Referat af generalforsamling i Ejerforeningen Nannasgården I &III

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat af generalforsamling i Ejerforeningen Nannasgården I &III"

Transkript

1 Referat af generalforsamling i Ejerforeningen Nannasgården I &III År 2013, tirsdag d. 23. april kl afholdtes ordinær generalforsamling i Ejerforeningen Nannasgården I og III i Nannasgade 27, kld., 2200 København N. Til stede var bestyrelsesmedlemmerne Stig Rindom, Louise Lundstrøm Nielsen, Lisbet Have, David Madsen og Morten Olsen samt suppleanter Line Skotte og Kamal Saini. Endvidere deltog Per Solberg Hansen og Pia Brinch fra administrator, Dansk Financia A/S. I alt deltog repræsentanter for 14 ejerlejligheder. I henhold til indkaldelse og foreningens vedtægter behandledes følgende DAGSORDEN 1. Valg af dirigent og referent. Formand Stig Rindom bød velkommen og foreslog Per Solberg Hansen som dirigent, hvilket blev vedtaget. Per Solberg Hansen takkede for valget og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet i overensstemmelse med ejerforeningens vedtægter og at generalforsamlingen var beslutningsdygtig. Pia Brinch valgtes til referent. 1. Bestyrelsens beretning. Stig Rindom gennemgik beretningen, der var udsendt sammen med indkaldelsen og som tillige vedlægges dette referat. Spørgsmål til beretningen fra beboere: Hvorfor fjerner Københavns Kommune ikke glasskår på fliser foran opgangsdørene? Lisbet Have oplyste at Københavns Kommune kun fejer på det lige stykke fortov foran ejendommen. På fortovet ind til opgangene er det ejerforeningens vicevært, der renholder. Skulle der i fremtiden fremkomme lignende situationer bedes man sende en mail til viceværten. Louise Lundstrøm Nielsen fremlagde status på gårdsammenlægningen i Nannasgården III. Fra bestyrelsens side vil man lægge det foreliggende forslag til gårdsammenlægningen på ejerforeningens hjemmeside. Stig Rindom bad igen i dette år beboerne om at sortere deres storskrald, så ejerforeningen ikke risikerer at få en ekstra opkrævning fra København Kommune for sortering af storskrald. Bestyrelsen arbejder på en vejledning om, hvordan beboerne bør sortere deres affald.. Til alle ejere af cykler indstiller bestyrelsen, at cyklerne ikke skal henstilles i portene, men parkeres i cykel kælderene eller gården. Bestyrelsen modtager ind imellem henvendelser fra ejere omkring indbyrdes uoverensstemmelser naboer imellem. Så længe den enkelte beboer ikke overtræder foreningens husorden, involvere bestyrelsen sig ikke i sådanne uoverensstemmelser. Bestyrelsen henstiller til, at naboer selv klarer uoverensstemmelserne. Side 1

2 En ejer ville gerne have en orientering omkring, hvem der skal betale for en eventuelt udskiftning af en rude i et vindue i en lejlighed, vis ruden går i stykker. Der blev her oplyst: Ejerforeningen står for total udskiftning af vinduer, hvis dette vedtages på en generalforsamling. Ved individuel vedligeholdelse af vinduesglas, hvor ruden er punkteret betales denne af den enkelte ejer. Hvis ruden derimod er gået itu/splintret betales dette af ejendommens forsikring, da vi har glasskadedækning. Ved sidstnævnte skal der ske henvendelse til bestyrelsen. Beretningen blev efter debatten taget til efterretning. 3. Forelæggelse af årsregnskab til godkendelse. Stig Rindom gennemgik kort det fremsendte årsregnskab for 2012 for Nannasgården I, og nævnte bl.a., at det resulterede i et overskud på kr Og at egenkapitalen efter overførsel af årets overskud andrager kr Stig Rindom gennemgik ligeledes kort det fremsendte årsregnskab for 2012 for Nannasgården III, og nævnte bl.a., at det resulterede i et overskud på kr Og at egenkapitalen efter overførsel af årets overskud andrager kr Stig Rindom afsluttede med at fortælle, at vaskeriet havde fået en ny vaskemaskine til kr og selv med denne store udgift, havde vaskeriet kun et underskud på kr i dette regnskabsår. Der var ingen spørgsmål til regnskaberne som herefter blev godkendt. 4. Forelæggelse af budget til godkendelse. Per Solberg Hansen gennemgik kort det fremsendte budgetforslag og budgetterede overskud og oplyste at der ikke sker nogen ændring i opkrævning af fællesudgifter i 2013 Vedtagelsen af budgetforslaget vil medføre, at fællesudgifterne sættes op fra den svarende til udviklingen i nettoprisindekset. Medmindre generalforsamlingen i de efterfølgende år vedtaget andet, vil fællesudgifterne bliver reguleret årligt i overensstemmelse med nettoprisindekset. I vaskeriet kan det inden for de næste 3-5 år blive nødvendigt at udskifte den anden vaskemaskine, da den er lige så gammel, som den første maskine der brød sammen i 2012 (begge maskiner er fra 1997). Når den gamle maskine udskiftes, vil det også være relevant at installere et nyt betalingssystem. Udskiftning af maskine plus installation af nyt betalingssystem kan komme til at koste omkring kr. For at imødekommende denne udgift foreslås det årligt at hensætte et bestemt beløb til vaskeriet. Bestyrelsen oplyste videre om stigning og nettoprisindekset at alle udgifter jo kontinuerligt stiger hermed. Desuden skal vi jo indenfor de næste 2-4 år have udskiftet faldstammer i hele ejendommen I og III Der var herefter ikke flere bemærkninger til budgettet som blev vedtaget. 5 a. Valg af nye bestyrelsesmedlemmer. Stig Rindom var på valg, og blev genvalgt. 5 b. Valg af andre medlemmer af bestyrelsen Side 2

3 Lisbeth Have og Morten Olsen på valg, og ønskede genvalg, og blev valgt. David Madsen ønskede at trækkes sig fra bestyrelsen og Diana Nielsen Dharmaratnes valgtes. Bestyrelsen består således af: Stig Rindom formand på valg i 2015 Morten Olsen på valg i 2015 Lisbet Have - på valg i 2015 Louise Lundstrøm - på valg i 2014 Diana Nielsen Dharmaratnes (valgt 1 år) på valg i c.. Valg af suppleanter Line Skotte var på valg, og ønskede ikke genvalg, i stedet blev Lisa Melgaard valgt. Suppleanter består således af: Kamal Jeet Saini på valg i 2014 Lisa Melgaard på valg i Valg af revisor og suppleant for denne. Revisor Søren Askly blev genvalgt. 7. Forslag fra medlemmerne. Ingen indkomne forslag. 8. Orientering om status på større projekter i 2013/2014. Bestyrelsen oplyste at gårdsammenlægningenaf gården i Nannasgården I er gået lidt i stå, fordi kirken ikke ønsker dette arbejde sat i gang på grund af en bestemmelse i Københavns Kommunes lokalplan nr Trappenedgangene til kælderene i gården Nannasgården I renoveres i løbet af 2013 og bliver mage til den ny trappenedgang under nr. 21. Kloakkerne skal også udskiftes i Nannasgården I i forbindelse med gårdsammenlægningen. Ejerne oplyste at de var rigtige glade for Louises nyhedsbrev, der bliver opsat i alle opgangene. Størstedelen af cykelparkeringspladserne i gården i Nannasgården I, bliver fjernet ved etableringen af ny gård. I stedet bliver der etableret cykelstativer i forhaverne på gaden. Bestyrelsen oplyste, at de er opmærksomme på, at ikke alle dørtelefoner virker optimalt og at en reparation eller udskiftning i den nærmere fremtid vil være nødvendig. Side 3

4 Bestyrelsen oplyste desuden, at der stadig kalkuleres med udskift af faldstammer om 2-4 år. Det drejer sig både om faldstammerne i køkken samt badeværelse. Udskiftning af faldstammer vil oftest betyde en gennembrydning af loft/gulv, der efterfølgende kræver reparation. Reparationsudgiften påhviler den enkelte ejer. Hvis man derfor pt. påtænker at renovere sin lejlighed er det værd at overveje, om det kan udskydes til efter en udskiftning af faldstammerne er sket, da den enkelte beboer muligvis kan spare sig selv for en unødvendig udgift. Det er dog helt og holdent op til beboerne selv at bestemme, hvis og hvornår de ønsker at foretage ændringer på deres badeværelse eller køkken. 9. Eventuelt. En ejer spurgte om der i opgangen kunne være et telefonnummer til den afdeling i Københavns Kommune der forestår oprydning af affald og fej af fortove, samt et telefonnummer på det bureau, der står for udsendelse af reklamer, således også ejere i Nannasgården I og III kunne klage til de to nævnte. Bestyrelsen sørger for at disse telefonnumre bliver tilgængelige. En ejer mente, at vandforbruget i Nannasgården III var meget højt med et forbrug på ca. 67m3 pr. lejlighed set i forhold til 2004 eller Bestyrelsen forklarede, at man skulle huske at der i tallene 2004 og 2005 evt. skulle tillægges de 900m3 varmt brugsvand, der årligt reguleres mellem de to ejendomme, da Nannasgården I leverer det varme vand til III. I øvrigt ligger tallet 67 m3 inden for normal grænse. Som dirigent: Som referent: Per Solberg Hansen Pia Brinch Side 4

5 Generalforsamling den 23. april 2013 i E/F Nannasgården I og III Bilag 1 EJERFORENINGEN NANNASGÅRDEN I OG III Bestyrelsens beretning april Hermed følger bestyrelsens beretning for Det har været et roligt år og ejerforeningen er blevet skånet for store uheldige hændelser. Nedenfor er en kort gennemgang af de sager, som foreningen har haft i løbet af året: Forsikringsskaden efter det store skybrud i 2011 blev endelig opgjort og foreningen fik udbetalt forsikringssummen. Vi havde i foråret den årlige cykeloprydning, hvor efterladte cykler blev fjernet. Ejerforeningen har skiftet revisor til den som vores administration samarbejder med. Skiftet blev vedtaget på generalforsamlingen i Kælderlokalerne i både afdeling nr. I og III blev malet, hvilket var hårdt tiltrængt og det er jo godt, at der er pænt i begge kældre nu. Ejerforeningen afholdte den årlige arbejdsdag den 9. juni I afdeling I foretog beboerne en total oprydning af det lille havestykke foran præstebolig ved Nannasgade nr. 27. Derudover malede de havemøblerne i gården samt nogle af gelænderne. Der blev også opsat kroge til centrale kælderdøre i hele ejerforeningen. Beboerne i afdeling III var også virkelig aktiv. Her etablerede beboerne en mindre gårdhave ved at tage en stor del af fliserne op og senere blev der udlagt rullegræs samt etableret blomsterbed Arbejdsdagen blev afsluttet med en hyggelig middag med grill og spisning i telt i haven hos afdeling I sammen med andelsforeningen nede på hjørnet. Ventilationsskakterne i nr. 22 blev renset, da de var helt tilstoppet. Det er noget vi skal være opmærksomme på i fremtiden, da det hindrer udluftningen i lejlighederne Kloakkerne i gården i afdeling I er blevet fotograferet, og der er indhentet tilbud på en reparation af disse. Gårdsammenlægning i afdeling I: Kirken har forsinket projektet, idet de ikke ønsker at være med i det. Den 4. november 2012 blev der for andet år i træk holdt en fantastisk Halloween-fest for børn og voksne. Halloween-festen var, ligesom arbejdsdagen, arrangeret sammen med andelsforeningen. Omkring 40 beboere deltog i arrangementet. I afdeling III er der blevet opsat elektroniske målere af Ista på radiatorer, så de kan Side 5

6 fjernaflæses fra gaden. Den ene af de to vaskemaskiner i vaskeriet gik i stykker og det kunne ikke betale sig at reparere den, da den var meget gammel. Den blev erstattet af en ny vaskemaskine. Bestyrelsen fandt det mest hensigtsmæssigt blot at udskifte den ene maskine og lade den anden vaskemaskine og tørretumbler køre til de også må falde for alderen. Københavns Kommune har bestemt at KK vil varetage opgaven med at opsamle affald og fejning af fortove. Tidligere har det været foreningens vicevært, der har varetaget denne opgave. ParkNet der har været nedsat en arbejdsgruppe deromkring, der har set på muligheden for ejerforeningen til at få installeret fælles tv. Arbejdet dermed er ikke helt færdigt endnu. Bestyrelsen har også fået udarbejdet et udkast til, hvordan en fremtidig gård i afdeling III kunne se ud, hvis der var en gårdsammenlægning. Formålet med udkastet var at få visualiseret de muligheder, der eventuelt kunne være ved en gårdsammenlægning. Bestyrelsen har endnu taget kontakt til de omkringliggende gårde, der kunne indgå i en gårdsammenlægning, da der først skal afholdes et møde i den til formålet nedsætte gruppe. Side 6

Generalforsamlingsreferat 2008.

Generalforsamlingsreferat 2008. 1 Generalforsamlingsreferat 2008. År 2008, den 14. april kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Ejerforeningen THYLANDSHUSE i Grøndalskirkens menighedslokaler, Hulgårdsvej 2, 2400 NV. Til stede

Læs mere

Selvstændige advokater i kontorfællesskab

Selvstændige advokater i kontorfællesskab b rammer ADVOKATER Selvstændige advokater i kontorfællesskab Kronprinsessegade 26 DK 1306 København K Tlf 333 80 300 Fax 333 80 315 www.brammer-advokater.dk Advokatfirmaet Arne Linde Olsen ApS Cvr. 15262206

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I A/B NJAL L/SAGA A

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I A/B NJAL L/SAGA A A V{)Ki\TFfR A T REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I A/B NJAL L/SAGA A År 2013, mandag den 21. oktober, kl. 19:00, afholdtes ordinær generalforsamling i Islands Brygges Kulturhus, Havnefronten, Islands

Læs mere

BUDGETGENERALFORSAMLINGSREFERAT

BUDGETGENERALFORSAMLINGSREFERAT BUDGETGENERALFORSAMLINGSREFERAT År 2008, den 24. november kl. 19.00 afholdes ordinær budgetgeneralforsamling i EJERFORENIN- GEN FRUGTVANGEN i Kulturhussalen, Flodvej 68. Formanden Margrethe Maibøll bød

Læs mere

R E F E R A T. af ordinær generalforsamling i. Ejerforeningen Lodsgården. tirsdag, den 27. maj 2003, kl. 19.30, på Dragør Badehotel.

R E F E R A T. af ordinær generalforsamling i. Ejerforeningen Lodsgården. tirsdag, den 27. maj 2003, kl. 19.30, på Dragør Badehotel. E/F Lodsgården v/ administrator advokat Lone Refshammer Toldbodgade 37 A 1253 København K. Tlf. 33 14 14 38 R E F E R A T af ordinær generalforsamling i Ejerforeningen Lodsgården tirsdag, den 27. maj 2003,

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling E/F Tyreengen Ejd.nr.: 2-341 Dato: 1. april 2014 Referat af ordinær generalforsamling År 2014, 17. marts, kl. 19.00, i gildesalen, Tyreengen 34, kld., afholdtes ordinær generalforsamling i E/F Tyreengen

Læs mere

Referat ordinær generalforsamling for A/B Garvergården.

Referat ordinær generalforsamling for A/B Garvergården. Referat ordinær generalforsamling for A/B Garvergården. År 2011 tirsdag den 28. juni kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling for A/B Garvergården i ejendommens gård. Mødt var 19 andelshavere heraf

Læs mere

År 2008, tirsdag den 5. maj, kl. 18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. E/F Nordlyset

År 2008, tirsdag den 5. maj, kl. 18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. E/F Nordlyset År 2008, tirsdag den 5. maj, kl. 18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i Der var følgende dagsorden: E/F Nordlyset 1. Valg af dirigent og referent. 2. Bestyrelsens aflæggelse af årsberetning

Læs mere

Generalforsamling d. 27/11-13

Generalforsamling d. 27/11-13 Generalforsamling d. 27/11-13 Punkt 1 Valg af dirigent: Christina Frost Generalforsamlingen er lovligt indkaldt og forsamlingen er beslutningsdygtige. Ingen kommet med forslag eller andet de ønsker taget

Læs mere

År 2012, den 7. maj kl. 18.00 afholdtes ordinær generalforsamling i ejerforeningen Hollændervænget Blok 1 & 2.

År 2012, den 7. maj kl. 18.00 afholdtes ordinær generalforsamling i ejerforeningen Hollændervænget Blok 1 & 2. Frederiksberg, 10. maj 2012 Ref.: 8035/AH/KN G E N E R A L F O R S A M L I N G S R E F E R A T HOLLÆNDERVÆNGET BLOK 1 & 2 År 2012, den 7. maj kl. 18.00 afholdtes ordinær generalforsamling i ejerforeningen

Læs mere

Referat fra Aabos ordinære generalforsamling den 26. oktober 2010

Referat fra Aabos ordinære generalforsamling den 26. oktober 2010 ANDELSBOLIGFORENINGEN AABO www.aabonet.dk / formanden@aabonet.dk Hillerødgade 27, st. tv. 2200 København N Telefon: 38 19 51 72 Referat fra Aabos ordinære generalforsamling den 26. oktober 2010 Den 26.

Læs mere

A/B Egilshus Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 10. april 2013, kl. 18:30 Kulturhuset, Islands Brygge 18, 2300 København S

A/B Egilshus Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 10. april 2013, kl. 18:30 Kulturhuset, Islands Brygge 18, 2300 København S A/B Egilshus Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 10. april 2013, kl. 18:30 Kulturhuset, Islands Brygge 18, 2300 København S På generalforsamlingen var repræsenteret i alt 94 stemmeberettiget

Læs mere

REFERAT. fra ordinær generalforsamling i A/B Lindøhusene onsdag den 9. april 2014, kl. 19.00 i Munkebo forsamlingshus, Lindøalléen 49, 5330 Munkebo

REFERAT. fra ordinær generalforsamling i A/B Lindøhusene onsdag den 9. april 2014, kl. 19.00 i Munkebo forsamlingshus, Lindøalléen 49, 5330 Munkebo REFERAT fra ordinær generalforsamling i A/B Lindøhusene onsdag den 9. april 2014, kl. 19.00 i Munkebo forsamlingshus, Lindøalléen 49, 5330 Munkebo 94 medlemmer (svarende til 34%) af 277 var repræsenteret

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling. i ejerforeningen Vejgårdspark

Referat fra ordinær generalforsamling. i ejerforeningen Vejgårdspark Referat fra ordinær generalforsamling i ejerforeningen Vejgårdspark Mandag den 24. februar 2014, kl. 17.00, afholdtes generalforsamling i ejerforeningen Vejgårdspark på Nordtoft, Farum Hovedgade 54, 3520

Læs mere

Skamlebæk Vandværk A.m.b.a. Ordinær generalforsamling den 25/7-2009 kl. 10.00 ved vandværket

Skamlebæk Vandværk A.m.b.a. Ordinær generalforsamling den 25/7-2009 kl. 10.00 ved vandværket Skamlebæk Vandværk A.m.b.a. Ordinær generalforsamling den 25/7-2009 kl. 10.00 ved vandværket Mogens Taarup bød velkommen til denne 49. Generalforsamling for Skamlebæk Vandværk. Der var mødt 58 medlemmer

Læs mere

A/B Margueritten Ny Carlsberg Vej 16-20 1760 København V

A/B Margueritten Ny Carlsberg Vej 16-20 1760 København V A/B Margueritten Ny Carlsberg Vej 16-20 1760 København V København 21. januar 2014 Referat fra A/B Marguerittens ordinære generalforsamling torsdag den 16. januar 2014 klokken 19:00 i Vesterbro Kulturhus,

Læs mere

NOTAT. Ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Tisvildelund afholdt på Sankt Helene Centret.

NOTAT. Ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Tisvildelund afholdt på Sankt Helene Centret. NOTAT 24. april 2006 Kl. 19:00 Ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Tisvildelund afholdt på Sankt Helene Centret. Fremmøde: Der var 28 huse repræsenteret ved mødet ved en eller to personer.

Læs mere

E/F Tavastehus. Referat af generalforsamling

E/F Tavastehus. Referat af generalforsamling Advokatfirmaet Fabritius Tengnagel og Heine EJENDOMSADMINISTRATIONEN 4-B A/S Anette Kirkeskov HD E/F Tavastehus Andelsboligforeninger Ejerforeninger Udlejningsejendomme Erhvervsejendomme Referat af generalforsamling

Læs mere

Referat Afdelingsmøde afdeling 15

Referat Afdelingsmøde afdeling 15 Referat Afdelingsmøde afdeling 15 Vedrørende: Afdelingsmøde i afdeling 15 Sted: Festsalen, Treschowsgade 2 Dato: Den 27. januar 2015, kl. 19.00 Deltagere: Dagsorden: Referent: Pkt. 1: 47 beboere samt bestyrelsen

Læs mere

REFERAT. E/F Englandsvej 34 B, C, D ordinær generalforsamling

REFERAT. E/F Englandsvej 34 B, C, D ordinær generalforsamling Frederiksberg, 24-04-2013 Kundenr. 108-250 Sagsnr. 12-20493 Dok.nr. 13-63878 Direkte tlf. +45 39 46 64 38 tsh@deas.dk REFERAT E/F Englandsvej 34 B, C, D ordinær generalforsamling Mødested: DEAS, Dirch

Læs mere

Velkommen som ny ejer i Ejerforeningen af 1911

Velkommen som ny ejer i Ejerforeningen af 1911 Velkommen som ny ejer i Ejerforeningen af 1911 Dette velkomstbrev er ment som en orientering til nye ejere i vores ejerforening, så ejerskabet forhåbentligt får den bedst mulige start. Nedenfor følger

Læs mere

Referat af ordinær Generalforsamling i A/B Hafniahus

Referat af ordinær Generalforsamling i A/B Hafniahus Referat af ordinær Generalforsamling i A/B Hafniahus Den 6. november 2007 kl. 19,00 afholdtes ordinær Generalforsamling i A/B Hafniahus på hotel Griffen i Rønne. Formand Henry Bech bød velkommen. Revisor

Læs mere

2) Bestyrelsens forelæggelse af årsregnskab og status med revisors påtegning til godkendelse.

2) Bestyrelsens forelæggelse af årsregnskab og status med revisors påtegning til godkendelse. E/F Godthåbs Have GENERALFORSAMLINGSREFERAT 2011 År 2011, tirsdag d. 26. april, kl. 18.30 afholdtes ordinær generalforsamling i E/F Godthåbs Have i mødelokalet hos Cirkelordenen, Falkoner Allé 96, over

Læs mere

Referat af generalforsamling

Referat af generalforsamling Referat af generalforsamling Tirsdag den 18. maj 2010 kl. 19.00 blev der i menighedslokalerne ved Fillips Kirke, Kastrupvej 57, afholdt til ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Bredegrund,

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling Onsdag den 27. april 2011 på Terslev Skole

Referat af ordinær generalforsamling Onsdag den 27. april 2011 på Terslev Skole Referat af ordinær generalforsamling Onsdag den 27. april 2011 på Terslev Skole Formanden Ivan nr. 51 bød velkommen til de fremmødte. Til stede var følgende parceller og andelsboliger repræsenteret: Nr.

Læs mere

A/B AST Dato: 23. april 2012. Referat af ordinær generalforsamling

A/B AST Dato: 23. april 2012. Referat af ordinær generalforsamling A/B AST Dato: 23. april 2012 Referat af ordinær generalforsamling År 2012, den 28. marts, kl. 19.00, på Vandrehjemmet, Herbergvejen 8, 2700 Brønshøj, afholdtes ordinær generalforsamling i A/B AST med følgende

Læs mere

Herefter gav Birthe Qasem en præsentation af afdelingsbestyrelsen, de tilstedeværende ejendomsfunktionærer og repræsentanter fra fsb.

Herefter gav Birthe Qasem en præsentation af afdelingsbestyrelsen, de tilstedeværende ejendomsfunktionærer og repræsentanter fra fsb. Referat af ordinært afdelingsmøde i afd. 1-60 Rymarksvænget Dato 22. maj 2014 Sted RyAC s sal, Rymarksvej 13, 2900 Hellerup Deltagere Fra afdelingen 28 lejemål var repræsenteret Fra fsb: Birthe Qasem,

Læs mere

År 2009, den 20. august, kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Stubmøllegårdcn i Karens Minde, Wagnersvej 19.

År 2009, den 20. august, kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Stubmøllegårdcn i Karens Minde, Wagnersvej 19. År 2009, den 20. august, kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Stubmøllegårdcn i Karens Minde, Wagnersvej 19. Formanden Jet Munster-Swendsen bød velkommen. 1. Valg af dirigent

Læs mere

1.a) Anita Matthiesen, Ole Schubell og Karin Ryder blev valgt som stemmetællere for hvert sit bord.

1.a) Anita Matthiesen, Ole Schubell og Karin Ryder blev valgt som stemmetællere for hvert sit bord. Sporvejsfunktionærernes Boligforening Spøttrupvej 18, kld. 2720 Vanløse J.nr. 504000 sup/ Referat fra ordinært medlemsmøde i Sporvejsfunktionærernes Boligforening SBF 1 - afholdt mandag den 29. maj 2006,

Læs mere

Til samtlige beboere i afdeling 20 Brandholms alle 1A-3K Den 14. maj 2005

Til samtlige beboere i afdeling 20 Brandholms alle 1A-3K Den 14. maj 2005 Til samtlige beboere i afdeling 20 Brandholms alle 1A-3K Den 14. maj 2005 Referat af beboermøde d. 3. maj 2005 Tilstede: Beboere:15 Fra hovedbestyrelsen: Finn Nielsen Fra boligselskabet: Forretningsfører

Læs mere