LBK præsenterede Mathilde Albertsen Winsløw, der afløste Jakob Dreyer, som studenterrepræsentant.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "LBK præsenterede Mathilde Albertsen Winsløw, der afløste Jakob Dreyer, som studenterrepræsentant."

Transkript

1 K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET I N S T I T U T F O R S T A T S K U N D S K A B Aftagerpanelet for Institut for Statskundskab M Ø D E R E F E R A T Forum: 11. møde i Aftagerpanelet Møde afholdt: mandag d. 18. november 2013, kl Sted: Institut for Statskundskab, lokale Referent: Til stede: Troels Claus Baagland Thomas Østrup Møller (TØM), Henrik Plougmann Olsen (HPO), Peter Kristian Kuhlman (PKK), Mathilde Albertsen Winsløw (MAW), Anders Wivel (AW), Lars Bo Kaspersen (LBK) og Troels Claus Baagland (TCB) LBK præsenterede nyt medlem af Aftagerpanelet Thomas Østrup Møller fra Udenrigsministeriet, der afløser Michael Zilmer Johns, da sidstnævnte er udtrådt pga. arbejde i Bruxelles. 3. JANUAR 2014 CENTER FOR SUNDHED OG SAMFUND ØSTER FARIMAGSGADE 5 POSTBOKS KØBENHAVN K TLF DIR REF: TCB LBK præsenterede Mathilde Albertsen Winsløw, der afløste Jakob Dreyer, som studenterrepræsentant. 1. Godkendelse af dagsorden Dagsorden godkendt. 2. Godkendelse af referat fra mødet den 14. marts 2013, kl Referat godkendt. LBK orienterede om, at der er to møder om året, hvor det er kutymen, at mødet i foråret afsluttes med en middag. 3. Nye uddannelser LBK. oplyste den nye uddannelse i Security Risk Management var blevet indstillet til godkendelse med topkarakter i Akkrediteringsrådet, og at det var for-

2 ventet, at den ville blive endeligt godkendt indenfor få dage (den blev godkendt d. 12. december 2013). SIDE 2 AF 11 LBK oplyste, at også uddannelsen "Global Development" (GD) var blevet indstillet til akkreditering. Han fortalte at denne uddannelse ligeledes er en engelsksproget Master, at den er tværfakultær, og at specielt Økonomi, Antropologi, Sociologi, Geografi og Fødevareøkonomi har interesse i GD. LBK fortalte, at det forventes, at optage det første hold studerende på Security Risk Management uddannelsen i foråret 2014 med henblik på start per 1. september 2014, og at der er store forventninger, fordi uddannelsen favner bredt i forhold til både den private og den offentlige sektor. PKK spurgte de øvrige medlemmer i Aftagerpanelet om man mente, at man kunne bruge kandidater fra Security Risk Management uddannelsen på arbejdsmarkedet. HPO ønskede tillykke med, at uddannelsen i indstillingen har fået så flotte karakterer, og han mente, at der ville være brug for kandidaterne fra denne uddannelse. TØM spurgte til, hvor mange studerende man forventer, at der vil søge ind på uddannelsen. LBK mente, at det i første omgang vil være studerende fra Danmark og det øvrige EU/EØS område der vil søge om optag, mens han anslog at antallet af ikke EU/EØS-studerende vil være begrænset. LBK mente endvidere, at en professionel markedsføring på sigt vil føre til, at det er de rigtige ansøgere vi vil få. Han fremhævede, at han hellere så 30 kvalificerede ansøgende end 50 ikke kvalificerede ansøgere. Men han oplyste også, at på kort sigt er det ikke muligt at nå at markedsføre uddannelsen globalt. LBK påpegede, at vi allerede nu ser en stor interesse for uddannelsen, idet Studievejledningen i gennemsnit modtager en henvendelse dagligt om forhold vedrørende den nye uddannelse. LBK fortalte, at instituttet har gennemført en undersøgelse blandt 200 nøgleinformanter. Undersøgelsen har vist, at der er en "massiv interesse" for uddannelsen. Mange af LBK s Amerikanske kollegaer ser også et potentielt marked for sådanne kandidater i USA. TØM efterspurgte værktøjsfag på uddannelsen, idet arbejdsmarkedet efterspørger kandidater, der bl.a. har kompetencer indenfor operationsanalyse, som f.eks. aktuarer til at lave den økonomiske risikoanalyse. TØM bemærkede i den forbindelse, at fagene næsten alle ligger indenfor det politologiske felt.

3 SIDE 3 AF 11 AW oplyste, at på 2. og 3. semester ligger fag, der har værktøjskarakter. Det er case-baserede fag, som skal kunne suppleres med teoretiske analyseredskaber til at kunne håndtere de konkrete cases. Der er indgået aftaler med folk, der har praksiserfaringer. AW oplyste i den forbindelse, at der også er indgået aftale med Forsvarets Efterretningstjeneste. LBK understregede, at alle fag skal have en praksisdimension. 4. Øvrige uddannelsesmæssige tiltag AW orienterede om at instituttet per 1. september 2014 vil indføre selvstændigt optag på 2-fagsuddannelse, hvor der startes op med et hold. AW fortalte, at det er internt og eksternt drevet. Dels har der internt været et ønske om et bedre miljø omkring 2-fagsuddannelsen, hvor man har set at mange studerende, der oprindeligt skiftede til 2-fags uddannelsen, er skiftet tilbage på grund af et manglende studiemiljø for de studerende på 2-fagsuddannelsen. Dels har der været et eksternt genereret ønske om at uddanne flere 2- fagskandidater, idet der er en øget arbejdsmarkedsefterspørgsel på dem fortrinsvist i gymnasieverdenen. Endelig har instituttet for det tredje set det som en rigtig ting at gøre for at sikre, at underviserne i gymnasiet er bedre kvalificerede til at undervise i Samfundsfag. AW oplyste, at vi har mange studerende der på KA'en tager på udvekslingsophold og mange studerende der kommer 'udefra', og mange studerende der tager på udvekslingsophold. F.eks. er der en stigning i studerende fra SDU og AU, der skifter til Statskundskab på KU. I 2013 var der 63 studerende fra AU og SDU, der skiftede til vores uddannelse. AW fortalte endvidere, at der er startet to projekter op i E13 omkring specialiseringer i form af fagpakker på Kandidatuddannelsen. Dette er sket som resultat af et ønske blandt stadig flere af de studerende, hvor der er identificeret et ønske om større progression på KA'en samt et ønske om et mere 'kontinuerligt studiemiljø'. AW fortalte at specialiseringerne er oprettet indenfor "Organisation og ledelse", hvor der skal tages 3 fag i et forbundet forløb, og i "Politisk teori", hvor der skal tages et kernefag + valgfag. Det er en betingelse for at få specialiseringerne, at der også skrives speciale indenfor det valgte fagområde. Det er planen, at der oprettes specialeklynger omkring de studerende, der følger specialiseringerne. AW mente, at specialiseringsmodellen vil passe godt med studieeffektivitetsreformen, der skal sikre at studerende bliver hurtigere færdig med studierne. PKK spurgte til, om de studerende bliver presset nok i faglig henseende.

4 AW svarede bekræftende, da studerende på BA-delen bliver 'udfordret' stadigt mere, idet der er indført væsentligt flere skriftlige opgaver. På KA'en fremhævede han, at det er lidt sværere at generalisere, men at vi arbejder med at kvalitetssikre fagene.. SIDE 4 AF 11 PKK opfordrede til at tænke over, om de studerende presses nok fagligt. HPO udtrykte betænkning ved at folk bliver for specialiserede, idet han så det som en styrke, at der udklækkes generalister. Han spurgte hvad logikken er i, at netop de to nævnte fagområder er valgt til specialiseringer, og han spurgte endvidere til optagelseskriterierne. LBK understregede at det stadigt er muligt at tage generalistuddannelsen. AW oplyste, at de to fag discipliner er valgt som pilotprojekter. HPO påpegede, at de valgte fagområder jo ikke er hovedhjørnestene i Statskundskab. LBK påpegede, at man havde valgt områderne på baggrund af undervisningskapacitet og som pilotforsøg. Hvis det går godt, så vil man indkalde til nye forslag på andre fagområder. PKK spurgte til om man ville se på arbejdsbelastningen på KA en. AW oplyste, at arbejdsbelastningen helt sikkert vil blive øget idet instituttet går fra 10 ECTS til 7.5 ECTS (indføres fra foråret 2015) som kursusvægt på overbygningsfagene. Da timetallet ikke ændres, betyder det, at de studerende skal tage hvad der svarer til et kursus mere per semester (4 fag i stedet for 3 fag per semester). AW oplyste også at 7.5 er tænkt som grundbyggestenen, dvs. man kan godt have større fag på 15 ECTS, 22.5 ECTS eller 30 ECTS. AW fortalte, at SN skal drøfte, hvordan det rent praktisk gøres. Det er et arbejde, der begynder i foråret. AW oplyste, at der ved ECTS-ændringen skabes bedre mulighed for udveksling af kurser med nogle af de øvrige fag på SAMF og CBS, men at det til gengæld vil være en udfordring i forhold til de andre statskundskabsinstitutioner i DK, hvor der fortsat arbejdes med 10 ECTS kurser. LBK fortalte, at mange studerende specialiserer sig af egen fri vilje, og at instituttet på sigt, hvis pilotprojekt går godt, så også vil indføre en specialisering indenfor eksempelvis sikkerhedspolitik.

5 LBK understregede, at det også er animerende for underviserne til at afholde forskellige aktiviteter uden for undervisningen og alle tiders chance for at få en dedikeret gruppe studerende. SIDE 5 AF 11 MAW gjorde opmærksom på, at specialiseringer også er noget, som de studerende ønsker sig på grund af de sociale og studiemiljømæssige aspekter. AW gjorde opmærksom på, at der stadigvæk er god mulighed for at tage fag udenfor specialiseringerne. HPO foreslog, at vi kunne få nogle studerende og undervisere til at komme til næste møde i aftagerpanelet for at fortælle om specialiseringerne. AW oplyste, at IFS er indgået i et kursussamarbejde med CBS og JUR, hvor de studerende gives mulighed for at tage en række fag på lige vilkår, dvs. som om kurserne var taget på hjeminstitutionen. Det overordnede formål er at give de studerende mulighed for at vælge en bredere pakke af fag. AW fortalte at samarbejdet igangsættes fra efteråret 2014, men at seminarerne i første omgang holdes lukket af faglige hensyn. Han forventer, at flere af de studerende nu vil benytte muligheden for at tage fag på JUR og CBS. TØM fandt, at det var en 'fremragende idé'. MAW havde endnu ikke hørt om dette initiativ, men hun syntes, at det umiddelbart lød godt, hvis det på denne måde blev muligt at tage mere mikroøkonomiske og entreprenør-rettede fag. LBK påpegede, at rektorerne ser det som en win-win situation, og at det ydermere vil kunne være tiltrækkende for internationale studerende. 5. Studiefremdrift og institutionsakkreditering AW orienterede om, at Folketinget har vedtaget en studiefremdriftsreform, men at KU endnu ikke har modtaget de nye bekendtgørelserne (kom pr. 1. januar 2014). Derfor er den præcise udmøntning af reformen endnu ikke på plads, men debatten om udmøntningen er i gang i de forskellige KU-organer. AW pointerede, at formålet naturligvis er, at få de studerende hurtigere igennem studiet, og at KU belønnes med en bonus 345 mio. i 2020 (egne opsparede midler), hvis det lykkes. AW orienterede om, at de studerende, hvis reformen gennemføres som fremlagt, skal bestå 45 ECTS om året, men at de studerende forventes at bestå 30 ECTS per semester. Hvis f.eks. en studerende kun består 20 ECTS på et semester, så skal universitetet sørge for at de studerende tilmeldes 40 ECTS i seme-

6 steret efter, derved at den studerende tilmeldes det element, som ikke er bestået. SIDE 6 AF 11 AW fortalte, at det bliver en udfordring at håndtere meritområdet mht. de studerende der tager på udlandsophold. Forhåndsgodkendelse skal udarbejdes meget hurtigt. AW nævnte, at en mulig løsning kunne være at godkende hele pakker af kurser fremfor enkeltfag på samarbejdsuniversitet. MAW understregede, at de studerende er 'ret bekymrede om konsekvenserne', herunder for kvaliteten af undervisningen, idet universitetet har stort incitament til at få folk hurtigere igennem, og det efterlader mindre tid til at fordybe sig i studierne. MAW konstaterede at det 'vel også er godt for samfundet, at vi bliver gode til et fag'. MAW påpegede, at instruktorer (studenterundervisere) ofte går ned i studietid for at kunne varetage undervisningen bedst muligt og være gode til at undervise. Studiefremdriftsreformen vil alene af den grund være forringende for uddannelsen. MAW nævnte, at den administrative byrde utvivlsomt vil vokse pga. flere dispensationsansøgninger, og hun spurgte til hvor mange ressourcer vi skal bruge på det. Og hvad hvis administrationen ikke kan følge med, hvordan var de studerende så stillet? MAW mente desuden, at Studiefremdriftsreformen især vil ramme de ældre studerende, folk der har børn, og studerende der bor langt væk. Generelt fandt hun, at systemet gøres generelt mindre fleksibelt. Som eksempel på dette nævnte hun opstramningen omkring orlovsreglerne, hvor det ikke længere vil være muligt at tage et halvt års ubegrundet orlov. Endeligt påpege MAW at studienævnsarbejde besværliggøres, og at det var et problem at fagene på BA'en kun udbydes 1. gang om året. Hun understregede afsluttende, at de studerende 'er meget bekymrede'. HPO spurgte til, hvad man (de studerende) gør på de på de øvrige universiteter. MAW svarede, at det arbejdede de på at finde ud af. Og hun spurgte Aftagerpanelet, hvilken betydning det har, at en studerende gennemfører studiet hurtigt. TØM nævnte, at erhvervserfaring og international erfaring da spiller en stor rolle. Men han påpegede, at det ikke er afgørende. Han understregede, at der ses efter om det er 'hele mennesker' der søger en stilling.

7 HPO tilkendegav, at det kan godt være en fordel at have et studiejob, men pointerede, at hvis man kan gøre de rette refleksioner til jobsamtalen, så betyder det mere. Han understregede derfor også, at mange andre ting også spiller ind, så han fandt det svært at give et entydigt svar på spørgsmålet. SIDE 7 AF Institutionsakkreditering AW oplyste, at akkrediteringssystemet lægges om, sådan at der nu skal laves institutionsakkrediteringer i stedet for uddannelsesakkrediteringer. KU vil søge om akkreditering i begyndelsen af AW fortalte endvidere, at meget af dette arbejde vil ligge på fakultetsniveau, hvor man skal dokumentere, hvilke kvalitetsprocedurer man har. Han påpegede, at mange af institutterne allerede har udarbejdet meget af det nødvendige materiale, da det blev fremstillet i forbindelse med de uddannelsesakkrediteringer, som allerede har fundet sted på de enkelte institutter. Alligevel mente han, at det ville blive en stor opgave, fordi institutterne vil blive bedt om at deltage i mange reviews, og fordi der bliver behov for at opdatere en del talmateriale om hvem, der underviser, og hvor meget, der undervises, samt hvor meget af undervisningen, der foretages af eksterne undervisere set i forhold til mængden af undervisning fortaget af interne undervisere. 7. Strategiprocessen LBK fortalte, at den eksterne forskningsevaluering har resulterede i et procespapir, som er blevet brugt til at styre efter. Instituttet er nået 2½ år ind i 5- årsplanen, og LBK forklarede, at man nu kan se hvilke mål der er nået, og hvilke der ikke er nået. LBK fortalte, at det var blevet nedsat en 'Research Management Committee', med Professor Ben Rosamond (tidligere Warwick University) i spidsen. Her gennemgås alle forskningsansøgninger, og det har haft en tydeligt fremmende effekt på målsætningen om at skaffe flere eksterne midler. I løbet af 18 måneder er summen af eksterne midler tredoblet, og tendensen ser ud til at forsætte. LBK påpegede, at instituttet i forskningsevalueringen var blevet kritiseret for en forskningsorganisering, der ikke var synlig for omverdenen. Nu er instituttet derfor blevet organiseret omkring 6 forskningscentre og 7 forskningsgrupper, der, sammenlignet med centrene, er lidt mindre institutionaliserede og mere bottom-up organiserede. Forskningsgrupperne opløses, når/hvis entusiasmen forsvinder. LBK fandt, at denne kombination imellem forskningscentre og grupper fungerer fint. LBK fortalte, at specielt nogle af de yngre forskere ønsker mere interaktion og ledelse, og at man har haft en lang diskussion mellem forskningskoordinatorer og på tværs af forskningsgrupper/centre om, hvordan man kan 'nurse' de yngre

8 forskere. Det er så endt med, at man som forsøg vil tilbyde alle VIP er personlige forsknings-reviews. Dette forsøg starter fra 1. januar SIDE 8 AF 11 LBK understregede at Instituttet er udfordret af et ministerielt fokus på at mindske udgifter til administrativt arbejde, samtidigt med at de administrative byrder vokser som følge af vækst og nye initiativer på instituttet og som følge af de udefrakommende krav (såsom studiefremdriftsreformen). Så udfordringen består for IFS i, hvordan instituttet sikrer, at administrationen ikke vokser mere end rimeligt samtidigt med, at vi kan klare alle de nye administrative byrder. LBK fortalte, at den daglige ledelse varetages af et 5 personers team, der mødes ca. hvert 3 uge. LBK oplyste, at det er en fornøjelse at opleve, hvor åben og levende og fordomsfri en debat som finder sted samtidig med, at der er et godt samarbejde. LBK påpegede, at de uddannelsesmæssige tiltag er helt centrale i instituttets strategi allerede nævnt under punkt 4. Dog ville han kort nævne det succesfulde samarbejde IFS har med CBS og AaU omkring Master i Public Governance. IFS leverer undervisere, mens CBS og AaU tager sig af de organisatoriske opgaver. LBK påpegede, at Finansministeriet i opstarten af Masteren i høj grad støttede projektet finansielt. Det var forventet at deltagerantallet ville falde når Finansministeriets finansiering ophørte, men dette er ikke sket, og man kunne derfor tale om en permanent succes. LBK fortalte, at Moderniseringsstyrelsen havde et ønske om at få etableret en toplederuddannelse, og at IFS i samarbejde med Økonomi, JUR, CBS og Deloitte bød ind på denne uddannelse. Man mente derfor, at man stod stærkt i forhold til at vinde opgaven. Alligevel vandt McKinsey/KMPG/PWC, hvilket kom som en stor negativ overraskelse. LBK påpegede, at det gav anledning til eftertanke, og at man derfor måtte stille spørgsmålet ved om vi, trods muligheden for at give forskningsbaseret undervisning, bliver anset for at være dygtige nok. LBK påpegede, at en anden årsag til fravalget kunne være, at man i Moderniseringsstyrelsen måske ikke i tilstrækkeligt omfang har været klar over, at vi har den viden som blev efterspurgt. LBK oplyste, at IFS's forskere ofte markerer sig i de danske medier. På længere bane så han også gerne, at flere forskere markerede sig mere i den internationale debat. TØM spurgte til, hvornår den nye toplederuddannelse for kontor og afdelingschefer forventes at starte.

9 SIDE 9 AF 11 LBK var ikke klar over dette, men han mente umiddelbart, at det ville være i efteråret HPO gjorde opmærksom på, at man bør vælge om en strategi skal fokusere på få simple ting eller mere kompleks med flere ting. Begge veje kan have sine fordele. Jo mere kompleks en strategi er, jo vigtigere er det så også at sikre, at der er opstillet præcise succeskriterier for, at man når i mål med det man gerne vil opnå. TØM foreslog, at instituttet stringent måler på det samme hvert år for at konstatere om der sker en progression. LBK gjorde opmærksom på at instituttet er 'genuint optaget af kvalitet', og at der er opstillet instrumenter til at måle kvaliteten. Han nævnte, at et af disse mål eksempelvis er, hvor meget mere den eksterne finansiering skal fylde. LBK nævnte også, at et andet mål at øge antallet af artikler i højt rangerede internationale tidsskifter. Han tilføjede, at instituttet har hyret en skrivekonsulent, samt har indført peer reviews med henblik på nå dette mål. LBK oplyste, at den eksterne forskningsevaluering sammenlignede IFS med to britiske institutter, der om ikke er førende, så er i næstbedste række. Forskningsevalueringen fandt at IP-forskningsmiljøet ved IFS måske er i top 6 i verden, og at det samme gælder for Europa-forskning. Til gengæld har IFS kun begrænset forskning indenfor forskning i velfærd-, skatte- og pensionsforhold. TØM fandt det bemærkelsesværdigt, at instituttet ikke har fundet det nødvendigt at lave en kommunikationsindsats, der også rækker udover forskningsverdenen. LBK tilkendegav at omverdenens perception er vigtigt, hvilket han også havde erfaret på under sin 6-7 års ansættelse ved CBS, hvor man i 5 år i træk, lå nr. 2 på det matematisk-filosofiske område lige efter Havard Business School. Det var et hørligt rygstød og gav en reputation, der uden tvivl gav en del medvind. LBK erkendte, at IFS har ikke har noget stort brand i den private sektor, og at det naturligvis er et problem, hvis topledere i den private sektor ikke rekrutterer kandidater fra IFS. Derfor er det noget, som man er nødt til at tænke over, hvordan man kan ændre. I forskningsverdenen er der derimod medvind med mange højt kvalificerede ansøgere til ledige stillinger og mange prominente gæster. HPO anbefalede, at strategien har nogle parametre at måle målopfyldelsen på, da det har stor intern værdi, hvis de ansatte kan se, at målsætninger opnås. Han spurgte i forlængelse heraf om målsætninger og målopfyldelse bliver italesat som noget vi har nået.

10 SIDE 10 AF 11 LBK svarede hertil, at der jævnligt er medarbejdermøde, hvor den slags tages op. Det var LBKs indtryk, at dette er værdsat. LBK nævnte desuden, at der løbende pågår intense diskussioner, om vi har den rette incitamentsstruktur til at understøtte, at målsætningerne nås. Den slags drøftes med såvel medarbejdere som i ledergruppen. AW nævnte endvidere at alle forskere hvert år samles til en intern minikonference, hvor der præsenteres papirer, der diskuteres hvad vi forstår ved kvalitet, og der videndeles om hinandens arbejde. AW mente, at man formentlig aldrig kan blive helt enige om dette, men at der dog er tilstrækkelig konsensus, til at man kan have en god dialog. PKK påpegede, at det er cand. scient. pol. uddannelsen der har et brand på arbejdsmarkedet og ikke Statskundskab som institut. Dette, mente han, var, fordi instituttet er en del af et stort universitet. Spørgsmålet måtte derfor være, hvordan man brander instituttet, så det bliver mere kendt. LBK anekendte dette, og tilføjede, at hvis kandidaterne havde et dårligt brand, så havde vi et endnu større problem. LBK afsluttede med at takke for de mange spørgsmål, da det tvinger instituttet til at gøre sig overvejelser over, hvordan man vil opfattes i forskellige sammenhænge. 8. Nyt fra Instituttet LBK meddelte, at instituttet i samarbejde med Folkesundhed og økonomi har startet et center indenfor sundhedspolitik og sundhedsøkonomi. Karsten Vrangbæk fra IFS er ansat som leder for centeret. PKK spurgte til, om SDU ikke står stærkere end IFS indenfor dette forskningsområde. LBK svarede, at det gjorde SDU til dels, men at det var på det rene sundhedsøkonomiske område og ikke indenfor det faglige område, der spænder over både sundhedspolitik og sundhedsøkonomi. LBK oplyste, at han nu havde været institutleder for Institut for Statskundskab i lidt mere end to år. I denne periode er instituttet vokset kraftigt. Indenfor de seneste 28 måneders periode er der kommet 32 nye ansættelser, hvoraf en stor del af er eksternt finansieret. Man er opmærksom på, at dette har affødt tendenser til fragmentering. Derfor skal det på et kommende heldagsmøde drøftes, hvordan sammenhængskraften fortsat skal kunne opretholdes. HPO spurgte til hvor mange der er ansat ved IFS.

11 LBK oplyste, at instituttet er gået fra 52 til ca. 72 årsværk på forskningsområdet, og at instituttets omsætning nu ligger lige over 100 millioner kr. SIDE 11 AF 11 LBK nævnte, at han havde en vision om, at instituttets forskningsprofil i langt højere grad skal inkludere emner indenfor pension og skat, der er nogle af tidens mest omdiskuterede emner. Samtidig mente han, at der også vil være gode muligheder for at hente eksterne midler indenfor dette område. LBK nævnte som en idé, at IFS og Økonomi i fælleskab kunne besøge Danske Bank og drøfte muligheder, der kunne få Danske Bank til at finansiere nogle gæsteprofessorer og stimulere nogle unge mennesker med finansiering af stipendiater. 8. Eventuelt. PKK om, at der oprettes en hjemmeside for Aftagerpanelet og at der sendes en henvisning til den før næste møde.

HSU HR OG ORGANISATION

HSU HR OG ORGANISATION K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T HSU M Ø D E R E F E R A T - G O D K E N D T 15. JANUAR 2014 Forum HSU HR OG ORGANISATION Møde afholdt: 4. december 2013 Sted: Udvalgsværelse 1 HR-ARBEJDSMILJØ

Læs mere

Tema: Bestyrelsesuddannelser

Tema: Bestyrelsesuddannelser 09 TIDSSKRIFT FOR OFFENTLIGE BESTYRELSER UDGAVE. 09. JANUAR. 2012 Tema: Bestyrelsesuddannelser Der er et stadig stigende udbud af bestyrelsesuddannelser, men er de nødvendige, dækker de behovet og hvordan

Læs mere

Forslag til dagsorden 110311

Forslag til dagsorden 110311 B1-2011 Pkt. 1 Bilag 1.1 Forslag til dagsorden 110311 1. Godkendelse af dagsorden og referater - beslutning 2. a. b. c. 3. a. 4. a. b. c. d. e. f. Uddannelser - drøftelse Redegørelse for uddannelsesområdet

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE TILFREDSHED MED CBS 11 ADMINISTRATION 26 FORMIDLING 28 UNIVERSITY GOVERNANCE 32 PÅTEGNINGER 36 REGNSKAB 38

INDHOLDSFORTEGNELSE TILFREDSHED MED CBS 11 ADMINISTRATION 26 FORMIDLING 28 UNIVERSITY GOVERNANCE 32 PÅTEGNINGER 36 REGNSKAB 38 årsrapport 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE 2 VIRKSOMHEDSPROFIL 3 CBS bidrag til samfundet 5 LEDELSESBERETNING 6 Hoved- og nøgletal 9 TILFREDSHED MED CBS 11 INTERNATIONAL AKKREDITERING OG RANKING

Læs mere

Nye veje og høje mål

Nye veje og høje mål læring Studerende undervisere uddannelsesledere arbejdsmarked bestyrelser samfund institutionsledere Folketinget regering Nye veje og høje mål Kvalitetsudvalgets samlede forslag til reform af de videregående

Læs mere

INDHOLD: INTRODUKTION TIL DEBATTEN OM FREMTIDENS FOLKEOPLYSNING...3 SPØRGSMÅL OM FREMTIDENS FOLKEOPLYSNING...5 FREMTIDSFACTS MED BETYDNING

INDHOLD: INTRODUKTION TIL DEBATTEN OM FREMTIDENS FOLKEOPLYSNING...3 SPØRGSMÅL OM FREMTIDENS FOLKEOPLYSNING...5 FREMTIDSFACTS MED BETYDNING 1 Debatmaterialet er udgivet af Dansk Folkeoplysnings Samråd Gl. Kongevej 39 E, 2. tv 1610 København V tlf. 33 15 14 66 www.dfs.dk Materialet udgives som led i en proces om Fremtidens Folkeoplysning. Projektet

Læs mere

Referat af DEFF styregruppemøde onsdag den 9. maj 2012 kl. 10:30-14:30 i Kulturstyrelsen, mødelokale 5.

Referat af DEFF styregruppemøde onsdag den 9. maj 2012 kl. 10:30-14:30 i Kulturstyrelsen, mødelokale 5. Referat Referat af DEFF styregruppemøde onsdag den 9. maj 2012 kl. 10:30-14:30 i Kulturstyrelsen, mødelokale 5. Deltagere:Peter Rubeck (PR), Niels-Henrik Gylstorff (NHG), Annette Winkel Schwartz (AWS),

Læs mere

Dagsorden for møde nr. 35 i Centerbestyrelsen for Skov & Landskab 14. december 2011, kl. 13-14.30 i mødelokale Von Langen, Rolighedsvej 23

Dagsorden for møde nr. 35 i Centerbestyrelsen for Skov & Landskab 14. december 2011, kl. 13-14.30 i mødelokale Von Langen, Rolighedsvej 23 Skov & Landskab CB-møde nr. 35, bilag 1 Centerbestyrelsen 30-11-2011/LCH/NEK Dagsorden for møde nr. 35 i Centerbestyrelsen for Skov & Landskab 14. december 2011, kl. 13-14.30 i mødelokale Von Langen, Rolighedsvej

Læs mere

Metodeevaluering af Jobkonsulentindsatsen for Flygtninge og Indvandrere i Århus Kommune

Metodeevaluering af Jobkonsulentindsatsen for Flygtninge og Indvandrere i Århus Kommune 10. semester, forår 2008 Kandidatuddannelsen i Politik & Administration Speciale BILAG 1-10 - 1 - - 2 - Indholdsfortegnelse: Bilag 1. Projektbeskrivelse... 5 Bilag 2. Interviewguide mellemleder... 7 Bilag

Læs mere

NOTAT OM FREMDRIFTSREFORMEN

NOTAT OM FREMDRIFTSREFORMEN NOTAT OM FREMDRIFTSREFORMEN Dette notat giver et overblik over fremdriftsreformen, dens konsekvenser og giver nogle råd til, hvordan man kan arbejde med den. Notatet består af følgende dele: Den politiske

Læs mere

Udvikling af universitetsundervisning

Udvikling af universitetsundervisning i n s t i t u t f o r n at u r f a g e n e s d i d a k t i k kø b e n h av n s u n i v e r s i t e t Dansk Universitetspædagogisk Netværk (DUN) afholdt sin a rlige konference i 2011 den 30.-31. maj med

Læs mere

Program for bestyrelsens strategiseminar d. 30. okt. 2014

Program for bestyrelsens strategiseminar d. 30. okt. 2014 Philip de Langes Allé 10 Tlf. 4170 1500 1435 København K Fax 4170 1515 Danmark info@kadk.dk Journalnr.: 7349 Ledelsessekretariatet UH 25. oktober 2014 Program for bestyrelsens strategiseminar d. 30. okt.

Læs mere

Master of Public Health anno 2012 Et kvalitativt studie af M PH-uddannelsen baseret på fokusgruppeinterviews med tidligere og nuværende studerende

Master of Public Health anno 2012 Et kvalitativt studie af M PH-uddannelsen baseret på fokusgruppeinterviews med tidligere og nuværende studerende D E T S U N D H E D S V I D EN S K A B E L I G E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET Master of Public Health anno 2012 Et kvalitativt studie af M PH-uddannelsen baseret på fokusgruppeinterviews

Læs mere

Evaluering af Fra underkendt til anerkendt 2

Evaluering af Fra underkendt til anerkendt 2 Evaluering af Fra underkendt til anerkendt 2 Anerkendende metoder til jobkonsulenter for personer med psyko-social funktionsnedsættelse Projekt af Specialfunktionen Job & Handicap Interventioner af Harbohus

Læs mere

Fremtidig organisering af den fagtekniske aktivitet

Fremtidig organisering af den fagtekniske aktivitet Fremtidig organisering af den fagtekniske aktivitet Juni 2007 Indholdsfortegnelse Forord og læsevejledning 1 1. Executive summary 2 1.1 Udfordringerne for de fagtekniske netværk 2 1.2 Konklusioner 3 1.3

Læs mere

Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde. August 2006

Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde. August 2006 Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde August 2006 Indholdsfortegnelse Fire strategipapirer inspiration til andre kommuner Strategipapir for Gribskov Kommune A Strategipapir for

Læs mere

Indhold 1 Indledning... 5 2 Erfaringerne fra akkreditering... 7 3 Uddannelsernes egne bud på styrker ved små uddannelser... 10 4 Analyse... 11 4.

Indhold 1 Indledning... 5 2 Erfaringerne fra akkreditering... 7 3 Uddannelsernes egne bud på styrker ved små uddannelser... 10 4 Analyse... 11 4. Små humanistiske uddannelser Opsamlende analyse fra Danmarks Akkrediteringsinstitution april 2014 Indhold 1 Indledning... 5 2 Erfaringerne fra akkreditering... 7 3 Uddannelsernes egne bud på styrker ved

Læs mere

Brancheløft til hotel- og restauration

Brancheløft til hotel- og restauration Brancheløft til hotel- og restauration - Et projekt for Københavns Kommunes Koordinationsudvalg for den forebyggende arbejdsmarkedsindsats Juni 2004 Katrine Ardal, Mette Lise Jensen og Jens Voxtrup Petersen

Læs mere

Syddansk Universitet Rektor Jens Oddershede. Sendt per e-mail: jod@sdu.dk sdu@sdu.dk

Syddansk Universitet Rektor Jens Oddershede. Sendt per e-mail: jod@sdu.dk sdu@sdu.dk Syddansk Universitet Rektor Jens Oddershede Sendt per e-mail: jod@sdu.dk sdu@sdu.dk Akkreditering og godkendelse af eksisterende bacheloruddannelse i erhvervsøkonomi-erhvervsret Bacheloruddannelsen i erhvervsøkonomi-erhvervsret

Læs mere

En kortlægning af højskolernes internationale og europæiske arbejde

En kortlægning af højskolernes internationale og europæiske arbejde En kortlægning af højskolernes internationale og europæiske arbejde Folkehøjskolernes Forening i Danmark, august 2006. 1 Indhold 1. Indledning...3 2. Hvordan arbejder skolerne med internationale spørgsmål...3

Læs mere

Bacheloruddannelse i public policy Aarhus Universitet

Bacheloruddannelse i public policy Aarhus Universitet Bacheloruddannelse i public policy Aarhus Universitet Ny uddannelse, 2013 Ny uddannelse, 2013 Publikationen er udgivet elektronisk på www.akkr.dk 2 Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Sagsbehandling...

Læs mere

avis for copenhagen business school handelshøjskolen juni 2010 cbs OBSERVER 5

avis for copenhagen business school handelshøjskolen juni 2010 cbs OBSERVER 5 avis for copenhagen business school handelshøjskolen juni 200 cbs OBSERVER 5 Jagten på den fri og åbne universitetsdebat Politikernes styring og universiteternes markedsorientering siden 2003 presser både

Læs mere

Myndighed og leverandør i socialforvaltningens arbejde med børn med særligt behov for støtte

Myndighed og leverandør i socialforvaltningens arbejde med børn med særligt behov for støtte Myndighed og leverandør i socialforvaltningens arbejde med børn med særligt behov for støtte Myndighed og leverandør i socialforvaltningens arbejde med børn med særligt behov for støtte Frank Ebsen Birgitte

Læs mere

CBS OBSERVER 7. Cand.ling.merc barberes ned

CBS OBSERVER 7. Cand.ling.merc barberes ned a v i s f o r co p e n h a g e n b u s i n e s s s c h o o l h a n d e l s h ø j s k o l e n o k t o b e r 2 0 0 9 CBS OBSERVER 7 Cand.ling.merc barberes ned Fra 202 eksisterer den gamle cand.ling.merc.

Læs mere

resultater & nye mål Landsbestyrelsens skriftlige beretning for 2009.

resultater & nye mål Landsbestyrelsens skriftlige beretning for 2009. resultater & nye mål Landsbestyrelsens skriftlige beretning for 2009. RESULTATER & NYE MÅL Landsbestyrelsens skriftlige beretning for 2009 Redigeringen er afsluttet den 12. oktober 2009. Beretningen kan

Læs mere

Årsberetninger 2014-2015

Årsberetninger 2014-2015 Årsberetninger 2014-2015 Foreningsåret 2014-2015 blev på mange måder et rigtigt godt år for FADL. Det kan du læse mere om i denne relativt korte beretning. På plus-siden skal i første række nævnes, at

Læs mere

Årsrapport. Studievalg Østjylland

Årsrapport. Studievalg Østjylland 2014 Årsrapport Studievalg Østjylland Indhold 1. Gennemgang af årets væsentligste aktiviteter og tiltag, herunder en opdeling/vægtning i forhold til hvilke målgrupper samt hvilke vejledningstiltag, der

Læs mere

På baggrund af ovenstående har det været interessant at evaluere uddannelsens succes på følgende

På baggrund af ovenstående har det været interessant at evaluere uddannelsens succes på følgende Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Resumé... 3 1. Indledning... 7 1.1 Baggrund... 7 1.2 Design og metode... 8 1.3 Metodiske betragtninger vedrørende udbytte og effekt... 10 2. Aktivitet på uddannelsen

Læs mere

Lokale Ressourcer Et udviklingsprojekt LAG-Lemvig

Lokale Ressourcer Et udviklingsprojekt LAG-Lemvig LAG-LEMVIG Lokale Ressourcer Et udviklingsprojekt LAG-Lemvig 2011 V E S T V I D E N A P S LOKALE RESSOURCER ET UDVIKLINGSPROJEKT... 4 Kort om projektet... 4 Indledning... 4 Baggrund for projektet.... 5

Læs mere

FORSKER FORUM. Buffer i systemet

FORSKER FORUM. Buffer i systemet DM s & DJØF s & IDA s FORSKER NR. 129 NOVEMBER 1999 Løst ansatte er stressede Forskningsministeren vil have flere tidsbegrænsede ansættelser på universitetet. Løstansatte vil have faste stillinger Midlertidig

Læs mere