SKIVEKOMMUNE Budget Arbejdsmarkedsudvalget

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SKIVEKOMMUNE Budget 2013. 10. Arbejdsmarkedsudvalget"

Transkript

1 10. Arbejdsmarkedsudvalget 95

2 96

3 10. Arbejdsmarkedsudvalget Budget 2013 Overførsler på udgiftsområder: Udgiftsområder U/I 2013 UU, ungdomsuddannelser U I Tilbud til voksne med særlige behov Bomi U I Tilbud til udlændinge U I Førtidspensioner og personlige tillæg U I Sygedagpenge U I Kontanthjælp passive og aktive U I Dagpenge forsikrede ledige U Revalidering U I Fleksjob og ledighedsydelse U I Arbejdsmarkedsforanstaltninger U I Boligstøtte U I Borgerservice U Administration U GRAND TOTAL U I Forventet antal helårspersoner på overførselsudgifter Budgetforudsætninger (helårspersoner) Førtidspensionister Sager med 50 % refusion tilkendt før. 1. jan Sager med 35 % refusion 1. jan. 99 til 1. jan

4 Sager med 35 % refusion efter 1. jan Kontanthjælp ikke-aktiverede Forsørgere Ikke-forsørgere Unge udeboende Unge hjemmeboende 3 5 Over 60 år 9 17 Kontanthjælp aktiverede Forsørgere Ikke-forsørgere Unge udeboende Unge hjemmeboende Revalidering Revalidenter Introduktionsydelse Forsørgere Ikke-forsørgere 8 8 Unge udeboende 6 6 Løntilskud (LAB). kap. 12) Sygedagpenge Over 52 uger, ingen refusion uger 50 % refusion uger 30 % refusion Fleksjob 1/3 del tilskud 2 2 1/2 del tilskud /3 del tilskud Skånejobs Ledighedsydelse Dagpengemodtagere forsikrede ledige Opgaver og målsætninger: Området omfatter overførselsudgifter såsom kontanthjælp, dagpenge til forsikrede ledige, integrationsydelse, revalideringsydelse, tilskud til fleksjob og jobs med løntilskuds, sygedagpenge og førtidspensioner. Endvidere omfatter området personlige tillæg til pensionister, enkeltudgifter til kontanthjælpsmodtagere, ungdommens uddannelsesvejledning, ungdomsuddannelser samt beskæftigelses- og virksomhedsordninger. Rammerne for, og prioriteringen af, de opgaver der løses på arbejdsmarkedsområdet fastsættes hvert år i Skive kommunes Beskæftigelsesplan. På nuværende tidspunkt er planen for 2013 endu ikke endeligt fastlagt, men det er sikkert at der vil være fokus på at nedbringe antallet af alle overførselsindkomsttyper i forhold til Det betyder, at andelen af unge der får en uddannelse skal øges tilgangen af personer på førtidspension reduceres antallet af langtidsledige skal reduceres. andelen af arbejdssteder i kommunen, som har personer i tilbud (virksomhedspraktik eller løntilskud) skal fastholdes. 98

5 antallet af sygedagpengemodtagere skal reduceres, herunder også de længerevarende forløb over 52 uger antallet af arbejdsmarkedsparate ledige (kontanthjælp og dagpenge) skal reduceres. antallet af ikke-arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere skal reduceres. antallet af ledighedsydelsesmodtagere skal reduceres. antallet af unge under 30 år på offentlig forsørgelse skal reduceres. antallet af ikke-vestlige indvandrere og efterkommere på offentlig forsørgelse skal reduceres. Sammenhæng mellem målsætninger og budget 2013 Ovenstående målsætninger på arbejdsmarkedsområdet har naturligvis indflydelse på det budget for 2013 der fremgår efterfølgende. Det er dog væsentligt at understrege, at der ud fra et forsigtighedsprincip, bevidst er arbejdet med budgetforudsætninger der generelt er mindre optimistisk end målsætningerne Ungdommens Uddannelsesvejledning UU Skive Ungdommens Uddannelsesvejledning er organisatorisk placeret i Arbejdsmarkedsafdelingen. UU varetager vejledningsopgaven for alle folkeskoler og friskoler i kommunen, samt for alle unge under 25 år, som ikke er i gang med eller har gennemført uddannelse. UU er tovholder i en tværfaglig, koordineret unge- indsats, som også omfatter alle lokale ungdoms-uddannelsesinstitutioner. Indsatsen skal bidrage til at begrænse omvalg og frafald fra ungdomsuddannelser og begrænse antallet af unge på kontanthjælp. UU har hovedansvaret for de årige. De unge skal have og følge en uddannelsesplan, og kommunen (UU) skal tilbyde særlige forløb til dem, der ikke er uddannelsesparate efter grundskolen. Der blev til budgetår 2011 og 2012 tilført ressourcer til skærpende tiltag og vejledning i forbindelse med ungepakken 2. Der er fra 2013 tilført budgettet ,- for at opretholde samme niveau som i UU varetager desuden de lovpligtige opgaver i forhold til ny tre-årig ungdomsuddannelse for unge med særlige behov Ungdomsuddannelser (Produktionsskoler) Kommunen betaler et grundtilskud til Skive Produktionshøjskole samt et beløb pr. elev over og under 18 år. Taksterne er fastlagt af Undervisningsministeriet. Ungdommens Uddannelsesvejledning skal vurdere, om den unge er omfattet af målgruppen. Der forventes uændret aktivitetsniveau ift 2012, dvs. ca. 70 årselever på produktionsskoler og 5.99 Borgerservice Udgifterne i Borgerservice dækker Begravelseshjælp kr Befordringsgodtgørelse kr

6 Derudover budgetteres kr til tinglysningsafgift ved lån til betaling af ejendomsskatter o.l Beskyttet beskæftigelse Dækker udgifter til beskyttet beskæftigelse på Skive Bomi inkl. Aktiveringsudgifter kr Bomida er fra 2011 overgået til Idavang (Socialområdet) 5.60 Introduktionsprogram: Funktionen indeholder udgifter til integration, danskundervisning af flygtninge/arbejdskraftsindvandere m.v., modtageprogram og kompetenceafdækning. Endvidere tilskud vedr. udlændinge omfattet af integrationsloven. Udgifter til introduktionsprogram Udgifter til danskundervisning for øvrige kursister Sprogcentret Udgifter i alt Der ydes tilskud inden for et rådighedsbeløb på kr. pr. år gange antallet af udlændinge der modtager tilbud efter integrationslovens kapitel 4. Tilskud inden for rådighedsbeløbet: 40 personer x kr. x 50 % refusion = kr. Resultattilskud: Danskundervisning 6 pers. x = kr. Beskæftigelse 4 pers. x = kr. Grundtilskud: 65 pers. x x 12 mdr. = kr. Tilskud uledsagede børn: 4 pers. x x 12 mdr. = kr. Tilskud til danskundervisning for øvrige kursister: 50 % af kr. = kr Introduktionsydelse: Der budgetteres med følgende antal personer: gifte voksne 8 enlige voksne 6 unge udeboende Budget i alt brutto kr. samt kr. til hjælp i særlige tilfælde. Statsrefusionen udgør 50 % = kr Repatriering: Der er budgetteret med 1 sag Personlige tillæg: Udgifterne til personlige tillæg budgetteres med følgende: 100

7 Budget 2012 Tilskud til medicin Tilskud til briller Tilskud til fysioterapi m.v Tilskud til fodbehandling Tilskud til tandlægebehandling Andre personlige tillæg Varmetillæg I alt Refusion på personlige tillæg udgør 50 % og 75 % på varmetillæg. Refusionen budgetteres til i alt kr Førtidspension med 50 % refusion Omfatter udgifter til pensioner tilkendt før 1. jan Der budgetteres med i alt brutto ca. 351 årspersoner: Mellemkommunale betalinger indtægt: Refusionen udgør samlet kr kr kr. Udgifterne falder i takt med at personerne overgår til folkepension eller evt. afgår ved døden. Budgettet er lagt ud fra aktuelt forbrug samt en forventet netto afgang på kr. svarende til ca. 15 årspersoner. Ligeledes er budgettet tilpasset niveauet på landsplan. I overslagsårene er der regnet med et fald på netto kr. pr. år Førtidspension med 35 % refusion: Omfatter førtidspensioner tilkendt i tiden 1.jan jan Der budgetteres med i alt brutto ca. 539 årspersoner: Mellemkommunale betalinger indtægt: Refusionen udgør samlet: kr kr kr. Udgifterne falder i takt med at personerne overgår til folkepension eller evt. afgår ved døden. Der kan dog stadig komme tilgang ved forhøjelser af pensioner. Udgifterne er budgetteret udfra det forventede forbrug i 2012 samt en tilpasning i forhold til nivaeuet på landsplan Førtidspension med 35 % refusion: Førtidspensioner tilkendt efter 1. jan Der budgetteres med i alt brutto ca årspersoner: Mellemkommunale betalinger udgift Refusionen udgør samlet kr kr kr. 101

8 Fra budgetår 2012 regnes der med en årlig tilgang på 120 årspersoner.. I budgetoverslagsårene er der ligeledes indregnet en tilgang på 120 årspersoner pr. år. = netto kr Sygedagpenge Sager med over 52 ugers varighed - Budget 2013: kr. Forventet sagsantal i 2012: 115 sager, men det forventes at antallet i 2013 vil komme ned på 101 årspersoner. Sygedagpenge til forældre med alvorligt syge børn: Budgetteres med kr. Refusionen udgør 50 % = kr. Sager med under 52 ugers varighed: Staten yder 100 % refusion af udgifter til dagpenge til og med uge 4. Fra 5 til 8 uger er der 50 % refusion af udgifterne. Fra og med uge 9 ydes der 50 % refusion, såfremt den sygemeldte deltager i virksomhedspraktik, ordinær uddannelse eller er delvis raskmeldt og kun 30 % refusion, hvis der er tale om passiv forsørgelse eller den sygemeldte deltager i andre aktive tilbud. Der budgetteres med i alt 360 årspersoner på sygedagpenge fra 9 52 uger. Dagpenge med 50 % refusion uge: Med udgangspunkt i det forventede forbrug i 2012 må det forventes at forbruget bliver 100 årspesoner bruttoudgift kr. Refusion kr. Dagpenge med 50 % refusion aktiverede uge: 180 årspersoner bruttoudgift kr. Refusion kr. Dagpenge med 30 % refusion passiv uge: 180 årspersoner bruttoudgift kr. Refusion kr Regresindtægter: Skønnet til kr. Refusion - udgift kr Sociale formål: Der budgetteres i 2013 med kr ,- til enkeltudgifter til kontanthjælpsmodtagere samt efterlevelseshjælp Kontanthjælp - ikke aktiverede: Der budgetteres med 100 personer. Der er 30 % refusion af udgifterne. Antallet af sager er fordelt således: 102

9 Antal I alt personer Gifte og forsørgere Ej forsørgere Unge udeboende Unge hjemmeboende Over 60 år Særlig støtte I alt Der budgetteres med tilbagebetalinger på kr. Refusionen udgør kr. Satser for udbetaling af kontanthjælp: Gifte og forsørgere kr. årligt Ej forsørgere kr. årligt Unge udeboende kr. årligt Unge hjemmeboende kr. årligt Over 60 år kr. årligt 5.75 Kontanthjælp, aktiverede: Budgettet er beregnet udfra en forventet aktiveringsgrad på 55 % og at størstedelsen af nye kontanthjælpsmodtagere forventes på aktiv kontanthjælp. Der budgetteres med 774 personer i Antallet af sager er fordelt således: Ej Aktiverede Antal I alt aktiverede 30 % refusion 50 % refusion personer Gifte og forsørgere Ej forsørgere Unge udeboende Unge hjemmeboende Gifte og forsørgere starthjælp Kontanthjælp under forrevalidering Særlig støtte Godtgørelse

10 I alt Endvidere er der 17 personer i løntilskud efter LAB kap. 12. Budget kr. Refusionen udgør kr. Satser for udbetaling af kontanthjælp: Gifte og forsørgere kr. årligt Ej forsørgere kr. årligt Unge udeboende kr. årligt Unge hjemmeboende kr. årligt Over 60 år kr. årligt 5.76 Boligydelse til pensionister Boligydelse til pensionister budgetteres til brutto kr svarende til ca personer. Refusion 75% udgør kr Boligsikring Boligsikring til ikke pensionister budgetteres til brutto kr svarende til ca personer. Refusion 50% udgør kr Dagpenge til forsikrede ledige Dagpengeugiften til forsikrede ledige hvor kommunen medfinasierer 50 % af dagpengeudgiften i aktive perioder og 70 % af dagpengeudgiften i passive perioder er beregnet ud fra de af KL udmeldte skøn med en forventet ledighed på landsplan på Det er skønnet at ledigheden i Vest Regionen vil udgøre ca. 7 % af den forventede ledighed på landsplan og at Skive kommunes andel heraf vil udgøre ca. 12 %. Det forventes således at Skive kommunes andel af de arbejdsmarkedsparate ledige, vil udgøre knap 1 % af antallet af ledige på landsplan Revalidering: Sygedagpengeafdelingen anvender i høj grad muligheden for at etablere revalideringsforløb for borgere i optræningsforløb på private og offentlige virksomheder. Der vil typisk være tale om sygedagpengemodtagere, som har modtaget dagpenge i over 52 uger og hvor staten ikke yder refusion. I 2013 budgetteres med: 13 årspersoner under passiv revalidering (sygdom, barsel o.lign.) 30 % refusion 50 årspersoner på uddannelsesrevalidering 50 % refusion 55 årspersoner på virksomhedsrevalidering 65 % refusion I alt 118 personer. Budget kr. brutto. Refusionen udgør kr Løntilskud til personer i fleks- og skånejobs

11 I 2013 budgetteres med følgende antal: 2 fleksjob med 1/3 tilskud 138 fleksjob med ½ tilskud 446 fleksjob med 2/3 tilskud 13 selvstændige med ½ tilskud 17 selvstændig med 2/3 tilskud I alt 616 årspersoner. Budget 2012: Brutto kr. Der budgetteres m ed kr. til skånejob (137 pers) Ledighedsydelse: Lovændringer pr hvorefter der ydes 50 % refusion af ledighedsydelse såfremt ledighedsmodtagerne aktiveres i virksomshedspraktik og 30 % refusion på ikke aktiverede i virksomhedspraktik Ledighedsydelse med 50 % refusion aktiverede: Der budgetters med 60 årspersoner bruttoudgift kr. Ledighedsydelse under barsel og sygdom: Der budgetters med 7 årspersoner bruttoudgift kr. Ledighedsydelse med 30 % refusion ej aktiverede: Der budgetteres med 73 årspersoner bruttoudgift kr. Ledighedsydelse under ferie: Der budgetteres med kr. (svarende til 9 årspersoner) Ledighedsydelse uden refusion: Der ydes kun statsrefusion på ledighedsydelse op til 18 måneder, hvorfor der budgetteres med 45 årspersoner udover 18 måneder i alt kr. Forsikringer m.v. er budgetteret til kr. Betalinger fra andre kommuner budgetteret med kr. Samlet refusioner i alt på fleksjob og ledighedsydelse kr Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats Alle aktiveringsudgifterne er fra 1. jan samlet herunder. Udgifter/indtægter fordeles sig således: Jobstart: Budget 2013 Driftsudgifter til ordinær uddannelse for kontanthjælpsmodtagere grup. 003 Øvrige driftsudgifter for kontanthjælpsmodtagere

12 grup. 004 Sygedagpenge: Driftsudgifter til ordinær uddannelse for revalidender/forrevalidender kongrup Øvrige driftsudgifter for revalidender/forrevalidender grup. 006 Driftsudgifter til ordinær uddannelse for sygedagpengemodtagere grup. 007 Øvrige driftsudgifter for sygedagpengemodtagere grup. 008 Øvrige driftsudgifter for ledighedsmodtagere grup. 009 Jobhuset: Driftsudgifter til ordinær uddannelse for dagpengemodtagere grup. 001 Øvrige driftsudgifter for dagpengemodtagere grup 002 Driftsudgifter til ordinær uddannelse for kontanthjælpsmodtagere grup. 003 Øvrige driftsudgifter for kontanthjælpsmodtagere grup. 004 Driftsudgifter til selvvalgt uddannelse grup 010 Task Force: Øvrige driftsudgifter for dagpengemodtagere grup 002 Sekretariatet: Afsat til driftsudgifter Refusion af driftsudgifter til aktivering (3160 årspersoner) Total Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige Budgettet omfatter udgifter til lønskud til personer i kommunalt, statslig og privat løntilskud. På udgifter til løntilskud ydes der 50 % refusion. Den budgetterede udgift i 2013 er på og refusionen udgør

13 Budgetbeløbet omfatter også nettoudgifter på kr. til personlig assistance til handicappede i erhverv/efter-og videreuddannelse Arbejdsmarkedsforanstaltninger: Beløbet dækker udgifter til forsikringer for forsikrede ledige i løntilskud i kommunale institutioner Seniorjob for personer over 55 år: Lov om Seniorjob er et tilbud til ældre ledige medlemmer af en arbejdsløshedskasse, som maksimalt har 5 år tilbage, før de når efterlønsalderen, og som ikke længere har dagpengeret, fordi de har opbrugt deres periode med ret til dagpenge. Der budgetteres i 2013 med kr. til seniorjob for personer over 55 år Beskæftigelsesordninger Herunder afholdes udgifter til vejledning og opkvalificering af unge samt udgifter til mentorordninger og hjælpemidler m.v. Udgifter/indtægter fordeles sig således: Budget 2013 Jobstart: Udgifter til mentor til aktiverede kontanthjælpsmodtagere - grup Udgifter til hjælpemidler grup Sygedagpenge: Skåne og fleksjob i eget regi Udgifter til mentor grup Orlovsydelse grup Jobhuset og Task Force: Udgifter Mentor Jobhuset Udgifter Mentor Task Force Refusion Mentor Total Fællesudgifter administration Budgettet indeholder udgifter og indtægter vedrørende administration af jobcentet. Budgettet indeholder b.la. udgifter til lønninger, kontorhold, uddannelse, møder og repræsentation samt anskaffelse og vedligeholdelseaf kontormaskiner og inventar. 107

14 Budgettet er fra regnskabsår 2012 flyttet fra økonmimiudvalgets område til arbejdsmarkedsudvalget. 108

Januar 2015. Skab resultater. - og god økonomi i beskæftigelsesindsatsen. Ledelsesfokus med den nye refusionsmodel

Januar 2015. Skab resultater. - og god økonomi i beskæftigelsesindsatsen. Ledelsesfokus med den nye refusionsmodel Januar 215 Skab resultater - og god økonomi i beskæftigelsesindsatsen Ledelsesfokus med den nye refusionsmodel 1 Indholdsfortegnelse 1. FORORD... 3 2. NY REFUSIONSMODEL KRÆVER SKÆRPET RESULTATFOKUS...

Læs mere

Orientering om vedtagelse af lovforslag, som udmønter forlig om reform af beskæftigelsesindsatsen

Orientering om vedtagelse af lovforslag, som udmønter forlig om reform af beskæftigelsesindsatsen Orienteringsskrivelse til jobcentrene og arbejdsløshedskasserne m.fl. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Njalsgade 72A DK-2300 København S www.star.dk T +45 7214 2000 E star@star.dk Orientering

Læs mere

Ny viden = væsentligt mindre tilbagefald = virksomhedsfokusering (jf. nyt refusionssystem) = bedre økonomi

Ny viden = væsentligt mindre tilbagefald = virksomhedsfokusering (jf. nyt refusionssystem) = bedre økonomi Økonomien i et refusionssystem Nyt refusionssystem og effektiv indsats på overfor personer på langvarig offentlig forsørgelse herunder personer med barrierer i forhold til tilbagevenden og/eller fastholdelse

Læs mere

Aftale om en reform af førtidspension og fleksjob 30. JUNI 2012

Aftale om en reform af førtidspension og fleksjob 30. JUNI 2012 Aftale mellem regeringen (Socialdemokraterne, Socialistisk Folkeparti og Radikale Venstre) og Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti Aftale om en reform af førtidspension og fleksjob

Læs mere

Ambitioner om mere Nyt kapitel

Ambitioner om mere Nyt kapitel Ambitioner om mere Nyt kapitel Dansk økonomi er fremtidssikret ambitioner om mere I kølvandet på den internationale økonomiske krise manglede der 47 mia. kr. i 2020 for at få indtægter og udgifter til

Læs mere

Forsikring & Pension er brancheorganisation for forsikringsselskaber, pensionsselskaber og tværgående pensionskasser i Danmark.

Forsikring & Pension er brancheorganisation for forsikringsselskaber, pensionsselskaber og tværgående pensionskasser i Danmark. Indhold Arbejdsmarked og uddannelse 4 Arbejdsløshedsdagpenge 4 Uddannelseshjælp og kontanthjælp 14 SU Statens Uddannelsesstøtte 22 Social sikring over landegrænser 30 Sygdom og arbejdsskade 38 Arbejdsskade

Læs mere

Ny måling viser arbejdsmarkedsstatus før og efter ydelsesforløb

Ny måling viser arbejdsmarkedsstatus før og efter ydelsesforløb Nr. 16, 9. august 2012 Arbejdsmarkedsstyrelsens nyhedsbrev om Jobindsats.dk Ny måling viser arbejdsmarkedsstatus før og efter ydelsesforløb, side 1 Få viden om, hvem der modtager overførselsindkomst, side

Læs mere

Forord. God læselyst.

Forord. God læselyst. Forord Kontanthjælpsreformen træder snart i kraft. For jer medarbejdere betyder det, at I skal sætte jer ind i en stor og gennemgribende reform på relativ kort tid. For de tusindvis af unge på kontanthjælp,

Læs mere

Hold fast og skab plads. samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer

Hold fast og skab plads. samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer Hold fast og skab plads samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer Indhold 2 Forord 4 Hvorfor denne pjece? 6 Det rummelige arbejdsmarked 8 Arbejdsevnemetode 11 Beskæftigelsesindsatslov 14

Læs mere

De første år i Danmark / love og regler

De første år i Danmark / love og regler De første år i Danmark / love og regler Kolofon De første år i Danmark - love og regler Udgivet af Dansk Flygtningehjælp Redaktionen er afsluttet april 2009 Tekst: Bente Bondebjerg og Vagn Klim Larsen

Læs mere

Afrapportering fra det tværministerielle sygedagpengeudvalg

Afrapportering fra det tværministerielle sygedagpengeudvalg Afrapportering fra det tværministerielle sygedagpengeudvalg Indholdsfortegnelse AFRAPPORTERING FRA SYGEDAGPENGEUDVALGET...3 SPOR 1 - EN BEDRE SYGEDAGPENGEINDSATS...9 FORSLAG 1.1 TIDLIG INDSATS TTA-AFKLARING...12

Læs mere

Sammenhæng mellem arbejdsskadesystemet og de sociale sikringsordninger

Sammenhæng mellem arbejdsskadesystemet og de sociale sikringsordninger Sammenhæng mellem arbejdsskadesystemet og de sociale sikringsordninger Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Retningslinjer for den tekniske undergruppe... 2 I. Indledning og resume... 4 II. Familietype

Læs mere

Aftale om en reform af kontanthjælpssystemet flere i uddannelse og job

Aftale om en reform af kontanthjælpssystemet flere i uddannelse og job 18. april 2013 Aftale mellem Regeringen (Socialdemokraterne, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti) og Venstre, Dansk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti og Liberal Alliance Aftale om en reform

Læs mere

Rammeaftale om det sociale kapitel. 05.41 O.11 48/2011 Side 1

Rammeaftale om det sociale kapitel. 05.41 O.11 48/2011 Side 1 Rammeaftale om det sociale kapitel KL Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte 05.41 Side 1 Indholdsfortegnelse Side 05.41 Side 2 Indledning... 4 Kapitel 1 Aftalens område og formål... 5 1 Aftalens

Læs mere

sm.dk En del af fællesskabet Reform af førtidspension og fleksjob

sm.dk En del af fællesskabet Reform af førtidspension og fleksjob sm.dk En del af fællesskabet Reform af førtidspension og fleksjob Februar 2012 En del af fællesskabet reform af førtidspension og fleksjob 3 Indhold En del af fællesskabet 4 Regeringens initiativer 9 Unge

Læs mere

UNDERSØGELSE AF RAMMERNE FOR DEN VIRKSOMHEDSRETTEDE BESKÆFTIGELSESINDSATS

UNDERSØGELSE AF RAMMERNE FOR DEN VIRKSOMHEDSRETTEDE BESKÆFTIGELSESINDSATS UNDERSØGELSE AF RAMMERNE FOR DEN VIRKSOMHEDSRETTEDE BESKÆFTIGELSESINDSATS UDARBEJDET FOR ARBEJDSMARKEDSSTYRELSEN NOVEMBER 2011 Undersøgelse af rammerne for den virksomhedsrettede beskæftigelsesindsats

Læs mere

Aftale om genopretning af dansk økonomi Maj 2010 1

Aftale om genopretning af dansk økonomi Maj 2010 1 Aftale om genopretning af dansk økonomi Maj 2010 1 2 Aftale om genopretning af dansk økonomi Maj 2010 Aftale om genopretning af dansk økonomi Danmark er nu kommet fri af den nedgang, som fulgte efter finanskrisen

Læs mere

Pligt til uddannelse? en analyse af unge kontanthjælpsmodtageres

Pligt til uddannelse? en analyse af unge kontanthjælpsmodtageres Pligt til uddannelse? en analyse af unge kontanthjælpsmodtageres uddannelsesmønstre Redaktion: Seniorkonsulent Maria Lindorf, DEA Konsulent Magnus Balslev Jensen, DEA Konsulent Karina Fredenslund Ramsløv,

Læs mere

matchmodel sådan og derfor Arbejdsmarkedsstyrelsen, oktober 2009 Arbejdsmarkedsstyrelsen Holmens Kanal 20 Postboks 2150 1016 København K www.ams.

matchmodel sådan og derfor Arbejdsmarkedsstyrelsen, oktober 2009 Arbejdsmarkedsstyrelsen Holmens Kanal 20 Postboks 2150 1016 København K www.ams. Arbejdsmarkedsstyrelsen Holmens Kanal 20 Postboks 2150 1016 København K www.ams.dk sådan og derfor II Arbejdsmarkedsstyrelsen, oktober 2009 Med udgangen af 1. kvartal 2010 skal sagsbehandlere i landets

Læs mere

Det fælles og intensiverede kontaktforløb kan skitseres ved følgende figur. Måned ½ 1 2 3 4 5 6 Jobcenter

Det fælles og intensiverede kontaktforløb kan skitseres ved følgende figur. Måned ½ 1 2 3 4 5 6 Jobcenter Intensiveret kontaktforløb i a-kassen og jobcenteret Fremover skal kontakten med beskæftigelsessystemet være koordineret og sammenhængende, og der skal gøres bedre brug af både jobcentrenes og a-kassernes

Læs mere

Kommentarer til refusionsomlægning pa beskæftigelsesomra det

Kommentarer til refusionsomlægning pa beskæftigelsesomra det Kommentarer til refusionsomlægning pa beskæftigelsesomra det Økonomi- og indenrigsministeriet lægger i nyt udspil op til en reform af refusions-systemet på beskæftigelsesområdet. Reformen dækker udgiftsområderne

Læs mere

Fælles konklusionspapir. fra teknikerdrøftelserne af regeringens integrationsudspil. "På vej mod en ny integrationspolitik"

Fælles konklusionspapir. fra teknikerdrøftelserne af regeringens integrationsudspil. På vej mod en ny integrationspolitik 23. maj 2002 Fælles konklusionspapir fra teknikerdrøftelserne af regeringens integrationsudspil "På vej mod en ny integrationspolitik" Indholdsfortegnelse s. 2/28 I. Indledning 3 II. Mål og udfordringer

Læs mere

Kommunebeskrivelse Herning Kommune

Kommunebeskrivelse Herning Kommune 2014 Kommunebeskrivelse Herning Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE SAMMENFATNING... 1 FAKTAARK MED CENTRALE NØGLETAL FOR HERNING... 4 UDVIKLINGEN PÅ ARBEJDSMARKEDET I HERNING... 5 STABIL UDVIKLING PÅ ARBEJDSMARKEDET

Læs mere

Arbejdsmarkedskommissionens delrapport: Arbejde, vækst og velfærd

Arbejdsmarkedskommissionens delrapport: Arbejde, vækst og velfærd Arbejdsmarkedskommissionens delrapport: Arbejde, vækst og velfærd September 2008 Indholdsfortegnelse 1 Indledning og sammenfatning... 3 1.1 Arbejdsmarkedskommissionens opgave... 3 1.2 Beskæftigelsesudsigterne

Læs mere

Udligningsordningen vedrørende indvandrere og efterkommere Februar 2014

Udligningsordningen vedrørende indvandrere og efterkommere Februar 2014 Udligningsordningen vedrørende indvandrere efterkommere Februar 2014 Økonomi- Indenrigsministeriets Finansieringsudvalg Udligningsordningen vedrørende indvandrere efterkommere Februar 2014 Økonomi- Indenrigsministeriets

Læs mere

Forord. God læselyst. Mette Frederiksen

Forord. God læselyst. Mette Frederiksen Forord Alt for mange borgere modtager kontanthjælp i årevis uden at få den rette indsats og hjælp til at komme videre og i arbejde eller uddannelse. For dem er kontanthjælp næsten blevet et livsvilkår.

Læs mere

Den gode modtagelse. af flygtninge i kommunerne. Maj 2011

Den gode modtagelse. af flygtninge i kommunerne. Maj 2011 Den gode modtagelse af flygtninge i kommunerne Maj 2011 Den gode modtagelse af flygtninge i kommunerne Maj 2011 Den gode modtagelse af flygtninge i kommunerne Udgiver: Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere

Læs mere

Afrapportering af nye forsøgstemaer fra frikommune

Afrapportering af nye forsøgstemaer fra frikommune TIL ORIENTERING 31. oktober 2012 Afrapportering af nye forsøgstemaer fra frikommune arbejdsgruppen om nytænkning af den aktive beskæftigelsesindsats til ansøgningsrunde 4 i frikommuneforsøgene J.nr. 2012-0017232

Læs mere

SAMFUNDSØKONOMISKE GEVINSTER VED ARBEJDSMARKEDS- RETTEDE INDSATSER FOR PERSONER MED HANDICAP

SAMFUNDSØKONOMISKE GEVINSTER VED ARBEJDSMARKEDS- RETTEDE INDSATSER FOR PERSONER MED HANDICAP JANUAR 2014 DET CENTRALE HANDICAPRÅD SAMFUNDSØKONOMISKE GEVINSTER VED ARBEJDSMARKEDS- RETTEDE INDSATSER FOR PERSONER MED HANDICAP RAPPORT ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56

Læs mere

Nyt tilbud i Jobcenter Viborg: Unge i fokus et vejledningstilbud til unge

Nyt tilbud i Jobcenter Viborg: Unge i fokus et vejledningstilbud til unge Nyt tilbud i Jobcenter Viborg: Unge i fokus et vejledningstilbud til unge Baggrund I foråret 2013 nedsatte Viborg Byråd en særlig Task Force, som skulle identificere områder med mulighed for forbedring

Læs mere