LBK præsenterede Mathilde Albertsen Winsløw, der afløste Jakob Dreyer, som studenterrepræsentant.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "LBK præsenterede Mathilde Albertsen Winsløw, der afløste Jakob Dreyer, som studenterrepræsentant."

Transkript

1 K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET I N S T I T U T F O R S T A T S K U N D S K A B Aftagerpanelet for Institut for Statskundskab M Ø D E R E F E R A T Forum: 11. møde i Aftagerpanelet Møde afholdt: mandag d. 18. november 2013, kl Sted: Institut for Statskundskab, lokale Referent: Til stede: Troels Claus Baagland Thomas Østrup Møller (TØM), Henrik Plougmann Olsen (HPO), Peter Kristian Kuhlman (PKK), Mathilde Albertsen Winsløw (MAW), Anders Wivel (AW), Lars Bo Kaspersen (LBK) og Troels Claus Baagland (TCB) LBK præsenterede nyt medlem af Aftagerpanelet Thomas Østrup Møller fra Udenrigsministeriet, der afløser Michael Zilmer Johns, da sidstnævnte er udtrådt pga. arbejde i Bruxelles. 3. JANUAR 2014 CENTER FOR SUNDHED OG SAMFUND ØSTER FARIMAGSGADE 5 POSTBOKS KØBENHAVN K TLF DIR REF: TCB LBK præsenterede Mathilde Albertsen Winsløw, der afløste Jakob Dreyer, som studenterrepræsentant. 1. Godkendelse af dagsorden Dagsorden godkendt. 2. Godkendelse af referat fra mødet den 14. marts 2013, kl Referat godkendt. LBK orienterede om, at der er to møder om året, hvor det er kutymen, at mødet i foråret afsluttes med en middag. 3. Nye uddannelser LBK. oplyste den nye uddannelse i Security Risk Management var blevet indstillet til godkendelse med topkarakter i Akkrediteringsrådet, og at det var for-

2 ventet, at den ville blive endeligt godkendt indenfor få dage (den blev godkendt d. 12. december 2013). SIDE 2 AF 11 LBK oplyste, at også uddannelsen "Global Development" (GD) var blevet indstillet til akkreditering. Han fortalte at denne uddannelse ligeledes er en engelsksproget Master, at den er tværfakultær, og at specielt Økonomi, Antropologi, Sociologi, Geografi og Fødevareøkonomi har interesse i GD. LBK fortalte, at det forventes, at optage det første hold studerende på Security Risk Management uddannelsen i foråret 2014 med henblik på start per 1. september 2014, og at der er store forventninger, fordi uddannelsen favner bredt i forhold til både den private og den offentlige sektor. PKK spurgte de øvrige medlemmer i Aftagerpanelet om man mente, at man kunne bruge kandidater fra Security Risk Management uddannelsen på arbejdsmarkedet. HPO ønskede tillykke med, at uddannelsen i indstillingen har fået så flotte karakterer, og han mente, at der ville være brug for kandidaterne fra denne uddannelse. TØM spurgte til, hvor mange studerende man forventer, at der vil søge ind på uddannelsen. LBK mente, at det i første omgang vil være studerende fra Danmark og det øvrige EU/EØS område der vil søge om optag, mens han anslog at antallet af ikke EU/EØS-studerende vil være begrænset. LBK mente endvidere, at en professionel markedsføring på sigt vil føre til, at det er de rigtige ansøgere vi vil få. Han fremhævede, at han hellere så 30 kvalificerede ansøgende end 50 ikke kvalificerede ansøgere. Men han oplyste også, at på kort sigt er det ikke muligt at nå at markedsføre uddannelsen globalt. LBK påpegede, at vi allerede nu ser en stor interesse for uddannelsen, idet Studievejledningen i gennemsnit modtager en henvendelse dagligt om forhold vedrørende den nye uddannelse. LBK fortalte, at instituttet har gennemført en undersøgelse blandt 200 nøgleinformanter. Undersøgelsen har vist, at der er en "massiv interesse" for uddannelsen. Mange af LBK s Amerikanske kollegaer ser også et potentielt marked for sådanne kandidater i USA. TØM efterspurgte værktøjsfag på uddannelsen, idet arbejdsmarkedet efterspørger kandidater, der bl.a. har kompetencer indenfor operationsanalyse, som f.eks. aktuarer til at lave den økonomiske risikoanalyse. TØM bemærkede i den forbindelse, at fagene næsten alle ligger indenfor det politologiske felt.

3 SIDE 3 AF 11 AW oplyste, at på 2. og 3. semester ligger fag, der har værktøjskarakter. Det er case-baserede fag, som skal kunne suppleres med teoretiske analyseredskaber til at kunne håndtere de konkrete cases. Der er indgået aftaler med folk, der har praksiserfaringer. AW oplyste i den forbindelse, at der også er indgået aftale med Forsvarets Efterretningstjeneste. LBK understregede, at alle fag skal have en praksisdimension. 4. Øvrige uddannelsesmæssige tiltag AW orienterede om at instituttet per 1. september 2014 vil indføre selvstændigt optag på 2-fagsuddannelse, hvor der startes op med et hold. AW fortalte, at det er internt og eksternt drevet. Dels har der internt været et ønske om et bedre miljø omkring 2-fagsuddannelsen, hvor man har set at mange studerende, der oprindeligt skiftede til 2-fags uddannelsen, er skiftet tilbage på grund af et manglende studiemiljø for de studerende på 2-fagsuddannelsen. Dels har der været et eksternt genereret ønske om at uddanne flere 2- fagskandidater, idet der er en øget arbejdsmarkedsefterspørgsel på dem fortrinsvist i gymnasieverdenen. Endelig har instituttet for det tredje set det som en rigtig ting at gøre for at sikre, at underviserne i gymnasiet er bedre kvalificerede til at undervise i Samfundsfag. AW oplyste, at vi har mange studerende der på KA'en tager på udvekslingsophold og mange studerende der kommer 'udefra', og mange studerende der tager på udvekslingsophold. F.eks. er der en stigning i studerende fra SDU og AU, der skifter til Statskundskab på KU. I 2013 var der 63 studerende fra AU og SDU, der skiftede til vores uddannelse. AW fortalte endvidere, at der er startet to projekter op i E13 omkring specialiseringer i form af fagpakker på Kandidatuddannelsen. Dette er sket som resultat af et ønske blandt stadig flere af de studerende, hvor der er identificeret et ønske om større progression på KA'en samt et ønske om et mere 'kontinuerligt studiemiljø'. AW fortalte at specialiseringerne er oprettet indenfor "Organisation og ledelse", hvor der skal tages 3 fag i et forbundet forløb, og i "Politisk teori", hvor der skal tages et kernefag + valgfag. Det er en betingelse for at få specialiseringerne, at der også skrives speciale indenfor det valgte fagområde. Det er planen, at der oprettes specialeklynger omkring de studerende, der følger specialiseringerne. AW mente, at specialiseringsmodellen vil passe godt med studieeffektivitetsreformen, der skal sikre at studerende bliver hurtigere færdig med studierne. PKK spurgte til, om de studerende bliver presset nok i faglig henseende.

4 AW svarede bekræftende, da studerende på BA-delen bliver 'udfordret' stadigt mere, idet der er indført væsentligt flere skriftlige opgaver. På KA'en fremhævede han, at det er lidt sværere at generalisere, men at vi arbejder med at kvalitetssikre fagene.. SIDE 4 AF 11 PKK opfordrede til at tænke over, om de studerende presses nok fagligt. HPO udtrykte betænkning ved at folk bliver for specialiserede, idet han så det som en styrke, at der udklækkes generalister. Han spurgte hvad logikken er i, at netop de to nævnte fagområder er valgt til specialiseringer, og han spurgte endvidere til optagelseskriterierne. LBK understregede at det stadigt er muligt at tage generalistuddannelsen. AW oplyste, at de to fag discipliner er valgt som pilotprojekter. HPO påpegede, at de valgte fagområder jo ikke er hovedhjørnestene i Statskundskab. LBK påpegede, at man havde valgt områderne på baggrund af undervisningskapacitet og som pilotforsøg. Hvis det går godt, så vil man indkalde til nye forslag på andre fagområder. PKK spurgte til om man ville se på arbejdsbelastningen på KA en. AW oplyste, at arbejdsbelastningen helt sikkert vil blive øget idet instituttet går fra 10 ECTS til 7.5 ECTS (indføres fra foråret 2015) som kursusvægt på overbygningsfagene. Da timetallet ikke ændres, betyder det, at de studerende skal tage hvad der svarer til et kursus mere per semester (4 fag i stedet for 3 fag per semester). AW oplyste også at 7.5 er tænkt som grundbyggestenen, dvs. man kan godt have større fag på 15 ECTS, 22.5 ECTS eller 30 ECTS. AW fortalte, at SN skal drøfte, hvordan det rent praktisk gøres. Det er et arbejde, der begynder i foråret. AW oplyste, at der ved ECTS-ændringen skabes bedre mulighed for udveksling af kurser med nogle af de øvrige fag på SAMF og CBS, men at det til gengæld vil være en udfordring i forhold til de andre statskundskabsinstitutioner i DK, hvor der fortsat arbejdes med 10 ECTS kurser. LBK fortalte, at mange studerende specialiserer sig af egen fri vilje, og at instituttet på sigt, hvis pilotprojekt går godt, så også vil indføre en specialisering indenfor eksempelvis sikkerhedspolitik.

5 LBK understregede, at det også er animerende for underviserne til at afholde forskellige aktiviteter uden for undervisningen og alle tiders chance for at få en dedikeret gruppe studerende. SIDE 5 AF 11 MAW gjorde opmærksom på, at specialiseringer også er noget, som de studerende ønsker sig på grund af de sociale og studiemiljømæssige aspekter. AW gjorde opmærksom på, at der stadigvæk er god mulighed for at tage fag udenfor specialiseringerne. HPO foreslog, at vi kunne få nogle studerende og undervisere til at komme til næste møde i aftagerpanelet for at fortælle om specialiseringerne. AW oplyste, at IFS er indgået i et kursussamarbejde med CBS og JUR, hvor de studerende gives mulighed for at tage en række fag på lige vilkår, dvs. som om kurserne var taget på hjeminstitutionen. Det overordnede formål er at give de studerende mulighed for at vælge en bredere pakke af fag. AW fortalte at samarbejdet igangsættes fra efteråret 2014, men at seminarerne i første omgang holdes lukket af faglige hensyn. Han forventer, at flere af de studerende nu vil benytte muligheden for at tage fag på JUR og CBS. TØM fandt, at det var en 'fremragende idé'. MAW havde endnu ikke hørt om dette initiativ, men hun syntes, at det umiddelbart lød godt, hvis det på denne måde blev muligt at tage mere mikroøkonomiske og entreprenør-rettede fag. LBK påpegede, at rektorerne ser det som en win-win situation, og at det ydermere vil kunne være tiltrækkende for internationale studerende. 5. Studiefremdrift og institutionsakkreditering AW orienterede om, at Folketinget har vedtaget en studiefremdriftsreform, men at KU endnu ikke har modtaget de nye bekendtgørelserne (kom pr. 1. januar 2014). Derfor er den præcise udmøntning af reformen endnu ikke på plads, men debatten om udmøntningen er i gang i de forskellige KU-organer. AW pointerede, at formålet naturligvis er, at få de studerende hurtigere igennem studiet, og at KU belønnes med en bonus 345 mio. i 2020 (egne opsparede midler), hvis det lykkes. AW orienterede om, at de studerende, hvis reformen gennemføres som fremlagt, skal bestå 45 ECTS om året, men at de studerende forventes at bestå 30 ECTS per semester. Hvis f.eks. en studerende kun består 20 ECTS på et semester, så skal universitetet sørge for at de studerende tilmeldes 40 ECTS i seme-

6 steret efter, derved at den studerende tilmeldes det element, som ikke er bestået. SIDE 6 AF 11 AW fortalte, at det bliver en udfordring at håndtere meritområdet mht. de studerende der tager på udlandsophold. Forhåndsgodkendelse skal udarbejdes meget hurtigt. AW nævnte, at en mulig løsning kunne være at godkende hele pakker af kurser fremfor enkeltfag på samarbejdsuniversitet. MAW understregede, at de studerende er 'ret bekymrede om konsekvenserne', herunder for kvaliteten af undervisningen, idet universitetet har stort incitament til at få folk hurtigere igennem, og det efterlader mindre tid til at fordybe sig i studierne. MAW konstaterede at det 'vel også er godt for samfundet, at vi bliver gode til et fag'. MAW påpegede, at instruktorer (studenterundervisere) ofte går ned i studietid for at kunne varetage undervisningen bedst muligt og være gode til at undervise. Studiefremdriftsreformen vil alene af den grund være forringende for uddannelsen. MAW nævnte, at den administrative byrde utvivlsomt vil vokse pga. flere dispensationsansøgninger, og hun spurgte til hvor mange ressourcer vi skal bruge på det. Og hvad hvis administrationen ikke kan følge med, hvordan var de studerende så stillet? MAW mente desuden, at Studiefremdriftsreformen især vil ramme de ældre studerende, folk der har børn, og studerende der bor langt væk. Generelt fandt hun, at systemet gøres generelt mindre fleksibelt. Som eksempel på dette nævnte hun opstramningen omkring orlovsreglerne, hvor det ikke længere vil være muligt at tage et halvt års ubegrundet orlov. Endeligt påpege MAW at studienævnsarbejde besværliggøres, og at det var et problem at fagene på BA'en kun udbydes 1. gang om året. Hun understregede afsluttende, at de studerende 'er meget bekymrede'. HPO spurgte til, hvad man (de studerende) gør på de på de øvrige universiteter. MAW svarede, at det arbejdede de på at finde ud af. Og hun spurgte Aftagerpanelet, hvilken betydning det har, at en studerende gennemfører studiet hurtigt. TØM nævnte, at erhvervserfaring og international erfaring da spiller en stor rolle. Men han påpegede, at det ikke er afgørende. Han understregede, at der ses efter om det er 'hele mennesker' der søger en stilling.

7 HPO tilkendegav, at det kan godt være en fordel at have et studiejob, men pointerede, at hvis man kan gøre de rette refleksioner til jobsamtalen, så betyder det mere. Han understregede derfor også, at mange andre ting også spiller ind, så han fandt det svært at give et entydigt svar på spørgsmålet. SIDE 7 AF Institutionsakkreditering AW oplyste, at akkrediteringssystemet lægges om, sådan at der nu skal laves institutionsakkrediteringer i stedet for uddannelsesakkrediteringer. KU vil søge om akkreditering i begyndelsen af AW fortalte endvidere, at meget af dette arbejde vil ligge på fakultetsniveau, hvor man skal dokumentere, hvilke kvalitetsprocedurer man har. Han påpegede, at mange af institutterne allerede har udarbejdet meget af det nødvendige materiale, da det blev fremstillet i forbindelse med de uddannelsesakkrediteringer, som allerede har fundet sted på de enkelte institutter. Alligevel mente han, at det ville blive en stor opgave, fordi institutterne vil blive bedt om at deltage i mange reviews, og fordi der bliver behov for at opdatere en del talmateriale om hvem, der underviser, og hvor meget, der undervises, samt hvor meget af undervisningen, der foretages af eksterne undervisere set i forhold til mængden af undervisning fortaget af interne undervisere. 7. Strategiprocessen LBK fortalte, at den eksterne forskningsevaluering har resulterede i et procespapir, som er blevet brugt til at styre efter. Instituttet er nået 2½ år ind i 5- årsplanen, og LBK forklarede, at man nu kan se hvilke mål der er nået, og hvilke der ikke er nået. LBK fortalte, at det var blevet nedsat en 'Research Management Committee', med Professor Ben Rosamond (tidligere Warwick University) i spidsen. Her gennemgås alle forskningsansøgninger, og det har haft en tydeligt fremmende effekt på målsætningen om at skaffe flere eksterne midler. I løbet af 18 måneder er summen af eksterne midler tredoblet, og tendensen ser ud til at forsætte. LBK påpegede, at instituttet i forskningsevalueringen var blevet kritiseret for en forskningsorganisering, der ikke var synlig for omverdenen. Nu er instituttet derfor blevet organiseret omkring 6 forskningscentre og 7 forskningsgrupper, der, sammenlignet med centrene, er lidt mindre institutionaliserede og mere bottom-up organiserede. Forskningsgrupperne opløses, når/hvis entusiasmen forsvinder. LBK fandt, at denne kombination imellem forskningscentre og grupper fungerer fint. LBK fortalte, at specielt nogle af de yngre forskere ønsker mere interaktion og ledelse, og at man har haft en lang diskussion mellem forskningskoordinatorer og på tværs af forskningsgrupper/centre om, hvordan man kan 'nurse' de yngre

8 forskere. Det er så endt med, at man som forsøg vil tilbyde alle VIP er personlige forsknings-reviews. Dette forsøg starter fra 1. januar SIDE 8 AF 11 LBK understregede at Instituttet er udfordret af et ministerielt fokus på at mindske udgifter til administrativt arbejde, samtidigt med at de administrative byrder vokser som følge af vækst og nye initiativer på instituttet og som følge af de udefrakommende krav (såsom studiefremdriftsreformen). Så udfordringen består for IFS i, hvordan instituttet sikrer, at administrationen ikke vokser mere end rimeligt samtidigt med, at vi kan klare alle de nye administrative byrder. LBK fortalte, at den daglige ledelse varetages af et 5 personers team, der mødes ca. hvert 3 uge. LBK oplyste, at det er en fornøjelse at opleve, hvor åben og levende og fordomsfri en debat som finder sted samtidig med, at der er et godt samarbejde. LBK påpegede, at de uddannelsesmæssige tiltag er helt centrale i instituttets strategi allerede nævnt under punkt 4. Dog ville han kort nævne det succesfulde samarbejde IFS har med CBS og AaU omkring Master i Public Governance. IFS leverer undervisere, mens CBS og AaU tager sig af de organisatoriske opgaver. LBK påpegede, at Finansministeriet i opstarten af Masteren i høj grad støttede projektet finansielt. Det var forventet at deltagerantallet ville falde når Finansministeriets finansiering ophørte, men dette er ikke sket, og man kunne derfor tale om en permanent succes. LBK fortalte, at Moderniseringsstyrelsen havde et ønske om at få etableret en toplederuddannelse, og at IFS i samarbejde med Økonomi, JUR, CBS og Deloitte bød ind på denne uddannelse. Man mente derfor, at man stod stærkt i forhold til at vinde opgaven. Alligevel vandt McKinsey/KMPG/PWC, hvilket kom som en stor negativ overraskelse. LBK påpegede, at det gav anledning til eftertanke, og at man derfor måtte stille spørgsmålet ved om vi, trods muligheden for at give forskningsbaseret undervisning, bliver anset for at være dygtige nok. LBK påpegede, at en anden årsag til fravalget kunne være, at man i Moderniseringsstyrelsen måske ikke i tilstrækkeligt omfang har været klar over, at vi har den viden som blev efterspurgt. LBK oplyste, at IFS's forskere ofte markerer sig i de danske medier. På længere bane så han også gerne, at flere forskere markerede sig mere i den internationale debat. TØM spurgte til, hvornår den nye toplederuddannelse for kontor og afdelingschefer forventes at starte.

9 SIDE 9 AF 11 LBK var ikke klar over dette, men han mente umiddelbart, at det ville være i efteråret HPO gjorde opmærksom på, at man bør vælge om en strategi skal fokusere på få simple ting eller mere kompleks med flere ting. Begge veje kan have sine fordele. Jo mere kompleks en strategi er, jo vigtigere er det så også at sikre, at der er opstillet præcise succeskriterier for, at man når i mål med det man gerne vil opnå. TØM foreslog, at instituttet stringent måler på det samme hvert år for at konstatere om der sker en progression. LBK gjorde opmærksom på at instituttet er 'genuint optaget af kvalitet', og at der er opstillet instrumenter til at måle kvaliteten. Han nævnte, at et af disse mål eksempelvis er, hvor meget mere den eksterne finansiering skal fylde. LBK nævnte også, at et andet mål at øge antallet af artikler i højt rangerede internationale tidsskifter. Han tilføjede, at instituttet har hyret en skrivekonsulent, samt har indført peer reviews med henblik på nå dette mål. LBK oplyste, at den eksterne forskningsevaluering sammenlignede IFS med to britiske institutter, der om ikke er førende, så er i næstbedste række. Forskningsevalueringen fandt at IP-forskningsmiljøet ved IFS måske er i top 6 i verden, og at det samme gælder for Europa-forskning. Til gengæld har IFS kun begrænset forskning indenfor forskning i velfærd-, skatte- og pensionsforhold. TØM fandt det bemærkelsesværdigt, at instituttet ikke har fundet det nødvendigt at lave en kommunikationsindsats, der også rækker udover forskningsverdenen. LBK tilkendegav at omverdenens perception er vigtigt, hvilket han også havde erfaret på under sin 6-7 års ansættelse ved CBS, hvor man i 5 år i træk, lå nr. 2 på det matematisk-filosofiske område lige efter Havard Business School. Det var et hørligt rygstød og gav en reputation, der uden tvivl gav en del medvind. LBK erkendte, at IFS har ikke har noget stort brand i den private sektor, og at det naturligvis er et problem, hvis topledere i den private sektor ikke rekrutterer kandidater fra IFS. Derfor er det noget, som man er nødt til at tænke over, hvordan man kan ændre. I forskningsverdenen er der derimod medvind med mange højt kvalificerede ansøgere til ledige stillinger og mange prominente gæster. HPO anbefalede, at strategien har nogle parametre at måle målopfyldelsen på, da det har stor intern værdi, hvis de ansatte kan se, at målsætninger opnås. Han spurgte i forlængelse heraf om målsætninger og målopfyldelse bliver italesat som noget vi har nået.

10 SIDE 10 AF 11 LBK svarede hertil, at der jævnligt er medarbejdermøde, hvor den slags tages op. Det var LBKs indtryk, at dette er værdsat. LBK nævnte desuden, at der løbende pågår intense diskussioner, om vi har den rette incitamentsstruktur til at understøtte, at målsætningerne nås. Den slags drøftes med såvel medarbejdere som i ledergruppen. AW nævnte endvidere at alle forskere hvert år samles til en intern minikonference, hvor der præsenteres papirer, der diskuteres hvad vi forstår ved kvalitet, og der videndeles om hinandens arbejde. AW mente, at man formentlig aldrig kan blive helt enige om dette, men at der dog er tilstrækkelig konsensus, til at man kan have en god dialog. PKK påpegede, at det er cand. scient. pol. uddannelsen der har et brand på arbejdsmarkedet og ikke Statskundskab som institut. Dette, mente han, var, fordi instituttet er en del af et stort universitet. Spørgsmålet måtte derfor være, hvordan man brander instituttet, så det bliver mere kendt. LBK anekendte dette, og tilføjede, at hvis kandidaterne havde et dårligt brand, så havde vi et endnu større problem. LBK afsluttede med at takke for de mange spørgsmål, da det tvinger instituttet til at gøre sig overvejelser over, hvordan man vil opfattes i forskellige sammenhænge. 8. Nyt fra Instituttet LBK meddelte, at instituttet i samarbejde med Folkesundhed og økonomi har startet et center indenfor sundhedspolitik og sundhedsøkonomi. Karsten Vrangbæk fra IFS er ansat som leder for centeret. PKK spurgte til, om SDU ikke står stærkere end IFS indenfor dette forskningsområde. LBK svarede, at det gjorde SDU til dels, men at det var på det rene sundhedsøkonomiske område og ikke indenfor det faglige område, der spænder over både sundhedspolitik og sundhedsøkonomi. LBK oplyste, at han nu havde været institutleder for Institut for Statskundskab i lidt mere end to år. I denne periode er instituttet vokset kraftigt. Indenfor de seneste 28 måneders periode er der kommet 32 nye ansættelser, hvoraf en stor del af er eksternt finansieret. Man er opmærksom på, at dette har affødt tendenser til fragmentering. Derfor skal det på et kommende heldagsmøde drøftes, hvordan sammenhængskraften fortsat skal kunne opretholdes. HPO spurgte til hvor mange der er ansat ved IFS.

11 LBK oplyste, at instituttet er gået fra 52 til ca. 72 årsværk på forskningsområdet, og at instituttets omsætning nu ligger lige over 100 millioner kr. SIDE 11 AF 11 LBK nævnte, at han havde en vision om, at instituttets forskningsprofil i langt højere grad skal inkludere emner indenfor pension og skat, der er nogle af tidens mest omdiskuterede emner. Samtidig mente han, at der også vil være gode muligheder for at hente eksterne midler indenfor dette område. LBK nævnte som en idé, at IFS og Økonomi i fælleskab kunne besøge Danske Bank og drøfte muligheder, der kunne få Danske Bank til at finansiere nogle gæsteprofessorer og stimulere nogle unge mennesker med finansiering af stipendiater. 8. Eventuelt. PKK om, at der oprettes en hjemmeside for Aftagerpanelet og at der sendes en henvisning til den før næste møde.

Der bliver ansat en prodekan for forskning og omverdensrelationer.

Der bliver ansat en prodekan for forskning og omverdensrelationer. Ø K O N O M I S K I N S T I T U T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET Aftagerpanelet M Ø D E R E F E R A T 19. JUNI 2014 Forum Aftagerpanelet STUDIEADMINISTRATIONEN Møde afholdt: 19. juni kl. 16:30

Læs mere

Ø K O N O M I S K I N S T I T U T. Aftagerpanelet ved Økonomistudiet R E F E R A T 22.MAJ 2014. Aftagerpanelet. Mødedato: 16. januar 2014, kl. 16.

Ø K O N O M I S K I N S T I T U T. Aftagerpanelet ved Økonomistudiet R E F E R A T 22.MAJ 2014. Aftagerpanelet. Mødedato: 16. januar 2014, kl. 16. Ø K O N O M I S K I N S T I T U T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET Aftagerpanelet ved Økonomistudiet R E F E R A T 22.MAJ 2014 Forum Aftagerpanelet ØKONOMISK STUDIENÆVN Mødedato: 16. januar 2014,

Læs mere

Aftagerpanelet for Institut for Statskundskab

Aftagerpanelet for Institut for Statskundskab K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET I N S T I T U T F O R S T A T S K U N D S K A B Aftagerpanelet for Institut for Statskundskab M Ø D E R E F E R A T Forum: 6. møde i Aftagerpanelet Møde afholdt:

Læs mere

Akkrediteringsrådet har truffet afgørelsen på baggrund af universitetets ansøgning, akkrediteringsrapporten og en uddybende sagsbehandlingsrapport.

Akkrediteringsrådet har truffet afgørelsen på baggrund af universitetets ansøgning, akkrediteringsrapporten og en uddybende sagsbehandlingsrapport. Akkrediteringsrådet har godkendt masteruddannelsen i katastrofehåndtering ved Københavns Universitet. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets-

Læs mere

Campus Odense. Miljøplanlægning. 3-årig Bacheloruddannelse SAMFUNDSVIDENSKAB

Campus Odense. Miljøplanlægning. 3-årig Bacheloruddannelse SAMFUNDSVIDENSKAB Campus Odense 3-årig Bacheloruddannelse Miljøplanlægning Statskundskab SAMFUNDSVIDENSKAB 2 Genvej til magtens korridorer Er du interesseret i politik, og kan du lide at diskutere, så er statskundskab noget

Læs mere

Foto: Colourbox STRATEGIEN I OVERSKRIFTER HVOR SKAL VI HEN? 2013-2020. Aarhus Universitet Health Institut for Folkesundhed

Foto: Colourbox STRATEGIEN I OVERSKRIFTER HVOR SKAL VI HEN? 2013-2020. Aarhus Universitet Health Institut for Folkesundhed Foto: Colourbox STRATEGIEN I OVERSKRIFTER HVOR SKAL VI HEN? 2013-2020 Aarhus Universitet Health Institut for Folkesundhed stra folk tegi esun dhed Strategien understøtter udviklingen her på instituttet,

Læs mere

Studienævnet ved Institut for Antropologi. Forum. Møde afholdt: 16. februar 2015 fra kl. 13:00-15:45. Sted: 33.1.18

Studienævnet ved Institut for Antropologi. Forum. Møde afholdt: 16. februar 2015 fra kl. 13:00-15:45. Sted: 33.1.18 I N S T I T U T F O R A N T R O P O L O G I K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET M Ø D E R E F E R A T 17. FEBRUAR 2015 Forum Studienævnet ved Institut for Antropologi INSTITUT FOR ANTROPOLOGI Møde

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelserne i systembiologi ved Danmarks Tekniske Universitet.

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelserne i systembiologi ved Danmarks Tekniske Universitet. Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelserne i systembiologi ved Danmarks Tekniske Universitet. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets-

Læs mere

NYHEDSBREV OKTOBER 2009

NYHEDSBREV OKTOBER 2009 ERHVERVSØKONOMISK INSTITUT HANDELSHØJSKOLEN AARHUS UNIVERSITET DSBR NYHE NYHEDSBREV OKTOBER 2009 Emnerne i dette nyhedsbrev er: - Optagelsestal - Ny struktur for HD 2. dels specialer - Certifikat projekt

Læs mere

Akkrediteringsrapport. Ny kandidatuddannelse i it-didaktisk design

Akkrediteringsrapport. Ny kandidatuddannelse i it-didaktisk design Akkrediteringsrapport Ny kandidatuddannelse i it-didaktisk design Uddannelsen omhandler it s betydning for læring. Den studerende vil opnå viden om didaktiske teorier og viden om, hvordan man opbygger

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt masteruddannelsen i it ved IT-Universitetet

Akkrediteringsrådet har godkendt masteruddannelsen i it ved IT-Universitetet Akkrediteringsrådet har godkendt masteruddannelsen i it ved IT-Universitetet Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets- & Bygningsstyrelsens afgørelse

Læs mere

Aarhus Universitet Au@au.dk. Afgørelse om foreløbig godkendelse

Aarhus Universitet Au@au.dk. Afgørelse om foreløbig godkendelse Aarhus Universitet Au@au.dk Afgørelse om foreløbig godkendelse Ministeren for uddannelse og forskning har på baggrund af gennemført prækvalifikation af Aarhus Universitets ansøgning om godkendelse af et

Læs mere

Kandidatuddannelsen Hvis hovedvægten i det samlede 5-årige uddannelsesforløb ligger på det samfundsvidenskabelige hovedområde:

Kandidatuddannelsen Hvis hovedvægten i det samlede 5-årige uddannelsesforløb ligger på det samfundsvidenskabelige hovedområde: Akkrediteringsrådet har godkendt kombinationsfaget i globale studier ved Roskilde Universitetscenter. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets-

Læs mere

Vejledning i at skrive en motiveret ansøgning

Vejledning i at skrive en motiveret ansøgning Vejledning i at skrive en motiveret ansøgning Denne vejledning er en hjælp til dig, som skal skrive en motiveret ansøgning i forbindelse med ansøgning om optagelse på IT-Universitetets kandidat- master

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden og opfølgning fra sidste møde 23/11-2011.

1. Godkendelse af dagsorden og opfølgning fra sidste møde 23/11-2011. :sadp Skolen for Arkitektur, Design og Planlægning Fibigerstræde 11 9220 Aalborg Øst www.sadp.aau.dk Studieleder Michael Tophøj Sørensen tophoej@plan.aau.dk Referat af Studierådsmøde Onsdag den 20. juni

Læs mere

Aftagerpanelet for Medicin

Aftagerpanelet for Medicin D E T S U N D H E D S V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET Aftagerpanelet for Medicin M Ø D E R E F E R A T 4. FEBRUAR 2015 Forum Møde mellem Aftagerpanelet

Læs mere

Studenterdialogforum med dekanen

Studenterdialogforum med dekanen D E T S A M F U N D S V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studenterdialogforum med dekanen M Ø D E R E F E R A T 14. DECEMBER 2009 Forum Studenterdialogforum

Læs mere

GIV JERES MEDARBEJDERE ET FAGLIGT SKUB! HD erhvervsøkonomisk diplomuddannelse

GIV JERES MEDARBEJDERE ET FAGLIGT SKUB! HD erhvervsøkonomisk diplomuddannelse GIV JERES MEDARBEJDERE ET FAGLIGT SKUB! HD erhvervsøkonomisk diplomuddannelse 2 GIV JERES MEDARBEJDERE ET FAGLIGT SKUB Giv jeres medarbejdere et fagligt skub...... og klæd dem på til fremtidens udfordringer.

Læs mere

Aarhus Universitet. Att. Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen. Sendt pr. e-mail rektor@au.dk au@au.dk

Aarhus Universitet. Att. Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen. Sendt pr. e-mail rektor@au.dk au@au.dk ACE Denmark Aarhus Universitet Att. Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen Sendt pr. e-mail rektor@au.dk au@au.dk Akkreditering og godkendelse af ny kandidatuddannelse i teknologibaseret forretningsudvikling Kandidatuddannelsen

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i idræt ved Aarhus Universitet.

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i idræt ved Aarhus Universitet. Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i idræt ved Aarhus Universitet. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets- & Bygningsstyrelsens

Læs mere

Rapport om udlandsophold foråret 2014 San Diego State University

Rapport om udlandsophold foråret 2014 San Diego State University Rapport om udlandsophold foråret 2014 San Diego State University Mwansa Tilsted Mumba Tlf. nr. 60 29 20 11 Mwansa91@hotmail.com Motivation Da jeg startede på Ingeniørhøjskolen Aarhus gik jeg direkte fra

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen kandidatuddannelse i idrætsteknologi ved Aalborg Universitet.

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen kandidatuddannelse i idrætsteknologi ved Aalborg Universitet. Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen kandidatuddannelse i idrætsteknologi ved Aalborg Universitet. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt

Læs mere

IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN

IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN MASTER I SOFTWARE ENGINEERING itu.dk/master/software MASTER I SOFTWARE ENGINEERING Master i Software Engineering er til dig, som allerede er en erfaren software- og systemudvikler,

Læs mere

CSS, 26.2.20 (lille seminarrum, 2. sal)

CSS, 26.2.20 (lille seminarrum, 2. sal) Ø K O N O M I S K I N S T I T U T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET M Ø D E R E F E R A T 26. MARTS 2015 STUDIEADMINISTRATIONEN Forum Studienævnsmøde ØSTER FARIMAGSGADE 5, BYGN. 26 LOK. 26.0.03

Læs mere

Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af HA-uddannelse i sundhedsledelse ved Syddansk Universitet.

Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af HA-uddannelse i sundhedsledelse ved Syddansk Universitet. Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af HA-uddannelse i sundhedsledelse ved Syddansk Universitet. Akkrediteringsrådet har truffet afgørelsen på baggrund af universitetets ansøgning, akkrediteringsrapporten

Læs mere

Sammenstilling af kandidatundersøgelser for kandidatuddannelserne i Idræt og Idrætsteknologi 2013, 2014 og 2015

Sammenstilling af kandidatundersøgelser for kandidatuddannelserne i Idræt og Idrætsteknologi 2013, 2014 og 2015 School of Medicine and Health LMJ 18. September Sammensling af kandidatundersøgelser for kandidatuddannelserne i Idræt og Idrætsteknologi, og Indledning Som led i arbejdet med at kvalitetssikre og -udvikle

Læs mere

Studerendes studie og jobsøgning

Studerendes studie og jobsøgning 2012 Studerendes studie og jobsøgning De er forkælede, drikker for meget, dyrker for lidt motion, teoretikere der ikke er gearet til erhvervslivet, karriereorienterede, innovative, økonomisk pressede,

Læs mere

AARHUS AU UNIVERSITET BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES. i Økonomi og Ledelse

AARHUS AU UNIVERSITET BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES. i Økonomi og Ledelse AARHUS AU UNIVERSITET BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES HD i Økonomi og Ledelse HD økonomi & ledelse vejen til en karriere i erhvervslivet HD er en anerkendt diplomuddannelse med specialisering inden for det

Læs mere

Jura / HA(jur.) 3-årige Bacheloruddannelser

Jura / HA(jur.) 3-årige Bacheloruddannelser Campus Odense Miljøplanlægning Jura / HA(jur.) 3-årige Bacheloruddannelser SAMFUNDSVIDENSKAB 2 Jura vælg din retning Er du interesseret i samfundets love, og hvordan de bruges i praksis? Så er bacheloruddannelsen

Læs mere

Ændringer på Diplom i it

Ændringer på Diplom i it Student Affairs and Programmes Direkte tlf.: 7218 5094 E-mail: aeli@itu.dk 24. marts 2015 Ændringer på Diplom i it Kære studerende på Diplom i it, IT-Universitetet i København stopper optaget på Diplom

Læs mere

Du skal være opmærksom på følgende obligatoriske kurser, hvis du ikke allerede har taget dem:

Du skal være opmærksom på følgende obligatoriske kurser, hvis du ikke allerede har taget dem: Student Affairs and Programmes Direkte tlf.: 7218 5094 E-mail: aeli@itu.dk 24. marts 2015 Ændringer på Diplom i it Kære studerende på Diplom i it, IT-Universitetet i København stopper optaget på Diplom

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelserne i anvendt IKT ved Danmarks Tekniske

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelserne i anvendt IKT ved Danmarks Tekniske Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelserne i anvendt IKT ved Danmarks Tekniske Universitet. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets-

Læs mere

Referat af åbne punkter

Referat af åbne punkter 3. august 2015 Referat af åbne punkter BESTYRELSESPROTOKOL FOR: Mødegruppe: Bestyrelsesmøde for Danmarks Medie- og Journalisthøjskole Mødetid: 23. juni 2015 Mødested: Berlingske Media, Pilestræde 34, Købehavn

Læs mere

IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN

IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN KANDIDAT I IT & BUSINESS (E-Business) ITU.dk/uddannelser IT & BUSINESS (CAND.IT I E-BUSINESS) Kunne du tænke dig at arbejde i krydsfeltet mellem it og forretningsudvikling?

Læs mere

master i ledelses- og organisationspsykologi Studiestart forår 2015

master i ledelses- og organisationspsykologi Studiestart forår 2015 master i ledelses- og organisationspsykologi Studiestart forår 2015 På LOOP arbejder vi med ledelse og konsultation ud fra psykologiske og læringsteoretiske perspektiver. Det er en humanistisk orienteret

Læs mere

Aarhus Universitet Au@au.dk. Afgørelse om foreløbig godkendelse

Aarhus Universitet Au@au.dk. Afgørelse om foreløbig godkendelse Aarhus Universitet Au@au.dk Afgørelse om foreløbig godkendelse Uddannelses- og forskningsministeren har på baggrund af gennemført prækvalifikation af Aarhus Universitets ansøgning om godkendelse af kandidatuddannelsen

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i jordbrugsvidenskab ved Aarhus Universitet.

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i jordbrugsvidenskab ved Aarhus Universitet. Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i jordbrugsvidenskab ved Aarhus Universitet. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets- & Bygningsstyrelsens

Læs mere

Master i. offentlig ledelse

Master i. offentlig ledelse Master i offentlig ledelse 2 En ny vej til professionel ledelse i det offentlige Hver eneste leder i den offentlige sektor står over for store strategiske udfordringer. Reformer som fx strukturreformen,

Læs mere

Elitekandidatuddannelse i Komparative Velfærdsstudier & Arbejdsmarkedsrelationer

Elitekandidatuddannelse i Komparative Velfærdsstudier & Arbejdsmarkedsrelationer Elitekandidatuddannelse i Komparative Velfærdsstudier & Arbejdsmarkedsrelationer Institut for Økonomi, Politik og Forvaltning, I 2006 blev det muligt for studerende med en bachelorgrad i Politik & Administration,

Læs mere

DIKUs undervisningsudvalg. Vedr.: Mødedato 19. januar 2010. Sagsbehandler: Lisa Schultz Ibenfeldt Schultz DATALOGISK INSTITUT

DIKUs undervisningsudvalg. Vedr.: Mødedato 19. januar 2010. Sagsbehandler: Lisa Schultz Ibenfeldt Schultz DATALOGISK INSTITUT DATALOGISK INSTITUT KØBENHAVNS UNIVERSITET DIKUs undervisningsudvalg SAGSNOTAT 21. JANUAR 2010 Vedr.: Referat af 25. møde i undervisningsudvalget DATALOGISK INSTITUT Mødedato 19. januar 2010 Sagsbehandler:

Læs mere

Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af kandidatuddannelse i European Studies ved Roskilde Universitetscenter.

Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af kandidatuddannelse i European Studies ved Roskilde Universitetscenter. Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af kandidatuddannelse i European Studies ved Roskilde Universitetscenter. Begrundelse for afslag Uddannelsens samfundsmæssige relevans Uddannelsen

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i mekanik ved Aarhus Universitet.

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i mekanik ved Aarhus Universitet. Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i mekanik ved Aarhus Universitet. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets- & Bygningsstyrelsens

Læs mere

DIKUs Undervisningsudvalg. 48. Undervisningsudvalgsmøde. Forum. Møde afholdt: 3. april 2014. APL gruppens mødelokale. Sted: Ann Steendahl Søndergaard

DIKUs Undervisningsudvalg. 48. Undervisningsudvalgsmøde. Forum. Møde afholdt: 3. april 2014. APL gruppens mødelokale. Sted: Ann Steendahl Søndergaard D E P A R T M E N T O F C O M P U T E R S C I E N C E K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T DIKUs Undervisningsudvalg M Ø D E R E F E R A T 4. APRIL 2014 Forum 48. Undervisningsudvalgsmøde Møde afholdt:

Læs mere

Pixibog for ph.d. studerende

Pixibog for ph.d. studerende Pixibog for ph.d. studerende Indhold Introduktion Om ph.d. uddannelsen Ph.d. skoler/ vejledning på universiteterne Ph.d. opstart Lovgivning Ansættelse Løn Ferieregler Barselsregler Referencehåndteringsprogrammer

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt masteruddannelsen i projektledelse og procesforbedring ved Roskilde Universitetscenter.

Akkrediteringsrådet har godkendt masteruddannelsen i projektledelse og procesforbedring ved Roskilde Universitetscenter. Akkrediteringsrådet har godkendt masteruddannelsen i projektledelse og procesforbedring ved Roskilde Universitetscenter. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt humanistisk-teknologisk basisstudium ved Roskilde Universitetscenter.

Akkrediteringsrådet har godkendt humanistisk-teknologisk basisstudium ved Roskilde Universitetscenter. Akkrediteringsrådet har godkendt humanistisk-teknologisk basisstudium ved Roskilde Universitetscenter. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets-

Læs mere

Behov for mere relevante uddannelser med høj kvalitet

Behov for mere relevante uddannelser med høj kvalitet VIDEREGÅENDE UDDANNELSER Behov for mere relevante uddannelser med høj kvalitet Af Mette Fjord Sørensen I oktober 2013 nedsatte daværende uddannelsesminister Morten Østergaard et ekspertudvalg, hvis opgave

Læs mere

Bachelor. International Virksomhedskommunikation SYDDANSKUNIVERSITET.DK

Bachelor. International Virksomhedskommunikation SYDDANSKUNIVERSITET.DK Bachelor International Virksomhedskommunikation International Virksomhedskommunikation SYDDANSKUNIVERSITET.DK Vælg virksomhedskommunikation Når du starter på en BA-uddannelse i International Virksomhedskommunikation,

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i Applied Cultural Analysis ved Københavns Universitet.

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i Applied Cultural Analysis ved Københavns Universitet. Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i Applied Cultural Analysis ved Københavns Universitet. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets-

Læs mere

Kandidatuddannelsen i Socialt Arbejde

Kandidatuddannelsen i Socialt Arbejde Kandidatuddannelsen i Socialt Arbejde Referat fra Studienævnsmøde Onsdag, den 22. januar 2014 kl. 11.00 14.30 Sted: Deltagere: Afbud: Aalborg Universitet, Kroghstræde 7, lokale 76a Lars Uggerhøj, Dorte

Læs mere

2 BACHELORUDDANNELSER OG 5 KANDIDATUDDANNELSER INDEN FOR HUMANISTISK INFORMATIK

2 BACHELORUDDANNELSER OG 5 KANDIDATUDDANNELSER INDEN FOR HUMANISTISK INFORMATIK Akkrediteringsrapport 2014 TURNUSAKKREDITERING 2013-2 2 BACHELORUDDANNELSER OG 5 KANDIDATUDDANNELSER INDEN FOR HUMANISTISK INFORMATIK AALBORG UNIVERSITET Turnusakkreditering, 2013-2 Publikationen er udgivet

Læs mere

Uddannelse - Vidensbehov i konkurrencesamfundet

Uddannelse - Vidensbehov i konkurrencesamfundet Uddannelse - Vidensbehov i konkurrencesamfundet Viborg UddannelsesBootCamp 2015 Jeg vil gerne præsentere jer for Anne Perspektiv: Aarhus Universitets bidrag til viden i Annes liv Vidensbehov i konkurrencesamfundet

Læs mere

Dansk titel Master i afdelingsbaseret hospitalsmanagement. Engelsk titel Master of Hospital Ward Management

Dansk titel Master i afdelingsbaseret hospitalsmanagement. Engelsk titel Master of Hospital Ward Management Akkrediteringsrådet har godkendt masteruddannelsen i afdelingsbaseret hospitalsmanagement ved Syddansk Universitet Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i kognition og kommunikation ved Københavns Universitet.

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i kognition og kommunikation ved Københavns Universitet. Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i kognition og kommunikation ved Københavns Universitet. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets-

Læs mere

STUDIEORDNING FOR REVISORKANDIDATUDDANNELSEN (cand.merc.aud.) 2001. med korrektioner 2007

STUDIEORDNING FOR REVISORKANDIDATUDDANNELSEN (cand.merc.aud.) 2001. med korrektioner 2007 STUDIEORDNING FOR REVISORKANDIDATUDDANNELSEN (cand.merc.aud.) 2001 med korrektioner 2007 Indhold 1. Bekendtgørelsesgrundlag...2 2. Studienævns- og fakultetstilhørsforhold...2 3. Adgangskrav og forudsætninger...2

Læs mere

Et dansk elitemiljø et dansk MIT

Et dansk elitemiljø et dansk MIT Et dansk elitemiljø et dansk A f f o r s k n i n g s c h e f C h a r l o t t e R ø n h o f, c h r @ d i. d k o g k o n s u l e n t M o r t e n Ø r n s h o l t, m o q @ d i. d k Dansk forskning kan blive

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i pædagogik ved Syddansk

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i pædagogik ved Syddansk Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i pædagogik ved Syddansk Universitet Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets- & Bygningsstyrelsens

Læs mere

Dansk titel Bachelor (BSc) i folkesundhedsvidenskab. Engelsk titel Bachelor of Science (BSc) in Public Health. Adgangskrav

Dansk titel Bachelor (BSc) i folkesundhedsvidenskab. Engelsk titel Bachelor of Science (BSc) in Public Health. Adgangskrav Akkrediteringsrådet har godkendt bacheloruddannelsen i folkesundhedsvidenskab ved Aarhus Universitet. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets-

Læs mere

Referat af møde i IMADAs undervisningsudvalg 20. juni 2014.

Referat af møde i IMADAs undervisningsudvalg 20. juni 2014. Referat af møde i IMADAs undervisningsudvalg 20. juni 2014. Deltagere: Achim Schroll (AS), Christian F. Sommerlund (CFS), Rikke Berntsen (RB), Michaela Grodon Klitte (MGK), Hans Christian Petersen (HCP),

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt masteruddannelsen i evaluering af læring, undervisning og uddannelse ved Aarhus Universitet.

Akkrediteringsrådet har godkendt masteruddannelsen i evaluering af læring, undervisning og uddannelse ved Aarhus Universitet. Akkrediteringsrådet har godkendt masteruddannelsen i evaluering af læring, undervisning og uddannelse ved Aarhus Universitet. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering

Læs mere

Det Samfundsvidenskabelig Fakultet. Evalueringsskema MPA10, 4. semester, E11 og hele uddannelsen. Antal respondenter: 7

Det Samfundsvidenskabelig Fakultet. Evalueringsskema MPA10, 4. semester, E11 og hele uddannelsen. Antal respondenter: 7 Det Samfundsvidenskabelig Fakultet Evalueringsskema MPA10, 4. semester, E11 og hele uddannelsen Antal respondenter: 7 Følgende spørgsmål omhandler den faglige del af 4. semester: - Hvordan vurderer du

Læs mere

Til medlemmerne af Bestyrelsen i Dansk Juridisk Forskerskole

Til medlemmerne af Bestyrelsen i Dansk Juridisk Forskerskole DET JURIDISKE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET Til medlemmerne af Bestyrelsen i Dansk Juridisk Forskerskole MØDEREFERAT GODKENDT 24. JANUAR 2007 Forum: Bestyrelsesmøde i Dansk Juridisk Forskerskole Møde

Læs mere

BILAG 1: Interview med den centrale studievejledning på RUC

BILAG 1: Interview med den centrale studievejledning på RUC BILAG 1: Interview med den centrale studievejledning på RUC 27.04.2015 Interviewer 1 (I1) Interviewer 2 (I2) Respondent (R) I1: Ja, vi vil jo lave en app, som skal vejlede den studerende igennem sit studieforløb.

Læs mere

Notat vedrørende: Rekruttering af frivillige og lønnede medarbejdere

Notat vedrørende: Rekruttering af frivillige og lønnede medarbejdere HB mødebilag side 1/ 5 HB-møde: Marts 2014 Initialer: PJ Bilagsnr.: 2.5.1 SÆT KRYDS ÅBENT FØR Orienteringsbilag (O) x Debat- og temabilag (D) X X Beslutningsbilag (B) ÅBENT EFTER NYHED EFTER LUKKET BILAG

Læs mere

REFERAT. Møde den: 5. oktober 2010 kl. 12-14.30 Lokale A112

REFERAT. Møde den: 5. oktober 2010 kl. 12-14.30 Lokale A112 Møde den: 5. oktober 2010 kl. 12-14.30 Lokale A112 REFERAT Til stede: Lars Geer Hammershøj, Malou Juelskjær, Per Fibæk Laursen, Morten Jacobsen, Lis Salbøg, Christian Hestbæk og Dorte Puggaard Fraværende:

Læs mere

Julies rejsebrev fra Thailand

Julies rejsebrev fra Thailand Julies rejsebrev fra Thailand Navn: Julie Lind Faurschou Hjeminstitution: VIA University college, Holstebro. Hold: E2007 Semester: Udveksling som valgfag på 7. semester. Udvekslingsland: Thailand Klinisk

Læs mere

Det forventes at den samlede ansøgning indeholder følgende dokumentation: Opdateret curriculum vitae Kopi af eksamensbevis e.l.

Det forventes at den samlede ansøgning indeholder følgende dokumentation: Opdateret curriculum vitae Kopi af eksamensbevis e.l. Krav til dokumentation ved ansøgning til stillinger på Copenhagen Business School (CBS) Indholdsfortegnelse Indledning... 1 Særligt for TAP (teknisk administrativt personale) stillinger... 1 Ansøgning...

Læs mere

Master i Pædagogisk Ledelse. forskningsbaseret

Master i Pædagogisk Ledelse. forskningsbaseret Master i Pædagogisk Ledelse forskningsbaseret En moderne skole eller børnehave er en kompleks organisation, der stiller store krav til ledelse. Men al forskning peger på, at det, det drejer sig om, er

Læs mere

Bestyrelsen. 37. bestyrelsesmøde. Forum. 27. januar 2009 kl.13.00. Møde afholdt: Sted: CSS, Øster Farimagsgade 5, lokale 5.1.46

Bestyrelsen. 37. bestyrelsesmøde. Forum. 27. januar 2009 kl.13.00. Møde afholdt: Sted: CSS, Øster Farimagsgade 5, lokale 5.1.46 K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Bestyrelsen M Ø D E R E F E R A T 10. FEBRUAR 2009 Forum Møde afholdt: 37. bestyrelsesmøde 27. januar 2009 kl.13.00 REKTORSEKRETARIATET NØRREGADE 10 Sted: CSS,

Læs mere

Bestyrelsen Borupgaard Gymnasium

Bestyrelsen Borupgaard Gymnasium Bestyrelsen Borupgaard Gymnasium M ø d e r e f e r a t Dato: den 20.juni 2012 Tid: kl. 16 Sted: rektors kontor Til stede: Peter Speldt Niels Erik Parbst Charlotte Broen Christensen Birgitte Lind Andreas

Læs mere

Notat: Internationale studerende i Danmark

Notat: Internationale studerende i Danmark Notat: Internationale studerende i Danmark! Længe har der fra forskellige sider været et stigende fokus på internationale studerende i Danmark. Fra politisk hold har der været fokus på, at internationale

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET FOLKESUNDHEDSVIDENSKAB FSV

AARHUS UNIVERSITET FOLKESUNDHEDSVIDENSKAB FSV FOLKESUNDHEDSVIDENSKAB FSV Bacheloruddannelsen Start 2010 Optag: max 50 (2 hold á 25); 40-42 færdige bachelorer juni 2013 Kandidatuddannelsen Start 2013 Optag: 37 (her af 34 egne bachelorer) Bacheloruddannelsen

Læs mere

Cand. scient. san.= sundhedsfaglig kandidatuddannelse Københavns Universitet

Cand. scient. san.= sundhedsfaglig kandidatuddannelse Københavns Universitet Enhedens navn Cand. scient. san.= sundhedsfaglig kandidatuddannelse Københavns Universitet Bente Appel Esbensen, Forskningsleder, ekstern lektor Glostrup Hospital, FORSEN Institut for Folkesundhedsvidenskab,

Læs mere

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER September 2013 Center for Kliniske Retningslinjer - Clearinghouse Efter en konsensuskonference om sygeplejefaglige kliniske retningslinjer, som Dokumentationsrådet under Dansk Sygeplejeselskab (DASYS)

Læs mere

Informationsmøde 3. November. - Set fra en institutleders perspektiv

Informationsmøde 3. November. - Set fra en institutleders perspektiv Informationsmøde 3. November Den faglige udviklingsproces - Set fra en institutleders perspektiv Dias 2 Dagsorden Hvor er vi? Analysearbejdet Institutstruktur, overordnet struktur Det nye institut Nye

Læs mere

master i Organisatorisk Coaching og læring Studiestart forår 2015

master i Organisatorisk Coaching og læring Studiestart forår 2015 master i Organisatorisk Coaching og læring Studiestart forår 2015 Vi er på Aalborg Universitet stolte over at kunne tilbyde en forskningsbaseret videreuddannelse i Organisatorisk Coaching og Læring. Vi

Læs mere

Uddannelseskvalitet. KU s fempunktsplan. Uddannelsesservice Dias 1

Uddannelseskvalitet. KU s fempunktsplan. Uddannelsesservice Dias 1 Uddannelseskvalitet KU s fempunktsplan Uddannelsesservice Dias 1 Københavns Universitets position i diskussionen om uddannelseskvalitet Københavns Universitet: Er et forskningsintensivt universitet, der

Læs mere

HURTIGERE IGENNEM UDEN FAGLIG ELLER SOCIAL SLAGSIDE

HURTIGERE IGENNEM UDEN FAGLIG ELLER SOCIAL SLAGSIDE Enhedslistens folketingsgruppe Folketinget DK-1240 København K Enhedslistens pressetjeneste tlf.: 33 37 50 80 Enhedslistens udspil til SU-forhandingerne HURTIGERE IGENNEM UDEN FAGLIG ELLER SOCIAL SLAGSIDE

Læs mere

Koncern-IT. KU Digital. Københavns Universitets digitaliseringsstrategi. Westergaard IT-strategi 4.11.2014 Dias 1

Koncern-IT. KU Digital. Københavns Universitets digitaliseringsstrategi. Westergaard IT-strategi 4.11.2014 Dias 1 KU Digital Københavns Universitets digitaliseringsstrategi Dias 1 Universitetets formål Forskning Uddannelse Formidling og vidensudveksling Rådgivning Dias 2 KU er Skandinaviens største universitet Cirka

Læs mere

1. Indledning. 2. Begrebsafklaring og definitioner. 3. Hvilken masteruddannelse? 2.1 MA (Master of Arts) og MSc (Master of Science)

1. Indledning. 2. Begrebsafklaring og definitioner. 3. Hvilken masteruddannelse? 2.1 MA (Master of Arts) og MSc (Master of Science) Master i udlandet 1 Indhold 1. Indledning... 3 2. Begrebsafklaring og definitioner... 3 2.1 MA (Master of Arts) og MSc (Master of Science)... 3 2.2 MBA: Master of Business Administration... 3 3. Hvilken

Læs mere

Kandidatuddannelsen i Socialt Arbejde

Kandidatuddannelsen i Socialt Arbejde Kandidatuddannelsen i Socialt Arbejde Referat studienævnsmøde Torsdag, den 3. april 2014 kl. 13.00 15.00 (Videokonference) Sted: Aalborg: Kroghstræde 7, lokale 72 København: A. C. Meyers Vænge 15, lokale

Læs mere

HSU. Vedr.: HSU konference den 11. oktober Sagsbehandler: Karen Boesen og Ingrid Skovsmose

HSU. Vedr.: HSU konference den 11. oktober Sagsbehandler: Karen Boesen og Ingrid Skovsmose K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T HSU S A G S N O T A T NOVEMBER 2010 Vedr.: HSU konference den 11. oktober 2010 Sagsbehandler: Karen Boesen og Ingrid Skovsmose HR OG ORGANISATION ARBEJDSMILJØ

Læs mere

Debatoplæg fra uddannelsesminister Morten Østergaard: Plads til talenterne

Debatoplæg fra uddannelsesminister Morten Østergaard: Plads til talenterne Debatoplæg fra uddannelsesminister Morten Østergaard: Plads til talenterne De videregående uddannelsesinstitutioner skal have strategisk fokus på at udvikle talenter på alle niveauer og i en langt bredere

Læs mere

Akkrediteringsrapport TURNUSAKKREDITERING 2013-2 2 BACHELORUDDANNELSER OG 5 KANIDATUDDANNELSER INDEN FOR HUMANISTISK INFORMATIK AALBORG UNIVERSITET

Akkrediteringsrapport TURNUSAKKREDITERING 2013-2 2 BACHELORUDDANNELSER OG 5 KANIDATUDDANNELSER INDEN FOR HUMANISTISK INFORMATIK AALBORG UNIVERSITET Akkrediteringsrapport 2014 TURNUSAKKREDITERING 2013-2 2 BACHELORUDDANNELSER OG 5 KANIDATUDDANNELSER INDEN FOR HUMANISTISK INFORMATIK AALBORG UNIVERSITET Turnusakkreditering, 2013-2 Publikationen er udgivet

Læs mere

Inspiration hentes fra udlandet

Inspiration hentes fra udlandet 2014 tidsskrift om personaleledelse I 6 udgivet af Dansk HR Inspiration hentes fra udlandet HR til gavn for hele universitetet Lisbeth Møller, Vicedirektør for HR & Organisation på Københavns Universitet

Læs mere

ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Akkrediteringsrådet Akkreditering og godkendelse af ny kandidatuddannelse i idræt ACE Denmark -

ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Akkrediteringsrådet Akkreditering og godkendelse af ny kandidatuddannelse i idræt ACE Denmark - ACE Denmark - Aalborg Universitet Rektor Finn Kjærsdam Sendt pr. e-mail: rektor@adm.aau.dk aau@aau.dk Akkreditering og godkendelse af ny kandidatuddannelse i idræt Kandidatuddannelsen i idræt godkendes

Læs mere

Psykrådsmøde 8.april 2010

Psykrådsmøde 8.april 2010 Psykrådsmøde 8.april 2010 Dagsorden 1. Valg af ordstyrer og referent 2. Nyt fra SAMF-rådet/studenterrådet, herunder fagrådsfestival, politikkonference & generalforsamling 24.-25. april (O) 3. Nyt fra Evalueringsudvalget?

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i informationsteknologi ved IT-Universitetet i København, Digital design og kommunikation

Studieordning for kandidatuddannelsen i informationsteknologi ved IT-Universitetet i København, Digital design og kommunikation Studieordning for kandidatuddannelsen i informationsteknologi ved IT-Universitetet i København, Digital design og kommunikation Studieordning af 19. august 2015 Indhold Indledning Kapitel 1. Uddannelsens

Læs mere

Job- og personprofil for Institutleder ved Institut for Matematiske Fag

Job- og personprofil for Institutleder ved Institut for Matematiske Fag Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet Københavns Universitet Job- og personprofil for Institutleder ved Institut for Matematiske Fag Baggrund Institut for Matematiske Fag (MATH), et af Københavns Universitets

Læs mere

ET MODERNE OG INNOVATIVT UNIVERSITET

ET MODERNE OG INNOVATIVT UNIVERSITET IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN ET MODERNE OG INNOVATIVT UNIVERSITET Vi gør Danmark usædvanligt dygtig til at skabe værdi med it OM IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN IT-Universitetet i København er et selvstændigt,

Læs mere

HR&O. Forenkling af VIP-rekruttering Præsentation af resultater, maj 2013

HR&O. Forenkling af VIP-rekruttering Præsentation af resultater, maj 2013 Forenkling af VIP-rekruttering Præsentation af resultater, maj 2013 Dias 1 Baggrund og mål Baggrund Ny ansættelsesbekendtgørelse der gav mulighed for at ændre på bedømmelsesprocessen VIP erne og KU generelt

Læs mere

Master i udlandet. University College Nordjylland

Master i udlandet. University College Nordjylland Master i udlandet University College Nordjylland Indhold 1. Indledning... 2 2. Begrebsafklaring og definitioner... 2 2.1 MA (Master of Arts) og MSc (Master of Science)... 2 2.2 MBA: Master of Business

Læs mere

STUDIEORDNING CAND.PHIL. OG CAND.MAG.

STUDIEORDNING CAND.PHIL. OG CAND.MAG. STUDIEORDNING FOR CAND.PHIL. OG CAND.MAG. I SAMFUNDSFAG VED AALBORG UNIVERSITET Gældende fra 1. september 1999 INDHOLDSFORTEGNELSE: Indledning... 3 1. Studienævns- og fakultetstilhørsforhold... 3 2. Adgangskrav

Læs mere

DRAGØR SKOLE. Møde 7. Møde i skolebestyrelsen på Dragør Skole mandag den 9. marts kl. 19. på Dragør Skole Syd. Til Stede:

DRAGØR SKOLE. Møde 7. Møde i skolebestyrelsen på Dragør Skole mandag den 9. marts kl. 19. på Dragør Skole Syd. Til Stede: Møde i skolebestyrelsen på Dragør Skole mandag den 9. marts kl. 19. på Dragør Skole Syd Møde 7 Skolebestyrelsesmødet Medlemmer: Forældrerepræsentanter: Steen Elkær-Hansen, Lene B. Clausen, Troels Kjær

Læs mere

SIV engelsk Kursusevaluering foråret 2014

SIV engelsk Kursusevaluering foråret 2014 SIV engelsk Kursusevaluering foråret 2014 Hvilken uddannelse går du på på dette semester? Hvilken uddannelse går du på på dette semester? - Andet (anfør fx specialisering, tomplads el.lign.) Speciale i

Læs mere

HD 2. del Finansiel Rådgivning. En efteruddannelse indenfor bank, pension, forsikring og realkredit

HD 2. del Finansiel Rådgivning. En efteruddannelse indenfor bank, pension, forsikring og realkredit HD 2. del Finansiel Rådgivning En efteruddannelse indenfor bank, pension, forsikring og realkredit Rådgiver inden for den finansielle sektor Hvem henvender uddannelsen sig til? Medarbejdere inden for bank

Læs mere

Aarhus School of Business Handelshøjskolen i Århus. Lasting Ideas

Aarhus School of Business Handelshøjskolen i Århus. Lasting Ideas Aarhus School of Business Handelshøjskolen i Århus Lasting Ideas Om Aarhus School of Business Aarhus School of Business er et af 12 universiteter i Danmark Aarhus School of Business er EQUIS akkrediteret,

Læs mere

Næstformand Christian Lund Hansen har sammen med medstuderende gennemgået delpolitik for overgang til job og karriere.

Næstformand Christian Lund Hansen har sammen med medstuderende gennemgået delpolitik for overgang til job og karriere. J.nr. ipoetzsch REFERAT Emne: Referat fra Studienævnsmøde Dato og tidspunkt: Den 14. december 2015 kl. 15.00-17.00 Sted: Campusvej 55, Konferenceafsnittet, lokale 96. Deltagere: Hans Lund, Anders Holsgaard,

Læs mere

Bioanalytikeruddannelsen Odense. Værdigrundlag for Bioanalytikeruddannelsen

Bioanalytikeruddannelsen Odense. Værdigrundlag for Bioanalytikeruddannelsen Bioanalytikeruddannelsen Odense Værdigrundlag for Bioanalytikeruddannelsen Værdigrundlag for Bioanalytikeruddannelsen ************* Kulturen i afdelingen skal understøtte medarbejdernes professions- og

Læs mere