Samarbejdsaftalens parter er Aarhus Universitet, VIA Campus Horsens, Horsens Erhvervsråd og Horsens Kommune.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Samarbejdsaftalens parter er Aarhus Universitet, VIA Campus Horsens, Horsens Erhvervsråd og Horsens Kommune."

Transkript

1 Indhold Aftalens parter... 2 Forord... 2 Horsens Erhvervsråd... 2 VIA Campus Horsens... 2 Aarhus Universitet... 3 Horsens Kommune... 3 Temaer for samarbejdet Studenterjobs, praktik og studieprojekter Sikre adgang til ny viden og kompetence Erhvervs ph.d Efter og videreuddannelse Innovation gennem Videnpartnerskaber Studenteriværksætteri Kreative iværksættere Horsens Kommune som jobmarked Netværk... 8 Generelle vilkår for etablering, koordinering og opfølgning på samarbejdsaftale og aktiviteter... 9 Side 1

2 Aftalens parter Samarbejdsaftalens parter er Aarhus Universitet, VIA Campus Horsens, Horsens Erhvervsråd og Horsens Kommune. Forord Det overordnede formål med samarbejdsaftalen er at øge viden og kompetenceniveauet i virksomhederne i Horsens Kommune. Det gælder både den praksisbaserede viden og den forskningsbaserede viden. Begge dele er afgørende for at skabe udvikling og vækst i erhvervslivet. Parterne ønsker derfor: at etablere et stærkere samspil mellem virksomhederne i Horsens Kommune og videnmiljøerne på Aarhus Universitet og VIA Campus Horsens at gøre vejen til viden let for virksomhederne at sikre og tiltrække højt kvalificeret arbejdskraft til virksomhederne i Horsens Kommune Horsens Erhvervsråd Kort beskrivelse Horsens Erhvervsråd er en uafhængig medlemsorganisation, som har til formål at katalysere udvikling og innovation blandt virksomheder i Horsens Kommune. Horsens Erhvervsråd er forankret i mere end 600 lokale virksomhedsmedlemmer i en tæt alliance med Horsens Kommune og Væksthus Midtjylland. Foreningsgrundlaget er at være en uafhængig og uvildig instans som sparringspartner og drivkraft for erhvervslivet. Bidrag til samarbejdet Formidler kontakt til virksomheder Er virksomhedernes bindeled til Aarhus Universitet og VIA Campus Horsens Laver opsøgende virksomhedsbesøg med henblik på at få mere viden ind i virksomhederne i Horsens Kommune, herunder støtte op om kontaktmæglerinitiativet, hvor formålet er at få virksomhederne til at ansætte højtuddannet arbejdskraft VIA Campus Horsens Kort beskrivelse VIA Campus Horsens udbyder tekniske, merkantile, pædagogiske og sundhedsfaglige professionsbachelorog erhvervsakademiuddannelser. VIA Campus Horsens har en særlig spidskompetence inden for energi, specielt indenfor jordvarme. Endvidere er der et særligt fokus på velfærds og sundhedsteknologi, hvor der indgår fagområder fra intelligent mekanik, IT og sundhed. Derudover er der betydelige aktiviteter inden for Side 2

3 efter og videreuddannelse med kursister og studerende fra erhvervslivet. Endelig er VIA Campus Horsens et meget internationalt miljø med ca udenlandske studerende. Bidrag til samarbejdet VIA stiller sit vidensmiljø, herunder de studerende til rådighed for erhvervslivet, for at opfylde det ovenfor beskrevne formål. Dette samarbejde omfatter en bred vifte af aktiviteter, som er nærmere udfoldet i samarbejdsaftalen. Aarhus Universitet Kort beskrivelse Aarhus Universitets ambition er at stå stærkt blandt Europas moderne universiteter. Aarhus Universitet har den største faglige spændvidde blandt de danske universiteter og har betydelige styrkepositioner inden for alle videnskabelige områder. Aarhus Universitet har de seneste år gennemført en fusionsproces og en faglig reorganisering, som har til formål at skabe faglig dybde og samtidig søge dybere sammenhænge gennem et samspil med omverdenen. Bidrag til samarbejdet Aarhus Universitet bidrager til samarbejdet ved at bistå og understøtte vidensudvekslingen mellem forskere og erhvervsliv. Dette samarbejde omfatter en bred vifte af aktiviteter, som er nærmere udfoldet i denne aftale. Horsens Kommune Kort beskrivelse Horsens Kommunes vision bygger på ambitionen om at være og fortsat udvikle en position som kreativt og dynamisk kraftcenter med fokus på erhvervsudvikling, uddannelse og bosætning. For at lykkes med det, er det helt afgørende at uddannelsesniveauet i lokalsamfundet hæves, og at der fokuseres på en indsats for at sikre virksomhederne adgang til viden. Det er et helt centralt element i Horsens Kommunes erhvervsstrategi. Bidrag til samarbejdet Horsens Kommune bidrager til samarbejdet med følgende: Sekretariat for samarbejdet, d.v.s. indkalder til møder, følger op og koordinerer mellem møder, udarbejder årlig status etc. Løser kommunikationsopgaver i relation til samarbejdet f.eks. pressemeddelelser, bidrager til formidling af de gode historier etc. Tager konkrete erhvervs og uddannelsespolitiske tiltag, herunder projektansøgninger mv. Understøtter konkrete initiativer under nærværende aftale Side 3

4 Temaer for samarbejdet 1. Studenterjobs, praktik og studieprojekter Studerende kan ofte være en god adgang til ny viden og en måde for virksomheder at stifte bekendtskab med forskellige fagligheder inden virksomheden tager springet ud i fastansættelse af nye uddannelsesmæssige profiler. Det kan være gennem studenterjobs, praktikforløb og ved at få studerende til at løse konkrete opgaver som studieprojekter. Konkrete tiltag: Corporate Take Off i Studentervæksthus Aarhus giver virksomheder mulighed for at etablere samarbejde med studerende om nye forretningsmuligheder Co pilot programmet i Studentervæksthus Horsens giver studerende og virksomheder muligheder for at samarbejde om nye forretningsmuligheder AU Job og Projektbank på Aarhus Universitet formidler kontakt mellem virksomheder og studerende på hele Aarhus Universitet. Her vil det være muligt at formidle studiejobs, praktikforløb, studieprojekter og fuldtidsstillinger til nyuddannede. AU Career (karrierecenteret ved AU) afholder derudover en række events, som det for nogle af virksomhederne i Horsens kan være relevant at deltage i, f.eks. praktikdating, company dating, virksomhedsbesøg, praktikdage m.v. på forskellige studieretninger ved AU. Deltagelse i disse arrangementer kan evt. koordineres gennem kontaktmægleren for de mindre virksomheder og direkte mellem virksomheden og karrierecenteret for de større virksomheder Career Service Centre på Campus Horsens formidler kontakt mellem virksomheder og studerende fra VIA. Der formidles både praktik, studieprojekter og relevante studiejobs. Kontaktmæglerprojektet, som har til formål at få virksomhederne til at ansætte højtuddannet arbejdskraft. 45 virksomheder i Horsens Kommune benytter hvert år de eksisterende tilbud om formidling af studenterjobs, praktik og studieprojekter. At der findes studerende til alle annoncerede relevante stillinger/projekter At der kommer pressedækning af et eller flere initiativer. 2. Sikre adgang til ny viden og kompetence Det skal være nemt for erhvervslivet i Horsens Kommune at få adgang til relevant praksis og forskningsbaseret viden. Derfor skal der være én indgang for virksomhederne til hhv. Aarhus Universitet og VIA Campus Horsens. Horsens Erhvervsråd har rollen som formidler og kontaktskaber. AU Centre for Entrepreneurship & Innovation er aftalens bindeled for virksomheder, som ønsker adgang til forskningsmiljøerne på Aarhus Universitet. Centret dækker alle universitetets fagområder og kan f.eks. tilbyde skræddersyede forløb inden for kompetenceudvikling af ledere og medarbejdere, evt. med støtte fra eksterne projektmidler. VIA, Forsknings og udviklingschefen er bindeleddet til VIA s videnmiljøer i Horsens. Side 4

5 Konkrete tiltag: Horsens Kommune deltager i Region Midt s kontaktmæglerinitiativ, som i løbet af skal bistå især små og mellemstore virksomheder med at ansætte flere højtuddannede medarbejdere Der tilrettelægges skræddersyede virksomhedsbesøg i regi af kontaktmæglerinitiativet, hvor der i samarbejde med AU Centre for Entrepreneurship & Innovation og/eller VIA sker en behovsafdækning og en drøftelse af muligheder for at tilføre virksomhederne ny viden og nye kompetencer set i lyset af virksomhedernes strategiske udfordringer. Målet er at afdække muligheder for og medvirke til øget innovation og vækst. Denne indsats vil koble sig til projektet Genvej til Ny Viden, som AU Centre for Entrepreneurship & Innovation er operatør for Der tilrettelægges seks årlige virksomhedsbesøg jævnfør ovenstående. Der kommer pressedækning af initiativerne. 3. Erhvervs ph.d. Når en virksomhed ansætter en erhvervs ph.d., får den ikke bare den viden, som kandidaten har med sig fra uddannelsen. Den får også adgang til at udvikle ny viden, som virksomheden kan bruge i sin udvikling. Samtidig får universitetet ny viden tilbage fra erhvervslivet, fordi erhvervs ph.d. en bygger bro mellem de to verdener. En landsdækkende undersøgelse viser, at de virksomheder har tilknyttet en erhvervs ph.d. er meget tilfredse med ordningen. Konkrete tiltag: Der foretages en målrettet indsats over for videntunge virksomheder i Horsens Kommune, herunder etableres kontakt til Energi Horsens for at drøfte mulighederne for etablere erhvervs ph.d. projekter Der afholdes et åbent hus arrangement i Horsens, hvor mulighederne for erhvervs ph.d. ordningen formidles. Det tilstræbes, at virksomheder og tilknyttede erhvervs ph.d. er deltager og fremlægger cases Der afholdes et åbent hus arrangement i Horsens, hvor der kommer pressedækning på. 4. Efter og videreuddannelse Deltagelse i efter og videreuddannelsesaktiviteter er et effektivt middel til at sikre, at arbejdskraften løbende tilegner sig ny viden og derved styrker sin værdi på arbejdsmarkedet. Både Aarhus Universitet og VIA University College har et omfattende udbud af efter og videreuddannelsesaktiviteter, som er attraktive tilbud også for virksomhederne i Horsens Kommune. Derfor iværksættes tiltag, som styrker virksomhedernes kendskab til disse muligheder. Side 5

6 Derudover kan der på udvalgte områder være behov for skræddersyede tilbud målrettet virksomheder i Horsens Kommune, f.eks. inden for energi, klima, innovation, ingeniørfaget eller event management. Konkrete tiltag: Der iværksættes en intensiveret markedsføring over for virksomheder i Horsens Kommune af de efter og videreuddannelsesaktiviteter, som udbydes af Aarhus Universitet og VIA University College Det analyseres, om der er basis for at udvikle efter og videreuddannelsestilbud, som specifikt målrettes virksomheder i Horsens Kommune som en Summer School aktivitet inden for f.eks. energi, klima, innovation, ingeniørfaget eller event management. Det sker i samarbejde mellem Aarhus Universitet, VIA Campus Horsens, Horsens Erhvervsråd og Horsens Kommune. Summer School en kan have både studerende og lokale virksomheder som målgruppe og kan afholdes som en årlig begivenhed, såfremt den nødvendige efterspørgsel er til stede. Summer School en bliver koordineret med de øvrige, som findes i Horsens Kommune i forvejen. Der er udviklet og gennemført et efter og videreuddannelseskoncept, som er målrettet virksomheder i Horsens Kommune Der etableres en Summer School med minimum et hold i 2012 Der informeres om efter og videreudddannelses mulighederne i forbindelse med fyraftensmøder, som afholdes i Horsens Erhvervsråds regi Der kommer pressedækning af initiativerne 5. Innovation gennem Videnpartnerskaber Der er behov for mere innovation i virksomhederne i Horsens Kommune, og herunder vil der blive arbejdet med mulige klyngedannelser. Derfor er der behov for løbende at tilpasse samarbejdet mellem aftalens parter efter de forskellige temaer, som Horsens Kommune ønsker at prioritere. I erhvervsstrategien for Horsens Kommune er nævnt, at der skal afdækkes mulighed for klyngedannelser inden for nogle af de nuværende styrkepositioner, f.eks. event/oplevelser, byggeri, energi, fødevarer, jern og metal. Under forudsætning af at der i f.eks. klyngerne inddrages videninstitutioner, kan samarbejdet betegnes videnpartnerskaber og bl.a. omfatte følgende tilgange: Eksperimenterende: De løsninger, parterne foreslår, ligger uden for etablerede Best Practices Brugerdreven: Løsningerne er udviklet i tæt samspil med de mennesker, der har udfordringerne Strategiske: Løsningerne er målrettet de største udfordringer, hvor der kan tages udgangspunkt i erhvervsstrategien for for Horsens Kommune. Finansieringen vil kunne tilvejebringes gennem bl.a. offentlige og private (fonds)midler Konkrete initiativer: Aarhus Universitet tilbyder at indgå i videnpartnerskaber med den forskningsbaserede viden, der er brug for til udvikling af virksomheders videngrundlag som forudsætning for videnbaseret innovation Side 6

7 Etablering af et Videnpartnerskab årligt med finansiering fra offentlige eller private (fonds)midler Der kommer pressedækning af initiativet. 6. Studenteriværksætteri Studentervæksthus Horsens og Studentervæksthus Aarhus giver mulighed for, at studerende kan afprøve de forretningsmæssige muligheder i nye ideer til produkter, markeder m.v. Gennem henholdvis projektet Corporate Take Off og Co pilotprogrammet kan studerende og virksomheder samarbejde, evt. resulterende i nye produktlinjer, etablering af datterselskaber m.v. Derudover er det muligt at anvende Vitus Bering Innovation Park som etableringssted. Konkrete initiativer: Mulighederne for at skabe spin off fra eksisterende virksomheder, f.eks. i forbindelse med studerendes projekter og praktik i virksomheder, skal analyseres. Viden og værktøjer fra Væksthus Hovedstaden og Væksthus Midtjylland skal indgå i overvejelserne. Horsens Erhvervsråd medvirker til at finde virksomheder, der ønsker at samarbejde med studenteriværksættere Der gennemføres i aftaleperioden mindst 5 samarbejder mellem etablerede virksomheder i Horsens Kommune og Corporate Take Off Der kommer pressedækning af initiativerne 7. Kreative iværksættere Horsens Kommune har besluttet at støtte op om, at Aarhus bliver europæisk kulturhovedstad i Aarhus Kommunes kandidatur omfatter ikke kun Aarhus, men er en langsigtet bred satsning med en regional dimension. Erfaringer fra tidligere kulturhovedstadsprojekter siger, at kulturhovedsstadssatsninger har haft både økonomiske, turistmæssige, erhvervsmæssige og kulturelle effekter, ikke kun for den by, som formelt er udpeget som kulturhovedstad, men også for den region, kulturhovedstaden er beliggende i. En langsigtet og fokuseret satsning kan blive løftestang for lokale udviklingsinitiativer og sikre en væsentlig styrkelse af kulturlivet lokalt og regionalt. Konkrete initiativer: Arbejde for et fællesprojekt under Aarhus som europæisk kulturhovedstad Det kan f.eks. være skabelsen af et væksthus/iværksætterforum for kreative iværksættere. Der udarbejdes et fællesprojekt under forudsætning af, at Aarhus bliver europæisk kulturhovedstad Side 7

8 8. Horsens Kommune som jobmarked Der vil i de kommende år fortsat være mangel på kvalificeret arbejdskraft, og det er vigtigt, at Horsens Kommune fortsat er et attraktivt jobmarked både for kandidater fra VIA Campus Horsens og Aarhus Universitet. Der skal løbende være fokus på de jobmuligheder, som der er i de små og mellemstore virksomheder i Horsens Kommune. Konkrete initiativer: Career Service Centre er et tilbud til både studerende og virksomheder inden for det tekniskmerkantile område. Tilbuddene til virksomhederne omfatter employer branding og rekruttering af medarbejdere. De studerende tilbydes karrierevejledning og workshops. Gennem AU Job og Projektbank samt AU Career formidles jobmuligheder og tilbydes karriererådgivning. Der afvikles en lokal karrieremesse på VIA Campus Horsens Virksomhederne i Horsens Kommune kan rekruttere kvalificeret arbejdskraft 9. Netværk Virksomhedernes behov for viden har mange facetter. I nogle tilfælde vil der være behov for specialiseret viden på et højt forskningsniveau, mens der i andre tilfælde vil være andre videnbehov. Derfor er det vigtigt at sikre, at virksomhederne oplever sammenhæng i de videnbaserede ydelser, som tilbydes. Det vil være vigtigt at kortlægge de eksisterende netværk og skabe en kobling til dem. Horsens Erhvervsråd driver en række netværk, herunder Breakpoint Horsens, som er et netværk for topledere. Derudover er der en række faglige netværk, ligesom der er en række øvrige netværk for erhvervsledere i kommunen. Konkrete initiativer: AU s Centre for Entrepreneurship & Innovation etablerer Forum for Vidensamarbejde. Målgruppen er alle, der beskæftiger sig med vidensamarbejde, og Horsens Erhvervsråd og VIA vil kunne deltage. Der laves en kortlægning af eksisterende netværk Forum for Vidensamarbejde har deltagelse af parterne bag denne aftale. Aarhus Universitet og VIA Campus Horsens deltager i 1 2 netværksmøder, som afholdes af Horsens Erhvervsråd. Side 8

9 Generelle vilkår for etablering, koordinering og opfølgning på samarbejdsaftale og aktiviteter Der nedsættes en styregruppe for samarbejdet med repræsentanter for de fire aftaleparter, som bærer det overordnede ansvar for realisering af aftalen. Parterne mødes 1 2 gange årligt og drøfter emner af fælles interesse, herunder koordinering af igangværende aktiviteter samt idégenerering og nytænkning af samarbejdet. Horsens Kommune er sekretariat for samarbejdet og sikrer udarbejdelse af mødekalender og forslag til dagsorden og referat fra møderne. Styregruppen kan efter behov nedsætte projektgrupper el. lign., som gives ansvaret for at udvikle og gennemføre de konkrete projekter. Der gøres en gang årligt status på gennemførte aktiviteter og disses outcome samt nye initiativer for den kommende periode. Alle parter udpeger en kontaktperson, der kan fungere som det overordnede praktiske bindeled mellem parterne, og som kan fungere som indgang eller første kontakt i forbindelse med nye initiativer. Kontaktpersonerne deltager desuden i planlægningen af styregruppemøderne, ligesom kontaktpersonerne deltager på styregruppemøderne. Fra de forskellige parter deltager: Aarhus Universitet: Lars Frølund (kontaktperson) / Flemming K. Fink (styregruppemedlem) samt Karl Christensen (styregruppemedlem) VIA Campus Horsens, Jonna Pedersen (kontaktperson)/konstantin Lassithiotakis (styregruppemedlem) Horsens Erhvervsråd: Karsten Leth (kontaktperson)/torben Busk (styregruppemedlem) Horsens Kommune, Udvikling og Kommunikation: Trine Bundgaard Have (kontaktperson)/ og Lise Uhre Pless (styregruppemedlem) Samarbejdsaftalen løber foreløbig til udgangen af 2014, og i aftaleperioden sker der en løbende udvikling i forhold til de temaer og indsatsområder, som samarbejdet omhandler. Muligheder og resultater, som udspringer af samarbejdet skal formidles til omverdenen, og i særdeleshed til de lokale virksomheder. Horsens Kommune stiller kommunikationsressourcer til rådighed. Pressemeddelelser m.v. godkendes af aftalens parter. Aftalen formidles i øvrigt i de samarbejdende parters respektive organisationer, ligesom den formidles til relevante interessenter. Jan Trøjborg Borgmester Torben Busk Erhvervschef Harald Mikkelsen Rektor for VIA University College Lauritz B. Holm Nielsen Rektor for Aarhus Universitet Side 9

10

Samarbejdsaftale Mellem Aarhus Universitet og Silkeborg Kommune

Samarbejdsaftale Mellem Aarhus Universitet og Silkeborg Kommune Samarbejdsaftale Mellem Aarhus Universitet og Silkeborg Kommune AARHUS AU UNIVERSITET Indholdsfortegnelse Aftalens parter... 2 Præambel... 2 Aftalens indhold... 3 1. Vækst og entrepreneurship... 3 2. Folkesundhed...

Læs mere

Udkast til aftale mellem Horsens Kommune og Business Horsens 21.maj 2014

Udkast til aftale mellem Horsens Kommune og Business Horsens 21.maj 2014 Udkast til aftale mellem Horsens Kommune og Business Horsens 21.maj 2014 1. Lovgrundlag Lov nr. 602 af 24. juni 2005 om erhvervsfremme. Formålet med loven er at styrke udviklingen i dansk erhvervsliv gennem

Læs mere

Uddannelsespolitik Region Midtjylland. Regional Midtjylland Regional udvikling

Uddannelsespolitik Region Midtjylland. Regional Midtjylland Regional udvikling Uddannelsespolitik 2016-2020 Region Midtjylland Regional Midtjylland Regional udvikling Uddannelsespolitik udmøntning af den regionale vækst- og udviklingsstrategi Uddannelsespolitik 2016-2020 Kolofon

Læs mere

Aftale om vidensamarbejde mellem Randers Kommune og Aalborg Universitet

Aftale om vidensamarbejde mellem Randers Kommune og Aalborg Universitet Aftale om vidensamarbejde mellem Randers Kommune og Aalborg Universitet Aftalens parter Aftalen er indgået mellem Randers Kommune og Aalborg Universitet (AAU). Aftaleperiode Aftalen gælder for juni 2012

Læs mere

Aarhus Entrepreneurship Centre (AEC) Væksthus Midtjylland Den 27. Oktober 2008

Aarhus Entrepreneurship Centre (AEC) Væksthus Midtjylland Den 27. Oktober 2008 Aarhus Entrepreneurship Centre (AEC) Væksthus Midtjylland Den 27. Oktober 2008 Aarhus Entrepreneurship Centre vision, baggrund og opgaver Visionen Aarhus Universitet skal være blandt de mest entreprenante

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem Roskilde Universitet (RUC) og University College Sjælland (UCSJ)

Samarbejdsaftale mellem Roskilde Universitet (RUC) og University College Sjælland (UCSJ) 27. april 2015 Samarbejdsaftale mellem Roskilde Universitet (RUC) og University College Sjælland (UCSJ) Samarbejdsaftalen gælder i perioden fra den 27. april 2015 til den 30. april 2017. Samarbejdsaftalen

Læs mere

Aarhus universitet. Viden som forudsætning for innovation, vækst og velfærd. Ole Olsen Vicedirektør Aarhus Universitet AARHUS UNIVERSITET

Aarhus universitet. Viden som forudsætning for innovation, vækst og velfærd. Ole Olsen Vicedirektør Aarhus Universitet AARHUS UNIVERSITET 10. marts 2011 Viden som forudsætning for innovation, vækst og velfærd Ole Olsen Vicedirektør Aarhus Universitet Aarhus universitet Temaer: Globale uddannelsespolitiske udfordringer for universiteterne

Læs mere

Partnerskabsaftale mellem Horsens Kommune og Horsens Erhvervsråd

Partnerskabsaftale mellem Horsens Kommune og Horsens Erhvervsråd Kultur og Stab Udvikling og Kommunikation Partnerskabsaftale mellem Horsens Kommune og Horsens Erhvervsråd 1. Lovgrundlag Lov nr. 602 af 24. juni 2005 om erhvervsfremme. Formålet med loven er at styrke

Læs mere

RESULTATKONTRAKT OM ERHVERVSSERVICE I FAVRSKOV KOMMUNE 2015

RESULTATKONTRAKT OM ERHVERVSSERVICE I FAVRSKOV KOMMUNE 2015 RESULTATKONTRAKT OM ERHVERVSSERVICE I FAVRSKOV KOMMUNE 2015 mellem Favrskov Kommune Skovvej 20 8382 Hinnerup og Favrskov Erhvervsråd Bogøvej 15 8382 Hinnerup 1 Indledning Det samlede erhvervsservicetilbud

Læs mere

Status på det internationale arbejde i Horsens Kommune

Status på det internationale arbejde i Horsens Kommune Internationaliseringsudvalget Rådhustorvet 4 8700 Horsens Telefon: 76292929 Horsens d. 18. august 2014 NOTAT Status på det internationale arbejde i Horsens Kommune Horsens er en international studieby

Læs mere

Danmarks største professionshøjskole

Danmarks største professionshøjskole Danmarks største professionshøjskole VIA University College er en af Danmarks største uddannelsesinstitutioner og det forpligter Vias værdier er: originalitet VIA udvikler uddannelser og løsninger, som

Læs mere

Erhvervspolitik for Syddjurs Kommune

Erhvervspolitik for Syddjurs Kommune 1 of 8 Erhvervspolitik for Syddjurs Kommune 2016-2019 - Sammen skaber vi vækst og velfærd 1. udkast, marts 2016 2 of 8 Forord Byrådet har gennem de senere år arbejdet på at styrke indsatsen over for erhvervslivet

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Fastholdelse af udenlandske studerende. 1. marts 2012 31. marts 2015. Journalnummer: 1-33-76-22-20-08

Resultatkontrakt. Vedrørende. Fastholdelse af udenlandske studerende. 1. marts 2012 31. marts 2015. Journalnummer: 1-33-76-22-20-08 Resultatkontrakt Vedrørende Fastholdelse af udenlandske studerende 1. marts 2012 31. marts 2015. Journalnummer: 13376222008 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM) Regional Udvikling Skottenborg

Læs mere

Værdi / Vision / Mission Strategiske mål og indikatorer

Værdi / Vision / Mission Strategiske mål og indikatorer Værdi / Vision / Mission Strategiske mål og indikatorer Døesvej 70-76 7500 Holstebro Telefon 99 122 222 Værdigrundlag for UCH Uddannelsescenter Holstebro indgår med sine uddannelser i en værdikæde og ønsker

Læs mere

VIBORGEGNENS ERHVERVSRÅD

VIBORGEGNENS ERHVERVSRÅD VIBORGEGNENS ERHVERVSRÅD VÆKST VIBORG! er navnet på VIBORGegnens Erhvervsråds strategi for 2014-2018. Men det er ikke kun et navn. Det er en klar opfordring til erhvervslivet om at hoppe med på vognen

Læs mere

Erhvervspolitik for Syddjurs Kommune

Erhvervspolitik for Syddjurs Kommune 1 of 8 Erhvervspolitik for Syddjurs Kommune 2016-2019 - Sammen skaber vi vækst og velfærd 2 of 8 Forord Byrådet har gennem de senere år arbejdet på at styrke indsatsen over for erhvervslivet i Syddjurs

Læs mere

Forslag til prioritering af ikke-disponerede midler under Markedsplads for højtuddannede. Formål med projektet

Forslag til prioritering af ikke-disponerede midler under Markedsplads for højtuddannede. Formål med projektet Regionshuset Viborg Regional Udvikling Forslag til prioritering af ikke-disponerede midler under Markedsplads for højtuddannede Skottenborg 26 8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 www.regionmidtjylland.dk Formål

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

Strategisk partnerskabsaftale

Strategisk partnerskabsaftale Version 28. februar 2017 Strategisk partnerskabsaftale 2017-2020 mellem VIA University College og En rammeaftale for samarbejdet mellem VIA University College og Januar 2017 1. Parterne i aftalen Den strategiske

Læs mere

BUSINESS REGION AARHUS Sekretariatet

BUSINESS REGION AARHUS Sekretariatet Anbefalinger til realisering af Strategi -2018, jf. strategiske spor Den politiske styregruppe nedsatte i oktober 2015 tre arbejdsgrupper, der skulle komme med anbefalinger til realiseringen af Business

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem Vækstforum Sjælland, Det regionale Arbejdsmarkedsråd Sjælland, VEU-Center Øst og Øerne og VEU- Center Vestsjælland 1

Samarbejdsaftale mellem Vækstforum Sjælland, Det regionale Arbejdsmarkedsråd Sjælland, VEU-Center Øst og Øerne og VEU- Center Vestsjælland 1 Det Regionale Arbejdsmarkedsråd Sjælland Samarbejdsaftale mellem Vækstforum Sjælland, Det regionale Arbejdsmarkedsråd Sjælland, VEU-Center Øst og Øerne og VEU- Center Vestsjælland 1 1. Baggrund Denne samarbejdsaftale

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Fastholdelse af udenlandske studerende. 1. marts 2012 30. juni 2014. Journalnummer: 1-33-76-22-19-08. Kontraktens parter

Resultatkontrakt. Vedrørende. Fastholdelse af udenlandske studerende. 1. marts 2012 30. juni 2014. Journalnummer: 1-33-76-22-19-08. Kontraktens parter Resultatkontrakt Vedrørende Fastholdelse af udenlandske studerende 1. marts 2012 30. juni 2014. Journalnummer: 1-33-76-22-19-08 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM) Regional Udvikling Skottenborg

Læs mere

Forslag til fortsættelse af Danish Soil Partnership. Indstilling

Forslag til fortsættelse af Danish Soil Partnership. Indstilling WWW.DANISHSOIL.ORG Forslag til fortsættelse af Danish Soil Partnership 19-08-2015 Sag.nr.: 14/170 Dokumentnr. 39659/15 Sagsbehandler Christian Andersen Tel. 35298175 Email: Can@regioner.dk Indstilling

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2013

Kommunikationsstrategi 2013 Kommunikationsstrategi 2013 4 STYRKER x 3 MÅLGRUPPER x 3 TRIN Baggrund Kommunikationsstrategien 4 x 3 x 3 er sammen med kommunikationspartnerne udviklet af den nyetablerede fælles kommunikationsafdeling

Læs mere

Erhvervshandlingsplan. For Syddjurs Kommune

Erhvervshandlingsplan. For Syddjurs Kommune Erhvervshandlingsplan For Syddjurs Kommune 2016-17 Syddjurs Kommunes erhvervspolitik Sammen skaber vi vækst og velfærd. Denne vision for Syddjurs Kommune vedtog Byrådet i 2014. Visionen forudsætter et

Læs mere

Resultatkontrakt. mellem. Tønder Kommune og Tønder Erhvervsråd. (udarbejdet december 2013)

Resultatkontrakt. mellem. Tønder Kommune og Tønder Erhvervsråd. (udarbejdet december 2013) Resultatkontrakt mellem Tønder Kommune og Tønder Erhvervsråd 2014 (udarbejdet december 2013) 1 Indholdsfortegnelse 1 Indledning 3 2 Parterne 3 3 Vilkår 4 4 Indsatsområder 4 5 Mål 5 6 Økonomi 7 7 Kontrakt

Læs mere

AU Herning School of Business and Social Sciences AARHUS UNIVERSITY. Kontaktmæglerkursus. MEA 24. - 25. april 2013

AU Herning School of Business and Social Sciences AARHUS UNIVERSITY. Kontaktmæglerkursus. MEA 24. - 25. april 2013 Kontaktmæglerkursus MEA 24. - 25. april 2013 Fakta om højtuddannede i SMV er Får tilført innovationskraft. Øget vækst. Merbeskæftigelse på 5,5 personer. Gennemsnitslønnen er højere. Af 112.000 danske virksomheder

Læs mere

Aftagerpaneler Arts. Notat AARHUS UNIVERSITET

Aftagerpaneler Arts. Notat AARHUS UNIVERSITET Akademisk Råd, Arts Notat Aftagerpaneler Arts Der skal nedsættes nye aftagerpaneler ved Arts sommeren 2012. Arts aftagerpaneler er forankret ved Arts enkelte studienævn, og der skal således nedsættes fire

Læs mere

NY VIDEN TIL VIRKSOMHEDEN. RUC innovation PROJEKTSAMARBEJDE PRAKTIKSAMARBEJDE STUDIEJOB FORSKNINGSSAMARBEJDE PH.D.-SAMARBEJDE

NY VIDEN TIL VIRKSOMHEDEN. RUC innovation PROJEKTSAMARBEJDE PRAKTIKSAMARBEJDE STUDIEJOB FORSKNINGSSAMARBEJDE PH.D.-SAMARBEJDE PROJEKTSAMARBEJDE PRAKTIKSAMARBEJDE STUDIEJOB FORSKNINGSSAMARBEJDE NY VIDEN TIL PH.D.-SAMARBEJDE VIRKSOMHEDEN PRIVAT OFFENTLIG INTERESSEORGANISATION RUC innovation RUCinnovation Vil du vide mere... RUCinnovation

Læs mere

UDKAST. Resultatkontrakt. mellem. Tønder Kommune og Tønder Erhvervsråd

UDKAST. Resultatkontrakt. mellem. Tønder Kommune og Tønder Erhvervsråd UDKAST Resultatkontrakt mellem Tønder Kommune og Tønder Erhvervsråd 2013 1 Indholdsfortegnelse 1 Indledning 3 2 Parterne 3 3 Vilkår 4 4 Indsatsområder 4 5 Mål 5 6 Økonomi 8 7 Kontrakt 8 7.1 Ny kontrakt

Læs mere

Netværk som løftestang til erhvervsudvikling. MEA d. 23. maj 2013. Kim Kofod Hansen Udviklingsdirektør Norddjurs Kommune

Netværk som løftestang til erhvervsudvikling. MEA d. 23. maj 2013. Kim Kofod Hansen Udviklingsdirektør Norddjurs Kommune Netværk som løftestang til erhvervsudvikling MEA d. 23. maj 2013 Kim Kofod Hansen Udviklingsdirektør Norddjurs Kommune Vækstudfordringer for Danmark - Demografisk pres Arbejdsstyrken reduceres de kommende

Læs mere

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion.

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion. Sendes pr. e-mail: vusmidt@ru.rm.dk Region Midtjylland Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Side 1 af 5 Vækst- og udviklingsstrategi Aarhus Kommunes høringssvar Aarhus Kommune har modtaget forslag

Læs mere

Kontingentforhøjelse Midtjyllands EUkontor

Kontingentforhøjelse Midtjyllands EUkontor Indstilling Til Byrådet (Aarhus Byråd via Magistraten) Fra Borgmesterens Afdeling Dato 3. november 2016 Kontingentforhøjelse Midtjyllands EUkontor 2017-2020 Det midtjyske EU-kontors bestyrelse har vedtaget

Læs mere

Bilag til pkt. 13 Udkast til VEU samarbejdsaftale

Bilag til pkt. 13 Udkast til VEU samarbejdsaftale Bilag til pkt. 13 Udkast til VEU samarbejdsaftale 1 Skitse til samarbejdsaftale mellem: Det Regionale Arbejdsmarkedsråd i Østjylland og Centerrådet for VEU center MidtØst Centerrådet for VEU center Østjylland

Læs mere

Professionshøjskolen VIA i en international vækstregion

Professionshøjskolen VIA i en international vækstregion Gør tanke til handling VIA University College Professionshøjskolen VIA i en international vækstregion Besøg af det rådgivende udvalg for Regional Udvikling den 6. august 2014 1 Vision 2020 de fem intentioner

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Kontaktmæglerinitiativet fase Journalnummer: Kontraktens parter.

Resultatkontrakt. Vedrørende. Kontaktmæglerinitiativet fase Journalnummer: Kontraktens parter. Resultatkontrakt Vedrørende Kontaktmæglerinitiativet fase 2 01.06.2011 31.05.2013 Journalnummer: 133761207 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland (RM) Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg

Læs mere

BLIV CAREER PARTNER HOS AU HEALTH

BLIV CAREER PARTNER HOS AU HEALTH AU CAREER PARTNERSKABSBROCHURE 1 BLIV CAREER PARTNER HOS AU HEALTH OG FÅ DIREKTE KONTAKT TIL 2.300 SUNDHEDSVIDENSKABELIGE KANDIDATOG PH.D.-STUDERENDE 2 PARTNERSKABSBROCHURE AU CAREER VELKOMMEN TIL AU CAREER,

Læs mere

Partnerskabsaftale om entreprenørskab i uddannelserne Mellem

Partnerskabsaftale om entreprenørskab i uddannelserne Mellem Partnerskabsaftale om entreprenørskab i uddannelserne 2011-2013 Mellem, Via University College, og Region Midtjylland Indledning: Vores fremtidige konkurrenceevne styrkes af, at vi gennem vores uddannelsessystem

Læs mere

Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling. December 2014

Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling. December 2014 Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling December 2014 Hvad er Business Region North Denmark? Nyt samarbejde i Nordjylland om vækst og udvikling Etableres af de 11 nordjyske kommuner

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

Mål og Midler Uddannelse, iværksætteri og internationalisering

Mål og Midler Uddannelse, iværksætteri og internationalisering Fokusområder i 2014 Udvalget er med konstitueringsaftalen for perioden 2014-2017 et nyt udvalg, og indsatsen i en større del af 2014 bærer præg af, at udvalget tilegner sig det nødvendige vidensfundament

Læs mere

ERHVERVS POLITIK 2015-2017

ERHVERVS POLITIK 2015-2017 ERHVERVS POLITIK 2015-2017 Høringsudkast Vores udgangspunkt Vores udgangspunkt for vækst er godt. Vi har i dag ca. 40.000 arbejdspladser, og vores indbyggerantal vokser årligt med 400-500 personer. Vores

Læs mere

Der skal nu fokus på implementering i den daglige drift, samt udvikling af udvalgte temaer og områder.

Der skal nu fokus på implementering i den daglige drift, samt udvikling af udvalgte temaer og områder. UDKAST Handlingsplan 2012-2013 - Videregående uddannelser Indledning Kompetenceparat 2020 er en langsigtet satsning med det formål at hæve kompetenceniveauet markant i regionen frem mod 2020, gennem en

Læs mere

Science. strategi. for Esbjerg Kommune

Science. strategi. for Esbjerg Kommune Science strategi for Esbjerg Kommune ENERGI MILJØ INNOVATION NATURVIDENSKAB Forord Med sciencestrategien vil Esbjerg Kommune skabe de bedste rammer for læring gennem hele livet. Vi ønsker især at have

Læs mere

BilagØU_110919_pkt.09_03 ØRESUNDSBROEN KØBENHAVN KØBENHAVNS LUFTHAVN (CPH) ØRESTAD HVIDOVRE KOMMUNE VESTEGNEN

BilagØU_110919_pkt.09_03 ØRESUNDSBROEN KØBENHAVN KØBENHAVNS LUFTHAVN (CPH) ØRESTAD HVIDOVRE KOMMUNE VESTEGNEN KØBENHAVN KØBENHAVNS LUFTHAVN (CPH) ØRESTAD ØRESUNDSBROEN HVIDOVRE KOMMUNE VESTEGNEN Hvidovre Erhvervspolitik 2011-2014 1 Pejlemærker for en proaktiv erhvervspolitik i Hvidovre Kommune Vi tager aktivt

Læs mere

Politik for Kulturhovedstad 2017

Politik for Kulturhovedstad 2017 Politik for Kulturhovedstad 2017 Vision Hvordan kan vi medvirke til, at lokale kunst- og kulturmiljøer bidrager endnu mere offensivt og værdsættes for deres kompetencer og bidrag til den samlede udvikling

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Projektledelse for kontaktskabende aktiviteter under projekt Markedsplads for højtuddannede

Resultatkontrakt. Vedrørende. Projektledelse for kontaktskabende aktiviteter under projekt Markedsplads for højtuddannede Resultatkontrakt Vedrørende Projektledelse for kontaktskabende aktiviteter under projekt Markedsplads for højtuddannede 1. december 2007 31. december 2010 Journalnummer: 1-33-76-12-07 Kontraktens parter

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET OG ERHVERVSSAMARBEJDE

AARHUS UNIVERSITET OG ERHVERVSSAMARBEJDE 1. JUNI 2010 AARHUS UNIVERSITET OG ERHVERVSSAMARBEJDE CENTERDIREKTØR FLEMMING K. FINK TATION præsen1 VIDENSAMARBEJDE: UNIVERSITET, MYNDIGHED, ERHVERVSLIV Universiteter Undervisning og højtuddannede Virksomheder

Læs mere

Indstilling. Internationaliseringsudvalg. Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 4. december 2014

Indstilling. Internationaliseringsudvalg. Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 4. december 2014 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 4. december 2014 Internationaliseringsudvalg Som led i budgetforliget 2015 blev det besluttet at nedsætte et midlertidigt internationaliseringsudvalg

Læs mere

UCSJ revideret 4/11 2008.

UCSJ revideret 4/11 2008. UCSJ revideret 4/11 2008. Undervisningsministeriet Udviklingskontrakt 08-09 University College Sjælland Formelt: Periode: 1. September 2008 31.december 2009 Evaluering: juni 2009 Ressourceregnskab for

Læs mere

Rammer for erhvervsog videregående uddannelser. Politik for Herning Kommune

Rammer for erhvervsog videregående uddannelser. Politik for Herning Kommune Rammer for erhvervsog videregående uddannelser Politik for Herning Kommune Indhold Forord af Lars Krarup, Borgmester 5 Politik for rammerne for erhvervs- og videregående uddannelser - vision 7 1 - Unikke

Læs mere

Udbudspolitik for arbejdsmarkedsuddannelserne

Udbudspolitik for arbejdsmarkedsuddannelserne Indledning... 2 Mål for udbudspolitikken... 2 Skolens strategi... 3 Afdækning af behov... 4 Markedsføring... 4 Samarbejdsrelationer... 5 Udlicitering... 5 Udlagt undervisning... 6 Revision... 6 1 Indledning

Læs mere

PARTNERSKAB MED AU CAREER ARTS

PARTNERSKAB MED AU CAREER ARTS PARTNERSKAB MED AU CAREER ARTS AARHUS AU UNIVERSITET PARTNERSKAB MED AU CAREER ARTS 3 PARTNERSKABSAFTALE Kontakt til godt 13.000 studerende AU Career på Arts ved Aarhus Universitet har som mission at

Læs mere

work-live-stay southern denmark

work-live-stay southern denmark work-live-stay southern denmark Nærværende notat kan anvendes af den enkelte kommune til fremlæggelse i politiske udvalg i forbindelse med drøftelse af foreningen og dens aktiviteter herunder især Bosætningskoordinator-initiativet.

Læs mere

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Vækst, samspil og service Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Indhold Indledning Tiltrække, fastholde og udvikle Morgendagens vækstideer Rekruttering, uddannelse og kompetenceudvikling Kommunal erhvervsservice

Læs mere

Politik for modtagelse og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft

Politik for modtagelse og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft Politik for modtagelse og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft Indledning Regionalt projekt Silkeborg Kommune er via erhvervsilkeborg involveret i det regionale projekt Modtagelse og fastholdelse af

Læs mere

Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling

Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling Præsentation Thy Erhvervsforum Marts 2015 Hvad er Business Region North Denmark? Nyt strategisk partnerskab i Nordjylland om vækst og udvikling:

Læs mere

Mål og Midler Uddannelse, handel og innovation

Mål og Midler Uddannelse, handel og innovation Fokusområder i 2016 Udvalget er med konstitueringsaftalen for perioden 2014-2017 et nyt udvalg, og indsatsen i en større del af 2014 bærer præg af, at udvalget tilegner sig det nødvendige vidensfundament

Læs mere

Rammeaftalen gælder for 2015-2018. Hver part kan opsige aftalen med 6 måneders varsel til udgangen af et kalenderår.

Rammeaftalen gælder for 2015-2018. Hver part kan opsige aftalen med 6 måneders varsel til udgangen af et kalenderår. 1 1. Aftalens parter Aftalen indgås mellem: Aabenraa Kommune Skelbækvej 2 6200 Aabenraa www.aabenraa.dk og IBC Birkemosevej 1 6000 Kolding www.ibc.dk 2. Aftaleperiode og opsigelse Rammeaftalen gælder for

Læs mere

BilagKB_141216_pkt.19.01 ERHVERVSPOLITIK 2015-2018

BilagKB_141216_pkt.19.01 ERHVERVSPOLITIK 2015-2018 ERHVERVSPOLITIK 2015-2018 ERHVERVSKOMMUNEN HVIDOVRE I Hvidovre har vi mange virksomheder og arbejdspladser, både private og offentlige. Vi har et af Nordeuropas største erhvervsområder, Avedøre Holme,

Læs mere

Notat om etablering af Læringscenter Holbæk som en del af Uddannelses- og Læringscenter Nordvestsjælland

Notat om etablering af Læringscenter Holbæk som en del af Uddannelses- og Læringscenter Nordvestsjælland Notat om etablering af Læringscenter Holbæk som en del af Uddannelses- og Læringscenter Nordvestsjælland Den store vision Udflytningen af statslige arbejdspladser til Holbæk Kommune har skabt et åbent

Læs mere

DTU s innovationspolitik

DTU s innovationspolitik DTU s innovationspolitik DTU indtager sin egen plads i det danske universitetslandskab i kraft af universitetets polytekniske, monofakultære karakter og det samfundsrettede sigte for universitetets virksomhed.

Læs mere

Mål og Midler Uddannelse, handel og innovation

Mål og Midler Uddannelse, handel og innovation Fokusområder i 2014 Udvalget er med konstitueringsaftalen for perioden 2014-2017 et nyt udvalg, og indsatsen i en større del af 2014 bærer præg af, at udvalget tilegner sig det nødvendige vidensfundament

Læs mere

Evaluering af Graduate programmer

Evaluering af Graduate programmer Evaluering af Graduate programmer November 2016 Indledning En virksomheds Graduate program er målrettet nyuddannede akademikere Mange større danske virksomheder og internationale virksomheder tilbyder

Læs mere

Indstilling. International Community. 1. Resume. Til Byrådet. Den Århus Kommune

Indstilling. International Community. 1. Resume. Til Byrådet. Den Århus Kommune Indstilling Til Byrådet Den 21-09-2013 Århus Kommune Borgmesterens Afdeling 1. Resume Århus har i de senere år oplevet en øget grad af internationalisering, og forventes at fortsætte i de kommende år,

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem University College Sjælland og Aalborg Universitet

Samarbejdsaftale mellem University College Sjælland og Aalborg Universitet September 2012 Samarbejdsaftale mellem University College Sjælland og Aalborg Universitet Denne samarbejdsaftale er gældende mellem University College Sjælland (refereres til som UCSJ i det følgende) og

Læs mere

Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015

Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015 Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015 20-05-2015 Vision Det er Jobcenter Hillerøds vision for samarbejdet med virksomhederne at: Jobcenter Hillerød er erhvervslivets foretrukne samarbejdspartner,

Læs mere

Erhvervspolitik 2013-2017

Erhvervspolitik 2013-2017 Erhvervspolitik 2013-2017 1 Indhold Forord... 3 Indledning... 5 Vision... 6 Strategi... 7 Styrke den erhvervsrettede service.. 8 Udnytte planlagte investeringer... 9 2 Vision: Køge Kommune skal markere

Læs mere

Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio. kr. bidraget til at alle ejerne har været involveret

Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio. kr. bidraget til at alle ejerne har været involveret Strategi 2015-18 1. Indledning... 3 2. Indsatsområder og mål... 4 3. Aktivitetsområder... 4 4. Organisering... 5 Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio.

Læs mere

UCN Rammebeskrivelse. Ramme for kvalitetsarbejdet i relation til videngrundlaget

UCN Rammebeskrivelse. Ramme for kvalitetsarbejdet i relation til videngrundlaget UCN Rammebeskrivelse Ramme for kvalitetsarbejdet i relation til videngrundlaget 21-09-2016 Indholdsfortegnelse 1. Formål... 3 2. Indhold... 3 2.1 Videngrundlag... 3 2.2 Videngrundlag og de faglige miljøer...

Læs mere

Ny erhvervsudviklingsstrategi for Region Hovedstaden

Ny erhvervsudviklingsstrategi for Region Hovedstaden Ny erhvervsudviklingsstrategi for Region Hovedstaden Oplæg ved Jens Chr. Sørensen Møde i Vækstforum for Region Hovedstaden 8. september 2006 Oversigt over oplæg Hvad skal erhvervsudviklingsstrategien?

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan 2015-2016 Frederikshavn Kommune Grenen 2 Udarbejdet maj 2015. Business Region North Denmark Introduktion...4 Erhvervsudvikling og jobskabelse.6 Turisme 8 Kvalificeret arbejdskraft

Læs mere

UCN Rammebeskrivelse. Ramme for kvalitetsarbejdet i relation til videngrundlaget

UCN Rammebeskrivelse. Ramme for kvalitetsarbejdet i relation til videngrundlaget UCN Rammebeskrivelse Ramme for kvalitetsarbejdet i relation til videngrundlaget Godkendt: 20-09-2016 Revision: 06-07-2017 Indholdsfortegnelse 1. Formål... 3 2. Indhold... 3 2.1 Videngrundlag... 3 2.2 Videngrundlag

Læs mere

Sæt din kommune på landkortet

Sæt din kommune på landkortet Sæt din kommune på landkortet Copenhagen Capacity Nørregade 7B 1165 København K Tel: +45 33 22 02 22 www.copcap.com Projekt SPI er et samarbejde mellem kommuner i hovedstadsregionen og Copenhagen Capacity.

Læs mere

Rethink Velfærd videndeling om udvikling af velfærd i Aarhus Kommune

Rethink Velfærd videndeling om udvikling af velfærd i Aarhus Kommune Indstilling Til Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 18. december 2014 Rethink Velfærd videndeling om udvikling af velfærd i Aarhus Kommune 1. Resume Forslag om etablering af tværmagistratligt projekt:

Læs mere

Uddannelsespolitik. for Region Midtjylland. Region Midtjylland Regional Udvikling www.ru.rm.dk

Uddannelsespolitik. for Region Midtjylland. Region Midtjylland Regional Udvikling www.ru.rm.dk Uddannelsespolitik for Region Midtjylland Region Midtjylland Regional Udvikling www.ru.rm.dk 2 Uddannelsespolitik for Region Midtjylland Vedtaget af Regionsrådet den 21. januar 2009 Denne folder fortæller

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Fastholdelse af udenlandske studerende. 1. marts 2012 30. juni 2014. Journalnummer: 1-33-76-22-20-08. Kontraktens parter

Resultatkontrakt. Vedrørende. Fastholdelse af udenlandske studerende. 1. marts 2012 30. juni 2014. Journalnummer: 1-33-76-22-20-08. Kontraktens parter Resultatkontrakt Vedrørende Fastholdelse af udenlandske studerende 1. marts 2012 30. juni 2014. Journalnummer: 13376222008 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM) Regional Udvikling Skottenborg

Læs mere

1 of 6. Strategi for Kalø Campus

1 of 6. Strategi for Kalø Campus 1 of 6 Strategi for Kalø Campus 2015-2016 2 of 6 Strategi for Kalø Campus 2015-16 Vision Vi skaber rammerne for, at Syddjurs Kommune får det bredest mulige udbud af attraktive uddannelses- og vidensinstitutioner

Læs mere

Partnerska bsafta le

Partnerska bsafta le Partnerska bsafta le mellem Vejen K dansk b vooerl..,.., HANSENBERG ~ fl J _ C ~EKNSK SKOLE ESBJERG ,. HANSEN DERi"~ 1r ~~~~~,.

Læs mere

BRN. Strategi

BRN. Strategi BRN Strategi 2017-2018 Indholdsfortegnelse Introduktion til BRN...4 Status efter første strategiperiode.....7 Vision, mission og mål........8 Vores indsatsområder......9 Vores samarbejdsmodel.....10 Sådan

Læs mere

Erhvervs- og vækstpolitik Vi skaber rammer for udvikling Ballerup Kommune

Erhvervs- og vækstpolitik Vi skaber rammer for udvikling Ballerup Kommune Erhvervs- og vækstpolitik 2017-2021 Vi skaber rammer for udvikling Ballerup Kommune Vision 2029: Ballerup - en førende erhvervsby Ballerup er en førende erhvervsby. Ballerup Kommune er en integreret del

Læs mere

Partnerskabsaftale mellem Odense Kommune, Syddansk Universitet, University College Lillebælt og Erhvervsakademiet Lillebælt

Partnerskabsaftale mellem Odense Kommune, Syddansk Universitet, University College Lillebælt og Erhvervsakademiet Lillebælt Partnerskabsaftale mellem Odense Kommune, Syddansk Universitet, University College Lillebælt og Erhvervsakademiet Lillebælt 1. Aftalens parter Denne aftale er den første af sin art i Odense. Aftalens parter

Læs mere

Grænseflader. Nationalt. Workindenmark Expat in Denmark. Lokalt. Regionalt Work-live-stay. Best Brains. Esbjerg Welcome to Esbjerg.

Grænseflader. Nationalt. Workindenmark Expat in Denmark. Lokalt. Regionalt Work-live-stay. Best Brains. Esbjerg Welcome to Esbjerg. Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato 20. december 2012 Sagsbehandler Lærke Østergaard Støchkel Telefon direkte 76 16 10 18 Sagsid 2012-24438 Grænseflader Lokalt, regionalt og nationalt samarbejde Der arbejdes

Læs mere

Turisterhvervet har relativt flere ufaglærte

Turisterhvervet har relativt flere ufaglærte Turisterhvervet har relativt flere ufaglærte Pct. 60 50 40 30 20 Turisterhvervet Samlet beskæftigelse Note: Beskæftigelsen i turismen fordelt på discokoder og uddannelse 10 0 Ufaglært Faglært Korte videregående

Læs mere

Projekt Forskel gør en forskel

Projekt Forskel gør en forskel Projekt Forskel gør en forskel Resumé Projekt Forskel gør en forskel sigter mod at optimere processen mht. at få flere højtuddannede nydanskere i arbejde i små og mellemstore virksomheder (SMV). Det gøres

Læs mere

Hvor kan jeg søge yderligere information?

Hvor kan jeg søge yderligere information? Hvor kan jeg søge yderligere information? Du kan læse mere om de forskellige tilbud på: ASV Horsens www.horsenskom.dk/institutioner/asv-horsens.dk Bygholm Landbrugsskole www.bygholm.dk Horsens Gymnasium

Læs mere

Aarhus Universitets betydning for byen og erhvervsudviklingen - og omvendt

Aarhus Universitets betydning for byen og erhvervsudviklingen - og omvendt Aarhus Universitets betydning for byen og erhvervsudviklingen - og omvendt 2014 - Hvor er vi nu, og hvor skal vi hen DISPOSITION Sammenhæng mellem universitet, by og erhvervsliv Ønske om at udvide universitetets

Læs mere

1. Formål. Erhvervs- og beskæftigelsesstrategi for Mariagerfjord Kommune

1. Formål. Erhvervs- og beskæftigelsesstrategi for Mariagerfjord Kommune Center for Plan, HR og Udvikling Postadresse: Nordre Kajgade 1 9500 Hobro Tlf. 97 11 30 00 raadhus@mariagerfjord.dk www.mariagerfjord.dk Journalnummer: 24.10.00-P22-1-15 Ref.: Michael Christiansen Direkte

Læs mere

Aftale mellem Norddjurs Kommune og DJURS Wind Power

Aftale mellem Norddjurs Kommune og DJURS Wind Power Aftale mellem Norddjurs Kommune og DJURS Wind Power Statusnotat pr. 15. september 2016 Resumé Aftalen omfatter levering af erhvervsudviklingsopgaver inden for energi og miljø til Norddjurs Kommune. I forbindelse

Læs mere

Ansøgning om projekttimer i efteråret 2012 Sundhedsfaglig Højskole

Ansøgning om projekttimer i efteråret 2012 Sundhedsfaglig Højskole Del 1: Stamoplysninger Projekttitel Ansøger(e)s navn(e) Uddannelsestilknytning Antal timer der søges i 2012 Kan hele projektet gennemføres inden for ovenstående time-/tidsramme? Hvis nej: Hvilke faser

Læs mere

Ny strategi for iværksætterindsatsen i Silkeborg Kommune

Ny strategi for iværksætterindsatsen i Silkeborg Kommune Ny strategi for iværksætterindsatsen i Silkeborg Kommune Indledning En ny strategi for iværksætterindsatsen skal sikre en styrket og sammenhængende indsats, der skaber flere nye iværksættere, vækstvirksomheder

Læs mere

Kommissorium for Arbejdsmarkedspolitisk Forum Aarhus

Kommissorium for Arbejdsmarkedspolitisk Forum Aarhus Kommissorium for Arbejdsmarkedspolitisk Forum Aarhus Side 1 af 5 Et velfungerende arbejdsmarked er en forudsætning for udvikling og vækst, samt for at flest mulige borgere kan forsørge sig selv. Et velfungerende

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

Anbefaling 1. Samarbejde med erhvervslivet. Fokus på unge med skæve/alternative kompetencer

Anbefaling 1. Samarbejde med erhvervslivet. Fokus på unge med skæve/alternative kompetencer Anbefaling 1 Samarbejde med erhvervslivet Fokus på unge med skæve/alternative kompetencer Iværksætter uddannelse i Helsingør (som skal være landsdækkede) Eventuddannelse + stillinger i kommunen, der skal

Læs mere

Greve Kommune. Job- og personprofil for erhvervschef

Greve Kommune. Job- og personprofil for erhvervschef Greve Kommune Job- og personprofil for erhvervschef Maj 2010 1 Baggrund Erhvervslivet og arbejdsmarkedet i Greve Kommune er i udpræget grad en del af regionale og nationale strukturer og kan vanskeligt

Læs mere

STRATEGI CAMPUS KØGE

STRATEGI CAMPUS KØGE STRATEGI CAMPUS KØGE 2016 2018 Udarbejdet af CAMPUS Køges Projektgruppe - til fordel for CAMPUS Køges elever, studerende, kursister, medarbejdere, partnere og det samfund, vi er en del af. INDIVIDET SKABES

Læs mere

at understøtte åbne og inklusive uddannelser i samarbejde med nationale og internationale

at understøtte åbne og inklusive uddannelser i samarbejde med nationale og internationale STRATEGI Vision og strategi for Educational IT på Arts, 2013-2020 Arts, dekanatet Vision Arts sætter i uddannelsesdelen af strategien for 2013 20 fokus på kvalitetsudvikling af uddannelserne, herunder

Læs mere

IT-væksthuset på 5te mere end et sted at bo

IT-væksthuset på 5te mere end et sted at bo IT-væksthuset på 5te mere end et sted at bo IT-VÆKSTHUSET PÅ 5te < SIDE 02 > SIDE 03 IT-væksthuset er et nyt innovativt vækstmiljø på toppen af IT-Universitetet i Ørestaden i København. DET ER STEDET:

Læs mere

Tidsplan 2007-2009 for Ballerup Kommunes erhvervspolitik

Tidsplan 2007-2009 for Ballerup Kommunes erhvervspolitik Tidsplan 2007-2009 for Ballerup Kommunes erhvervspolitik Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets medlemmer: (A) Henrik Bolberg Formand (A) Ley Plum Næstformand (A) Dorris

Læs mere

Bilag 5A: Fælles nordjysk platform for sundheds- og velfærdsinnovation

Bilag 5A: Fælles nordjysk platform for sundheds- og velfærdsinnovation Bilag 5A: Fælles nordjysk platform for sundheds- og velfærdsinnovation Hovedaktivitet 1. Virksomheds udvikling Et helt centralt element i at skabe bedre betingelser for udvikling handler om at skabe overblik

Læs mere