Selskabsformerne. - lærebog i selskabsret. Noe Munck Lars Hedegaard Kristensen. Jurist- og Økonomforbundets Forlag. 6. udgave

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Selskabsformerne. - lærebog i selskabsret. Noe Munck Lars Hedegaard Kristensen. Jurist- og Økonomforbundets Forlag. 6. udgave"

Transkript

1 Selskabsformerne - lærebog i selskabsret 6. udgave Noe Munck Lars Hedegaard Kristensen Jurist- og Økonomforbundets Forlag

2 Selskabsformerne lærebog i selskabsret

3

4 Noe Munck og Lars Hedegaard Kristensen Selskabsformerne lærebog i selskabsret Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2010

5 Selskabsformerne lærebog i selskabsret 6. udgave, 1. oplag 2010 by Jurist- og Økonomforbundets Forlag Alle rettigheder forbeholdes. Mekanisk, elektronisk, fotografisk eller anden gengivelse af eller kopiering fra denne bog eller dele heraf er ifølge gældende dansk lov om ophavsret ikke tilladt uden forlagets skriftlige samtykke eller aftale med Copy-Dan. Omslag: Bo Helsted Tryk: Narayana Press, Gylling Indbinding: Damm s Forlagsbogbinderi, Randers Printed in Denmark 2010 ISBN Jurist- og Økonomforbundets Forlag Lyngbyvej 17 Postboks København Ø Telefon: Telefax:

6 Forord Forord Den nye aktie- og anpartsselskabslov (selskabsloven) af 2009 har gjort det påkrævet at udsende denne 6. udgave af»selskabsformerne«. I følgelovgivningen til selskabsloven er der tillige foretaget nogle ændringer af lov om erhvervsdrivende virksomheder, der vil få betydning for anvendelsesområdet for navnlig selskaber med begrænset ansvar og partsselskaber. Bogen skal i første række tjene som lærebog på jurastudiets grunduddannelse, hvor selskabsret har status som et af de større obligatoriske fag. Bogen har herudover også fundet anvendelse som lærebog på handelshøjskoler og på andre universitetsuddannelser end jurastudiet. Dette pædagogiske sigte har derfor i første række bestemt bogens opbygning og indhold, der således er at beskrive de grundlæggende selskabsretlige forhold. Hovedvægten er lagt på de to centrale selskabsformer: Interessentskabet og aktieselskabet. Som følge af den omfattende lovregulering har målet på aktieselskabsområdet været at beskrive de grundlæggende regler og principper. Interessentskabsområdets særlige karakter har gjort det muligt at udbygge beskrivelsen af en række problemstillinger, hvorfor dette afsnit også kan tjene som inspiration for advokater og andre praktikere i forbindelse med udfærdigelse af interessentskabskontrakter. Gennemgangen af de øvrige selskabsformer tilsigter at give en kort præsentation af selskabsformens grundlæggende træk. Fremstillingen bindes sammen af indledningskapitlet om de selskabsretlige grundbegreber, der nærmere udvikles under gennemgangen af de enkelte selskabsformer, for herefter at afsluttes med spørgsmålet om valg af selskabsform. For samtlige selskabsformer gælder, at søges der svar på mere specielle spørgsmål, henvises læseren til den speciallitteratur, der er angivet som indledning til de enkelte kapitler. Vi takker overassistent Berit Asferg, Juridisk Institut, Aarhus Universitet, for hendes tålmodige og omhyggelige arbejde med manuskriptet til denne bog og stud.jur. Johannes Hessellund for hans udarbejdelse af lovregister og stikordsregister. 5

7 Forord Materiale, der er offentliggjort efter den 1. december 2009, er kun undtagelsesvis medtaget i fremstillingen. Det fremgår af indholdsoversigten, hvorledes vi har fordelt opgaven mellem os hvem der har skrevet om hvilke selskabsformer. Alle forslag til forbedring af bogen modtages med taknemmelighed. Århus, februar 2010 Noe Munck Lars Hedegaard Kristensen 6

8 Indholdsoversigt Kapitel 1. Kapitel 2. Kapitel 3. Kapitel 4. Kapitel 5. Kapitel 6. Kapitel 7. Kapitel 8. Kapitel 9. Selskabsformerne og de selskabsretlige grundbegreber af Noe Munck Eneeje og sameje af Noe Munck Interessentskaber af Noe Munck Kommanditselskaber af Lars Hedegaard Kristensen Det indre selskab (Det stille selskab)af Noe Munck Partrederier og partsselskaber af Noe Munck Aktieselskaber og anpartsselskaber af Lars Hedegaard Kristensen Partnerselskaber (kommanditaktieselskaber) af Noe Munck Selskaber med begrænset ansvar (S.m.b.a.) af Noe Munck Kapitel 10. Fonde af Lars Hedegaard Kristensen Kapitel 11. Andelsselskaber af Lars Hedegaard Kristensen Kapitel 12. Foreninger af Lars Hedegaard Kristensen Kapitel 13. Valg af selskabsform af Noe Munck

9

10 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Kapitel 1. Selskabsformerne og de selskabsretlige grundbegreber 1. Indledning Virksomheden Behovet for retlig regulering Virksomhedens ledelse Virksomhedens kapital Virksomhedens ansatte Virksomhedens eksterne relationer Hæftelsen over for virksomhedens kreditorer Legitimationen til at disponere på selskabets vegne Regnskab og revision De selskabsretlige grundbegreber Kort oversigt over de enkelte selskabsformer og afgrænsningen mellem dem Den selskabsretlige aftalefrihed Selskabsrettens kilder og metode Lovregulering og hæftelsesform De lovregulerede selskabsformer (hovedsagelig kapitalselskaberne) De ulovregulerede selskabsformer (hovedsagelig personselskaberne) Hæftelsesforholdene som kriterium for opdeling i selskabsformer de metodiske konsekvenser Kapitel 2. Eneeje og sameje 1. Eneejet (enkeltpersonsvirksomheden) Indledning Virksomhedens navn og registrering Tegning og hæftelse Forholdet til det offentlige Sameje Indledning Samejets stiftelse og optagelse af nye samejere Samejernes dispositions- og brugsret

11 Indholdsfortegnelse 2.4. Fordeling af indtægter og udgifter samt vinding og tab Samejernes dispositionsret (bemyndigelse) og legitimation Hæftelsen for samejets forpligtelser Overdragelse af samejeandelen, udtræden og samejets opløsning Kapitel 3. Interessentskaber 1. Begreb, interessentskabstyper og retlig regulering Interessentskabsbegrebet og afgrænsningen over for de andre selskabsformer Interessentskabstyper Er interessentskabet et selvstændigt retssubjekt? Den retlige regulering af interessentskabsområdet Stiftelse af interessentskaber og interessentskabskontrakten Fremgangsmåden ved stiftelsen generelt om interessentskabskontrakten Fortolkning af interessentskabskontrakten Selskabets formål Selskabets navn og deltagere Selskabets navn Interessentskabets deltagere Interessentskabets hjemsted Ejerandele, over- og underskudsdeling samt egenkapitalkonti Ejerandele Brutto- og nettoandele Karakteren af og værdien af den enkelte interessents selskabsandel Over- og underskudsdeling Den enkelte deltagers egenkapitalkonto De enkelte deltageres selskabsindskud og berigtigelsesformen Selskabets anmeldelsespligt over for offentlige registre Interessentskabets interne forhold (forholdet mellem interessenterne m.v.) Indledning Interessentskabets organisation og ledelsesorganer Interessenternes dispositionsbeføjelser Ledelsesorganer fastsat i interessentskabskontrakten m.v

12 Indholdsfortegnelse Ledelsesorganer og opgavefordeling fastsat af interessentmødet Interessentskaber uden kontraktsfastsatte ledelsesorganer m.v. (de deklaratoriske regler) Interessenternes ret og pligt til at deltage i ledelsen m.v. Informationsadgang og oplysningspligt Medarbejderindflydelse Interessenternes arbejdsforpligtelser Arbejdsforpligtelsens omfang Ferie, orlov, sygdom, alder og pensionering Særligt om ikke-vedkommende hverv Interessenternes økonomiske rettigheder og forpligtelser Interessenternes ret og pligt til selskabsindskud, herunder pligten til at hæve en overskudsandel og til at indbetale en underskudsandel Interessenternes adgang til at hæve på kapitalkontoen Forrentning af kapitalkontoen Særskilt aflønning af interessenter og honorering af særlige opgaver Interessenternes regreskrav mod medinteressenterne samt krav på refusion af udlagte beløb. Erstatningskrav mellem interessenter Interessenternes indbyrdes rettigheder og forpligtelser i øvrigt Selskabets medarbejdere Regnskab og revision Indtræden af nye interessenter og overdragelse af interessentskabsandele Interessentskabets eksterne relationer Indledning Legitimationen til at forpligte interessentskabet Forholdet mellem legitimation og hæftelse Generelt om adgangen til at forpligte selskabet Selskabssignatur (selskabsfuldmagten) Indledning Problemstillingen og de involverede interesser Bør der tillægges interessenter selskabssignatur (selskabsfuldmagt)? Selskabssignaturens grænser

13 Indholdsfortegnelse Prokurafuldmagten De lovfæstede fuldmagtsgrundlag De øvrige fuldmagtsgrundlag Interessentskabets og interessenternes hæftelsesforhold Interessenthæftelsens karakter De indtrædende og udtrædende interessenters hæftelse Selskabskreditorers og særkreditorers fyldestgørelsesadgang Interessenternes indbyrdes regreskrav Ældre særkreditorers retsstilling m.v Modregningsadgangen ved interessentskaber Informationspligt over for myndigheder og offentligheden Beskatning af interessenterne Interessenternes udtræden og udelukkelse af selskabet. Interessentskabets fuldstændige opløsning (likvidation) Grundene til udtræden, udelukkelse eller opløsning (ophørsgrundene) Udtræden, udelukkelse eller fuldstændig opløsning (likvidation) af selskabet? de implicerede interesser Generelt om retsvirkningerne af ophørsgrundene De enkelte ophørsgrunde Ophør som følge af selskabets forhold Ophør som følge af den enkelte selskabsdeltagers forhold Dødsfald Interessentens umyndiggørelse m.v Konkurs og anden betalingsudygtighed Arbejdsudygtighed og alder Opsigelse Væsentlig misligholdelse Samarbejdsumulighed Værdiansættelse af den udtrædende interessents andel af interessentskabet og selskabets likvidation De deklaratoriske regler for værdiansættelse ved udtræden Kontraktsfastsatte værdiansættelsesmetoder Interessentskabets likvidation De retlige fora for løsning af tvister

14 Indholdsfortegnelse Kapitel 4. Kommanditselskaber 1. Indledning Stiftelse og registrering mv Forholdet mellem selskabsdeltagerne Forholdet til tredjemand Særligt om kommanditisters mulighed for at opnå frigørelse for hæftelsen Ophør Kapitel 5. Det indre selskab (Det stille selskab) 1. Det stille selskab og det indre selskab Afgrænsning af det indre selskab Stiftelse af det indre selskab Forholdet mellem selskabsdeltagerne De ydre forhold Selskabets likvidation. Den indre deltagers udtræden og udelukkelse Kapitel 6. Partrederier og partsselskaber 1. Partrederier Indledning og stiftelsen De indre forhold i et partrederi Partrederiets ydre forhold En partreders udtræden og partrederiets opløsning (likvidation) Partsselskaber Indledning og stiftelsen De indre forhold i et partsselskab Partsselskabets ydre forhold Overdragelse af selskabsandelen, en deltagers udtræden eller udelukkelse af selskabet samt partsselskabets likvidation Kapitel 7. Aktieselskaber og anpartsselskaber 1. Lovgivningen om aktieselskaber og anpartsselskaber Funktionsopdelingen mellem aktieselskaber og anpartsselskaber Koncerner

15 Indholdsfortegnelse 4. Stiftelse af kapitalselskaber Indledning Stiftelsesdokumentet Vedtægterne Oplysninger om tilvejebringelsen af selskabets kapitalgrundlag Tegning af kapitalandele og indbetaling af selskabskapital Tegning af kapitalandele Indbetaling af selskabskapital Anmeldelse og registrering Retsstillingen, mens et selskab er under stiftelse Kapitalandele, ejerfortegnelser m.v Kapitalandeles udstedelse og indhold Hvilke rettigheder giver en kapitalandel over for selskabet? Ejerbog og ejerregister Generalforsamling Kapitalejernes beslutningsret Elektronisk generalforsamling Kapitalejernes møde- og stemmeret m.v Tidspunkt og sted for generalforsamlingens afholdelse Ekstraordinær generalforsamling Dagsorden Elektronisk kommunikation Indkaldelse til generalforsamling Generalforsamlingens afholdelse Afstemning. Indledning om individualrettigheder og minoritetsbeskyttelse Hovedreglerne om majoritetskrav Vedtægtsændringer Individualrettigheder Særligt indgribende vedtægtsændringer (både individualrettigheder og minoritetsbeskyttelse) Øvrige minoritetsbeskyttelsesregler Ugyldige generalforsamlingsbeslutninger Generalklausulen i SL Søgsmål i anledning af en generalforsamlingsbeslutning

16 Indholdsfortegnelse 7. Kapitalselskabets ledelse Indledning Generelle bestemmelser om ledelses- og tilsynshverv Bestyrelsens opgaver Tilsynsrådets opgaver Direktionens opgaver Valg til bestyrelse og tilsynsråd Bestyrelsesmedlemmers og tilsynsrådsmedlemmers udtræden Valg af formand og afholdelse af møder i bestyrelse og tilsynsråd Beslutningsdygtighed i bestyrelsen og tilsynsrådet Skriftlige og elektroniske møder i bestyrelse og tilsynsråd Sproget på møder i bestyrelse og tilsynsråd Utilbørlige dispositioner samt aftaler indgået med enekapitalejer Forhandlingsprotokol og revisionsprotokol Bestyrelsens og tilsynsrådets forretningsorden Inhabilitet Tavshedspligt Afgivelse af oplysninger m.v. til revisor Underretning om koncernforhold Repræsentations- og tegningsret Aflønning af ledelsesmedlemmer Medarbejderrepræsentation Forhøjelse af selskabskapitalen Indledning Forhøjelsesmåderne og kompetencen til at forhøje Kapitalforhøjelse ved tegning af nye kapitalandele Overførsel af selskabets reserver ved fondsforhøjelser Kapitalforhøjelse ved udstedelse af konvertible gældsbreve eller warrants Udbyttegivende gældsbreve Ansvarlig lånekapital Beskyttelse af selskabets kapital Indledning Kapitaltabsreglen

bernhard gomard peer schaumburg-müller kapital selskaber aktie- og anpartsselskaber sjette omarbejdede udgave Jurist- og Økonomforbundets Forlag

bernhard gomard peer schaumburg-müller kapital selskaber aktie- og anpartsselskaber sjette omarbejdede udgave Jurist- og Økonomforbundets Forlag bernhard gomard peer schaumburg-müller kapital selskaber aktie- og anpartsselskaber sjette omarbejdede udgave Jurist- og Økonomforbundets Forlag Kapitalselskaber aktie- og anpartsselskaber Bernhard Gomard

Læs mere

Aktie-og anpartsselskabsret

Aktie-og anpartsselskabsret PAUL KRÜGER ANDERSEN Aktie-og anpartsselskabsret Kapitalselskaber 12. udgave Jurist- og Økonomforbundets Forlag Aktie- og anpartsselskabsret Paul Krüger Andersen Aktie- og anpartsselskabsret Kapitalselskaber

Læs mere

Aktie-og anpartsselskabsret

Aktie-og anpartsselskabsret PAUL KRÜGER ANDERSEN Aktie-og anpartsselskabsret Kapitalselskaber 11. udgave Jurist- og Økonomforbundets Forlag Aktie- og anpartsselskabsret Paul Krüger Andersen Aktie- og anpartsselskabsret Kapitalselskaber

Læs mere

Revisor og revision m.v.

Revisor og revision m.v. Revisor og revision m.v. i selskabsretligt perspektiv JESPER SEEHAUSEN JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG Revisor og revision m.v. i selskabsretligt perspektiv Jesper Seehausen Revisor og revision m.v.

Læs mere

P/S. Etablering og omorganisering af virksomheder med flere direkte ejere en civil- og skatteretlig belysning K/S P/S

P/S. Etablering og omorganisering af virksomheder med flere direkte ejere en civil- og skatteretlig belysning K/S P/S I/S P/S Opgaveløser: Lars Sommer Vejleder Jesper Frisgaard I/S K/S P/S I/S K/S K/S Etablering og omorganisering af virksomheder med flere direkte ejere en civil- og skatteretlig belysning I/S P/S I/S K/S

Læs mere

1. Indledning og problemformulering... 1 1.1. Indledning... 1 1.2. Problemformulering... 2 1.3. Case virksomhed... 2 1.3.1. Forudsætninger for case

1. Indledning og problemformulering... 1 1.1. Indledning... 1 1.2. Problemformulering... 2 1.3. Case virksomhed... 2 1.3.1. Forudsætninger for case 1. Indledning og problemformulering... 1 1.1. Indledning... 1 1.2. Problemformulering... 2 1.3. Case virksomhed... 2 1.3.1. Forudsætninger for case virksomheden... 3 1.4. Afgrænsning... 3 1.5. Metode...

Læs mere

Vejledning om delvis ikrafttræden af lov om aktie- og anpartsselskaber (selskabsloven)

Vejledning om delvis ikrafttræden af lov om aktie- og anpartsselskaber (selskabsloven) Erhvervs- og Selskabsstyrelsen 24.2.2010 Vejledning om delvis ikrafttræden af lov om aktie- og anpartsselskaber (selskabsloven) (Sammenstilling af gældende regler i selskabsloven og ikrafttrædelsesbekendtgørelsen)

Læs mere

I dette dokument følger lov om aktie- og anpartsselskaber (selskabsloven) som er gældende for den måde anpartsselskabet Endelave ApS skal drives på.

I dette dokument følger lov om aktie- og anpartsselskaber (selskabsloven) som er gældende for den måde anpartsselskabet Endelave ApS skal drives på. I dette dokument følger lov om aktie- og anpartsselskaber (selskabsloven) som er gældende for den måde anpartsselskabet Endelave ApS skal drives på. I kolonnen til venstre findes loven i sin fulde og rette

Læs mere

VEJLEDNING OM opstart af et aktieselskab

VEJLEDNING OM opstart af et aktieselskab VEJLEDNING OM opstart af et aktieselskab UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen December 2010 Indholdsfortegnelse DEFINITIONER... 4 1. Indledning... 6 1.1. Selskabsloven og ikrafttrædelsesbekendtgørelsen... 6 2.

Læs mere

Forslag. Lov om aktie- og anpartsselskaber (selskabsloven) 1)

Forslag. Lov om aktie- og anpartsselskaber (selskabsloven) 1) Lovforslag nr. L 170 Folketinget 2008-09 Fremsat den 25. marts 2009 af økonomi- og erhvervsministeren (Lene Espersen) Forslag til Lov om aktie- og anpartsselskaber (selskabsloven) 1) Anvendelsesområde

Læs mere

K K/S blev stiftet den 29. juli 1992, B K/S den 10. marts 1993 og K/S C den 15. januar 1993. Stiftelsesdatoen for D K/S er ikke oplyst.

K K/S blev stiftet den 29. juli 1992, B K/S den 10. marts 1993 og K/S C den 15. januar 1993. Stiftelsesdatoen for D K/S er ikke oplyst. Kendelse af 12. maj 1998. 97-98.992. Kommanditselskab ikke anset for at være kommanditaktieselskab. Aktieselskabslovens 173, stk. 7. Lov om erhvervsdrivende virksomheder 2, stk. 2. (Merete Cordes, Suzanne

Læs mere

valg AF virksomhedsform

valg AF virksomhedsform Særudgave 2011 valg AF virksomhedsform Indledende overvejelser 2 Personligt drevet enkeltmandsvirksomhed 3 Interessentskab (I/S) 3 Anpartsselskab (ApS) og aktieselskab (A/S) 4 Holdingselskab 5 Selskab

Læs mere

Retlige rammer for et indre detailbetalingsmarked

Retlige rammer for et indre detailbetalingsmarked I denne bog redegøres der for disse nye initiativer fra såvel et europæisk som et dansk perspektiv med det formål at give læseren et indblik i omfanget af de bestræbelser, som etableringen af et indre

Læs mere

K/S. Personselskaberne Valg af selskabsform

K/S. Personselskaberne Valg af selskabsform K/S Personselskaberne Valg af selskabsform Indledning K/S karakteristika Består af to grupper af selskabsdeltagere Mindst én komplementar og mindst én kommanditist. Begge grupper kan være såvel fysiske

Læs mere

Modernisering. af selskabsretten. JURA Af advokat Thomas Gjøl-Trønning og advokat Sanne Dahl Laursen. Lovforslagets overordnede struktur

Modernisering. af selskabsretten. JURA Af advokat Thomas Gjøl-Trønning og advokat Sanne Dahl Laursen. Lovforslagets overordnede struktur 46 Modernisering af selskabsretten JURA Af advokat Thomas Gjøl-Trønning og advokat Sanne Dahl Laursen Efter i en lang årrække at have arbejdet med både en aktieselskabslov og en anpartsselskabslov er der

Læs mere

INGRID LUND-ANDERSEN IRENE NØRGA ARD FAMILIE RET 2. UDGAVE JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG

INGRID LUND-ANDERSEN IRENE NØRGA ARD FAMILIE RET 2. UDGAVE JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG INGRID LUND-ANDERSEN IRENE NØRGA ARD FAMILIE RET 2. UDGAVE JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG FAMILIE RET INGRID LUND-ANDERSEN IRENE NØRGAARD FAMILIE RET 2. udgave Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2012

Læs mere

Et godt overblik fra start

Et godt overblik fra start Et godt overblik fra start Holstebro Sletten 45 7500 Holstebro Tlf. 97 41 22 11 Kolding Kokholm 3 6000 Kolding Tlf. 76 34 26 00 København Kalvebod Brygge 45 1560 København V Tlf. 33 38 98 00 Odense Munkehatten

Læs mere

Advokater DEN NYE SELSKABSLOV FORSIKRING & ERSTATNING

Advokater DEN NYE SELSKABSLOV FORSIKRING & ERSTATNING Advokater DEN NYE SELSKABSLOV FORSIKRING & ERSTATNING FEBRUAR 2010 INDHOLD 1.1 Stiftelse ændringer pr. 1. marts 2010 3 1.2 Stiftelse senere ændringer 3 2.1 Selskabskapital ændringer pr. 1. marts 2010 3

Læs mere

Den nye selskabslov. muligheder og risici

Den nye selskabslov. muligheder og risici Den nye selskabslov muligheder og risici Maj 2009 Udgiver: PricewaterhouseCoopers Redaktion og ekspedition: Strandvejen 44, 2900 Hellerup Bestilling: www.pwc.dk Website: www.pwc.dk Redaktion: Henrik Steffensen

Læs mere

Vejledning om spaltning af aktieog anpartsselskaber

Vejledning om spaltning af aktieog anpartsselskaber Vejledning om spaltning af aktieog anpartsselskaber ERHVERVSTYRELSEN JANUAR 2014 V 1.0 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 INDLEDNING OG BRUG AF DENNE VEJLEDNING... 4 1. INDLEDENDE

Læs mere

Selskabsguide. Den nye selskabslov. Legal Services

Selskabsguide. Den nye selskabslov. Legal Services Selskabsguide Den nye selskabslov Legal Services Christian Bredtoft Guldmann Partner, advokat, MBA, HD(R) Telefon: +45 36 10 38 02. cbguldmann@deloitte.dk Christian leder Deloittes selskabsretsgruppe og

Læs mere

Kommanditselskaber. Regulering og hæftelse Nødlidende K/S og kommanditister Skattemæssige forhold Partnerselskaber

Kommanditselskaber. Regulering og hæftelse Nødlidende K/S og kommanditister Skattemæssige forhold Partnerselskaber Kommanditselskaber Regulering og hæftelse Nødlidende K/S og kommanditister Skattemæssige forhold Partnerselskaber Indholdsfortegnelse Indledning.........................................................................

Læs mere

Ny selskabslov - første etape sat i kraft

Ny selskabslov - første etape sat i kraft Ny selskabslov - første etape sat i kraft Orientering fra Faglig udviklingsafdeling, Beierholm Folketinget vedtog før sommerferien 2009 en ny selskabslov, der først her i marts 2010 sættes i kraft og faktisk

Læs mere

Konkurs. Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2014

Konkurs. Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2014 Konkurs Ulrik Rammeskow Bang-Pedersen, Lasse Højlund Christensen og Kim Sommer Jensen Konkurs Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2014 Ulrik Rammeskow Bang-Pedersen, Lasse Højlund Christensen og Kim Sommer

Læs mere

Partnerselskabet Den oversete selskabsform Limited Partnership Company

Partnerselskabet Den oversete selskabsform Limited Partnership Company Copenhagen Business School 2013 Cand.merc.aud. Kandidatafhandling Partnerselskabet Den oversete selskabsform Limited Partnership Company The overlooked company Opgaveløser: Simon Nielsen Vejleder: Jane

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Mermaid A/S (CVR-nr. 25493877)

VEDTÆGTER. for. Mermaid A/S (CVR-nr. 25493877) VEDTÆGTER for Mermaid A/S (CVR-nr. 25493877) 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er Mermaid A/S. 1.2 Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: Mermaid Computer A/S (Mermaid A/S), Mermaid Memory A/S

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Mermaid A/S (CVR-nr. 25493877)

VEDTÆGTER. for. Mermaid A/S (CVR-nr. 25493877) VEDTÆGTER for Mermaid A/S (CVR-nr. 25493877) 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er Mermaid A/S. 1.2 Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: Mermaid Computer A/S (Mermaid A/S), Mermaid Memory A/S

Læs mere

Skattemæssige konsekvenser ved aktiv deltagelse i interessentskaber

Skattemæssige konsekvenser ved aktiv deltagelse i interessentskaber Juridisk institut Kandidatafhandling Cand.merc.aud. Opgaveløser: Michael Thatt Pedersen Vejleder: Tommy V. Christiansen Skattemæssige konsekvenser ved aktiv deltagelse i interessentskaber Handelshøjskolen

Læs mere

2 Valg af virksomhedsform

2 Valg af virksomhedsform Særnummer-2014 2 Valg af virksomhedsform Denne publikation har til formål at bistå iværksætteren eller den eksisterende virksomhedsindehaver, der ønsker at omstrukturere sin virksomhed, med at vælge den

Læs mere

INGRID LUND-ANDERSEN. Familieøkonomien. samlevendes retsforhold ægtefællers retsforhold retspolitik JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG

INGRID LUND-ANDERSEN. Familieøkonomien. samlevendes retsforhold ægtefællers retsforhold retspolitik JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG INGRID LUND-ANDERSEN Familieøkonomien samlevendes retsforhold ægtefællers retsforhold retspolitik JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG Familieøkonomien Cohabitation: The taboo of the day before yesterday

Læs mere