Forslag. Lov om ændring af lov om internationalt udviklingssamarbejde

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forslag. Lov om ændring af lov om internationalt udviklingssamarbejde"

Transkript

1 Lovforslag nr. L 81 Folketinget Fremsat den 11. november 2016 af udenrigsministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af lov om internationalt udviklingssamarbejde 1 I lov nr. 555 af 18. juni 2012 om internationalt udviklingssamarbejde, som ændret ved 1 i lov nr af 17. december 2013, foretages følgende ændringer: 1. I 1, stk. 1, ændres»og FN s konventioner om menneskerettigheder«til:», FN s konventioner om menneskerettigheder og med FN s 2030 dagsorden for bæredygtig udvikling samt verdensmål som et centralt omdrejningspunkt«. 2. I 5 udgår»for såvel bilaterale som multilaterale udviklingsaktiviteter«. 3. 9, stk. 1, 1. pkt., affattes således:»formålet med Investeringsfonden for Udviklingslande er at fremme investeringer, der understøtter bæredygtig udvikling i udviklingslande og bidrager til realisering af verdensmålene.«4. I 9, stk. 2, 1. pkt., indsættes efter»virksomhed«:»i form af direkte kapitalindskud, garantier eller på anden måde«. 5. 9, stk. 2, 2. pkt., ophæves. 6. I 9 indsættes efter stk. 3 som nyt stykke:»stk. 4. Fonden kan efter bestyrelsens indstilling foretage udbetaling af udbytte til staten. Udenrigsministeren fastlægger efter drøftelse med bestyrelsen en udbyttepolitik for fonden.«stk. 4-7 bliver herefter til stk , stk. 4, affattes således:»udviklingspolitisk Råd omfatter indtil 9 medlemmer, der udnævnes for en periode af 3 år med mulighed for genudnævnelse for yderligere én periode af 3 år.«2 Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. januar Stk. 2. Der udpeges et nyt Udviklingspolitisk Råd umiddelbart efter lovens ikrafttræden efter 10, stk. 4, affattet ved 1, stk. 7, i dette lovforslag. Stk. 3. Ved første udnævnelse af medlemmer til Udviklingspolitisk Råd i forbindelse med konstituering af et nyt Udviklingspolitisk Råd umiddelbart efter lovens ikrafttræden vil der kunne ses bort fra bestemmelsen i lovens 10, stk. 4, hvorefter medlemmer af Udviklingspolitisk Råd udnævnes for en periode af 3 år med mulighed for genudnævnelse for yderligere én periode af 3 år. Udenrigsmin., j.nr. AS001647

2 2 Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Lovforslagets hovedpunkter 2.1. Opdatering af lovens ramme og formål Gældende ret Udenrigsministeriets overvejelser og den foreslåede ordning 2.2. Generelle bestemmelser om åbenhed i forvaltningen Gældende ret Udenrigsministeriets overvejelser og den foreslåede ordning 2.3. Investeringsfonden for Udviklingslande (IFU): formålsparagraf, herunder samvirke med dansk erhvervsliv Gældende ret Udenrigsministeriets overvejelser og den foreslåede ordning 2.4. Investeringsfonden for Udviklingslande (IFU): anvendelse af garantiinstrumenter til kapitalfremskaffelse Gældende ret Udenrigsministeriets overvejelser og den foreslåede ordning 2.5. Investeringsfonden for Udviklingslande (IFU): udbetaling af udbytte Gældende ret Udenrigsministeriets overvejelser og den foreslåede ordning 2.6. Organisering af udviklingsfaglig rådgivning Gældende ret Udenrigsministeriets overvejelser og den foreslåede ordning 3. Økonomiske og administrative konsekvenser for det offentlige 4. Økonomiske og administrative konsekvenser for erhvervslivet m.v. 5. De administrative konsekvenser for borgere 6. De miljømæssige konsekvenser 7. Forholdet til EU-retten 8. Hørte myndigheder m.v. 9. Sammenfattende skema 1. Indledning Formålet med lovforslaget er at sikre, at lov om internationalt udviklingssamarbejde fortsat er tidssvarende og understøtter en effektiv gennemførelse af Danmarks internationale udviklingssamarbejde. De foreslåede ændringer i loven vedrører en opdatering af lovens formål med tilføjelse af reference til FN s 2030 dagsorden for bæredygtig udvikling og de 17 verdensmål, samt justering af formatet for den årligt fremlagte 4-års-plan til udgiftsrammer, således at Udenrigsministeriet ikke fremadrettet er forpligtet til specifikt at redegøre for bilaterale og multilaterale udviklingsaktiviteter som en del af udgiftsplanen. Hertil kommer en foreslået ændring af rammerne for Investeringsfonden for Udviklingslande (IFU), fsva. fondens formål, ophævelse af lovkravet om samvirke med dansk erhvervsliv i fondens investeringer i udviklingslande, præcisering af statens mulighed for at stille statsgarantier til rådighed for IFU, samt en foreslået tilføjelse, der muliggør, at IFU vil kunne foretage udbetaling af udbytte til staten, og at der fastlægges en udbyttepolitik for fonden. Desuden foreslås en ændring af organiseringen af den udviklingsfaglige rådgivning af udenrigsministeren, som vil medføre, at Udviklingspolitisk Råd fremadrettet vil varetage rådgivning af ministeren, hvad angår overordnede strategiske tiltag, samt hvad angår den bevillingsfaglige og kvalitetssikrende rådgivning i forhold til konkrete programmer og projekter. Ydermere foreslås en reduktion af antallet af medlemmer i Udviklingspolitisk Råd, så Rådet fremadrettet vil bestå af 9 personer, der udpeges af ministeren, bl.a. på baggrund af en høring blandt relevante interessenter og organisationer. Danmarks bistandssamarbejde med udviklingslande bygger på lov om internationalt udviklingssamarbejde, jf. lov nr. 555 af 18. juni 2012, som ændret ved lov nr af 17. december Loven blev formuleret med afsæt i et oplæg udarbejdet af en interministeriel arbejdsgruppe under ledelse af Udenrigsministeriet og med deltagelse af repræsentanter fra Statsministeriet, Finansministeriet og Justitsministeriet, og fastslår, at målet for Danmarks udviklingssamarbejde er at bekæmpe fattigdom og fremme menneskerettigheder, demokrati, bæredygtig udvikling, fred og stabilitet. Den gældende lov erstattede den tidligere lov om internationalt udviklingssamarbejde (lovbekendtgørelse nr. 541 af 10. juli 1998), der havde været gældende fra 1971.

3 3 2. Lovforslagets hovedpunkter 2.1. Opdatering af lovens ramme og formål Gældende ret Lovens formålsbestemmelse 1 fastslår, at målet med Danmarks udviklingssamarbejde er at bekæmpe fattigdom og fremme menneskerettigheder, demokrati, bæredygtig udvikling, fred og stabilitet i overensstemmelse med FN-pagten, Verdenserklæringen om Menneskerettighederne, og FN s konventioner om menneskerettigheder, jf. lovens 1, stk Udenrigsministeriets overvejelser og den foreslåede ordning Efter Udenrigsministeriets opfattelse er der behov for at opdatere lovens formål og rammerne for gennemførelsen af dette formål, således at disse afspejler de seneste centrale udviklinger indenfor det udviklingspolitiske område. Det er Udenrigsministeriets opfattelse, at loven skal afspejle FN s vedtagelse af 2030 dagsordenen for bæredygtig udvikling, herunder de 17 verdensmål for bæredygtig udvikling, som fremadrettet vil udgøre et centralt omdrejningspunkt for dansk udviklingssamarbejde dagsordenen for bæredygtig udvikling og verdensmålene blev vedtaget i FN i Dagsordenen og verdensmålene samler de hidtidige udviklingsmål (på engelsk kaldet Millennium Development Goals), som blev vedtaget i FN med Årtusinde-erklæringen i år 2000, samt opfølgningen på de internationale konferencer om bæredygtig udvikling, også benævnt Rio-processen. Målene er universelle og gælder dermed alle verdens lande. De sætter rammen og definerer konkrete målsætninger for bæredygtig udvikling og udryddelse af fattigdom i verden frem mod Det danske udviklingssamarbejde skal bidrage til at realisere verdensmålenes globale ambition for, hvordan verden skal udvikle sig frem mod år Det foreslås derfor at tilføje en henvisning til 2030 dagsordenen for bæredygtig udvikling og verdensmålene i lovens formålsparagraf 1, stk. 1, for dermed at markere verdensmålene som et centralt omdrejningspunkt for det danske udviklingssamarbejde Generelle bestemmelser om åbenhed i forvaltningen Gældende ret I lovens 5 angives det, at udviklingsministeren en gang om året skal fremlægge en 4-års-plan til udgiftsrammer for såvel bilaterale som multilaterale udviklingsaktiviteter for det efterfølgende finansår, samt de i finanslovsforslaget efterfølgende budgetoverslagsår for Folketinget. Opgørelsen har tidligere været anvendt til at vise fordelingen mellem udviklingsaktiviteter, der blev finansieret over henholdsvis bilateral og multilateral udviklingsbistand, herunder deres respektive andel af den samlede udviklingsbistand Udenrigsministeriets overvejelser og den foreslåede ordning Efter Udenrigsministeriets opfattelse er der behov for at justere de i 5 nævnte rammer for fremlæggelse af en 4-årsplan til udgiftsrammer, således at Udenrigsministeriet ikke er forpligtet til at udarbejde en specifikation af bilaterale og multilaterale udviklingsaktiviteter. Dansk udviklingssamarbejde gennemføres i stigende grad ved forskelligartede partnerskaber med diverse danske og udenlandske aktører og indebærer ofte udviklingsaktiviteter, der kombinerer såvel bilaterale som multilaterale aktiviteter, samt en række andre modaliteter for støtte. Det foreslås derfor at ophæve kravet i 5 om, at 4-års-planen til udgiftsrammer skal redegøre for såvel bilaterale som multilaterale udviklingsaktiviteter. Planen for udgiftsrammer, som ministeren skal fremlægge, jf. lovens 5, vil derfor fremadrettet alene indeholde de specifikationer, der måtte være relevante på baggrund af 4-års-planens indhold og sammensætning Investeringsfonden for Udviklingslande (IFU): formålsparagraf, herunder samvirke med dansk erhvervsliv Gældende ret Den gældende bestemmelse i 9, stk. 1, 1. pkt., i lov om internationalt udviklingssamarbejde medfører, at IFU kan fremme den erhvervsmæssige udvikling i udviklingslande i samvirke med dansk erhvervsliv. I overensstemmelse hermed medfører den gældende bestemmelse i 9, stk. 2, 2. pkt., at IFU kan yde støtte til danske investeringer i udviklingslande. Bestemmelserne indebærer et krav om, at der i IFU s investeringer indgår en inddragelse af danske virksomheder Udenrigsministeriets overvejelser og den foreslåede ordning Efter Udenrigsministeriets opfattelse er der behov for at afbinde IFU fra et egentligt lovkrav om samvirke med dansk erhvervsliv. Det er vurderingen, at en afbinding reelt vil fremme dansk erhvervslivs internationalisering og danske interesser. For det første vil IFU få mulighed for at gå foran i vanskelige markeder, som dansk erhvervsliv endnu ikke anser for modne til kommercielle investeringer. IFU vil dermed kunne bane vejen for danske virksomheder, der vil kunne trække på IFU s erfaringer. For det andet vil IFU få adgang til midler fra bl.a. EU s ubundne finansieringsfaciliteter, som udbygges i disse år med sigte på europæiske finansieringsinstitutioner som IFU. Dermed styrkes IFU s muligheder for at øge sit samlede aktivitetsniveau og skabe investeringsmuligheder for danske virksomheder og pensionskasser. Efter Udenrigsministeriets opfattelse er der desuden behov for at præcisere, at et centralt formål med IFU s investeringer er at bidrage til realisering af verdensmålene. Ved at investere i bæredygtige og rentable projekter i samarbejde med virksomheder og investorer inden for bl.a. klima, energi, vand og sanitet, fødevarer, sundhed, produktion og ser-

4 4 vice, vil IFU således kunne bidrage til at opnå verdensmålene. Det foreslås derfor, at kravet i 9, stk. 1, 1. pkt., om samvirke med dansk erhvervsliv fjernes fra bestemmelsen, samt at bestemmelsen i 9, stk. 2, 2. pkt., om at IFU kan yde støtte til danske investeringer, ophæves. IFU vil herved få mulighed for med et mere fleksibelt investeringsmandat at foretage investeringer uden deltagelse fra dansk erhvervsliv med henblik på at fremme bæredygtig vækst i udviklingslande. Det vurderes, at IFU s foretrukne investeringspartnere fortsat vil være danske virksomheder og pensionskasser, som udgør kernen i IFU s leverancesystem af viden, produkter, kapital og teknologi og er en integreret del af IFU s forretningsmodel. Udenrigsministeriet vil i kraft af sit tilsyn med IFU kunne sikre, at fonden har fokus på at engagere danske virksomheder og investorer Investeringsfonden for Udviklingslande (IFU): anvendelse af garantiinstrumenter til kapitalfremskaffelse Gældende ret Det følger af den gældende bestemmelse i 9, stk. 2, at der af statskassen kan ydes tilskud til fondens virksomhed. Det fremgår ikke klart, at tilskud fra staten til IFU s virksomhed også kan ske i form af garantiinstrumenter, enten direkte til IFU eller til tredjeparter for at give IFU mulighed for kapitalfremskaffelse med en statsgaranti tilknyttet Udenrigsministeriets overvejelser og den foreslåede ordning Efter Udenrigsministeriets opfattelse er der behov for at præcisere, hvorledes IFU kan bidrage til vækst og beskæftigelse i udviklingslande og bistå dansk erhvervsliv. Dette kan bl.a. ske ved at præcisere statens mulighed for at stille statsgarantier til rådighed for IFU med henblik på at billiggøre IFU s kapitalfremskaffelse. Det foreslås derfor, at det i bestemmelsen om statens tilskud til IFU præciseres, at sådanne tilskud kan være i form af direkte kapitalindskud, garantier eller på anden måde. Dette vil i praksis ske efter nærmere aftale med Udenrigsministeriet og Finansministeriet Investeringsfonden for Udviklingslande (IFU): udbetaling af udbytte Gældende ret Der er ikke i den gældende lov fastsat bestemmelse om, at der kan foretages udbetaling af udbytte fra IFU til staten, herunder at der kan fastsættes en udbyttepolitik. Udlodninger til staten har hidtil været fastsat i de enkelte finanslove i udlodningsåret, der således har udgjort den nødvendige lovhjemmel for udlodninger fra IFU til staten. IFU har ikke tidligere haft en udbyttepolitik Udenrigsministeriets overvejelser og den foreslåede ordning Efter Udenrigsministeriets opfattelse er der behov for at fastlægge en egentlig udbyttepolitik for IFU, som fastlægger de forudsætninger m.v. efter hvilke, der i fremtiden kan ske udbetaling af udbytte fra IFU til staten. Det fremgår af statens ejerskabspolitik fra april 2015, at det er sundt og naturligt, at statslige selskaber udbetaler udbytte, men at årets udbytte ikke må være større end det udbytte, som bestyrelsen foreslår eller kan tiltræde. Det foreslås, at der i loven indsættes bestemmelse om, at IFU kan foretage udbetaling af udbytte efter bestyrelsens indstilling, samt at udenrigsministeren efter aftale med bestyrelsen fastlægger en udbyttepolitik Organisering af udviklingsfaglig rådgivning Gældende ret Den gældende lov indeholder i 10 bestemmelser om organisation af udviklingsfaglig rådgivning. Ved lovens 10, stk. 1, er Udviklingspolitisk Råd etableret. Rådet danner rammen for en løbende strategisk dialog med og rådgivning af ministeren. Rådet udnævnes for en periode på 3 år, og omfatter indtil 15 medlemmer, jf. 10, stk. 4. Det fremgår af de almindelige bemærkninger, pkt i lovforslag af 11. april 2012, jf. FT-tidende , A, L 153 som fremsat, side 13, at bevillingsfaglig rådgivning af ministeren om programmer og projekter af en vis størrelse varetages af Bevillingskomitéen. Komitéen har 8 medlemmer, hvoraf 4 medlemmer er eksterne og 4 medlemmer er interne, heriblandt Udenrigsministeriets direktør for udviklingspolitik, der er formand for Bevillingskomitéen. Det følger af de specielle bemærkninger til 10 i lovforslag af 11. april 2012, jf. FT-tidende , A, L 153 som fremsat, side 13, at medlemmerne af Udviklingspolitisk Råd udpeges således, at sammensætningen afspejler relevante interessegrupper og den bistandsfaglige ekspertise i Danmark. Efter gældende regler udpeges Rådets medlemmer efter indstilling fra relevante organisationer med følgende fordeling: 3 repræsentanter fra fagbevægelsen, 3 repræsentanter fra erhvervsorganisationer/virksomheder, 4 repræsentanter fra universiteterne/forskerne og 5 repræsentanter fra de folkelige organisationer Udenrigsministeriets overvejelser og den foreslåede ordning Efter Udenrigsministeriets opfattelse er der behov for at forenkle den organisatoriske struktur af den udviklingsfaglige rådgivning og sikre sammenfald mellem, på den ene side, ekstern rådgivning om overordnede strategiske tiltag, som foregår i Udviklingspolitisk Råd og, på den anden side, bevillingsfaglig og kvalitetssikrende rådgivning i forhold til konkrete programmer og projekter, som foregår i Bevillingskomitéen. Begge områder foreslås fremadrettet varetaget af Udviklingspolitisk Råd, og det er derfor efter Udenrigsministeriets opfattelse nødvendigt at reducere antallet af med-

5 5 lemmer i Udviklingspolitisk Råd med henblik på at sikre, at der bliver tale om et effektivt og operativt organ. Efter Udenrigsministeriets opfattelse er det en forudsætning for, at Udviklingspolitisk Råd kan yde en relevant rådgivning til ministeren, herunder på grundlag af prioriteterne fastlagt i Danmarks udviklingspolitiske og humanitære strategi, at Rådet sammensættes af interessenter og eksperter. Da kredsen af relevante interessenter ikke nødvendigvis er statisk, finder Udenrigsministeriet det ikke hensigtsmæssigt, at det i bemærkningerne fastlægges præcist hvilke interessegrupper og organisationer, der har mulighed for at indstille kandidater til Udviklingspolitisk Råd. De samme interessegrupper og organisationer som hidtil, fra bl.a. civilsamfundet, erhvervslivet, fagbevægelsen og universiteter samt forskningsorganisationer, vil kunne indstille medlemmer til Rådet. Som led i den foreslåede ændring nedlægges Bevillingskomitéen. Bevillingskomitéens funktioner lægges ind under Udviklingspolitisk Råd, som fortsætter under samme navn. Rådet vil derfor fremadrettet både yde strategisk rådgivning om udviklingssamarbejdet og have mandat til at indstille konkrete programmer og projekter til ministerens stillingtagen. Udover den forenkling det indebærer at lægge Bevillingskomitéens funktioner ind under Udviklingspolitisk Råd, vil dette medvirke til at sikre en bedre sammenhæng mellem dialog og rådgivning på henholdsvis overordnet strategisk niveau og i forhold til indstilling af konkrete bevillinger. Styrkelse af denne sammenhæng er løbende blevet efterspurgt af eksterne medlemmer af både Udviklingspolitisk Råd og af Bevillingskomitéen, idet man har efterlyst koblingen fra de konkrete bevillinger til det strategiske niveau og omvendt koblingen fra de strategiske prioriteter til udmøntningen i konkrete bevillinger. Det foreslås desuden, at Udviklingspolitisk Råd fremadrettet består af ni medlemmer. Der er tale om en reduktion i antallet af medlemmer i forhold til det eksisterende Udviklingspolitisk Råd, men en forøgelse af antallet af eksterne medlemmer i forhold til den eksisterende Bevillingskomité. Herved sikres, at Rådet fortsat kan inddrage relevante interessenter og eksperter samt forblive et operativt og effektivt organ, som fremadrettet vil kunne yde rådgivning på såvel overordnet strategisk niveau som i forhold til at indstille konkrete bevillinger. Af hensyn til den foreslåede reduktion i antallet af medlemmer vil et nyt Udviklingspolitisk Råd med ni medlemmer skulle konstitueres efter lovens ikrafttræden. Det foreslås endvidere, at ministeren udpeger medlemmerne på baggrund af en høring, hvor relevante interessenter og organisationer fra bl.a. civilsamfundet, erhvervslivet, fagbevægelsen og universiteter samt forskningsinstitutioner får mulighed for at indstille kandidater. Bl.a. på grundlag af disse indstillinger udpeges medlemmerne under behørig hensyntagen til interessevaretagelse og sikring af udviklingsfaglig ekspertise. Ministeren udpeger en formand og en næstformand blandt Rådets medlemmer. 3. Økonomiske og administrative konsekvenser for det offentlige Lovforslaget forventes at have positive økonomiske konsekvenser for staten i forbindelse med udbetaling af udbytte fra IFU til statskassen. Det er ikke muligt på forhånd at fastlægge konkrete beløb for de enkelte år, som vil afhænge af IFU s resultater og bestyrelsens indstilling i lyset af IFU s aktivitetsniveau mv. Lovforslaget præciserer, at statens eventuelle tilskud til IFU også kan ske i form af garantier. Sådanne garantier vil, hvis de bliver stillet, ikke medføre en udgift for staten på tidspunktet, hvor de stilles, men kan potentielt, afhængig af deres nærmere indhold, medføre udgifter for staten på et senere tidspunkt. Lovforslaget vil medføre ændrede administrative krav til Udenrigsministeriet, herunder i relation til den sekretariatsfunktion, som Udenrigsministeriet varetager for et nyt Udviklingspolitisk Råd, som består af en sammenlægning af det hidtidige Udviklingspolitiske Råd og Bevillingskomitéen. Udgifterne til honorering af medlemmer af Udviklingspolitisk Råd afholdes over rammen for udviklingssamarbejde, på samme vis som det i dag er tilfældet med honorering af medlemmer af Udviklingspolitisk Råd og de eksterne medlemmer af Bevillingskomitéen. De udgifter, der for staten vil være forbundet med de ændrede krav til administrationen, vil blive afholdt inden for de eksisterende økonomiske rammer. 4. Økonomiske og administrative konsekvenser for erhvervslivet m.v. Lovforslaget vurderes ikke at føre til negative konsekvenser for dansk erhvervsliv, idet afbindingen af IFU s investeringsmandat forventes anvendt til at udvide IFU s nuværende investeringsomfang. Lovforslaget vil således kunne føre til flere investeringsprojekter og markedsmuligheder, som kan være til gavn for danske virksomheder og danske institutionelle investorer. Det er imidlertid ikke muligt at kvantificere dette indtægtspotentiale. 5. De administrative konsekvenser for borgere Forslaget har ikke administrative konsekvenser for borgerne. 6. De miljømæssige konsekvenser Lovforslaget har ikke miljømæssige konsekvenser. 7. Forholdet til EU-retten Lovforslaget indeholder ikke EU-retlige aspekter. 8. Hørte myndigheder m.v. Et udkast til lovforslaget har fra den 23. august til den 20. september 2016 været sendt i høring i følgende myndigheder og organisationer mv.: ADRA Danmark, Advokatsamfundet, Afrika Kontakt, AIDS-Fondet, Amnesty International DK, Anne-Lise Klausen (DANIDA s Bevillingskomité), Arbejdsgruppen for

6 6 Børnehuset i Tanzania, AXIS, Bente Sorgenfrey (Udviklingspolitisk Råd), Bolette Christensen (Udviklingspolitisk Råd), BUPL, BØRNEfonden, Børne- og Ungdomsnetværket, CARE Danmark, Caritas, Center for Kultur og Udvikling, Christian Balslev-Olesen (DANIDA s Bevillingskomité), Christian Bjørnskov (Udviklingspolitisk Råd), CISU Civilsamfund i Udvikling), CIVICUS, CONCORD Danmark, COWI, Dalit Solidaritetsnetværket i Danmark, Danmarks Lærerforening, Danmarks Statistik, Danmarks Medie og Journalisthøjskole, Danmission, Dansk Arbejdsgiverforening, Dansk Byggeri, Dansk Erhverv, Dansk Flygtningehjælp, Dansk Forum for Mikrofinans, Dansk Industri, Dansk Institut for Internationale Studier, Dansk Institut mod Tortur (DIGNITY), Dansk Journalistforbund, Dansk Missionsråds Udviklingsafdeling, Danske Handicaporganisationer, Dansk Røde Kors, Danske Advokater, Danske Medier, Danske Regioner, Danske Universiteter, Dansk Ungdoms Fællesråd, ICOEPH under Dansk Selskab for Arbejds- og miljømedicin, Dialogos, Finansrådet, FN-forbundet, Folkekirkens Nødhjælp, Foreningen af Rådgivende Ingeniører, Foreningen af Udviklingsforskere i Danmark, Forsikring og Pension, Georg Sørensen (Udviklingspolitisk Råd), Ghana Venskab, Globale Læger, Globale Seniorer, Globalt Fokus, Gunvor Bjerglund Thomsen (Udviklingspolitisk Råd), Helle Samuelsen (Udviklingspolitisk Råd), Håndværksrådet, Ingeniørforeningen i Danmark, Institut for Flerpartisamarbejde, Institut for Menneskerettigheder, International Work Group for Indigenous Affairs, Jan Laustsen (Udviklingspolitisk Råd), Jens Erik Ohrt (Udviklingspolitisk Råd), Jytte Agergaard (DANIDA s Bevillingskomité), Kommunernes Landsforening, Kvindernes U-landsudvalg, Landbrug og Fødevarer, Landsforeningen for bøsser, lesbiske, biseksuelle og transpersoner (LGBT), Landsforeningen LEV, LO, Lars Udsholt (DANIDA s Bevillingskomité), Louise Riis Andersen (Udviklingspolitisk Råd), Mads Bugge Madsen (Udviklingspolitisk Råd), Læger Uden Grænser, Marie Gad (DA- NIDA s Bevillingskomité), Mellemamerika Komitéen, Mellemfolkeligt Samvirke, Michael Wendelboe Hansen (DANI- DA s Bevillingskomité), Mission Øst, MUNDU center for global dannelse, NGO Fontana, Novo Nordisk, Oxfam IBIS, Plan Danmark, Polio Foreningen, Red Barnet, Rigsrevisionen, RIKO Rådet for International Konfliktløsning, Rolf Hernø (Udviklingspolitisk Råd), Sex og Samfund, Sundhedsnetværket, Tania Dethlefsen (Udviklingspolitisk Råd), Thomas Bustrup (Udviklingspolitisk Råd), Tine Bork (Udviklingspolitisk Råd), Ulandssekretariatet, UlykkesPatient Foreningen, Ungdommens Røde Kors, Verdensnaturfonden, Verdens Skove, Vibeke Tuxen (Udviklingspolitisk Råd), 3F og 92-gruppen. 9. Sammenfattende skema Samlet vurdering af konsekvenser af lovforslaget Økonomiske konsekvenser for stat, kommuner og regioner Administrative konsekvenser for stat, kommuner og regioner Økonomiske konsekvenser for erhvervslivet Positive konsekvenser/ mindreudgifter Lovforslaget forventes at have positive økonomiske konsekvenser for staten i forbindelse med udbetaling af udbytte fra IFU til statskassen. Det er ikke muligt på forhånd at fastlægge konkrete beløb for de enkelte år, som vil afhænge af IFU s resultater og bestyrelsens indstilling i lyset af IFU s aktivitetsniveau mv. Ingen Lovforslaget vil kunne føre til flere investeringsprojekter og markedsmuligheder, som kan være til gavn for danske virksomheder, herunder i form af øgede indtægter. Negative konsekvenser/merudgifter Lovforslaget præciserer, at statens eventuelle tilskud til IFU også kan ske i form af garantier. Sådanne garantier vil, hvis de bliver stillet, ikke medføre en udgift for staten på tidspunktet, hvor de stilles, men kan potentielt, afhængig af deres nærmere indhold, medføre udgifter for staten på et senere tidspunkt. Ingen af betydning Ingen Miljømæssige konsekvenser Ingen Ingen Administrative konsekvenser for erhvervslivet Administrative konsekvenser for borgerne Ingen Ingen Ingen Ingen

7 7 Forholdet til EU-retten Overimplementering af EU-retlige minimumsforpligtelser (sæt X) Forslaget har ikke EU-retlige konsekvenser JA NEJ X Bemærkninger til lovforslagets enkelte bestemmelser Til nr. 1 Til 1 Den gældende bestemmelse i 1 i lov om internationalt udviklingssamarbejde fastslår, at målet med Danmarks udviklingssamarbejde er at bekæmpe fattigdom og fremme menneskerettigheder, demokrati, bæredygtig udvikling, fred og stabilitet i overensstemmelse med FN-pagten, Verdenserklæringen om Menneskerettighederne og FN s konventioner om menneskerettigheder. Det foreslås, at der i 1, stk. 1, tilføjes en henvisning til FN s 2030 dagsorden for bæredygtig udvikling samt verdensmål som et centralt omdrejningspunkt, således at lovens formål og rammerne for gennemførelsen af dette formål afspejler de seneste centrale udviklinger indenfor udviklingspolitikken. Den foreslåede bestemmelse medfører dermed, at FN s 2030 dagsorden for bæredygtig udvikling samt de 17 verdensmål markeres som et centralt omdrejningspunkt for dansk udviklingssamarbejde. Heraf følger, at det danske udviklingssamarbejde skal bidrage til at realisere verdensmålenes globale ambition for, hvordan verden skal udvikle sig frem mod år Den konkrete danske indsats gennem udviklingssamarbejdet vil fokusere på et antal mål, der tager afsæt dér, hvor Danmark har interesser på spil, kan søge aktive partnerskaber og skabe resultater dagsordenen for bæredygtig udvikling og verdensmålene blev vedtaget i FN i Verdensmålene er universelle og gælder dermed alle verdens lande. De sætter rammen og definerer konkrete målsætninger for bæredygtig udvikling og udryddelse af fattigdom i verden frem mod De 17 verdensmål omfatter fattigdomsbekæmpelse, udryddelse af sult, sundhed, uddannelse, ligestilling, rent vand og sanitet, energi, økonomisk vækst og beskæftigelse, industrialisering og innovation, ulighed, bæredygtige byer, ansvarlig produktion og forbrug, klimaindsatser, livet i havet, livet på land, skov og økosystemer, fred, retfærdighed og institutioner samt partnerskaber og finansiering dagsordenen og verdensmålene samler på den ene side de hidtidige udviklingsmål (på engelsk kaldet Millennium Development Goals), som blev vedtaget i FN med Årtusinde-erklæringen i år 2000, samt på den anden side opfølgningen på de internationale konferencer om bæredygtig udvikling, hvor første konference om bæredygtig udvikling fandt sted i 1992 i Rio, Brasilien. Udviklingsmålene fra år 2000 har bidraget til at sætte en fælles global retning politisk som finansielt for det internationale udviklingssamarbejde mellem udviklingslande, donorer og andre udviklingspartnere, som multilaterale organisationer samt civilsamfund. En retning med fokus på fattigdomsbekæmpelse og blandt andet sundhed, uddannelse, ligestilling, samt FN s målsætning om at de udviklede lande skal yde minimum 0,7 pct. af BNI i udviklingsbistand. Konferencerne om bæredygtig udvikling, der også kaldes Rio-processen, har været afgørende i forhold til globalt at stadfæste princippet om bæredygtig udvikling i dets tre dimensioner økonomisk, socialt, og miljømæssigt og den indbyrdes afhængighed af udviklingen mellem verdens lande, samt at etablere en global forståelse af vigtigheden af at integrere fattigdomsbekæmpelse og bæredygtig udvikling for at opnå en langsigtet holdbar udvikling. Der henvises i øvrigt til afsnit 2.1 i de almindelige bemærkninger. Til nr. 2 Den gældende bestemmelse i 5 i lov om internationalt udviklingssamarbejde medfører, at udviklingsministeren en gang om året skal fremlægge en 4-års-plan til udgiftsrammer for såvel bilaterale som multilaterale udviklingsaktiviteter for det efterfølgende finansår, samt de i finanslovsforslaget efterfølgende budgetoverslagsår for Folketinget. Det foreslås at ophæve kravet om, at 4-års-planen til udgiftsrammer skal redegøre for såvel bilaterale som multilaterale udviklingsaktiviteter. Den foreslåede ændring medfører, at Udenrigsministeriet ikke vil være forpligtet til at udarbejde en specifikation af bilaterale og multilaterale udviklingsaktiviteter. Dansk udviklingssamarbejde gennemføres i stigende grad ved forskelligartede partnerskaber med diverse danske og udenlandske aktører og indebærer ofte udviklingsaktiviteter, der kombinerer såvel bilaterale som multilaterale aktiviteter, samt en række andre modaliteter for støtte. Af denne årsag kan 4-års-planen for udgiftsrammer ikke altid specificeres retvisende mellem bilaterale og multilaterale aktiviteter. Det gælder for eksempel i tilfælde af multilateral udviklingsbistand målrettet regionale og landebaserede udviklingsaktiviteter, der i OECD/DAC opgørelser for udviklingsbistand registreres som bilateral udviklingsbistand, på trods af, at aktiviteterne gennemføres af multilaterale organisationer. Med ændringen sikres det, at fremlæggelsen af 4-års-planen til udgiftsrammer fremadrettet alene vil indeholde de specifikationer, der måtte være relevante ud fra planens indhold og sammensætning. Der henvises i øvrigt til afsnit 2.2 i de almindelige bemærkninger.

8 8 Til nr. 3 Den gældende bestemmelse i 9, stk. 1, 1. pkt., i lov om internationalt udviklingssamarbejde medfører, at Investeringsfonden for Udviklingslande (IFU) kan fremme den erhvervsmæssige udvikling i udviklingslande i samvirke med dansk erhvervsliv. Dette indebærer et krav om, at der i IFU s investeringer indgår en inddragelse af danske virksomheder. Dette er mere detaljeret beskrevet i IFU s vedtægt, hvoraf det af 4, stk. 1, fremgår: fondens investeringer skal inddrage danske virksomheders ressourcer og kompetencer gennem medfinansiering, eller på anden måde inddrage dansk erhvervsliv, herunder efter omstændighederne gennem overførsel af viden, rettigheder, teknologi, ledelse, rådgivning eller serviceydelser. Bestemmelsen om, at IFU s fremme af investeringer i udviklingslandene skal ske i samvirke med dansk erhvervsliv foreslås fjernet. Herved sikres, at IFU også får flere muligheder for at foretage investeringer i projekter, hvor der ikke umiddelbart måtte være en dansk virksomhed involveret. Det er vurderingen, at en afbinding reelt vil fremme dansk erhvervslivs internationalisering og danske interesser, idet IFU vil få mulighed for at gå foran i vanskelige markeder, som danske virksomheder endnu ikke måtte anse for modne og dermed indhente værdifulde erfaringer, som de danske virksomheder efterfølgende kan trække på i projekter i samarbejde med IFU. IFU vil kunne deltage i projekter inden for bl.a. infrastruktur med stærke udenlandske partnere, der kan bane vejen for investeringsprojekter, hvor danske virksomheder og pensionskasser efterfølgende kan komme med. Det kunne være med International Finance Corporation (IFC) i skrøbelige lande i Afrika eller inden for nye forretningsområder, som ikke umiddelbart har danske virksomheders og investorers interesse. En afbinding af IFU s investeringsmandat fra dansk erhvervsliv vil også være i overensstemmelse med tendensen i de lande, som Danmark normalt sammenligner sig med inden for udviklingssamarbejdet. Som følge heraf vil IFU bl.a. kunne få adgang til midler fra EU s ubundne finansieringsfaciliteter, som netop udbygges i disse år med sigte på europæiske finansieringsinstitutioner som IFU. Dermed styrkes IFU s muligheder for at øge sit samlede aktivitetsniveau og skabe investeringsmuligheder for danske virksomheder og pensionskasser. Det er Udenrigsministeriets samlede vurdering, at IFU s investerings- og samarbejdspartnere fortsat i vidt omfang vil være danske virksomheder og pensionskasser, som udgør kernen i IFU s leverancesystem af viden, produkter, kapital og teknologi og er en integreret del af IFU s forretningsmodel. Udenrigsministeriet vil i kraft af sit tilsyn med IFU kunne sikre, at fonden fortsat har fokus på at engagere danske virksomheder og investorer. Det vil ske gennem bestyrelsesarbejdet, hvor Udenrigsministeriet er repræsenteret ved en observatør, jf. 9, stk. 3, og i de årlige møder, hvor IFU aflægger årsrapport til ministeren. Udenrigsministeriet vil efter nogle år vurdere, om der er behov for at genoverveje spørgsmålet om afbinding. Som nyt 1. pkt. i 9, stk. 1, indsættes der endvidere en bestemmelse om, at IFU s formål er at fremme investeringer, der understøtter bæredygtig udvikling i udviklingslande, og bidrager til realisering af verdensmålene. IFU skal således investere i at opnå verdensmålene med bæredygtige og rentable projekter inden for bl.a. klima, energi, vand og sanitet, fødevarer, sundhed, produktion og service. Der henvises i øvrigt til afsnit 2.3 i de almindelige bemærkninger. Til nr. 4 Det følger af den gældende bestemmelse i 9, stk. 2, at der af statskassen kan ydes tilskud til fondens virksomhed. Det fremgår ikke klart af bestemmelsen, at tilskud fra staten til IFU s virksomhed også kan ske i form af garantiinstrumenter, enten direkte til IFU eller til tredjeparter, for at give IFU mulighed for at anvende garantiinstrumenter til kapitalfremskaffelse. Det foreslås derfor, at det i bestemmelsen i 9, stk. 2, om statens tilskud til IFU præciseres, at sådanne tilskud kan ydes i form af direkte kapitalindskud, garantier eller på anden måde. Herved sikres, at fonden også kan få adgang til lånekapital til finansiering af dens aktiviteter. Dette vil i praksis ske efter nærmere aftale mellem Udenrigsministeriet og Finansministeriet. Ændringen udvider IFU s muligheder for at bidrage til vækst og beskæftigelse i udviklingslande og bistå dansk erhvervsliv. Ved ændringen præciseres statens mulighed for at stille statsgarantier til rådighed for IFU med henblik på at IFU også kan få adgang til lånekapital til finansiering af aktiviteter. Det sikres endvidere, at IFU på grundlag af aftalte rammer og betingelser for statsgaranteret låneoptagelse vil få mulighed for at udstede obligationer eller på anden måde optage lån, herunder evt. gennem statens ordning for genudlån, til finansiering af sine aktiviteter. Da der er tale om statsgarantier, vil lånene kunne optages til meget lav rente, hvilket vil billiggøre IFU s kapitalfremskaffelse. For at undgå uklarhed om, hvorvidt staten kan stille garantier (eller andre instrumenter, som måtte vise sig at være hensigtsmæssige) til rådighed for IFU, foreslås det derfor, at det i loven præciseres, at statens eventuelle tilskud til IFU ikke er begrænset i deres form, men kan udformes på den måde, som staten måtte finde mest hensigtsmæssig. Der henvises i øvrigt til afsnit 2.4 i de almindelige bemærkninger. Til nr. 5 Den gældende bestemmelse i 9, stk. 2, 2. pkt., i lov om internationalt udviklingssamarbejde medfører, at IFU kan yde støtte til danske investeringer i udviklingslande. Udenrigsministeriet foreslår, at bestemmelsen ophæves for at skabe sammenhæng med ændringen af stk. 1, hvor kravet om at IFU s investeringer sker i samvirke med dansk erhvervsliv ophæves. Der er derfor ikke behov for særligt at fremhæve, at IFU kan yde støtte til danske investeringer.

9 9 IFU kan som foreslået yde støtte til alle former for investeringer, som fremmer formålet i 9, stk. 1. Om baggrunden for forslaget om ophævelse af kravet om samvirke med dansk erhvervsliv henvises til bemærkningerne til lovens 1, nr. 3, ovenfor. Der henvises i øvrigt til afsnit 2.3 i de almindelige bemærkninger. Til nr. 6 Der er ikke i den gældende lov fastsat bestemmelse om, at IFU kan foretage udbetaling af udbytte til staten, ligesom der ikke er fastsat bestemmelse om IFU s udbyttepolitik. Udlodning fra IFU til staten har hidtil fundet sted med hjemmel direkte i de enkelte finanslove. Beslutning om eventuelt at foretage udlodning fra IFU er således blevet truffet år for år, og ikke på baggrund af en egentlig udbyttepolitik. Senest er der udloddet midler fra IFU i henhold til finansloven for Det er uklart om det i henhold til den gældende lov om internationalt udviklingssamarbejde er foreneligt med IFU s formål, at der vedtages en generel udbyttepolitik, idet de enkelte udlodninger hidtil alene har været hjemlet i finanslovene for de respektive år, hvor udlodningerne har fundet sted. Efter Udenrigsministeriets vurdering vil det være hensigtsmæssigt for styringen af IFU, at der udarbejdes en udbyttepolitik for IFU, som fastlægger de forudsætninger m.v. efter hvilke, der i fremtiden kan ske udbetaling af udbytte fra IFU til staten. Det fremgår af statens ejerskabspolitik (2015), at det er sundt og naturligt, at statslige selskaber udbetaler udbytte, ligesom årets udbytte ikke må være større end det udbytte som bestyrelsen foreslår eller kan tiltræde. Det foreslås derfor, at der i 9, som nyt stk. 4, indsættes en bestemmelse om, at IFU kan foretage udbetaling af udbytte til statskassen efter bestyrelsens indstilling. Derved sikres en generel hjemmel til at foretage udbetaling af udbytte fra IFU til statskassen i overensstemmelse med principperne i statens ejerskabspolitik. Det foreslås endvidere, at der i 9, stk. 4, indsættes en bestemmelse om, at ministeren efter drøftelse med IFU s bestyrelse fastlægger en udbyttepolitik. Herved sikres, at IFU får en udbyttepolitik, som er i overensstemmelse med principperne i statens ejerskabspolitik, og den uklarhed der er om, hvorvidt en generel udbyttepolitik er forenelig med IFU s formål, vil blive fjernet. Der henvises i øvrigt til afsnit 2.5 i de almindelige bemærkninger. Til nr. 7 Den gældende bestemmelse i 10 fastsætter organiseringen af den udviklingsfaglige rådgivning. Det følger af lovens 10, stk. 1, at den udviklingsfaglige rådgivning varetages af Udviklingspolitisk Råd. Rådet er etableret med henblik på at danne rammen for løbende strategisk dialog med og rådgivning af ministeren. Rådet udnævnes for en periode på tre år, og omfatter efter de gældende regler indtil 15 medlemmer, jf. 10, stk. 4. Det fremgår af de almindelige bemærkninger, pkt i lovforslag af 11. april 2012, jf. FT-tidende , A, L 153 som fremsat, side 5-6, at bevillingsfaglig rådgivning af ministeren om programmer og projekter af en vis størrelse varetages af Bevillingskomitéen. Komitéen har otte medlemmer, hvoraf fire medlemmer er eksterne og fire medlemmer er interne medarbejdere i Udenrigsministeriet. Det foreslås i 10, stk. 4, at ændre antallet af medlemmer i Udviklingspolitisk Råd fra indtil 15 til indtil ni. Herved sikres, at Rådet forbliver et operativt og effektivt organ, som fortsat kan inddrage relevante interessenter og eksperter. De ni medlemmer vil alle være eksterne i forhold til Udenrigsministeriet. Medlemmerne udpeges således, at sammensætningen afspejler relevante interessenter og eksperter i dansk udviklingssamarbejde, samtidig med at der tages behørigt hensyn til sikring af udviklingsfaglig ekspertise med henblik på kvalitetssikring og indstilling af konkrete programmer og projekter. Sammensætningen af interessenter og eksperter vil bl.a. tage udgangspunkt i hensynet til at kunne sikre relevant rådgivning om de prioriteter, der fastlægges for Danmarks udviklingssamarbejde. Som led i den foreslåede ændring nedlægges Bevillingskomitéen, og Bevillingskomitéens funktioner lægges ind under Udviklingspolitisk Råd. Således samles den eksterne rådgivning vedrørende dels strategisk rådgivning og dels konkret bevillingsfaglig og kvalitetssikrende rådgivning i ét rådgivende organ under navnet Udviklingspolitisk Råd. Herved sikres sammenfald mellem udviklingsfaglig strategisk rådgivning og konkret bevillingsfaglig og kvalitetssikrende rådgivning i ét organ. Det er Udenrigsministeriets opfattelse, at en sammenlægning af funktioner, foruden en forenkling af den organisatoriske struktur af den udviklingsfaglige rådgivning, vil være med til at sikre en bedre sammenhæng mellem rådgivning på det strategiske niveau og det konkrete bevillingsfaglige niveau. Ministeren udpeger medlemmerne af Udviklingspolitisk Råd, jf. 10, stk. 3. Der udsendes en høring blandt relevante interessenter og organisationer fra bl.a. civilsamfundet, erhvervslivet, fagbevægelsen og universiteter samt forskningsinstitutioner, hvorefter de hørte organisationer indstiller kandidater til Udviklingspolitisk Råd. Bl.a. på baggrund af de indstillede kandidater udpeger ministeren medlemmerne til Udviklingspolitisk Råd, og udpeger blandt medlemmerne en formand og en næstformand. Relevante interessenter og organisationer fra bl.a. civilsamfundet, erhvevslivet, fagbevægelsen og universiteter samt øvrige forskningsinstitutioner vil, på baggrund af den udsendte høring, have uændret mulighed for at indstille medlemmer til Udviklingspolitisk Råd, mens den hidtidige fastlagte fordeling af medlemmerne i Udviklingspolitisk Råd blandt henholdsvis fagbevægelsen, erhvervsorganisationer, universiteterne/forskerne og de folkelige organisationer, som angivet i de specielle bemærkninger til 10 i lovforslag af 11. april 2012, jf. FT-tidende , A, L 153 som fremsat, side 13, ikke længere vil være gældende. Ændringen medfører ligeledes, at bemærkningerne til den nuværende lov, hvoraf det fremgår, at der indføres en høring

10 10 af udvalgte interessegrupper, som bl.a. vil omfatte specifikke navngivne organisationer, ikke længere vil være gældende. Der har siden Rådets etablering udviklet sig en praksis, hvor de i bemærkningerne navngivne organisationer eksklusivt har indstillet kandidater til Udviklingspolitisk Råd. Ved ikke at nævne specifikke interessegrupper og organisationer i bemærkningerne åbnes der op for, at et bredere felt af aktører med interesser i det udviklingspolitiske område kan blive hørt og kan få mulighed for at indstille medlemmer til Udviklingspolitisk Råd. Medlemmerne udpeges for en tre års periode med mulighed for genudnævnelse for yderligere én periode af tre år. Udviklingspolitisk Råds forretningsorden bestemmes af ministeren, der fastsætter de nærmere retningslinjer for Rådets virke. Af hensyn til den foreslåede reduktion i antallet af medlemmer vil et nyt Udviklingspolitisk Råd med ni medlemmer skulle konstitueres efter lovens ikrafttræden. Der henvises i øvrigt til afsnit 2.7 i de almindelige bemærkninger. Til 2 Det foreslås i stk. 1, at loven træder i kraft den 1. januar Det foreslås i stk. 2, at et nyt Udviklingspolitisk Råd vil skulle konstitueres efter lovens ikrafttræden med henblik på at reducere antallet af medlemmer, samt sikre både relevant interessevaretagelse og udviklingsfaglig ekspertise i sammensætningen af Udviklingspolitisk Råd. Det foreslås endvidere, at der ved første udnævnelse af medlemmer til Udviklingspolitisk Råd efter lovens ikrafttræden vil kunne ses bort fra bestemmelsen i lovens 10, stk. 4, hvorefter medlemmer af Udviklingspolitisk Råd udnævnes for en periode af tre år med mulighed for genudnævnelse for yderligere én periode af tre år. Idet det nuværende Udviklingspolitiske Råd ved lovens ikrafttræden kun har været udnævnt i ét år, foreslås det, at der ved den første konstituering af det nye Udenrigspolitiske Råd kan ses bort fra bestemmelsen om, at der kun kan ske genudnævnelse én gang. Herved sikres, at allerede genudnævnte medlemmer fra det tidligere Udviklingspolitiske Råd fortsat vil kunne udnævnes for en enkelt periode i et nyt Udviklingspolitisk Råd. Den institutionelle hukommelse fra det nuværende Udviklingspolitiske Råd kan herved til en vis grad bevares og videreføres i et nyt Udviklingspolitiske Råd. De ni medlemmer til Udviklingspolitisk Råd vil blive udnævnt snarest muligt efter lovens ikrafttræden efter behørig høring blandt relevante interessenter.

11 11 Lovforslaget sammenholdt med gældende ret Bilag 1 Gældende lov Lovforslaget 1 I lov nr. 555 af 18. juni 2012 om internationalt udviklingssamarbejde, som ændret ved 1 i lov nr af 17. december 2013, foretages følgende ændringer: 1. Målet for Danmarks udviklingssamarbejde er at bekæmpe fattigdom og fremme menneskerettigheder, demokrati, bæredygtig udvikling, fred og stabilitet i overensstemmelse med FN-pagten, Verdenserklæringen om menneskerettigheder og FN s konventioner om menneskerettigheder. Stk Stk Udviklingsministeren fremlægger en gang om året for Folketinget en fire års plan til udgiftsrammer for såvel bilaterale som multilaterale udviklingsaktiviteter for det efterfølgende finansår samt de i finanslovsforslaget efterfølgende budgetoverslagsår. 9. Med henblik på at fremme den erhvervsmæssige udviklings i udviklingslande kan Investeringsfonden for Udviklingslande fremme investeringer i disse lande i samvirke med dansk erhvervsliv. Fonden er en selvejende institution. Stk. 2. Der kan af statskassen ydes tilskud til fondens virksomhed. Fonden kan yde støtte til danske investeringer i udviklingslande. Stk Stk Stk Stk Stk Stk I 1, stk. 1, ændres»og FN s konventioner om menneskerettigheder«til:», FN s konventioner om menneskerettigheder og med FN s 2030 dagsorden for bæredygtig udvikling samt verdensmål som et centralt omdrejningspunkt«. 2. I 5 udgår»for såvel bilaterale som multilaterale udviklingsaktiviteter«3. 9, stk. 1, 1. pkt., affattes således:»formålet med Investeringsfonden for Udviklingslande er at fremme investeringer, der understøtter bæredygtig udvikling i udviklingslande og bidrager til realisering af verdensmålene.«4. I 9, stk. 2, 1. pkt., indsættes efter»virksomhed«:»i form af direkte kapitalindskud, garantier eller på anden måde«.»stk. 4. Fonden kan efter bestyrelsens indstilling foretage udbetaling af udbytte til staten. Udenrigsministeren fastlægger efter drøftelse med bestyrelsen en udbyttepolitik for fonden.«stk. 4-7 bliver herefter til stk , stk. 4, affattes således:

12 12 Stk. 4. Udviklingspolitisk Råd omfatter indtil 15 medlemmer, der udnævnes for en periode af 3 år med mulighed for genudnævnelse for yderligere én periode af 3 år. Stk »Udviklingspolitisk Råd omfatter indtil 9 medlemmer, der udnævnes for en periode af 3 år med mulighed for genudnævnelse for yderligere én periode af 3 år.«2 Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. januar Stk. 2. Der udpeges et nyt Udviklingspolitisk Råd umiddelbart efter lovens ikrafttræden efter 10, stk. 4, affattet ved 1, stk. 7, i dette lovforslag. Stk. 3. Ved første udnævnelse af medlemmer til Udviklingspolitisk Råd i forbindelse med konstituering af et nyt Udviklingspolitisk Råd umiddelbart efter lovens ikrafttræden vil der kunne ses bort fra bestemmelsen i lovens 10, stk. 4, hvorefter medlemmer af Udviklingspolitisk Råd udnævnes for en periode af 3 år med mulighed for genudnævnelse for yderligere én periode af 3 år.

Forslag. Lov om ændring af lov om internationalt udviklingssamarbejde

Forslag. Lov om ændring af lov om internationalt udviklingssamarbejde 2016/1 LSF 81 (Gældende) Udskriftsdato: 30. december 2017 Ministerium: Udenrigsministeriet Journalnummer: Udenrigsmin., j.nr. Fremsat den 11. november 2016 af udenrigsministeren (Kristian Jensen) Forslag

Læs mere

Bemærkninger til lovforslaget

Bemærkninger til lovforslaget Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Baggrund 3. Lovforslagets hovedpunkter 3.1. Opdatering af lovens ramme og formål 3.2. Generelle bestemmelser

Læs mere

Høringssvar fra Dansk Institut for Internationale Studier til udkast til forslag til lov om internationalt udviklingssamarbejde

Høringssvar fra Dansk Institut for Internationale Studier til udkast til forslag til lov om internationalt udviklingssamarbejde Høringssvar fra Dansk Institut for Internationale Studier til udkast til forslag til lov om internationalt udviklingssamarbejde Målsætning Ad 1, stk. 1: DIIS sætter pris på intentionerne om at præcisere

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om internationalt udviklingssamarbejde og lov om støtte til danske investeringer i Østlandene

Forslag. Lov om ændring af lov om internationalt udviklingssamarbejde og lov om støtte til danske investeringer i Østlandene Lovforslag nr. L 56 Folketinget 2013-14 Fremsat den 31. oktober 2013 af udviklingsministeren (Christian Friis Bach) Forslag til Lov om ændring af lov om internationalt udviklingssamarbejde og lov om støtte

Læs mere

Forslag. til. 8) 1 medlem udpeges af Grønlands Råd for Menneskerettigheder.

Forslag. til. 8) 1 medlem udpeges af Grønlands Råd for Menneskerettigheder. Forslag til Lov om ændring af lov om Institut for Menneskerettigheder Danmarks Nationale Menneskerettighedsinstitution og lov om Dansk Institut for Internationale Studier (Udvidelse af Institut for Menneskerettigheders

Læs mere

2009/1 LSF 140 (Gældende) Udskriftsdato: 21. januar Fremsat den 25. februar 2010 af udenrigsministeren (Lene Espersen) Forslag.

2009/1 LSF 140 (Gældende) Udskriftsdato: 21. januar Fremsat den 25. februar 2010 af udenrigsministeren (Lene Espersen) Forslag. 2009/1 LSF 140 (Gældende) Udskriftsdato: 21. januar 2017 Ministerium: Udenrigsministeriet Journalnummer: Udenrigsministeriet, j.nr. 70.D.7.a.DAN Fremsat den 25. februar 2010 af udenrigsministeren (Lene

Læs mere

2015/1 LSF 139 (Gældende) Udskriftsdato: 18. juni 2016. Fremsat den 26. februar 2016 af udenrigsministeren (Kristian Jensen) Forslag.

2015/1 LSF 139 (Gældende) Udskriftsdato: 18. juni 2016. Fremsat den 26. februar 2016 af udenrigsministeren (Kristian Jensen) Forslag. 2015/1 LSF 139 (Gældende) Udskriftsdato: 18. juni 2016 Ministerium: Udenrigsministeriet Journalnummer: Udenrigsmin. Fremsat den 26. februar 2016 af udenrigsministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov

Læs mere

Udenrigsudvalget URU Alm.del Bilag 109 Offentligt

Udenrigsudvalget URU Alm.del Bilag 109 Offentligt Udenrigsudvalget 2015-16 URU Alm.del Bilag 109 Offentligt Forslag til Ændring af lov om Dansk Institut for Internationale Studier (Fastsættelse af instituttets hjemsted) 1 I lov nr. 554 af 18. juni 2012

Læs mere

Udkast til Forslag til. Lov om Internationalt Udviklingssamarbejde

Udkast til Forslag til. Lov om Internationalt Udviklingssamarbejde Udkast til Forslag til Lov om Internationalt Udviklingssamarbejde Målsætning 1. Målet for Danmarks udviklingssamarbejde er at bekæmpe fattigdom og fremme menneskerettigheder, demokrati, bæredygtig udvikling,

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov for Færøerne om rettens pleje

Forslag. Lov om ændring af lov for Færøerne om rettens pleje Lovforslag nr. L 129 Folketinget 2016-17 Fremsat den 8. februar 2017 af justitsminister (Søren Pape Poulsen) Forslag til Lov om ændring af lov for Færøerne om rettens pleje (International kompetence i

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om internationalt udviklingssamarbejde. Udenrigsudvalget L 81 Bilag 8 Offentligt

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om internationalt udviklingssamarbejde. Udenrigsudvalget L 81 Bilag 8 Offentligt Udenrigsudvalget 2016-17 L 81 Bilag 8 Offentligt Til lovforslag nr. L 81 Folketinget 2016-17 Betænkning afgivet af Udenrigsudvalget den 9. december 2016 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov

Læs mere

Udenrigsudvalget URU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 6 Offentligt

Udenrigsudvalget URU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 6 Offentligt Udenrigsudvalget 2015-16 URU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 6 Offentligt BUDSKABER Samrådsspørgsmål A: Redegørelsen for dansk implementering af verdensmålene nationalt og i udviklingspolitikken Samråd

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om ferie

Forslag. Lov om ændring af lov om ferie Lovforslag nr. L 159 Folketinget 2013-14 Fremsat den 19. marts 2014 af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af lov om ferie (Overførsel af 280 mio. kr. fra Arbejdsmarkedets

Læs mere

Forslag. Lov om tilskud til Færøernes hjemmestyre for

Forslag. Lov om tilskud til Færøernes hjemmestyre for Lovforslag nr. L 31 Folketinget 2016-17 Fremsat den 6. oktober 2016 af finansministeren (Claus Hjort Frederiksen) Forslag til Lov om tilskud til Færøernes hjemmestyre for 2016-2019 1. Staten yder for 2016

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om Danmarks Evalueringsinstitut

Forslag. Lov om ændring af lov om Danmarks Evalueringsinstitut Lovforslag nr. L 149 Folketinget 2013-14 Fremsat den 27. februar 2014 af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag til Lov om ændring af lov om Danmarks Evalueringsinstitut (Danmarks Evalueringsinstituts

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om Offentlig Digital Post

Forslag. Lov om ændring af lov om Offentlig Digital Post Lovforslag nr. L 136 Folketinget 2015-16 Fremsat den 25. februar 2016 af finansministeren (Claus Hjort Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af lov om Offentlig Digital Post (Bemyndigelse til at fastsætte

Læs mere

Forslag. Lovforslag nr. L 218 Folketinget Fremsat den 31. august 2017 af finansministeren (Kristian Jensen) til

Forslag. Lovforslag nr. L 218 Folketinget Fremsat den 31. august 2017 af finansministeren (Kristian Jensen) til Lovforslag nr. L 218 Folketinget 2016-17 Fremsat den 31. august 2017 af finansministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af lov om fastsættelse af udgiftslofter for stat, kommuner og regioner

Læs mere

Forslag. Lov om Internationalt Udviklingssamarbejde

Forslag. Lov om Internationalt Udviklingssamarbejde Lovforslag nr. L 153 Folketinget 2011-12 Fremsat den 11. april 2012 af udviklingsministeren (Christian Friis Bach) Forslag til Lov om Internationalt Udviklingssamarbejde Målsætning 1. Målet for Danmarks

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov for Grønland om visse spil

Forslag. Lov om ændring af lov for Grønland om visse spil 2016/1 LSF 84 (Gældende) Udskriftsdato: 20. december 2016 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 16-0741503 Fremsat den 16. november 2016 af skatteministeren (Karsten Lauritzen)

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om Vækstfonden

Forslag. Lov om ændring af lov om Vækstfonden Forslag til Lov om ændring af lov om Vækstfonden (Ansvarlig lånekapital til små og mellemstore virksomheder mv.) 1 I lov om Vækstfonden, jf. lovbekendtgørelse nr. 549 af 1. juli 2002, som ændret senest

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om folkeskolen

Forslag. Lov om ændring af lov om folkeskolen 2011/1 LSF 152 (Gældende) Udskriftsdato: 11. januar 2017 Ministerium: Ministeriet for Børn og Undervisning Journalnummer: 006.14L.311 Fremsat den 11. april 2012 af børne og undervisningsministeren (Christine

Læs mere

Forslag. Lovforslag nr. L 3 Folketinget Fremsat den 4. oktober 2016 af finansministeren (Claus Hjort Frederiksen) til

Forslag. Lovforslag nr. L 3 Folketinget Fremsat den 4. oktober 2016 af finansministeren (Claus Hjort Frederiksen) til Lovforslag nr. L 3 Folketinget 2016-17 Fremsat den 4. oktober 2016 af finansministeren (Claus Hjort Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af lov om fastsættelse af udgiftslofter for stat, kommuner og

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag

Forslag. Lov om ændring af lov om Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag 2013/1 LSF 43 (Gældende) Udskriftsdato: 31. januar 2017 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsministeriet, j. nr. 001.80R.391 Fremsat den 10. oktober 2013 af undervisningsministeren

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Udenrigsministeriets administration af NGO-bistanden. November 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Udenrigsministeriets administration af NGO-bistanden. November 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Udenrigsministeriets administration af NGO-bistanden November 2014 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om Udenrigsministeriets administration

Læs mere

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer:

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer: [UDKAST] Forslag til Lov om ændring af lov om regionernes finansiering (Indførelse af betinget bloktilskud for regionerne og indførelse af sanktioner for regionerne ved overskridelse af budgetterne) 1

Læs mere

RÅDET FOR MENNESKE- RETTIGHEDER PRÆSENTATION

RÅDET FOR MENNESKE- RETTIGHEDER PRÆSENTATION RÅDET FOR MENNESKE- RETTIGHEDER PRÆSENTATION CIVILSAMFUND OG MYNDIGHEDER Rådet for Menneskerettigheder består af repræsentanter for en lang række civilsamfundsorganisationer og myndigheder. Rådet drøfter

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om folkeskolen

Forslag. Lov om ændring af lov om folkeskolen 2008/1 LSF 167 (Gældende) Udskriftsdato: 15. februar 2017 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 180.44C.021 Fremsat den 25. marts 2009 af undervisningsministeren

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om ligestilling af kvinder og mænd

Forslag. Lov om ændring af lov om ligestilling af kvinder og mænd Fremsat den af ministeren for ligestilling (Eva Kjer Hansen) Udkast af 2. februar 2006 Forslag til Lov om ændring af lov om ligestilling af kvinder og mænd (Kommunale og regionale udvalg m.v. og ændring

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om bemyndigelse til optagelse af statslån. Lovforslag nr. L 141 Folketinget 2009-10

Forslag. Lov om ændring af lov om bemyndigelse til optagelse af statslån. Lovforslag nr. L 141 Folketinget 2009-10 Lovforslag nr. L 141 Folketinget 2009-10 Fremsat den 25. februar 2010 af finansministeren (Claus Hjort Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af lov om bemyndigelse til optagelse af statslån (Forøgelse

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om Det Økonomiske Råd og Det Miljøøkonomiske Råd

Forslag. Lov om ændring af lov om Det Økonomiske Råd og Det Miljøøkonomiske Råd Fremsat den {FREMSAT} af økonomi- og indenrigsministeren (Margrethe Vestager) Forslag til Lov om ændring af lov om Det Økonomiske Råd og Det Miljøøkonomiske Råd (Det Økonomiske Råds løbende vurdering af

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om statens voksenuddannelsesstøtte (SVU)

Forslag. Lov om ændring af lov om statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) Fremsat den {FREMSAT} af ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser (Morten Østergaard) Forslag til Lov om ændring af lov om statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) (Målretning af SVU

Læs mere

Følgende har angivet ikke at have bemærkninger: Dansk Arbejdsgiverforening.

Følgende har angivet ikke at have bemærkninger: Dansk Arbejdsgiverforening. Høringsnotat 4. juni 2014 Høring over udkast til Bekendtgørelse om Fonden for Velfærdsteknologi Udkast til ny bekendtgørelse om Fonden for Velfærdsteknologi og vejledning blev sendt i høring 11. marts

Læs mere

Vi skriver til dig i anledning af, at Rådet for Samfundsansvar er blevet nedlagt, hvor også DIEH - Dansk Initiativ for Etisk Handel var repræsenteret.

Vi skriver til dig i anledning af, at Rådet for Samfundsansvar er blevet nedlagt, hvor også DIEH - Dansk Initiativ for Etisk Handel var repræsenteret. 16. december 2015 Erhvervs- og vækstminister Troels Lund Poulsen Erhvervs- og Vækstministeriet min@evm.dk Kære Troels Lund Poulsen Vi skriver til dig i anledning af, at Rådet for Samfundsansvar er blevet

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om vederlag og pension m.v. for ministre

Forslag. Lov om ændring af lov om vederlag og pension m.v. for ministre 2011/1 LSF 158 (Gældende) Udskriftsdato: 4. marts 2017 Ministerium: Finansministeriet Journalnummer: Finansministeriet, Moderniseringsstyrelsen, j.nr. 11-204-150 Fremsat den 13. april 2012 af finansministeren

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om efterskoler og frie fagskoler

Forslag. Lov om ændring af lov om efterskoler og frie fagskoler Lovforslag nr. L 88 Folketinget 2016-17 Fremsat den 18. november 2016 af ministeren for børn, undervisning og ligestilling (Ellen Trane Nørby) Forslag til Lov om ændring af lov om efterskoler og frie fagskoler

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om folkeskolen (Ændring af censorordningen ved skriftlige afgangsprøver i folkeskolen)

Forslag. Lov om ændring af lov om folkeskolen (Ændring af censorordningen ved skriftlige afgangsprøver i folkeskolen) Uddannelsesudvalget UDU alm. del - Bilag 192 Offentligt Fremsat den {FREMSAT} af undervisningsministeren (Bertel Haarder) Forslag til Lov om ændring af lov om folkeskolen (Ændring af censorordningen ved

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) Lovforslag nr. L 98 Folketinget 2013-14

Forslag. Lov om ændring af lov om statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) Lovforslag nr. L 98 Folketinget 2013-14 Lovforslag nr. L 98 Folketinget 2013-14 Fremsat den 11. december 2013 af ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser (Morten Østergaard) Forslag til Lov om ændring af lov om statens

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om inkassovirksomhed og lov om vagtvirksomhed 1)

Forslag. Lov om ændring af lov om inkassovirksomhed og lov om vagtvirksomhed 1) 2008/1 LSF 134 (Gældende) Udskriftsdato: 22. januar 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2008-708-0011 Fremsat den 18. februar 2009 af justitsministeren (Brian Mikkelsen)

Læs mere

27. juni 2012 EM 2012/xx. Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger

27. juni 2012 EM 2012/xx. Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger 27. juni 2012 EM 2012/xx Bemærkninger til forslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning Landstinget pålagde ved landstingsbeslutning på efterårssamlingen 2008 det daværende Landsstyre at undersøge muligheder

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om kommunernes styrelse og regionsloven

Forslag. Lov om ændring af lov om kommunernes styrelse og regionsloven 2011/1 LSF 65 (Gældende) Udskriftsdato: 27. december 2016 Ministerium: Økonomi- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Økonomi- og Indenrigsmin. Fremsat den 11. januar 2012 af økonomi- og indenrigsministeren

Læs mere

2015/1 LSF 180 (Gældende) Udskriftsdato: 3. februar Fremsat den 27. april 2016 af social- og indenrigsministeren (Karen Ellemann) Forslag.

2015/1 LSF 180 (Gældende) Udskriftsdato: 3. februar Fremsat den 27. april 2016 af social- og indenrigsministeren (Karen Ellemann) Forslag. 2015/1 LSF 180 (Gældende) Udskriftsdato: 3. februar 2017 Ministerium: Social- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Social- og Indenrigsmin., j.nr. 2016-2816 Fremsat den 27. april 2016 af social- og indenrigsministeren

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om folkeskolen

Forslag. Lov om ændring af lov om folkeskolen 2008/1 LSF 49 (Gældende) Udskriftsdato: 7. oktober 2016 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 124.27C.021 Fremsat den 31. oktober 2008 af undervisningsministeren

Læs mere

2009/1 LSF 61 (Gældende) Udskriftsdato: 15. marts Fremsat den 11. november 2009 af kulturministeren (Carina Christensen) Forslag.

2009/1 LSF 61 (Gældende) Udskriftsdato: 15. marts Fremsat den 11. november 2009 af kulturministeren (Carina Christensen) Forslag. 2009/1 LSF 61 (Gældende) Udskriftsdato: 15. marts 2017 Ministerium: Kulturministeriet Journalnummer: Kulturministeriet, j.nr. 2004-24647-22. Fremsat den 11. november 2009 af kulturministeren (Carina Christensen)

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om Vækstfonden (Ændring af Vækstfondens formål samt tilpasning af vækstkautionsordningen.) Udkast til lovforslag

Forslag. Lov om ændring af lov om Vækstfonden (Ændring af Vækstfondens formål samt tilpasning af vækstkautionsordningen.) Udkast til lovforslag Erhvervsudvalget 2010-11 ERU alm. del Bilag 186 Offentligt Udkast til lovforslag Fremsat den {FREMSAT} af økonomi- og erhvervsministeren (Brian Mikkelsen) Forslag til Lov om ændring af lov om Vækstfonden

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om midlertidig udskydelse af betalingsfristerne for indeholdt A-skat og arbejdsmarkedsbidrag samt moms

Forslag. Lov om ændring af lov om midlertidig udskydelse af betalingsfristerne for indeholdt A-skat og arbejdsmarkedsbidrag samt moms Lovforslag nr. L 75 Folketinget 2009-10 Fremsat den 18. november 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af lov om midlertidig udskydelse af betalingsfristerne for indeholdt

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Udenrigsministeriets investeringsfonde, IFU og IØ. Oktober 2010

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Udenrigsministeriets investeringsfonde, IFU og IØ. Oktober 2010 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Udenrigsministeriets investeringsfonde, IFU og IØ Oktober 2010 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om Udenrigsministeriets

Læs mere

Forslag. til. Lov om ændring af lov om efterskoler og frie fagskoler. (Øvre grænse for kursusuger i årselevberegning m.v.)

Forslag. til. Lov om ændring af lov om efterskoler og frie fagskoler. (Øvre grænse for kursusuger i årselevberegning m.v.) Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling UDKAST September 2016 Forslag til Lov om ændring af lov om efterskoler og frie fagskoler (Øvre grænse for kursusuger i årselevberegning m.v.) I lov om

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om fastsættelse af udgiftslofter for stat, kommuner og regioner for finansårene

Forslag. Lov om ændring af lov om fastsættelse af udgiftslofter for stat, kommuner og regioner for finansårene Lovforslag nr. L 3 Folketinget 2014-15 Fremsat den 7. oktober 2014 af finansministeren (Bjarne Corydon) Forslag til Lov om ændring af lov om fastsættelse af udgiftslofter for stat, kommuner og regioner

Læs mere

Forslag. Lovforslag nr. L 51 Folketinget Fremsat den 5. oktober 2017 af økonomi- og indenrigsministeren (Simon Emil Ammitzbøll) til

Forslag. Lovforslag nr. L 51 Folketinget Fremsat den 5. oktober 2017 af økonomi- og indenrigsministeren (Simon Emil Ammitzbøll) til Lovforslag nr. L 51 Folketinget 2017-18 Fremsat den 5. oktober 2017 af økonomi- og indenrigsministeren (Simon Emil Ammitzbøll) Forslag til Lov om ændring af lov om gebyrer og morarenter vedrørende visse

Læs mere

Forslag. Lovforslag nr. L 144 Folketinget 2009-10. Fremsat den 25. februar 2010 af Pia Olsen Dyhr (SF), Ole Sohn (SF) og Kristen Touborg (SF) til

Forslag. Lovforslag nr. L 144 Folketinget 2009-10. Fremsat den 25. februar 2010 af Pia Olsen Dyhr (SF), Ole Sohn (SF) og Kristen Touborg (SF) til Lovforslag nr. L 144 Folketinget 2009-10 Fremsat den 25. februar 2010 af Pia Olsen Dyhr (SF), Ole Sohn (SF) og Kristen Touborg (SF) Forslag til Lov om ændring af lov om administration af Det Europæiske

Læs mere

Med støtte fra Danidas Oplysningsbevilling

Med støtte fra Danidas Oplysningsbevilling Med støtte fra Danidas Oplysningsbevilling Værktøjskasser til film Værktøjskasse film 1 Danidas undervisningssite: http://udviklingstal.um.dk/da/ F.eks. med ordforklaring: http://udviklingstal.um.dk/da/undervisning/ordforklaring/

Læs mere

Høring over Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om tilskud til tandpleje m.v.)

Høring over Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om tilskud til tandpleje m.v.) Fremsat den xx. marts 2015 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Høring over Forslag Til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om kommunernes styrelse

Forslag. Lov om ændring af lov om kommunernes styrelse Lovforslag nr. L 79 Folketinget 2017-18 Fremsat den 8. november 2017 af økonomi- og indenrigsministeren (Simon Emil Ammitzbøll) Forslag til Lov om ændring af lov om kommunernes styrelse (Afskaffelse af

Læs mere

Europaudvalget 2005 2657 - landbrug og fiskeri Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2005 2657 - landbrug og fiskeri Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2005 2657 - landbrug og fiskeri Bilag 1 Offentligt Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg og deres stedfortrædere Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EUK 14. april 2005 Med henblik

Læs mere

Forslag. og håndarbejdsskoler (frie kostskoler), og

Forslag. og håndarbejdsskoler (frie kostskoler), og Lovforslag nr. L 79 Folketinget 2009-10 Fremsat den 25. november 2009 af undervisningsministeren (Bertel Haarder) Forslag til Lov om ændring af lov om folkehøjskoler, efterskoler, husholdningsskoler og

Læs mere

Tematisk evaluering af danske NGO ers støtte til civilsamfund i Ghana og Etiopien

Tematisk evaluering af danske NGO ers støtte til civilsamfund i Ghana og Etiopien Udenrigsudvalget 2009-10 URU alm. del Bilag 60 Offentligt Danida UDENRIGSMINISTERIET DAC sektor: 150 Tematisk evaluering af danske NGO ers støtte til civilsamfund i Ghana og Etiopien evalueringresumé 2009.07

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om Arbejdsgivernes Elevrefusion

Forslag. Lov om ændring af lov om Arbejdsgivernes Elevrefusion 2010/1 LSF 25 (Gældende) Udskriftsdato: 9. marts 2017 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., sag, nr. 143.18G.031 Fremsat den 6. oktober 2010 af undervisningsministeren

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om Blødererstatningsfonden

Forslag. Lov om ændring af lov om Blødererstatningsfonden 2009/1 LSF 97 (Gældende) Udskriftsdato: 3. januar 2018 Ministerium: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Journalnummer: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, j.nr. Fremsat den 17. december 2009 af

Læs mere

Høringsudkast 6. juli 2012

Høringsudkast 6. juli 2012 Forslag til Lov om ændring af lov om offentlige forskningsinstitutioners kommercielle aktiviteter og samarbejde med fonde (Hjemmel for universiteterne til at formidle visse boliger og studielån i forbindelse

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik Lovforslag nr. L 106 Folketinget 2014-15 Fremsat den 13. januar 2015 af beskæftigelsesministeren (Henrik Dam Kristensen) Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Midlertidig genindførelse

Læs mere

Corporate Social Responsibility

Corporate Social Responsibility Corporate Social Responsibility Uddrag af artikel trykt i Corporate Social Responsibility. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik Lovforslag nr. L 116 Folketinget 2013-14 Fremsat den 21. januar 2014 af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Ændring af timefradraget ved

Læs mere

Samrådsspørgsmål DZ fra Miljø-og Planlægningsudvalget til Ministeren. Vil regeringen tage initiativ globalt og i EU til at sætte adgang til

Samrådsspørgsmål DZ fra Miljø-og Planlægningsudvalget til Ministeren. Vil regeringen tage initiativ globalt og i EU til at sætte adgang til Miljø- og Planlægningsudvalget 2010-11 MPU alm. del Bilag 750 Offentligt Samrådsspørgsmål DZ fra Miljø-og Planlægningsudvalget til Ministeren for Udviklingsbistand Vil regeringen tage initiativ globalt

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser og lov om erhvervsrettet grunduddannelse og

Forslag. Lov om ændring af lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser og lov om erhvervsrettet grunduddannelse og Lovforslag nr. L 23 Folketinget 2011-12 Fremsat den 16. november 2011 af ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser (Morten Østergaard) Forslag til Lov om ændring af lov om erhvervsakademiuddannelser

Læs mere

Forslag. til. Lov om ændring af lov om produktionsskoler. (Harmonisering af skoleydelse til SU-niveau m.m.)

Forslag. til. Lov om ændring af lov om produktionsskoler. (Harmonisering af skoleydelse til SU-niveau m.m.) Børne- og Undervisningsudvalget 2015-16 BUU Alm.del Bilag 283 Offentligt MBUL 23. september 2016 Forslag til Lov om ændring af lov om produktionsskoler (Harmonisering af skoleydelse til SU-niveau m.m.)

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af straffeloven

Forslag. Lov om ændring af straffeloven Lovforslag nr. L 215 Folketinget 2016-17 Fremsat den 2. juni 2017 af justitsministeren (Søren Pape Poulsen) Forslag til Lov om ændring af straffeloven (Skærpelse af straffen for utryghedsskabende tiggeri)

Læs mere

Fremsat den 8. oktober 2009 af undervisningsministeren (Bertel Haarder) Forslag. til

Fremsat den 8. oktober 2009 af undervisningsministeren (Bertel Haarder) Forslag. til Lovforslag nr. L 9 Folketinget 2009-10 Fremsat den 8. oktober 2009 af undervisningsministeren (Bertel Haarder) Forslag til Lov om ændring af lov om støtte til folkeoplysende voksenundervisning, frivilligt

Læs mere

2014 Udgivet den 25. april 2014. 23. april 2014. Nr. 393. VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

2014 Udgivet den 25. april 2014. 23. april 2014. Nr. 393. VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Lovtidende A 2014 Udgivet den 25. april 2014 23. april 2014. Nr. 393. Anordning om ikrafttræden for Grønland af lov om Institut for Menneskerettigheder Danmarks Nationale Menneskerettighedsinstitution

Læs mere

Danmarks Statistik har med stor interesse læst Verden Udkast Danmarks udviklingspolitiske og humanitære strategi.

Danmarks Statistik har med stor interesse læst Verden Udkast Danmarks udviklingspolitiske og humanitære strategi. Danmarks Statistik Sejrøgade 11 2100 København Ø Til Udenrigsministeriet Tlf. 39 17 39 17 CVR 17150413 dst@dst.dk www.dst.dk 29. juli 2016 Høringssvar til Verden 2030 Udkast Danmarks udviklingspolitiske

Læs mere

Udkast. Forslag. Lov om ændring af lov om social pension

Udkast. Forslag. Lov om ændring af lov om social pension Udkast Forslag til Lov om ændring af lov om social pension (Forhøjelse af supplerende pensionsydelse og pensionstillæg til folkepensionister) 1 I lov om social pension, jf. lovbekendtgørelse nr. 1005 af

Læs mere

Forslag. Lov om forlængelse af økonomiprotokollatet for almen praksis

Forslag. Lov om forlængelse af økonomiprotokollatet for almen praksis Lovforslag nr. L 209 Folketinget 2016-17 Fremsat den 3. maj 2017 af sundhedsministeren (Karen Ellemann, fg.) Forslag til Lov om forlængelse af økonomiprotokollatet for almen praksis 1. Økonomiprotokollat

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik Lovforslag nr. L 169 Folketinget 2014-15 Fremsat den 25. marts 2015 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik

Læs mere

By- og Boligudvalget 2014-15 BYB Alm.del Bilag 27 Offentligt

By- og Boligudvalget 2014-15 BYB Alm.del Bilag 27 Offentligt By- og Boligudvalget 2014-15 BYB Alm.del Bilag 27 Offentligt Høringsudkast Dato: 8.12 2014 Kontor: Almene boliger Sagsnr.: 2014-3030 Sagsbeh.: pel Dok id: Forslag til Lov om ændring af lov om almene boliger

Læs mere

2009/1 LSF 144 (Gældende) Udskriftsdato: 30. januar Forslag. til. 1. I 8, stk. 2 og 4, ændres»2/3«til:»halvdelen«og»1/3«til:»halvdelen«.

2009/1 LSF 144 (Gældende) Udskriftsdato: 30. januar Forslag. til. 1. I 8, stk. 2 og 4, ændres»2/3«til:»halvdelen«og»1/3«til:»halvdelen«. 2009/1 LSF 144 (Gældende) Udskriftsdato: 30. januar 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Fremsat den 25. februar 2010 af Pia Olsen Dyhr (SF), Ole Sohn (SF) og Kristen Touborg (SF) Forslag til Lov

Læs mere

UDKAST. Loven træder i kraft den 15. juni 2012. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland. Socialudvalget 2011-12 SOU alm. del Bilag 148 Offentligt

UDKAST. Loven træder i kraft den 15. juni 2012. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland. Socialudvalget 2011-12 SOU alm. del Bilag 148 Offentligt Socialudvalget 2011-12 SOU alm. del Bilag 148 Offentligt UDKAST Forslag til Lov om ændring af lov om medlemskab af folkekirken, kirkelig betjening og sognebåndsløsning (Præsters ret til at undlade at vie

Læs mere

Europaudvalget 2010-11 EUU alm. del E 22 Offentligt

Europaudvalget 2010-11 EUU alm. del E 22 Offentligt Europaudvalget 2010-11 EUU alm. del E 22 Offentligt Europaudvalget og Udenrigsudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 1. december 2010 Grønbog om fremtidens udviklingspolitik

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven Lovforslag nr. L 195 Folketinget 2016-17 Fremsat den 26. april 2017 af skatteministeren (Karsten Lauritzen) Forslag til Lov om ændring af ligningsloven (Skattefrihed for OL- og PL-præmiebonus) 1 I ligningsloven,

Læs mere

UDENRIGSMINISTERIET Den 24. november 2005 UDV, j.nr. 400.E.2-0-0. Ministerens talepapir fra samrådet den 17. november 2005.

UDENRIGSMINISTERIET Den 24. november 2005 UDV, j.nr. 400.E.2-0-0. Ministerens talepapir fra samrådet den 17. november 2005. Udenrigsudvalget URU alm. del - Svar på Spørgsmål 20 Offentligt UDENRIGSMINISTERIET Den 24. november 2005 UDV, j.nr. 400.E.2-0-0. Rådsmøde (almindelige anliggender og eksterne forbindelser) den 21.-22.

Læs mere

Bemærkninger til lovforslaget

Bemærkninger til lovforslaget Lov om ændring af lov om ændring af lov om folkekirkens økonomi (Ændring af revisionsklausul) I lov nr. 506 12. juni 2009 om ændring af lov om folkekirkens økonomi foretages følgende ændring: 1. I 3 ændres

Læs mere

Høringsnotat - Forslag til ændring af årsregnskabsloven (Redegørelse for samfundsansvar i større virksomheder)

Høringsnotat - Forslag til ændring af årsregnskabsloven (Redegørelse for samfundsansvar i større virksomheder) 7. oktober 2008 Høringsnotat - Forslag til ændring af årsregnskabsloven (Redegørelse for samfundsansvar i større virksomheder) Eksp.nr. /ksh-eogs 1. Indledning Udkast til lovforslag har været sendt i høring

Læs mere

FN og verdenssamfundet står overfor store globale udfordringer. Gennem. de senere år er antallet af flygtninge og fordrevne vokset, så vi i dag står

FN og verdenssamfundet står overfor store globale udfordringer. Gennem. de senere år er antallet af flygtninge og fordrevne vokset, så vi i dag står Udenrigsudvalget 2016-17 URU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 103 Offentligt BUDSKABER Samrådsspørgsmål J: Reformer i FN Åbent Samråd i Udenrigsudvalget den 7. februar 2017 Taletid: 10-12 minutter Samrådsspørgsmål:

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om maritime uddannelser

Forslag. Lov om ændring af lov om maritime uddannelser 2010/1 LSV 39 (Gældende) Udskriftsdato: 9. januar 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Søfartsstyrelsen, j.nr. 201006522 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik 2009/1 LSF 56 (Gældende) Udskriftsdato: 5. januar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsmarkedsstyrelsen, j.nr. 2009-0012398 Fremsat den 4. november 2009

Læs mere

Forslag til lov om ændring af lov om arbejdsmiljøcertifikat til virksomheder (Konsekvensændringer m.v.)

Forslag til lov om ændring af lov om arbejdsmiljøcertifikat til virksomheder (Konsekvensændringer m.v.) Forslag til lov om ændring af lov om arbejdsmiljøcertifikat til virksomheder (Konsekvensændringer m.v.) 1 I lov nr. 442 af 7. juni 2001 om arbejdsmiljøcertifikat til virksomheder, som ændret ved lov nr.

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om produktionsskoler

Forslag. Lov om ændring af lov om produktionsskoler 2011/1 LSF 67 (Gældende) Udskriftsdato: 28. december 2016 Ministerium: Ministeriet for Børn og Undervisning Journalnummer: Ministeriet for Børn og Undervisning, j.nr. 087.63K.391 Fremsat den 11. januar

Læs mere

finansielle krise, men jeg synes ikke, det fik lov til at stjæle billedet fra de udviklingsudfordringer, som vi var kommet for at drøfte.

finansielle krise, men jeg synes ikke, det fik lov til at stjæle billedet fra de udviklingsudfordringer, som vi var kommet for at drøfte. Samrådsspørgsmål Ø Vil ministeren redegøre for de væsentligste resultater på de seneste højniveaumøder på udviklingsområdet i forbindelse med FN's generalforsamling i New York? Herunder blandt andet om

Læs mere

RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1

RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse om udviklingsbistand til Tanzania, herunder Danidas brug af evalueringer mv. September 2009 RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE

Læs mere

Forslag til lov om ændring af lov om mediestøtte

Forslag til lov om ændring af lov om mediestøtte Forslag til lov om ændring af lov om mediestøtte (Tilskud til nyhedsmedier i grænselandet) 1 I lov nr. 1604 af 26. december 2013 om mediestøtte foretages følgende ændringer: 1. I 2 indsættes efter el.lign.":

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om etablering af Dansk Center for Internationale Studier og Menneskerettigheder og visse andre love 1)

Forslag. Lov om ændring af lov om etablering af Dansk Center for Internationale Studier og Menneskerettigheder og visse andre love 1) Lovforslag nr. L 86 Folketinget 2010-11 Fremsat den 30. november 2010 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag til Lov om ændring af lov om etablering af Dansk Center for Internationale Studier

Læs mere

Æ n d r i n g s f o r s l a g. til. Forslag til lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. Til 1

Æ n d r i n g s f o r s l a g. til. Forslag til lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. Til 1 Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2012-13 L 175 Bilag 6 Offentligt Æ n d r i n g s f o r s l a g til Forslag til lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. Af erhvervs- og vækstministeren

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner

Forslag til Lov om ændring af lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner Enhed Finansiering Sagsbehandler nmj Koordineret med Forslag til Lov om ændring af lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner Sagsnr. 2016-2816 Doknr. 341275 Dato 07-04-2016 (Nedlæggelse

Læs mere

2007/2 BTB 25 (Gældende) Udskriftsdato: 3. januar Betænkning afgivet af Udenrigsudvalget den 9. april Betænkning. over

2007/2 BTB 25 (Gældende) Udskriftsdato: 3. januar Betænkning afgivet af Udenrigsudvalget den 9. april Betænkning. over 2007/2 BTB 25 (Gældende) Udskriftsdato: 3. januar 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Udenrigsudvalget den 9. april 2008 Betænkning over Forslag til folketingsbeslutning

Læs mere

Forslag til lov om ændring af lov om udlodning af overskud fra lotteri samt heste- og hundevæddemål

Forslag til lov om ændring af lov om udlodning af overskud fra lotteri samt heste- og hundevæddemål Forslag til lov om ændring af lov om udlodning af overskud fra lotteri samt heste- og hundevæddemål Fremsat den X. marts 2012 af kulturministeren (Uffe Elbæk) Forslag til Lov om ændring af lov om udlodning

Læs mere

Forslag. Lov om ophævelse af lov om Banedanmark og ændring af lov om jernbane

Forslag. Lov om ophævelse af lov om Banedanmark og ændring af lov om jernbane 2009/1 LSF 214 (Gældende) Udskriftsdato: 16. januar 2017 Ministerium: Transportministeriet Journalnummer: Transportmin. Fremsat den 29. april 2010 af transportministeren (Hans Christian Schmidt) Forslag

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik 2013/1 LSF 183 (Gældende) Udskriftsdato: 19. december 2017 Ministerium: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Journalnummer: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration

Læs mere

UDKAST 14/08-12. Forslag. til

UDKAST 14/08-12. Forslag. til UDKAST 14/08-12 Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og lov om aktiv socialpolitik (Suspension af kommunernes 100 pct. finansiering af arbejdsløshedsdagpenge og manglende

Læs mere

HØRING af. Forslag til lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik

HØRING af. Forslag til lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik Arbejdsmarkedsudvalget AMU alm. del - Bilag 185 Offentligt HØRING af Forslag til lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af den øvre grænse for hjælp (loftet) til modtagere af kontanthjælp,

Læs mere

Fremsat den {FREMSAT} af erhvervsministeren (Brian Mikkelsen) Forslag

Fremsat den {FREMSAT} af erhvervsministeren (Brian Mikkelsen) Forslag Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2016-17 ERU Alm.del Bilag 252 Offentligt Fremsat den {FREMSAT} af erhvervsministeren (Brian Mikkelsen) Forslag til Lov om ændring af lov om medarbejderinvesteringsselskaber

Læs mere

Vedtægt. KØBENHAVNS UNIVERSITET Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi

Vedtægt. KØBENHAVNS UNIVERSITET Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi KØBENHAVNS UNIVERSITET Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi Vedtægt Grundlaget for IFRO fremgår af 61 i vedtægt for Københavns Universitet og særskilte vedtægt

Læs mere

Folketingets Erhvervsudvalg

Folketingets Erhvervsudvalg Erhvervsudvalget 2010-11 L 181 Bilag 1 Offentligt Folketingets Erhvervsudvalg ØKONOMI- OG ERHVERVSMINISTEREN 30. marts 2011 ØKONOMI- OG Vedlagt fremsender jeg til udvalgets orientering høringsnotat samt

Læs mere