Hvordan børn og unge-politikken er blevet til?

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hvordan børn og unge-politikken er blevet til?"

Transkript

1 Hvordan børn og unge-politikken er blevet til? Århus Kommune præsenterer UDGIVET AF: Århus Kommune Børn og Unge UDGIVET: December 2008 LAYOUT: U28 FOTO: Hartmann Schmidt Fotografi TRYK: Århus Kommunes Kopicenter Første oplag: I perioden fra juni 2007 til februar 2008 har børn, unge og voksne i Århus Kommune snakket, diskuteret, malet og rappet sig frem i en debat om Århus Kommunes børn og unge-politik. Der har været nedsat en ungdomsredaktion, som har stået for debat og indhold til børn og unge på hjemmesiden Børn har lånt politikere, og unge har freestyle-rappet om det gode ungdomsliv. Børn i mange af kommunens institutioner har malet deres billeder på børn og unge-politikken, og et midlertidigt børn og unge-byråd har været med til at præge debatten.

2 02 03 > Forord Indledning Jeg er meget stolt af at præsentere Århus Kommunes børn og unge-politik, som er vedtaget af et enigt byråd i Århus Kommune. Børn og unge-politikken ligger klar og kan læses på de følgende sider. Men den er kun en ramme, og det er jer, børn, unge og voksne, der ved, hvordan den bedst fyldes ud! Dette er Århus Kommunes børn og unge-politik. Børn og unge-politikken er Århus Kommunes værdigrundlag for alle indsatser, tilbud og fællesskaber for børn, unge og familier i Århus Kommune. Politikken er en værdimæssig ramme for det fortsatte Tag derfor udfordringen på jer, gå nye veje og vær udfor- Med børn og unge-politikken inviterer Århus Kommune Anerkendelse af børn og unge arbejde med at sikre, at alle byens børn og unge får de bed- drende i dialogen. alle byens borgere med i en vedvarende dialog om, hvordan Inddragelse af børn og unge ste muligheder for trivsel, læring og udvikling. Århus Kommune i fællesskab kan bidrage til, at Århus bliver høje forventninger til børn og unge Grib muligheden for at fylde børn og unge-politikken ud byen med et suverænt godt børne- og ungdomsliv. Voksne som rollemodeller Børn og unge-politikken skal nu levendegøres lokalt i de med et levende indhold for børn og unge i Århus. nærværende, engagerede voksne mangfoldige fællesskaber, som børn og unge færdes i. Børn og unge-politikken er blevet til på baggrund af en Forældreansvar forældresamarbejde Med venlig hilsen debat blandt børn, unge og voksne i hele byen i perioden fra rummelighed socialt ansvar Børn og unge lærer hele tiden og på alle tænkelige juni 2007 til februar I debatperioden er der fremkom- Læring måder. Vi skal i Århus Kommune med afsæt i børn og unge- met en buket af holdninger og synspunkter. Især følgende trivsel og sundhed politikkens værdier og med højt fagligt engagement skabe Louise Gade temaer er slået igennem i debatten og har sat tydelige spor muligheder for, at børn og unge kan udvikle sig til kompe- rådmand i børn og unge-politikken: Vedtaget i Århus Kommunes byråd den 5. november tente, kreative og robuste demokratiske medborgere. Det kan vi kun gøre i et tæt samarbejde med forældrene, der jo er børns vigtigste voksne.

3 04 05 > Formålet Formålet med børn og unge-politikken er at danne en værdimæssig paraply for alle tilbud, indsatser og særlige strategier og handleplaner for børn og unge i Århus. Børn og unge-politikken skal være til vedvarende debat som grundlag for vores handlinger. Byrådet ønsker med børn og unge-politikken at sætte en overordnet værdimæssig ramme og retning. Således er børn og unge-politikken ikke en opskrift, men en værdiparaply for de konkrete indsatser i Århus Kommune. unge-politikkens værdier leves, udmøntes og udfordres gennem personalepolitikker, lokale indsatser, kultur- og værdiprocesser og ikke mindst i hverdagsetikken blandt børn, unge og voksne. Børn og unge-politikken skal bidrage til øget helhedstænkning i alle indsatser for børn og unge i Århus Kommune, og derigennem bidrage til, at sammenhængen mellem almene tilbud og tilbud for børn og unge med særlige behov styrkes. Børn og unge-politikkens værdier og holdninger skal være meningsfulde for alle børn, unge og voksne hver dag. I en dynamisk og globaliseret verden er der mange valgmuligheder, nye udfordringer og til tider diffuse krav og forventninger. Børn og unge-politikken skal bidrage til at skabe et fælles fundament og forhåbentligt inspirere til en dialog om, hvordan vi i Århus Kommune udvikler vores fælles værdier, mål og indsatser. Gennem børn og unge-politikken vil vi som byråd sende et signal om: Hvilke værdier det fremadrettede arbejde med børn og unge skal baseres på At demokratisk dialog om fælles værdier er afgørende for udvikling, tolerance og medborgerskab hvilken tilgang Århus Kommunes medarbejdere møder børn og unge med Det ansvar alle voksne har i forhold til at sikre børn og unge en positiv opvækst For at realisere værdierne i børn og unge-politikken er der brug for differentierede og mangfoldige indsatser og fællesskaber. Derfor er det Byrådets ambition, at børn og Børn og unge-politikken skal realiseres gennem målrettede strategier, handleplaner og indsatser, som formuleres og implementeres over en årrække. Den sande målestok for en nations kvalitet er, hvor godt den tager sig af sine børn deres sundhed og sikkerhed, deres materielle sikkerhed, deres uddannelse og socialisering og deres oplevelse af at være elsket, værdsat og inkluderet i de familier og det samfund, som de er født i. (UNICEF, 2007) Disse ord er UNICEF s, og med børn og unge-politikken bliver de også ramme for alle indsatser i Århus Kommune. Over for børnene, de unge og vores fælles fremtid har Århus Kommune et ansvar for, at børn og unge kan vokse op og være trygge og glade og udvikle sig til robuste, kreative og kompetente medborgere.

4 06 07 > Afsæt i Århus Kommunes vision og værdigrundlag Århus Kommune har vedtaget en vision og et fælles værdigrundlag, som danner afsæt for børn og unge-politikken: Århus - en god by for alle Byen med plads til at udfolde sig i. Alle skal have mulighed for at tage ansvar for eget liv og udnytte egne evner Vi skal i fællesskab hjælpe dem, der har brug for det Der skal være plads til forskellighed og mangfoldighed. Integration skal være vores styrke Århus skal tilbyde mange forskellige udfoldelsesmuligheder for børn og unge fra 0 til 18 år. Idræt, musik, kunst, klubber, legepladser skal være inden for nem rækkevidde. Børn og unge skal udvikle ansvarlighed for sig selv, kammeraterne og det omgivende samfund i Århus. Det er afgørende, at børn og unge får positive erfaringer i mangfoldige former for fællesskaber. Århus - en by i bevægelse Byen med et stærkt og nyskabende erhvervs-, kultur-, og uddannelsesliv. nye idéer skal dyrkes og prøves af i utraditionelle samarbejdsformer Århus Kommune skal være forrest med udvikling og brug af ny teknologi Vi skal orientere os internationalt og gøre os gældende blandt de bedste Børn og unge skal opleve, at der er tid og plads til at lege, eksperimentere, udforske og afprøve verden gennem alsidige aktiviteter. Det gælder fx i forhold til brug af it og teknologi og i forhold til at komme ud i verden gennem udveksling og studieophold. Århus Kommunes tre grundværdier: 1. Troværdighed - man skal kunne have tillid til os Vi står ved det, vi gør, og man kan regne med det, vi siger. Vi lægger stor vægt på kvalitet og ansvarlighed og tænker i helheder og sammenhænge. Vi møder borgerne og hinanden med åbenhed. 2. Respekt - alle skal have en god og ordentlig behandling Vi sætter borgeren i centrum med fokus på både rettigheder og pligter. Vi har et særligt ansvar for at sikre rummelighed og give plads til forskellighed. Vi respekterer andre menneskers ret til egne livsværdier, meninger og erfaringer. 3. Engagement - den enkeltes indsats gør en forskel og Århus Kommune skal gøre det endnu bedre Vi engagerer os fagligt og personligt, og vi stræber efter at gøre en forskel. Vi arbejder målrettet og resultatorien-teret og forsøger hele tiden at gøre det endnu bedre. Vi er fleksible og forandringsvillige og sætter pris på nye ideer og initiativer. Troværdighed Respekt Engagement Fælles værdier i Århus Kommune Troværdighed Respekt Engagement Fælles værdier i Århus Kommune

5 08 09 > Børn og unge skal opleve troværdige voksne omkring sig. Man skal kunne regne med de voksne, uanset om det er forældre, lærere, pædagoger, rådgivere, vejledere eller folk fra en frivillig forening. Århus Kommune skal understøtte børn og unges lyst og evne til at engagere sig personligt, fagligt, socialt og kulturelt. Det kræver en differentieret tilgang, så alle børn og unge kan udnytte og udfolde deres potentialer. Børn og unge skal mødes med åbenhed, respekt og tillid. Tillid til, at de er troværdige og til, at de er eksperter i at være barn eller ung. De voksne skal understøtte børn og unges mod og lyst til at danne tillidsfulde relationer med hinanden på tværs af køn, alder og etnisk baggrund. Århus Kommune skal understøtte, at børn og unge sætter sig mål og forsøger at opnå dem. Kommunens tilbud skal være præget af mangfoldighed og fleksibilitet og inspirere børn og unges kreativitet. Der skal være plads til, at alle kan opleve, at det er sjovt at blive dygtigere og skabe noget nyt.

6 10 11 > Visionen for vores børn og unge-politik Børn og unge er vores fælles ansvar Børn og unge-politikken vedrører alle borgere i Århus Kommune. Fra byråd, til medarbejdere, frivillige og forældre har vi alle et ansvar for børnene og de unge, og vi er alle vigtige bidragsydere til børn og unges udvikling af identitet, selvværd og kompetencer. I Århus Kommune vil vi gøre en indsats for, at børn og unge udvikler sig til: Glade, sunde børn og unge med selvværd Personligt robuste, livsduelige og kreative børn og unge, som har et højt fagligt niveau og er rustede til at møde fremtidens udfordringer Børn og unge, der oplever medborgerskab og bruger det Børn og unge, der deltager i og inkluderer hinanden i fællesskaber Alle voksne må tage et særligt ansvar for at opdrage, inddrage og anerkende børnene og de unge og være bevidste om, at de har en vigtig rolle, når det gælder om at drage omsorg for børn og unge og inspirere, motivere og støtte dem i deres udvikling. Omkring hvert eneste barn og ungt menneske i Århus skal der være en mosaik af menneskelige ressourcer. En mosaik med mange farver, former og udtryk, hvor der altid er støtte, vejledning og omsorg. Og hvis der er forældre, der i kortere eller længere tid ikke magter deres ansvar, har de øvrige voksne et ansvar for at træde tættere sammen om barnet, den unge og familien. Vi kan alle gøre en stor forskel. Hvis alle voksne i Århus er bevidste om deres store ansvar og betydning, kan vi tilsammen skabe rammerne for et rigtig godt børne- og ungdomsliv. Det kræver, at vi møder børnene og de unge med anerkendelse og med ubrydelig tro på de ressourcer, de hver især er i besiddelse af. Det kræver også, at vi hjælper børn og unge til at behandle hinanden med respekt i deres egne fællesskaber. Og det kræver, at alle voksne og især forældrene sætter tydelige normer og grænser.

7 12 13 > Muligheder og udfordringer Børn, unge og voksne er en del af et globalt videns- og netværkssamfund, hvor omsætning af viden DERFOR VIL Århus Kommune og information er væsentlig. Samfundsudviklingen giver os et væld af muligheder og en stor grad af personlig frihed - men der følger udfordringer med. Sikre alle børn og unge et trygt og udviklende liv Sætte børnene og de unges tarv i centrum måle kvaliteten af kommunens indsatser og vurdere børnenes og de unges udbytte heraf Behandle børn og unge forskelligt for at give Arbejde ud fra en fælles forståelse af begreber- dem lige muligheder ne læring og udvikling Netværk og fællesskaber bliver mere flygtige, og der er Viden, innovation og kreativitet bliver afgørende for udvik- Anerkende forældrene som de vigtigste per- Inddrage samarbejdspartnere både lokalt og tendenser til øget opdeling i grupper. Det kulturelle kit, der ling og vækst. Det udfordrer børn og unges kompetencer, soner i børn og unges liv internationalt og frivillige organisationer i sam- binder os sammen, er under pres, og den enkeltes ressour- fordi det kræver, at de er fagligt stærke, er personligt og Forvente, at forældre optræder med ansvar og arbejdet om indsatsen for børn og unge cer bliver udslagsgivende for, om man er med eller udenfor. socialt engagerede, at de har selvværd og mod, er kreative tydelighed Sende et klart signal til børnene og de unge om, Der skal derfor ydes en ekstra indsats for at sikre, at de og har evnerne til at kombinere vidensområder. Evnerne til støtte de familier, der har særligt brug for det at de aldrig bliver ladt alene fællesskaber, Århus Kommune tilbyder, er åbne og inklude- at forny sig selv og omgivelserne, og evnerne til samarbejde sikre, at der er et struktureret samarbejde og en Sørge for, at der er nem adgang til hjælp hos rende for alle børn og unge. og samspil bliver vigtige forudsætninger. løbende dialog mellem forældre og personale kommunens medarbejdere, hvis børn og unge Arbejde for at skabe helhed og sammenhæng oplever mistrivsel eller overgreb, eller hvis foræl- Alle, der arbejder med tilbud og indsatser i Århus Kommune mellem tilbud og indsatser for børn og unge drene har svært ved at tage vare på deres børn skal være bevidste om deres rolle som kulturbærer og kultur- Konsekvent inddrage børn og unge som aktive formidler. De skal bidrage til, at den enkelte trives og medudviklere af fællesskaberne i dagtilbud, sko- udvikler sine kompetencer til at deltage i fællesskaber. ler, fritids- og ungdomstilbud, øvrige institutioner mv.

8 14 15 > Et veldefineret voksenperspektiv Det er den voksnes ansvar at understøtte og udfordre barnet og den unge, således at de trives og kan udfolde deres faglige og personlige potentialer gennem mangfoldige aktiviteter og fællesskaber. DERFOR VIL Århus Kommune møde børn og unge med: Omsorg og engagement respekt for barnet eller den unges tanker om, Anerkendelse og nærvær hvordan det er at være barn eller ung Aktiv handling, hvis et barn har brug for hjælp Fokus på børnenes og de unges styrker, poten- Hjælp, der matcher problemernes omfang tialer, behov, aktuelle interesser og muligheder Høje forventninger og blik for den enkeltes sær- for deltagelse i selvvalgte fællesskaber lige forudsætninger og talenter Klare værdier, normer og holdninger, som kan bidrage til børn og unges dannelse

9 16 17 > Børn og unge-politikken bygger på FN s Børnekonvention Børn og unge-politikken - sådan! FNs Børnekonvention bygger på nogle grundlæggende principper: Sundhed Barnet har ret til at opnå højest mulige grad af sundhed sikring af barnets interesser Samfundet skal sikre barnets tarv, når der træffes beslutninger. Staten er forpligtet til at vedtage særlige regler, der beskytter barnet Retten til at udtrykke meninger Barnets ret til at give udtryk for en mening, og krav på, at denne mening respekteres i overensstemmelse med barnets alder og modenhed Ligestilling og beskyttelse mod diskrimination Alle rettigheder gælder for alle børn uden undtagelse. Landene skal beskytte børn mod alle former for diskrimination Social sikkerhed Børn har ret til at nyde godt af social sikkerhed Hvile og fritid Barnets ret til hvile, fritid og deltagelse i kulturelle og kreative aktiviteter Se for mere information om Børnekonventionen Fra debatten: Hvis jeg sku bestemme Hvis jeg sku bestemme, bygger den kommende børn og unge-politik i Århus Kommune på FN s børnekonvention. Specielt bør der lægges vægt på Børn og unges mulighed for deltagelse. På den led styrker vi deres medborgerskab og ejerskab til samfundet med dets rettigheder og ansvar. Derudover er det af stor betydning, at politikken tager hensyn til Ikke diskrimination, der jo samtidig er en vigtig brik i integrationen. Hvis jeg sku bestemme, er politikken gennemsyret af en anerkendende tilgang til børn og unge. Den skal klart signalere, at vi vil børn og unge.

10 18 19 > Fra debatten: Forældrene skal drages mere med ind i dagligdagen, det skulle faktisk være obligatorisk, at man fulgte sit store barn minimum en skoledag om året, så man kan få syn for sagen og selv ved, hvordan skolen og barnet samarbejder. Forældresamarbejde For børnene og de unge har det umådelig stor betydning, at deres forældre optræder som tydelige og ansvarlige voksne. Det vil sige voksne, der definerer normer, sætter grænser og i det hele taget er rollemodeller for god adfærd og gensidig respekt mellem mennesker. Med børn og unge-politikken skal det understreges, at at mødes på bestemte måder. Derfor vil Århus Kommune Århus Kommune helt grundlæggende har tillid til forældrene som de vigtigste personer i børn og unges opvækst. samarbejdet matcher familiens behov, ressourcer og forud- arbejde for et gensidigt samarbejde med forældrene, så Det er derfor et afgørende princip, at vi i Århus Kommune sætninger. understøtter og opmuntrer forældreansvaret, uanset om vi er fagpersoner, familie, politikere, ledere, venner, børn eller Forældre skal opleve deres synspunkter hørt. Det gælder noget helt andet. både i den enkelte institution og skole og generelt på kommunalt niveau i forbindelse med de politiske beslutningsprocesser. Institutions- og skolebestyrelser er meget cen- Forældre er som alle andre mennesker forskellige. Derfor skal forældresamarbejdet have mange forskellige former. trale dialogpartnere i udviklingen af kommunens indsatser Nogle gange er det på skolen eller i dagtilbuddet, andre for børn og unge. gange er det hjemme hos forældrene. Princippet om dialog og samarbejde skal altid gå forud for vaner og rutiner med DERFOR VIL Århus Kommune have en positiv forventning om, at forældrene påtager sig ansvaret for deres børn og unge til enhver tid søge at skabe reelle deltagelsesog indflydelsesmuligheder for forældre Gå i dialog med forældrene ud fra en forudsætning om et gensidigt berigende og forpligtende ansvar i samarbejdet om børnene og de unge Understøtte, at forældre og fagpersoner udvikler gensidig respekt for hinandens ansvar og opgaver Fra debatten: Jo, selvfølgelig skal vi forældre tage vores medansvar seriøst. Børnene er dybest set vores ansvar, og vi er også en del, der gerne vil være med til at sætte dagsordnen for, hvordan vi ønsker, at skole og institutioner skal drives. Tag ikke fejl af det! Understøtte familierne og stille hjælp til rådighed, når der er behov Gribe tidligt ind i de tilfælde, hvor forældreevnen ikke rækker og stille hjælp til rådighed, når behovet er der undersøge forældrenes tilfredshed med tilbud og indsatser gennem dialog og forældretilfredshedsundersøgelser

11 20 21 > Fra debatten: At lære skal være sjovt! Fra debatten: Glade voksne! Læring og udvikling Børn og unges læring og udvikling skal styrkes gennem alsidige aktiviteter og processer. Børn og unge skal understøttes i at udvikle deres motivation og lyst til lære noget nyt. Læring og udvikling sker gennem en mangfoldighed af at nå målene for læring og udvikling har Århus Kommune processer, for børn og unge lærer på alle tidspunkter og i brug for en mangfoldighed af initiativer og fællesskaber. alle situationer. Når Århus Kommune, i samarbejde med forældrene, arbejder for at styrke børn og unges alsidige kompetenceudvikling, skal børn og unges ressourcer og forud- engagere sig i de mange udfoldelsesmuligheder inden for Århus Kommune skal bidrage til, at børn og unge vælger at sætninger i centrum. Der skal være plads til alle både børn sport, bevægelse, musik, medier, kunst og andre kulturelle og unge med særlige behov og særlige talenter og for områder. DERFOR VIL Århus Kommune Anerkende, at børn og unge har forskellige forudsætninger og forskellige måder at lære på og understøtte den enkeltes læring og udvikling gennem en mangfoldighed af læringsstile og med inddragelse af alternative læringsrum som fx byens kulturinstitutioner og naturen have høje ambitioner på alle børn og unges vegne. De forventninger børn og unge mødes med, er afgørende for deres trivsel og læring Vurdere og evaluere barnets og den unges læring gennem dialog mellem fagpersoner, forældre og børnene og de unge med udgangspunkt i fælles læringsmål Understøtte, at alle børn og unge udvikler gode relationer og deltagelsesmuligheder i de fællesskaber, de er en del af Sikre, at børnene og de unge kan være aktive, undersøgende og eksperimenterende, så de får mulighed for indsigt i strategier for egen læring og udvikling Øge fokus på den tidlige indsats og dagtilbuddenes vigtige rolle i forhold til børn og unges trivsel, sundhed, læring og udvikling Dette læringssyn skal kendetegne Århus Kommunes tilbud og indsatser og da de fysiske rammer har stor betydning for trivsel, læring og udvikling skal læringssynet tages i betragtning, når skoler, institutioner, fritidsfaciliteter m.v. nybygges og ombygges.

12 22 23 > Rummelighed og socialt ansvar Børn og unge med særlige behov Sammenhængskraften i det århusianske samfund skal styrkes, og alle uanset etnisk oprindelse, køn, alder eller handicap skal inkluderes i fællesskaberne som aktive medborgere med respekt for de grundlæggende demokratiske værdier. Århus Kommunes indsatser og tilbud for børn og unge skal i alle henseender være kendetegnet ved at være inkluderende og rummelige. Århus Kommune er forpligtet til at hjælpe og gribe ind, der hvor familierne ikke har tilstrækkeligt med ressourcer, og de svageste familier skal støttes til at klare forældre opgaven. Børn og unge med fysisk, psykisk, intellektuel eller sensorisk Omsorgen for børn og unge med særlige behov er ikke funktionsnedsættelse skal opleve at være ligeværdige delta- alene en opgave og et ansvar for forældre og offentlige Det er et grundlæggende princip i børn og unge-politikken, skal være Århus Kommunes styrke. Derfor skal børn og gere. De har krav på, at der gøres en særlig indsats og sikres myndigheder. Det omkringliggende samfund i form af virk- at børn og unge skal opleve sig inkluderet, værdsat og unge lære at anerkende og rumme forskelligheden gen- tilgængelighed til de aktiviteter og tilbud, der udbydes, for somheder, foreningslivet og privatpersoner har ligeledes et anerkendt. Det skal sikres, at børn og unge har deltagelses- nem deltagelse i fællesskaber, som præges af mangfoldig- at styrke deres deltagelsesmuligheder og deres samlede triv- medansvar for de mest udsatte børn og unge. og indflydelsesmuligheder i fællesskaberne. Forskellighed hed i forhold til fx etnicitet, alder, køn og handicaps. sel, læring og udvikling. Indsatserne for børn og unge med særlige behov skal bygge på høje ambitioner på alle børn og unges vegne og på børn og unge-politikkens øvrige værdier. De særlige indsatser for denne målgruppe af børn og unge kræver et tæt, velorganiseret samarbejde på tværs af magistrats afdelinger og i de lokale distrikter. Der skal sikres en fælles udnyttelse af ressourcerne gennem tidlige og målrettede indsatser, og der skal tilbydes den nødvendige kompetence udvikling og rådgivning til medarbejderne.

13 24 25 > DERFOR VIL Århus Kommune Sikre, at fællesskaberne bygger på demokratiske Gribe tidligt ind, når der er bekymring om et principper om antidiskrimination, ytringsfrihed, barns trivsel inddragelse og medborgerskab Arbejde aktivt for at fremme venskaber og hjælpe barnet og den unge til at finde sin sær- respekt for forskellighed lige motivation og indgang til fællesskaberne sikre, at Århus Kommunes indsatser og tilbud giver plads til forskellige deltagelsesmuligheder, læringsstile og en vifte af arbejds- og samværsformer, hvor børn og unge får kendskab til forskellige kulturer

14 26 27 > Sundhed og trivsel Sundhed skabes af mennesker i hverdagen, der hvor vi lever, lærer, arbejder, leger og elsker. DERFOR VIL Århus Kommune Sundhed skabes ved at drage omsorg for sig selv og andre, ved at træffe beslutninger og have kontrol over sit liv, og ved at sikre, at det samfund man lever i, skaber vilkår, som kan sikre sundhed for alle. Skabe sundhedsfremmende rammer og miljøer for barnet og den unge Udvikle og formidle ny viden om sundhed Koordinere, udvikle og afprøve sundheds- og WHO s Ottawa Charter for sundhedsfremme 1986 Fremme sundhed og trivsel ved at udvikle børnenes og de unges handlekompetencer, så de i trivselsfremmende indsatser for børn og unge og deres familier fællesskab og hver for sig kan tage kritisk stilling At skabe sundhed og trivsel indebærer, at vi alle vedkender os vores ansvar og påtager os vores del af opgaverne. Således har både den enkelte (barnet, den unge og forældrene), fællesskaberne og det offentlige et medansvar for at fremme trivsel, sundhed og selvværd hos barnet og den unge. At skabe sundhed og trivsel indebærer også, at der i særlig grad fokuseres på social ulighed. hvordan bevægelse, leg, gode relationer og glæde fremmes i både læringsmiljøerne og fritidens aktiviteter. Livsstilsvaner grundlægges tidligt i livet. Derfor skal sund livsstil være en integreret del af børn og unges hverdag. Det er således væsentligt, at man i fællesskaberne med børn og unge gør det sunde valg muligt og attraktivt. og handle for at fremme egen og andres sundhed Sikre støtte til børn og unge med særlige psykiske, fysiske og sociale behov Trivsel, velvære og livsglæde er nogle af de vigtigste elementer i et godt barne- og ungdomsliv. Fysisk og psykisk sundhed har direkte sammenhæng med barnets og den unges muligheder for at udvikle sig. Derfor er det vigtigt med et godt samarbejde mellem kommunens medarbejdere, de frivillige foreninger, forældrene, børnene og de unge om, Århus Kommune er hovedansvarlig for koordinering af sundhedstilbud til børn, unge og deres forældre på tværs af sektorer, magistratsafdelinger og faggrupper, så borgerne oplever sammenhængende, overskuelige og nemt tilgængelige sundhedstilbud.

15 28 29 > Evaluering af kvalitet gennem dialog Århus Kommune skal altid søge at forbedre kvaliteten af indsatserne for børn og unge. Dialogen ud- DERFOR VIL Århus Kommune folder sig dels ved udformning af politikker, opstilling af mål og rammer, planlægning af indsatser og dels gennem evalueringer. Inddrage børn, unge og forældre i evalueringer Arbejde med dialogbaseret evaluering og ind- sikre, at rapporter altid følges af dialog om udviklingsmuligheder og prioritering af indsatser drage medarbejdernes professionelle viden opsamle evalueringer gennem kvalitetsrappor- Løbende tilbagemeldinger, brugertilfredshedsvurderinger Før en evaluering iværksættes, er det vigtigt at opstille vel- ter eller lignende for alle typer af institutioner, og dialoger om kvaliteten er derfor vigtige. Evaluerin- begrundede mål og indikatorer for god kvalitet i et barne- der arbejder med børn og unge ger skal være kendetegnet ved at bygge på viden, dialog og ungeperspektiv. Evaluering kan vedrøre såvel børns og anerkendelse. Det er vigtigt, at evalueringskriterier og kompetenceudvikling og trivsel, en skoles samlede resulta- resultaterne er synlige og formidlet åbent gennem værk- ter som en forvaltnings indsatser og mål. tøjer som fx kvalitetsrapporter.

16 30 31 > Børn og unge-politikken er også dialog Værdier, holdninger og principper bliver til og udfordres gennem dialog. Derfor er det vigtigt, at Århus Kommune arbejder med børn og unge-politik på alle niveauer. Det skal sikres, at børn og unge oplever reel mulighed for at deltage som medborgere i demokratiske processer i skoler og institutioner. I alle indsatser og tilbud skal børn og unges stemmer høres, og Århus Kommune skal have fokus på, hvordan alle børn får redskaber til at deltage, får træning i at deltage og oplever, at deres deltagelse har betydning. DERFOR VIL Århus Kommune på lokalt og kommunalt niveau styrke den demo- styrke samarbejdet på tværs af offentlige, frivillige kratiske dialog med og blandt børn og unge og private institutioner, foreninger og virksomhe- Inddrage børn og unge i evalueringer, debatter der med det mål at skabe helhed, sammenhæng og høringer mv. og muligheder i børn og unges liv

Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune. Det er for børn. Trivsel og læring i de vigtigste år

Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune. Det er for børn. Trivsel og læring i de vigtigste år Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune Det er for børn Trivsel og læring i de vigtigste år Forord Det er for børn trivsel og læring i de vigtigste år er Vejle Kommunes delpolitik for dagtilbudsområdet

Læs mere

Perspektiver på det gode børneliv. - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige

Perspektiver på det gode børneliv. - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Perspektiver på det gode børneliv - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Perspektiver på det gode børneliv - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Den fælles politik

Læs mere

Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013.

Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013. Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013. Indhold Forord.... 3 Lovgrundlag... 3 Dagtilbudsloven... 3 Børn- og ungepolitikker... 3 Udviklingsplan.... 4 Pædagogiske principper

Læs mere

Bland dig i byen. Kom med, borger. Mangfoldighed. er Ishøjs styrke. Ishøjs medborgerpolitik. Inkluder din nabo. Ishøj Kommune

Bland dig i byen. Kom med, borger. Mangfoldighed. er Ishøjs styrke. Ishøjs medborgerpolitik. Inkluder din nabo. Ishøj Kommune Bland dig i byen Kom med, borger Mangfoldighed er Ishøjs styrke Ishøjs medborgerpolitik Inkluder din nabo Ishøj Kommune 1 Forord et medborgerskab i Ishøj Medborgerpolitik Forord et medborgerskab i Ishøj...3

Læs mere

Frederikssund Kommunes Børne- og Ungepolitik 2013-2017

Frederikssund Kommunes Børne- og Ungepolitik 2013-2017 Frederikssund Kommunes Børne- og Ungepolitik 2013-2017 Forord Med denne Børne- og Ungepolitik 2013-2017 ønsker vi at beskrive rammerne for det gode børne- og ungeliv i Frederikssund Kommune de kommende

Læs mere

7 Ishøj Kommune. Ishøj Byråd 4. Oktober 2011

7 Ishøj Kommune. Ishøj Byråd 4. Oktober 2011 7 Ishøj Kommune Ishøj Byråd 4. Oktober 2011 Medborgerpolitik Forord et medborgerskab i Ishøj... 3 Vision mangfoldighed er Ishøjs styrke... 4 Mission skab en bedre kommune for alle... 5 HOVEDFOKUS: Inklusion...

Læs mere

Medborgerskab i Næstved Kommune. Medborgerskabspolitik

Medborgerskab i Næstved Kommune. Medborgerskabspolitik Medborgerskab i Næstved Kommune Medborgerskabspolitik 1 MOD PÅ MEDBORGERSKAB Næstved Kommune har mod på medborgerskab, og det er jeg som Borgmester stolt af Vi har i Næstved Kommune brug for, at alle er

Læs mere

Dagtilbud med mening - et legende og udviklingsorienteret dagtilbud

Dagtilbud med mening - et legende og udviklingsorienteret dagtilbud Vision for fremtidens dagtilbud 2020 i Ballerup 18. september, 2014 v7 Dagtilbud med mening - et legende og udviklingsorienteret dagtilbud Visionens tre overordnede mål Alle børn trives og udvikler sig

Læs mere

Mål og indholdsbeskrivelse for SFO er i Hillerød Kommune

Mål og indholdsbeskrivelse for SFO er i Hillerød Kommune Mål og indholdsbeskrivelse for SFO er i Hillerød Kommune Godkendt af byrådet juni 2011 Indhold Indledning mål- og indholdsbeskrivelsen indgår i sammenhæng med de øvrige politikker... 3 Værdier i SFO Fritid:

Læs mere

Skolepolitik. Silkeborg Kommunes skolepolitik

Skolepolitik. Silkeborg Kommunes skolepolitik Skolepolitik Silkeborg Kommunes skolepolitik 1 2 Indledning En skole i Silkeborg Kommune består af en undervisningsdel og en fritidsdel. Skolepolitikken angiver, hvad der skal være kendetegnende for Den

Læs mere

Lærings- og Trivselspolitik 2021

Lærings- og Trivselspolitik 2021 Lærings- og Trivselspolitik 2021 Indhold Indledning... 3 Læring... 5 Trivsel... 7 Samspil.... 9 Rammer for læring, trivsel og samspil... 11 2 Lærings- og trivselspolitik 2021 Indledning Vi ser læring og

Læs mere

Den pædagogiske læreplan

Den pædagogiske læreplan Gentofte Kommune Den pædagogiske læreplan Den 1. august 2013 1 Indledning Gentofte Kommune vil have det bedste børneliv for de 0 til 6-årige. Vi vil være førende med et børneområde på forkant med den globale

Læs mere

Mål og indholdsbeskrivelse for specialtilrettelagt aktiviteter udenfor elevernes undervisningstid

Mål og indholdsbeskrivelse for specialtilrettelagt aktiviteter udenfor elevernes undervisningstid Rådhusskolen - Specialcenter Idrætsvej 1 6580 Vamdrup Telefon 79 79 70 60 EAN 5798005330202 E-mail raadshusskolen@kolding.dk www.kolding.dk Mål og indholdsbeskrivelse for specialtilrettelagt aktiviteter

Læs mere

Mål og indhold i SFO. Supplement til Skolepolitikken i Silkeborg

Mål og indhold i SFO. Supplement til Skolepolitikken i Silkeborg Mål og indhold i SFO Supplement til Skolepolitikken i Silkeborg 2 Indledning En skole i Silkeborg Kommune består af en undervisningsdel og en fritidsdel. Skolepolitikken angiver, hvad der skal være kendetegnende

Læs mere

De pædagogiske læreplaner og praksis

De pædagogiske læreplaner og praksis De pædagogiske læreplaner og praksis Medarbejderne har på en personaledag lavet fælles mål for læreplanerne, og på den måde har dagtilbuddet et fælles afsæt, alle medarbejderne arbejder ud fra. Der er

Læs mere

Sårbare børn og unge. Politik for Herning Kommune

Sårbare børn og unge. Politik for Herning Kommune Sårbare børn og unge Politik for Herning Kommune Indhold Forord af Lars Krarup, Borgmester 5 Politik for Såbare børn og unge - Indledning - Vision 7 1 - Politiske målsætninger 9 2 - Byrådets Børne- og

Læs mere

Gladsaxe Kommunes sammenhængende børne- og ungepolitik 2015-2020. en politik, der sikrer sammenhængskraft på børne- og ungeområdet

Gladsaxe Kommunes sammenhængende børne- og ungepolitik 2015-2020. en politik, der sikrer sammenhængskraft på børne- og ungeområdet Gladsaxe Kommunes sammenhængende børne- og ungepolitik 2015-2020 en politik, der sikrer sammenhængskraft på børne- og ungeområdet Forord [Tekst indsættes, når politikken foreligger i endelig form] Indledning

Læs mere

Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017

Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017 Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017 Indhold Vi vil være bedre Læring i fokus Læring, motivation og trivsel Hoved og hænder Hjertet med Form og fornyelse Viden og samarbejde Fordi verden venter 3 6

Læs mere

Implementeringsplanen skal beskrive, hvordan HR-strategien implementeres i praksis i forvaltninger, afdelinger og institutioner.

Implementeringsplanen skal beskrive, hvordan HR-strategien implementeres i praksis i forvaltninger, afdelinger og institutioner. Projekt: HR-strategi Projektet er en toledet størrelse: Første del handler om at udvikle en strategi for HR (Human Ressources) en HR-strategi - for Frederikshavn Kommune, herunder definere, hvad vi i Frederikshavn

Læs mere

Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE

Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE Den fælles vision Denne personalepolitik er gældende fra den 1. januar 2008. Og da en personalepolitik aldrig må blive statisk, vil den blive evalueret og revurderet

Læs mere

Strategi for alle børn og unges læring, udvikling og trivsel

Strategi for alle børn og unges læring, udvikling og trivsel Strategi for alle børn og unges læring, udvikling og trivsel Strategiens tre kerneområder Læring Udvikling Trivsel Børn og unges alsidige og personlige udvikling Strategi for alle børn og unges læring,

Læs mere

arbejde med at omsætte skolepolitikken i praksis dokumentere og evaluere indsatsen

arbejde med at omsætte skolepolitikken i praksis dokumentere og evaluere indsatsen Indledning Denne skolepolitik er 2. version af Jammerbugt Kommunes formulerede politik for folkeskolen. Denne anden version er udarbejdet på baggrund af en proces, hvor væsentlige aktører på skoleområdet

Læs mere

Indsats for udvikling af børns. Sprog og sociale kompetencer på dagtilbudsområdet 2012-2013

Indsats for udvikling af børns. Sprog og sociale kompetencer på dagtilbudsområdet 2012-2013 Indsats for udvikling af børns Sprog og sociale kompetencer på dagtilbudsområdet 2012-2013 VI GIVER FLERE BØRN GODE KORT PÅ HÅNDEN OG EN GOD START PÅ LIVET For at give flere børn gode livschancher har

Læs mere

Strategier i Børn og Unge

Strategier i Børn og Unge Strategier i Børn og Unge Børn og Unge arbejder med strategier for at give ramme og retning, fordi vi tror på, at de bedste løsninger på hverdagens udfordringer bliver fundet, ved at ledere og medarbejdere

Læs mere

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre Det gode og aktive hverdagsliv Aabenraa Kommunes politik for ældre Forord Kære læser! I Aabenraa Kommune har vi en vision om, at alle kommunens ældre borgere har mulighed for at leve et godt, aktivt og

Læs mere

BALLERUP KOMMUNE. Institutionspolitiske mål 0-14 år

BALLERUP KOMMUNE. Institutionspolitiske mål 0-14 år BALLERUP KOMMUNE Institutionspolitiske mål 0-14 år 1 BALLERUP KOMMUNE Institutionspolitiske mål 0-14 år forblad 2 3 00 INSTITUTIONSPOLITISKE MÅL At Ballerup børn har Kommunes et sundt plan miljø for og

Læs mere

Børnepolitik for Tårnby Kommune

Børnepolitik for Tårnby Kommune Børnepolitik for Tårnby Kommune 154037-14_v1_Udkast til Børnepolitik pr. 1.1.2015.DOCX181 Forord Tårnby Kommunes børnepolitik er vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 19.12.2006 og gældende fra 1.1.2007.

Læs mere

arbejde med at omsætte skolepolitikken i praksis dokumentere og evaluere indsatsen

arbejde med at omsætte skolepolitikken i praksis dokumentere og evaluere indsatsen Indledning Denne skolepolitik er 2. version af Jammerbugt Kommunes formulerede politik for folkeskolen. Denne anden version er udarbejdet på baggrund af en proces, hvor væsentlige aktører på skoleområdet

Læs mere

DRs Personalepolitik. På Inline, DRs intranet, kan du læse mere om DRs Personalepolitik, og hvordan den kommer til udtryk i praksis.

DRs Personalepolitik. På Inline, DRs intranet, kan du læse mere om DRs Personalepolitik, og hvordan den kommer til udtryk i praksis. DRs Personalepolitik På Inline, DRs intranet, kan du læse mere om DRs Personalepolitik, og hvordan den kommer til udtryk i praksis. DR HR Oktober 2008 Værdi for DRs personalepolitik Ansvar Social og professionel

Læs mere

Ledelse når det er bedst. Ledelsesgrundlag for Glostrup Kommune

Ledelse når det er bedst. Ledelsesgrundlag for Glostrup Kommune Ledelse når det er bedst Ledelsesgrundlag for Glostrup Kommune INTRODUKTION hvad er et ledelsesgrundlag? Fælles principper for god ledelse Som ledere i Glostrup Kommune er vores fornemste opgave at bidrage

Læs mere

Kultur- og idrætspolitik

Kultur- og idrætspolitik Kultur- og idrætspolitik Fredensborg Kommune l Godkendt af Byrådet den XX 1 Forord Kultur- og idrætslivet binder hverdagen sammen for rigtig mange mennesker og er med til at gøre Fredensborg Kommune til

Læs mere

Børnehuset Petra. Værdigrundlag. I Børnehuset Petra skal der være sjovt, meningsfuldt og udviklende for både børn og voksne

Børnehuset Petra. Værdigrundlag. I Børnehuset Petra skal der være sjovt, meningsfuldt og udviklende for både børn og voksne Børnehuset Petra Værdigrundlag I Børnehuset Petra skal der være sjovt, meningsfuldt og udviklende for både børn og voksne Værdigrundlag Dette værdigrundlag er kernen i vores samarbejde, pædagogikken og

Læs mere

DELTAGELSE FOR ALLE SAMMENHÆNGENDE BØRNE- OG UNGEPOLITIK 0-18 ÅR

DELTAGELSE FOR ALLE SAMMENHÆNGENDE BØRNE- OG UNGEPOLITIK 0-18 ÅR DELTAGELSE FOR ALLE SAMMENHÆNGENDE BØRNE- OG UNGEPOLITIK 0-18 ÅR Vores vej // Indledning // Side 1 DELTAGELSE FOR ALLE SAMMENHÆNGENDE BØRNE- OG UNGEPOLITIK I HELSINGØR KOMMUNE 2014 2018 Den sammenhængende

Læs mere

LÆRING DER SÆTTER SPOR

LÆRING DER SÆTTER SPOR LÆRING DER SÆTTER SPOR Faglighed Relationer Bevægelse Kreativitet - Initiativ Min drømmeskole - tegnet af Viktor, 3.A. VISION FOR SKOLEN PÅ NYELANDSVEJ LÆRING DER SÆTTER SPOR Vi er stolte af den kvalitet

Læs mere

Beredskabsstyrelsens Personalepolitik

Beredskabsstyrelsens Personalepolitik Beredskabsstyrelsens Personalepolitik Udgivet af: Beredskabsstyrelsen Datavej 16 3460 Birkerød Telefon 45 90 60 00 Email: brs@brs.dk www.brs.dk 2 Beredskabsstyrelsens Personalepolitik 3 Forord Velkommen

Læs mere

Indskolingen Næsby Skole 2014/2015

Indskolingen Næsby Skole 2014/2015 Indskolingen Næsby Skole 2014/2015 Indskolingens læringssyn Læring er individets bestræbelser på at forstå og mestre verden. Børn og læring ser vi som en dynamisk proces, der involvere børn og voksne.

Læs mere

Mission, vision og værdier

Mission, vision og værdier Mission, vision og værdier 1 Vilkår og udfordringer Skive Kommune skal i de kommende år udvikle sig på baggrund af en fælles forståelse for hvorfor vi er her, hvor vi skal hen og hvordan vi gør det. Med

Læs mere

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PRØ RØVEFO VEFOTO Indhold Dialog, åbenhed og engagement 3 Hvorfor værdier? 4 Fundament for pseronalepolitikken 6 Ledestjerner 8 Kommunalbestyrelsen godkendte personalepolitikken

Læs mere

Vision for læring og dannelse

Vision for læring og dannelse 13-32036 / April 2014 Børn og Unge Svendborg Kommune Indledning Udvalget for Børn og Unge har beskrevet deres vision for læring og dannelse i Svendborg Kommune. Visionen er en ledestjerne, som arbejdet

Læs mere

Der er noget, vi skal, og der er noget, vi vil!

Der er noget, vi skal, og der er noget, vi vil! Der er noget, vi skal, og der er noget, vi vil! Vision for Holbæk Kommune Holbæk Kommunes byråd, maj 2010 Holbæk Kommunes vision: Der er noget, vi skal, og der er noget, vi vil Vi skal: - sikre en sund

Læs mere

Børn og Unge. De 9 strategier

Børn og Unge. De 9 strategier Børn og Unge Børn og Unge De 9 strategier Århus Kommune Senest revideret februar 2010 Børn og Unge DE NI STRATEGIER Børn og Unge har opstillet ni strategier, der tilsammen skal sikre, at vi arbejder målrettet

Læs mere

Mål- og indholdsbeskrivelse for SFO i Syddjurs Kommune

Mål- og indholdsbeskrivelse for SFO i Syddjurs Kommune Mål- og indholdsbeskrivelse for SFO i Syddjurs Kommune Indledning Mål- og indholdsbeskrivelser for SFO i Syddjurs Kommune bygger på de fælles visioner og den politik som kommunen har vedtaget indenfor

Læs mere

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave)

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Medborgerskab og samspil med frivillige Hvordan bringer vi det aktive medborgerskab i spil og styrker samspillet med de frivillige kræfter

Læs mere

Børne- og Unge politik

Børne- og Unge politik Sammenhængende Børne- og Unge politik 2013-2017 1 Indhold Forord 3 Vision 4 Værdier 4 Tema 1 Læring og kompetencer 5 Tema 2 Fritid og kultur 7 Tema 3 Inklusion og fællesskab 8 Tema 4 Forebyggelse og tidlig

Læs mere

Børn og unge-politik i Albertslund Kommune

Børn og unge-politik i Albertslund Kommune Børn og unge-politik i Albertslund Kommune Kommunalbestyrelsen i Albertslund ser det som væsentligt, at der er sammenhæng i børns og unges liv. Børn og unge påvirkes af mange forskellige voksne: Forældre,

Læs mere

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Side 1 af 9 Personalepolitik POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Indhold 1. INDLEDNING: GENTOFTE KOMMUNE LANDETS MEST ATTRAKTIVE KOMMUNALE ARBEJDSPLADS...2 1.1. FORANKRING

Læs mere

PROFESSIONSIDEAL FOR DANMARKS LÆRERFORENING

PROFESSIONSIDEAL FOR DANMARKS LÆRERFORENING PROFESSIONSIDEAL FOR DANMARKS LÆRERFORENING PROFESSIONSIDEAL FOR DANMARKS LÆRERFORENING I efter bedste evne opfylde folkeskolens målsætning og undervisningsmål. De målsætninger, undervisningsmål og principper,

Læs mere

PÆDAGOGISKE LÆRERPLANER I MARIEHØNEN

PÆDAGOGISKE LÆRERPLANER I MARIEHØNEN PÆDAGOGISKE LÆRERPLANER I MARIEHØNEN Følgende opridser de mål og planer for børnenes læring, vi arbejder med i Mariehønen. Vi inspireres af Daniels Sterns formuleringer omkring barnesynet med udgangspunkt

Læs mere

Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Januar 2009

Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Januar 2009 Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Januar 2009 2 Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Kære leder i Aalborg Kommune Der skrives og tales meget om nutidige og fremtidige krav til god ledelse. Samfundsudviklingen

Læs mere

Skolen'på'Nyelandsvej& MISSION VISION

Skolen'på'Nyelandsvej& MISSION VISION Skolen'på'Nyelandsvej& MISSION Vores mission er, at hvert eneste barn udvikler livsduelighed i samtid og fremtid at de kan skabe sig et meningsfuldt liv i egne øjne og i omverdenens, som barn og som voksen

Læs mere

FORÆLDRE SOM SAMARBEJDSPARTNERE BALLERUP KOMMUNE

FORÆLDRE SOM SAMARBEJDSPARTNERE BALLERUP KOMMUNE FORÆLDRE SOM SAMARBEJDSPARTNERE BALLERUP KOMMUNE 1 BALLERUP KOMMUNE FORÆLDRE SOM SAMARBEJDSPARTNERE INDHOLD Forældre som samarbejdspartnere 3 Faktabox historie 5 En fælles opgave for professionelle og

Læs mere

Værdier for Troldedynastiet / Troldedynastiets virksomhedsplan.

Værdier for Troldedynastiet / Troldedynastiets virksomhedsplan. Værdier for Troldedynastiet / Troldedynastiets virksomhedsplan. Varde Kommune har på overordnet kommunalt niveau besluttet, at styringen af de enkelte institutioner primært skal baseres på et værdigrundlag

Læs mere

Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof"

Strategi-plan 2020: På vej mod Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof" Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof" Skolens VISION for 2020

Læs mere

Kultur- og Fritidspolitik 2016-2019

Kultur- og Fritidspolitik 2016-2019 Kultur- og Fritidspolitik 2016-2019 - Udkast - Foto: Thomas Petri København er tre gange kåret af et internationalt magasin som verdens bedste by at bo og leve i. Det er der mange gode grunde til. Blandt

Læs mere

Forslag. Handicappolitik

Forslag. Handicappolitik Forslag Handicappolitik Handicappolitikken angiver Svendborg Kommunes overordnede vision og mål for indsatsen for børn, unge og voksne med funktionsnedsættelse. Politikken er en revision af den vedtagne

Læs mere

2015-2019. Sprog- og Læsestrategi

2015-2019. Sprog- og Læsestrategi 2015-2019 Sprog- og Læsestrategi Strategien omfatter tale, sprog og skriftsproget (både læsning og skrivning). Forord For at kunne tage aktivt del i livet har vi brug for sproglige kompetencer. Det drejer

Læs mere

VÆRDIGRUNDLAG FOR. Multimediehuset

VÆRDIGRUNDLAG FOR. Multimediehuset VÆRDIGRUNDLAG FOR Multimediehuset Århus Kommune Borgerservice og Biblioteker Værdigrundlag for Multimediehuset Århus Kommune Borgerservice og Biblioteker Udarbejdet i samarbejde med NIRAS Konsulenterne

Læs mere

Skolens politikker skal imødekomme skolens mission og vision, afspejle værdigrundlaget samt give mulighed for, at der kan sættes spor hver dag.

Skolens politikker skal imødekomme skolens mission og vision, afspejle værdigrundlaget samt give mulighed for, at der kan sættes spor hver dag. Skolens politikker Indhold Uddannelsespolitik o Pædagogisk og didaktisk fundament o Læringsmiljø Sundhedspolitik Personalepolitik o Politik for trivsel o Politik for kompetenceudvikling o Politik for ansættelse

Læs mere

VESTERVANGS PÆDAGOGISKE MÅLSÆTNING

VESTERVANGS PÆDAGOGISKE MÅLSÆTNING VESTERVANGS PÆDAGOGISKE MÅLSÆTNING København, 17. November 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE DEMOKRATISK DANNELSE 2 TRIVSEL OG SUNDHED 2 FORÆLDRESAMARBEJDE 3 BARNETS ALSIDIGE UDVIKLING FRITIDSPÆDAGOGISK UDVIKLING

Læs mere

KULTUR-, IDRÆTS- OG FRITIDSPOLITIK MOD PÅ LIVET ENERGI TIL HANDLING - DET ER NOGET SÆRLIGT AT VÆRE BORGER I FREDERICIA VISION VÆRDIER INDSATSER

KULTUR-, IDRÆTS- OG FRITIDSPOLITIK MOD PÅ LIVET ENERGI TIL HANDLING - DET ER NOGET SÆRLIGT AT VÆRE BORGER I FREDERICIA VISION VÆRDIER INDSATSER KULTUR-, IDRÆTS- OG FRITIDSPOLITIK 2012 15 MOD PÅ LIVET ENERGI TIL HANDLING - DET ER NOGET SÆRLIGT AT VÆRE BORGER I FREDERICIA VISION VÆRDIER INDSATSER Oplag: 500 Udgiver: Fredericia Kommune, 2012 Grafisk

Læs mere

Engesvang Skoles værdiregelsæt 2010

Engesvang Skoles værdiregelsæt 2010 Engesvang Skoles værdiregelsæt 2010 Lov nr. 534: Præcisering af ansvarsforholdene i folkeskolen. Engesvang skoles værdiregelsæt indeholder følgende: 1) Indledning, opbygning, indhold 2) Skolens værdigrundlag,

Læs mere

VI ØNSKER EN HARMONISK BØRNEHAVE MED RUM OG FRIHED TIL GLÆDE OG FORDYBELSE OG SOM SAMLER PÅ GODE OPLEVELSER OG MANGE TUSINDE SMIL HVER DAG.

VI ØNSKER EN HARMONISK BØRNEHAVE MED RUM OG FRIHED TIL GLÆDE OG FORDYBELSE OG SOM SAMLER PÅ GODE OPLEVELSER OG MANGE TUSINDE SMIL HVER DAG. Børnehuset Vandloppens værdigrundlag: I Børnehuset Vandloppen har alle medarbejdere gennem en længerevarende proces arbejdet med at finde frem til de grundlæggende værdier/holdninger, som danner basis

Læs mere

BIRKERØD GYMNASIUM, HF, IB & KOSTSKOLE

BIRKERØD GYMNASIUM, HF, IB & KOSTSKOLE Strategiplan BG på vej mod 2020 og BG s første 150 år Mission På BG uddanner vi unge uddannelsesegnede, så de opnår størst mulig studiemæssig kompetence og personlig og almen dannelse. Det gør vi ved at

Læs mere

Velkommen til Stavnsholtskolen

Velkommen til Stavnsholtskolen Velkommen til Stavnsholtskolen 1 Velkommen til Stavnsholtskolen Jeg vil sammen med skolens personale byde velkommen til en folkeskole i rivende udvikling. Stavnsholtskolen er en visionær skole, hvor alle

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og Oksbøl Børnehave 2015

Aftale mellem Varde Byråd og Oksbøl Børnehave 2015 Aftale mellem Varde Byråd og Oksbøl Børnehave 2015 Varde Kommunes vision 2030 Varde Kommune i ét med naturen Vi lever aktivt i det fri og er i ét med naturen hver dag. Friluftslivet giver sundhed, læring

Læs mere

Hjernecenter Syd. En organisation med fleksible styreformer og fleksible medarbejdere. Vi gi r os altid 100 procent!

Hjernecenter Syd. En organisation med fleksible styreformer og fleksible medarbejdere. Vi gi r os altid 100 procent! Hjernecenter Syd En organisation med fleksible styreformer og fleksible medarbejdere. Vi gi r os altid 100 procent! Vi sagde farvel til det private, den dag vi valgte at gå på arbejde Hjernecenter Syd

Læs mere

FOLKESKOLEREFORMEN. Risskov Skole

FOLKESKOLEREFORMEN. Risskov Skole FOLKESKOLEREFORMEN Risskov Skole Tre overordnede mål for folkeskolen 1. Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan 2. Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund

Læs mere

Social Frivilligpolitik

Social Frivilligpolitik Social Frivilligpolitik 2 Forord Det frivillige sociale arbejde i Aalborg Kommune bygger på en meget værdifuld indsats, som et stort antal frivillige hver dag udfører i Aalborg Kommune. Indsatsen er meningsfuld

Læs mere

Visions- og strategiplan for Jyllinge Skole 2014-17

Visions- og strategiplan for Jyllinge Skole 2014-17 Visions- og strategiplan for Jyllinge Skole 2014-17 Med denne plan er der lagt op til markante ændringer inden for de rammer og metoder vi traditionelt har benyttet i undervisningen. For hver fase henholdsvis

Læs mere

» Jeg kan godt lide at være ude. Jeg er i sandkassen eller cykler på legepladsen« Delpolitik Børn og unge med handicap Vejle Kommune

» Jeg kan godt lide at være ude. Jeg er i sandkassen eller cykler på legepladsen« Delpolitik Børn og unge med handicap Vejle Kommune » Jeg kan godt lide at være ude. Jeg er i sandkassen eller cykler på legepladsen«delpolitik Børn og unge med handicap Vejle Kommune Delpolitik børn og unge med handicap Denne delpolitik er den fælles ramme

Læs mere

Maj 2013. Børneuniverset Fjelsted Harndrup

Maj 2013. Børneuniverset Fjelsted Harndrup Maj 2013 Børneuniverset Fjelsted Harndrup Børneuniverset Fjelsted Harndrup Børneuniverset Fjelsted Harndrup er: Børnehaven Regnbuen, Fjelsted Harndrup Skole (0.-6. klasse) og SFO Valhalla med fælles ledelse

Læs mere

Arbejdsmiljøstrategi 2014-2018

Arbejdsmiljøstrategi 2014-2018 Arbejdsmiljøstrategi 2014-2018 for Sociale Forhold og Beskæftigelse Den overordnede målsætning er fastholdelse og udvikling af attraktive arbejdspladser med afsæt i tankesættene for social kapital og arbejdsmiljøledelse

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og S/I Søndermarken 2015

Aftale mellem Varde Byråd og S/I Søndermarken 2015 Aftale mellem Varde Byråd og S/I Søndermarken 2015 Varde Kommunes vision 2030 Varde Kommune i ét med naturen Vi lever aktivt i det fri og er i ét med naturen hver dag. Friluftslivet giver sundhed, læring

Læs mere

Medarbejder i Glostrup Kommune

Medarbejder i Glostrup Kommune Medarbejder i Glostrup Kommune FORNØJELSE Engagement Trivsel FORNYELSE Udvikling Indflydelse FAGLIGHED Kvalitet Kompetence FÆLLESSKAB Samarbejde Sammenhold Fælles forventninger til et godt medarbejderskab

Læs mere

Kompetencekrav til børn og unge i det 21. Århundrede... 3. Vores mål... 5. Vi iværksætter 5 indsatser for at nå målene... 6

Kompetencekrav til børn og unge i det 21. Århundrede... 3. Vores mål... 5. Vi iværksætter 5 indsatser for at nå målene... 6 INDHOLD Kompetencekrav til børn og unge i det 21. Århundrede... 3 Vores mål... 5 Vi iværksætter 5 indsatser for at nå målene... 6 1. Vi styrker og sætter mål for den digitale udvikling... 7 2. Vi skaber

Læs mere

Udviklingsplan for Frederikssund Centrum 2012-2015

Udviklingsplan for Frederikssund Centrum 2012-2015 Udviklingsplan for Frederikssund Centrum 2012-2015 Frederikssund Centrum omfatter følgende børnehuse: Børnehuset Lærkereden Børnehuset Mariendal Børnehuset Stenhøjgård Børnehuset Troldehøjen Børnehuset

Læs mere

Resiliente Læringsmiljøer - set med Red Barnets øjne

Resiliente Læringsmiljøer - set med Red Barnets øjne Resiliente Læringsmiljøer - set med Red Barnets øjne Kuno Sørensen (psykolog og seniorrådgiver i den nationale sektion for børns beskyttelse) & Sita Michael Bormann (seniorrådgiver i det internationale

Læs mere

Indstilling. Aktivt medborgerskab. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg. Den 26.

Indstilling. Aktivt medborgerskab. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg. Den 26. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 26. september 2013 Aktivt medborgerskab Indstillingen indeholder forslag til styrkelse af aktivt medborgerskab ved at nedsætte et medborgerskabsudvalg

Læs mere

Handicappolitik 2013-16. Politik om lige rettigheder, fællesskab og medborgerskab

Handicappolitik 2013-16. Politik om lige rettigheder, fællesskab og medborgerskab Handicappolitik 2013-16 Politik om lige rettigheder, fællesskab og medborgerskab 1 Indhold Forord... 3 Vision... 4 Indledning... 5 Værdier og principper... 6 FN s handicapkonvention... 8 Mål for handicappolitikken...

Læs mere

FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING

FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING Psykiatri FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING Med mennesket i centrum - Fire værdier, der skal drive vores arbejde i Region Hovedstadens Psykiatri Kære medarbejder og ledere Her er vores nye værdigrundlag,

Læs mere

Informationsteknologiløsninger

Informationsteknologiløsninger Informationsteknologiløsninger Hvem er center for Trivsel og Motivation? Vi motiverer, begejstrer og inspirerer indenfor: Værdier og holdninger. Egen identitet. Egen Styrke og udviklings-områder. Gruppe

Læs mere

Virksomhedsplan Børnehuset Spiloppen 2012

Virksomhedsplan Børnehuset Spiloppen 2012 Virksomhedsplan Børnehuset Spiloppen 2012 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse side 2 Forord side 3 Faktaoplysninger side 3 Samfundsmæssige forudsætninger side 3 Institutionens værdigrundlag side 3

Læs mere

MIND ET. for inklusion på 0-18 års området

MIND ET. for inklusion på 0-18 års området MIND ET for inklusion på 0-18 års området Som fagpersoner at: skal vi understøtte alle børn og unge trives Alle børn har det kendelse, Anderkendelse mennesker, børn godt, venner, fordringer, alle, omsorg

Læs mere

Sammen skaber vi en attraktiv arbejdsplads PERSONALEPOLITIK. for HOLBÆK KOMMUNE

Sammen skaber vi en attraktiv arbejdsplads PERSONALEPOLITIK. for HOLBÆK KOMMUNE Sammen skaber vi en attraktiv arbejdsplads PERSONALEPOLITIK HOLBÆK KOMMUNE for Kære medarbejder i Holbæk Kommune Vores personalepolitik har til formål at udvikle Holbæk Kommune som en attraktiv arbejdsplads.

Læs mere

FOLKESKOLEREFORMEN. Stensagerskolen

FOLKESKOLEREFORMEN. Stensagerskolen FOLKESKOLEREFORMEN Stensagerskolen Tre overordnede mål for folkeskolen 1. Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan 2. Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund

Læs mere

Oplæg til debat. Bæredygtig pædagogik i et organisatorisk og ledelsesmæssigt perspektiv 03/09/13. 1. Den politiske udfordring

Oplæg til debat. Bæredygtig pædagogik i et organisatorisk og ledelsesmæssigt perspektiv 03/09/13. 1. Den politiske udfordring Bæredygtig pædagogik i et organisatorisk og ledelsesmæssigt perspektiv Oplæg til debat 1. Den politiske udfordring 2. Er bæredygtig pædagogik svaret? 3. Fokusering alles ansvar samlet strategi 4. Paradigmeskifte?

Læs mere

Talentudvikling i folkeskolen - en strategi

Talentudvikling i folkeskolen - en strategi Talentudvikling i folkeskolen - en strategi Center for Skole 14. november 2014 Baggrund Talentudvikling er på dagsordnen i mange sammenhænge. Det er et vigtigt indsatsområde for udviklingen af børn og

Læs mere

Job- og personprofil for teamledere. Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg. Aarhus Kommune

Job- og personprofil for teamledere. Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg. Aarhus Kommune Job- og personprofil for teamledere Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg Aarhus Kommune Ansættelsesområde er ansat i Aarhus Kommune og indtil videre med ansættelse i Sundhed og Omsorg. Reference

Læs mere

Seniorlivspolitik. Svendborg Kommune

Seniorlivspolitik. Svendborg Kommune Seniorlivspolitik Svendborg Kommune 1 Indholdsfortegnelse Indledning 4 Et aktivt seniorliv 7 Sundhed og forebyggelse 8 Omgivelser og boliger samt transport 10 Pleje og omsorg 12 Kommunikation 15 Idékatalog

Læs mere

POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE. Vi sætter os i borgerens sted...

POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE. Vi sætter os i borgerens sted... POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE Vi sætter os i borgerens sted... Målsætninger for administration og service i Randers Kommune Helhed og Sammenhæng Mødet med borgeren

Læs mere

Hvad gør vi? Vi har fokus på fællesskabet

Hvad gør vi? Vi har fokus på fællesskabet Pædagogisk læreplan for Kastanjehuset Tema: Barnets alsidige personlige udvikling Mål At barnet udvikler sig på samtlige udviklingsområder. At barnet udvikler selvfølelse, selvværd og selvtillid. Får bevidsthed

Læs mere

Arbejdsmiljøpolitik for Aarhus Kommune

Arbejdsmiljøpolitik for Aarhus Kommune Arbejdsmiljøpolitik for Aarhus Kommune Indledning Den lokale MED Aftale og Arbejdsmiljøaftalen fastsætter de overordnede rammer for arbejdsmiljøarbejdet i Aarhus Kommune, herunder at Fælles MED Udvalget

Læs mere

Økonomiudvalget. Ekstraordinært møde. Dato: Tirsdag den 19. marts 2013. Mødetidspunkt: 17:00

Økonomiudvalget. Ekstraordinært møde. Dato: Tirsdag den 19. marts 2013. Mødetidspunkt: 17:00 Ekstraordinært møde Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Mødelokale B105 Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Hugo Hammel (A), Jesper Kirkegaard (C), Lars Prier (O),

Læs mere

Forslag til ny Børne- og Ungepolitik. November 2014

Forslag til ny Børne- og Ungepolitik. November 2014 Forslag til ny Børne- og Ungepolitik November 2014 Indholdsfortegnelse Det står vi for... 3 Mål og retning... 4 Læring og trivsel... 5 Vision... 5 Høj faglighed... 5 Forældreinddragelse... 5 Rammer for

Læs mere

CHARTER FOR SAMSPIL MELLEM DEN FRIVILLIGE VERDEN OG DET OFFENTLIGE

CHARTER FOR SAMSPIL MELLEM DEN FRIVILLIGE VERDEN OG DET OFFENTLIGE CHARTER FOR SAMSPIL MELLEM DEN FRIVILLIGE VERDEN OG DET OFFENTLIGE Den frivillige verden dækker både frivillige, foreninger og organisationer. Det frivillige Danmark er stort og mangfoldigt. Næsten hver

Læs mere

Aarhus Kommunes Handicappolitik. Aarhus for alle. - en politik for alle aarhusianere

Aarhus Kommunes Handicappolitik. Aarhus for alle. - en politik for alle aarhusianere Aarhus for alle - en politik for alle aarhusianere Indholdsfortegnelse Indledning side 3 Vision side 4 Det overordnede mål for Aarhus Kommunes Handicappolitik side 5 Kommunens serviceydelser bygger på

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og Firkløveret 2015

Aftale mellem Varde Byråd og Firkløveret 2015 Aftale mellem Varde Byråd og Firkløveret 2015 Varde Kommunes vision 2030 Varde Kommune i ét med naturen Vi lever aktivt i det fri og er i ét med naturen hver dag. Friluftslivet giver sundhed, læring og

Læs mere

Mål og indholdsbeskrivelse Saksild SFO

Mål og indholdsbeskrivelse Saksild SFO Mål og indholdsbeskrivelse Saksild SFO Dokumentnr.: 727-2011-32291 side 1 Mål og indholdsbeskrivelsen er skrevet på baggrund af en i Folketinget vedtaget ændring af folkeskoleloven, som medfører, at kommunalbestyrelserne

Læs mere

Best Practice Kvalitet på klubområdet i Hillerød Kommune

Best Practice Kvalitet på klubområdet i Hillerød Kommune Best Practice Kvalitet på klubområdet i Hillerød Kommune Nærhed og mangfoldighed Nærhed og mangfoldighed kendetegner klubområdet. Nærhed i geografisk og relationel forstand og mangfoldighed som i forskelligartet.

Læs mere

Talentudvikling i folkeskolen

Talentudvikling i folkeskolen 1 Center for Skole 2015 Talentudvikling i folkeskolen - En strategi Center for Skole 05.05.2015 2 Baggrund Talentudvikling er på dagsordnen i mange sammenhænge. Det er et vigtigt indsatsområde for udviklingen

Læs mere