Hvordan børn og unge-politikken er blevet til?

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hvordan børn og unge-politikken er blevet til?"

Transkript

1 Hvordan børn og unge-politikken er blevet til? Århus Kommune præsenterer UDGIVET AF: Århus Kommune Børn og Unge UDGIVET: December 2008 LAYOUT: U28 FOTO: Hartmann Schmidt Fotografi TRYK: Århus Kommunes Kopicenter Første oplag: I perioden fra juni 2007 til februar 2008 har børn, unge og voksne i Århus Kommune snakket, diskuteret, malet og rappet sig frem i en debat om Århus Kommunes børn og unge-politik. Der har været nedsat en ungdomsredaktion, som har stået for debat og indhold til børn og unge på hjemmesiden Børn har lånt politikere, og unge har freestyle-rappet om det gode ungdomsliv. Børn i mange af kommunens institutioner har malet deres billeder på børn og unge-politikken, og et midlertidigt børn og unge-byråd har været med til at præge debatten.

2 02 03 > Forord Indledning Jeg er meget stolt af at præsentere Århus Kommunes børn og unge-politik, som er vedtaget af et enigt byråd i Århus Kommune. Børn og unge-politikken ligger klar og kan læses på de følgende sider. Men den er kun en ramme, og det er jer, børn, unge og voksne, der ved, hvordan den bedst fyldes ud! Dette er Århus Kommunes børn og unge-politik. Børn og unge-politikken er Århus Kommunes værdigrundlag for alle indsatser, tilbud og fællesskaber for børn, unge og familier i Århus Kommune. Politikken er en værdimæssig ramme for det fortsatte Tag derfor udfordringen på jer, gå nye veje og vær udfor- Med børn og unge-politikken inviterer Århus Kommune Anerkendelse af børn og unge arbejde med at sikre, at alle byens børn og unge får de bed- drende i dialogen. alle byens borgere med i en vedvarende dialog om, hvordan Inddragelse af børn og unge ste muligheder for trivsel, læring og udvikling. Århus Kommune i fællesskab kan bidrage til, at Århus bliver høje forventninger til børn og unge Grib muligheden for at fylde børn og unge-politikken ud byen med et suverænt godt børne- og ungdomsliv. Voksne som rollemodeller Børn og unge-politikken skal nu levendegøres lokalt i de med et levende indhold for børn og unge i Århus. nærværende, engagerede voksne mangfoldige fællesskaber, som børn og unge færdes i. Børn og unge-politikken er blevet til på baggrund af en Forældreansvar forældresamarbejde Med venlig hilsen debat blandt børn, unge og voksne i hele byen i perioden fra rummelighed socialt ansvar Børn og unge lærer hele tiden og på alle tænkelige juni 2007 til februar I debatperioden er der fremkom- Læring måder. Vi skal i Århus Kommune med afsæt i børn og unge- met en buket af holdninger og synspunkter. Især følgende trivsel og sundhed politikkens værdier og med højt fagligt engagement skabe Louise Gade temaer er slået igennem i debatten og har sat tydelige spor muligheder for, at børn og unge kan udvikle sig til kompe- rådmand i børn og unge-politikken: Vedtaget i Århus Kommunes byråd den 5. november tente, kreative og robuste demokratiske medborgere. Det kan vi kun gøre i et tæt samarbejde med forældrene, der jo er børns vigtigste voksne.

3 04 05 > Formålet Formålet med børn og unge-politikken er at danne en værdimæssig paraply for alle tilbud, indsatser og særlige strategier og handleplaner for børn og unge i Århus. Børn og unge-politikken skal være til vedvarende debat som grundlag for vores handlinger. Byrådet ønsker med børn og unge-politikken at sætte en overordnet værdimæssig ramme og retning. Således er børn og unge-politikken ikke en opskrift, men en værdiparaply for de konkrete indsatser i Århus Kommune. unge-politikkens værdier leves, udmøntes og udfordres gennem personalepolitikker, lokale indsatser, kultur- og værdiprocesser og ikke mindst i hverdagsetikken blandt børn, unge og voksne. Børn og unge-politikken skal bidrage til øget helhedstænkning i alle indsatser for børn og unge i Århus Kommune, og derigennem bidrage til, at sammenhængen mellem almene tilbud og tilbud for børn og unge med særlige behov styrkes. Børn og unge-politikkens værdier og holdninger skal være meningsfulde for alle børn, unge og voksne hver dag. I en dynamisk og globaliseret verden er der mange valgmuligheder, nye udfordringer og til tider diffuse krav og forventninger. Børn og unge-politikken skal bidrage til at skabe et fælles fundament og forhåbentligt inspirere til en dialog om, hvordan vi i Århus Kommune udvikler vores fælles værdier, mål og indsatser. Gennem børn og unge-politikken vil vi som byråd sende et signal om: Hvilke værdier det fremadrettede arbejde med børn og unge skal baseres på At demokratisk dialog om fælles værdier er afgørende for udvikling, tolerance og medborgerskab hvilken tilgang Århus Kommunes medarbejdere møder børn og unge med Det ansvar alle voksne har i forhold til at sikre børn og unge en positiv opvækst For at realisere værdierne i børn og unge-politikken er der brug for differentierede og mangfoldige indsatser og fællesskaber. Derfor er det Byrådets ambition, at børn og Børn og unge-politikken skal realiseres gennem målrettede strategier, handleplaner og indsatser, som formuleres og implementeres over en årrække. Den sande målestok for en nations kvalitet er, hvor godt den tager sig af sine børn deres sundhed og sikkerhed, deres materielle sikkerhed, deres uddannelse og socialisering og deres oplevelse af at være elsket, værdsat og inkluderet i de familier og det samfund, som de er født i. (UNICEF, 2007) Disse ord er UNICEF s, og med børn og unge-politikken bliver de også ramme for alle indsatser i Århus Kommune. Over for børnene, de unge og vores fælles fremtid har Århus Kommune et ansvar for, at børn og unge kan vokse op og være trygge og glade og udvikle sig til robuste, kreative og kompetente medborgere.

4 06 07 > Afsæt i Århus Kommunes vision og værdigrundlag Århus Kommune har vedtaget en vision og et fælles værdigrundlag, som danner afsæt for børn og unge-politikken: Århus - en god by for alle Byen med plads til at udfolde sig i. Alle skal have mulighed for at tage ansvar for eget liv og udnytte egne evner Vi skal i fællesskab hjælpe dem, der har brug for det Der skal være plads til forskellighed og mangfoldighed. Integration skal være vores styrke Århus skal tilbyde mange forskellige udfoldelsesmuligheder for børn og unge fra 0 til 18 år. Idræt, musik, kunst, klubber, legepladser skal være inden for nem rækkevidde. Børn og unge skal udvikle ansvarlighed for sig selv, kammeraterne og det omgivende samfund i Århus. Det er afgørende, at børn og unge får positive erfaringer i mangfoldige former for fællesskaber. Århus - en by i bevægelse Byen med et stærkt og nyskabende erhvervs-, kultur-, og uddannelsesliv. nye idéer skal dyrkes og prøves af i utraditionelle samarbejdsformer Århus Kommune skal være forrest med udvikling og brug af ny teknologi Vi skal orientere os internationalt og gøre os gældende blandt de bedste Børn og unge skal opleve, at der er tid og plads til at lege, eksperimentere, udforske og afprøve verden gennem alsidige aktiviteter. Det gælder fx i forhold til brug af it og teknologi og i forhold til at komme ud i verden gennem udveksling og studieophold. Århus Kommunes tre grundværdier: 1. Troværdighed - man skal kunne have tillid til os Vi står ved det, vi gør, og man kan regne med det, vi siger. Vi lægger stor vægt på kvalitet og ansvarlighed og tænker i helheder og sammenhænge. Vi møder borgerne og hinanden med åbenhed. 2. Respekt - alle skal have en god og ordentlig behandling Vi sætter borgeren i centrum med fokus på både rettigheder og pligter. Vi har et særligt ansvar for at sikre rummelighed og give plads til forskellighed. Vi respekterer andre menneskers ret til egne livsværdier, meninger og erfaringer. 3. Engagement - den enkeltes indsats gør en forskel og Århus Kommune skal gøre det endnu bedre Vi engagerer os fagligt og personligt, og vi stræber efter at gøre en forskel. Vi arbejder målrettet og resultatorien-teret og forsøger hele tiden at gøre det endnu bedre. Vi er fleksible og forandringsvillige og sætter pris på nye ideer og initiativer. Troværdighed Respekt Engagement Fælles værdier i Århus Kommune Troværdighed Respekt Engagement Fælles værdier i Århus Kommune

5 08 09 > Børn og unge skal opleve troværdige voksne omkring sig. Man skal kunne regne med de voksne, uanset om det er forældre, lærere, pædagoger, rådgivere, vejledere eller folk fra en frivillig forening. Århus Kommune skal understøtte børn og unges lyst og evne til at engagere sig personligt, fagligt, socialt og kulturelt. Det kræver en differentieret tilgang, så alle børn og unge kan udnytte og udfolde deres potentialer. Børn og unge skal mødes med åbenhed, respekt og tillid. Tillid til, at de er troværdige og til, at de er eksperter i at være barn eller ung. De voksne skal understøtte børn og unges mod og lyst til at danne tillidsfulde relationer med hinanden på tværs af køn, alder og etnisk baggrund. Århus Kommune skal understøtte, at børn og unge sætter sig mål og forsøger at opnå dem. Kommunens tilbud skal være præget af mangfoldighed og fleksibilitet og inspirere børn og unges kreativitet. Der skal være plads til, at alle kan opleve, at det er sjovt at blive dygtigere og skabe noget nyt.

6 10 11 > Visionen for vores børn og unge-politik Børn og unge er vores fælles ansvar Børn og unge-politikken vedrører alle borgere i Århus Kommune. Fra byråd, til medarbejdere, frivillige og forældre har vi alle et ansvar for børnene og de unge, og vi er alle vigtige bidragsydere til børn og unges udvikling af identitet, selvværd og kompetencer. I Århus Kommune vil vi gøre en indsats for, at børn og unge udvikler sig til: Glade, sunde børn og unge med selvværd Personligt robuste, livsduelige og kreative børn og unge, som har et højt fagligt niveau og er rustede til at møde fremtidens udfordringer Børn og unge, der oplever medborgerskab og bruger det Børn og unge, der deltager i og inkluderer hinanden i fællesskaber Alle voksne må tage et særligt ansvar for at opdrage, inddrage og anerkende børnene og de unge og være bevidste om, at de har en vigtig rolle, når det gælder om at drage omsorg for børn og unge og inspirere, motivere og støtte dem i deres udvikling. Omkring hvert eneste barn og ungt menneske i Århus skal der være en mosaik af menneskelige ressourcer. En mosaik med mange farver, former og udtryk, hvor der altid er støtte, vejledning og omsorg. Og hvis der er forældre, der i kortere eller længere tid ikke magter deres ansvar, har de øvrige voksne et ansvar for at træde tættere sammen om barnet, den unge og familien. Vi kan alle gøre en stor forskel. Hvis alle voksne i Århus er bevidste om deres store ansvar og betydning, kan vi tilsammen skabe rammerne for et rigtig godt børne- og ungdomsliv. Det kræver, at vi møder børnene og de unge med anerkendelse og med ubrydelig tro på de ressourcer, de hver især er i besiddelse af. Det kræver også, at vi hjælper børn og unge til at behandle hinanden med respekt i deres egne fællesskaber. Og det kræver, at alle voksne og især forældrene sætter tydelige normer og grænser.

7 12 13 > Muligheder og udfordringer Børn, unge og voksne er en del af et globalt videns- og netværkssamfund, hvor omsætning af viden DERFOR VIL Århus Kommune og information er væsentlig. Samfundsudviklingen giver os et væld af muligheder og en stor grad af personlig frihed - men der følger udfordringer med. Sikre alle børn og unge et trygt og udviklende liv Sætte børnene og de unges tarv i centrum måle kvaliteten af kommunens indsatser og vurdere børnenes og de unges udbytte heraf Behandle børn og unge forskelligt for at give Arbejde ud fra en fælles forståelse af begreber- dem lige muligheder ne læring og udvikling Netværk og fællesskaber bliver mere flygtige, og der er Viden, innovation og kreativitet bliver afgørende for udvik- Anerkende forældrene som de vigtigste per- Inddrage samarbejdspartnere både lokalt og tendenser til øget opdeling i grupper. Det kulturelle kit, der ling og vækst. Det udfordrer børn og unges kompetencer, soner i børn og unges liv internationalt og frivillige organisationer i sam- binder os sammen, er under pres, og den enkeltes ressour- fordi det kræver, at de er fagligt stærke, er personligt og Forvente, at forældre optræder med ansvar og arbejdet om indsatsen for børn og unge cer bliver udslagsgivende for, om man er med eller udenfor. socialt engagerede, at de har selvværd og mod, er kreative tydelighed Sende et klart signal til børnene og de unge om, Der skal derfor ydes en ekstra indsats for at sikre, at de og har evnerne til at kombinere vidensområder. Evnerne til støtte de familier, der har særligt brug for det at de aldrig bliver ladt alene fællesskaber, Århus Kommune tilbyder, er åbne og inklude- at forny sig selv og omgivelserne, og evnerne til samarbejde sikre, at der er et struktureret samarbejde og en Sørge for, at der er nem adgang til hjælp hos rende for alle børn og unge. og samspil bliver vigtige forudsætninger. løbende dialog mellem forældre og personale kommunens medarbejdere, hvis børn og unge Arbejde for at skabe helhed og sammenhæng oplever mistrivsel eller overgreb, eller hvis foræl- Alle, der arbejder med tilbud og indsatser i Århus Kommune mellem tilbud og indsatser for børn og unge drene har svært ved at tage vare på deres børn skal være bevidste om deres rolle som kulturbærer og kultur- Konsekvent inddrage børn og unge som aktive formidler. De skal bidrage til, at den enkelte trives og medudviklere af fællesskaberne i dagtilbud, sko- udvikler sine kompetencer til at deltage i fællesskaber. ler, fritids- og ungdomstilbud, øvrige institutioner mv.

8 14 15 > Et veldefineret voksenperspektiv Det er den voksnes ansvar at understøtte og udfordre barnet og den unge, således at de trives og kan udfolde deres faglige og personlige potentialer gennem mangfoldige aktiviteter og fællesskaber. DERFOR VIL Århus Kommune møde børn og unge med: Omsorg og engagement respekt for barnet eller den unges tanker om, Anerkendelse og nærvær hvordan det er at være barn eller ung Aktiv handling, hvis et barn har brug for hjælp Fokus på børnenes og de unges styrker, poten- Hjælp, der matcher problemernes omfang tialer, behov, aktuelle interesser og muligheder Høje forventninger og blik for den enkeltes sær- for deltagelse i selvvalgte fællesskaber lige forudsætninger og talenter Klare værdier, normer og holdninger, som kan bidrage til børn og unges dannelse

9 16 17 > Børn og unge-politikken bygger på FN s Børnekonvention Børn og unge-politikken - sådan! FNs Børnekonvention bygger på nogle grundlæggende principper: Sundhed Barnet har ret til at opnå højest mulige grad af sundhed sikring af barnets interesser Samfundet skal sikre barnets tarv, når der træffes beslutninger. Staten er forpligtet til at vedtage særlige regler, der beskytter barnet Retten til at udtrykke meninger Barnets ret til at give udtryk for en mening, og krav på, at denne mening respekteres i overensstemmelse med barnets alder og modenhed Ligestilling og beskyttelse mod diskrimination Alle rettigheder gælder for alle børn uden undtagelse. Landene skal beskytte børn mod alle former for diskrimination Social sikkerhed Børn har ret til at nyde godt af social sikkerhed Hvile og fritid Barnets ret til hvile, fritid og deltagelse i kulturelle og kreative aktiviteter Se for mere information om Børnekonventionen Fra debatten: Hvis jeg sku bestemme Hvis jeg sku bestemme, bygger den kommende børn og unge-politik i Århus Kommune på FN s børnekonvention. Specielt bør der lægges vægt på Børn og unges mulighed for deltagelse. På den led styrker vi deres medborgerskab og ejerskab til samfundet med dets rettigheder og ansvar. Derudover er det af stor betydning, at politikken tager hensyn til Ikke diskrimination, der jo samtidig er en vigtig brik i integrationen. Hvis jeg sku bestemme, er politikken gennemsyret af en anerkendende tilgang til børn og unge. Den skal klart signalere, at vi vil børn og unge.

10 18 19 > Fra debatten: Forældrene skal drages mere med ind i dagligdagen, det skulle faktisk være obligatorisk, at man fulgte sit store barn minimum en skoledag om året, så man kan få syn for sagen og selv ved, hvordan skolen og barnet samarbejder. Forældresamarbejde For børnene og de unge har det umådelig stor betydning, at deres forældre optræder som tydelige og ansvarlige voksne. Det vil sige voksne, der definerer normer, sætter grænser og i det hele taget er rollemodeller for god adfærd og gensidig respekt mellem mennesker. Med børn og unge-politikken skal det understreges, at at mødes på bestemte måder. Derfor vil Århus Kommune Århus Kommune helt grundlæggende har tillid til forældrene som de vigtigste personer i børn og unges opvækst. samarbejdet matcher familiens behov, ressourcer og forud- arbejde for et gensidigt samarbejde med forældrene, så Det er derfor et afgørende princip, at vi i Århus Kommune sætninger. understøtter og opmuntrer forældreansvaret, uanset om vi er fagpersoner, familie, politikere, ledere, venner, børn eller Forældre skal opleve deres synspunkter hørt. Det gælder noget helt andet. både i den enkelte institution og skole og generelt på kommunalt niveau i forbindelse med de politiske beslutningsprocesser. Institutions- og skolebestyrelser er meget cen- Forældre er som alle andre mennesker forskellige. Derfor skal forældresamarbejdet have mange forskellige former. trale dialogpartnere i udviklingen af kommunens indsatser Nogle gange er det på skolen eller i dagtilbuddet, andre for børn og unge. gange er det hjemme hos forældrene. Princippet om dialog og samarbejde skal altid gå forud for vaner og rutiner med DERFOR VIL Århus Kommune have en positiv forventning om, at forældrene påtager sig ansvaret for deres børn og unge til enhver tid søge at skabe reelle deltagelsesog indflydelsesmuligheder for forældre Gå i dialog med forældrene ud fra en forudsætning om et gensidigt berigende og forpligtende ansvar i samarbejdet om børnene og de unge Understøtte, at forældre og fagpersoner udvikler gensidig respekt for hinandens ansvar og opgaver Fra debatten: Jo, selvfølgelig skal vi forældre tage vores medansvar seriøst. Børnene er dybest set vores ansvar, og vi er også en del, der gerne vil være med til at sætte dagsordnen for, hvordan vi ønsker, at skole og institutioner skal drives. Tag ikke fejl af det! Understøtte familierne og stille hjælp til rådighed, når der er behov Gribe tidligt ind i de tilfælde, hvor forældreevnen ikke rækker og stille hjælp til rådighed, når behovet er der undersøge forældrenes tilfredshed med tilbud og indsatser gennem dialog og forældretilfredshedsundersøgelser

11 20 21 > Fra debatten: At lære skal være sjovt! Fra debatten: Glade voksne! Læring og udvikling Børn og unges læring og udvikling skal styrkes gennem alsidige aktiviteter og processer. Børn og unge skal understøttes i at udvikle deres motivation og lyst til lære noget nyt. Læring og udvikling sker gennem en mangfoldighed af at nå målene for læring og udvikling har Århus Kommune processer, for børn og unge lærer på alle tidspunkter og i brug for en mangfoldighed af initiativer og fællesskaber. alle situationer. Når Århus Kommune, i samarbejde med forældrene, arbejder for at styrke børn og unges alsidige kompetenceudvikling, skal børn og unges ressourcer og forud- engagere sig i de mange udfoldelsesmuligheder inden for Århus Kommune skal bidrage til, at børn og unge vælger at sætninger i centrum. Der skal være plads til alle både børn sport, bevægelse, musik, medier, kunst og andre kulturelle og unge med særlige behov og særlige talenter og for områder. DERFOR VIL Århus Kommune Anerkende, at børn og unge har forskellige forudsætninger og forskellige måder at lære på og understøtte den enkeltes læring og udvikling gennem en mangfoldighed af læringsstile og med inddragelse af alternative læringsrum som fx byens kulturinstitutioner og naturen have høje ambitioner på alle børn og unges vegne. De forventninger børn og unge mødes med, er afgørende for deres trivsel og læring Vurdere og evaluere barnets og den unges læring gennem dialog mellem fagpersoner, forældre og børnene og de unge med udgangspunkt i fælles læringsmål Understøtte, at alle børn og unge udvikler gode relationer og deltagelsesmuligheder i de fællesskaber, de er en del af Sikre, at børnene og de unge kan være aktive, undersøgende og eksperimenterende, så de får mulighed for indsigt i strategier for egen læring og udvikling Øge fokus på den tidlige indsats og dagtilbuddenes vigtige rolle i forhold til børn og unges trivsel, sundhed, læring og udvikling Dette læringssyn skal kendetegne Århus Kommunes tilbud og indsatser og da de fysiske rammer har stor betydning for trivsel, læring og udvikling skal læringssynet tages i betragtning, når skoler, institutioner, fritidsfaciliteter m.v. nybygges og ombygges.

12 22 23 > Rummelighed og socialt ansvar Børn og unge med særlige behov Sammenhængskraften i det århusianske samfund skal styrkes, og alle uanset etnisk oprindelse, køn, alder eller handicap skal inkluderes i fællesskaberne som aktive medborgere med respekt for de grundlæggende demokratiske værdier. Århus Kommunes indsatser og tilbud for børn og unge skal i alle henseender være kendetegnet ved at være inkluderende og rummelige. Århus Kommune er forpligtet til at hjælpe og gribe ind, der hvor familierne ikke har tilstrækkeligt med ressourcer, og de svageste familier skal støttes til at klare forældre opgaven. Børn og unge med fysisk, psykisk, intellektuel eller sensorisk Omsorgen for børn og unge med særlige behov er ikke funktionsnedsættelse skal opleve at være ligeværdige delta- alene en opgave og et ansvar for forældre og offentlige Det er et grundlæggende princip i børn og unge-politikken, skal være Århus Kommunes styrke. Derfor skal børn og gere. De har krav på, at der gøres en særlig indsats og sikres myndigheder. Det omkringliggende samfund i form af virk- at børn og unge skal opleve sig inkluderet, værdsat og unge lære at anerkende og rumme forskelligheden gen- tilgængelighed til de aktiviteter og tilbud, der udbydes, for somheder, foreningslivet og privatpersoner har ligeledes et anerkendt. Det skal sikres, at børn og unge har deltagelses- nem deltagelse i fællesskaber, som præges af mangfoldig- at styrke deres deltagelsesmuligheder og deres samlede triv- medansvar for de mest udsatte børn og unge. og indflydelsesmuligheder i fællesskaberne. Forskellighed hed i forhold til fx etnicitet, alder, køn og handicaps. sel, læring og udvikling. Indsatserne for børn og unge med særlige behov skal bygge på høje ambitioner på alle børn og unges vegne og på børn og unge-politikkens øvrige værdier. De særlige indsatser for denne målgruppe af børn og unge kræver et tæt, velorganiseret samarbejde på tværs af magistrats afdelinger og i de lokale distrikter. Der skal sikres en fælles udnyttelse af ressourcerne gennem tidlige og målrettede indsatser, og der skal tilbydes den nødvendige kompetence udvikling og rådgivning til medarbejderne.

13 24 25 > DERFOR VIL Århus Kommune Sikre, at fællesskaberne bygger på demokratiske Gribe tidligt ind, når der er bekymring om et principper om antidiskrimination, ytringsfrihed, barns trivsel inddragelse og medborgerskab Arbejde aktivt for at fremme venskaber og hjælpe barnet og den unge til at finde sin sær- respekt for forskellighed lige motivation og indgang til fællesskaberne sikre, at Århus Kommunes indsatser og tilbud giver plads til forskellige deltagelsesmuligheder, læringsstile og en vifte af arbejds- og samværsformer, hvor børn og unge får kendskab til forskellige kulturer

14 26 27 > Sundhed og trivsel Sundhed skabes af mennesker i hverdagen, der hvor vi lever, lærer, arbejder, leger og elsker. DERFOR VIL Århus Kommune Sundhed skabes ved at drage omsorg for sig selv og andre, ved at træffe beslutninger og have kontrol over sit liv, og ved at sikre, at det samfund man lever i, skaber vilkår, som kan sikre sundhed for alle. Skabe sundhedsfremmende rammer og miljøer for barnet og den unge Udvikle og formidle ny viden om sundhed Koordinere, udvikle og afprøve sundheds- og WHO s Ottawa Charter for sundhedsfremme 1986 Fremme sundhed og trivsel ved at udvikle børnenes og de unges handlekompetencer, så de i trivselsfremmende indsatser for børn og unge og deres familier fællesskab og hver for sig kan tage kritisk stilling At skabe sundhed og trivsel indebærer, at vi alle vedkender os vores ansvar og påtager os vores del af opgaverne. Således har både den enkelte (barnet, den unge og forældrene), fællesskaberne og det offentlige et medansvar for at fremme trivsel, sundhed og selvværd hos barnet og den unge. At skabe sundhed og trivsel indebærer også, at der i særlig grad fokuseres på social ulighed. hvordan bevægelse, leg, gode relationer og glæde fremmes i både læringsmiljøerne og fritidens aktiviteter. Livsstilsvaner grundlægges tidligt i livet. Derfor skal sund livsstil være en integreret del af børn og unges hverdag. Det er således væsentligt, at man i fællesskaberne med børn og unge gør det sunde valg muligt og attraktivt. og handle for at fremme egen og andres sundhed Sikre støtte til børn og unge med særlige psykiske, fysiske og sociale behov Trivsel, velvære og livsglæde er nogle af de vigtigste elementer i et godt barne- og ungdomsliv. Fysisk og psykisk sundhed har direkte sammenhæng med barnets og den unges muligheder for at udvikle sig. Derfor er det vigtigt med et godt samarbejde mellem kommunens medarbejdere, de frivillige foreninger, forældrene, børnene og de unge om, Århus Kommune er hovedansvarlig for koordinering af sundhedstilbud til børn, unge og deres forældre på tværs af sektorer, magistratsafdelinger og faggrupper, så borgerne oplever sammenhængende, overskuelige og nemt tilgængelige sundhedstilbud.

15 28 29 > Evaluering af kvalitet gennem dialog Århus Kommune skal altid søge at forbedre kvaliteten af indsatserne for børn og unge. Dialogen ud- DERFOR VIL Århus Kommune folder sig dels ved udformning af politikker, opstilling af mål og rammer, planlægning af indsatser og dels gennem evalueringer. Inddrage børn, unge og forældre i evalueringer Arbejde med dialogbaseret evaluering og ind- sikre, at rapporter altid følges af dialog om udviklingsmuligheder og prioritering af indsatser drage medarbejdernes professionelle viden opsamle evalueringer gennem kvalitetsrappor- Løbende tilbagemeldinger, brugertilfredshedsvurderinger Før en evaluering iværksættes, er det vigtigt at opstille vel- ter eller lignende for alle typer af institutioner, og dialoger om kvaliteten er derfor vigtige. Evaluerin- begrundede mål og indikatorer for god kvalitet i et barne- der arbejder med børn og unge ger skal være kendetegnet ved at bygge på viden, dialog og ungeperspektiv. Evaluering kan vedrøre såvel børns og anerkendelse. Det er vigtigt, at evalueringskriterier og kompetenceudvikling og trivsel, en skoles samlede resulta- resultaterne er synlige og formidlet åbent gennem værk- ter som en forvaltnings indsatser og mål. tøjer som fx kvalitetsrapporter.

16 30 31 > Børn og unge-politikken er også dialog Værdier, holdninger og principper bliver til og udfordres gennem dialog. Derfor er det vigtigt, at Århus Kommune arbejder med børn og unge-politik på alle niveauer. Det skal sikres, at børn og unge oplever reel mulighed for at deltage som medborgere i demokratiske processer i skoler og institutioner. I alle indsatser og tilbud skal børn og unges stemmer høres, og Århus Kommune skal have fokus på, hvordan alle børn får redskaber til at deltage, får træning i at deltage og oplever, at deres deltagelse har betydning. DERFOR VIL Århus Kommune på lokalt og kommunalt niveau styrke den demo- styrke samarbejdet på tværs af offentlige, frivillige kratiske dialog med og blandt børn og unge og private institutioner, foreninger og virksomhe- Inddrage børn og unge i evalueringer, debatter der med det mål at skabe helhed, sammenhæng og høringer mv. og muligheder i børn og unges liv

BALLERUP KOMMUNE. Institutionspolitiske mål 0-14 år

BALLERUP KOMMUNE. Institutionspolitiske mål 0-14 år BALLERUP KOMMUNE Institutionspolitiske mål 0-14 år 1 BALLERUP KOMMUNE Institutionspolitiske mål 0-14 år forblad 2 3 00 INSTITUTIONSPOLITISKE MÅL At Ballerup børn har Kommunes et sundt plan miljø for og

Læs mere

Børn og Unge. De 9 strategier

Børn og Unge. De 9 strategier Børn og Unge Børn og Unge De 9 strategier Århus Kommune Senest revideret februar 2010 Børn og Unge DE NI STRATEGIER Børn og Unge har opstillet ni strategier, der tilsammen skal sikre, at vi arbejder målrettet

Læs mere

Børne- og Unge politik

Børne- og Unge politik Sammenhængende Børne- og Unge politik 2013-2017 1 Indhold Forord 3 Vision 4 Værdier 4 Tema 1 Læring og kompetencer 5 Tema 2 Fritid og kultur 7 Tema 3 Inklusion og fællesskab 8 Tema 4 Forebyggelse og tidlig

Læs mere

Strategi 2015 Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation Fortalerarbejde Fundraising

Strategi 2015 Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation Fortalerarbejde Fundraising Strategi 2015 Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation Fortalerarbejde Fundraising 1 2 Indhold Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation

Læs mere

VESTERVANGS PÆDAGOGISKE MÅLSÆTNING

VESTERVANGS PÆDAGOGISKE MÅLSÆTNING VESTERVANGS PÆDAGOGISKE MÅLSÆTNING København, 17. November 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE DEMOKRATISK DANNELSE 2 TRIVSEL OG SUNDHED 2 FORÆLDRESAMARBEJDE 3 BARNETS ALSIDIGE UDVIKLING FRITIDSPÆDAGOGISK UDVIKLING

Læs mere

Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune. Det er for børn. Trivsel og læring i de vigtigste år

Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune. Det er for børn. Trivsel og læring i de vigtigste år Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune Det er for børn Trivsel og læring i de vigtigste år Forord Det er for børn trivsel og læring i de vigtigste år er Vejle Kommunes delpolitik for dagtilbudsområdet

Læs mere

Den bedste start på livet

Den bedste start på livet Den bedste start på livet politik for de 0-6 årige i Skanderborg Kommune Forord B&U-politikker En god begyndelse Barnets trivsel Livsmestring B Forord Målet er klart: Alle børn i Skanderborg Kommune skal

Læs mere

I ga n g. med pædagogiske læreplaner. Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud

I ga n g. med pædagogiske læreplaner. Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud I ga n g med pædagogiske læreplaner Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud Forord af familie- og forbrugerminister Carina Christensen (k) en børnehave

Læs mere

Virksomhedsplan for Børnehuset Ådalen

Virksomhedsplan for Børnehuset Ådalen Virksomhedsplan for Børnehuset Ådalen 1. Indledning og formål Virksomhedsplan, pædagogisk læreplan og udviklingsplan for den integrerede institution Børnehuset Ådalen Vores virksomhedsplan er en ramme

Læs mere

Lærings- og Trivselspolitik 2021

Lærings- og Trivselspolitik 2021 Lærings- og Trivselspolitik 2021 Indhold Indledning... 3 Læring... 5 Trivsel... 7 Samspil.... 9 Rammer for læring, trivsel og samspil... 11 2 Lærings- og trivselspolitik 2021 Indledning Vi ser læring og

Læs mere

Børne- og Ungepolitikken i Aalborg Kommune 2011-2013

Børne- og Ungepolitikken i Aalborg Kommune 2011-2013 Børne- og Ungepolitikken i Aalborg Kommune 2011-2013 FORORD Aalborg Kommune vil i hele sin virksomhed arbejde for at give alle børn og unge lige mulighed for at udvikle sig til ansvarlige, sociale og selvstændige

Læs mere

Frederikssund Kommunes Børne- og Ungepolitik 2013-2017

Frederikssund Kommunes Børne- og Ungepolitik 2013-2017 Frederikssund Kommunes Børne- og Ungepolitik 2013-2017 Forord Med denne Børne- og Ungepolitik 2013-2017 ønsker vi at beskrive rammerne for det gode børne- og ungeliv i Frederikssund Kommune de kommende

Læs mere

7 Ishøj Kommune. Ishøj Byråd 4. Oktober 2011

7 Ishøj Kommune. Ishøj Byråd 4. Oktober 2011 7 Ishøj Kommune Ishøj Byråd 4. Oktober 2011 Medborgerpolitik Forord et medborgerskab i Ishøj... 3 Vision mangfoldighed er Ishøjs styrke... 4 Mission skab en bedre kommune for alle... 5 HOVEDFOKUS: Inklusion...

Læs mere

NYE UNGE NY UNGEPOLITIK

NYE UNGE NY UNGEPOLITIK NYE UNGE NY UNGEPOLITIK Strategier for ungeindsatser Udgiver: Børne- og Kulturchefforeningen, 2009. Tekst: Toke Agerschou, Jes Jørgensen, Alma Larsen, Jesper Larsen, Flemming Olsen og Klaus Majgaard. Illustrationer:

Læs mere

IDÉKATALOG DIT ENGAGEMENT GØR EN FORSKEL STYRKELSE AF FORÆLDRESAMARBEJDE SAMT ELEV- OG UNGEINDDRAGELSE

IDÉKATALOG DIT ENGAGEMENT GØR EN FORSKEL STYRKELSE AF FORÆLDRESAMARBEJDE SAMT ELEV- OG UNGEINDDRAGELSE IDÉKATALOG DIT ENGAGEMENT GØR EN FORSKEL STYRKELSE AF FORÆLDRESAMARBEJDE SAMT ELEV- OG UNGEINDDRAGELSE FORORD Idékataloget er til dig, som sidder i en bestyrelse eller et råd eller arbejder med at inddrage

Læs mere

Se med forældrenes øjne. Introduktion

Se med forældrenes øjne. Introduktion Se med forældrenes øjne Introduktion Se med forældrenes øjne Introduktion 2010 Danmarks Evalueringsinstitut Tekst Helene Brochmann Solvej Mose Mailund Design BGRAPHIC Foto Mette Bendixsen Hung Tien Vu

Læs mere

Den gode skole. Brikker til en god skole

Den gode skole. Brikker til en god skole Den gode skole Brikker til en god skole 1 Grafisk tilrettelægning og illustrationer: PUNKT og PRIKKE a:s - www.prikke.dk En model for arbejdet med kvaliteten i folkeskolerne i Rudersdal Kommune 2009 Indhold

Læs mere

Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017

Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017 Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017 Indhold Vi vil være bedre Læring i fokus Læring, motivation og trivsel Hoved og hænder Hjertet med Form og fornyelse Viden og samarbejde Fordi verden venter 3 6

Læs mere

Skole for alle. Strategi for et fælles skolevæsen i Albertslund Kommune 2012-22

Skole for alle. Strategi for et fælles skolevæsen i Albertslund Kommune 2012-22 Skole for alle Strategi for et fælles skolevæsen i Albertslund Kommune 2012-22 Skole for alle Strategi for et fælles skolevæsen i Albertslund Kommune 2012-22 Tekst: Marianne Klöcker sammen med Lene Zacharias,

Læs mere

Tidlig indsats gør en forskel. Erfaringer fra projekt Udsatte børn i dagtilbud

Tidlig indsats gør en forskel. Erfaringer fra projekt Udsatte børn i dagtilbud Tidlig indsats gør en forskel Erfaringer fra projekt Udsatte børn i dagtilbud Indhold Forord Forord 2 Ti tankevækkere fra projektet 3 Kort sagt 4 Nye holdninger 6 Nødvendige kompetencer 8 De rette rammer

Læs mere

FEBRUAR 2015 BERETNING FRA FORMANDSKABET

FEBRUAR 2015 BERETNING FRA FORMANDSKABET FEBRUAR 2015 BERETNING FRA FORMANDSKABET RÅDET FOR BØRNS LÆRING BERETNING FRA FORMANDSKABET Rådet for Børns Læring har i 2014 sat fokus på inklusion i dagtilbud og folkeskole, og hvordan der kan skabes

Læs mere

Principper for god offentlig service ANSIGT TIL ANSIGT

Principper for god offentlig service ANSIGT TIL ANSIGT Principper for god offentlig service ANSIGT TIL ANSIGT Regeringen, KL og Danske Regioner nedsatte i januar 2007 en arbejdsgruppe, som fik til opgave at formulere principper for god offentlig service. I

Læs mere

Sundhed er en del af kulturen i Jammerbugt Kommune

Sundhed er en del af kulturen i Jammerbugt Kommune 2 Sundhed er en del af kulturen i Jammerbugt Kommune Forord Velkommen til Jammerbugt Kommunes sundhedspolitik 2008 2012! Med kommunalreformen har kommunerne fået nye opgaver på sundhedsområdet. Det er

Læs mere

Vi sætter Fokus på beskrivelserne af Elevernes alsidige personlige udvikling

Vi sætter Fokus på beskrivelserne af Elevernes alsidige personlige udvikling Vi sætter Fokus på beskrivelserne af Elevernes alsidige personlige udvikling Følgende oplæg er skrevet af fra Uddannelsesstyrelsens håndbogsserie nr. 11-2003 Grundskolen med vore egne kommentarer tilføjet

Læs mere

SÆT BØRNS RETTIGHEDER PÅ SKOLESKEMAET ET UNDERVISNINGSMATERIALE TIL YNGSTE- OG MELLEMTRINNET

SÆT BØRNS RETTIGHEDER PÅ SKOLESKEMAET ET UNDERVISNINGSMATERIALE TIL YNGSTE- OG MELLEMTRINNET SÆT BØRNS RETTIGHEDER PÅ SKOLESKEMAET ET UNDERVISNINGSMATERIALE TIL YNGSTE- OG MELLEMTRINNET INDHOLD 2 TEMA AKTIVITET TYPE VARIGHED SIDE FORBEREDELSE & PLANLÆGNING Introduktionsark Sådan bruger du undervisningsmaterialet

Læs mere

Investér før det sker. sådan sætter vi handling bag ordene

Investér før det sker. sådan sætter vi handling bag ordene Investér før det sker sådan sætter vi handling bag ordene Socialpolitisk udspil maj 2013 Indhold Forord...3 Investér før det sker det vi vil, og det vi skal!...5 Læsevejledning...7 Investeringer kræver

Læs mere

Sammen gør vi en god skole bedre

Sammen gør vi en god skole bedre Sammen gør vi en god skole bedre 3 1 Danmark ligger i top i en international undersøgelse af, hvordan skolesystemer, skoler og lærere i hele verden forbereder eleverne på deres fremtidige liv som samfundsborgere.

Læs mere

Fremtidens Dagtilbud i Rebild Kommune, 0-6 år. Trivsel Inklusion - Læring

Fremtidens Dagtilbud i Rebild Kommune, 0-6 år. Trivsel Inklusion - Læring 1 Fremtidens Dagtilbud i Rebild Kommune, 0-6 år Trivsel Inklusion - Læring 2 Indholdsfortegnelse Indledning 3 Projektorganisation og proces 4 Tre gennemgående aspekter 6 Trivsel, inklusion og læring 6

Læs mere

Gladsaxe Kommunes sammenhængende børne- og ungepolitik 2015-2020. en politik, der sikrer sammenhængskraft på børne- og ungeområdet

Gladsaxe Kommunes sammenhængende børne- og ungepolitik 2015-2020. en politik, der sikrer sammenhængskraft på børne- og ungeområdet Gladsaxe Kommunes sammenhængende børne- og ungepolitik 2015-2020 en politik, der sikrer sammenhængskraft på børne- og ungeområdet Forord [Tekst indsættes, når politikken foreligger i endelig form] Indledning

Læs mere

Frivilligrådets anbefalinger til en ny national civilsamfundsstrategi

Frivilligrådets anbefalinger til en ny national civilsamfundsstrategi 3. juni 2014 Frivilligrådets anbefalinger til en ny national civilsamfundsstrategi Deltagelse i fællesskabet er den grundlæggende præmis for et sundt og bæredygtigt samfund. Vejen til et samfund, hvor

Læs mere