerforeningen 4OK. Revideret 2015 Husorden for ejerforeningen 4OK Revideret 2015 AFFALD Køkken affald: På Landlystvej er opstillet grønne containere til køkkenaffald. Affaldsposerne skal snøres sammen inden de smides i containerne, så

Læs mere

Endelig indkaldelse ordinær generalforsamling for E/F Frøbels Allé 1-7 / Ewaldsensvej

Endelig indkaldelse ordinær generalforsamling for E/F Frøbels Allé 1-7 / Ewaldsensvej Endelig indkaldelse ordinær generalforsamling for E/F Frøbels Allé 1-7 / Ewaldsensvej 8-12 Bestyrelsen for indkalder hermed til ordinær generalforsamling, der afholdes torsdag den 18. april 2013 kl. 1900

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING E/F SANDALSPARKEN, 3660 STENLØSE

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING E/F SANDALSPARKEN, 3660 STENLØSE J.nr. 204951 JSNvj REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING E/F SANDALSPARKEN, 3660 STENLØSE mandag den 22. april 2013 kl. 19.00 i Sognegården, Engholmvej 6, 3660 Stenløse. Til stede ved generalforsamlingen

Læs mere

Referat af generalforsamling i Ejerforeningen Nannasgården I &III

Referat af generalforsamling i Ejerforeningen Nannasgården I &III Referat af generalforsamling i Ejerforeningen Nannasgården I &III År 2013, tirsdag d. 23. april kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Ejerforeningen Nannasgården I og III i Nannasgade 27, kld.,

Læs mere

A/B Holsteinsgade 43-45/ Fiskedamsgade 21. Referat af generalforsamling

A/B Holsteinsgade 43-45/ Fiskedamsgade 21. Referat af generalforsamling Advokatfirmaet Fabritius Tengnagel og Heine EJENDOMSADMINISTRATIONEN 4-B A/S Anette Kirkeskov HD A/B Holsteinsgade 43-45/ Fiskedamsgade 21 Andelsboligforeninger Ejerforeninger Udlejningsejendomme Erhvervsejendomme

Læs mere

Ejerforeningen Langelinie 17-27

Ejerforeningen Langelinie 17-27 Ejerforeningen Langelinie 17-27 Foreningen Foreningen omfatter 18 lejligheder. I nr. 17, findes, i stuen lejl. 1-4 i opgangen og på 1. sal lejl. 1-5 på svalegangen og lejl. 6-9 i opgangen. Derudover nr.

Læs mere

Andelsboligforeningen Tustrup

Andelsboligforeningen Tustrup Andelsboligforeningen Tustrup Katrinedalsvej 48, Tustrupvej 4 og 2 A-B, 2720 Vanløse Ordinær generalforsamling den 26. november 2014 kl. 17.00 Den 26. november 2014, kl. 17.00 afholdtes ordinær generalforsamling

Læs mere

Normalvedtægt for ejerforeninger, som er omfattet af lov om ejerlejligheder. Vedtægt. for Ejerforeningen Langelandsgade 208 ...

Normalvedtægt for ejerforeninger, som er omfattet af lov om ejerlejligheder. Vedtægt. for Ejerforeningen Langelandsgade 208 ... Normalvedtægt for ejerforeninger, som er omfattet af lov om ejerlejligheder Vedtægt for Ejerforeningen Langelandsgade 208......... 1. Indledning, formål, medlemskab og hæftelse Nærværende vedtægt regulerer,

Læs mere

Ejerforeningen Drejøgade 35

Ejerforeningen Drejøgade 35 Ejerforeningen Drejøgade 35 Onsdag den 23. marts 2011, kl. 18:00, afholdtes ordinær generalforsamling i ejerforeningen Drejøgade 35. Generalforsamlingen afholdtes i Drejøgårdens lokaler, Drejøgade 26F,

Læs mere

Grundejerforeningsvedtægter.

Grundejerforeningsvedtægter. Grundejerforeningsvedtægter. I medfør af den for Helsingør kommune gældende lokalplan nr. 1.88 for Boligbebyggelse på en del af Kjeldsbjerggårds jorder samt i henhold til deklaration tinglyst d. 22.06

Læs mere

Forslag til nye vedtægter for E/F Danasvej 4-6 Marts 2009

Forslag til nye vedtægter for E/F Danasvej 4-6 Marts 2009 Forslag til nye vedtægter for E/F Danasvej 4-6 Marts 2009 1 Indledning, formål, medlemskab og hæftelse Nærværende vedtægt regulerer forholdene om ejerforeningens ledelse, regnskabsaflæggelse, revision,

Læs mere

UDSKRIFT AF FORHANDLINGSPROTOKOLLEN FOR EJERLEJLIGHEDSFORENINGEN ØRESUNDSPARKEN

UDSKRIFT AF FORHANDLINGSPROTOKOLLEN FOR EJERLEJLIGHEDSFORENINGEN ØRESUNDSPARKEN 1 UDSKRIFT AF FORHANDLINGSPROTOKOLLEN FOR EJERLEJLIGHEDSFORENINGEN ØRESUNDSPARKEN Torsdag den 14. april 2005 kl. 19,00 afholdtes ordinær generalforsamling i Ejerlejlighedsforeningen Øresundsparken. Generalforsamlingen

Læs mere

FAQ - Vandprojekt i E/F Willemoesgade 32-36

FAQ - Vandprojekt i E/F Willemoesgade 32-36 FAQ - Vandprojekt i E/F Willemoesgade 32-36 Hvad består projektet af? Hvad skal der skiftes/renoveres i de enkelte opgange? Udskiftning af vandforsyningsrør (stigstrenge) og afløbsrør (faldstammer) i ejendommen.

Læs mere

Følgebrev til referat af generalforsamlingen d. 17. maj, 2011

Følgebrev til referat af generalforsamlingen d. 17. maj, 2011 Følgebrev til referat af generalforsamlingen d. 17. maj, 2011 Til generalforsamlingen tirsdag d. 17. maj, 2011 har vi følgende tillægsbemærkninger til selve referatet. Ad 5. Budgetforslag 2011. Ved generalforsamlingen

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling AB Holsteinsgade 36-38,

Referat af ordinær generalforsamling AB Holsteinsgade 36-38, 1 Referat af ordinær generalforsamling AB Holsteinsgade 36-38, der blev afholdt tirsdag den 24. november 2009 kl. 19.00 i Willemoesgade 53, kælderen. Der var følgende dagsorden: Dagsorden 1. valg af dirigent

Læs mere

Referat af Generalforsamling d. 22. marts 2011. i Ejerlejlighedsforeningen Danasvej 4-6

Referat af Generalforsamling d. 22. marts 2011. i Ejerlejlighedsforeningen Danasvej 4-6 Fremmødte: Referat af Generalforsamling d. 22. marts 2011 i Ejerlejlighedsforeningen Danasvej 4-6 - 4 - st tv - 4 - st th - 4 1 tv - 4 2 tv - 4 2 th - 4 3-6A - st - 6A 2 tv - 6A 2 th - Der var fuldmagter

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN VILLABYEN LANDLYST

GRUNDEJERFORENINGEN VILLABYEN LANDLYST GRUNDEJERFORENINGEN VILLABYEN LANDLYST Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling TIRSDAG D. 24. MAJ 2016 KL. 19.00 BIOLOGILOKALET, SKOLEN V. SUNDET Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Mandaternes prøvelse

Læs mere

AB Toftevang. Nyhedsbrev

AB Toftevang. Nyhedsbrev AB Toftevang Nr. 3/2012 Nyhedsbrev Kontakt til bestyrelsen: Formand Peter Sørensen, Toftevang 40, 1.th tlf 21727973 Næstformand Rune Svendsen, vacant fra 1. september på grund af flytning Kasserer Olivia

Læs mere

Andelsboligforeningen AMAGERBRO

Andelsboligforeningen AMAGERBRO Referat fra ordinær generalforsamling d. 21. marts 2013, kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Forelæggelse af årsregnskab samt budget 4. Indkomne forslag 5. Valg af formand

Læs mere

VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN E/F UNGARNSGADE 35-41 M.FL. CVR nr. 27448518

VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN E/F UNGARNSGADE 35-41 M.FL. CVR nr. 27448518 VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN E/F UNGARNSGADE 35-41 M.FL. CVR nr. 27448518 Beliggende Albaniensgade 2 og Ungarnsgade 35-41 (matr.nr. 3489 Sundbyøster), samt Østrigsgade 32-38 og Albaniensgade 4 (matr.nr.

Læs mere

Ordinær generalforsamling den 28. marts 2006. Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling: Bemærk!!! Tirsdag den 28. marts 2006, kl. 19.

Ordinær generalforsamling den 28. marts 2006. Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling: Bemærk!!! Tirsdag den 28. marts 2006, kl. 19. Til alle andelshavere 27. februar 2006. Ordinær generalforsamling den 28. marts 2006. Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling: Bemærk!!! Tirsdag den 28. marts 2006, kl. 19.00, i Menighedshuset

Læs mere

R E F E R A T. af ordinær generalforsamling i. Ejerforeningen Lodsgården. onsdag, den 14. maj 2008, kl. 19.00, på Dragør Badehotel.

R E F E R A T. af ordinær generalforsamling i. Ejerforeningen Lodsgården. onsdag, den 14. maj 2008, kl. 19.00, på Dragør Badehotel. E/F Lodsgården v/ administrator advokat Lone Refshammer Rømersgade 9 1362 København K. Tlf. 33 14 11 19 R E F E R A T af ordinær generalforsamling i Ejerforeningen Lodsgården onsdag, den 14. maj 2008,

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING FOR E/F ÅHAVNEN II. Referat af ordinær generalforsamling for Ejerforeningen Åhavnen II.

REFERAT AF GENERALFORSAMLING FOR E/F ÅHAVNEN II. Referat af ordinær generalforsamling for Ejerforeningen Åhavnen II. Ejerforeningen E/F Åhavnen II REFERAT AF GENERALFORSAMLING FOR E/F ÅHAVNEN II Dato: 28. april 2009 Sted: Emne: Deltagere: Teaterbygningen, Bag Haverne 1, 4600 Køge Referat af ordinær generalforsamling

Læs mere

GENERALFORSAMLINGS-REFERAT

GENERALFORSAMLINGS-REFERAT J.nr. 200139 GENERALFORSAMLINGS-REFERAT Onsdag 23. februar 2015 kl. 19.00 blev der afholdt ordinær generalforsamling i EJERFORENINGEN BISTRUP PARK i festsalen, Bistrupskolen, Nordvanggårdsvej 17, 3460

Læs mere

Afdeling 1. Højebo. Budget for 2011/12

Afdeling 1. Højebo. Budget for 2011/12 Afdeling 1 Højebo Budget for 2011/12 Boligafgiftsforhøjelse 5,21% Boligafgift i kr./m² (gennemsnit) Nuværende leje Stigning Ny leje 654,13 kr./m² 34,10 kr./m² 688,23 kr./m² Side 2 + 3 Den lille budgetforklaring

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling E/F / A/B Ålholmhus Ejd.nr.: 585 Dato: 19. November 2010 Referat af ordinær generalforsamling År 2010 dato 10. November 2010, kl. 19.30, A/B Ålholmhus, afholdtes ordinær generalforsamling i Ålholm Kirke,

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN DUEMOSEN

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN DUEMOSEN VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN DUEMOSEN 1 Foreningens navn og hjemsted. 1.01. Foreningens navn er Duemosen. 1.02. Foreningens hjemsted er Jægerspris Kommune. 2. Formål og opgaver. 2.01. Grundejerforeningen

Læs mere

Ejerlauget & Antenneforeningen Rebildparken. Der indkaldes herved til årlig generalforsamling i Ejerlauget Rebildparken og Antenneforeningen

Ejerlauget & Antenneforeningen Rebildparken. Der indkaldes herved til årlig generalforsamling i Ejerlauget Rebildparken og Antenneforeningen Der indkaldes herved til årlig generalforsamling i Ejerlauget Rebildparken og Antenneforeningen Rebildparken. Mandag den 6. marts, 2006 kl. 18:30 i Kirkecenteret - Nr. Tranders Dagsorden Ejerlauget 1.

Læs mere

5. Forelæggelse af foreningens regnskab for det forløbne regnskabsår til godkendelse.

5. Forelæggelse af foreningens regnskab for det forløbne regnskabsår til godkendelse. År 2002, tirsdag, den 29. oktober kl. 18.30 afholdtes ordinær generalforsamling i Ejerforeningen Dommervænget 4-14 på Restaurant Toppen, Bymarken 37, 4000 Roskilde. Tilstede på generalforsamlingen var

Læs mere

Postfunktionærernes Andels Boligforening

Postfunktionærernes Andels Boligforening Referat af ordinært afdelingsmøde Tirsdag den 24. september 2013. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent og stemmetællere 3. Fremlæggelse af afdelingsbestyrelsens beretning 4. Fremlæggelse

Læs mere

Information

Information Information 1 1.2.2014 Ordinær generalforsamling 2014 Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling: Mandag den 24.2.2014 Kl. 19.00-22.00 (senest) Kulturhuset Kilden, Mødelokale 1 Dagsorden ifølge

Læs mere

Bestyrelsens beretning til generalforsamlingen i Ejerforeningen Grönings Have onsdag den 24. april 2013

Bestyrelsens beretning til generalforsamlingen i Ejerforeningen Grönings Have onsdag den 24. april 2013 Bestyrelsens beretning til generalforsamlingen i Ejerforeningen Grönings Have onsdag den 24. april 2013 24. april 2013 Året der er gået har været et roligt år hvor der mest har været fokus på at få afsluttet

Læs mere

Ændringsforslag til gennemgang på General forsamling. Tidligere vedtægter Ændring Nye vedtægter

Ændringsforslag til gennemgang på General forsamling. Tidligere vedtægter Ændring Nye vedtægter Ændringsforslag til gennemgang på General forsamling Tidligere vedtægter Ændring Nye vedtægter 1.: Navn og hjemsted: Laugets navn: Herlufmagle-Gelsted Antennelaug. Laugets hjemsted: Gelsted. 1.: Navn og

Læs mere

1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune.

1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune. Grundejerforeningen Kollekolleparken Side 1 af 5 Vedtægter I Navn, hjemsted og formål 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune. 2 Foreningens formål er

Læs mere

GENERALFORSAMLINGSREFERAT

GENERALFORSAMLINGSREFERAT RIALTO ADVOKATER FALKONER ALLÉ 1 DK-2000 FREDERIKSBERG TELEFON +45 38 38 08 30 CVR 74 70 53 16 HENRIK OEHLENSCHLÆGER (H) JENS LARSEN (L) i kontorfællesskab med BJØRN NIELSEN J.nr. 600211 HO/mh 600211 HO

Læs mere

Referat. Den 20. november 2007. Bestyrelsesmøde. Mødedato: 5. november 2007. Dagsorden 1 Information. 2 Emner til drøftelse og beslutning.

Referat. Den 20. november 2007. Bestyrelsesmøde. Mødedato: 5. november 2007. Dagsorden 1 Information. 2 Emner til drøftelse og beslutning. Referat Den 20. november 2007 Emne: Bestyrelsesmøde Mødedato: 5. november 2007 Mødested: Else Deltagere: Fraværende: Fordeling: Referent: Bestyrelsen Ingen Bestyrelsen + opslag Charlotte Dagsorden 1 Information

Læs mere

Stk. 1. Som medlemmer optages enhver, som har lyst og vilje til at arbejde for foreningens formål.

Stk. 1. Som medlemmer optages enhver, som har lyst og vilje til at arbejde for foreningens formål. Vedtægter Vedtægter for Dansk Medicinsk Cannabis Forening 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er Dansk Medicinsk Cannabis Forening. Stk. 2. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. 2. Formål

Læs mere

Vedtægter for Ejerforeningen Beatesmindevej 93-169. 9210 Aalborg SØ

Vedtægter for Ejerforeningen Beatesmindevej 93-169. 9210 Aalborg SØ Vedtægter for Ejerforeningen Beatesmindevej 93-169 9210 Aalborg SØ 1. Indledning, formål, medlemskab og hæftelse Nærværende vedtægt regulerer forholdene om ejerforeningens ledelse, regnskabsaflæggelse,

Læs mere

Referat af generalforsamling 2015

Referat af generalforsamling 2015 Tidspunkt: 24.03.2015 Sted: Odinsvej 1A, 2. sal. Referat af generalforsamling 2015 Til Ejerkredsen Odinsvej 1, 1A & 1B 8230 Åbyhøj Tilstedeværende: 1A st. Maria 1A 1. sal Bodil & Keld 1A 2.sal Dieter &

Læs mere

Vedtægter for foreningen Polymeren

Vedtægter for foreningen Polymeren Udkast Vedtægter for foreningen Polymeren 1. Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn og hjemsted er Foreningen Polymeren Stationsvej 69 5792 Årslev Faaborg-Midtfyn Kommune CVR: 2. Foreningens formål

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling mandag den 24. april 2006 kl. 19.00 hos Kristian 3. tv.

Referat af den ordinære generalforsamling mandag den 24. april 2006 kl. 19.00 hos Kristian 3. tv. Ejerforeningen Forhåbningsholms Allé 41A og B (Matrikel 23o) Frederiksberg 19-5-26 Til stede var: Referat af den ordinære generalforsamling mandag den 24. april 26 kl. 19. hos Kristian 3. tv. St. Tv. Ej

Læs mere

Ejerforeningen Skodsborg Solgård. Referat af ordinær generalforsamling Mandag den 22. oktober 2007 Skodsborg Kurhotel

Ejerforeningen Skodsborg Solgård. Referat af ordinær generalforsamling Mandag den 22. oktober 2007 Skodsborg Kurhotel Ejerforeningen Skodsborg Solgård Referat af ordinær generalforsamling Mandag den 22. oktober 2007 Skodsborg Kurhotel Repræsenteret på generalforsamlingen var i alt 2.527 stemmeberettigede fordelingstal

Læs mere

Kollerupparkens Grundejerforening Indkaldelse til generalforsamling Den 18. Juni kl. 20.00 Vallensbæk Bibliotek

Kollerupparkens Grundejerforening Indkaldelse til generalforsamling Den 18. Juni kl. 20.00 Vallensbæk Bibliotek Kollerupparkens Grundejerforening Indkaldelse til generalforsamling Den 18. Juni kl. 20.00 Vallensbæk Bibliotek Dagsorden er: 1) Valg af dirigent. 2) Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed

Læs mere

Grundejerforeningen Søndertoften

Grundejerforeningen Søndertoften Grundejerforeningen Søndertoften Referat af Generalforsamling 25/11-2013 Søndertoften, den 10. januar 2014 Dagsorden: 1. Valg af dirigent Bestyrelsen indstillede advokat Simone Voergaard 258, som blev

Læs mere

Med disse bemærkninger blev regnskabet vedtaget med 63 stemmer for (254/260) og en imod (4/260).

Med disse bemærkninger blev regnskabet vedtaget med 63 stemmer for (254/260) og en imod (4/260). Referat År 2008, mandag den 28. april kl. 18:00 afholdtes ordinær generalforsamling i E/F Bryggervangen 12-16 m.v. i ejendommens gård med følgende Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning

Læs mere

Dette giver et fremmøde på 7.494/ per fordelingstal svarende til 57,50%.

Dette giver et fremmøde på 7.494/ per fordelingstal svarende til 57,50%. År 2000, onsdag den 25. oktober kl. 18.30 afholdtes ordinær generalforsamling i Ejerforeningen Dommervænget 4-14 på Restaurant Toppen, Bymarken 37, 4000 Roskilde. Tilstede på generalforsamlingen var ejerne

Læs mere

Referat af ordinært afdelingsmøde Onsdag d 13. maj 2015

Referat af ordinært afdelingsmøde Onsdag d 13. maj 2015 Referat af ordinært afdelingsmøde Onsdag d 13. maj 2015 Fungerende formand Lars Hansen bød velkommen og konstaterede at vi var 60 husstande til stede. Dette tal steg senere til 62. Dagsordens pkt. 1: Valg

Læs mere

Vedtægter. Internetforeningen Sundbynet Ver. 4.1 Sidst Revideret 18-02-2014. Navn & Hjemsted 1.

Vedtægter. Internetforeningen Sundbynet Ver. 4.1 Sidst Revideret 18-02-2014. Navn & Hjemsted 1. Side 1 af 5 1.1 Internetforeningen Sundbynet Ver. 4.1 Sidst Revideret 18-02-2014 Navn & Hjemsted 1. Foreningens navn er Sundbynet, dens hjemsted er Sundby postdistrikt 2300, og blev oprindeligt dannet

Læs mere

HUSORDEN FOR EJERFORENINGEN E/F DANASVEJ 4-6

HUSORDEN FOR EJERFORENINGEN E/F DANASVEJ 4-6 HUSORDEN FOR EJERFORENINGEN E/F DANASVEJ 4-6 Indhold 1. Bestyrelse og ejendomsservice 2. Husdyr 3. Navneskilte 4. Nøgler 5. Pulterrum 6. Støj 7. Musiceren og fester 8. Værktøj og vaskemaskiner mv. 9. Ophold

Læs mere

Husorden for ejendommen Dronningens Tværgade 5, 1302 København K - udarbejdet juni 2015

Husorden for ejendommen Dronningens Tværgade 5, 1302 København K - udarbejdet juni 2015 Husorden for ejendommen Dronningens Tværgade 5, 1302 København K - udarbejdet juni 2015 Husorden for ejendommen Dronningens Tværgade 5, 1302 København K - udarbejdet juni 2015 Alle ejere og lejere er forpligtet

Læs mere

Shell Motel, Støvring. Mandag den 3. marts 2008 kl. 18.30

Shell Motel, Støvring. Mandag den 3. marts 2008 kl. 18.30 Hulvejens Grundejerforening indbyder hermed til ordinær generalforsamling og spisning på: Shell Motel, Støvring Mandag den 3. marts 2008 kl. 18.30 Bestyrelsen har i år valgt at vi, inden selve generalforsamlingen,

Læs mere

Indkaldelse til GENERALFORSAMLING Tirsdag den 4. marts 2014, kl. 19.30 Stensbjerg 8, 1.tv.

Indkaldelse til GENERALFORSAMLING Tirsdag den 4. marts 2014, kl. 19.30 Stensbjerg 8, 1.tv. Indkaldelse til GENERALFORSAMLING Tirsdag den 4. marts 2014, kl. 19.30 Stensbjerg 8, 1.tv. Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent 2. Bestyrelsens beretning (se vedhæftede) 3. Gennemgang og godkendelse

Læs mere

V/ FORMAND MARTIN MEILANDT NIELSEN, VALBYGÅRDSVEJ 76, ST., 2500 VALBY - TLF Valby, den 6. maj 2009

V/ FORMAND MARTIN MEILANDT NIELSEN, VALBYGÅRDSVEJ 76, ST., 2500 VALBY - TLF Valby, den 6. maj 2009 EJERFORENINGEN VALBYGÅRDSVEJ 76, A & B V/ FORMAND MARTIN MEILANDT NIELSEN, VALBYGÅRDSVEJ 76, ST., 2500 VALBY - TLF. 86 18 06 87 Valby, den 6. maj 2009 GENERALFORSAMLINGSPROTOKOLLAT FOR DEN ORDINÆRE GENRERALFORSAMLING

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde tirsdag d. 9. februar 2010 kl. 19.00 Den 10 feb. 2010

Referat fra bestyrelsesmøde tirsdag d. 9. februar 2010 kl. 19.00 Den 10 feb. 2010 Referat fra bestyrelsesmøde tirsdag d. 9. februar 2010 kl. 19.00 Den 10 feb. 2010 Tilstede: Tanja, Ditte, Camilla, René, Mikkel, Thomas og Finn Referent: Finn 1) Godkendelse af dagsorden Dagsordenen blev

Læs mere

Delegeretmøde 2015 Ejerlejlighedernes Landsforening

Delegeretmøde 2015 Ejerlejlighedernes Landsforening Ejerlejlighedernes Landsforening 30. april 2015 Program 16.30 Registrering og velkomst 16.45 Aktuelle emner og retspraksis v/ sekretariatet. 17.45 Pause 18.00 Fast dagsorden i henhold til vedtægternes

Læs mere

Bekendtgørelse om normalvedtægt for ejerforeninger

Bekendtgørelse om normalvedtægt for ejerforeninger Bekendtgørelse om normalvedtægt for ejerforeninger I medfør af 7 i lov om ejerlejligheder, jf. lovbekendtgørelse nr. 647 af 25. juli 1995, som senest ændret ved 2 i lov nr. 485 af 9. juni 2004, fastsættes

Læs mere

VEDTÆGTER. for ejerforeningen Mølledamsgade 8, 8600 Silkeborg

VEDTÆGTER. for ejerforeningen Mølledamsgade 8, 8600 Silkeborg VEDTÆGTER for ejerforeningen Mølledamsgade 8, 8600 Silkeborg 1. Indledning, formål, medlemskab, hæftelse og udbetaling. Stk. 1. Ejerforeningens navn er Mølledamsgade 8, og foreningens hjemsted er Silkeborg

Læs mere

Grundejerforeningen Fjordager og Fjordbakken. Søndag den 18. november 2012 kl. 14,30 på Færgekroen

Grundejerforeningen Fjordager og Fjordbakken. Søndag den 18. november 2012 kl. 14,30 på Færgekroen MØDEREFERAT Emne: Afholdt Deltagere: Dagsorden Ordinær generalforsamling Søndag den 18. november 2012 kl. 14,30 på Færgekroen 30 personer til kaffebord, heraf 5 bestyrelsesmedlemmer og 2 børn 1. Valg af

Læs mere

Gørlev Antenneforening

Gørlev Antenneforening Love og vedtægter for 1 Foreningens navn er:. 2 Foreningens interesseområde er: Gørlev by. 3 Foreningens formål er at drive og eje et fællesantenneanlæg, der kan forsyne medlemmerne med. 1. Internet og

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 2014. i EF Mølledammen

Referat af ordinær generalforsamling 2014. i EF Mølledammen Referat af ordinær generalforsamling 2014 i EF Mølledammen afholdt tirsdag den 20. maj kl. 19:00 i Kokkedal Skole, Mødelokalet, Holmegårdsvej 101-102, 2980 Kokkedal Generalforsamlingen blev afholdt med

Læs mere

tirsdag, den 25. oktober 2016, kl , i beboerlokalet.

tirsdag, den 25. oktober 2016, kl , i beboerlokalet. A/B Kastanien, den 12. oktober 2016 Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Kastanien På bestyrelsen vegne skal jeg hermed indkalde foreningens medlemmer til ekstraordinær

Læs mere

Indkaldelse til generalforsamling i E/F Frederiksvej 42 tirsdag d. 5. april kl. 19.00 hos Christian 2.th.

Indkaldelse til generalforsamling i E/F Frederiksvej 42 tirsdag d. 5. april kl. 19.00 hos Christian 2.th. 22. marts 2005 Indkaldelse til generalforsamling i E/F Frederiksvej 42 tirsdag d. 5. april kl. 19.00 hos Christian 2.th. Dagsorden 1. Aflæggelse af årsberetning for det senest forløbne år og forelæggelse

Læs mere

G E N E R A L F O R S A M L I N G S R E F E R A T. Bremensgade 30-34

G E N E R A L F O R S A M L I N G S R E F E R A T. Bremensgade 30-34 G E N E R A L F O R S A M L I N G S R E F E R A T Bremensgade 30-34 Frederiksberg, 17. marts 2006 Ref.: 8061/AH/mt År 2006, den 16. marts kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i ejerforeningen

Læs mere

Beboermøde for lejerne i Mikkelborg Park. Tirsdag d. 25. marts 2014 Beboerrepræsentationens årsberetning

Beboermøde for lejerne i Mikkelborg Park. Tirsdag d. 25. marts 2014 Beboerrepræsentationens årsberetning 1. Beboerrepræsentationen (BR) 2. Ejerforeningen og samarbejdet 3. Blue Vision Beboermøde for lejerne i Mikkelborg Park Tirsdag d. 25. marts 2014 Beboerrepræsentationens årsberetning 4. Vedligeholdelse

Læs mere

INDKALDELSE TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

INDKALDELSE TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING INDKALDELSE TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING ONSDAG DEN 17. SEPTEMBER 2014, KL. 18.00 ODENSE MALERLAUG S LOKALER Klokkestøbervej 33, 5230 Odense M Projekt: vinduer og døre i ejendommen Med afsæt i ønsker

Læs mere

Husorden Ejerforeningen Odensegade 17 & Faksegade 13

Husorden Ejerforeningen Odensegade 17 & Faksegade 13 Husorden Ejerforeningen Odensegade 17 & Faksegade 13 Husorden revideret ordinær generalforsamling 2016 2 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund og formål 3 2. Generelt 3 3. Husdyr 3 4. Affald 3 5. Barnevogne

Læs mere

Gesten Vandværk I/S. ekstraordinær generalforsamling Onsdag den 15. januar 2014 kl på Gesten Kro. Dagsorden:

Gesten Vandværk I/S. ekstraordinær generalforsamling Onsdag den 15. januar 2014 kl på Gesten Kro. Dagsorden: Dagsorden: Gesten Vandværk I/S ekstraordinær generalforsamling Onsdag den 15. januar 2014 kl. 19.30 på Gesten Kro Pkt. 1: Valg af dirigent og referent - Pkt. 2: Vedtægtsændringer A.: Vedtægtsændringer

Læs mere