Det økonomiske menneske

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Det økonomiske menneske"

Transkript

1 Det økonomiske menneske Et filosofisk og systemteoretisk essay over Homo Economicus, markedsværdierne og den økonomiske rationalitet (udkommer 2015) Af Cand. phil. Steen Ole Rasmussen Indhold Indledning s. 3 Problemstilling s. 4 Kap. 1. Markedsværdi s. 8 Det økonomiske systems værdiangivelse priser Den økonomiske rationalitet, Homo Economicus genese s.16 Pengeskabelse og pengeforbrug s. 23 Says og Keynes lov s. 27 Kap. 2. Markedets værdi s. 34 Eksternt og internt differentieret Inflation s. 39 Økonomisk vækst (differentieret og udifferentieret) s. 49 Kap. 3. s. 56 Markedets eksterne værdi og andre eksterne værdier Hvilken værdi har markedet for omverdenen? s. 56 Hvad koster pengeøkonomien for omverdenen? s. 57 Er der råd til pengeøkonomien? s. 58 Natur og ontologi s. 58 Homo Erectus, Sapiens, Ludens m.fl. s. 60 Ordliste s. 62 Litteraturliste s. 91

2 Problemstilling Spørgsmålet om at afgrænse den økonomiske rationalitets gyldighed Spørgsmål om økonomi er ikke hævet 1 over andre spørgsmål, sådan som der er tendens til at mene. Det er ikke alle spørgsmål, der i sidste ende kan underordnes en økonomisk vurdering. Den økonomiske rationalitet 2 kan identificeres og afgrænses. Den afgør selv, hvad der er økonomisk, men grænserne for dens gyldighed må sættes på andre betingelser end dens egne. Det er et faktum, at spørgsmålet om at tage hensyn til ressourcer, mennesker og fauna på den økonomiske rationalitets egne betingelser må blive et spørgsmål om økonomi. Det markerer, at der generelt må trækkes en snæver grænse for den kun økonomiske rationalitets gyldighed. For det er ikke sikkert, at det betaler sig at redde livets forudsætninger! Og hvor står vi, hvis vi determineret af den økonomiske rationalitet vælger at smadre vort eget livsgrundlag? Økonomien er økonomisk, den sætter grænsen for, hvad der kan betale sig, men kan ikke se grænsen for sin egen økonomiske rationalitets gyldighed: - Økonomer kan regne, men sædvanligvis ikke regne ud, hvor grænsen for relevans og gyldighed af deres regnemetoder går. - Det tilfalder ikke den matematiske beregning at regne ud, hvor og hvornår de matematiske beregninger giver mening. - Økonomerne må tænke uøkonomisk for at se grænserne for den økonomiske rationalitets gyldighed. Når det ikke kan indoptages som ultimativ præmis i et systems rationalitet, at bevarelsen af systemets mulighedsbetingelser 3 må figurere over andre hensyn, så rangerer systemet lavere i forhold til den eksterne rationalitet, der afslører det interne svigt. Det moderne 4 samfund tenderer mod at underminere sine egne forudsætninger som konsekvens af en stor men alt for snævert defineret økonomisk succes. Det står skrevet i mange andre sprog end det økonomiske. Det er slet ikke sikkert, at det giver mening i økonomisk forstand at overleve, for i snæver økonomisk forstand er det kun det, der betaler sig, der giver mening. Det at overleve er ikke entydigt økonomisk, ergo er det ikke sikkert, at det giver mening på den snævert orienterede økonomiske rationalitets betingelser at overleve. Man har nok i at overleve på markedets betingelser, som fører til destruktionen af livsbetingelserne på jorden. 1 Teksten sætter spørgsmålstegn ved den udgave af det moderne projekt, der sætter økonomiens rationalitet som den højeste. 2 Økonomisk rationalitet tematiseres som intern rationalitet, der lever ved økonomiens formålsmæssighed og funktionalitet. Niklas Luhmann satte første gang den interne rationalitet op som det systeminterne over for en omverden i 1968 med bogen; Systemrationalitet og formålsmæssighed, og siden hen i et utal af sammenhænge. Se i øvrigt ordliste m. henvisninger. 3 Begrebet mulighedsbetingelser har flere betydninger både i betydningen af sociale og psykiske systemers kognitive forudsætninger, men også som hele samfundets mere naturligt eller oprindeligt givne livsbetingelser, dvs. som det, der figurerer som den ydre omverden i systemteoretisk forstand. 4 Det moderne samfund er et udtryk, som i dette essay både bruges på en bestemt måde men også mindre specifikt som tidslig indikation af samtiden. Se ordliste.

3 Således har en bestemt rationalitet reduceret spørgsmålet om bevarelsen af fx klimaet og biodiversiteten til et spørgsmål om pris. Prisen, vurderingen af hvad der betaler sig i økonomisk forstand, sættes over hensynet til selve det økonomiske systems mulighedsbetingelser, eller prisen identificeres systeminternt med alle former for mulighedsbetingelser, fordi det er alt, hvad denne særskilte form for rationalitet forstår 5. Det samlede resultat af de individuelle bestræbelser på at opnå kommerciel succes på det frie markeds betingelser tenderer mod ikke bare at underminere det økonomiske systems sociale mulighedsbetingelser, men i det hele taget de naturlige livsbetingelser på den lille blå planet 6. Det kan ikke beskrives på det økonomiske systems betingelser. Men det er for længst sandsynliggjort inden for andre videnskabelige discipliner. Sandheden tenderer desværre mod at gå under for økonomien sammen med økonomiens mulighedsbetingelser. Den sælger ikke. Det, at den først og fremmest økonomisk optimerende rationalitet sætter kursen mod undermineringen af de generelle livsbetingelser på jorden, og at samme rationalitet ikke formår at forholde sig forpligtende til problemstillingen, lader sig beskrive på andre end den kun økonomiske rationalitets præmisser. For at gøre det, er det nødvendigt at skelne mellem økonomisk værdi, som lever ved det økonomiske systems rationalitet, og andre former for værdi. Ellers forsvinder muligheden for at sætte den mere forpligtende rationalitet og værdibestemmelse op over for den kun økonomiske. En forpligtende rationalitet 7 må således depravere den kun økonomiske rationalitet fra den ideologiske position, som den i øjeblikket indtager i det moderne samfund. Den økonomiske rationalitet er ikke den højeste. Ikke alt kan oversættes til det økonomiske systems værdi 8. Sygdommen 9 slår sig på de kognitive kompetencer. Den syge forstår sig selv som rask. Det er en del af diagnosen. Den økonomiske rationalitet lukker kognitivt af for indsigten i det, at den er syg. Det er ikke en naturgiven nødvendighed, der kommer til udtryk med anbringelsen af de økonomiske mål for værdi som de højeste. Det er kun den økonomiske rationalitets egen indre nødvendighed. Den økonomiske rationalitets indre nødvendighed udgør ikke det udgangspunkt, hvor ud fra 5 Malplaceret konkretisering, iflg. Herman E. Daly. For the Common Good, (1989, skrevet sammen med teologen John B. Cobb. Oversat til dansk) 6 Det benægtes i mange sammenhænge, men er sandsynliggjort videnskabeligt. Det selvnegerende moment kan sandsynliggøres differentieret og omfangsmæssigt. Den økonomisk og politisk uafhængige men videnskabeligt forpligtende fremstilling af det selvnegerende i den pågående og yderst økonomiske adfærd er begrænset, lige som receptiviteten i forhold til budskabet falder på de betingelser, som er del af problemet. 7 Én valid og funktionel definition på rationalitet er den, der anvendes her i teksten: Systemets kontrol over handlingens konsekvenser for systemet selv. Der ligger det i det, at det handler om tilsigtet konsekvens. Spørgsmål om liv og død kan på mange måder gøres til det ultimative spørgsmål om rationalitet. Kun hvis det er dødsdriften, der er på spil, kan man tale om at selvmordet, den selvnegerende konsekvenser af systemets handling, er rationelt. Andre former for formålsmæssighed kommer ind før den ultimative, hvor de kan indikere en præmis for de betydninger, der ligger i anvendelsen af udtrykket i mere dagligdags forstand. 8 Det er hovedtesen i dette essay og forudsætningen for fremførelsen af kritikken af troen på økonomisk værdi som objektivt og absolut mål for vækst og udvikling. 9 Sygdommen tematiseres som den overdrevne tro på, at det økonomiske mål for værdi og vækst er det sande og objektive mål for værdi og vækst, altså et mål, som alle andre kan indskrives i forhold til og hente sin gyldighed i forhold til.

4 samfundet og livet på jorden i det hele taget kan udledes. Der findes andre værdier, andre former for rationalitet, som bærer denne i videnskabelig forstand forpligtende indsigt. Det drejer sig om at se på den mangfoldighed af måder, som værdibegrebet kan differentieres på i forhold til markedsværdien. Der findes muligvis forsøg på at differentiere 10 de økonomiske værdibegreber internt i videnskaben om økonomi, men spørgsmålet er, om videnskaben arbejder med en forpligtende definition på det økonomiske, eller om den kun arbejder økonomisk. Noget tyder på, at videnskaben om økonomien i mange sammenhænge er gået under for den økonomiske rationalitet 11. Der hvor videnskaben om økonomien stiltiende eller eksplicit har ladet sig overtaget af den økonomiske rationalitet, sætter den økonomiske rationalitets målsætninger og dens værdibegreb sig igennem på bekostning af videnskabelig sandhed. På den måde går muligheden for at sammenligne de internt kvalificerede værdibegreber med andre former for kvalificerede værdibegreber 12 tabt. Selve videnskabens autonomi ophæves, overtages af økonomi, hvorfor muligheden for at tale sandt om økonomien går under for økonomiske sonderinger. 10 Kravet om at differentiere er selvfølgelig kravet om at reflektere over forudsætningen for overhovedet at identificere og ophøje de økonomiske værdier og økonomisk vækst til det overordnede mål for værdi. Se ordlisten og de betydninger og begreber som differentiering associeres med i dette essay. Semantikken er systemteoretisk, implicit og nu eksplicit. 11 Et tema, som tages op senere i flere omgange. Det er nødvendigt at se den økonomiske rationalitet i systemteoretisk forstand i forhold til videnskaben, hvor dens autonomi og forpligtende karakter igen skal ses på baggrund af systemteorien. 12 Værdier opstår og defineres på mange måder, og behøver ikke nødvendigvis at bygge op om rationalitet og formålsmæssighed. Smerte og lyst er det nærmeste man kommer mening i hedonistisk forstand. Livet uden lyst og glæde har ingen mening, hvor der ikke er nogen mening med det. Der er ikke nogen formålsmæssighed i det at overleve, hvor livet ikke er værd at leve. At livet så ikke er værd at leve, for den der har lært sig selv at se dets værdi som betinget af en højere mening eller formålsmæssighed, det hviler i en tolkning blandt andre. Empati og evne til at glædes over lyst og glæde hos andre end sig selv bygger op om en konstruktiv og livsbekræftende rationalitet, hvor glæden over andres ulykke indgår i en destruktiv rationalitet.

5 Samfundets økonomiske system (udkommer 2015) En kommentar til Die Wirtschaft der Gesellschaft af Niklas Luhmann 1988 Af Cand. phil. Steen Ole Rasmussen Niklas Luhmanns systemteoretiske fremstilling af samfundets økonomi som et autopoietisk socialt kommunikationssystem bygget op om sit eget medium, penge, og egen funktion åbner for en videnskabeligt forpligtende tilgang til pengeøkonomien og for den nødvendige kritik af den i øjeblikket fremherskende fagøkonomi. Fremstillingen af pengene som et kvantificeret men immaterielt kommunikationsmedium giver forudsætning for at forklare, hvordan det økonomiske system har udviklet sig frem til sin nuværende situation, med gigantiske inflationsrater i åbenlyst værdiløse fordringer på et produkt, der bliver mindre og mindre i takt med, at verdens mange skyldnere bestræber sig på at leve op til sine kreditorers fordringer på selv samme produkt. Systemteorien indeholder forklaringen på, hvorfor det økonomiske systems rationalitet fører til miljømæssig og social forarmelse, hvordan systemet af intern nødvendighed underminerer sine egne forudsætninger. Kommentaren til hans værk fører det ind i en referenceramme, hvor Schumpeter og Keynes fungerer som komplementerende størrelser i forhold til oplysningsarbejdet omkring kommunikationsmediet penge. Resultatet er en videnskabeligt kvalificeret referenceramme, der har et kritisk potentiale, som både neoliberalister og gammelmarxister løber skrigende bort fra. Det brænder dem i øjnene, for så vidt som de over hovedet kan se indholdet, og de vil ikke vide af det. Kritikken er herligt fri af gammel ideologi. Indholdsfortegnelse Indledning 3 Penge som symbolsk generaliseret kommunikationsmedium 4 Formidling 5 Pengenes symbolik vs. videnskabens 6 Diabolsk vs. kritik 16 Risiko vs. trusler og farer 17 Kvantitative beregninger og ansvar 19 Når rationaliteten undergraver sine egne mulighedsbetingelser 20 Mening i og mening med processen 23 Funktion og ydelse 28 Knaphedens paradoks 29 Strukturen i pengenes fordeling 29 Symbolik markedsværdi funktion vs.

6 Diabolsk værdi markedets værdi ydelse 30 Behov 31 Behov ontologisk 34 Behovene skabes og lever på en mangfoldighed af forudsætninger 40 Pengenes væsen 44 At betale, låne og arbejde for at få købekraft 45 Markedets lov og andre love 52 Forskellene på penge og skabelsen af penge 57 Afsluttende bemærkninger og andre opgaveformuleringer 66 Det økonomiske menneske (udkommer også 2015) er det økonomiske systems umiddelbare og nødvendige omverden, hvor det økonomiske system er det økonomiske menneskes ditto. Homo Economicus fødes og dør med intentionen om at opnå et maksimum af tilgodehavender hos en anden, nogle eller alle andre. Det er incitamentet, med hvilket Homo Economicus fødes og dør sammen med hele det økonomiske systems økonomiske rationalitet. Det sker i en proces, som ikke kan analyseres op i kausale relationer af før og efter, mellem årsag og virkning. Homo Economicus opstår samtidigt med og gensidigt konstituerende for den økonomiske rationalitet, det økonomiske system. Det er ikke et forhold, som kan analyseres og forklares i almindelig deduktiv forstand. Der er tale om et socialt fænomen, som den klassiske fysiks og andre matematisk fikserede modeller i sit udgangspunkt er dømt til at gå fejl af. Det økonomiske system er et emergent socialt fænomen. Evnen til at betale forsvinder med enhver betaling hos den betalende for at genopstå nøjagtig samtidigt hos modtageren af betaling. Det økonomiske systems mindste element er betalingen, der manifesterer sig i en omverden af fortrolighed med netop pengene som betalingsmiddel. Gensidig konstitution Det økonomiske menneske og samfundets økonomiske system er hinandens nødvendige omverden.

Retfærdighed. Før og efter at retten så dagens lys 1

Retfærdighed. Før og efter at retten så dagens lys 1 Retfærdighed Før og efter at retten så dagens lys 1 Historisk set var der ingen ret, før den blev sat, og umiddelbart efter, at retten var sat, meldte mistanken sig om, at den ikke var retfærdig. Så selv

Læs mere

Budskab, fællesskab og forskning

Budskab, fællesskab og forskning Af Cand. phil. Steen Ole Rasmussen, d.7/3 2015 Budskab, fællesskab og forskning Fra forskning til faktura og videre ud i intet Budskabet, om at der er forskel på det at skabe penge og det at tjene dem,

Læs mere

Penge af navn og af gavn

Penge af navn og af gavn Penge af navn og af gavn Af Cand. Phil. Steen Ole Rasmussen Odense, 2015-01-05 Penge af gavn, ikke kun af navn, er hvad de gør, og fordringer på dem kan i opgangstider være lige så gode som pengene selv.

Læs mere

Af Cand. phil. Steen Ole Rasmussen, d.23/2 2015. Penge og priser

Af Cand. phil. Steen Ole Rasmussen, d.23/2 2015. Penge og priser Af Cand. phil. Steen Ole Rasmussen, d.23/2 2015 Penge og priser Penge og priser...1 Prisen og markedet i klassisk forstand...2 Pengene i klassisk forstand...2 Virkelighedens penge...3 Virkelighedens priser...3

Læs mere

Økonomisk vækst eller hvad!

Økonomisk vækst eller hvad! Økonomisk vækst eller hvad! Af: Cand. phil. Steen Ole Rasmussen Odense d.12/7 2012 Finanskrise og EU's gældskrise bunder i social dysfunktionel kognitiv adfærd og en simpel forveksling af inflation i priserne

Læs mere

Om evnen til at organisere og opretholde sig selv

Om evnen til at organisere og opretholde sig selv Udviklingens retning Om evnen til at organisere og opretholde sig selv Og om forskellen mellem kvalitet og kvantitet Naturvidenskabens begreber og teoridannelse kan på mange måder overføres til det sociale.

Læs mere

Den kun politiske udtalelse er hverken sand eller falsk (Teksten er fra bogen Realitetens konflikt versus konfliktens realitet )

Den kun politiske udtalelse er hverken sand eller falsk (Teksten er fra bogen Realitetens konflikt versus konfliktens realitet ) Den kun politiske udtalelse er hverken sand eller falsk (Teksten er fra bogen Realitetens konflikt versus konfliktens realitet ) Den rene løgn adskiller sig fra en mindre desperat form for politisk italesættelse.

Læs mere

Filosofien, ledigheden og ondskaben selv 1

Filosofien, ledigheden og ondskaben selv 1 1 Af Cand. Phil. i filosofi, forfatter, foredragsholder m. m. Steen Ole Rasmussen, Enggårdsvej 19, 5279 Odense N.(tlf. 36932363) (CVR-nr. 26639328) (Girokonto 12000375) Filosofien, ledigheden og ondskaben

Læs mere

Bankvæsenet sætter tæring over næring men prædiker tæring efter næring

Bankvæsenet sætter tæring over næring men prædiker tæring efter næring Bankvæsenet sætter tæring over næring men prædiker tæring efter næring Bankvæsenet og den finansielle sektor tærer på den fælles kage. Det sker på en måde, som vi ikke har råd til i længden. Siden starten

Læs mere

Eudaimonia som moderne lykkebegreb

Eudaimonia som moderne lykkebegreb Asger Abel Sørensen Susanne Nørregård Christensen Eudaimonia som moderne lykkebegreb Filosofi & Vidensekabsteori Eudaimonia som Moderne Lykkebegreb Asger Abel Sørensen Susanne Nørregård Christensen Vejleder:

Læs mere

Jagten på autenticitet i offentlig styring, del 3: Anerkendelsens og rationalitetens spiral

Jagten på autenticitet i offentlig styring, del 3: Anerkendelsens og rationalitetens spiral Jagten på autenticitet i offentlig styring, del 3: Anerkendelsens og rationalitetens spiral Af Klaus Majgaard * Grundspørgsmålet er, hvordan vi er rationelle, når vi møder udfordrende dilemmaer og krydspres.

Læs mere

Faglighed i perspektiv

Faglighed i perspektiv Afsluttende diplom modul i specialpædagogik - Foråret 2012 Opgaven skrevet af: Jannik Jensen (Studienummer: 136593) (Studienummer: 136592) Vejleder: Pia Beier Lund Standardtitelblad til opgaver på diplomuddannelserne

Læs mere

Afmagt og magtens arrogance (kommentaren til uge 49, 2011)

Afmagt og magtens arrogance (kommentaren til uge 49, 2011) 1 Af Cand. Phil. Steen Ole Rasmussen, d. 11/12 2011. Afmagt og magtens arrogance (kommentaren til uge 49, 2011) EU s regeringschefer vedtog, i ugen der gik, et traktatforslag, der vil binde de kontraherende

Læs mere

Fagbevægelsens legitimitetsudfordringer

Fagbevægelsens legitimitetsudfordringer Fagbevægelsens legitimitetsudfordringer - En analyse af FOA og LO s kommunikation i det polycentrerede samfund Medier Aftalesystemet Kærlighed Politik Økonomi Udvikling Af Martin Højkjær Larsen Kandidatafhandling

Læs mere

Håbet om forandring. Indledning og problemformulering

Håbet om forandring. Indledning og problemformulering Håbet om forandring Indledning og problemformulering I Vesten lever vi i et individualiseret samfund, hvilket har betydning for vores forståelser for psykiske forstyrrelser. Traditionelt (psykoanalytisk

Læs mere

Kapitel 4. Samtalernes teoretiske bagland - systemteorien

Kapitel 4. Samtalernes teoretiske bagland - systemteorien Kapitel 4. Samtalernes teoretiske bagland - systemteorien Af Carsten Hornstrup og Jacob Storch Man kan betragte arbejdet med udviklingen af organisationer ud fra et tankerum eller et teoretisk rum og ud

Læs mere

Samarbejdet mellem kommune og fængsel

Samarbejdet mellem kommune og fængsel Indholdsfortegnelse Kap. 1 Læsevejledning... 4 Kap. 2 Indledning... 5 2.1 Problemfelt... 6 Kap. 3 Problemformulering... 7 Kap. 4 Afgrænsning... 8 Kap. 5 Kontekst... 9 5.1 Fængslet Møgelkær... 9 5.2 Randers

Læs mere

Virksomhedernes sociale ansvar

Virksomhedernes sociale ansvar Virksomhedernes sociale ansvar Baggrunden for opkomsten af de sociale ansvarsdiskurser søges afklaret som historisk udviklede måder at italesætte forholdet mellem individ/samfund og menneske/arbejdsmarked

Læs mere

Forord...1 1. Indledning...4 2. Metode: Samfundsvidenskab samfund eller videnskab?...6 2.1 Kapitel opbygning...6 2.2 Den økonomiske fejlslutning...

Forord...1 1. Indledning...4 2. Metode: Samfundsvidenskab samfund eller videnskab?...6 2.1 Kapitel opbygning...6 2.2 Den økonomiske fejlslutning... Forord Specialet er udarbejdet i forbindelse med 10. semester på Cand.merc. studiet i Økonomistyring og Informatik ved Aalborg Universitet. Tak til vores vejleder Bent Møller Madsen for et godt samarbejde.

Læs mere

Virkeligheden under overfladen? Sociologiens videnskabsteori Eks.nr.: 2563 & 2558

Virkeligheden under overfladen? Sociologiens videnskabsteori Eks.nr.: 2563 & 2558 Indholdsfortegnelse INDLEDNING (2563 & 2558)...2 PROBLEMFORMULERING (2563 & 2558)...3 VALG AF TEORETIKERE (2563 & 2558)...3 LÆSEVEJLEDNING (2563 & 2558)...4 VIRKELIGHEDSOPFATTELSEN HOS KRITISK REALISME

Læs mere

- En handleorienteret belysning af refleksion over vanemæssige handlinger i pædagogisk praksis

- En handleorienteret belysning af refleksion over vanemæssige handlinger i pædagogisk praksis Bachelor 7. semester Gruppe 17 Studienumre: PV09123, PV0126 REFLEKTÉR! - En handleorienteret belysning af refleksion over vanemæssige handlinger i pædagogisk praksis - En handleorienteret belysning af

Læs mere

FORSVARSAKADEMIET Fakultet for ledelse og organisation STK/MASTER (MMS) - VUT II/L 2009/2010 Kaptajnløjtnant M. J. Andersen. 17.

FORSVARSAKADEMIET Fakultet for ledelse og organisation STK/MASTER (MMS) - VUT II/L 2009/2010 Kaptajnløjtnant M. J. Andersen. 17. FORSVARSAKADEMIET Fakultet for ledelse og organisation STK/MASTER (MMS) - VUT II/L 2009/2010 Kaptajnløjtnant M. J. Andersen 17. maj 2010 Vejleder Katrine Nørgaard Antal sider: 65 Antal ord: 20433 Side

Læs mere

Af Cand. phil. Steen Ole Rasmussen 28/4 2013 Illegitim sort og grå-sort økonomi EU m. m.

Af Cand. phil. Steen Ole Rasmussen 28/4 2013 Illegitim sort og grå-sort økonomi EU m. m. Af Cand. phil. Steen Ole Rasmussen 28/4 2013 Illegitim sort og grå-sort økonomi EU m. m. Arbejdet i dansk gartneri, skovbrug og landbrug udføres altovervejende af underbetalt udenlandsk arbejdskraft 1.

Læs mere

OPGAVEFORSIDE Diplomuddannelse

OPGAVEFORSIDE Diplomuddannelse OPGAVEFORSIDE Diplomuddannelse Denne blanket skal indsættes som FORSIDE i alle tre eksemplarer af eksamensopgaven. Modulnavn- og -nr.: Vejleders navn: Titel på opgaven: Ugeskema som specialpædagogisk indsats

Læs mere

Postinstrumentel ledelse

Postinstrumentel ledelse Postinstrumentel ledelse - kunsten at lede vidensproduktion Abstract: Denne artikel er skrevet som et indlæg i debatten om, hvordan innovativ ledelse skabes i et videnssamfund præget af kontingens og hastig

Læs mere

På sporet af pædagogisk ledelse

På sporet af pædagogisk ledelse På sporet af pædagogisk ledelse Af Inge Schoug Larsen Der er opbrud og forandringer i gang på hele det pædagogiske område, og der stilles nye og stadig mere komplekse krav til lederne af pædagogiske institutioner.

Læs mere

COACHING Det handler om at stille de rigtige spørgsmål

COACHING Det handler om at stille de rigtige spørgsmål Sofia Manning (2007) COACHING Det handler om at stille de rigtige spørgsmål den 09-03-2012 kl. 9:57 Søren Moldrup side 1 af 13 sider Bogen er skrevet i du-form henvendt til den kommende coach. Denne stil

Læs mere

Svend Aage Andersen Kritisk realisme som perspektiv i socialt arbejde en introduktion og forskningsoversigt

Svend Aage Andersen Kritisk realisme som perspektiv i socialt arbejde en introduktion og forskningsoversigt Kritisk realisme som perspektiv i socialt arbejde - en introduktion og forskningsoversigt arbejdsnotat Svend Aage Andersen lektor, mag. art., lic. phil. 2007 Svend Aage Andersen Kritisk realisme som perspektiv

Læs mere

Organisationsteori med fokus på neoinstitutionel organisationsteori. Steen Juul Hansen lektor, cand.oecon., ph.d.

Organisationsteori med fokus på neoinstitutionel organisationsteori. Steen Juul Hansen lektor, cand.oecon., ph.d. Organisationsteori med fokus på neoinstitutionel organisationsteori Steen Juul Hansen lektor, cand.oecon., ph.d. 2009 Steen Juul Hansen Organisationsteori med fokus på neoinstitutionel organisationsteori

Læs mere