HØRINGSSVAR. Analyse af fritids- og ungdomsskoleområdet. Rådmand Kristian Würtz Aarhus Kommune, Børn og Unge Rådhuset 8100 Aarhus C

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "HØRINGSSVAR. Analyse af fritids- og ungdomsskoleområdet. Rådmand Kristian Würtz Aarhus Kommune, Børn og Unge Rådhuset 8100 Aarhus C"

Transkript

1 Rådmand Kristian Würtz Aarhus Kommune, Børn og Unge Rådhuset 8100 Aarhus C 21. juni 2012 HØRINGSSVAR Analyse af fritids- og ungdomsskoleområdet (ÅUF) takker for invitationen til at give høringssvar til rapporten med en analyse af fritids og ungdomsskoletilbuddet i Aarhus Kommune. Det er en lidt speciel rapport, vi som paraply og interesseorganisation for det frivillige ungdomsforeningsliv skal tage stilling til. Udadtil fremlægges det som spørgsmålet om en intern omfordeling af ressourcerne for klubområdet i Børn og Unge, og så længe det alene handler om det, har ÅUF ikke mange holdninger hertil. Kigger man efter i rapporten, handler det jo i lige så høj grad om samspillet mellem forskellige aktører med det formål at give børn og unge i Aarhus et godt og varieret fritidsliv i alle dele af kommunen, specielt i de socialt udsatte boligområder. Med det sigte synes vi, at sammensætningen af arbejdsopgaverne og prioriteringerne af ressourcerne på fritids og ungdomsskoleområdet rækker langt ud over den pædagogiske institutionsverden og dybt ind i det frivillige foreningsliv. Her har ÅUF en stor interesse i, at vi giver alle børn og unge i Aarhus det bedst mulige fritidsliv. (ÅUF) er paraplyorganisation for 125 lokalafdelinger af idébestemte foreninger, fx spejdere, rollespillere, politiske, religiøse, mellemfolkelige og internationalt arbejdende foreninger i Aarhus Kommune. Vi kan så ærgre os over, at magistratstyret i Aarhus endnu en gang virker hæmmende på at skabe et fuldt overblik, men i denne rapport gør, at Børn og Unge alene kigger på en intern omfordeling af penge med fremadrettede konsekvenser for de øvrige frivillige tilbud til børn og unge i kommunen uden at tage disse forhold i betragtning. Derfor har vi i dette høringssvar valgt at udvide udsynet. Manglen på samlet overblik gør det fx svært at sammenligne tal mellem FU, FO og frivillige foreninger. Manglen på overblik gør det også svær at se, om det frivillige foreningsliv faktisk ville kunne byde ind på samarbejder eller partnerskaber om at løse opgaver, som FU området løser i dag, så FU området kan koncentrere sig om det, de gør rigtig godt, nemlig at tage hånd om de socialt udsatte, mens det øvrige foreningsliv kan lette behovet for ansatte timer ved fx at udbyde nogle af de aktiviteter, der i dag foregår i FU regi. Partnerskaber er et stort tema i øjeblikket, også i den kommende sports og fritidspolitik, men partnerskaber er en aftale mellem to forholdsvis ligeværdige partnere, hvor begge får noget ud af det. Den vinkel bør politikere og forvaltning have, når man kigger på udgifterne til børn og unges fritidsliv. Med de store begrænsninger der er i tallenes sammenlignelighed, så kan vi alligevel se, at 44 % af 5. kl. til 13 år går i kommunal klub i dagtimerne, 8 % af årige går i kommunal klub aften og weekend, gennemsnits udgiften pr. medlem i den kommunale klub er kr. (egenbetaling ikke fratrukket, men heller ikke medregnet udgifterne til socialt udsatte, handicappede, ungdomsskolen og bygninger). I FO klubberne med en andel på 13 % er udgiften pr medlem kr. En stor del af differencen kan ligge i, at FO klubberne alene har medlemmer fra år, og udgifterne (og egenbetalingen) er væsentligt større for 5. kl. til 13 år. Det er derfor også ærgerligt, at en opdeling af udgiften på det kommunale område ikke præsenteres i rapporten. Ungdomsskolen har en andel på 35 % af de unge årige med en udgift på kr. pr. elev (tal fra seksby rapporten 2011) Aktivitetstilskuddet for Sankt Nicolaus Gade 2 DK Århus C Telefon Fax Web:

2 børn og unge i det frivillige foreningsliv opgøres for de 5 17 årige, med et gennemsnitligt aktivitetstilskud på ca. 390 kr. pr. medlem, der gives tilskud til medlemmer mellem 5 og 17 år i foreningerne (tal fra folkeoplysningsudvalget, den enkelte kan være medlem i flere foreninger). De sociale kriterier Med opremsningen af udgiften pr. medlem i hhv. FU, FO og frivillige foreninger er der rigtig god grund til at kigge på fritids og foreningslivet i afsnittet om de sociale kriterier rapportens s. 4 6 og uddybet s De socialt udsatte er en kernekompetence for FU områderne, og sammen med gruppen af handicappede er det netop også her, at de kommunale klubber og tilbud for børn og unge gør en forskel. Det er et område, hvor det frivillige foreningsliv kan have svært ved at tilbyde lige så gode forhold, men også et område hvor der er et potentiale for samarbejde og partnerskaber mellem kommunen og det frivillige foreningsliv. Med forslaget i rapporten om 100 % øgning i de sociale midler omfordeles 5,1 mio. kr. til socialt udsatte områder (model 5, s. 38). Sammenholder man det med forslaget om en særlig indsats i de udsatte boligområder og en omfordeling af yderligere 6,5 mio. kr., vil man give de socialt udsatte områder et enormt løft, som ÅUF godt kan bakke op om. Side 2 Spørgsmålet er således, hvordan midlerne bruges i de socialt udsatte områder. Svaret i rapporten er til dels: i større grad at indtænke de frivillige foreninger, rapportens side 22. Det er ÅUF også enig i. Med midler i den størrelsesorden vil der være god mulighed for at indgå i partnerskaber med de frivillige foreninger, både inden for ÅUF området og i særdeleshed med idrætten. Det kunne fx være ved, at man af de 11,6 mio. kr. opretter en pulje, hvor foreningslivet kan søge ind på opgaver, der ligger i forlængelse af opgaven med udsatte unge. (Alene de 11,6 mio. kr. svarer i øvrigt til ca. 2/3 af det samlede beløb på ca. 18 mio. kr., som i alt bruges på aktivitetsstøtte til frivillige foreninger, og som fordeles ud på de foreningsaktive medlemmer mellem 5 og 24 år). Mange foreninger vil gerne gøre noget, både for socialt udsatte og for handicappede, men ligesom det i klubverdenen kræver ekstra ressourcer, så kræver det det også i foreningsverdenen. En del af puljen kan således gå til, at foreningerne kan søge ind på pædagogtimer, så de frivillige i foreningen får ekstra hjælp fra en uddannet pædagog, hvis foreningen skal inkludere et socialt udsat eller psykisk handicappet barn. Den eneste ufarbare vej vil være, at hvert FU område bruger midlerne til at ansætte en koordinator, som så skal forsøge at få de frivillige til at løse endnu flere opgaver frivilligt, uden at foreningerne også får noget ud af det eller bliver aflastet mm. Hvis FU lederne skal have rollen med at koordinere og understøtte den frivillige indsats i området, rapportens side 23, er det vigtigt, at det foregår på ligeværdige vilkår med foreningslivet. Det er nemlig vigtigt i et partnerskab, at begge parter er nogenlunde jævnbyrdige, og begge får noget ud af partnerskabet, så det vil i ÅUF s øjne være bedre at afsætte pengene i puljer, som sikrer, at det kommer de udsatte unge til gode og ikke understøtter hverken FU områdernes interne organisation eller foreningslivet alene, uden at begge partner sammen har en ide om, hvordan de vil løse opgaven. I Odense bliver de kommunale klubber blandt andet bedømt på, hvor godt de evner at samarbejde med det frivillige foreningsliv. Nedsat kontingent ÅUF har tidligere advaret om, at nedsat kontingent i de kommunale klubber på længere sigt vil blive en bombe under det frivillige foreningsliv. Det, synes vi, kun er understøttet af nærværende rapport. Det er rigtig fint, hvis det nedsatte kontingent har betydet flere medlemmer blandt de udsatte unge, som vel at mærke ikke i forvejen var aktiveret i anden fritidsbeskæftigelse, men når man samtidig er glad for en medlemsfremgang blandt de mere ressourcestærke unge, så bliver vi bekymrede for, om det betyder, at de unge fx er stoppet i en frivillig forening eller idræt? Rapportens side 51. Når vi samtidig kigger på de aktiviteter, som udbydes de unge i klub og ungdomsskoleregi, som ligger meget tæt op ad de aktiviteter, foreningerne tilbyder de unge, men som af kommunen udbydes enten gratis eller til et symbolsk beløb, så kan foreningslivet ikke konkurrere. Den rigtig store ulempe

3 ligger i, hvis unge forlader foreningerne som 14 årige, for i nogle få år at benytte rækken af gratis tilbud (se bilag 1), som FU områderne udbyder. Når de så bliver år, stopper tilbuddene, men de unge vender jo ikke tilbage og bliver den kommende generation af frivillige ledere og trænere, som en stor del af de, som bliver i foreningerne, gør. Specielt synes vi, at nedsat kontingent (pt. kun symbolsk i forsøgsområderne) i de kommunale klubber er unødvendigt, når der rent faktisk er mulighed for via fripladser i institutioner at tilbyde de unge fra udsatte familier at deltage i klubberne. Det er også fripladskriterierne, der afgør, om unge kan få et såkaldt fripas til kontingent i foreningslivet. Side 3 ÅUF vil anbefale nr. 3 i de modeller, som er skitseret i rapporten på side 28, nemlig at modellen med nedsat kontingent afskaffes efter forsøgsperioden i juli I stedet tilbydes gratis eller nedsat kontingent i klubberne, som i foreningslivet, via fripladsordningen, evt. simplificeret som den er på sports og fritidsområdet, fripas ordningen. Optimalt er det den samme støtteordning til udsatte familier, som har behov for økonomisk støtte til deres børns fritidskontingent, uanset om det er i en FU, FO klub eller det frivillige foreningsliv. Vi vil på det kraftigste advare mod at udvide modellen med nedsat kontingent i de kommunale klubber til andre områder og især til at de kommunale klubber i direkte konkurrence med det frivillige foreningsliv tilbyder medlemskab til et lavere beløb end et gennemsnitligt foreningskontingent. Vi henleder i den sammenhæng opmærksomheden på, at de kommunale klubtilbud jf. Fritids og ungdomsskoleplanen fra 2007 udbydes via lov om ungdomsskoler, hvor kommunale klubtilbud skal gennemføres på samme økonomiske vilkår, som svarer til den virksomhed, som tilbydes efter folkeoplysningsloven (dvs. FO klubber og frivillige foreninger). Kommentarerne til ungdomsskolelovens 3 stk. 4 siger: Bestemmelsen tilsigter at give ensartede økonomiske vilkår for deltagelse i klub og anden fritidsvirksomhed, uanset om den etableres i henhold til ungdomsskoleloven eller på privat initiativ i henhold til lov om støtte til folkeoplysning. Samspillet mellem FU og FO klubberne ÅUF bakker op om den eksisterende begrundelse for, at antallet af FO klubber i et område har betydning for tildeling af midler til FU området (model 6, s. 38). I rapporten, side 6, står: begrundelsen for at FO klubberne har indflydelse på budgettildelingen til FU områderne er, at ungdomsklubberne og FO klubberne deler den samme aldersgruppe (14 17 år). Tanken har derfor været, at de i de FU områder, hvor der er en FO klub, er et mindre behov for pladser i en kommunal ungdomsklub. ÅUF mener, at man oven i dette også bør kigge på antallet af frivillige foreninger i lokalområderne, fx spejdere og idræt. For ÅUF handler det om, at der tilbydes gode fritidsaktiviteter til børn og unge i alle lokalområder, også de udsatte boligområder. Vi synes derfor, at man sagtens kan forestille sig lokalområder, hvor der ikke er kommunale klubber, hvis der i stedet er et bredt øvrigt fritidsliv. Specielt i en situation, hvor kommunen sparer penge, giver det mening at kigge på nye måder at få mest for budgetterne. Det vil så til gengæld give muligheden for, at der bruges ekstra ressourcer i udsatte områder og områder, hvor foreningslivet står svagt, rapportens side 23. Det er efter ÅUF s mening også vigtigt at udnytte ansatte ressourcer der, hvor behovet er størst. Uddannede pædagoger kan gøre en forskel i områder med mange udsatte børn og unge, mens aktivering og fordybelse i områder med få udsatte sagtens kan ske i frivillige foreninger uden ansatte. Demografisk tildeling af FU budgettet Som beskrevet i ovenstående afsnit om samspillet mellem FU og FO klubberne, ser ÅUF behovet for kommunale klubber som en afledt størrelse af de øvrige tilbud i området. Det vil i ÅUF s øjne derfor give større mening, at de tildelte beløb rent faktisk følger det antal medlemmer, som klubberne har i området. Netop den delvise tildeling af midler i dag efter

4 målgruppens størrelse i stedet for antal medlemmer gør, at der i dag er en overkapacitet i FU områderne, der kommer til udtryk i rapporten ved, at dels FU området kan rumme flere børn og unge inden for den samme økonomiske ramme, dels ved at der kan findes penge til omfordeling inden for den samme økonomiske ramme, og dels ved at der fremkommer forslag om, at kontingentet (egenbetalingen) kan fjernes inden for den samme økonomiske ramme. Med en tildeling efter medlemmer vil det således også være lettere at sammenligne de forskellige fritidstilbud økonomisk ved at opdele budgettet i andele i forhold til hhv. fritidsaktiviteter for børn 5 kl. til 13 år og unge årige. Det frivillige foreningsliv er for det meste aktivt efter almindelig arbejds /skoletid, så med en opdeling vil man også synliggøre over for andre aktører, hvad forbruget er i en kommunal klub på tidspunkter, hvor frivillige foreninger evt. kan samarbejde om en del af aktiviteterne. Side 4 ÅUF finder det også oplagt at kigge på de aktiviteter, der gives tilskud til i FU og FOklubber i forhold til de aktiviteter, der gives tilskud til i det frivillige foreningsliv. Vi erkender, at det ligger uden for afgrænsningen i denne rapport, men vil give et helhedssyn på børn og unges fritidsmuligheder. Folkeoplysningsudvalget i Aarhus giver fx ikke tilskud til perioder, hvor børn og unge ikke er aktiveret af en leder/instruktør, altså fx spiller bordfodbold, uorganiseret idræt eller lign., mens det i høj grad er en klubaktivitet. De frivillige foreninger får ikke tilskud til den tid, hvor man laver mad også en klubaktivitet. Folkeoplysningsloven godkender kun medlemmer, der betaler personligt kontingent, så de frivillige foreninger modtager ikke tilskud, når de laver åbne aktivitetsdage. Foreningslivet kan ikke få tilskud til at lave lektiehjælp efter folkeoplysningsloven, selvom flere gerne vil udbyde det frivilligt som en del af deres kontakt med de unge. Et sidste vigtigt element i samspillet mellem klubber og frivillige foreninger er, at ÅUF finder det enormt vigtigt, at både ressourcestærke som ressourcesvage unge møder voksne, som laver aktiviteter for dem, uden at de får noget for det. Vores foreningsledere og trænere oplever tit, at børnene og de unge i foreningerne bliver meget overraskede, men også glade over, at der er voksne, som ikke får løn for at være der, men er der som frivillige. ÅUF mener, det er et vigtigt signal, som alle unge bør opleve, at voksne også uden for familien vil være sammen med dem, uden at de får løn for det. Derfor synes vi i høj grad, at reelle ligeværdige partnerskaber mellem FU områderne og de frivillige foreninger må være fremtiden, og den mulighed bør indføjes i den foreslåede omfordeling af midler i FUområdet. Med venlig hilsen Mia Skovsgaard Egander formand / Henrik Koch sekretariatsleder

5 BILAG 1 EKSEMPLER PÅ KLUB OG UNGDOMSSKOLEAKTIVITETER De udvalgte aktiviteter fra ungiaarhus.dk ligner i høj grad det, som det frivillige foreningsliv også udbyder, men gratis eller billigere end kostpris, hvilket er en ulige konkurrence for det frivillige foreningsliv: Gå ikke glip af startskuddet på sæsonen! Vi indbyder alle unge i området FC-XXX fra år til en weekendtur af dimensioner! Oplev speedbådssejlads, natløb, prøvedyk, spas, konkurrencer, råhygge og mød nye venner. Pris 150 kr. Piger og drenge, der er friske på udfordringer og oplevelser i særklasse. Meld dig på holdet, der tager mange udfordringer op hen over året fx MTB i skoven, racehall, dykning, topfodbold i Hamburg, vandski, klatring, rapelling, gokart, vandski, bananrace osv. osv. Du er KUN med til de ting du har lyst - du vælger bare fra og til... De fleste ting er GRATIS - og ellers beskeden betaling. Det bliver nice :-) Lær at lave lækre bolcher :-) I Bentes Bolchefabrik kommer du til at lave bolcher i mange former og farver. Vi smovser og smasker, men vi forholder os også til de forskellige ingredienser. Vildmark Naturoplevelser, overnatning i det fri, overlevelsestur, kanotur, sejlads, bålhygge, rapelling, vintersport m.m. Holdet aftaler selv sine aktiviteter. En vildmarkssæson omfatter en til to weekendture - der er ingen fast ugentlig mødeaften. Geografi På Havet Oplev geografiens spændende verden fra XXX s Rib med 300 hk RAPELLING 1. Turen går til sprækkebjerg fritidscenter nær Hammel ( Hvor vi gennemføre forhindringsbane og rapeller på 30 m. lodret mur. - turen er både for de seje piger og friske fyre Kanotur En weekend på Gudenåen. Har du lyst til en fed oplevelse med vennerne, så meld dig på holdet hurtigst muligt, og du får en SMS, når holdet starter. Bliv stærkere og kom i bedre form. XXX har et lækkert fitnesslokale med nyt udstyr, hvor du kan komme og træne - GRATIS :-) Meld dig på begge fitnesshold mandag og lørdag Du kan lige så godt melde dig på begge hold - - så kan du komme når du vil... hele ugen! Der bliver også mulighed for at træne alle hverdage fra Klubbens har dygtige instruktører - og du kan også få dit helt eget personlige træningsprogram. Hvis en er nogle venner der ønsker at få jeres egen faste tid - kommer I bare ned i XXX, og reseverer en prøvetime. I kan også resevere en eller flere faste tidspunkter hver uge til jeres lukkede hold. I skal være mindst 5. Kom ned i XXX og se lokalet og få en prøvetime :-) Hvorfor betale for fitness når det er gratis i XXX :-) Bedste instruktører - kanon hygge i klubbben bagefter :-) Politisk Salon Er Du interesseret i magt? Kunne du tænke dig at vide, om demokrati er en bedre styreform end et diktatur? Er du interesseret i at vide, hvorfor nogle mennesker har behov for at gå med rygmærke? Hvad er en bande egentlig, og hvordan kan et menneske hade nogen så meget, at man er villig til at slå ihjel? Hvis du er interesseret i at diskutere ovenstående spørgsmål, er Politisk Salon stedet, hvor du bør komme. Det eneste, der kræves, er, at du er villig til at bruge din fornuft og din kritiske sans. Debatten vil være fri og tolerant. Alle holdninger og spørgsmål er velkomne.

ledelsessekretariatet@mbu.aarhus.dk

ledelsessekretariatet@mbu.aarhus.dk Rådmand Bünyamin Simsek Aarhus Kommune Børn og Unge Rådhuset 8100 Aarhus C ledelsessekretariatet@mbu.aarhus.dk HØRINGSSVAR Aarhus d. 14. maj 2014 Høring af udkast til økonomiske rammer for klubrejser Århus

Læs mere

Rådmand Bünyamin Simsek Aarhus Kommune, Børn og Unge Rådhuset 8100 Aarhus C. hoeringssvar@mbu.aarhus.dk HØRINGSSVAR

Rådmand Bünyamin Simsek Aarhus Kommune, Børn og Unge Rådhuset 8100 Aarhus C. hoeringssvar@mbu.aarhus.dk HØRINGSSVAR Rådmand Bünyamin Simsek Aarhus Kommune, Børn og Unge Rådhuset 8100 Aarhus C hoeringssvar@mbu.aarhus.dk HØRINGSSVAR marts 2014 Høring af analyse af fritids- og ungdomsskoleområdet ÅUF takker for invitationen

Læs mere

Århus Ungdommens Fællesråd Styrelsesmøde Dagsorden

Århus Ungdommens Fællesråd Styrelsesmøde Dagsorden Tidspunkt 7. april kl. 18.00 21.00 Århus Ungdommens Fællesråd Styrelsesmøde Dagsorden Sted ÅUF Sankt Nicolaus Gade 2, 8000 Aarhus C Indbudte Afbud Tilstede Ikke til Navn stede X Cecilie Hansen, formand

Læs mere

Fritidspolitik

Fritidspolitik Rådmand Marc Perera Christensen Aarhus Kommune, Kultur og Borgerservice Rådhuset 8100 Aarhus C Mail: amvej@aarhus.dk 13. december 2012 HØRINGSSVAR Fritidspolitik 2013-16 Århus Ungdommens Fællesråd takker

Læs mere

Bilag 6. Budgettildeling til FU-områderne. Børn og Unge Dato

Bilag 6. Budgettildeling til FU-områderne. Børn og Unge Dato Bilag 6 Fra Børn og Unge Dato 10-06-2014 Budgettildeling til FU-områderne Det politiske forlig og de deraf følgende ændringer på FU-området er budgetneutralt, hvilket betyder at den samlede ramme er uændret.

Læs mere

Folkeoplysningspolitik for Hvidovre Kommune

Folkeoplysningspolitik for Hvidovre Kommune Udkast til Folkeoplysningspolitik for Hvidovre Kommune Folkeoplysningsudvalgets forslag af 10.11.11 1. Præsentation og målsætning 1 Det folkeoplysende arbejde, som foregår i kommunens foreningsliv aftenskolerne,

Læs mere

Folkeoplysningspolitik i Favrskov Kommune

Folkeoplysningspolitik i Favrskov Kommune Folkeoplysningspolitik i Favrskov Kommune Målsætning for folkeoplysningspolitikken Favrskov Kommunes målsætning for folkeoplysningspolitikken er, at foreninger udbyder et varieret og mangfoldigt fritidstilbud

Læs mere

Tilsynet Statsforvaltningen Storetorv 10 6200 Aabenraa. Den 20. november 2013. Aarhus Kommune

Tilsynet Statsforvaltningen Storetorv 10 6200 Aabenraa. Den 20. november 2013. Aarhus Kommune Tilsynet Statsforvaltningen Storetorv 10 6200 Aabenraa Den 20. november 2013 Den Vedrørende 11. november journal 2013 NR.: 2013-613/1054 Statsforvaltningen har i skrivelse af 16. oktober 2013 rettet henvendelse

Læs mere

FU-analyse 2014 HØRINGSSVAR

FU-analyse 2014 HØRINGSSVAR FU-analyse 2014 HØRINGSSVAR Antal høringssvar Område Silkeborgvej, herunder Gellerup og Toveshøj Antal Skanderborgvej 14 Horsensvej 9 Oddervej 11 Grenåvej Øst 11 Grenåvej Vest 13 Randersvej 11 Viborgvej

Læs mere

Afslutningsdokument fritidstilbud

Afslutningsdokument fritidstilbud Afslutningsdokument fritidstilbud 30.10.2013 Arbejdsgruppen tager som sit udgangspunkt, at arbejdet i SFO og klub er et pædagogisk tilbud ikke et pasningstilbud. Arbejdsgruppen foreslår, at mål for SFO

Læs mere

PARTNERSKABSAFTALER UNGDOMSSKOLEN:

PARTNERSKABSAFTALER UNGDOMSSKOLEN: NOTAT Uddrag Analyse af ungdomsskolen 2.0 I forbindelse med fritidsaktiviteter, heldagsskole og diverse projekter har Ungdomsskolen en del samarbejdspartnere. Nedenstående tabel lister de foreninger, klubber

Læs mere

VISION Svendborg Kommune vil:

VISION Svendborg Kommune vil: FORMÅL Formålet med den folkeoplysende virksomhed er at bidrage til borgernes aktive medborgerskab, frivillige indsats og livslange læring. I folkeoplysningsloven er formålet for henholdsvis oplysningsforbund

Læs mere

FORORD. - teksten skrives af Svendborg Kommune. I 2 spalter midt på siden evt. med neddæmpet baggrund.

FORORD. - teksten skrives af Svendborg Kommune. I 2 spalter midt på siden evt. med neddæmpet baggrund. FORORD - teksten skrives af Svendborg Kommune. I 2 spalter midt på siden evt. med neddæmpet baggrund. FORMÅL Formålet med den folkeoplysende virksomhed er at bidrage til borgernes aktive medborgerskab,

Læs mere

Emne _Sundhed ved fødsel både før og efter ind tænkt ressourcesvage familier f.eks. 1 + 4 alm. Gruppes nr. 6_ Nr. 18

Emne _Sundhed ved fødsel både før og efter ind tænkt ressourcesvage familier f.eks. 1 + 4 alm. Gruppes nr. 6_ Nr. 18 Emne _Sundhed ved fødsel både før og efter ind tænkt ressourcesvage familier f.eks. 1 + 4 alm. Gruppes nr. 6_ Nr. 18 Sundhedsfremme i tidlig stadie Sundhedsplejen + frivillige Sundhedsplejen + frivillige

Læs mere

33l. Folkeoplysningspolitik

33l. Folkeoplysningspolitik 33l Folkeoplysningspolitik Godkendt af Byrådet den 1. oktober 2012 1 Forord Med den seneste ændring af folkeoplysningsloven er rammerne lagt for en ny folkeoplysningspolitik, der både favner de frivillige

Læs mere

Indledning Vision Målsætninger Rammer for folkeoplysende virksomhed Udvikling af folkeoplysningen... 4

Indledning Vision Målsætninger Rammer for folkeoplysende virksomhed Udvikling af folkeoplysningen... 4 1 Indhold Indledning... 3 Vision... 3 Målsætninger... 3 Rammer for folkeoplysende virksomhed... 3 Udvikling af folkeoplysningen... 4 Folkeoplysningen i samspil med øvrige politikområder... 4 Afgrænsning

Læs mere

DRAGØR KOMMUNES FOLKEOPLYSNINGSPOLITIK

DRAGØR KOMMUNES FOLKEOPLYSNINGSPOLITIK DRAGØR KOMMUNES FOLKEOPLYSNINGSPOLITIK DRAGØR KOMMUNE Indhold: 1. Hvorfor en folkeoplysningspolitik... 3 2. Visioner for og formålet med folkeoplysningspolitikken... 3 3. Målsætninger for borgernes deltagelse

Læs mere

Notat. KULTUR OG BORGERSERVICE Sport & Fritid Aarhus Kommune. Emne: Høring vedr. regler for aktivitetsstøtte. Resume af høringssvar

Notat. KULTUR OG BORGERSERVICE Sport & Fritid Aarhus Kommune. Emne: Høring vedr. regler for aktivitetsstøtte. Resume af høringssvar Notat Emne: Høring vedr. regler for aktivitetsstøtte Side 1 af 6 Resume af høringssvar I forbindelse med revision af reglerne for aktivitetsstøtte har foreningerne haft mulighed for at afgive et høringssvar

Læs mere

Folkeoplysningspolitikken træder i kraft den 23.februar 2012 og gælder frem til

Folkeoplysningspolitikken træder i kraft den 23.februar 2012 og gælder frem til Folkeoplysningspolitik Dragør Kommunes Folkeoplysningspolitik Indhold: 1. Hvorfor en folkeoplysningspolitik. 2. Visioner for og formålet med folkeoplysningspolitikken. 3. Målsætninger for borgernes deltagelse

Læs mere

Bilag 1: Erfaringer med forsøg med nedsat og differentieret kontingent

Bilag 1: Erfaringer med forsøg med nedsat og differentieret kontingent Bilag 1: Erfaringer med forsøg med nedsat og differentieret kontingent Baggrund Byrådet vedtog den 28. april 2010 i indstilling om Fleksible og målrettede fritidstilbud for børn og unge i Aarhus kommune.

Læs mere

KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET BEVILLINGSRAMME 40.35

KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET BEVILLINGSRAMME 40.35 Bevillingsramme 40.35 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter mv. Ansvarligt udvalg Kultur- og Fritidsudvalget Sammendrag Til bevillingsramme 40.35 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter mv. er der i budget

Læs mere

Folkeoplysningspolitik for Bornholms Regionskommune

Folkeoplysningspolitik for Bornholms Regionskommune Folkeoplysningspolitik for Bornholms Regionskommune Introduktion Folketinget vedtog den 1. juni 2011 en række ændringer af folkeoplysningsloven. Et centralt punkt i den reviderede lov er, at alle kommuner

Læs mere

Etablering af SFO2 for 4. klasse

Etablering af SFO2 for 4. klasse Børn- og Ungeforvaltningen NOTAT Staben BUF Viden og Kompetencer Ørbækvej 100 5220 Odense SØ www.odense.dk Tlf. +4565515211 DATO 19. april 2016 Etablering af SFO2 for 4. klasse REF. CLWJ Baggrund Børn-

Læs mere

Ungdomsskolens klubmedarbejdere i Odense er fritidsspilfordelere

Ungdomsskolens klubmedarbejdere i Odense er fritidsspilfordelere Fritidsspilfordeler Fritids og ungdomsklubber din fritidsspilfordeler Ungdomsskolens klubmedarbejdere i Odense er fritidsspilfordelere for børn og unge. I klubberne har vi et særligt fokus på at bane vejen

Læs mere

Debatoplæg om Aalborg Kommunes fritidspolitik

Debatoplæg om Aalborg Kommunes fritidspolitik Debatoplæg om Aalborg Kommunes fritidspolitik Visioner Folkeoplysningsudvalget har på udvalgsmøderne i december 2014 og januar 2015 beskæftiget sig med de overordnede visioner for arbejdet med Fritidspolitik

Læs mere

FOLKEOPLYSNINGSPOLITIK POLITIK FOR DEN FRIE FOLKEOPLYSENDE VIRKSOMHED

FOLKEOPLYSNINGSPOLITIK POLITIK FOR DEN FRIE FOLKEOPLYSENDE VIRKSOMHED FOLKEOPLYSNINGSPOLITIK POLITIK FOR DEN FRIE FOLKEOPLYSENDE VIRKSOMHED 1. UDGAVE, 2011 INDHOLD 1 INDLEDNING... 3 2 VISION... 3 3 LEJRE KOMMUNE OG DEN FOLKEOPLYSENDE VIRKSOMHED... 4 4 MÅLSÆTNING... 4 5 FOLKEOPLYSNINGSPOLITIKKEN

Læs mere

Organisering af fritidsdelen i Frederikssund Kommune i relation til skolereformen. Beskrivelse af forslag

Organisering af fritidsdelen i Frederikssund Kommune i relation til skolereformen. Beskrivelse af forslag 23. januar 2014 Model 1 Samarbejds- og partnerskabsmodel. Modellen betyder en uændret organisering af fritidsområdet. Der indgås forpligtende samarbejds- og partnerskabsaftaler i forhold til blandt andet

Læs mere

Århus Ungdommens Fællesråd Styrelsesmøde Dagsorden

Århus Ungdommens Fællesråd Styrelsesmøde Dagsorden Tidspunkt 13. januar kl. 19.00 21.00 Århus Ungdommens Fællesråd Styrelsesmøde Dagsorden Sted ÅUF Sankt Nicolaus Gade 2, 8000 Aarhus C Indbudte Afbud Tilstede Ikke til stede Navn Bilag X Cecilie Hansen,

Læs mere

FORMÅL MÅL FOR FOLKEOPLYSNINGEN I KØBENHAVN

FORMÅL MÅL FOR FOLKEOPLYSNINGEN I KØBENHAVN Københavns Kommunes Folkeoplysningspolitik FORMÅL Vision Københavns Kommune har en vision om, at foreninger gennem folkeoplysende aktiviteter, undervisning, foredrag og debat sikrer de københavnske borgere

Læs mere

Flere bekendte, lige så mange venner, men mere tid alene

Flere bekendte, lige så mange venner, men mere tid alene Center for Ungdomsstudier og Religionspædagogik (CUR) Flere bekendte, lige så mange venner, men mere tid alene Nogle få input omkring unge, foreningsliv og udviklingspuljer! DUF 6.oktober 2011 Victor s

Læs mere

Folkeoplysningspolitik

Folkeoplysningspolitik Folkeoplysningspolitik Formål med politikken Gentofte Kommune vil med denne folkeoplysningspolitik definere rammen og visionen for fritidsområdet for alle kommunens borgere. Folkeoplysning dækker over

Læs mere

Forlig. Forlig om fritids- og ungdomsskoleområdet i Aarhus kommune. Alle byrådets partier er med i aftalen

Forlig. Forlig om fritids- og ungdomsskoleområdet i Aarhus kommune. Alle byrådets partier er med i aftalen Forlig Forlig om fritids- og ungdomsskoleområdet i Aarhus kommune Alle byrådets partier er med i aftalen FU-områdets mål Enighed om at: FU-området gør et stort og vigtigt stykke arbejde FU-området har

Læs mere

REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE

REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE FRITIDSCENTER 1 JOB OG Ung i Aarhus SYD LÆS MERE PÅ HJEMMESIDEN TIL FRITIDSCENTER Er du en visionær og engageret leder? Har du lyst til at være med til at skabe et unikt ungdomsliv

Læs mere

HØRING OM LOKALEFORDELING SÆSON 2017/2018. Den påklagede tid der er tale om er:

HØRING OM LOKALEFORDELING SÆSON 2017/2018. Den påklagede tid der er tale om er: Hårlev BK flemming@haarlevbk.dk 15. SEPTEMBER 2017 JOURNALNUMMER 82.16.01-K02-1-17 HØRING OM LOKALEFORDELING SÆSON 2017/2018 Til Folkeoplysningsudvalgets møde den 22. juni 2017, påbegyndte Folkeoplysningsudvalget

Læs mere

Forvaltningens svar på budgetdelen af høringen

Forvaltningens svar på budgetdelen af høringen Forvaltningens svar på budgetdelen af høringen Indholdsfortegnelse Kontingentfrihed... 1 Grundbeløb... 1 Nye pladspriser... 2 Sociale normeringer... 2 Aktivitetspuljen... 3 Konsekvensen for pladspriserne

Læs mere

Helhedsløsning på fritids- og klubområdet - efter høring Dok.nr.: 6027 Sagsid.: 13/15802 Initialer: Åben sag

Helhedsløsning på fritids- og klubområdet - efter høring Dok.nr.: 6027 Sagsid.: 13/15802 Initialer: Åben sag Helhedsløsning på fritids- og klubområdet - efter høring Dok.nr.: 6027 Sagsid.: 13/15802 Initialer: 47821 Åben sag Sagsfremstilling Udvalget for Børn og Undervisning vedtog den 3. juni 2014 at sende 2

Læs mere

Fritidspolitik 2010. Folkeoplysningsudvalget

Fritidspolitik 2010. Folkeoplysningsudvalget Fritidspolitik 2010 Folkeoplysningsudvalget Gode fritidstilbud kommer ikke af sig selv. De skal planlægges og organiseres, ofte af frivillige, der bruger deres fritid, energi og engagement på det. Fritiden

Læs mere

københavns kommunes Folkeoplysningspolitik

københavns kommunes Folkeoplysningspolitik københavns kommunes Folkeoplysningspolitik københavns kommunes Folkeoplysningspolitik formål Vision Københavns Kommune har en vision om, at foreninger gennem folkeoplysende aktiviteter, undervisning, foredrag

Læs mere

Folkeoplysningspolitik - politik for folkeoplysende virksomhed

Folkeoplysningspolitik - politik for folkeoplysende virksomhed Folkeoplysningspolitik - politik for folkeoplysende virksomhed Guldborgsund Kommune Kultur- og fritidsafdelingen Parkvej 37 4800 Nykøbing F. Indhold Introduktion side 3 Vision side 4 Målsætninger side

Læs mere

Folkeoplysningspolitik

Folkeoplysningspolitik Kultur Glostrup Kommune Center for Kultur og Borgerkontakt Godkendt af Glostrup Kommunalbestyrelse den 16.08.2017 Folkeoplysningspolitik Indledning Foreningslivet og oplysningsforbundenes tilbud er en

Læs mere

Virksomheden Levuk 2013

Virksomheden Levuk 2013 Fritidsklub for unge med handicap Levuk tilbyder særligt tilrettelagt undervisning og aktiv fritid for unge over 13 år, der har betydelig og varigt nedsat fysisk og/eller psykisk funktionsevne. Det kan

Læs mere

SSP FRITIDSPAS VEJEN TIL DET GODE BØRNE- OG UNGDOMSLIV

SSP FRITIDSPAS VEJEN TIL DET GODE BØRNE- OG UNGDOMSLIV SSP FRITIDSPAS VEJEN TIL DET GODE BØRNE- OG UNGDOMSLIV fritidspasordning for 6-17 årige SSP Helsingør Kommune tilbyder en ordning med FRITIDSPAS, som giver mulighed for at børn og unge i alderen 6-17 år

Læs mere

GENTOFTE I BEVÆGELSE IDRÆTS- OG BEVÆGELSESPOLITIK

GENTOFTE I BEVÆGELSE IDRÆTS- OG BEVÆGELSESPOLITIK GENTOFTE I BEVÆGELSE IDRÆTS- OG BEVÆGELSESPOLITIK 2017-2029 Foto Uber Images Das Büro Per Heegaard STT Foto Flemming P. Nielsen Udarbejdelse Gentofte Kommune Layout: Operate A/S Tryk Bording A/S Oplag:1000

Læs mere

Indstilling. Ny plan for fritids- og. ungdomsskoleområdet. Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Børn og Unge Dato 13. januar 2016

Indstilling. Ny plan for fritids- og. ungdomsskoleområdet. Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Børn og Unge Dato 13. januar 2016 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Børn og Unge Dato 13. januar 2016 Ny plan for fritids- og ungdomsskoleområdet Planen for fritids- og ungdomsskoleområdet giver retningen for en videreudvikling

Læs mere

Folke. Oplysnings politik

Folke. Oplysnings politik Folke Oplysnings politik 1 Indhold Forord 3 Folkeoplysningens udfordringer og styrker 4 Visioner og målsætninger 6 Tema 1 Rammer for folkeoplysning 8 Tema 2 Samspil med selvorganiserede grupper 10 Tema

Læs mere

Hermed fremsendes forslag til ændring af aktivitetsstøtteordningen for børn og unge i høring.

Hermed fremsendes forslag til ændring af aktivitetsstøtteordningen for børn og unge i høring. Notat Emne: Til: Revision af aktivitetsstøtteordningen Foreninger der modtager aktivitetsstøtte Folkeoplysningsudvalget, Idrætssamvirket, ÅUF, Samvirket for amatørkultur, Sammenslutningen af uniformerede

Læs mere

Til dig der har barn der skal starte i klub sommeren 2009. Velkomst_folder.indd 1 09-01-2009 15:18:58

Til dig der har barn der skal starte i klub sommeren 2009. Velkomst_folder.indd 1 09-01-2009 15:18:58 Til dig der har barn der skal starte i klub sommeren 2009 Velkomst_folder.indd 1 09-01-2009 15:18:58 Mosede Klub Lilleholm 58 2670 Greve Tlf: 4360 0450 Hvis du vil have fat i dit barn, ring: 4360 0477

Læs mere

Administrative retningslinjer for FO-klubber

Administrative retningslinjer for FO-klubber Indstilling Til Fra Dato Aarhus Byråd via Magistraten Klik her for at angive tekst. Dato for fremsendelse til MBA Administrative retningslinjer for FO-klubber Administrative retningslinjer for FO-klubbernes

Læs mere

Folkeoplysningspolitik for Gentofte Kommune

Folkeoplysningspolitik for Gentofte Kommune Folkeoplysningspolitik for Gentofte Kommune Forord Folkeoplysningstilbuddene i Gentofte Kommune skal give alle borgere mulighed for at deltage i meningsfulde fællesskaber, der inspirerer og udfordrer.

Læs mere

Retningslinjer for den maksimale kommunale andel af udgifterne ved rejser arrangeret af klubber og ungdomsskoler.

Retningslinjer for den maksimale kommunale andel af udgifterne ved rejser arrangeret af klubber og ungdomsskoler. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Børn og Unge Dato 4. juni 2014 Økonomiske rammer for klubrejser Retningslinjer for den maksimale kommunale andel af udgifterne ved rejser arrangeret af

Læs mere

FRIVILLIGHEDSRÅDET I BALLERUP KOMMUNE ARBEJDSPLAN FOR 2016 og 2017 Indsatsområder, mål og handlinger

FRIVILLIGHEDSRÅDET I BALLERUP KOMMUNE ARBEJDSPLAN FOR 2016 og 2017 Indsatsområder, mål og handlinger FRIVILLIGHEDSRÅDET I BALLERUP KOMMUNE ARBEJDSPLAN FOR 2016 og 2017 Indsatsområder, mål og handlinger Kommissorium for Frivillighedsrådet Formål og opgaver Kommissorium: Kommissorium gældende for Frivillighedsrådet

Læs mere

BORGERMØDE KULTUR OG FRITID 17. MAJ 2016

BORGERMØDE KULTUR OG FRITID 17. MAJ 2016 BORGERMØDE KULTUR OG FRITID 17. MAJ 2016 Program 19:00 Intro ved Emrah Tuncer og Svend Due Mikkelsen 19:15 Intro til fortællingerne ved Emrah Tuncer 19:30 Basar 2x20 minutter ved 2 selvvalgte stande +20

Læs mere

Folkeoplysningspolitik. Politik for Hedensted Kommune

Folkeoplysningspolitik. Politik for Hedensted Kommune Folkeoplysningspolitik Politik for Hedensted Kommune Indholdsfortegnelse VISION og MÅL...3 FRITIDSUDVALGET - Organisering og opgaver...4 Rammer...5 Samspil og udvikling...5 Partnerskaber...5 Brugerinddragelse...5

Læs mere

Indledning. Folkeoplysningslovens område. Center for Kultur og Idræt 7. juni Forslag til folkeoplysningspolitik- efter høring:

Indledning. Folkeoplysningslovens område. Center for Kultur og Idræt 7. juni Forslag til folkeoplysningspolitik- efter høring: Center for Kultur og Idræt 7. juni 2012 Forslag til folkeoplysningspolitik- efter høring: Indledning Foreningslivet og oplysningsforbundenes tilbud er en vigtig del af borgernes mulighed for et aktivt

Læs mere

Kapitel 28 Etablering og drift af klubtilbud og andre socialpædagogiske fritidstilbud til større børn og unge.

Kapitel 28 Etablering og drift af klubtilbud og andre socialpædagogiske fritidstilbud til større børn og unge. Til: Skoleudvalget Vedrørende etablering og drift af private tilbud for målgrupper, der svarer til målgrupperne i Furesø Kommunes Klub 789 og Ungehusene Uddrag af Vejledning om dagtilbud, fritidshjem og

Læs mere

Fritidspolitik - udkast til høring

Fritidspolitik - udkast til høring Fritidspolitik - udkast til høring 1 2 Gode fritidstilbud kommer ikke af sig selv. De skal planlægges og organiseres, ofte af frivillige, der bruger deres fritid, energi og engagement på det. Fritiden

Læs mere

kultur og fritid Forenings Fokus kursustilbud til ledere, instruktører og trænere i foreninger og korps

kultur og fritid Forenings Fokus kursustilbud til ledere, instruktører og trænere i foreninger og korps kultur og fritid Forenings Fokus kursustilbud til ledere, instruktører og trænere i foreninger og korps 1 indhold Den nye træner 3 Få styr på din klub 4 Unglederuddannelse 5 Effektive møder 6 Medlemssucces

Læs mere

Udkast til ny Folkeoplysningspolitik

Udkast til ny Folkeoplysningspolitik Udkast til ny Folkeoplysningspolitik 1 Vision Alle borgere i Frederikshavn Kommune skal have lige adgang til folkeoplysende aktiviteter og fællesskaber, der er inkluderende, øger den mentale og fysiske

Læs mere

Den 6. april 2006 Århus Kommune

Den 6. april 2006 Århus Kommune Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 6. april 2006 Århus Kommune Ledelsessekretariat Borgmesterens Afdeling Initiativer der skal styrke forståelsen for respekt, dialog

Læs mere

FOLKEOPLYSNINGSPOLITIK

FOLKEOPLYSNINGSPOLITIK FOLKEOPLYSNINGSPOLITIK for Glostrup Kommune 2012-2016 Center for Kultur og Idræt Glostrup Kommune FORORD Rammerne for denne Folkeoplysningspolitik er folkeoplysningsloven og det aktive medborgerskab. Folkeoplysningspolitikken

Læs mere

Frivillighed, foreningsliv og folkeoplysning Frivillighed og foreningsliv er et fundament og en af grundpillerne i dansk kultur- og idrætsliv.

Frivillighed, foreningsliv og folkeoplysning Frivillighed og foreningsliv er et fundament og en af grundpillerne i dansk kultur- og idrætsliv. Aarhus d. 10. oktober 2017 Sport & Fritid Fjordsgade 2 8000 Aarhus C. Høringssvar Idrætssamvirket Aarhus Idrættens Hus Vest Stadion Allé 70 8000 Aarhus C Tlf.: 8614 5252 E-Mail: info@isaarhus.dk www.isaarhus.dk

Læs mere

Julehilsen Klubberne Holme Vestergård & Rundhøj & Legepladsen Rundhøj Byggeren

Julehilsen Klubberne Holme Vestergård & Rundhøj & Legepladsen Rundhøj Byggeren V I N T E R 2 0 1 3 Julehilsen Klubberne Holme Vestergård & Rundhøj & Legepladsen Rundhøj Byggeren Så blev det ferietid! For de fleste af vores medlemmer er det med stor forventning og fryd at det snart

Læs mere

BILAG A: Klubbernes opsøgende arbejde fordelt på bydele

BILAG A: Klubbernes opsøgende arbejde fordelt på bydele BILAG A: Klubbernes opsøgende arbejde fordelt på bydele I Valby er der ansat en medarbejder, som foretager det opsøgende gadeplansarbejde i bydelen. Det opsøgende arbejde har stået på i et år og er et

Læs mere

Frederikshavner Ordningen KFUs retning efter møde 11. marts 2015 med FOU s kommentarer 16. marts 2015

Frederikshavner Ordningen KFUs retning efter møde 11. marts 2015 med FOU s kommentarer 16. marts 2015 Gældende: Forslag/overvejelser: Økonomisk konsekvens: Forudsætning for at modtage tilskud: Ansøgninger indsendes elektronisk på de tilhørende blanketter. Blanketter kan rekvireres på kommunens hjemmeside.

Læs mere

Referat, 2. ungebyrådsmøde d. 19/11-2015

Referat, 2. ungebyrådsmøde d. 19/11-2015 Referat, 2. ungebyrådsmøde d. 19/11-2015 Kl. 13-16. Mødet foregik på DOKK1 og blev styret af ungeborgmester Yassine. 1. Velkomst Yassine byder velkommen. Gennemgår dagens dagsorden. Giver ordet videre

Læs mere

ÅUFs høringssvar til fritidspolitikken

ÅUFs høringssvar til fritidspolitikken Rådmanden for Kultur og Borgerservice Sport og Fritid Vestergade 55 8100 Århus C. Århus, den 30. december 2008 ÅUFs høringssvar til fritidspolitikken (ÅUF) er glad for at kunne bidrage med et høringssvar

Læs mere

RETNINGSLINJER FOR AKTIVITETSTILSKUD TIL BØRN OG UNGE UNDER 25 ÅR UNDER FOLKEOPLYSNINGSLOVEN

RETNINGSLINJER FOR AKTIVITETSTILSKUD TIL BØRN OG UNGE UNDER 25 ÅR UNDER FOLKEOPLYSNINGSLOVEN RETNINGSLINJER FOR AKTIVITETSTILSKUD TIL BØRN OG UNGE UNDER 25 ÅR UNDER FOLKEOPLYSNINGSLOVEN GÆLDENDE FRA 01. JANUAR 2016 (SIDST ÆNDRET PÅ KULTUR-, TURISME OG BOSÆTNINGSUDVALGETS MØDE D. 20.01.2016.) 2

Læs mere

Folkeoplysningspolitik for Ballerup Kommune

Folkeoplysningspolitik for Ballerup Kommune Folkeoplysningspolitik for Ballerup Kommune Indledning Ballerup Kommune har tradition for at udvikle kommunen og byen i dialog med borgerne. I vision 2020 hedder det, at Vi satser på mennesker. Mennesker

Læs mere

Kurser i efteråret 2009

Kurser i efteråret 2009 Kurser i efteråret 2009 Børn med særlige behov Mandag den 21. september 2009 Intern og ekstern kommunikation Brobjergskolen A-bygning, lokale 104 Michael Würtz Mail: mw@aauf.dk Telefon: 23344636 Tirsdag

Læs mere

Skab bedre forhold for folkeoplysningen

Skab bedre forhold for folkeoplysningen Skab bedre forhold for folkeoplysningen Sådan varetager du folkeoplysningens interesser i din kommune Dansk Folkeoplysnings Samråd (DFS) Gammel Kongevej 39 E, 2. tv. DK-1610 København V +45 3315 1466 dfs@dfs.dk

Læs mere

Fritids- og ungdomsklub under ungdomsskoleloven

Fritids- og ungdomsklub under ungdomsskoleloven Fritids- og ungdomsklub under ungdomsskoleloven Indledning...2 Hvorfor ungdomsskoleloven...2 Ungdomsskoleloven giver større fleksibilitet:...2 Åbningstider...2 Normering: 3,2 mio. kr. pr. år...3 Børn og

Læs mere

Partnerskaber mellem foreningslivet. løsning af konkrete opgaver. Rammer og vilkår retningslinjer for tilskud

Partnerskaber mellem foreningslivet. løsning af konkrete opgaver. Rammer og vilkår retningslinjer for tilskud Partnerskaber mellem foreningslivet og kommunen om løsning af konkrete opgaver Rammer og vilkår retningslinjer for tilskud INDHOLD Frivillighedspolitikken rammer og vilkår.. 3 Partnerskaber mellem foreningslivet

Læs mere

Indstilling. Fleksible og målrettede fritidstilbud for børn og unge i. Århus Kommune. Til Århus Byråd via Magistraten. Den 17.

Indstilling. Fleksible og målrettede fritidstilbud for børn og unge i. Århus Kommune. Til Århus Byråd via Magistraten. Den 17. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Den 17. december 2009 Fleksible og målrettede fritidstilbud for børn og unge i Århus Kommune På baggrund af Århus Kommunes fritids- og ungdomsskoleplan eksisterer

Læs mere

VORES BØRN HAR BRUG FOR ET GODT FRITIDSLIV

VORES BØRN HAR BRUG FOR ET GODT FRITIDSLIV VORES BØRN HAR BRUG FOR ET GODT FRITIDSLIV 2 ORDFØRER/KONTAKT: RESUME KATALOG OVER SF S FORSLAG: 1) Loft over forældrebetalingen i SFO på 40 % 2) Minimumsnormeringer i SFO er og fritidshjem 3) Udvidelse

Læs mere

Folkeoplysningspolitik

Folkeoplysningspolitik Folkeoplysningspolitik 1 Demokratiforståelse og aktivt medborgerskab Folkeoplysningsloven af 2011 forpligter alle kommuner til at udfærdige en politik for Folkeoplysningsområdet gældende fra 1. januar

Læs mere

Målsætninger for borgernes deltagelse i den folkeoplysende voksen-undervisning og det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde...

Målsætninger for borgernes deltagelse i den folkeoplysende voksen-undervisning og det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde... Indhold Indhold... 2 Introduktion... 3 Vision... 3 Målsætninger for borgernes deltagelse i den folkeoplysende voksen-undervisning og det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde... 4 Særlige indsatsområder...

Læs mere

Forslag til. Folkeoplysningspolitik

Forslag til. Folkeoplysningspolitik Forslag til Kerteminde Kommune 231111 2011-19114 1440-29400 1 Vision, værdier og målsætninger for folkeoplysningsområdet i Kerteminde Kommune 2 Indledning Aktiviteterne inden for fritidslivet opstår i

Læs mere

RETNINGSLINIER FOR TILSKUD TIL DET FRIVILLIGE FOLKEOPLYSENDE FORENINGSARBEJDE I GENTOFTE KOMMUNE. GENTOFTE-ORDNINGEN

RETNINGSLINIER FOR TILSKUD TIL DET FRIVILLIGE FOLKEOPLYSENDE FORENINGSARBEJDE I GENTOFTE KOMMUNE. GENTOFTE-ORDNINGEN GENTOFTE KOMMUNE Børn, Unge og Fritid Fritid RETNINGSLINIER FOR TILSKUD TIL DET FRIVILLIGE FOLKEOPLYSENDE FORENINGSARBEJDE I GENTOFTE KOMMUNE. GENTOFTE-ORDNINGEN Vedtaget i Underudvalget vedr. Aktiviteter

Læs mere

Scenarier for fremtidens ungdomscenter

Scenarier for fremtidens ungdomscenter NOTAT Center for Dagtilbud og Skole Scenarier for fremtidens ungdomscenter 2. september 2015 15/10718 Fra ungdomscenter til 10. klassecenter I dag er cirka en tredjedel af eleverne i 10. klasse på Ungdomscenteret

Læs mere

INDSTILLING Til Århus Byråd Den 13. januar 2005 via Magistraten Tlf. nr.: Jour. nr.: Ref.: BM

INDSTILLING Til Århus Byråd Den 13. januar 2005 via Magistraten Tlf. nr.: Jour. nr.: Ref.: BM ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 1. Afdeling INDSTILLING Til Århus Byråd Den 13. januar 2005 via Magistraten Tlf. nr.: 8940 3695 Jour. nr.: Ref.: BM Mulighed for merindskrivning i fritidshjem og byggelegepladser

Læs mere

FOLKESKOLEREFORMEN. www.aarhus.dk/skolereform

FOLKESKOLEREFORMEN. www.aarhus.dk/skolereform FOLKESKOLEREFORMEN www.aarhus.dk/skolereform DET OVERORDNEDE FORMÅL MED REFORMEN Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund

Læs mere

Ny folkeoplysningslov og kommunal folkeoplysningspolitik fra 2012. Dialogmøde - mandag den 3. oktober 2011

Ny folkeoplysningslov og kommunal folkeoplysningspolitik fra 2012. Dialogmøde - mandag den 3. oktober 2011 Ny folkeoplysningslov og kommunal folkeoplysningspolitik fra 2012 Dialogmøde - mandag den 3. oktober 2011 Ny folkeoplysningslov vedtaget i juni 2011 Ny folkeoplysningslov med virkning fra 1. august 2011

Læs mere

Handlekatalog til brug for realisering af idræts- fritids- og folkeoplysningspolitik

Handlekatalog til brug for realisering af idræts- fritids- og folkeoplysningspolitik SILKEBORG KOMMUNE Handlekatalog til brug for realisering af idræts- fritids- og folkeoplysningspolitik 2 Handlekatalog til realisering af idræts- fritids- og folkeoplysningspolitik Silkeborg Kommunes idræts-

Læs mere

Relationer i foreningen Tidspunkt Sted Kontaktperson. Frederiks Alle 20, Aarhus. Skat og moms i foreningslivet Tidspunkt Sted Kontaktperson

Relationer i foreningen Tidspunkt Sted Kontaktperson. Frederiks Alle 20, Aarhus. Skat og moms i foreningslivet Tidspunkt Sted Kontaktperson Kurser forår 2011 Relationer i foreningen Torsdag d. 10. marts 2011 Brobjergskolen, bygn. A, lok 104. Maria Thuesen Beck, Frederiks Alle 20, Aarhus mail: maria.beck@dgi.dk Skat og moms i foreningslivet

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 1. Afdeling

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 1. Afdeling ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 1. Afdeling INDSTILLING Til Århus Byråd Den 13. januar 2005 via Magistraten Tlf. nr.: 8940 3695 Jour. nr.: Ref.: BM Mulighed for merindskrivning i fritidshjem og byggelegepladser

Læs mere

FOLKEOPLYSNINGSPOLITIK BRØNDERSLEV KOMMUNE

FOLKEOPLYSNINGSPOLITIK BRØNDERSLEV KOMMUNE FOLKEOPLYSNINGSPOLITIK BRØNDERSLEV KOMMUNE Målsætning for borgernes deltagelse i den folkeoplysende voksenundervisning og det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde. Brønderslev Kommune har som målsætning

Læs mere

ET AKTIVT OG VARIERET FRITIDSLIV TIL ALLE

ET AKTIVT OG VARIERET FRITIDSLIV TIL ALLE ET AKTIVT OG VARIERET FRITIDSLIV TIL ALLE Folkeoplysning i Gentofte Kommune 2012 2016 FORORD Folkeoplysningstilbuddene i Gentofte Kommune skal give alle borgere mulighed for at deltage i meningsfulde

Læs mere

ForeningsMentor i Tilst

ForeningsMentor i Tilst ForeningsMentor i Tilst Projektresumé ForeningsMentor i Tilst har til formål at hjælpe børn og unge i udsatte positioner med at få en aktiv fritid. Frivillige foreningsmentorer bygger bro mellem foreninger

Læs mere

KRITERIER FOR TILDELING AF TIMER I KOMMUNALE OG SELVEJENDE IDRÆTSHALLER OG SALE I SKANDERBORG KOMMUNE

KRITERIER FOR TILDELING AF TIMER I KOMMUNALE OG SELVEJENDE IDRÆTSHALLER OG SALE I SKANDERBORG KOMMUNE KRITERIER FOR TILDELING AF TIMER I KOMMUNALE OG SELVEJENDE IDRÆTSHALLER OG SALE I SKANDERBORG KOMMUNE Vedtaget af Folkeoplysningsudvalget 27.marts 2008 Kriterier i forbindelse med fordeling af timer i

Læs mere

At 1) byrådet tiltræder den fremsendte plan for fritids- og ungdomsskoleområdet i Aarhus Kommune.

At 1) byrådet tiltræder den fremsendte plan for fritids- og ungdomsskoleområdet i Aarhus Kommune. Indstilling Til Fra Dato Aarhus Byråd via Magistraten Klik her for at angive tekst. Dato for fremsendelse til MBA Indstilling om plan for fritids- og ungdoms- skoleområdetområdet Byrådets beslutning om

Læs mere

Tids- og procesplan. 15. januar Høring af byrådsindstilling (4 uger) maj. 1. byrådsbehandling 13. august. Evt. 2.

Tids- og procesplan. 15. januar Høring af byrådsindstilling (4 uger) maj. 1. byrådsbehandling 13. august. Evt. 2. FU-analyse 2014 Tids- og procesplan Aktivitet Tidspunkt Byrådet anmoder Børn og Unge om en Oktober 2013 analyse af den fremtidige organisering af FU-området Inddragende proces Oktober november 2013 Børn

Læs mere

Evalueringsnotat - Ungdomsskolen

Evalueringsnotat - Ungdomsskolen Dato 171215 Dok.nr. 176539-15 Sagsnr. 15-13597 Ref. memn Evalueringsnotat - Ungdomsskolen Indhold Evaluering af mål 1: 3 nye ungdomsklubber etableres i Tistrup, Næsbjerg og Ansager (evaluering udsat)....2

Læs mere

Det kriminalitetsforebyggende arbejde i Helsingør Kommune

Det kriminalitetsforebyggende arbejde i Helsingør Kommune Bilag 1 Center for Børn Unge og Familier Stab Birkedalsvej 27 3000 Helsingør Tlf. 49282990 lgo43@helsingor.dk Dato 4.7.2016 Sagsbeh. Lars Løgstrup Det arbejde i Helsingør Kommune 1. Indledning Det fremgår

Læs mere

Forening skræddersyr forløb

Forening skræddersyr forløb Forening skræddersyr forløb En lokal klub laver fleksible tilbud målrettet kommunens skoler. Kommunen giver støtte til undervisning og administration, som klubben finder folk til blandt dens unge medlemmer

Læs mere

Notat 29. november Notat vedr. idrætsordninger for psykisk sårbare. Et sundt liv handler både om kost, motion og mental sundhed.

Notat 29. november Notat vedr. idrætsordninger for psykisk sårbare. Et sundt liv handler både om kost, motion og mental sundhed. Notat 29. november 2017 Notat vedr. idrætsordninger for psykisk sårbare Et sundt liv handler både om kost, motion og mental sundhed. Statistik fra psykiatrien i Region Syddanmark viser at: Danskere med

Læs mere

Økonomiske konsekvenser og personaleændringer

Økonomiske konsekvenser og personaleændringer Sektor: Anbefalingens betegnelse: 5.50 MBU Klubtilbud til 4. klasse Økonomiske konsekvenser og personaleændringer 2016-2019 (2016-priser i 1.000 kr.) Forslag (model1) 2016 2017 2018 2019 Mindreudgift i

Læs mere

Introduktion Vision Målsætninger Skanderborg Kommune og den folkeoplysende virksomhed Folkeoplysningen i et nutidigt perspektiv

Introduktion Vision Målsætninger Skanderborg Kommune og den folkeoplysende virksomhed Folkeoplysningen i et nutidigt perspektiv 1 af 5 17-09-2012 15:11 Forside» Borger» Kultur og Fritid» Folkeoplysning» Folkeoplysningspolitik Politik for folkeoplysende virksomhed Indhold Introduktion Vision Målsætninger Skanderborg Kommune og den

Læs mere

Scenarier for fremtidige klub og fritidsordningstilbud

Scenarier for fremtidige klub og fritidsordningstilbud Scenarier for fremtidige klub og fritidsordningstilbud Scenarie 1 Klub for de ældste FO børn Beskrivelse Scenarie 1 Børn i 0.-4. klasse går i FO Børn i 5.-6. klasse går i klub. Klubtilbud på Karlsminde

Læs mere

Forslag om ændringer i skolernes miniklub- og juniorklubtilbud.

Forslag om ændringer i skolernes miniklub- og juniorklubtilbud. Sagsbehandler: 03092014 / toje/cabu/sirk Forslag om ændringer i skolernes miniklub- og juniorklubtilbud. På grund af det faldende antal børn i kommunens skoleklubber, har administrationen udarbejdet oplæg

Læs mere

FOLKEOPLYSENDE VIRKSOMHED

FOLKEOPLYSENDE VIRKSOMHED KULTUR OG FRITID RETNINGSLINJER FOR TILSKUD TIL FOLKEOPLYSENDE VIRKSOMHED GODKENDT I BYRÅDET DEN 27. NOVEMBER 2012 1 BAGGRUND Byrådet fastsætter og fordeler jf. Folkeoplysningslovens 6 en årlig beløbsramme

Læs mere