fff Varde Kommune LOKALPLAN L01 Skydebaneanlæg ved Ansager

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "fff Varde Kommune LOKALPLAN 03.10.L01 Skydebaneanlæg ved Ansager"

Transkript

1 fff Varde Kommune LOKALPLAN L01 Skydebaneanlæg ved Ansager

2 VEJLEDNING LOKALPLAN L01 OFFENTLIG HØRING Et forslag til denne lokalplan har været fremlagt i offentlig høring i perioden, fra den 6. september 2013 til den 1. november LOKALPLANENS OPBYGNING En Lokalplan består af en redegørelse og juridisk bindende bestemmelser suppleret med et eller flere kortbilag. En redegørelse beskriver formål og hovedindhold i en lokalplan. Herudover redegøres der bl.a. for de miljømæssige forhold, hvordan lokalplanen forholder sig til anden planlægning, og om gennemførelse af lokalplanen kræver tilladelser eller dispensationer fra andre myndigheder. Bestemmelserne indeholder de detaljerede retningslinjer for områdets fremtidige anvendelse. Afsnittet er opbygget, så de juridisk bindende bestemmelser står i højre spalte, og eventuelle uddybende bemærkninger står i venstre spalte. LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER En Lokalplan regulerer kun fremtidige forhold. Eksisterende lovlige forhold kan således fortsætte som hidtil - også ved ejerskifte. Lokalplanen medfører heller ikke pligt til at gennemføre de bebyggelser eller anlæg, der er beskrevet i planen. Med andre ord gælder bestemmelserne kun i de tilfælde, hvor en ejer selv vælger at ændre forholdene i området. Lokalplanens retsvirkninger er nærmere beskrevet i afsnittet Retsvirkninger i lokalplanen.

3 LOKALPLAN L01 INDHOLDSFORTEGNELSE I REDEGØRELSE BAGGRUND OG FORMÅL... 3 OMRÅDETS BELIGGENHED... 3 EKSISTERENDE FORHOLD... 3 LOKALPLANENS INDHOLD... 3 FORHOLD TIL ANDRE PLANER... 5 FORHOLD TIL ANDEN LOVGIVNING... 5 TILLADELSER FRA ANDRE MYNDIGHEDER END VARDE KOMMUNE... 8 SERVITUTTER... 8 II BESTEMMELSER 1. LOKALPLANENS FORMÅL OMRÅDETS AFGRÆNSNING OG ZONESTATUS OMRÅDETS ANVENDELSE UDSTYKNING VEJE, STIER OG PARKERING ANLÆGGET OG BEBYGGELSENS OMFANG OG PLACERING ANLÆGGET OG BEBYGGELSENS YDRE FREMTRÆDEN UBEBYGGEDE AREALER TEKNISKE ANLÆG FORUDSÆTNINGER FOR IBRUGTAGNING OPHÆVELSE AF LOKALPLAN LANDZONETILLADELSE RETSVIRKNINGER VEDTAGELSESPÅTEGNING III KORTBILAG KORTBILAG 1: MATRIKELKORT KORTBILAG 2: LOKALPLANKORT IV BILAG BILAG A: Det anvendte kortmateriale er udarbejdet af Varde Kommune. Grundmateriale: Blandt andet KMS copyright. 1

4 REDEGØRELSE Oversigtskort lokalplan området er ma rkeret med rød lin je. 2 LOKALPLAN L01

5 LOKALPLAN L01 REDEGØRELSE BAGGRUND OG FORMÅL Denne lokalplan er udarbejdet på baggrund af et ønske fra Ansager og omegns Jagtforening om, at udvide aktiviteterne ved eksisterende flugtskydningsanlæg. Ud for klubhuset ligger eksisterende flugtskydningsbane, med tilhørende tekniske bygninger i form af nedgravede teknikhuse, dommerbokse mv. Hensigten med lokalplanen er, at muliggøre udvidelse af eksisterende flugtskydebaneanlæg, så der bliver mulighed for flere former for flugtskydning. Ligeledes er det hensigten, at dele af anlægget kan indrettes til også at omfatte riffelbane. Lokalplanen skal herudover fastlægge retningslinjer for de arealer der ikke udnyttes til skydebane og for udformning af bebyggelse. OMRÅDETS BELIGGENHED Lokalplanområdet ligger godt 2,5 km syd for Ansager og afgrænses mod syd, øst og vest af hede og skovarealer. Mod nord grænser lokalplanområdet op til det åbne land og et større lavbundsområde. Lokalplanområdet udgør et areal på ca. 15,4 ha og omfatter matr. 12bh Ansager By, Ansager. Nedgravet teknikhus til kastemaskine. EKSISTERENDE FORHOLD Lokalplanområdet Lokalplanområdet ligger i landzone og anvendes til rekreative formål, i form af flugtskydningsanlæg og skov. Af en grusvej føres man til området, hvor den offentlige del i form af opholdszone med parkeringspladser og klubhus er beliggende. Klubhuset er opført som en lav plankehytte, med forskudt tag med lav hældning. Standplads med dommerboks. I forgrunden til venstre anes teknikhus, til højre sikkerhedsvold. Lokalplanområdet falder jævnt mod lavbundsarealet i nord, med en hældning fra syd mod nord med ca. 3-4 meter. Skydebane området bærer tydelige præg af at være landzoneareal, omgivet af skovarealer og med overflader af naturlig karakter. Bebyggelse fremstår i træplanker og belægninger er overvejende holdt i græs og grus, med undtagelse af de faste belægninger der er udlagt i begrænset omfang ved klubhus og standpladser. Disse er belagt med betonfliser. Adgang til skydebaneanlægget. Klubhuset anes midt i billedet LOKALPLANENS INDHOLD Hovedideen er at disponere området så skydebanerne placeres hensigtsmæssigt indbyrdes og så færdsel og ophold i området kan foregå sikkerhedsmæssigt forsvarligt. 3

6 REDEGØRELSE LOKALPLAN L01 Lokalplanen skal erstatte, videreføre og udvide mulighederne i lokalplan Hensigten i lokalplan 3.13 var at skabe mulighed for etablering af flugtskydningsbane, en 5000 m² stor sø og en rekreativ anvendelse af arealet. Hensigten fra lokalplan 3.13 udvides til også at omfatte mulighed for riffelbane, samt give fleksible rammer for udvidelse af aktiviteter ved flugtskydningsbanen. Sikkerhed Sikkerhed er en naturlig del af planlægningen for et område til skydebane. Skydebanelæg skal kontrolleres af politiet, mindst en gang indenfor hver 3 årig periode. Der er mellem eksisterende skydebaner etableret sikkerheds- og støjvolde, der jf. lokalplan 3.13 har en tilladelig højde på op til 6 meter. Bag en af standpladserne er der et nedfaldsområde. Et indhegnet sikkerhedsområde, tilplantet med frugttræer, som skal hindre ophold bag standpladsen. Flugtskydningsduerne har retning hen over standpladsen og ved anskud vil nedfald fra lerduen spredes bag standpladsen. vist på bilag A og en højde på 10 meter fra omgivende terræn. Dette er 4 meter mere end Lokalplan 3.13 giver mulighed for, hvor volde kan etableres i op til 6 meters højde. Nærværende lokalplan giver mulighed for at volde kan etableres med en højde på op til 12 meter over omgivende terræn. En forøgelse af voldenes maksimale højde med 2 meter, i forhold til det beregnede grundlag, skal sikre en fleksibilitet i voldenes endelige højde, så det ved støjmålinger kan godtgøres at krav til støjreduktion for de omkringliggende nabobebyggelser overholdes. Hovedparten af riffelbanen med tilhørende voldanlæg placeres i lavbundsområdet ca. 3 meter lavere en eksisterende volde, hvorfor den umiddelbare maksimalhøjde ikke kommer til at fremstå væsentligt forøget i forhold hertil. Herudover tilplantes jordvolde mod nord med træer og spredte buske for ikke at fremstå dominerende. Højspændingstrace Lokalplanområdet gennemskæres af 50 kv højspændingsledninger uden tinglyste deklarationer, der forholder sig restriktivt til bebyggelse, beplantning eller lignede under ledningerne. Men det foreskrives at der ved arbejde, ophold og lignende skal overholdes sikkerhedsafstande omkring højspændingsledningerne, som starter 3 meter over terræn og 15 meter ud fra den enkelte ledning. Sikkerhedsområde indhegnet bag standplads. Indhold Med nærværende lokalplan øges bygge- og anlægsmulighederne i forhold til eksisterende, idet der gives mulighed for flere tekniske bygninger eller overdækninger, samt større voldanlæg til sikkerhed og støjdæmpning. Ansager by ligger ca. 2-3 km fra skydebanen, men nærmeste bolig ligger ca. 800 meter fra området. Det er derfor nødvendigt for at realisere lokalplanen, at etablere støjvolde. Primære voldanlæg For sikkerhedsmæssigt at virke hensigtsmæssigt og samtidig nedsætte risiko for gene af omkringliggende nabobebyggelse er det ved beregning forudsat, at primære voldanlæg i forbindelse med riffelbanen skal have et omfang som Højspændingsledninger gennem lokalplanområdet. For at øge sikkerheden omkring el ledningerne udlægges der i lokalplanen et ledningstrace. Arealet indenfor ledningstraceet skal friholdes for bebyggelse og der må ikke etableres permanente opholdsarealer. Ligeledes skal beplantning holdes lavt og det skal være muligt at få uhindret tilgang til højspændingsledningerne, for tilsyn og vedligehold. 4

7 LOKALPLAN L01 REDEGØRELSE Fremtræden I forhold til anlæggets fremtræden, er det ideen at der sikres en harmonisk identitet i beplantning og bebyggelse, der er i overensstemmelse med den naturlige fremtræden i landzoneområdet. Udadtil skal anlægget fremstå som en tæt beplantning, hvor støjvolde og bebyggelse er mindre synlige. Derfor udlægges der omkransende beplantningsbælter i stort set hele lokalplanområdets afgrænsning. Beplantningsbælterne er udlagt til sikring og supplement af eksisterende beplantning og skal have samme karakter, som rækker af nåletræer. FORHOLD TIL ANDRE PLANER Lokalplan Lokalplanområdet er omfattet af lokalplan 3.13 Etablering af en flugtskydningsbane syd for Rodshave, Ansager (Tidl. Ølgod Kommune). Nærværende lokalplan erstatter eksisterende lokalplan 3.13 (Tidl. Ølgod Kommune), der ved byrådets endelige vedtagelse af nærværende lokalplan bliver aflyst. Kommuneplan Lokalplanområdet er omfattet af bestemmelserne for enkeltområde R02 i Kommuneplan 2013, Varde Kommune. Områdets anvendelse er fastlagt som R02 Rekreativt område, Landzone, Skydebane Udsnit af kommuneplanens rammekort Lokalplanen er i overensstemmelse med Kommuneplan Vandforsyningsplan Lokalplanområdet ligger i vandforsyningsområdet for Nordenskov Vandværk. Der er ingen særlige grundvandsinteresser i området. Varmeforsyningsplan Lokalplanområdet er beliggende i det åbne land og skal varmesynes ved selvstændigt anlæg. Der kan kun meddeles tilladelse til jordvarmeanlæg, hvis anlægget benytter IPA-sprit eller mindre forurenende kølemidler. Spildevandsplan Området er ikke omfattet af Varde Kommunes spildevandsplan, hvorfor spildevand skal håndteres lokalt på grunden. Skydebaner kan være forurenet eller lettere forurenet, grundet belastning af bly og eventuelt også andre miljøskadelige metaller. Overfladevand fra skydebanearealet må derfor ikke ledes til vandløb eller lignende, uden forudgående dokumentation for at vandets renhed gør det egnet for udledning. FORHOLD TIL ANDEN LOVGIVNING Miljøvurdering Der er foretaget en screening efter lov om miljøvurdering af planer og programmer for at se om der er behov for at foretage en miljøvurdering. Konklusionen af screeningen er, at lokalplanen ikke vil få væsentlig indvirkning på miljøet, og at der ikke er behov for en nærmere undersøgelse af miljøforholdene. Byrådet har derfor besluttet, at der ikke skal foretages en miljøvurdering, jf. 3, stk. 2 i Lov om miljøvurdering af planer og programmer. Internationalt naturbeskyttelsesområde Natura 2000 Ifølge bekendtgørelse om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter kan et planforslag ikke vedtages, hvis gennemførelse af planen kan betyde: at planen skader Natura 2000-områder, at yngle- eller rasteområder i det naturlige udbredelsesområde for de dyrearter, der er optaget i habitatdirektivets bilag IV, litra a) kan blive beskadiget eller ødelagt, eller at de plantearter, som er optaget i habitatdirektivets bilag IV, litra b) i alle livsstadier, kan blive ødelagt. 5

8 REDEGØRELSE LOKALPLAN L01 Lokalplanområdet ligger ca. 2-3 km fra nærmeste Natura 2000-område, ved Varde Å der løber igennem Ansager by. Varde Kommune har ikke noget konkret kendskab til dyrelivet i enkeltområde R02. Skydebanearealet er beliggende på et græsareal der tidligere var almindelig, intensivt dyrket landbrugsjord. Området vurderes derfor ikke, at indeholde særlige naturværdier, og eventuelle forekomster af bilag IV-arter i området må formodes at være knyttet til det ældre skovareal, som ikke vil blive påvirket en realisering af lokalplanen. På den baggrund vurderes det ikke at beskadige eller ødelægge yngle- eller rasteområder for bilag IVarter. Varde Kommune vurderer, at lokalplanen ikke vil have nogen negative påvirkninger af Natura 2000-området og bilag IV-arter. Naturbeskyttelsesloven Inden for lokalplanområdet ligger der: Skov Området ligger omkranset af skov mod vest, syd og øst. Den østlige del af lokalplanområdet er derudover et skovareal. Anlæggelse af jordvold, sø og begrænset bebyggelse i forbindelse med skydebaneanlæg vurderes ikke at påvirke den eksisterende skov og derfor vurderes miljøpåvirkningerne ikke at være væsentlige i forhold til, at varetage skovinteresserne. Fredskov - ophævet Der er noteret fredskov på hele matriklen. For de dele der omhandler skydebanearealerne skal fredskovspligten ophæves. Naturstyrelsen er derfor søgt om ophævelse af fredskovpligten for den del af lokalplanområdet, der ikke er skov og der er etableret erstatningsskov nær Ølgod. Skovbyggelinje Hele skydebaneområdet er omkranset af skov, der afkaster skovbyggelinjer og den del af skydebaneområdet, som ikke er skov, er omfattet af en skovbyggelinje. Området er omfattet af eksisterende lokalplan og anvendes på nuværende tidspunkt til skydebane. Nærværende lokalplan fastlægger bestemmelser til afgrænsning og reduktion af bebyggelsens omfang, hvilke bl.a. vil varetage forhold om skovbyggelinjer. En jordvold kræver normalt ikke dispensation fra skovbyggelinjen. Det vurderes, at det ikke vil påvirke miljøet væsentligt i forhold til varetagelse af eksisterende skov, at der gives mulighed for anlæggelse af nye faciliteter, og Varde Kommune er derfor sindet at meddele de fornødne dispensationer fra skovbyggelinjen til de bygninger og anlæg, der er nødvendige for realisering af lokalplanen. 3 beskyttede naturtyper - hede Syd og øst for lokalplanområdet ligger hede arealer. Med lokalplanen ændres der ikke på forholdene i og omkring hede arealer, hvorfor det er vurderet, at omkringliggende hede arealer ikke er til hinder for realisering af lokalplanen. Uforstyrret landskab Arealet ligger i et område der er udpeget som uforstyrret landskab. Nærværende lokalplan giver mulighed for at etablere jordvolde til støjdæmpning for skydebaneaktiviteter, med en højde på op til 12 meter over omgivende terræn, hvilket ikke umiddelbart er foreneligt med udpegningen som uforstyrret landskab. Lokalplanens maksimalhøjde på 12 meter forventes ikke realiseret, da denne er baseret på støjberegninger hvor 10 meters volde er tilstrækkeligt til at støjdæmpe riffelbanen i mod nabobebyggelse. Som buffer er indlagt 2 ekstra meter i lokalplanens maksimale højde, for at sikre plads til eventuel forhøjelse af støjvoldene, hvis støjmålinger skulle vise behov herfor. Hovedparten af riffelbanen med tilhørende voldanlæg placeres i lavbundsområdet ca. 3 meter lavere en eksisterende volde, hvorfor den umiddelbare maksimalhøjde ikke kommer til at fremstå væsentligt forøget i forhold hertil. Herudover er hele lokalplanområdet omgivet af skov mod syd, øst og vest og omgivende arealer er præget af fysiske barrierer af skov, læhegn og lignende beplantninger. Det er heraf vurderet at støjvolde vil fremstå mindre synlige i området og deraf ikke forstyrrer udpegningen væsentligt. Af følgende oversigtskort fremgår placeringen af de væsentligste støjvolde med brun markering, indenfor lokalplanområdet der er markeret med rød afgrænsning. De visuelle barrierer i området er markeret med gul streg, hvor den fuldt optrukne linje symboliserer væsentlig beplantning af en højde og tæthed der er massiv og ikke muliggør direkte indblik til voldanlægget. 6

9 LOKALPLAN L01 REDEGØRELSE Den stiplede gule markering symboliserer beplantning, bebyggelse eller anlæg, hvor karakteren er mere diffus, lavere eller placeret usammenhængende, men stadig på en måde så direkte indblik ikke er mulig. Placering af voldanlæg og visuelle barrierer Ved at udlægge sigtelinjer mellem de visuelle barrierer, fremkommer en form der illustrerer hvor direkte indblik til voldanlægget er mulig, markeret ved lysegul flademarkering. Det ses heraf at voldanlægget ligger beskyttet i landskabet, som i en lomme omgivet af beplantning der gør det vanskeligt at se voldanlægget, hvorfor karakteren af uforstyrret landskab ikke vil forandres væsentligt. Ligeledes udlægges der beplantningsbælte mod nord så karakteren af skov bevares og voldanlæggets visuelle effekt dæmpes og fremstår som en del af den syd-/vestlige beplantning. Beplantningsbæltet mod nord er på kortet markeret med grøn stiplet linje. Herudover omkranses anlægget af beplantning i hovedparten af lokalplanafgrænsningen. Jordforureningsloven Skydebaner er ofte forurenet eller lettere forurenet. Region Syddanmark har ikke oplysninger om jordforurening på matrikel 12bh Ansager By, Ansager. Varde Kommune formoder dog, at grunden i meget begrænset omfang, kan belastes med bly ved riffelbanens kuglefang. Derudover kan der til etablering af støjvolde eventuelt anvendes lettere forurenet jord. Matrikel 12bh Ansager By, Ansager vil derfor blive områdeklassificeret eller på en anden måde registreret som lettere forurening, når støjvolde er etableret. Dermed vil der være anmeldepligt og krav om analyser ved jordflytninger fra området, jf. jordforureningslovens 50 og 50a. Etablering af støjvolde kan kræve miljøgodkendelse. Området er uden særlige grundvandsinteresser. Spørgsmål vedrørende jordforurening kan rettes til Team Miljø - Jord og Grundvand, på telefonnummer , eller på mail til Støjforhold Da lokalplanområdet skal anvendes til skydebane aktivet må der påregnes en deraf følgende støjbelastning. For at modvirke påvirkning af nabobebyggelse er der udlagt anlægsfelter til støjvolde, så det sikres, at støjniveauet på de udendørs opholdsarealer overholder Miljøstyrelsens vejledning for skydebaneanlæg, som for boliger er 70 db(a). Støjgrænser skal overholdes i alle vejrlig. Støjvoldene udformes på baggrund af, støjberegninger foretaget af Danmarks Jægerforbund. Forud for anvendelse af skydebaneaktiviteter skal der opnås miljøgodkendelse, der bl.a. omhandler sikring af overholdelse af støjkrav. Museumsloven I forbindelse med jordarbejder, f.eks. ved byggeog anlægsarbejder, kan der dukke spor af fortidsminder op, hvorved anlægsarbejdet ifølge museumsloven skal stoppes og fundet anmeldes til kulturministeren eller det nærmeste statslige eller statsanerkendte kulturhistoriske museum, der derefter træffer beslutning om det videre forløb, jf. 27, stk. 2 og 3 i museumsloven. Fundene kan ifølge Museumsloven forlanges undersøgt for bygherrens regning. Med henblik på at undgå forsinkelse af anlægsarbejdet og uforudsete udgifter, er der mulighed for at få foretaget en forundersøgelse, inden anlægsarbejdet i gangsættes. 7

10 REDEGØRELSE LOKALPLAN L01 I henhold til museumsloven skal Varde Museum foretage en omkostningsfri arkivalsk kontrol i forbindelse med lokalplanforslag, og såfremt de bliver anmodet herom forud for større bygge- og anlægsarbejder. Varde Museum fremkommer efter den arkivalske kontrol og evt. en mindre forundersøgelse med en udtalelse om, hvorvidt eventuelle anlægs- og byggearbejder indebærer risiko for ødelæggelse af væsentlige fortidsminder, og om det vil være nødvendigt at gennemføre arkæologiske undersøgelser, inden anlægs- eller byggearbejdet gennemføres. Heraf har en deklaration betydning i forhold til områdets disponering mv., da denne fastlægger visse bindinger: Dokument af 26. marts 2004 om vejret. Deklarationen tinglyser vejretten til lokalplanområdet og betinger placeringen af tilgang til området. Der er ingen deklarationer, der strider imod lokalplanen, hvorfor der ikke aflyses deklarationer for lokalplanområdet i forbindelse med den endelige vedtagelse af nærværende lokalplan. Landzonelokalplan - bonusvirkning Planloven giver kommunen mulighed for at udforme en landzonelokalplan, så den erstatter de landzonetilladelser, der er nødvendige for planens virkeliggørelse, den såkaldte bonusvirkning. Bonusbestemmelserne i en landzonelokalplan kan indeholde betingelser svarende til de betingelser, der kan indeholdes i landzonetilladelser. På denne baggrund tillægges denne landzonelokalplan bonusvirkning med hjemmel i planlovens 15, stk. 4 for så vidt angår de af lokalplanens bestemmelser, der erstatter landzonetilladelser efter planlovens 35, som ellers ville have været nødvendige for at lokalplanen kan gennemføres Med lokalplanens endelige vedtagelse meddeles der derfor tilladelse efter planlovens 35 stk.1 (landzonetilladelse) til anvendelse og etablering af tekniske anlæg, voldanlæg, sø og bebyggelse, samt beplantning og ubebyggede arealer, herunder parkering og oplag, i overensstemmelse med lokalplanens afsnit 3-9. TILLADELSER FRA ANDRE MYNDIGHEDER END VARDE KOMMUNE Uanset lokalplanens bestemmelser må der ikke foretages ændringer af eksisterende lovlige forhold før. Forhold om fredskovspligt er afklaret, ved opnåelse af dispensation eller ophævelse fra Naturstyrelsen. SERVITUTTER For lokalplanområdet gælder flere deklarationer. 8

11 LOKALPLAN L01 BESTEMMELSER LOKALPLAN L01 SKYDEBANEANLÆG VED ANSAGER I henhold til lov om planlægning (lovbekendtgørelse nr. 937 af 24. september 2009) fastsættes herved følgende bestemmelser for det i pkt. 2 nævnte område. 1. LOKALPLANENS FORMÅL 1.01 Lokalplanen har til formål, at fastlægge lokalplanområdets anvendelse til rekreative formål, som skydebaneanlæg, hundetræningsplads og lignende former for rekreative aktiviteter, at sikre mulighed for etablering af forskelligartede skydebaner, med tilhørende tekniske anlæg, herunder støjvolde, at fastlægge retningslinjer for områdets udformning af bebyggelse, i farve- og materialevalg, og at fastlægge principper for områdets adgangs-, opholds- og parkeringsforhold. 2. OMRÅDETS AFGRÆNSNING OG ZONESTATUS 2.01 Lokalplanen afgrænses som vist på kortbilag 1 og omfatter matrikel nr. 12bh Ansager By, Ansager Lokalplanområdet fastholdes i landzone. 3. OMRÅDETS ANVENDELSE 3.01 Lokalplanen fastlægger områdets anvendelse til rekreative formål, i form af skydebaneanlæg med tilhørende faciliteter, mv Lokalplanområdet opdeles i følgende 3 delområder, Delområde I udlægges til skydebaner, med tilhørende tekniske anlæg. Delområde II udlægges til opholdszone, herunder klubhus, parkering, opbevaring, hundetræningsplads mv. Delområde III udlægges til opholdsområde med sø og skal friholdes for byggeri. Delområde IV udlægges til skovområde og skal friholdes for byggeri I delområde III kan der etableres en sø med et udgravningsareal på op til 5000 m², på betingelse af, at søen tilpasses landskabet og anlægges med et varieret forløb, jævnt skrånende bund og bredder hvis hældning ikke må være stejlere end 1:5, at det opgravede materiale ikke placeres i områder, beskyttede iht. naturbeskyttelsesloven, som eng, mose, hede mv. Opgravet materiale kan anvendes til etablering af støjvolde, at der ikke dannes forbindelse fra sø til vandløb, at der ikke opstilles nogen form for hegn, og at beplantning ved søen skal begrænses til nordsiden. 9

12 BESTEMMELSER LOKALPLAN L01 4. UDSTYKNING 4.01 Der må ikke ske yderligere udstykninger. Mindre skelreguleringer samt matrikulere sammenlægninger kan tillades. 5. VEJE, STIER OG PARKERING 5.01 Vejadgang Lokalplanområdet skal vejbetjenes via grusvej fra Sønderbro, som vist i princippet på kortbilag Vej Adgangsvejen skal udlægges i en bredde af mindst 5 meter og udføres med belægning i grus, stenmel eller sort asfalt. 5.03Parkering Parkering skal foregå indenfor opholdszonen (delområde II), vist på kortbilag 2. Parkeringsplads til mindst 20 personbiler, skal udføres med belægning af græs, grus, stenmel eller sort asfalt. 6. ANLÆGGET OG BEBYGGELSENS OMFANG OG PLACERING *) Med primære voldanlæg menes støj- og sikkerhedsvolde til omgivelse af riffelbane. **)Med sekundære voldanlæg menes mindre støj- og sikkerhedsvolde Anlægget og bebyggelsens placering Primære voldanlæg skal placeres i delområde I, indenfor de på kortbilag 2 viste områder til primære volde. Op til 5 meter fra naboskel skal primære voldanlæg udformes, så der ved voldens fod er grøft til opsamling af regnvand. Sekundære voldanlæg kan placeres efter behov, dog kun indenfor delområde I. Bebyggelse skal placeres mindst 10 meter fra naboskel, indenfor delområderne I og II, vist på kortbilag 2. Delområderne III og IV, som vist på kortbilag 2, skal friholdes for bebyggelse Anlægget og bebyggelsens omfang Primære voldanlæg må ikke overstige 12 meter over omgivende terræn. Sekundære voldanlæg må ikke overstige 7 meter over omgivende terræn.. Bebyggelsesprocenten for delområderne I og II, må ikke overstige 15 %, voldanlæg medregnes ikke. Bebyggelse må ikke overstige en højde af 5 meter over omgivende terræn. Bebyggelse med karakter af teknisk installation nødvendige for sikkerheden er undtaget heraf. 10

13 LOKALPLAN L01 BESTEMMELSER 7. ANLÆGGET OG BEBYGGELSENS YDRE FREMTRÆDEN 7.01 Facadematerialer og farver I delområderne I og II skal ny bebyggelse fremstå pudset eller med facade af planker eller brædder, i træ eller fibercement. *) Med jordfarver menes afdæmpede farver uden glans. Ny bebyggelse skal fremstå i mørke jordfarver*, hvor andelen af sort udgør min. 30 %. Følgende farver kan anvendes; - sort, - antracitgrå og mørkegrå, - mørkebrun og - mørkegrøn. Specifikke tekniske anlæg kan i delområde I, udføres i de for teknikken nødvendige materialer og farver Tagform I delområderne I og II skal tage udføres som fladt tag, ensidig taghældning, saddeltag eller forskudt tag Tagmaterialer Tage på bebyggelsen skal beklædes med sort tagpap, eller sorte plader af fibercement eller metal. Blanke og reflekterende materialer må ikke benyttes. 8. UBEBYGGEDE AREALER 8.01 Voldanlæg Indenfor delområde I, skal der etableres støjafskærmning i form af voldanlæg indenfor det på kortbilag 2, viste område til primære voldanlæg. Voldanlæg skal udformes som jordvolde, med sider der har en maksimal hældning på op til 45 grader. Voldanlæg skal på interne sider fremstå bevokset med græs, der drives ekstensivt med begrænset behov for pleje. På ydersiden af primære voldanlæg der vender mod nord, skal græsbevoksningen suppleres med spredte buske og træer Terrænregulering Udover voldanlæg og udgravning til sø, må der højest foretages terrænregulering på +/- 0,5 meter i forhold til eksisterende terræn. Terrænudligning skal ske indenfor egen grund og terrænet skal udjævnes mod skel, så der ikke forekommer terrænspring mellem naboejendomme og mod vejareal mv. Støttemure eller lignende skal placeres mindst 5 meter fra skel. Indenfor 5 meter fra naboskel skal primære volde udformes, så der ved voldens fod er mulighed for etablering af grøft, til opsamling af regnvand I delområde III kan der etableres en sø med et udgravningsareal på op til 5000 m², under overholdes af de i afsnit 3 nævnte vilkår. 11

14 BESTEMMELSER LOKALPLAN L Sø Indenfor delområde II, som vist på kortbilag 2, kan der etableres og indrettes fast inventar til ophold, leg, hundetræning, bålplads og lignende former for opholdsformål. Inventar skal udføres og fremstå i naturlige materialer Ubebyggede arealer skal henligge som græsarealer, der skal drives ekstensivt, med begrænset behov for pleje Udendørs oplag, affald og lignende skal afskærmes af malet plankehegn med afdæmpede farver som nævnt i afsnit 7, eller omgivet af beplantning Beplantningsbælter Der udlægges areal til beplantningsbælter langs lokalplanområdets øst-, og vestlige grænse, i en bredde på mindst 10 meter som vist på kortbilag 2. Der udlægges areal til beplantningsbælte langs lokalplanområdets syd- og nordlige grænse, i en bredde på mindst 5 meter som vist på kortbilag 2. Indenfor de på kortbilag 2 udlagte beplantningsbælter, skal der etableres en sammenhængende beplantning af egnstypiske nåletræer, eventuelt suppleret med spredte buske Oplag af både, campingvogne og lastbiler samt uindregistrerede køretøjer må ikke finde sted indenfor lokalplanområdet. Metalcontainere til sikker opbevaring kan tillades, under forudsætning af at de fremstår i afdæmpede farver som nævnt i afsnit TEKNISKE ANLÆG 9.01 Enhver form for tekniske anlæg der er nødvendige for skydebanens drift og sikkerhed, kan placeres indenfor lokalplanområdet, dog primært i delområde I Indenfor delområderne I, II og III kan, faskiner, tekniske anlæg til rensning og lignende installationer til behandling af overfladevand placeres. I delområde III skal installationer placeres under terræn Nye forsyningsledninger skal placeres i kørearealer Stærkstrømsledningen i området skal respekteres og der skal være uhindret adgang, for tilsyn og vedligehold. Arealet indenfor det 10 meter brede ledningstrace, som vist på kortbilag 2, skal friholdes for bebyggelse og opholdsarealer. Beplantning må ikke overstige 3 meter. 12

15 LOKALPLAN L01 BESTEMMELSER 10. FORUDSÆTNINGER FOR IBRUGTAGNING 11. OPHÆVELSE AF LOKALPLAN Ny skydebane må ikke tages i brug før, Støjvolde er etableret i et omfang, så det ved målinger eller beregninger kan dokumenteres, at støjniveau for omkringliggende boliger, overholder Miljøstyrelsens grænseværdier. Nødvendige miljøgodkendelser er tilvejebragt Lokalplan nr Etablering af en flugtskydningsbane syd for Rodshave, Ansager, ophæves i sin helhed, jf. afgrænsning i pkt LANDZONETILLADELSE *I henhold til 15, stk. 4 i Lov om planlægning. 13. RETSVIRKNINGER Bonusvirkning - Landzonetilladelse Med lokalplanens endelige vedtagelse meddeles der samtidig tilladelse efter planlovens 35 stk.1* til anvendelse og etablering af tekniske anlæg, støjvolde, bebyggelse og sø samt beplantning og ubebyggede arealer, herunder parkering og oplag, i overensstemmelse med lokalplanen Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendomme, der er omfattet af planen, ifølge lov om planlægning 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt anvendes i overensstemmelse med planens bestemmelser. Den eksisterende lovlige anvendelse af en ejendom kan fortsætte som hidtil. Lokalplanen medfører heller ikke i sig selv krav om etablering af de anlæg m.v., der er indeholdt i planen. Byrådet kan ifølge lov om planlægning, 19, meddele dispensation fra lokalplanens bestemmelser, hvis dispensationen ikke er i strid med principperne i planen. Mere væsentlige afvigelser fra lokalplanen kan kun gennemføres ved tilvejebringelse af ny lokalplan. Byrådet skal derimod dispensere fra en lokalplans bestemmelser om tilslutning til et kollektivt varmeforsyningsanlæg som betingelse for ibrugtagning af ny bebyggelse, når bebyggelsen opføres som lavenergihus, jf. lov om planlægning 19, stk. 4. Private byggeservitutter og andre tilstandsservitutter, der er uforenelige med lokalplanen, fortrænges af planen. Andre servitutter kan eksproprieres, når det vil være af væsentlig betydning for planens virkeliggørelse. I henhold til 47 i lov om planlægning kan der foretages ekspropriation af privates ejendomme eller rettigheder over ejendomme, når ekspropriation vil være af væsentlig betydning for virkeliggørelsen af lokalplanen. Såfremt forhold ikke er reguleret i lokalplanen, gælder de almindelige bebyggelsesregulerende bestemmelser i byggelov og planlov. 13

16 BESTEMMELSER LOKALPLAN L01 VEDTAGELSESPÅTEGNING Lokalplanen er vedtaget endeligt, i henhold til 27 i lov om planlægning. Varde Byråd, den dd. mm 2014 P.b.v. Gylling Haahr / Max Kruse Borgmester Kommunaldirektør 14

17 1ab 1ac 1ad 12bm 12bi 1eæ 12bh!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 9am 2k 2v 6 2b 1m Signaturforklaring Lokalplan L01 kortbilag 1 Oversigtskort med matrikelgrænser!!!!!!!!!!!!!! Områdeafgrænsning Meter ejerlav: Ansager by Målforhold 1:5000 (A4) Juli 2013

18 1ad 1ab 1ac 12bm 12bi 1eæ 5 m bredt plantebælte 10 m bredt plantebælte 200 m I 100 m III 12bh 5 m bredt plantebælte 9am # 60 m II 80 m 5 m bredt plantebælte IV 260 m 10 m bredt plantebælte 2k 6 2b 1m Signaturforklaring!!!!!!!!!!! II!!! Områdeafgrænsning Delområde Delområdenummer Område for primære voldanlæg # Indkørsel Tracé for elledning, 50 kv stærkstrøm Lokalplan L01 kortbilag 2 Lokalplankort Meter Målforhold 1:5000 (A4) Juli 2013

19 Bilag A Lokalplan L01 Uddybende forklaring af voldanlæg Princip - Placering af voldanlæg mv. Her kommer en ny illustrationsplan Riffelbane Primære voldanlæg Sø Flugtskydningsbane Parkering Klubhus Skov Hundetræning mv. Illustrationsplan der viser placeringen af de primære voldanlæg Princip - Udformning af voldanlæg 45 Sider på voldanlæg skal etableres med en maksimal hældning på 45 grader, i forhold til det vandrette plan. Yderside af voldanlæg skal fremstå med beplantning af uplejet græs og spredte buske. Mod nord suppleret med beplantningsbælte. Princip - Højde af voldanlæg 12 meter 10 meter 6 meter Eksisterende maksimalhøjde for voldanlæg 6 meter, jf. lokalplan 3.13 Beregnede og forventede højde for voldanlæg 10 meter, Maksimalhøjde for voldanlæg 12 meter, jf. nærværende lokalplan L01

20 Varde Kommunes byvåben Et blåt skjold med en gående guld-leopard med rød tunge Byvåbnet er formentlig det ældste i Danmark. Det stammer fra tiden omkring 1442, året hvor Varde fik sine første købstadsrettigheder. Varde Kommune Bytoften Varde Tlf

LOKALPLANENS HENSIGT

LOKALPLANENS HENSIGT LOKALPLANENS HENSIGT Med vedtagelsen af Allerød Kommuneplan 1997-2009 blev det muligt at overføre et areal ved Bjergvej - Lyngevej fra landzone til byzone. Arealet kan udstykkes i 14 grunde til helårsboliger.

Læs mere

fff Varde Kommune LOKALPLAN L01 Skydebaneanlæg ved Ansager

fff Varde Kommune LOKALPLAN L01 Skydebaneanlæg ved Ansager fff Varde Kommune LOKALPLAN 03.10.L01 Skydebaneanlæg ved Ansager VEJLEDNING LOKALPLAN 03.10.L01 OFFENTLIG HØRING Byrådet fremlægger hermed forslag til lokalplan 03.10.L01 i offentlig høring i 8 uger, fra

Læs mere

Tilbygning til Sydvestjyllands Efterskole

Tilbygning til Sydvestjyllands Efterskole Lokalplan nr. 21-050-0001 Bramming Landområde Tilbygning til Sydvestjyllands Efterskole Tillæg nr. 1 til LP nr. 120, Bramming maj 2011 Side: 0 Lokalplan nr. 21-050-0001.Bramming Landområde, Tilbygning

Læs mere

FAABORG KOMMUNE Lokalplan 2.95

FAABORG KOMMUNE Lokalplan 2.95 FAABORG KOMMUNE Lokalplan 2.95 Erhvervsområde i Kaleko oktober 2002 Indholdsfortegnelse Offentlighedsperiode 1 Lokalplanens baggrund 2 Bestemmelser 3 Lokalplan 2.95 3 1 Lokalplanens formål 3 2 Område og

Læs mere

Offentlig høring. Fra den xx.xx.2018 til den xx.xx Udkast til tillæg nr. 1 til lokalplan nr Boligområde Mølhøjvangen, Haverslev

Offentlig høring. Fra den xx.xx.2018 til den xx.xx Udkast til tillæg nr. 1 til lokalplan nr Boligområde Mølhøjvangen, Haverslev Offentlig høring Fra den xx.xx.2018 til den xx.xx.2018 Udkast til tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 2.12 Boligområde Mølhøjvangen, Haverslev Indholdsfortegnelse Hvad er en lokalplan? 1 Redegørelse 2 Lokalplanens

Læs mere

Greve Kommune. Lokalplan nr Forslag. Tune Skole. Lægehus ved Tune Skole

Greve Kommune. Lokalplan nr Forslag. Tune Skole. Lægehus ved Tune Skole Greve Kommune Forslag Lokalplan nr.15.17 Tune Skole Lægehus ved Tune Skole Forslag til lokalplan er udarbejdet af Center for Teknik & Miljø, Greve Kommune. Forslaget er vedtaget af Greve Byråd den 27.

Læs mere

Forslag til Lokalplan L01 Skydebaneanlæg ved Ansager

Forslag til Lokalplan L01 Skydebaneanlæg ved Ansager Forslag til Lokalplan 03.10.L01 Skydebaneanlæg ved Ansager Resume af indsigelser indkommet i forbindelse med offentlig høring af ovennævnte lokalplanforslag, suppleret med forvaltningens oplæg til byrådets

Læs mere

Lokalplan nr. 143. Nyborg Kommune Teknisk Afdeling, juli 2006. P-plads ved Hotel Nyborg Strand

Lokalplan nr. 143. Nyborg Kommune Teknisk Afdeling, juli 2006. P-plads ved Hotel Nyborg Strand Lokalplan nr. 143 Nyborg Kommune Teknisk Afdeling, juli 2006 P-plads ved Hotel Nyborg Strand Indholdsfortegnelse Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund...4 Forhold til anden planlægning...5 Forsyningsforhold...5

Læs mere

Tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 209 for et bolig- og institutionsområde i Spangsbjerg

Tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 209 for et bolig- og institutionsområde i Spangsbjerg Lokalplan 01-040-0002. Spangsbjerg Tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 209 for et bolig- og institutionsområde i Spangsbjerg Maj 2016 Byrådet udarbejder lokalplan for at fastlægge bestemmelser om den enkelte

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE LOKALPLAN 5.7 FOR BOLIGOMRÅDE I TAMBOHUSE

THYHOLM KOMMUNE LOKALPLAN 5.7 FOR BOLIGOMRÅDE I TAMBOHUSE THYHOLM KOMMUNE LOKALPLAN 5.7 FOR BOLIGOMRÅDE I TAMBOHUSE FREMLAGT FRA DEN 4. DECEMBER 2002 TIL DEN 12. FEBRUAR 2003. OFFENTLIGT BEKENDTGJORT DEN 9. APRIL 2003. Forord til lokalplanforslaget Thyholm Kommunes

Læs mere

LOKALPLAN NR. 123. Lufthavnsrelateret erhverv. (Tillæg til lokalplan 94) Billund kommune Teknisk Service December 2005

LOKALPLAN NR. 123. Lufthavnsrelateret erhverv. (Tillæg til lokalplan 94) Billund kommune Teknisk Service December 2005 Lufthavnsrelateret erhverv (Tillæg til lokalplan 94) Billund kommune Teknisk Service December 2005 LOKALPLAN NR. 123 Indholdsfortegnelse Hvad er en lokalplan?...4 REDEGØRELSE Baggrund...5 Beskrivelse

Læs mere

Tillæg 1 til lokalplan nr. 315

Tillæg 1 til lokalplan nr. 315 Tillæg 1 til lokalplan nr. 315 For et boligområde ved Hovedgaden 2 i Løgstrup Forslag Ovenfor ses luftfoto med markering af eksisterende lokalplan samt skravering af tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 315.

Læs mere

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr Tømrergården, Boliger i Hårlev

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr Tømrergården, Boliger i Hårlev VALLØ KOMMUNE Lokalplan nr. 1-27 Tømrergården, Boliger i Hårlev Vedtaget af Kommunalbestyrelsen d. 17. marts 2005 Lokalplan nr. 1-27 for Tømrergården, Boliger i Hårlev Indholdsfortegnelse Lokalplanens

Læs mere

HOLSTED KOMMUNE. Lokalplan nr. 64. Del af centerområde ved torvet i Holsted

HOLSTED KOMMUNE. Lokalplan nr. 64. Del af centerområde ved torvet i Holsted HOLSTED KOMMUNE Del af centerområde ved torvet i Holsted Holsted Kommune Side 1 del af centerområde ved torvet i Holsted. Udarbejdet af Teknisk afdeling, Holsted Kommune. Godkendelsesdatoer: Vedtaget af

Læs mere

LOKALPLAN SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR PRIVATSKOLEN ALS I VØLUNDSGADE

LOKALPLAN SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR PRIVATSKOLEN ALS I VØLUNDSGADE LOKALPLAN SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 4-0306 PRIVATSKOLEN ALS I VØLUNDSGADE PLAN OG TEKNIK RÅDHUSET 6400 SØNDERBORG TLF 74126430 FAX 74126432 E-MAIL raadhus@sonderborg.dk I ndhold BESKRIVELSE AF LOKALPLANOMRÅDET

Læs mere

LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Regionkommuneplantillæg nr. 022

LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Regionkommuneplantillæg nr. 022 LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Regionkommuneplantillæg nr. 022 110 a 110 d 112 Restaurant-, hotel- og udstillingsformål oktober 2010 Lokalplanforslag 045 og forslag til regionkommuneplantillæg

Læs mere

Kort nr. 1 Lokalplanområdets afgrænsning (matrikelkort)... side 9 Kort nr. 2 Arealanvendelsesplan... side 11

Kort nr. 1 Lokalplanområdets afgrænsning (matrikelkort)... side 9 Kort nr. 2 Arealanvendelsesplan... side 11 SKJERN KOMMUNE LOKALPLAN NR.88 55Lokalplan nr. 88 for området til behandling af tegl, beton og asfalt ved ejendommen Mejlbyvej 5, Stauning. Udarbejdet i januar 2000 af Skjern Kommune, Teknisk Forvaltning.

Læs mere

LOKALPLAN 81. Pileparken ll Mørkhøj kvarter

LOKALPLAN 81. Pileparken ll Mørkhøj kvarter LOKALPLAN 81 Pileparken ll Mørkhøj kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1992 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der gennemføres

Læs mere

Lokalplan 210. Lokalplan for udvidelse af Horsens Kunstmuseum TEKNISK FORVALTNING

Lokalplan 210. Lokalplan for udvidelse af Horsens Kunstmuseum TEKNISK FORVALTNING Lokalplan for udvidelse af Horsens Kunstmuseum TEKNISK FORVALTNING JUNI 2005 Indhold Indhold Redegørelse Baggrund for lokalplanen 4 Lokalplanens formål 4 Lokalplanområdet i dag 5 Forhold til anden planlægning

Læs mere

Lokalplan nr. B 05.08.01 Børneinstitution i Neder Vindinge, Kastrup

Lokalplan nr. B 05.08.01 Børneinstitution i Neder Vindinge, Kastrup Lokalplan nr. B 05.08.01 Børneinstitution i Neder Vindinge, Kastrup Januar 2013 1 Om kommune- og lokalplaner Kommuneplanen er den overordnede plan, som indeholder overordnede målsætninger for kommunens

Læs mere

Lokalplan nr. 13.1.1 Område ved Roskildevej og Linde Allé. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune

Lokalplan nr. 13.1.1 Område ved Roskildevej og Linde Allé. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Lokalplan nr. 13.1.1 Område ved Roskildevej og Linde Allé Hvad er en lokalplan

Læs mere

Ærø Kommune. Lokalplan 9-23. Område til ferieboliger i Ærøskøbing, Ærø Marina

Ærø Kommune. Lokalplan 9-23. Område til ferieboliger i Ærøskøbing, Ærø Marina Ærø Kommune Lokalplan 9-23 Område til ferieboliger i Ærøskøbing, Ærø Marina Hvad er en lokalplan En lokalplan er en detaljeret plan for et område i en kommune. Den fastlægger en række retningslinier for,

Læs mere

Lokalplan nr. 85. for et landsstævnestadion. Torneværksvej. Porcelænsvej. 42t. 24a

Lokalplan nr. 85. for et landsstævnestadion. Torneværksvej. Porcelænsvej. 42t. 24a Porcelænsvej Lokalplan nr. 85 for et landsstævnestadion Torneværksvej 42t 24a Rønne Kommune juli 1999 1 INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE Lokalplanens baggrund...2 Lokalplanens indhold...2 Lokalplanens

Læs mere

Lokalplan nr. 54. Bakkely Vindmøllepark. Indhold: STEVNS KOMMUNE. side 1 side 1

Lokalplan nr. 54. Bakkely Vindmøllepark. Indhold: STEVNS KOMMUNE. side 1 side 1 Lokalplan nr. 54 Bakkely Vindmøllepark Indhold: Lokalplanens baggrund Lokal planområdet Lokal planens ind hold Lokalplanens bestemmelser Vedtagelsespåtegning side 1 side 1 side 1 side 3 side 5 Kortbilag

Læs mere

Lokalplan. For Bornholms Tekniske Samling i Rutsker. Inkl. regionkommuneplantillæg nr. 12. Teknik & Miljø 2008

Lokalplan. For Bornholms Tekniske Samling i Rutsker. Inkl. regionkommuneplantillæg nr. 12. Teknik & Miljø 2008 Lokalplan 035 For Bornholms Tekniske Samling i Rutsker. Inkl. regionkommuneplantillæg nr. 12 Teknik & Miljø 2008 INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse Lokalplanens hensigter Forhold til anden planlægning Miljøvurdering

Læs mere

Høje-Taastrup Kommune. Lokalplan nr Høje Taastrup. Landskabelig støjvold. 10. april Kongsbak Informatik

Høje-Taastrup Kommune. Lokalplan nr Høje Taastrup. Landskabelig støjvold. 10. april Kongsbak Informatik Høje-Taastrup Kommune Lokalplan nr. 2.26 Høje Taastrup Landskabelig støjvold 10. april 2002 Kongsbak Informatik Høje-Taastrup Kommune Lokalplan 2.26 Lokalplan for en landskabelig støjvold langs Holbækmotorvejen

Læs mere

LOKALPLAN NR. 06.61.D

LOKALPLAN NR. 06.61.D LOKALPLAN NR. 06.61.D Område til offentlige formål ved Ll. Lyngby Skole Landinspektørgruppen i samarbejde med Teknisk Afdeling April 2006 Lokalplan 06.61.D er offentliggjort fra 28. december 2005 til og

Læs mere

Offentlig institution og anlæg ved Gl. Vardevej

Offentlig institution og anlæg ved Gl. Vardevej Lokalplan 03-010-0006 Gl. Gjesing Offentlig institution og anlæg ved Gl. Vardevej marts 2013 LL Byrådet udarbejder lokalplan for at fastlægge bestemmelser om den enkelte ejendoms anvendelse og bebyggelse

Læs mere

LOKALPLANENS REDEGØRELSE: forhold til anden planlægning... A.

LOKALPLANENS REDEGØRELSE: forhold til anden planlægning... A. VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1-13 Lokalplan for et område til erhvervsformål, beliggende ved Herlev Mark i Hårlev. Svend Andersen Plastic Industri R/S er beliggende på en del af arealet. INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Lokalplan 01-58. for et område til offentlige formål - Idræts- og Naturefterskole

Lokalplan 01-58. for et område til offentlige formål - Idræts- og Naturefterskole Lokalplan 01-58 for et område til offentlige formål - Idræts- og Nurefterskole 2 INDHOLDSFORTEGNELSE: REDEGØRELSE... 3 LOKALPLANOMRÅDETS BELIGGENHED... 3 FORMÅL MED LOKALPLANEN... 3 EKSISTERENDE FORHOLD...

Læs mere

LOKALPLAN NR. 115 FOR ET ERHVERVSOMRÅDE VED GESTENVEJ. Redegørelse. Lokalplanen og den overordnede planlægning. Lokalplanens indhold

LOKALPLAN NR. 115 FOR ET ERHVERVSOMRÅDE VED GESTENVEJ. Redegørelse. Lokalplanen og den overordnede planlægning. Lokalplanens indhold LOKALPLAN NR. 115 FOR ET ERHVERVSOMRÅDE VED GESTENVEJ Redegørelse Lokalplanen og den overordnede planlægning Lokalplanområdet er beliggende i landzone. Området er i kommuneplanen udlagt som en del af område

Læs mere

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-3-9901.doc

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-3-9901.doc SØNDERBORG KOMMUNE SØNDERBORG KOMMUNE Forslag til LOKALPLAN NR. 3-9901 Boligområde ved Sønderskoven mellem Borgmester Andersens Vej og Hiort Lorenzens Vej BESKRIVELSE AF FORSLAGET I forbindelse med udarbejdelsen

Læs mere

Lokalplan nr Albertslund syd - Sportsplads. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune.

Lokalplan nr Albertslund syd - Sportsplads. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Lokalplan nr. 4.3.1 Albertslund syd - Sportsplads Hvad er en lokalplan En lokalplan

Læs mere

LOKALPLAN NR For et område på Munkeengen. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning

LOKALPLAN NR For et område på Munkeengen. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning LOKALPLAN NR. 203 For et område på Munkeengen Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning GRUNDLAGET FOR LOKALPLANEN Indledning Hillerød byråd har i henhold til kommuneplanlovens bestemmelser udarbejdet lokalplan

Læs mere

Lokalplan nr. 70 og kommuneplantillæg nr. 4. for en campingplads og ferielejligheder i Gedser

Lokalplan nr. 70 og kommuneplantillæg nr. 4. for en campingplads og ferielejligheder i Gedser Lokalplan nr. 70 og kommuneplantillæg nr. 4 for en campingplads og ferielejligheder i Gedser 1 Gedser Indledning... 3 Beskrivelse af lokalplanområdet... 3 Baggrunden for lokalplanens tilvejebringelse...

Læs mere

Tillæg nr. 38 til Herning Kommuneplan 2013-2024

Tillæg nr. 38 til Herning Kommuneplan 2013-2024 Tillæg nr. 38 til Rammeområde 72.T1 Solfangeranlæg og Kølkær Varmecentral nord for Kølkær. Om kommuneplantillægget Et kommuneplantillæg er en del af kommuneplanen. Kommuneplanen er ikke direkte bindende

Læs mere

Lokalplan nr. 3.7.1 Butikker på Egelundsvej 5. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. www.albertslund.dk albertslund@albertslund.

Lokalplan nr. 3.7.1 Butikker på Egelundsvej 5. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. www.albertslund.dk albertslund@albertslund. Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Lokalplan nr. 3.7.1 Butikker på Egelundsvej 5 Hvad er en lokalplan En lokalplan

Læs mere

Lokalplan 167. Lokalplan for udnyttelse af et område ved Hulvej skole

Lokalplan 167. Lokalplan for udnyttelse af et område ved Hulvej skole Lokalplan 167 Lokalplan for udnyttelse af et område ved Hulvej skole TEKNISK FORVALTNING SEPTEMBER 2000 INDHOLDSFORTEGNELSE Beskrivelsen -Baggrund for udarbejdelse af lokalplan... 2 -Beliggenhed, afgrænsning

Læs mere

Lokalplan nr. 132. For udbygning af Den Midtvestjyske Idrætshøjskole med idrætsefterskole. Ikast Kommune

Lokalplan nr. 132. For udbygning af Den Midtvestjyske Idrætshøjskole med idrætsefterskole. Ikast Kommune Lokalplan nr. 132 For udbygning af Den Midtvestjyske Idrætshøjskole med idrætsefterskole. Ikast Kommune Indholdsfortegnelse Hvad er en lokalplan?...5 Lokalplanredegørelse...6 1. Lokalplanområdets beliggenhed...6

Læs mere

Wilhelminelyst GRENAA KOMMUNE FOR ET OMRÅDE TIL CAMPINGPLADS PÅ ANHOLT

Wilhelminelyst GRENAA KOMMUNE FOR ET OMRÅDE TIL CAMPINGPLADS PÅ ANHOLT Wilhelminelyst GRENAA KOMMUNE LOKALPLAN NR.72 FOR ET OMRÅDE TIL CAMPINGPLADS PÅ ANHOLT o GRENAA KOMMUNE LOKALPLAN NR. 72 Lokalplan for et område til campingplads på Anholt. l jss J E2 *S ' ' : ' -"^ 2J

Læs mere

Vallø kommune - Lokalplan 1-1 9

Vallø kommune - Lokalplan 1-1 9 Vallø kommune - Lokalplan 1-1 9 Lokalplan for et område tilboligbebyggelse på Nordmarken i Hårlev. Indhold side LOKALPLANENS REDEGØRELSE Lokalplanens indhold... 2 Lokalplanens forhold til anden kommunalplanlægning...

Læs mere

Forslag til Lokalplan Udstykning af Bygaden 57

Forslag til Lokalplan Udstykning af Bygaden 57 Forslag til Lokalplan 73.2 Udstykning af Bygaden 57 1 Indhold Hvad er en lokalplan? Fremlæggelsesperiode 3 Lokalplanforslagets midlertidige retsvirkninger 3 Redegørelse Indledning Bevaringsværdige træer

Læs mere

Forslag til Lokalplan 81 Ældreboliger på Præstegårdsvej. Lokalplan 81B. Ældrecentret i Hvalsø

Forslag til Lokalplan 81 Ældreboliger på Præstegårdsvej. Lokalplan 81B. Ældrecentret i Hvalsø I Forslag til Lokalplan 81 Ældreboliger på Præstegårdsvej Lokalplan 81B Ældrecentret i Hvalsø Orientering Regler for Lokalplaners Udarbejdelse Indhold En lokalplan er en fysisk plan, der fastlægger de

Læs mere

LOKALPLAN NR. 42 for Slangerup Foderstofforening ved Slagslundevej

LOKALPLAN NR. 42 for Slangerup Foderstofforening ved Slagslundevej Slangerup kommune LOKALPLAN NR. 42 for Slangerup Foderstofforening ved Slagslundevej Redegørelse for lokalplanens baggrund og indhold Redegørelse for lokalplanens forhold til anden planlægning Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN 82. P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter

LOKALPLAN 82. P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter LOKALPLAN 82 P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1993 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

Lokalplan nr. 55.3 for et boligområde ved Nygade i Videbæk.

Lokalplan nr. 55.3 for et boligområde ved Nygade i Videbæk. Videbæk i januar 2003 D.nr. 28673 Rev. den 30. april 2003 Lokalplan nr. 55.3 for et boligområde ved Nygade i Videbæk. Videbæk Kommune Lokalplan nr. 55.3 med tilhørende tillæg nr. 13 til Videbæk Kommuneplan

Læs mere

Lokalplan nr. 1.42.B. Boligområde ved Føllegårdsvej i Skævinge

Lokalplan nr. 1.42.B. Boligområde ved Føllegårdsvej i Skævinge Lokalplan nr. 1.42.B Boligområde ved Føllegårdsvej i Skævinge 28.11.2001 Lokalplan - Skævinge side 1 Skævinge Kommune lokalplan nr. 1.42.B Boligområde Føllegardsvej matr.nr. 16-+ 16 Skævinge By, Skævinge

Læs mere

TILLÆG NR. 13 REKREATIVT OMRÅDE VED LØNNE - FERIECENTER ENKELTOMRÅDE 13.10.R01 VARDE KOMMUNE

TILLÆG NR. 13 REKREATIVT OMRÅDE VED LØNNE - FERIECENTER ENKELTOMRÅDE 13.10.R01 VARDE KOMMUNE TILLÆG NR. 13 REKREATIVT OMRÅDE VED LØNNE - FERIECENTER ENKELTOMRÅDE 13.10.R01 VARDE KOMMUNE - KOMMUNEPLAN 2010-2022 - APRIL 2011 VEJLEDNING OPBYGNING Tillæg 13 til Kommuneplan 2010-2022 udgøres af en

Læs mere

LOKALPLAN NR. 182. For et område ved Petersborgvej. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning

LOKALPLAN NR. 182. For et område ved Petersborgvej. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning LOKALPLAN NR. 182 For et område ved Petersborgvej Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning GRUNDLAGET FOR LOKALPLANEN Hillerød kommune har i henhold til kommuneplanlovens bestemmelser ladet udarbejde lokalplan

Læs mere

BOV KOMMUNE. Lokalplan 1/29-1. Boligområde ved Hærvejen i Bov 1997

BOV KOMMUNE. Lokalplan 1/29-1. Boligområde ved Hærvejen i Bov 1997 BOV KOMMUNE Lokalplan 1/29-1 Boligområde ved Hærvejen i Bov 1997 BOV KOMMUNE Lokalplan 1/29-1 Boliger ved Hærvejen i Bov 1. udkast af juli 1996 Lokalplanen er udarbejdet af Teknikog Planafdelingen, Bov

Læs mere

VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN 53 FOR ET OMRÅDE TIL OMBYGNING OG UDVIDELSE AF PLEJEHJEMMET ELIM

VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN 53 FOR ET OMRÅDE TIL OMBYGNING OG UDVIDELSE AF PLEJEHJEMMET ELIM VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN 53 FOR ET OMRÅDE TIL OMBYGNING OG UDVIDELSE AF PLEJEHJEMMET ELIM Lokalplan 53 For et område til ombygning og udvidelse af plejehjemmet Elim Udarbejdet af Vamdrup kommune og Arkitekt

Læs mere

LOKALPLAN 285 ALLERØD KOMMUNE BOLIGER VEST FOR TUNET OG HAVEBOVEJ. Indeholder forslag til tillæg til kommuneplanen

LOKALPLAN 285 ALLERØD KOMMUNE BOLIGER VEST FOR TUNET OG HAVEBOVEJ. Indeholder forslag til tillæg til kommuneplanen LOKALPLAN 285 BOLIGER VEST FOR TUNET OG HAVEBOVEJ Indeholder forslag til tillæg til kommuneplanen ALLERØD KOMMUNE FORVALTNINGEN 2004 INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD...2 Hvad er en lokalplan?...2 Hvorfor udarbejdes

Læs mere

VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR Lokalplan for et område til offentlige formål i den nordøstlige del af Hårlev by. LOKALPLANENS REDEGØRELSE:

VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR Lokalplan for et område til offentlige formål i den nordøstlige del af Hårlev by. LOKALPLANENS REDEGØRELSE: VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1-03. Lokalplan for et område til offentlige formål i den nordøstlige del af Hårlev by. INDHOLDSFORTEGNELSE: LOKALPLANENS REDEGØRELSE: Side Lokalplanens indhold... 1. Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN N R for udvidelse af erhvervsejendom i Tebstrup.

LOKALPLAN N R for udvidelse af erhvervsejendom i Tebstrup. LOKALPLAN N R. 079 for udvidelse af erhvervsejendom i Tebstrup. Skanderborg Kommune 1996 INDHOLDSFORTEGNELSE LOKALPLAN NR. 079 REDEGØRELSE Lokalplanområdet Lokalplanens baggrund og formål Lokalplanens

Læs mere

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby VALLØ KOMMUNE Lokalplan nr. 4-11 for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 9. september 2004. INDHOLD Redegørelse 3 Indledning 3 Lokalplanområdet

Læs mere

plan, byg og miljø Lokalplan nr. 75 For et område til offentlige formål i Høng by (Skole, Kollegiebyggeri m. v.)

plan, byg og miljø Lokalplan nr. 75 For et område til offentlige formål i Høng by (Skole, Kollegiebyggeri m. v.) plan, byg og miljø Lokalplan nr. 75 For et område til offentlige formål i Høng by (Skole, Kollegiebyggeri m. v.) HVAD ER EN LOKALPLAN? I en lokalplan kan kommunalbestyrelsen fastlægge bindende bestemmelser

Læs mere

1. Lokalplanområdets forhold til omgivelserne og de tilstødende arealer og bebyggelser.

1. Lokalplanområdets forhold til omgivelserne og de tilstødende arealer og bebyggelser. ØVRIGE OPLYSNINGER Beskrivende tekst suppleres så vidt muligt med angivelser på målfaste kortbilag. Se i øvrigt vejledningen på side 6-8, vedrørende ansøgningens indhold og udformning. A. Basisoplysninger:

Læs mere

LOKALPLAN NR. 10-0201 BOLIGBEBYGGELSE PÅ DYBBØL LANGBRO SØNDERBORG KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 10-0201 BOLIGBEBYGGELSE PÅ DYBBØL LANGBRO SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 10-0201 BOLIGBEBYGGELSE PÅ DYBBØL LANGBRO SØNDERBORG KOMMUNE Plan- og Teknikforvaltningen Rådhuset 6400 Sønderborg Tlf. 74 12 64 00 Fax 74 12 64 02 E-mail raadhus@sonderborg.dk 1 SØNDERBORG

Læs mere

Lokalplan nr. 7.25 Område til sommerhuse v. Skovsgårdsvej/ Sydvestvej

Lokalplan nr. 7.25 Område til sommerhuse v. Skovsgårdsvej/ Sydvestvej Lokalplan nr. 7.25 Område til sommerhuse v. Skovsgårdsvej/ Sydvestvej SKOVSGÅRSVEJ BRENELSIG Fremlagt fra den 10.11.2004 til den 05.01.2005 Endelig vedtaget den 02.02.2005 Hals Kommune :: 7.25 http://www.halskom.dk/dk/planer_visioner/find_planen/lokalplaner/725.htm?mode=...

Læs mere

Lokalplan for Byudviklingsområde ved Selsøvej i Skibby Rammelokalplan. Vedtaget af Byrådet den 23. september Lokalplan nr.

Lokalplan for Byudviklingsområde ved Selsøvej i Skibby Rammelokalplan. Vedtaget af Byrådet den 23. september Lokalplan nr. Lokalplan for Byudviklingsområde ved Selsøvej i Skibby Rammelokalplan Vedtaget af Byrådet den 23. september 2014 Lokalplan nr. 066 2 Indholdsfortegnelse Redegørelse 3 Indledning... 3 Områdets beliggenhed...

Læs mere

LOKALPLAN NR. 138 STØVRING KOMMUNE GRANGÅRDSVEJ I I OFFENTLIGT OMRÅDE - STØVRING HOBROVEJ 88, 9530 STØVRING, TLF. 99 86 86 86 STEMPELMÆRKE.

LOKALPLAN NR. 138 STØVRING KOMMUNE GRANGÅRDSVEJ I I OFFENTLIGT OMRÅDE - STØVRING HOBROVEJ 88, 9530 STØVRING, TLF. 99 86 86 86 STEMPELMÆRKE. LOKALPLAN NR. 138 OFFENTLIGT OMRÅDE - STØVRING GRANGÅRDSVEJ I I STEMPELMÆRKE Anmelder : STØVRING KOMMUNE HOBROVEJ 88, 9530 STØVRING, TLF. 99 86 86 86 INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse: Indledning Forhold

Læs mere

Lokalplan 40. For lokal plastvirksomhed ved Vester Velling

Lokalplan 40. For lokal plastvirksomhed ved Vester Velling Lokalplan 40 For lokal plastvirksomhed ved Vester Velling November 1998 Lokalplanens retsvirkninger Midlertidige retsvirkninger efter planloven Endegyldige retsvirkninger Når et forslag til lokalplan er

Læs mere

Hvad er en lokalplan? 1. Redegørelse 3. Baggrund og formål 4. Området 5. Lokalplanens indhold 6. Anden planlægning 7. Anden lovgivning 9

Hvad er en lokalplan? 1. Redegørelse 3. Baggrund og formål 4. Området 5. Lokalplanens indhold 6. Anden planlægning 7. Anden lovgivning 9 Indholdsfortegnelse Hvad er en lokalplan? 1 Redegørelse 3 Baggrund og formål 4 Området 5 Lokalplanens indhold 6 Anden planlægning 7 Anden lovgivning 9 Servitutter 10 Bestemmelser 11 1. Lokalplanens formål

Læs mere

LOKALPLAN NR for et boligområde i Skovlunden, Thyregod.

LOKALPLAN NR for et boligområde i Skovlunden, Thyregod. LOKALPLAN NR. 080503 for et boligområde i Skovlunden, Thyregod. GIVE KOMMUNE 1 Hvad er en lokalplan Dette hæfte er en lokalplan for et boligområde i Skovlunden, Thyregod. En lokalplan er en fysisk plan,

Læs mere

LOKALPLAN 108. Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter

LOKALPLAN 108. Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter LOKALPLAN 108 Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1997 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

Vallø kommune - Lokalplan Lokalplan for et område til boligbebyggelse i Strøby

Vallø kommune - Lokalplan Lokalplan for et område til boligbebyggelse i Strøby Vallø kommune - Lokalplan 4-06 Lokalplan for et område til boligbebyggelse i Strøby Indhold Lokalplanens redegørelse Lokalplanens indhold 3 Lokalplanens forhold tilanden kommunal planlægning 3 Kommuneplan

Læs mere

Lokalplanen omfatter en del af ejendommen matr.nr med et areal på ca m².

Lokalplanen omfatter en del af ejendommen matr.nr med et areal på ca m². SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 3-9409 Bofællesskab, B.S. Ingemanns Vej BESKRIVELSE AF FORSLAGET Lokalplanen omfatter en del af ejendommen matr.nr. 3772 med et areal på ca. 3.600 m². Der kan opføres en

Læs mere

VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1-16

VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1-16 VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1-16 Lokalplan for et område til offentlige formål, modtage- og kompostplads i Hårlev Indholdsfortegnelse Side Lokalplanens redegørelser Lokalplanens formål 3 Lokalplanens indhold

Læs mere

Lokalplanen omfatter ejendommen matr.nr af Sønderborg samt en mindre del af ejendommen matr.nr af Sønderborg (kollegiebebyggelse).

Lokalplanen omfatter ejendommen matr.nr af Sønderborg samt en mindre del af ejendommen matr.nr af Sønderborg (kollegiebebyggelse). SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 5-9405 Boligbebyggelse ved Damgade BESKRIVELSE Lokalplanen omfatter ejendommen matr.nr. 5312 af Sønderborg samt en mindre del af ejendommen matr.nr. 5216 af Sønderborg

Læs mere

LOKALPLAN NR Udarbejdet af Teknisk forvaltning Udgivet af Vallø kommune, september 1992

LOKALPLAN NR Udarbejdet af Teknisk forvaltning Udgivet af Vallø kommune, september 1992 LOKALPLAN NR. 6-06 Udarbejdet af Teknisk forvaltning Udgivet af Vallø kommune, september 1992 Kortet på forsiden er trykt med Geodætisk Instituts tilladelse (A.894/70) VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 6-06

Læs mere

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt

Læs mere

Lokalplan nr. 1013. Ferielejligheder Ved Rønbjerg Feriecenter

Lokalplan nr. 1013. Ferielejligheder Ved Rønbjerg Feriecenter Lokalplan nr. 1013 Ferielejligheder Ved Rønbjerg Feriecenter August 2010 Indholdsfortegnelse Redegørelse... 2 Vejledning...2 Offentlig høring...2 Klageadgang...2 Lokalplanområdets beliggenhed og afgrænsning...3

Læs mere

Lokalplan nr Nye tagboliger ved Kanalgaden og Kanaltorvet. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune

Lokalplan nr Nye tagboliger ved Kanalgaden og Kanaltorvet. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Lokalplan nr. 7.10.1 Nye tagboliger ved Kanalgaden og Kanaltorvet Hvad er en

Læs mere

SUSÅ KOMMUNE. Lokalplan LZ.13 Jordbrugsparceller øst for Spragelse.

SUSÅ KOMMUNE. Lokalplan LZ.13 Jordbrugsparceller øst for Spragelse. SUSÅ KOMMUNE Lokalplan LZ.13 Jordbrugsparceller øst for Spragelse. Forslag til lokalplan vedtaget til fremlæggelse: 22.06.2006 Fremlæggelsesperiode: 27.06.2006 22.08.2006 Lokalplan vedtaget endeligt: 21.09.2006

Læs mere

Lokalplanområdet. Lokalplan 202. Lokalplan for et boligområde ved Fabrikvej 2

Lokalplanområdet. Lokalplan 202. Lokalplan for et boligområde ved Fabrikvej 2 Lokalplanområdet Lokalplan 202 Lokalplan for et boligområde ved Fabrikvej 2 TEKNISK FORVALTNING Marts 2006 Lokalplan 202 Indhold Indhold Redegørelse Baggrund for lokalplanen 4 Formål med lokalplanen 4

Læs mere

Solvarmeanlæg ved Annesmindevej

Solvarmeanlæg ved Annesmindevej Lokalplan nr. 23-010-0002. Gørding By Solvarmeanlæg ved Annesmindevej December 2011 Byrådet udarbejder lokalplan for at fastlægge bestemmelser om den enkelte ejendoms anvendelse og bebyggelse med henblik

Læs mere

LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Kommuneplantillæg nr. 022

LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Kommuneplantillæg nr. 022 LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Kommuneplantillæg nr. 022 496c 7 119b Restaurant-, hotel- og udstillingsformål Indsigelsesfrist 5. juli 2010 April 2010...... j.nr.01.02.05p21-0183

Læs mere

Skolens idrætsbaner LOKALPLAN NR. 92. For Marbækskolen SKIBBY KOMMUNE

Skolens idrætsbaner LOKALPLAN NR. 92. For Marbækskolen SKIBBY KOMMUNE Skolens idrætsbaner LOKALPLAN NR. 92 For Marbækskolen SKIBBY KOMMUNE 1 Indholdsfortegnelse Redegørelse Lokalplanens indhold...3 Lokalplanens forhold til den øvrige planlægning for området...5 Bestemmelser

Læs mere

Galten Kommune Forslag til Lokalplan nr. 3.BE1 5.06

Galten Kommune Forslag til Lokalplan nr. 3.BE1 5.06 Galten Kommune Forslag til Lokalplan nr. 3.BE1 5.06 For et område til blandet bolig- og erhverv i Stjær Brugsen Forslag, November 2006 LOKALPLAN NR. 3.BE1-5.06 LOKALPLAN NR. 3.BE1-5.06 for et område til

Læs mere

YYY Boliglokalplan. (bygget ud fra lokalplan , Boliger på Thistedvej og Sydvestvej, Nørresundby Midtby

YYY Boliglokalplan. (bygget ud fra lokalplan , Boliger på Thistedvej og Sydvestvej, Nørresundby Midtby YYY Boliglokalplan (bygget ud fra lokalplan 1-2-113, Boliger på Thistedvej og Sydvestvej, Nørresundby Midtby Indholdsfortegnelse Startredegørelse 1 Oversigtskort 2 Baggrunden 3 Projektet 4 Lokalplanområdet

Læs mere

I øvrigt skal vi altid lave en lokalplan, når det er nødvendigt for at sikre, at kommuneplanen kan gennemføres.

I øvrigt skal vi altid lave en lokalplan, når det er nødvendigt for at sikre, at kommuneplanen kan gennemføres. orfor laver vi en lokalplan? I en række tilfælde kræver loven, at vi skal lave en lokalplan. Det er blandt andet, før der laves større Forslag udstykninger til eller større bygge- eller anlægsarbejder.

Læs mere

Gråsten Kommune. Lokalplan nr. 43. Boligformål, Bomhusvej ved Den Tyske skole, Én bolig

Gråsten Kommune. Lokalplan nr. 43. Boligformål, Bomhusvej ved Den Tyske skole, Én bolig Gråsten Kommune Lokalplan nr. 43 Boligformål, Bomhusvej ved Den Tyske skole, Én bolig Vedtaget: 10.09.1995 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Redegørelse 2 Tillæggets formål 2 Lokalplanens formål

Læs mere

LOKALPLAN NR. BE 51.13.01

LOKALPLAN NR. BE 51.13.01 LOKALPLAN NR. BE 51.13.01 BLANDET BOLIG- OG ERHVERVSOMRÅDE VED ØRBÆK TRÆLAST, NYBORGVEJ, ØRBÆK ØRBÆK KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING 2003 1 Lokalplan nr. BE.51.13.01 Ændring af anvendelse af en del af matr.

Læs mere

LOKALPLAN NR. 103 FOR ET ERHVERVS- OMRÅDE VED LADELUNDVEJ

LOKALPLAN NR. 103 FOR ET ERHVERVS- OMRÅDE VED LADELUNDVEJ LOKALPLAN NR. 103 FOR ET ERHVERVS- OMRÅDE VED LADELUNDVEJ Redegørelse Lokalplanen og den overordnede planlægning Lokalplanområdet er beliggende i landzone. Området er i kommuneplanen udlagt som en del

Læs mere

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan Boligområde og børneinstitution ved Valnøddevej. Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 7. oktober 2004.

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan Boligområde og børneinstitution ved Valnøddevej. Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 7. oktober 2004. VALLØ KOMMUNE Lokalplan 2-18 Boligområde og børneinstitution ved Valnøddevej Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 7. oktober 2004. Vallø Kommune Lokalplan 2-18 Boligområde og børneinstitution ved Valnøddevej

Læs mere

Lokalplan nr. 19.1.2 Snebærhaven og Storagergård. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. www.albertslund.dk albertslund@albertslund.

Lokalplan nr. 19.1.2 Snebærhaven og Storagergård. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. www.albertslund.dk albertslund@albertslund. Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Lokalplan nr. 19.1.2 Snebærhaven og Storagergård Hvad er en lokalplan En lokalplan

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Beskrivelse af lokalplanområdet

Indholdsfortegnelse. Beskrivelse af lokalplanområdet Indholdsfortegnelse INDLEDNING Offentlig fremlæggelse og vedtagelse REDEGØRELSE Beskrivelse af lokalplanområdet HIDTIDIG PLANLÆGNING Regionplanlægningen Kommuneplanlægningen Byplanvedtægter og lokalplaner

Læs mere

Ophævelse af lokalplan nr. 5.06

Ophævelse af lokalplan nr. 5.06 Ophævelse af lokalplan nr. 5.06 For et regionalt erhvervsområde ved Kronborgvej til virksomheder med særlige beliggenhedskrav og/eller stort transportbehov. 2 Offentlig høring Dette forslag til ophævelse

Læs mere

Børkop Kommune 1.39. Børkop Kommune. Lokalplan nr. 1.39. og Tillæg nr. 4 til Kommuneplan 2001-2012

Børkop Kommune 1.39. Børkop Kommune. Lokalplan nr. 1.39. og Tillæg nr. 4 til Kommuneplan 2001-2012 Børkop Kommune Børkop Kommune Planområde 1.39 Lokalplan nr. 1.39 og Tillæg nr. 4 til Kommuneplan 2001-2012 for et område til boligformål ved Bundsgård i Børkop 1 2 Lokalplan nr. 1.39 for et område til

Læs mere

Tillæg nr. 74 til Herning Kommuneplan

Tillæg nr. 74 til Herning Kommuneplan Forslag Offentlig høring Tillæg nr. 74 til Rammeområde 42.B3 og 42.T1 Boligområde sydvest for Sinding Hovedgade Område til tekniske anlæg nordøst for Sinding Hovedgade Fremlægges fra den 15. september

Læs mere

Lokalplan nr. 3.07. Område til boligformål ved. Kløvermarken i Klovborg

Lokalplan nr. 3.07. Område til boligformål ved. Kløvermarken i Klovborg Lokalplan nr. 3.07 Område til boligformål ved Kløvermarken i Klovborg Nørre-Snede Kommune Lokalplan nr. 3.07 for et område til boligformål i Klovborg Indholdsfortegnelse Side Lokalplanområdets beliggenhed...4

Læs mere

Lokalplan nr. 197. Boliger ved Holbækvej. Lokalplan 197. Lokalplanområde. Holbækvej. Vænget. Vænget. Motorvej E20

Lokalplan nr. 197. Boliger ved Holbækvej. Lokalplan 197. Lokalplanområde. Holbækvej. Vænget. Vænget. Motorvej E20 Holbækvej Lokalplan nr. 197 Lokalplanområde Lokalplan 197 Vænget Vænget Motorvej E20 Boliger ved Holbækvej april 2007 Hvad er en lokalplan? En lokalplan er en plan, hvori Byrådet kan fastsætte bindende

Læs mere

Indhold. Tillæg nr. 1 til lokalplan nr for en McDonald s restaurant ved Kvickly. Tillæg nr. 14 til Kommuneplan

Indhold. Tillæg nr. 1 til lokalplan nr for en McDonald s restaurant ved Kvickly. Tillæg nr. 14 til Kommuneplan Indhold Tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 1.2-1 for en McDonald s restaurant ved Kvickly Indledning Lokalplantillæggets forhold til anden planlægning Lokalplanens retsvirkninger Lokalplantillæggets bestemmelser

Læs mere

LOKALPLAN NR. 41. Fanø Kommune. Lokalplan for et område til yderlig stormflodssikring af Sønderho by

LOKALPLAN NR. 41. Fanø Kommune. Lokalplan for et område til yderlig stormflodssikring af Sønderho by LOKALPLAN NR. 41 Fanø Kommune Lokalplan for et område til yderlig stormflodssikring af Sønderho by Oktober 1989 2 Lokalplan 41 Fanø Kommune LOKALPLAN FOR ET OMRÅDE TIL YDERLIG STORMFLODSSIKRING AF SØNDERHO

Læs mere

LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte

LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte KØGE KOMMUNE 1988 LOKALPLAN 4-15 KØGE TEKNISKE SKOLE BOHOLTE INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE: Lokalplanens baggrund og formål... 3 Lokalplanens indhold... 3

Læs mere

HILLERØD KOMMUNE. LOKALPLAN NR. 11a ET OMRÅDE VED GODTHÅBSVEJ

HILLERØD KOMMUNE. LOKALPLAN NR. 11a ET OMRÅDE VED GODTHÅBSVEJ HILLERØD KOMMUNE LOKALPLAN NR. 11a ET OMRÅDE VED GODTHÅBSVEJ I henhold til kommuneplanloven (lov nr. 287 af 26. juni 1975) fastsættes herved følgende bestemmelser for det i 2 nævnte område. 1. Lokalplanens

Læs mere

Hedehusene DDO, COWI. Lokalplan Støjskærm langs Brandhøjgårdsvej

Hedehusene DDO, COWI. Lokalplan Støjskærm langs Brandhøjgårdsvej Reerslevvej Brandhøjgårdsvej DDO, COWI Lokalplan 4.16.7 Støjskærm langs Brandhøjgårdsvej Hedehusene Lokalplan 4.16.7 Støjskærm langs Brandhøjgårdsvej 2 Høje-Taastrup Kommune Lokalplan 4.16.7 Indhold: Redegørelse

Læs mere

For Uvelse rensningsanlæg (kort over området, som planen vedrører)

For Uvelse rensningsanlæg (kort over området, som planen vedrører) Lokalplan nr. 34 For Uvelse rensningsanlæg (kort over området, som planen vedrører) LOKALPLANEN OMFATTER: a) Redegørelse for lokalplanens indhold og forhold til anden planlægning. b) Lokalplanens retsvirkninger.

Læs mere

LOKALPLAN NR. 91. For Dådyrvej nr. 12-70 SKIBBY KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 91. For Dådyrvej nr. 12-70 SKIBBY KOMMUNE LOKALPLAN NR. 91 For Dådyrvej nr. 12-70 SKIBBY KOMMUNE Indholdsfortegnelse Redegørelse Lokalplanens indhold... 3 Lokalplanens forhold til den øvrige planlægning for området... 5 Bestemmelser 1 Lokalplanens

Læs mere

VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 28 for et boligområde umiddelbart øst for Vestergades udmunding i Røddingvej

VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 28 for et boligområde umiddelbart øst for Vestergades udmunding i Røddingvej VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 28 for et boligområde umiddelbart øst for Vestergades udmunding i Røddingvej side l Lokalplan nr. 28 for et område ved Vestergade/Røddingevej, Vester Vamdrup, Vamdrup Kommune.

Læs mere