Lidt om rationalitet, ledelse, sport og rettidig omhu i bagklogskabens ulideligt klare lys.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lidt om rationalitet, ledelse, sport og rettidig omhu i bagklogskabens ulideligt klare lys."

Transkript

1 Lidt om rationalitet, ledelse, sport og rettidig omhu i bagklogskabens ulideligt klare lys. Det er svært at forstå noget som helst som rationelt, uden at inddrage en form for formålsmæssighed i betragtningen. En betragtning kan afsløre det funktionelle og nyttige i et forhold, også selv om det betragtede ikke i sig selv er organiseret eller skabt i forhold til nogen form for hensigtsmæssighed eller formålsmæssighed. Det rationelle skylder sin tilsynekomst den iagttagelsesform, det falder i. En biolog kan rationalisere over amøbens bevægelser gennem vandet, uanset hvor primitiv amøben er. Amøben har kun to mulige bevægelsesindstillinger. Den kan cirkle den ene vej om sig selv, eller den anden vej. Når amøben cirkler om sig selv i en retning, og næringskoncentrationen, i den væske den bevæger sig i, stiger, så fortsætter den bevægelsen i den retning. Hvorimod hvis næringskoncentrationen falder, så ændrer den retning igen og igen, ind til den finder en ny bevægelsesretning, som medfører stigning af næringskoncentrationen. Amøben har ikke begreb skabt om føde, formålsmæssighed eller mening og rationalitet, men det kommer ind i biologens funktionelle overvejelser over amøbens adfærd i sin kontekst. I forhold til sin egen overlevelse fremstår amøbens primitive reaktionsmønster for biologen som både funktionel og rationel, også selv om den selv hverken har begreb skabt om formålsmæssighed, overlevelse eller rationalitet. Amøben behøver ikke at have som formål at overleve, for at overleve. De amøber, der har overlevelsens egenskaber, overlever bare de andre. Overlevelsen er ikke et formål for en amøbe, overlevelsen er et resultat. Formålet er ikke afgørende for amøbens tilværelse. Anderledes er det for en rationalist. Uden et formål i tilværelsen er rationalisten ilde stedt. Det rationelle viser sig i nyttighedens og funktionalitetens lys. Hensigtsmæssigheden er konstituerende for den rationaliserende betragtning. Konstitutionsforholdet, mellem det rationelle og begreberne om funktion og nytte, er gensidigt. Det ville ikke danne mening at tale om nyttighed og funktionalitet, hvis det ikke netop var for rationaliteten og omvendt. Relationen rationalitet, nytte og funktion er ikke kausal eller at forklare analytisk. Rationalitet er bare et komplekst fænomen. I forsøget på at orientere sig rationelt er man nødt til at sætte sig et mål. Hvis ikke man har et mål for øje eller er i stand til at sætte sig et, kan man ikke orientere sig rationelt. Som vores succesrige håndboldlandstræner, Ulrik Vilbæk har lært os i et underholdningsprogram, går vejen ud af en depression via formålet. Hvis man er deprimeret, er det fordi, man ikke har et mål i tilværelsen. Ergo må man sætte sig et. Der er ingen tvivl, Ulrik Vilbæk er dygtig, og han er et filosofisk menneske. Han ved, at formålsmæssigheden har været altafgørende for udviklingen af de kompetencer, han har. Men han er privilegeret, for sporten har allerede givet ham formålet, foruden hvilket han ville være nødt til at sætte sig et nyt. De andre ledere, som han har konkurreret med om at blive årets leder, har bundlinien som indikation for hvad det primært drejer sig om. For den rationaliserende iagttager organiserer alt sig i forhold til nogle afgørende distinktioner mellem årsager og virkninger, midler og mål. Den rationaliserende iagttager kan forsøge at reflektere over rationalismen

2 og selve formålsmæssigheden. Det har landstræneren for herrehåndboldt gjort. Konklusionen er klar. Uden et formål bliver rationalisten deprimeret. Hvad der ikke nåede blive sagt i den portrætudsendelse, hvor landstræneren lod sine filosofiske guldkorn falde, var at han forstår tilværelsen som et målfikseret rationalistisk projekt. Det lå mellem linierne, og han er ikke ene om denne antagelse. Rationalismens behov for et formål fører ikke nødvendigvis til formålet. Forsøget på at indføre formålet for at have et, virker ikke hensigtsmæssigt, for det afslører bare det behov, eller den forudsætning, som den rationelle indstilling må bygge på for at kunne fremstå rationel. Når man fokuserer på det nyttige, så orienterer man sig rationelt. I sig selv er det ikke sikkert, at der er noget, der er nyttigt. Det kan kun afgøres i kraft af en rationel vurdering. Det nyttige og det rationelle kommer altid til syne i forlængelse af en proces og nogle forudsætninger, der på sit eget niveau endnu ikke er indskrevet under det nyttiges eller det unyttiges domæne på entydig vis. Men det forhindrer ikke den rationelle betragtning i at rationalisere over sig selv. Den rationelle refleksion over rationalismen kan afsløre både det irrationelle og det rationelle i den reflekterede rationalisme. Det rationelle kan på den måde selv falde ind under en af sine to primære indikationsværdier i kraft af den rationelle betragtning, den falder i. Rationalistisk selvrefleksion er en filosofisk disciplin. Man er nødt til at reflektere rationelt over rationalismen for at kunne se den under sine egne forudsætninger. Her ser man, hvad man ser, når man orienterer sig rationalistisk. Det kræver øvelse og disciplin, og resultatet er ikke nødvendigvis befordrende for den herskende livsstil. Det er lettere at orientere sig rationelt, end at reflektere over den. Rationalismen har sin magiske tiltrækning. Den er en del af forudsætningen for det, den iagttager, og kommer i forlegenhed over for sig selv, der hvor formålet ikke falder som dogme, hvor det ikke kan substantiveres, eller hvor det mangler i en form for manifesteret objektivitet. Hvis ikke formålet manifesterer sig i den rationelle sfære, vil rationaliteten før eller siden komme til at løbe i cirkel om sin egen formålsløse formålsmæssighed, sit eget behov for at organisere sig omkring middel/mål -distinktionen. Hvis man sigter på anerkendelsen for anerkendelsens skyld (cirkler), mister den sin gyldighed. Det er ufrugtbart at skrive for at skrive, konkurrerer for at konkurrere, leve for at overleve osv. Hvis formålet er processen og processen er formålet har man tautologien to udtryk for det samme, og kunne nøjes med et. Det afslører sig i de principielle og abstrakte rationelle overvejelser over rationalismen. Cirklen har op gennem tiderne været brugt som sit eget argument og som sit eget modargument. Den cirkulære tidslighed - hvor alt er en essentiel del af det, der er, og hvor enhver hændelse falder som en gentagelse af det, der var, uden tilføjelse til det der allerede var forudgivet i en og samme orden - står over for den lineære tidslighed - hvor det nye bryder med fortiden for at manifesterer den lineære og irreversible tidslighed. Gud den almægtige er med nødvendighed sat i forlegenhed i forhold til sit eget skaberværk, for hvis han virkeligt har skabt noget nyt, er det nye mere end ham selv, og dermed ikke at

3 forklare entydigt med ham selv. Hans almagt er brudt og det ultimative forsyn svigter. Kristendommens teleologiske kosmologi ser meningen i tilværelsen som forklaret med de formål, den uskabte skaber har lagt i den. Her kan man tale om idealet som udtryk for den ultimative form for rettidig omhu (Tænk på Mærsk M. Møller). Hvad den almægtige dog måtte sande, da han opdagede resultatet af sig selv som entreprenør, var at han selv var blevet en anden! Som entreprenør må man altid være parat til at se sit værk i bagklogskabens ulideligt klare lys (Tænk på Kurt Thorsen). Skabelsen bryder med det guddommeliges kosmologiske forsyn og almagt, der hvor det skabte overhovedet har fået sin egen form for selvstændig væren. Gud har da ikke længere patent på begrebet væren, begrebet er blevet paradoksalt. Den problemstilling har teologerne kæmpet med alle dage. De har forsøgt at rede deres kosmologi ved at skelne mellem det tidslige og det atidslige. For at redde deres billede på den almægtige som uendeligt god og ukompromitteret af sit værk, har man været nødt til at henvise ham til det hinsides, det atidslige. Som ultimativt forbillede skydes hans formålsmæssighed så ind under skabelsen som det tidsliges atidslige idealitet. Det store problem er sammenhængen og overgangen. Det kræver en konsekvent form for inkonsekvens at være troende. Cirkelbevægelsen viser sig i både det tidslige og det atidslige perspektiv. Den lineære tidslighed indeholder et irreversibelt moment, som udfordrer den atidslige form for kosmologi. Forandringen bryder med den atidslige form for teleologi og den evige orden ved at give tiden dens irreversible lineære retning. Derfor fremstår cirklen som sit eget modargument i det lineære perspektiv. Formålet tilføjer ikke det forklarede noget, der er bare tale om flere måder at sige det samme på. Når Aristoteles forklarer et faldende legeme med dets essentielt iboende stræbsomhed mod sit eget endemål og sin egen fuldkommenhed i ligevægten, der f.eks. er opnået, når et tungt legeme ikke kan falde længere, vil det ud fra det lineære tidslige perspektiv fremstå som om formålsmæssigheden i forklaringen af legemets fald, ikke tilføjer hændelsen noget. Hvilen, formålet og bevægelsen er blot forskellige aspekter af det samme, ingen forklaring, ingen tilføjelse. Gentagelsen af det samme på forskellige måder er ingen forklaring, men en tautologi. Vægten i dette argument ligger i den implicitte antagelse, der måske nok sætter verden i forsynets perspektiv, men formålet og fuldendelsen må være en sand berigelse over tid, ellers er det kun udtryk for det samme på flere måder, og egentligt ikke udtryk for forandring eller tidslighed. En forklaring må redegøre for det nye uden at henføre det til det der var, ellers er tidens irreversible og skabende moment ikke med. Kristendommens udgave af rationalismen er kosmologisk og forudsætter både det cirkulære og det lineære perspektiv. Verden bliver splittet i to, det tidslige og det atidslige. Det ideelle redder sin status som ukompromitteret af tidsligheden og den virkelige forandring, men må så begrænse sig til en position i det hindsides. Forandringen med dens tidslighed og virkelige former for tilblivelse tilhører sin egen side af tilværelsen. Følelsen af at bevæge sig mod fuldendelsen er god for den troende, selv om formålet er en illusion. De gode tilstande er gode i sig selv, fordi de peger ud over sig selv, fordi der leves i forventning og tro på formålet med det hele, eller fordi forberedelsen virker meningsfuld, dvs. rationel. I princippet kan man ikke forberede sig nok på fremtiden. Man ved nemlig ikke hvad den bringer, eller hvad der skal til for at kunne

4 tage højde for den. Der er ikke grænser for, hvad man kunne inddrage i sine overvejelser i forsøget på at foregribe den. Det kan man (med den på) blive aldeles neurotisk af at tænke over. Midlerne, forberedelserne med at arrangere dem i relation til deres nytte og formålsmæssighed kan varieres i det uendelige. Tilfredsstillelsen eller den gode tilstand falder som oplevelsen af at være sikkert på vej mod målet, eller af det allerede at være der. Kontemplation eller nydelse, tilfredsstillelsen ved erfaringen med at have nået noget, der er godt nok, eller måske af at have nået det ultimative falder som spejlingen af noget i noget. Man ser stolt sig selv i sine medmenneskers øjne og sine egne, det gode rygte bekræfter sig, man står på sejrsskamlen med pokalen i hånden og champagnen bruser lindrende ud over en og ned i halsen. Rigtigt mange former for aktivitet legitimeres og bæres af forventningen om resultatet. Et rationelt spørgsmål går nu på, om den egentlige belønning kan bæres af det tilsigtede resultat. Et andet går på, om bestræbelserne dybest set bærer frugt i en grad, der står mål med indsatsen. Et tredje går på, hvilket omfang af værdierne der alene hviler i troen på det meningsfulde i den formålsmæssighed, der f. eks er med til at strukturere et sportsligt arrangement, eller livet i det hele taget. Er lykken ikke bare en utilsigtet bivirkning ved den rationelle forfølgelse af mere eller mindre tilfældige mål? Lige som den popper op når man slipper den rationaliserende indstilling og begynder at vegeterer, eller f.eks. æder hinanden råt i et sexorgie, der ikke ejer fornuftens nidkære overvejelser omkring nytte og udbytte! I sport er der tabere og vindere. Øvelsen er mindst lige så tabt for taberne som den er vundet for vinderen. Hvis værdien af at tabe på den måde trækker lige så meget ned som værdien af at vinde trækker op, så må værdimæssige udkomme af hele arrangementet blive nul. Isoleret set ville denne vurdering føre til den rationelle konklusion, at sportslige arrangementer koster hvad de giver, altså at de ikke gør nogen værdimæssig forskel eller er udtryk for nogen tilvækst. Men den egentlige belønning bæres af andet end det tilsigtede resultat. Så længe man tror på det meningsfulde i formålsmæssigheden lever deltagerne i denne tro, og legen er god. Men kun fordi man tror på selve formålsmæssigheden! Hvis atleterne pludseligt begynder at filosofere over meningen med at være så sejrsfikseret, er det ikke sikkert, de synes, at det er sjovt længere. For at opleve det fængslende i den sportslige kamp må de tro på værdien i det at vinde. Kun hvis man virkeligt tror på meningen med at vinde, på det at man vil blive lykkelig af det, er man lykkeligt på vej i legen, også selv om det er et faktum, at vinderen ikke behøver at være en lykkelig vinder. Stoltheden over pladsen på podiet lever ved den andens øjne. Hvis man ser på det sportslige arrangement, i stedet for at læse sig ind i vinderens og taberens roller i legens interne betydninger, så ser man på hvordan man ser i de af de sportslige lege bestemte betydninger. Uden de andres øjne var ingen vinder, lige så lidt som taberen ville være taber uden den selv samme semantik, som betydningerne af at vinde og tabe lever ved. Sport og vindermentalitet handler om de aller mest primitive former for reflekterede

5 tilstand. Der er simpelt hen ikke noget at komme efter, ville statsministeren sige. Af Cand. Phil. og forfatter til bogen Succes eller succes Steen Ole Rasmussen.

Teknik og videnskab (Teksten er fra bogen Realitetens konflikt versus konfliktens realitet )

Teknik og videnskab (Teksten er fra bogen Realitetens konflikt versus konfliktens realitet ) Teknik og videnskab (Teksten er fra bogen Realitetens konflikt versus konfliktens realitet ) Ikke kun ingeniører og teknikere har tilbøjelighed til at identificere teknik og tekniske forklaringer med det

Læs mere

Retfærdighed. Før og efter at retten så dagens lys 1

Retfærdighed. Før og efter at retten så dagens lys 1 Retfærdighed Før og efter at retten så dagens lys 1 Historisk set var der ingen ret, før den blev sat, og umiddelbart efter, at retten var sat, meldte mistanken sig om, at den ikke var retfærdig. Så selv

Læs mere

Det økonomiske menneske

Det økonomiske menneske Det økonomiske menneske Et filosofisk og systemteoretisk essay over Homo Economicus, markedsværdierne og den økonomiske rationalitet (udkommer 2015) Af Cand. phil. Steen Ole Rasmussen Indhold Indledning

Læs mere

Om evnen til at organisere og opretholde sig selv

Om evnen til at organisere og opretholde sig selv Udviklingens retning Om evnen til at organisere og opretholde sig selv Og om forskellen mellem kvalitet og kvantitet Naturvidenskabens begreber og teoridannelse kan på mange måder overføres til det sociale.

Læs mere

Nyhedsbrev fra Den Motiverende Samtale Sommer 2008 Tema: Motivation og Kommunikation

Nyhedsbrev fra Den Motiverende Samtale Sommer 2008 Tema: Motivation og Kommunikation Læs i dette temanummer om motivation som noget, der opstår i relationen mellem klient og rådgiver. Du kan også læse om efterårets spændende kurser i og vores SundhedsCoach Uddannelse. At kommunikere motiverende

Læs mere

Den kun politiske udtalelse er hverken sand eller falsk (Teksten er fra bogen Realitetens konflikt versus konfliktens realitet )

Den kun politiske udtalelse er hverken sand eller falsk (Teksten er fra bogen Realitetens konflikt versus konfliktens realitet ) Den kun politiske udtalelse er hverken sand eller falsk (Teksten er fra bogen Realitetens konflikt versus konfliktens realitet ) Den rene løgn adskiller sig fra en mindre desperat form for politisk italesættelse.

Læs mere

Med sans for forskelle, værdier og kvalitet 1

Med sans for forskelle, værdier og kvalitet 1 1 Af Cand. Phil. i filosofi, forfatter og forlægger Steen Ole Rasmussen. Med sans for forskelle, værdier og kvalitet 1 Mange kvinder drømmer om at åbne sin egen lille fine butik ud mod den store beundrende

Læs mere

Erindringens tale ERINDRINGENS TALE. - Om at se bag illusionerne. af Jes Dietrich

Erindringens tale ERINDRINGENS TALE. - Om at se bag illusionerne. af Jes Dietrich 1 Erindringens tale ERINDRINGENS TALE - Om at se bag illusionerne af Jes Dietrich 2 Copyright 2009 tilhører Jes Dietrich. For mere information eller inspiration, eller for andre bøger af Jes Dietrich,

Læs mere

Noget om forandringsprocesser

Noget om forandringsprocesser 130 Noget om forandringsprocesser Det er med meditation som med motion. Det virker med sikkerhed, hvis du praktiserer regelmæssigt. Men som med motion, kan det være svært at få meditation kørt ind i sin

Læs mere

(M x V = P x Y) = ((M x V)/Y = P) 1 Afgrænsningen af det frie marked Priser og værdier Pareto optimum Finanskrise (kommentaren til uge 4, 2012)

(M x V = P x Y) = ((M x V)/Y = P) 1 Afgrænsningen af det frie marked Priser og værdier Pareto optimum Finanskrise (kommentaren til uge 4, 2012) 1 Af Cand Phil Steen Ole Rasmussen (M x V = P x Y) = ((M x V)/Y = P) 1 Afgrænsningen af det frie marked Priser og værdier Pareto optimum Finanskrise (kommentaren til uge 4, 2012) Der, hvor markedet, loven

Læs mere

Relationsorienteret ledelse - banalitet eller revolution i ledelsestænkning?

Relationsorienteret ledelse - banalitet eller revolution i ledelsestænkning? Relationsorienteret ledelse - banalitet eller revolution i ledelsestænkning? Jes Jessen Udviklingskonsulent, Cand.rer.soc. og Master i Erik og Værdier i Organisationer Co-pilot 2005 0 Indhold 1. Indledning.....

Læs mere

På sporet af pædagogisk ledelse

På sporet af pædagogisk ledelse På sporet af pædagogisk ledelse Af Inge Schoug Larsen Der er opbrud og forandringer i gang på hele det pædagogiske område, og der stilles nye og stadig mere komplekse krav til lederne af pædagogiske institutioner.

Læs mere

Sanktioner (af og imod markedet)

Sanktioner (af og imod markedet) Af Steen Ole Rasmussen, Det Stenske Forlag, d.21/4 2012. Sanktioner (af og imod markedet) Det kunne være morsomt, hvis man kunne få Søren Espersen (Dansk Folkeparti) til at definere genstanden for sin

Læs mere

Den Kreative Platform

Den Kreative Platform Den Kreative Platform Søren Hansen & Christian Byrge Kreativitetslaboratoriet, Aalborg Universitet 2. udgave 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse........................................................................................................................................................

Læs mere

Der eksisterer kun et problem

Der eksisterer kun et problem Der eksisterer kun et problem Jes Dietrich Dette er et lille udsnit fra min bog Hjertet og Solar Plexus. Nogle steder vil der være henvisninger til andre dele af bogen, og andre steder vil du få mest ud

Læs mere

Pengenes væsen 1. Men: Pengenes væsen er lige nærværende og afgørende i og med enhver af de hændelser, som pengeøkonomien består af.

Pengenes væsen 1. Men: Pengenes væsen er lige nærværende og afgørende i og med enhver af de hændelser, som pengeøkonomien består af. Pengenes væsen 1 Das Wesen des Geldes er titlen på et værk, afsluttet i 1933 af Joseph A. Schumpeter (1883 1950). Det blev først udgivet af Fritz Karl Mann på Vandenhoeck & Ruprecht i 1970, 20 år efter

Læs mere

Idrætspsykologi. Træning

Idrætspsykologi. Træning Idrætspsykologi Træning Idrætspsykologi... 2 Holdninger & værdier... 4 Trænerfilosofi.... 4 Den Positive Træners Mentale Model... 5 Målsætning... 10 Hvad er en målsætning?... 10 Hvorfor have en målsætning?....

Læs mere

Hvordan respekterer man hinanden???

Hvordan respekterer man hinanden??? Hvordan respekterer man hinanden??? Af Diana Gomaa, Lindehuset, 2008 INDHOLDSFORTEGNELSE: Indledning s. 3 Problemformulering s. 3 Teoretisk beskrivelse s. 4 o De tre domæner Det personlige domæne Refleksionens

Læs mere

Det retoriske opgør Om manglende indhold og vigtigheden af dette i dansk politik

Det retoriske opgør Om manglende indhold og vigtigheden af dette i dansk politik Det retoriske opgør Om manglende indhold og vigtigheden af dette i dansk politik Gruppe-medlemmer: Studienr: E-mail: Christian Wilche 47801 cwilche@ruc.dk Kristian Bang Sørensen 44384 kebs@ruc.dk Jonatan

Læs mere

Prokrastineringsformlen i praksis. Afviklet arbejde. Udnyttet tid

Prokrastineringsformlen i praksis. Afviklet arbejde. Udnyttet tid Figur fra Dansen på deadline side 52 slut Afviklet arbejde halvdelen Udnyttet tid om prokrastineringsformlen bliver det forhåbentlig lettere for dig at undersøge, hvad det er, der skaber problemer, når

Læs mere

COACHING Det handler om at stille de rigtige spørgsmål

COACHING Det handler om at stille de rigtige spørgsmål Sofia Manning (2007) COACHING Det handler om at stille de rigtige spørgsmål den 09-03-2012 kl. 9:57 Søren Moldrup side 1 af 13 sider Bogen er skrevet i du-form henvendt til den kommende coach. Denne stil

Læs mere

Personlig Effektivitet

Personlig Effektivitet Personlig Effektivitet Indholdsfortegnelse Handlingsplan... 3 Introduktion til holdninger... 5 Introduktion til målsætning... 7 Introduktion til prioritering... 9 Introduktion til analyse... 10 Introduktion

Læs mere

Nytårsdag 2015 Disse dage er nytårstalernes tid. Dronningen og statsministeren trækker os til skærmene og vi forventer både at få formaninger og ros som samfund og enkelt individer. Der er gået sport i

Læs mere

Introduktion. Sproget er vores stærkeste udfoldelsesmiddel, fordi vi kan bruge det til at forvandle os selv. Inger Christensen

Introduktion. Sproget er vores stærkeste udfoldelsesmiddel, fordi vi kan bruge det til at forvandle os selv. Inger Christensen 15 Sproget er vores stærkeste udfoldelsesmiddel, fordi vi kan bruge det til at forvandle os selv. Inger Christensen Det er vores indtryk, at rigtig mange coaches i større eller mindre grad er inspirerede

Læs mere

Håbet om forandring. Indledning og problemformulering

Håbet om forandring. Indledning og problemformulering Håbet om forandring Indledning og problemformulering I Vesten lever vi i et individualiseret samfund, hvilket har betydning for vores forståelser for psykiske forstyrrelser. Traditionelt (psykoanalytisk

Læs mere

Inklusion og eksklusion 11 Eksklusion 11 Inklusion 12

Inklusion og eksklusion 11 Eksklusion 11 Inklusion 12 Indholdsfortegnelse S. Indledning 2 Problem formulering 2 Emneafgrænsning 3 Metode 3 Målgruppen 4 Videnskabsteori 5-7 Definition på konflikt 7-8 Konfliktårsager 8-9 Konflikt typer 9-10 Inklusion og eksklusion

Læs mere

Kapitel 4. Samtalernes teoretiske bagland - systemteorien

Kapitel 4. Samtalernes teoretiske bagland - systemteorien Kapitel 4. Samtalernes teoretiske bagland - systemteorien Af Carsten Hornstrup og Jacob Storch Man kan betragte arbejdet med udviklingen af organisationer ud fra et tankerum eller et teoretisk rum og ud

Læs mere

du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom

du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom Du er ikke alene Hjerteforeningen. 2009 Tekst: Helle Spindler, cand. psych., ph.d, Psykologisk Institut, Aarhus Universitet Grafisk

Læs mere

Eudaimonia som moderne lykkebegreb

Eudaimonia som moderne lykkebegreb Asger Abel Sørensen Susanne Nørregård Christensen Eudaimonia som moderne lykkebegreb Filosofi & Vidensekabsteori Eudaimonia som Moderne Lykkebegreb Asger Abel Sørensen Susanne Nørregård Christensen Vejleder:

Læs mere

Den vandrette og den lodrette akse.

Den vandrette og den lodrette akse. Den vandrette og den lodrette akse. En tilgang til tilværelsen, som måske kan gøre det lettere at blive bevidst om forskellige aspekter af livet, er ved at se på den vandrette og den lodrette akse. Det

Læs mere