Sektorredegørelse for Vækst- og Beskæftigelsesudvalget

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sektorredegørelse for Vækst- og Beskæftigelsesudvalget"

Transkript

1 Sektorredegørelse for Vækst- og Beskæftigelsesudvalget Kapitel 1 - af området Vækst- og Beskæftigelsesudvalgets ansvarsområde omfatter behandling, rådgivning, aktivering, servicering og udbetaling af forsørgelsesydelser til kommunens borgere. Derudover rummer området produktionsskoler, og Ungdommens Uddannelsesvejledning samt erhverv og turisme. Udvalgets ansvarsområder er opdelt i to budgetområder. Budgetområde 6.1 Forsørgelsesudgifter og budgetområde 6.2 Aktivitetstilbud. Budgettet for perioden fremgår nedenfor. Budget 215 Budget 216 Budget 217 Budget 218 Beløb i 1. kr. 6.1 Forsørgelsesudgifter Aktivitetstilbud I alt = udgifter Sidst i sektorredegørelsen findes desuden et talbilag, hvor hovedaktiviteterne og de tilhørende budgetter på udvalgets område kan ses. Opgaverne på beskæftigelsesområdet Greve Kommune varetager beskæftigelsesindsatsen i forhold til følgende målgrupper: Arbejdsløshedsdagpengemodtagere Kontanthjælpsmodtagere Sygedagpengemodtagere Revalidender Modtagere af introduktionsydelse Modtagere af ledighedsydelse Personer i seniorjob, fleksjob Modtagere af ressourceforløbsydelse Modtagere af uddannelsesydelse Beskæftigelsesindsatsen i forbindelse med integration af indvandrere Ca borgere har årligt kontakt med kommunens beskæftigelsesdel, hvilket svarer til knapt 8. forløb. Kommunen varetager desuden alle beskæftigelsesrettede opgaver i forhold til virksomhederne, herunder rekruttering af arbejdskraft, rådgivning og vejledning, arbejdsfastholdelse samt etablering af fleksjob, skånejob, løntilskud, virksomhedspraktik og voksenlærlingeaftaler. Derudover bidrager kommunen i forbindelse med virksomheders varsling af afskedigelser i større omfang. Organisering af beskæftigelsesindsatsen Indsatsen i Jobcentret er organiseret i tre rådgiverteams, et virksomhedskonsulentteam og en administrativ funktion. Teamet JAT (Jobcentrets Aktive Tilbud) har ansvar for aktiveringen af hovedparten af borgerne i Jobcentret. VÆKST OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET

2 Lovgivning på beskæftigelsesområdet I beskæftigelsesindsatsen anvendes primært Lov om Aktiv beskæftigelsesindsats og Lov om Ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats. Budgetområde 6.1 Forsørgelsesudgifter Området rummer udgifter til såvel midlertidig forsørgelse i form af tilbud til udlændinge, samt kontante ydelser som dagpenge, sygedagpenge, kontanthjælp og ydelser til aktiverede kontanthjælpsmodtagere. Hertil kommer revalidering, ledighedsydelse samt løntilskud til personer i fleksjob. Endelig omfatter området udgifter til arbejdsmarkedsforanstaltninger som jobtræningsordninger samt service- og seniorjob. Udvikling i forsørgelsesgrupper på beskæftigelsesområdet Hvor der var en kraftig stigning i antallet af personer, der modtager offentlig hjælp til forsørgelse i begyndelsen af den økonomiske krise fra 28-21, er antallet stagneret de seneste tre år. I 21 var der således i alt fuldtidspersoner, der modtog offentlig forsørgelse. I 213 var tallet på 4.47 fuldtidspersoner. Denne udvikling ses tydeligst hos de forsikrede ledige: Her var der en stor stigning i ledigheden, da den økonomiske krise indtraf, hvilket er blevet efterfulgt af en stagnering i antallet de seneste tre år. Ikke-arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere har haft en stigning i hele perioden, der dog er stagneret fra Udviklingen i antallet af fuldtidspersoner på forsørgelse i Greve Forsørgelsesgrupper i Fuldtidspersoner Antal 28 Antal 29 Antal 21 Antal 211 Antal 212 Antal 213 Forsikrede ledige* Arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere Ikke arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere Introduktionsydelse Revalidender r og ressourceforløb Sygedagpengemodtagere Ledighedsydelse Fleksjob I alt Førtidspension VÆKST OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET

3 Forsørgede i alt Kilde: Jobindsats Budgettet på 6.1 Forsørgelsesudgifter udgør 321,5 mio. kr. i 215, som er fordelt på følgende aktiviteter (xx betegnelser nedenfor erstattes af beløb inden udvalgsbehandling): Kontanthjælp til udlændinge på integrationsprogram Området rummer udgifter til kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet efter integrationsloven og hjælp i særlige tilfælde for flygtninge og familiesammenførte udlændinge omfattet af integrationsloven. Der er afsat xx mio. kr. i 215. Sygedagpenge Området omfatter udgifter til sygedagpenge, hvortil staten yder 5 eller 3 pct. refusion, samt udgifter til sygedagpenge efter 52 uger, som kommunen afholder fuldt ud uden statslig refusion. Der er afsat xx mio. kr. i 215. Sociale formål Området omfatter særlige kontante ydelser efter servicelovens bestemmelser samt hjælp i særlige tilfælde i henhold til lov om aktiv socialpolitik. Der er afsat xx mio. kr. til formålet i 215. Kontanthjælp Området omfatter udgifter til kontanthjælp til forsørgelse, jf. kapitel 4 i lov om aktiv socialpolitik. Der er afsat xx mio. kr. i 215. Uddannelseshjælp Efter kontanthjælpsreformen skal unge uddannelsesparate have uddannelseshjælp, det vil sige en lavere ydelse. Der er afsat xx mio. kr. i 215. Aktiverede kontanthjælpsmodtagere Området omfatter udgifter til forsørgelsesydelser i form af kontanthjælp, engangshjælp, løntilskud, beskæftigelsestillæg og godtgørelse til kontanthjælpsmodtagere i perioder, hvor personen deltager i tilbud efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. Der er afsat xx mio. kr. i 215. Dagpenge til forsikrede ledige På denne funktion registreres udgifter til arbejdsløshedsdagpenge til forsikrede ledige, hvortil kommunen bidrager med 5, 7 eller 1 pct. medfinansiering. Der er afsat xx mio. kr. i 215. Revalidering Området omfatter udgifter til revalidering. Det drejer sig f.eks. om udgifter til ordinær uddannelse, arbejdsprøvning, erhvervsmodnende eller afklarende aktiviteter, optræning og uddannelse, erhvervsmodnende og erhvervsintroducerende kurser og jobindslusningsprojekter. Der er afsat xx mio. kr. i 215. Fleksjob og ledighedsydelse Området omfatter udgifter til løntilskud til personer med varige begrænsninger i arbejdsevnen, som er ansat i fleksjob og løntilskudsstillinger. Herudover omfatter området også udgifter til særlige ydelser og udgifter til ledighedsydelse, jf. lov om aktiv socialpolitik. Der er afsat xx mio. kr. i 215. Ressourceforløbsydelse VÆKST OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET

4 Vedtagelsen af FØP/fleksreformen har til formål, at færre personer (primært yngre mennesker), bliver tilkendt førtidspension, men i stedet får en tilknytning til arbejdsmarkedet, afhængigt af den arbejdsevne den enkelte har. En af mulighederne for at afklare og udvikle borgerens arbejdsevne og dermed skabe tilknytning til arbejdsmarkedet er at tilkende borgeren et ressourceforløb i op til 5 år. Tilkendes borgeren ressourceforløb, får borgeren samtidig tilkendt ressourceforløbsydelse. Der er budgetlagt med xx mio. kr. i 215 til ydelsen. Løntilskud til forsikrede ledige ansat i kommunen Området omfatter udgifter til forsikrede ledige med løntilskud ansat i kommuner. Der er afsat xx mio. kr. i 215. Seniorjobs Området omfatter lønudgifter og tilskud til seniorjobs efter lov om seniorjobs. Seniorjob er job til ældre ledige medlemmer af en arbejdsløshedskasse, som maksimalt har 5 år tilbage, før de når efterlønsalderen, og har opbrugt deres periode med ret til dagpenge. Der er afsat xx mio. kr. i budgettet for 215, som fremgår af talbilaget på sidste side. Budgetområde 6.2 Aktivitetstilbud Området omfatter udgifter til Ungdommens Uddannelsesvejledning, produktionsskoler, erhverv og turisme, beskyttet beskæftigelse, aktivitets- og samværstilbud, revalidering og beskæftigelsesordninger. Desuden indeholder området driftsudgifter til Jobcentret, Jobcentrets aktive tilbud og danskundervisning til personer, som ikke er omfattet af integrationsloven, samt udgifter for lediges deltagelse i AMU, handelsskole, teknisk skole eller andre forløb, der medvirker til opkvalificering med henblik på udslusning til arbejdsmarkedet. Budgettet hertil udgør 57,7 mio. kr. i 215 og er fordelt på følgende aktiviteter (xx betegnelser nedenfor erstattes af beløb inden udvalgsbehandling): Ungdommens Uddannelsesvejledning Uddannelses- og erhvervsvejledning i Greve Kommune sker i et samarbejde mellem Greve Kommune, Solrød Kommune, Køge Kommune og Stevns kommune. Vejledningen varetages af Køge Bugt Vejledningscenter (UUV) i tæt samarbejde med skolerne. Der er i alt afsat xx mio. kr. i 215 til UUV. Produktionsskoler Produktionsskoler tilbyder individuelle undervisningsforløb til unge under 25 år, som ikke har gennemført en ungdomsuddannelse, og som ikke umiddelbart har forudsætninger for at påbegynde en sådan uddannelse. Greve kommune betaler statsbidrag for elever på produktionsskoler. Budgettet til området udgør xx mio. kr. i 215. Introduktionsprogram udlændinge Området omfatter udgifter og indtægter til integrationsprogram og introduktionsforløb for udlændinge omfattet af integrationsloven. Området omfatter ligeledes udgifter til danskundervisning for personer omfattet af lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. Der forventes udgifter på ca. xx mio. kr. i 215, som stort set dækkes af indtægterne på området. I talbilaget til sidst i sektorredegørelsen fremgår budgettet som en nettoindtægt på xx mio. kr. Den kommunale beskæftigelsesindsats Området omfatter driftsudgifter og -indtægter vedrørende den kommunale beskæftigelsesindsats VÆKST OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET

5 varetaget af Jobcentret eller en anden aktør. Udgifterne registreres under et såkaldt driftsloft, som fastlægger det udgiftsniveau pr. helårsperson, der er refusionsberettiget. Fra 214 er dette loft opsplittet i to driftslofter med beløbsgrænser, der er lavere end hidtil. Ét driftsloft, der dækker modtagere af kontanthjælp og arbejdsløshedsdagpenge samt deltagere i seks ugers selvvalgt uddannelse og ét driftsloft, der omfatter modtagere af sygedagpenge, revalidering og ledighedsydelse. Staten refunderer 5 pct. af driftsudgifterne til aktivering samt udgifter til deltagerbetaling for uddannelsestilbud inden for beløbsgrænserne i driftslofterne. Baggrunden for det lavere driftsloft er et forventet fald i udgifterne til aktivering. Greve Kommunes indsats skal omlægges og tilpasses i forhold til de nye driftslofter og de ændringer i aktiveringen, som er en følge af FØP/fleksreformen. Der er som udgangspunkt afsat xx mio. kr. i budget 215 til formålet. Aktivering af forsikrede ledige Området omfatter udgifter til Jobcentrets beskæftigelsesindsats over for forsikrede ledige (primært løntilskud). Der er afsat xx mio. kr. i 215. Beskæftigelsesordninger Området omfatter udgifter til den kommunale beskæftigelses- og uddannelsesindsats for unge under 18 år, udgifter til mentor, jobpræmie til enlige forsørgere, jobpræmie til kontanthjælpsmodtagere med langvarig ledighed mv. Herunder lønudgifter til løntilskudsjob i kommunale virksomheder. Der er afsat xx mio. kr. i 215. Lægeerklæringer og tolke Området omfatter udgifter til lægeerklæringer til borgere, tolkeudgifter samt konsulentbistand. Der er afsat xx mio. kr. i 215. Turisme og Erhvervsservice Området omfatter Greve Kommunes tilskud til ErhvervsCentret, som leverer servicetilbud til kommunens virksomheder og fungerer som virksomhedernes indgang til kommunen. Hertil kommer Kommunens udgift til Væksthus Sjælland samt udgifter til markedsføring af kommunen over for turister. Der er i alt afsat xx mio. kr. i 215. VÆKST OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET

6 Kapitel 2 - Aktiviteter 1 Kontanthjælp og uddannelseshjælp 214 (mio. kr.) Antal helårspersoner på kontanthjælp og uddannelseshjælp -53, mio. kr. Antal modtagere af kontanthjælp og uddannelseshjælp beregnet som helårspersoner (antal cprnr. er ca. det dobbelte). sammenhæng med aktivering. Det er samme personkreds. Antallet af kontanthjælpsmodtagere har været svagt stigende gennem 213 og mere end forventet. Faldet i ledigheden for arbejdsmarkedsparate ledige, har primært berørt de ledige. I de første 3 måneder af 214 er antallet af passive kontanthjælpsmodtagere samt uddannelsesmodtagere (ny ydelse fra 214) højere end det budgetlagte for 214. I tallet indgår kontanthjælpsmodtagere samt uddannelsesmodtagere. Antal helårspersoner på kontanthjælp (passive) mar 14 Budget 214 Søjlen mar-14 er udtryk for antal helårspersoner i 214, hvis forbruget pr. 31. marts 214 fortsætter uændret. VÆKST OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET

7 2 Aktivering 214 (mio. kr.) Antal helårspersoner i aktivering -14, mio. kr. Antal modtagere af kontanthjælp og uddannelseshjælp i aktivering beregnet som helårspersoner (antal cpr-nr. er ca. det dobbelte). sammenhæng med kontanthjælp og uddannelseshjælp. Det er samme personkreds. Kontanthjælpsmodtagere/uddannelseshjælpsmodtagere kommer i aktivering dels ud fra lovgivningens ret og pligtfrister og dels ud fra Jobcentrets vurdering af, om aktivering vil forbedre borgerens muligheder for tilbagevenden til arbejdsmarkedet. I marts 214 er aktiveringsgraden ca. 29 %. Det var i 213 ca. halvdelen af kontanthjælpsmodtagerne der på et tidspunkt havde været i aktivering. Af de aktiverede er 1 % i nytteindsats. Antal helårspersoner i aktivering (kontanthjælpsmodtagere) Søjlen mar-14 er udtryk for antal helårspersoner i 214, hvis forbruget pr. 31. marts 214 Nyttejobs er nyt fra 1. januar 214. VÆKST OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET

8 3 - Revalidering nettobudget 214 (mio. kr.) Antal helårspersoner i revalidering -4,6 mio. kr. Antal revalidender beregnet som helårspersoner Revalidering er længerevarende forløb med henblik på at få borgeren i ordinært arbejde. Revalidering har gennem de senere år været mindre og mindre brugt i kommunerne, på grund af ændringer i Lov om Aktiv Beskæftigelse, der giver andre muligheder, blandt andet uddannelsesforløb i op til 2 ½ år. Antal helårspersoner i revalidering mar 14 Budget 214 Søjlen mar-14 er udtryk for antal helårspersoner i 214, hvis forbruget pr. 31. marts 214 VÆKST OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET

9 4 - Fleksjob 214 (mio. kr.) Antal helårspersoner i fleksjob -31,1 mio. kr. Antal personer i fleksjob beregnet som helårspersoner sammenhæng med ledighedsydelse (aktivitetstal 5). Borgere kan visiteres til fleksjob, når de opfylder en række objektive kriterier. Indstilling til fleksjob sker via kommunens rehabiliteringsteam. Antallet af personer i fleksjob har siden 28 ligget nogenlunde konstant omkring 425 helårspersoner. I forbindelse med implementering af førtidspensions- og fleksjobreformen er flere personer end forventet blevet fleksjobvisiteret. Samtidig har der været afgang fra fleksjob, hvor borgere f.eks. er overgået til anden forsørgelse eller blevet opsagt. Antal helårspersoner i fleksjob mar 14 Budget 214 Søjlen mar-14 er udtryk for antal helårspersoner i 214, hvis forbruget pr. 31. marts 214 VÆKST OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET

10 5 - Ledighedsydelse 214 (mio. kr.) Antal helårspersoner i ledighedsydelse -17,4 mio. kr. Antal personer i ledighedsydelse beregnet som helårspersoner sammenhæng med fleksjob ( 4). Ledighedsydelse udbetales til borgere, som enten venter på at få et fleksjob eller er blevet afskediget fra et fleksjob. I forbindelse med implementering af førtidspensions- og fleksjobreformen er flere personer end forventet blevet fleksjobvisiteret. Samlet set betyder det en stigning i antal helårspersoner på ledighedsydelse. Når en fleksjobvisiteret har været 18 mdr. på ledighedsydelse er der tale om en ren kommunal udgift. Antal helårspersoner på ledighedsydelse mar 14 Budget 214 Søjlen mar-14 er udtryk for antal helårspersoner i 214, hvis forbruget pr. 31. marts 214 VÆKST OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET

11 6 - Sygedagpenge passive 214 (mio. kr.) Antal helårspersoner på sygedagpenge og passive -41,1 mio. kr. Antal personer på sygedagpenge og passive beregnet som helårspersoner sammenhæng med øvrige aktivitetstal for sygedagpenge. I de første 5-8 uger på sygedagpenge, gives der refusion på 5 %. Efter 8 uger ydes 3 % i refusion, hvis borgeren ikke er i virksomhedsrettet aktivering eller delvis raskmeldt i 1 timer eller mere. I 213 har der været færre sygemeldte end budgetlagt og i marts 214 er antallet af sygemeldte samlet (aktivitetstal 6, 7 og 8) lige under budget. Antal helårspersoner på sygedagpenge passive mar 14 Budget 214 Søjlen mar-14 er udtryk for antal helårspersoner i 214, hvis forbruget pr. 31. marts 214 VÆKST OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET

12 7 - Sygedagpenge aktive 214 (mio. kr.) Antal helårspersoner på sygedagpenge og aktive -13,1 mio. kr. Antal personer på sygedagpenge og aktive beregnet som helårspersoner sammenhæng med øvrige aktivitetstal for sygedagpenge. Kommunen får 5 % refusion på sygedagpenge, hvis borgeren enten er i virksomhedsrettet aktivering eller delvis raskmeldt i 1 timer eller mere. Er aktiveringen ikke virksomhedsrettet gives der 3 % i refusion. Antallet af aktiverede sygedagpengemodtagere, var lavere end det budgetlagte, hvilket til dels skyldes, at antallet af sygedagpengemodtagere samlet var lavere end budgetlagt. I marts 214 er tallet ligeledes lavere end budgetlagt. Antal helårspersoner på sygedagpenge aktive mar 14 Budget 214 Søjlen mar-14 er udtryk for antal helårspersoner i 214, hvis forbruget pr. 31. marts 214 VÆKST OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET

13 8 - Sygedagpenge over 52 uger 214 (mio. kr.) Antal helårspersoner på sygedagpenge over 52 uger -17,7 mio. kr. Antal personer på sygedagpenge over 52 uger beregnet som helårspersoner sammenhæng med øvrige aktivitetstal for sygedagpenge. Når borgere har været på sygedagpenge over 52 uger, overtager kommunen den fulde finansiering af udgiften. Antallet af sygedagpengemodtagere over 52 uger var i 213 højere end budgetlagt. Dette skyldtes bl.a., at en stor del af de langtidssygemeldte, i det første halvår ventede på at blive behandlet i rehabiliteringsteamet, som først var på plads i april/maj måned. Tallet faldt herefter, men er i slutningen 213 steget igen. I marts 214 er antallet af sygedagpengemodtagere over 52 uger også væsentligt højere end budgetlagt. Sygedagpenge over 52 uger mar 14 Budget 214 Søjlen mar-14 er udtryk for antal helårspersoner i 214, hvis forbruget pr. 31. marts 214 VÆKST OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET

14 9 Ressourceforløb 214 (mio. kr.) Antal helårspersoner i ressourceforløb 7,3 mio. kr. Antal modtagere af ressourceforløbsydelse Ny ydelse fra 213 (FØP/fleks reformen). I stedet for at få tilkendt førtidspension skal borgeren have en individuel og helhedsorienteret indsats i et ressourceforløb. FØP/fleksreformen trådte i kraft pr. 1. januar 213. For at komme i et ressourceforløb, skal borgere visiteres til dette gennem rehabiliteringsteam. Pr. marts måned 214 er antallet af ressourceydelsesmodtagere noget lavere end budgetlagt. Der forventes dog gennem 214 at komme flere borgere på ydelsen. Ressourceforløb mar 14 Budget 214 Søjlen mar-14 er udtryk for antal helårspersoner i 214, hvis forbruget pr. 31. marts 214 VÆKST OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET

15 1 - Forsikrede ledige over 4 uger (passive) 214 (mio. kr.) Antal helårspersoner, som modtager arbejdsløshedsdagpenge uden at være aktiverede -64,5 mio. kr. Antal helårspersoner på arbejdsløshedsdagpenge, som ikke er aktiverede sammenhæng med øvrige aktivitetstal for forsikrede ledige Kommunen medfinansierer 7 % af udgifterne til arbejdsløshedsdagpenge til forsikrede ledige, når de ikke er i aktivering. Forsikrede ledige indgår i de kommunale budgetter fra 21. Nedenfor viste data for perioden er følgelig behæftet med en vis usikkerhed for årene før 21. Antallet af forsikrede ledige er faldende bl.a. på grund af dagpengereformen. Det betyder samtidig at antallet af passive dagpengemodtagere er faldende. Antal helårspersoner over 4 uger på arbejdsløshedsdagpenge passive jan 14 Budget 214 Søjlen jan-14 er udtryk for antal helårspersoner i 214, hvis forbruget pr. 31. januar 214. VÆKST OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET

16 11 - Forsikrede ledige aktive 214 (mio. kr.) Antal helårspersoner i aktivering, som modtager arbejdsløshedsdagpenge -16, mio. kr. Antal personer på arbejdsløshedsdagpenge, som er aktiverede beregnet som helårspersoner sammenhæng med øvrige aktivitetstal for forsikrede ledige. Kommunen medfinansierer 5 % af udgifterne til arbejdsløshedsdagpenge til forsikrede ledige i de timer, de er i virksomhedsrettet aktivering. Er de forsikrede ledige ikke i virksomhedsrettet aktivering, men i korte vejledningsforløb er medfinansieringen 7 %. Forsikrede ledige i kommunale budgetter er nyt fra 21. Nedenfor viste data for perioden er følgelig behæftet med en vis usikkerhed for årene før 21. I februar 214 er antallet af aktiverede dagpengemodtagere noget under det budgetlagte, hvilket til dels skyldes at der samlet har været et større fald i a-dagpengemodtagere. Derudover vil de forsikrede ledige der ikke vurderes at være i risiko for langtidsledighed få tilbud efter lovens minimumskrav. Der henvises her til BO1 214 under den kommunale beskæftigelsesindsats. Antal helårspersoner på arbejdsløshedsdagpenge i aktivering feb 14 Budget 214 Søjlen feb-14 er udtryk for antal helårspersoner i 214, hvis forbruget pr. 28. februar 214 VÆKST OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET

17 12 - Jobtræning 214 (mio. kr.) Antal helårspersoner i jobtræning -2,3 mio. kr. Antal personer i jobtræning beregnet som helårspersoner sammenhæng med forsikrede ledige. Jobtræning er en aktiveringsform for forsikrede langtidsledige, som ifølge lovgivningen har ret til midlertidig ansættelse i kommunen, hvis andre aktiveringsmuligheder er udtømte. Kommunen medfinansierer 5 % af udgiften. Antallet af forsikrede ledige i løntilskudsjob i kommunen, har været kraftigt faldende i 214, hvilket til dels skyldes den forkortede dagpengeperiode. Antal helårspersoner i jobtræning feb 14 Budget 214 Søjlen feb-14 er udtryk for antal helårspersoner i 214, hvis forbruget pr. 28. februar 214 VÆKST OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET

18 Talbilag Vækst- og Beskæftigelsesudvalget Beløb i 1. kr. i 215 priser Budgetområdramme Service- Emne/område/sted Forsørgelsesudgifter Kontanthjælp til udlændinge på introduktionsprogram Sygedagpenge Sociale formål Kontanthjælp Aktiverede kontanthjælpsmodtagere Dagpenge til forsikrede ledige Uddannelsesordning for ledige, der har opbrugt deres dagpengeret Revalidering x 6.1 Fleksjob og ledighedsydelse Resourceforløb Løntilskud til forsikrede ledige ansat i kommunen Seniorjobs Aktivitetstilbud Ungdommens Uddannelsesvejledning Produktionsskoler Integrationsprogram for udlændinge Den kommunale beskæftigelsesindsats Aktivering forsikrede ledige Beskæftigelsordninger Sekretariat og forvaltninger x 6.2 Turisme Erhvervsservice og iværksætteri Vækst- og Beskæftigelsesudvalget i alt VÆKST OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET

Sektorredegørelse for Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Sektorredegørelse for Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Sektorredegørelse for Kapitel 1 af området s ansvarsområde omfatter behandling, rådgivning, aktivering, servicering og udbetaling af forsørgelsesydelser til kommunens borgere. Derudover rummer området

Læs mere

Sektorredegørelse for Vækst- og Beskæftigelsesudvalget

Sektorredegørelse for Vækst- og Beskæftigelsesudvalget Sektorredegørelse for Vækst- og Beskæftigelsesudvalget Kapitel 1 - af området Vækst- og Beskæftigelsesudvalgets ansvarsområde omfatter behandling, rådgivning, aktivering, servicering og udbetaling af forsørgelsesydelser

Læs mere

Sektorredegørelse for Vækst- og Beskæftigelsesudvalget

Sektorredegørelse for Vækst- og Beskæftigelsesudvalget Sektorredegørelse for Vækst- og Beskæftigelsesudvalget Kapitel 1 - Beskrivelse af området Vækst- og Beskæftigelsesudvalgets ansvarsområde omfatter behandling, rådgivning, aktivering, servicering og udbetaling

Læs mere

Den samlede budgetramme 2015 for Beskæftigelsesindsatsen opgøres som følger:

Den samlede budgetramme 2015 for Beskæftigelsesindsatsen opgøres som følger: Vækstudvalget Den samlede budgetramme 2015 for Beskæftigelsesindsatsen opgøres som følger: Hovedområde (1.000 kr.) Nettoudgifter BF 2016 BF 2017 BF 2018 2015 Beskæftigelsesindsats 320.517.064 320.316.480

Læs mere

10 Beskæftigelsesindsats/Overførselsudgifter 4.177 Egentlige tillægsbevillinger 4.202 10.01 Berigtigelser af refusionsopgørelse for 2012-25

10 Beskæftigelsesindsats/Overførselsudgifter 4.177 Egentlige tillægsbevillinger 4.202 10.01 Berigtigelser af refusionsopgørelse for 2012-25 Budgetopfølgning pr. 30. juni 2013 Udvalg: Beskæftigelsesudvalget Generelt: Forbrugsprocenten er på 44,53 %, lidt mindre end forventet på 50 % pr. 30.06.13. Note Område Beløb i 1.000 kr. Beskæftigelsesudvalget

Læs mere

Aktivering og beskæftigelse side 1

Aktivering og beskæftigelse side 1 Aktivering og beskæftigelse side 1 Indhold 3.44 Produktionsskoler... 2 5.60 Introduktionsprogram mv. for udlændinge... 3 5.61 Kontanthjælp til udlændinge... 5 5.75 Aktiverede kontanthjælpsmodtagere...

Læs mere

Vækstudvalget/Serviceudgifter 0. Vækstudvalget/Overførselsudgifter Skole- og klubområdet/serviceudgifter 0

Vækstudvalget/Serviceudgifter 0. Vækstudvalget/Overførselsudgifter Skole- og klubområdet/serviceudgifter 0 Budgetopfølgning pr. 31. marts 2014 Udvalg: Vækstudvalget Generelt: Forbrugsprocenten er på 21 %, lidt mindre end forventet på 25 % Note Område Beløb i 1.000 kr. Vækstudvalget -6.551 Egentlige tillægsbevillinger

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget

Beskæftigelsesudvalget Beskæftigelsesudvalget Den samlede budgetramme 2013 for Beskæftigelsesindsatsen opgøres som følger: Hovedområde (1.000 kr.) Udgifter Indtægter Netto udgifter Beskæftigelsesindsats 496.191-172.911 323.280

Læs mere

Økonomi og Aktivitetsrapport 1/2011. Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Økonomi og Aktivitetsrapport 1/2011. Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Økonomi og Aktivitetsrapport 1/211 Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Forord... 3 Økonomirapport... 3... 3 Økonomirapport 1... 5 Økonomirapport 2... 6 Aktivitetsrapport... 7 1 - Kontanthjælp... 7 2 -

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget i alt 645.060-211.591 00.32 Fritidsfaciliteter 2.441-2.265 På denne hovedfunktion registreres udgifter og indtægter vedr. drift og anlæg af fritidsfaciliteter 00.32.35 Andre fritidsfaciliteter 2.441-2.265

Læs mere

Aktivering og beskæftigelse side 1

Aktivering og beskæftigelse side 1 Aktivering og beskæftigelse side 1 Indhold Reform af refusionssystemet og tilpasninger i udligningssystemet... 2 3.44 Produktionsskoler... 4 5.60 Introduktionsprogram og introduktionsforløb mv.... 5 5.61

Læs mere

10 Beskæftigelsesindsats/Overførselsudgifter Egentlige tillægsbevillinger Finansieret fra/til andre områder/udvalg -479

10 Beskæftigelsesindsats/Overførselsudgifter Egentlige tillægsbevillinger Finansieret fra/til andre områder/udvalg -479 Budgetopfølgning pr. 31. marts 2012 Udvalg: Beskæftigelsesudvalget Generelt: Forbrugsprocenten er på 19,44 %, lidt mindre end forventet på 25 % pr. 31.03.12. Note Område Beløb i 1.000 kr. Beskæftigelsesudvalget

Læs mere

Aktivering og beskæftigelse side 1

Aktivering og beskæftigelse side 1 Aktivering og beskæftigelse side 1 Indhold 3.44 Produktionsskoler... 2 5.60 Introduktionsprogram og introduktionsforløb mv.... 3 5.61 Kontanthjælp til udlændinge... 5 5.75 Aktiverede kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere...

Læs mere

10 Beskæftigelsesindsats/Overførselsudgifter Egentlige tillægsbevillinger Finansieret fra/til andre områder/udvalg 0

10 Beskæftigelsesindsats/Overførselsudgifter Egentlige tillægsbevillinger Finansieret fra/til andre områder/udvalg 0 Budgetopfølgning pr. 30. september 2011 Udvalg: Beskæftigelsesudvalget Generelt: Forbrugsprocenten er på 67,26 %, lidt mindre end forventet på 75 % pr. 30.09.11. Note Område Beløb i 1.000 kr. Beskæftigelsesudvalget

Læs mere

Økonomi og Aktivitetsrapport 2/2010. Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Økonomi og Aktivitetsrapport 2/2010. Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget > Økonomi og Aktivitetsrapport 2/21 Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget 3. maj 21 Side 2 af 17 Forord... 3 Økonomirapport... 3... 3 Økonomirapport 1... 4 Økonomirapport 2... 5 Aktivitetsrapport... 6 1

Læs mere

Bilag 3 Regnskabsår 2013 Hele kr.

Bilag 3 Regnskabsår 2013 Hele kr. Regnskabsår 2013 Hele kr. budget Arbejdsmarkedsudvalget i alt Social sikring Udgifter uden overførselsadgang Positive tal = mindreudgifter 126.073.002 301.444.717 175.371.715 42 3.130.205 Negative tal

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget 17 Forsørgelse og beskæftigelse. Budgettets hovedposter (netto-tal, 2015-priser, 1.000 kr.): Driftsbemærkninger:

Beskæftigelsesudvalget 17 Forsørgelse og beskæftigelse. Budgettets hovedposter (netto-tal, 2015-priser, 1.000 kr.): Driftsbemærkninger: Budgettets hovedposter (netto-tal, 2015-priser, 1.000 kr.): Serviceområde 17 - Forsørgelse og beskæftigelse Regnskab Budget Budget 2014 2015 2016 00.25.11 Beboelse 455 65 456 03.22.14 Ungdommens Uddannelsesvejledning

Læs mere

2.407.000 kr. Aktivitet Fritidsfaciliteter Indtægter: -2.235.000 kr.

2.407.000 kr. Aktivitet Fritidsfaciliteter Indtægter: -2.235.000 kr. Udgifter: 00.32 2.407.000 kr. Fritidsfaciliteter Indtægter: -2.235.000 kr. På denne hovedfunktion registreres udgifter og indtægter vedrørende drift og anlæg af fritidsfaciliteter. Budgettet for 2013 fordeler

Læs mere

Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter

Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1000 kr. 2014-prisniveau Opr. budget 2014 14-pl Korr. Budgetforslag 2015 BO1 2016 BO2 2017 BO3 2018 Økonomiudvalg 187.328 185.854 185.854 185.854 185.854

Læs mere

Mer-/ mindrefor brug Budgetområdet i alt- drift 461.393 294 5.757 467.444 455.118 12.326. Overførsel fra 2013*

Mer-/ mindrefor brug Budgetområdet i alt- drift 461.393 294 5.757 467.444 455.118 12.326. Overførsel fra 2013* Regnskab Beskæftigelsesudvalget har ansvaret for alle tilbud og ydelser inden for det beskæftigelsesrettede område. Formålet er at give borgere uden uddannelse, arbejde og borgere med nedsat arbejdsevne

Læs mere

Budget 2015 Budgetbemærkninger Syddjurs Kommune

Budget 2015 Budgetbemærkninger Syddjurs Kommune 1 of 8 Indholdsfortegnelse Arbejdsmarkedsudvalget...2 16.546 Tilbud til udlændinge...2 16.557 Kontante ydelser...2 16.558 Revalidering...5 16.568 Arbejdsmarkedsforanstaltninger...7 1 2 of 8 Arbejdsmarkedsudvalget

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget

Beskæftigelsesudvalget i hele 1.000 kr. Borgerservice BF 2015 BO 2016 BO 2017 BO 2018 05.46 Tilbud til udlændinge 4.824 4.824 4.824 4.824 61 Kontanthjælp til udlændinge 4.824 4.824 4.824 4.824 65 Repatriering 0 0 0 0 05.57 Kontante

Læs mere

Bilag 3 Regnskabsår 2013 Hele kr.

Bilag 3 Regnskabsår 2013 Hele kr. Arbejdsmarkedsudvalget i alt Social sikring Udgifter uden overførselsadgang Positive tal = mindreudgifter 58.501.368 298.196.931 239.695.563 20-4.760.295 Negative tal = merudgifter 42.311.024 225.573.528

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget: Beskæftigelsesindsats

Beskæftigelsesudvalget: Beskæftigelsesindsats DRIFTSBEVILLING Beskæftigelsesudvalget er tildelt en række nettorammer på funktion 3. niveau. Den samlede budgetramme for 2011 kan opgøres som følger: Hovedområde (1.000 kr.) Udgifter Indtægter Netto udgifter

Læs mere

Budgetopfølgning 3 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetopfølgning 3 Økonomiudvalget /overførselsområdet Budgetopfølgning 3 Økonomiudvalget /overførselsområdet Pr. 30. september 2015 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1.000 kr. Oprindeligt budget 2015 Korrigeret budget 2015 Forventet regnskab

Læs mere

Budgetopfølgning 3 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetopfølgning 3 Økonomiudvalget /overførselsområdet Budgetopfølgning 3 Økonomiudvalget /overførselsområdet Pr. 30. september 2017 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter BOP 3 I 1.000 kr. - 2017-priser Korrigeret Budget 2017 Forventet regnskab 2017

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget

Beskæftigelsesudvalget 1 i hele 1.000 kr. Borgerservice BF 2014 B0 2015 B0 2016 B0 2017 05.46 Tilbud til udlændinge 4.077 4.077 4.077 4.077 61 Kontanthjælp til udlændinge 4.077 4.077 4.077 4.077 65 Repatriering 0 0 0 0 05.57

Læs mere

Budgetforslag 2018 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetforslag 2018 Økonomiudvalget /overførselsområdet Budgetforslag 2018 Økonomiudvalget /overførselsområdet Maj 2017 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1.000 kr. - 2017-priser Regnskab 2016 Oprindeligt Budget 2017 Basisbudget 2018 BF 2018 BO

Læs mere

Sektorredegørelse for Vækst- og Beskæftigelsesudvalget

Sektorredegørelse for Vækst- og Beskæftigelsesudvalget Sektorredegørelse for Vækst- og Beskæftigelsesudvalget Kapitel 1 - Beskrivelse af området Vækst- og Beskæftigelsesudvalgets ansvarsområde omfatter service til virksomhederne i forhold til rekruttering,

Læs mere

Budgetopfølgning 2 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetopfølgning 2 Økonomiudvalget /overførselsområdet Budgetopfølgning 2 Økonomiudvalget /overførselsområdet Pr. 31. maj 2015 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1.000 kr. Oprindeligt budget 2015 Korrigeret budget 2015 Forventet regnskab 2015

Læs mere

Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet Pr. 28. februar 2017 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter BOP 1 I 1.000 kr. - 2017-priser Regnskab 2016 Korr. Budget 2017 Forventet regnskab

Læs mere

Udvalget for Arbejdsmarked. Bevillingsoversigt

Udvalget for Arbejdsmarked. Bevillingsoversigt Udvalget for Arbejdsmarked soversigt Bemærkninger Faste ejendomme - Serviceudgifter Hovedfunktion 00.25 Udgifter 89-38 Netto 51 1. Boliger til flygtninge, netto kr. 51.000 Boliger til integration af flygtninge

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget, budgetbemærkninger Indledning

Arbejdsmarkedsudvalget, budgetbemærkninger Indledning Arbejdsmarkedsudvalget, budgetbemærkninger 2015 Indledning erne på beskæftigelsesområdet er i høj grad afhængige af udviklingen på arbejdsmarkedet. Forventningerne til konjunkturudviklingen er ifølge Økonomisk

Læs mere

Budget 2013 Udvalget for Job & Arbejdsmarked

Budget 2013 Udvalget for Job & Arbejdsmarked Udvalget for Job & Arbejdsmarked U d v a l g e t f o r J o b & A r b e j d s m a r k e d Side 261 Bevillingsoversigt ( -priser) overslag overslag overslag 5 UDVALGET FOR 159.275 157.855 158.067 157.362

Læs mere

Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet Pr. 28. februar 2015 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1.000 kr. Oprindeligt budget 2015 Korrigeret budget 2015 Forventet regnskab

Læs mere

8. Arbejdsmarkedsudvalget

8. Arbejdsmarkedsudvalget 8. Arbejdsmarkedsudvalget 1.000 kr. 2013 p/l niveau Regnskab 2011 2012 overslag 2013 2014 2015 2016 Arbejdsmarkedsudvalget 411.035 452.895 454.512 461.616 469.910 477.569 Forsørgelsesydelser 299.150 313.250

Læs mere

Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet Pr. 29. februar 2016 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter BOP 1 I 1.000 kr. - 2016-priser Regnskab 2015 Korr. Budget 2016 Forventet regnskab

Læs mere

Budgetopfølgning 2 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetopfølgning 2 Økonomiudvalget /overførselsområdet Budgetopfølgning 2 Økonomiudvalget /overførselsområdet Pr. 31. maj 2017 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter BOP 2 I 1.000 kr. - 2017-priser Forventet regnskab 2017 Bop 1 Korrigeret Budget 2017

Læs mere

8. Arbejdsmarkedsudvalget

8. Arbejdsmarkedsudvalget 8. Arbejdsmarkedsudvalget 1.000 kr. 2015 p/l niveau Regnskab 2013 2014 20144 overslag 2016 2017 2018 Arbejdsmarkedsudvalget 456.713 440.708 461.017 460.550 463.580 463.580 Forsørgelsesydelser 331.960 289.862

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget. Budgettets hovedposter (netto-tal, 2013-priser, kr.): Driftsbemærkninger: Generelle bemærkninger

Beskæftigelsesudvalget. Budgettets hovedposter (netto-tal, 2013-priser, kr.): Driftsbemærkninger: Generelle bemærkninger Budgettets hovedposter (netto-tal, 2013-priser, 1.000 kr.): Serviceområde 17 - Forsørgelse og beskæftigelse Regnskab 2012 Budget 2013 Budget 2014 00.25.11 Beboelse 56 66 66 03.22.14 Ungdommens Uddannelsesvejledning

Læs mere

Budgetforslag 2018 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetforslag 2018 Økonomiudvalget /overførselsområdet Budgetforslag 2018 Økonomiudvalget /overførselsområdet August 2017 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1.000 kr. - 2017-priser Regnskab 2016 Oprindeligt Budget 2017 Basisbudget 2018 BF 2018

Læs mere

Vækstudvalget/Serviceudgifter -1.330 Egentlige tillægsbevillinger -1.330. Vækstudvalget/Overførselsudgifter -1.809 Egentlige tillægsbevillinger -1.

Vækstudvalget/Serviceudgifter -1.330 Egentlige tillægsbevillinger -1.330. Vækstudvalget/Overførselsudgifter -1.809 Egentlige tillægsbevillinger -1. Budgetopfølgning pr. 30. september 2014 Udvalg: Vækstudvalget Generelt: Forbrugsprocenten er på 73%, lidt mindre end forventet på 75% Note Område Beløb i 1.000 kr. Vækstudvalget -3.139 Egentlige tillægsbevillinger

Læs mere

BESKÆFTIGELSESUDVALGETS BEMÆRKNINGER

BESKÆFTIGELSESUDVALGETS BEMÆRKNINGER HORSENS KOMMUNE BUDGET 2017 1 BESKÆFTIGELSESUDVALGETS BEMÆRKNINGER Hovedoversigt 1.328.302.922kr. Politikområde Integration, forsørgelse Sygedagpenge, forsørgelse Kontanthjælp og revalidering, forsørgelse

Læs mere

Samlet set forventes et mindreforbrug i forhold til det korrigerede budget på 1,4 mio. kr.

Samlet set forventes et mindreforbrug i forhold til det korrigerede budget på 1,4 mio. kr. Notat om: pr. ultimo marts - Beskæftigelsesudvalget Økonomi og Analyse Sagsbehandler: Rikke Hentze Dato: 20. april Til: - J. nr.: 15/007728-001 pr. ultimo marts Beskæftigelsesudvalget Nedenfor gives et

Læs mere

Sagsbehandler: Rikke Hentze Dato: 8. oktober 2018 Til: Beskæftigelsesudvalget J. nr.: K

Sagsbehandler: Rikke Hentze Dato: 8. oktober 2018 Til: Beskæftigelsesudvalget J. nr.: K Notat om: regnskab pr. ultimo sep. - Beskæftigelsesudvalget Økonomi & Analyse Sagsbehandler: Rikke Hentze Dato: 8. oktober Til: Beskæftigelsesudvalget J. nr.: 00.30.14-K07-60-18 regnskab pr. ultimo september

Læs mere

Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet Pr. 28. februar 2014 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1.000 kr. Korrigeret budget 2014 Forventet regnskab 2014 (uden over- /underskud

Læs mere

1. Budgetbemærkninger på Arbejdsmarkedsudvalgets område

1. Budgetbemærkninger på Arbejdsmarkedsudvalgets område BUDGET 2014-2017 1. Budgetbemærkninger på Arbejdsmarkedsudvalgets område Udvalgets ansvarsområde og opgaver Arbejdsmarkedsudvalget har ansvaret for beskæftigelsesindsatsen overfor borgere, der står uden

Læs mere

Udvalget for Arbejdsmarked BEVILLINGSOVERSIGT UDVALGET FOR ARBEJDSMARKED. Bevillingsoversigt DRIFT OG REFUSION BUDGET 2014 HELE KR.

Udvalget for Arbejdsmarked BEVILLINGSOVERSIGT UDVALGET FOR ARBEJDSMARKED. Bevillingsoversigt DRIFT OG REFUSION BUDGET 2014 HELE KR. Udvalget for Arbejdsmarked soversigt BEVILLINGSOVERSIGT UDVALGET FOR ARBEJDSMARKED BUDGET 2014 HELE 1.000 KR. NOTE DRIFT OG REFUSION BUDGET BEVILLING UDGIFTER INDTÆGTER UDGIFTER INDTÆGTER Udvalget for

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget 1 of 9 Arbejdsmarkedsudvalget 16546 Tilbud til udlændinge 10.132.821 10.132.821 10.132.821 10.132.821 16557 Kontante ydelser 143.178.868 143.916.157 144.911.390 144.911.390 16558 Revalidering 173.316.561

Læs mere

Budgetforslag 2017 Økonomiudvalget /overførselsområdet. August 2016 version 2

Budgetforslag 2017 Økonomiudvalget /overførselsområdet. August 2016 version 2 Budgetforslag 2017 Økonomiudvalget /overførselsområdet August 2016 version 2 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1.000 kr. - 2016-priser Regnskab 2015 (15-pl) Opr. Budget 2016 Basisbudget

Læs mere

MÅL, OVERSIGTER OG BEMÆRKNINGER. Budget 2015. Beskæftigelsesudvalget

MÅL, OVERSIGTER OG BEMÆRKNINGER. Budget 2015. Beskæftigelsesudvalget MÅL, OVERSIGTER OG BEMÆRKNINGER Budget 2015 Beskæftigelsesudvalget Forsidebilleder: Liv i Søndre Anlæg Vildbjerg hal 2 Å-turisme Budget 2015 MÅL, OVERSIGTER OG BEMÆRKNINGER Indholdsfortegnelse INDSATSOMRÅDER

Læs mere

Budgetforudsætninger 2016 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetforudsætninger 2016 Økonomiudvalget /overførselsområdet Budgetforudsætninger 2016 Økonomiudvalget /overførselsområdet Juni 2015 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1.000 kr. - 2015-priser Basisbudget 2016 Budgetforslag 2016 Gammel refusionsordning

Læs mere

Social sikring side 1

Social sikring side 1 Social sikring side 1 Indhold 0.11 Beboelse (boligplacering af flygtninge)... 2 5.68 Førtidspension med 50% kommunal medfinansiering... 3 5.69 Førtidspension med 65% kommunal medfinansiering... 4 5.70

Læs mere

Udvalget for erhverv og beskæftigelse

Udvalget for erhverv og beskæftigelse Udvalget for erhverv og beskæftigelse Udvalget havde i 2018 en samlet driftsbevilling på 543,8 mio. kr. Der blev i årets løb givet en tillægsbevilling på 2,8 mio. kr., hvilket gav et samlet korrigeret

Læs mere

Budgetopfølgning 3 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetopfølgning 3 Økonomiudvalget /overførselsområdet opfølgning 3 Økonomiudvalget /overførselsområdet Pr. 3. september 214 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1. kr. Korrigeret budget 214 Forventet regnskab 214 pr. 3.9.214 pr. 3.9.214 Forventet

Læs mere

Mål og Midler Arbejdsmarkeds- og overførselsområdet

Mål og Midler Arbejdsmarkeds- og overførselsområdet Fokusområder Med udgangspunkt i Job og Velfærdsforvaltningens mission om at skabe sammenhæng mellem mennesker og job og de lokale udfordringer på arbejdsmarkedet udarbejdes hvert år en beskæftigelsesplan

Læs mere

BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 66 Arbejdsmarked - overførsler

BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 66 Arbejdsmarked - overførsler 03.30.45 Erhvervsgrunduddannelser -priser Netto 6.130 6.130 6.130 6.130 6.130 På denne funktion afholdes udgifter til: Undervisning, praktik- og skoleophold i forbindelse med erhvervsgrunduddannelser Alle

Læs mere

5.58.80 Revalidering Her registreres udgifter til revalidering efter kapitel 6 i lov om aktiv socialpolitik.

5.58.80 Revalidering Her registreres udgifter til revalidering efter kapitel 6 i lov om aktiv socialpolitik. Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.8 - side 1 Dato: September 2015 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2015/Budget 2016 REVALIDERING, RESSOURCEFORLØB OG FLEKSJOBORDNINGER MV. (58) Under denne hovedfunktion

Læs mere

Vækstudvalget - Beskæftigelsesindsats

Vækstudvalget - Beskæftigelsesindsats Vækstudvalget - Beskæftigelsesindsats Den samlede budgetramme 2017 for Beskæftigelsesindsatsen opgøres som følger: Funktion Hovedområde Netto udgifter i 1.000 kr. 2017 2018 2019 2020 Beskæftigelsesindsats

Læs mere

3. forventet regnskab - Serviceudgifter

3. forventet regnskab - Serviceudgifter 3. forventet regnskab - Serviceudgifter skema Udvalg / Aktivitet U/I Regnskab 14 i 15-priser Opr. Budget Ompl. TB Budget Korr. Budget Forbrug ultimo september Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget (inkl.

Læs mere

- serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp.

- serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp. - serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp. Korr. Forbrug Afvigelse TB søges priser B 2013 B 2013 TB 2013 B 2013 pr. 30/9 FR 2013 R 13 2013 FR 2014 FR 2015 FR 2016 FR 2017 ramme-

Læs mere

Budgetområde: 722-Beskæftigelse

Budgetområde: 722-Beskæftigelse Regnskab Beskæftigelsesudvalget har ansvaret for alle tilbud og ydelser inden for det beskæftigelsesrettede område. Formålet er at give borgere uden uddannelse, arbejde og borgere med nedsat arbejdsevne

Læs mere

Korr. Budget. Opr. Budget. Øvrig udvalgsramme 26.540 26.976 22.877 24.932-2.044 92% Ungdommens uddannelsesvejledning 5.306 5.306 4.508 5.

Korr. Budget. Opr. Budget. Øvrig udvalgsramme 26.540 26.976 22.877 24.932-2.044 92% Ungdommens uddannelsesvejledning 5.306 5.306 4.508 5. Resultat på drift Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalg Note Opr. Budget Korr. Budget Faktisk regnskab mer- /mindre s- % (tal i 1.000 kr.) Samlet resultat: 697.455 699.684 508.999 693.645-6.039 99% Budgetramme

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget 17 Forsørgelse og beskæftigelse. Budgettets hovedposter (netto-tal, 2016-priser, kr.): Driftsbemærkninger:

Beskæftigelsesudvalget 17 Forsørgelse og beskæftigelse. Budgettets hovedposter (netto-tal, 2016-priser, kr.): Driftsbemærkninger: Budgettets hovedposter (netto-tal, 2016-priser, 1.000 kr.): Serviceområde 17 - Forsørgelse og beskæftigelse Regnskab Budget Budget 2015 2016 2017 00.25.11 Beboelse 942 456 2.390 03.22.14 Ungdommens Uddannelsesvejledning

Læs mere

Oprindeligt budget. Ny vurdering

Oprindeligt budget. Ny vurdering NOTAT Dato Forvaltningen for Arbejdsmarked Borgerservice Økonomi og Analyse 1. Økonomisk Redegørelse 215. Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget Køge Rådhus Torvet 1 46 Køge Nedenstående tabel 1 viser forvaltningens

Læs mere

Perspektivnotat for Serviceområde - 17 Forsørgelse og Beskæftigelse

Perspektivnotat for Serviceområde - 17 Forsørgelse og Beskæftigelse Perspektivnotat for Serviceområde - 17 Forsørgelse og Beskæftigelse Fakta-beskrivelse Serviceområdet indeholder udgifter til forsørgelse (kontanthjælp, uddannelseshjælp, introduktionsydelse, løntilskud

Læs mere

ARBEJDSMARKEDSFORANSTALTNINGER (68)

ARBEJDSMARKEDSFORANSTALTNINGER (68) Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.9 - side 1 ARBEJDSMARKEDSFORANSTALTNINGER (68) 5.68.90 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats Dette funktionsområde anvendes til registrering

Læs mere

NOTAT. Økonomi og Analyse. 4. Økonomiske Redegørelse 2014 Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget

NOTAT. Økonomi og Analyse. 4. Økonomiske Redegørelse 2014 Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget NOTAT Forvaltningen for Arbejdsmarked og Borgerservice Dato Sagsnummer Dokumentnummer 09-10-2014 2014-16891 2014-133798 4. Økonomiske Redegørelse 2014 Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget Nedenstående tabel

Læs mere

10 Beskæftigelsesindsats/Overførsel 0 Egentlige tillægsbevillinger 0 Finansieret fra/til andre områder/udvalg 807

10 Beskæftigelsesindsats/Overførsel 0 Egentlige tillægsbevillinger 0 Finansieret fra/til andre områder/udvalg 807 Budgetopfølgning pr. 31. marts 2011 Udvalg: Beskæftigelsesudvalget Generelt: Forbrugsprocenten er på 17,61 %, lidt mindre end forventet på 25 % pr. 31.03.11. En del udgifter afholdes imidlertid ikke månedligt,

Læs mere

Budgetforudsætninger 2016 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetforudsætninger 2016 Økonomiudvalget /overførselsområdet Budgetforudsætninger 2016 Økonomiudvalget /overførselsområdet August 2015 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1.000 kr. - 2015-priser Basisbudget 2016 Budgetforslag 2016 version 2 BO1 2017

Læs mere

Budgetopfølgning 2 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetopfølgning 2 Økonomiudvalget /overførselsområdet Budgetopfølgning 2 Økonomiudvalget /overførselsområdet Pr. 31. maj 2016 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter BOP 2 I 1.000 kr. - 2016-priser Regnskab 2015 Korr. Budget 2016 Forventet regnskab

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget. Budgettets hovedposter (netto-tal, 2014-priser, 1.000 kr.): Driftsbemærkninger: Generelle bemærkninger

Beskæftigelsesudvalget. Budgettets hovedposter (netto-tal, 2014-priser, 1.000 kr.): Driftsbemærkninger: Generelle bemærkninger Budgettets hovedposter (netto-tal, 2014-priser, 1.000 kr.): Serviceområde 17 - Forsørgelse og beskæftigelse Regnskab 2013 Budget 2014 Budget 2015 00.25.11 Beboelse 81 66 66 03.22.14 Ungdommens Uddannelsesvejledning

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget 17 Forsørgelse og beskæftigelse

Beskæftigelsesudvalget 17 Forsørgelse og beskæftigelse Budgettets hovedposter (netto-tal, 2017-priser, 1.000 kr.): Serviceområde 17 - Forsørgelse og beskæftigelse Regnskab Budget Budget 2016 2017 2018 00.25.11 Beboelse 1.678 2.000 2.000 03.22.14 Ungdommens

Læs mere

Revalidering Her registreres udgifter til revalidering efter kapitel 6 i lov om aktiv socialpolitik.

Revalidering Her registreres udgifter til revalidering efter kapitel 6 i lov om aktiv socialpolitik. Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.8 - side 1 Dato: September 2015 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2015/Budget 2016 REVALIDERING, RESSOURCEFORLØB OG FLEKSJOBORDNINGER MV. (58) Under denne hovedfunktion

Læs mere

ARBEJDSMARKEDSFORANSTALTNINGER (68)

ARBEJDSMARKEDSFORANSTALTNINGER (68) Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.9 - side 1 Dato: Juli 2017 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2017 ARBEJDSMARKEDSFORANSTALTNINGER (68) 5.68.90 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats

Læs mere

Bilag 3i - Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget, samlet oversigt

Bilag 3i - Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget, samlet oversigt Bilag 3i - Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget, samlet oversigt Serviceudgifter (1.000 kr.) Korrigeret budget Forventet forbrug Udgiftsneutrale budgettilpasninger Nettoafvigelse Tillægsbevillinger 930

Læs mere

- serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp.

- serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp. - serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp. Korr. Forbrug Afvigelse TB søges priser B 2013 B 2013 TB 2013 B 2013 pr. 30/6 FR 2013 R 13 2013 FR 2014 FR 2015 FR 2016 FR 2017 ramme-

Læs mere

Ledelsesinformationsoversigt Arbejdsmarkedsområdet Område Side Fuldtidspersoner Udgifter

Ledelsesinformationsoversigt Arbejdsmarkedsområdet Område Side Fuldtidspersoner Udgifter Ledelsesinformationsoversigt Arbejdsmarkedsområdet Område Side Fuldtidspersoner Udgifter Initiativer A-dagpenge 3 1 0 Samlet har Jobcentret fortsat den proces, som der blev indstillet til i tidligere møde

Læs mere

Resultatrevision 2017

Resultatrevision 2017 Resultatrevision 2017 Nordfyns Kommune Jobcenter Nordfyn Indhold Indledning... 3 Ministerens mål... 4 Status for målgrupper, der modtager offentlig forsørgelse... 5 Indsatsen... 8 Centrale elementer i

Læs mere

Nedenstående tabel 1 viser forvaltningens forventninger til forbruget i 2017 på serviceudgifter og det lovbestemte område.

Nedenstående tabel 1 viser forvaltningens forventninger til forbruget i 2017 på serviceudgifter og det lovbestemte område. NOTAT Dato Velfærdsforvaltningen VF-Sekretariat 1. Økonomisk Redegørelse 2017 - Erhvervs og Arbejdsmarkedsudvalget Køge Rådhus Torvet 1 4600 Køge Nedenstående tabel 1 viser forvaltningens forventninger

Læs mere

Udvalget for Arbejdsmarkedet

Udvalget for Arbejdsmarkedet Udvalget for Arbejdsmarkedet Effektmål Effektmål indarbejdes til den politiske 2. behandling. Målsætninger for effektmål Målsætning Resultatkrav 2015 2016 2017 2018 Opfølgningsmetode Politikker og strategier

Læs mere

Indarbejdede ændringer Nr. Funktion Økonomiudvalget Udvalgets beslutning BO BO BO Drift - overførselsområdet BF2015 2016 2017 2018

Indarbejdede ændringer Nr. Funktion Økonomiudvalget Udvalgets beslutning BO BO BO Drift - overførselsområdet BF2015 2016 2017 2018 Indarbejdede ændringer Nr. Funktion Økonomiudvalget Udvalgets beslutning BO BO BO - overførselsområdet BF2015 2016 2017 2018 Overførselsområdet -1.474-1.474-1.474-1.474 ØU 3.6.14: 1500 5.71 Sygedagpenge

Læs mere

Ledelsesinformation Beskæftigelsesområdet. Lemvig Kommune Maj 2018

Ledelsesinformation Beskæftigelsesområdet. Lemvig Kommune Maj 2018 Ledelsesinformation Beskæftigelsesområdet Lemvig Kommune Maj Indhold Indhold Refusionsprocenter... 3 Fig. 1 Gennemsnitlige refusionsprocenter på ydelser... 3 Offentligt forsørgede og ledige i Lemvig Kommune...

Læs mere

Mål og Midler Arbejdsmarkeds- og overførselsområdet

Mål og Midler Arbejdsmarkeds- og overførselsområdet Fokusområder i 2014 Demokratisk medborgerskab som ståsted Viborg Kommune har de seneste par år omlagt store dele af den beskæftigelsesrettede indsats med henblik på at styrke kvaliteten i indsatsen samtidig

Læs mere

Oprindeligt budget. Ny vurdering

Oprindeligt budget. Ny vurdering NOTAT Dato Forvaltningen for Arbejdsmarked og Borgerservice Økonomi og analyse 1. Økonomisk Redegørelse 216. Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget Nedenstående tabel 1 viser forvaltningens forventninger

Læs mere

ARBEJDSMARKEDSFORANSTALTNINGER (68)

ARBEJDSMARKEDSFORANSTALTNINGER (68) Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.9 - side 1 Dato Juli 2016 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2017 ARBEJDSMARKEDSFORANSTALTNINGER (68) 5.68.90 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats

Læs mere

Mål og Midler Arbejdsmarkeds- og overførselsområdet

Mål og Midler Arbejdsmarkeds- og overførselsområdet Fokusområder i 2015 Demokratisk medborgerskab som ståsted Viborg Kommune har de seneste par år omlagt store dele af den beskæftigelsesrettede indsats med henblik på at styrke kvaliteten i indsatsen samtidig

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget Arbejdsmarkedsudvalget Udvalgets andel af de samlede nettodriftsudgifter i Norddjurs Kommune for budget 2014 Jobcenter Norddjurs Andre udvalg 77% Arbejdsmarkedsudvalget 23% Øvrige områder Arbejdsmarkedsudvalgets

Læs mere

Status på økonomi pr Korr. budget

Status på økonomi pr Korr. budget Resultat på drift Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalg Status på økonomi pr. 30. 06 2013 Note Opr. Budget Korr. budget Faktisk regnskab mer- /mindre s- % (tal i 1.000 kr.) Samlet resultat: 697.455 697.578

Læs mere

Revalidering Her registreres udgifter til revalidering efter kapitel 6 i lov om aktiv socialpolitik.

Revalidering Her registreres udgifter til revalidering efter kapitel 6 i lov om aktiv socialpolitik. Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.8 - side 1 Dato: December 2016 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2017 REVALIDERING, RESSOURCEFORLØB OG FLEKSJOBORDNINGER MV. (58) Under denne hovedfunktion registreres

Læs mere

NOTAT: Konjunkturvurdering

NOTAT: Konjunkturvurdering Økonomi og Beskæftigelse Økonomi og Analyse Sagsnr. 233717 Brevid. 1717829 Ref. LAOL Dir. tlf. 4631 3152 lasseo@roskilde.dk NOTAT: Konjunkturvurdering 2014-2017 20. august 2013 I budgettet for rammen indkomstoverførsler

Læs mere

Orientering om 37. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner

Orientering om 37. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner Til samtlige kommuner Sagsnr. 2015-5789 Doknr. 259123 Dato 01-09-2015 Orientering om 37. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner Kapitel 3 og 4 Hovedkonto 0-6 1. Ændringer af

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget

Beskæftigelsesudvalget Beskæftigelsesudvalget Beskæftigelsesudvalgets andel af det samlede budget Visioner og Politikker Beskæftigelsesudvalget formulerer i slutningen af 2017 en vision for beskæftigelsesområdet for 2018 og

Læs mere

Ledelsesinformation Beskæftigelsesområdet. Lemvig Kommune April 2018

Ledelsesinformation Beskæftigelsesområdet. Lemvig Kommune April 2018 Ledelsesinformation Beskæftigelsesområdet Lemvig Kommune April 1 Indhold Indhold Refusionsprocenter... 4 Fig. 1 Gennemsnitlige refusionsprocenter på ydelser... 4 Offentligt forsørgede og ledige i Lemvig

Læs mere

Høring om: Orientering om 36. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner

Høring om: Orientering om 36. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner Til relevante høringsparter Sagsnr. 2015-2426 Doknr. 253655 Dato 10-07-2015 Høring om: Orientering om 36. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner Den tidligere regering (Socialdemokraterne

Læs mere

Udvalget for arbejdsmarked. og integration

Udvalget for arbejdsmarked. og integration Udvalget for arbejdsmarked og integration i hele 1.000 kr. Borgerservice B2019 BO2020 BO2021 BO2022 05.46 Tilbud til udlændinge 12.263 12.664 13.298 13.298 61 Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet

Læs mere

AMK-Øst 26. april Status på reformer og indsats RAR Sjælland

AMK-Øst 26. april Status på reformer og indsats RAR Sjælland AMK-Øst 26. april 2016 Status på reformer og indsats RAR Sjælland April 2016 Status på beskæftigelsesreformen Beskæftigelsesreformen er trådt i kraft hhv. 1. januar og 1. juli 2015. Reformen sætter fokus

Læs mere

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget. Budgetbemærkninger til budget

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget. Budgetbemærkninger til budget Beskæftigelses og Integrationsudvalget Budgetbemærkninger til budget 20142017 "!!! "!! "! Ungdomsuddannelse 19.736 20.973 1.238 19.736 20.974 1.238 19.736 20.973 1.238 19.736 20.973 1.238 Integration 10.185

Læs mere

Statistik for Jobcenter Aalborg

Statistik for Jobcenter Aalborg Statistik for Jobcenter Aalborg November 2016, data fra jobindsats.dk Aalborg Kommunes andel af forsikrede ledige i Nordjylland Beskæftigelsestilskuddet beregnes på baggrund af udviklingen i Aalborgs andel

Læs mere