LBK præsenterede Mathilde Albertsen Winsløw, der afløste Jakob Dreyer, som studenterrepræsentant.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "LBK præsenterede Mathilde Albertsen Winsløw, der afløste Jakob Dreyer, som studenterrepræsentant."

Transkript

1 K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET I N S T I T U T F O R S T A T S K U N D S K A B Aftagerpanelet for Institut for Statskundskab M Ø D E R E F E R A T Forum: 11. møde i Aftagerpanelet Møde afholdt: mandag d. 18. november 2013, kl Sted: Institut for Statskundskab, lokale Referent: Til stede: Troels Claus Baagland Thomas Østrup Møller (TØM), Henrik Plougmann Olsen (HPO), Peter Kristian Kuhlman (PKK), Mathilde Albertsen Winsløw (MAW), Anders Wivel (AW), Lars Bo Kaspersen (LBK) og Troels Claus Baagland (TCB) LBK præsenterede nyt medlem af Aftagerpanelet Thomas Østrup Møller fra Udenrigsministeriet, der afløser Michael Zilmer Johns, da sidstnævnte er udtrådt pga. arbejde i Bruxelles. 3. JANUAR 2014 CENTER FOR SUNDHED OG SAMFUND ØSTER FARIMAGSGADE 5 POSTBOKS KØBENHAVN K TLF DIR REF: TCB LBK præsenterede Mathilde Albertsen Winsløw, der afløste Jakob Dreyer, som studenterrepræsentant. 1. Godkendelse af dagsorden Dagsorden godkendt. 2. Godkendelse af referat fra mødet den 14. marts 2013, kl Referat godkendt. LBK orienterede om, at der er to møder om året, hvor det er kutymen, at mødet i foråret afsluttes med en middag. 3. Nye uddannelser LBK. oplyste den nye uddannelse i Security Risk Management var blevet indstillet til godkendelse med topkarakter i Akkrediteringsrådet, og at det var for-

2 ventet, at den ville blive endeligt godkendt indenfor få dage (den blev godkendt d. 12. december 2013). SIDE 2 AF 11 LBK oplyste, at også uddannelsen "Global Development" (GD) var blevet indstillet til akkreditering. Han fortalte at denne uddannelse ligeledes er en engelsksproget Master, at den er tværfakultær, og at specielt Økonomi, Antropologi, Sociologi, Geografi og Fødevareøkonomi har interesse i GD. LBK fortalte, at det forventes, at optage det første hold studerende på Security Risk Management uddannelsen i foråret 2014 med henblik på start per 1. september 2014, og at der er store forventninger, fordi uddannelsen favner bredt i forhold til både den private og den offentlige sektor. PKK spurgte de øvrige medlemmer i Aftagerpanelet om man mente, at man kunne bruge kandidater fra Security Risk Management uddannelsen på arbejdsmarkedet. HPO ønskede tillykke med, at uddannelsen i indstillingen har fået så flotte karakterer, og han mente, at der ville være brug for kandidaterne fra denne uddannelse. TØM spurgte til, hvor mange studerende man forventer, at der vil søge ind på uddannelsen. LBK mente, at det i første omgang vil være studerende fra Danmark og det øvrige EU/EØS område der vil søge om optag, mens han anslog at antallet af ikke EU/EØS-studerende vil være begrænset. LBK mente endvidere, at en professionel markedsføring på sigt vil føre til, at det er de rigtige ansøgere vi vil få. Han fremhævede, at han hellere så 30 kvalificerede ansøgende end 50 ikke kvalificerede ansøgere. Men han oplyste også, at på kort sigt er det ikke muligt at nå at markedsføre uddannelsen globalt. LBK påpegede, at vi allerede nu ser en stor interesse for uddannelsen, idet Studievejledningen i gennemsnit modtager en henvendelse dagligt om forhold vedrørende den nye uddannelse. LBK fortalte, at instituttet har gennemført en undersøgelse blandt 200 nøgleinformanter. Undersøgelsen har vist, at der er en "massiv interesse" for uddannelsen. Mange af LBK s Amerikanske kollegaer ser også et potentielt marked for sådanne kandidater i USA. TØM efterspurgte værktøjsfag på uddannelsen, idet arbejdsmarkedet efterspørger kandidater, der bl.a. har kompetencer indenfor operationsanalyse, som f.eks. aktuarer til at lave den økonomiske risikoanalyse. TØM bemærkede i den forbindelse, at fagene næsten alle ligger indenfor det politologiske felt.

3 SIDE 3 AF 11 AW oplyste, at på 2. og 3. semester ligger fag, der har værktøjskarakter. Det er case-baserede fag, som skal kunne suppleres med teoretiske analyseredskaber til at kunne håndtere de konkrete cases. Der er indgået aftaler med folk, der har praksiserfaringer. AW oplyste i den forbindelse, at der også er indgået aftale med Forsvarets Efterretningstjeneste. LBK understregede, at alle fag skal have en praksisdimension. 4. Øvrige uddannelsesmæssige tiltag AW orienterede om at instituttet per 1. september 2014 vil indføre selvstændigt optag på 2-fagsuddannelse, hvor der startes op med et hold. AW fortalte, at det er internt og eksternt drevet. Dels har der internt været et ønske om et bedre miljø omkring 2-fagsuddannelsen, hvor man har set at mange studerende, der oprindeligt skiftede til 2-fags uddannelsen, er skiftet tilbage på grund af et manglende studiemiljø for de studerende på 2-fagsuddannelsen. Dels har der været et eksternt genereret ønske om at uddanne flere 2- fagskandidater, idet der er en øget arbejdsmarkedsefterspørgsel på dem fortrinsvist i gymnasieverdenen. Endelig har instituttet for det tredje set det som en rigtig ting at gøre for at sikre, at underviserne i gymnasiet er bedre kvalificerede til at undervise i Samfundsfag. AW oplyste, at vi har mange studerende der på KA'en tager på udvekslingsophold og mange studerende der kommer 'udefra', og mange studerende der tager på udvekslingsophold. F.eks. er der en stigning i studerende fra SDU og AU, der skifter til Statskundskab på KU. I 2013 var der 63 studerende fra AU og SDU, der skiftede til vores uddannelse. AW fortalte endvidere, at der er startet to projekter op i E13 omkring specialiseringer i form af fagpakker på Kandidatuddannelsen. Dette er sket som resultat af et ønske blandt stadig flere af de studerende, hvor der er identificeret et ønske om større progression på KA'en samt et ønske om et mere 'kontinuerligt studiemiljø'. AW fortalte at specialiseringerne er oprettet indenfor "Organisation og ledelse", hvor der skal tages 3 fag i et forbundet forløb, og i "Politisk teori", hvor der skal tages et kernefag + valgfag. Det er en betingelse for at få specialiseringerne, at der også skrives speciale indenfor det valgte fagområde. Det er planen, at der oprettes specialeklynger omkring de studerende, der følger specialiseringerne. AW mente, at specialiseringsmodellen vil passe godt med studieeffektivitetsreformen, der skal sikre at studerende bliver hurtigere færdig med studierne. PKK spurgte til, om de studerende bliver presset nok i faglig henseende.

4 AW svarede bekræftende, da studerende på BA-delen bliver 'udfordret' stadigt mere, idet der er indført væsentligt flere skriftlige opgaver. På KA'en fremhævede han, at det er lidt sværere at generalisere, men at vi arbejder med at kvalitetssikre fagene.. SIDE 4 AF 11 PKK opfordrede til at tænke over, om de studerende presses nok fagligt. HPO udtrykte betænkning ved at folk bliver for specialiserede, idet han så det som en styrke, at der udklækkes generalister. Han spurgte hvad logikken er i, at netop de to nævnte fagområder er valgt til specialiseringer, og han spurgte endvidere til optagelseskriterierne. LBK understregede at det stadigt er muligt at tage generalistuddannelsen. AW oplyste, at de to fag discipliner er valgt som pilotprojekter. HPO påpegede, at de valgte fagområder jo ikke er hovedhjørnestene i Statskundskab. LBK påpegede, at man havde valgt områderne på baggrund af undervisningskapacitet og som pilotforsøg. Hvis det går godt, så vil man indkalde til nye forslag på andre fagområder. PKK spurgte til om man ville se på arbejdsbelastningen på KA en. AW oplyste, at arbejdsbelastningen helt sikkert vil blive øget idet instituttet går fra 10 ECTS til 7.5 ECTS (indføres fra foråret 2015) som kursusvægt på overbygningsfagene. Da timetallet ikke ændres, betyder det, at de studerende skal tage hvad der svarer til et kursus mere per semester (4 fag i stedet for 3 fag per semester). AW oplyste også at 7.5 er tænkt som grundbyggestenen, dvs. man kan godt have større fag på 15 ECTS, 22.5 ECTS eller 30 ECTS. AW fortalte, at SN skal drøfte, hvordan det rent praktisk gøres. Det er et arbejde, der begynder i foråret. AW oplyste, at der ved ECTS-ændringen skabes bedre mulighed for udveksling af kurser med nogle af de øvrige fag på SAMF og CBS, men at det til gengæld vil være en udfordring i forhold til de andre statskundskabsinstitutioner i DK, hvor der fortsat arbejdes med 10 ECTS kurser. LBK fortalte, at mange studerende specialiserer sig af egen fri vilje, og at instituttet på sigt, hvis pilotprojekt går godt, så også vil indføre en specialisering indenfor eksempelvis sikkerhedspolitik.

5 LBK understregede, at det også er animerende for underviserne til at afholde forskellige aktiviteter uden for undervisningen og alle tiders chance for at få en dedikeret gruppe studerende. SIDE 5 AF 11 MAW gjorde opmærksom på, at specialiseringer også er noget, som de studerende ønsker sig på grund af de sociale og studiemiljømæssige aspekter. AW gjorde opmærksom på, at der stadigvæk er god mulighed for at tage fag udenfor specialiseringerne. HPO foreslog, at vi kunne få nogle studerende og undervisere til at komme til næste møde i aftagerpanelet for at fortælle om specialiseringerne. AW oplyste, at IFS er indgået i et kursussamarbejde med CBS og JUR, hvor de studerende gives mulighed for at tage en række fag på lige vilkår, dvs. som om kurserne var taget på hjeminstitutionen. Det overordnede formål er at give de studerende mulighed for at vælge en bredere pakke af fag. AW fortalte at samarbejdet igangsættes fra efteråret 2014, men at seminarerne i første omgang holdes lukket af faglige hensyn. Han forventer, at flere af de studerende nu vil benytte muligheden for at tage fag på JUR og CBS. TØM fandt, at det var en 'fremragende idé'. MAW havde endnu ikke hørt om dette initiativ, men hun syntes, at det umiddelbart lød godt, hvis det på denne måde blev muligt at tage mere mikroøkonomiske og entreprenør-rettede fag. LBK påpegede, at rektorerne ser det som en win-win situation, og at det ydermere vil kunne være tiltrækkende for internationale studerende. 5. Studiefremdrift og institutionsakkreditering AW orienterede om, at Folketinget har vedtaget en studiefremdriftsreform, men at KU endnu ikke har modtaget de nye bekendtgørelserne (kom pr. 1. januar 2014). Derfor er den præcise udmøntning af reformen endnu ikke på plads, men debatten om udmøntningen er i gang i de forskellige KU-organer. AW pointerede, at formålet naturligvis er, at få de studerende hurtigere igennem studiet, og at KU belønnes med en bonus 345 mio. i 2020 (egne opsparede midler), hvis det lykkes. AW orienterede om, at de studerende, hvis reformen gennemføres som fremlagt, skal bestå 45 ECTS om året, men at de studerende forventes at bestå 30 ECTS per semester. Hvis f.eks. en studerende kun består 20 ECTS på et semester, så skal universitetet sørge for at de studerende tilmeldes 40 ECTS i seme-

6 steret efter, derved at den studerende tilmeldes det element, som ikke er bestået. SIDE 6 AF 11 AW fortalte, at det bliver en udfordring at håndtere meritområdet mht. de studerende der tager på udlandsophold. Forhåndsgodkendelse skal udarbejdes meget hurtigt. AW nævnte, at en mulig løsning kunne være at godkende hele pakker af kurser fremfor enkeltfag på samarbejdsuniversitet. MAW understregede, at de studerende er 'ret bekymrede om konsekvenserne', herunder for kvaliteten af undervisningen, idet universitetet har stort incitament til at få folk hurtigere igennem, og det efterlader mindre tid til at fordybe sig i studierne. MAW konstaterede at det 'vel også er godt for samfundet, at vi bliver gode til et fag'. MAW påpegede, at instruktorer (studenterundervisere) ofte går ned i studietid for at kunne varetage undervisningen bedst muligt og være gode til at undervise. Studiefremdriftsreformen vil alene af den grund være forringende for uddannelsen. MAW nævnte, at den administrative byrde utvivlsomt vil vokse pga. flere dispensationsansøgninger, og hun spurgte til hvor mange ressourcer vi skal bruge på det. Og hvad hvis administrationen ikke kan følge med, hvordan var de studerende så stillet? MAW mente desuden, at Studiefremdriftsreformen især vil ramme de ældre studerende, folk der har børn, og studerende der bor langt væk. Generelt fandt hun, at systemet gøres generelt mindre fleksibelt. Som eksempel på dette nævnte hun opstramningen omkring orlovsreglerne, hvor det ikke længere vil være muligt at tage et halvt års ubegrundet orlov. Endeligt påpege MAW at studienævnsarbejde besværliggøres, og at det var et problem at fagene på BA'en kun udbydes 1. gang om året. Hun understregede afsluttende, at de studerende 'er meget bekymrede'. HPO spurgte til, hvad man (de studerende) gør på de på de øvrige universiteter. MAW svarede, at det arbejdede de på at finde ud af. Og hun spurgte Aftagerpanelet, hvilken betydning det har, at en studerende gennemfører studiet hurtigt. TØM nævnte, at erhvervserfaring og international erfaring da spiller en stor rolle. Men han påpegede, at det ikke er afgørende. Han understregede, at der ses efter om det er 'hele mennesker' der søger en stilling.

7 HPO tilkendegav, at det kan godt være en fordel at have et studiejob, men pointerede, at hvis man kan gøre de rette refleksioner til jobsamtalen, så betyder det mere. Han understregede derfor også, at mange andre ting også spiller ind, så han fandt det svært at give et entydigt svar på spørgsmålet. SIDE 7 AF Institutionsakkreditering AW oplyste, at akkrediteringssystemet lægges om, sådan at der nu skal laves institutionsakkrediteringer i stedet for uddannelsesakkrediteringer. KU vil søge om akkreditering i begyndelsen af AW fortalte endvidere, at meget af dette arbejde vil ligge på fakultetsniveau, hvor man skal dokumentere, hvilke kvalitetsprocedurer man har. Han påpegede, at mange af institutterne allerede har udarbejdet meget af det nødvendige materiale, da det blev fremstillet i forbindelse med de uddannelsesakkrediteringer, som allerede har fundet sted på de enkelte institutter. Alligevel mente han, at det ville blive en stor opgave, fordi institutterne vil blive bedt om at deltage i mange reviews, og fordi der bliver behov for at opdatere en del talmateriale om hvem, der underviser, og hvor meget, der undervises, samt hvor meget af undervisningen, der foretages af eksterne undervisere set i forhold til mængden af undervisning fortaget af interne undervisere. 7. Strategiprocessen LBK fortalte, at den eksterne forskningsevaluering har resulterede i et procespapir, som er blevet brugt til at styre efter. Instituttet er nået 2½ år ind i 5- årsplanen, og LBK forklarede, at man nu kan se hvilke mål der er nået, og hvilke der ikke er nået. LBK fortalte, at det var blevet nedsat en 'Research Management Committee', med Professor Ben Rosamond (tidligere Warwick University) i spidsen. Her gennemgås alle forskningsansøgninger, og det har haft en tydeligt fremmende effekt på målsætningen om at skaffe flere eksterne midler. I løbet af 18 måneder er summen af eksterne midler tredoblet, og tendensen ser ud til at forsætte. LBK påpegede, at instituttet i forskningsevalueringen var blevet kritiseret for en forskningsorganisering, der ikke var synlig for omverdenen. Nu er instituttet derfor blevet organiseret omkring 6 forskningscentre og 7 forskningsgrupper, der, sammenlignet med centrene, er lidt mindre institutionaliserede og mere bottom-up organiserede. Forskningsgrupperne opløses, når/hvis entusiasmen forsvinder. LBK fandt, at denne kombination imellem forskningscentre og grupper fungerer fint. LBK fortalte, at specielt nogle af de yngre forskere ønsker mere interaktion og ledelse, og at man har haft en lang diskussion mellem forskningskoordinatorer og på tværs af forskningsgrupper/centre om, hvordan man kan 'nurse' de yngre

8 forskere. Det er så endt med, at man som forsøg vil tilbyde alle VIP er personlige forsknings-reviews. Dette forsøg starter fra 1. januar SIDE 8 AF 11 LBK understregede at Instituttet er udfordret af et ministerielt fokus på at mindske udgifter til administrativt arbejde, samtidigt med at de administrative byrder vokser som følge af vækst og nye initiativer på instituttet og som følge af de udefrakommende krav (såsom studiefremdriftsreformen). Så udfordringen består for IFS i, hvordan instituttet sikrer, at administrationen ikke vokser mere end rimeligt samtidigt med, at vi kan klare alle de nye administrative byrder. LBK fortalte, at den daglige ledelse varetages af et 5 personers team, der mødes ca. hvert 3 uge. LBK oplyste, at det er en fornøjelse at opleve, hvor åben og levende og fordomsfri en debat som finder sted samtidig med, at der er et godt samarbejde. LBK påpegede, at de uddannelsesmæssige tiltag er helt centrale i instituttets strategi allerede nævnt under punkt 4. Dog ville han kort nævne det succesfulde samarbejde IFS har med CBS og AaU omkring Master i Public Governance. IFS leverer undervisere, mens CBS og AaU tager sig af de organisatoriske opgaver. LBK påpegede, at Finansministeriet i opstarten af Masteren i høj grad støttede projektet finansielt. Det var forventet at deltagerantallet ville falde når Finansministeriets finansiering ophørte, men dette er ikke sket, og man kunne derfor tale om en permanent succes. LBK fortalte, at Moderniseringsstyrelsen havde et ønske om at få etableret en toplederuddannelse, og at IFS i samarbejde med Økonomi, JUR, CBS og Deloitte bød ind på denne uddannelse. Man mente derfor, at man stod stærkt i forhold til at vinde opgaven. Alligevel vandt McKinsey/KMPG/PWC, hvilket kom som en stor negativ overraskelse. LBK påpegede, at det gav anledning til eftertanke, og at man derfor måtte stille spørgsmålet ved om vi, trods muligheden for at give forskningsbaseret undervisning, bliver anset for at være dygtige nok. LBK påpegede, at en anden årsag til fravalget kunne være, at man i Moderniseringsstyrelsen måske ikke i tilstrækkeligt omfang har været klar over, at vi har den viden som blev efterspurgt. LBK oplyste, at IFS's forskere ofte markerer sig i de danske medier. På længere bane så han også gerne, at flere forskere markerede sig mere i den internationale debat. TØM spurgte til, hvornår den nye toplederuddannelse for kontor og afdelingschefer forventes at starte.

9 SIDE 9 AF 11 LBK var ikke klar over dette, men han mente umiddelbart, at det ville være i efteråret HPO gjorde opmærksom på, at man bør vælge om en strategi skal fokusere på få simple ting eller mere kompleks med flere ting. Begge veje kan have sine fordele. Jo mere kompleks en strategi er, jo vigtigere er det så også at sikre, at der er opstillet præcise succeskriterier for, at man når i mål med det man gerne vil opnå. TØM foreslog, at instituttet stringent måler på det samme hvert år for at konstatere om der sker en progression. LBK gjorde opmærksom på at instituttet er 'genuint optaget af kvalitet', og at der er opstillet instrumenter til at måle kvaliteten. Han nævnte, at et af disse mål eksempelvis er, hvor meget mere den eksterne finansiering skal fylde. LBK nævnte også, at et andet mål at øge antallet af artikler i højt rangerede internationale tidsskifter. Han tilføjede, at instituttet har hyret en skrivekonsulent, samt har indført peer reviews med henblik på nå dette mål. LBK oplyste, at den eksterne forskningsevaluering sammenlignede IFS med to britiske institutter, der om ikke er førende, så er i næstbedste række. Forskningsevalueringen fandt at IP-forskningsmiljøet ved IFS måske er i top 6 i verden, og at det samme gælder for Europa-forskning. Til gengæld har IFS kun begrænset forskning indenfor forskning i velfærd-, skatte- og pensionsforhold. TØM fandt det bemærkelsesværdigt, at instituttet ikke har fundet det nødvendigt at lave en kommunikationsindsats, der også rækker udover forskningsverdenen. LBK tilkendegav at omverdenens perception er vigtigt, hvilket han også havde erfaret på under sin 6-7 års ansættelse ved CBS, hvor man i 5 år i træk, lå nr. 2 på det matematisk-filosofiske område lige efter Havard Business School. Det var et hørligt rygstød og gav en reputation, der uden tvivl gav en del medvind. LBK erkendte, at IFS har ikke har noget stort brand i den private sektor, og at det naturligvis er et problem, hvis topledere i den private sektor ikke rekrutterer kandidater fra IFS. Derfor er det noget, som man er nødt til at tænke over, hvordan man kan ændre. I forskningsverdenen er der derimod medvind med mange højt kvalificerede ansøgere til ledige stillinger og mange prominente gæster. HPO anbefalede, at strategien har nogle parametre at måle målopfyldelsen på, da det har stor intern værdi, hvis de ansatte kan se, at målsætninger opnås. Han spurgte i forlængelse heraf om målsætninger og målopfyldelse bliver italesat som noget vi har nået.

10 SIDE 10 AF 11 LBK svarede hertil, at der jævnligt er medarbejdermøde, hvor den slags tages op. Det var LBKs indtryk, at dette er værdsat. LBK nævnte desuden, at der løbende pågår intense diskussioner, om vi har den rette incitamentsstruktur til at understøtte, at målsætningerne nås. Den slags drøftes med såvel medarbejdere som i ledergruppen. AW nævnte endvidere at alle forskere hvert år samles til en intern minikonference, hvor der præsenteres papirer, der diskuteres hvad vi forstår ved kvalitet, og der videndeles om hinandens arbejde. AW mente, at man formentlig aldrig kan blive helt enige om dette, men at der dog er tilstrækkelig konsensus, til at man kan have en god dialog. PKK påpegede, at det er cand. scient. pol. uddannelsen der har et brand på arbejdsmarkedet og ikke Statskundskab som institut. Dette, mente han, var, fordi instituttet er en del af et stort universitet. Spørgsmålet måtte derfor være, hvordan man brander instituttet, så det bliver mere kendt. LBK anekendte dette, og tilføjede, at hvis kandidaterne havde et dårligt brand, så havde vi et endnu større problem. LBK afsluttede med at takke for de mange spørgsmål, da det tvinger instituttet til at gøre sig overvejelser over, hvordan man vil opfattes i forskellige sammenhænge. 8. Nyt fra Instituttet LBK meddelte, at instituttet i samarbejde med Folkesundhed og økonomi har startet et center indenfor sundhedspolitik og sundhedsøkonomi. Karsten Vrangbæk fra IFS er ansat som leder for centeret. PKK spurgte til, om SDU ikke står stærkere end IFS indenfor dette forskningsområde. LBK svarede, at det gjorde SDU til dels, men at det var på det rene sundhedsøkonomiske område og ikke indenfor det faglige område, der spænder over både sundhedspolitik og sundhedsøkonomi. LBK oplyste, at han nu havde været institutleder for Institut for Statskundskab i lidt mere end to år. I denne periode er instituttet vokset kraftigt. Indenfor de seneste 28 måneders periode er der kommet 32 nye ansættelser, hvoraf en stor del af er eksternt finansieret. Man er opmærksom på, at dette har affødt tendenser til fragmentering. Derfor skal det på et kommende heldagsmøde drøftes, hvordan sammenhængskraften fortsat skal kunne opretholdes. HPO spurgte til hvor mange der er ansat ved IFS.

11 LBK oplyste, at instituttet er gået fra 52 til ca. 72 årsværk på forskningsområdet, og at instituttets omsætning nu ligger lige over 100 millioner kr. SIDE 11 AF 11 LBK nævnte, at han havde en vision om, at instituttets forskningsprofil i langt højere grad skal inkludere emner indenfor pension og skat, der er nogle af tidens mest omdiskuterede emner. Samtidig mente han, at der også vil være gode muligheder for at hente eksterne midler indenfor dette område. LBK nævnte som en idé, at IFS og Økonomi i fælleskab kunne besøge Danske Bank og drøfte muligheder, der kunne få Danske Bank til at finansiere nogle gæsteprofessorer og stimulere nogle unge mennesker med finansiering af stipendiater. 8. Eventuelt. PKK om, at der oprettes en hjemmeside for Aftagerpanelet og at der sendes en henvisning til den før næste møde.

Der bliver ansat en prodekan for forskning og omverdensrelationer.

Der bliver ansat en prodekan for forskning og omverdensrelationer. Ø K O N O M I S K I N S T I T U T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET Aftagerpanelet M Ø D E R E F E R A T 19. JUNI 2014 Forum Aftagerpanelet STUDIEADMINISTRATIONEN Møde afholdt: 19. juni kl. 16:30

Læs mere

Aftagerpanel institut for Statskundskab

Aftagerpanel institut for Statskundskab I N S T I T U T F O R S T A T S K U N D S K A B K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Til Aftagerpanelet på Institut For Statskundskab. M Ø D E R E F E R A T 19. NOVEMBER 2014 Forum Aftagerpanel institut

Læs mere

Aftagerpanelet på Institut for Statskundskab. Aftagerpanel på institut for Statskundskab. Forum. Møde afholdt: Institut for Statskundskab

Aftagerpanelet på Institut for Statskundskab. Aftagerpanel på institut for Statskundskab. Forum. Møde afholdt: Institut for Statskundskab I N S T I T U T F O R S T A T S K U N D S K A B Aftagerpanelet på Institut for Statskundskab M Ø D E R E F E R A T 30. NOVEMBER 2015 Forum Aftagerpanel på institut for Statskundskab INSTITUT FOR STATSKUNDSKAB

Læs mere

2. Godkendelse af referat fra møde i aftagerpanelet den 22. januar 2008 ved Institut for Statskundskab. Referatet blev taget til efterretning.

2. Godkendelse af referat fra møde i aftagerpanelet den 22. januar 2008 ved Institut for Statskundskab. Referatet blev taget til efterretning. KØBENHAVNS UNIVERSITET INSTITUT FOR STATSKUNDSKAB Aftagerpanelet for Institut for Statskundskab MØDEREFERAT 13. DECEMBER 2008 Forum: 3. møde i Aftagerpanelet CENTER FOR SUNDHED OG SAMFUND Møde afholdt:

Læs mere

Aftagerpanelet for Institut for Statskundskab. 5. møde i Aftagerpanelet. Møde afholdt: tirsdag d. 4. maj 2010, kl

Aftagerpanelet for Institut for Statskundskab. 5. møde i Aftagerpanelet. Møde afholdt: tirsdag d. 4. maj 2010, kl KØBENHAVNS UNIVERSITET INSTITUT FOR STATSKUNDSKAB Aftagerpanelet for Institut for Statskundskab MØDEREFERAT 21. MAJ 2010 Forum: 5. møde i Aftagerpanelet CENTER FOR SUNDHED OG SAMFUND Møde afholdt: tirsdag

Læs mere

Ø K O N O M I S K I N S T I T U T. Aftagerpanelet ved Økonomistudiet R E F E R A T 22.MAJ 2014. Aftagerpanelet. Mødedato: 16. januar 2014, kl. 16.

Ø K O N O M I S K I N S T I T U T. Aftagerpanelet ved Økonomistudiet R E F E R A T 22.MAJ 2014. Aftagerpanelet. Mødedato: 16. januar 2014, kl. 16. Ø K O N O M I S K I N S T I T U T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET Aftagerpanelet ved Økonomistudiet R E F E R A T 22.MAJ 2014 Forum Aftagerpanelet ØKONOMISK STUDIENÆVN Mødedato: 16. januar 2014,

Læs mere

Akkrediteringsrådet har truffet afgørelsen på baggrund af universitetets ansøgning, akkrediteringsrapporten og en uddybende sagsbehandlingsrapport.

Akkrediteringsrådet har truffet afgørelsen på baggrund af universitetets ansøgning, akkrediteringsrapporten og en uddybende sagsbehandlingsrapport. Akkrediteringsrådet har godkendt masteruddannelsen i katastrofehåndtering ved Københavns Universitet. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets-

Læs mere

Aftagerpanelet for Institut for Statskundskab

Aftagerpanelet for Institut for Statskundskab K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET I N S T I T U T F O R S T A T S K U N D S K A B Aftagerpanelet for Institut for Statskundskab M Ø D E R E F E R A T Forum: 6. møde i Aftagerpanelet Møde afholdt:

Læs mere

Aftagerpanelet for Institut for Statskundskab

Aftagerpanelet for Institut for Statskundskab K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET I N S T I T U T F O R S T A T S K U N D S K A B Aftagerpanelet for Institut for Statskundskab M Ø D E R E F E R A T Forum: 9. møde i Aftagerpanelet Møde afholdt:

Læs mere

Campus Odense. Miljøplanlægning. samfundsfag. 3-årig Bacheloruddannelse SAMFUNDSVIDENSKAB

Campus Odense. Miljøplanlægning. samfundsfag. 3-årig Bacheloruddannelse SAMFUNDSVIDENSKAB Campus Odense Miljøplanlægning samfundsfag 3-årig Bacheloruddannelse SAMFUNDSVIDENSKAB Et bredt samfundsengagement Samfundsfag er for dig, der har en bred interesse i politiske og samfundsmæssige problemstillinger

Læs mere

Studienævnet ved Institut for Antropologi. Forum. Møde afholdt: 16. februar 2015 fra kl. 13:00-15:45. Sted: 33.1.18

Studienævnet ved Institut for Antropologi. Forum. Møde afholdt: 16. februar 2015 fra kl. 13:00-15:45. Sted: 33.1.18 I N S T I T U T F O R A N T R O P O L O G I K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET M Ø D E R E F E R A T 17. FEBRUAR 2015 Forum Studienævnet ved Institut for Antropologi INSTITUT FOR ANTROPOLOGI Møde

Læs mere

Foto: Colourbox STRATEGIEN I OVERSKRIFTER HVOR SKAL VI HEN? 2013-2020. Aarhus Universitet Health Institut for Folkesundhed

Foto: Colourbox STRATEGIEN I OVERSKRIFTER HVOR SKAL VI HEN? 2013-2020. Aarhus Universitet Health Institut for Folkesundhed Foto: Colourbox STRATEGIEN I OVERSKRIFTER HVOR SKAL VI HEN? 2013-2020 Aarhus Universitet Health Institut for Folkesundhed stra folk tegi esun dhed Strategien understøtter udviklingen her på instituttet,

Læs mere

Campus Odense. Miljøplanlægning. 3-årig Bacheloruddannelse SAMFUNDSVIDENSKAB

Campus Odense. Miljøplanlægning. 3-årig Bacheloruddannelse SAMFUNDSVIDENSKAB Campus Odense 3-årig Bacheloruddannelse Miljøplanlægning Statskundskab SAMFUNDSVIDENSKAB 2 Genvej til magtens korridorer Er du interesseret i politik, og kan du lide at diskutere, så er statskundskab noget

Læs mere

Skabelon til uddannelsesredegørelse - bachelor- og kandidatuddannelse i naturlig forlængelse af hinanden

Skabelon til uddannelsesredegørelse - bachelor- og kandidatuddannelse i naturlig forlængelse af hinanden Skabelon til uddannelsesredegørelse - bachelor- og kandidatuddannelse i naturlig forlængelse af hinanden Bacheloruddannelsens navn Kandidatuddannelsens navn Studieleder Institutleder Medlemmer i studienævnet

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden og opfølgning fra sidste møde 23/11-2011.

1. Godkendelse af dagsorden og opfølgning fra sidste møde 23/11-2011. :sadp Skolen for Arkitektur, Design og Planlægning Fibigerstræde 11 9220 Aalborg Øst www.sadp.aau.dk Studieleder Michael Tophøj Sørensen tophoej@plan.aau.dk Referat af Studierådsmøde Onsdag den 20. juni

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt masteruddannelsen i it ved IT-Universitetet

Akkrediteringsrådet har godkendt masteruddannelsen i it ved IT-Universitetet Akkrediteringsrådet har godkendt masteruddannelsen i it ved IT-Universitetet Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets- & Bygningsstyrelsens afgørelse

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelserne i systembiologi ved Danmarks Tekniske Universitet.

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelserne i systembiologi ved Danmarks Tekniske Universitet. Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelserne i systembiologi ved Danmarks Tekniske Universitet. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets-

Læs mere

Aarhus Universitet Au@au.dk. Afgørelse om foreløbig godkendelse

Aarhus Universitet Au@au.dk. Afgørelse om foreløbig godkendelse Aarhus Universitet Au@au.dk Afgørelse om foreløbig godkendelse Ministeren for uddannelse og forskning har på baggrund af gennemført prækvalifikation af Aarhus Universitets ansøgning om godkendelse af et

Læs mere

Til medlemmerne af Psykologis aftagerpanel. Aftagerpanelmøde. Forum. Møde afholdt: 25. nov kl Sted: Mødelokale ØF2A

Til medlemmerne af Psykologis aftagerpanel. Aftagerpanelmøde. Forum. Møde afholdt: 25. nov kl Sted: Mødelokale ØF2A I N S T I T U T F O R P S Y K O L O GI K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET Til medlemmerne af Psykologis aftagerpanel M Ø D E R E F E R A T JANUAR 2016 Forum Aftagerpanelmøde INSTITUT FOR PSYKOLOGI

Læs mere

Til stede: Fra aftagerpanelet: Thomas Roland (vikarierende formand), Susan Wright, Ellen Lolck Madsen, Mette Larsen, Susanne Andersen, Claus Larsen

Til stede: Fra aftagerpanelet: Thomas Roland (vikarierende formand), Susan Wright, Ellen Lolck Madsen, Mette Larsen, Susanne Andersen, Claus Larsen I N S T I T U T F O R A N T R O P O L O G I K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET Aftagerpanelet, Institut for Antropologi M Ø D E R E F E R A T 27. NOVEMBER 2013 Forum Aftagerpanelet ANTROPOLOGI Møde

Læs mere

NYHEDSBREV OKTOBER 2009

NYHEDSBREV OKTOBER 2009 ERHVERVSØKONOMISK INSTITUT HANDELSHØJSKOLEN AARHUS UNIVERSITET DSBR NYHE NYHEDSBREV OKTOBER 2009 Emnerne i dette nyhedsbrev er: - Optagelsestal - Ny struktur for HD 2. dels specialer - Certifikat projekt

Læs mere

INSTITUT FOR UDDANNELSE OG PÆDAGOGIK (DPU) AARHUS UNIVERSITET

INSTITUT FOR UDDANNELSE OG PÆDAGOGIK (DPU) AARHUS UNIVERSITET INSTITUT FOR UDDANNELSE OG PÆDAGOGIK (DPU) AARHUS UNIVERSITET LSAU ekstraordinært om institutjustering den 10. marts 2014 kl. 11.00-12.00 D120 og 2113-252 GODKENDT REFERAT Medlemmer A-siden: Hanne Løngreen,

Læs mere

Studienævnet ved Institut for Antropologi INSTITUT FOR ANTROPOLOGI

Studienævnet ved Institut for Antropologi INSTITUT FOR ANTROPOLOGI K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET I N S T I T U T F O R A N T R O P O L O G I M Ø D E R E F E R A T 03. DECEMBER 2016 Forum Studienævnet ved Institut for Antropologi INSTITUT FOR ANTROPOLOGI Møde

Læs mere

Aftagerpanelet ved Institut for Antropologi

Aftagerpanelet ved Institut for Antropologi I N S T I T U T F O R A N T R O P O L O G I K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET Medlemmerne af aftagerpanelet M Ø D E R E F E R A T 1. JUNI 2011 Forum Aftagerpanelet ved Institut for Antropologi Møde

Læs mere

Dekanens afrapportering om uddannelseskvalitet til rektor

Dekanens afrapportering om uddannelseskvalitet til rektor KØBENHAVNS UNIVERSITET Dekanens afrapportering om uddannelseskvalitet til rektor Fakultet Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Afrapporteringsår 2016 Årets uddannelsesevalueringer Dato for dekanens godkendelse

Læs mere

Akkrediteringsrapport. Ny kandidatuddannelse i it-didaktisk design

Akkrediteringsrapport. Ny kandidatuddannelse i it-didaktisk design Akkrediteringsrapport Ny kandidatuddannelse i it-didaktisk design Uddannelsen omhandler it s betydning for læring. Den studerende vil opnå viden om didaktiske teorier og viden om, hvordan man opbygger

Læs mere

Aftagerpanelet for Medicin

Aftagerpanelet for Medicin D E T S U N D H E D S V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET Aftagerpanelet for Medicin M Ø D E R E F E R A T 4. FEBRUAR 2015 Forum Møde mellem Aftagerpanelet

Læs mere

Referat af møde mellem aftagerpanelet og uddannelserne den 25 april 2016

Referat af møde mellem aftagerpanelet og uddannelserne den 25 april 2016 Referat af møde mellem aftagerpanelet og uddannelserne den 25 april 2016 Sted: Aalborg Universitet, A. C. Meyers Vænge 15. 1 sal, lokale 2.1.024. Tid: Kl. 13 15 Deltagere: Szilvia Gyimóthy, lektor, formand

Læs mere

Kandidatuddannelsen Hvis hovedvægten i det samlede 5-årige uddannelsesforløb ligger på det samfundsvidenskabelige hovedområde:

Kandidatuddannelsen Hvis hovedvægten i det samlede 5-årige uddannelsesforløb ligger på det samfundsvidenskabelige hovedområde: Akkrediteringsrådet har godkendt kombinationsfaget i globale studier ved Roskilde Universitetscenter. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets-

Læs mere

GIV JERES MEDARBEJDERE ET FAGLIGT SKUB! HD erhvervsøkonomisk diplomuddannelse

GIV JERES MEDARBEJDERE ET FAGLIGT SKUB! HD erhvervsøkonomisk diplomuddannelse GIV JERES MEDARBEJDERE ET FAGLIGT SKUB! HD erhvervsøkonomisk diplomuddannelse 2 GIV JERES MEDARBEJDERE ET FAGLIGT SKUB Giv jeres medarbejdere et fagligt skub...... og klæd dem på til fremtidens udfordringer.

Læs mere

Studienævnet. Studienævnet. Forum. Møde afholdt: Den 19. maj Sted: Lokale Christina Holbøll. Referent:

Studienævnet. Studienævnet. Forum. Møde afholdt: Den 19. maj Sted: Lokale Christina Holbøll. Referent: I N S T I T U T F O R A N T R O P O L O G I K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET Studienævnet M Ø D E R E F E R A T 19. MAJ 2014 Forum Studienævnet ANTROPOLOGI Møde afholdt: Den 19. maj 2014 Sted:

Læs mere

Møde i Ph.d.-koordinatorkredsen. Møde afholdt: 4. maj 2016 kl :00

Møde i Ph.d.-koordinatorkredsen. Møde afholdt: 4. maj 2016 kl :00 PHD SCHOOL KØBENHAVNS UNIVERSITET MØDEREFERAT 17. MAJ 2016 Forum Møde i Ph.d.-koordinatorkredsen PHD SCHOOL Møde afholdt: 4. maj 2016 kl. 10.00-12:00 KAREN BLIXENSVEJ 4, 2300 Sted: Referent: 13b.0.27 Mia

Læs mere

Referat fra studienævnsmødet den 11. februar 2009

Referat fra studienævnsmødet den 11. februar 2009 Referat fra studienævnsmødet den 11. februar 2009 Tilstede: Erling Jensen, Henrik Find Fladkjær, Preben Sander Kristensen, Lars Gelsing, Jimmi Kristiansen og Nanna Damgaard Afbud: Ditte Hartvig, Anders

Læs mere

Aarhus Universitet. Att. Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen. Sendt pr. e-mail rektor@au.dk au@au.dk

Aarhus Universitet. Att. Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen. Sendt pr. e-mail rektor@au.dk au@au.dk ACE Denmark Aarhus Universitet Att. Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen Sendt pr. e-mail rektor@au.dk au@au.dk Akkreditering og godkendelse af ny kandidatuddannelse i teknologibaseret forretningsudvikling Kandidatuddannelsen

Læs mere

Studenterdialogforum med dekanen

Studenterdialogforum med dekanen D E T S A M F U N D S V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studenterdialogforum med dekanen M Ø D E R E F E R A T 14. DECEMBER 2009 Forum Studenterdialogforum

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen kandidatuddannelse i idrætsteknologi ved Aalborg Universitet.

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen kandidatuddannelse i idrætsteknologi ved Aalborg Universitet. Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen kandidatuddannelse i idrætsteknologi ved Aalborg Universitet. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelserne i anvendt IKT ved Danmarks Tekniske

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelserne i anvendt IKT ved Danmarks Tekniske Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelserne i anvendt IKT ved Danmarks Tekniske Universitet. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets-

Læs mere

Prodekan for undervisning Tom Vindbæk Madsen og chefkonsulent Maya Jepsen, dekansekretariatet deltager under punkt 1-4.

Prodekan for undervisning Tom Vindbæk Madsen og chefkonsulent Maya Jepsen, dekansekretariatet deltager under punkt 1-4. Dagsorden for møde i undervisningsudvalg, Institut for Geoscience. 3. september 2014 kl. 15.15 17.15 Prodekan for undervisning Tom Vindbæk Madsen og chefkonsulent Maya Jepsen, dekansekretariatet deltager

Læs mere

Bilag til Studieordning for kandidatuddannelse i revision, cand.merc.aud. Faglige profil Kolding

Bilag til Studieordning for kandidatuddannelse i revision, cand.merc.aud. Faglige profil Kolding Bilag til Studieordning for kandidatuddannelse i revision, cand.merc.aud. Faglige profil Kolding Fra og med 1 af 12 Denne profilbeskrivelse er udarbejdet som et bilag, tilknyttet studieordningen for kandidatuddannelsen

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i idræt ved Aarhus Universitet.

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i idræt ved Aarhus Universitet. Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i idræt ved Aarhus Universitet. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets- & Bygningsstyrelsens

Læs mere

Profilbeskrivelse for Business Controlling

Profilbeskrivelse for Business Controlling Profilbeskrivelse for Business Controlling Bilag til studieordningen for kandidatuddannelsen i Erhvervsøkonomi 1 af 10 Denne profilbeskrivelse er udarbejdet som et bilag, tilknyttet studieordningen for

Læs mere

CSS, 26.2.20 (lille seminarrum, 2. sal)

CSS, 26.2.20 (lille seminarrum, 2. sal) Ø K O N O M I S K I N S T I T U T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET M Ø D E R E F E R A T 26. MARTS 2015 STUDIEADMINISTRATIONEN Forum Studienævnsmøde ØSTER FARIMAGSGADE 5, BYGN. 26 LOK. 26.0.03

Læs mere

Bilag til Studieordning for kandidatuddannelse i revision, cand.merc.aud. Faglige profil Kolding

Bilag til Studieordning for kandidatuddannelse i revision, cand.merc.aud. Faglige profil Kolding Bilag til Studieordning for kandidatuddannelse i revision, cand.merc.aud. Faglige profil Kolding Fra og med 1 af 10 Indholdsfortegnelse: 1. FAGLIG PROFIL: CAND.MERC.AUD. I KOLDING... 3 2. OVERSIGT OVER

Læs mere

Vejledning i at skrive en motiveret ansøgning

Vejledning i at skrive en motiveret ansøgning Vejledning i at skrive en motiveret ansøgning Denne vejledning er en hjælp til dig, som skal skrive en motiveret ansøgning i forbindelse med ansøgning om optagelse på IT-Universitetets kandidat- master

Læs mere

IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN

IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN MASTER I SOFTWARE ENGINEERING itu.dk/master/software MASTER I SOFTWARE ENGINEERING Master i Software Engineering er til dig, som allerede er en erfaren software- og systemudvikler,

Læs mere

københavns universitet

københavns universitet københavns universitet Navn E-mail (SKAL være alumne/ku-mail) Afdeling Oplæringsansvarlig / nærmeste leder I dette arbejdsark finder du fem mailcases, som du skal besvare, som om du besvarer dem pr. mail

Læs mere

Medlemmerne af Aftagerpanelet på Sociologi. Aftagerpanelet på Sociologi. Forum. Mødedato: 7. maj 2013, kl

Medlemmerne af Aftagerpanelet på Sociologi. Aftagerpanelet på Sociologi. Forum. Mødedato: 7. maj 2013, kl S O C I O L O G I S K I N S T I T U T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET Medlemmerne af Aftagerpanelet på Sociologi M Ø D E R E F E R A T 11. JUNI 2013 Forum Aftagerpanelet på Sociologi SOCIOLOGISK

Læs mere

REFERAT. Møde den: 4. marts Dekanmøde med studerende. Til stede: Mette Thunø, Jan Ifversen, 10 studenterrepræsentanter, Aske Dahl Sløk (ref.

REFERAT. Møde den: 4. marts Dekanmøde med studerende. Til stede: Mette Thunø, Jan Ifversen, 10 studenterrepræsentanter, Aske Dahl Sløk (ref. Møde den: 4. marts 2011 REFERAT Dekanmøde med studerende Til stede: Mette Thunø, Jan Ifversen, 10 studenterrepræsentanter, Aske Dahl Sløk (ref.) Dato: 09. marts 2011 Sagsnr.: Ref: Side 1/5 Dagsorden 1.

Læs mere

Referat af møde i IMADAs undervisningsudvalg 20. juni 2014.

Referat af møde i IMADAs undervisningsudvalg 20. juni 2014. Referat af møde i IMADAs undervisningsudvalg 20. juni 2014. Deltagere: Achim Schroll (AS), Christian F. Sommerlund (CFS), Rikke Berntsen (RB), Michaela Grodon Klitte (MGK), Hans Christian Petersen (HCP),

Læs mere

Nøgletal for Den Samfundsvidenskabelige Ph.d.-skole, Ph.d.-bestand

Nøgletal for Den Samfundsvidenskabelige Ph.d.-skole, Ph.d.-bestand Nøgletal for Den Samfundsvidenskabelige Ph.d.-skole, 212 1. Ph.d.-bestand 1.1 Nuværende bestand på Samf.-AAU Nedenstående er udtryk for den samlede ph.d.-bestand pr. 31.12 212. Program 1 : SOC STATS I

Læs mere

Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af HA-uddannelse i sundhedsledelse ved Syddansk Universitet.

Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af HA-uddannelse i sundhedsledelse ved Syddansk Universitet. Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af HA-uddannelse i sundhedsledelse ved Syddansk Universitet. Akkrediteringsrådet har truffet afgørelsen på baggrund af universitetets ansøgning, akkrediteringsrapporten

Læs mere

Profilbeskrivelse for Styring og ledelse

Profilbeskrivelse for Styring og ledelse Profilbeskrivelse for Styring og ledelse Bilag til studieordningen for kandidatuddannelsen i Erhvervsøkonomi Kolding 1.sep. 2013 1 af 10 Denne profilbeskrivelse er udarbejdet som et bilag, tilknyttet studieordningen

Læs mere

Adgangskrav for kandidatuddannelsen i Spatial Designs and Society

Adgangskrav for kandidatuddannelsen i Spatial Designs and Society Adgangskrav for kandidatuddannelsen i Spatial Designs and Society 1. Adgangsgivende bacheloruddannelser fra RUC Humanistiske bacheloruddannelser Performance Design og Dansk Performance Design og Historie

Læs mere

AARHUS AU UNIVERSITET BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES. i Økonomi og Ledelse

AARHUS AU UNIVERSITET BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES. i Økonomi og Ledelse AARHUS AU UNIVERSITET BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES HD i Økonomi og Ledelse HD økonomi & ledelse vejen til en karriere i erhvervslivet HD er en anerkendt diplomuddannelse med specialisering inden for det

Læs mere

Tilstede: Lars Gelsing, Preben Sander Kristensen, John Kuada, Henrik Fladkjær, Erling Jensen, Poul G. Sørensen, Nanna Damgaard og Carsten Rune Jensen

Tilstede: Lars Gelsing, Preben Sander Kristensen, John Kuada, Henrik Fladkjær, Erling Jensen, Poul G. Sørensen, Nanna Damgaard og Carsten Rune Jensen Referat fra studienævnsmødet den 10. marts 2010 Tilstede: Lars Gelsing, Preben Sander Kristensen, John Kuada, Henrik Fladkjær, Erling Jensen, Poul G. Sørensen, Nanna Damgaard og Carsten Rune Jensen Afbud:

Læs mere

Rapport om udlandsophold foråret 2014 San Diego State University

Rapport om udlandsophold foråret 2014 San Diego State University Rapport om udlandsophold foråret 2014 San Diego State University Mwansa Tilsted Mumba Tlf. nr. 60 29 20 11 Mwansa91@hotmail.com Motivation Da jeg startede på Ingeniørhøjskolen Aarhus gik jeg direkte fra

Læs mere

Helle Samuelsen orienterede om arbejdet med at rekruttere nye medlemmer til Aftagerpanelet. Vi har fået tilsagn fra Mikkel Brok-Kristensen fra Re-

Helle Samuelsen orienterede om arbejdet med at rekruttere nye medlemmer til Aftagerpanelet. Vi har fået tilsagn fra Mikkel Brok-Kristensen fra Re- I N S T I T U T F O R A N T R O P O L O G I K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET Aftagerpanelet, Institut for Antropologi M Ø D E R E F E R A T 11. NOVEMBER 2015 Forum Aftagerpanelet ANTROPOLOGI Møde

Læs mere

AALBORG KATEDRALSKOLE SCT. JØRGENS GADE 5 POSTBOKS AALBORG TELEFON TELEFAX

AALBORG KATEDRALSKOLE SCT. JØRGENS GADE 5 POSTBOKS AALBORG TELEFON TELEFAX AALBORG KATEDRALSKOLE SCT. JØRGENS GADE 5 POSTBOKS 556 9100 AALBORG TELEFON 9813 5766 TELEFAX 9813 0877 Bestyrelsesmøde onsdag d. 15. juni 2011 kl. 16.30 19.00 Til stede: Hanne Kathrine Krogstrup, Britta

Læs mere

Referat af åbne punkter

Referat af åbne punkter 3. august 2015 Referat af åbne punkter BESTYRELSESPROTOKOL FOR: Mødegruppe: Bestyrelsesmøde for Danmarks Medie- og Journalisthøjskole Mødetid: 23. juni 2015 Mødested: Berlingske Media, Pilestræde 34, Købehavn

Læs mere

Noter fra 2. faglige strategimøde om samfundsvidenskab, 18. marts Mødeleder professor Peter Munk Christiansen

Noter fra 2. faglige strategimøde om samfundsvidenskab, 18. marts Mødeleder professor Peter Munk Christiansen Rektoratsmøde den 12. april 2010 Punkt 1, bilag 1b: Den faglige udviklingsproces Noter fra 2. faglige strategimøde i den samfundsvidenskabelige familie. AARHUS UNIVERSITET NOTAT Noter fra 2. faglige strategimøde

Læs mere

Opfølgning på workshop om bedre sammenhæng i det maritime uddannelsessystem den 25. september 2013

Opfølgning på workshop om bedre sammenhæng i det maritime uddannelsessystem den 25. september 2013 Opfølgning på workshop om bedre sammenhæng i det maritime uddannelsessystem den 25. september 2013 Projekt Danmarks Maritime Klynge og Transportens Innovationsnetværk inviterede den 25. september 2013

Læs mere

Profilbeskrivelse for Styring og ledelse

Profilbeskrivelse for Styring og ledelse Profilbeskrivelse for Styring og ledelse Bilag til studieordningen for kandidatuddannelsen i Erhvervsøkonomi Kolding 1.sep. 2016 1 af 9 Denne profilbeskrivelse er udarbejdet som et bilag, tilknyttet studieordningen

Læs mere

Uddannelsesstrategi for. Det Informationsvidenskabelige Akademi (IVA) Københavns Universitets Humanistiske Fakultet (KU-HUM)

Uddannelsesstrategi for. Det Informationsvidenskabelige Akademi (IVA) Københavns Universitets Humanistiske Fakultet (KU-HUM) D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Uddannelsesstrategi 2015-17 for Det Informationsvidenskabelige Akademi (IVA) Københavns Universitets Humanistiske

Læs mere

IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN

IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN KANDIDAT I IT & BUSINESS (E-Business) ITU.dk/uddannelser IT & BUSINESS (CAND.IT I E-BUSINESS) Kunne du tænke dig at arbejde i krydsfeltet mellem it og forretningsudvikling?

Læs mere

Ændringer på Diplom i it

Ændringer på Diplom i it Student Affairs and Programmes Direkte tlf.: 7218 5094 E-mail: aeli@itu.dk 24. marts 2015 Ændringer på Diplom i it Kære studerende på Diplom i it, IT-Universitetet i København stopper optaget på Diplom

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i mekanik ved Aarhus Universitet.

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i mekanik ved Aarhus Universitet. Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i mekanik ved Aarhus Universitet. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets- & Bygningsstyrelsens

Læs mere

MEDARBEJDERMØDE 27.MAJ

MEDARBEJDERMØDE 27.MAJ MEDARBEJDERMØDE 27.MAJ DAGSORDEN Dimensionering og fremdriftsreformen Status på de økonomiske effekter af reformerne Processer på fakultet og institut Instituteftersyn og uddannelseseftersyn Forskningstilsyn,

Læs mere

FSU-MØDE - STRATEGI OG STRATEGIOPFØLGNING PÅ HEALTH

FSU-MØDE - STRATEGI OG STRATEGIOPFØLGNING PÅ HEALTH FSU-MØDE - STRATEGI OG STRATEGIOPFØLGNING PÅ HEALTH OPLÆG AF DEKAN ALLAN FLYVBJERG OPLÆG AF INSTITUTLEDER THOMAS G. JENSEN AU AARHUS HEALTH HVORDAN ER STRATEGI 2013-2017 BLEVET TIL? Involverende bottom-up-proces

Læs mere

Du skal være opmærksom på følgende obligatoriske kurser, hvis du ikke allerede har taget dem:

Du skal være opmærksom på følgende obligatoriske kurser, hvis du ikke allerede har taget dem: Student Affairs and Programmes Direkte tlf.: 7218 5094 E-mail: aeli@itu.dk 24. marts 2015 Ændringer på Diplom i it Kære studerende på Diplom i it, IT-Universitetet i København stopper optaget på Diplom

Læs mere

Studienævnsmøde. Sted: Lokale Morten Melander Olsen

Studienævnsmøde. Sted: Lokale Morten Melander Olsen S O C I O L O G I S K I N S T I T U T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T M Ø D E R E F E R A T 24. FEBRUAR 2010 Forum: Møde afholdt: Studienævnsmøde Tirsdag den 23. februar ØSTER FARIGMAGSGADE 5

Læs mere

Sammenstilling af kandidatundersøgelser for kandidatuddannelserne i Idræt og Idrætsteknologi 2013, 2014 og 2015

Sammenstilling af kandidatundersøgelser for kandidatuddannelserne i Idræt og Idrætsteknologi 2013, 2014 og 2015 School of Medicine and Health LMJ 18. September Sammensling af kandidatundersøgelser for kandidatuddannelserne i Idræt og Idrætsteknologi, og Indledning Som led i arbejdet med at kvalitetssikre og -udvikle

Læs mere

6. Fastlæggelse af mødedatoer mv. for 2006 (beslutningspunkt) Bilag 6: Plan for direktionens arbejde, bestyrelsesmøder mv., 2006

6. Fastlæggelse af mødedatoer mv. for 2006 (beslutningspunkt) Bilag 6: Plan for direktionens arbejde, bestyrelsesmøder mv., 2006 S:\dirsek\Bestyrelsesmoder\2005\050401\OFI\OFI-kommenteret dagsorden050401v9.doc Direktionen Direkte tlf.: 7218 5301 E-mail: naub@itu.dk Journalnr.: - 17. marts 2005 Dagsorden for møde i IT-Universitetets

Læs mere

Referat fra møde 11/16 i Studienævnet for Statskundskab og Samfundsfag. Onsdag den 7. december 2016, kl. 10:15 12:00

Referat fra møde 11/16 i Studienævnet for Statskundskab og Samfundsfag. Onsdag den 7. december 2016, kl. 10:15 12:00 Institut for Statskundskab og Samfundsfag, Aarhus Universitet 11. december 2016 Referat fra møde 11/16 i Studienævnet for Statskundskab og Samfundsfag Onsdag den 7. december 2016, kl. 10:15 12:00 Til stede:

Læs mere

Jura / HA(jur.) 3-årige Bacheloruddannelser

Jura / HA(jur.) 3-årige Bacheloruddannelser Campus Odense Miljøplanlægning Jura / HA(jur.) 3-årige Bacheloruddannelser SAMFUNDSVIDENSKAB 2 Jura vælg din retning Er du interesseret i samfundets love, og hvordan de bruges i praksis? Så er bacheloruddannelsen

Læs mere

Per Jepsen, Sune Frølund, Lars-Henrik Schmidt, Dag Munk Lindeman, Anna Fransgård, Mia Skjold, Anne-Marie E. Olsen, Thomas Rømer

Per Jepsen, Sune Frølund, Lars-Henrik Schmidt, Dag Munk Lindeman, Anna Fransgård, Mia Skjold, Anne-Marie E. Olsen, Thomas Rømer Uddannelsesfagudvalg for Pædagogisk Filosofi Mandag d. 20.4.2015, 13-15 Emdrup: A112 Per Jepsen, Sune Frølund, Lars-Henrik Schmidt, Dag Munk Lindeman, Anna Fransgård, Mia Skjold, Anne-Marie E. Olsen, Thomas

Læs mere

2. Godkendelse af referat fra mødet den 30. november 2012, kl

2. Godkendelse af referat fra mødet den 30. november 2012, kl K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET I N S T I T U T F O R S T A T S K U N D S K A B Aftagerpanelet for Institut for Statskundskab M Ø D E R E F E R A T Forum: 10. møde i Aftagerpanelet Møde afholdt:

Læs mere

Uddannelse - Vidensbehov i konkurrencesamfundet

Uddannelse - Vidensbehov i konkurrencesamfundet Uddannelse - Vidensbehov i konkurrencesamfundet Viborg UddannelsesBootCamp 2015 Jeg vil gerne præsentere jer for Anne Perspektiv: Aarhus Universitets bidrag til viden i Annes liv Vidensbehov i konkurrencesamfundet

Læs mere

Aarhus Universitet Au@au.dk. Afgørelse om foreløbig godkendelse

Aarhus Universitet Au@au.dk. Afgørelse om foreløbig godkendelse Aarhus Universitet Au@au.dk Afgørelse om foreløbig godkendelse Uddannelses- og forskningsministeren har på baggrund af gennemført prækvalifikation af Aarhus Universitets ansøgning om godkendelse af kandidatuddannelsen

Læs mere

Profilbeskrivelse for Finansiering Finance

Profilbeskrivelse for Finansiering Finance Profilbeskrivelse for Finansiering Finance Bilag til studieordningen for kandidatuddannelsen i erhvervsøkonomi (cand.merc.) Odense 2009 1 af 7 Denne profilbeskrivelse er udarbejdet som et bilag tilknyttet

Læs mere

Aftagerpanelet. Forum. Møde afholdt: Den 18. november Sted: Lokale Lasse Højmark Petersen. Referent:

Aftagerpanelet. Forum. Møde afholdt: Den 18. november Sted: Lokale Lasse Højmark Petersen. Referent: I N S T I T U T F O R A N T R O P O L O G I K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET M Ø D E R E F E R A T 19. NOVEMBER 2014 Forum Aftagerpanelet ANTROPOLOGI Møde afholdt: Den 18. november 2014 Sted: Lokale

Læs mere

Strategi for Institut for Kulturvidenskaber november november 2017

Strategi for Institut for Kulturvidenskaber november november 2017 Strategi for Institut for Kulturvidenskaber november 2014 - november 2017 IKV s strategi forholder sig til SDU s overordnede ambitioner i universitetets Strategi- og ledelsesgrundlag. Den indeholder fem

Læs mere

Notat: Internationale studerende i Danmark

Notat: Internationale studerende i Danmark Notat: Internationale studerende i Danmark! Længe har der fra forskellige sider været et stigende fokus på internationale studerende i Danmark. Fra politisk hold har der været fokus på, at internationale

Læs mere

2 BACHELORUDDANNELSER OG 5 KANDIDATUDDANNELSER INDEN FOR HUMANISTISK INFORMATIK

2 BACHELORUDDANNELSER OG 5 KANDIDATUDDANNELSER INDEN FOR HUMANISTISK INFORMATIK Akkrediteringsrapport 2014 TURNUSAKKREDITERING 2013-2 2 BACHELORUDDANNELSER OG 5 KANDIDATUDDANNELSER INDEN FOR HUMANISTISK INFORMATIK AALBORG UNIVERSITET Turnusakkreditering, 2013-2 Publikationen er udgivet

Læs mere

Studienævnsmøde den 27. juni Studienævnet Engerom. Forum. Møde afholdt: 27. juni Sted: Anne Kjølby. Referent:

Studienævnsmøde den 27. juni Studienævnet Engerom. Forum. Møde afholdt: 27. juni Sted: Anne Kjølby. Referent: I N S T I T U T F O R E N G E L S K, G E R M A N S K O G R O M A N S K K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET Studienævnsmøde den 27. juni 2012 M Ø D E R E F E R A T 27. JUNI 2012 Forum Studienævnet

Læs mere

Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af kandidatuddannelse i European Studies ved Roskilde Universitetscenter.

Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af kandidatuddannelse i European Studies ved Roskilde Universitetscenter. Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af kandidatuddannelse i European Studies ved Roskilde Universitetscenter. Begrundelse for afslag Uddannelsens samfundsmæssige relevans Uddannelsen

Læs mere

2. Godkendelse af referat fra møde i aftagerpanelet den 16. december 2010 Referat godkendt, med følgende kommentarer

2. Godkendelse af referat fra møde i aftagerpanelet den 16. december 2010 Referat godkendt, med følgende kommentarer K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET I N S T I T U T F O R S T A T S K U N D S K A B Aftagerpanelet for Institut for Statskundskab Endeligt M Ø D E R E F E R A T Forum: 7. møde i Aftagerpanelet Møde

Læs mere

Retningslinjer for uddannelsesevalueringer på Københavns Universitet

Retningslinjer for uddannelsesevalueringer på Københavns Universitet KØBENHAVNS UNIVERSITET Retningslinjer for uddannelsesevalueringer på Københavns Universitet 1. SEPTEMBER 2017 UDDANNELSESSERVICE Formål Københavns Universitet gennemfører uddannelsesevalueringer minimum

Læs mere

master i ledelses- og organisationspsykologi Studiestart forår 2015

master i ledelses- og organisationspsykologi Studiestart forår 2015 master i ledelses- og organisationspsykologi Studiestart forår 2015 På LOOP arbejder vi med ledelse og konsultation ud fra psykologiske og læringsteoretiske perspektiver. Det er en humanistisk orienteret

Læs mere

Juridisk Institut Strategi

Juridisk Institut Strategi Juridisk Institut Strategi 2015-2020 Strategien i en nøddeskal Denne strategi er resultatet af en længere proces med inddragelse af instituttets medarbejdere. Strategien suppleres af en række bagvedliggende

Læs mere

Det juridiske Studienævn 3. maj 2013

Det juridiske Studienævn 3. maj 2013 Referat af 3. møde 2013/2014 i Det juridiske Studienævn fredag den 3. maj kl. 10.15 i mødelokale 247 i bygning 1410. Til stede: Fraværende: Desuden deltog: Lektor, studieleder for jura Anne-Dorte Bruun

Læs mere

Dagsorden: 1. Godkendelse af dagsorden Studieleder kommenterede, at punkt 8 bortfalder. Dette vil blive drøftet af forperson og næst-forperson.

Dagsorden: 1. Godkendelse af dagsorden Studieleder kommenterede, at punkt 8 bortfalder. Dette vil blive drøftet af forperson og næst-forperson. K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET D E T S A M F U N D S V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T Studienævnsmedlemmerne på Sociologi: Charlotte Baarts (Forperson, Studieleder), Jakob Demant,

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt humanistisk-teknologisk basisstudium ved Roskilde Universitetscenter.

Akkrediteringsrådet har godkendt humanistisk-teknologisk basisstudium ved Roskilde Universitetscenter. Akkrediteringsrådet har godkendt humanistisk-teknologisk basisstudium ved Roskilde Universitetscenter. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets-

Læs mere

Til medlemmerne af Bestyrelsen i Dansk Juridisk Forskerskole

Til medlemmerne af Bestyrelsen i Dansk Juridisk Forskerskole DET JURIDISKE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET Til medlemmerne af Bestyrelsen i Dansk Juridisk Forskerskole MØDEREFERAT GODKENDT 24. JANUAR 2007 Forum: Bestyrelsesmøde i Dansk Juridisk Forskerskole Møde

Læs mere

Ordførende professorer Kursusledere Koordinerende professorer Øvrige interessenter i de specialefokuserede kurser

Ordførende professorer Kursusledere Koordinerende professorer Øvrige interessenter i de specialefokuserede kurser Ordførende professorer Kursusledere Koordinerende professorer Øvrige interessenter i de specialefokuserede kurser Vejledning - Indmelding af idéer til specialefokuserede kurser 5. NOVEMBER 2015 På baggrund

Læs mere

UddannelsesFagUdvalgsmøde på masteruddannelserne

UddannelsesFagUdvalgsmøde på masteruddannelserne 16. møde den 2. oktober 2014 kl. 14.00-16.00 Lokale D118 MasterUddannelsesFagUdvalgsmøde Deltagere: Jeanette Magne Jensen (uddannelsesleder) Frans Ørsted Andersen Anne Larson Kristine Mariager-Anderson

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i jordbrugsvidenskab ved Aarhus Universitet.

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i jordbrugsvidenskab ved Aarhus Universitet. Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i jordbrugsvidenskab ved Aarhus Universitet. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets- & Bygningsstyrelsens

Læs mere

DIKUs undervisningsudvalg. Vedr.: Mødedato 19. januar 2010. Sagsbehandler: Lisa Schultz Ibenfeldt Schultz DATALOGISK INSTITUT

DIKUs undervisningsudvalg. Vedr.: Mødedato 19. januar 2010. Sagsbehandler: Lisa Schultz Ibenfeldt Schultz DATALOGISK INSTITUT DATALOGISK INSTITUT KØBENHAVNS UNIVERSITET DIKUs undervisningsudvalg SAGSNOTAT 21. JANUAR 2010 Vedr.: Referat af 25. møde i undervisningsudvalget DATALOGISK INSTITUT Mødedato 19. januar 2010 Sagsbehandler:

Læs mere

Afgørelse om foreløbig godkendelse

Afgørelse om foreløbig godkendelse Aarhus Universitet Au@au.dk Afgørelse om foreløbig godkendelse Uddannelses- og forskningsministeren har på baggrund af gennemført prækvalifikation af Aarhus Universitets ansøgning om godkendelse af kandidatuddannelsen

Læs mere

Aftagerpanel for biologi og husdyrvidenskab

Aftagerpanel for biologi og husdyrvidenskab DET NATUR- OG BIOVIDENSKABELIGE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET Aftagerpanel for biologi og husdyrvidenskab MØDEREFERAT 6. MAJ 2013 Forum Aftagerpanel for biologi og husdyrvidenskab SCIENCE UDDANNELSE

Læs mere

Det forventes at den samlede ansøgning indeholder følgende dokumentation: Opdateret curriculum vitae Kopi af eksamensbevis e.l.

Det forventes at den samlede ansøgning indeholder følgende dokumentation: Opdateret curriculum vitae Kopi af eksamensbevis e.l. Krav til dokumentation ved ansøgning til stillinger på Copenhagen Business School (CBS) Indholdsfortegnelse Indledning... 1 Særligt for TAP (teknisk administrativt personale) stillinger... 1 Ansøgning...

Læs mere